Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι"

Transcript

1 Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

2 φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί εποχι διαφκοράσ, όπου τα ιδανικά και οι αξίεσ ζχουν ςτερζψει. Η βία ςτθ ςθμερινι εποχι ζχει λάβει τεράςτιεσ διαςτάςεισ, εκδθλϊνεται ςε όλα τα επίπεδα τθσ ατομικισ και κοινωνικισ ηωισ και επθρεάηει κάκε άτομο με τον ζναν ι τον άλλον τρόπο. Ζχοντασ κατά νου τθ ςθμαςία αυτοφ του προβλιματοσ και με αφορμι τθν εργαςία για το μάκθμα "Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ" δθμιουργιςαμε μια ιςτοςελίδα με κζμα τθ βία με τίτλο Stop Violence Now. Στο παρακάτω κείμενο αναλφουμε τουσ ςτόχουσ τθσ καμπάνιασ μασ, τισ ενζργειεσ που κάναμε ϊςτε να τουσ πραγματοποιιςουμε κακϊσ και τα αποτελζςματα που εξάγαμε. Αξίηει να ςθμειωκεί ς αυτό το ςθμείο ότι παρόλο που θ καμπάνια αυτι ξεκίνθςε ςτα πλαίςια μιασ εργαςίασ πάνω ςε ζνα κζμα που ιμαςταν ιδθ ευαιςκθτοποιθμζνοι, ςτθν πορεία αποδείχκθκε πολφ πιο ςθμαντικό για εμάσ. Αυτό οφείλεται ςτο ότι όςο πιο πολφ αςχολοφμαςταν με το κζμα και βλζπαμε τθ ςτιριξθ και το ενδιαφζρον του κόςμου, τόςο πιο πολφ αντιλαμβανόμαςταν τισ πραγματικζσ του διαςτάςεισ και τθ ςθμαςία τθσ καταπολζμθςισ του. Πλαίςιο και Αντικείμενο Εργαςίασ Στα πλαίςια τθσ εργαςίασ για το μάκθμα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ αποφαςίςαμε να δθμιουργιςουμε μία δικι μασ ιςτοςελίδα, το πλατφόρμα που χρθςιμοποιιςαμε ιταν το wix.com. όπου κακϊσ φαίνεται και ςτο URL θ Πρόκειται για μια ιςτοςελίδα με κοινωνικό χαρακτιρα όπου ο πυρινασ τθσ κεματολογίασ τθσ είναι οι διάφορεσ μορφζσ κακοποίθςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα οι τζςςερισ κεματικοί άξονεσ είναι: Κακοποίθςθ γυναικϊν Κακοποίθςθ παιδιϊν Bullying Ρατςιςμόσ Μζςα ςτθν ιςτοςελίδα ο επιςκζπτθσ μπορεί να βρει χριςιμεσ πλθροφορίεσ για κάκε μια από τισ προαναφερκείςεσ κατθγορίεσ, να δει ςχετικζσ φωτογραφίεσ, να παρακολουκιςει βίντεο και να μάκει που μπορεί να απευκυνκεί ςε περίπτωςθ που ο ίδιοσ ι κάποιοσ ςυνάνκρωπόσ του είναι κφμα κακοποίθςθσ. Για το λόγο αυτό, το slogan το οποίο υπογράμμιηε τθ καμπάνια ςε όλεσ τισ παρουςιάςεισ και αναρτιςεισ ςτα social media αλλά και ςτθν κεντρικι ςελίδα τθσ ιςτοςελίδασ ιταν «Ενθμερϊςου. Λάβε δράςθ. Δϊςε τζλοσ ςτθ βία». Πεποίκθςθ ιταν ναι μεν να δθμιουργιςουμε μια άρτια ιςτοςελίδα αλλά ταυτόχρονα να επικοινωνιςουμε ζνα κοινωνικό πρόβλθμα που μαςτίηει τθ κοινωνία. Ακόμα και ςιμερα, οι μελζτεσ δείχνουν ότι γυναίκεσ και παιδιά 1

3 κακοποιοφνται και δεν μιλοφν, το φαινόμενο bullying ζχει λάβει τεράςτιεσ διαςτάςεισ και οι εκδθλϊςεισ ρατςιςτικισ βίασ εκδθλϊνονται κακθμερινά. Συνεπϊσ αποφαςίςαμε να επικεντρωκοφμε ςτθν κοινωνικι δραςτθριότθτα για να ςυμβάλλουμε με τισ δικζσ μασ ενζργειεσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων αυτϊν, κακϊσ και ςτθν παροχι βοικειασ ςτα άτομα-ομάδεσ που τθν χρειάηονται. Ο ανταγωνιςμόσ που υπιρχε ιταν αρκετόσ αλλά όχι άμεςοσ κακϊσ υπάρχει πλθκϊρα ιςτοςελίδων οι οποίεσ όμωσ αναφζρονται ςε κάκε μορφι βίασ μεμονωμζνα και όχι ςε όλεσ τισ κεματικζσ ενότθτεσ που εμείσ αναπτφςςουμε. Οι ομάδεσ-κοινοφ τθσ καμπάνιασ είναι: Άτομα που βιϊνουν κάποια μορφι κακοποίθςθσ Άτομα που δεν είναι κφματα κακοποίθςθσ Γυναίκεσ οποιαςδιποτε θλικίασ και μορφωτικοφ επιπζδου 1 Παιδιά κυρίωσ από 10 ετϊν και πάνω άνω 2 Άτομα που βιϊνουν ρατςιςτικι βία Πολίτεσ ανεξαρτιτων αν βιϊνουν οι ίδιοι κάποια μορφι κακοποίθςθσ 3 Γονείσ, εκπαιδευτικοί 1 Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ςφμφωνα με ζρευνα το μεγαλφτερο ποςοςτό γυναικϊν που κακοποιοφνται είναι υψθλοφ μορφωτικοφ επιπζδου. 2 Παιδιά κυρίωσ από 10 ετϊν και πάνω κακϊσ τότε εξοικειϊνονται με τθ χριςθ του internet. 3 Πολίτεσ ανεξαρτιτωσ αν βιϊνουν οι ίδιοι κάποια μορφι κακοποίθςθσ προκειμζνου να ενθμερωκοφν, να ευαιςκθτοποιθκοφν και να παροτρυνκοφν να λάβουν δράςθ βοθκϊντασ κάποιον ςυνάνκρωπό τουσ να απευκυνκοφν ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ. Τα άτομα που κακοποιοφνται από μόνα τουσ φοβοφνται και δεν μιλοφν. τόχοι Στόχοι Επίδραςησ Κοινοφ: Πλθροφόρθςθ Ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ ομάδων κοινοφ για ζνα κοινωνικό πρόβλθμα με μεγάλεσ διαςτάςεισ ακόμθ και ςτθν ςθμερινι εποχι. Να γίνει γνωςτι θ καμπάνια τθσ ομάδασ μασ. Να αποτυπωκεί ςτο μυαλό τθσ κοινωνίασ θ επιτακτικότθτα του προβλιματοσ και τθσ δράςθσ μασ. 2

4 τάςθ & Γνϊμθ Κατανόθςθ και αποδοχισ των μθνυμάτων τθσ καμπάνιασ μασ μζςω τθσ δθμιουργίασ κλίματοσ ενδιαφζροντοσ για το κζμα. Να ευαιςκθτοποιιςουμε τθν κοινωνία για ζναν κοινωνικό πρόβλθμα που μασ αφορά όλουσ και ςυμβαίνει κακθμερινά γφρω μασ. υμπεριφορά Να κινθτοποιιςουμε το κοινό ςτόχο και να τον κάνουμε ςυμμζτοχο ςτθν προςπάκειά μασ. Να παρακινθκοφν τα κφματα να μιλιςουν και να εκφράςουν ςε κάποιον το πρόβλθμά τουσ. Να ενεργοποιθκεί θ κοινωνία και να μθν εκελοτυφλεί όταν ζρχεται αντιμζτωπθ με πράξεισ βίασ. Ποςοτικοί ςτόχοι Η γνωςτοποίθςθ τθσ ιςτοςελίδασ μασ και θ αφξθςθ του αρικμοφ των επιςκεπτϊν μασ. Η εντατικι παρουςία μασ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ με απϊτερο ςκοπό τθν αφξθςθ του κοινοφ-ςτόχου που υποςτθρίηει τθν καμπάνια μασ. Αφξθςθ του κοινοφ ςτόχου που υποςτθρίηει τθν καμπάνια μασ ςτα social media. Η γνωςτοποίθςθ τθσ ιςτοςελίδασ μασ και θ αφξθςθ του αρικμοφ των επιςκεπτϊν μασ. 300 άτομα το πρϊτο δίμθνο 3 ςελίδεσ ανά επίςκεψθ Η εντατικι παρουςία μασ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ με απϊτερο ςκοπό τθν αφξθςθ του κοινοφ-ςτόχου που υποςτθρίηει τθν καμπάνια μασ. Post ςτο facebook: 3/θμζρα Tweets ςτο twitter 2-3/μζρα Αφξθςθ του κοινοφ ςτόχου που υποςτθρίηει τθν καμπάνια μασ ςτα social media. Likes: 500 το πρϊτο δίμθνο Followers: 200 ςτο πρϊτο δίμθνο Reach: 3000 άτομα το πρϊτο δίμθνο Retweets: 50 το πρϊτο δίμθνο Άτομα που να μιλάνε για εμάσ: Favorites: 20 το πρϊτο δίμθνο 100/2μθνο 3

5 Προτάςεισ Δημιουργία / εμπλουτιςμό περιεχόμενου Social media, τα χρθςιμοποιοφμε ςτα πλαίςια του Content marketing, ωσ μζςο για να φζρουμε τουσ χριςτεσ ςτθν ιςτοςελίδα μασ. Άρκρα που να είναι ςχετικά με το κζμα, από ζγκυρεσ και αξιόπιςτεσ πθγζσ. Videos, τα οποία επικοινωνοφν πιο άμεςα τα μθνφματα που επικυμοφμε. Ευριματα ερευνϊν, ϊςτε να φαίνεται θ ιςτοςελίδα μασ αξιόπιςτθ, με ζγκυρα ςτοιχεία που αφοροφν το κοινωνικό πρόβλθμα τθσ βίασ. Φωτογραφίεσ, οι οποίεσ τραβάνε τθν προςοχι των επιςκεπτϊν τθσ ιςτοςελίδασ μασ ςε μεγαλφτερο βακμό τουσ και ζτςι μπορεί να μείνουν περιςςότερο ςε αυτι. Βίντεο, που δθμιουργιςαμε εμείσ ι από άλλουσ χριςτεσ. Προςζλκυςη επιςκεπτών - Αφξηςη του engagement Social media, για να φζρουμε χριςτεσ ςτθν ιςτοςελίδα. Search Engine Optimization (SEO), ενζργειεσ προκειμζνου να βελτιωκεί θ κατάταξθ μίασ θλεκτρονικισ ςελίδασ ςτα αποτελζςματα των μθχανϊν αναηιτθςθσ θλεκτρονικϊν ςελίδων του διαδικτφου, όταν αναηθτοφνται ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ, keywords, από τον χριςτθ. Plugins, προςζλκυςθ επιςκεπτϊν από τθν ιςτοςελίδα ςτα κοινωνικά δίκτυα. Τλοποίθςθ - Ενζργειεσ Δημιουργία ιςτοςελίδασ Ζχοντασ αποφαςίςει ωσ ομάδα το κζμα με το οποίο κα αςχολθκοφμε αναηθτιςαμε πλατφόρμεσ ςτισ οποίεσ κα μποροφςαμε να το αναπτφξουμε. Το αποτελεί μια πλατφόρμα που δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να δθμιουργιςει τον δικό του ιςτότοπο και να τον μορφοποιιςει με βάςει κάποια εργαλεία. Ζτςι το επιλζξαμε και ξεκινιςαμε ςτισ 20 Μαρτίου του 2013 να δθμιουργοφμε το το οποίο ολοκλθρϊκθκε ςτισ 30 Μαρτίου, ενϊ ςτισ 2 Απριλίου κοινοποιιςαμε τθν ιςτοςελίδα μζςω τθσ ςελίδασ μασ ςτο facebook. 4

6 Δημιουργία περιεχομζνου ιςτοςελίδασ Άρθρα Τα άρκρα που αναρτιςαμε ςτθν ιςτοςελίδα μασ ιταν ςχετικά με το κζμα μασ και αντλθμζνα από διάφορεσ ζγκυρεσ πθγζσ (π.χ. θλεκτρονικζσ εφθμερίδεσ, blogs). Videos Εμπλουτίςαμε τθν ιςτοςελίδα μασ με ενδιαφζροντα βίντεο, είτε επίςθμα ςποτ από άλλεσ καμπάνιεσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ είτε βίντεο απλϊν χρθςτϊν που τουσ ενδιαφζρει το κζμα. Επίςθσ δθμιουργιςαμε και εμείσ δφο βίντεο, το ζνα ζγινε για να αναδείξει το ςλόγκαν μασ «Ενθμερϊςου. Λάβε δράςθ. Δϊςε τζλοσ ςτθ βία.» ενϊ το δεφτερο ζγινε ςτα πλαίςια τθσ ιδιαίτερθσ ευαιςκθτοποίθςθσ που ζχουμε απζναντι ςτθν κακοποίθςθ των παιδιϊν και το οποίο προςπακιςαμε να αναδείξουμε ειςάγοντασ το ςτθν intro page τθσ ιςτοςελίδασ μασ και είναι αυτό: Φωτογραφίεσ Οι φωτογραφίεσ που αναρτιςαμε ςτθν ιςτοςελίδα μασ υπιρξαν πολφ ςθμαντικζσ για να επικοινωνιςουμε το μινυμα που κζλαμε. Επιλζξαμε φωτογραφίεσ ςχετικζσ με το κζμα που κα περνοφςαν το μινυμα για το πόςο ςθμαντικι είναι θ καταπολζμθςθ τθσ βίασ. Ευρήματα Ερευνών Για να αυξιςουμε τθν εμπιςτοςφνθ του κοινοφ αναρτιςαμε αποςπάςματα από διάφορεσ ζρευνεσ ςχετικζσ με τθ βία και υπερτονίςαμε κάποια ςθμαντικά ςτατιςτικά ςτοιχεία. Δημιουργία ςελίδασ ςτο Facebook Εμπλουτίηοντασ τακτικά τθν ιςτοςελίδα μασ με υλικό, αποφαςίςαμε να δθμιουργιςουμε ςελίδα και ςτο facebook τθν 01 Απριλίου Στθ ςελίδα μασ ςτο Facebook υπάρχει το link τθσ ιςτοςελίδασ μασ, ϊςτε να μεταβαίνουν οι χριςτεσ από εκεί. Για να αποκτιςουμε likes κάναμε invites ςτουσ φίλουσ μασ και γίναμε μζλθ ςε κάποιεσ ομάδεσ (groups) ενϊ παράλλθλα κάναμε like ςε κάποιεσ ςελίδεσ με κζματα παρόμοια με το δικό μασ, π.χ. 5

7 «το Χαμόγελο του Παιδιοφ», «οι Φίλοι του Χαμόγελο του Παιδιοφ», «Ζλλθνεσ γονείσ ενάντια ςτθ ςωματικι και ψυχολογικι βία», είναι μόνο μερικά από αυτά. Επιπλζον ζχοντασ ςτο νου μασ τα κοινά ςτοχο προςεγγίςαμε τθ δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Το περιεχόμενο τθσ ςελίδα μασ ςτο Facebook περιλαμβάνει κακθμερινά επίκαιρα άρκρα ςχετικά με το κζμα από διάφορεσ πθγζσ αλλά και αποςπάςματα από τθν ιςτοςελίδα μασ. Δημιουργία Twitter account Συνεχίςαμε δθμιουργϊντασ λογαριαςμό ςτο twitter με URL https://twitter.com/sviolencen τθν 1 θ Απριλίου Εκεί ακολουκιςαμε διάφορουσ χριςτεσ και οργανιςμοφσ οι οποίοι μασ ακολοφκθςαν πίςω (follow back). Οι χριςτεσ που ακολουκιςαμε ιταν είτε οργανιςμοί ενάντια ςτθ βία είτε απλοί χριςτεσ ςτουσ οποίουσ κζλαμε να απευκυνκοφμε. Αρχικά ςτο twitter κάναμε retweet ενδιαφζροντα tweets άλλων χρθςτϊν ςχετικά με τθ βία, ζπειτα αναρτοφςαμε άρκρα και videos. Στθ ςυνζχεια ςυνδζςαμε το twitter account μασ με το facebook page με αποτζλεςμα τα ελεγχόμενα από το buffer post να αναμεταδίδονται αυτόματα ςτο twitter. Επίςθσ ςτθ ςελίδα μασ ςτο wix υπιρχε και plugin για το twitter λογαριαςμό μασ. θμείωςθ: Ο λόγοσ που επιλζξαμε να υποςτθρίξουμε τθν καμπάνια μασ μζςω των δφο παραπάνω κοινωνικϊν δικτφων είναι αρχικά το ευρφ κοινό που περιλαμβάνει το Facebook και θ καταλλθλότθτα του Τwitter για τθν προϊκθςθ μιασ καμπάνιασ. Tools Προκειμζνου να αυξιςουμε το traffic ςτθν ιςτοςελίδα και ςτα κοινωνικά δίκτυα και να γίνουμε πιο αποτελεςματικοί αποφαςίςαμε να χρθςιμοποιιςουμε τα παρακάτω εργαλεία. Manage Λίγεσ εβδομάδεσ μετά τθν δθμιουργία τθσ ςελίδασ μασ ςτο Facebook και ςτο Twitter αποφαςίςαμε να μθν αναρτοφμε posts κανονικά αλλά με τθ χριςθ του buffer που δίνει τθ δυνατότθτα να προγραμματίςουμε εκ των προτζρων και να 6

8 διαχειριηόμαςτε πιο εφκολα τθν ανάρτθςθ των posts. Το πρόγραμμα αναρτιςεων φαίνεται και ςτθν παρακάτω φωτογραφία. Monitor Για να αυτοματοποιιςουμε τθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ των ενεργειϊν και τθν απιχθςι τουσ ςτο twitter δθμιουργιςαμε λογαριαςμό ςτο όπου ςυνδεκικαμε με τα ςτοιχεία του twitter account μασ. Με αυτό μποροφμε να ελζγχουμε μζςω keywords τι λζνε για τθν καμπάνια μασ και να ανταποκρινόμαςτε ανάλογα. 7

9 Plugins Τα plugins βοθκάνε ςτο integration, μασ δίνουν τθν δυνατότθτα να «κουμπϊςουμε» τα κοινωνικά δίκτυα με το site μασ. Μ αυτόν τον τρόπο μασ βοθκιςανε να τραβιξουμε traffic προσ τα κοινωνικά δίκτυα. Βελτίωςη του SEO Η πλατφόρμα του wix μάσ ζδωςε τθ δυνατότθτα να μάκουμε τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφμε να βελτιϊςουμε τθν κατάταξι μασ ςτθν μθχανι αναηιτθςθσ του google. Πιο ςυγκεκριμζνα μποροφςαμε να βάλουμε τα keywords τθσ ςελίδασ μασ και το όνομα του site όπωσ φαίνεται και ςτθ φωτογραφία. Σε επόμενο ςτάδιο το SEO wizard μασ ζδινε αναφορζσ για τθν αποτελεςματικότθτα του site μασ όςον αφορά το SEO ςτα εξισ κζματα: Το όνομα του τίτλου και των keywords που περιλαμβάνονται μζςα ςτο περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ. Τθν περιγραφι που δϊςαμε για τθν ιςτοςελίδα. Τα ονόματα των εικόνων μασ ζπρεπε να περιλαμβάνει τισ λζξεισ τθσ πικανισ αναηιτθςθσ (keywords). Το μζγεκοσ του περιεχομζνου τθσ ιςτοςελίδα μασ το οποίο κρίκθκε αρκετό από το wizard ενϊ μασ επιςθμάνκθκε ότι το stop violence now πρζπει να εμφανίηεται μζςα ςτο site μασ φορζσ, κάτι το οποίο πρζπει να βελτιϊςουμε, κακϊσ προσ το παρόν εμφανίηεται μόνο 39 φορζσ. 8

10 Εβδομ. 20/3-27/3 Εβδομ. 28/3-03/4 Εβδομ. 03/4-10/4 Εβδομ. 11/4-18/4 Εβδομ. 29/3-4/4 Εβδομ. 19/4-26/4 Εβδομ.27/4-03/5 Εβδομ. 04/5-11/5 Εβδομ. 12/5-19/5 Εβδομ. 2/5-8/5 Εβδομ. 20/5-27/5 Εβδομ.28/5-03/6 Εβδομ. 03/6-10/6 Χρονοδιάγραμμα Ενέργειες Δθμιουργία Ιςτοςελίδασ Δθμιουργία ελίδασ Facebook Δθμιουργία λογαριαςμοφ ςτο twitter Δθμιουργία Βίντεο Ι Δθμιουργία Βίντεο ΙΙ Ανανζωςθ Περιεχομζνου Ιςτοςελίδασ Δθμιουργία Buffer Δθμιουργία Tweet Deck Ειςαγωγι Plugins ςτθν ιςτοςελίδα Βελτίωςθ SEO Αποτελζςματα Χρθςιμοποιϊντασ τθ ςυγκεκριμζνθ πλατφόρμα κατορκϊνουμε να ζχουμε πρόςβαςθ ςε πολφ ςθμαντικά ςτοιχεία για τθν ιςτοςελίδα του stop violence now. Από τθ πρϊτθ θμζρα δθμοςίευςθσ τθσ ιςτοςελίδασ δθμιουργιςαμε προςωπικό λογαριαςμό ςτο Google Analytics το οποίο ςυνδζςαμε με τον ιςτότοπο ζτςι ϊςτε να ζχουμε κακθμερινά reports για τθν πορεία τθσ απιχθςθσ τθσ καμπάνιασ. Τα ςτοιχεία ςτο διάγραμμα 1 αφοροφν τθν περίοδο 1 Απριλίου 2013 ζωσ 09 Ιουνίου Κατά τθν περίοδο αυτι (είχαμε ςυνολικά 532 επιςκζψεισ εκ των 9

11 οποίων οι 127 ζγιναν από χριςτεσ που είδαν το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ περιςςότερεσ από μία φορζσ, ενϊ οι υπόλοιποι 322 ιταν μοναδικοί επιςκζπτεσ. Ο μζςοσ όροσ διάρκειασ επίςκεψθσ υπολογίςτθκε ςτα 5 λεπτά περίπου και οι ςυνολικζσ προβολζσ των ςελίδων μασ ιταν 696 (ςτον αρικμό υπολογίηονται και οι επαναπροβολζσ μιασ ςελίδασ εκ του περιεχομζνου). Επίςθσ όπωσ ιταν αναμενόμενο οι περιςςότερεσ επιςκζψεισ πραγματοποιικθκαν από τον Ελλαδικό χϊρο (251), ενϊ ακολουκοφν οι Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ με 13,59% και το Ηνωμζνο Βαςίλειο με 3,56%. Λίγεσ επιςκζψεισ εντοπίηονται και από άλλεσ χϊρεσ όπωσ θ Κφπροσ και θ Ιςπανία. Σφμφωνα με το διάγραμμα 2 βλζπουμε τον αρικμό των επιςκεπτϊν ςε ςχζςθ με τον αρικμό τθσ επαναλαμβανόμενθσ επίςκεψισ τουσ. Πολφ ςθμαντικι αποδείχτθκε και θ πολυκαναλικι μασ διάςταςθ κακϊσ είχαμε επιςκζψεισ και από Smartphones και Tablets. Το μεγαλφτερο ποςοςτό των χρθςτϊν ενθμερϊκθκε για τθν ιςτοςελίδα μζςω τθσ ςελίδασ ςτο κοινωνικό δίκτυο Facebook αλλά και του λογαριαςμοφ μασ ςτο Twitter. Social Media Metrics Αρχικόσ τόχοσ Likes: 500 το πρϊτο δίμθνο Τα άτομα ςτα οποία άρεςε θ ςελίδα μασ ςτο facebook άγγιξαν τα 700. Από αυτά το μεγαλφτερο ποςοςτό ιτανε γυναίκεσ κυρίωσ θλικίασ (διάγραμμα 5). Αυτό μασ δείχνει ότι καταφζραμε να ςτοχεφςουμε ςε ζνα πολφ ςθμαντικό κοινό-ςτόχο για μασ, αφοφ οι γυναίκεσ αυτισ τθσ θλικίασ υφίςτανται ςε μεγάλο βακμό κακοποίθςθ. Επίςθσ κατορκϊςαμε να προςεγγίςουμε τθν θλικιακι ομάδα 13-17, 25% από τα 580 άτομα, και να τθν ενθμερϊςουμε για το bullying, μια άλλθ μορφι βίασ. Όςον αφορά τα likes αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα άτομα προζρχονταν από διάφορεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ και όχι αποκλειςτικά από το νομό Αττικισ, ενϊ παράλλθλα βλζπουμε μεμονωμζνα likes από άτομα διαφόρων χωρϊν. 10

12 Η απιχθςθ που είχε θ ςελίδα μασ με τθ δίμθνθ παρουςία τθσ ςτο facebook ιταν πολφ ικανοποιθτικι κακϊσ καταφζραμε να να γνωςτοποιιςουμε τθν φπαρξθ τθσ καμπάνιασ μασ ςε πάρα πολλά άτομα. Πιο ςυγκεκριμζνα: Απιχθςθ Αρχικόσ τόχοσ: Reach: 3000 άτομα το πρϊτο δίμθνο Η προςζλκυςθ ζγινε με δφο τρόπουσ, οργανικά και με διάδοςθ. Στο τζλοσ τθσ 2 θσ εβδομάδασ ενεργισ παρουςίασ μασ ςτο facebook κατορκϊςαμε να ζχουμε φτάςει τα άτομα με διάδοςθ και 465 οργανικά όπωσ φαίνεται και ςτο διάγραμμα 4, το ςθμείο ςτο οποίο κορυφϊκθκε και ο αρικμόσ των ατόμων που μπορζςαμε να προςελκφςουμε και να δοφνε περιεχόμενο τθσ καμπάνιασ μασ μζςω φίλων τουσ. Επιπλζον φαίνεται πόςεσ φορζσ κάκε άτομο είδε περιεχόμενο ςχετικά με τθ ςελίδα μασ τθν τελευταία βδομάδα τθσ ανάλυςθσ μασ (αρχζσ Ιουνίου) όπου 158 άτομα είδαν περιεχόμενό μασ πάνω από 21 φορζσ. Αρχικόσ τόχοσ: Άτομα που να μιλάνε για εμάσ: 100/2μθνο Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται και πόςα άτομα μιλοφςαν για εμάσ διαχρονικά, τθ 2 θ πάλι εβδομάδα παρουςίασ μασ ςτο facebook, 335 άτομα δθμιοφργθςαν ανακοίνωςθ ςχετικά με τθ ςελίδα μασ και ο αρικμόσ αυτόσ μειϊνεται ςταδιακά. Σ αυτό το ςθμείο αξίηει να ςθμειωκεί πωσ το 80% που μιλοφν για εμάσ είναι γυναίκεσ, πράγμα που δείχνει και τθ μεγαλφτερθ ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςε τζτοια κοινωνικά κζματα. 11

13 Για τθν εξαγωγι αποτελεςμάτων για τθν πορεία του twitter μασ χρθςιμοποιιςαμε το twtrland.com. Αυτό μασ ζδειξε ότι τα άτομα που μασ ζκανα follow άγγιξαν τα 232, ενϊ εμείσ ακολουκιςαμε 544 άτομα και κάναμε 161 tweets, ενϊ παράλλθλα δθμιουργιςαμε τα εξισ hashtags: #stopviolencenow, #enwnoumefwni, #dwsetelos. Παράλλθλα είχαμε 3 retweets και 4 favorites ςτισ αναρτιςεισ μασ. Αρχικόσ τόχοσ: Followers: 200 ςτο πρϊτο δίμθνο Retweets: 50 το πρϊτο δίμθνο Favorites: 20 το πρϊτο δίμθνο Από τουσ followers μασ το μεγαλφτερο ποςοςτό είναι Ελλθνίδεσ γυναίκεσ, κοινό ςτο οποίο ςτοχεφουμε ειδικά εφόςον μεγάλο ποςοςτό τουσ είναι κφμα κακοποίθςθσ. Οι followers ακόμθ προζρχονται από διάφορεσ περιοχζσ τθ Ελλάδασ και ζχουν ποικίλα ενδιαφζροντα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε Στθν αρχι τθσ δθμιουργίασ τθσ ιςτοςελίδασ ζπρεπε να αντιμετωπίςουμε τθ δυςκολία διάδοςθσ τθσ καμπάνιασ μασ και γι αυτό αποφαςίςαμε να προβλθκοφμε ςτα κοινωνικά μζςα (Facebook & Twitter, τα οποία ενδείκνυνται για τζτοιου είδουσ καμπάνιεσ). Η δεφτερθ δυςκολία ιταν να προςελκφςουμε άτομα ςτισ ςελίδεσ μασ, κάτι το οποίο επιτφχαμε αρχικά με το content που δθμιουργοφςαμε και τισ ενζργειεσ μασ, ωςτόςο από ζνα ςθμείο και μετά όπωσ φαίνεται και ςε όλα τα διαγράμματά μασ υπάρχει μία κακοδικι πορεία ςτα αποτελζςματα. Αυτό οφείλεται 12

14 ςε μεγάλο βακμό ςτο ότι ξεκινιςαμε πολφ δυναμικά και προςελκφςαμε μεγάλο μζροσ του κοινοφ από τισ πρϊτεσ μζρεσ και δεφτερον ςτο ότι οι μζρεσ των διακοπϊν του Πάςχα που ιταν ςτθ μζςθ τθσ καμπάνιασ μασ, τθν επθρζαςαν αρνθτικά. Βλζποντασ αυτι μασ τθν αδυναμία αποφαςίςαμε να χρθςιμοποιιςουμε κάποια εργαλεία που κα μασ βοθκοφςαν να γίνουμε πιο αποτελεςματικοί και αποδοτικοί. Αυτά όπωσ αναφζρκθκαν και παραπάνω είναι το Buffer, το Tweet deck και τα Plugins ςτθν θλεκτρονικι μασ ιςτοςελίδα. Ωςτόςο θ κφρια αδυναμία μασ παραμζνει και δεν είναι άλλθ από τθν προςζλκυςθ του κοινοφ ςτθν κφρια ιςτοςελίδα μασ και τθν αφξθςθ του αρικμοφ των ςελίδων ανά επίςκεψθ. Θεωροφμε πωσ θ ιςτοςελίδα μασ χρειάηεται ζνα ακόμθ πιο ελκυςτικό περιεχόμενο και μια καλι και ςτοχευμζνθ διαφιμιςθ ςτα κοινωνικά δίκτυα. υμπεραςματικά μποροφμε να ποφμε πωσ κατορκϊςαμε ςε μεγάλο βακμό τουσ ςτόχουσ που είχαμε κζςει αφοφ: Προςελκφςαμε τα κοινά-ςτόχουσ, τα οποία ενθμερϊκθκαν μζςα από τθ δράςθ. Τα ςχόλια και οι δθμοςιεφςεισ από άλλουσ ςτο site μασ περιελάμβαναν επιπρόςκετο υλικό για να βοθκιςουν τθν προςπάκειά μασ αλλά και κετικά υποςτθρικτικά μθνφματα. Επικοινϊνθςαν μαηί μασ άνκρωποι που κζλθςαν να υποςτθρίξουν τθ δράςθ μασ όπωσ θ ψυχολόγοσ κα. Αλεξάνδρα Μονάχουσ αλλά και ζνασ μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ, ο κ. Σταφροσ Μεςςινθσ που κάνει τθν ζρευνα του ςτο Bullying, ενϊ τζλοσ θ δαςκάλα ενόσ δθμοτικοφ ςχολείο ςτο Χαλάνδρι κζλθςε να πάμε να ενθμερϊςουμε τουσ μακθτζσ τθσ ςχετικά με τον ςχολικό εκφοβιςμό (ενζργεια που κα πραγματοποιθκεί το Σεπτζμβριο του 2013). Επιπλζον επικοινϊνθςαν μαηί μασ διάφορα άτομα αλλά και ςελίδεσ με παρόμοιο περιεχόμενο με το δικό μασ προκειμζνου να δθλϊςουν τθν υποςτιριξι τουσ και να μασ ενκαρρφνουν να ςυνεχίςουμε το ζργο μασ. (Εικόνεσ παραρτιματοσ) 13

15 Προτάςεισ για ςυνζχιςθ Στο ςθμείο που ζχει φτάςει θ κίνθςθ τθσ ςελίδασ ςτο Facebook κα λζγαμε πωσ μόνοσ τρόποσ αφξθςθσ τθσ προςζλκυςθσ είναι θ διαφιμιςθ, προωκϊντασ τθ ςελίδα μασ. Ζχοντασ κάνει ζνα προςχζδιο ςε αυτι τθν ενζργεια είδαμε ότι το κοινό που κα επιλζγαμε να ςτοχεφςουμε μζςω τθσ διαφιμιςθσ είναι θ Ελλάδα αλλά θ προϊκθςθ κα γινότανε ςε άτομα που ενδιαφζρονται για το κζμα μασ όπωσ φαίνεται και παρακάτω, άρα το κοινό μασ κα ιταν 16,280 άτομα, τα οποία όμωσ κα ενδιαφζρονται για το κζμα άρα κα μποροφμε να ζχουμε και μεγαλφτερθ αλλθλεπίδραςθ με αυτά. Επιπλζον μιασ και κζλουμε να αυξιςουμε το awareness και να προςελκφςουμε περιςςότερα άτομα θ μζκοδοσ που κα κζλαμε να πλθρϊνουμε είναι το CPM -Cost per Mille Impressions. Ειςαγωγι banners χωρίσ να πλθρϊνουν τθν διαφιμιςθ αρχικά- ςτθν ιςτοςελίδα από μθ κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ που αςχολοφνται με κζματα βίασ (π.χ. Το χαμόγελο του παιδιοφ). Να ζχουμε εντατικι παρουςία ςε forums και blogs ςχετικά με κζματα βίασ. Να κάνουμε ποιοτικι ανάλυςθ των ςχολίων ςτο twitter και ζπειτα να δοφμε ποιοι είναι influencers και να ςυνεργαςτοφμε με κάποιο τρόπο μαηί τουσ. Δθμιουργία mobile site κακϊσ παρατθρικθκε πολλοί ςτθν ιςτοςελίδα μασ ςυνδζονταν μζςω κινθτισ ςυςκευισ τθλεφϊνου. Δθμιουργία tweet adder προκειμζνου να αυξιςουμε το engagement ςτα άτομα που ενδιαφζρονται για το κοινωνικό μασ κζμα. Μζςα από αυτό κα μπορζςουμε να ςτοχεφςουμε ςτα άτομα που κζλουμε και να μασ εμφανίηονται τα tweets τουσ που ζχουν ςχετικά μθνφματα με αυτά που κζλουμε. Ζτςι κα κάνουμε tweet ςχετικό και ζπειτα κα κάνουμε «mention» ςτα άτομα αυτά. Να κάνουμε sentiment analysis μζςω κάποιου προγράμματοσ π.χ. brandwagon, προκειμζνου να αντιλθφκοφμε αν όςα λζγονται για μασ είναι κετικά ι αρνθτικά. 14

16 DO s & DON Ts Ενδιαφζρον content ςτθν ιςτοςελίδα, ςχετικό, ποιοτικό και περιεκτικό για να βοθκιςει ςτθ βελτίωςθ του SEO. Ελκυςτικό interface ςτθν ιςτοςελίδα. Ελκυςτικό intro page για να κρατάσ τον επιςκζπτθ. Προςεκτικι διαμόρφωςθ των keywords και ςυχνι χριςθ τουσ ςτισ ςελίδεσ τθσ ιςτοςελίδασ με ςκοπό τθ βελτίωςθ του SEO. Σκοπόσ ςτα social media θ δθμιουργία ςχζςεων με τουσ πελάτεσ. Σωςτι επιλογι των social media ανάλογα με τισ ςτρατθγικζσ και τουσ ςτόχουσ τθσ εταιρείασ. Ειςαγωγι ςτθν ιςτοςελίδα ςυνδζςμων (links) που παραπζμπουν ςε ςθμαντικζσ ιςτοςελίδεσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ του SEO. Ενςωμάτωςθ των social plugins ςτθν ιςτοςελίδα. Σκοπόσ των οργανιςμϊν που ζχουν παρουςία ςτα social media δεν κα πρζπει να είναι θ αναηιτθςθ των likes γιατί αυτά δεν ζχουν αξία, αξία ζχει θ κίνθςθ ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα. Οι ςελίδεσ ςε μία ιςτοςελίδα δεν κα πρζπει να ζχουν κείμενα μεγάλθσ ζκταςθσ τα οποία κουράηουν τουσ επιςκζπτεσ. Η παρουςία ςτα social media δεν πρζπει να γίνεται ςποραδικά αλλά να είναι τακτικι και ςτακερι. Ανάρτθςθ μθ ςχετικοφ υλικοφ ςτα social media. Δθμιουργία pop-up windows ςτθν ιςτοςελίδα. 15

17 Παράρτθμα Διάγραμμα 1: Ποςοςτό νζων επιςκεπτϊν ςτθν ιςτοςελίδα και όςων επανζρχονται ςε αυτό. Visitors Διάγραμμα 2: Αρικμόσ επαναλαμβανόμενων επιςκζψεων ςτθν ιςτοςελίδα Αρικμόσ Επαναλαμβανόμενων Επιςκζψεων 44% 56% New Returning πάνω από ζωσ ζωσ 25 9 ζωσ 14 2 ζωσ Διάγραμμα 3: Σο κοινό που προςζλκυςε θ ςελίδα ςτο Facebook Διάγραμμα 4: Η απιχθςθ τθσ ςελίδασ ςτο Facebook και οι ςυνολικζσ προβολζσ ανά ςυχνότθτα από 02/04-09/06. Διάγραμμα 5: Σο προφίλ των ατόμων ςτα οποία αρζςει θ ςελίδα ςτο Facebook. 16

18 Διάγραμμα 6: Οι επιςκζψεισ μασ ςτθν ιςτοςελίδα από 01/04 ζωσ 09/06. 17

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η Ιστοσελίδα The Other Greece Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Επιμέλεια της Εργασίας: Δόλκα Κορνηλία Ιωάννα Μπέτου Αγγελική Παπακωνσταντίνου Νικολέτα Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ e- marketing Project - Facebook page for p.a.m.p theatre company Εκπόνθςθ εργαςίασ: Δθμιτρθσ Αλιμπζρτθσ τζφανοσ Ραπτογιάννθσ ωτιρθσ ουςάνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: «Επιςτιμθ και Τεχνολογία Υπολογιςτϊν» Διπλωματικι Εργαςία: «Ψθφιοποίθςθ πολιτιςμικοφ αποκζματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα