Student s evaluation through the project method- Case study

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Student s evaluation through the project method- Case study"

Transcript

1 Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, Ιωάννα Παντελίδη, Εκπαιδευτικός, M.Sc Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μαρκία Σταμίδου, Πολιτικός Επιστήμων, Εκπαιδευτικός, M.Sc. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου, Venetia Kapachtsi, Educator, Med, Phd, Ioanna Pantelidi, Tourism Educator, M.Sc in Tourism Planning, Management and Policy Markia Stamidou, Political Scientist, M.Sc. International and European Studies of Panteion University Abstract: Student evaluation is indisputably one of the most important issues of educational system. It s an issue of great interest for all factors involved in the educational process: students, teachers, parents and also society. This study intends to give an answer to the following question: Is it possible to assess students in both cognitive and skill level through project method? The survey results are encouraging for the qualitative evaluation of student performance in combination with the usual quantitative assessment tools, while it highlights the importance of alternative teaching methods such as the project method. Περίληψη: Η αξιολόγηση του μαθητή αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικά ζητήματα του εκπαιδευτικού συστήματος. Το συγκεκριμένο ζήτημα ελκύει το ενδιαφέρον όλων των φορέων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία: μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων αλλά και της κοινωνίας. Το ερώτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει η παρούσα μελέτη τίθεται ως εξής: είναι εφικτή η αξιολόγηση των μαθητών τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δεξιοτήτων μέσω της μεθόδου project; Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ενθαρρυντικά για την ποιοτική αξιολόγηση της μαθητικής επίδοσης σε συνδυασμό με τα συνήθη ποσοτικά μέσα αξιολόγησης, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, όπως η μέθοδος project. Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση, project, επίδοση, δεξιότητες. Σελίδα 67 από 09

2 Εισαγωγή Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα πιο σπουδαία καθημερινά ζητήματα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Το θέμα ελκύει έντονα το ενδιαφέρον όλων των φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία της εκπαίδευσης: εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων αλλά και της πολιτείας. Ο εκπαιδευτικός καλείται να διαδραματίσει τον ρόλο του αξιολογητή της μάθησης, καθώς ο ίδιος αποτελεί το μέσο επίτευξης μιας αξιόπιστης, αντικειμενικής και αποτελεσματικής αξιολόγησης (Ταρατόρη- Τσαλκατίδου, 009). Για τους εκπαιδευτικούς η διαπίστωση της επίτευξης των επιδιωκόμενων παιδαγωγικών στόχων μέσω της αξιολόγησης αποτελεί επιτυχία της διδακτικής διαδικασίας (Ταρατόρη- Τσαλκατίδου, 009). Η μαθητική επίδοση αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της αυτο-εικόνας του μαθητή, που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη σχέση του τόσο με τον εαυτό του όσο και με τον κοινωνικό του περίγυρο (Shaffer, 004). Μέσω της αξιολόγησης ο μαθητής διαπιστώνει την πρόοδό του, ανταμείβεται για την προσπάθειά του, κινητοποιείται για τη βελτίωσή του, ενώ ταυτόχρονα αποκτά αυτογνωσία και αυτοαντίληψη (Δημητρόπουλος, 998, Shaffer, 004, Κακανά κ.ά., 006). Μία επιπλέον σημαντική πτυχή του ζητήματος της σχολικής επίδοσης είναι οι σχέσεις γονέων μαθητών. Η εξακρίβωση της επίδοσης των μαθητών έχει αδιαμφισβήτητη προγνωστική αξία (Δημητρόπουλος, 998), η οποία είναι απαραίτητη για τον προγραμματισμό των μελλοντικών επιδιώξεων της οικογένειας στο σύνολό της. Ένας ακόμη σημαντικός φορέας που αξιοποιεί με ποικίλους τρόπους τα αποτελέσματα της σχολικής αξιολόγησης είναι το κοινωνικοπολιτικό σύστημα (Δημητρόπουλος, 998). Η πολιτεία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της πολυσύνθετης και πολυδιάστατης κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας αξιοποιώντας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το εκάστοτε δυναμικό της, οφείλει να θέτει στόχους και να καθορίζει αξιολογικά κριτήρια (Καπαχτσή, 008). Ταυτόχρονα, η διαγνωστική αξία της σχολικής αξιολόγησης στο πλαίσιο ενός κοινωνικοπολιτικού συστήματος διαφαίνεται μέσα από την εξατομίκευση των αναγκών του εκάστοτε μαθητή, αλλά και τη δυνατότητα αντιμετώπισης της παθογένειας του εκπαιδευτικού συστήματος με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό (Δημητρόπουλος, 998, Καπαχτσή, 008). Όπως γίνεται αντιληπτό, η αξιολόγηση της μάθησης έχει ψυχολογική, εκπαιδευτική, κοινωνική, αλλά και πολιτική διάσταση, καθώς αποτελεί ένα από τα κύρια ζητήματα της εκπαιδευτικής πολιτικής, άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνική πραγματικότητα και την καθημερινότητα τόσο γονέων και μαθητών όσο και εκπαιδευτικών (Δημητρόπουλος, 998, Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 009). Οι σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις επιτάσσουν τη συγκρότηση ενός αποτελεσματικού και αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης, το οποίο δεν θα περιορίζεται σε μία απλή διαπίστωση του γνωστικού επιπέδου των μαθητών, αλλά θα ενισχύει το σύνολο των Σελίδα 68 από 09

3 δεξιοτήτων τους ανακαλύπτοντας και άλλες πτυχές της προσωπικότητάς τους (Καπαχτσή, 0). Προϋπόθεση για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου είναι η εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας όπως η μέθοδος project. Η συγκεκριμένη μέθοδος χαρακτηρίζεται από δύο βασικές αξίες, την ομαδοσυνεργατικότητα και την αυτενέργεια των μαθητών (Frey, 986; Ματσαγγούρας, 995). Όσον αφορά στη σύνδεση της συγκεκριμένης μεθόδου διδασκαλίας με την αξιολόγηση, σύμφωνα με τη βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, έχει παρατηρηθεί ότι οι περισσότεροι ερευνητές δεν συμπεριλαμβάνουν την αξιολόγηση του μαθητή στα στάδια της μεθόδου project. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί σύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας, η αξιολόγηση θεωρείται απαραίτητο κομμάτι της εν λόγω διαδικασίας. Στo πλαίσιo της μεθόδου project, οι τομείς αξιολόγησης του μαθητή αφορούν αφενός στο γνωστικό του επίπεδο, αφετέρου ένα σύνολο δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών στοιχείων της προσωπικότητάς του. Τα κριτήρια αξιολόγησης που μπορούμε να λάβουμε υπόψη κατά την εφαρμογή της μεθόδου είναι τα εξής: η ενεργός συμμετοχή, η επιτυχημένη εκτέλεση και εκπλήρωση των στόχων, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η ανάληψη πρωτοβουλιών, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (διαλόγου, επικοινωνίας, συλλογικότητας, διαχείρισης συγκρούσεων κλπ.), η προσωπική δημιουργική έκφραση και ένταξη του εκάστοτε μαθητή στο σύνολο, η μετασχηματιστική μάθηση και η αλλαγή στάσεων, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του project από τους ίδιους τους μαθητές (Δημητρόπουλος, 998, Χρυσαφίδης, 00, Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 009, Καψάλης & Χανιωτάκης, 0). Στη μέθοδο project, αξιολόγηση σημαίνει εκτίμηση της εμπειρίας ατομικά και ομαδικά, εντοπισμός των προβλημάτων και των λαθών που υπήρξαν, αλλά και υπενθύμιση του πλούσιου γνωστικού και βιωματικού υλικού που κατακτήθηκε. Αυτός ο τύπος αξιολόγησης κρίνεται θετικά, επειδή στοχεύει τόσο στην κατάκτηση της γνώσης όσο και στην πρόοδο και τη βελτίωση της εργασίας. Σύμφωνα με τον Frey (986), η ποιότητα των ενεργειών και η συλλογική προσπάθεια είναι τα στοιχεία που έχουν ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία, έστω και αν το τελικό αποτέλεσμα δεν θεωρείται επιτυχημένο. Στην αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project, αυτό που τελικά μας ενδιαφέρει είναι η ανάδειξη του συνόλου των ικανοτήτων του μαθητή, η ενίσχυση των διαφορετικών στοιχείων που συνθέτουν τον χαρακτήρα του, αλλά και η πρόοδός του σε επίπεδο γνώσεων μέσα από έναν εναλλακτικό και διαδραστικό τρόπο μάθησης που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές. Σελίδα 69 από 09

4 . Η Έρευνα.. Σκοπός της έρευνας Μεθοδολογία Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ελέγξει εμπειρικά την ερευνητική υπόθεση ότι με τη χρήση της μεθόδου project ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογήσει με αποτελεσματικό τρόπο τον μαθητή σε μία σειρά τομέων αξιολόγησης που αφορούν όχι μόνο το γνωστικό του επίπεδο, αλλά και τις δεξιότητές του. Ταυτόχρονα, η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη της χρησιμότητας της μεθόδου project ως βασικού «εργαλείου» αξιολόγησης του μαθητή από τον εκπαιδευτικό. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της μεθόδου, η συλλογή δεδομένων για την αξιολόγηση των μαθητών έγινε μέσω παρατήρησης. Η υλοποίηση της μεθόδου πραγματοποιήθηκε από δύο εκπαιδευτικούς σε πέντε διδακτικές ώρες σε μία τάξη είκοσι μαθητών της Γ Γυμνασίου, σε σχολείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Η μέθοδος project εφαρμόστηκε στη διδακτική ενότητα «Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος» του σχολικού βιβλίου του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής... Περιγραφή της εφαρμογής της μεθόδου project Για την περάτωση της συγκεκριμένης εργασίας, προηγήθηκε σχεδιασμός των συναντήσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του project. Ο προγραμματισμός των συναντήσεων παρατίθεται παρακάτω αναλυτικά: Κατά τη διάρκεια της ης συνάντησης (μία διδακτική ώρα) πραγματοποιήθηκε αρχικά η γνωριμία με τους μαθητές. Στη συνέχεια διεξήχθη συζήτηση σε σχέση με τα μέσα κοινωνικοποίησης. Τη διεξαγωγή της συζήτησης ακολούθησε η εισαγωγή των μαθητών στην έννοια της μεθόδου project και ο διαχωρισμός τους σε ομάδες. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες των 5 ατόμων. Η επιλογή των θεμάτων εργασίας έγινε από τις ίδιες τις ομάδες των μαθητών. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με βάση έναν μαθητοκεντρικό άξονα για την υποστήριξη εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων με τους ακόλουθους στόχους: την οργάνωση των γνώσεων των μαθητών αναφορικά με τους φορείς κοινωνικοποίησης και συγκεκριμένα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εφηβεία, τη γνωριμία με τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την παρουσίαση των σύγχρονων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη σύγκριση μεταξύ σύγχρονων και παλαιότερων φορέων κοινωνικής δικτύωσης, τη σύνδεση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με την καθημερινή ζωή των εφήβων, την κατανόηση των διαδικτυακών απειλών και κινδύνων, την ανάληψη δράσης για την ενημέρωση του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο μέσω της κατασκευής ενημερωτικής αφίσας, Σελίδα 70 από 09

5 την καλλιέργεια δεξιοτήτων. Στη η συνάντηση (δύο διδακτικές ώρες) με τους μαθητές, πραγματοποιήθηκε η έναρξη του project. Μετά από περίπου 35 λεπτά έγινε το πρώτο διάλειμμα ανατροφοδότησης, όπου οι εκπαιδευτικοί συζήτησαν με τους μαθητές τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και τυχόν προβλήματα που αντιμετώπισαν στη διάρκειά της. Μετά το τέλος του διαλείμματος, οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών, οι μαθητές επέστρεψαν στις ομάδες τους και ξεκίνησε η συγγραφή των εργασιών από τις 3 πρώτες ομάδες και ταυτόχρονα ο σχεδιασμός του poster από την τελευταία ομάδα. Στην 3η και τελευταία συνάντηση (δύο διδακτικές ώρες), ολοκληρώθηκε η συγγραφή των εργασιών. Ο διαθέσιμος χρόνος για την περάτωση των εργασιών ήταν 0 λεπτά. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση των εννοιών, κατά την οποία έγιναν ερωτήσεις σχετικές με τις έννοιες που είχαν διδαχθεί οι μαθητές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του 5 ου κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου, πάνω στο οποίο βασίστηκε και το εν λόγω project. Η διάρκεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ήταν 5 λεπτά. Η τελευταία διδακτική ώρα της υλοποίησης του project διατέθηκε για την παρουσίαση. Αναλυτικότερα η υλοποίηση της μεθόδου project δίδεται στα ακόλουθα στάδια: Στάδιο ο Συγκρότηση Ομάδων Οι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν τον ρόλο των συντονιστών των ομάδων. Ο διαχωρισμός των ομάδων πραγματοποιήθηκε με βάση τις δεξιότητες των μαθητών. Τα πέντε προφίλ δεξιοτήτων που δόθηκαν στους μαθητές ήταν αυτό του «ηγέτη», του «πληροφορικού», του «συγγραφέα», του «καλλιτέχνη» και του «παρουσιαστή». Οι μαθητές επέλεξαν την κατηγορία που τους αντιπροσώπευε περισσότερο. Συνολικά δημιουργήθηκαν 4 ομάδες των 5 ατόμων. Κάθε ομάδα σχηματίστηκε από έναν μαθητή από κάθε κατηγορία έτσι, ώστε να δημιουργηθούν 5 ομάδες εργασίας αποτελούμενες από 5 διαφορετικά προφίλ προσωπικότητας. Κατά τη διάρκεια της επιλογής προφίλ από τους μαθητές παρατηρήθηκε ότι κανένας μαθητής δεν εντάχθηκε στην κατηγορία «συγγραφέας», σε αντίθεση με την κατηγορία «πληροφορικός», όπου υπήρχε η μεγαλύτερη συμμετοχή (8 μαθητές) σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες. Η δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή ήταν των «ηγετών» (5 μαθητές). Μικρότερη συμμετοχή διαπιστώθηκε στην κατηγορία «καλλιτέχνης» (3 μαθητές) και στην κατηγορία «παρουσιαστής» (4 μαθητές). Οι μαθητές είχαν την τάση να δημιουργήσουν ομάδες με βάση τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, ωστόσο οι ομάδες δημιουργήθηκαν με βάση τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. Σελίδα 7 από 09

6 Στάδιο ο Επιλογή θέματος εργασίας Οι μαθητές ανέλαβαν να προτείνουν οι ίδιοι θεματικές ενότητες της αρεσκείας τους: α) Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν οι έφηβοι σήμερα. Σύγκριση με παλαιότερους φορείς κοινωνικοποίησης των εφήβων. β) Τα επιχειρήματα υπέρ της χρήσης των σύγχρονων μέσων κοινωνικής δικτύωσης (οφέλη). γ) Τα επιχειρήματα κατά της χρήσης των σύγχρονων μέσων κοινωνικής δικτύωσης (πιθανοί κίνδυνοι). δ) Κατασκευή αφίσας με θέμα: Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Η επιλογή θέματος εργασίας πραγματοποιήθηκε από την κάθε ομάδα με βάση την προτίμηση της πλειοψηφίας των μελών της. Υπήρξαν προτάσεις με ανταλλαγή απόψεων στην ομάδα με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλίας και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Κατόπιν έγινε επισήμανση του προβλήματος και η τελική επιλογή του θέματος. Στάδιο 3 ο Κατανομή ρόλων και σχεδιασμός πλαισίου δράσης Εντός των ομάδων έγινε κατανομή ρόλων από τους ίδιους τους μαθητές. Σε κάθε ομάδα επιλέχθηκε ένας εσωτερικός συντονιστής, ο οποίος ανέλαβε να δίνει αναφορά για την πορεία της εργασίας στους εκπαιδευτικούς. Κάθε ομάδα ανέλαβε η ίδια να σχηματίσει το πλαίσιο δράσης της και να καθορίσει το περιεχόμενο της εργασίας που είχε αναλάβει. Μετά από τη συμφωνία των μαθητών για την επιλογή του θέματος, ακολούθησε ο από κοινού καθορισμός των κανόνων, των διαδικασιών και όλων των λεπτομερειών του προγράμματος. Το συγκεκριμένο στάδιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επιτυχή έκβαση του προγράμματος. Τα σημεία στα οποία δόθηκαν έμφαση είναι: α) ο καθορισμός των στόχων, β) η επιλογή του συντονιστή, γ) η κατανομή των επιμέρους ρόλων εντός των ομάδων, δ) η κατάρτιση επιμέρους σχεδίων δράσης και ε) η οργάνωση όλων των απαιτούμενων δράσεων. Για τον λόγο αυτό δόθηκαν στους μαθητές οδηγίες σχετικά με την κατανομή ρόλων εντός της ομάδας, την αρμονική συνεργασία, την πρωτοτυπία, την ανάληψη πρωτοβουλιών τη συζήτηση στην ομάδα για οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά στην εργασία και τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας της αλλά και την τελική μορφή των εργασιών. Η κατηγορία των ηγετών ανέλαβε τον ρόλο του συντονιστή των διαδικασιών. Ο ρόλος των υπόλοιπων μελών καθορίστηκε από το προφίλ του εκάστοτε μαθητή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η κάθε ομάδα καθόρισε ένα άτομο για το ρόλο του «συγγραφέα», καθώς κανένας μαθητής δεν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Κάθε ομάδα επίσης επέλεξε ένα όνομα για την ίδια. Στάδιο 4 ο Υλοποίηση σχεδίου δράσης των ομάδων Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, ακολούθησε η φάση της υλοποίησης. Για τις ανάγκες υλοποίησης των μαθητικών εργασιών χρησιμοποιήθηκε το εργαστήριο Σελίδα 7 από 09

7 πληροφορικής. Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό όταν τους ανακοινώθηκε ότι θα χρησιμοποιούσαν το εργαστήριο πληροφορικής για την πραγματοποίηση της εργασίας τους. Στο συγκεκριμένο στάδιο πραγματοποιήθηκαν ορισμένες ενέργειες όπως: α) ο καταιγισμός ιδεών και υποβολή προτάσεων από τα μέλη της ομάδας, β) η επεξεργασία πιθανών λύσεων γ) η επισήμανση πιθανών στρατηγικών υλοποίησης της εργασίας, δ) η εκτίμηση της επάρκειας των διαθέσιμων πόρων της ομάδας ε) η εκτίμηση του διαθέσιμου χρόνου για την υλοποίηση της εργασίας, στ) η εμπλοκή με το πρόβλημα, ζ) η έρευνα διαδικτυακών πηγών, η) η συγκέντρωση του υλικού, θ) η ταξινόμηση των στοιχείων, ι) η εξαγωγή συμπερασμάτων και ια) η δημιουργία απαραίτητου υλικού για την παρουσίαση της εργασίας. Στάδιο 5 ο Διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης Στη διάρκεια της διεξαγωγής των εργασιών πραγματοποιήθηκαν διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης, δηλαδή ολιγόλεπτες διακοπές των δραστηριοτήτων προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή πληροφοριών, να εκτιμηθεί η πρόοδος των εργασιών και να προετοιμαστούν τα επόμενα βήματα για την τελειοποίηση των εργασιών. Ο συντονιστής κάθε ομάδας ενημέρωνε τους εκπαιδευτικούς για την πορεία των εργασιών. Σε γενικές γραμμές, οι συντονιστές ήταν ευχαριστημένοι από την υλοποίηση των εργασιών και από τη συνεργασία εντός των ομάδων. Ωστόσο, εκφράστηκαν ορισμένα παράπονα για την περιορισμένη συμμετοχή κάποιων μαθητών στη διαδικασία υλοποίησης. Στάδιο 6 ο Ολοκλήρωση του προγράμματος Στο στάδιο αυτό οι ομάδες ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους και καθόρισαν τον τρόπο παρουσίασης. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα διδασκαλίας όπου υπήρχε οπτικοακουστικός εξοπλισμός. Κάθε ομάδα είχε στη διάθεση της 0 λεπτά για την παρουσίαση της εργασίας της. Στο τέλος, οι μαθητές αξιολόγησαν τόσο το project στο σύνολό του όσο και τις εισηγήτριες-συντονίστριες του προγράμματος, με τη μορφή συζήτησης μέσα στην τάξη. Οι περισσότερες ομάδες χρησιμοποίησαν την τεχνική της διάλεξης κατά την παρουσίαση της εργασίας τους. Όλα τα μέλη των ομάδων ανέλαβαν να παρουσιάσουν ένα τμήμα της εργασίας τους. Μία από τις ομάδες είχε την ιδέα να πραγματοποιήσει την παρουσίαση της εργασίας με τη χρήση του διαδικτύου. Στο τέλος των παρουσιάσεων πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των εργασιών και του επιπέδου συνεργασίας από τους μαθητές. Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές δήλωσαν αρκετά ικανοποιημένοι από τη διεξαγωγή του προγράμματος.. Αξιολόγηση του project αποτελέσματα Η αξιολόγηση του project πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια σε σύνολο τεσσάρων διδακτικών ωρών. Κάθε αξιολογητής βαθμολογούσε ατομικά τους μαθητές με παρατήρηση κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών βάσει του φύλλου αξιολόγησης. Οι τομείς που αξιολογήθηκαν περιγραφικά σε πεντάβαθμη κλίμακα -5 (. Πολύ κακή,. Κακή, 3. Μέτρια, Σελίδα 73 από 09

8 4. Καλή, 5. Πολύ καλή επίδοση) ήταν: α) η κατανόηση εννοιών γνώση τάσεων και αλληλουχιών (ατομική αξιολόγηση), β) η κριτική ικανότητα των μαθητών, γ) η διάθεση για εργασία (ατομική αξιολόγηση), δ) η ανάληψη πρωτοβουλίας (ατομική αξιολόγηση), ε) η πρωτοτυπία της εργασίας (ομαδική αξιολόγηση), στ) η συνεργατικότητα, ζ) η ποιότητα της εργασίας (ομαδική αξιολόγηση) και η) η συμπεριφορά των μαθητών (ατομική αξιολόγηση). Αναλυτικότερα η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια: ο Στάδιο αξιολόγησης Στη διάρκεια της πρώτης φάσης υλοποίησης της αξιολόγησης, έγινε μια πρώτη απόπειρα εκτίμησης της αποτελεσματικότητας της αξιολόγησης μέσω παρατήρησης. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι από τις πρώτες διδακτικές ώρες κατέστη δυνατή η αξιολόγηση των τομέων: συνεργατικότητα, κριτική ικανότητα, ανάληψη πρωτοβουλίας, διάθεση για εργασία και συμπεριφορά, όπως απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες. Στα σημεία του πίνακα όπου υπάρχει παύλα (-) συμβολίζεται η απουσία του μαθητή κατά τη συγκεκριμένη διδακτική ώρα, ενώ στα σημεία όπου υπάρχει κενό συμβολίζεται η αδυναμία του αξιολογητή να βαθμολογήσει τον μαθητή λόγω περιορισμένης συμμετοχής του ή λόγω έλλειψης επαρκούς συλλογής δεδομένων, προκειμένου να βαθμολογηθεί αντικειμενικά ο μαθητής. Στον πίνακα δίνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συνεργατικότητας των μαθητών. Η συνεργατικότητα είναι μια δεξιότητα που μπορεί να αξιολογηθεί από την αρχή της εφαρμογής του project. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε όλες τις ομάδες υπήρχαν μαθητές που συνεργάστηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό μεταξύ τους, ωστόσο παρατηρήθηκε ότι ακόμη και οι μαθητές που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στον τομέα αυτό δεν συνεργάστηκαν με όλα τα μέλη της ομάδας τους στον ίδιο βαθμό. Εντός των περισσότερων ομάδων σχηματίζονταν δυάδες ή τριάδες συνεργασίας, οι οποίες δεν συνεργάζονταν το ίδιο ικανοποιητικά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους, γεγονός που προβλημάτισε τους αξιολογητές και δυσκόλεψε το έργο της αξιολόγησης. Πίνακας. Συνεργατικότητα η η 3η 4 η η η 3η 4η ΜΕΛΟΣ ο ΜΕΛΟΣ ο ΜΕΛΟΣ 3 ο ΜΕΛΟΣ 4 ο ΜΕΛΟΣ 5 ο Η κριτική ικανότητα αποτελεί επίσης έναν τομέα αξιολόγησης των μαθητών που προϋποθέτει αφενός τη συμμετοχή του μαθητή, αφετέρου περισσότερες διδακτικές ώρες εφαρμογής του Σελίδα 74 από 09

9 project (Πίνακας ). Ωστόσο, θεωρούμε ότι είναι εφικτό οι μαθητές να αξιολογηθούν και σε αυτόν τον τομέα με την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν στη συζήτηση. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος τομέας μπορεί να αξιολογηθεί και στη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών των μαθητών μέσα από τις παρατηρήσεις τους κατά τη συλλογή και επεξεργασία του υλικού και των πληροφοριών για την υλοποίηση των εργασιών τους. Αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί στον παρακάτω πίνακα () είναι ότι και σε αυτόν τον τομέα οι μαθητές που αξιολογήθηκαν συγκεντρώνουν τις ίδιες σχεδόν βαθμολογίες από τους δύο αξιολογητές. Πίνακας. Κριτική ικανότητα η η 3η 4η η η 3η 4η ΜΕΛΟΣ ο ΜΕΛΟΣ ο ΜΕΛΟΣ 3ο ΜΕΛΟΣ 4ο ΜΕΛΟΣ 5ο Η λήψη πρωτοβουλιών αποτελεί επίσης έναν τομέα αξιολόγησης που μπορεί να βαθμολογηθεί εύκολα μέσω της μεθόδου project (Πίνακας 3). Συγκεκριμένα, ο εν λόγω τομέας αξιολογήθηκε από την η διδακτική ώρα εφαρμογής του project, ενώ παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές που επέλεξαν το προφίλ του ηγέτη κατά κύριο λόγο συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στον συγκεκριμένο τομέα. Αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί και στον συγκεκριμένο πίνακα είναι ότι και σε αυτόν τον τομέα οι δύο αξιολογητές συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό ως προς τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Πίνακας 3. Πρωτοβουλία η η 3η 4 η η η 3η 4η ΜΕΛΟΣ ο ΜΕΛΟΣ ο ΜΕΛΟΣ 3ο 4 3 ΜΕΛΟΣ 4ο ΜΕΛΟΣ 5ο Σελίδα 75 από 09

10 Η διάθεση για εργασία αποτελεί έναν τομέα αξιολόγησης που μπορεί επίσης να βαθμολογηθεί με ευκολία μέσω της μεθόδου project (Πίνακας 4). Η διάθεση για εργασία γίνεται αισθητή και ευδιάκριτη καθ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του project και συνήθως παραμένει αμετάβλητη, δηλαδή σχεδόν όλοι οι μαθητές παρουσίασαν τον ίδιο βαθμό διάθεσης για εργασία και τις τρεις διδακτικές ώρες που πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση. Αξιοσημείωτο είναι ότι και σε αυτόν τον τομέα οι μαθητές συγκεντρώνουν τις ίδιες σχεδόν βαθμολογίες από τους δύο αξιολογητές. Πίνακας 4. Διάθεση για εργασία η η 3η 4 η η η 3η 4η ΜΕΛΟΣ ο ΜΕΛΟΣ ο ΜΕΛΟΣ 3 ο ΜΕΛΟΣ 4 ο ΜΕΛΟΣ 5 ο Η συμπεριφορά αποτελεί τομέα που μπορεί να αξιολογηθεί από την αρχή της εφαρμογής του project, καθώς χαρακτηρίζει την προσωπικότητα του μαθητή και απορρέει από τη διάπλαση του χαρακτήρα του. Οι μαθητές αξιολογήθηκαν τόσο για τη συμπεριφορά τους μέσα στην τάξη όσο και για τη συμπεριφορά τους σε σχέση με τους συμμαθητές τους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν φαίνεται να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις (Πίνακας 5). ο Στάδιο αξιολόγησης Πίνακας 5. Συμπεριφορά η η 3η 4η η η 3η 4η ΜΕΛΟΣ ο ΜΕΛΟΣ ο ΜΕΛΟΣ 3ο ΜΕΛΟΣ 4ο ΜΕΛΟΣ 5ο Στη δεύτερη φάση υλοποίησης έγινε προσπάθεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας της αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας διδακτικής ώρας, οι μαθητές αξιολογήθηκαν στην κατανόηση των εννοιών (Πίνακας 6) μέσω της μεθόδου της χαρτογράφησης αλλά και Σελίδα 76 από 09

11 στο γνωστικό επίπεδο τάσεων και αλληλουχιών (Δημητρόπουλος, 998, Φορτούνη & Φραγκάκη, 003) σε σχέση με το υπό εξέταση κεφάλαιο του βιβλίου «Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος». Ο χάρτης των εννοιών απεικονίστηκε στον πίνακα της τάξης (Σχήμα - Χαρτογράφηση της έννοιας της κοινωνικοποίησης), ενώ η αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε με τη μορφή συζήτησης σχηματίζοντας ένα ημικύκλιο στο κέντρο της αίθουσας. Πίνακας 6. Κατανόηση εννοιών γνώσεις τάσεων και αλληλουχιών η η 3η 4η η η 3η 4η ΜΕΛΟΣ ο ΜΕΛΟΣ ο 4 4 ΜΕΛΟΣ 3ο ΜΕΛΟΣ 4ο ΜΕΛΟΣ 5ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ) αφομοίωση ) αλληλεπίδραση Σχήμα. Χαρτογράφηση της έννοιας της κοινωνικοποίησης Σελίδα 77 από 09

12 Η κατανόηση εννοιών αποτελεί τομέα που δεν μπορεί να αξιολογηθεί εύκολα με προφορική συζήτηση. Ορισμένοι από τους μαθητές ενδέχεται να γνωρίζουν τις υπό εξέταση έννοιες, αλλά να μην έχουν διάθεση για συμμετοχή ή να έχουν έλλειψη αυτοπεποίθησης, ώστε να υποστηρίξουν τα επιχειρήματά τους προφορικά. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η εξαγωγή συμπερασμάτων για το γνωστικό επίπεδο των μαθητών σε σχέση με τις τάσεις και τις αλληλουχίες της έννοιας της κοινωνικοποίησης στις οποίες αξιολογήθηκαν οι μαθητές είναι εφικτή. Προϋποθέτει όμως μεγαλύτερο χρόνο παρακολούθησης των μαθητών μέσω παρατήρησης. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι πιθανότατα η εξέταση των μαθητών στον συγκεκριμένο τομέα να ήταν περισσότερο αξιόπιστη και ακριβής, εάν η χαρτογράφηση γινόταν ατομικά και γραπτώς. Σε γενικές γραμμές, όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα (6), οι μαθητές που αξιολογήθηκαν στον τομέα αυτό συγκεντρώνουν τις ίδιες σχεδόν βαθμολογίες από τους δύο αξιολογητές. 3 ο Στάδιο αξιολόγησης Κατά τη διάρκεια της τρίτης φάσης υλοποίησης οι μαθητές αξιολογήθηκαν στους τομείς της πρωτοτυπίας (Πίνακας 7) και της ποιότητας της εργασίας (Πίνακας 8). Επίσης, αξιολογήθηκε ο τρόπος παρουσίασης των εργασιών από τους μαθητές, ενώ στο τέλος των παρουσιάσεων οι μαθητές αξιολόγησαν με τη μορφή συζήτησης το συνολικό project αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Πίνακας 7. Πρωτοτυπία η η 3η 4η η η 3η 4η ΜΕΛΟΣ ο ΜΕΛΟΣ ο ΜΕΛΟΣ 3ο ΜΕΛΟΣ 4ο ΜΕΛΟΣ 5ο Η πρωτοτυπία είναι μια δεξιότητα που αξιολογήθηκε συνολικά και όχι κατά άτομο. Ο τομέας αυτός αξιολογήθηκε και με βάση τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας που επέλεξε κάθε ομάδα. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν ελάχιστες αποκλίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Στον τομέα «ποιότητα εργασίας» (Πίνακας 8) αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα της εργασίας στο σύνολό της και όχι ο τρόπος με τον οποίο δούλεψε το κάθε μέλος ξεχωριστά. Σε γενικές γραμμές, οι αξιολογητές έμειναν ικανοποιημένοι από τις εργασίες των μαθητών, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα. Επίσης, ο τομέας αυτός αξιολογήθηκε με βάση το γραπτό Σελίδα 78 από 09

13 περιεχόμενο των εργασιών των μαθητών και δεν παρουσιάστηκε σημαντική απόκλιση μεταξύ των βαθμολογιών. Πίνακας 8. Ποιότητα εργασίας η η 3 η 4 η η η 3η 4η ΜΕΛΟΣ ο ΜΕΛΟΣ ο ΜΕΛΟΣ 3ο ΜΕΛΟΣ 4ο ΜΕΛΟΣ 5ο Συμπεράσματα Η χρήση μεθόδων αξιολόγησης οι οποίες αναδεικνύουν το σύνολο των δεξιοτήτων του μαθητή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ποιοτικής αξιολόγησης και των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης είναι ότι το συγκεκριμένο είδος αξιολόγησης καθιστά δυνατή την καταγραφή με μεγαλύτερη πληρότητα και σαφήνεια όλων των πτυχών της μαθησιακής προσπάθειας του μαθητή. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση δεν αποκτά κατά κύριο λόγο συγκριτικό χαρακτήρα (σύγκριση βαθμολογίας μεταξύ μαθητών), αλλά στηρίζεται κυρίως σε κριτήρια που προκύπτουν από τους μαθησιακούς στόχους (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 009). Η υλοποίηση ενός «σχεδίου εργασίας», όπως αποδίδεται στα ελληνικά ο όρος «μέθοδος project», αποτελεί μία διττή προσπάθεια εφαρμογής ενός εναλλακτικού τρόπου διδασκαλίας, που προϋποθέτει αφενός ένα καλά σχεδιασμένο πλαίσιο δράσης από τον εκπαιδευτικό και αφετέρου την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Απαραίτητη προϋπόθεση, όπως προαναφέρθηκε, είναι ο καθορισμός παιδαγωγικών στόχων εναρμονισμένων με το πεδίο εφαρμογής της μεθόδου (ανθρώπινο δυναμικό προσωπικότητα μαθητών, κανόνες λειτουργίας της εκάστοτε σχολικής μονάδας, υλικοτεχνική υποδομή κ.ά.) αλλά και με τη μέθοδο υλοποίησης (προκαθορισμένο σχέδιο δράσης με χαρακτηριστικά όπως: επιλογή θεματολογίας από την καθημερινή ζωή, επαφή με την κοινωνία, συνεργασία, ενεργοποίηση των μαθητών, δημιουργική σκέψη και διαθεματικότητα). Ωστόσο, είναι εντέλει εφικτή η εφαρμογή της αξιολόγησης μέσω της μεθόδου project; Μπορεί ο εκπαιδευτικός να αξιολογήσει τους μαθητές τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δεξιοτήτων μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου; Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, κατέστη δυνατή η αποτελεσματική αξιολόγηση όλων των τομέων που είχαν προκαθοριστεί, δεδομένων των περιοριστικών παραγόντων που χαρακτηρίζουν το είδος της Σελίδα 79 από 09

14 έρευνας ως μελέτη περίπτωσης (ελάχιστος χρόνος γνωριμίας με τους μαθητές, περιορισμένος χρόνος εφαρμογής του project). Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση του συνόλου του προγράμματος από τις εκπαιδευτικούς, η αποτελεσματικότητα του project συνίσταται στην επιτυχή εκπλήρωση των παιδαγωγικών στόχων που προαναφέρθηκαν. Από την πλευρά των μαθητών, η αξιολόγηση της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε υπό τη μορφή συζήτησης κατά την τελευταία διδακτική ώρα. Οι μαθητές δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη διεξαγωγή του project, το οποίο χαρακτήρισαν ως ενδιαφέροντα τρόπο μάθησης. Επίσης, οι ίδιοι δήλωσαν ικανοποιημένοι και από τον ρόλο των εισηγητριών-συντονιστριών. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί σκοποί που επιτεύχθηκαν είναι οι εξής: μέσω της μεθόδου της χαρτογράφησης των εννοιών, διαπιστώθηκε η επιτυχής οργάνωση των γνώσεων των μαθητών αναφορικά με τους φορείς κοινωνικοποίησης και συγκεκριμένα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εφηβεία, οι μαθητές ενημερώθηκαν για την ύπαρξη νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι μαθητές παρουσίασαν με λεπτομερή και αποτελεσματικό τρόπο το σύνολο των σύγχρονων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη λειτουργία τους, κατά τη διαδικασία διεξαγωγής των εργασιών, πραγματοποιήθηκε η σύνδεση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με την καθημερινή ζωή των εφήβων μέσω της χρήσης τους για τη συλλογή και ανταλλαγή των πληροφοριών, οι μαθητές έδειξαν να κατανοούν τις διαδικτυακές απειλές και τους κινδύνους που υφίστανται κατά τη χρήση των σύγχρονων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που διαπιστώνεται από την επιτυχή κατασκευή ενημερωτικής αφίσας με θέμα την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, επιτεύχθηκε η καλλιέργεια δεξιοτήτων σε επίπεδο ομαδικής συνεργασίας, καθώς διαπιστώθηκε συνεργατικό κλίμα μεταξύ των μαθητών, σε επίπεδο χρήσης νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα εφαρμογών πληροφορικής για την υλοποίηση των εργασιών και σε επίπεδο αναζήτησης πληροφοριών και συγκέντρωσης υλικού, όπως φάνηκε από το περιεχόμενο των εργασιών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εφαρμογή της μεθόδου project δεν είχε μόνο θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο απόκτησης γνώσεων και καλλιέργειας δεξιοτήτων των μαθητών, αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσε εφαλτήριο για την ενημέρωση του συνόλου της σχολικής κοινότητας για την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, όπως επίσης και για τους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση του διαδικτύου μέσω της αφίσας που κατασκευάστηκε από την 4 η ομάδα εργασίας. Σε γενικές γραμμές, η υλοποίηση του project μετέτρεψε τη διεξαγωγή της αξιολόγησης σε μία ενδιαφέρουσα και ευχάριστη διαδικασία τόσο για τις εισηγήτριες όσο και για τους μαθητές. Οι εισηγήτριες «μετέτρεψαν» τον ρόλο του αξιολογητή σε ρόλο παρατηρητή, ο οποίος έχει στη διάθεσή του πλήθος πληροφοριών, αλλά και άνεση χρόνου, ώστε να αξιολογήσει όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά τους μαθητές. Από την άλλη πλευρά, οι Σελίδα 80 από 09

15 μαθητές μη γνωρίζοντας ότι αξιολογούνται, απαλλαγμένοι από το εξεταστικό άγχος των παραδοσιακών μεθόδων αξιολόγησης, είχαν τη δυνατότητα να «ξεδιπλώσουν» την προσωπικότητά τους και το σύνολο των δυνατοτήτων τους. Τέλος, θεωρούμε απαραίτητη την επισήμανση κάποιων προτάσεων για μία βελτιωμένη εφαρμογή αξιολόγησης μέσω της μεθόδου project σε μελλοντική έρευνα. Αρχικά, απαιτούνται περισσότερες διδακτικές ώρες υλοποίησης της διαδικασίας εφαρμογής του project και αξιολόγηση του γνωστικού επιπέδου με επιπρόσθετη γραπτή, ατομική εξέταση. Θα ήταν πολύ σημαντικό στους τομείς αξιολόγησης να υπάρχουν οι τομείς της συμμετοχής αλλά και της εμπλοκής των μαθητών στην υλοποίηση του project. Κλείνοντας, θα μπορούσε να γίνει αξιολόγηση του προγράμματος και των εισηγητών με ερωτηματολόγιο στο τέλος της διαδικασίας. Βιβλιογραφικές αναφορές Δημητρόπουλος, Ε. (998). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση του μαθητή. Θεωρία- Πράξη- Προβλήματα, 5 η έκδοση. Αθήνα: Γρηγόρης. Frey, K. (986). Η Μέθοδος Project: Μία μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, μτφρ. Κ. Μάλλιου. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Κακανά, Δ., Μπότσογλου, Κ., Χανιωτάκης, Ν. &, Καβαλάρη, Ε. (επιμ.) (006). Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση, 7 κείμενα για την Αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Καπαχτσή, Β. (008). Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού: στάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στην αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Καπαχτσή, Β. (0) Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: μία αναπτυξιακή διαδικασία. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Καψάλης, Α. & Χανιωτάκης, Ν. (0). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Ματσαγγούρας, Η. (995). Ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης. Ματσαγγούρας, Η. (995). Η Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Αθήνα: Γρηγόρης. Shaffer, D. (004). Εξελικτική Ψυχολογία: Παιδική ηλικία και Εφηβεία. Μτφρ. Μ. Αντωνοπούλου, επιμ. Ε. Μακρή- Μπότσαρη. Αθήνα: Έλλην. Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (00). Η Μέθοδος Project στη θεωρία και την πράξη. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (009). Σχολική Αξιολόγηση: Αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, του εκπαιδευτικού και της επίδοσης του μαθητή. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Σελίδα 8 από 09

16 Φορτούνη, Τζ. & Φραγκάκη, Μ. (003). Εννοιολογική χαρτογράφηση: μία διδακτική παρέμβαση, ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Σύρος. Χρυσαφίδης, Κ. (00) Βιωματική- Επικοινωνιακή Διδασκαλία: Η Εισαγωγή της Μεθόδου Project στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Σελίδα 8 από 09

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016 Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ «Είναι μια συνεχής διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων (δεικτών),

Διαβάστε περισσότερα

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών «Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Ρωτώ τον εαυτό μου Κάνε αυτήν την απλή ερώτηση στον εαυτό σου, κάθε πρωί στην πορεία σου για το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο 2015 2016 Διευθύντρια: Μαρία Τράγγολα Παπά Συντονιστής: Γιώργος Σολωμού Υποστηρικτής Π.Ι.: Δρ Έλενα Χριστοφίδου Αριθμός τμημάτων: 9 τμήματα (ανά 3 σε κάθε Δ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT Η διεξαγωγή σχεδίων εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, προβάλλει ως αναγκαιότητα, για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς και όλων εκείνων των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Έξι συν Ένα λάθη των διδασκόντων και τρόποι αντιμετώπισής τους Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2012 Γιάννης Τζωρτζάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ1201 Περιφέρειας Κρήτης & Κυκλάδων Ερευνητικές Εργασίες:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

αξιοποίηση της αξιολόγησης για τη βελτίωση της μάθησης αξιολόγηση με στόχο την προώθηση των ευρύτερων σκοπών του σχολείου

αξιοποίηση της αξιολόγησης για τη βελτίωση της μάθησης αξιολόγηση με στόχο την προώθηση των ευρύτερων σκοπών του σχολείου αξιοποίηση της αξιολόγησης για τη βελτίωση της μάθησης αξιολόγηση με στόχο την προώθηση των ευρύτερων σκοπών του σχολείου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ, PhD Σχολικός Σύμβουλος Φ.Ε. / ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου Αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Από την αρχή της καταγωγής στην αρχή της επίδοσης Δάσκαλος: -Για να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών 1 η Σύνοψη πολιτικής σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Πορίσματα της ανάλυσης αναγκών του έργου VIRTUS Σύντομη περιγραφή του έργου Κύριος στόχος του έργου «Εικονική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Τομέας/Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών Δείκτης 3.1 Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ"

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Δομή παρουσίασης Θεωρητική παρουσίαση της Μεθόδου Project Εφαρμογές της μεθόδου Project Στάδια-σταθμοί υλοποίησης project Θεωρητική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Τρόπος υλοποίησης: Σύγχρονα Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ 26 /01/2013 Τσαρούχα Βικτωρία ΠΕ 06 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προγραµµατισµός και διεξαγωγή έρευνας 30% Περιεχόµενο ερευνητικής έκθεσης 30% Γλώσσα,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2012

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2012 Αξιολόγηση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2012 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Τι γνωρίζουν οι μαθητές? (Pellegrino, Chudowsky) Βάσει ενδείξεων Τι λένε Τι κάνουν Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πως γίνεται? Λαμβάνει υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε.

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. Αρχές και πρακτικές Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. «Βίωμα» Η έννοια του βιώματος συνδέεται με το συγκινησιακό φαινόμενο. Βίωμα είναι η προσωπική εμπειρία που συγκινεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Παράρτημα Βόλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ι Δρ. Γιώργος Μαγγόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. -Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2. -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» «Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2017 Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Μανώλης Πατσαδάκης

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Μανώλης Πατσαδάκης ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μανώλης Πατσαδάκης Γιατί Αξιολόγηση των Μαθητών; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Υποστηρίζει την επίτευξη των γενικών εκπ/κών στόχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοποί της αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού (N. 2986/02, Άρθρο. 5, παρ. 1) α. Η ενίσχυση της αυτογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι. (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι. (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον Στόχοι της Σχολικής Πρακτικής Ι Επιδιώκεται οι φοιτητές/-τριες: Να εξοικειωθούν με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΘΕΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΔΟΜΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΘΕΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΔΟΜΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΔΟΜΗ ΘΕΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β.Δ. Α Β.Δ. (4) ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (30) εκ των οποίων οι 10 είναι συνεχώς στο σχολείο ΜΑΘΗΤΕΣ (160) Ανάπτυξη της σχολικής μονάδας ως κοινότητας μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project)

Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητικές Εργασίες (Project) Τι είναι ερευνητική εργασία Σκοπός της ερευνητικής εργασίας Εκπαιδευτική Αξία Προϋποθέσεις επιτυχίας του project Ρόλος του μαθητή Ρόλος του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

«Παίζοντας με τα πρωτόνια στην Ε.Ε.»

«Παίζοντας με τα πρωτόνια στην Ε.Ε.» Εκπαιδευτική Δράση Teachers 4 Europe «Παίζοντας με τα πρωτόνια στην Ε.Ε.» ΖΕΡΒΟY ΚΥΡΙΑΚH ΠΕ 70 ΔΑΣΚAΛΑ/ΠΕ 13 ΝΟΜΙΚOΣ 6 Ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚO Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡIΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟY ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Οι μαθητές μας αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Προφίλ του Σχολείου Αριθμός Μαθητών: 397 Αριθμός Εκπαιδευτικών: 68 Αριθμός Τμημάτων: 20 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας: 1. Αστικό σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης.

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης. Περιγραφή της ερευνητικής εργασίας Βασικοί σκοποί της έρευνας: Η οικοδόμηση γνώσεων όσον αφορά στη λειτουργία των φωτογραφικών τεχνικών (αναλογικών ψηφιακών) διερευνώντας το θέμα κάτω από το πρίσμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Εισαγωγικά Η παιδαγωγική του Σχεδίου Εργασίας ή μέθοδος Project βασίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και πως αντιμετωπίζονται. Προβλήματα που εντοπίστηκαν από του υπεύθυνους Ε.Ε. και εκφράστηκαν μέσω των συντονιστών και πιθανές λύσεις

Προβλήματα και πως αντιμετωπίζονται. Προβλήματα που εντοπίστηκαν από του υπεύθυνους Ε.Ε. και εκφράστηκαν μέσω των συντονιστών και πιθανές λύσεις Προβλήματα και πως αντιμετωπίζονται Προβλήματα που εντοπίστηκαν από του υπεύθυνους Ε.Ε. και εκφράστηκαν μέσω των συντονιστών και πιθανές λύσεις Υπάρχουν ελλείψεις σε υπολογιστές, εκτυπωτές, βιντεοπροβολείς,

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου

Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου ΤΟΜΕΑΣ 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή - Σκοπός: Η συνολική αποτίμηση της επίτευξης των στόχων του σχολείου σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μανούσου Μ. Κουτσούμπα Α. Χαρτοφύλακα Ι. Γκιόσος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ε. Μανούσου Μ. Κουτσούμπα Α. Χαρτοφύλακα Ι. Γκιόσος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ε. Μανούσου Μ. Κουτσούμπα Α. Χαρτοφύλακα Ι. Γκιόσος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εισαγωγή Πλαίσιο: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Θεματική Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Σε ισχύ το ΑΠΣ του 1990 (ΥΠΕΠΘ Δ/νση Φυσικής Αγωγής, Αθήνα 1990) Οι μαθητές επιλέγουν ένα άθλημα ή μια κινητική δραστηριότητα της αρεσκείας τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Καθηγήτρια Πληροφορικής MSc Μηχανικός Πληροφορικών Συστημάτων TI EINAI TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ -BLOG Πρόκειται για ένα διαδικτυακό ημερολόγιο - σημειωματάριο,

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίζοντας την «εξαέρωση»: διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών και αναλυτικό πρόγραμμα

Προσεγγίζοντας την «εξαέρωση»: διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών και αναλυτικό πρόγραμμα Προσεγγίζοντας την «εξαέρωση»: διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών και αναλυτικό πρόγραμμα Παρασκευή Καβαλάρη Υποψήφια διδάκτορας ΠΤΠΕ ΠΘ Δόμνα-Μίκα Κακανά Καθηγήτρια ΠΤΠΕ ΠΘ Βασιλεία Χρηστίδου Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πήραμε 24 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 1. Τα δρώμενα της ημερίδας ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες σας; Μετρήθηκαν 24 «Ναι» και κανένα «Όχι».

Πήραμε 24 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 1. Τα δρώμενα της ημερίδας ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες σας; Μετρήθηκαν 24 «Ναι» και κανένα «Όχι». Αξιολόγηση ημερίδας «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 11 Ιανουαρίου 2014, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα Πήραμε 24 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 1. Τα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 05-6 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής 3 η Ατομική Εργασία Καταληκτική Ημερομηνία Παράδοσης της Εργασίας: 5/3/2012 Σκοπός της εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός σεναρίου διδασκαλίας για έννοια/ες του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας η χρονιά

Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας η χρονιά Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας 2015-2016 2 η χρονιά Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Αποτελεσματική Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου» Συμμετοχή στη δράση 91 μαθητές/τριες 10 εκπαιδευτικοί Ανάγκη εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΔΠΘ Τι είναι μια μικροδιδασκαλία; Μια μικροδιδασκαλία είναι μια μικρογραφία μαθήματος, μια ενδεικτική διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ, Φυσικός, PhD ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ, Φυσικός, PhD ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ως ΕΡΓΑΛΕΙΟ του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ, Φυσικός, PhD ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ η μικροδιδασκαλία, είναι μια: μικρογραφία μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

(Από το βιβλίο: Το Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, Γνώση και Πρόληψη, Δρ Νέλλη Αρβανίτη)

(Από το βιβλίο: Το Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, Γνώση και Πρόληψη, Δρ Νέλλη Αρβανίτη) Μεθοδολογία ενός μαθήματος αντι ντόπινγκ (Από το βιβλίο: Το Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, Γνώση και Πρόληψη, Δρ Νέλλη Αρβανίτη) Η Εκπαίδευση ως θεσμός παραπέμπει στην κοινωνική και μορφωτική λειτουργία. Προωθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία: projicio = προβάλλω, σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο µυαλό µου. Σηµερινή χρήση: Η λέξη project εµπεριέχει δύ

Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία: projicio = προβάλλω, σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο µυαλό µου. Σηµερινή χρήση: Η λέξη project εµπεριέχει δύ Ηµερίδα εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Κατερίνη, 10-10-2008 Η Παιδαγωγική του ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μέθοδος Project) Γιώργος Περδίκης Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία:

Διαβάστε περισσότερα

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials Εργαστήρι 3 Ο συμβουλευτικός ρόλος της ομάδας στήριξης σχολείων που εφαρμόζουν τη δυναμική προσέγγιση σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης 1 } Ορισµός: Απόδοση αξίας Απόδοση προσήµου σε κάτι που αξιολογείται Σύγκρισης δύο πραγµάτων } Αξιολόγηση Αποτίµηση στόχου (σύγκριση του στόχου µε το αποτέλεσµα) Σηµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Seminar s outline ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Διαχρονική και σταθερή αξία στην εκπαιδευτική πραγματικότητα φέρει ο εκπαιδευτικός. Αδιαμφισβήτητα διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Φυσικός, M.Ed. Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας

ΑΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Φυσικός, M.Ed. Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας ΑΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Φυσικός, M.Ed. Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας Ομιλία με θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Εκδήλωση αριστούχων μαθητών: Οι μαθητές συναντούν τη Φυσική και η Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων της συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία

Θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων της συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία Θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων της συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία Κωνσταντίνα Πηλείδου Σχολική Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ Σταυρούπολη 05/09/2017 https://pileidou.wordpress.com/

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Ευρυτανίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Ευρυτανίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Ευρυτανίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 4ο ημοτικό Σχολείο Καρπενησίου Υπεύθυνος: Ζάγκας Λευτέρης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016 Αξιολόγηση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Τι γνωρίζουν οι μαθητές; (Pellegrino, Chudowsky) Σε ποιο βαθμό; Τι δεν μάθανε; Βάσει ενδείξεων Τι λένε Τι κάνουν Βοηθά να δούμε αν πετύχαμε

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα