Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου, Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität des Saarlandes, και Νοµική Σχολή Αθηνών Πανεπιστηµιακές παραδόσεις Μάϊος 2013

2 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Α. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ως βάση του δικαίου της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης Β. To πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο ως πηγή του δικαίου της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης Γ. Πράξεις του παραγώγου ευρωπαϊκού δικαίου ως πηγές του δικαίου της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Α. Τα δύο πρώτα στάδια της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης Β. Η διαδικασία µετάβασης στο τρίτο στάδιο της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης EΝΟΤΗΤΑ IΙΙ: Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Β. Οι πολιτικές πρωτοβουλίες Γ. Το παράγωγο δίκαιο. Ειδικά: οι διατάξεις των Κανονισµών 1103/97 και 974/98 του Συµβουλίου 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ (2010-?) ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ Α. Το γενικό πλαίσιο Β. Συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών Γ. ηµοσιονοµική πειθαρχία. Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΤΟ ΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ (2010-?) ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ Α. Τα µέτρα που ελήφθησαν το 2010 για την ενίσχυση της οικονοµικής ένωσης Β. Τα µέτρα που ελήφθησαν το 2011 για την ενίσχυση της οικονοµικής ένωσης Γ. Τα µέτρα που ελήφθησαν το 2012 για την ενίσχυση της οικονοµικής ένωσης. Τρέχουσες εξελίξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Α) ΕΝΟΤΗΤΑ VI: ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Β. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Γ. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες. Η ένταξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο θεσµικό σύστηµα της Ευρωπαϊκης Ένωσης ΕΝΟΤΗΤΑ VII: ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Β. Το ιοικητικό Συµβούλιο Γ. Η Εκτελεστική Επιτροπή. Το Γενικό Συµβούλιο 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Β) ΕΝΟΤΗΤΑ VIII: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α. Συνολική θεώρηση Β. Νοµισµατική πολιτική Γ. Συναλλαγµατική πολιτική. Κατοχή και διαχείριση συναλλαγµατικών διαθεσίµων Ε. Προώθηση της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών ΣΤ. Εκδοτικό προνόµιο Ζ. Συµβολή στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος Excursus: Η πορεία προς µια «ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση»: oι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαµόρφωση ενός «ενιαίου εποπτικού µηχανισµού» στον τραπεζικό τοµέα Η. Η εξουσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως τελικού αναχρηµατοδοτικού δανειστή πιστωτικών ιδρυµάτων στην ευρωζώνη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ IX: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Α. Ειδική κανονιστική εξουσία του Συµβουλίου για τη συµβολή στην ορθή λειτουργία της ΟΝΕ Β. Ειδικές ρυθµίσεις για τις συνεδριάσεις των υπουργών των κρατών µελών µε νόµισµα το ευρώ: θεσµοθέτηση της Ευρωοµάδας Γ. Κοινές θέσεις και διεθνής εκπροσώπηση της Ένωσης στους διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και τις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές διασκέψεις 5

6 ΕΝΟΤΗΤΑ X: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ A. Συνολική θεώρηση Β. Το καθεστώς της παρέκκλισης Γ. Ο νέος µηχανισµός συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Το ειδικό καθεστώς της ανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου Ε. Κατάργηση του καθεστώτος παρέκκλισης ΕΝΟΤΗΤΑ XI: ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. Η Οικονοµική και ηµοσιονοµική Επιτροπή Β. Εξουσία δράσης του Συµβουλίου και των κρατών µελών σε περίπτωση «αδράνειας» της Επιτροπής ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 6

7 Κατάλογος Πινάκων που περιέχονται στη µελέτη # Πίνακα Θεµατική σελίδες 1 Το σύστηµα των διατάξεων της ΣΕΚ 31 2 Εφαρµογή των διατάξεων της ΣΕΚ για την ΟΝΕ Αντιστοίχιση της ΣΕΚ και της ΣΛΕΕ για την ΟΝΕ Αντιστοίχιση των συναφών Πρωτοκόλλων για την ΟΝΕ Συγκριτική παρουσίαση των διαδικασιών απλοποιηµένης τροποποίησης διατάξεων του Καταστατικού και της διαδικασίας έκδοσης της συµπληρωµατικής νοµοθεσίας του Συµβουλίου Εκπλήρωση από τα κράτη µέλη των κριτήριων οικονοµικής σύγκλισης κατά την αξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε το Μάϊο του 2008 Συµπληρωµατική νοµοθεσία που εκδόθηκε από το Συµβούλιο (διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 107 της ΣΕΚ Τα αρχικά µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ Οι τιµές µετατροπής του ευρώ το 1998 Συγκριτική παράθεση της χρονικής διάρκειας των σταδίων της ΟΝΕ και των φάσεων εισαγωγής του ευρώ Η διεθνής χρήση του ευρώ: (Μάϊος 2013) Νόµισµα και χρήµα µε αναγκαστική κυκλοφορία στα συµµετέχοντα κράτη µέλη κατά τη διάρκεια του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ 102 7

8 13 Ο Κανονισµός 1103/ Ο Κανονισµός 974/ οµή των Κανονισµών 1103/1997 και 974/ Οι κανόνες µετατροπής και στρογγυλοποίησης Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες-µέλη του ΕΣΚΤ Σταθµίσεις που έχουν αποδοθεί στις εθνικές κεντρικές τράπεζες στην κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ Τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ (Μάϊος 2013) Βασικά χαρακτηριστικά των πράξεων ανοικτής αγοράς Συγκριτική εξέταση άµεσων και έµµεσων µελών Υπηρεσίες παρεχόµενες σε όλους τους χρήστες Υπηρεσίες παρεχόµενες από την κοινή πλατφόρµα υπό την προϋπόθεση υιοθέτησής τους από την οικεία εθνική κεντρική τράπεζα Συγκριτική εξάταση των χαρακτηριστικών των συστηµάτων TARGET και TARGET Ιδιότητες των τραπεζογραµµατίων ευρώ Κλείδα κατανοµής τραπεζογραµµατίων Ιδιότητες των κερµάτων ευρώ 249 8

9 28 Τα καθήκοντα της ΕΚΤ µετά την υιοθέτηση του υπό εξέταση Κανονισµού του Συµβουλίου Συγκριτική παρουσίαση των διατάξεων των άρθρων της ΣΛΕΕ Οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου για το Ηνωµένο Βασίλειο (αναφορά σε παραγράφους)

10 10

11 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι εν λόγω Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις αποτελούν το προϊόν µιας µακράς, εκ µέρους του γράφοντος, µελέτης της εν λόγω θεµατικής. Βασίζονται εν πολλοίς σε εκτενές προηγούµενο βιβλιογραφικό και αρθρογραφικό έργο του και αποτελούν τη βάση για την έκδοση ενός πλήρους σχετικού συγγράµµατος, κατ' ευχήν το Με το εν λόγω σύγγραµµα ο γράφων επιδιώκει να αναδείξει τη σηµασία όχι µόνον του πρωτογενούς, αλλά και του δευτερογενούς δικαίου στη διαµόρφωση του δικαίου της ευρωπαϊκής οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης (ΟΝΕ), χωρίς να παραλείπονται βασικές αναφορές στην πολιτική οικονοµία της εν λόγω θεµατικής. Το κείµενο είναι διαρθρωµένο σε πέντε κεφάλαια: (α) Το πρώτο κεφάλαιο ("Η εξελικτική διαµόρφωση της ευρωπαϊκής οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης") περιέχει τρεις ενότητες οι οποίες αφορούν: τον ορισµό και τις πηγές του δικαίου της ΟΝΕ, τη µετάβαση στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ την 1η Ιανουαρίου 1999, και την εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νοµίσµατος, του ευρώ, την ίδια ηµεροµηνία. (β) Το δεύτερο κεφάλαιο ("Το δίκαιο της οικονοµικής ένωσης") είναι διαρθρωµένο σε δύο ενότητες: η ενότητα IV µελετά το καθεστώς πριν από την τρέχουσα (2010-?) δηµοσιονοµική κρίση στην ευρωζώνη, ενώ η επόµενη, το καθεστώς που έχει αρχίσει και συνεχίζει να διαµορφώνεται µετά την έναρξη της εν λόγω κρίσης. (γ) Η έκταση της ύλης του δικαίου της νοµισµατικής ένωσης είναι µεγάλη. Για το λόγο αυτό παρουσιάζεται σε δύο κεφάλαια. Το τρίτο κεφάλαιο ("Το δίκαιο της νοµισµατικής ένωσης (Α)") µελετά, σε δύο ενότητες: τη δοµή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, και τα τρία όργανα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. (δ) Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο ("Το δίκαιο της νοµισµατικής ένωσης (Β)") αναπτύσσσονται, σε µία ενότητα, τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. (ε) Τέλος, το πέµπτο κεφάλαιο ("Κοινές διατάξεις για την οικονοµική και τη νοµισµατική ένωση"), διαρθρωµένο σε τρεις ενότητες, µελετά τις διατάξεις του δικαίου της ΟΝΕ που αφορούν (στην πλειοψηφία τους) και τις δύο πτυχές της, δηλαδή: τις διατάξεις που καθιερώθηκαν αποκλειστικά και µόνον για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ, τις διατάξεις που διέπουν τα κράτη µέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση, και ορισµένες θεσµικές διατάξεις. 11

12 Οι ανά χείρας Παραδόσεις περιέχουν τις δέκα από τις έντεκα ενότητες του εν λόγω συγγράµµατος. εν περιλαµβάνεται η ενότητα V, η οποία τελεί ακόµα, λόγω των διαρκών εξελίξεων, υπό επεξεργασία, ενώ ελλιπής είναι και η υπο-ενότητα Β της ενότητας VIII, η οποία χρήζει περαιτέρω ανάπτυξης, για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι το Excursus στην ενότητα VIII χρήζει πλήρους επικαιροποίησης, όταν οριστικοποιηθεί το περιεχόµενο των Κανονισµών µέσω των οποίων θα θεσµοθετηθεί ο "ενιαίος εποπτικός µηχανισµός". Οι λοιπές ενότητες κρίνεται ότι είναι σχεδόν πλήρεις, µολονότι, στη διαδικασία ολοκλήρωσης του υπό δηµοσίευση έργου, θα ενισχυθούν µε περαιτέρω βιβλιογραφικές, κυρίως, αναφορές. Οι αναφορές στις πρωτογενείς πηγές γίνονται εντός του κειµένου. Αντίθετα, οι δευτερογενείς πηγές (βιβλιογραφία και αρθρογραφία) έχουν τεθεί στο τέλος του κειµένου. Στη διαµόρφωση του εν λόγω έργου, ως έχει, θετική υπήρξε η συνεισφορά, µέσω εύστοχων παρατηρήσεων και υποδείξεων, πολλών συναδέλφων µου, καθώς και των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών µου κατά τη διάρκεια των ετών που διδάσκω την εν λόγω θεµατική, τους οποίους ευχαριστώ θερµά. Ιδιαίτερη αναφορά οφείλω, πάντως, στο πλαίσιο αυτό, να κάνω στη Λέκτορα της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, κα. Χριστίνα Λιβαδά, στον Ειδικό Σύµβουλο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αριστούχο πρώην µεταπτυχιακό φοιτητή µου, κο. Βασίλη Παναγιωτίδη, και στο δευτεροετή, κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος, επίσης αριστούχο, µεταπτυχιακό φοιτητή µου στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, κο. ηµήτρη Βοβολίνη, για την εξαιρετική συµβολή τους και, κυρίως, για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 13

14 14

15 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ Α. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ως βάση του δικαίου της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης 1. Η πορεία προς την ευρωπαϊκή νοµισµατική ενοποίηση 1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το νοµισµατικό σύστηµα 1 που έχει καθιερωθεί από τον Ιανουάριο του 1999 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στη συνέχεια «η Ένωση») έχει διαµορφωθεί µε βάση τις επιλογές στις οποίες κατέληξαν τα κράτη µέλη της µε την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, το Φεβρουάριο του Οι επιλογές αυτές επέφεραν µια ουσιαστική τοµή στις ενδοκοινοτικές νοµισµατικές σχέσεις, καθώς αποφασίστηκε η µετάβαση από ένα καθεστώς (στενότερου ή χαλαρότερου, ανάλογα µε την ιστορική περίοδο) συντονισµού της νοµισµατικής πολιτικής που ασκούσαν αυτόνοµα τα κράτη µέλη µέσω των εθνικών κεντρικών τραπεζών τους στο καθεστώς µιας ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής, η οποία ασκείται σε υπερεθνικό επίπεδο µε τη δηµιουργία της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης. 2 Ως νοµισµατική πολιτική νοείται το σύνολο των µέτρων που λαµβάνει µια κεντρική τράπεζα για τον επηρεασµό της προσφοράς χρήµατος και, µέσω αυτής, ορισµένες οικονοµικές µεταβλητές (όπως, π.χ., τα επιτόκια δανεισµού των εµπορικών τραπεζών), µε στόχο την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων οικονοµικής πολιτικής, κυρίως δε (µολονότι, όµως, όχι σε όλες τις περιπτώσεις αποκλειστικά) τη διασφάλιση της σταθερότητας του επιπέδου των τιµών στην οικονοµία. 3 1 Ως νοµισµατικό σύστηµα ορίζεται το σύστηµα µέσω του οποίου µια κεντρική τράπεζα ή άλλη νοµισµατική αρχή εκδίδει τραπεζογραµµάτια µε στόχο την παροχή ρευστότητας στα πιστωτικά ιδρύµατα στο πλαίσιο της άσκησης της νοµισµατικής της πολιτικής. 2 Νοµισµατική ένωση καλείται η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων ανεξαρτήτων κρατών σε έναν ενιαίο νοµισµατικό χώρο, υπό συνθήκες πλήρους ελευθερίας στην κίνηση χρήµατος, κεφαλαίων και πληρωµών, µε ελάχιστο περιεχόµενο: τον αµετάκλητο καθορισµό (το «κλείδωµα» όπως συχνά αναφέρεται) των συναλλαγµατικών ισοτιµιών των νοµισµάτων τους, στο πλαίσιο λειτουργίας ενός συστήµατος αµετάκλητα σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών, και τη δηµιουργία µιας υπερεθνικής κεντρικής τράπεζας, αρµόδιας για τη χάραξη και εφαρµογή µιας ενιαίας νοµισµατικής (και συναλλαγµατικής) πολιτικής στον ενιαίο νοµισµατικό χώρο. Για µια επισκόπηση της θεωρίας των νοµισµατικών ενώσεων, µε πλήρη βιβλιογραφική τεκµηρίωση, βλέπε Γιαννακόπουλο - ηµόπουλο (2001). 3 Βλέπε αναλυτικά, αντί άλλων, Mishkin (2007), και Rossi (2008), σελ

16 Παράλληλα, ως κορύφωση της διαδικασίας νοµισµατικής ενοποίησης τα κράτη µέλη αποφάσισαν: να απεµπολήσουν τη νοµισµατική τους κυριαρχία, 4 προχωρώντας στην αντικατάσταση των εθνικών τους νοµισµάτων από ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα, 5 το ευρώ, και να εκχωρήσουν σε ένα νέο ευρωπαϊκό θεσµικό µόρφωµα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το προνόµιο να έχει απόλυτο έλεγχο στην έκδοση του εν λόγω νοµίσµατος. Η πορεία προς την ευρωπαϊκή νοµισµατική ενοποίηση χαρακτηρίζεται από αρκετές προσπάθειες µέχρι την επίτευξη του τελικού στόχου, δεκαετίες µετά την ίδρυση των (τότε) Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Κοινοτήτων, µε τη θέση σε ισχύ των διατάξεων της Συνθήκης του Μάαστριχτ και την επιτυχή ολοκλήρωση του χρονοδιαγράµµατος που τέθηκε σε αυτήν. 6 Οι διατάξεις της Συνθήκης αυτής µπορούν να αξιολογηθούν ως το επιστέγασµα των θεσµικών πρωτοβουλιών που είχαν αναληφθεί, ώστε να καταστεί δυνατή η διαµόρφωση ενός ενιαίου νοµισµατικού χώρου και να εκλείψουν οι αρνητικές παρενέργειες της συνύπαρξης σε µια ενιαία αγορά περισσοτέρων εθνικών νοµισµάτων µε συναλλαγµατικό κίνδυνο για τους συναλλασσοµένους. 7 Οι σηµαντικότεροι σταθµοί σε αυτή την πορεία ήταν δύο: η δηµιουργία του µηχανισµού του «ευρωπαϊκού νοµισµατικού φιδιού» το Μάρτιο του 1971, 8 και στη συνέχεια, η θέση σε λειτουργία, το Μάρτιο του 1979, του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος (στο εξής «το ΕΝΣ»), το οποίο λειτούργησε µέχρι την 31η εκεµβρίου 1998, την προηγουµένη δηλαδή της εισαγωγής του ευρώ ως ενιαίου νοµίσµατος. 9 4 Για την έννοια της νοµισµατικής κυριαρχίας των κρατών, βλέπε Mann (1986), σελ. 465 επ. 5 Σε µια νοµισµατική ένωση δυνατή είναι η καθιέρωση ενός κοινού νοµίσµατος το οποίο, µετά τον αµετάκλητο καθορισµό των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, να κυκλοφορεί παράλληλα προς τα εθνικά νοµίσµατα των συµµετεχόντων κρατών. Η ολοκλήρωση, όµως, της διαδικασίας της νοµισµατικής ενοποίησης προϋποθέτει επιπλέον: την εισαγωγή ενός ενιαίου νοµίσµατος σε όλη την έκταση του νοµισµατικού χώρου µε λογιστική και φυσική µορφή (κέρµατα και τραπεζογραµµάτια), και την (ταυτόχρονη ή σταδιακή) απόσυρση από την κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων και κερµάτων στις εθνικές νοµισµατικές µονάδες των κρατών που συµµετέχουν στην ένωση. 6 Αναφορικά µε την οικονοµική και πολιτική σκοπιµότητα της δηµιουργίας της (οικονοµικής και) νοµισµατικής ένωσης κατά την εν λόγω περίοδο, βλέπε, αντί άλλων, Στεφάνου (1999), σελ Ανεξάρτητα, πάντως, από αυτήν την παρατήρηση, η ευρωπαϊκή νοµισµατική ένωση δεν συνιστά «άριστο νοµισµατικό χώρο». Βλέπε σχετικά Mongelli (2002). 8 Για τη λειτουργία και τα προβλήµατα του εν λόγω µηχανισµού, βλέπε, αντί άλλων, Τσούκαλη (1993), σελ , Smits (1997), σελ , και Καρφάκη (2001), σελ Για τις νοµικές βάσεις, τη λειτουργία, τα προβλήµατα και τη συµβολή του ΕΝΣ στη διασφάλιση (σχετικής) νοµισµατικής σταθερότητας στην Κοινότητα, βλέπε, αντί άλλων, Καρφάκη (2001), σελ , Smits (1997), σελ , Padoa-Schioppa (1994), σελ , και Χαραλαµπίδη (1992). 16

17 Επισηµαίνεται ότι οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες των νοµισµάτων των κρατών µελών ήταν µέχρι το 1971 σταθερές, λόγω της συµµετοχής των κρατών µελών στο διεθνές σύστηµα σταθερών (αλλά προσαρµοζόµενων) συναλλαγµατικών ισοτιµιών, το οποίο λειτουργούσε στο πλαίσιο του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, γνωστό και ως «σύστηµα του Bretton Woods». 10 Η συναλλαγµατική αστάθεια που ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, µε την ουσιαστική παύση της µετατροπής του δολαρίου των ΗΠΑ σε χρυσό, την κατάργηση του συστήµατος του Bretton Woods και τη µετάβαση στο διεθνές σύστηµα ελεύθερα κυµαινοµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών, το οποίο ισχύει µέχρι σήµερα, κατέστησαν αναγκαία την ενεργοποίηση µηχανισµών για την προώθηση της νοµισµατικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών. Αυτό οδήγησε στη δηµιουργία ενός µηχανισµού ελεγχόµενα κυµαινοµένων ισοτιµιών, του «ευρωπαϊκού νοµισµατικού φιδιού» και, στη συνέχεια, του µηχανισµού συναλλαγµατικών ισοτιµιών που ήταν βασικό συστατικό στοιχείο του ΕΝΣ. 1.2 Η έκθεση της Επιτροπής Delors Οι προτάσεις της έκθεσης Η θεσµική πρωτοβουλία που λειτούργησε ως καταλύτης για την προώθηση των ενεργειών αναφορικά µε την ευρωπαϊκή νοµισµατική ενοποίηση υπήρξε αναµφίβολα η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1987, µε την οποία επήλθε η πρώτη µείζονος σηµασίας τροποποίηση στην αρχική Συνθήκη της Ρώµης του Με την τροποποίηση αυτή τέθηκαν οι βάσεις για την επίτευξη της αρνητικής και θετικής µικρο-οικονοµικής ολοκλήρωσης στην Κοινότητα, µε τη δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς από την 1η Ιανουαρίου Η εξέλιξη αυτή κατέστησε προφανές ότι η διατήρηση σε ισχύ ενός πολύ-νοµισµατικού συστήµατος αποτελούσε σοβαρή τροχοπέδη για την πλήρη αξιοποίηση των θετικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, ιδιαίτερα δε στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Επισηµαίνεται σχετικά ότι οι διαδικασίες της χρηµατοπιστωτικής ολοκλήρωσης και της νοµισµατικής ενοποίησης χαρακτηρίζονται από σηµαντικό βαθµό συσχέτισης, καθώς η προώθηση της κάθε µιας επιδρά θετικά στην αποτελεσµατική λειτουργία της άλλης, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνονται θετικοί ανατροφοδοτικοί µηχανισµοί: 10 Βλέπε σχετικά Hooke (1981), Eichengreen (1994), σελ , Lowenfeld (2003), σελ , Lastra (2006), σελ , και Γκόρτσο (2006). 11 Βλέπε σχετικά Padoa-Schioppa (1994), σελ Η εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς εντάσσεται στην προοπτική της µικρο-οικονοµικής ολοκλήρωσης. Ως «µικρο-οικονοµική ολοκλήρωση» νοείται η συσσωµάτωση των αγορών (για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και την προσφορά συντελεστών παραγωγής) των κρατών που συµµετέχουν στη διαδικασία της ολοκλήρωσης στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός ενιαίου οικονοµικού χώρου. Αντίθετα, η νοµισµατική ένωση αποτελεί πολιτική στο πλαίσιο της µακρο-οικονοµικής ολοκλήρωσης. Ως «µακρο-οικονοµική ολοκλήρωση» νοείται η εναρµόνιση-ενοποίηση των όρων άσκησης των µακροοικονοµικών πολιτικών των συµµετεχόντων κρατών, µε στόχο τη διαµόρφωση ενιαίων µακροοικονοµικών πολιτικών. Βλέπε σχετικά, αντί άλλων, Στεφάνου (2006), σελ

18 η ευρωπαϊκή νοµισµατική ενοποίηση δεν θα ήταν δυνατόν να έχει επιτευχθεί αν δεν είχε προηγηθεί η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, µια από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη θεµελίωση του ενιαίου χρηµατοπιστωτικού χώρου, ενώ αντίστοιχα, η ευρωπαϊκή νοµισµατική ενοποίηση έχει αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την περαιτέρω ενίσχυση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής χρηµατοπιστωτικής ολοκλήρωσης. Το 1989, λοιπόν, συστάθηκε Επιτροπή εµπειρογνωµόνων υπό την προεδρία του (τότε) Προέδρου της Επιτροπής Jacques Delors (γνωστή και ως «Επιτροπή Delors»), µε εντολή να προβεί σε µια συστηµατική καταγραφή των προϋποθέσεων που έπρεπε να συντρέξουν, ώστε να καταστεί δυνατή η δηµιουργία της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης. 13 Ανταποκρινόµενη στην αποστολή της, η εν λόγω επιτροπή υπέβαλε σχετική έκθεση, οι προτάσεις της οποίας προέβλεπαν τέσσερις (4) άξονες πολιτικής: 14 τον αµετάκλητο καθορισµό των συναλλαγµατικών ισοτιµιών των νοµισµάτων των κρατών µελών που θα πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια οικονοµικής και νοµικής σύγκλισης, την εφαρµογή µιας ενιαίας νοµισµατικής και µιας ενιαίας συναλλαγµατικής πολιτικής, πρωταρχικός στόχος των οποίων να είναι η διατήρηση της σταθερότητας του επιπέδου των τιµών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (στη συνέχεια «η Κοινότητα»), την ίδρυση και λειτουργία ενός υπερεθνικού κοινοτικού φορέα µε βασικό καθήκον τη χάραξη και εφαρµογή αυτής της ενιαίας νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής, και την καθιέρωση ενός ενιαίου νοµίσµατος, το οποίο να τεθεί σε κυκλοφορία µε τη µορφή κερµάτων και τραπεζογραµµατίων σε ένα µεταγενέστερο χρονικό σηµείο µετά την έναρξη της νοµισµατικής ένωσης, µόλις αυτό καταστεί πρακτικά δυνατό Η πολιτική υιοθέτηση των προτάσεων της έκθεσης Οι προτάσεις της Επιτροπής Delors έγιναν ευρέως αποδεκτές από τα περισσότερα κράτη µέλη. 15 Ως αποτέλεσµα, άρχισε η επεξεργασία τροποποίησης της Συνθήκης της Ρώµης, δεδοµένου ότι αυτή, όπως ίσχυε ακόµα και µετά την ενσωµάτωση των διατάξεων της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, δεν αποτελούσε επαρκή νοµική βάση για τη λειτουργία µιας νοµισµατικής ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη κλήθηκαν να αποφασίσουν για τη δοµή και διάρθρωση της νοµισµατικής ένωσης, και ειδικότερα αναφορικά, κυρίως, µε τα ακόλουθα έξι (6) βασικά θέµατα: 13 Είχε προηγηθεί βέβαια, το 1971, η έκθεση της Επιτροπής Werner, οι συνθήκες, όµως, εκείνης της εποχής δεν ήταν κατάλληλες για την υλοποίηση της ιδέας της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ενοποίησης. Για την εν λόγω έκθεση, βλέπε, αντί άλλων, Smits (1997), σελ , και Τσούκαλη (1993), σελ Για µια αξιολόγηση των προτάσεων της Επιτροπής Delors, βλέπε Smits (1997), σελ , και Padoa-Schioppa (1994), σελ Εξαίρεση αποτέλεσαν το Ηνωµένο Βασίλειο και η ανία, κράτη µέλη που διασφάλισαν, τελικά, µέσω Πρωτοκόλλων, δικαίωµα αυτοεξαίρεσης από τη συµµετοχή τους στη νοµισµατική ένωση. Βλέπε σχετικά κατωτέρω την ενότητα Χ της µελέτης, υπό. 18

19 (i) (ii) τη δοµή του «συστήµατος νοµισµατικής διαχείρισης», δηλαδή αν θα υπάρχει µία µόνον υπερεθνική, ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα, ή αν παράλληλα µε αυτήν θα συνεχίσουν να λειτουργούν (και πώς) οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών, τους στόχους και τα καθήκοντα που θα ανατεθούν στην ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και, σε περίπτωση ενός οµοσπονδιακού συστήµατος, στο ευρωπαϊκό σύστηµα κεντρικών τραπεζών, (iii) την έκταση των κανονιστικών και των κυρωτικών εξουσιών της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας, (iv) τα όργανα της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας, καθώς και τη σύνθεση και τις αρµοδιότητές τους, (v) την έκταση της ανεξαρτησίας, της λογοδοσίας και της διαφάνειας στη λειτουργία της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας, τη µορφή της εταιρικής της διακυβέρνησης, καθώς και την εν γένει ένταξή της στο υφιστάµενο θεσµικό σύστηµα της Ένωσης, και (vi) την ακριβή διαδικασία υιοθέτησης του ενιαίου νοµίσµατος, λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι οι βασικές πολιτικές αποφάσεις, σύµφωνα µε τα µόλις προαναφερθέντα κατά την επισκόπηση των πορισµάτων της έκθεσης της Επιτροπής Delors, ήταν η υιοθέτηση ενιαίου και όχι κοινού νοµίσµατος, καθώς και η σταδιακή εισαγωγή του. 1.3 Οι θεµελιώδεις επιλογές της Συνθήκης του Μάαστριχτ Η υλοποίηση των προτάσεων της έκθεσης της Επιτροπής Delors έλαβε χώρα το 1992 µε την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Με την εν λόγω Συνθήκη, τα άρθρα της οποίας αναφορικά µε την οικονοµική και νοµισµατική ένωση εντάχθηκαν στη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (στη συνέχεια «η ΣΕΚ»), τα κράτη µέλη αποφάσισαν τη σταδιακή µετάβαση στη νοµισµατική ένωση, η οποία µάλιστα αποφασίστηκε να επιτευχθεί παράλληλα µε την οικονοµική ενοποίηση της Κοινότητας. Κατά συνέπεια, οι δύο πρώτες θεµελιώδεις επιλογές που αποτυπώθηκαν στη Συνθήκη ήταν: η παράλληλη προώθηση των διαδικασιών νοµισµατικής και οικονοµικής ενοποίησης, στην οποία γίνεται αναφορά στη συνέχεια της παρούσας ενότητας της µελέτης (υπό Α 2), και η σταδιακή µετάβαση προς την οικονοµική και νοµισµατική ένωση, θεµατική που θα αναπτυχθεί αναλυτικά κατωτέρω στην ενότητα ΙΙ (υπό Α). Ταυτόχρονα, στη ΣΕΚ αποτυπώθηκαν οι επιλογές των κρατών µελών αναφορικά µε τα προαναφερθέντα έξι (6) βασικά θέµατα σχετικά µε τη δοµή και τη διάρθρωση της νοµισµατικής ένωσης. Οι επιλογές αναφορικά µε τις εν λόγω θεµατικές θα αναπτυχθούν αναλυτικά στις επόµενες ενότητές της παρούσας µελέτης, ανά αντικείµενο. 19

20 2. Η επιλογή για παράλληλη προώθηση των διαδικασιών νοµισµατικής και οικονοµικής ενοποίησης 2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η απόφαση για τη δηµιουργία µιας νοµισµατικής και ταυτόχρονα οικονοµικής ένωσης βασίστηκε στο επιχείρηµα ότι η διαµόρφωση του ενιαίου νοµισµατικού χώρου, που υπήρξε αναµφισβήτητα το κυρίαρχο αίτηµα πολιτικής, έπρεπε να επιχειρηθεί µόνον αν συνέτρεχαν σωρευτικά δύο προϋποθέσεις: (α) Η πρώτη προϋπόθεση 16 αφορούσε τη διασφάλιση της συµµετοχής στον ενιαίο νοµισµατικό χώρο µόνον εκείνων των κρατών µελών που θα έχουν επιτύχει (εκτός από τη νοµική σύγκλιση σύµφωνα µε όσα προβλέπονταν στη ΣΕΚ) υψηλό βαθµό σύγκλισης ορισµένων βασικών µακροοικονοµικών δεικτών τους, τόσο νοµισµατικών όσο και δηµοσιονοµικών, ώστε η νοµισµατική ένωση να είναι βιώσιµη. 17 Για να πληρωθεί αυτή η πρώτη προϋπόθεση έγινε µάλιστα αποδεκτή η λογική της δηµιουργίας µιας «Κοινότητας δύο ταχυτήτων», λογική η οποία αποτυπώθηκε στη ΣΕΚ µε τη διάκριση που καθιερώθηκε µεταξύ δύο κατηγοριών κρατών µελών: 18 των «κρατών µελών χωρίς παρέκκλιση», τα οποία θα έχουν εκπληρώσει τα προαναφερθέντα κριτήρια σύγκλισης και κατά συνέπεια θα υιοθετήσουν το ενιαίο νόµισµα, και των «κρατών µελών µε παρέκκλιση», εκείνων δηλαδή που δεν θα το έχουν υιοθετήσει, ακριβώς επειδή δεν θα έχουν εκπληρώσει τα εν λόγω κριτήρια. 19 Το ζήτηµα κατά πόσον η σύγκλιση ορισµένων βασικών µακροοικονοµικών δεικτών των κρατών που συµµετέχουν σε µια νοµισµατική ένωση πρέπει να έχει προηγηθεί του αµετάκλητου καθορισµού των συναλλαγµατικών ισοτιµιών των νοµισµάτων τους έχει απασχολήσει έντονα τη θεωρία. Σχετικά έχουν αναπτυχθεί δύο διαµετρικά αντίθετες απόψεις: (i) Σύµφωνα µε µια πρώτη προσέγγιση ( coronation theory ), ο αµετάκλητος καθορισµός των συναλλαγµατικών ισοτιµιών οφείλει να επιχειρηθεί µόνον αν προηγουµένως έχουν επιτευχθεί: σηµαντικός βαθµός (οικονοµικής) σύγκλισης ανάµεσα στα συµµετέχοντα κράτη αναφορικά µε το ρυθµό µεταβολής του γενικού επιπέδου των τιµών, το εξωτερικό χρέος και τη µακροοικονοµική πολιτική, και σηµαντική σύγκλιση του βαθµού ανάπτυξης των κοινωνικών και οικονοµικών θεσµών ανάµεσά τους. 16 Η προϋπόθεση αυτή αποτελεί ταυτόχρονα και τη δικαιολογητική βάση της επιλογής για τη σταδιακή µετάβαση στην οικονοµική και νοµισµατική ένωση. 17 Για τα εν λόγω κριτήρια, βλέπε κατωτέρω την ενότητα ΙΙ της παρούσας µελέτης, υπό Β ΣΕΚ, άρθρο 122, παρ Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ιδικό καθεστώς ισχύει για τη ανία και το Ηνωµένο Βασίλειο, τα οποία έχουν καθεστώς (διαφοροποιηµένης πάντως) αυτοεξαίρεσης από τη συµµετοχή στην ΟΝΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών Πρωτοκόλλων που ήταν προσαρτηµένα στην ΣΕΚ και είναι πλέον, µετά τη θέση σε εφαρµογή της Συνθήκης της Λισσαβώνας, προσαρτηµένα στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 20

21 (ii) Αντίθετα, σύµφωνα µε τη µονεταριστική θεωρία, µια νοµισµατική ένωση µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ακόµα και αν ο βαθµός απόκλισης της οικονοµικής επίδοσης των συµµετεχόντων κρατών είναι σηµαντικός και δεν υπάρχει ρητός συντονισµός της δηµοσιονοµικής τους πολιτικής. 20 Είναι προφανές ότι η ευρωπαϊκή επιλογή κλίνει προς την πρώτη προσέγγιση, µολονότι η οικονοµική σύγκλιση που επιδιώχθηκε αφορά µόνο ονοµαστικά µεγέθη (και, συνεπώς, δεν πληρούται η δεύτερη προϋπόθεση που θέτει η εν λόγω προσέγγιση). (β) Η δεύτερη προϋπόθεση αφορούσε την καθιέρωση κανόνων µε τους οποίους να διασφαλιστεί ότι, µετά την έναρξη λειτουργίας του ενιαίου νοµισµατικού χώρου, θα υπάρχει επαρκής συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών και αυστηρή δηµοσιονοµική πειθαρχία των κρατών µελών (κατ εξοχήν δε εκείνων που θα έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα), ώστε να µην τίθεται σε διακινδύνευση η οµαλή λειτουργία της νοµισµατικής ένωσης, και η αξία του ενιαίου νοµίσµατος να µπορεί να διατηρείται ισχυρή. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις διατάξεις της ΣΕΚ, παράλληλα προς τη νοµισµατική ένωση και µε στόχο την υποστήριξη της αποτελεσµατικής της λειτουργίας, η δράση των κρατών µελών και της Κοινότητας έπρεπε να κατατείνει ταυτόχρονα και στη δηµιουργία µιας οικονοµικής ένωσης. Η εν λόγω επιλογή αποτυπώθηκε στη θεµελιώδη διάταξη του άρθρου 2 της ΣΕΚ, σύµφωνα µε την οποία η αποστολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας επιτυγχάνεται, µεταξύ άλλων, µε τη δηµιουργία µιας «οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης» (στο εξής «η ΟΝΕ») Ορισµός της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης Η νοµισµατική ένωση Έννοια και περιεχόµενο Η θεµελίωση της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης βασίστηκε στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 της ΣΕΚ, σύµφωνα µε την οποία: «( ) η δράση (των κρατών µελών και της Κοινότητας) περιλαµβάνει τον αµετάκλητο καθορισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών, γεγονός που θα οδηγήσει στην καθιέρωση ενιαίου νοµίσµατος, του ECU, και τον καθορισµό και την άσκηση ενιαίας νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής ( )». 22 Η διαδικασία της νοµισµατικής ενοποίησης κατέτεινε, κατά συνέπεια, στην ενίσχυση του συντονισµού της (µέχρι τότε σχετικά αυτόνοµης) νοµισµατικής πολιτικής των κρατών µελών της Κοινότητας 23 µε αντικειµενική επιδίωξη: τον αµετάκλητο καθορισµό των ονοµαστικών συναλλαγµατικών ισοτιµιών ανάµεσα στα εθνικά τους νοµίσµατα, τη θέση σε λειτουργία µηχανισµών κατάλληλων για την άσκηση µιας ενιαίας νοµισµατικής (καθώς και µιας ενιαίας συναλλαγµατικής) πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και 20 Βλέπε σχετικά, αντί άλλων, Padoa-Schioppa (1994), σελ Βλέπε σχετικά, αντί άλλων, Ukrow (1999). 22 Βλέπε σχετικά, αντί άλλων, Häde (1999), σελ Για µια αναλυτική παρουσίαση της πορείας προς τη δηµιουργία της ΟΝΕ, βλέπε Bini-Smaghi, Padoa-Schioppa, and Papadia (1994), και Issing (2008). 23 Η νοµισµατική πολιτική των κρατών µελών ήταν οριοθετηµένη, κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, από τη συµµετοχή τους στο µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών του ευρωπαϊκού νοµισµατικού συστήµατος 21

22 την καθιέρωση ενός ενιαίου νοµίσµατος, το οποίο να αντικαταστήσει τα εθνικά νοµίσµατα των κρατών µελών που θα πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια για την υιοθέτησή του Η ανάγκη διαµόρφωσης υπερεθνικών δοµών Η λειτουργία µιας νοµισµατικής ένωσης προϋποθέτει τη συνδροµή θεσµικών και λειτουργικών προϋποθέσεων, ώστε να καθίσταται εφικτή η άσκηση ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής. Προφανώς, σε έναν ενιαίο νοµισµατικό χώρο δεν είναι δυνατό να υπάρχει επικουρικότητα, δηλαδή µερικώς εθνική νοµισµατική πολιτική. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο της λειτουργίας της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης υπήρξε επιβεβληµένη η δηµιουργία ενός υπερεθνικού φορέα, αρµόδιου κατ ελάχιστον για τη χάραξη και εφαρµογή αυτής της ενιαίας πολιτικής. Στις νοµισµατικές ενώσεις, η ύπαρξη µιας υπερεθνικής νοµισµατικής αρχής, δηλαδή µιας υπερεθνικής κεντρικής τράπεζας, από την οποία να εκπορεύεται η χάραξη και εφαρµογή µιας ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής (κατ ελάχιστον) αποτελεί συστατικό στοιχείο της έννοιάς τους και conditio sine qua non της λειτουργίας τους. 24 Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ τα κράτη µέλη έλαβαν την πολιτική απόφαση να προχωρήσουν στην ίδρυση αυτού του φορέα, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην οποία τα κράτη µέλη εκχώρησαν τις αρµοδιότητες των κεντρικών τραπεζών τους αναφορικά µε τη χάραξη και εφαρµογή της νοµισµατικής (και της συναλλαγµατικής 25 ) πολιτικής, ώστε αυτή: να έχει τη δυνατότητα επηρεασµού της νοµισµατικής βάσης και προσδιορισµού της ποσότητας του ενιαίου ευρωπαϊκού νοµίσµατος που θα κυκλοφορεί ως επίσηµο νόµισµα στα κράτη µέλη που θα (πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να) το υιοθετήσουν, 26 µε κυρίαρχο στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας του επιπέδου των τιµών στην Κοινότητα. 27 Μια βασική επιλογή στην οποία κατέληξαν τα κράτη µέλη ήταν η δηµιουργία ενός «οµοσπονδιακού συστήµατος κεντρικών τραπεζών». Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (στο εξής η «ΕΚΤ») συνθέτει, µαζί µε τις εθνικές κεντρικές τράπεζες όλων των κρατών µελών (και όχι µόνον των κρατών µελών που υιοθετούν το ευρώ), το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (στο εξής το «ΕΣΚΤ») Βλέπε σχετικά Dietta (2007), σελ Για µια συνολική θεώρηση των νοµισµατικών ενώσεων που λειτουργούν ανά την υφήλιο, βλέπε Dietta (2007), σελ Όπως θα αναπτυχθεί αναλυτικά στην ενότητα VΙΙΙ της παρούσας µελέτης (υπό Γ), στην περίπτωση που (όπως σήµερα) η ισοτιµία του ευρώ κυµαίνεται ελεύθερα στις αγορές συναλλάγµατος, το καθήκον χάραξης και εφαρµογής της ενιαίας συναλλαγµατικής πολιτικής ασκείται από το ΕΣΚΤ σε συνεργασία µε το Συµβούλιο (σε σύνθεση Υπουργών των κρατών µελών χωρίς παρέκκλιση, γνωστό ως «ευρωοµάδα» ( Eurogroup )). 26 ΣΕΚ, άρθρο 105, παρ. 2, πρώτο στοιχείο. 27 Ibid, άρθρα 4, παρ. 2, και 105, παρ Για τη διαφορά που υφίσταται ανάµεσα στην έννοια του όρου «ΕΣΚΤ» και την έννοια του όρου «ευρωσύστηµα», στη σύνθεση του οποίου συµµετέχουν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών χωρίς παρέκκλιση, βλέπε κατωτέρω την ενότητα VI της παρούσας µελέτης, υπό Α. 22

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης στην ευρωζώνη στο δίκαιο της ΟΝΕ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ. Αθήνα, 22 εκεµβρίου 2013 Hilton αίθουσα Galaxy

Η ΣΗΜΑΣΙΑ. Αθήνα, 22 εκεµβρίου 2013 Hilton αίθουσα Galaxy ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΞΙΟΤΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008 Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Του Κωνσταντίνου Τασάκου Ph. D, Ειδικού Συμβούλου Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1. Πότε θα γίνει η εισαγωγή του ευρώ; Το ευρώ αναμένεται να εισαχθεί και να αποτελέσει επίσημο νόμισμα της χώρας την 1 η Ιανουαρίου 2008. 2. Πότε θα καταργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

[ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ- ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ]

[ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ- ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ] 2013 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ Ο ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Μ. 8189 ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Α.Μ. 8026 [ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ- ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Τρίληµµα των Ανοικτών Οικονοµιών 1. Σταθερότητα και Ελεγχος Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 2. Χρήση Νομισματικής Πολιτικής για Εσωτερική Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2012 EUCO 120/12 PRESSE 296 PR PCE 102 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman

Διαβάστε περισσότερα

EΝΟΤΗΤΑ IΙΙ: Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα της παρούσας µελέτης (υπό Β 3.6), µια από τις ενέργειες στις οποίες όφειλε

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων 2 Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πανεπιστήμιο Πατρών 29/11/2012) Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

JAHGJOMSA JAI IRSOQIA, KEISOTQCIER SOT HANSPETER K.SCHELLER DETSEQG AMAHEXQGLEMG EJDORG 2006

JAHGJOMSA JAI IRSOQIA, KEISOTQCIER SOT HANSPETER K.SCHELLER DETSEQG AMAHEXQGLEMG EJDORG 2006 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - IRSOQIA, JAHGJOMSA JAI KEISOTQCIER IRSOQIA, JAHGJOMSA JAI KEISOTQCIER SOT HANSPETER K.SCHELLER DETSEQG AMAHEXQGLEMG EJDORG 2006 ΗΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση.

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση. 1 Κύριε καθηγητά, αξιότιµοι, κα Μουγίου, κυρίες και κύριοι, Με µεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη σηµερινή σηµαντική ηµερίδα που διοργανώθηκε από τις βιβλιοθήκες των Τραπεζών Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΕ C 83, 30.3.2010, σελ. 47-199. 6 EE L 189, 3.7.1998, σελ. 42-44.

2 ΕΕ C 83, 30.3.2010, σελ. 47-199. 6 EE L 189, 3.7.1998, σελ. 42-44. Η πορεία προς µια «ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση»: oι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαµόρφωση ενός «ενιαίου εποπτικού µηχανισµού» στον τραπεζικό τοµέα (*) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ... 19 ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 1. Χρήστος Βλ. Γκόρτσος

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 1. Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Η πορεία προς την «Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση»: θεσμικές και κανονιστικές διαστάσεις και οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος* Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «......» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης των ΟΕΔ με νέους τίτλους, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα μεταφοράς των

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι) του 2001 145(Ι) του 2001. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ ΚΑΙ Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

«ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ ΚΑΙ Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Κατεύθυνση Πολιτικής Ανάλυσης ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα