ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερα τα ανοίγματα αερισμού της συσκευής. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίστε να μην προκληθεί ζημιά στους σωλήνες του κυκλώματος ψυκτικού της συσκευής. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε άλλα μηχανικά, ηλεκτρικά ή χημικά μέσα εκτός αυτών που συνιστά ο κατασκευαστής για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός της συσκευής εάν δεν είναι του τύπου που συνιστάται ρητά από τον κατασκευαστή. Πληροφορίες: Η συσκευή αυτή δεν περιέχει CFC. Το κύκλωμα ψυκτικού περιέχει R134a (HFC) ή R600a (HC) (ανατρέξτε στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών στο εσωτερικό της συσκευής). Για τις συσκευές με ισοβουτάνιο (R600a): Το ισοβουτάνιο είναι ένα φυσικό αέριο χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, το οποίο είναι ωστόσο εύφλεκτο. Για αυτό το λόγο, βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες του κυκλώματος ψυκτικού δεν έχουν υποστεί ζημιά. Προσέξτε ιδιαίτερα σε περίπτωση που έχει αδειάσει το κύκλωμα ψυκτικού λόγω ζημιάς στους σωλήνες. Το προϊόν αυτό μπορεί να περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο του Κιότο. Το ψυκτικό αέριο βρίσκεται μέσα σε ερμητικά σφραγισμένο σύστημα. Ψυκτικό αέριο: Το R134a έχει δυναμικό πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας (GWP) Το C-πεντάνιο χρησιμοποιείται ως διογκωτικό προϊόν στο μονωτικό αφρό και είναι εύφλεκτο αέριο. Προσέξτε ιδιαίτερα κατά τις διαδικασίες απόρριψης. Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση καθώς και για παρόμοιες χρήσεις όπως: - Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας - Αγροικίες καθώς και από πελάτες ξενοδοχείων και άλλων τύπων κατοικιών - Ξενοδοχεία τύπου «bed and breakfast» - Εστίαση και παρόμοιες μη εμπορικές χρήσεις. Μην αποθηκεύετε σε αυτή τη συσκευή εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες ψεκασμού με εύφλεκτο προωθητικό μέσο. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω ή από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης της συσκευής, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται.

2 Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης του χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκλωβισμού και ασφυξίας, μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν ή να κρύβονται μέσα στη συσκευή. Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος με αφαίρεση του φις από την πρίζα, εάν το φις είναι προσβάσιμο, ή με τη χρήση προσβάσιμου πολυπολικού διακόπτη τοποθετημένου πριν από την πρίζα, σε συμμόρφωση με τα εθνικά πρότυπα ασφαλείας. Συνδέστε το φις σε γειωμένη πρίζα: Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σωστά σε εγκεκριμένο σύστημα γείωσης. Μην χρησιμοποιείτε μονούς/πολλαπλούς αντάπτορες ή καλώδια προέκτασης. Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν θα προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής. Η μετακίνηση και η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνουν από δύο ή περισσότερα άτομα. Η εγκατάσταση και η συντήρηση, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να γίνουν από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένο τεχνικό, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας. Για την αποτροπή κινδύνου, μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής, συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου τροφοδοσίας, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. Συσκευασία Το υλικό συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμο και φέρει το σύμβολο της ανακύκλωσης. Για την απόρριψη, τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς. Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κ.λπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά, καθώς αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου. 2. Απόσυρση/απόρριψη Η συσκευή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα υλικά. Η συσκευή αυτή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη της συσκευής αυτής συμβάλλετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύμβολο στη συσκευή ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδεται σε ειδικό κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Πριν από την απόσυρση, αχρηστεύστε τη συσκευή κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας και αφαιρώντας τις πόρτες και τα ράφια, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν εύκολα στο εσωτερικό της, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εγκλωβισμό τους. Αποσύρετε τη συσκευή σε συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμού για τη διάθεση απορριμμάτων και παραδώστε την σε ειδικό κέντρο ανακύκλωσης. Μην την αφήσετε αφύλαχτη ούτε για λίγες ημέρες, καθώς αποτελεί πιθανή εστία κινδύνου για τα παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταχείριση, τη συλλογή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

3 Δήλωση συμμόρφωσης Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για τη διατήρηση τροφίμων και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με: - Τις προδιαγραφές ασφαλείας της οδηγίας 2006/95/ΕΚ περί χαμηλής τάσης (η οποία αντικαθιστά την 73/23/ΕΟΚ και τις μετέπειτα τροποποιήσεις της), - Τις απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας 2004/108/ΕΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ). Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χειρισμού όπου θα βρείτε την περιγραφή του προϊόντος και χρήσιμες συμβουλές. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. 1. Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι η πόρτα κλείνει σωστά. Τυχόν ζημιά ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ πρέπει να αναφερθεί στο κατάστημα πώλησης μέσα σε 24 ώρες από την παράδοση της συσκευής. 2. Περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης απόδοση του κυκλώματος ψυκτικού. 3. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής πριν από τη χρήση. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κατά τη μετακίνηση της συσκευής απαιτείται προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο δάπεδο (π.χ. παρκέ). Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας. Εγκαταστήστε και ευθυγραμμίστε τη συσκευή σε δάπεδο αρκετά σταθερό για να στηρίξει το βάρος της και σε χώρο κατάλληλο για το μέγεθος και τη χρήση της. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για λειτουργία σε χώρο όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται εντός των παρακάτω πεδίων τιμών, ανάλογα με την κλιματική κατηγορία που αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργήσει σωστά εάν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία εκτός του καθορισμένου πεδίου τιμών. Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στην τάση του σπιτιού σας. ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ Μην φυλάσσετε και μην χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά ή αέρια κοντά στη συσκευή ή κοντά σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη. Απαγορεύεται η κατάποση του υγρού (μη τοξικού) που περιέχουν οι παγοστήλες (σε ορισμένα μοντέλα). Μην τρώτε παγάκια ή γρανίτες αμέσως μόλις τα βγάλετε από τον καταψύκτη καθώς υπάρχει κίνδυνος κρυοπαγήματος. Για προϊόντα σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν φίλτρο αέρα εντός ενός προσβάσιμου καλύμματος ανεμιστήρα, το φίλτρο πρέπει να είναι πάντα στη θέση του όταν λειτουργεί το ψυγείο. Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού, βγάλτε το φις από την πρίζα ή αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Χρησιμοποιήστε το ψυγείο μόνο για τη διατήρηση φρέσκων τροφίμων και τον καταψύκτη μόνο για τη διατήρηση κατεψυγμένων τροφίμων ή την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων, καθώς και για παγάκια. Μην αποθηκεύετε στον καταψύκτη γυάλινα δοχεία με υγρά, καθώς υπάρχει κίνδυνος θραύσης. Αποφύγετε την αποθήκευση μη συσκευασμένων τροφίμων σε απευθείας επαφή με τις εσωτερικές επιφάνειες του ψυγείου ή του καταψύκτη. «Ο λαμπτήρας που χρησιμοποιείται στη συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένος για οικιακές συσκευές και δεν είναι κατάλληλος για το γενικό φωτισμό δωματίου μέσα στο σπίτι (κανονισμός [ΕΚ] αριθ. 244/2009).» Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο τραυματισμό ατόμων ή ζώων ή ζημιά σε ιδιοκτησία σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω συμβουλών και προφυλάξεων.

4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Εγκαταστήστε τη συσκευή σε ξηρό δωμάτιο με καλό εξαερισμό, μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ, κουζίνα κ.λπ.) και σε σημείο που δεν εκτίθεται απευθείας στον ήλιο. Αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε μονωτική πλάκα. Για τη διασφάλιση επαρκούς εξαερισμού, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης. Ο ανεπαρκής εξαερισμός στην πίσω πλευρά του προϊόντος αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και μειώνει την ψυκτική απόδοση. Η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής μπορεί να επηρεαστεί από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας και τη θέση τοποθέτησης της συσκευής. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Προτού τοποθετήσετε στη συσκευή ζεστά τρόφιμα ή ποτά, περιμένετε να κρυώσουν. Αφού τοποθετήσετε τα τρόφιμα, ελέγξτε αν οι πόρτες των διαμερισμάτων κλείνουν σωστά, ιδίως η πόρτα του καταψύκτη. Ανοίγετε τις πόρτες όσο το δυνατό λιγότερο. Για να ξεπαγώσετε κατεψυγμένα τρόφιμα, τοποθετήστε τα στο ψυγείο. Η χαμηλή θερμοκρασία των κατεψυγμένων προϊόντων ψύχει τα τρόφιμα στο ψυγείο. Αν το λάστιχο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατό. Τα προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης είναι εξοπλισμένα με μοτέρ υψηλής απόδοσης που παραμένουν σε λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αλλά έχουν χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Μην ανησυχείτε αν το μοτέρ συνεχίζει να λειτουργεί για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικ. 1) 1. Χερούλι για το καπάκι. 2. Κλειδαριά (εάν παρέχεται). 3. Λάστιχο. 4. Τάπα αποστράγγισης νερού απόψυξης (ανάλογα με το μοντέλο). 5. Πίνακας ελέγχου. 6. Καλάθι (ανάλογα με το μοντέλο). 7. Συμπυκνωτής (στην πίσω πλευρά). ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή». Αφαιρέστε τη συσκευασία από τη συσκευή. Αφαιρέστε τα 4 προστατευτικά ανάμεσα στο καπάκι και τη συσκευή (Εικ. 3). Προειδοποίηση: Δύο από τα τέσσερα προστατευτικά πρέπει τοποθετηθούν στη βάση των πλαστικών στηριγμάτων του συμπυκνωτή που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του προϊόντος (Εικ. 3). Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η σωστή απόσταση από τον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι η τάπα αποστράγγισης νερού απόψυξης (εάν παρέχεται) έχει τοποθετηθεί σωστά (4). Για τη βέλτιστη λειτουργία της συσκευής και για να αποτραπεί τυχόν ζημιά όταν ανοίξει το καπάκι, αφήστε περιθώριο τουλάχιστον 7 εκ. από τον πίσω τοίχο και 7 εκ. από το πλάι. Τοποθετήστε τα αξεσουάρ (εάν παρέχονται). ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Εικ. 2) a. Κόκκινη λυχνία LED: Όταν αναβοσβήνει, υποδεικνύει ότι υπάρχει ενεργός συναγερμός - ανατρέξτε στον «ΟΔΗΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ» b. Πράσινες λυχνίες LED: Υποδεικνύουν ότι η συσκευή είναι σε λειτουργία και η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί ως εξής: b1 Λιγότερο χαμηλή θερμοκρασία (αναμμένη η δεξιά λυχνία) - χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση όταν η συσκευή είναι εν μέρει γεμάτη για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης. b2 Μεσαία θερμοκρασία (αναμμένη η κεντρική λυχνία) b3 Πολύ χαμηλή θερμοκρασία (αναμμένη η αριστερή λυχνία) Αναμμένες ΟΛΕΣ οι πράσινες λυχνίες LED: Είναι ενεργή η λειτουργία ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ - ανατρέξτε στο τμήμα «Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων». c. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας: Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες ταχείας κατάψυξης. Για να επιλέξετε τη θερμοκρασία που θέλετε, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ρύθμισης (3): Η επιλεγμένη θερμοκρασία ενημερώνεται με κάθε πάτημα του κουμπιού. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης, πατήστε το για περίπου 3 δευτερόλεπτα: Όλες οι πράσινες λυχνίες LED αναβοσβήνουν ταυτόχρονα 3 φορές και μετά παραμένουν αναμμένες. Σημείωση: Οι ρυθμίσεις παραμένουν αποθηκευμένες στη μνήμη ακόμα και εάν συμβεί διακοπή ρεύματος. Ο χρόνος που χρειάζεται η εσωτερική θερμοκρασία του καταψύκτη για να φτάσει στην επιλεγμένη τιμή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες και την ίδια την επιλεγμένη θερμοκρασία.

5 Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Ανάβει η πράσινη λυχνία LED (μεσαία θερμοκρασία). Η κόκκινη LED αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι η θερμοκρασία εντός της συσκευής δεν είναι ακόμα αρκετά χαμηλή για τη διατήρηση τροφίμων. Η κόκκινη LED σβήνει κατά κανόνα εντός των πρώτων έξι ωρών από την ενεργοποίηση της συσκευής. Τοποθετήστε τρόφιμα εντός του προϊόντος μόνο αφού σβήσει η κόκκινη LED. Σημείωση: Χάρη στην αποδοτικότητα του λάστιχου, το καπάκι της συσκευής δεν ανοίγει εύκολα αμέσως αφού κλείσει. Περιμένετε λίγα λεπτά πριν ανοίξετε πάλι το καπάκι της συσκευής. ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Προετοιμασία φρέσκων τροφίμων για κατάψυξη Πριν καταψύξετε τα φρέσκα τρόφιμα, τυλίξτε και σφραγίστε τα σε: αλουμινόχαρτο, διαφανή μεμβράνη, αεροστεγείς και αδιάβροχες πλαστικές σακούλες ή ταπεράκια από πολυαιθυλένιο με καπάκια, αρκεί να είναι κατάλληλα για την κατάψυξη τροφίμων. Τα τρόφιμα πρέπει να είναι φρέσκα, ώριμα και καλής ποιότητας προκειμένου να διατηρήσουν την ποιότητά τους αφού καταψυχθούν. Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά πρέπει κατά προτίμηση να καταψυχθούν αμέσως μόλις τα αγοράσετε ώστε να διατηρήσουν την πλήρη θρεπτική τους αξία, υφή, χρώμα και γεύση. Περιμένετε πάντα να κρυώσουν τα ζεστά τρόφιμα πριν τα βάλετε στη συσκευή. Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων Τοποθετήστε τα τρόφιμα που θέλετε να καταψύξετε σε απευθείας επαφή με τα τοιχώματα της συσκευής (Εικ. 4) A) - τρόφιμα που πρόκειται να καταψυχθούν B) - ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα. Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα που θέλετε να καταψύξετε σε απευθείας επαφή με τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα. Για τη σωστή και γρήγορη κατάψυξη, χωρίστε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες - θα είναι επίσης χρήσιμες όταν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα. 1. Τουλάχιστον 24 ώρες πριν τοποθετήσετε φρέσκα τρόφιμα στο προϊόν για κατάψυξη, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης πατώντας το κουμπί c για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Ανάβουν όλες οι πράσινες λυχνίες LED (b). 2. Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα που θέλετε να καταψύξετε στο εσωτερικό και κρατήστε κλειστή την πόρτα της συσκευής για 24 ώρες. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, τα τρόφιμα θα έχουν καταψυχθεί. Η λειτουργία ταχείας κατάψυξης μπορεί να απενεργοποιηθεί με πάτημα του κουμπιού c για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Εάν δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα η λειτουργία ταχείας κατάψυξης, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα από τη συσκευή μετά από 50 ώρες. ΦΥΛΑΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ανατρέξτε στον πίνακα της συσκευής. Κατηγοριοποίηση κατεψυγμένων τροφίμων Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα προϊόντα εντός της συσκευής και χωρίστε τα σε κατηγορίες. Η ημερομηνία φύλαξης πρέπει να υποδεικνύεται στη συσκευασία ώστε να είναι δυνατή η κατανάλωσή τους εντός των ημερομηνιών λήξης όπως αναγράφεται σε μήνες για κάθε τύπο τροφίμου στην Εικ. 5. Συμβουλές για τη φύλαξη κατεψυγμένων τροφίμων Κατά την αγορά κατεψυγμένων τροφίμων: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία είναι άθικτη (κατεψυγμένα τρόφιμα σε χαλασμένη συσκευασία ενδέχεται να έχουν αλλοιωθεί). Εάν η συσκευασία είναι φουσκωμένη ή παρουσιάζει σημάδια υγρασίας, ενδέχεται να μην έχει διατηρηθεί σε ιδανικές συνθήκες και να έχει ήδη αρχίσει να αποψύχεται. Όταν κάνετε τα ψώνια σας, αφήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα για το τέλος και χρησιμοποιήστε τσάντα με θερμομόνωση για τη μεταφορά τους. Μόλις φτάσετε σπίτι, βάλτε αμέσως τα κατεψυγμένα τρόφιμα στη συσκευή. Αποφύγετε ή περιορίστε στο ελάχιστο τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και τηρήστε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία σχετικά με τη διατήρηση των τροφίμων. Σημείωση: Καταναλώστε αμέσως τα τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει πλήρως ή εν μέρει. Μην τα καταψύξετε πάλι, εκτός εάν τα μαγειρέψετε μετά την απόψυξη. Αφού μαγειρέψετε τα αποψυγμένα τρόφιμα, μπορείτε να τα καταψύξετε πάλι. Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος: Μην ανοίξετε το καπάκι της συσκευής παρά μόνο για να τοποθετήσετε παγοστήλες (εάν παρέχονται) επάνω από τα κατεψυγμένα τρόφιμα στα δεξιά και τα αριστερά της συσκευής. Αυτό θα επιβραδύνει την άνοδο της θερμοκρασίας. ΑΠΟΨΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Απόψυξη της συσκευής πρέπει να διεξάγεται όταν το πάχος του πάγου στα τοιχώματα φτάσει τα 5-6 χλστ. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Αφαιρέστε τις συσκευασίες τροφίμων από τη συσκευή, τυλίξτε τις σε εφημερίδα κοντά τη μία στην άλλη και φυλάξτε τις σε πολύ κρύο χώρο ή σε τσάντα με θερμομόνωση. Αφήστε ανοιχτό το καπάκι της συσκευής. Αφαιρέστε την εσωτερική τάπα αποστράγγισης νερού απόψυξης (ανάλογα με το μοντέλο) (Εικ. 6). Αφαιρέστε την εξωτερική τάπα αποστράγγισης νερού απόψυξης (ανάλογα με το μοντέλο) και τοποθετήστε την όπως φαίνεται στην Εικόνα 6. Βάλτε μια λεκάνη κάτω από τη δίοδο αποστράγγισης για να συλλέξετε το υπολειπόμενο νερό. Εάν διατίθεται, χρησιμοποιήστε το διαχωριστικό (Εικ. 6).

6 Επιταχύνετε την απόψυξη χρησιμοποιώντας σπάτουλα για να ξεκολλήσετε τον πάγο από τα τοιχώματα της συσκευής. Αφαιρέστε τον πάγο από τον πάτο της συσκευής. Για να αποτρέψετε μόνιμη ζημιά στο εσωτερικό της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή κοφτερά μεταλλικά εργαλεία για την αφαίρεση του πάγου. Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά προϊόντα και μην θερμαίνετε το εσωτερικό με μηχανικό τρόπο. Στεγνώστε πλήρως το εσωτερικό της συσκευής. Μόλις ολοκληρωθεί η απόψυξη, βάλτε την τάπα στη θέση της. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Αφαιρέστε τον πάγο από το επάνω άκρο (ανατρέξτε στον «Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων»). Μετά την απόψυξη, καθαρίστε το εσωτερικό χρησιμοποιώντας σφουγγάρι βρεγμένο με χλιαρό νερό ή/και απαλό απορρυπαντικό. Καθαρίστε την πλαϊνή σχάρα ψύξης του μοτέρ (ανάλογα με το μοντέλο). Αφαιρέστε τη σκόνη από το συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής. Πριν διεξαγάγετε εργασίες συντήρησης, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε αποξεστικά προϊόντα, σκληρά σφουγγαράκια ή καθαριστικά λεκέδων (π.χ. ασετόν, τριχλωροαιθυλένιο) για τον καθαρισμό της συσκευής. Για τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, διεξάγετε καθαρισμό και συντήρηση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ (εάν διατίθεται) Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Αφαιρέστε το φωτιστικό σώμα ακολουθώντας τη διαδοχή σταδίων που εικονίζεται στην Εικόνα 7. Ξεβιδώστε το λαμπτήρα και αντικαταστήστε τον με ίδιο λαμπτήρα, ίδιας ισχύος και τάσης με τον προηγούμενο. Επανατοποθετήστε το φωτιστικό σώμα και βάλτε τη συσκευή στην πρίζα. ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 1. Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει. Υπάρχει διακοπή ρεύματος; Υπάρχει διαδικασία απόψυξης σε εξέλιξη; Έχει κλείσει καλά το καπάκι της συσκευής; Είναι η συσκευή τοποθετημένη κοντά σε πηγή θερμότητας; Είναι καθαρή η σχάρα εξαερισμού και ο συμπυκνωτής; 2. Όλες οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν ταυτόχρονα. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 3. Η συσκευή κάνει πολύ θόρυβο. Είναι η συσκευή σε τελείως οριζόντια θέση; Έρχεται η συσκευή σε επαφή με έπιπλα ή αντικείμενα που μπορεί να προκαλούν κραδασμούς; Έχει αφαιρεθεί η συσκευασία κάτω από τη συσκευή; Σημείωση: Οι ήχοι κελαρύσματος από το κύκλωμα ψυκτικού όταν σταματήσει να λειτουργεί ο συμπιεστής είναι απολύτως φυσιολογικοί. 4. Όλες οι λυχνίες LED είναι σβηστές και το προϊόν δεν λειτουργεί. Υπάρχει διακοπή ρεύματος; Είναι το φις σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα; Είναι το ηλεκτρικό καλώδιο άθικτο; 5. Όλες οι λυχνίες LED είναι σβηστές και το προϊόν λειτουργεί. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 6. Ο συμπιεστής λειτουργεί διαρκώς. Έχουν τοποθετηθεί ζεστά τρόφιμα στη συσκευή; Παρέμεινε ανοιχτό το καπάκι της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα; Έχει τοποθετηθεί η συσκευή σε πολύ ζεστό χώρο ή κοντά σε πηγές θερμότητας; Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ταχείας κατάψυξης; (Αναμμένες όλες οι πράσινες λυχνίες LED) 7. Πάρα πολύς πάγος στο επάνω άκρο. Είναι σωστά τοποθετημένες οι τάπες αποστράγγισης νερού απόψυξης; Έχει κλείσει καλά το καπάκι της συσκευής; Υπάρχει ζημιά ή παραμόρφωση στο λάστιχο για το καπάκι της συσκευής; (Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση») Έχουν αφαιρεθεί τα 4 προστατευτικά; (Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση») 8. Υδρατμοί στα εξωτερικά τοιχώματα της συσκευής. Η δημιουργία υδρατμών είναι φυσιολογική υπό συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες (υγρασία πάνω από 85%) ή εάν η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε χώρο με υγρασία ή ανεπαρκή εξαερισμό. Δεν επηρεάζεται με κανένα τρόπο η απόδοση της συσκευής. 9. Η στρώση πάγου στα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευής δεν είναι ομοιογενής. Αυτό το φαινόμενο είναι φυσιολογικό. ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών: 1. Επιχειρήστε να λύσετε μόνοι σας το πρόβλημα. 2. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή για να δείτε εάν το πρόβλημα έχει λυθεί. Εάν όχι, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και περιμένετε περίπου μία ώρα πριν την ενεργοποιήσετε πάλι. 3. Αν το πρόβλημα παραμένει μετά από τις παραπάνω ενέργειες, καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Δώστε τα εξής στοιχεία: Φύση της βλάβης Το μοντέλο Τον αριθμό Σέρβις (ο αριθμός μετά τη λέξη SERVICE στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής), Την πλήρη διεύθυνσή σας Το τηλέφωνό σας με τον κωδικό περιοχής.

7 Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 5 Fig. 4 Fig. 6 Fig NNNNNNNN 02652

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η συσκευή που αγοράσατε αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό πλαίσιο καθώς και: - στις περιοχές κουζίνας χώρων εργασίας, καταστημάτων και/ή γραφείων - στα αγροκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

MSZ 801 D/HA MSZ 802 D/HA MSZ 802 DF/HA

MSZ 801 D/HA MSZ 802 D/HA MSZ 802 DF/HA Φυλλάδιο οδηγιών Ψυγείο Side By Side GR Ελληνικά Περιεχόμενα Πριν την χρήση της συσκευής, 2 Προφυλάσσοντας το περιβάλλον, 3 Προφυλάξεις και γενικές συστάσεις, 4 Εάν η συσκευή πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ π Ã Σελί α ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 69 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 69 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 70 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ 71 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Καταψύκτης EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Ο καταψύκτης προορίζεται για οικιακή χρήση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Περιεχόμενα Ελληνικά, 13 Εγκατάσταση, 14 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 15-16 Πίνακας χειρισμού Συνολική εικόνα Εκκίνηση και χρήση, 17-18-19 Εκκίνηση της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης. Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε αγοράζοντας αυτή την συσκευή και συγχαρητήρια για την εξαιρετική επιλογή σας. Ελπίζουμε να σας εξυπηρετήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30 Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά φύλλα! Παρακαλούμε επιστρέψτε

Διαβάστε περισσότερα

7081 872-00 KTP 14../KT/K

7081 872-00 KTP 14../KT/K Εγχειρίδιο χρήσης για ψυγεία μικρού και κανονικού μεγέθους 7081 872-00 KTP 14../KT/K 1606 Η συσκευή με μία ματιά Στοιχεία χειρισμού, Σχ. A1: 1 Άνοιγμα/κλείσιμο και Ρυθμιστής θερμοκρασίας 1 = θερμό 7 =

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu FR BG RO SI GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική άποψη Εκκίνηση και Χρήση, 4 Ξεκινώντας τη συσκευή Χρήση της κατάψυξης στη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης

Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ELV 8160 ELV 8260 Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Masaüstü Buzdolaplar TR

Kullanma Kılavuzu Masaüstü Buzdolaplar TR Gebrauchsanweisung für Tischkühlschränke Operating instructions for table-height refrigerators Consignes d'utilisation Réfrigérateurs table-top libre Gebruiksaanwijzing voor tafelmodel koelkasten Istruzione

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. - Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι - Υλικά πολυστυρένιου

Διαβάστε περισσότερα

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης EMV 6260 EMV 6263 Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ψυγείο - Καταψύκτης

Οδηγίες χρήσης. Ψυγείο - Καταψύκτης GR Οδηγίες χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά της συσκευής μας. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση της. Ο ψυγείο-καταψύκτης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης CI-350 NF. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης CI-350 NF. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης CI-350 NF "Teka" Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αγοράζοντας τη συσκευή αυτή και σας συγχαίρουμε για την έξοχη επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA körting ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA Οδηγίες Χρήσεως 20 Οδηγίες Χρήσεως Ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 22/08 7082672-01 CN(es)... 6 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Περιεχόμενα ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ 3 3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ 4 3.1. Επιλέγοντας τη θέση 4 3.2. Τοποθετώντας και ευθυγραμμίζοντας την συσκευή 4 3.3. Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

Επισηµάνσεις Ασφαλείας

Επισηµάνσεις Ασφαλείας Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ... 3 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ... 4 3.1 Επιλέγοντας τη θέση... 4 3.2 Προσδιορισµός θέσης και ευθυγράµµιση της συσκευής... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα