(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده"

Transcript

1 پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس مجنونيان استاديار گروه جنگلداري دانشكده منابعطبيعي دانشگاه تهران دانشجوي دكتري جنگلداري دانشكده منابعطبيعي دانشگاه تهران استاد گروه جنگلداري دانشكده منابعطبيعي دانشگاه تهران (تاريخ دريافت: 90/0/5 تاريخ تصويب: 9//7) چكيده هدف عمليات جنگل اجراي طرحها و عملياتي است كه از نظر فني و تكنيكي امكانپذير از لحاظ اقتصادي مناسب رشد و ترقي از نظر محيطزيستي سالم و كمخطر و از نظر حقوقي قابل قبول باشد. با توجه به اعمال شيوه جنگلداري نزديك به طبيعت براي مديريت جنگلهاي شمال و پراكندگي برداشت در اين شيوه كاهش آسيبهاي وارده به توده سرپا و زادآوري اهميت بيشتري پيدا ميكند. اين تحقيق براي ارزيابي زير مو لفه قطع درخت در پارسل از بخش نمخانه جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود انجام شد. اهداف اين تحقيق عبارت از تعيين ميزان خسارتهاي وارده به توده سرپا و تجديد حيات جنگل ميباشد. بهمنظور بررسي مقدار خسارت به توده سرپا در حفرههاي قطع از روش آماربرداري صددرصد استفاده شد. نتايج حاصل از بررسي پلات دايرهاي شكل در حفرههاي قطع نشان داد: /% از درختان موجود در پلاتها بر اثر عمليات قطع متحمل خسارت شدند. 7% از درختان خسارتديده در پلاتهاي قطع را گونه راش 5% ممرز و % گونههايي مانند افرا بلوط و توسكا تشكيل داد. ضمن اين كه بيشترين خسارت متوجه درختان با قطر برابر سينه كمتر از 40 سانتيمتر است. بررسي حاضر نشان داد كه مقدار خسارت به نهالها كمتر از ساير گروههاي زادآوري (شل و خال) است. بررسي زخمهاي ايجادشده بر روي تنه درختان باقيمانده در حفرههاي قطع نيز نشان داد كه اين زخمها بيشتر در ارتفاع كمتر از متري تنه درخت حضور دارند. همچنين زخمهاي مذكور اغلب سطحي هستند يعني به كامبيوم خسارتي وارد نشده است. آموزش كارگران بهرهبرداري و اكيپ قطع و تبديل از عوامل تا ثيرگذار در جلوگيري و كاهش خسارتهاي ناشي از بهرهبرداري هستند. صدمه به توده باقيمانده بر اثر عمليات قطع در جنگل آميخته ناهمسال باتوجه به عوامل مختلف مو ثر بر صدمه به توده بررسي شد. قطع درختان در توده جنگلي بهصورت هدايت شده و استفاده از ابزارهاي كمكي مثل گوه ميتواند در كاهش صدمه به توده باقيمانده مو ثر باشد. كليد واژهها: ارزيابي آثار محيطزيستي قطع درخت خسارت به توده سرپا جنگل خيرود نويسنده مسي ول:

2 پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 6 سرآغاز بهرهبرداري يك فعاليت ضروري در مديريت جنگل است و شامل تمام فعاليتها از قطع درخت تا تحويل چوب به كارخانه ميباشد كه اگر بهدرستي برنامهريزي و اجرا شود سود پيشبيني شده را محقق خواهد ساخت. در مقابل طراحي و اجراي ضعيف برنامهها پرهزينه خواهد بود و منجر به آسيبهاي محيطزيستي همچنين افت زياد چوب استفاده محدود از منابع موجود و صدمه به نيروي كار ميشود (007 al.,.(sessions et در جنگلهاي شمال ايران اساس كار در عمليات قطع و تبديل درخت اره موتوري است. به علت شرايط و ويژگيهاي جنگلها درختان قطور و پهن برگ توپوگرافي و... مكانيزاسيون در جنگلهاي شمال كاربرد چنداني نيافته است (ساريخاني 87 جورغلامي 88). جلوگيري از صدمه به توده سرپا و نهالها در روش جنگلشناسي معمول در جنگلهاي ايران يعني تكگزيني و گروهگزيني در مراحل مختلف بهرهبرداري از اهداف اصلي در جنگلداري بهويژه در شيبهاي تند است (حسيني و همكاران 80 مجنونيان و همكاران 88). در ناحيه بهرهبرداري هر درخت از نظر ايستايي و چگونگي افتادن در ارتباط با درختان مجاور آن مورد توجه ميباشد. شكستن درختان و معيوب شدن آنها ممكن است به علت ناتواني در انتخاب مسير صحيح انداختن آنها باشد. براي تعيين جهت انداختن چند اصل زير بايد رعايت شود: تمايل درخت مورد توجه قرار گيرد اجسام سخت مثل كنده و سنگ در محل افتادن درخت موجود نباشد عدم آسيب به درختان و نهال هاي مجاور هنگام انداختن تسهيل عمليات چوبكشي و انتقال چوب توجه به پوسيدگي درخت و آسيب در كنده درخت آسيب كمتر و افت كمتر چوب تنه هنگام افتادن توجه به جهت شيب و خطوط ميزان برجستگي يا پستي و بلنديهاي زمين اطراف ) Dykstra Lamson et al., 985;.(& Heinrich, 996; Stringer, 006 براي تعيين ميزان مطابقت و تبعيت عمليات بهرهبرداري با اهداف تعيين شده ارزيابي بهرهبرداري صورت ميگيرد كه ضرورتي اساسي براي مديريت پايدار جنگل ميباشد. هدف از اين پژوهش ارزيابي بهرهبرداري فعلي جهت اراي ه پيشنهادهاي لازم براي افزايش بهرهوري و كاهش خسارتها در سيستم () فعلي ميباشد. خسارتهاي بهرهبرداري بهطور مستقيم شامل آسيب به درختان و نهالها بر اثر عمليات قطع و كشيدن درختان قطع شده است كه بهصورت شكستن تاج و سرشاخهها ايجاد زخم روي تنه درخت سرپا و آسيب به ريشه نمايان ميشود Hicks, 998; Vasiliauskas, 00; Yilmaz & Akay, ).(008 در يك تحقيق ارزيابي ميزان آسيب به توده سرپا در منطقه آپالاچين با مقايسه سه تيمار بهرهبرداري حد قطري اينچ 6 اينچ و پناهي انجام شد (00 al.,.(fajvan et هر توده با استفاده از قطع دستي و اسكيدر چرخ لاستيكي بهرهبرداري ميشد. هر يك از تيمارها 4 بار تكرار داشتند. حد قطري اينچ بيشترين درصد آسيب و بزرگترين اندازه زخم را داشت. نتايج نشان داد كه حدود 90 درصد زخمهاي ايجاد شده در هر درخت داراي مساحتي كمتر از 00 سانتيمتر مربع هستند كه به طور معمول التيام مييابند (00.(Lilienau, همچنين نتايج بررسيها نشان داد كه 84 درصد زخمها در تمام گونهها داراي اندازهاي كمتر از 94 سانتيمتر مربع بود ) Han, Forese & 006). زخمشدن باعث پوسيدگي تنه بهوسيله عوامل قارچي شده بهصورت بالقوه منتج به از دست رفتن حجم مورد نظر در آينده خواهد شد (000 Kellogg,.(Han & در يك بررسي ميزان تخريب عرصه و آسيب به توده باقيمانده در طول عمليات بهرهبرداري در جنگلهاي گرمسيري بوليوي انجام شد (00 al.,.(jackson et در اين بررسي تراكم برداشت 4/5 درخت در هكتار و / مترمكعب در هكتار بود. آسيب به توده سرپا در حفرههاي قطع بهطور مستقيم در ارتباط با قطر برابر سينه درختان قطع شده بود. از بررسي صدمههاي بهرهبرداري بر توده جنگل (احمدي 75) نتيجهگيري شد كه حدود 47 درصد درختان سرپا در توده جنگل پس از بهرهبرداري آسيب ديدند. گروه نهال و نونهال بر اثر عوامل بهرهبرداري 0 درصد آسيب ديدند در حالي كه در گروه شل اين صدمهها درصد و در گروه خال 9 درصد بوده است. در بررسي ديگري به اين نتيجه رسيدند كه خسارتهاي وارد به زادآوري و درختان باقيمانده در محدوده نوارهاي وينچينگ در روش تمام تنه كمتر از روش گردهبينه است (نقدي و همكاران 86). در بررسي ديگري آسيبهاي وارد به توده باقيمانده در پلاتهاي قطع نوارهاي كشيدن و اطراف مسيرهاي چوبكشي انجام شد (نيكوي 86). نتايج بررسيها در پلاتهاي قطع نشان داد كه آسيبهاي وارد به درختان نونهالها نهالها و خالها ناشي از قطع به ترتيب 0/6 0/ /5 و 6/5 درصد بود.

3 7 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده... مواد و روشها منطقه مورد تحقيق اين تحقيق در پارسل بخش نمخانه جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود به مساحت 6/8 هكتار بوده و موجودي حجمي و تعداد در هكتار در پارسل بهترتيب 74 سيلو و 49 اصله و همچنين تيپ فعلي جنگل راش بههمراه ممرز و توسكا است. ارتفاع از سطح دريا 80 تا 50 متر و ميزان بارندگي منطقه 5 ميليمتر و ميانگين بارندگي در تير و مرداد بهترتيب 65/6 و 64/ ميليمتر بوده (طرح جنگلداري بخش نمخانه 74) و شيوه بهرهبرداري و جنگلشناسي در پارسل مورد بررسي بهصورت تكگزيني است. در پارسل در مجموع 09 اصله درخت نشانهگذاري شده ( اصله در هكتار) و حجم نشانهگذاري به مترمكعب برابر 65/7 است (7/7 مترمكعب در هكتار). شيب كلي پارسل 49 درصد است. عمليات جمعآوري اطلاعات مورد نياز در اسفند 88 انجام گرفت. ارهموتورچي داراي تجربه كاري 8 ساله بوده است. روش پژوهش امروزه براي ارزيابي خسارتهاي وارده به رويشگاه در مناطق بهرهبرداري شده از روشهاي نمونهبرداري خطي يا ترانسكت استفاده از شبكه آماربرداري عكسهاي هوايي پلانيمتري روش پيمايش زميني و اندازهگيري صد در صد در نقاط خسارت ديده استفاده ميشود (نقدي و همكاران 86). با توجه به كم بودن ميزان تراكم زادآوري در عرصه (قابليت اجرا) شيب عرصه در حفره قطع قطر و ارتفاع درختان نشانهگذاري شده تعدادي از درختان نشانهگذاري شدند. در هر حفره گستردگي تاج درختان و مساحت قطعه نمونهها طوري در نظر گرفته شد كه كل حفره قطع را تحت پوشش قرار دهد و بهطور صددرصد مورد بررسي قرار گيرد. مساحت قطعه نمونهها در حفرههاي مختلف متغير و با توجه به ساختار حفرههاي قطع دايرهاي و جامعه آماري جامعه درختان نشانهگذاري شده بود. برآورد خسارت به درختان باقيمانده و زادآوري در اين قطعات نمونه انجام شد. براي بررسي توده سرپا و زادآوري در قطعه نمونهها درختان با قطر برابر سينه كمتر از 7/5 سانتيمتر را بهعنوان تجديد حيات در نظر گرفته و براي بررسي آنها از فرم جدول () استفاده شد. درختان با قطر بيشتر از 7/5 سانتيمتر نيز با تعيين نوع گونه قطر درخت و بررسي تنه و تاج آن به منظور برآورد تعداد درخت داراي خسارتها بهرهبرداري در منطقه مورد مطالعه برداشت شد (جدول ). در بررسي خسارتهاي وارده به درختان سرپا در قطعات نمونه مورد مطالعه از تحليل رگرسيوني براي تعيين ارتباط بين قطر برابر سينه درختان قطع شده و تعداد درختان آسيب ديده انجام شد. همچنين معيارهاي جدول () در بررسي ميزان خسارتهاي وارده به درختان سرپا (سنگين متوسط و سبك) در مرحله قطع مورد استفاده قرار گرفت ) Krueger,.(004 سالم كد جدول (): فرم آماربرداري خسارات وارده به زادآوري (قطر كمتر از 7/5 سانتيمتر) نونهال و نهال (كمتر از 0/5 متر) خم شدن تاج آسيبديده زخمي شدن شكسته و ريشه كن سالم شل (0/5 تا متر) خم شدن تاج آسيبديده زخمي شدن شكسته و ريشه كن سالم خال ( تا 8-6 متر) خم شدن تاج آسيبديده زخمي شدن شكسته و ريشه كن فرم آماربرداري خسارتهاي قطع درختان (قطر بيش از 7/5 سانتيمتر) تعريف كد تعريف كد مورد بررسي كد سطحي آسيب به پوست راش شدت زخم عميق آسيب به كامبيوم ممرز 00 < ساير گونهها مساحت زخم جدول (): كد مورد بررسي نوع گونه

4 پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 8 مورد بررسي كد تعريف كد 0-7/5 مورد بررسي كد تعريف كد >000 يك زخم تا زخم > قطر درخت (سانتيمتر) تعداد زخم بيش از زخم امتداد ريشههاي درخت يكسوم ارتفاع ابتدايي تاج درخت بين يكسوم تا دوسوم ارتفاع تاج درخت محل زخم تا متر اول تنه بيش از متر خسارت تاج دوسوم انتهايي تاج درخت جدول (): معيار مورد استفاده در بررسي ميزان خسارات وارده به درختان سرپا (سنگين متوسط و سبك) درجه آسيب سنگين متوسط سبك ريشه و كنده (بين 0 تا 0/ متر از بن درخت) ريشهكن شده و يا آسيب به كامبيوم و مساحت زخم بيشتر از 500 سانتيمتر مربع آشكارشدن بافت كامبيوم و آسيب به آن (مساحت زخم بين 00 تا 500 سانتيمتر مربع) آشكار شدن بافت كامبيوم بدون آسيب به آن (خراشيدگي ريشه) تنه (بالاتر از 0/ متر از بن درخت) شكسته شده از پايه يا به شدت آسيبديده (آسيب به كامبيوم و مساحت زخم بيشتر از 500 سانتيمترمربع) آشكارشدن بافت كامبيوم و آسيب به آن (مساحت زخم بين 00 تا 500 سانتيمتر مربع) آشكار شدن بافت كامبيوم بدون آسيب به آن (خراشيدگي پوست) تاج از دست دادن كل يا بيشتر از دو سوم تاج از دست دادن كمتراز دو سوم و بيشتر از يك سوم تاج از دست دادن كمتر از يك سوم تاج يافتهها از مجموع زادآوري گونهها 7 درصد آن را گونه راش 9 درصد آن گونه ممرز و 0 درصد آن را ساير گونهها تشكيل ميدهد. بهطور ميانگين در هر قطعه نمونه 7 اصله نهال از گونههاي مختلف وجود دارد كه تعداد 5 اصله آنها (90 درصد) پس از عمليات قطع سالم هستند (جدول 4). بيشترين خسارت مربوط به شكستن و ريشه كن شدن را خالها با / درصد خسارت تشكيل ميدهند. تعداد شلهاي زخمي از دو نوع ديگر يعني شكستهشده و خمشده بيشتر است و در مورد نهالها بيشترين نوع خسارت به خم شدن نهالها با 80/ درصد خسارت مربوط ميشود (شكل ). جدول (4): پارامترهاي آماري مربوط به تجزيه و تحليل زادآوري در قطعه نمونهها تعداد زادآوري آسيبديده تعداد زادآوري سالم مجموع تعداد زادآوري متغير جمع /8 5/5 7/ ميانگين 96 حداكثر 0 حداقل 4/ 7/4 0/ انحراف معيار 0/ 0/4 0/5 اشتباه معيار 6/9 /7 /7 درصد اشتباه آماربرداري

5 9 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده... كه در هر دو قطعه نمونه اصله درخت آسيب ديدند. تعداد 9 درخت (9/6 درصد) از درختان خسارت ديده دچار خسارت سنگين 4 درخت (8/ درصد) دچار خسارت متوسط و 5 درخت (5/ درصد) دچار خسارت سبك شدند (جداول 5 و 6). شكل (): نوع خسارت زادآوري در قطعه نمونههاي قطع نتايج بررسي خسارت به درختان از مجموع تعداد 400 درخت اندازهگيري شده در قطعه نمونهها 98 درخت سالم و تعداد 48 اصله درخت (/ درصد) آسيب ديدند. بهطور ميانگين 7 درخت در هر قطعه نمونه وجود دارد جدول (5): ميزان خسارت وارده به درختان سرپا در مرحله قطع سبك متوسط سنگين درجه آسيب 5/ 8/ 9/6 درصد جدول (6): پارامترهاي آماري مربوط به تجزيه و تحليل درختان در قطعهنمونهها تعداد درختان آسيبديده تعداد درختان سالم مجموع تعداد درختان متغير جمع 0/44 6/5 6/97 ميانگين 5 54 حداكثر 0 حداقل 0/64 8/ 8/8 انحراف معيار 0/09 0/ 0/ اشتباه معيار / 0/4 0/4 درصد اشتباه معيار جدول (7): خسارت به تاج درختان باقيمانده در قطعهنمونههاي قطع خسارت تاج /< /> /-/ كل مشخصه اندازه گيري شده تعداد درختان خسارتديده / 0/7 درصد خسارت بيشترين مقدار درختان آسيب ديده در طبقات -7/ و سانتيمتر بود كه بهترتيب برابر 0/ 0/5 و 0/ درصد است (شكل ). در ارتباط با خسارت به تاج 69 درصد خسارات مربوط به ارتفاع بيشتر از دوسوم تاج 0 درصد بين يكسوم تا دوسوم تاج و درصد مربوط به ارتفاع كمتر از يكسوم تاج بود (جدول 7). از نظر تعداد زخم در هر درخت آسيبديده 59 درصد درختان داراي يك زخم درصد داراي - زخم و 8 درصد درختان بيش از زخم داشتند كه عامل اصلي آن برخورد درخت قطع شده با درختان مجاور است (جدول 8). شكل (): رابطه بين قطر درخت و درصد درختان آسيبديده و سالم

6 پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 0 جدول (8): تعداد زخم اندازه گيريشده بر روي تنه درختان در قطعهنمونههاي قطع تعداد زخم روي تنه عدد زخم و عدد زخم بيش از عدد زخم كل 4 تعداد درخت حامل زخم درصد خسارت 59 جدول (9): كيفيت زخمها بر روي تنه درختان باقيمانده در قطعهنمونههاي قطع محل زخم مساحت زخم (سانتيمتر مربع) عمق زخم > < < متر مشخصه اندازهگيري شده روي ريشه متر< كل كل زخمي شدن پوست زخمي شدن كامبيوم كل تعداد زخم 00 9/ 90/ / 90/9 00 6/4 59/ 4/5 درصد خسارت در ارتباط با محل زخم 5 درصد مربوط به ريشه 59 درصد مربوط به متر اول تنه و 6 درصد مربوط به ارتفاع بيشتر از متر اول تنه بود. در مورد شدت زخم 9 درصد زخمها به درختان سطحي و 9 درصد زخمها عميق بوده و آسيب جدي به كامبيوم وارد ساخته است. همچنين 9 درصد زخمها داراي مساحت كمتر از 00 سانتيمتر مربع و 9 درصد از زخمها مساحتي بين 000 تا 00 سانتيمتر مربع داشتند (جدول 9). همبستگي بين قطر برابر سينه درختان نشانهگذاري شده و تعداد درختان آسيبديده پس از عمليات قطع را ميتوان به كمك رابطه خطي با ويژگيهاي 0/7= R و ضرايب 0/595+ y = 0/0d بيان كرد (شكل.( شكل (): همبستگي بين قطر برابر سينه درختان قطع شده و تعداد درختان آسيبديده خلاصه تجزيه واريانس همبستگي جدول (0) بين قطر برابر سينه درختان قطع شده و تعداد درختان آسيبديده بهعنوان نتيجه مستقيم عمليات قطع در حفرههاي قطع تكدرختي نشان داده شده است. مقدار F بهدست آمده(جدول 0) بيانگر اين است كه در سطح 0.0 = α معنيدار ميباشد و متغيرهاي وارد شده در اين رابطه تا 7/5 درصد تغييرات را نشان ميدهد. بحث و نتيجهگيري با استفاده از نتايج اين تحقيق ميتوان خسارتهاي وارد به عرصه و توده سرپا را در مرحله قطع ارزيابي نموده و براي كاهش خسارت حاصل از قطع درخت برنامهريزي و آموزش اكيپهاي قطع را به بهترين شكل انجام داد. اكثر درختان صدمه ديده در اين تحقيق را راش و ممرز شامل ميشوند. درصد بالاي صدمه اين دو گونه به صدمات مكانيكي حاصل از قطع نيست بلكه در درجه اول مربوط به حضور غالب اين دو گونه در تودههاي جنگلي مورد مطالعه است. بين متغيرهاي قطر درختان قطع شده و تعداد درختان آسيبديده همبستگي معنيداري Jackson et ) وجود دارد كه با نتايج 0/000=p) r =0/6) (al., 00 منطبق ميباشد. نتايج نشان داد كه با افزايش قطر درصد درختان صدمه ديده كاهش مييابد و اين كاهش به تبعيت از كاهش تعداد درختان با افزايش قطر در تودههاي ناهمسال است. يافتههاي اين تحقيق همسو با نتايج بررسيهاي محققان ديگر (حسيني و همكاران 80 نقدي و همكاران 86 نيكوي 86 و مجنونيان و همكاران 88) است كه بيشترين

7 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده... r جدول (0): P 0/000 تجزيه واريانس همبستگي بين قطر برابر سينه درختان قطع شده و تعداد درختان آسيبديده MSK F= MSe 64/0 R (%) 7/5 0/6 ميانگين 9/ درجه آزادي مجموع مربعات 9/ /0 5/ / منبع رگرسيون خطا مجموع درصد درختان صدمه ديده را در طبقه قطري كمتر از 0 سانتيمتر اندازهگيري نمودند. از منظر ديگر اهميت طبقهبندي فوق از آن جهت حايز اهميت است كه در تودههاي ناهمسال درختان جوان و ميانسال نقش تعيينكننده در رويش جنگل دارند و در سيستم جنگلداري گزينشي اين درختان سالهاي زيادي در توده باقي گذارده ميشوند تا نقش خود در توده را انجام دهند. بنابراين عوامل ثانويه باعث گسترش صدمات مكانيكي وارد شده به درختان و منتج به كاهش رويش و ارزش بالقوه تودههاي جنگلي ميشوند. در صورتي كه در ساير سيستمهاي جنگلداري درختان پس از دورهاي از عرصه خارج ميشوند و نقش صدمه در كاهش رويش و ارزش توده كمرنگتر خواهد بود. اهميت اين موضوع تا آنجاست كه با افزايش آسيبهاي بهرهبرداري به توده مزاياي عمليات جنگلداري در عمل مبدل به ايجاد زيان به توده ميشود (جورغلامي 88). براي نزديكتر شدن به () جنگلداري پايدار بايد قبل از عمليات بهرهبرداري درختاني كه بهطور بالقوه در معرض خطر آسيبديدگي هستند. علامتگذاري شوند تا مورد توجه اكيپ قطع قرار گيرند و مديران جنگل بايد اره موتورچيها را ملزم به استفاده از وسايل هدايتكننده درخت مثل گوه و تيرفور در مواقع ضروري و تمركز مناسب هنگام كار كنند و به آنها آموزشهاي لازم را بدهند. اين موارد علاوه بر كاهش آسيب به درختان سرپا موجب افزايش كارايي عملكرد ميشود (004.(Krueger, از آن جايي كه نقطه تصادف در نقاط انتهايي افتادن درخت بود اكثر آسيبها در متر اول تنه وجود داشت. از طرفي اكثر درختان نزديكتر ريشه كن يا بهصورت تاج شكسته درآمدند. زمانيكه صدمات بهرهبرداري به قسمتهاي پايين تنه درختان سرپا وارد ميشود پوسيدگي در محل زخم ايجاد شده به ميزان زيادي از ارزش چوب ميكاهد. بعضي از محققان ) Akay, Lilienau, 00; Yilmaz & 008) زخمهايي كه در قسمتهاي پايين تنه درختان سرپا (ناحيه كمتر از 0/ متر از بن درخت) قرار داشتند را جزو زخمهاي خطرناك و مستعد جهت حمله قارچها و پوسيدگي درخت معرفي كردهاند كه توجه به كاهش اين زخمها در عمليات آينده لازم بهنظر ميرسد. وقتي كه پوست درخت زنده كنده ميشود سلولهاي آوندي كامبيوم جدا شده و از بين ميروند و لايه زاينده شروع به توسعه از اطراف پوست زنده زخم نموده و به سمت مركز زخم رشد ميكند. زخمهاي با مساحت وسيع بهندرت التيام مييابند. بنابراين اندازه زخم در التيام زخم بسيار اساسي است و زماني كه يك زخم كاملا التيام مييابد مراحل پوسيدگي ممكن است متوقف يا بسيار كم شود. رويهم رفته مساحت زخم عامل بسيار مهمي است كه در ايجاد پوسيدگي تا ثيرگذار است. سن زخم نسبت به اندازه زخم اثر بيشتري بر روي كاهش حجم چوب آينده دارد و با افزايش سن زخم حجم پوسيدگي افزايش مييابد (00.(Vasiliauskas, مهمترين نتيجه پاتولوژيكي صدمه مكانيكي به درختان سرپا توسعه پوسيدگي و رنگباختگي در زخم است. به جز در چند مورد اكثريت گونههاي درختي نسبت به آلودگي قارچ پوسيدگي در محل زخم بسيار مستعد هستند. آلودگي زخمها به قارچ در درختان ممكن است منجر به افت جدي چوب شود. به دنبال آلودگي زخم پوسيدگي در بيشتر گونههاي درختي به بخش مركزي ساقه حمله ميكند و در بالا و پايين زخمها گسترده ميشود. بنابراين پوسيدگي در زخمهاي با اندازه بزرگتر و عمق و شدت بيشتر با احتمال بيشتري رخ داده و گسترش مييابد و درنهايت سبب كاهش ارزش توده جنگلي در برداشتهاي آينده ميشود (جورغلامي 88). از سويي ديگر درصد خسارت به نو نهال و نهال و شل گروهها به ترتيب در درجههاي خم شدن زخمي شدن و شكسته و ريشهكن شدن كم ميشود. ولي در خال گروهها پايهها به علت صدمه وارده بيشتر شكسته و ريشهكن ميشوند. در واقع با افزايش قطر يقه نهال يا با افزايش ارتفاع نهالها بر ميزان صدمهپذيري آنها افزوده ميشود. نتايج اين بررسي نشان داد مقدار خسارت به نهالها بيشتر از نوع خم شدن تاج است همانگونه كه نتايج تحقيقات (حسيني و همكاران 80) روي اين نكته تا كيد داشت كه انعطافپذيري و قابليت خمش

8 پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 در مورد خسارت به توده اين خسارت فقط روي توده تا ثيرگذار نبوده و كل اكوسيستم جنگل را تحت تا ثير قرار ميدهد. در واقع آسيب به نهالهاي امروز آسيب به جنگلهاي فرداست. مهمترين عوامل تا ثيرگذار روي ميزان خسارت به توده عبارت از تبحر كارگران قطع ميزان زادآوري و تعداد درختان در توده جنگلي شيوه جنگلشناسي قطر درختان قطع شده فصل قطع و شرايط عرصه ميباشند. آموزش كارگران اكيپ قطع و بررسي عملكرد آنان آموزش استفاده صحيح از وسايل هدايت درخت مثل گوه و تيرفور در اختيار قرار دادن ابزار و ادوات كافي و هزينه زماني بيشتر در انجام اين امور بهخصوص در مورد تصميمگيري جهت انداختن و استفاده از وسايل هدايت درخت بهرهبرداري در فصل مناسب و در نهايت با كنترل و مديريت جدي همگي ميتواند آسيبهاي بهرهبرداري به توده را كاهش دهد و به صفر نزديك كند. از آنجا كه درصد بالايي از صدمه به توده و زادآوري بر اثر قطع درخت اتفاق ميافتد بنابراين تربيت و آموزش كارگران ماهر قطع بسيار مهم و اساسي است. انداختن درختان براساس اصول علمي و استفاده از گوه و يا در موارد ضروري از تيرفور براي انداختن درخت در جهت مناسب از اهميت زيادي برخوردار است زيرا كه از يك سو صدمه به خود درخت كمتر شده و از شكستن آن جلوگيري ميشود و از سوي ديگر از انداختن درخت بر روي گروههاي زادآوري جنگل ممانعت به عمل ميآيد. بهرهبرداري از درختان كنده پوسيده و تنه پوسيده نه تنها درآمد چنداني را در پي ندارد بلكه قطع اين درختان بهدليل سخت بودن هدايت آنها منجر به ايجاد آسيب به درختان باقيمانده ميشود در اين راستا پيشنهاد ميشود: تحقيقي در زمينه هزينههاي بهرهبرداري اين درختان درآمدهاي بهدست آمده از فروش آنها و خسارتهاي وارده به عرصه بر اثر بهرهبرداري اين درختان صورت گيرد. با توجه به اينكه در شيوه تكگزيني استمرار توليد از اهداف اصلي ميباشد ارزيابي آثار اقتصادي- اكولوژيكي حاصل از بهرهبرداري به شيوه گزينشي در طول يك دوره ساله انجام شود. با توجه به اين كه بهرهبرداري موجب آسيب به درختان باقيمانده ميشود نسبت به ارايه مدل احتمال آسيب به درختان باقيمانده تحقيقي صورت پذيرد. صدمه به درختان باقيمانده باعث ميشود كه قارچهاي مختلفي به (4) () زخمهاي اين درختان هجوم برده و در آنها لكه و پوسيدگي ايجاد كنند كه سبب كاهش كيفيت محصول نهايي ميشود. پيشنهاد اين است كه بررسيهاي پاتوبيولوژيك در رابطه با اين زخمها نوع قارچهاي حملهكننده و روشهاي مبارزه با آنها صورت گيرد. تمام درختان به يك نسبت به صدمات مكانيكي حساس نيستند بنابراين لازم است تحقيقي درباره ميزان حساسيت درختان جنگلي نسبت به صدمات مكانيكي صورت گيرد. هزينههاي محيطزيستي نيز بهعنوان قسمتي از هزينههاي بهرهبرداري در محاسبههاي هزينهاي وارد شود تا عاملي در جهت استفاده از سيستمهاي بهرهبرداري كمفشار و نزديك شدن به بحث اقتصاد اكولوژي در ايران شود. اين كه سازمان جنگلها متولي حفظ احيا و بهرهبرداري از جنگلهاست با تعريف استانداردي براي حد مجاز خسارت نسبت به خسارت سنگينتر از آن حد جريمهاي تعيين كرده و درآمد آن را صرف آموزش كارگران اكيپ قطع در طرحهاي دولتي كند.

9 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده.... Stain 4. Decay. Logging damages. Sustainable forestry يادداشتها فهرست منابع احمدي ح. 75. بررسي صدمات بهرهبرداري بر توده جنگل. پاياننامه كارشناسي ارشد دانشكده منابعطبيعي دانشگاه تهران. 0 ص. جورغلامي م. 88. بررسي و مقايسه كاراي ي سه سيستم بهرهبرداري جنگل به منظور مديريت پايدار واحد بهرهبرداري (مطالعه موردي: جنگل خيرود). رساله دكتري رشته جنگلداري دانشكده منابعطبيعي دانشگاه تهران 4 ص. حسيني س. مجنونيان ب. و نميرانيان م. 80. بررسي صدمات بهرهبرداري در دو سيستم چوبكشي مكانيزه (كابل هوايي و زميني) بر تنه درختان باقيمانده در جنگلهاي شمال ايران مجله منابع طبيعي ايران (): ساريخاني ن. 87. بهرهبرداري جنگل. انتشارات دانشگاه تهران شماره 099 چاپ سوم 776 ص. گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل. 74. طرح جنگلداري اولين تجديدنظر بخش نمخانه جنگل آموزشي و پژوهشي خيرودكنار نوشهر. دانشكده منابع طبيعي كرج. دانشگاه تهران. 0 ص. مجنونيان ب. جورغلامي م. زبيري م. و فقهي ج. 88. ارزيابي صدمات بهرهبرداري جنگل به زادآوري و تودههاي سرپا (مطالعه موردي: بخش نمخانه جنگل خيرود) فصلنامه علوممحيطي 7(): -44. نقدي ر. باقري ا. طاهري ابكنار ك. و عاكف م. 86. ارزيابي خسارت به توده سرپا ناشي از از اجراي روش گرده بينه در جنگلهاي شفارود گيلان مجله منابعطبيعي ايران 60(): نيكوي م. 86. بهينه كردن هزينههاي توليد و كاهش صدمات بهرهبرداري و حمل و نقل به چوب درخت و جنگل با طراحي بهرهبرداري. رساله دكتري جنگلداري دانشكده منابعطبيعي دانشگاه تهران 87 ص. Dykstra, D. P. & Heinrich, R FAO model code of forest harvesting practice. FAO. Rome. 97 pp. Fajvan, M.; Knip ling, A. & Tift, B. 00. Damage to Appalachian hardwoods from diameter-limit harvesting and shelter wood establishment cutting, NJAF, 9(), Fores, K. & Han, H. S Residual Stand Damage from Cut-to-Length Thinning of a Mixed Conifer Stand in Northern Idaho. Western Journal of Applied Forestry (), Han, H. S. & Kellogg, L. D Damage Characteristics in young Douglas-fir Stands from Commercial thinning in with four timber harvesting Systems, C, Dep. For. Eng. College of forestry, Oregon State University, 8 pp. Hicks, R Ecology and management of central hard wood forest. F7588 hardcover, Canada. 4 pp. Jackson, S. M.; Fredricksen, T. S. & Malcolm, J. R. 00. Area disturbed and residual Stand damage following logging in a Bolivian tropical forest, Forest ecology and management 66, 7-8. Krueger, W Effects of future crop tree flagging and skid trail planning on conventional diameter limit logging in a Bolivian tropical forest, Forest ecology and management 8(8), 8-9. Lamson, N. I.; Smith, H. C. & Miller, G. W Logging damage using an individual-tree selection practice in Appalachian hardwood stands. Northern Journal of Applied Forestry, 7-0. Lilienau, B. L. 00. Residual Stand damage Caused by mechanized harvesting Systems, proceedings of the Austrio meeting, Austria, pp.

10 پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 4 Sessions, J.; Boston, K.; Murphy, G.; Wing, M.G.; Kellogg, L.; Pilkerton, S.; Zweede, J. C. & Heinrich, R Harvesting operation in the Tropics. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. 70 pp. Stringer, G. W Effect of ground-skidding on Oak advance regeneration, Proceedings of the th biennial southern silvicultural research conference: Vasiliauskas, R. 00. Damage to trees due to forestry operations and its pathological significance in temperate forests: a literature review, forestry 74(4), 9-6. Yilmaz, M. & Akay, A. E Stand damage of a selection cutting system in an un-even aged mixed forest of Cimendagi in Kahramanmaras-Turkey, International Journal of natural and engineering sciences (), 77-8.

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد حميد اميرنژاد دانشجوي دكتري اقتصاد منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس صادق خليليان استاديار

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ b b شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ چكيده اسفنديار فاتح دانشجوي دكتري زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه

حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه ۱ محمد دانش يزدي ۲ احمد ابريشمچي ۳ مسعود تجريشي ا خرين اصلاحات دريافتي ٩٢/٢/٢٠ پذيرش ٩٢/٢/٢٧) (دريافت

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ انتقال بسته هاي حاوي اطلاعات در پروتكل اينترنت (IP) با استفاده از سيستم هاي فيبر نوري مالتي پلكس كننده چگال تقسيم طول موج( DWDM ) محمد فرداد دانشگاه گيلان mohammad.fardad@gmail.com چكيده اين مقاله مفهوم

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

Health Information Needs of Blind people in Iran

Health Information Needs of Blind people in Iran Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

mahaleb (.L) Mill در جنگلهای استان کرمانشاه

mahaleb (.L) Mill در جنگلهای استان کرمانشاه تاثير عوامل توپوگرافی بر تنوع گونهای رویشگاه محلب Cerasus mahaleb (.L) Mill در جنگلهای استان کرمانشاه ندا سخاوتي- دانشجوي كارشناسي ارشد جنگلداري دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس مسلم اكبري نيا- دانشيار

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده: مقدمه :

Archive of SID.  چكيده: مقدمه : 57 مقاله پژوهشي بررسي ارتباط علاي م روانپزشكي با اعتياد به اينترنت دردانشجويان دانشگاه هاي شهر اصفهان سيد سلمان علوي* دكتر محمدرضا مرآثي** فرشته جنتي فرد*** دكتر مهدي اسلامي**** دكتر محمد حقيقي***** پذيرش

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from پست الكترونيك:

Downloaded from  پست الكترونيك: اثرات عقيم سازي عصاره گياه چريش روي موش صحراي ي نر 3 2 معصومه محمودي ميمند(. M.S ) محسن مروتي(. Ph.D ) محمود قاضي خوانساري(. Ph.D ) بتول نصراالله 5 4 زاده(. Ph.D ) باقر مينايي(. Ph.D ). -مربي گروه فارماكولوژي

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان 1393 ص. 419-434 ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران حامد ادب ر استاديار گروه جغرافياي طبيعي دانشكدة

Διαβάστε περισσότερα

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems مجله مديريت توسعه و تحول (۱390) 6 3۱-38 بررسي موانع اجراي نظام پيشنهادها در سازمانهاي دولتي از نظر كاركنان * 2 1 اكبر حسن پور محمود اسكندري 1 استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين دانشكده مديريت وحسابداري

Διαβάστε περισσότερα

جماليفر الهامالسادات علمالهدي

جماليفر الهامالسادات علمالهدي فصلنامه گياهان دارويي بررسي اثر ضدميكروبي 10 عصاره گياهي بر روي هليكوباكتر پيلوري و مقايسه آن با آنتيبيوتيكهاي موثر انتخابي 4 3 2 *1 محمدحسن شيرازي محمدرضا فاضلي محمدمهدي سلطاندلال سعيد اشراقي حسين 6 5

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Original Article Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Jafari-Modrek M 1, Ghaffarifar F 1*, Sharifi Z 2, Dalimi-Asl A 1 1- Department of Parasitology, Faculty

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 71 تابستان 65-93 1393 نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند )مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي کاله( ** * مهدي جعفرزاده

Διαβάστε περισσότερα

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران F0 No. F-13-MNG-1919 بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران (مورد مطالعه: شركت برق منطقه اي تهران) فريدون عبدصبور دفتر سازماندهي و بهبود روشها-

Διαβάστε περισσότερα

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم مريم سالاري مسيح رضاي ي سيد محمد موسوي خويي پيروز مرعشي زهرا مصحفي دانشكدهي مهندسي معدن متالورژي و نفت دانشگاه صنعتي اميركبير rezaee.masih@gmail.com چكيده: امروزه نانوذرات

Διαβάστε περισσότερα

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش احسان اله اتفاقي دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه تهران ehsan.etefaghi@ut.ac.ir * حجت احمدي دانشيار دانشگاه تهران hjahmadi@ut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي

بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي ع يل اسماعيل رسولي گرمارودي* + الناز محمدي رودپشتي حسين جاللي ترشيزي مازندران سوادکوه زيراب پرديس 1 دانشگاه شهيد بهشتي گروه مهندسي فناوري سلولز

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Mehri Khatami 1, Monireh Eghbali Ebrahimabadi 2 1 Department of Biology, Faculty of Science, Yazd University,

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي نشانی : تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از چهارراه جهان کودک انتهای خیابان دکتر شهیدی ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی طبقه نهم تلفن: 33183988 دورنگار:

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از

برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از 104 شماره 73 برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از معيارهاي مختلف شکست در چاههاي انحرافي مطالعه موردي: چاه 2sk 5 ميدان نفتي سلمان * عبدالمجيد موحدينيا محمد کمال قاسم العسکري و محسن ياراحمدي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD &

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & تعریفBOD BODنرخ مصرف اكسيژن در داخل آب توسط ارگانيزمها است. اگر BOD كم باشد آب پاك و فاقد ارگانيسم است يا آنكه ارگانيزمهاي داخل آب مرده و نيازي به مصرف اكسيژن

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

مي شوند. طراحي خاک مقاوم و محرک فشار تئوري بر مبتني شرايط

مي شوند. طراحي خاک مقاوم و محرک فشار تئوري بر مبتني شرايط ينتب لهاي پ لرزه اي رفتار در پايهها پالستيک مفاصل و کوله ها مدل سازي اثرات عمران مهندسی دانشکده سازه مهندسی در بنیادین پژوهش های علمی قطب استاد مكاتبات( اميري)مسئول قدرتي غالمرضا ايران تهران ایران وصنعت

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز و واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز هدف هاي رفتاري: هنرجو پس از ا موزش اين واحد کار قادر خواهد

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

استادیار حسابداری دانشگاه تهران ایران کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران ایران

استادیار حسابداری دانشگاه تهران ایران کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران ایران پژوهشهای حسابداری مالی سال هفتم شماره سوم پياپی )25( پایيز 1394 تاریخ وصول: 1394/7/14 تاریخ پذیرش: 1394/11/26 صص: 7590 تاثیر استراتژیهای پایداری بر رقابتی ریسک و مالی عملکرد چکیده 1 نشانی مكاتباتی نویسنده

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα