Πρότυπο Σχέδιο ιαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τοµέα των οµικών Υλικών. Σύνοψη έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρότυπο Σχέδιο ιαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τοµέα των οµικών Υλικών. Σύνοψη έργου"

Transcript

1 Πρότυπο Σχέδιο ιαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τοµέα των οµικών Υλικών Σύνοψη έργου Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθήνα, Μάιος 2012

2 Το «Πρότυπο Σχέδιο ιαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τοµέα των οµικών Υλικών» εκπονήθηκε από την Ένωση της εταιρείας «PLANET Α.Ε. Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών» και του «Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος» και για λογαριασµό του ΣΕΒ και της Ανώνυµης Εταιρείας Αναπτυξιακών ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας. Συγχρηµατοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

3 Εισαγωγή Υφιστάµενη Κατάσταση Προσαρµογές για την Ανταγωνιστική Ανάκαµψη 3

4 Η πρωτοβουλία του ΣΕΒ Ανάγκη για σταθεροποίηση, ανάκαµψη και ανάπτυξη Η οικονοµική κρίση αγγίζει καταλυτικά όλους τους κλάδους της επιχειρηµατικότητας. Η συρρίκνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας δεν µπορεί να αντιστραφεί χωρίς ολοκληρωµένες παρεµβάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο ΣΕΒ δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη σταθεροποίηση, ανάκαµψη και ανάπτυξη στρατηγικών τοµέων της επιχειρηµατικότητας. Επιδιώκει ενεργητικά τη διαµόρφωση ουσιαστικών προτάσεων µε ελληνική ταυτότητα για τη στήριξη των κρίσιµων αυτών τοµέων ώστε να προσαρµοστούν στη συνεχιζόµενη οικονοµική ύφεση. Ο τοµέας των οµικών Υλικών έχει παραδοσιακά σηµαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Πλήττεται όµως εκτεταµένα από της τρέχουσα οικονοµική συγκυρία που έχει οδηγήσει στην κατακόρυφη συρρίκνωση ειδικά του κατασκευαστικού τοµέα. Για το λόγο αυτό ο ΣΕΒ θεώρησε αναγκαία τη διαµόρφωση ενός «Προτύπου Σχεδίου ιαχείρισης Αλλαγών» µε απώτερο σκοπό τη σύνθεση προτάσεων πολιτικής για την προσαρµογή των παραγωγικών διαδικασιών, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του τοµέα αλλά και την ενίσχυση της ικανότητας των επιχειρήσεων να αντιµετωπίσουν την κρίση. 4

5 Η πρωτοβουλία του ΣΕΒ Εστίαση στην επιχειρηµατικότητα Ο ΣΕΒ επιδίωξε τη διαµόρφωση (από κοινού µε τις επιχειρήσεις του τοµέα) ενός συνεκτικού πλαισίου προτάσεων για την στήριξη του τοµέα. Μέσα από το πρότυπο σχέδιο ο ΣΕΒ δίνει ιδιαίτερη σηµασία σε θέµατα όπως: Σταθεροποίηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα Εδραίωση βιώσιµων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών σε ένα σαφές επιχειρηµατικό πλαίσιο ως κρίσιµη προϋπόθεση για την ανάκαµψη και ανάπτυξη του τοµέα Αναγνώριση και δροµολόγηση κρίσιµων θεσµικών αλλαγών που θα επιταχύνουν περαιτέρω την δηµιουργία βιώσιµης επιχειρηµατικότητας στον τοµέα. Ενεργητική συµµετοχή των επιχειρήσεων του τοµέα Το πρότυπο σχέδιο διαχείρισης αλλαγών συν-διαµορφώθηκε µε τη συµµετοχή 25 από τις σηµαντικότερες εταιρίες του τοµέα σε εργαστήρια (workshops) µεταφοράς τεχνογνωσίας. Η ενεργητική επικοινωνία µε τις επιχειρήσεις αποτέλεσε ευκαιρία για: ικτύωση επιχειρήσεων για µεγαλύτερη συµπληρωµατικότητα προϊόντων, οικονοµίες κλίµακας Αναγνώριση κοινών ευκαιριών διεθνοποίησης και εξωστρέφειας του τοµέα Ενεργή διάχυση τεχνογνωσίας και προσαρµογή στις τεχνολογικές προκλήσεις και εξελίξεις Ανάδειξη των σηµαντικότερων θεµάτων του θεσµικού περιβάλλοντος 5

6 Εισαγωγή Υφιστάµενη Κατάσταση Προσαρµογές για την Ανταγωνιστική Ανάκαµψη 6

7 Οριοθέτηση του τοµέα Ο ευρύτερος τοµέας των δοµικών υλικών χαρακτηρίζεται από πολυσχιδή δοµή καθώς περιλαµβάνει πολλούς κλάδους παραγωγής προϊόντων που χρησιµοποιούνται σε διάφορα στάδια και τµήµατα ενός τεχνικού έργου ή µιας κτιριακής κατασκευής. Στο πλαίσιο του σχεδίου εξετάστηκαν οι επτά σηµαντικότεροι κλάδοι (µε ανάλυση σε είκοσι έξι επιµέρους υπο-κλάδους) οι οποίοι συγκροτούν τον ευρύτερο τοµέα των οµικών Υλικών στη χώρα : 1. Τσιµέντο σκυρόδεµα 2. Χηµικά προϊόντα που ενσωµατώνονται στις κατασκευές: µονωτικά - χρώµατα βερνίκια - κόλλες 3. Μέταλλα και µεταλλικά προϊόντα: χάλυβας σίδηρος - αλουµίνιο µεταλλικές κατασκευές, κλπ 4. Πλακίδια τούβλα κεραµίδια µάρµαρα/γρανίτες και συναφή προϊόντα 5. Σύρµατα καλώδια υλικό και συσκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων µηχανήµατα 6. Πλαστικά προϊόντα, σωλήνες, προϊόντα για τις υδραυλικές εργασίες, είδη υγιεινής / είδη κεντρικής θέρµανσης 7. οµικά προϊόντα ξυλείας 7

8 Σηµαντική αναχαίτιση της ανάπτυξης του κλάδου λόγω κρίσης Υψηλός ρυθµός ανάπτυξης κατασκευαστικού κλάδου, ευρύτερου τοµέα δοµικών υλικών και σχετικών υπηρεσιών την τελευταία 15ετία µε σηµαντική συµµετοχή στο ΑΕΠ (ποσοστό που έφτασε και το 25%) Συνεχιζόµενη αναχαίτιση της ανάπτυξης από το 2008 λόγω της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής κρίσης µε: ραστική µείωση εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας (στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα) Έλλειψη χρηµατοδότησης και ρευστότητας Αβεβαιότητα αγοραστών µε αποτέλεσµα την περαιτέρω µείωση της ζήτησης Ειδικότερα για τις κατασκευές, κατά την διάρκεια του Γ τριµήνου του 2011 καταγράφονται τα εξής: ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές συρρικνώνεται επί 12 συνεχόµενα τρίµηνα, µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται µειωµένος κατά 9,4% έναντι του Γ τριµήνου 2010 η συνολική απασχόληση στον κατασκευαστικό κλάδο συρρικνώνεται επί 13 συνεχόµενα τρίµηνα και παρουσιάζεται µειωµένη κατά 24,3% έναντι του Γ τριµήνου 2010 ( λιγότερες θέσεις εργασίας από την αρχή της κρίσης) η συµµετοχή του κατασκευαστικού κλάδου στο ΑΕΠ συρρικνώνεται επί 9 συνεχόµενα τρίµηνα και καταγράφει τη χαµηλότερη τιµή της για τα τελευταία 12 έτη (µόλις 3,9%, έναντι 4,8% του Γ τριµήνου του 2010) οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις σε κατασκευές παρουσιάζουν µείωση κατά 19,7% έναντι του Γ τριµήνου 2010 Πηγή: ΣΑΤΕ 8

9 Η εξωστρέφεια του τοµέα δίνει απάντηση στην κρίση Τα δοµικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 21,2% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών το 2010 Συνολικές εξαγωγές ύψους 3,45 δισ. το 2010, αυξηµένες κατά 17,2% σε σχέση µε το 2009 Νέοι είσοδοι δοµικών υλικών (προϊόντα έλασης σιδήρου, είδη χοντροσύρµατος, ράβδοι χαλκού, σωλήνες µη κυκλικής τοµής) στα 100 πιο εξαγώγιµα δοµικά προϊόντα για το 2011 Σηµαντική ενίσχυση του κλάδου των βιοµηχανικών δοµικών υλικών από επιδόσεις προϊόντων αργιλίου, µε ποσοστό συµµετοχής 11,94% στο σύνολο των εξαγωγών και αξία εκ. το 2011 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΠΣΕ, ΚΕΕΜ 9

10 Κρίσιµα ζητήµατα για τον Τοµέα Στρατηγική Οργάνωση Τεχνογνωσία Ανθρώπινο υναµικό Εξωστρέφεια Πως αντιµετωπίζουν οι εταιρείες τη µικρή ελληνική αγορά Ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την εγχώρια ανάπτυξη Σε ποιους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας µπορεί να τεκµηριωθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα Ποιες είναι οι πολιτικές αντιµετώπισης της οικονοµικής ύφεσης Ποια η σχέση των µεγάλων εταιριών µε τις ΜΜΕ (υπεργολάβους, συνεργάτες / τοποθετητές Έχουν γίνει προσπάθειες δικτύωσης µεταξύ των επιχειρήσεων Πόσο αξιοποιούνται οι συνεργασίες για τη µεγιστοποίηση των συνεργιών Ποια η σύνδεση και οι σχέσεις των επιχειρήσεων µε τον ακαδηµαϊκό/ερευνητικό χώρο Πως αναπτύσσεται και υποστηρίζει η Ε&Α τον τοµέα των οµικών Υλικών Ποια πρακτικά βήµατα απαιτούνται για τη µεταφορά τεχνογνωσίας Πόσο αποδίδει η επένδυση Ε&Α Ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που δίνει η ίδια η Ε&Α Ποια επένδυση γίνεται για την εκπαίδευση Ανθρώπινου υναµικού Πώς µπορούν να επιδράσουν τα ΑΕΙ στη διαδικασία και το αποτέλεσµα Ποια επαφή αποκτά το Α µε τη διαδικασία τοποθέτησης προϊόντων στην αγορά Πώς αντιµετωπίζεται η απώλεια ειδικευµένου Α στην κρίση Ποια είναι τα εµπόδια για την έξοδο σε διεθνείς αγορές Ποιες ενέργειες γίνονται για τη διεύρυνση αγορών (εξωτερικό, νέα προϊόντα, κλπ) Ποια θεσµικά µέτρα µπορούν να συµβάλουν στην εξωστρέφεια Ποιες δράσεις µπορούν να αναλάβουν οι συλλογικοί φορείς Πόσο εφικτή είναι η δηµιουργία κοινών υποδοµών για ξένες αγορές 10

11 Τοµέας οµικών Υλικών: SWOT Analysis (1) υνατά σηµεία Η µεγάλη σηµασία του ευρύτερου κλάδου των δοµικών υλικών ως κλάδου της µεταποίησης Η µεγάλη εξαγωγική διείσδυση που έχει ο κλάδος των δοµικών υλικών στις όµορες Βαλκανικές χώρες Οι τεχνολογικές δυνατότητες των εγχώριων ηγέτιδων επιχειρήσεων και η παραγωγική τους ευελιξία Η εξωστρεφής δραστηριότητα των επιχειρήσεων του τοµέα και η στρατηγική υποκατάστασης του χαµένου µεριδίου της εγχώριας αγοράς από δραστηριότητα στις διεθνείς αγορές Τα σηµαντικά αποθέµατα γνώσης και τεχνογνωσίας για την παραγωγή εξειδικευµένων προϊόντων που διαθέτουν οι ηγέτιδες επιχειρήσεις του τοµέα Η ύπαρξη πραγµατικών σηµάτων συµµόρφωσης και τήρησης σχετικών προδιαγραφών από τις εγχώριες επιχειρήσεις Αδύνατα Σηµεία Η πληµµελής παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων από τις ΜΜΕ του τοµέα Η περιορισµένη συνεργασία µε την ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα Η υψηλή κατανάλωση ενέργειας από τις επιχειρήσεις του κλάδου και οι ιδιαίτερα ρυπογόνες διεργασίες παραγωγής τους Η έλλειψη εκπαιδευµένου και πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού κυρίως στις ΜΜΕ και στους κλάδους των τοποθετητών Η έλλειψη άµεσων ξένων επενδύσεων στον τοµέα 11

12 Τοµέας οµικών Υλικών: SWOT Analysis (2) Ευκαιρίες Η τεχνολογική αναβάθµιση του κλάδου και η ανάπτυξη προϊόντων µε συγκριτικά τεχνολογικά πλεονεκτήµατα Η κυρίαρχη θέση του κλάδου στις Βαλκανικές χώρες Η µερική χρηµατοδότηση της έρευνας για την ανάπτυξη νέων καινοτόµων προϊόντων Ο νέος αναπτυξιακός επενδυτικός νόµος Απειλές Ο ελλιπής έλεγχος της αγοράς, η απουσία προδιαγραφών και η εκτεταµένη παραοικονοµία Η απουσία εργαστηρίων πιστοποίησης Το δαιδαλώδες, πολύπλοκο και αλληλοεπικαλυπτόµενο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για τον κλάδο Η απουσία συγκεκριµένων αρχών και βιοµηχανικής πολιτικής υποστήριξης Οι παρωχηµένοι κανονισµοί ασφάλειας και ελέγχου για σειρά προϊόντων δοµικών κατασκευών Η διάρκεια της οικονοµικής ύφεσης Η ταχεία απώλεια θέσεων εργασία Ο κατακερµατισµός του κλάδου Η ένταση του διεθνούς ανταγωνισµού Η µη πιστή εφαρµογή των Συµφωνιών Αµοιβαίας και Ισότιµης Αναγνώρισης των ελληνικών σηµάτων σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές 12

13 Εισαγωγή Υφιστάµενη Κατάσταση Προσαρµογές για την Ανταγωνιστική Ανάκαµψη 13

14 Βασικά συµπεράσµατα των συναντήσεων εργασίας Στρατηγική Ενίσχυση της διαδικασίας πιστοποίησης των προϊόντων και οργάνωσης της αγοράς Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου για να αντιµετωπιστούν οι παθογένειες της αγοράς Στροφή στις αγορές του εξωτερικού για τα προϊόντα που µπορούν να διακινηθούν Οργάνωση Τεχνογνωσία Ανθρώπινο υναµικό Εξωστρέφεια Ανάγκη συνεργασιών µεταξύ ΜΜΕ και µεγάλων επιχειρήσεων (π.χ. κλάδο αλουµινίου) για να νέες αγορές του εξωτερικού µιας και δεν υπάρχει προς το παρόν οργανωµένη συνεργασία εν υφίστανται επιτυχηµένα παραδείγµατα clusters στον τοµέα Οι επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει τα προηγούµενα χρόνια έχουν ενισχύσει το τεχνολογικό υπόβαθρο των επιχειρήσεων (τουλάχιστον των µεγάλων του κάθε κλάδου) εν υπάρχει επαρκής συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων και της ακαδηµαϊκής και ερευνητικής κοινότητας (εξαίρεση αποτελεί ο χώρος του αλουµινίου) Οι επιχειρήσεις προχωρούν στην παραγωγή νέων προϊόντων, όµως το καινοτόµο προϊόν δεν εισέρχεται εύκολα στην ελληνική αγορά Με εξαίρεση τις µεγάλες επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν πλήρως οργανωµένα τµήµατα έρευνας Αναγκαία η εκπαίδευση των φοιτητών ευρύτερα στα δοµικά υλικά Αναγκαία η πιστοποίηση των επαγγελµάτων του τοµέα και η αναβάθµιση του επιπέδου κατάρτισης κυρίως των τεχνιτών / τοποθετητών Παρατηρείται η ανάγκη ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού σε µεσαίο στελεχιακό δυναµικό (τεχνίτες) και στελεχιακό δυναµικό που χειρίζεται τον εξαγωγικό τοµέα Ραγδαία µείωση του αριθµού των αυτοαπασχολουµένων στον τοµέα Έντονος εξαγωγικός προσανατολισµός προς την Βαλκανική και άνοιγµα προς τη Μέση Ανατολή Πολλά προϊόντα του κλάδου δεν είναι εξαγώγιµα Προβλήµατα στην προώθηση και καθιέρωση νέων προϊόντων στην ελληνική αγορά 14

15 Τάσεις και προοπτικές: Η καινοτοµία και η εξωστρέφεια είναι η απάντηση στην κρίση 1 ιεθνείς Τάσεις υναµική της Ελληνικής Αγοράς 2 Χρονισµός και βαθµός εφαρµογής: Καθορισµός ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας και ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα δοµικά υλικά Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρµας «Όραµα 2030» Παγκοσµιοποίηση και ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας αναδυόµενων χωρών 3 Αξιοποίηση Ευκαιριών Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µε: ικτύωση και µεταφορά τεχνογνωσίας Αξιοποίηση της κυρίαρχης θέσης του τοµέα στις Βαλκανικές χώρες Στήριξη στο υπάρχον αναβαθµισµένο τεχνολογικό υπόβαθρο των εταιριών του τοµέα Αξιοποίηση ΕΣΠΑ, 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Ε.Ε., χρηµατοδότηση clusters, νέος αναπτυξιακός νόµος, πρόγραµµα «Εξωστρέφεια» Ο τοµέας των οµικών Υλικών την επόµενη δεκαετία Ενίσχυση της δυναµικής: Καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας Τεχνογνωσίας και ανθρώπινου δυναµικού Ανάπτυξης νέων αγορών (τουριστική κατοικία, ανακατασκευές κτιρίων, κλπ.) Ανάπτυξης νέων προϊόντων (περιβαλλοντικό αντίκτυπο των.υ.) Ανάσχεση Απειλών Επιτυχής αντιµετώπιση: ραµατικής µείωσης του µεγέθους της αγοράς Οικονοµικής ύφεσης / Χρηµατοδοτικής στενότητας Ανταγωνισµού από χώρες χαµηλού κόστους Έλλειψης ολοκληρωµένου συστήµατος πιστοποίησης και ελέγχου 4 15

16 Άξονες ανταγωνιστικής ανάκαµψης του τοµέα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A. Προσαρµογή υφιστάµενης στρατηγικής επιχειρήσεων στα νέα επιχειρηµατικά δεδοµένα B. Σχεδιασµός και ανάπτυξη νέων προϊόντων Γ. Ανάπτυξη νέων αγορών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αναβάθµιση προσόντων και δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναµικού Ε. Προσαρµογή επιχειρήσεων στις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ A. Άρση εµποδίων στην καθηµερινή λειτουργία των επιχειρήσεων B. Στήριξη διεθνοποίησης και εξωστρέφειας 16

17 ράσεις ανάκαµψης του τοµέα : Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων (1/3) Α Προσαρµογή υφιστάµενης στρατηγικής επιχειρήσεων στα νέα επιχειρηµατικά δεδοµένα 1 Σταθεροποίηση στην εγχώρια αγορά και ανάπτυξη σε αγορές του εξωτερικού 2 Συµµετοχή σε συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ ΙΤ) 3 Σύναψη στρατηγικών 4 5 συνεργασιών µε µεγάλες επιχειρήσεις του Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού εξωτερικού «Προϊοντική στροφή» προς προϊόντα λιγότερο ενεργοβόρα, «έξυπνα», «πράσινα», αποδοτικότερα Β Πολιτικές σχεδιασµού και ανάπτυξης νέων προϊόντων 1 ηµιουργία ξεχωριστών οργανωτικών ενοτήτων για σχεδιασµό, βελτιστοποίηση και ανάπτυξη νέων προϊόντων 2 Συµµετοχή επιχειρήσεων σε δραστηριότητες clustering και networking 17

18 ράσεις ανάκαµψης του τοµέα : Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων (2/3) Γ Πολιτικές για την ανάπτυξη νέων αγορών σε Ελλάδα και εξωτερικό 1 2 Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων µε χρήση νέων υλικών, σύµφωνα µε προδιαγραφές της ΕΕ Σύναψη στρατηγικών συµφωνιών µε διεθνείς «παίκτες», για τη διάθεση προϊόντων των εγχώριων επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά Πολιτικές για την αναβάθµιση προσόντων και δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναµικού 1 ηµιουργία επαγγελµατικών περιγραµµάτων για τους εφαρµοστές προϊόντων του τοµέα 2 Παρακολούθηση εξειδικευµένων µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών από τα στελέχη των επιχειρήσεων 3 Ενσωµάτωση 4 5 Στελέχωση εγχώριων προγραµµάτων επιχειρήσεων µε αλλοδαπά εκπαίδευσης στην πολιτική στελέχη υψηλού επιπέδου, κατάρτισης του ανθρώπινου από χώρες - στόχους τους δυναµικού Συµµετοχή επιχειρήσεων του τοµέα σε ευρωπαϊκά ή/και εθνικά προγράµµατα κινητικότητας ερευνητών 18

19 ράσεις ανάκαµψης του τοµέα : Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων (3/3) Ε Πολιτικές για τεχνολογική προσαρµογή επιχειρήσεων στις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις 1 Περαιτέρω ανάπτυξη ερευνητικών και συµβουλευτικών συνεργασιών µε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα 2 Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παραγωγική διαδικασία και από απόρριψη παραπροϊόντων Μείωση εκποµπών CO 2 κατά την παραγωγική διαδικασία Μείωση λειτουργικού κόστους µέσω µείωσης χρόνου παραγωγής Ανάπτυξη νέων, πολυλειτουργικών υλικών 6 7 Ενίσχυση της δηµιουργίας εταιρειών spin-off από ακαδηµαϊκούς φορείς Χρηµατοδοτική ενίσχυση καινοτόµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, που εισάγουν στην αγορά κάποιο νέο προϊόν 19

20 ράσεις ανάκαµψης του τοµέα : Θεσµικές µεταρρυθµίσεις (1/2) Α Άρση εµποδίων στην καθηµερινή λειτουργία των επιχειρήσεων 1 2 Εποπτεία και έλεγχος της αγοράς Υποχρεωτικότητα της σήµανσης CE Επιτάχυνση των Αναµόρφωση της διαδικασιών νοµοθεσίας για τις κρατικές δηµοπράτησης δηµόσιων προµήθειες τεχνικών έργων Κωδικοποίηση και απλοποίηση της νοµοθεσίας παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων 20

21 ράσεις ανάκαµψης του τοµέα : Θεσµικές µεταρρυθµίσεις (2/2) Β Στήριξη διεθνοποίησης και εξωστρέφειας 3 1 ηµιουργία «µηχανισµού» υλοποίησης ερευνών αγοράς ή/και «µηχανισµού» εντοπισµού επενδυτικών ευκαιριών στο εξωτερικό Βελτιωµένη και έγκυρη πληροφόρηση 6 4 Στοχευµένα προγράµµατα προβολής προϊόντων δοµικών υλικών σε αγορέςστόχους του εξωτερικού 5 Θεσµική µεταρρύθµιση των διαδικασιών εξαγωγής προϊόντων 2 Ανάπτυξη δικτύου διεθνοποιηµένων Ελληνικών Επιχειρήσεων σε αγορές του εξωτερικού Κωδικοποίηση Στοχευµένεςκαι επιχειρηµατικές απλοποίηση αποστολές της νοµοθεσίας σε συγκεκριµένες παραγωγής αγορές και διάθεσης του εξωτερικού των προϊόντων 21

Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών. Σύνοψη έργου

Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών. Σύνοψη έργου Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών Σύνοψη έργου Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθήνα, Μάιος 2012 Το «ΠρότυποΣχέδιοΔιαχείρισηςΑλλαγώνσε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης επιχειρήσεων στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σύνοψη Σχεδίου

Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης επιχειρήσεων στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σύνοψη Σχεδίου Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης επιχειρήσεων στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας Σύνοψη Σχεδίου Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρης Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε πραγματικό σημείο καμπής. Εύλογα πολίτες και επιχειρήσεις αυτής της χώρας αναρωτιούνται με ποιες προϋποθέσεις θα υπάρξει ανάκαμψη της παραγωγικής βάσης της οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ) 0251658240025165824002516623360251671552

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 Μαΐου 2012. Δελτίο τύπου

Αθήνα, 23 Μαΐου 2012. Δελτίο τύπου Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΜΠ Αθήνα, 23 Μαΐου 2012. Δελτίο τύπου Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 Συνοπτικές Προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) για το σχεδιασμό των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Σηµεία τοποθέτησης του Προέδρου του ΣΕΒΕ, κ. Βασίλη Θωµαΐδη, στη 14η Συνεδρίαση του Εθνικού Συµβουλίου Εξαγωγών Αθήνα, 30.03.09 Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Η πορεία του ελληνικού εξωτερικού εµπορίου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP001 Title Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΠΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 13 Νοεµβρίου 2012 Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΚΔΟΣΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος για να συμβάλει στη στρατηγική της

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων 1 Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Γιάννης Καλογήρου. Yet not to innovate is to die. Some firms actually do elect to die Chris Freeman and Luc Soete, 1997

Περίληψη. Γιάννης Καλογήρου. Yet not to innovate is to die. Some firms actually do elect to die Chris Freeman and Luc Soete, 1997 Η τεχνολογική ταυτότητα και η καινοτομική επίδοση του επιχειρηματικού τομέα στην ελληνική οικονομία. Δημόσιες πολιτικές και επιχειρηματικές στρατηγικές για την αναβάθμισή του Yet not to innovate is to

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα