Ръководство за основна операция

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ръководство за основна операция"

Transcript

1 TR EL R BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство за основна операция - за употреба без компютър -

2 Daha Fazla Bilgi Almak (Çevrimiçi Kılavuzlara Giriş) Περισσότερες πληροφορίες (Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά εγχειρίδια) Informaţii suplimentare (Prezentarea manualelor online) Получаване на допълнителна информация (Въведение в онлайн ръководствата) Sorun giderme bilgileri ve bir bilgisayardan nasıl yazdırılacağı ya da tarama yapılacağı hakkındaki talimatlar için, çevrimiçi Kullanım Kılavuzu na bakın. Για πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων και οδηγίες για τον τρόπο εκτύπωσης ή σάρωσης από κάποιον υπολογιστή, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήστη στο διαδίκτυο. Pentru informaţii referitoare la depanare şi pentru instrucţiuni despre cum puteţi tipări sau scana de la un calculator, consultaţi online Ghidul utilizatorului. Относно информация за отстраняване на неизправности и инструкции как да печатате или сканирате от компютър, вижте интерактивното Ръководство на потребителя. Ağ kurulumu ve ağda sorun giderme hakkında bilgiler için, çevrim içi Ağ Kılavuzu na (sadece ağ ile uyumlu modeller) bakın. Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση δικτύου και την αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου, ανατρέξτε στον Οδηγός χρήσης σε δίκτυο στο διαδίκτυο (μόνο για μοντέλα που είναι συμβατά με το δίκτυο). Pentru informaţii despre configurarea reţelei şi despre depanarea reţelei, consultaţi online Ghidul de reţea (numai pentru modele care pot funcţiona în reţea). За информация относно мрежовата настройка или за отстраняване на неизправности, свързани с мрежата, вижте интерактивното Мрежово ръководство (само за модели с мрежова връзка).

3 TR İçindekiler Bu Kılavuz Hakkında... 5 Önemli Güvenlik Talimatları... 6 Panel Açısının Ayarlanması... 8 Güç Tasarrufu Fonksiyonu... 8 Kumanda Paneli Kılavuzu... 9 LCD Ekranı Kullanma...10 rtamın ve rijinallerin İşlenmesi Kağıt Seçimi...12 Kağıt Yükleme...14 Bir Bellek Kartı Takma...16 rijinalleri Yerleştirme...18 Kopyalama/Yazdırma/Tarama Fotoğrafları veya Belgeleri Kopyalama...20 Fotoğraf Yazdırma...22 Bir Bilgisayara Tarama...24 Bakım Mürekkep Kartuşu Durumunun Kontrol Edilmesi...28 Yazıcı Kafasını Kontrol Etme/Temizleme...30 Yazıcı Kafasının Hizalanması...32 UI Dilinin Değiştirilmesi...33 Varsayılan Ayarları Geri Yükleme...34 Sorun Giderme Hata/Uyarı Mesajları...36 Mürekkep Talimatları...40 Mürekkep Kartuşlarının Değiştirilmesi...42 Kağıt Sıkışması...44 Yazdırma Kalitesi/Düzeni Sorunları...46 Epson Desteğe Başvuru...50 Telif Hakkı Bildirimi...51 EL Περιεχόμενα Σχετικά με αυτές τις οδηγίες... 5 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 6 Προσαρμογή της γωνίας του πάνελ... 8 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας... 8 Οδηγίες για τον πίνακα ελέγχου... 9 Χρήση της οθόνης LCD...10 Χειρισμός των μέσων και των πρωτότυπων Επιλογή χαρτιού...12 Τοποθέτηση χαρτιού...14 Εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης...16 Τοποθέτηση πρωτοτύπων...18 Αντιγραφή/Εκτύπωση/Σάρωση Αντιγραφή φωτογραφιών ή εγγράφων...20 Εκτύπωση φωτογραφιών...22 Σάρωση σε υπολογιστή...24 Συντήρηση Έλεγχος κατάστασης δοχείου μελάνης...28 Έλεγχος/Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης...30 Ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης...32 Αλλαγή γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας...33 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων...34 Επίλυση προβλημάτων Μηνύματα/Προειδοποίηση σφάλματος...36 Προφυλάξεις μελάνης...40 Αντικατάσταση δοχείων μελάνης...42 Εμπλοκή χαρτιού...44 Προβλήματα ποιότητας/διάταξης εκτύπωσης...46 Επικοινωνία με την υποστήριξη της Epson...50 Πνευματικά δικαιώματα...51

4 R Cuprins Despre acest ghid... 5 Instrucţiuni importante privind siguranţa... 6 Reglarea unghiului panoului... 8 Funcţia de economisire a energiei... 8 Ghidul pentru panoul de control... 9 Utilizarea afişajului LCD...10 Utilizarea suporturilor de tipărire şi a originalelor Selectarea hârtiei...12 Încărcarea hârtiei...14 Introducerea unui card de memorie...16 Amplasarea originalelor...18 Copierea/imprimarea/scanarea Copierea fotografiilor sau documentelor...20 Tipărirea fotografiilor...22 Scanarea pe un calculator...24 Întreţinere Verificarea stării cartuşelor de cerneală...28 Verificarea/Curăţarea capului de imprimare...30 Alinierea capului de imprimare...32 Modificarea limbii de afişare a UI...33 Restaurare setări implicite...34 Rezolvarea problemelor Mesaje de eroare/avertizare...36 Măsuri de securitate - Cerneala...40 Înlocuirea cartuşelor de cerneală...42 Blocarea hârtiei...44 Probleme de calitate/orientare a tipăririi...46 Contactarea serviciului de asistenţă tehnică Epson...50 Informaţii despre copyright...51 BG Съдържание За това ръководство... 5 Важни инструкции за безопасност... 6 Регулиране на ъгъла на панела... 8 Енергоспестяваща функция... 8 Ръководство за управляващия панел... 9 Използване на течнокристалния дисплей...10 Работа с носители на информация и оригинали Избор на хартия...12 Зареждане на хартия...14 Вкарване на карта с памет...16 Поставяне на оригинали...18 Копиране/Печат/Сканиране Копиране на снимки или документи...20 Печатане на снимки...22 Сканиране в компютър...24 Техническо обслужване Проверка на състоянието на касетата с мастило...28 Проверка/Почистване на печатащата глава...30 Изравняване на печатащата глава...32 Промяна на езика на интерфейса...33 Възстановяване на фабричните настройки...34 Решаване на проблеми Съобщения за грешки/предупреждения...36 Предпазни мерки за мастилото...40 Смяна на касети с мастило...42 Засядане на хартия...44 Проблеми с качеството/оформлението на печата...46 Свържете се със Службата за поддръжка на Epson...50 Сведения за авторските права...51

5 Bu Kılavuz Hakkında Σχετικά με αυτές τις οδηγίες Despre acest ghid За това ръководство Talimatları okurken şu yönergelere uyun: Ακολουθήστε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές καθώς διαβάζετε τις οδηγίες: Urmaţi indicaţiile de mai jos pe măsură ce citiţi instrucţiunile: При четене на инструкциите следвайте тези указания: w c R & Uyarı: Bedensel yaralanmaları önlemek için uyarılar dikkate alınmalıdır. Dikkat: Ekipmanınızın hasar görmesini önlemek için dikkat çekilen noktalara uyulmalıdır. Fiziksel yaralanmaları ve ekipman hasarlarını önlemek için uyulmalıdır. Not: Notlar, yazıcının kullanılmasına yönelik önemli bilgileri ve ipuçları içerir. Ek bilginin bulunduğu sayfa numarasını gösterir. Προειδοποίηση: Πρέπει να ακολουθείτε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις για την αποφυγή σωματικής βλάβης. Προσοχή: Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις ενδείξεις προσοχής για την αποφυγή ζημιάς στον εξοπλισμό. Οι υποδείξεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αποφυγή σωματικής βλάβης και ζημιάς στον εξοπλισμό. Σημείωση: Οι σημειώσεις περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και συμβουλές για τη χρήση του εκτυπωτή. Υποδεικνύει τον αριθμό σελίδας όπου μπορούν να βρεθούν πρόσθετες πληροφορίες. Avertisment: Avertismentele trebuie respectate cu atenţie pentru a preveni vătămările corporale. Atenţionare: Atenţionările trebuie respectate pentru a evita deteriorarea echipamentului. Trebuie respectate pentru a evita vătămările corporale şi deteriorarea echipamentului. Notă: Notele cuprind informaţii importante şi sugestii privind utilizarea imprimantei. Indică un număr de pagină unde puteţi găsi informaţii suplimentare. Предупреждение: Предупрежденията трябва да се съблюдават внимателно, за да се избегнат наранявания. Внимание: Знаците за внимание трябва да се съблюдават, за да бъдат избегнати повреди на вашето оборудване. Трябва да се съблюдава, за да се избегнат наранявания и повреди на вашето оборудване. Забележка: Забележките съдържат важна информация и съвети за работа с принтера. Показва номер на страница, където може да се намери допълнителна информация.

6 Önemli Güvenlik Talimatları Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Instrucţiuni importante privind siguranţa Важни инструкции за безопасност Sadece yazıcıyla birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın. Başka bir kablo yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kabloyu başka bir ekipmanla kullanmayın. Kablonun kolaylıkla prizden çekilebilmesi için yazıcıyı bir prizin yakınına koyun. Sadece yazıcıda gösterilen türden bir güç kaynağı kullanın. Elektrik kablosunun bütün yerel güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun. Elektrik kablosunun hasar görmesini veya aşınmasını önleyin. Yazıcıyı, doğrudan güneş ışığı alan yerlerden ya da güçlü ışıktan uzak tutun. Kopyalama, yazdırma veya tarama esnasında tarayıcı ünitesini açmayın. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Η χρήση διαφορετικού καλωδίου ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο με άλλο εξοπλισμό. Τοποθετήστε τον εκτυπωτή κοντά σε μια πρίζα από όπου να είναι εύκολη η αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας. Χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο της πηγής τροφοδοσίας που αναφέρεται στον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας πληροί όλα τα σχετικά τοπικά πρότυπα ασφαλείας. Προσέξτε να μην υποστεί ζημιές ή φθορές το καλώδιο τροφοδοσίας. Προστατέψτε τον εκτυπωτή από το άμεσο ηλιακό ή το δυνατό φως. Μην ανοίγετε τη μονάδα σαρωτή κατά τη διάρκεια αντιγραφής, εκτύπωσης ή σάρωσης. Utilizaţi numai cablul de alimentare livrat împreună cu imprimanta. Utilizarea unui alt cablu poate provoca incendii sau şocuri electrice. Nu utilizaţi cablul cu alte echipamente. Amplasaţi imprimanta lângă o priză de perete, de unde cablul de alimentare poate fi deconectat uşor. Utilizaţi numai tipul de sursă de curent indicat pe imprimantă. Asiguraţi-vă că acest cablu de alimentare respectă toate standardele de siguranţă aplicabile. Nu permiteţi ruperea sau deteriorarea cablului de alimentare. Nu lăsaţi imprimanta sub acţiunea directă a razelor solare sau a luminii. Nu deschideţi unitatea de scanare în timpul copierii, imprimării sau scanării. Използвайте само доставения с принтера захранващ кабел. Използването на друг кабел може да предизвика пожар или удар от електрически ток. Не използвайте кабела с каквото и да било друго оборудване. Поставете принтера в близост до захранващото гнездо, така че захранващият кабел да може да се изключва бързо. Използвайте само посочения на принтера източник на захранване. Уверете се, че захранващият кабел отговаря на съответните местни стандарти за безопасност. Не допускайте повреди и протриване на захранващия кабел. Дръжте принтера далеч от пряка слънчева или силна светлина. Не отваряйте скенера докато копирате, печатате или сканирате.

7 Yazıcının içinde veya yakınında yanıcı gazlar içeren sprey ürünler kullanmayın. Aksi takdirde yangına neden olabilir. Belgelerinizde özel olarak belirtildiği durumlar dışında yazıcının bakımını kendiniz yapmaya kalkmayın. Mürekkep kartuşlarını küçük çocuklardan uzakta saklayın. Cildinize mürekkep bulaşırsa söz konusu yeri su ve sabunla iyice yıkayın. Mürekkebin gözlerinize bulaşması durumunda, derhal suyla yıkayın. Bol suyla yıkamadan sonra rahatsızlık duyarsanız veya görüş sorunları olursa hemen bir doktora başvurun. Mürekkep ağzınıza girerse, hemen bunu kusun ve bir hekime başvurun. Mürekkep kartuşlarını çok güçlü bir şekilde sallamayın; aksi takdirde mürekkep kartuştan dışarı akabilir. Daha sonra kullanmak üzere herhangi bir mürekkep kartuşunu çıkarırsanız mürekkep besleme alanını kir ve tozdan koruyun ve yazıcı ile aynı yerde muhafaza edin. Mürekkep besleme portuna veya etrafına dokunmayın. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα σε μορφή σπρέι που περιέχουν εύφλεκτα αέρια, στο εσωτερικό του εκτυπωτή ή κοντά του. Εάν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά. Εκτός από ειδικές περιπτώσεις που περιγράφονται στην τεκμηρίωση, μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τον εκτυπωτή μόνοι σας. Φυλάξτε τα δοχεία μελάνης μακριά από παιδιά. Εάν η μελάνη έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε το σημείο καλά με σαπούνι και νερό. Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετέ τα αμέσως με νερό. Αν τα προβλήματα ενόχλησης ή όρασης επιμείνουν μετά από καλό πλύσιμο, επισκεφτείτε αμέσως έναν γιατρό. Αν έρθει σε επαφή με το στόμα σας, φτύστε το αμέσως και επισκεφτείτε άμεσα έναν γιατρό. Μην ανακινείτε τα δοχεία μελάνης πολύ δυνατά γιατί ενδέχεται να υπάρξει διαρροή από το δοχείο. Αν μετακινήσετε ένα δοχείο μελάνης για μελλοντική χρήση, προστατεύστε την περιοχή τροφοδοσίας μελάνης από σκόνη και βρωμιά και αποθηκεύστε το στον ίδιο χώρο με τον εκτυπωτή. Μην αγγίζετε τη θύρα παροχής μελάνης ή τη γύρω περιοχή. Nu utilizaţi produse cu aerosoli care conţin gaze inflamabile în interiorul sau în jurul imprimantei. Acest lucru poate provoca incendii. Nu încercaţi să reparaţi imprimanta singur, cu excepţia situaţiilor descrise detaliat în documentaţie. Nu lăsaţi cartuşele de cerneală la îndemâna copiilor. Dacă cerneala ajunge pe piele, îndepărtaţi cu atenţie zona cu săpun şi apă. Dacă cerneala vă intră în ochi, clătiţi imediat ochii cu apă. Dacă după ce v-aţi spălat bine pe ochi, continuaţi să aveţi probleme de vedere sau nu vă simţiţi bine, mergeţi imediat la medic. Dacă cerneală vă intră în gură, scuipaţi imediat şi mergeţi imediat la medic. Nu agitaţi prea tare cartuşele de cerneală; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartuşe. Dacă scoateţi un cartuş de cerneală pentru a îl utiliza ulterior, protejaţi zona de alimentare cu cerneală de impurităţi şi praf şi depozitaţi cartuşul în acelaşi mediu cu imprimanta. Nu atingeţi portul de alimentare cu cerneală sau zona din jur. Не използвайте аерозолни продукти, съдържащи запалими газове, в и около принтера. Ако използвате такива, може да възникне пожар. Освен ако не е специално обяснено във вашата документация, не се опитвайте да ремонтирате принтера сами. Съхранявайте касетите с мастило далеч от достъп на деца. Ако по кожата ви попадне мастило, измийте добре с вода и сапун. Ако мастило попадне в очите ви, незабавно ги изплакнете обилно с вода. Ако след обилно измиване продължавате да чувствате дискомфорт или имате зрителни проблеми, незабавно посетете вашия лекар. Ако мастило попадне в устата ви, веднага го изплюйте и посетете вашия лекар. Не разклащайте касетите с мастило твърде енергично, в противен случай мастилото може да изтече. Ако сте свалили касета с мастило за по-нататъшна употреба, защитете зоната на подаване на мастило от замърсявания и прах и я съхранявайте в същата среда, в която се намира принтерът. Не докосвайте входа за подаване на мастило или околната зона.

8 Panel Açısının Ayarlanması Προσαρμογή της γωνίας του πάνελ Reglarea unghiului panoului Регулиране на ъгъла на панела Güç Tasarrufu Fonksiyonu Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Funcţia de economisire a energiei Енергоспестяваща функция Paneli alçaltmak ya da kapatmak için, yerine oturana dek kolu çekerek kilidi açın ve ardından aşağı indirin. Kaldırmak için paneli kaldırmanız yeterlidir. Αν θέλετε να χαμηλώσετε ή να κλείσετε το πάνελ, ξεκλειδώστε το τραβώντας τον μοχλό προς τα πίσω μέχρι να ασφαλίσει και, στη συνέχεια, σπρώξτε προς τα κάτω. Απλά ανασηκώστε το πάνελ και σηκώστε το. Pentru a coborî sau pentru a închide panoul, deblocaţi trăgând de maneta din spate până când auziţi un declic, iar apoi coborâţi panoul. Pentru a ridica panoul ridicaţi-l în sus. За да свалите или затворите панела, отключете чрез издърпване на лоста в задната част на устройството, докато щракне, и след това свалете. За да вдигнете панела, просто го повдигнете. Çalışmadan 13 dakika beklendiğinde, ekran enerji tasarrufu için kararır. Ekranı önceki durumuna döndürmek için herhangi bir düğmeye basın. Μετά από 13 λεπτά αδράνειας, η οθόνη σβήνει για να εξοικονομηθεί ενέργεια. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να επανέλθει η οθόνη στην προηγούμενη κατάστασή της. După 13 minute de inactivitate, ecranul se stinge pentru a economisi energia. Apăsaţi pe orice buton pentru a readuce ecranul în starea anterioară. При липса на активност в продължение на 13 минути, екранът изгасва, за да се пести енергия. Натиснете кой да е бутон, за да върнете екрана до предишното състояние.

9 Kumanda Paneli Kılavuzu Οδηγίες για τον πίνακα ελέγχου Ghidul pentru panoul de control Ръководство за управляващия панел a b c d e f P l, u, r, d, K x y Yazıcıyı açar/kapatır. Ağ durumu ışığı. Sadece ağ ile uyumlu modellerde sunulur. Daha fazla bilgi için, çevrimiçi Ağ Kılavuzu na bakın. Üst menüye döner. Üst menüdeyken, Kopyala, Fotoğraf Yazdır, Tara ve Kurulum modu arasında geçiş yapar. Fotoğrafları ve menüleri seçer. Seçtiğiniz işlemi başlatır. Süregelen bir işlemi başlatır veya önceki ekrana döner. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση εκτυπωτή. Λυχνία κατάστασης δικτύου. Παρέχεται μόνο με μοντέλα συμβατά με το δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγός χρήσης σε δίκτυο στο διαδίκτυο. Επαναφέρει το κύριο μενού. Στο κύριο μενού, κάνει εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων Αντιγραφή, Εκτύπωση φωτογ/ φιών, Σάρωση και Διαμόρφωση. Επιλέγει φωτογραφίες και μενού. Ξεκινά τη λειτουργία που επιλέξατε. Ακυρώνει την τρέχουσα λειτουργία και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. Porneşte/opreşte imprimanta. Indicator stare reţea. Numai pentru modelele care lucrează în reţea. Pentru detalii, consultaţi online Ghidul de reţea. Reveniţi la meniul superior. În timp ce vă aflaţi în meniul superior, treceţi prin modurile Copy, Print Photos, Scan şi Setup. Selectează fotografii şi meniuri. Începe operaţia selectată. Anulaţi operaţia care se desfăşoară sau reveniţi la ecranul anterior. Включва/изключва принтера. Светодиод за мрежовия статус. Предоставя се само със съвместимите с мрежа модели. За подробности вижте интерактивното Мрежово ръководство. Връща към началното меню. Когато сте в началното меню, сменя между режими Copy, Print Photos, Scan и Setup. Избира снимки и менюта. Започва избраната от вас операция. Отменя текущата операция или връща към предишния екран.

10 LCD Ekranı Kullanma Χρήση της οθόνης LCD Utilizarea afişajului LCD Използване на течнокристалния дисплей Mevcut ekran gösterimi bu kılavuzda gösterilenden farklı olabilir. Η οθόνη που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει στην πραγματικότητα από αυτές που βλέπετε στον οδηγό. Afişajul de pe ecran poate să difere faţă de cel prezentat în acest ghid. Действително показаният екран може леко да се различава от показания в това ръководство. a b c d Kopya sayısını ayarlamak için u ya da d tuşuna basın. Πατήστε u ή d για να ορίσετε τον αριθμό αντιγράφων. Apăsaţi pe u sau d pentru a defini numărul de copii. Kopya renk modunu seçmek ya da LCD ekranda gösterilen fotoğrafı değiştirmek için l ya da r tuşuna basın. Πατήστε l ή r για να επιλέξετε τη λειτουργία χρώματος αντιγράφων ή να αλλάξετε τη φωτογραφία που εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Apăsaţi pe l sau r pentru a selecta modul copiere color sau pentru a schimba fotografia afişată pe ecranul LCD. Menü öğesini değiştirmek için u ya da d tuşuna basın. Πατήστε u ή d για να αλλάξετε το στοιχείο μενού. Apăsaţi pe u sau d pentru a schimba elementul meniului. Menü ayar seçeneğini değiştirmek için l ya da r tuşuna basın. Başka bir ayar mevcut değilse, l ile r gösterilmez. Πατήστε l ή r για να αλλάξετε την επιλογή ρύθμισης μενού. Αν δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες ρυθμίσεις, τα στοιχεία l και r δεν εμφανίζονται. Apăsaţi pe l sau r pentru a schimba opţiunile de setare ale meniului. Dacă nu sunt disponibile alte setări, l şi r nu vor fi afişate. Натиснете uили d, за да зададете броя копия. Натиснете lили r, за да изберете цветния режим на копиране или за да смените показаната на течнокристалния дисплей снимка. Натиснете uили d, за да смените елемента от менюто. Натиснете lили r, за да промените опцията за настройка на менюто. Ако няма други достъпни настройки, l и r не се показват. 10

11 rtamın ve rijinallerin İşlenmesi Χειρισμός των μέσων και των πρωτότυπων Utilizarea suporturilor de tipărire şi a originalelor Работа с носители на информация и оригинали 11

12 Kağıt Seçimi Επιλογή χαρτιού Selectarea hârtiei Избор на хартия Özel kağıdın bulunabilirliği bölgeye göre değişir. Η διαθεσιμότητα του ειδικού χαρτιού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Disponibilitatea tipurilor speciale de hârtie variază în funcţie de zonă. Наличието на специална хартия зависи от региона. Bu kağıdın üzerine yazdırmak isterseniz...*³ Kumanda panelinden şunu seçin Yükleme kapasitesi (yapraklar) a Düz kağıt *¹ Düz Kağıt [11 mm] *² b c d e f g Epson Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Kağıdı Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı Epson Premium Yarı Parlak Fotoğraf Kağıdı Epson Çok Parlak Fotoğraf Kağıdı Epson Parlak Fotoğraf Kağıdı Epson Fotoğraf Kağıdı Düz Kağıt 80 *² Fotoğraf Kağıdı 20 *1 Ağırlığı 64 ile 90 g/m² arasında değişen kağıt. *2 Tek tarafına önceden yazdırılmış kağıt için 30 sayfa. *3 İngilizce kağıt adları için sağ taraftaki tabloyu inceleyin. Αν θέλετε να εκτυπώσετε σε αυτό το χαρτί... *³ Επιλέξτε το στον πίνακα ελέγχου Χωρητικότητα τοποθέτησης (φύλλα) a Απλό χαρτί *¹ Απλό χαρτί [11 mm] *² b c d e f Epson Χαρτί Bright White Epson Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium Epson Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium Epson Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Ultra Epson Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Απλό χαρτί 80 *² Φωτογραφικό χαρτί g Epson Φωτογραφικό χαρτί *1 Χαρτί με βάρος 64 έως 90 g/m². *2 30 φύλλα για χαρτί που έχει ήδη εκτυπωθεί από τη μια πλευρά. *3 Ανατρέξτε στον πίνακα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά για τα Αγγλικά ονόματα χαρτιού

13 Dacă doriţi să tipăriţi pe această hârtie... *³ Selectaţi acest lucru în panoul de control Capacitate de încărcare (coli) a Hârtie simplă *¹ Plain Paper [11 mm] *² b c d e f g Epson Hârtie albă strălucitoare pentru imprimantă cu jet de cerneală Epson Hârtie foto lucioasă premium Epson Hârtie foto semi-lucioasă premium Epson Hârtie foto ultra-lucioasă Epson Hârtie foto lucioasă Epson Hârtie foto Plain Paper 80 *² Photo Paper 20 *1 Hârtie cu greutatea între 64 şi 90 g/m². *2 30 de coli de hârtie care este deja tipărită pe o parte. *3 Pentru denumirile în limba engleză consultaţi tabelul din dreapta. a b c d e f Ако желаете да печатате на тази хартия... *³ Обикновена хартия *¹ Ярко-бяла хартия за мастиленоструен печат на Epson Premium гланцирана фотохартия на Epson Premium полугланцирана фотохартия на Epson Свръх гланцирана фотохартия на Epson Гланцирана фотохартия на Epson Изберете това на управляващия панел Капацитет на зареждане (листове) Plain Paper [11 мм] *² Plain Paper 80 *² Photo Paper 20 a b c d e f g Plain paper Epson Bright White Ink Jet Paper Epson Premium Glossy Photo Paper Epson Premium Semigloss Photo Paper Epson Ultra Glossy Photo Paper Epson Glossy Photo Paper Epson Photo Paper g Фотохартия на Epson *1 Хартия с тегло от 64 до 90 g/m². *2 30 листа за хартия, която вече е била използвана за печатане от едната страна. *3 Вижте таблицата отдясно за наименованията на хартията на английски. 13

14 Kağıt Yükleme Τοποθέτηση χαρτιού Încărcarea hârtiei Зареждане на хартия Legal boyutta kağıt ya da zarf kullanırken, çevrimiçi Kullanım Kılavuzu na bakın. Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί ή φακέλους μεγέθους Legal, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήστη στο διαδίκτυο. Dacă folosiţi hârtie format Legal sau plicuri, consultaţi online Ghidul utilizatorului. Когато използвате хартия с размер Legal или пликове, вижте интерактивното Ръководство на потребителя. A Tersine çevirin. Τραβήξτε προς τα εμπρός. Înclinaţi în faţă. Превъртете напред. B C D E 14 Dışa kaydırın. Σύρετε προς τα έξω. Scoateţi. Изтеглете навън. Kağıdı havalandırın ve hizalayın. Ξεφυλλίστε και ευθυγραμμίστε τη στοίβα χαρτιού. Răsfoiţi şi aliniaţi topul de hârtie. Разгънете ветрилообразно и подравнете купа хартия. Yazdırılabilir yüz yukarı. Τοποθετήστε την εκτυπώσιμη όψη προς τα πάνω. Încărcaţi hârtia cu faţa în sus. Заредете със страната, върху която ще се печата, отгоре. Uydurun. Εφαρμόστε. Aliniaţi. Наместете.

15 F Tersine çevirin. Τραβήξτε προς τα πίσω. Întoarceţi spre spate. Превъртете назад. Kenar kılavuzunun içindeki H ok işaretinin üzerinden kağıt yüklemeyin. Μην τοποθετείτε χαρτί πάνω από την ένδειξη βέλους H στο εσωτερικό του οδηγού πλευράς. Nu încărcaţi hârtie peste marcajul cu săgeată H din interiorul ghidajului lateral. Не зареждайте хартията след H стрелката на страничния водач. İki ciltleme delikli A4 kağıdını kullanın. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρτί A4 με δύο οπές βιβλιοδεσίας. Puteţi utiliza hârtie A4 cu două orificii de legare. Можете да използвате хартия с размер A4 с две дупки за подвързване. 15

16 Bir Bellek Kartı Takma Εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης Introducerea unui card de memorie Вкарване на карта с памет A Bir seferde tek bir kart takın. Τοποθετείτε μία κάρτα κάθε φορά. Introduceţi un singur card. Вкарвайте само по една карта. B Işığın yandığından emin olun. Ελέγξτε ότι η φωτεινή ένδειξη παραμένει αναμμένη. Verificaţi dacă indicatorul luminos este aprins. Проверете дали индикаторът остава включен. c Kartı, yuvasının sonuna kadar itmeye çalışmayın. Tamamen itilmemelidir. Μην επιχειρήσετε να σπρώξετε με δύναμη την κάρτα τελείως μέσα στη σχισμή. Δεν πρέπει να μπει εντελώς μέσα. Nu încercaţi să forţaţi cardul până la capăt în slot. Cardul nu trebuie introdus complet. Не се опитвайте да вкарате със сила картата докрай в гнездото. Тя не трябва да влиза докрай. Bir Bellek Kartını Çıkartma A B 16 Αφαίρεση κάρτας μνήμης Scoaterea unui card de memorie Изваждане на картата с памет Işığın yandığından emin olun. Ελέγξτε ότι η φωτεινή ένδειξη παραμένει αναμμένη. Verificaţi dacă indicatorul luminos este aprins. Проверете дали индикаторът остава включен. Çıkarın. Αφαιρέστε. Scoateţi. Извадете. Açık Ενεργό Aprins Включен Yanıp sönüyor Αναβοσβήνει Intermitent Мига

17 SD SDHC MultiMediaCard MMCplus SDXC *Adaptör kullanılmalıdır *Απαιτείται προσαρμογέας *Este necesar un adaptor *Необходим е адаптер MMCmobile * MMCmicro * minisd * minisdhc * microsd * microsdhc * Memory Stick Memory Stick PR MagicGate Memory Stick Memory Stick Duo * Memory Stick PR Duo * Memory Stick PR-HG Duo * MagicGate Memory Stick Duo * Memory Stick Micro * c Bellek kartı ile birlikte bir adaptör kullanılması gerekirse, bu durumda kartı yuvaya takmadan önce adaptörü takın, aksi takdirde kart sıkışabilir. Αν η κάρτα μνήμης απαιτεί προσαρμογέα, συνδέστε τον πριν από την εισαγωγή της κάρτας στην υποδοχή, διαφορετικά, η κάρτα μπορεί να κολλήσει. Dacă este necesar un adaptor pentru cardul de memorie, conectaţi adaptorul înainte de a introduce cardul în slot, pentru a evita blocarea cardului. Ако картата с памет се нуждае от адаптер, тогава поставете адаптера преди да вкарате картата в гнездото, понеже в противен случай картата може да заседне. 17

18 rijinalleri Yerleştirme Τοποθέτηση πρωτοτύπων Amplasarea originalelor Поставяне на оригинали A Ön yüzü aşağı doğru yatay bakacak şekilde yerleştirin. Τοποθετήστε οριζόντια, με την πρόσοψη προς τα κάτω. Se aşează pe orizontală cu faţa în jos. Поставете хоризонтално с лицевата част надолу. B Köşeye doğru kaydırın. Σύρετε στη γωνία. Împingeţi-l spre colţ. Плъзнете до ъгъла. 18

19 Kopyalama/Yazdırma/Tarama Αντιγραφή/Εκτύπωση/Σάρωση Copierea/imprimarea/scanarea Копиране/Печат/Сканиране 19

20 Fotoğrafları veya Belgeleri Kopyalama Αντιγραφή φωτογραφιών ή εγγράφων Copierea fotografiilor sau documentelor Копиране на снимки или документи A R & 14 B C Kağıt yükleyin. Τοποθετήστε χαρτί. Încărcaţi hârtia. Заредете хартия. rijinali yatay olarak yerleştirin. Τοποθετήστε το πρωτότυπο οριζόντια. Amplasaţi originalul în poziţie orizontală. Поставете оригинала хоризонтално. Kopyala öğesini seçin. Επιλέξτε Αντιγραφή. Selectaţi Copy. Изберете Copy. D E F Ayarları değiştirmek için, d tuşuna basın ve G adımına gidin. Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε d και μεταβείτε στο βήμα G. Pentru a modifica setările, apăsaţi pe d şi treceţi la pasul G. 20 Kopya sayısını belirleyin. Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων. Definiţi numărul de copii. Задайте броя на копията. Bir renk modu seçin. Επιλέξτε κατάσταση λειτουργίας χρώματος. Selectaţi un mod de culoare. Изберете цветен режим. Ayarları kontrol edin ve kopyalamayı başlatın. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις και ξεκινήστε την αντιγραφή. Verificaţi setările şi începeţi copierea. Проверете настройките и започнете копиране. За да промените настройките, натиснете d и преминете към стъпка G.

21 G R & 10 Öğeyi seçin ve ayarı değiştirin. Επιλέξτε το στοιχείο και αλλάξτε τη ρύθμιση. Selectaţi elementul şi modificaţi setările. Изберете елемент и променете настройката. H Kopyalamayı başlatın. Αρχίστε την αντιγραφή. Începeţi copierea. Започнете копиране. Renk modunu ya da kopya sayısını değiştirmek istiyorsanız, D adımında ekranı görüntülemek için y tuşuna ve ardından x tuşuna basın. Αν θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία χρώματος ή τον αριθμό αντιγράφων, πατήστε y για να εμφανιστεί η οθόνη στο βήμα D, πραγματοποιήστε τις αλλαγές και, στη συνέχεια, πατήστε x. Dacă doriţi să modificaţi modul de culoare sau numărul de copii, apăsaţi pe y pentru a afişa ecranul în pasul D, faceţi modificările dorite şi apoi apăsaţi pe x. Ако желаете да промените цветния режим или броя копия, натиснете y, за да се покаже екранът в стъпка D, променете настройките и натиснете x. Kopyanızı küçültmek ya da büyütmek için bir yüzde tanımlamak istiyorsanız, Daralt/Genişlet seçeneğinden tomatik Sığdır dışında bir ayar seçin ve Özel Ebat içinde yüzdeyi belirleyin. Αν θέλετε να καθορίσετε ένα ποσοστό για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το αντίγραφό σας, επιλέξτε μία ρύθμιση εκτός από την Αυτόματη προσαρμογή από την επιλογή Μείωση/Μεγέθυνση και καθορίστε το ποσοστό στο πεδίο Προσαρμ. μέγεθος. Dacă doriţi să definiţi un procentaj pentru a reduce sau mări copia, selectaţi o setare diferită de Auto Fit din Reduce/Enlarge şi specificaţi procentajul în Custom Size. Ако желаете да определите процент, с който да увеличите или намалите копието, изберете настройка, различна от Auto Fit от Reduce/Enlarge и определете процента в Custom Size. Kopya sayısı haricinde, yazıcı kapatılana dek kopya ayarları değişmeden kalır. Εκτός από τον αριθμό αντιγράφων, οι ρυθμίσεις αντιγράφου δεν θα αλλάξουν μέχρι να απενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής. Cu excepţia numărului de copii, setările de copiere rămân neschimbate până când imprimanta este oprită. Освен за броя копия, настройките за копиране остават непроменени до изключване на принтера. 21

22 Fotoğraf Yazdırma Εκτύπωση φωτογραφιών Tipărirea fotografiilor Печатане на снимки A R & 14 B R & 16 C Fotoğraf kağıdını yükleyin. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί. Încărcaţi hârtia foto. Заредете фотохартия. Bir bellek kartı takın. Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης. Introduceţi un card de memorie. Вкарайте картата с памет. Fotoğraf Yazdır öğesini seçin. Επιλέξτε Εκτύπ. Φωτ. Selectaţi Print Photos. Изберете Print Photos. D E Daha fazla fotoğraf seçmek için, D ve E adımlarını tekrarlayın. F Για να επιλέξετε περισσότερες φωτογραφίες, επαναλάβετε τοα βήματα D και E. Pentru a selecta mai multe fotografii, repetaţi paşii D şi E. 22 Bir fotoğraf seçin. Επιλέξτε μια φωτογραφία. Selectaţi o fotografie. Изберете снимка. Kopya sayısını belirleyin. Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων. Definiţi numărul de copii. Задайте броя на копията. За да изберете още снимки, повторете стъпки D и E. Geçerli baskı ayarlarını görüntüleyin. Εμφανίστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις του εκτυπωτή. Afişaţi setările curente de tipărire. Изведете на екрана текущите настройки за печат.

23 G Ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις και ξεκινήστε την εκτύπωση. Verificaţi setările şi începeţi tipărirea. Проверете настройките и започнете печатане. Ayarları değiştirmek için, d tuşuna basın ve H adımına gidin. Kopya sayısını değiştirmek istiyorsanız, E adımında ekranı görüntülemek için y tuşuna basın ayarları yapın ve ardından x tuşuna basın. Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε d και μεταβείτε στο βήμα H. Αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό αντιγράφων, πατήστε y για να εμφανιστεί η οθόνη στο βήμα E, πραγματοποιήστε τις αλλαγές και, στη συνέχεια, πατήστε x. Pentru a modifica setările, apăsaţi pe d şi treceţi la pasul H. Dacă doriţi să modificaţi numărul de copii, apăsaţi pe y pentru a afişa ecranul în pasul E, faceţi modificările dorite şi apoi apăsaţi pe x. За да промените настройките, натиснете d и преминете към стъпка H. Ако желаете да промените броя копия, натиснете y, за да се покаже екранът в стъпка E, променете настройките и натиснете x. H R & 10 I Kenarlıksız seçildiğinde, kağıdı dolduracak şekilde görüntü biraz büyütülür ve kırpılır. Üst ve alt alanlarda baskı kalitesi düşebilir ya da alan baskı sırasında lekelenebilir. Όταν επιλέξετε την εκτύπωση Χωρίς περιθώρια, η εικόνα μεγεθύνεται ελαφρώς και κόβεται για να καλύψει το φύλλο. Η ποιότητα εκτύπωσης ενδέχεται να υποβαθμιστεί στην επάνω και κάτω περιοχή ή μπορεί να μουτζουρωθεί κατά την εκτύπωση. Öğeyi seçin ve ayarı değiştirin. Επιλέξτε το στοιχείο και αλλάξτε τη ρύθμιση. Selectaţi elementul şi modificaţi setările. Изберете елемент и променете настройката. Yazdırmaya başlayın. Ξεκινήστε την εκτύπωση. Porniţi tipărirea. Започнете печатане. Dacă opţiunea Borderless este selectată, imaginea va fi uşor mărită şi decupată pentru a acoperi hârtia. Calitatea tipăririi poate să fie mai proastă în zonele de la partea de sus şi de la partea de jos, sau zona poate fi pătată la tipărire. Когато е избрано Borderless, изображението леко се уголемява и изрязва, за да запълни листа. Качеството на печат може да се влоши в горните и долните области или при печат областта може да се размаже. 23

24 Bir Bilgisayara Tarama Σάρωση σε υπολογιστή Scanarea pe un calculator Сканиране в компютър Bu yazıcı için bilgisayarınıza yazılımı kurduğunuzdan ve Buradan Başlayın posterindeki talimatları izleyerek bağladığınızdan emin olun. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό αυτού του εκτυπωτή και έχετε συνδεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα Ξεκινήστε εδώ. Asiguraţi-vă că aţi instalat software pentru această imprimantă pe computer şi că aţi conectat imprimanta urmând instrucţiunile din posterul Începeţi aici. Уверете се, че сте инсталирали софтуер за този принтер на вашия компютър и сте осъществили връзките в съответствие с инструкциите на листовката Започнете оттук. A rijinali yatay olarak yerleştirin. Τοποθετήστε το πρωτότυπο οριζόντια. Amplasaţi originalul în poziţie orizontală. Поставете оригинала хоризонтално. B C D 24 Tara öğesini seçin. Επιλέξτε Σάρ. Selectaţi Scan. Изберете Scan. Bir öğe seçin ve taramayı başlatın. Επιλέξτε ένα στοιχείο και αρχίστε τη σάρωση. Selectaţi un element şi începeţi scanarea. Изберете елемент и започнете сканиране. Bir öğe seçin. Επιλέξτε ένα στοιχείο. Selectaţi un element. Изберете елемент. PC nizi seçin ve taramayı başlatın. Επιλέξτε τον υπολογιστή σας και αρχίστε τη σάρωση. Selectaţi calculatorul dumneavoastră şi începeţi scanarea. Изберете вашия компютър и започнете сканиране.

25 SX430W/SX435W kullanıcıları Epson Event Manager kullanarak denetim masasında bilgisayar adını değiştirebilir. Daha fazla bilgi için, çevrimiçi Kullanım Kılavuzu nda yazılım bilgilerine bakın. Για τους χρήστες SX430W/SX435W, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του εκτυπωτή στον πίνακα ελέγχου χρησιμοποιώντας το Epson Event Manager. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τις πληροφορίες του λογισμικού στις Οδηγίες χρήστη στο διαδίκτυο. Pentru utilizatorii modelului SX430W/SX435W, puteţi schimba numele calculatorului de la panoul de control folosind Epson Event Manager. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi online informaţiile despre programul software din Ghidul utilizatorului. За потребители на SX430W/SX435W, можете да промените името на компютъра от контролния панел, като използвате Epson Event Manager. За повече подробности вижте информацията за софтуера в интерактивното Ръководство на потребителя. Bir bilgisayara taramak için aşağıdaki seçenekler mevcuttur. Bilgisayara Bilgisayara (PDF) Bilgisayara (Eposta) Bilgisayara (WSD) * *Sadece SX430W/SX435W modellerinde ve Windows 7 ya da Vista kullanan bilgisayarlarda geçerlidir. Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες για τη σάρωση σε κάποιον υπολογιστή. Προς PC Προς PC (PDF) Προς PC ( ) Προς PC (WSD) * *Διατίθεται μόνο για τα μοντέλα SX430W/SX435W και σε υπολογιστές που εκτελούν Αγγλικές εκδόσεις των Windows 7 ή Vista. Pentru scanarea pe un calculator sunt disponibile următoarele opţiuni. To PC To PC (PDF) To PC ( ) To PC (WSD) * *Este disponibil numai pentru modelele SX430W/SX435W şi pe calculatoare care rulează versiuni în limba engleză ale Windows 7 sau Vista. За сканиране към компютър са достъпни следните опции. To PC To PC (PDF) To PC ( ) To PC (WSD) * *Предлага се само за модели SX430W/SX435W и компютри с английска версия на Windows 7 или Vista. 25

26 26

27 Bakım Συντήρηση Întreţinere Техническо обслужване 27

28 Mürekkep Kartuşu Durumunun Kontrol Edilmesi A B C Έλεγχος κατάστασης δοχείου μελάνης Verificarea stării cartuşelor de cerneală Проверка на състоянието на касетата с мастило Ayar öğesini seçin. Επιλέξτε Ρύθμ. Selectaţi Setup. Изберете Setup. Mürekkep Düzeyleri ni seçin. Επιλέξτε Επίπεδα μελανιού. Selectaţi Ink Levels. Изберете Ink Levels. Devam edin ya da bir kartuşu değiştirin. Συνεχίστε ή αλλάξτε κάποιο δοχείο. Continuaţi sau schimbaţi un cartuş. Продължете или сменете касета. BK M Y C Siyah Eflatun Sarı Deniz Mavisi Mürekkep az. Μαύρο Ματζέντα Κίτρινο Γαλάζιο Η στάθμη μελάνης είναι χαμηλή. Negru Magenta Galben Cyan Cerneală puţină. Черно Магента Жълто Циан Мастилото е малко. Gösterilen mürekkep düzeyleri yaklaşık bir gösterimdir. Τα επίπεδα μελάνης που εμφανίζονται αποτελούν ένδειξη κατά προσέγγιση. Nivelurile de cerneală afişate sunt aproximative. Показаните нива на мастилото са приблизителни. 28

29 Ekrandaki C adımında, bitmemişlerse mürekkep kartuşlarını değiştirmeyi seçebilirsiniz. Ayar modunu, Bakım ve ardından Mürekkep Kartuşu Değiştirme yi seçerek de bu işlemi başlatabilirsiniz. Kartuş değiştirmeye ilişkin talimatlar için, bkz. R & 40. Στην οθόνη στο βήμα C, μπορείτε να επιλέξετε να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης ακόμα και αν δεν έχουν εξαντληθεί. Μπορείτε, επίσης, να ξεκινήσετε αυτή τη λειτουργία επιλέγοντας την κατάσταση Ρύθμ., Συντήρηση και, στη συνέχεια, Αντικ/ση κασέτας. Για οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση της κασέτας, ανατρέξτε στην ενότητα R & 40. Pe ecranul din pasul C, puteţi alege să înlocuiţi cartuşele de cerneală chiar dacă acestea nu sunt goale. De asemenea, puteţi începe această operaţie selectând modul Setup, Maintenance şi apoi Ink Cartridge Replacement. Pentru instrucţiuni referitoare la înlocuirea cartuşului, consultaţi R & 40. На екрана в стъпка Cможе да изберете да смените касетите с мастило, дори ако не са изчерпани. Може да стартирате тази операция и чрез избиране на режим Setup, Maintenance и след това Ink Cartridge Replacement. За инструкции за смяна на касетата вижте R & 40. Bir mürekkep kartuşunda mürekkep bitmek üzere ise, yeni bir mürekkep kartuşu hazırlayın. Αν κάποιο δοχείο μελάνης τελειώνει, προετοιμάστε ένα νέο δοχείο μελάνης. Dacă cerneala dintr-un cartuş de cerneală este aproape consumată, pregătiţi un nou cartuş de cerneală. Ако касета с мастило е почти изчерпана, подгответе нова. Epson, orijinal olmayan mürekkeplerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti edemez. rijinal olmayan mürekkep kartuşları takılırsa, mürekkep kartuşu durumu gösterilmeyebilir. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μη γνήσιων μελανιών. Αν γίνει εγκατάσταση μη γνήσιων δοχείων μελάνης, η κατάσταση των δοχείων μελάνης ενδέχεται να μην εμφανίζεται. Epson nu poate garanta calitatea sau fiabilitatea cernelii provenite din alte surse. Dacă sunt instalate cartuşe de cerneală neoriginale, este posibil ca starea cartuşelor de cerneală să nu fie afişată. Epson не може да гарантира качеството и надеждността при използване на неоригинално мастило. Ако използвате неоригинални касети с мастило, статусът им може да не бъде показан. 29

30 Yazıcı Kafasını Kontrol Etme/ Temizleme A R & 14 B C Έλεγχος/Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης Verificarea/ Curăţarea capului de imprimare Проверка/ Почистване на печатащата глава A4 ebadında kağıt yerleştirin. Τοποθετήστε χαρτί μεγέθους A4. Încărcaţi hârtie format A4. Заредете хартия с размер A4. Ayar öğesini seçin. Επιλέξτε Ρύθμ. Selectaţi Setup. Изберете Setup. Bakım öğesini seçin. Επιλέξτε Συντήρηση. Selectaţi Maintenance. Изберете Maintenance. D E Evet seçerseniz, sonraki adıma gidin. Αν επιλέξετε Ναι, μεταβείτε στο επόμενο βήμα. Dacă selectaţi Yes, treceţi la pasul următor. Ако изберете Yes, преминете към следващата стъпка. 30 Nozül Kontrolü nü seçin ve yazdırın. Επιλέξτε Έλεγχος ακροφυσίου και εκτυπώστε. Selectaţi Nozzle Check şi tipăriţi. Изберете Nozzle Check и отпечатайте. Yazdırılan desende eksik segmentleri kontrol edin. Εξετάστε το εκτυπωμένο μοτίβο για τυχόν τμήματα που λείπουν. Examinaţi modelul tipărit pentru a identifica dacă lipsesc segmente. Огледайте отпечатания образец за липсващи сегменти.

31 F Temizlemeyi başlatın. Αρχίστε τον καθαρισμό. Începeţi curăţarea. Започнете почистване. G Kafayı temizlemeyi bitirin. Ολοκληρώστε τον καθαρισμό της κεφαλής. Finalizaţi curăţarea capului. Завършете почистването на главата. Yazıcı kafası temizliğinde tüm kartuşlardan biraz mürekkep kullanılır, bu nedenle sadece yazdırma kalitesi düşükse yazıcı kafasını temizleyin. Ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης χρησιμοποιεί μελάνη από όλα τα δοχεία, επομένως, πραγματοποιείστε καθαρισμό μόνο όταν μειώνεται η ποιότητα. La curăţarea capului de imprimare se consumă cerneală din toate cartuşele; de aceea, curăţaţi capul de imprimare numai dacă scade nivelul calităţii. При почистване на печатащата глава се изразходва мастило от всички касети, затова почиствайте главата само при влошаване на качеството. Kafa temizliği sırasında yazıcıyı kapatmayın. Kafa temizliği tamamlanmadıysa, baskı yapamazsınız. Μην απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή κατά τον καθαρισμό της κεφαλής. Αν ο καθαρισμός της κεφαλής δεν έχει ολοκληρωθεί, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτυπώσετε. Nu opriţi imprimanta în timpul operaţiei de curăţare a capului de tipărire. Dacă operaţia de curăţare a capului de tipărire nu s-a terminat, este posibil să nu puteţi tipări. Не изключвайте принтера по време на почистване на главата. Ако почистването на главата не завърши, има възможност да не можете да печатате. Yazıcı kafası dört kere temizlendikten sonra kalite iyileşmiyorsa yazıcıyı en az altı saatliğine kapatın. Ardından yazıcı kafasını yeniden temizleyin. Kalite düzelmediyse, Epson destek ile temas kurun. Αν η ποιότητα δεν βελτιωθεί μετά από τέσσερις καθαρισμούς, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή για τουλάχιστον έξι ώρες. Μετά δοκιμάστε να καθαρίσετε ξανά την κεφαλή εκτύπωσης. Αν η ποιότητα δεν βελτιωθεί, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson. Dacă nu se îmbunătăţeşte calitatea după patru curăţări, opriţi imprimanta timp de cel puţin şase ore. Apoi, încercaţi să curăţaţi din nou capul de imprimare. Dacă nivelul calităţii nu se îmbunătăţeşte, contactaţi serviciul de asistenţă tehnică Epson. Ако качеството не се подобри след четирикратно почистване, изключете принтера за най-малко шест часа. След това се опитайте да почистите печатащата глава отново. Ако и след това качеството не се подобри, свържете се със службата за поддръжка на Epson. 31

32 Yazıcı Kafasının Hizalanması A R & 14 B C Ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης Alinierea capului de imprimare Изравняване на печатащата глава A4 boyutunda düz kağıt yükleyin. Τοποθετήστε απλό χαρτί μεγέθους A4. Încărcaţi hârtie simplă A4. Заредете обикновена хартия с размер A4. Ayar öğesini seçin. Επιλέξτε Ρύθμ. Selectaţi Setup. Изберете Setup. Bakım öğesini seçin. Επιλέξτε Συντήρηση. Selectaţi Maintenance. Изберете Maintenance. D E F 32 Kafa Ayarı öğesini seçin. Επιλέξτε Ευθυγράμμιση κεφαλής. Selectaţi Head Alignment. Изберете Head Alignment. Desenleri yazdırın. Εκτυπώστε μοτίβο. Tipăriţi modelele. Отпечатайте образци. Desenleri inceleyin ve #1, #2, #3 ve #4 gruplarından en dolu olan deseni seçin. Εξετάστε τα μοτίβο και επιλέξτε το πιο σταθερό μοτίβο από τις ομάδες #1, #2, #3 και #4. Examinaţi modelele şi selectaţi modelul cel mai compact din grupurile #1, #2, #3 şi #4. Огледайте шаблоните и изберете най-плътния шаблон от групи #1, #2, #3 и #4.

33 UI Dilinin Değiştirilmesi Αλλαγή γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας Modificarea limbii de afişare a UI Промяна на езика на интерфейса A B C Ayar öğesini seçin. Επιλέξτε Ρύθμ. Selectaţi Setup. Изберете Setup. Yazıcı Kurulumu nu seçin. Επιλέξτε Διαμόρφωση εκτυπωτή. Selectaţi Printer Setup. Изберете Printer Setup. Dil/Language öğesini seçin. Επιλέξτε Γλώσσα/Language. Selectaţi Language. Изберете Language. D Bir dil seçin. Επιλέξτε γλώσσα. Selectaţi o limbă. Изберете език. 33

34 Varsayılan Ayarları Geri Yükleme Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Restaurare setări implicite Възстановяване на фабричните настройки A Ayar öğesini seçin. Επιλέξτε Ρύθμ. Selectaţi Setup. Изберете Setup. B Varsayılan Ayarları Geri Yükle öğesini seçin. Επιλέξτε Επαναφορά προεπιλογών. Selectaţi Restore Default Settings. Изберете Restore Default Settings. SX430W/SX435W için, geri yüklemek istediğiniz ayarları seçin. Για τα μοντέλα SX430W/SX435W, επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να επαναφέρετε. Pentru SX430W/SX435W, selectaţi setările pe care doriţi să le restauraţi. За SX430W/SX435W изберете настройките, които желаете да възстановите. 34 C Varsayılan ayarları geri yükleyin. Κάντε επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων. Restauraţi setările implicite. Възстановете настройките по подразбиране. SX430W/SX435W kullanıcıları, ağı ya da dosya paylaşım ayarlarını sıfırlayacaklarında ayarları yapmak için çevrim içi Ağ Kılavuzu na bakmalıdırlar. Για χρήστες SX430W/SX435W, όταν κάνετε επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου ή κοινής χρήσης αρχείων, ανατρέξτε στον Οδηγός χρήσης σε δίκτυο για να κάνετε σωστές ρυθμίσεις. Pentru utilizatorii SX430W/SX435W, la resetarea setărilor reţelei sau a celor de partajare a fişierelor, consultaţi online Ghidul de reţea pentru a defini corect setările. За потребители на SX430W/SX435W, при нулиране на мрежата или настройките за споделяне на файлове, вижте интерактивното Мрежово ръководство, за да зададете настройките правилно.

35 Sorun Giderme Επίλυση προβλημάτων Rezolvarea problemelor Решаване на проблеми 35

36 Hata/Uyarı Mesajları Μηνύματα/ Προειδοποίηση σφάλματος Mesaje de eroare/ avertizare Съобщения за грешки/ предупреждения TR Kod Çözüm E-01 Yazıcıyı kapatın ve ardından tekrar açın. Yazıcıda herhangi bir kağıt olmadığından emin olun. Hata mesajı hala görünüyorsa Epson destek ile temas kurun. E-02 Yazıcıyı kapatın ve ardından tekrar açın. Hata mesajı hala görünüyorsa Epson destek ile temas kurun. E-10 Yazıcıyı kapatın. Mürekkep pedlerini değiştirmek için Epson destek ile temas kurun. W-02 Kağıt sıkışması. Sıkışmış kağıdı çıkarın, yazıcıyı kapatın ve ardından tekrar açın. R & 45 W-03 Kağıt sıkışması. Tarayıcı ünitesini açın, sıkışmış kağıdı çıkarın ve ardından x öğesine basın. R & 44 W-10 LCD panelde gösterilen mürekkep kartuşu veya kartuşları yüklenmemiştir. Bunları yükleyin. R & 42 W-12 LCD panelde gösterilen mürekkep kartuşu veya kartuşları tanınamıyor. Mürekkep kartuşunu/kartuşlarını değiştirin. Epson orijinal Epson mürekkep kartuşlarının kullanılmasını önerir. W-13 Yazdırmaya devam etmek için x tuşuna basın. Mürekkep pedi değiştirilene dek mesaj gösterilecektir. Mürekkep pedlerini kullanım ömürleri dolmadan önce değiştirmek için Epson Desteğe başvurun. Mürekkep pedleri doygun hale geldiğinde, yazıcı stop eder ve yazdırmaya devam etmek için Epson desteğe ihtiyaç duyar. I-22 Bir erişim noktası kullanarak bir kablosuz bağlantı oluşturmak için, erişim noktasındaki düğmeye basın ya da bilgisayar ekranınızda gösterilen erişim noktasının kablosuz ayarları ekranındaki düğmeye tıklayın. R & Çevrimiçi Ağ Kılavuzu I-23 Yazıcı panelinde gösterilen PIN kodunu iki dakika içinde erişim noktasına ya da bilgisayara girmeniz gerekir. İki dakika içinde hiçbir kod girilmezse, bir zaman aşımı hatası ortaya çıkar ve farklı bir kod gösterilir ve bunun yeniden girilmesi gerekir. I-31 Bilgisayarınızdan kablosuz bağlantı ayarlarını yapmak için, CD yi bilgisayara takmanız ve ekrandaki talimatları takip etmeniz gerekir. I-60 Bilgisayarınız WSD yi (Web Services for Devices) desteklemeyebilir. Bilgisayara (WSD) tara fonksiyonu yalnızca Windows 7 ya da Vista nın İngilizce versiyonlarını çalıştıran bilgisayarlarda kullanılabilir. 36

37 EL Κωδικός Λύση E-01 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον ξανά. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παραμείνει χαρτί στον εκτυπωτή. Αν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson. E-02 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον ξανά. Αν το μήνυμα σφάλματος παραμένει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson. E-10 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson για αντικατάσταση των ταμπόν μελάνης. W-02 Εμπλοκή χαρτιού. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον ξανά. R & 45 W-03 Εμπλοκή χαρτιού. Ανοίξτε τη μονάδα του εκτυπωτή, αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί και στη συνέχεια, πατήστε x. R & 44 W-10 Τα δοχεία μελάνης που εμφανίζονται στην οθόνη LCD δεν έχουν τοποθετηθεί. Τοποθετήστε τα. R & 42 W-12 Δεν είναι δυνατή η αναγνώρισης του δοχείου μελάνης που εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Αντικαταστήστε τα δοχεία μελάνης. Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων δοχείων μελάνης Epson. W-13 Πατήστε x για να συνεχίσετε την εκτύπωση. Το μήνυμα θα εμφανίζεται μέχρι να αντικατασταθεί το ταμπόν μελάνης. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson για την αντικατάσταση των ταμπόν μελάνης πριν εξαντληθούν. Όταν τα ταμπόν μελάνης κορεστούν, ο εκτυπωτής σταματάει και απαιτείται η υποστήριξη της Epson για να συνεχιστεί η εκτύπωση. I-22 Για τη δημιουργία μιας ασύρματης σύνδεσης μέσω ενός σημείου πρόσβασης, πατήστε το κομβίο πίεσης στο σημείο πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί στην οθόνη στις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου σημείου πρόσβασης που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας. R &Οδηγός χρήσης σε δίκτυο στο διαδίκτυο I-23 Μπορείτε να εισαγάγετε τον κωδικό PIN που εμφανίζεται στο πλαίσιο του εκτυπωτή στο σημείο πρόσβασης ή στον υπολογιστή σε διάστημα δύο λεπτών. Αν δεν εισαγάγετε κωδικό μέσα σε δύο λεπτά, θα εμφανιστεί ένα σφάλμα λήξης χρονικού ορίου και διαφορετικός κωδικός τον οποίο θα πρέπει να εισαγάγετε. I-31 Αν θέλετε να ορίσετε τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης από τον υπολογιστή σας, πρέπει να τοποθετήσετε το CD στον υπολογιστή και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. I-60 Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει WSD (Web Services for Devices-Υπηρεσίες ιστού για συσκευές). Η λειτουργία σάρωσης σε υπολογιστή (WSD) είναι διαθέσιμη μόνο για υπολογιστές στους οποίους εκτελούνται Αγγλικές εκδόσεις των Windows 7 ή Vista. 37

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL R BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Temel Kullanım Kılavuzu Βασικός οδηγός λειτουργίας Ghidul operaţiilor de bază Ръководство за основна операция

Temel Kullanım Kılavuzu Βασικός οδηγός λειτουργίας Ghidul operaţiilor de bază Ръководство за основна операция TR EL R BG Temel Kullanım Kılavuzu Βασικός οδηγός λειτουργίας Ghidul operaţiilor de bază Ръководство за основна операция Lütfen bilgisayarınızdan yazdırma ve tarama yapmanız için hazırlanmış, CD den yüklenen

Διαβάστε περισσότερα

Temel Kullanım Kılavuzu Βασικός οδηγός λειτουργίας Ghidul operaţiilor de bază Ръководство за основна операция

Temel Kullanım Kılavuzu Βασικός οδηγός λειτουργίας Ghidul operaţiilor de bază Ръководство за основна операция TR EL R BG Temel Kullanım Kılavuzu Βασικός οδηγός λειτουργίας Ghidul operaţiilor de bază Ръководство за основна операция Lütfen bilgisayarınızdan yazdırma ve tarama yapmanız için hazırlanmış, CD den yüklenen

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL RO BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL RO BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL RO BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - bilgisayarsız kullanım için -

Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - bilgisayarsız kullanım için - TR EL RO Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Bu Kılavuz

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL BG R Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ръководство за основна операция - за употреба без компютър - Ghidul

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL R BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL R Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL R Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL R Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция за употреба без компютър

Ръководство за основна операция за употреба без компютър TR EL RO BG Temel Kullanım Kılavuzu bilgisayarsız kullanım için Βασικός οδηγός λειτουργίας για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή Ghidul operaţiilor de bază pentru utilizare fără computer Ръководство за

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL RO BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Βήμα 1 Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Βήμα 2 Κλείστε τη μονάδα του σαρωτή αργά. Προσοχή. Πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό. 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция - за употреба без компютър -

Ръководство за основна операция - за употреба без компютър - TR EL R BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων Γρήγορη αναφορά Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης χαρτιού σε θήκες 250 και 550 φύλλων καθώς και στον μη αυτόματο τροφοδότη. Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. - for use without a computer - - bilgisayarsız kullanım için -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. - for use without a computer - - bilgisayarsız kullanım için - EN TR EL Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - About This Guide

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1510 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1510 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή-

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Οδηγίες ασφαλείας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...3 Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου Πίνακας ελέγχου...4 Χειρισμός χαρτιού Επιλογή χαρτιού...7

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

HP DeskJet 3630 All-in-One series

HP DeskJet 3630 All-in-One series HP DeskJet 3630 All-in-One series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP DeskJet 3630 series... 1 2 Έναρξη χρήσης... 3 Εξαρτήματα του εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινές ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP DeskJet 2130 series... 1 2 Έναρξη χρήσης... 3 Εξαρτήματα του εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινές ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου Έγχρωμο πιεστήριο C75 της Xerox Συνοπτικός Οδηγός Έναρξης

Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου Έγχρωμο πιεστήριο C75 της Xerox Συνοπτικός Οδηγός Έναρξης Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου 2013 2012 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Το Xerox και το Xerox με το εικονιστικό σήμα αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1010 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1010 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Φωτεινή ένδειξη κουμπιού ενεργοποίησης... 5

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ. Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας ενδέχεται να διαφέρουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται

Ξεκινήστε εδώ. Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας ενδέχεται να διαφέρουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται Ξεκινήστε εδώ 1 Χρήστες με καλώδιο USB : Μη συνδέετε το καλώδιο USB έως ότου αυτό σας ζητηθεί. Οι οδηγίες για ενσύρματη και ασύρματη εγκατάσταση παρέχονται μετά από τις οδηγίες για σύνδεση USB. 2 Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί, ετικέτες ή διαφάνειες στα Windows 1. Από το μενού Αρχείο της εφαρμογής λογισμικού, κάντε κλικ στο κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Περιεχόμενα 1 Πώς μπορώ να...3 2 Γνωριμία με το HP Deskjet 2510 Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου...6 Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης...6 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Инструкции за инсталиране и употреба

Инструкции за инсталиране и употреба Инструкции за инсталиране и употреба ПЕРАЛНЯ Съдържание BG BG Български,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 UK Українська,25 Инсталиране, 2-3 Разопаковане и нивелиране Хидравлични и електрически връзки Технически данни RO

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί δοχείων μελανιού

Κωδικοί δοχείων μελανιού Βασικός οδηγός Κωδικοί δοχείων μελανιού BK C M Y Μαύρο Κυανό Ματζέντα Κίτρινο T6641 T6642 T6643 T6644 http://www.epson.eu/pageyield Για πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των δοχείων μελανιού της Epson,

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е Euroset 5040 Кратко ръководство Дисплей 1 2 3 4 5 6 7 Сензор за близост Бутони 1 Бутони за име 2 Бутон за автоматичен отговор* 3 Бутон Звезда / Бутон за сензора за близост* 4 Бутон Диез / Бутон за заключване

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Εάν πατήσετε το κουμπί αναστολής λειτουργίας ή το διακόπτη τροφοδοσίας, γίνεται επαναφορά του εκτυπωτή από τη λειτουργία αδρανοποίησης.

Σκοπός. Εάν πατήσετε το κουμπί αναστολής λειτουργίας ή το διακόπτη τροφοδοσίας, γίνεται επαναφορά του εκτυπωτή από τη λειτουργία αδρανοποίησης. Σύντομη αναφορά Γνωριμία με τον εκτυπωτή Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή 7 Χρησιμοποιήστε το 3 4 Σκοπός 6 5 Οθόνη Προβολή της κατάστασης του εκτυπωτή. Κουμπί αρχικής οθόνης Ρύθμιση και χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

350 Series. Οδηγός χρήσης

350 Series. Οδηγός χρήσης 350 Series Οδηγός χρήσης Ιούλιος 2006 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη αναφορά.

Σύντομη αναφορά. Σύντομη αναφορά www.lexmark.com Περιεχόμενα Γνωριμία με τον εκτυπωτή...5 Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή...5 Κατανόηση των ακολουθιών φωτεινών ενδείξεων πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή...6 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή-

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Εισαγωγή Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Προσωπικές πληροφορίες αποθηκευμένες στη μνήμη... 4 Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 series... 3 Τα μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV Award to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme ES-CAT/022/002 At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV Award to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme ES-CAT/022/002 At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

HP ENVY 5530 e-all-in-one series

HP ENVY 5530 e-all-in-one series HP ENVY 5530 e-all-in-one series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP ENVY 5530 e-all-in-one series... 1 2 Γνωριμία με το HP ENVY 5530 series... 3 Εξαρτήματα του εκτυπωτή... 4 Φωτεινές ενδείξεις πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Sun Microsystems, Inc στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3840 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3840 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3840 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Light Bench 1.1 GR BG

Light Bench 1.1 GR BG Light Bench 1.1 GR BG Περιεχοµενο - Съдържание 1. Ελληνικα P. 3 2. Български P. 7 GR BG το εγχειριδιο οδηγιων ειναι για βοηθεια προς τους πελατες µας. H Eταιρεια ENERGETICS δεν αναλαµβανει ευθυνη για τυχον

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN2000RPTv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και κρατήστε το πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης για Windows

Οδηγός Χρήσης για Windows Οδηγός Χρήσης για Windows Περιεχόμενα Γρήγορο ξεκίνημα... 1 Εγκατάσταση του λογισμικού... 1 Χρήση του Εικονιδίου στην Περιοχή Ειδοποιήσεων... 6 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων... 8 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones

BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones BG Ръководство за употреба 2 Микровълнова фурна EL Οδηγίες Χρήσης 21 Φούρνος μικροκυμάτων HU Használati útmutató 40 Mikrohullámú sütő PT Manual de instruções 58 Forno microondas ES Manual de instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Mobile WiFi. Αυτό το Mobile WiFi σάς προσφέρει ασύρματη σύνδεση δικτύου υψηλής ταχύτητας.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Mobile WiFi. Αυτό το Mobile WiFi σάς προσφέρει ασύρματη σύνδεση δικτύου υψηλής ταχύτητας. Γρήγορη έναρξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Mobile WiFi. Αυτό το Mobile WiFi σάς προσφέρει ασύρματη σύνδεση δικτύου υψηλής ταχύτητας. Το έγγραφο αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε το Mobile WiFi,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη για τον RICOH Printer

Οδηγός Χρήστη για τον RICOH Printer series Οδηγός Χρήστη για τον RICOH Printer Επισκόπηση Έκδοση για Windows Έκδοση για Mac Έκδοση για Android/iOS Αντιμετώπιση προβλημάτων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πώς θα διαβάσετε το εγχειρίδιο... 2 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 5 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη NPD EN

Εγχειρίδιο Χρήστη NPD EN Εγχειρίδιο Χρήστη NPD4687-00 EN CRTM.FM (A4 size) Rev. Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικής λειτουργίας

Οδηγός βασικής λειτουργίας Προϊόν όλα σε ένα Οδηγός βασικής λειτουργίας Οδηγίες ασφαλείας.............................. 3 Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας........................... 3 Προειδοποιήσεις, Προσοχή και Σηµειώσεις.................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Οδηγός γρήγορης αναφοράς 2013. 5-1 - Περιεχόμενα 1 Μάθετε τον εκτυπωτή... 3 Χρήση του Πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή... 3 Κατανόηση της σημασίας του φωτός του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή... 4 2 Φόρτωση χαρτιού

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα του Stylus CX

Εξαρτήµατα του Stylus CX Εξαρτήµατα του Stylus CX πλευρικός οδηγός τροφοδότης φύλλων στήριγµα χαρτιού προστατευτικό τροφοδότη επέκταση θήκης εξόδου µονάδα σαρωτή κάλυµµα εγγράφων πίνακας εγγράφων πίνακας ελέγχου (Βλ. «Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής

Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόν της Nikon. Ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο ενημέρωσης του υλικολογισμικού αυτού. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4676-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4676-00 EL NPD4676-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα εγχειρίδια... 2 Αποποίηση ευθυνών... 3 Σημειώσεις... 3 Τι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4966-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4966-00 EL NPD4966-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

HP DeskJet 1110 series

HP DeskJet 1110 series HP DeskJet 1110 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP DeskJet 1110 series... 1 2 Έναρξη χρήσης... 3 Εξαρτήματα του εκτυπωτή... 4 Φωτεινή ένδειξη κουμπιού λειτουργίας... 5 Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4671-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4671-00 EL NPD4671-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Wifi Smart R6300v2 Οδηγός εγκατάστασης

Δρομολογητής Wifi Smart R6300v2 Οδηγός εγκατάστασης Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα