STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "STRINTZIS LINES SHIPPING LTD"

Transcript

1 STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2005 Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύµφωνη γνώµη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2005 έως 31/12/2005 εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας την 20 η Φεβρουαρίου STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Α.Φ.Μ , ΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ιεύθυνση Έδρας: Κωστάκη Παντελίδη 1, Λευκωσία Κύπρος ιεύθυνση Υποκαταστήµατος: Λεωφ. Βουλιαγµένης 70 Βούλα 16673

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 3 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Περιόδου Εταιρίας 4 Ισολογισµός 5 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (περίοδος 1/1-31/12/04) 6 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (περίοδος 1/1-31/12/05) 6 Κατάσταση Ταµιακών Ροών 7 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 8 1. Γενικές πληροφορίες 8 2. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρία Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Ενοποίηση Βάση Ενοποίησης Θυγατρικές εταιρίες Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Υπεραξία Επενδύσεις σε εταιρίες Ενσώµατα Πάγια Άυλα Πάγια Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Επενδύσεις σε ακίνητα Αποθέµατα Aπαιτήσεις από πελάτες Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµιακών διαθεσίµων Μετοχικό Κεφάλαιο ιανοµή µερισµάτων Έσοδα Έσοδα από ναύλους Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών επί των πλοίων Έσοδα από τόκους Έσοδα από µερίσµατα Κρατικές Επιχορηγήσεις Κρατική Υποστήριξη 15 1

3 Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία Επιχορηγήσεις που αφορούν έσοδα Πληροφόρηση κατά τοµέα Έξοδα Κόστος ανεισµού Αναγνώριση του κόστους δανεισµού Έναρξη αναστολή παύση κεφαλαιοποίησης κόστους δανεισµού Παροχές στο προσωπικό Βραχυπρόθεσµες παροχές Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών Μισθώσεις Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Λειτουργικές Μισθώσεις Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις Περιοδική κατανοµή Επιµερισµός των κοινών εσόδων και εξόδων Περιοδική κατανοµή εξόδων Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος Επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος Χρηµατοοικονοµικά µέσα Κέρδη ανά µετοχή ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Προσδιορισµός των εύλογων αξιών Προσαρµογή στα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βασικές αρχές µετάβασης Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων µερών ιεταιρικές συναλλαγές Συµµετοχές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου στο ιοικητικό Συµβούλιο άλλων εταιριών Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Απαιτήσεις από φόρους - τέλη Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Ταµιακά ιαθέσιµα και Ταµιακά Ισοδύναµα Μετοχικό Κεφάλαιο - Αποθεµατικά Προµηθευτές Λοιποί πιστωτές Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις Προτεινόµενο µέρισµα Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 24 2

4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τη µόνη Μέτοχο της STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της STRINTZIS LINES SHIPPING LTD, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 εκεµβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση του πιστοποιητικού µας. Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της Εταιρίας κατά την 31 εκεµβρίου 2005, και τα αποτελέσµατα των εργασιών της καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της Εταιρίας της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 21 Φεβρουαρίου 2006 Για την DRM Στυλιανού ΑΕ (ΑΜ ΣΟΕΛ 104) Άθως Στυλιανού Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ Κηφισίας & Εθνικής Αντιστάσεως 84 Α, Χαλάνδρι Η DRM Στυλιανού ΑΕ Τηλ: Η DRM Στυλιανού ΑΕ είναι είναι µέλος του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Fax: ανεξάρτητο µέλος της RSM Λογιστών International, ενός διεθνούς οργανισµού ορκωτών ελεγκτών και συµβούλων επιχειρήσεων 3

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Για την περίοδο που έληξε την 31/ και 2004 καθώς και για την τρίµηνη περίοδο 1/10-31/ και 2004 ΕΤΑΙΡΙΑ Σηµείωση 1/10-31/12/05 1/10-31/12/04 1/1-31/12/05 1/1-31/12/04 Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων (2.817) Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 772 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 9 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (29) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 1 (316) Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων Αποσβέσεις (251) Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Τόκοι και άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα (1) (1) (151) Συναλλαγµατικές διαφορές Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (6.1) 4 7 (143) Κέρδη / (ζηµίες) από πωλήσεις πλοίων Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων Φόροι Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους Κατανέµονται σε: Μετόχους εταιρίας ικαιώµατα µειοψηφίας Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε ) Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε ) Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 8 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 4

6 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης εκεµβρίου 2005 και της χρήσης που έληξε την 31η εκεµβρίου 2004 ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/2004 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Ενσώµατα πάγια Άϋλα πάγια Επενδύσεις σε θυγατρικές-συγγενείς εταιρίες Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες και προκαταβολές πιστωτών 160 Απαιτήσεις από φόρους-τέλη (6.2) 2 1 Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις (6.3) Λοιπές απαιτήσεις (6.4) 8 1 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία προς πώληση Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα (6.5) Έξοδα επόµενων χρήσεων 33 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καθαρή Θέση Μετοχικό κεφάλαιο (6.6) Αποθεµατικά (6.6) (4.534) (4.534) Κέρδη/(ζηµίες) εις νέο Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Ενυπόθηκα δάνεια Χρηµατοδοτικές µισθώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις παροχών προσωπικού Λοιπές προβλέψεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση Προµηθευτές - λοιποί πιστωτές (6.7) 6 10 Υποχρεώσεις πρός συνδεδεµένες επιχειρήσεις (6.8) Φόροι-τέλη πληρωτέα Έξοδα χρήσης δουλευµένα Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 8 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 5

7 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Για την περίοδο 1/1-31/12/04 Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) σε Μετοχικό Υπέρ το Αποµείωση Λοιπά Συµµετοχών & Αποθεµατικά προσαρµογής Σύνολο Ιδίων Κεφάλαιο άρτιο αποθεµατικά χρεογράφων νέο στα.λ.π. κεφαλαίων (7.830) (833) (5.348) Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. Προσαρµογές µετάβασης στα ΛΠ Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου (7.830) (833) (5.348) Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-31/12/ Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο 1/1-31/12/ Μερίσµατα Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων την 31η εκεµβρίου (7.830) Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Για την περίοδο 1/1-31/12/2005 Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) σε Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποµείωση Συµµετοχών & χρεογράφων νέο Αποθεµατικά προσαρµογής στα.λ.π. Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (7.830) Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005 σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. Προσαρµογές µετάβασης στα ΛΠ Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου (7.830) Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-31/12/2005 Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο 1/1-31/12/ Μερίσµατα Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων την 31η εκεµβρίου (7.830)

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Για την περίοδο 1/1/-31/ και 2004 ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις 251 Αναβαλλόµενη φορολογία Αποτελέσµατα (κέρδη) / ζηµίες επενδυτικής δραστηριότητας (8) (940) Προβλέψεις Συναλλαγµατικές διαφορές Τόκοι και άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογιαριασµών κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (22.964) Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 116 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (18.844) Μείον : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (1) (151) Καταβληµένοι φόροι Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.082) (7.617) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες 8 8 Μερίσµατα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις Μερίσµατα πληρωθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (1.074) 965 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Η παραπάνω Κατάσταση Ταµιακών Ροών έχει συνταχθεί µε την έµµεση µέθοδο. Η ανάλυση των Ταµιακών διαθεσίµων παρουσιάζεται στην παράγραφο 6.5 Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 8 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 7

9 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 1. Γενικές Πληροφορίες Η εταιρία STRINTZIS LINES SHIPPING LTD είναι αµιγώς ναυτιλιακή εταιρία. Η έδρα της εταιρίας είναι στη Κύπρο, Κωστάκη Παντελίδη 1, Λευκωσία. Η έδρα του υποκαταστήµατος της εταιρίας είναι στο ήµο Βούλας, Λεωφ. Βουλιαγµένης 70 Τ.Κ Η εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό επειδή δεν έχει δραστηριότητα. Το σύνολο των µετοχών καθώς και ο µέσος σταθµικός αριθµός µετοχών της εταιρίας την 31/12/2005 είναι ονοµαστικής αξίας 1 λίρα Κύπρου. Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα µίας ψήφου. Η Εταιρία STRINTZIS LINES SHIPPING LTD ενοποιείται άµεσα στις Οικονοµικές Καταστάσεις της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και έµµεσα στις Οικονοµικές Καταστάσεις της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Η BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. κατέχει το 100% της εταιρίας και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα. Η Εταιρία δεν έχει δραστηριότητα λόγω πώλησης του πλοίου της το 2004 και το σύνολο σχεδόν του ενεργητικού και του παθητικού προέρχεται από απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Οι παραπάνω απαιτήσεις και υποχρεώσεις, όταν η εταιρία εκκαθαριστεί, δεν θα επηρεάσουν τα αποτελέσµατα τόσο της εταιρίας όσο και του Οµίλου BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόζει η εταιρία είναι ίδιες µε αυτές που εφαρµόζει ο Όµιλος BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας, της περιόδου που έληξε την 31 εκεµβρίου 2005, εγκρίθηκαν µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου την 20 η Φεβρουαρίου Τυχόν διαφορές µονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 2. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρία Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από την Εταιρία είναι οι παρακάτω : 2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις διερµηνείες που συντάχθηκαν από τη µόνιµη Επιτροπή ιερµηνειών τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 8

10 Επίσης οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρίας, την αυτοτέλεια των χρήσεων, την οµοιοµορφία της παρουσίασης και τη σηµαντικότητα των στοιχείων. Η Εταιρία κατά την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31/12/2005 έλαβε υπ όψιν τα παρακάτω πρότυπα..λ.π..λ.π..λ.π..λ.π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 2 Αποθέµατα 7 Καταστάσεις ταµιακών ροών 8 Καθαρό Κέρδος ή Ζηµία Περιόδου, Θεµελιώδη Λάθη και µεταβολές στις Λογιστικές Πολιτικές.Λ.Π. 10 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.λ.π. 11 Συµβάσεις κατασκευής.λ.π. 12 Φόροι εισοδήµατος.λ.π. 14 Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα.λ.π. 16 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις.λ.π. 17 Μισθώσεις.Λ.Π. 18 Έσοδα.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζοµένους.λ.π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης.λ.π. 21 Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος.λ.π. 23 Κόστος δανεισµού.λ.π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών.λ.π. 26 Λογιστικός χειρισµός και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης προσωπικού.λ.π. 27 Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστικός χειρισµός για επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις.λ.π. 28 Λογιστικός χειρισµός για επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις.λ.π. 29 Παρουσίαση Οικονοµικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες.λ.π. 31 Χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των συµφερόντων σε κοινοπραξίες.λ.π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα : Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση.λ.π. 33 Κέρδη ανά µετοχή.λ.π. 34 Ενδιάµεση οικονοµική αναφορά.λ.π. 36 Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων.λ.π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις.λ.π. 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία.λ.π. 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα : Αναγνώριση και αποτίµηση.λ.π. 40 Επενδύσεις σε ακίνητα.π.χ.π. 1 Πρώτη εφαρµογή των.π.χ.π..π.χ.π. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών.π.χ.π. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων.π.χ.π. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες 9

11 Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί την χρήση εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Οι ανωτέρω εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις γνώσεις και τις πληροφορίες που είχε η ιοίκηση της Εταιρίας µέχρι την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31/12/ Ενοποίηση Βάση ενοποίησης Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος της αγοράς. Η αγορά λογιστικοποιείται στο κόστος της, που είναι το ποσό των µετρητών ή των ταµιακών ισοδυνάµων που πληρώθηκε, ή η εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής άλλου ανταλλάγµατος αγοράς που δόθηκε από την αγοράστρια για την απόκτηση του ελέγχου πάνω στην καθαρή περιουσία άλλης επιχείρησης. Στο ποσό αυτό προστίθεται κάθε κόστος που αφορά άµεσα την αγορά Θυγατρικές εταιρίες Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις που ελέγχονται από µια άλλη επιχείρηση. Έλεγχος είναι το δικαίωµα που έχει µια επιχείρηση να κατευθύνει την οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική µιας επιχείρησης. Στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου ελέγχεται αν συντρέχει λόγος αποµείωσης της συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρίες Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καλύπτουν την εταιρία και τις θυγατρικές της. Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και κέρδη ή ζηµίες από συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και των άλλων εταιριών του Οµίλου, διαγράφονται, εκτός αν η συναλλαγή αφορά περιουσιακό στοιχείο το οποίο παρέχει αποδείξεις αποµείωσης. Οι λογιστικές αρχές της Εταιρίας είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε Υπεραξία Υπεραξία είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης µιας επιχείρησης και της εύλογης αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την απόκτηση θυγατρικών και συγγενών εταιριών. Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά στο τέλος κάθε χρήσης εξετάζεται εάν συντρέχουν λόγοι αποµείωσης. 10

12 Υπεραξία η οποία, πριν την εφαρµογή των.π.χ.π., είχε καταχωρηθεί αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια δεν µεταφέρεται στο ενεργητικό. Στην περίπτωση αυτήν αν η επιχείρηση διαθέσει όλη ή µέρος της επιχείρησης µε την οποία η υπεραξία σχετίζεται, τότε η υπεραξία αυτή δεν αναγνωρίζεται στο κέρδος ή τη ζηµία από τη διάθεση αυτή Επενδύσεις σε εταιρίες Ανάλογα µε το σκοπό της επένδυσης οι επενδύσεις αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : α) Επενδύσεις που κατέχονται µε σκοπό την µόνιµη διακράτησή τους. Η επένδυση αυτή καταχωρείται στο κόστος πλέον τις άµεσες δαπάνες που αφορούν την συναλλαγή και εµφανίζεται σαν µη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο. Στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου εξετάζεται αν συντρέχει λόγος αποµείωσης της επένδυσης. Σε περίπτωση που πρέπει να γίνει αποµείωση της επένδυσης το ποσό της αποµείωσης µεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια. β) Επενδύσεις που κατέχονται µε σκοπό την πώληση. Η επένδυση αρχικά καταχωρείται στο κόστος πλέον τις δαπάνες που αφορούν άµεσα τη συναλλαγή. Οι επενδύσεις αυτές αποτιµώνται στην εύλογη αξία και τα κέρδη ή οι ζηµίες καταχωρούνται σε λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι να πωληθούν ή να χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένες. Όταν οι επενδύσεις αυτές πωληθούν ή χαρακτηρισθούν αποµειωµένες τα κέρδη ή οι ζηµίες µεταφέρονται στα αποτελέσµατα Ενσώµατα Πάγια Τα ενσώµατα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσεώς τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και κάθε τυχόν σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει τις δαπάνες που έχουν άµεση σχέση µε την απόκτηση του παγίου. Μεταγενέστερες δαπάνες αυξάνουν την λογιστική αξία του παγίου ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο µόνο όταν αναµένεται ότι θα προκύψουν µεγαλύτερα οικονοµικά οφέλη απ αυτά που αρχικά αναµένονταν µε την αρχική απόδοση του παγίου. Οι υπόλοιπες µεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται, όταν πραγµατοποιηθούν, στη κατάσταση αποτελεσµάτων διότι θεωρούνται κόστος επισκευών και συντήρησης. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των υπολοίπων ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο, στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους. Η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων παγίων ανά κατηγορία έχει ως εξής : 11

13 1. Πλοία συµβατικά 30 έτη 2. Πλοία ταχύπλοα (τύπου catamaran) 15 έτη 3. Κτίρια 60 έτη 4. Λιµενικές εγκαταστάσεις 10 έτη 5. Οχήµατα 5 έτη 6. Έπιπλα Σκεύη 5 έτη 7. Ηλεκτρονικός εξοπλισµός 3 έτη Η υπολειµµατική αξία των πλοίων είναι το 20% της τιµής κτήσης. Για τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια δεν υπολογίζεται υπολειµµατική αξία. Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή των παγίων επανεξετάζεται στο τέλος κάθε χρήσης. απάνες οι οποίες πραγµατοποιούνται µε σκοπό την αύξηση των αναµενόµενων εσόδων των πλοίων ή την προσαρµογή των πλοίων µε κανονισµούς ασφαλείας και ασφαλούς διαχείρισης θεωρούνται ξεχωριστό πάγιο και αποσβένονται σε 5 έτη. Κατά την πώληση ενσώµατων παγίων η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης τους και της αναπόσβεστης αξίας τους, µετά την αφαίρεση τυχόν εξόδων που έχουν άµεση σχέση µε το πάγιο, καταχωρείται ως κέρδος ή ζηµία στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων Άυλα Πάγια α) Σήµατα Τα σήµατα αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και κάθε τυχόν σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. Στο κόστος κτήσεως των σηµάτων περιλαµβάνονται οι δαπάνες εκπόνησης των σχεδίων και οι δαπάνες που απαιτούνται για την κατοχύρωση των σηµάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ωφέλιµη ζωή των σηµάτων είναι 15 έτη και οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο. β) Λογισµικά προγράµµατα Τα προγράµµατα λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και κάθε τυχόν σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. Στο αρχικό κόστος κτήσεως περιλαµβάνονται εκτός από τις άδειες λογισµικού, οι δαπάνες εγκατάστασης, παραµετροποίησης και ανάπτυξης του λογισµικού. Οι δαπάνες που αυξάνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθεται στο αρχικό κόστος του λογισµικού. Η ωφέλιµη ζωή του λογισµικού είναι 8 έτη και οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο. 12

14 2.7. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο, σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, αν και κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο. Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη τότε εκτιµάται το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό, µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και της αξίας λόγω χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν Επενδύσεις σε ακίνητα Η επένδυση σε ακίνητα αποτιµάται αρχικώς στο κόστος της. Οι δαπάνες συναλλαγής συµπεριλαµβάνονται στο αρχικό κόστος. απάνες µεταγενέστερες της αρχικής καταχώρησης προστίθενται στη λογιστική αξία της επένδυσης µόνο όταν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρία, τα οποία θα είναι επιπλέον των αρχικώς εκτιµηθέντων. Η αποτίµηση σε περιόδους µετά την αρχική καταχώρηση, γίνεται µε τη µέθοδο του κόστους µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης Αποθέµατα Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης µειωµένη µε τυχόν άµεσα έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµισµένου κόστους Απαιτήσεις από πελάτες Οι απαιτήσεις από πελάτες είναι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις, εισπρακτέες σε περίοδο µικρότερη των 12 µηνών από την ηµεροµηνία καταχώρησης, και καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης, οι εµπορικές απαιτήσεις αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρία δεν µπορεί να εισπράξει τα ποσά τα οποία της οφείλονται. 13

15 Το ποσό της πρόβλεψης που αφορά την καθυστέρηση είσπραξης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων ταµειακών ροών που εκτιµάται ότι θα εισπραχθούν. Η προεξόφληση της παραπάνω διαφοράς γίνεται µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµιακών διαθεσίµων Τα διαθέσιµα και τα ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στο ταµείο, τις καταθέσεις όψεως, τις καταθέσεις προθεσµίας υψηλής ρευστοποίησης µε διάρκεια ως τρεις µήνες καθώς και τους τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης Μετοχικό Κεφάλαιο Το µετοχικό κεφάλαιο αφορά τις µετοχές της εταιρίας και συµπεριλαµβάνεται στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. Τα άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος έκδοσης από τον λογαριασµό διαφορά υπέρ το άρτιο. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσης της επιχείρησης που αποκτάται. Το κόστος κτήσης ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας µέχρι οι µετοχές να πωληθούν ή ακυρωθούν. Το κέρδος ή η ζηµία από την παραπάνω πράξη καθαρό από τα άµεσα έξοδα της συναλλαγής εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια ιανοµή µερισµάτων Τα πληρωτέα µερίσµατα εµφανίζονται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας όταν εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων Έσοδα Τα έσοδα της Εταιρίας προέρχονται από ναύλους επιβατών και οχηµάτων και από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών επί των πλοίων. Επίσης η Εταιρία µπορεί να έχει έσοδα από τόκους και µερίσµατα Έσοδα από ναύλους Τα έσοδα από ναύλους αναγνωρίζονται : α) Αν αφορούν ταξίδια γραµµών εξωτερικού, όταν ο πελάτης πραγµατοποιήσει το ταξίδι. β) Αν αφορούν ταξίδια γραµµών εσωτερικού όταν εκδοθεί το εισιτήριο. 14

16 Η παραπάνω διαφορά στην αναγνώριση του εσόδου µεταξύ των εσόδων από ναύλους εσωτερικού και από ναύλους εξωτερικού υπάρχει αφ ενός διότι µεν οι ναύλοι που αφορούν εισιτήρια γραµµών εσωτερικού που εκδίδονται σε έναν συγκεκριµένο µήνα και θα ταξιδεύσουν σε επόµενους µήνες δεν είναι σηµαντικοί σε σχέση µε το συνολικό τζίρο, και αφ ετέρου διότι το κόστος παρακολούθησης των αλλαγών στα εισιτήρια στο χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ έκδοσης εισιτηρίων και εκτέλεσης του ταξιδιού για εισιτήρια περίπου δεν αντισταθµίζει το πολύ µικρό όφελος που ίσως υπάρχει από αυτή την πληροφόρηση Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών επί των πλοίων Για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρία απ ευθείας στον πελάτη τα έσοδα αναγνωρίζονται µε την έκδοση της απόδειξης παροχής υπηρεσιών προς τον πελάτη. Για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρία µέσω αναδόχων τα έσοδα αναγνωρίζονται µε την έκδοση Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών προς τον ανάδοχο, που αφορούν δεδουλευµένα έσοδα Έσοδα από τόκους Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονολογικής αναλογίας µε τη χρήση του πραγµατικού συµφωνηµένου επιτοκίου χωρίς να συµψηφίζεται τυχόν παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος Έσοδα από µερίσµατα Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο της εταιρίας που τα χορηγεί Κρατικές Επιχορηγήσεις Κρατική Υποστήριξη Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία είναι κρατικές επιχορηγήσεις που έχουν ως βασικό όρο ότι η επιχείρηση που τις δικαιούται πρέπει να αγοράσει, κατασκευάσει µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία. Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι: α) Η επιχείρηση θα συµµορφωθεί µε τους όρους που τις διέπουν. β) Οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται µε συστηµατική βάση στα έσοδα στις περιόδους που είναι αναγκαίο για το συσχετισµό τους µε τα αντίστοιχα κόστη που σκοπό έχουν να αντισταθµίσουν, ανεξάρτητα από το πότε θα εισπραχθούν Επιχορηγήσεις που αφορούν έσοδα Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έσοδα καταχωρούνται µε συστηµατικό και ορθολογικό τρόπο στα έσοδα των περιόδων µέσα στις οποίες πρέπει να γίνει ο συσχετισµός των επιχορηγήσεων αυτών µε τα αντίστοιχα κόστη. 15

17 2.16. Πληροφόρηση κατά τοµέα Επιχειρηµατικός τοµέας είναι ένα διακριτό µέρος της επιχείρησης που παρέχει ένα προϊόν ή µία υπηρεσία ή µία οµάδα σχετιζόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από αυτούς άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Γεωγραφικός τοµέας είναι κάθε διακριτό µέρος της επιχείρησης το οποίο παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες µέσα σε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό περιβάλλον και το οποίο υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από εκείνες άλλων τοµέων που λειτουργούν σε άλλα οικονοµικά περιβάλλοντα. Η Εταιρία έχει επιχειρηµατικό τοµέα την επιβατηγό ναυτιλία και δραστηριοποιείτο στην Αδριατική Θάλασσα. Για το λόγο αυτό προτιµάται η πληροφόρηση κατά τοµέα να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το γεωγραφικό τοµέα. Η τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα µε υψηλότερη κίνηση τους µήνες Ιούλιο έως Σεπτέµβριο και χαµηλότερη για τους µήνες Νοέµβριο έως Φεβρουάριο. Αντίθετα, η εµπορευµατική κίνηση εµφανίζεται κατανεµηµένη καθ όλη τη διάρκεια του έτους µε πολύ µικρότερη εποχικότητα Έξοδα Κόστος ανεισµού Κόστος δανεισµού είναι οι τόκοι και άλλα συναφή έξοδα που αναλαµβάνει η Εταιρία λόγω δανεισµού κεφαλαίων. Στο κόστος αυτό συµπεριλαµβάνονται : α) Οι τόκοι από βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια καθώς και τόκοι από τραπεζικούς λογαριασµούς υπεραναλήψεων. β) Η απόσβεση διαφοράς της υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης δανείων ανάλογα µε τη διάρκεια του δανείου. γ) Η απόσβεση βοηθητικού κόστους που αναλήφθηκε για την λήψη δανείων ανάλογα µε τη διάρκεια του δανείου. δ) Οι χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις που παρακολουθούνται σύµφωνα µε το.λ.π. 17 «Μισθώσεις». ε) Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από λήψη δανείων σε ξένο νόµισµα εφ όσον αυτές θεωρούνται συµπληρωµατικό ποσό του κόστους των τόκων Αναγνώριση του κόστους δανεισµού Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο την οποία αφορά εκτός αν το κόστος αυτό αφορά άµεσα την απόκτηση ή κατασκευή ενός περιουσιακού στοιχείου οπότε κεφαλαιοποιείται ως τµήµα κόστους του στοιχείου αυτού. 16

18 Έναρξη αναστολή παύση κεφαλαιοποίησης κόστους δανεισµού Η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού : α) Αρχίζει όταν διενεργείται η επενδυτική δαπάνη και υπάρχει επιβάρυνση µε κόστος δανεισµού. β) Αναστέλλεται όταν η επένδυση αναστέλλεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα. γ) Παύει όταν όλες οι αναγκαίες εργασίες προετοιµασίας του περιουσιακού στοιχείου για τη χρήση του ή την πώλησή του έχουν περατωθεί Παροχές στο προσωπικό Βραχυπρόθεσµες παροχές Οι βραχυπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους σε χρήµα ή σε είδος καταχωρούνται στα έξοδα όταν είναι δουλεµένες εκτός αν οι παροχές αυτές αφορούν υπηρεσίες που είναι άµεσα επιρριπτέες στο κόστος κατασκευής ενός περιουσιακού στοιχείου Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών Το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών της Εταιρίας αφορά την νοµική υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ άπαξ αποζηµίωσης κατά την ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζόµενου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας (projected unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν καταχωρούνται στα αποτελέσµατα Μισθώσεις Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Το ποσό µε το οποίο καταχωρούνται στον ισολογισµό κατά την έναρξη της µίσθωσης είναι ίσο µε την εύλογη αξία της µισθωµένης ιδιοκτησίας, ή αν η εύλογη αξία είναι χαµηλότερη από την χρηµατοδοτική αξία τότε καταχωρείται µε την παρούσα αξία των ελαχίστων καταβολών µισθωµάτων. Η µέθοδος αποσβέσεων των µισθωµένων αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων είναι όµοια µε τη µέθοδο που ακολουθείται για τα αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην επιχείρηση. Η καταχωρούµενη απόσβεση υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τα.λ.π. 16 «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις» και.λ.π. 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Ισχύουν δηλαδή οι παράγραφοι 2.5. «Ενσώµατα Πάγια», 2.6. «Άυλα Πάγια» και 2.7. «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» του παρόντος. 17

19 Λειτουργικές Μισθώσεις Οι καταβολές µισθωµάτων βάσει µιας λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζονται σε βάρος των αποτελεσµάτων Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν : α) Η Εταιρία έχει µια παρούσα δέσµευση, νοµική ή τεκµαιρόµενη, ως αποτέλεσµα ενός γεγονότος που συνέβη στο παρελθόν. β) Πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για το διακανονισµό της δέσµευσης. γ) Είναι δυνατό να εκτιµηθεί αξιόπιστα η δέσµευση. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εκροή ή η εισροή οικονοµικού οφέλους δεν είναι πιθανή Περιοδική κατανοµή Επιµερισµός των κοινών εσόδων και εξόδων Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 5.1 του παρόντος, η εταιρία ενοποιείται στον Όµιλο BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., στον οποίο συµµετέχουν µια κοινοπραξία και µια διαχειρίστρια εταιρία οι οποίες µεταφέρουν στις πλοιοκτήτριες εταιρίες τα έξοδα και τα έσοδα που πραγµατοποιούν για λογαριασµό τους. Αυτό σηµαίνει ότι όταν τα έσοδα και τα έξοδα δεν αφορούν συγκεκριµένες πλοιοκτήτριες εταιρίες αλλά είναι κοινά τότε αυτά µοιράζονται βάσει ποσοστών τα οποία έχουν προκύψει από ιστορικά στοιχεία Περιοδική κατανοµή εξόδων Η Εταιρία αναγνωρίζει τα έξοδα ασφαλίστρων των πλοίων και τα έξοδα της ετήσιας επιθεώρησης των πλοίων στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων σε µηνιαία βάση επειδή τα παραπάνω έξοδα αφορούν όλο το οικονοµικό έτος Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο φορολογούνται τα κέρδη της Εταιρίας, διαχωρίζουµε τα κέρδη ανάλογα µε την προέλευσή τους Επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος Το νόµισµα λειτουργίας της Εταιρίας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. 18

20 Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού : α) Τα χρηµατικά διαθέσιµα µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας κλεισίµατος. β) Τα µη χρηµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µετατρέπονται µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία της ηµεροµηνίας συναλλαγής. Τα στοιχεία αυτά στο τέλος της περιόδου µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας κλεισίµατος. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τις παραπάνω περιπτώσεις καταχωρούνται στα έσοδα ή στα έξοδα της περιόδου στην οποία προκύπτουν Χρηµατοοικονοµικά µέσα Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρίας είναι : α) Τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Επειδή τα παραπάνω χρηµατοοικονοµικά µέσα είναι βραχυπρόθεσµης φύσεως, η διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ταυτίζεται µε την αξία στην οποία εµφανίζονται στα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας. β) Χρεόγραφα Τα χρεόγραφα είναι τίτλοι οι οποίοι ενσωµατώνουν δικαίωµα σε ορισµένο περιουσιακό στοιχείο το οποίο είναι δυνατό να αποτιµηθεί σε χρήµα. Τα χρεόγραφα καταχωρούνται αρχικά στο κόστος που είναι η πραγµατική αξία του δοθέντος ανταλλάγµατος πλέον τα έξοδα συναλλαγής. Τα χρεόγραφα κατέχονται από την Εταιρία για εµπορικούς σκοπούς, θεωρείται δηλαδή ότι αγοράσθηκαν µε σκοπό την ρευστοποίηση τους και την αποκόµιση κέρδους. Μετά την αρχική καταχώρηση τα χρεόγραφα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και το κέρδος ή η ζηµία της αποτίµησης καταχωρείται στα αποτελέσµατα της περιόδου. Οι εύλογες αξίες των χρεογράφων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε οργανωµένες αγορές υπολογίζονται µε τις τρέχουσες τιµές. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε διάφορες τεχνικές αποτίµησης, όπως ενδεικτικά η ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών συγκρίσιµων στοιχείων, η προεξόφληση ταµειακών ροών κ.τ.λ. γ) άνεια τραπεζών Η διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι τα συµφωνηθέντα επιτόκια των αντληθέντων δανείων ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία εµφανίζονται οι υποχρεώσεις αυτές στα βιβλία της Εταιρίας. 19

21 δ) Οµολογιακά άνεια Τα οµολογιακά δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος που είναι η πραγµατική αξία του ληφθέντος ανταλλάγµατος συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων έκδοσης. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού, καθαρό από σχετικά έξοδα, και της εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου Κέρδη ανά µετοχή Για τον υπολογισµό των βασικών κερδών ανά µετοχή που αναλογεί στους κοινούς µετόχους χρησιµοποιείται κλάσµα το οποίο στον µεν αριθµητή περιλαµβάνει το καθαρό κέρδος ή ζηµία της περιόδου από την συνεχιζόµενη εκµετάλλευση µετά την αφαίρεση των προνοµιούχων µερισµάτων αν υπάρχουν, στον δε παρανοµαστή, το σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου. 3. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 3.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου α) Κίνδυνος αγοράς Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε χώρες της Ευρωζώνης. Η Εταιρία σπάνια προαγοράζει συνάλλαγµα και συνάπτει συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγµατος. Όσον αφορά τις αγορές ανταλλακτικών υλικών και υπηρεσιών της Εταιρίας σε νοµίσµατα εκτός Ευρωζώνης, αυτές είναι πολύ λίγες σε σχέση µε το σύνολο των αγορών ανταλλακτικών υλικών και υπηρεσιών της Εταιρίας. β) Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρία έχει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Η Εταιρία εκτιµά ότι δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση απαιτήσεων σε κάποιους πελάτες εκτός της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC & ΣΙΑ η οποία ενοποιείται µαζί µε την Εταιρία στις Οικονοµικές Καταστάσεις της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται θέµα πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρία έχει ορίσει πιστωτικά όρια και συγκεκριµένους όρους πιστωτικής πολιτικής για όλες τις κατηγορίες των πελατών της. γ) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας της Εταιρίας βρίσκεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα αφ ενός λόγω των ταµειακών διαθεσίµων που διαθέτει αφ ετέρου από το γεγονός ότι έχει πολύ καλή πιστοληπτική ικανότητα από τις συνεργαζόµενες τράπεζες. 20

22 δ) Κίνδυνος ιακύµανσης Επιτοκίων Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια. Η ιοίκηση της εταιρίας πιστεύει ότι ο κίνδυνος αυτός είναι πολύ µικρός Προσδιορισµός των εύλογων αξιών Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται από τις δηµοσιευµένες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού χρησιµοποιείται η τιµή προσφοράς για τα δε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού χρησιµοποιείται η τιµή ζήτησης. Η ονοµαστική αξία των εµπορικών απαιτήσεων µετά τις προβλέψεις που τις αφορούν προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους. 4. Προσαρµογή στα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 4.1. Βασικές αρχές µετάβασης Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας είναι οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει η Εταιρία σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η ηµεροµηνία µετάβασης της Εταιρίας στα.λ.π. είναι η 1 η Ιανουαρίου Περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων της παρούσας περιόδου, υπάρχουν στην παράγραφο 2.1 του παρόντος. εν συνέτρεξε ανάγκη η εταιρία να κάνει προσαρµογές στον Ισολογισµό ή στα αποτελέσµατα της και ως εκ τούτου δεν προκύπτει ανάγκη κατάρτισης «Πίνακα Προσαρµογών καθαρής θέσης µεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ιεθνών Λογιστικών Προτύπων». Λόγω του γεγονότος αυτού η Εταιρία δεν έκανε καµία εφαρµογή προαιρετικών απαλλαγών ή υποχρεώσεων κατά τη µετάβαση της στα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και δεν προκύπτει ανάγκη για τις παρακάτω συµφωνίες: α) Συµφωνία Ισολογισµού της Εταιρίας της 01/01/2004 β) Συµφωνία Ισολογισµού της Εταιρίας της 31/12/2004 γ) Συµφωνία αποτελεσµάτων και καθαρών κερδών της Εταιρίας της περιόδου 1/1-31/12/ Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων µερών 5.1. ιεταιρικές συναλλαγές Η Εταιρία όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 1 του παρόντος ενοποιείται στον Όµιλο BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Η συµµετοχή της στον ανωτέρω όµιλο έχει σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία διεταιρικών συναλλαγών όπως αυτές αναλύονται παρακάτω. 21

23 Η διαχειρίστρια εταιρία BLUE STAR FERRIES SA η οποία βάσει σύµβασης µε τις πλοιοκτήτριες εταιρίες του Οµίλου BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. είναι υπεύθυνη, για τα έσοδα και τα κοινά έξοδα των πλοίων που εκτελούν πλόες εξωτερικού, µεταφέρει στο τέλος κάθε µήνα στις πλοιοκτήτριες τα έσοδα και τα έξοδα που έκανε για λογαριασµό τους. Τα διεταιρικά υπόλοιπα µεταξύ της STRINTZIS LINES SHIPPING LTD και των άλλων εταιριών του Οµίλου BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. σχετίζονται µε τον τρόπο διαχείρισης των ναυτιλιακών εταιριών και δεν αποτελούν συναλλαγές από τις οποίες να απορρέει εµπορικό έσοδο. Τα εν λόγω διεταιρικά υπόλοιπα την 31/12/05 µεταξύ της STRINTZIS LINES SHIPPING LTD και των άλλων εταιριών του Οµίλου BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις (σε χιλ. ) ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/2005 BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 147 STRINTZIS LINES SHIPPING LTD 19 BLUE STAR FERRIES S.A BLUE ISLAND SHIPPING INC. 488 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES ΣΥΝΟΛΟ Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις (σε χιλ. ) ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/2005 BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε STRINTZIS LINES SHIPPING LTD 8 BLUE STAR FERRIES S.A ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES 690 ΣΥΝΟΛΟ Συµµετοχές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου στο ιοικητικό Συµβούλιο άλλων εταιριών α) Τα Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου κ.κ. Μιχάλης Σακέλλης και Σπυρίδων Πασχάλης συµµετέχουν σε ιοικητικά Συµβούλια εταιριών του Οµίλου BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. β) Το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Νικόλαος Ταπίρης συµµετέχει στα ιοικητικά Συµβούλια των εταιριών BLUE STAR FERRIES S.A. και ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES. γ) Το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Μιχάλης Γιαλούρης συµµετέχει σε ιοικητικά Συµβούλια εταιριών του Οµίλου BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., και σε ιοικητικά Συµβούλια εταιριών του Οµίλου ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 22

24 δ) Τα Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου κ.κ. Περικλής Σ. Παναγόπουλος και Αλέξανδρος Π. Παναγόπουλος συµµετέχουν στα ιοικητικά Συµβούλια όλων των εταιριών του Οµίλου ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ καθώς και σε ιοικητικά Συµβούλια εταιριών του Οµίλου BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ε) Επιπρόσθετα οι κ.κ. Περικλής Σ. Παναγόπουλος και Αλέξανδρος Π. Παναγόπουλος συµµετέχουν στη διοίκηση διαφόρων αλλοδαπών, κατά κύριο λόγο ναυτιλιακών εταιριών, τις οποίες εκπροσωπεί η εταιρία Magna Marine Inc., η οποία είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα βάσει του Ν. 378/68. Μεταξύ των εταιριών αυτών και της εταιρίας BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. δεν υφίσταται επιχειρηµατική ή άλλη σχέση. 6. Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων 6.1. Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας προέρχονται από την διαχείριση των διαθεσίµων της Απαιτήσεις από φόρους - τέλη ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/2004 Προκαταβολή Φόρου Εισοδήµατος Παρακρατηθείς Φόρος επί των τόκων καταθέσεων 2 1 Σύνολο Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις Οι απαιτήσεις της εταιρίας από τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις ύψους 33,8 εκατ. περίπου δεν αφορούν πωλήσεις και στο επίπεδο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. απαλείφονται (βλ. 5.1) Λοιπές απαιτήσεις Αφορά εισπρακτέο Φ.Π.Α Ταµιακά ιαθέσιµα και Ταµιακά Ισοδύναµα Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλα τα διαθέσιµα τα οποία η Εταιρία µπορεί να ρευστοποιήσει εντός 3 µηνών. ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/2004 ιαθέσιµα στο ταµείο ιαθέσιµα στις τράπεζες Βραχυπρόθεσµες προθεσµιακές τραπεζικές καταθέσεις Σύνολο

25 6.6. Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά α) Μετοχικό Κεφάλαιο Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Λιρών Κύπρου και διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής αξίας µιας λίρας Κύπρου. β) Αποθεµατικά Ως πίνακας Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Προµηθευτές - Λοιποί πιστωτές ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/2004 Προµηθευτές - πιστωτές Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο 6 10 Εισφορά ΝΑΤ ασφάλισης επιβατών - οχηµάτων Μεσίτες ασφαλειών Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες Λοιπά Σύνολο Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις Οι υποχρεώσεις της εταιρίας προς τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις ύψους 33,8 χιλ. δεν αφορούν πωλήσεις και στο επίπεδο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. απαλείφονται (βλ. 5.1). 7. Προτεινόµενο µέρισµα Η ιοίκηση της Εταιρίας θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων να µη διανεµηθεί µέρισµα για τη χρήση Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα εν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31 ης εκεµβρίου 2005 γεγονότα που αφορούν την Εταιρία. Βούλα, 14 Φεβρουαρίου 2006 ΕΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΠΙΡΗΣ Α..Τ. Χ Α..Τ. Ξ Α..Τ. Ν Α.Μ. Ο.Ε.Ε Α ΤΑΞΗΣ 24

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2006 (1/1 31/12/2006) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2006 (1/1 31/12/2006) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ATTICA ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ATTICA ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/-30/6/2005 (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2005 έως 30/06/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΚΑ Ν.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006 (01/01-31/12/2006)

ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΚΑ Ν.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006 (01/01-31/12/2006) ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΚΑ Ν.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006 (01/01-31/12/2006) Οι Οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2006 31/3/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 01/01/2005 µέχρι 31/03/2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου & Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2006 (1/1 31/12/2006) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/03/2006 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: εν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/3/2008 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάμεσες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 25 η Μαΐου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 25 η Μαΐου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 25 η Μαΐου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 (ποσά σε χιλιάδες ) ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 115999101000 Α.Φ.Μ. 094385614,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία Ισολογισµού Οµίλου και Εταιρίας της 31 Μαρτίου Στοιχεία αποτελεσµάτων Οµίλου και Εταιρίας περιόδου 1 Ιανουαρίου 31 Μα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία Ισολογισµού Οµίλου και Εταιρίας της 31 Μαρτίου Στοιχεία αποτελεσµάτων Οµίλου και Εταιρίας περιόδου 1 Ιανουαρίου 31 Μα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «SPIDER» Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο των διαχειριστών της «Κοινοπραξίας PC SYSTEMS και QUALITY & RELIABILITY

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MEDSTEM SERVICES AE

MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MEDSTEM SERVICES AE MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της MEDSTEM SERVICES

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») 31 εκεµβρίου 2006

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΣΙ ΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙ ΗΡΟΥ A.E. AP.M.A.E: 2310/06/B/86/20 Λ. Μεσογείων 2-4 Αθήνα Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ανασκόπηση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων Α Εξαµήνου 2007 & Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 30/6/2007 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Με

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 23.02.2009 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2008 (01/01-31/12/2008)

SUPERFAST EXI INC. Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2008 (01/01-31/12/2008) SUPERFAST EXI INC. Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2008 (01/01-31/12/2008) Οι Οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή AKTΩΡ Α.Τ.Ε. ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 152 32 ΧΑΛΑΝ ΡΙ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 Περιεχόµενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2010 (01/01-31/12/2010)

SUPERFAST EXI INC. Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2010 (01/01-31/12/2010) SUPERFAST EXI INC. Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2010 (01/01-31/12/2010) Οι Οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ)

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ης

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48009/01ΝΤ/Β/01/10 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 5 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2006

ΟΜΙΛΟΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2006 ΟΜΙΛΟΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ 31.12.05 30.06.05 31.12.05 30.06.05

Σηµ 31.12.05 30.06.05 31.12.05 30.06.05 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ης εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα