Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου, Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität des Saarlandes, και Νοµική Σχολή Αθηνών Πανεπιστηµιακές παραδόσεις Μάϊος 2013

2 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Α. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ως βάση του δικαίου της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης Β. To πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο ως πηγή του δικαίου της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης Γ. Πράξεις του παραγώγου ευρωπαϊκού δικαίου ως πηγές του δικαίου της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Α. Τα δύο πρώτα στάδια της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης Β. Η διαδικασία µετάβασης στο τρίτο στάδιο της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης EΝΟΤΗΤΑ IΙΙ: Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Β. Οι πολιτικές πρωτοβουλίες Γ. Το παράγωγο δίκαιο. Ειδικά: οι διατάξεις των Κανονισµών 1103/97 και 974/98 του Συµβουλίου 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ (2010-?) ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ Α. Το γενικό πλαίσιο Β. Συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών Γ. ηµοσιονοµική πειθαρχία. Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΤΟ ΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ (2010-?) ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ Α. Τα µέτρα που ελήφθησαν το 2010 για την ενίσχυση της οικονοµικής ένωσης Β. Τα µέτρα που ελήφθησαν το 2011 για την ενίσχυση της οικονοµικής ένωσης Γ. Τα µέτρα που ελήφθησαν το 2012 για την ενίσχυση της οικονοµικής ένωσης. Τρέχουσες εξελίξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Α) ΕΝΟΤΗΤΑ VI: ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Β. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Γ. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες. Η ένταξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο θεσµικό σύστηµα της Ευρωπαϊκης Ένωσης ΕΝΟΤΗΤΑ VII: ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Β. Το ιοικητικό Συµβούλιο Γ. Η Εκτελεστική Επιτροπή. Το Γενικό Συµβούλιο 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Β) ΕΝΟΤΗΤΑ VIII: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α. Συνολική θεώρηση Β. Νοµισµατική πολιτική Γ. Συναλλαγµατική πολιτική. Κατοχή και διαχείριση συναλλαγµατικών διαθεσίµων Ε. Προώθηση της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών ΣΤ. Εκδοτικό προνόµιο Ζ. Συµβολή στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος Excursus: Η πορεία προς µια «ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση»: oι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαµόρφωση ενός «ενιαίου εποπτικού µηχανισµού» στον τραπεζικό τοµέα Η. Η εξουσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως τελικού αναχρηµατοδοτικού δανειστή πιστωτικών ιδρυµάτων στην ευρωζώνη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ IX: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Α. Ειδική κανονιστική εξουσία του Συµβουλίου για τη συµβολή στην ορθή λειτουργία της ΟΝΕ Β. Ειδικές ρυθµίσεις για τις συνεδριάσεις των υπουργών των κρατών µελών µε νόµισµα το ευρώ: θεσµοθέτηση της Ευρωοµάδας Γ. Κοινές θέσεις και διεθνής εκπροσώπηση της Ένωσης στους διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και τις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές διασκέψεις 5

6 ΕΝΟΤΗΤΑ X: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ A. Συνολική θεώρηση Β. Το καθεστώς της παρέκκλισης Γ. Ο νέος µηχανισµός συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Το ειδικό καθεστώς της ανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου Ε. Κατάργηση του καθεστώτος παρέκκλισης ΕΝΟΤΗΤΑ XI: ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. Η Οικονοµική και ηµοσιονοµική Επιτροπή Β. Εξουσία δράσης του Συµβουλίου και των κρατών µελών σε περίπτωση «αδράνειας» της Επιτροπής ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 6

7 Κατάλογος Πινάκων που περιέχονται στη µελέτη # Πίνακα Θεµατική σελίδες 1 Το σύστηµα των διατάξεων της ΣΕΚ 31 2 Εφαρµογή των διατάξεων της ΣΕΚ για την ΟΝΕ Αντιστοίχιση της ΣΕΚ και της ΣΛΕΕ για την ΟΝΕ Αντιστοίχιση των συναφών Πρωτοκόλλων για την ΟΝΕ Συγκριτική παρουσίαση των διαδικασιών απλοποιηµένης τροποποίησης διατάξεων του Καταστατικού και της διαδικασίας έκδοσης της συµπληρωµατικής νοµοθεσίας του Συµβουλίου Εκπλήρωση από τα κράτη µέλη των κριτήριων οικονοµικής σύγκλισης κατά την αξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε το Μάϊο του 2008 Συµπληρωµατική νοµοθεσία που εκδόθηκε από το Συµβούλιο (διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 107 της ΣΕΚ Τα αρχικά µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ Οι τιµές µετατροπής του ευρώ το 1998 Συγκριτική παράθεση της χρονικής διάρκειας των σταδίων της ΟΝΕ και των φάσεων εισαγωγής του ευρώ Η διεθνής χρήση του ευρώ: (Μάϊος 2013) Νόµισµα και χρήµα µε αναγκαστική κυκλοφορία στα συµµετέχοντα κράτη µέλη κατά τη διάρκεια του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ 102 7

8 13 Ο Κανονισµός 1103/ Ο Κανονισµός 974/ οµή των Κανονισµών 1103/1997 και 974/ Οι κανόνες µετατροπής και στρογγυλοποίησης Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες-µέλη του ΕΣΚΤ Σταθµίσεις που έχουν αποδοθεί στις εθνικές κεντρικές τράπεζες στην κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ Τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ (Μάϊος 2013) Βασικά χαρακτηριστικά των πράξεων ανοικτής αγοράς Συγκριτική εξέταση άµεσων και έµµεσων µελών Υπηρεσίες παρεχόµενες σε όλους τους χρήστες Υπηρεσίες παρεχόµενες από την κοινή πλατφόρµα υπό την προϋπόθεση υιοθέτησής τους από την οικεία εθνική κεντρική τράπεζα Συγκριτική εξάταση των χαρακτηριστικών των συστηµάτων TARGET και TARGET Ιδιότητες των τραπεζογραµµατίων ευρώ Κλείδα κατανοµής τραπεζογραµµατίων Ιδιότητες των κερµάτων ευρώ 249 8

9 28 Τα καθήκοντα της ΕΚΤ µετά την υιοθέτηση του υπό εξέταση Κανονισµού του Συµβουλίου Συγκριτική παρουσίαση των διατάξεων των άρθρων της ΣΛΕΕ Οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου για το Ηνωµένο Βασίλειο (αναφορά σε παραγράφους)

10 10

11 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι εν λόγω Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις αποτελούν το προϊόν µιας µακράς, εκ µέρους του γράφοντος, µελέτης της εν λόγω θεµατικής. Βασίζονται εν πολλοίς σε εκτενές προηγούµενο βιβλιογραφικό και αρθρογραφικό έργο του και αποτελούν τη βάση για την έκδοση ενός πλήρους σχετικού συγγράµµατος, κατ' ευχήν το Με το εν λόγω σύγγραµµα ο γράφων επιδιώκει να αναδείξει τη σηµασία όχι µόνον του πρωτογενούς, αλλά και του δευτερογενούς δικαίου στη διαµόρφωση του δικαίου της ευρωπαϊκής οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης (ΟΝΕ), χωρίς να παραλείπονται βασικές αναφορές στην πολιτική οικονοµία της εν λόγω θεµατικής. Το κείµενο είναι διαρθρωµένο σε πέντε κεφάλαια: (α) Το πρώτο κεφάλαιο ("Η εξελικτική διαµόρφωση της ευρωπαϊκής οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης") περιέχει τρεις ενότητες οι οποίες αφορούν: τον ορισµό και τις πηγές του δικαίου της ΟΝΕ, τη µετάβαση στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ την 1η Ιανουαρίου 1999, και την εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νοµίσµατος, του ευρώ, την ίδια ηµεροµηνία. (β) Το δεύτερο κεφάλαιο ("Το δίκαιο της οικονοµικής ένωσης") είναι διαρθρωµένο σε δύο ενότητες: η ενότητα IV µελετά το καθεστώς πριν από την τρέχουσα (2010-?) δηµοσιονοµική κρίση στην ευρωζώνη, ενώ η επόµενη, το καθεστώς που έχει αρχίσει και συνεχίζει να διαµορφώνεται µετά την έναρξη της εν λόγω κρίσης. (γ) Η έκταση της ύλης του δικαίου της νοµισµατικής ένωσης είναι µεγάλη. Για το λόγο αυτό παρουσιάζεται σε δύο κεφάλαια. Το τρίτο κεφάλαιο ("Το δίκαιο της νοµισµατικής ένωσης (Α)") µελετά, σε δύο ενότητες: τη δοµή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, και τα τρία όργανα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. (δ) Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο ("Το δίκαιο της νοµισµατικής ένωσης (Β)") αναπτύσσσονται, σε µία ενότητα, τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. (ε) Τέλος, το πέµπτο κεφάλαιο ("Κοινές διατάξεις για την οικονοµική και τη νοµισµατική ένωση"), διαρθρωµένο σε τρεις ενότητες, µελετά τις διατάξεις του δικαίου της ΟΝΕ που αφορούν (στην πλειοψηφία τους) και τις δύο πτυχές της, δηλαδή: τις διατάξεις που καθιερώθηκαν αποκλειστικά και µόνον για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ, τις διατάξεις που διέπουν τα κράτη µέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση, και ορισµένες θεσµικές διατάξεις. 11

12 Οι ανά χείρας Παραδόσεις περιέχουν τις δέκα από τις έντεκα ενότητες του εν λόγω συγγράµµατος. εν περιλαµβάνεται η ενότητα V, η οποία τελεί ακόµα, λόγω των διαρκών εξελίξεων, υπό επεξεργασία, ενώ ελλιπής είναι και η υπο-ενότητα Β της ενότητας VIII, η οποία χρήζει περαιτέρω ανάπτυξης, για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι το Excursus στην ενότητα VIII χρήζει πλήρους επικαιροποίησης, όταν οριστικοποιηθεί το περιεχόµενο των Κανονισµών µέσω των οποίων θα θεσµοθετηθεί ο "ενιαίος εποπτικός µηχανισµός". Οι λοιπές ενότητες κρίνεται ότι είναι σχεδόν πλήρεις, µολονότι, στη διαδικασία ολοκλήρωσης του υπό δηµοσίευση έργου, θα ενισχυθούν µε περαιτέρω βιβλιογραφικές, κυρίως, αναφορές. Οι αναφορές στις πρωτογενείς πηγές γίνονται εντός του κειµένου. Αντίθετα, οι δευτερογενείς πηγές (βιβλιογραφία και αρθρογραφία) έχουν τεθεί στο τέλος του κειµένου. Στη διαµόρφωση του εν λόγω έργου, ως έχει, θετική υπήρξε η συνεισφορά, µέσω εύστοχων παρατηρήσεων και υποδείξεων, πολλών συναδέλφων µου, καθώς και των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών µου κατά τη διάρκεια των ετών που διδάσκω την εν λόγω θεµατική, τους οποίους ευχαριστώ θερµά. Ιδιαίτερη αναφορά οφείλω, πάντως, στο πλαίσιο αυτό, να κάνω στη Λέκτορα της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, κα. Χριστίνα Λιβαδά, στον Ειδικό Σύµβουλο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αριστούχο πρώην µεταπτυχιακό φοιτητή µου, κο. Βασίλη Παναγιωτίδη, και στο δευτεροετή, κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος, επίσης αριστούχο, µεταπτυχιακό φοιτητή µου στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, κο. ηµήτρη Βοβολίνη, για την εξαιρετική συµβολή τους και, κυρίως, για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 13

14 14

15 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ Α. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ως βάση του δικαίου της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης 1. Η πορεία προς την ευρωπαϊκή νοµισµατική ενοποίηση 1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το νοµισµατικό σύστηµα 1 που έχει καθιερωθεί από τον Ιανουάριο του 1999 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στη συνέχεια «η Ένωση») έχει διαµορφωθεί µε βάση τις επιλογές στις οποίες κατέληξαν τα κράτη µέλη της µε την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, το Φεβρουάριο του Οι επιλογές αυτές επέφεραν µια ουσιαστική τοµή στις ενδοκοινοτικές νοµισµατικές σχέσεις, καθώς αποφασίστηκε η µετάβαση από ένα καθεστώς (στενότερου ή χαλαρότερου, ανάλογα µε την ιστορική περίοδο) συντονισµού της νοµισµατικής πολιτικής που ασκούσαν αυτόνοµα τα κράτη µέλη µέσω των εθνικών κεντρικών τραπεζών τους στο καθεστώς µιας ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής, η οποία ασκείται σε υπερεθνικό επίπεδο µε τη δηµιουργία της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης. 2 Ως νοµισµατική πολιτική νοείται το σύνολο των µέτρων που λαµβάνει µια κεντρική τράπεζα για τον επηρεασµό της προσφοράς χρήµατος και, µέσω αυτής, ορισµένες οικονοµικές µεταβλητές (όπως, π.χ., τα επιτόκια δανεισµού των εµπορικών τραπεζών), µε στόχο την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων οικονοµικής πολιτικής, κυρίως δε (µολονότι, όµως, όχι σε όλες τις περιπτώσεις αποκλειστικά) τη διασφάλιση της σταθερότητας του επιπέδου των τιµών στην οικονοµία. 3 1 Ως νοµισµατικό σύστηµα ορίζεται το σύστηµα µέσω του οποίου µια κεντρική τράπεζα ή άλλη νοµισµατική αρχή εκδίδει τραπεζογραµµάτια µε στόχο την παροχή ρευστότητας στα πιστωτικά ιδρύµατα στο πλαίσιο της άσκησης της νοµισµατικής της πολιτικής. 2 Νοµισµατική ένωση καλείται η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων ανεξαρτήτων κρατών σε έναν ενιαίο νοµισµατικό χώρο, υπό συνθήκες πλήρους ελευθερίας στην κίνηση χρήµατος, κεφαλαίων και πληρωµών, µε ελάχιστο περιεχόµενο: τον αµετάκλητο καθορισµό (το «κλείδωµα» όπως συχνά αναφέρεται) των συναλλαγµατικών ισοτιµιών των νοµισµάτων τους, στο πλαίσιο λειτουργίας ενός συστήµατος αµετάκλητα σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών, και τη δηµιουργία µιας υπερεθνικής κεντρικής τράπεζας, αρµόδιας για τη χάραξη και εφαρµογή µιας ενιαίας νοµισµατικής (και συναλλαγµατικής) πολιτικής στον ενιαίο νοµισµατικό χώρο. Για µια επισκόπηση της θεωρίας των νοµισµατικών ενώσεων, µε πλήρη βιβλιογραφική τεκµηρίωση, βλέπε Γιαννακόπουλο - ηµόπουλο (2001). 3 Βλέπε αναλυτικά, αντί άλλων, Mishkin (2007), και Rossi (2008), σελ

16 Παράλληλα, ως κορύφωση της διαδικασίας νοµισµατικής ενοποίησης τα κράτη µέλη αποφάσισαν: να απεµπολήσουν τη νοµισµατική τους κυριαρχία, 4 προχωρώντας στην αντικατάσταση των εθνικών τους νοµισµάτων από ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα, 5 το ευρώ, και να εκχωρήσουν σε ένα νέο ευρωπαϊκό θεσµικό µόρφωµα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το προνόµιο να έχει απόλυτο έλεγχο στην έκδοση του εν λόγω νοµίσµατος. Η πορεία προς την ευρωπαϊκή νοµισµατική ενοποίηση χαρακτηρίζεται από αρκετές προσπάθειες µέχρι την επίτευξη του τελικού στόχου, δεκαετίες µετά την ίδρυση των (τότε) Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Κοινοτήτων, µε τη θέση σε ισχύ των διατάξεων της Συνθήκης του Μάαστριχτ και την επιτυχή ολοκλήρωση του χρονοδιαγράµµατος που τέθηκε σε αυτήν. 6 Οι διατάξεις της Συνθήκης αυτής µπορούν να αξιολογηθούν ως το επιστέγασµα των θεσµικών πρωτοβουλιών που είχαν αναληφθεί, ώστε να καταστεί δυνατή η διαµόρφωση ενός ενιαίου νοµισµατικού χώρου και να εκλείψουν οι αρνητικές παρενέργειες της συνύπαρξης σε µια ενιαία αγορά περισσοτέρων εθνικών νοµισµάτων µε συναλλαγµατικό κίνδυνο για τους συναλλασσοµένους. 7 Οι σηµαντικότεροι σταθµοί σε αυτή την πορεία ήταν δύο: η δηµιουργία του µηχανισµού του «ευρωπαϊκού νοµισµατικού φιδιού» το Μάρτιο του 1971, 8 και στη συνέχεια, η θέση σε λειτουργία, το Μάρτιο του 1979, του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος (στο εξής «το ΕΝΣ»), το οποίο λειτούργησε µέχρι την 31η εκεµβρίου 1998, την προηγουµένη δηλαδή της εισαγωγής του ευρώ ως ενιαίου νοµίσµατος. 9 4 Για την έννοια της νοµισµατικής κυριαρχίας των κρατών, βλέπε Mann (1986), σελ. 465 επ. 5 Σε µια νοµισµατική ένωση δυνατή είναι η καθιέρωση ενός κοινού νοµίσµατος το οποίο, µετά τον αµετάκλητο καθορισµό των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, να κυκλοφορεί παράλληλα προς τα εθνικά νοµίσµατα των συµµετεχόντων κρατών. Η ολοκλήρωση, όµως, της διαδικασίας της νοµισµατικής ενοποίησης προϋποθέτει επιπλέον: την εισαγωγή ενός ενιαίου νοµίσµατος σε όλη την έκταση του νοµισµατικού χώρου µε λογιστική και φυσική µορφή (κέρµατα και τραπεζογραµµάτια), και την (ταυτόχρονη ή σταδιακή) απόσυρση από την κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων και κερµάτων στις εθνικές νοµισµατικές µονάδες των κρατών που συµµετέχουν στην ένωση. 6 Αναφορικά µε την οικονοµική και πολιτική σκοπιµότητα της δηµιουργίας της (οικονοµικής και) νοµισµατικής ένωσης κατά την εν λόγω περίοδο, βλέπε, αντί άλλων, Στεφάνου (1999), σελ Ανεξάρτητα, πάντως, από αυτήν την παρατήρηση, η ευρωπαϊκή νοµισµατική ένωση δεν συνιστά «άριστο νοµισµατικό χώρο». Βλέπε σχετικά Mongelli (2002). 8 Για τη λειτουργία και τα προβλήµατα του εν λόγω µηχανισµού, βλέπε, αντί άλλων, Τσούκαλη (1993), σελ , Smits (1997), σελ , και Καρφάκη (2001), σελ Για τις νοµικές βάσεις, τη λειτουργία, τα προβλήµατα και τη συµβολή του ΕΝΣ στη διασφάλιση (σχετικής) νοµισµατικής σταθερότητας στην Κοινότητα, βλέπε, αντί άλλων, Καρφάκη (2001), σελ , Smits (1997), σελ , Padoa-Schioppa (1994), σελ , και Χαραλαµπίδη (1992). 16

17 Επισηµαίνεται ότι οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες των νοµισµάτων των κρατών µελών ήταν µέχρι το 1971 σταθερές, λόγω της συµµετοχής των κρατών µελών στο διεθνές σύστηµα σταθερών (αλλά προσαρµοζόµενων) συναλλαγµατικών ισοτιµιών, το οποίο λειτουργούσε στο πλαίσιο του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, γνωστό και ως «σύστηµα του Bretton Woods». 10 Η συναλλαγµατική αστάθεια που ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, µε την ουσιαστική παύση της µετατροπής του δολαρίου των ΗΠΑ σε χρυσό, την κατάργηση του συστήµατος του Bretton Woods και τη µετάβαση στο διεθνές σύστηµα ελεύθερα κυµαινοµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών, το οποίο ισχύει µέχρι σήµερα, κατέστησαν αναγκαία την ενεργοποίηση µηχανισµών για την προώθηση της νοµισµατικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών. Αυτό οδήγησε στη δηµιουργία ενός µηχανισµού ελεγχόµενα κυµαινοµένων ισοτιµιών, του «ευρωπαϊκού νοµισµατικού φιδιού» και, στη συνέχεια, του µηχανισµού συναλλαγµατικών ισοτιµιών που ήταν βασικό συστατικό στοιχείο του ΕΝΣ. 1.2 Η έκθεση της Επιτροπής Delors Οι προτάσεις της έκθεσης Η θεσµική πρωτοβουλία που λειτούργησε ως καταλύτης για την προώθηση των ενεργειών αναφορικά µε την ευρωπαϊκή νοµισµατική ενοποίηση υπήρξε αναµφίβολα η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1987, µε την οποία επήλθε η πρώτη µείζονος σηµασίας τροποποίηση στην αρχική Συνθήκη της Ρώµης του Με την τροποποίηση αυτή τέθηκαν οι βάσεις για την επίτευξη της αρνητικής και θετικής µικρο-οικονοµικής ολοκλήρωσης στην Κοινότητα, µε τη δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς από την 1η Ιανουαρίου Η εξέλιξη αυτή κατέστησε προφανές ότι η διατήρηση σε ισχύ ενός πολύ-νοµισµατικού συστήµατος αποτελούσε σοβαρή τροχοπέδη για την πλήρη αξιοποίηση των θετικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, ιδιαίτερα δε στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Επισηµαίνεται σχετικά ότι οι διαδικασίες της χρηµατοπιστωτικής ολοκλήρωσης και της νοµισµατικής ενοποίησης χαρακτηρίζονται από σηµαντικό βαθµό συσχέτισης, καθώς η προώθηση της κάθε µιας επιδρά θετικά στην αποτελεσµατική λειτουργία της άλλης, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνονται θετικοί ανατροφοδοτικοί µηχανισµοί: 10 Βλέπε σχετικά Hooke (1981), Eichengreen (1994), σελ , Lowenfeld (2003), σελ , Lastra (2006), σελ , και Γκόρτσο (2006). 11 Βλέπε σχετικά Padoa-Schioppa (1994), σελ Η εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς εντάσσεται στην προοπτική της µικρο-οικονοµικής ολοκλήρωσης. Ως «µικρο-οικονοµική ολοκλήρωση» νοείται η συσσωµάτωση των αγορών (για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και την προσφορά συντελεστών παραγωγής) των κρατών που συµµετέχουν στη διαδικασία της ολοκλήρωσης στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός ενιαίου οικονοµικού χώρου. Αντίθετα, η νοµισµατική ένωση αποτελεί πολιτική στο πλαίσιο της µακρο-οικονοµικής ολοκλήρωσης. Ως «µακρο-οικονοµική ολοκλήρωση» νοείται η εναρµόνιση-ενοποίηση των όρων άσκησης των µακροοικονοµικών πολιτικών των συµµετεχόντων κρατών, µε στόχο τη διαµόρφωση ενιαίων µακροοικονοµικών πολιτικών. Βλέπε σχετικά, αντί άλλων, Στεφάνου (2006), σελ

18 η ευρωπαϊκή νοµισµατική ενοποίηση δεν θα ήταν δυνατόν να έχει επιτευχθεί αν δεν είχε προηγηθεί η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, µια από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη θεµελίωση του ενιαίου χρηµατοπιστωτικού χώρου, ενώ αντίστοιχα, η ευρωπαϊκή νοµισµατική ενοποίηση έχει αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την περαιτέρω ενίσχυση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής χρηµατοπιστωτικής ολοκλήρωσης. Το 1989, λοιπόν, συστάθηκε Επιτροπή εµπειρογνωµόνων υπό την προεδρία του (τότε) Προέδρου της Επιτροπής Jacques Delors (γνωστή και ως «Επιτροπή Delors»), µε εντολή να προβεί σε µια συστηµατική καταγραφή των προϋποθέσεων που έπρεπε να συντρέξουν, ώστε να καταστεί δυνατή η δηµιουργία της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης. 13 Ανταποκρινόµενη στην αποστολή της, η εν λόγω επιτροπή υπέβαλε σχετική έκθεση, οι προτάσεις της οποίας προέβλεπαν τέσσερις (4) άξονες πολιτικής: 14 τον αµετάκλητο καθορισµό των συναλλαγµατικών ισοτιµιών των νοµισµάτων των κρατών µελών που θα πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια οικονοµικής και νοµικής σύγκλισης, την εφαρµογή µιας ενιαίας νοµισµατικής και µιας ενιαίας συναλλαγµατικής πολιτικής, πρωταρχικός στόχος των οποίων να είναι η διατήρηση της σταθερότητας του επιπέδου των τιµών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (στη συνέχεια «η Κοινότητα»), την ίδρυση και λειτουργία ενός υπερεθνικού κοινοτικού φορέα µε βασικό καθήκον τη χάραξη και εφαρµογή αυτής της ενιαίας νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής, και την καθιέρωση ενός ενιαίου νοµίσµατος, το οποίο να τεθεί σε κυκλοφορία µε τη µορφή κερµάτων και τραπεζογραµµατίων σε ένα µεταγενέστερο χρονικό σηµείο µετά την έναρξη της νοµισµατικής ένωσης, µόλις αυτό καταστεί πρακτικά δυνατό Η πολιτική υιοθέτηση των προτάσεων της έκθεσης Οι προτάσεις της Επιτροπής Delors έγιναν ευρέως αποδεκτές από τα περισσότερα κράτη µέλη. 15 Ως αποτέλεσµα, άρχισε η επεξεργασία τροποποίησης της Συνθήκης της Ρώµης, δεδοµένου ότι αυτή, όπως ίσχυε ακόµα και µετά την ενσωµάτωση των διατάξεων της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, δεν αποτελούσε επαρκή νοµική βάση για τη λειτουργία µιας νοµισµατικής ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη κλήθηκαν να αποφασίσουν για τη δοµή και διάρθρωση της νοµισµατικής ένωσης, και ειδικότερα αναφορικά, κυρίως, µε τα ακόλουθα έξι (6) βασικά θέµατα: 13 Είχε προηγηθεί βέβαια, το 1971, η έκθεση της Επιτροπής Werner, οι συνθήκες, όµως, εκείνης της εποχής δεν ήταν κατάλληλες για την υλοποίηση της ιδέας της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ενοποίησης. Για την εν λόγω έκθεση, βλέπε, αντί άλλων, Smits (1997), σελ , και Τσούκαλη (1993), σελ Για µια αξιολόγηση των προτάσεων της Επιτροπής Delors, βλέπε Smits (1997), σελ , και Padoa-Schioppa (1994), σελ Εξαίρεση αποτέλεσαν το Ηνωµένο Βασίλειο και η ανία, κράτη µέλη που διασφάλισαν, τελικά, µέσω Πρωτοκόλλων, δικαίωµα αυτοεξαίρεσης από τη συµµετοχή τους στη νοµισµατική ένωση. Βλέπε σχετικά κατωτέρω την ενότητα Χ της µελέτης, υπό. 18

19 (i) (ii) τη δοµή του «συστήµατος νοµισµατικής διαχείρισης», δηλαδή αν θα υπάρχει µία µόνον υπερεθνική, ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα, ή αν παράλληλα µε αυτήν θα συνεχίσουν να λειτουργούν (και πώς) οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών, τους στόχους και τα καθήκοντα που θα ανατεθούν στην ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και, σε περίπτωση ενός οµοσπονδιακού συστήµατος, στο ευρωπαϊκό σύστηµα κεντρικών τραπεζών, (iii) την έκταση των κανονιστικών και των κυρωτικών εξουσιών της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας, (iv) τα όργανα της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας, καθώς και τη σύνθεση και τις αρµοδιότητές τους, (v) την έκταση της ανεξαρτησίας, της λογοδοσίας και της διαφάνειας στη λειτουργία της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας, τη µορφή της εταιρικής της διακυβέρνησης, καθώς και την εν γένει ένταξή της στο υφιστάµενο θεσµικό σύστηµα της Ένωσης, και (vi) την ακριβή διαδικασία υιοθέτησης του ενιαίου νοµίσµατος, λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι οι βασικές πολιτικές αποφάσεις, σύµφωνα µε τα µόλις προαναφερθέντα κατά την επισκόπηση των πορισµάτων της έκθεσης της Επιτροπής Delors, ήταν η υιοθέτηση ενιαίου και όχι κοινού νοµίσµατος, καθώς και η σταδιακή εισαγωγή του. 1.3 Οι θεµελιώδεις επιλογές της Συνθήκης του Μάαστριχτ Η υλοποίηση των προτάσεων της έκθεσης της Επιτροπής Delors έλαβε χώρα το 1992 µε την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Με την εν λόγω Συνθήκη, τα άρθρα της οποίας αναφορικά µε την οικονοµική και νοµισµατική ένωση εντάχθηκαν στη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (στη συνέχεια «η ΣΕΚ»), τα κράτη µέλη αποφάσισαν τη σταδιακή µετάβαση στη νοµισµατική ένωση, η οποία µάλιστα αποφασίστηκε να επιτευχθεί παράλληλα µε την οικονοµική ενοποίηση της Κοινότητας. Κατά συνέπεια, οι δύο πρώτες θεµελιώδεις επιλογές που αποτυπώθηκαν στη Συνθήκη ήταν: η παράλληλη προώθηση των διαδικασιών νοµισµατικής και οικονοµικής ενοποίησης, στην οποία γίνεται αναφορά στη συνέχεια της παρούσας ενότητας της µελέτης (υπό Α 2), και η σταδιακή µετάβαση προς την οικονοµική και νοµισµατική ένωση, θεµατική που θα αναπτυχθεί αναλυτικά κατωτέρω στην ενότητα ΙΙ (υπό Α). Ταυτόχρονα, στη ΣΕΚ αποτυπώθηκαν οι επιλογές των κρατών µελών αναφορικά µε τα προαναφερθέντα έξι (6) βασικά θέµατα σχετικά µε τη δοµή και τη διάρθρωση της νοµισµατικής ένωσης. Οι επιλογές αναφορικά µε τις εν λόγω θεµατικές θα αναπτυχθούν αναλυτικά στις επόµενες ενότητές της παρούσας µελέτης, ανά αντικείµενο. 19

20 2. Η επιλογή για παράλληλη προώθηση των διαδικασιών νοµισµατικής και οικονοµικής ενοποίησης 2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η απόφαση για τη δηµιουργία µιας νοµισµατικής και ταυτόχρονα οικονοµικής ένωσης βασίστηκε στο επιχείρηµα ότι η διαµόρφωση του ενιαίου νοµισµατικού χώρου, που υπήρξε αναµφισβήτητα το κυρίαρχο αίτηµα πολιτικής, έπρεπε να επιχειρηθεί µόνον αν συνέτρεχαν σωρευτικά δύο προϋποθέσεις: (α) Η πρώτη προϋπόθεση 16 αφορούσε τη διασφάλιση της συµµετοχής στον ενιαίο νοµισµατικό χώρο µόνον εκείνων των κρατών µελών που θα έχουν επιτύχει (εκτός από τη νοµική σύγκλιση σύµφωνα µε όσα προβλέπονταν στη ΣΕΚ) υψηλό βαθµό σύγκλισης ορισµένων βασικών µακροοικονοµικών δεικτών τους, τόσο νοµισµατικών όσο και δηµοσιονοµικών, ώστε η νοµισµατική ένωση να είναι βιώσιµη. 17 Για να πληρωθεί αυτή η πρώτη προϋπόθεση έγινε µάλιστα αποδεκτή η λογική της δηµιουργίας µιας «Κοινότητας δύο ταχυτήτων», λογική η οποία αποτυπώθηκε στη ΣΕΚ µε τη διάκριση που καθιερώθηκε µεταξύ δύο κατηγοριών κρατών µελών: 18 των «κρατών µελών χωρίς παρέκκλιση», τα οποία θα έχουν εκπληρώσει τα προαναφερθέντα κριτήρια σύγκλισης και κατά συνέπεια θα υιοθετήσουν το ενιαίο νόµισµα, και των «κρατών µελών µε παρέκκλιση», εκείνων δηλαδή που δεν θα το έχουν υιοθετήσει, ακριβώς επειδή δεν θα έχουν εκπληρώσει τα εν λόγω κριτήρια. 19 Το ζήτηµα κατά πόσον η σύγκλιση ορισµένων βασικών µακροοικονοµικών δεικτών των κρατών που συµµετέχουν σε µια νοµισµατική ένωση πρέπει να έχει προηγηθεί του αµετάκλητου καθορισµού των συναλλαγµατικών ισοτιµιών των νοµισµάτων τους έχει απασχολήσει έντονα τη θεωρία. Σχετικά έχουν αναπτυχθεί δύο διαµετρικά αντίθετες απόψεις: (i) Σύµφωνα µε µια πρώτη προσέγγιση ( coronation theory ), ο αµετάκλητος καθορισµός των συναλλαγµατικών ισοτιµιών οφείλει να επιχειρηθεί µόνον αν προηγουµένως έχουν επιτευχθεί: σηµαντικός βαθµός (οικονοµικής) σύγκλισης ανάµεσα στα συµµετέχοντα κράτη αναφορικά µε το ρυθµό µεταβολής του γενικού επιπέδου των τιµών, το εξωτερικό χρέος και τη µακροοικονοµική πολιτική, και σηµαντική σύγκλιση του βαθµού ανάπτυξης των κοινωνικών και οικονοµικών θεσµών ανάµεσά τους. 16 Η προϋπόθεση αυτή αποτελεί ταυτόχρονα και τη δικαιολογητική βάση της επιλογής για τη σταδιακή µετάβαση στην οικονοµική και νοµισµατική ένωση. 17 Για τα εν λόγω κριτήρια, βλέπε κατωτέρω την ενότητα ΙΙ της παρούσας µελέτης, υπό Β ΣΕΚ, άρθρο 122, παρ Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ιδικό καθεστώς ισχύει για τη ανία και το Ηνωµένο Βασίλειο, τα οποία έχουν καθεστώς (διαφοροποιηµένης πάντως) αυτοεξαίρεσης από τη συµµετοχή στην ΟΝΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών Πρωτοκόλλων που ήταν προσαρτηµένα στην ΣΕΚ και είναι πλέον, µετά τη θέση σε εφαρµογή της Συνθήκης της Λισσαβώνας, προσαρτηµένα στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 20

21 (ii) Αντίθετα, σύµφωνα µε τη µονεταριστική θεωρία, µια νοµισµατική ένωση µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ακόµα και αν ο βαθµός απόκλισης της οικονοµικής επίδοσης των συµµετεχόντων κρατών είναι σηµαντικός και δεν υπάρχει ρητός συντονισµός της δηµοσιονοµικής τους πολιτικής. 20 Είναι προφανές ότι η ευρωπαϊκή επιλογή κλίνει προς την πρώτη προσέγγιση, µολονότι η οικονοµική σύγκλιση που επιδιώχθηκε αφορά µόνο ονοµαστικά µεγέθη (και, συνεπώς, δεν πληρούται η δεύτερη προϋπόθεση που θέτει η εν λόγω προσέγγιση). (β) Η δεύτερη προϋπόθεση αφορούσε την καθιέρωση κανόνων µε τους οποίους να διασφαλιστεί ότι, µετά την έναρξη λειτουργίας του ενιαίου νοµισµατικού χώρου, θα υπάρχει επαρκής συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών και αυστηρή δηµοσιονοµική πειθαρχία των κρατών µελών (κατ εξοχήν δε εκείνων που θα έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα), ώστε να µην τίθεται σε διακινδύνευση η οµαλή λειτουργία της νοµισµατικής ένωσης, και η αξία του ενιαίου νοµίσµατος να µπορεί να διατηρείται ισχυρή. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις διατάξεις της ΣΕΚ, παράλληλα προς τη νοµισµατική ένωση και µε στόχο την υποστήριξη της αποτελεσµατικής της λειτουργίας, η δράση των κρατών µελών και της Κοινότητας έπρεπε να κατατείνει ταυτόχρονα και στη δηµιουργία µιας οικονοµικής ένωσης. Η εν λόγω επιλογή αποτυπώθηκε στη θεµελιώδη διάταξη του άρθρου 2 της ΣΕΚ, σύµφωνα µε την οποία η αποστολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας επιτυγχάνεται, µεταξύ άλλων, µε τη δηµιουργία µιας «οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης» (στο εξής «η ΟΝΕ») Ορισµός της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης Η νοµισµατική ένωση Έννοια και περιεχόµενο Η θεµελίωση της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης βασίστηκε στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 της ΣΕΚ, σύµφωνα µε την οποία: «( ) η δράση (των κρατών µελών και της Κοινότητας) περιλαµβάνει τον αµετάκλητο καθορισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών, γεγονός που θα οδηγήσει στην καθιέρωση ενιαίου νοµίσµατος, του ECU, και τον καθορισµό και την άσκηση ενιαίας νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής ( )». 22 Η διαδικασία της νοµισµατικής ενοποίησης κατέτεινε, κατά συνέπεια, στην ενίσχυση του συντονισµού της (µέχρι τότε σχετικά αυτόνοµης) νοµισµατικής πολιτικής των κρατών µελών της Κοινότητας 23 µε αντικειµενική επιδίωξη: τον αµετάκλητο καθορισµό των ονοµαστικών συναλλαγµατικών ισοτιµιών ανάµεσα στα εθνικά τους νοµίσµατα, τη θέση σε λειτουργία µηχανισµών κατάλληλων για την άσκηση µιας ενιαίας νοµισµατικής (καθώς και µιας ενιαίας συναλλαγµατικής) πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και 20 Βλέπε σχετικά, αντί άλλων, Padoa-Schioppa (1994), σελ Βλέπε σχετικά, αντί άλλων, Ukrow (1999). 22 Βλέπε σχετικά, αντί άλλων, Häde (1999), σελ Για µια αναλυτική παρουσίαση της πορείας προς τη δηµιουργία της ΟΝΕ, βλέπε Bini-Smaghi, Padoa-Schioppa, and Papadia (1994), και Issing (2008). 23 Η νοµισµατική πολιτική των κρατών µελών ήταν οριοθετηµένη, κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, από τη συµµετοχή τους στο µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών του ευρωπαϊκού νοµισµατικού συστήµατος 21

22 την καθιέρωση ενός ενιαίου νοµίσµατος, το οποίο να αντικαταστήσει τα εθνικά νοµίσµατα των κρατών µελών που θα πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια για την υιοθέτησή του Η ανάγκη διαµόρφωσης υπερεθνικών δοµών Η λειτουργία µιας νοµισµατικής ένωσης προϋποθέτει τη συνδροµή θεσµικών και λειτουργικών προϋποθέσεων, ώστε να καθίσταται εφικτή η άσκηση ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής. Προφανώς, σε έναν ενιαίο νοµισµατικό χώρο δεν είναι δυνατό να υπάρχει επικουρικότητα, δηλαδή µερικώς εθνική νοµισµατική πολιτική. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο της λειτουργίας της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης υπήρξε επιβεβληµένη η δηµιουργία ενός υπερεθνικού φορέα, αρµόδιου κατ ελάχιστον για τη χάραξη και εφαρµογή αυτής της ενιαίας πολιτικής. Στις νοµισµατικές ενώσεις, η ύπαρξη µιας υπερεθνικής νοµισµατικής αρχής, δηλαδή µιας υπερεθνικής κεντρικής τράπεζας, από την οποία να εκπορεύεται η χάραξη και εφαρµογή µιας ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής (κατ ελάχιστον) αποτελεί συστατικό στοιχείο της έννοιάς τους και conditio sine qua non της λειτουργίας τους. 24 Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ τα κράτη µέλη έλαβαν την πολιτική απόφαση να προχωρήσουν στην ίδρυση αυτού του φορέα, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην οποία τα κράτη µέλη εκχώρησαν τις αρµοδιότητες των κεντρικών τραπεζών τους αναφορικά µε τη χάραξη και εφαρµογή της νοµισµατικής (και της συναλλαγµατικής 25 ) πολιτικής, ώστε αυτή: να έχει τη δυνατότητα επηρεασµού της νοµισµατικής βάσης και προσδιορισµού της ποσότητας του ενιαίου ευρωπαϊκού νοµίσµατος που θα κυκλοφορεί ως επίσηµο νόµισµα στα κράτη µέλη που θα (πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να) το υιοθετήσουν, 26 µε κυρίαρχο στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας του επιπέδου των τιµών στην Κοινότητα. 27 Μια βασική επιλογή στην οποία κατέληξαν τα κράτη µέλη ήταν η δηµιουργία ενός «οµοσπονδιακού συστήµατος κεντρικών τραπεζών». Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (στο εξής η «ΕΚΤ») συνθέτει, µαζί µε τις εθνικές κεντρικές τράπεζες όλων των κρατών µελών (και όχι µόνον των κρατών µελών που υιοθετούν το ευρώ), το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (στο εξής το «ΕΣΚΤ») Βλέπε σχετικά Dietta (2007), σελ Για µια συνολική θεώρηση των νοµισµατικών ενώσεων που λειτουργούν ανά την υφήλιο, βλέπε Dietta (2007), σελ Όπως θα αναπτυχθεί αναλυτικά στην ενότητα VΙΙΙ της παρούσας µελέτης (υπό Γ), στην περίπτωση που (όπως σήµερα) η ισοτιµία του ευρώ κυµαίνεται ελεύθερα στις αγορές συναλλάγµατος, το καθήκον χάραξης και εφαρµογής της ενιαίας συναλλαγµατικής πολιτικής ασκείται από το ΕΣΚΤ σε συνεργασία µε το Συµβούλιο (σε σύνθεση Υπουργών των κρατών µελών χωρίς παρέκκλιση, γνωστό ως «ευρωοµάδα» ( Eurogroup )). 26 ΣΕΚ, άρθρο 105, παρ. 2, πρώτο στοιχείο. 27 Ibid, άρθρα 4, παρ. 2, και 105, παρ Για τη διαφορά που υφίσταται ανάµεσα στην έννοια του όρου «ΕΣΚΤ» και την έννοια του όρου «ευρωσύστηµα», στη σύνθεση του οποίου συµµετέχουν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών χωρίς παρέκκλιση, βλέπε κατωτέρω την ενότητα VI της παρούσας µελέτης, υπό Α. 22

(β)): ). ο Thomas Wieser.

(β)): ). ο Thomas Wieser. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙ: ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Θεσµική θεµελίωση Α. Η Οικονοµική και ηµοσιονοµική Επιτροπή (α) Το άρθρο 114, παρ. 2-4, της ΣΕΚ, οι διατάξεις του οποίου εφαρµόζονταν σε όλα τα κράτη µέλη (περιλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης στην ευρωζώνη στο δίκαιο της ΟΝΕ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

, , . 6, 7, 8, , . 3,

, , . 6, 7, 8, , . 3, ΕΝΟΤΗΤΑ Χ: ΟΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ A. Συνολική θεώρηση Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα κράτη µέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τα κριτήρια νοµικής και οικονοµικής σύγκλισης

Διαβάστε περισσότερα

90/142/EOK , . 1 ) 124, /89 Smits (1997)

90/142/EOK , . 1 ) 124, /89 Smits (1997) ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Α. Τα δύο πρώτα στάδια της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η µία

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΙΙ. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α. ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΜΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΙΙ. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.1999-31.12.2001 Στα κράτη-μέλη τα οποία δεν θα συμμετάσχουν από την αρχή στη Νομισματική Ένωση (παρακάτω "κράτη-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 369 της 07/12/1996 σ. 0010 Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ZHTHMATA ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ZHTHMATA ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΤΩΝ 18 εκεµβρίου 2003 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ZHTHMATA ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Με την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2010 COM(2010) 240 τελικό 2010/0136 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

Ηπορεία προς την ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση

Ηπορεία προς την ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση Ηπορεία προς την ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität des Saarlandes,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Ιανουαρίου 2007 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που ρυθµίζει την υιοθέτηση του ευρώ και τη µετάβαση από το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98, αναφορικά με την εισαγωγή του ευρώ στη Λιθουανία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98, αναφορικά με την εισαγωγή του ευρώ στη Λιθουανία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98, αναφορικά με την εισαγωγή του ευρώ στη

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία της Νομισματικής Ενοποίησης

Η Θεωρία της Νομισματικής Ενοποίησης Η Θεωρία της Νομισματικής Ενοποίησης Περιεχόμενα Κεφαλαίου Έννοια και Στάδια Νομισματικής Ενοποίησης. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της Νομισματικής Ενοποίησης. Η Διαδικασία της Μετάβασης προς τη Νομισματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.3.2003 COM(2003) 114 τελικό 2003/0050 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.5.2007 COM(2007) 260 τελικό 2007/0093 (CNB) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 σχετικά με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.5.2007 COM(2007) 257 τελικό 2007/0091 (CNB) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 σχετικά με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 206 (OR. en) 9329/6 ECOFIN 489 UEM 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/46/ΕΚ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

112

112 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 111 112 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ (2010-?) ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Α. Το γενικό πλαίσιο Με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 117. (πρώην άρθρο 4 της ΣΕΚ)

Άρθρο 117. (πρώην άρθρο 4 της ΣΕΚ) C 326/96 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 Αν οι διαβουλεύσεις δεν οδηγήσουν στην εξάλειψη της εν λόγω στρεβλώσεως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2010 COM(2010) 239 τελικό 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία την 1 η Ιανουαρίου 2011 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Οικονοµικών και Νοµισµατικών Θεµάτων 3.3.2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ αριθ. 019/2006 Θέµα: Ερωτηµατολόγιο προς το υποψήφιο µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX.

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2003 (13.03) (OR. fr) CONV 602/03 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Τα οικονοµικά της Ένωσης : σχέδιο άρθρων 38 έως 40 Τίτλος VII:

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0386/2. Τροπολογία. Mercedes Bresso, Elmar Brok, εισηγητές

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0386/2. Τροπολογία. Mercedes Bresso, Elmar Brok, εισηγητές 9.2.2017 A8-0386/2 2 Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα) έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 1, 1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ) Τροποποιηµένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος /* COM/97/0117 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0248 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2008 (20.05) (OR. en) 9192/08 ιοργανικός φάκελος: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2008 (20.05) (OR. en) 9192/08 ιοργανικός φάκελος: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2008 (20.05) (OR. en) 9192/08 ιοργανικός φάκελος: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ. Αθήνα, 22 εκεµβρίου 2013 Hilton αίθουσα Galaxy

Η ΣΗΜΑΣΙΑ. Αθήνα, 22 εκεµβρίου 2013 Hilton αίθουσα Galaxy ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΞΙΟΤΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 22ας Φεβρουαρίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 22ας Φεβρουαρίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σύσταση για Βρυξέλλες, 16.10.2009 COM(2009) 570 τελικό 2009/0158 (CNB) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 295 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο EL EL

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση μέτρων με σκοπό τη σταδιακή καθιέρωση ενιαίας εκπροσώπησης της ζώνης του ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.1.2016 COM(2016) 28 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που καλείται να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 202/1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 297 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1 Λοϊζος Χατζηκωστής «Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης» Ε.Ε.Ε. Σηµαίνει την επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 496 τελικό 2004/0168 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ιασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Έγγραφο θέσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Έγγραφο θέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Έγγραφο θέσης 2011 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης EL EL 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 27ης Ιανουαρίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 27ης Ιανουαρίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 27ης Ιανουαρίου 2006 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε σχέδιο νόµου που τροποποιεί τους περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογοι... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8

Πρόλογοι... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8 Πρόλογοι... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 821 τελικό 2011/0386 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...6. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...6. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση 2011 Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα Πρόλογος...4 Περίληψη...6 ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζω την πρώτη Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 19.2.2004 SEC(2004) 204 τελικό 2004/0046 (CNB) Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που πρέπει να λάβει η Κοινότητα όσον αφορά συµφωνία περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.5.2003 COM(2003) 242 τελικό 2003/0095 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τους τριµηνιαίους χρηµατοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 9.12.2003 COM(2003) 761 τελικό 2003/0295 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την ανάλυση και τη συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρµατα ευρώ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την ανάλυση και τη συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρµατα ευρώ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.7.2003 COM(2003) 426 τελικό 2003/0158 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την ανάλυση και τη συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρµατα ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001/914/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001/914/ΕΚ) L 337/55 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης εκεµβρίου 2001 σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών από το οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.7.2010 COM(2010) 403 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 148/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Μαΐου 2006 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/16 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Προσωρινή επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-201 ηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013 23 Νοεµβρίου 2004 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1. Πότε θα γίνει η εισαγωγή του ευρώ; Το ευρώ αναμένεται να εισαχθεί και να αποτελέσει επίσημο νόμισμα της χώρας την 1 η Ιανουαρίου 2008. 2. Πότε θα καταργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα και το Ευρώ

Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα και το Ευρώ Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα και το Ευρώ Διάρθρωση, Λειτουργία, και Προβλήματα 1 Το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ) δημιουργήθηκε το 1978, προκειμένου να εξασφαλισθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 14ης Απριλίου σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36)

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 14ης Απριλίου σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36) EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2011 σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 16 Μαρτίου 2011 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης.

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Ευρωπαϊκή Οικονομία Νίκος Κουτσιαράς σε συνεργασία με την Ειρήνη Τσακνάκη Πηγές- Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Τρίληµµα των Ανοικτών Οικονοµιών 1. Σταθερότητα και Ελεγχος Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 2. Χρήση Νομισματικής Πολιτικής για Εσωτερική Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008 Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Του Κωνσταντίνου Τασάκου Ph. D, Ειδικού Συμβούλου Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα