Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι"

Transcript

1 Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

2 φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί εποχι διαφκοράσ, όπου τα ιδανικά και οι αξίεσ ζχουν ςτερζψει. Η βία ςτθ ςθμερινι εποχι ζχει λάβει τεράςτιεσ διαςτάςεισ, εκδθλϊνεται ςε όλα τα επίπεδα τθσ ατομικισ και κοινωνικισ ηωισ και επθρεάηει κάκε άτομο με τον ζναν ι τον άλλον τρόπο. Ζχοντασ κατά νου τθ ςθμαςία αυτοφ του προβλιματοσ και με αφορμι τθν εργαςία για το μάκθμα "Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ" δθμιουργιςαμε μια ιςτοςελίδα με κζμα τθ βία με τίτλο Stop Violence Now. Στο παρακάτω κείμενο αναλφουμε τουσ ςτόχουσ τθσ καμπάνιασ μασ, τισ ενζργειεσ που κάναμε ϊςτε να τουσ πραγματοποιιςουμε κακϊσ και τα αποτελζςματα που εξάγαμε. Αξίηει να ςθμειωκεί ς αυτό το ςθμείο ότι παρόλο που θ καμπάνια αυτι ξεκίνθςε ςτα πλαίςια μιασ εργαςίασ πάνω ςε ζνα κζμα που ιμαςταν ιδθ ευαιςκθτοποιθμζνοι, ςτθν πορεία αποδείχκθκε πολφ πιο ςθμαντικό για εμάσ. Αυτό οφείλεται ςτο ότι όςο πιο πολφ αςχολοφμαςταν με το κζμα και βλζπαμε τθ ςτιριξθ και το ενδιαφζρον του κόςμου, τόςο πιο πολφ αντιλαμβανόμαςταν τισ πραγματικζσ του διαςτάςεισ και τθ ςθμαςία τθσ καταπολζμθςισ του. Πλαίςιο και Αντικείμενο Εργαςίασ Στα πλαίςια τθσ εργαςίασ για το μάκθμα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ αποφαςίςαμε να δθμιουργιςουμε μία δικι μασ ιςτοςελίδα, το πλατφόρμα που χρθςιμοποιιςαμε ιταν το wix.com. όπου κακϊσ φαίνεται και ςτο URL θ Πρόκειται για μια ιςτοςελίδα με κοινωνικό χαρακτιρα όπου ο πυρινασ τθσ κεματολογίασ τθσ είναι οι διάφορεσ μορφζσ κακοποίθςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα οι τζςςερισ κεματικοί άξονεσ είναι: Κακοποίθςθ γυναικϊν Κακοποίθςθ παιδιϊν Bullying Ρατςιςμόσ Μζςα ςτθν ιςτοςελίδα ο επιςκζπτθσ μπορεί να βρει χριςιμεσ πλθροφορίεσ για κάκε μια από τισ προαναφερκείςεσ κατθγορίεσ, να δει ςχετικζσ φωτογραφίεσ, να παρακολουκιςει βίντεο και να μάκει που μπορεί να απευκυνκεί ςε περίπτωςθ που ο ίδιοσ ι κάποιοσ ςυνάνκρωπόσ του είναι κφμα κακοποίθςθσ. Για το λόγο αυτό, το slogan το οποίο υπογράμμιηε τθ καμπάνια ςε όλεσ τισ παρουςιάςεισ και αναρτιςεισ ςτα social media αλλά και ςτθν κεντρικι ςελίδα τθσ ιςτοςελίδασ ιταν «Ενθμερϊςου. Λάβε δράςθ. Δϊςε τζλοσ ςτθ βία». Πεποίκθςθ ιταν ναι μεν να δθμιουργιςουμε μια άρτια ιςτοςελίδα αλλά ταυτόχρονα να επικοινωνιςουμε ζνα κοινωνικό πρόβλθμα που μαςτίηει τθ κοινωνία. Ακόμα και ςιμερα, οι μελζτεσ δείχνουν ότι γυναίκεσ και παιδιά 1

3 κακοποιοφνται και δεν μιλοφν, το φαινόμενο bullying ζχει λάβει τεράςτιεσ διαςτάςεισ και οι εκδθλϊςεισ ρατςιςτικισ βίασ εκδθλϊνονται κακθμερινά. Συνεπϊσ αποφαςίςαμε να επικεντρωκοφμε ςτθν κοινωνικι δραςτθριότθτα για να ςυμβάλλουμε με τισ δικζσ μασ ενζργειεσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων αυτϊν, κακϊσ και ςτθν παροχι βοικειασ ςτα άτομα-ομάδεσ που τθν χρειάηονται. Ο ανταγωνιςμόσ που υπιρχε ιταν αρκετόσ αλλά όχι άμεςοσ κακϊσ υπάρχει πλθκϊρα ιςτοςελίδων οι οποίεσ όμωσ αναφζρονται ςε κάκε μορφι βίασ μεμονωμζνα και όχι ςε όλεσ τισ κεματικζσ ενότθτεσ που εμείσ αναπτφςςουμε. Οι ομάδεσ-κοινοφ τθσ καμπάνιασ είναι: Άτομα που βιϊνουν κάποια μορφι κακοποίθςθσ Άτομα που δεν είναι κφματα κακοποίθςθσ Γυναίκεσ οποιαςδιποτε θλικίασ και μορφωτικοφ επιπζδου 1 Παιδιά κυρίωσ από 10 ετϊν και πάνω άνω 2 Άτομα που βιϊνουν ρατςιςτικι βία Πολίτεσ ανεξαρτιτων αν βιϊνουν οι ίδιοι κάποια μορφι κακοποίθςθσ 3 Γονείσ, εκπαιδευτικοί 1 Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ςφμφωνα με ζρευνα το μεγαλφτερο ποςοςτό γυναικϊν που κακοποιοφνται είναι υψθλοφ μορφωτικοφ επιπζδου. 2 Παιδιά κυρίωσ από 10 ετϊν και πάνω κακϊσ τότε εξοικειϊνονται με τθ χριςθ του internet. 3 Πολίτεσ ανεξαρτιτωσ αν βιϊνουν οι ίδιοι κάποια μορφι κακοποίθςθσ προκειμζνου να ενθμερωκοφν, να ευαιςκθτοποιθκοφν και να παροτρυνκοφν να λάβουν δράςθ βοθκϊντασ κάποιον ςυνάνκρωπό τουσ να απευκυνκοφν ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ. Τα άτομα που κακοποιοφνται από μόνα τουσ φοβοφνται και δεν μιλοφν. τόχοι Στόχοι Επίδραςησ Κοινοφ: Πλθροφόρθςθ Ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ ομάδων κοινοφ για ζνα κοινωνικό πρόβλθμα με μεγάλεσ διαςτάςεισ ακόμθ και ςτθν ςθμερινι εποχι. Να γίνει γνωςτι θ καμπάνια τθσ ομάδασ μασ. Να αποτυπωκεί ςτο μυαλό τθσ κοινωνίασ θ επιτακτικότθτα του προβλιματοσ και τθσ δράςθσ μασ. 2

4 τάςθ & Γνϊμθ Κατανόθςθ και αποδοχισ των μθνυμάτων τθσ καμπάνιασ μασ μζςω τθσ δθμιουργίασ κλίματοσ ενδιαφζροντοσ για το κζμα. Να ευαιςκθτοποιιςουμε τθν κοινωνία για ζναν κοινωνικό πρόβλθμα που μασ αφορά όλουσ και ςυμβαίνει κακθμερινά γφρω μασ. υμπεριφορά Να κινθτοποιιςουμε το κοινό ςτόχο και να τον κάνουμε ςυμμζτοχο ςτθν προςπάκειά μασ. Να παρακινθκοφν τα κφματα να μιλιςουν και να εκφράςουν ςε κάποιον το πρόβλθμά τουσ. Να ενεργοποιθκεί θ κοινωνία και να μθν εκελοτυφλεί όταν ζρχεται αντιμζτωπθ με πράξεισ βίασ. Ποςοτικοί ςτόχοι Η γνωςτοποίθςθ τθσ ιςτοςελίδασ μασ και θ αφξθςθ του αρικμοφ των επιςκεπτϊν μασ. Η εντατικι παρουςία μασ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ με απϊτερο ςκοπό τθν αφξθςθ του κοινοφ-ςτόχου που υποςτθρίηει τθν καμπάνια μασ. Αφξθςθ του κοινοφ ςτόχου που υποςτθρίηει τθν καμπάνια μασ ςτα social media. Η γνωςτοποίθςθ τθσ ιςτοςελίδασ μασ και θ αφξθςθ του αρικμοφ των επιςκεπτϊν μασ. 300 άτομα το πρϊτο δίμθνο 3 ςελίδεσ ανά επίςκεψθ Η εντατικι παρουςία μασ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ με απϊτερο ςκοπό τθν αφξθςθ του κοινοφ-ςτόχου που υποςτθρίηει τθν καμπάνια μασ. Post ςτο facebook: 3/θμζρα Tweets ςτο twitter 2-3/μζρα Αφξθςθ του κοινοφ ςτόχου που υποςτθρίηει τθν καμπάνια μασ ςτα social media. Likes: 500 το πρϊτο δίμθνο Followers: 200 ςτο πρϊτο δίμθνο Reach: 3000 άτομα το πρϊτο δίμθνο Retweets: 50 το πρϊτο δίμθνο Άτομα που να μιλάνε για εμάσ: Favorites: 20 το πρϊτο δίμθνο 100/2μθνο 3

5 Προτάςεισ Δημιουργία / εμπλουτιςμό περιεχόμενου Social media, τα χρθςιμοποιοφμε ςτα πλαίςια του Content marketing, ωσ μζςο για να φζρουμε τουσ χριςτεσ ςτθν ιςτοςελίδα μασ. Άρκρα που να είναι ςχετικά με το κζμα, από ζγκυρεσ και αξιόπιςτεσ πθγζσ. Videos, τα οποία επικοινωνοφν πιο άμεςα τα μθνφματα που επικυμοφμε. Ευριματα ερευνϊν, ϊςτε να φαίνεται θ ιςτοςελίδα μασ αξιόπιςτθ, με ζγκυρα ςτοιχεία που αφοροφν το κοινωνικό πρόβλθμα τθσ βίασ. Φωτογραφίεσ, οι οποίεσ τραβάνε τθν προςοχι των επιςκεπτϊν τθσ ιςτοςελίδασ μασ ςε μεγαλφτερο βακμό τουσ και ζτςι μπορεί να μείνουν περιςςότερο ςε αυτι. Βίντεο, που δθμιουργιςαμε εμείσ ι από άλλουσ χριςτεσ. Προςζλκυςη επιςκεπτών - Αφξηςη του engagement Social media, για να φζρουμε χριςτεσ ςτθν ιςτοςελίδα. Search Engine Optimization (SEO), ενζργειεσ προκειμζνου να βελτιωκεί θ κατάταξθ μίασ θλεκτρονικισ ςελίδασ ςτα αποτελζςματα των μθχανϊν αναηιτθςθσ θλεκτρονικϊν ςελίδων του διαδικτφου, όταν αναηθτοφνται ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ, keywords, από τον χριςτθ. Plugins, προςζλκυςθ επιςκεπτϊν από τθν ιςτοςελίδα ςτα κοινωνικά δίκτυα. Τλοποίθςθ - Ενζργειεσ Δημιουργία ιςτοςελίδασ Ζχοντασ αποφαςίςει ωσ ομάδα το κζμα με το οποίο κα αςχολθκοφμε αναηθτιςαμε πλατφόρμεσ ςτισ οποίεσ κα μποροφςαμε να το αναπτφξουμε. Το αποτελεί μια πλατφόρμα που δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να δθμιουργιςει τον δικό του ιςτότοπο και να τον μορφοποιιςει με βάςει κάποια εργαλεία. Ζτςι το επιλζξαμε και ξεκινιςαμε ςτισ 20 Μαρτίου του 2013 να δθμιουργοφμε το το οποίο ολοκλθρϊκθκε ςτισ 30 Μαρτίου, ενϊ ςτισ 2 Απριλίου κοινοποιιςαμε τθν ιςτοςελίδα μζςω τθσ ςελίδασ μασ ςτο facebook. 4

6 Δημιουργία περιεχομζνου ιςτοςελίδασ Άρθρα Τα άρκρα που αναρτιςαμε ςτθν ιςτοςελίδα μασ ιταν ςχετικά με το κζμα μασ και αντλθμζνα από διάφορεσ ζγκυρεσ πθγζσ (π.χ. θλεκτρονικζσ εφθμερίδεσ, blogs). Videos Εμπλουτίςαμε τθν ιςτοςελίδα μασ με ενδιαφζροντα βίντεο, είτε επίςθμα ςποτ από άλλεσ καμπάνιεσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ είτε βίντεο απλϊν χρθςτϊν που τουσ ενδιαφζρει το κζμα. Επίςθσ δθμιουργιςαμε και εμείσ δφο βίντεο, το ζνα ζγινε για να αναδείξει το ςλόγκαν μασ «Ενθμερϊςου. Λάβε δράςθ. Δϊςε τζλοσ ςτθ βία.» ενϊ το δεφτερο ζγινε ςτα πλαίςια τθσ ιδιαίτερθσ ευαιςκθτοποίθςθσ που ζχουμε απζναντι ςτθν κακοποίθςθ των παιδιϊν και το οποίο προςπακιςαμε να αναδείξουμε ειςάγοντασ το ςτθν intro page τθσ ιςτοςελίδασ μασ και είναι αυτό: Φωτογραφίεσ Οι φωτογραφίεσ που αναρτιςαμε ςτθν ιςτοςελίδα μασ υπιρξαν πολφ ςθμαντικζσ για να επικοινωνιςουμε το μινυμα που κζλαμε. Επιλζξαμε φωτογραφίεσ ςχετικζσ με το κζμα που κα περνοφςαν το μινυμα για το πόςο ςθμαντικι είναι θ καταπολζμθςθ τθσ βίασ. Ευρήματα Ερευνών Για να αυξιςουμε τθν εμπιςτοςφνθ του κοινοφ αναρτιςαμε αποςπάςματα από διάφορεσ ζρευνεσ ςχετικζσ με τθ βία και υπερτονίςαμε κάποια ςθμαντικά ςτατιςτικά ςτοιχεία. Δημιουργία ςελίδασ ςτο Facebook Εμπλουτίηοντασ τακτικά τθν ιςτοςελίδα μασ με υλικό, αποφαςίςαμε να δθμιουργιςουμε ςελίδα και ςτο facebook τθν 01 Απριλίου Στθ ςελίδα μασ ςτο Facebook υπάρχει το link τθσ ιςτοςελίδασ μασ, ϊςτε να μεταβαίνουν οι χριςτεσ από εκεί. Για να αποκτιςουμε likes κάναμε invites ςτουσ φίλουσ μασ και γίναμε μζλθ ςε κάποιεσ ομάδεσ (groups) ενϊ παράλλθλα κάναμε like ςε κάποιεσ ςελίδεσ με κζματα παρόμοια με το δικό μασ, π.χ. 5

7 «το Χαμόγελο του Παιδιοφ», «οι Φίλοι του Χαμόγελο του Παιδιοφ», «Ζλλθνεσ γονείσ ενάντια ςτθ ςωματικι και ψυχολογικι βία», είναι μόνο μερικά από αυτά. Επιπλζον ζχοντασ ςτο νου μασ τα κοινά ςτοχο προςεγγίςαμε τθ δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Το περιεχόμενο τθσ ςελίδα μασ ςτο Facebook περιλαμβάνει κακθμερινά επίκαιρα άρκρα ςχετικά με το κζμα από διάφορεσ πθγζσ αλλά και αποςπάςματα από τθν ιςτοςελίδα μασ. Δημιουργία Twitter account Συνεχίςαμε δθμιουργϊντασ λογαριαςμό ςτο twitter με URL https://twitter.com/sviolencen τθν 1 θ Απριλίου Εκεί ακολουκιςαμε διάφορουσ χριςτεσ και οργανιςμοφσ οι οποίοι μασ ακολοφκθςαν πίςω (follow back). Οι χριςτεσ που ακολουκιςαμε ιταν είτε οργανιςμοί ενάντια ςτθ βία είτε απλοί χριςτεσ ςτουσ οποίουσ κζλαμε να απευκυνκοφμε. Αρχικά ςτο twitter κάναμε retweet ενδιαφζροντα tweets άλλων χρθςτϊν ςχετικά με τθ βία, ζπειτα αναρτοφςαμε άρκρα και videos. Στθ ςυνζχεια ςυνδζςαμε το twitter account μασ με το facebook page με αποτζλεςμα τα ελεγχόμενα από το buffer post να αναμεταδίδονται αυτόματα ςτο twitter. Επίςθσ ςτθ ςελίδα μασ ςτο wix υπιρχε και plugin για το twitter λογαριαςμό μασ. θμείωςθ: Ο λόγοσ που επιλζξαμε να υποςτθρίξουμε τθν καμπάνια μασ μζςω των δφο παραπάνω κοινωνικϊν δικτφων είναι αρχικά το ευρφ κοινό που περιλαμβάνει το Facebook και θ καταλλθλότθτα του Τwitter για τθν προϊκθςθ μιασ καμπάνιασ. Tools Προκειμζνου να αυξιςουμε το traffic ςτθν ιςτοςελίδα και ςτα κοινωνικά δίκτυα και να γίνουμε πιο αποτελεςματικοί αποφαςίςαμε να χρθςιμοποιιςουμε τα παρακάτω εργαλεία. Manage Λίγεσ εβδομάδεσ μετά τθν δθμιουργία τθσ ςελίδασ μασ ςτο Facebook και ςτο Twitter αποφαςίςαμε να μθν αναρτοφμε posts κανονικά αλλά με τθ χριςθ του buffer που δίνει τθ δυνατότθτα να προγραμματίςουμε εκ των προτζρων και να 6

8 διαχειριηόμαςτε πιο εφκολα τθν ανάρτθςθ των posts. Το πρόγραμμα αναρτιςεων φαίνεται και ςτθν παρακάτω φωτογραφία. Monitor Για να αυτοματοποιιςουμε τθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ των ενεργειϊν και τθν απιχθςι τουσ ςτο twitter δθμιουργιςαμε λογαριαςμό ςτο όπου ςυνδεκικαμε με τα ςτοιχεία του twitter account μασ. Με αυτό μποροφμε να ελζγχουμε μζςω keywords τι λζνε για τθν καμπάνια μασ και να ανταποκρινόμαςτε ανάλογα. 7

9 Plugins Τα plugins βοθκάνε ςτο integration, μασ δίνουν τθν δυνατότθτα να «κουμπϊςουμε» τα κοινωνικά δίκτυα με το site μασ. Μ αυτόν τον τρόπο μασ βοθκιςανε να τραβιξουμε traffic προσ τα κοινωνικά δίκτυα. Βελτίωςη του SEO Η πλατφόρμα του wix μάσ ζδωςε τθ δυνατότθτα να μάκουμε τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφμε να βελτιϊςουμε τθν κατάταξι μασ ςτθν μθχανι αναηιτθςθσ του google. Πιο ςυγκεκριμζνα μποροφςαμε να βάλουμε τα keywords τθσ ςελίδασ μασ και το όνομα του site όπωσ φαίνεται και ςτθ φωτογραφία. Σε επόμενο ςτάδιο το SEO wizard μασ ζδινε αναφορζσ για τθν αποτελεςματικότθτα του site μασ όςον αφορά το SEO ςτα εξισ κζματα: Το όνομα του τίτλου και των keywords που περιλαμβάνονται μζςα ςτο περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ. Τθν περιγραφι που δϊςαμε για τθν ιςτοςελίδα. Τα ονόματα των εικόνων μασ ζπρεπε να περιλαμβάνει τισ λζξεισ τθσ πικανισ αναηιτθςθσ (keywords). Το μζγεκοσ του περιεχομζνου τθσ ιςτοςελίδα μασ το οποίο κρίκθκε αρκετό από το wizard ενϊ μασ επιςθμάνκθκε ότι το stop violence now πρζπει να εμφανίηεται μζςα ςτο site μασ φορζσ, κάτι το οποίο πρζπει να βελτιϊςουμε, κακϊσ προσ το παρόν εμφανίηεται μόνο 39 φορζσ. 8

10 Εβδομ. 20/3-27/3 Εβδομ. 28/3-03/4 Εβδομ. 03/4-10/4 Εβδομ. 11/4-18/4 Εβδομ. 29/3-4/4 Εβδομ. 19/4-26/4 Εβδομ.27/4-03/5 Εβδομ. 04/5-11/5 Εβδομ. 12/5-19/5 Εβδομ. 2/5-8/5 Εβδομ. 20/5-27/5 Εβδομ.28/5-03/6 Εβδομ. 03/6-10/6 Χρονοδιάγραμμα Ενέργειες Δθμιουργία Ιςτοςελίδασ Δθμιουργία ελίδασ Facebook Δθμιουργία λογαριαςμοφ ςτο twitter Δθμιουργία Βίντεο Ι Δθμιουργία Βίντεο ΙΙ Ανανζωςθ Περιεχομζνου Ιςτοςελίδασ Δθμιουργία Buffer Δθμιουργία Tweet Deck Ειςαγωγι Plugins ςτθν ιςτοςελίδα Βελτίωςθ SEO Αποτελζςματα Χρθςιμοποιϊντασ τθ ςυγκεκριμζνθ πλατφόρμα κατορκϊνουμε να ζχουμε πρόςβαςθ ςε πολφ ςθμαντικά ςτοιχεία για τθν ιςτοςελίδα του stop violence now. Από τθ πρϊτθ θμζρα δθμοςίευςθσ τθσ ιςτοςελίδασ δθμιουργιςαμε προςωπικό λογαριαςμό ςτο Google Analytics το οποίο ςυνδζςαμε με τον ιςτότοπο ζτςι ϊςτε να ζχουμε κακθμερινά reports για τθν πορεία τθσ απιχθςθσ τθσ καμπάνιασ. Τα ςτοιχεία ςτο διάγραμμα 1 αφοροφν τθν περίοδο 1 Απριλίου 2013 ζωσ 09 Ιουνίου Κατά τθν περίοδο αυτι (είχαμε ςυνολικά 532 επιςκζψεισ εκ των 9

11 οποίων οι 127 ζγιναν από χριςτεσ που είδαν το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ περιςςότερεσ από μία φορζσ, ενϊ οι υπόλοιποι 322 ιταν μοναδικοί επιςκζπτεσ. Ο μζςοσ όροσ διάρκειασ επίςκεψθσ υπολογίςτθκε ςτα 5 λεπτά περίπου και οι ςυνολικζσ προβολζσ των ςελίδων μασ ιταν 696 (ςτον αρικμό υπολογίηονται και οι επαναπροβολζσ μιασ ςελίδασ εκ του περιεχομζνου). Επίςθσ όπωσ ιταν αναμενόμενο οι περιςςότερεσ επιςκζψεισ πραγματοποιικθκαν από τον Ελλαδικό χϊρο (251), ενϊ ακολουκοφν οι Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ με 13,59% και το Ηνωμζνο Βαςίλειο με 3,56%. Λίγεσ επιςκζψεισ εντοπίηονται και από άλλεσ χϊρεσ όπωσ θ Κφπροσ και θ Ιςπανία. Σφμφωνα με το διάγραμμα 2 βλζπουμε τον αρικμό των επιςκεπτϊν ςε ςχζςθ με τον αρικμό τθσ επαναλαμβανόμενθσ επίςκεψισ τουσ. Πολφ ςθμαντικι αποδείχτθκε και θ πολυκαναλικι μασ διάςταςθ κακϊσ είχαμε επιςκζψεισ και από Smartphones και Tablets. Το μεγαλφτερο ποςοςτό των χρθςτϊν ενθμερϊκθκε για τθν ιςτοςελίδα μζςω τθσ ςελίδασ ςτο κοινωνικό δίκτυο Facebook αλλά και του λογαριαςμοφ μασ ςτο Twitter. Social Media Metrics Αρχικόσ τόχοσ Likes: 500 το πρϊτο δίμθνο Τα άτομα ςτα οποία άρεςε θ ςελίδα μασ ςτο facebook άγγιξαν τα 700. Από αυτά το μεγαλφτερο ποςοςτό ιτανε γυναίκεσ κυρίωσ θλικίασ (διάγραμμα 5). Αυτό μασ δείχνει ότι καταφζραμε να ςτοχεφςουμε ςε ζνα πολφ ςθμαντικό κοινό-ςτόχο για μασ, αφοφ οι γυναίκεσ αυτισ τθσ θλικίασ υφίςτανται ςε μεγάλο βακμό κακοποίθςθ. Επίςθσ κατορκϊςαμε να προςεγγίςουμε τθν θλικιακι ομάδα 13-17, 25% από τα 580 άτομα, και να τθν ενθμερϊςουμε για το bullying, μια άλλθ μορφι βίασ. Όςον αφορά τα likes αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα άτομα προζρχονταν από διάφορεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ και όχι αποκλειςτικά από το νομό Αττικισ, ενϊ παράλλθλα βλζπουμε μεμονωμζνα likes από άτομα διαφόρων χωρϊν. 10

12 Η απιχθςθ που είχε θ ςελίδα μασ με τθ δίμθνθ παρουςία τθσ ςτο facebook ιταν πολφ ικανοποιθτικι κακϊσ καταφζραμε να να γνωςτοποιιςουμε τθν φπαρξθ τθσ καμπάνιασ μασ ςε πάρα πολλά άτομα. Πιο ςυγκεκριμζνα: Απιχθςθ Αρχικόσ τόχοσ: Reach: 3000 άτομα το πρϊτο δίμθνο Η προςζλκυςθ ζγινε με δφο τρόπουσ, οργανικά και με διάδοςθ. Στο τζλοσ τθσ 2 θσ εβδομάδασ ενεργισ παρουςίασ μασ ςτο facebook κατορκϊςαμε να ζχουμε φτάςει τα άτομα με διάδοςθ και 465 οργανικά όπωσ φαίνεται και ςτο διάγραμμα 4, το ςθμείο ςτο οποίο κορυφϊκθκε και ο αρικμόσ των ατόμων που μπορζςαμε να προςελκφςουμε και να δοφνε περιεχόμενο τθσ καμπάνιασ μασ μζςω φίλων τουσ. Επιπλζον φαίνεται πόςεσ φορζσ κάκε άτομο είδε περιεχόμενο ςχετικά με τθ ςελίδα μασ τθν τελευταία βδομάδα τθσ ανάλυςθσ μασ (αρχζσ Ιουνίου) όπου 158 άτομα είδαν περιεχόμενό μασ πάνω από 21 φορζσ. Αρχικόσ τόχοσ: Άτομα που να μιλάνε για εμάσ: 100/2μθνο Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται και πόςα άτομα μιλοφςαν για εμάσ διαχρονικά, τθ 2 θ πάλι εβδομάδα παρουςίασ μασ ςτο facebook, 335 άτομα δθμιοφργθςαν ανακοίνωςθ ςχετικά με τθ ςελίδα μασ και ο αρικμόσ αυτόσ μειϊνεται ςταδιακά. Σ αυτό το ςθμείο αξίηει να ςθμειωκεί πωσ το 80% που μιλοφν για εμάσ είναι γυναίκεσ, πράγμα που δείχνει και τθ μεγαλφτερθ ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςε τζτοια κοινωνικά κζματα. 11

13 Για τθν εξαγωγι αποτελεςμάτων για τθν πορεία του twitter μασ χρθςιμοποιιςαμε το twtrland.com. Αυτό μασ ζδειξε ότι τα άτομα που μασ ζκανα follow άγγιξαν τα 232, ενϊ εμείσ ακολουκιςαμε 544 άτομα και κάναμε 161 tweets, ενϊ παράλλθλα δθμιουργιςαμε τα εξισ hashtags: #stopviolencenow, #enwnoumefwni, #dwsetelos. Παράλλθλα είχαμε 3 retweets και 4 favorites ςτισ αναρτιςεισ μασ. Αρχικόσ τόχοσ: Followers: 200 ςτο πρϊτο δίμθνο Retweets: 50 το πρϊτο δίμθνο Favorites: 20 το πρϊτο δίμθνο Από τουσ followers μασ το μεγαλφτερο ποςοςτό είναι Ελλθνίδεσ γυναίκεσ, κοινό ςτο οποίο ςτοχεφουμε ειδικά εφόςον μεγάλο ποςοςτό τουσ είναι κφμα κακοποίθςθσ. Οι followers ακόμθ προζρχονται από διάφορεσ περιοχζσ τθ Ελλάδασ και ζχουν ποικίλα ενδιαφζροντα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε Στθν αρχι τθσ δθμιουργίασ τθσ ιςτοςελίδασ ζπρεπε να αντιμετωπίςουμε τθ δυςκολία διάδοςθσ τθσ καμπάνιασ μασ και γι αυτό αποφαςίςαμε να προβλθκοφμε ςτα κοινωνικά μζςα (Facebook & Twitter, τα οποία ενδείκνυνται για τζτοιου είδουσ καμπάνιεσ). Η δεφτερθ δυςκολία ιταν να προςελκφςουμε άτομα ςτισ ςελίδεσ μασ, κάτι το οποίο επιτφχαμε αρχικά με το content που δθμιουργοφςαμε και τισ ενζργειεσ μασ, ωςτόςο από ζνα ςθμείο και μετά όπωσ φαίνεται και ςε όλα τα διαγράμματά μασ υπάρχει μία κακοδικι πορεία ςτα αποτελζςματα. Αυτό οφείλεται 12

14 ςε μεγάλο βακμό ςτο ότι ξεκινιςαμε πολφ δυναμικά και προςελκφςαμε μεγάλο μζροσ του κοινοφ από τισ πρϊτεσ μζρεσ και δεφτερον ςτο ότι οι μζρεσ των διακοπϊν του Πάςχα που ιταν ςτθ μζςθ τθσ καμπάνιασ μασ, τθν επθρζαςαν αρνθτικά. Βλζποντασ αυτι μασ τθν αδυναμία αποφαςίςαμε να χρθςιμοποιιςουμε κάποια εργαλεία που κα μασ βοθκοφςαν να γίνουμε πιο αποτελεςματικοί και αποδοτικοί. Αυτά όπωσ αναφζρκθκαν και παραπάνω είναι το Buffer, το Tweet deck και τα Plugins ςτθν θλεκτρονικι μασ ιςτοςελίδα. Ωςτόςο θ κφρια αδυναμία μασ παραμζνει και δεν είναι άλλθ από τθν προςζλκυςθ του κοινοφ ςτθν κφρια ιςτοςελίδα μασ και τθν αφξθςθ του αρικμοφ των ςελίδων ανά επίςκεψθ. Θεωροφμε πωσ θ ιςτοςελίδα μασ χρειάηεται ζνα ακόμθ πιο ελκυςτικό περιεχόμενο και μια καλι και ςτοχευμζνθ διαφιμιςθ ςτα κοινωνικά δίκτυα. υμπεραςματικά μποροφμε να ποφμε πωσ κατορκϊςαμε ςε μεγάλο βακμό τουσ ςτόχουσ που είχαμε κζςει αφοφ: Προςελκφςαμε τα κοινά-ςτόχουσ, τα οποία ενθμερϊκθκαν μζςα από τθ δράςθ. Τα ςχόλια και οι δθμοςιεφςεισ από άλλουσ ςτο site μασ περιελάμβαναν επιπρόςκετο υλικό για να βοθκιςουν τθν προςπάκειά μασ αλλά και κετικά υποςτθρικτικά μθνφματα. Επικοινϊνθςαν μαηί μασ άνκρωποι που κζλθςαν να υποςτθρίξουν τθ δράςθ μασ όπωσ θ ψυχολόγοσ κα. Αλεξάνδρα Μονάχουσ αλλά και ζνασ μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ, ο κ. Σταφροσ Μεςςινθσ που κάνει τθν ζρευνα του ςτο Bullying, ενϊ τζλοσ θ δαςκάλα ενόσ δθμοτικοφ ςχολείο ςτο Χαλάνδρι κζλθςε να πάμε να ενθμερϊςουμε τουσ μακθτζσ τθσ ςχετικά με τον ςχολικό εκφοβιςμό (ενζργεια που κα πραγματοποιθκεί το Σεπτζμβριο του 2013). Επιπλζον επικοινϊνθςαν μαηί μασ διάφορα άτομα αλλά και ςελίδεσ με παρόμοιο περιεχόμενο με το δικό μασ προκειμζνου να δθλϊςουν τθν υποςτιριξι τουσ και να μασ ενκαρρφνουν να ςυνεχίςουμε το ζργο μασ. (Εικόνεσ παραρτιματοσ) 13

15 Προτάςεισ για ςυνζχιςθ Στο ςθμείο που ζχει φτάςει θ κίνθςθ τθσ ςελίδασ ςτο Facebook κα λζγαμε πωσ μόνοσ τρόποσ αφξθςθσ τθσ προςζλκυςθσ είναι θ διαφιμιςθ, προωκϊντασ τθ ςελίδα μασ. Ζχοντασ κάνει ζνα προςχζδιο ςε αυτι τθν ενζργεια είδαμε ότι το κοινό που κα επιλζγαμε να ςτοχεφςουμε μζςω τθσ διαφιμιςθσ είναι θ Ελλάδα αλλά θ προϊκθςθ κα γινότανε ςε άτομα που ενδιαφζρονται για το κζμα μασ όπωσ φαίνεται και παρακάτω, άρα το κοινό μασ κα ιταν 16,280 άτομα, τα οποία όμωσ κα ενδιαφζρονται για το κζμα άρα κα μποροφμε να ζχουμε και μεγαλφτερθ αλλθλεπίδραςθ με αυτά. Επιπλζον μιασ και κζλουμε να αυξιςουμε το awareness και να προςελκφςουμε περιςςότερα άτομα θ μζκοδοσ που κα κζλαμε να πλθρϊνουμε είναι το CPM -Cost per Mille Impressions. Ειςαγωγι banners χωρίσ να πλθρϊνουν τθν διαφιμιςθ αρχικά- ςτθν ιςτοςελίδα από μθ κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ που αςχολοφνται με κζματα βίασ (π.χ. Το χαμόγελο του παιδιοφ). Να ζχουμε εντατικι παρουςία ςε forums και blogs ςχετικά με κζματα βίασ. Να κάνουμε ποιοτικι ανάλυςθ των ςχολίων ςτο twitter και ζπειτα να δοφμε ποιοι είναι influencers και να ςυνεργαςτοφμε με κάποιο τρόπο μαηί τουσ. Δθμιουργία mobile site κακϊσ παρατθρικθκε πολλοί ςτθν ιςτοςελίδα μασ ςυνδζονταν μζςω κινθτισ ςυςκευισ τθλεφϊνου. Δθμιουργία tweet adder προκειμζνου να αυξιςουμε το engagement ςτα άτομα που ενδιαφζρονται για το κοινωνικό μασ κζμα. Μζςα από αυτό κα μπορζςουμε να ςτοχεφςουμε ςτα άτομα που κζλουμε και να μασ εμφανίηονται τα tweets τουσ που ζχουν ςχετικά μθνφματα με αυτά που κζλουμε. Ζτςι κα κάνουμε tweet ςχετικό και ζπειτα κα κάνουμε «mention» ςτα άτομα αυτά. Να κάνουμε sentiment analysis μζςω κάποιου προγράμματοσ π.χ. brandwagon, προκειμζνου να αντιλθφκοφμε αν όςα λζγονται για μασ είναι κετικά ι αρνθτικά. 14

16 DO s & DON Ts Ενδιαφζρον content ςτθν ιςτοςελίδα, ςχετικό, ποιοτικό και περιεκτικό για να βοθκιςει ςτθ βελτίωςθ του SEO. Ελκυςτικό interface ςτθν ιςτοςελίδα. Ελκυςτικό intro page για να κρατάσ τον επιςκζπτθ. Προςεκτικι διαμόρφωςθ των keywords και ςυχνι χριςθ τουσ ςτισ ςελίδεσ τθσ ιςτοςελίδασ με ςκοπό τθ βελτίωςθ του SEO. Σκοπόσ ςτα social media θ δθμιουργία ςχζςεων με τουσ πελάτεσ. Σωςτι επιλογι των social media ανάλογα με τισ ςτρατθγικζσ και τουσ ςτόχουσ τθσ εταιρείασ. Ειςαγωγι ςτθν ιςτοςελίδα ςυνδζςμων (links) που παραπζμπουν ςε ςθμαντικζσ ιςτοςελίδεσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ του SEO. Ενςωμάτωςθ των social plugins ςτθν ιςτοςελίδα. Σκοπόσ των οργανιςμϊν που ζχουν παρουςία ςτα social media δεν κα πρζπει να είναι θ αναηιτθςθ των likes γιατί αυτά δεν ζχουν αξία, αξία ζχει θ κίνθςθ ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα. Οι ςελίδεσ ςε μία ιςτοςελίδα δεν κα πρζπει να ζχουν κείμενα μεγάλθσ ζκταςθσ τα οποία κουράηουν τουσ επιςκζπτεσ. Η παρουςία ςτα social media δεν πρζπει να γίνεται ςποραδικά αλλά να είναι τακτικι και ςτακερι. Ανάρτθςθ μθ ςχετικοφ υλικοφ ςτα social media. Δθμιουργία pop-up windows ςτθν ιςτοςελίδα. 15

17 Παράρτθμα Διάγραμμα 1: Ποςοςτό νζων επιςκεπτϊν ςτθν ιςτοςελίδα και όςων επανζρχονται ςε αυτό. Visitors Διάγραμμα 2: Αρικμόσ επαναλαμβανόμενων επιςκζψεων ςτθν ιςτοςελίδα Αρικμόσ Επαναλαμβανόμενων Επιςκζψεων 44% 56% New Returning πάνω από ζωσ ζωσ 25 9 ζωσ 14 2 ζωσ Διάγραμμα 3: Σο κοινό που προςζλκυςε θ ςελίδα ςτο Facebook Διάγραμμα 4: Η απιχθςθ τθσ ςελίδασ ςτο Facebook και οι ςυνολικζσ προβολζσ ανά ςυχνότθτα από 02/04-09/06. Διάγραμμα 5: Σο προφίλ των ατόμων ςτα οποία αρζςει θ ςελίδα ςτο Facebook. 16

18 Διάγραμμα 6: Οι επιςκζψεισ μασ ςτθν ιςτοςελίδα από 01/04 ζωσ 09/06. 17

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ www.astegoi.weebly.com Τπεφθυνοσ καθηγητήσ : κ. Δημητριάδησ. Ονόματα ομάδασ : Γκαντοφνασ Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ηλεκτρονικό marketing

Μάθημα: Ηλεκτρονικό marketing Μάθημα: Ηλεκτρονικό marketing Θζμα : Δημιουργία της σελίδας Στθρίηουμε τα Ελλθνικά προϊόντα στα κοινωνικά δίκτυα https://www.facebook.com/boicotazstaks enaproionta Λϊλου Χαρίκλεια Μακρίδθ Καλλιόπθ Μαναρϊλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

SOCIAL MEDIA & Εργαςία ςτο μάκθμα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ. Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ

SOCIAL MEDIA & Εργαςία ςτο μάκθμα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ. Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ SOCIAL MEDIA & Εργαςία ςτο μάκθμα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Μζλθ Ομάδασ: Αςουκίδθσ Γεϊργιοσ Μάριοσ Μαχαιρά Γαλινθ Παςιά Αςτερία Σάτςθ Φωτεινι

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η Ιστοσελίδα The Other Greece Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Επιμέλεια της Εργασίας: Δόλκα Κορνηλία Ιωάννα Μπέτου Αγγελική Παπακωνσταντίνου Νικολέτα Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ e- marketing Project - Facebook page for p.a.m.p theatre company Εκπόνθςθ εργαςίασ: Δθμιτρθσ Αλιμπζρτθσ τζφανοσ Ραπτογιάννθσ ωτιρθσ ουςάνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ. Facebook Marketing 9 ΗΜΕΡΕ. Ζρευνα Δθμιουργία: MariasMarketingWay.com

ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ. Facebook Marketing 9 ΗΜΕΡΕ. Ζρευνα Δθμιουργία: MariasMarketingWay.com ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ Facebook Marketing ΣΕ 9 ΗΜΕΡΕ Ζρευνα Δθμιουργία: MariasMarketingWay.com 1 9 ΗΜΕΡΕ-ΠΕΡΙΟΣΕΡΗ ΑΦΟΙΩΗ ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΠΩΛΗΕΙ Με 3.690.000 περίπου χριςτεσ ςτθν Ελλάδα, ςίγουρα το Facebook είναι ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Δθμιουργία μιασ ςελίδασ ςτα κοινωνικά δίκτυα, ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ καμπάνιασ για τθν προβολι τθσ και τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν

Δθμιουργία μιασ ςελίδασ ςτα κοινωνικά δίκτυα, ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ καμπάνιασ για τθν προβολι τθσ και τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δθμιουργία μιασ ςελίδασ ςτα κοινωνικά δίκτυα, ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ καμπάνιασ για τθν προβολι τθσ και τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ, 3 ο Ζτοσ Θλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα