ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις... 3"

Transcript

1 Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 (1 η Ιανουαρίου 31 η Μαρτίου 2011) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Μαρτίου 2011 (1 η Ιανουαρίου 31 η Μαρτίου 2011) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 23 Μαΐου 2011 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποίησής τους. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γενικές πληροφορίες Φύση δραστηριοτήτων Κύριες εξελίξεις και σημαντικά γεγονότα κατά την τρίμηνη περίοδο Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα έναρξης ισχύος 2011) Πρότυπα, Τροποποιήσεις και Διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα Πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ Εποχικότητα Δομή του Ομίλου Εμπράγματα βάρη Στοιχεία ανά τομέα Γεωγραφικοί τομείς Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Λειτουργικό κόστος Κόστος πωληθέντων Κόστος διάθεσης Κόστος διοίκησης Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Αριθμός προσωπικού Ενδεχόμενες υποχρεώσεις & δεσμεύσεις Κέρδη ανά μετοχή Γεγονότα μετά την Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως την 31η Μαρτίου ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

3 Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2011 και 2010 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός των κερδών ανά μετοχή) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΜ Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό κέρδος Άλλα λειτουργικά έσοδα Δαπάνες διάθεσης (30.875) (32.801) (30.235) (32.290) Δαπάνες διοίκησης (7.853) (7.753) (7.973) (7.872) Άλλα λειτουργικά έξοδα (190) (57) (189) (49) Λειτουργικό αποτέλεσμα Κέρδη / (Ζημιές) από συγγενείς (217) (182) - - Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων 22 (18) - (18) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα (532) (404) (482) (384) Κέρδη προ φόρων Δαπάνη φόρου εισοδήματος (42.554) (60.167) (42.116) (59.806) Αναβαλλόμενοι φόροι (275) (2.949) (383) (2.960) Κέρδη μετά από φόρους Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Λοιπά συνολικά έσοδα Συναλλαγματικές διαφορές από την μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Βασικά κέρδη ανά μετοχή ,5230 0,6025 0,5172 0,5958 Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

4 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31 ης Μαρτίου 2011 & της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2010 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κυκλοφορούν ενεργητικό ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΜ Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι τη λήξη Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων Φόροι Δεδουλευμένες & άλλες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Συναλλαγματικές διαφορές (23) (23) - - Κέρδη εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

5 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2011 και 2010 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κέρδη προ φόρων Προσαρμογή για: Αποσβέσεις Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (5.832) (3.508) (4.974) (2.827) Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Άλλες προβλέψεις (70) - (70) - Συναλλαγματικές διαφορές 27 (100) 27 (100) Ζημιές / (Κέρδη) από συγγενείς Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες (22) Άλλα μη ταμειακά στοιχεία (3) Σύνολο Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση) μείωση αποθεμάτων (180) (Αύξηση) μείωση απαιτήσεων (32.193) (30.954) Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (27.155) (2.191) (18.898) (1.010) Αύξηση (μείωση) φόρων πληρωθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο Τόκοι έξοδα (18) (403) (3) (383) Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες - (39.165) - (39.133) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από πώληση παγίων στοιχείων Δάνεια στο προσωπικό Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (8.625) (8.625) Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (6.111) (192) (5.529) (179) Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (46) (408) (46) (405) Τόκοι έσοδα Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (4.978) (5.686) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων (29) Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (75) (13.778) (8) (13.778) Μερίσματα (378) (131) (378) (131) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (482) (13.909) (386) (13.909) Καθαρή αύξηση / μείωση διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

6 4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2011 και 2010 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Αποθεματικό μετατροπής οικονομικών καταστάσεων εξωτερικού Σύνολο Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 31 η Δεκεμβρίου (23) Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Δικαιώματα μειοψηφίας Υπόλοιπο την 31 η Μαρτίου (23) Υπόλοιπο την 31 η Δεκεμβρίου (23) Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Δικαιώματα μειοψηφίας Υπόλοιπο την 31 η Μαρτίου (23) Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

7 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2011 και 2010 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Αποθεματικό μετατροπής οικονομικών καταστάσεων εξωτερικού Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 31 η Δεκεμβρίου Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Υπόλοιπο την 31 η Μαρτίου Υπόλοιπο την 31 η Δεκεμβρίου Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Υπόλοιπο την 31 η Μαρτίου Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

8 5. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5.1. Γενικές πληροφορίες H ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου. Ιδρύθηκε το 1958 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ανασυστάθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1999 με έδρα την Ελλάδα και η τήρηση των λογιστικών βιβλίων ως ανώνυμης εταιρείας ξεκίνησε το Έδρα της εταιρείας, η οποία αποτελεί και το βασικό τόπο διεξαγωγής των εργασιών της είναι η Λεωφ. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα. Οι μετοχές της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2011 (συμπεριλαμβανομένων και των συγκριτικών στοιχείων της περιόδου που έληξε την 31 η Μαρτίου 2010 και της χρήσεως που έληξε την 31 η Διοικητικό Συμβούλιο την 23 η Μαΐου Φύση δραστηριοτήτων Δεκεμβρίου 2010) εγκρίθηκαν από το Στις η εταιρεία εξαγόρασε από το Ελληνικό Δημόσιο το 20ετές αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας συγκεκριμένων αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων για χιλ. Βάσει της παραπάνω εξαγοράς η εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας εννέα ήδη υφιστάμενων αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων, καθώς και δύο νέων αριθμολαχείων που δεν έχουν εισαχθεί ακόμα στην αγορά. Η εταιρεία έχει επίσης το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και διαχείρισης οποιουδήποτε νέου παιχνιδιού πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων στην Ελλάδα καθώς και το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για κάθε νέο παιχνίδι που θα αποφασίσει να διεξάγει το Ελληνικό Δημόσιο. Προς το παρόν, η εταιρεία οργανώνει, διεξάγει και λειτουργεί έξι αριθμολαχεία (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, EXTRA 5, SUPER 3 και KΙΝΟ) και τρία παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων (ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ). Επίσης έχει σχεδιάσει δύο νέα τυχερά παιχνίδια (ΜΠΙΝΓΚΟ και ΣΟΥΠΕΡ 4). Ο Όμιλος προσφέρει τα παιχνίδια του μέσω ενός εκτεταμένου on-line δικτύου σημείων πώλησης εκ των οποίων τα 164 λειτουργούν στην Κύπρο βάσει διακρατικής συμφωνίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τη θυγατρική ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD Κύριες εξελίξεις και σημαντικά γεγονότα κατά την τρίμηνη περίοδο 2011 Από 20 Δεκεμβρίου 2010 άρχισε ο φορολογικός έλεγχος χρήσης 2009 και ολοκληρώθηκε 9 Μαρτίου 2011 στα γραφεία της μητρικής εταιρείας σύμφωνα με τον οποίο τα τηρηθέντα βιβλία ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

9 κρίθηκαν επαρκή και ακριβή και δεν προέκυψαν παρατυπίες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν το κύρος τους. Μέχρι 31 Μαρτίου 2011 ολοκληρώθηκε το έργο της αναμόρφωσης και της εφαρμογής της ενιαίας εταιρικής εικόνας στο 85% των 490 πρακτορείων στο Δήμο Αθηναίων. Από 22 Μαρτίου 2011 προσφέρονται πιλοτικά τα νέου στοιχηματικού περιεχομένου παιχνίδια GO LUCKY (TAX GAMES), και MONITOR GAMES, μόνο στους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Άρτας. Στις 29 Μαρτίου 2011 ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής ο νέος φορολογικός νόμος 3943 σύμφωνα με τον οποίο καταργείται ο διπλός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων που εισήγαγε ο Ν. 3842/2010, ενώ επανεισάγεται η υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των μερισμάτων και κερδών που διανέμουν (και εγκρίνουν οι γενικές συνελεύσεις) οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με συντελεστή ύψους 25% από και μετά και αφορούν μερίσματα χρήσης 2011 και έπειτα (ειδικά για τα μερίσματα χρήσης 2010 θα παρακρατηθεί φόρος 21%). Για τα εισοδήματα των νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2012 (δηλ. από τα καθαρά κέρδη χρήσης 2011 και μετά) ο συντελεστής φορολογίας μειώνεται από 23% σε 20%. Ειδικά για τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2011 (καθαρά κέρδη χρήσης 2010) ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε 24% Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και μη) του τριμήνου του 2011 που καλύπτουν περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 31 η Μαρτίου 2011, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή των Διαθεσίμων προς πώληση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων σε εύλογη αξία απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια καθώς και άλλων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων και των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων) σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και ειδικότερα σύμφωνες με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων καταστάσεων. Οι συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31 ης Δεκεμβρίου 2010 και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις δημοσιευμένες και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31 ης Δεκεμβρίου 2010, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη ( Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

10 Η ετοιμασία των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Σημαντικές παραδοχές από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας επισημαίνονται όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. Τα ποσά των οικονομικών καταστάσεων είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στο κείμενο Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές Η εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα Πρότυπα και τις Διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 η Ιανουαρίου Στην παράγραφο παρουσιάζονται τα Πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στην εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1 η Ιανουαρίου 2011 καθώς και τα Πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1 η Ιανουαρίου 2011, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της εταιρείας. Στην παράγραφο παρουσιάζονται τα Πρότυπα, τροποποιήσεις Προτύπων και Διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα Πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα έναρξης ισχύος 2011) Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν αναλύονται ως ακολούθως: Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 Κατά το 2010 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων βελτιώσεων στα ΔΠΧΑ για το 2010 μια σειρά προσαρμογών σε 7 Πρότυπα που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την , ενώ προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται. Οι ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. ΔΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (Αναθεώρηση) Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεμένων μερών και επιχειρείται μείωση στις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη του δημοσίου. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη του δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

11 μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή, η οποία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρεωτική εφαρμογή από την 1 η Ιανουαρίου Η εφαρμογή του αναθεωρημένου Προτύπου δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση): Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση - Ταξινόμηση εκδόσεων δικαιωμάτων σε μετοχές Η τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στο ΔΛΠ 32 με σκοπό την ταξινόμηση κάποιων δικαιωμάτων προαίρεσης ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (που αναφέρονται μαζί ως «δικαιώματα (rights)») ως συμμετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση είναι υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 η Φεβρουαρίου Η εφαρμογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1: ΔΠΧΑ, Πρώτη Εφαρμογή - Περιορισμένες εξαιρέσεις από τη συγκριτική πληροφόρηση για τις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 για εταιρείες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά Η τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρείες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά από την υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις". Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιουλίου Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για τον Όμιλο και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω Συμμετοχικών Τίτλων Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η οντότητα εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Τέτοιες συναλλαγές αναφέρονται μερικές φορές ως ανταλλαγές «χρεωστικών συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητά τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιουλίου 2010, και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

12 Πρότυπα, Τροποποιήσεις και Διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα Πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ Επιπλέον, το ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, τροποποιήσεων και Διερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ: Έναρξη ισχύος από Πρότυπα ή την χρήση Περιγραφή Διερμηνείες που ξεκινά την ή μετά την: ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Προπληρωμές ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων» ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» Υπερπληθωριστικές Οικονομίες ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις, Τροποποιήσεις, αναφορικά με πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περιπτώσεις μεταφορών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» Συνοπτικά οι ανωτέρω Διερμηνείες και Πρότυπα ορίζουν τα ακόλουθα: ΔΠΧΑ 9: Χρηματοοικονομικά Μέσα Το νέο Πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες οικονομικές περιόδους που ξεκινούν την 1 η Ιανουαρίου Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του ΔΛΠ 39 και δεν έχει ακόμα εγκριθεί από την ΕΕ. Το ΔΠΧΑ 9 στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητας στη λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών μέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και μια αρχή με βάση την προσέγγιση για την ταξινόμησή τους. Κατά το νέο Πρότυπο, η οικονομική οντότητα ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει: ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

13 α) του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και β) των χαρακτηριστικών των συμβατών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων). Η ύπαρξη μόνο δυο κατηγοριών - αποσβεσμένο κόστος και εύλογη αξία σημαίνει ότι θα απαιτείται μόνο ένα μοντέλο απομείωσης στο πλαίσιο του νέου Προτύπου, μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναμένεται να υπάρχει επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα συνολικά έσοδα από το επιχειρηματικό μοντέλο που θα διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της. ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση): - «Προπληρωμές ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων» Η τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωμές που έκανε προς ένα πρόγραμμα παροχών προκειμένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιουλίου 2011 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η Διερμηνεία δεν είναι εφαρμόσιμη στον Όμιλο. ΔΛΠ 12-(Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος». Η τροποποίηση εισάγει μια πρακτική καθοδήγηση αναφορικά με την ανάκτηση της λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται λογιστικά στην εύλογη αξία ή αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζει το ΔΛΠ 40 «επενδύσεις σε ακίνητα». Σύμφωνα με τη παρούσα τροποποίηση η μελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων τεκμαίρεται ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της μελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την και η εφαρμογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Η τροποποίηση καταργεί την χρήση της προκαθορισμένης ημερομηνίας μετάβασης (1 Ιανουαρίου 2004) και την αντικαθιστά με την πραγματική ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία μετάβασης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την , ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

14 επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Υπερπληθωριστικές Οικονομίες. Η τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρμογή των ΔΠΧΑ μετά από μια περίοδο παύσης, οφειλόμενη στο ότι το νόμισμα λειτουργίας της οικονομικής οντότητας αποτελούσε νόμισμα μιας υπερπληθωριστικής οικονομίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την , ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις Τροποποιήσεις αναφορικά με προόσθετες γνωστοποιήσεις σε περιπτώσεις μεταφορών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν καλύτερα τις μεταφορές που πραγματοποιούνται μεταξύ των ομάδων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των πιθανών επιπτώσεων από τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να παραμείνουν στην οικονομική οντότητα που μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία. Με βάση την τροποποίηση απαιτούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις εάν ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των συναλλαγών μεταφοράς πραγματοποιείται στο τέλος μιας περιόδου αναφοράς. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την , ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση την υπάρχουσα δομή του Ομίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και Διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα Εποχικότητα Σύμφωνα με τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα, οι δραστηριότητες της εταιρείας δεν επηρεάζονται από εποχικούς ή κυκλικούς παράγοντες, εκτός από εκείνες που αφορούν στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για το οποίο οι πωλήσεις αυξάνονται όταν πρόκειται για σημαντικά αθλητικά γεγονότα, όπως το ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

15 5.7. Δομή του Ομίλου Η δομή του Ομίλου κατά την έχει ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΥΡΙΑ ΕΔΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΠΑΠ A.E. Μητρική εταιρεία ΕΛΛΑΔΑ Αριθμολαχεία και Στοιχήματα ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) LTD 100% ΚΥΠΡΟΣ ΟΛΙΚΗ Αριθμολαχεία ΟΠΑΠ SPORTS LTD 100% ΚΥΠΡΟΣ ΟΛΙΚΗ Εταιρεία Στοιχημάτων ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD 100% ΚΥΠΡΟΣ ΟΛΙΚΗ Εταιρεία Συμμετοχών, Υπηρεσίες ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. 100% ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΙΚΗ Αθλητικά γεγονότα, Υπηρεσίες, Προβολή GLORY TECHNOLOGY LTD 20% ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Παροχή Λογισμικού NEUROSOFT S.A. 30% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Παροχή Λογισμικού Η ημερομηνία ενοποίησης για τις εταιρείες ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD και ΟΠΑΠ SPORTS LTD είναι η 1 η Οκτωβρίου 2003, για την ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD η 24 η Φεβρουαρίου 2004 και για την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. είναι η 15 η Σεπτεμβρίου Όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν την ίδια ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με αυτή της μητρικής Εμπράγματα βάρη Με βάση τα επίσημα στοιχεία των αρμοδίων υποθηκοφυλακείων που βρίσκονται στην ΟΠΑΠ Α.Ε., δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

16 5.9. Στοιχεία ανά τομέα (i) Επιχειρηματικοί τομείς του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2011 και 2010 αντίστοιχα: (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ MONITOR GAMES GO LUCKY ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ EXTRA 5 SUPER 3 ΚΙΝΟ Μη κατανεμηθέντα στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ Έσοδα Μικτά κέρδη (1.630) Λειτουργικά κέρδη (30) (68) (1.630) Έσοδα τόκων Έξοδα τόκων (4) (9) (4) (196) (33) (1) (5) (280) (532) Μη επιμερισμένα στοιχεία (195) (195) Κέρδη προ φόρων (27) (67) (1.825) Κέρδη μετά από φόρους (21) (53) (1.453) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ: Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Στοιχεία ενεργητικού Μη επιμερισμένο ενεργητικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Στοιχεία παθητικού Μη επιμερισμένες υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Προσθήκες ενσώματων και ασώματων παγίων Αποσβέσεις ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

17 ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ EXTRA 5 SUPER 3 ΚΙΝΟ Μη κατανεμηθέντα στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Έσοδα Μικτά κέρδη (1.211) Λειτουργικά κέρδη (1.211) Έσοδα τόκων Έξοδα τόκων (4) (6) (3) (168) 0 (22) (1) (3) (196) (403) Μη επιμερισμένα στοιχεία (100) (100) Κέρδη προ φόρων (1.311) Κέρδη μετά από φόρους (987) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ : Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Στοιχεία ενεργητικού Μη επιμερισμένο ενεργητικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Στοιχεία παθητικού Μη επιμερισμένες υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010: Προσθήκες ενσώματων και ασώματων παγίων Αποσβέσεις ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

18 (ii) Επιχειρηματικοί τομείς της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2011 και 2010 αντίστοιχα: (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤ Ο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ MONITOR GAMES GO LUCKY ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕ Ρ EXTRA 5 SUPER 3 ΚΙΝΟ Μη κατανεμηθέντα στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ Έσοδα Μικτά κέρδη Λειτουργικά κέρδη (27) (67) Έσοδα τόκων Έξοδα τόκων (3) (7) (3) (192) (26) (1) (3) (247) (482) Μη επιμερισμένα στοιχεία Κέρδη προ φόρων (24) (66) Κέρδη μετά από φόρους (19) (52) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ: Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Στοιχεία ενεργητικού Μη επιμερισμένο ενεργητικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Στοιχεία παθητικού Μη επιμερισμένες υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Προσθήκες ενσώματων και ασώματων παγίων Αποσβέσεις ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

19 ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ EXTRA 5 SUPER 3 ΚΙΝΟ Μη κατανεμηθέντα στοιχεία (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Έσοδα Μικτά κέρδη Λειτουργικά κέρδη Έσοδα τόκων Έξοδα τόκων (3) (5) (3) (161) 0 (20) (1) (3) (187) (383) Μη επιμερισμένα στοιχεία Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά από φόρους ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ : Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Στοιχεία ενεργητικού Μη επιμερισμένο ενεργητικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Στοιχεία παθητικού Μη επιμερισμένες υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010: Προσθήκες ενσώματων και ασώματων παγίων Αποσβέσεις Δεν υπάρχουν συναλλαγές πώλησης μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων. Το ενεργητικό κάθε τομέα αποτελείται από γήπεδα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, ασώματες ακινητοποιήσεις, αποθέματα, απαιτήσεις, χρηματικά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. Το ενεργητικό που δεν έχει επιμεριστεί αφορά κυρίως σε αναβαλλόμενους φόρους, μακροπρόθεσμες επενδύσεις και υπεραξία. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

20 Οι υποχρεώσεις κάθε τομέα αποτελούνται από λειτουργικές υποχρεώσεις και εξαιρούν κονδύλια όπως φορολογία, υποχρεώσεις συνταξιοδότησης και προβλέψεις. Ένα τμήμα του κόστους των πωλήσεων και διαθέσεως καθώς και το κόστος διοικήσεως, τα λοιπά έσοδα και έξοδα, καθώς και τα έσοδα έξοδα από τόκους επιμερίστηκαν στους επιχειρηματικούς τομείς ανάλογα με τα έσοδα αυτών των επιχειρηματικών τομέων Γεωγραφικοί τομείς Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η Ελλάδα είναι η χώρα-έδρα της μητρικής εταιρείας, της θυγατρικής της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και της συγγενούς (των θυγατρικών ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD & ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD) NEUROSOFT S.A. Για την περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2011 Ελλάδα Κύπρος Σύνολο (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Έσοδα Μικτά κέρδη Σύνολο ενεργητικού Για την περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2010 Ελλάδα Κύπρος Σύνολο (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Έσοδα Μικτά κέρδη Σύνολο ενεργητικού ( ) Τα έσοδα βασίζονται στη χώρα στην οποία εδρεύει ο πελάτης. Δεν υπάρχουν πωλήσεις μεταξύ των γεωγραφικών τομέων Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Ταμείο Τραπεζικοί λογ/μοί (κατ. όψεως, ταμιευτηρίου κλπ) Άλλες καταθέσεις (REPOS, προθεσμίας) Σύνολο διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων Το μέσο επιτόκιο για βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 4,49% το τρίμηνο 2011 και 4,03% το έτος Η μέση διάρκεια των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων ήταν 39 ημερολογιακές ημέρες για το τρίμηνο 2011 και 36 ημερολογιακές ημέρες για το έτος ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

21 5.12. Λειτουργικό κόστος Κόστος πωληθέντων Η ανάλυση του κόστους πωληθέντων του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. ταξινομημένη ανά είδος εξόδου, είναι η εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Για την περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών Προμήθειες πρακτόρων Προμήθειες αναδόχων (παιχνιδιών Στοιχημάτων) Αποσβέσεις ενσώματων παγίων (ακινητ/σεων) Αποσβέσεις ασώματων παγίων (ακινητ/σεων) Έξοδα επισκευών και συντήρησης Παροχές - αμοιβές τρίτων Αποδόσεις σε ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ & ΕΕΠ (Β & Γ ) Κόστος μισθοδοσίας Αναλώσεις εμπορευμάτων Άλλα έξοδα Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού Συνολικό κόστος πωληθέντων Τα κέρδη σε νικητές, ως το κατ εξοχήν κονδύλι του κόστους πωλήσεων, απεικονίζουν τα κέρδη των νικητών των παιχνιδιών του Ομίλου σύμφωνα με τον κανονισμό κάθε παιχνιδιού. Το ποσοστό των κερδών επί των πωλήσεων στο τρίμηνο 2011 διαμορφώθηκε: α) για το Στοίχημα σε ποσοστό 65,31% (τρίμηνο 2010: 69,87%) και β) για το ΚΙΝΟ σε ποσοστό 70,19% (τρίμηνο 2010: 68,53%). Το συνολικό ποσοστό των κερδών επί των πωλήσεων όλων των παιχνιδιών διαμορφώθηκε σε 66,13% έναντι 66,92% στο τρίμηνο Οι προμήθειες των πρακτόρων αριθμολαχείων είναι προμήθειες επί των πωλήσεων των πρακτόρων της εταιρείας και υπολογίζονται στο 8% επί των εσόδων του Στοιχήματος, του KΙΝΟ και του Super 3, και στο 12% επί των εσόδων των άλλων παιχνιδιών. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Κύπρο για το Στοίχημα είναι 10%. Τα έξοδα επισκευών και συντήρησης καθώς και οι αμοιβές τρίτων περιλαμβάνουν δαπάνες (αμοιβές και συντηρήσεις) που προκύπτουν από το τριετές Ιδιωτικό Συμφωνητικό της και τη Σύμβαση της της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ. Οι διανομές στην ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, και ΕΕΠ (Β & Γ ) αφορούν παιχνίδια του ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

22 Κόστος διάθεσης Η ανάλυση του κόστους διάθεσης του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. ταξινομημένη ανά είδος εξόδου, είναι η εξής: ΟΜΙΛΟΣ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Για την περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου Κονδύλια διαφήμισης Δωρεές Οικονομικές ενισχύσεις Κονδύλια χορηγιών Σύνολο Δαπάνες μισθοδοσίας Αμοιβές τρίτων Αποσβέσεις Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού Λοιπές δαπάνες διάθεσης Σύνολο Σύνολο δαπανών διάθεσης Κόστος διοίκησης Η ανάλυση του κόστους διοίκησης του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. ταξινομημένη ανά είδος εξόδου, είναι η εξής: (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Για την περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου Αμοιβές & έξοδα προσωπικού Αμοιβές & έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-τέλη Διάφορα έξοδα Αποσβέσεις Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού Συνολικό κόστος διοίκησης Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Ως συνδεδεμένες εταιρείες, πέραν των εταιρειών του Ομίλου, νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει με μεγάλο ποσοστό η μητρική εταιρεία, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους μεγάλους ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

23 μετόχους, οι επιχειρήσεις τις οποίες ελέγχουν τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας καθώς και τα κοντινά μέλη της οικογένειας αυτών. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρίμηνης περιόδου 2011 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της εταιρείας στη λήξη του εν λόγω τριμήνου (και της συγκρινόμενης χρήσης 2010) που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, καθώς και τα συγκριτικά τους μεγέθη, έχουν ως εξής: Αξία (Ποσά σε χιλ. ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έσοδα Για την περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου Θυγατρικές Σύνολο Αξία (Ποσά σε χιλ. ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έξοδα Για την περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου Θυγατρικές Συγγενείς Σύνολο Αξία (Ποσά σε χιλ. ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εισπρακτέα Θυγατρικές Σύνολο Αξία (Ποσά σε χιλ. ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πληρωτέα Θυγατρικές Συγγενείς Σύνολο Βάσει της διακρατικής συμφωνίας της 1 ης Ιανουαρίου 2003, η θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD καταβάλλει το 10% των εσόδων της από τα παιχνίδια στη μητρική εταιρεία. Η αμοιβή αυτή ανήλθε στο ποσό των χιλ. για την τρέχουσα περίοδο (τρίμηνο χιλ.). Στην ίδια περίοδο η εν λόγω θυγατρική εταιρεία αγόρασε δελτία αριθμολαχείων από την μητρική αντί του ποσού των 4 χιλ. Το ποσό που ήταν οφειλόμενο την 31 η Μαρτίου 2011 ήταν χιλ. (χρήση 2010: χιλ.). 2. Η θυγατρική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. στη τρέχουσα περίοδο απέδωσε στην ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) ποσό 4 χιλ. που κατέβαλε η μητρική εταιρεία για κοινόχρηστα του έκτου ορόφου του κτιρίου (Πανεπιστημίου 25) στο οποίο στεγάζεται η θυγατρική, και β) ποσό 12 χιλ. για παρασχεθείσες ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

24 υπηρεσίες της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και ποσό 204 χιλ., που κατέβαλε η θυγατρική στη μητρική για κοινές δαπάνες, σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση της 22 ας Ιουνίου Στο τρίμηνο 2010 η θυγατρική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. απέδωσε στην ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) ποσό 7 χιλ. που κατέβαλε η μητρική εταιρεία για κοινόχρηστα του έκτου ορόφου του κτιρίου (Πανεπιστημίου 25) στο οποίο στεγάζεται η θυγατρική, και β) ποσό 12 χιλ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και ποσό 193 χιλ., που κατέβαλε η θυγατρική στη μητρική για κοινές δαπάνες, σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση της 22 ας Ιουνίου Το υπόλοιπο ποσό την 31 η Μαρτίου 2011 ήταν 267 χιλ. (χρήση 2010: 0 χιλ.). 3. Η μητρική στην τρέχουσα περίοδο απέδωσε στη θυγατρική της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ποσό χιλ. (τρίμηνο χιλ.). Το ποσό αφορά στις διενεργηθείσες για την ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) μισθοδοσία και λοιπές δαπάνες εργαζομένων, συμβούλων, συνεργατών κλπ, β) διάφορες δαπάνες και γ) αμοιβές της θυγατρικής όπως αυτές προβλέπονται στη σύμβαση της 22 ας Ιουνίου 2009 μεταξύ της μητρικής και της θυγατρικής εταιρείας. Το οφειλόμενο ποσό κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθε σε χιλ. (χρήση 2010: χιλ.). 4. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απέδωσε κατά την τρέχουσα περίοδο στη θυγατρική της ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD, ποσό 608 χιλ. (τρίμηνο χιλ.). το οποίο αφορά σε αμοιβή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης στοιχηματισμού, που διεξάγει η μητρική, σύμφωνα με την μεταξύ τους σύμβαση της 24 ης Σεπτεμβρίου Το υπόλοιπο ποσό την 31 η Μαρτίου 2011 ήταν 260 χιλ. (χρήση 2010: 332 χιλ.). 5. Η θυγατρική ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD στο τρίμηνο 2010 απέδωσε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. ποσό 6 χιλ. για το μίσθωμα του ιδιόκτητου κτιρίου της μητρικής επί της οδού Κύπρου στο Περιστέρι, στο οποίο στεγάζεται η θυγατρική. 6. Η θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ SPORTS LTD τρίμηνο 2011 κατέβαλε στη συγγενή εταιρεία GLORY TECHNOLOGY LTD ποσό 288 χιλ. (τρίμηνο 2010: 363 χιλ.) που αφορά αμοιβή διαχείρισης on line συστήματος UGS (μηχανολογικός εξοπλισμός) και διοικητικές υπηρεσίες. Το οφειλόμενο ποσό την 31 η Μαρτίου 2011 ήταν 83 χιλ. (χρήση 2010: 0 χιλ.). 7. Το οφειλόμενο ποσό της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τη συγγενή (των θυγατρικών της εταιρειών ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD και ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD) εταιρεία NEUROSOFT Α.Ε. την 31 η Μαρτίου 2011 και την 31 η Δεκεμβρίου 2010 ήταν 3 χιλ. Αξία (Ποσά σε χιλ. ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία Για την A τρίμηνη περίοδο Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη Σύνολο Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των Διευθυντών του Ομίλου αναλύονται σε: ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

25 α) αμοιβές των μελών Δ.Σ. του Ομίλου οι οποίες ανέρχονται σε 158 χιλ. για το τρίμηνο 2011 και 159 χιλ. για το τρίμηνο 2010, β) αμοιβές των Διευθυντών του Ομίλου οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των χιλ. για το τρίμηνο 2011 και χιλ. για το τρίμηνο Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των Διευθυντών της εταιρείας αναλύονται σε: α) αμοιβές των μελών Δ.Σ. της εταιρείας οι οποίες ανέρχονται σε 38 χιλ. για το τρίμηνο 2011 και 47 χιλ. για το τρίμηνο 2010, β) αμοιβές των Διευθυντών της εταιρείας οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των χιλ. για το τρίμηνο 2011 και χιλ. για το τρίμηνο Αξία (Ποσά σε χιλ. ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη Σύνολο Οι απαιτήσεις του Ομίλου και της εταιρείας από συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως σε προκαταβολές αποζημίωσης και στεγαστικά δάνεια που έχουν καταβληθεί σε Διευθυντικά Στελέχη (πριν την ανάληψη των διευθυντικών τους καθηκόντων) που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) (βλ. 7.8) και αναλύονται σε: α) υπόλοιπο στεγαστικών δανείων Διευθυντών μητρικής εταιρείας, ύψους 424 χιλ. για το τρίμηνο 2011 και 433 χιλ. για τη χρήση 2010, β) προκαταβολές αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης Διευθυντών μητρικής εταιρείας, χιλ. για το τρίμηνο 2011 και χιλ. για τη χρήση Αξία (Ποσά σε χιλ. ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπόλοιπα τέλους περιόδου από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη Σύνολο Τα υπόλοιπα τέλους περιόδου από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία αφορούν σε: α) μισθούς και λοιπές παροχές Διευθυντών, 864 χιλ. για το τρίμηνο 2011 (Ομίλου) και χιλ. για τη χρήση β) μισθούς και λοιπές παροχές Διευθυντών, 832 χιλ. για το τρίμηνο 2011 (εταιρείας) και χιλ. για τη χρήση ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

26 Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρείες έχουν απαλειφθεί από τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Αριθμός προσωπικού Ο αριθμός του μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού και ο μέσος αριθμός του ευκαιριακά απασχολούμενου σε καθημερινή βάση προσωπικού του Ομίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπάλληλοι (τακτικοί) Υπάλληλοι (ευκαιριακά απασχολούμενοι) Σύνολο Ενδεχόμενες υποχρεώσεις & δεσμεύσεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Α) Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση του έτους Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις του Ομίλου έχουν ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΟΠΑΠ A.E ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD ΟΠΑΠ SPORTS LTD - ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E GLORY TECHNOLOGY LTD NEUROSOFT S.A Β) Υποχρεώσεις για απρόβλεπτα γεγονότα: Σύμφωνα με επιστολή του νομικού συμβούλου της εταιρείας οι απαιτήσεις τρίτων έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε. αναλύονται σε: 1) αγωγές που κατατέθηκαν από τρίτους συνολικού ποσού χιλ. το αποτέλεσμα των οποίων αναμένεται να είναι ευνοϊκό για την εταιρεία και 2) αγωγές ποσού χιλ. για τις οποίες έχει διενεργηθεί σωρευτικά επαρκής πρόβλεψη όπως: α) εργατικές διαφορές με μόνιμο και ευκαιριακά απασχολούμενο προσωπικό καθώς και με συνταξιούχους υπαλλήλους της εταιρείας, ποσού χιλ., ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

27 β) αγωγές ιδιωτών, ύψους χιλ, που αφορούν χρηματικές διαφορές από τη μη πληρωμή δελτίων Στοιχήματος και άλλων παιχνιδιών της εταιρείας καθώς και διαφορές αμοιβών από υπηρεσίες και γ) λοιπές επίδικες υποθέσεις ποσού χιλ. Σύμφωνα με επιστολή του νομικού συμβούλου της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. οι απαιτήσεις τρίτων έναντι της θυγατρικής εταιρείας αναλύονται σε: 1) αγωγές που κατατέθηκαν από τρίτους συνολικού ποσού 49 χιλ. το αποτέλεσμα των οποίων αναμένεται να είναι ευνοϊκό για την εταιρεία και 2) αγωγές ποσού 49 χιλ. για τις οποίες έχει διενεργηθεί επαρκής πρόβλεψη. Πέραν τούτων δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας και του Ομίλου, καθώς επίσης και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και των θυγατρικών της. Γ) Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει διενεργηθεί πρόβλεψη φορολογικών ποσού χιλ. για την μητρική εταιρεία και χιλ. για τον Όμιλο έως Για την τρίμηνη περίοδο 2011 διενεργήθηκε πρόβλεψη φορολογικών διαφορών ποσού χιλ. για την εταιρεία και χιλ. για τον Όμιλο. Δεσμεύσεις α) Συμβάσεις συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας πληροφορικών συστημάτων Τη συντήρηση - τεχνική υποστήριξη του κεντρικού συστήματος επεξεργασίας στοιχείων της εταιρείας έχει αναλάβει η ανάδοχος εταιρεία πληροφορικών συστημάτων, όπως ορίζεται σε συμβάσεις που έχουν κατά καιρούς συναφθεί (οι κυριότερες του έτους 1997 και του έτους 2005). Σύμφωνα με αυτές, η ανάδοχος εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης σε εξοπλισμό και λογισμικό του κύριου και εφεδρικού κεντρικού συστήματος, της αναβαθμισμένης πλατφόρμας διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών LOTOS, των λογισμικών όλων των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. που ανέπτυξε η ίδια, καθώς επίσης και των τερματικών μηχανών των πρακτορείων. Επίσης ο ανάδοχος έχει αναλάβει και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος. Η διάρκεια της κάθε σύμβασης διαφέρει ανάλογα με την υπηρεσία που παρέχεται. Με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ της ρυθμίστηκαν και όλες οι παραπάνω συμβάσεις του Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ με τις εξής παρατηρήσεις: Α) Από δεν ισχύει καμιά άλλη σύμβαση πλην του Ιδιωτικού Συμφωνητικού της (Ι. Σ.). Β) Στις έληξε η σύμβαση συντήρησης των τερματικών με την ΙΝΤΡΑΚΟΜ και όλες οι μηχανές συντηρούνται από την ΙΝΤΡΑΛΟΤ με βάση το Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Γ) Από η ΙΝΤΡΑΛΟΤ συντηρεί όλον τον εξοπλισμό των μηχανογραφικών κέντρων με βάση το Ιδιωτικό Συμφωνητικό. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

28 Στις 30 Ιουλίου 2010 το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφάσισε την παράταση της σύμβασης με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ, κατά ένα έτος, προκειμένου και σύμφωνα με τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της ΟΠΑΠ Α.Ε., να ενισχυθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της εταιρείας με παροχή σύγχρονων υπηρεσιών, να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο και ο αριθμός των παρεχομένων παιχνιδιών, να βελτιωθεί η λειτουργικότητα των πρακτορείων και να μειωθεί το λειτουργικό κόστος. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. και εφόσον απαιτηθεί, διασφάλισε τη δυνατότητα μονομερούς παράτασης της σύμβασης για ένα ακόμη έτος. Άλλες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία είναι οι εξής: β) Σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. Υπογράφηκε στις και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Η ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. αναλαμβάνει προς την ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και παρακολούθησης του δικτύου των πρακτορείων, με βάση την εκάστοτε πολιτική της ΟΠΑΠ Α.Ε., β) την παροχή υπηρεσιών παραγωγής, προμήθειας, αποθήκευσης και διανομής αναλωσίμων και εντύπων καθώς επίσης και προωθητικού υλικού προς όλα τα πρακτορεία, γ) παροχή υποστήριξης στους παίκτες (πελάτες) και στους πράκτορες, δ) ευθύνη παροχής υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων, ε) ευθύνη παρακολούθησης και συντήρησης του εξοπλισμού των πρακτορείων σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις, στ) παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης, ζ) παροχή πρόσθετων υπηρεσιών όπως π.χ. η λειτουργία του πρακτορείου της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο Αεροδρόμιο των Σπάτων, η) παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης υλοποίηση και παρακολούθηση τεχνικών έργων. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναλαμβάνει προς την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.: α) την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, β) την παροχή υπηρεσιών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας κλπ, γ) παροχή υπηρεσιών προμηθειών, διαχείρισης αγορών και αναλωσίμων, δ) παροχή υποδομής και υποστήριξης τεχνολογιών και διαχειριστικών εφαρμογών, ε) παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και στ) παροχή προσωπικού με αντίστοιχη εμπειρία. γ) Ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού διοικητικών και οικονομικών εφαρμογών Η ανάδοχος εταιρεία (ΙΝΤΡΑΚΟΜ) έχει αναλάβει την ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού διοικητικών και οικονομικών εφαρμογών των υπηρεσιών. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της τελικής υλοποίησης και η συντήρηση θα εκτείνεται σε μια περίοδο πέντε χρόνων μετά από την πραγματοποίηση της οριστικής του παραλαβής. δ) Συμβάσεις για τη λειτουργία του Στοιχήματος στην Κύπρο Στις υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας GLORY LEISURE LTD (θυγατρικής OPAP SPORTS LTD της ΟΠΑΠ Α.Ε. από την ) και της GLORY TECHNOLOGY LTD για τη χρήση του ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

29 ολοκληρωμένου (on-line) συστήματος UGS (Universal Game System INTERGRATED TURN-KEY SOLUTION) της GLORY TECHNOLOGY LTD προς αυτοματοποίηση των εργασιών συλλογικών στοιχημάτων των εταιρειών του συγκροτήματος. Η σύμβαση ισχύει έως τις με συμφωνηθείσα παράταση έως την Η ετήσια αμοιβή που συμφωνήθηκε για την παροχή του δικαιώματος χρήσης του συστήματος της GLORY TECHNOLOGY LTD ανέρχεται στο 5% (και από μέχρι στο 4%) πλέον ΦΠΑ επί του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του συγκροτήματος. Επίσης συμφωνήθηκε ετήσια αμοιβή ίση με 14% πλέον ΦΠΑ επί της ετήσιας αμοιβής χρήσης του συστήματος, για τις υπηρεσίες συντήρησης του συστήματος που θα παρέχει η GLORY TECHNOLOGY LTD. ε) Σύμβαση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της θυγατρικής της ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD. Στις υπεγράφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της θυγατρικής της ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD, σύμφωνα με την οποία, η τελευταία θα παρέχει στη μητρική εταιρεία συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης στοιχηματισμού που διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε Κέρδη ανά μετοχή Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες μητρικής (ποσά σε ) Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Βασικά κέρδη ανά μετοχή (ποσά σε ) 0,5230 0,6025 0,5172 0,5958 Δεν υπάρχουν μειωτικά των βασικών κερδών στοιχεία Γεγονότα μετά την Από 14 Απριλίου 2011 προσφέρονται τα νέου στοιχηματικού περιεχομένου παιχνίδια GO LUCKY (TAX GAMES), και MONITOR GAMES σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 1,54 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση έτους 2010, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 21%. Μετά την αφαίρεση του καθαρού προμερίσματος 0,46 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2010 με απόφαση του Δ.Σ., διαμορφώνεται το υπόλοιπο του μερίσματος σε 0,7566 καθαρό ανά μετοχή και δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

30 στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2010 πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα , μέσω των χειριστών από την πληρώτρια τράπεζα, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά θέματα τα οποία να έχουν ανακύψει μετά το πέρας της τρίμηνης περιόδου που έληξε την 31 η Μαρτίου Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Ένα Μέλος του Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης Ο Διευθυντής Λογιστικής Ιωάννης Σπανουδάκης Μαρίνα Μασσαρά Βενετσάνος Ρογκάκος Κωνσταντίνος Τσιλιβής ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

31 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως την 31η Μαρτίου 2011 ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε. για την περίοδο που έληξε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε. για την περίοδο που έληξε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 31 Μαρτίου 2012 (1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οικονομικές καταστάσεις εννεάμηνου... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οικονομικές καταστάσεις εννεάμηνου... 3 Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2010 (1 η Ιανουαρίου 30 η Σεπτεμβρίου 2010) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΙ 2005 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΟΠΑΠ Α.Ε. για την περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΟΠΑΠ Α.Ε. για την περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 Σεπτεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς... 2 Β. Σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7 A. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Οικονομικές Αναφορές της 31 Mαρτίου 2011 (Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3566/2007) 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 Πωλήσεις: 2.764,1 εκ. ευρώ έναντι 2.760,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (αύξηση 0,1%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών.

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών. ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τ τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 Αθήνα 23 Μαΐου 2011 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr( OPAr.AT AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014

ΟΠΑΠ Α.Ε. Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014 2 Οι συνημμένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Μαρτίου 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 27 Μαΐου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ A.E. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2008)

ΟΠΑΠ A.E. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2008) ΟΠΑΠ A.E. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2008) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Έκθεση επισκόπησης Ενδιάμεσης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Αθήνα 30 Μαΐου 2016 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου ΟΠΑΠ ΑΕ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου Αθήνα 7 Μαρτίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%).

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%). ΟΠΑΠ ΑΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει βελτιωµένα έσοδα σε τριµηνιαία βάση - ιατηρείται ο στόχος καθαρής κερδοφορίας για το 2013 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αθήνα 30 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 Πωλήσεις: 4.633,4 εκ. ευρώ έναντι 3.695,2 εκ. ευρώ το 2005 (αύξηση 25,4%) Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2009 Πωλήσεις: 5.440,9 εκ. ευρώ, έναντι 5.519,6 εκ. ευρώ το 2008 (µείωση 1,4%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το Εννεάµηνο που έληξε 30. Σεπτεµβρίου 2007.

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το Εννεάµηνο που έληξε 30. Σεπτεµβρίου 2007. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2007 Πωλήσεις: 3.543,9 εκ. ευρώ έναντι 3.374,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 20 (αύξηση 5,0%)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 Πωλήσεις:5.065,8 εκ. ευρώ έναντι 4.633,4 εκ. ευρώ το 2006 (αύξηση 9,3%) Προσαρµοσµένα κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει βελτιωμένες επιδόσεις σε όλα τα μεγέθη κερδοφορίας Αθήνα 27 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 30 ης Σεπτεμβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και ενισχυμένα περιθώρια κερδοφορίας Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Mαρτίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34) Οι παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικές Επιδόσεις Εννεαμήνου 2016

Δελτίο Τύπου Οικονομικές Επιδόσεις Εννεαμήνου 2016 Αθήνα 22 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου Πωλήσεις: 3.695,2 εκ. ευρώ έναντι 3.177,2 εκ. ευρώ το (αύξηση 16,3%) Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων,

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 20 Πωλήσεις: 3.374,1 εκ. Ευρώ έναντι 2.599,4 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 20 (αύξηση 29,8%) Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα