Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι"

Transcript

1 Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

2 φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί εποχι διαφκοράσ, όπου τα ιδανικά και οι αξίεσ ζχουν ςτερζψει. Η βία ςτθ ςθμερινι εποχι ζχει λάβει τεράςτιεσ διαςτάςεισ, εκδθλϊνεται ςε όλα τα επίπεδα τθσ ατομικισ και κοινωνικισ ηωισ και επθρεάηει κάκε άτομο με τον ζναν ι τον άλλον τρόπο. Ζχοντασ κατά νου τθ ςθμαςία αυτοφ του προβλιματοσ και με αφορμι τθν εργαςία για το μάκθμα "Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ" δθμιουργιςαμε μια ιςτοςελίδα με κζμα τθ βία με τίτλο Stop Violence Now. Στο παρακάτω κείμενο αναλφουμε τουσ ςτόχουσ τθσ καμπάνιασ μασ, τισ ενζργειεσ που κάναμε ϊςτε να τουσ πραγματοποιιςουμε κακϊσ και τα αποτελζςματα που εξάγαμε. Αξίηει να ςθμειωκεί ς αυτό το ςθμείο ότι παρόλο που θ καμπάνια αυτι ξεκίνθςε ςτα πλαίςια μιασ εργαςίασ πάνω ςε ζνα κζμα που ιμαςταν ιδθ ευαιςκθτοποιθμζνοι, ςτθν πορεία αποδείχκθκε πολφ πιο ςθμαντικό για εμάσ. Αυτό οφείλεται ςτο ότι όςο πιο πολφ αςχολοφμαςταν με το κζμα και βλζπαμε τθ ςτιριξθ και το ενδιαφζρον του κόςμου, τόςο πιο πολφ αντιλαμβανόμαςταν τισ πραγματικζσ του διαςτάςεισ και τθ ςθμαςία τθσ καταπολζμθςισ του. Πλαίςιο και Αντικείμενο Εργαςίασ Στα πλαίςια τθσ εργαςίασ για το μάκθμα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ αποφαςίςαμε να δθμιουργιςουμε μία δικι μασ ιςτοςελίδα, το πλατφόρμα που χρθςιμοποιιςαμε ιταν το wix.com. όπου κακϊσ φαίνεται και ςτο URL θ Πρόκειται για μια ιςτοςελίδα με κοινωνικό χαρακτιρα όπου ο πυρινασ τθσ κεματολογίασ τθσ είναι οι διάφορεσ μορφζσ κακοποίθςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα οι τζςςερισ κεματικοί άξονεσ είναι: Κακοποίθςθ γυναικϊν Κακοποίθςθ παιδιϊν Bullying Ρατςιςμόσ Μζςα ςτθν ιςτοςελίδα ο επιςκζπτθσ μπορεί να βρει χριςιμεσ πλθροφορίεσ για κάκε μια από τισ προαναφερκείςεσ κατθγορίεσ, να δει ςχετικζσ φωτογραφίεσ, να παρακολουκιςει βίντεο και να μάκει που μπορεί να απευκυνκεί ςε περίπτωςθ που ο ίδιοσ ι κάποιοσ ςυνάνκρωπόσ του είναι κφμα κακοποίθςθσ. Για το λόγο αυτό, το slogan το οποίο υπογράμμιηε τθ καμπάνια ςε όλεσ τισ παρουςιάςεισ και αναρτιςεισ ςτα social media αλλά και ςτθν κεντρικι ςελίδα τθσ ιςτοςελίδασ ιταν «Ενθμερϊςου. Λάβε δράςθ. Δϊςε τζλοσ ςτθ βία». Πεποίκθςθ ιταν ναι μεν να δθμιουργιςουμε μια άρτια ιςτοςελίδα αλλά ταυτόχρονα να επικοινωνιςουμε ζνα κοινωνικό πρόβλθμα που μαςτίηει τθ κοινωνία. Ακόμα και ςιμερα, οι μελζτεσ δείχνουν ότι γυναίκεσ και παιδιά 1

3 κακοποιοφνται και δεν μιλοφν, το φαινόμενο bullying ζχει λάβει τεράςτιεσ διαςτάςεισ και οι εκδθλϊςεισ ρατςιςτικισ βίασ εκδθλϊνονται κακθμερινά. Συνεπϊσ αποφαςίςαμε να επικεντρωκοφμε ςτθν κοινωνικι δραςτθριότθτα για να ςυμβάλλουμε με τισ δικζσ μασ ενζργειεσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων αυτϊν, κακϊσ και ςτθν παροχι βοικειασ ςτα άτομα-ομάδεσ που τθν χρειάηονται. Ο ανταγωνιςμόσ που υπιρχε ιταν αρκετόσ αλλά όχι άμεςοσ κακϊσ υπάρχει πλθκϊρα ιςτοςελίδων οι οποίεσ όμωσ αναφζρονται ςε κάκε μορφι βίασ μεμονωμζνα και όχι ςε όλεσ τισ κεματικζσ ενότθτεσ που εμείσ αναπτφςςουμε. Οι ομάδεσ-κοινοφ τθσ καμπάνιασ είναι: Άτομα που βιϊνουν κάποια μορφι κακοποίθςθσ Άτομα που δεν είναι κφματα κακοποίθςθσ Γυναίκεσ οποιαςδιποτε θλικίασ και μορφωτικοφ επιπζδου 1 Παιδιά κυρίωσ από 10 ετϊν και πάνω άνω 2 Άτομα που βιϊνουν ρατςιςτικι βία Πολίτεσ ανεξαρτιτων αν βιϊνουν οι ίδιοι κάποια μορφι κακοποίθςθσ 3 Γονείσ, εκπαιδευτικοί 1 Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ςφμφωνα με ζρευνα το μεγαλφτερο ποςοςτό γυναικϊν που κακοποιοφνται είναι υψθλοφ μορφωτικοφ επιπζδου. 2 Παιδιά κυρίωσ από 10 ετϊν και πάνω κακϊσ τότε εξοικειϊνονται με τθ χριςθ του internet. 3 Πολίτεσ ανεξαρτιτωσ αν βιϊνουν οι ίδιοι κάποια μορφι κακοποίθςθσ προκειμζνου να ενθμερωκοφν, να ευαιςκθτοποιθκοφν και να παροτρυνκοφν να λάβουν δράςθ βοθκϊντασ κάποιον ςυνάνκρωπό τουσ να απευκυνκοφν ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ. Τα άτομα που κακοποιοφνται από μόνα τουσ φοβοφνται και δεν μιλοφν. τόχοι Στόχοι Επίδραςησ Κοινοφ: Πλθροφόρθςθ Ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ ομάδων κοινοφ για ζνα κοινωνικό πρόβλθμα με μεγάλεσ διαςτάςεισ ακόμθ και ςτθν ςθμερινι εποχι. Να γίνει γνωςτι θ καμπάνια τθσ ομάδασ μασ. Να αποτυπωκεί ςτο μυαλό τθσ κοινωνίασ θ επιτακτικότθτα του προβλιματοσ και τθσ δράςθσ μασ. 2

4 τάςθ & Γνϊμθ Κατανόθςθ και αποδοχισ των μθνυμάτων τθσ καμπάνιασ μασ μζςω τθσ δθμιουργίασ κλίματοσ ενδιαφζροντοσ για το κζμα. Να ευαιςκθτοποιιςουμε τθν κοινωνία για ζναν κοινωνικό πρόβλθμα που μασ αφορά όλουσ και ςυμβαίνει κακθμερινά γφρω μασ. υμπεριφορά Να κινθτοποιιςουμε το κοινό ςτόχο και να τον κάνουμε ςυμμζτοχο ςτθν προςπάκειά μασ. Να παρακινθκοφν τα κφματα να μιλιςουν και να εκφράςουν ςε κάποιον το πρόβλθμά τουσ. Να ενεργοποιθκεί θ κοινωνία και να μθν εκελοτυφλεί όταν ζρχεται αντιμζτωπθ με πράξεισ βίασ. Ποςοτικοί ςτόχοι Η γνωςτοποίθςθ τθσ ιςτοςελίδασ μασ και θ αφξθςθ του αρικμοφ των επιςκεπτϊν μασ. Η εντατικι παρουςία μασ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ με απϊτερο ςκοπό τθν αφξθςθ του κοινοφ-ςτόχου που υποςτθρίηει τθν καμπάνια μασ. Αφξθςθ του κοινοφ ςτόχου που υποςτθρίηει τθν καμπάνια μασ ςτα social media. Η γνωςτοποίθςθ τθσ ιςτοςελίδασ μασ και θ αφξθςθ του αρικμοφ των επιςκεπτϊν μασ. 300 άτομα το πρϊτο δίμθνο 3 ςελίδεσ ανά επίςκεψθ Η εντατικι παρουςία μασ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ με απϊτερο ςκοπό τθν αφξθςθ του κοινοφ-ςτόχου που υποςτθρίηει τθν καμπάνια μασ. Post ςτο facebook: 3/θμζρα Tweets ςτο twitter 2-3/μζρα Αφξθςθ του κοινοφ ςτόχου που υποςτθρίηει τθν καμπάνια μασ ςτα social media. Likes: 500 το πρϊτο δίμθνο Followers: 200 ςτο πρϊτο δίμθνο Reach: 3000 άτομα το πρϊτο δίμθνο Retweets: 50 το πρϊτο δίμθνο Άτομα που να μιλάνε για εμάσ: Favorites: 20 το πρϊτο δίμθνο 100/2μθνο 3

5 Προτάςεισ Δημιουργία / εμπλουτιςμό περιεχόμενου Social media, τα χρθςιμοποιοφμε ςτα πλαίςια του Content marketing, ωσ μζςο για να φζρουμε τουσ χριςτεσ ςτθν ιςτοςελίδα μασ. Άρκρα που να είναι ςχετικά με το κζμα, από ζγκυρεσ και αξιόπιςτεσ πθγζσ. Videos, τα οποία επικοινωνοφν πιο άμεςα τα μθνφματα που επικυμοφμε. Ευριματα ερευνϊν, ϊςτε να φαίνεται θ ιςτοςελίδα μασ αξιόπιςτθ, με ζγκυρα ςτοιχεία που αφοροφν το κοινωνικό πρόβλθμα τθσ βίασ. Φωτογραφίεσ, οι οποίεσ τραβάνε τθν προςοχι των επιςκεπτϊν τθσ ιςτοςελίδασ μασ ςε μεγαλφτερο βακμό τουσ και ζτςι μπορεί να μείνουν περιςςότερο ςε αυτι. Βίντεο, που δθμιουργιςαμε εμείσ ι από άλλουσ χριςτεσ. Προςζλκυςη επιςκεπτών - Αφξηςη του engagement Social media, για να φζρουμε χριςτεσ ςτθν ιςτοςελίδα. Search Engine Optimization (SEO), ενζργειεσ προκειμζνου να βελτιωκεί θ κατάταξθ μίασ θλεκτρονικισ ςελίδασ ςτα αποτελζςματα των μθχανϊν αναηιτθςθσ θλεκτρονικϊν ςελίδων του διαδικτφου, όταν αναηθτοφνται ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ, keywords, από τον χριςτθ. Plugins, προςζλκυςθ επιςκεπτϊν από τθν ιςτοςελίδα ςτα κοινωνικά δίκτυα. Τλοποίθςθ - Ενζργειεσ Δημιουργία ιςτοςελίδασ Ζχοντασ αποφαςίςει ωσ ομάδα το κζμα με το οποίο κα αςχολθκοφμε αναηθτιςαμε πλατφόρμεσ ςτισ οποίεσ κα μποροφςαμε να το αναπτφξουμε. Το αποτελεί μια πλατφόρμα που δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να δθμιουργιςει τον δικό του ιςτότοπο και να τον μορφοποιιςει με βάςει κάποια εργαλεία. Ζτςι το επιλζξαμε και ξεκινιςαμε ςτισ 20 Μαρτίου του 2013 να δθμιουργοφμε το το οποίο ολοκλθρϊκθκε ςτισ 30 Μαρτίου, ενϊ ςτισ 2 Απριλίου κοινοποιιςαμε τθν ιςτοςελίδα μζςω τθσ ςελίδασ μασ ςτο facebook. 4

6 Δημιουργία περιεχομζνου ιςτοςελίδασ Άρθρα Τα άρκρα που αναρτιςαμε ςτθν ιςτοςελίδα μασ ιταν ςχετικά με το κζμα μασ και αντλθμζνα από διάφορεσ ζγκυρεσ πθγζσ (π.χ. θλεκτρονικζσ εφθμερίδεσ, blogs). Videos Εμπλουτίςαμε τθν ιςτοςελίδα μασ με ενδιαφζροντα βίντεο, είτε επίςθμα ςποτ από άλλεσ καμπάνιεσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ είτε βίντεο απλϊν χρθςτϊν που τουσ ενδιαφζρει το κζμα. Επίςθσ δθμιουργιςαμε και εμείσ δφο βίντεο, το ζνα ζγινε για να αναδείξει το ςλόγκαν μασ «Ενθμερϊςου. Λάβε δράςθ. Δϊςε τζλοσ ςτθ βία.» ενϊ το δεφτερο ζγινε ςτα πλαίςια τθσ ιδιαίτερθσ ευαιςκθτοποίθςθσ που ζχουμε απζναντι ςτθν κακοποίθςθ των παιδιϊν και το οποίο προςπακιςαμε να αναδείξουμε ειςάγοντασ το ςτθν intro page τθσ ιςτοςελίδασ μασ και είναι αυτό: Φωτογραφίεσ Οι φωτογραφίεσ που αναρτιςαμε ςτθν ιςτοςελίδα μασ υπιρξαν πολφ ςθμαντικζσ για να επικοινωνιςουμε το μινυμα που κζλαμε. Επιλζξαμε φωτογραφίεσ ςχετικζσ με το κζμα που κα περνοφςαν το μινυμα για το πόςο ςθμαντικι είναι θ καταπολζμθςθ τθσ βίασ. Ευρήματα Ερευνών Για να αυξιςουμε τθν εμπιςτοςφνθ του κοινοφ αναρτιςαμε αποςπάςματα από διάφορεσ ζρευνεσ ςχετικζσ με τθ βία και υπερτονίςαμε κάποια ςθμαντικά ςτατιςτικά ςτοιχεία. Δημιουργία ςελίδασ ςτο Facebook Εμπλουτίηοντασ τακτικά τθν ιςτοςελίδα μασ με υλικό, αποφαςίςαμε να δθμιουργιςουμε ςελίδα και ςτο facebook τθν 01 Απριλίου Στθ ςελίδα μασ ςτο Facebook υπάρχει το link τθσ ιςτοςελίδασ μασ, ϊςτε να μεταβαίνουν οι χριςτεσ από εκεί. Για να αποκτιςουμε likes κάναμε invites ςτουσ φίλουσ μασ και γίναμε μζλθ ςε κάποιεσ ομάδεσ (groups) ενϊ παράλλθλα κάναμε like ςε κάποιεσ ςελίδεσ με κζματα παρόμοια με το δικό μασ, π.χ. 5

7 «το Χαμόγελο του Παιδιοφ», «οι Φίλοι του Χαμόγελο του Παιδιοφ», «Ζλλθνεσ γονείσ ενάντια ςτθ ςωματικι και ψυχολογικι βία», είναι μόνο μερικά από αυτά. Επιπλζον ζχοντασ ςτο νου μασ τα κοινά ςτοχο προςεγγίςαμε τθ δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Το περιεχόμενο τθσ ςελίδα μασ ςτο Facebook περιλαμβάνει κακθμερινά επίκαιρα άρκρα ςχετικά με το κζμα από διάφορεσ πθγζσ αλλά και αποςπάςματα από τθν ιςτοςελίδα μασ. Δημιουργία Twitter account Συνεχίςαμε δθμιουργϊντασ λογαριαςμό ςτο twitter με URL https://twitter.com/sviolencen τθν 1 θ Απριλίου Εκεί ακολουκιςαμε διάφορουσ χριςτεσ και οργανιςμοφσ οι οποίοι μασ ακολοφκθςαν πίςω (follow back). Οι χριςτεσ που ακολουκιςαμε ιταν είτε οργανιςμοί ενάντια ςτθ βία είτε απλοί χριςτεσ ςτουσ οποίουσ κζλαμε να απευκυνκοφμε. Αρχικά ςτο twitter κάναμε retweet ενδιαφζροντα tweets άλλων χρθςτϊν ςχετικά με τθ βία, ζπειτα αναρτοφςαμε άρκρα και videos. Στθ ςυνζχεια ςυνδζςαμε το twitter account μασ με το facebook page με αποτζλεςμα τα ελεγχόμενα από το buffer post να αναμεταδίδονται αυτόματα ςτο twitter. Επίςθσ ςτθ ςελίδα μασ ςτο wix υπιρχε και plugin για το twitter λογαριαςμό μασ. θμείωςθ: Ο λόγοσ που επιλζξαμε να υποςτθρίξουμε τθν καμπάνια μασ μζςω των δφο παραπάνω κοινωνικϊν δικτφων είναι αρχικά το ευρφ κοινό που περιλαμβάνει το Facebook και θ καταλλθλότθτα του Τwitter για τθν προϊκθςθ μιασ καμπάνιασ. Tools Προκειμζνου να αυξιςουμε το traffic ςτθν ιςτοςελίδα και ςτα κοινωνικά δίκτυα και να γίνουμε πιο αποτελεςματικοί αποφαςίςαμε να χρθςιμοποιιςουμε τα παρακάτω εργαλεία. Manage Λίγεσ εβδομάδεσ μετά τθν δθμιουργία τθσ ςελίδασ μασ ςτο Facebook και ςτο Twitter αποφαςίςαμε να μθν αναρτοφμε posts κανονικά αλλά με τθ χριςθ του buffer που δίνει τθ δυνατότθτα να προγραμματίςουμε εκ των προτζρων και να 6

8 διαχειριηόμαςτε πιο εφκολα τθν ανάρτθςθ των posts. Το πρόγραμμα αναρτιςεων φαίνεται και ςτθν παρακάτω φωτογραφία. Monitor Για να αυτοματοποιιςουμε τθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ των ενεργειϊν και τθν απιχθςι τουσ ςτο twitter δθμιουργιςαμε λογαριαςμό ςτο όπου ςυνδεκικαμε με τα ςτοιχεία του twitter account μασ. Με αυτό μποροφμε να ελζγχουμε μζςω keywords τι λζνε για τθν καμπάνια μασ και να ανταποκρινόμαςτε ανάλογα. 7

9 Plugins Τα plugins βοθκάνε ςτο integration, μασ δίνουν τθν δυνατότθτα να «κουμπϊςουμε» τα κοινωνικά δίκτυα με το site μασ. Μ αυτόν τον τρόπο μασ βοθκιςανε να τραβιξουμε traffic προσ τα κοινωνικά δίκτυα. Βελτίωςη του SEO Η πλατφόρμα του wix μάσ ζδωςε τθ δυνατότθτα να μάκουμε τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφμε να βελτιϊςουμε τθν κατάταξι μασ ςτθν μθχανι αναηιτθςθσ του google. Πιο ςυγκεκριμζνα μποροφςαμε να βάλουμε τα keywords τθσ ςελίδασ μασ και το όνομα του site όπωσ φαίνεται και ςτθ φωτογραφία. Σε επόμενο ςτάδιο το SEO wizard μασ ζδινε αναφορζσ για τθν αποτελεςματικότθτα του site μασ όςον αφορά το SEO ςτα εξισ κζματα: Το όνομα του τίτλου και των keywords που περιλαμβάνονται μζςα ςτο περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ. Τθν περιγραφι που δϊςαμε για τθν ιςτοςελίδα. Τα ονόματα των εικόνων μασ ζπρεπε να περιλαμβάνει τισ λζξεισ τθσ πικανισ αναηιτθςθσ (keywords). Το μζγεκοσ του περιεχομζνου τθσ ιςτοςελίδα μασ το οποίο κρίκθκε αρκετό από το wizard ενϊ μασ επιςθμάνκθκε ότι το stop violence now πρζπει να εμφανίηεται μζςα ςτο site μασ φορζσ, κάτι το οποίο πρζπει να βελτιϊςουμε, κακϊσ προσ το παρόν εμφανίηεται μόνο 39 φορζσ. 8

10 Εβδομ. 20/3-27/3 Εβδομ. 28/3-03/4 Εβδομ. 03/4-10/4 Εβδομ. 11/4-18/4 Εβδομ. 29/3-4/4 Εβδομ. 19/4-26/4 Εβδομ.27/4-03/5 Εβδομ. 04/5-11/5 Εβδομ. 12/5-19/5 Εβδομ. 2/5-8/5 Εβδομ. 20/5-27/5 Εβδομ.28/5-03/6 Εβδομ. 03/6-10/6 Χρονοδιάγραμμα Ενέργειες Δθμιουργία Ιςτοςελίδασ Δθμιουργία ελίδασ Facebook Δθμιουργία λογαριαςμοφ ςτο twitter Δθμιουργία Βίντεο Ι Δθμιουργία Βίντεο ΙΙ Ανανζωςθ Περιεχομζνου Ιςτοςελίδασ Δθμιουργία Buffer Δθμιουργία Tweet Deck Ειςαγωγι Plugins ςτθν ιςτοςελίδα Βελτίωςθ SEO Αποτελζςματα Χρθςιμοποιϊντασ τθ ςυγκεκριμζνθ πλατφόρμα κατορκϊνουμε να ζχουμε πρόςβαςθ ςε πολφ ςθμαντικά ςτοιχεία για τθν ιςτοςελίδα του stop violence now. Από τθ πρϊτθ θμζρα δθμοςίευςθσ τθσ ιςτοςελίδασ δθμιουργιςαμε προςωπικό λογαριαςμό ςτο Google Analytics το οποίο ςυνδζςαμε με τον ιςτότοπο ζτςι ϊςτε να ζχουμε κακθμερινά reports για τθν πορεία τθσ απιχθςθσ τθσ καμπάνιασ. Τα ςτοιχεία ςτο διάγραμμα 1 αφοροφν τθν περίοδο 1 Απριλίου 2013 ζωσ 09 Ιουνίου Κατά τθν περίοδο αυτι (είχαμε ςυνολικά 532 επιςκζψεισ εκ των 9

11 οποίων οι 127 ζγιναν από χριςτεσ που είδαν το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ περιςςότερεσ από μία φορζσ, ενϊ οι υπόλοιποι 322 ιταν μοναδικοί επιςκζπτεσ. Ο μζςοσ όροσ διάρκειασ επίςκεψθσ υπολογίςτθκε ςτα 5 λεπτά περίπου και οι ςυνολικζσ προβολζσ των ςελίδων μασ ιταν 696 (ςτον αρικμό υπολογίηονται και οι επαναπροβολζσ μιασ ςελίδασ εκ του περιεχομζνου). Επίςθσ όπωσ ιταν αναμενόμενο οι περιςςότερεσ επιςκζψεισ πραγματοποιικθκαν από τον Ελλαδικό χϊρο (251), ενϊ ακολουκοφν οι Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ με 13,59% και το Ηνωμζνο Βαςίλειο με 3,56%. Λίγεσ επιςκζψεισ εντοπίηονται και από άλλεσ χϊρεσ όπωσ θ Κφπροσ και θ Ιςπανία. Σφμφωνα με το διάγραμμα 2 βλζπουμε τον αρικμό των επιςκεπτϊν ςε ςχζςθ με τον αρικμό τθσ επαναλαμβανόμενθσ επίςκεψισ τουσ. Πολφ ςθμαντικι αποδείχτθκε και θ πολυκαναλικι μασ διάςταςθ κακϊσ είχαμε επιςκζψεισ και από Smartphones και Tablets. Το μεγαλφτερο ποςοςτό των χρθςτϊν ενθμερϊκθκε για τθν ιςτοςελίδα μζςω τθσ ςελίδασ ςτο κοινωνικό δίκτυο Facebook αλλά και του λογαριαςμοφ μασ ςτο Twitter. Social Media Metrics Αρχικόσ τόχοσ Likes: 500 το πρϊτο δίμθνο Τα άτομα ςτα οποία άρεςε θ ςελίδα μασ ςτο facebook άγγιξαν τα 700. Από αυτά το μεγαλφτερο ποςοςτό ιτανε γυναίκεσ κυρίωσ θλικίασ (διάγραμμα 5). Αυτό μασ δείχνει ότι καταφζραμε να ςτοχεφςουμε ςε ζνα πολφ ςθμαντικό κοινό-ςτόχο για μασ, αφοφ οι γυναίκεσ αυτισ τθσ θλικίασ υφίςτανται ςε μεγάλο βακμό κακοποίθςθ. Επίςθσ κατορκϊςαμε να προςεγγίςουμε τθν θλικιακι ομάδα 13-17, 25% από τα 580 άτομα, και να τθν ενθμερϊςουμε για το bullying, μια άλλθ μορφι βίασ. Όςον αφορά τα likes αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα άτομα προζρχονταν από διάφορεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ και όχι αποκλειςτικά από το νομό Αττικισ, ενϊ παράλλθλα βλζπουμε μεμονωμζνα likes από άτομα διαφόρων χωρϊν. 10

12 Η απιχθςθ που είχε θ ςελίδα μασ με τθ δίμθνθ παρουςία τθσ ςτο facebook ιταν πολφ ικανοποιθτικι κακϊσ καταφζραμε να να γνωςτοποιιςουμε τθν φπαρξθ τθσ καμπάνιασ μασ ςε πάρα πολλά άτομα. Πιο ςυγκεκριμζνα: Απιχθςθ Αρχικόσ τόχοσ: Reach: 3000 άτομα το πρϊτο δίμθνο Η προςζλκυςθ ζγινε με δφο τρόπουσ, οργανικά και με διάδοςθ. Στο τζλοσ τθσ 2 θσ εβδομάδασ ενεργισ παρουςίασ μασ ςτο facebook κατορκϊςαμε να ζχουμε φτάςει τα άτομα με διάδοςθ και 465 οργανικά όπωσ φαίνεται και ςτο διάγραμμα 4, το ςθμείο ςτο οποίο κορυφϊκθκε και ο αρικμόσ των ατόμων που μπορζςαμε να προςελκφςουμε και να δοφνε περιεχόμενο τθσ καμπάνιασ μασ μζςω φίλων τουσ. Επιπλζον φαίνεται πόςεσ φορζσ κάκε άτομο είδε περιεχόμενο ςχετικά με τθ ςελίδα μασ τθν τελευταία βδομάδα τθσ ανάλυςθσ μασ (αρχζσ Ιουνίου) όπου 158 άτομα είδαν περιεχόμενό μασ πάνω από 21 φορζσ. Αρχικόσ τόχοσ: Άτομα που να μιλάνε για εμάσ: 100/2μθνο Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται και πόςα άτομα μιλοφςαν για εμάσ διαχρονικά, τθ 2 θ πάλι εβδομάδα παρουςίασ μασ ςτο facebook, 335 άτομα δθμιοφργθςαν ανακοίνωςθ ςχετικά με τθ ςελίδα μασ και ο αρικμόσ αυτόσ μειϊνεται ςταδιακά. Σ αυτό το ςθμείο αξίηει να ςθμειωκεί πωσ το 80% που μιλοφν για εμάσ είναι γυναίκεσ, πράγμα που δείχνει και τθ μεγαλφτερθ ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςε τζτοια κοινωνικά κζματα. 11

13 Για τθν εξαγωγι αποτελεςμάτων για τθν πορεία του twitter μασ χρθςιμοποιιςαμε το twtrland.com. Αυτό μασ ζδειξε ότι τα άτομα που μασ ζκανα follow άγγιξαν τα 232, ενϊ εμείσ ακολουκιςαμε 544 άτομα και κάναμε 161 tweets, ενϊ παράλλθλα δθμιουργιςαμε τα εξισ hashtags: #stopviolencenow, #enwnoumefwni, #dwsetelos. Παράλλθλα είχαμε 3 retweets και 4 favorites ςτισ αναρτιςεισ μασ. Αρχικόσ τόχοσ: Followers: 200 ςτο πρϊτο δίμθνο Retweets: 50 το πρϊτο δίμθνο Favorites: 20 το πρϊτο δίμθνο Από τουσ followers μασ το μεγαλφτερο ποςοςτό είναι Ελλθνίδεσ γυναίκεσ, κοινό ςτο οποίο ςτοχεφουμε ειδικά εφόςον μεγάλο ποςοςτό τουσ είναι κφμα κακοποίθςθσ. Οι followers ακόμθ προζρχονται από διάφορεσ περιοχζσ τθ Ελλάδασ και ζχουν ποικίλα ενδιαφζροντα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε Στθν αρχι τθσ δθμιουργίασ τθσ ιςτοςελίδασ ζπρεπε να αντιμετωπίςουμε τθ δυςκολία διάδοςθσ τθσ καμπάνιασ μασ και γι αυτό αποφαςίςαμε να προβλθκοφμε ςτα κοινωνικά μζςα (Facebook & Twitter, τα οποία ενδείκνυνται για τζτοιου είδουσ καμπάνιεσ). Η δεφτερθ δυςκολία ιταν να προςελκφςουμε άτομα ςτισ ςελίδεσ μασ, κάτι το οποίο επιτφχαμε αρχικά με το content που δθμιουργοφςαμε και τισ ενζργειεσ μασ, ωςτόςο από ζνα ςθμείο και μετά όπωσ φαίνεται και ςε όλα τα διαγράμματά μασ υπάρχει μία κακοδικι πορεία ςτα αποτελζςματα. Αυτό οφείλεται 12

14 ςε μεγάλο βακμό ςτο ότι ξεκινιςαμε πολφ δυναμικά και προςελκφςαμε μεγάλο μζροσ του κοινοφ από τισ πρϊτεσ μζρεσ και δεφτερον ςτο ότι οι μζρεσ των διακοπϊν του Πάςχα που ιταν ςτθ μζςθ τθσ καμπάνιασ μασ, τθν επθρζαςαν αρνθτικά. Βλζποντασ αυτι μασ τθν αδυναμία αποφαςίςαμε να χρθςιμοποιιςουμε κάποια εργαλεία που κα μασ βοθκοφςαν να γίνουμε πιο αποτελεςματικοί και αποδοτικοί. Αυτά όπωσ αναφζρκθκαν και παραπάνω είναι το Buffer, το Tweet deck και τα Plugins ςτθν θλεκτρονικι μασ ιςτοςελίδα. Ωςτόςο θ κφρια αδυναμία μασ παραμζνει και δεν είναι άλλθ από τθν προςζλκυςθ του κοινοφ ςτθν κφρια ιςτοςελίδα μασ και τθν αφξθςθ του αρικμοφ των ςελίδων ανά επίςκεψθ. Θεωροφμε πωσ θ ιςτοςελίδα μασ χρειάηεται ζνα ακόμθ πιο ελκυςτικό περιεχόμενο και μια καλι και ςτοχευμζνθ διαφιμιςθ ςτα κοινωνικά δίκτυα. υμπεραςματικά μποροφμε να ποφμε πωσ κατορκϊςαμε ςε μεγάλο βακμό τουσ ςτόχουσ που είχαμε κζςει αφοφ: Προςελκφςαμε τα κοινά-ςτόχουσ, τα οποία ενθμερϊκθκαν μζςα από τθ δράςθ. Τα ςχόλια και οι δθμοςιεφςεισ από άλλουσ ςτο site μασ περιελάμβαναν επιπρόςκετο υλικό για να βοθκιςουν τθν προςπάκειά μασ αλλά και κετικά υποςτθρικτικά μθνφματα. Επικοινϊνθςαν μαηί μασ άνκρωποι που κζλθςαν να υποςτθρίξουν τθ δράςθ μασ όπωσ θ ψυχολόγοσ κα. Αλεξάνδρα Μονάχουσ αλλά και ζνασ μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ, ο κ. Σταφροσ Μεςςινθσ που κάνει τθν ζρευνα του ςτο Bullying, ενϊ τζλοσ θ δαςκάλα ενόσ δθμοτικοφ ςχολείο ςτο Χαλάνδρι κζλθςε να πάμε να ενθμερϊςουμε τουσ μακθτζσ τθσ ςχετικά με τον ςχολικό εκφοβιςμό (ενζργεια που κα πραγματοποιθκεί το Σεπτζμβριο του 2013). Επιπλζον επικοινϊνθςαν μαηί μασ διάφορα άτομα αλλά και ςελίδεσ με παρόμοιο περιεχόμενο με το δικό μασ προκειμζνου να δθλϊςουν τθν υποςτιριξι τουσ και να μασ ενκαρρφνουν να ςυνεχίςουμε το ζργο μασ. (Εικόνεσ παραρτιματοσ) 13

15 Προτάςεισ για ςυνζχιςθ Στο ςθμείο που ζχει φτάςει θ κίνθςθ τθσ ςελίδασ ςτο Facebook κα λζγαμε πωσ μόνοσ τρόποσ αφξθςθσ τθσ προςζλκυςθσ είναι θ διαφιμιςθ, προωκϊντασ τθ ςελίδα μασ. Ζχοντασ κάνει ζνα προςχζδιο ςε αυτι τθν ενζργεια είδαμε ότι το κοινό που κα επιλζγαμε να ςτοχεφςουμε μζςω τθσ διαφιμιςθσ είναι θ Ελλάδα αλλά θ προϊκθςθ κα γινότανε ςε άτομα που ενδιαφζρονται για το κζμα μασ όπωσ φαίνεται και παρακάτω, άρα το κοινό μασ κα ιταν 16,280 άτομα, τα οποία όμωσ κα ενδιαφζρονται για το κζμα άρα κα μποροφμε να ζχουμε και μεγαλφτερθ αλλθλεπίδραςθ με αυτά. Επιπλζον μιασ και κζλουμε να αυξιςουμε το awareness και να προςελκφςουμε περιςςότερα άτομα θ μζκοδοσ που κα κζλαμε να πλθρϊνουμε είναι το CPM -Cost per Mille Impressions. Ειςαγωγι banners χωρίσ να πλθρϊνουν τθν διαφιμιςθ αρχικά- ςτθν ιςτοςελίδα από μθ κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ που αςχολοφνται με κζματα βίασ (π.χ. Το χαμόγελο του παιδιοφ). Να ζχουμε εντατικι παρουςία ςε forums και blogs ςχετικά με κζματα βίασ. Να κάνουμε ποιοτικι ανάλυςθ των ςχολίων ςτο twitter και ζπειτα να δοφμε ποιοι είναι influencers και να ςυνεργαςτοφμε με κάποιο τρόπο μαηί τουσ. Δθμιουργία mobile site κακϊσ παρατθρικθκε πολλοί ςτθν ιςτοςελίδα μασ ςυνδζονταν μζςω κινθτισ ςυςκευισ τθλεφϊνου. Δθμιουργία tweet adder προκειμζνου να αυξιςουμε το engagement ςτα άτομα που ενδιαφζρονται για το κοινωνικό μασ κζμα. Μζςα από αυτό κα μπορζςουμε να ςτοχεφςουμε ςτα άτομα που κζλουμε και να μασ εμφανίηονται τα tweets τουσ που ζχουν ςχετικά μθνφματα με αυτά που κζλουμε. Ζτςι κα κάνουμε tweet ςχετικό και ζπειτα κα κάνουμε «mention» ςτα άτομα αυτά. Να κάνουμε sentiment analysis μζςω κάποιου προγράμματοσ π.χ. brandwagon, προκειμζνου να αντιλθφκοφμε αν όςα λζγονται για μασ είναι κετικά ι αρνθτικά. 14

16 DO s & DON Ts Ενδιαφζρον content ςτθν ιςτοςελίδα, ςχετικό, ποιοτικό και περιεκτικό για να βοθκιςει ςτθ βελτίωςθ του SEO. Ελκυςτικό interface ςτθν ιςτοςελίδα. Ελκυςτικό intro page για να κρατάσ τον επιςκζπτθ. Προςεκτικι διαμόρφωςθ των keywords και ςυχνι χριςθ τουσ ςτισ ςελίδεσ τθσ ιςτοςελίδασ με ςκοπό τθ βελτίωςθ του SEO. Σκοπόσ ςτα social media θ δθμιουργία ςχζςεων με τουσ πελάτεσ. Σωςτι επιλογι των social media ανάλογα με τισ ςτρατθγικζσ και τουσ ςτόχουσ τθσ εταιρείασ. Ειςαγωγι ςτθν ιςτοςελίδα ςυνδζςμων (links) που παραπζμπουν ςε ςθμαντικζσ ιςτοςελίδεσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ του SEO. Ενςωμάτωςθ των social plugins ςτθν ιςτοςελίδα. Σκοπόσ των οργανιςμϊν που ζχουν παρουςία ςτα social media δεν κα πρζπει να είναι θ αναηιτθςθ των likes γιατί αυτά δεν ζχουν αξία, αξία ζχει θ κίνθςθ ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα. Οι ςελίδεσ ςε μία ιςτοςελίδα δεν κα πρζπει να ζχουν κείμενα μεγάλθσ ζκταςθσ τα οποία κουράηουν τουσ επιςκζπτεσ. Η παρουςία ςτα social media δεν πρζπει να γίνεται ςποραδικά αλλά να είναι τακτικι και ςτακερι. Ανάρτθςθ μθ ςχετικοφ υλικοφ ςτα social media. Δθμιουργία pop-up windows ςτθν ιςτοςελίδα. 15

17 Παράρτθμα Διάγραμμα 1: Ποςοςτό νζων επιςκεπτϊν ςτθν ιςτοςελίδα και όςων επανζρχονται ςε αυτό. Visitors Διάγραμμα 2: Αρικμόσ επαναλαμβανόμενων επιςκζψεων ςτθν ιςτοςελίδα Αρικμόσ Επαναλαμβανόμενων Επιςκζψεων 44% 56% New Returning πάνω από ζωσ ζωσ 25 9 ζωσ 14 2 ζωσ Διάγραμμα 3: Σο κοινό που προςζλκυςε θ ςελίδα ςτο Facebook Διάγραμμα 4: Η απιχθςθ τθσ ςελίδασ ςτο Facebook και οι ςυνολικζσ προβολζσ ανά ςυχνότθτα από 02/04-09/06. Διάγραμμα 5: Σο προφίλ των ατόμων ςτα οποία αρζςει θ ςελίδα ςτο Facebook. 16

18 Διάγραμμα 6: Οι επιςκζψεισ μασ ςτθν ιςτοςελίδα από 01/04 ζωσ 09/06. 17

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η Ιστοσελίδα The Other Greece Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Επιμέλεια της Εργασίας: Δόλκα Κορνηλία Ιωάννα Μπέτου Αγγελική Παπακωνσταντίνου Νικολέτα Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ e- marketing Project - Facebook page for p.a.m.p theatre company Εκπόνθςθ εργαςίασ: Δθμιτρθσ Αλιμπζρτθσ τζφανοσ Ραπτογιάννθσ ωτιρθσ ουςάνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

GAMIFICATION ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ. [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013]

GAMIFICATION ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ. [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013] [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013] ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ GAMIFICATION KΑΘΗΓΗΣΗ: κ. Δθμθτριάδθσ ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ: Κωνςταντίνου Μαρία, Μπίμπιηα Ναταλία, Πετρίδθ Νάταλθ, Χρυςοφ Αλεξάνδρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Επικοινωνίας

Τεχνικές Επικοινωνίας Τεχνικές Επικοινωνίας ΜΕΙΓΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗ (Επικοινωνίασ) Δημόζιες ζτέζεις Άμεζο Μάρκεηιμγκ Προώθηζη πωλήζεωμ Διαθήμιζη Προζωπική πώληζη 1 Διαφήμιςη Κάκε απρόςωπθ μορφι παρουςίαςθσ και προϊκθςθσ ιδεϊν, αγακϊν

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα