(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده"

Transcript

1 پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس مجنونيان استاديار گروه جنگلداري دانشكده منابعطبيعي دانشگاه تهران دانشجوي دكتري جنگلداري دانشكده منابعطبيعي دانشگاه تهران استاد گروه جنگلداري دانشكده منابعطبيعي دانشگاه تهران (تاريخ دريافت: 90/0/5 تاريخ تصويب: 9//7) چكيده هدف عمليات جنگل اجراي طرحها و عملياتي است كه از نظر فني و تكنيكي امكانپذير از لحاظ اقتصادي مناسب رشد و ترقي از نظر محيطزيستي سالم و كمخطر و از نظر حقوقي قابل قبول باشد. با توجه به اعمال شيوه جنگلداري نزديك به طبيعت براي مديريت جنگلهاي شمال و پراكندگي برداشت در اين شيوه كاهش آسيبهاي وارده به توده سرپا و زادآوري اهميت بيشتري پيدا ميكند. اين تحقيق براي ارزيابي زير مو لفه قطع درخت در پارسل از بخش نمخانه جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود انجام شد. اهداف اين تحقيق عبارت از تعيين ميزان خسارتهاي وارده به توده سرپا و تجديد حيات جنگل ميباشد. بهمنظور بررسي مقدار خسارت به توده سرپا در حفرههاي قطع از روش آماربرداري صددرصد استفاده شد. نتايج حاصل از بررسي پلات دايرهاي شكل در حفرههاي قطع نشان داد: /% از درختان موجود در پلاتها بر اثر عمليات قطع متحمل خسارت شدند. 7% از درختان خسارتديده در پلاتهاي قطع را گونه راش 5% ممرز و % گونههايي مانند افرا بلوط و توسكا تشكيل داد. ضمن اين كه بيشترين خسارت متوجه درختان با قطر برابر سينه كمتر از 40 سانتيمتر است. بررسي حاضر نشان داد كه مقدار خسارت به نهالها كمتر از ساير گروههاي زادآوري (شل و خال) است. بررسي زخمهاي ايجادشده بر روي تنه درختان باقيمانده در حفرههاي قطع نيز نشان داد كه اين زخمها بيشتر در ارتفاع كمتر از متري تنه درخت حضور دارند. همچنين زخمهاي مذكور اغلب سطحي هستند يعني به كامبيوم خسارتي وارد نشده است. آموزش كارگران بهرهبرداري و اكيپ قطع و تبديل از عوامل تا ثيرگذار در جلوگيري و كاهش خسارتهاي ناشي از بهرهبرداري هستند. صدمه به توده باقيمانده بر اثر عمليات قطع در جنگل آميخته ناهمسال باتوجه به عوامل مختلف مو ثر بر صدمه به توده بررسي شد. قطع درختان در توده جنگلي بهصورت هدايت شده و استفاده از ابزارهاي كمكي مثل گوه ميتواند در كاهش صدمه به توده باقيمانده مو ثر باشد. كليد واژهها: ارزيابي آثار محيطزيستي قطع درخت خسارت به توده سرپا جنگل خيرود نويسنده مسي ول:

2 پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 6 سرآغاز بهرهبرداري يك فعاليت ضروري در مديريت جنگل است و شامل تمام فعاليتها از قطع درخت تا تحويل چوب به كارخانه ميباشد كه اگر بهدرستي برنامهريزي و اجرا شود سود پيشبيني شده را محقق خواهد ساخت. در مقابل طراحي و اجراي ضعيف برنامهها پرهزينه خواهد بود و منجر به آسيبهاي محيطزيستي همچنين افت زياد چوب استفاده محدود از منابع موجود و صدمه به نيروي كار ميشود (007 al.,.(sessions et در جنگلهاي شمال ايران اساس كار در عمليات قطع و تبديل درخت اره موتوري است. به علت شرايط و ويژگيهاي جنگلها درختان قطور و پهن برگ توپوگرافي و... مكانيزاسيون در جنگلهاي شمال كاربرد چنداني نيافته است (ساريخاني 87 جورغلامي 88). جلوگيري از صدمه به توده سرپا و نهالها در روش جنگلشناسي معمول در جنگلهاي ايران يعني تكگزيني و گروهگزيني در مراحل مختلف بهرهبرداري از اهداف اصلي در جنگلداري بهويژه در شيبهاي تند است (حسيني و همكاران 80 مجنونيان و همكاران 88). در ناحيه بهرهبرداري هر درخت از نظر ايستايي و چگونگي افتادن در ارتباط با درختان مجاور آن مورد توجه ميباشد. شكستن درختان و معيوب شدن آنها ممكن است به علت ناتواني در انتخاب مسير صحيح انداختن آنها باشد. براي تعيين جهت انداختن چند اصل زير بايد رعايت شود: تمايل درخت مورد توجه قرار گيرد اجسام سخت مثل كنده و سنگ در محل افتادن درخت موجود نباشد عدم آسيب به درختان و نهال هاي مجاور هنگام انداختن تسهيل عمليات چوبكشي و انتقال چوب توجه به پوسيدگي درخت و آسيب در كنده درخت آسيب كمتر و افت كمتر چوب تنه هنگام افتادن توجه به جهت شيب و خطوط ميزان برجستگي يا پستي و بلنديهاي زمين اطراف ) Dykstra Lamson et al., 985;.(& Heinrich, 996; Stringer, 006 براي تعيين ميزان مطابقت و تبعيت عمليات بهرهبرداري با اهداف تعيين شده ارزيابي بهرهبرداري صورت ميگيرد كه ضرورتي اساسي براي مديريت پايدار جنگل ميباشد. هدف از اين پژوهش ارزيابي بهرهبرداري فعلي جهت اراي ه پيشنهادهاي لازم براي افزايش بهرهوري و كاهش خسارتها در سيستم () فعلي ميباشد. خسارتهاي بهرهبرداري بهطور مستقيم شامل آسيب به درختان و نهالها بر اثر عمليات قطع و كشيدن درختان قطع شده است كه بهصورت شكستن تاج و سرشاخهها ايجاد زخم روي تنه درخت سرپا و آسيب به ريشه نمايان ميشود Hicks, 998; Vasiliauskas, 00; Yilmaz & Akay, ).(008 در يك تحقيق ارزيابي ميزان آسيب به توده سرپا در منطقه آپالاچين با مقايسه سه تيمار بهرهبرداري حد قطري اينچ 6 اينچ و پناهي انجام شد (00 al.,.(fajvan et هر توده با استفاده از قطع دستي و اسكيدر چرخ لاستيكي بهرهبرداري ميشد. هر يك از تيمارها 4 بار تكرار داشتند. حد قطري اينچ بيشترين درصد آسيب و بزرگترين اندازه زخم را داشت. نتايج نشان داد كه حدود 90 درصد زخمهاي ايجاد شده در هر درخت داراي مساحتي كمتر از 00 سانتيمتر مربع هستند كه به طور معمول التيام مييابند (00.(Lilienau, همچنين نتايج بررسيها نشان داد كه 84 درصد زخمها در تمام گونهها داراي اندازهاي كمتر از 94 سانتيمتر مربع بود ) Han, Forese & 006). زخمشدن باعث پوسيدگي تنه بهوسيله عوامل قارچي شده بهصورت بالقوه منتج به از دست رفتن حجم مورد نظر در آينده خواهد شد (000 Kellogg,.(Han & در يك بررسي ميزان تخريب عرصه و آسيب به توده باقيمانده در طول عمليات بهرهبرداري در جنگلهاي گرمسيري بوليوي انجام شد (00 al.,.(jackson et در اين بررسي تراكم برداشت 4/5 درخت در هكتار و / مترمكعب در هكتار بود. آسيب به توده سرپا در حفرههاي قطع بهطور مستقيم در ارتباط با قطر برابر سينه درختان قطع شده بود. از بررسي صدمههاي بهرهبرداري بر توده جنگل (احمدي 75) نتيجهگيري شد كه حدود 47 درصد درختان سرپا در توده جنگل پس از بهرهبرداري آسيب ديدند. گروه نهال و نونهال بر اثر عوامل بهرهبرداري 0 درصد آسيب ديدند در حالي كه در گروه شل اين صدمهها درصد و در گروه خال 9 درصد بوده است. در بررسي ديگري به اين نتيجه رسيدند كه خسارتهاي وارد به زادآوري و درختان باقيمانده در محدوده نوارهاي وينچينگ در روش تمام تنه كمتر از روش گردهبينه است (نقدي و همكاران 86). در بررسي ديگري آسيبهاي وارد به توده باقيمانده در پلاتهاي قطع نوارهاي كشيدن و اطراف مسيرهاي چوبكشي انجام شد (نيكوي 86). نتايج بررسيها در پلاتهاي قطع نشان داد كه آسيبهاي وارد به درختان نونهالها نهالها و خالها ناشي از قطع به ترتيب 0/6 0/ /5 و 6/5 درصد بود.

3 7 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده... مواد و روشها منطقه مورد تحقيق اين تحقيق در پارسل بخش نمخانه جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود به مساحت 6/8 هكتار بوده و موجودي حجمي و تعداد در هكتار در پارسل بهترتيب 74 سيلو و 49 اصله و همچنين تيپ فعلي جنگل راش بههمراه ممرز و توسكا است. ارتفاع از سطح دريا 80 تا 50 متر و ميزان بارندگي منطقه 5 ميليمتر و ميانگين بارندگي در تير و مرداد بهترتيب 65/6 و 64/ ميليمتر بوده (طرح جنگلداري بخش نمخانه 74) و شيوه بهرهبرداري و جنگلشناسي در پارسل مورد بررسي بهصورت تكگزيني است. در پارسل در مجموع 09 اصله درخت نشانهگذاري شده ( اصله در هكتار) و حجم نشانهگذاري به مترمكعب برابر 65/7 است (7/7 مترمكعب در هكتار). شيب كلي پارسل 49 درصد است. عمليات جمعآوري اطلاعات مورد نياز در اسفند 88 انجام گرفت. ارهموتورچي داراي تجربه كاري 8 ساله بوده است. روش پژوهش امروزه براي ارزيابي خسارتهاي وارده به رويشگاه در مناطق بهرهبرداري شده از روشهاي نمونهبرداري خطي يا ترانسكت استفاده از شبكه آماربرداري عكسهاي هوايي پلانيمتري روش پيمايش زميني و اندازهگيري صد در صد در نقاط خسارت ديده استفاده ميشود (نقدي و همكاران 86). با توجه به كم بودن ميزان تراكم زادآوري در عرصه (قابليت اجرا) شيب عرصه در حفره قطع قطر و ارتفاع درختان نشانهگذاري شده تعدادي از درختان نشانهگذاري شدند. در هر حفره گستردگي تاج درختان و مساحت قطعه نمونهها طوري در نظر گرفته شد كه كل حفره قطع را تحت پوشش قرار دهد و بهطور صددرصد مورد بررسي قرار گيرد. مساحت قطعه نمونهها در حفرههاي مختلف متغير و با توجه به ساختار حفرههاي قطع دايرهاي و جامعه آماري جامعه درختان نشانهگذاري شده بود. برآورد خسارت به درختان باقيمانده و زادآوري در اين قطعات نمونه انجام شد. براي بررسي توده سرپا و زادآوري در قطعه نمونهها درختان با قطر برابر سينه كمتر از 7/5 سانتيمتر را بهعنوان تجديد حيات در نظر گرفته و براي بررسي آنها از فرم جدول () استفاده شد. درختان با قطر بيشتر از 7/5 سانتيمتر نيز با تعيين نوع گونه قطر درخت و بررسي تنه و تاج آن به منظور برآورد تعداد درخت داراي خسارتها بهرهبرداري در منطقه مورد مطالعه برداشت شد (جدول ). در بررسي خسارتهاي وارده به درختان سرپا در قطعات نمونه مورد مطالعه از تحليل رگرسيوني براي تعيين ارتباط بين قطر برابر سينه درختان قطع شده و تعداد درختان آسيب ديده انجام شد. همچنين معيارهاي جدول () در بررسي ميزان خسارتهاي وارده به درختان سرپا (سنگين متوسط و سبك) در مرحله قطع مورد استفاده قرار گرفت ) Krueger,.(004 سالم كد جدول (): فرم آماربرداري خسارات وارده به زادآوري (قطر كمتر از 7/5 سانتيمتر) نونهال و نهال (كمتر از 0/5 متر) خم شدن تاج آسيبديده زخمي شدن شكسته و ريشه كن سالم شل (0/5 تا متر) خم شدن تاج آسيبديده زخمي شدن شكسته و ريشه كن سالم خال ( تا 8-6 متر) خم شدن تاج آسيبديده زخمي شدن شكسته و ريشه كن فرم آماربرداري خسارتهاي قطع درختان (قطر بيش از 7/5 سانتيمتر) تعريف كد تعريف كد مورد بررسي كد سطحي آسيب به پوست راش شدت زخم عميق آسيب به كامبيوم ممرز 00 < ساير گونهها مساحت زخم جدول (): كد مورد بررسي نوع گونه

4 پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 8 مورد بررسي كد تعريف كد 0-7/5 مورد بررسي كد تعريف كد >000 يك زخم تا زخم > قطر درخت (سانتيمتر) تعداد زخم بيش از زخم امتداد ريشههاي درخت يكسوم ارتفاع ابتدايي تاج درخت بين يكسوم تا دوسوم ارتفاع تاج درخت محل زخم تا متر اول تنه بيش از متر خسارت تاج دوسوم انتهايي تاج درخت جدول (): معيار مورد استفاده در بررسي ميزان خسارات وارده به درختان سرپا (سنگين متوسط و سبك) درجه آسيب سنگين متوسط سبك ريشه و كنده (بين 0 تا 0/ متر از بن درخت) ريشهكن شده و يا آسيب به كامبيوم و مساحت زخم بيشتر از 500 سانتيمتر مربع آشكارشدن بافت كامبيوم و آسيب به آن (مساحت زخم بين 00 تا 500 سانتيمتر مربع) آشكار شدن بافت كامبيوم بدون آسيب به آن (خراشيدگي ريشه) تنه (بالاتر از 0/ متر از بن درخت) شكسته شده از پايه يا به شدت آسيبديده (آسيب به كامبيوم و مساحت زخم بيشتر از 500 سانتيمترمربع) آشكارشدن بافت كامبيوم و آسيب به آن (مساحت زخم بين 00 تا 500 سانتيمتر مربع) آشكار شدن بافت كامبيوم بدون آسيب به آن (خراشيدگي پوست) تاج از دست دادن كل يا بيشتر از دو سوم تاج از دست دادن كمتراز دو سوم و بيشتر از يك سوم تاج از دست دادن كمتر از يك سوم تاج يافتهها از مجموع زادآوري گونهها 7 درصد آن را گونه راش 9 درصد آن گونه ممرز و 0 درصد آن را ساير گونهها تشكيل ميدهد. بهطور ميانگين در هر قطعه نمونه 7 اصله نهال از گونههاي مختلف وجود دارد كه تعداد 5 اصله آنها (90 درصد) پس از عمليات قطع سالم هستند (جدول 4). بيشترين خسارت مربوط به شكستن و ريشه كن شدن را خالها با / درصد خسارت تشكيل ميدهند. تعداد شلهاي زخمي از دو نوع ديگر يعني شكستهشده و خمشده بيشتر است و در مورد نهالها بيشترين نوع خسارت به خم شدن نهالها با 80/ درصد خسارت مربوط ميشود (شكل ). جدول (4): پارامترهاي آماري مربوط به تجزيه و تحليل زادآوري در قطعه نمونهها تعداد زادآوري آسيبديده تعداد زادآوري سالم مجموع تعداد زادآوري متغير جمع /8 5/5 7/ ميانگين 96 حداكثر 0 حداقل 4/ 7/4 0/ انحراف معيار 0/ 0/4 0/5 اشتباه معيار 6/9 /7 /7 درصد اشتباه آماربرداري

5 9 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده... كه در هر دو قطعه نمونه اصله درخت آسيب ديدند. تعداد 9 درخت (9/6 درصد) از درختان خسارت ديده دچار خسارت سنگين 4 درخت (8/ درصد) دچار خسارت متوسط و 5 درخت (5/ درصد) دچار خسارت سبك شدند (جداول 5 و 6). شكل (): نوع خسارت زادآوري در قطعه نمونههاي قطع نتايج بررسي خسارت به درختان از مجموع تعداد 400 درخت اندازهگيري شده در قطعه نمونهها 98 درخت سالم و تعداد 48 اصله درخت (/ درصد) آسيب ديدند. بهطور ميانگين 7 درخت در هر قطعه نمونه وجود دارد جدول (5): ميزان خسارت وارده به درختان سرپا در مرحله قطع سبك متوسط سنگين درجه آسيب 5/ 8/ 9/6 درصد جدول (6): پارامترهاي آماري مربوط به تجزيه و تحليل درختان در قطعهنمونهها تعداد درختان آسيبديده تعداد درختان سالم مجموع تعداد درختان متغير جمع 0/44 6/5 6/97 ميانگين 5 54 حداكثر 0 حداقل 0/64 8/ 8/8 انحراف معيار 0/09 0/ 0/ اشتباه معيار / 0/4 0/4 درصد اشتباه معيار جدول (7): خسارت به تاج درختان باقيمانده در قطعهنمونههاي قطع خسارت تاج /< /> /-/ كل مشخصه اندازه گيري شده تعداد درختان خسارتديده / 0/7 درصد خسارت بيشترين مقدار درختان آسيب ديده در طبقات -7/ و سانتيمتر بود كه بهترتيب برابر 0/ 0/5 و 0/ درصد است (شكل ). در ارتباط با خسارت به تاج 69 درصد خسارات مربوط به ارتفاع بيشتر از دوسوم تاج 0 درصد بين يكسوم تا دوسوم تاج و درصد مربوط به ارتفاع كمتر از يكسوم تاج بود (جدول 7). از نظر تعداد زخم در هر درخت آسيبديده 59 درصد درختان داراي يك زخم درصد داراي - زخم و 8 درصد درختان بيش از زخم داشتند كه عامل اصلي آن برخورد درخت قطع شده با درختان مجاور است (جدول 8). شكل (): رابطه بين قطر درخت و درصد درختان آسيبديده و سالم

6 پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 0 جدول (8): تعداد زخم اندازه گيريشده بر روي تنه درختان در قطعهنمونههاي قطع تعداد زخم روي تنه عدد زخم و عدد زخم بيش از عدد زخم كل 4 تعداد درخت حامل زخم درصد خسارت 59 جدول (9): كيفيت زخمها بر روي تنه درختان باقيمانده در قطعهنمونههاي قطع محل زخم مساحت زخم (سانتيمتر مربع) عمق زخم > < < متر مشخصه اندازهگيري شده روي ريشه متر< كل كل زخمي شدن پوست زخمي شدن كامبيوم كل تعداد زخم 00 9/ 90/ / 90/9 00 6/4 59/ 4/5 درصد خسارت در ارتباط با محل زخم 5 درصد مربوط به ريشه 59 درصد مربوط به متر اول تنه و 6 درصد مربوط به ارتفاع بيشتر از متر اول تنه بود. در مورد شدت زخم 9 درصد زخمها به درختان سطحي و 9 درصد زخمها عميق بوده و آسيب جدي به كامبيوم وارد ساخته است. همچنين 9 درصد زخمها داراي مساحت كمتر از 00 سانتيمتر مربع و 9 درصد از زخمها مساحتي بين 000 تا 00 سانتيمتر مربع داشتند (جدول 9). همبستگي بين قطر برابر سينه درختان نشانهگذاري شده و تعداد درختان آسيبديده پس از عمليات قطع را ميتوان به كمك رابطه خطي با ويژگيهاي 0/7= R و ضرايب 0/595+ y = 0/0d بيان كرد (شكل.( شكل (): همبستگي بين قطر برابر سينه درختان قطع شده و تعداد درختان آسيبديده خلاصه تجزيه واريانس همبستگي جدول (0) بين قطر برابر سينه درختان قطع شده و تعداد درختان آسيبديده بهعنوان نتيجه مستقيم عمليات قطع در حفرههاي قطع تكدرختي نشان داده شده است. مقدار F بهدست آمده(جدول 0) بيانگر اين است كه در سطح 0.0 = α معنيدار ميباشد و متغيرهاي وارد شده در اين رابطه تا 7/5 درصد تغييرات را نشان ميدهد. بحث و نتيجهگيري با استفاده از نتايج اين تحقيق ميتوان خسارتهاي وارد به عرصه و توده سرپا را در مرحله قطع ارزيابي نموده و براي كاهش خسارت حاصل از قطع درخت برنامهريزي و آموزش اكيپهاي قطع را به بهترين شكل انجام داد. اكثر درختان صدمه ديده در اين تحقيق را راش و ممرز شامل ميشوند. درصد بالاي صدمه اين دو گونه به صدمات مكانيكي حاصل از قطع نيست بلكه در درجه اول مربوط به حضور غالب اين دو گونه در تودههاي جنگلي مورد مطالعه است. بين متغيرهاي قطر درختان قطع شده و تعداد درختان آسيبديده همبستگي معنيداري Jackson et ) وجود دارد كه با نتايج 0/000=p) r =0/6) (al., 00 منطبق ميباشد. نتايج نشان داد كه با افزايش قطر درصد درختان صدمه ديده كاهش مييابد و اين كاهش به تبعيت از كاهش تعداد درختان با افزايش قطر در تودههاي ناهمسال است. يافتههاي اين تحقيق همسو با نتايج بررسيهاي محققان ديگر (حسيني و همكاران 80 نقدي و همكاران 86 نيكوي 86 و مجنونيان و همكاران 88) است كه بيشترين

7 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده... r جدول (0): P 0/000 تجزيه واريانس همبستگي بين قطر برابر سينه درختان قطع شده و تعداد درختان آسيبديده MSK F= MSe 64/0 R (%) 7/5 0/6 ميانگين 9/ درجه آزادي مجموع مربعات 9/ /0 5/ / منبع رگرسيون خطا مجموع درصد درختان صدمه ديده را در طبقه قطري كمتر از 0 سانتيمتر اندازهگيري نمودند. از منظر ديگر اهميت طبقهبندي فوق از آن جهت حايز اهميت است كه در تودههاي ناهمسال درختان جوان و ميانسال نقش تعيينكننده در رويش جنگل دارند و در سيستم جنگلداري گزينشي اين درختان سالهاي زيادي در توده باقي گذارده ميشوند تا نقش خود در توده را انجام دهند. بنابراين عوامل ثانويه باعث گسترش صدمات مكانيكي وارد شده به درختان و منتج به كاهش رويش و ارزش بالقوه تودههاي جنگلي ميشوند. در صورتي كه در ساير سيستمهاي جنگلداري درختان پس از دورهاي از عرصه خارج ميشوند و نقش صدمه در كاهش رويش و ارزش توده كمرنگتر خواهد بود. اهميت اين موضوع تا آنجاست كه با افزايش آسيبهاي بهرهبرداري به توده مزاياي عمليات جنگلداري در عمل مبدل به ايجاد زيان به توده ميشود (جورغلامي 88). براي نزديكتر شدن به () جنگلداري پايدار بايد قبل از عمليات بهرهبرداري درختاني كه بهطور بالقوه در معرض خطر آسيبديدگي هستند. علامتگذاري شوند تا مورد توجه اكيپ قطع قرار گيرند و مديران جنگل بايد اره موتورچيها را ملزم به استفاده از وسايل هدايتكننده درخت مثل گوه و تيرفور در مواقع ضروري و تمركز مناسب هنگام كار كنند و به آنها آموزشهاي لازم را بدهند. اين موارد علاوه بر كاهش آسيب به درختان سرپا موجب افزايش كارايي عملكرد ميشود (004.(Krueger, از آن جايي كه نقطه تصادف در نقاط انتهايي افتادن درخت بود اكثر آسيبها در متر اول تنه وجود داشت. از طرفي اكثر درختان نزديكتر ريشه كن يا بهصورت تاج شكسته درآمدند. زمانيكه صدمات بهرهبرداري به قسمتهاي پايين تنه درختان سرپا وارد ميشود پوسيدگي در محل زخم ايجاد شده به ميزان زيادي از ارزش چوب ميكاهد. بعضي از محققان ) Akay, Lilienau, 00; Yilmaz & 008) زخمهايي كه در قسمتهاي پايين تنه درختان سرپا (ناحيه كمتر از 0/ متر از بن درخت) قرار داشتند را جزو زخمهاي خطرناك و مستعد جهت حمله قارچها و پوسيدگي درخت معرفي كردهاند كه توجه به كاهش اين زخمها در عمليات آينده لازم بهنظر ميرسد. وقتي كه پوست درخت زنده كنده ميشود سلولهاي آوندي كامبيوم جدا شده و از بين ميروند و لايه زاينده شروع به توسعه از اطراف پوست زنده زخم نموده و به سمت مركز زخم رشد ميكند. زخمهاي با مساحت وسيع بهندرت التيام مييابند. بنابراين اندازه زخم در التيام زخم بسيار اساسي است و زماني كه يك زخم كاملا التيام مييابد مراحل پوسيدگي ممكن است متوقف يا بسيار كم شود. رويهم رفته مساحت زخم عامل بسيار مهمي است كه در ايجاد پوسيدگي تا ثيرگذار است. سن زخم نسبت به اندازه زخم اثر بيشتري بر روي كاهش حجم چوب آينده دارد و با افزايش سن زخم حجم پوسيدگي افزايش مييابد (00.(Vasiliauskas, مهمترين نتيجه پاتولوژيكي صدمه مكانيكي به درختان سرپا توسعه پوسيدگي و رنگباختگي در زخم است. به جز در چند مورد اكثريت گونههاي درختي نسبت به آلودگي قارچ پوسيدگي در محل زخم بسيار مستعد هستند. آلودگي زخمها به قارچ در درختان ممكن است منجر به افت جدي چوب شود. به دنبال آلودگي زخم پوسيدگي در بيشتر گونههاي درختي به بخش مركزي ساقه حمله ميكند و در بالا و پايين زخمها گسترده ميشود. بنابراين پوسيدگي در زخمهاي با اندازه بزرگتر و عمق و شدت بيشتر با احتمال بيشتري رخ داده و گسترش مييابد و درنهايت سبب كاهش ارزش توده جنگلي در برداشتهاي آينده ميشود (جورغلامي 88). از سويي ديگر درصد خسارت به نو نهال و نهال و شل گروهها به ترتيب در درجههاي خم شدن زخمي شدن و شكسته و ريشهكن شدن كم ميشود. ولي در خال گروهها پايهها به علت صدمه وارده بيشتر شكسته و ريشهكن ميشوند. در واقع با افزايش قطر يقه نهال يا با افزايش ارتفاع نهالها بر ميزان صدمهپذيري آنها افزوده ميشود. نتايج اين بررسي نشان داد مقدار خسارت به نهالها بيشتر از نوع خم شدن تاج است همانگونه كه نتايج تحقيقات (حسيني و همكاران 80) روي اين نكته تا كيد داشت كه انعطافپذيري و قابليت خمش

8 پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 در مورد خسارت به توده اين خسارت فقط روي توده تا ثيرگذار نبوده و كل اكوسيستم جنگل را تحت تا ثير قرار ميدهد. در واقع آسيب به نهالهاي امروز آسيب به جنگلهاي فرداست. مهمترين عوامل تا ثيرگذار روي ميزان خسارت به توده عبارت از تبحر كارگران قطع ميزان زادآوري و تعداد درختان در توده جنگلي شيوه جنگلشناسي قطر درختان قطع شده فصل قطع و شرايط عرصه ميباشند. آموزش كارگران اكيپ قطع و بررسي عملكرد آنان آموزش استفاده صحيح از وسايل هدايت درخت مثل گوه و تيرفور در اختيار قرار دادن ابزار و ادوات كافي و هزينه زماني بيشتر در انجام اين امور بهخصوص در مورد تصميمگيري جهت انداختن و استفاده از وسايل هدايت درخت بهرهبرداري در فصل مناسب و در نهايت با كنترل و مديريت جدي همگي ميتواند آسيبهاي بهرهبرداري به توده را كاهش دهد و به صفر نزديك كند. از آنجا كه درصد بالايي از صدمه به توده و زادآوري بر اثر قطع درخت اتفاق ميافتد بنابراين تربيت و آموزش كارگران ماهر قطع بسيار مهم و اساسي است. انداختن درختان براساس اصول علمي و استفاده از گوه و يا در موارد ضروري از تيرفور براي انداختن درخت در جهت مناسب از اهميت زيادي برخوردار است زيرا كه از يك سو صدمه به خود درخت كمتر شده و از شكستن آن جلوگيري ميشود و از سوي ديگر از انداختن درخت بر روي گروههاي زادآوري جنگل ممانعت به عمل ميآيد. بهرهبرداري از درختان كنده پوسيده و تنه پوسيده نه تنها درآمد چنداني را در پي ندارد بلكه قطع اين درختان بهدليل سخت بودن هدايت آنها منجر به ايجاد آسيب به درختان باقيمانده ميشود در اين راستا پيشنهاد ميشود: تحقيقي در زمينه هزينههاي بهرهبرداري اين درختان درآمدهاي بهدست آمده از فروش آنها و خسارتهاي وارده به عرصه بر اثر بهرهبرداري اين درختان صورت گيرد. با توجه به اينكه در شيوه تكگزيني استمرار توليد از اهداف اصلي ميباشد ارزيابي آثار اقتصادي- اكولوژيكي حاصل از بهرهبرداري به شيوه گزينشي در طول يك دوره ساله انجام شود. با توجه به اين كه بهرهبرداري موجب آسيب به درختان باقيمانده ميشود نسبت به ارايه مدل احتمال آسيب به درختان باقيمانده تحقيقي صورت پذيرد. صدمه به درختان باقيمانده باعث ميشود كه قارچهاي مختلفي به (4) () زخمهاي اين درختان هجوم برده و در آنها لكه و پوسيدگي ايجاد كنند كه سبب كاهش كيفيت محصول نهايي ميشود. پيشنهاد اين است كه بررسيهاي پاتوبيولوژيك در رابطه با اين زخمها نوع قارچهاي حملهكننده و روشهاي مبارزه با آنها صورت گيرد. تمام درختان به يك نسبت به صدمات مكانيكي حساس نيستند بنابراين لازم است تحقيقي درباره ميزان حساسيت درختان جنگلي نسبت به صدمات مكانيكي صورت گيرد. هزينههاي محيطزيستي نيز بهعنوان قسمتي از هزينههاي بهرهبرداري در محاسبههاي هزينهاي وارد شود تا عاملي در جهت استفاده از سيستمهاي بهرهبرداري كمفشار و نزديك شدن به بحث اقتصاد اكولوژي در ايران شود. اين كه سازمان جنگلها متولي حفظ احيا و بهرهبرداري از جنگلهاست با تعريف استانداردي براي حد مجاز خسارت نسبت به خسارت سنگينتر از آن حد جريمهاي تعيين كرده و درآمد آن را صرف آموزش كارگران اكيپ قطع در طرحهاي دولتي كند.

9 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده.... Stain 4. Decay. Logging damages. Sustainable forestry يادداشتها فهرست منابع احمدي ح. 75. بررسي صدمات بهرهبرداري بر توده جنگل. پاياننامه كارشناسي ارشد دانشكده منابعطبيعي دانشگاه تهران. 0 ص. جورغلامي م. 88. بررسي و مقايسه كاراي ي سه سيستم بهرهبرداري جنگل به منظور مديريت پايدار واحد بهرهبرداري (مطالعه موردي: جنگل خيرود). رساله دكتري رشته جنگلداري دانشكده منابعطبيعي دانشگاه تهران 4 ص. حسيني س. مجنونيان ب. و نميرانيان م. 80. بررسي صدمات بهرهبرداري در دو سيستم چوبكشي مكانيزه (كابل هوايي و زميني) بر تنه درختان باقيمانده در جنگلهاي شمال ايران مجله منابع طبيعي ايران (): ساريخاني ن. 87. بهرهبرداري جنگل. انتشارات دانشگاه تهران شماره 099 چاپ سوم 776 ص. گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل. 74. طرح جنگلداري اولين تجديدنظر بخش نمخانه جنگل آموزشي و پژوهشي خيرودكنار نوشهر. دانشكده منابع طبيعي كرج. دانشگاه تهران. 0 ص. مجنونيان ب. جورغلامي م. زبيري م. و فقهي ج. 88. ارزيابي صدمات بهرهبرداري جنگل به زادآوري و تودههاي سرپا (مطالعه موردي: بخش نمخانه جنگل خيرود) فصلنامه علوممحيطي 7(): -44. نقدي ر. باقري ا. طاهري ابكنار ك. و عاكف م. 86. ارزيابي خسارت به توده سرپا ناشي از از اجراي روش گرده بينه در جنگلهاي شفارود گيلان مجله منابعطبيعي ايران 60(): نيكوي م. 86. بهينه كردن هزينههاي توليد و كاهش صدمات بهرهبرداري و حمل و نقل به چوب درخت و جنگل با طراحي بهرهبرداري. رساله دكتري جنگلداري دانشكده منابعطبيعي دانشگاه تهران 87 ص. Dykstra, D. P. & Heinrich, R FAO model code of forest harvesting practice. FAO. Rome. 97 pp. Fajvan, M.; Knip ling, A. & Tift, B. 00. Damage to Appalachian hardwoods from diameter-limit harvesting and shelter wood establishment cutting, NJAF, 9(), Fores, K. & Han, H. S Residual Stand Damage from Cut-to-Length Thinning of a Mixed Conifer Stand in Northern Idaho. Western Journal of Applied Forestry (), Han, H. S. & Kellogg, L. D Damage Characteristics in young Douglas-fir Stands from Commercial thinning in with four timber harvesting Systems, C, Dep. For. Eng. College of forestry, Oregon State University, 8 pp. Hicks, R Ecology and management of central hard wood forest. F7588 hardcover, Canada. 4 pp. Jackson, S. M.; Fredricksen, T. S. & Malcolm, J. R. 00. Area disturbed and residual Stand damage following logging in a Bolivian tropical forest, Forest ecology and management 66, 7-8. Krueger, W Effects of future crop tree flagging and skid trail planning on conventional diameter limit logging in a Bolivian tropical forest, Forest ecology and management 8(8), 8-9. Lamson, N. I.; Smith, H. C. & Miller, G. W Logging damage using an individual-tree selection practice in Appalachian hardwood stands. Northern Journal of Applied Forestry, 7-0. Lilienau, B. L. 00. Residual Stand damage Caused by mechanized harvesting Systems, proceedings of the Austrio meeting, Austria, pp.

10 پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 4 Sessions, J.; Boston, K.; Murphy, G.; Wing, M.G.; Kellogg, L.; Pilkerton, S.; Zweede, J. C. & Heinrich, R Harvesting operation in the Tropics. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. 70 pp. Stringer, G. W Effect of ground-skidding on Oak advance regeneration, Proceedings of the th biennial southern silvicultural research conference: Vasiliauskas, R. 00. Damage to trees due to forestry operations and its pathological significance in temperate forests: a literature review, forestry 74(4), 9-6. Yilmaz, M. & Akay, A. E Stand damage of a selection cutting system in an un-even aged mixed forest of Cimendagi in Kahramanmaras-Turkey, International Journal of natural and engineering sciences (), 77-8.

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود.

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود. حسینیان کاظم سید مرکز نور پيام دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی خوزستان سیمان شرکت مالی امور رئیس و عسلویه بینالمللی مقدم عبدالکریم دکتر نور پيام دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه استادیار رفتار ب ر

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53 ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﯽ : ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ - ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻓﺮ فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 معرفي پوشش هاي کامپوزيتي/ 13 معرفی سایت/ 18 سل های خورشیدی )بخش

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات:

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات: < راهنماي بهدا شت آب و افضالب رد شرایط اضطراری و بالیا الزامات دستور ا لعم ل اه و ر هنم وداهی تخ ص ص ی مرکز سالمت محیط و کار مرکز سالمت محیط و کار ژپو هشکده محیط ز یس ت دانش گاه علوم زپشکی تهران اتبستان

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى شماره 4. بهار 1392. ص ص 21-30 ورزشهمگانى در ايرانو تدوينچشمانداز استراتژى و برنامه هاى ا ينده 2 محمد جوادي پور 1* مونا سميعنيا تاريخ دريافت: 1391/8/10 تاريخ تصويب: 1391/12/26

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود(

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود( Journal of UrbanLandscape Research, Vol., No., 0 / www.julr.ir 393 تابستان و بهار / شماره اول/ سال / شهر«منظر»پژوهشهای فصلنامه دو های طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت جلد 41 شماره 1 زمستان 4131 نشريه علوم دانشگاه خوارزمی پلیمریشدن هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان دانشکدۀ علوم گروه شیمی ايران چکیده هیدروژلها دستهای

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID Vector Error Correction Model(VECM)

Archive of SID Vector Error Correction Model(VECM) فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي سال هفتم شماره چهارم زمستان ١٣٨۶ صفحات ١١٩-١۴٠ ارزيابي اثرات سياستهاي ا زادسازي مالي و تغييرات نرخ بهره بانكي بر توسعه بخش مالي در اقتصاد ايران (با استفاده از تكنيك (VECM علاءالدين

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک به نام خدا رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک مولفان: محسن رضایی حاجی دهی امیر آذر کیش س 2 سرشناسه پدیدآور نام و عنوان نشر مشخصات : - ۷۶۳۱ محسن رضایی محسن االستیک/مولفان غیر حالت در کامپوزیت

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391

ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391 ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391 3 ملوک ترابی 1 حمیدرضا پور اسالمی 2 اله یار سجادی 3 مرضیه کریمی افشار 4* مهرناز کریمی افشار پذیرش مقاله: 94/9/23

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي 1 فهرست عنوان پروتکل دارو دادن روش های مختلف تجويز دارو فرآيند نحوه دادن دارو به بيمار نحوه تکميل کاردکس پرستاری خطاهای دارويی Medicatin Errr انسولين

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان مریم چگینی 1 چکیده 2 علی مقدم زاده نسرین چگینی 3 پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی تاریخ دریافت: 39 10/01/ تاریخ پذیرش: 39 00/26/

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت

تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت دوره شماره 93 صفحات 08-63 0.044/JRAG.05.647 (DOI): شناسه دیجیتال تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت * وحید انتظار سعادت و سیدهانی

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب A

somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب A somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب - 1-5063186A Do not dispose of your scrapped appliances, nor your used batteries with household waste. You are

Διαβάστε περισσότερα