«Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη»"

Transcript

1 «Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη» Όηαλ αλαθνηλώζεθε ε δηεμαγσγή ηνπ ΗΔ Σπκπνζίνπ Αξραίαο Κππξηαθήο Γξακκαηείαο, νη καζεηέο ηεο Αγγιηθήο Σρνιήο άξρηζαλ λα πξνεηνηκάδνπλ κε ελζνπζηαζκό ηελ αλαθνίλσζή ηνπο, αιιά ρσξίο επαξθή ρξνληθά πεξηζώξηα ζηε δηάζεζή ηνπο, αθνύ έπξεπε ηαπηόρξνλα λα πξνεηνηκάδνληαη θαη γηα ηηο ηειηθέο ηνπο εμεηάζεηο. Οη καζεηέο πνπ αλέιαβαλ ηελ εξγαζία απνηεινύλ κηα νκάδα ηεο Έθηεο ηάμεσο, δειαδή ηεο Γ Λπθείνπ, πνπ παξαθνινπζνύλ ηα Αξραία Διιεληθά σο κάζεκα επηινγήο θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα λα παξαθαζήζνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Γεληθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Δθπαίδεπζεο, πνπ είλαη πην γλσζηό κε ηνλ αγγιηθό ζπληνκνγξαθηθό ηνπ ηίηιν GCE, αθνύ κειεηήζνπλ ζε βάζνο έλα πεδό θαη έλα πνηεηηθό θείκελν ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηε ξαςσδία Π ηεο Ηιηάδνο, ε νπνία παξείρε πιηθό γηα ζπγθξίζεηο κε ην κεγάιν Οκεξηθό Ύκλν ζηελ Αθξνδίηε. Οη καζεηέο θαινύληαη λα αμηνινγήζνπλ ηα θείκελα πνπ κειεηνύλ παξαηεξώληαο θαη ηε γιώζζα: ηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ, ην απνηέιεζκα πνπ έρεη ε ρξήζε ηεο ζηε δύλακε ησλ εηθόλσλ, ηε ζύληαμε, ηε ζεηξά ησλ ιέμεσλ. Σηόρνο ηεο αλαθνίλσζεο ήηαλ λα δείμεη ηνλ θαηαιπηηθό ξόιν ησλ ζεώλ, όρη κόλν ζηνλ θόζκν ησλ αλζξώπσλ αιιά θαη ζηνλ θόζκν ησλ ίδησλ ησλ ζεώλ. Τν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θηλήζεθε ζε έλα αληηζεηηθό άμνλα: έξσηαο-πόιεκνο. Ο κεγάινο Οκεξηθόο Ύκλνο ζηελ Αθξνδίηε, ν 5 νο (Υ1), θσηίδεη ην ξόιν πνπ παίδνπλ νη ζενί ζηε δσή αλζξώπσλ θαη ζεώλ. Σύκθσλα κε απηόλ, αιιά θαη κε ηε γεληθόηεξε παξάδνζε, θαλείο δελ κπνξεί λα αληηζηαζεί ζηα έξγα ηεο ζεάο Αθξνδίηεο (εθηόο από ηελ Αζελά, ηελ Άξηεκε θαη ηελ Δζηία). «ηα έξγα ηεο Αθξνδίηεο ηεο πνιύρξπζεο ηεο Κύπξηδαο πνπ ζηνπο ζενύο ζήθσζε γιπθύ πόζν θαη δάκαζε ηα θύια ησλ ζλεηώλ αλζξώπσλ θαη ηα ζεόζξεπηα πνπιηά θαη ηα ζεξία όια, θη όζα ε ζηεξηά ηξέθεη πνιιά θη όζα ν πόληνο. Κη όινη γηα ηα έξγα λνηάδνληαη ηεο σξηνζηέθαλεο Κπζέξεηαο. ηίπνηα ηεο Αθξνδίηεο δελ μεθεύγεη νύηε απ ηνπο καθάξηνπο ζενύο νύηε απ ηνπο ζλεηνύο αλζξώπνπο. Ωο θαη ηνπ Γία ηνλ λνπ μεπιάλεςε ηνπ ηεξπηθέξαπλνπ, Πνπ ν πην κεγάινο είλαη θη ε πην κεγάιε ηνύ ιαρε ηηκή Καη απηνύ όζεο θνξέο ην ζέιεζε ηνλ ζπλεηό ηνπ λνπ εμαπαηώληαο Δύθνια κε ζλεηέο ηνλ έζκημε γπλαίθεο Τελ αδειθή θαη ζύδπγό ηνπ Ήξα λα ιεζκνλήζεη θάλνληαο» Υ1, 1-6 & Μεηάθξαζε Α.Βνζθνύ Τα ηεξηίπηα όκσο ηεο Αθξνδίηεο δελ ζα είλαη ρσξίο θόζηνο γηα ηελ ίδηα. Ο Γίαο ηεο εκπλέεη ηελ επηζπκία λα ζκίμεη κε ζλεηό άληξα, γηα λα κελ κπνξεί λα θαπρηέηαη πεξηπαηθηηθά όηη ζκίγεη ζενύο κε ζλεηέο θαη ζεέο κε ζλεηνύο θη από απηή ηελ έλσζε γελληνύληαη ζλεηά ηέθλα. Δκβάιιεη ζηελ ςπρή ηεο έξσηα γηα ηνλ Αγρίζε θη απηή αθνύ πάξεη ηε κνξθή αλύπαληξεο παξζέλαο, γηα λα κελ ηνλ ηξνκάμεη, εκθαλίδεηαη κπξνζηά ηνπ θαη ηνλ εμαπαηά, πείζνληάο ηνλ όηη δελ είλαη ζεά, γηα λα ζκίμεη καδί ηνπ. 1

2 Αθνύ βέβαηα ηθαλνπνηήζεη ηελ επηζπκία ηεο ε Αθξνδίηε, απνθαιύπηεηαη ζηνλ Αγρίζε, κε πεξεθάληα δείρλνληαο θαη ιέγνληαο πνηα είλαη θαη γελλώληαο ηνλ ηξόκν ζηελ ςπρή ηνπ κήπσο ηηκσξεζεί γηα απηή ηελ έλσζε. Ζ ζεά ηνπ πξνιέγεη ηε γέλλεζε ελόο μερσξηζηνύ γηνπ θαη ηελ επηζπκία ηεο λα ηνλ νλνκάζεη Αηλεία, από ην αἰνόν ἂχος ηεο γηα ηελ εξσηηθή ζπλεύξεζε κε ζλεηό, θαη ηνλ πξνεηδνπνηεί λα κελ απνθαιύςεη ην κπζηηθό ηεο, απεηιώληαο όηη ζα ηνλ βξεη ε νξγή ηνπ Γηόο. Από ηελ Παηξόθιεηα επηιέγεθαλ ηξεηο παξαζηαηηθέο ζθελέο: Ο ζάλαηνο ηνπ Σαξπεδόλα ηνλ νπνίν παξαθνινπζεί ν Γίαο, ε απώζεζε ηνπ Παηξόθινπ από ηα ηείρε ηεο Τξνίαο θαη ν αθνπιηζκόο ηνπ ζηε ζπλέρεηα, γεγνλόηα γηα ηα νπνία επζύλεηαη ν Απόιισλ. Ζ ζύγθξηζε θαηέδεημε ηα εμήο ελδηαθέξνληα: Οη ζενί κεηαρεηξίδνληαη ηνπο αλζξώπνπο όπσο ζέινπλ, ρσξίο νη ίδηνη λα επεξεάδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά, εθηόο αλ ηα παζήκαηα ησλ αλζξώπσλ ηνύο αγγίδνπλ πξνζσπηθά. Ο Γίαο ππνθέξεη, όπσο νπνηνζδήπνηε παηέξαο, γηα ην ρακό ηνπ γηνπ ηνπ Σαξπεδόλα, ε Αθξνδίηε ληξέπεηαη πνπ έπεζε θη ε ίδηα ζύκα ηνπ έξσηα γηα έλα ζλεηό. Ο Απόιισλ όκσο επηθέξεη ην ζάλαην ηνπ Παηξόθινπ, επεηδή απηή είλαη ε κνίξα ηνπ ηειεπηαίνπ, ρσξίο λα ιππάηαη γηα ηελ απώιεηα ελόο ηέηνηνπ ήξσα, αθνύ ν ζεόο εμ άιινπ επηζπκεί λα βνεζήζεη ηνπο Τξώεο. Οη ίδηνη νη ζενί ππνθύπηνπλ ζηε κνίξα - αίζα. Ο Γίαο όκσο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαηεξήζεη ην θάιινο θαη ηε λεόηεηα ηνπ Γαλπκήδε θαη λα παξεγνξήζεη ηνλ παηέξα ηνπ γηα ην ρακό ηνπ. Ζ Αθξνδίηε γλσξίδεη ηα όξηά ηεο, όηη δελ κπνξεί λα ηεο παξαρσξεζεί ην ίδην γηα ηνλ Αγρίζε, όπσο δελ κπόξεζε ε Ζώο λα εμαζθαιίζεη ηε λεόηεηα γηα ηνλ Τηζσλό. Όπσο ε Αθξνδίηε μεγειά ηνλ Αγρίζε, βεβαηώλνληάο ηνλ κάιηζηα όηη ε ίδηα είλαη «ἂδκεηνο θαὶ ἀπείξεηνο θηιόηεηνο», έηζη θαη ν Απόιισλ εκθαλίδεηαη πίζσ από ηνλ Πάηξνθιν ζηε κάρε θνληά ζηα ηείρε ηεο Τξνίαο, ρσξίο λα ηνλ λνηώζεη ν ήξσαο, αθνύ ν ζεόο είλαη θξπκκέλνο ζε ππθλή νκίριε. Ζ Αθξνδίηε όκσο είλαη ζαῡκα ἰδέζζαη θαη ζπλεηδεηά απνθεύγεη λα θνβίζεη ηνλ Αγρίζε, γηα λα επηηύρεη ην ζθνπό ηεο, ελώ ηνλ Απόιισλα δελ ηνλ ελδηαθέξεη θάηη ηέηνην. Οη άλζξσπνη δέρνληαη ηελ επέκβαζε ησλ ζεώλ ρσξίο λα κπνξνύλ λα αληηδξάζνπλ. Τόζν ν Αγρίζεο όκσο, όζν θαη ν Πάηξνθινο (αιιά θαη ν Γαλπκήδεο θαη ν Τηζσλόο), είλαη μερσξηζηνί ζλεηνί. Πεξηγξάθνληαη κε ηνπο ίδηνπο ραξαθηεξηζκνύο: δέκαο ἀζαλάηνηζηλ ἐνηθώο, ζεῶλ ἂπν θάιινο ἔρσλ, θύδηζηνο ρακαηγελέσλ ἀλζξώπσλ ν Αγρίζεο. Ἰζόζενο θώο, ἐπέζζπην δαίκνλη ἶζνο, κεγάζπκνο ν Πάηξνθινο. Καη νη δπν επηζπκνύλ λα μερσξίδνπλ γηα ηελ αλδξεία ηνπο. Ο Αγρίζεο, κόιηο αληηθξύδεη ηελ Αθξνδίηε, ηελ παξαθαιεί λα ηνλ ζπληξέμεη λα είλαη κεηά Τξώεζζηλ ἀξηπξεπήο ἀλήξ, ν Πάηξνθινο είλαη κήζησξ ἀüηήο. Τα ίδηα ξήκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ Ύκλν θαη ζηελ Ηιηάδα, αἱξέσ θαη δακάσ, γηα ην ληθεκέλν είηε ζηνλ έξσηα είηε ζηε κάρε. Ἀγρίζελ ἔξσο εἷιελ, πάληαο ἐκὸλ δάκλαζθε λόεκα, παξαδέρεηαη ε Αθξνδίηε γηα ηα ηερλάζκαηά ηεο ζνὶ ἔδσθε λίθελ Εεὺο Κξνλίδεο θαὶ Ἀπόλλων νἳ κε δάκαζζαλ ῥεηδίσο, θαπρηέηαη ν Πάηξνθινο ζηνλ Έθηνξα. Ο ζρνιηαζκόο ησλ ζθελώλ από ηελ Παηξόθιεηα θαλεξώλεη ηε ζθιεξή κνίξα ησλ αλζξώπσλ: 2

3 Ο Γίαο παξαθνινπζεί ηε κάρε ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν γηνο ηνπ, Σαξπεδόλαο, θαη ν Πάηξνθινο. Μεηάθραζη ζηίτων Π , : Καη όπσο ηνπο είδε ηνπο ζπιαρλίζηεθε ν ηξνκεξόο γηνο ηνπ Κξόλνπ Καη είπε ζηελ Ήξα, πνπ ήηαλ ην ηαίξη ηνπ θαη αδεξθή ηνπ Αινίκνλν ζε κέλα, ν ζλεηόο πνπ αγάπεζα πεξηζζόηεξν απ όινπο, ν Σαξπεδόλαο Γξαθηό είλαη ηώξα από ηνλ Πάηξνθιν, γην ηνπ Μελνίηηνπ, λα θαηεβεί ζηνλ Άδε Καη κέζα κνπ ε θαξδηά ιαρηαξά κε δηπιή επηζπκία θαζώο ζπιινγίδνκαη Ή λα ηνλ αξπάμσ απ ηελ πνιύδαθξε ηε κάρε δσληαλό Καη ζηεο πινύζηαο Λπθίαο ηα κέξε λα ηνλ θέξσ Παξά από ην ρέξη ηνπ Πάηξνθινπ ηώξα λα ππνηαρζεί. Ζ Ήξα πείζεη ην Γία λα κε ζώζεη ην Σαξπεδόλα, πξνβάιινληαο ην θύξην επηρείξεκα πσο αλ ην έθαλε εθείλνο, ζα ην έθαλαλ θαη άιινη ζενί. Ο Γίαο απνθαζίδεη λα ηηκήζεη ην γην ηνπ. (Ζ Ήξα) είπε, θαη ν παηέξαο ησλ αζάλαησλ θαη ησλ ζλεηώλ δελ αξλήζεθε Καη αηκαηεξέο ςηράιεο (βξνρήο) έξημε ζην ρώκα Τνλ αγαπεκέλν ηνπ γην ζέινληαο λα ηηκήζεη, πνπ ηνπ έκειιε Σηελ θαξπεξή ηελ Τξνία λα ηνλ ζθνηώζεη ν Πάηξνθινο, καθξηά από ηελ παηξίδα ηνπ. Σην απόζπαζκα βιέπνπκε πσο νη ζενί δείρλνπλ αλζξώπηλα ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ζπκπόληα θαη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο. Ο Γίαο λνηάδεηαη γηα ην παηδί ηνπ θαη ζέιεη λα ηνλ γιηηώζεη από ηελ επηθείκελε κνίξα ηνπ. Παξόια ηαύηα ε Ήξα ηνλ πείζεη λα κελ ην θάλεη, ρξεζηκνπνηώληαο ηε ινγηθή θαη πξνβάιιεη αληεπηρεηξήκαηα, όπσο ην γεγνλόο πσο δελ είλαη ζσζηό λα επέκβεη ζηα ζρέδηα ηεο κνίξαο θαη πσο κηα ηέηνηα πξάμε ζα είρε βαξπζήκαληεο ζπλέπεηεο, εθόζνλ άιινη ζενί ζα εθκεηαιιεύνληαλ ηελ πξάμε ηνπ Γία γηα λα ζώζνπλ θαη εθείλνη αγαπεκέλνπο ηνπο ζλεηνύο. Δπίζεο ε Ήξα ηνπ ιέεη πσο ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα ηηκήζεη ηνλ αγαπεκέλν ηνπ Σαξπεδόλα είλαη λα ηνλ αθήζεη λα πεζάλεη ζηε κάρε θαη λα δηαθξηζεί, ζηέιινληαο κεηά ηα δύν αδέιθηα, Ύπλν θαη Θάλαην, λα ηνλ κεηαθέξνπλ ζηε Λπθία όπνπ νη ζπγγελείο θαη θίινη ζα ηνπ απνδώζνπλ ηηο κέγηζηεο ηηκέο. Απηό δείρλεη ηελ αξραία πεπνίζεζε πσο ε πζηεξνθεκία, ν ηξόπνο ηνπ ζαλάηνπ θαη ε ηαθή ηνπ ζώκαηνο κε ηηκέο ζηελ παηξίδα ηνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα έλαλ ήξσα. Σην απόζπαζκα πνπ κεηαθξάζακε θαίλεηαη ε αλζξώπηλε θύζε ησλ ζεώλ, ζηελ αλαπνθαζηζηηθόηεηα ηνπ Γία θαη ζηελ έγλνηα ηνπ γηα ην γην ηνπ, κε ην απνηέιεζκα λα ξίμεη αηκαηεξέο ζηαγόλεο βξνρήο. Απηή ε ζθελή ξίρλεη θαη θσο ζηε ζρέζε κεηαμύ ηεο Ήξαο θαη ηνπ Γία. Έζησ θαη αλ ηα ζέκαηα ηα νπνία ζπδεηνύζαλ ήηαλ πνιύ πην βαξπζήκαληα από εθείλα πνπ απαζρνινύλ έλα ζλεηό δεπγάξη, απηή ε ζθελή καο ζπκίδεη πσο είλαη αληξόγπλν θαη επηπξόζζεηα καο δείρλεη ηελ Ήξα λα ζπκβνπιεύεη ηνλ άληξα ηεο κε ινγηθά επηρεηξήκαηα, θαη όρη κε ηα γπλαηθεία ηεο ραξίζκαηα. Ζ ρξήζε ηνπ «ἀγθπινκήηεσ», πνπ ε θαλνληθή ηεο κεηάθξαζε είλαη παλνύξγνο, θαηεξγάξεο ίζσο λα ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ πνηεηή γηα λα πξντδεάζεη ηνλ αθξναηή όηη ε ζθέςε ηνπ Γία λα γιηηώζεη ην Σαξπεδόλα είλαη ακθηζβεηνύκελε. Ζ πξνζθώλεζε «ὤ κνη ἐγώλ» δείρλεη ηελ απειπηζία ηνπ Γία θαη ηε βαζηά αγάπε πνπ ληώζεη γηα ην γην ηνπ. Απηό ην ζπλαίζζεκα εληζρύεηαη από ηε ρξήζε ηνπ ππεξζεηηθνύ «θίιηαηνλ». Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ «δακῆλαη» ζην ηέινο ηεο πξόηαζεο ππελζπκίδεη ηελ ηξνκεξή κνίξα πνπ πεξηκέλεη ην Σαξπεδόλα αλ δελ ηνλ ζώζεη ν Γίαο, ελώ ε ζέζε ηνπ «δηρζά» ζηελ αξρή ηεο πξόηαζεο εληζρύεη ηελ θαηαλόεζε ηνπ αθξναηή γηα ην δηραζκό απόςεσλ πνπ δηαθαηέρεη ηνλ Γία. Πεξαηηέξσ ε ζέζε ηνπ «δακάζζσ» ζην ηέινο ηεο πξόηαζεο δελ είλαη κόλν εκθαηηθή αιιά επίζεο απνηειεί κηα 3

4 θπθιηθή δνκή κε ην «δακῆλαη» ζην ζηίρν 433 πνπ απνζθνπεί λα ππνγξακκίζεη ηελ ακεηάβιεηε κνίξα ηνπ Σαξπεδόλα. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδεπθηηθνύ «ἤ» ζηελ αξρή ηνπ ζηίρνπ 436 θαη ηνπ ζηίρνπ 438 από ηνλ πνηεηή ππνγξακκίδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ Γία θαη παξαηάζζεη ηηο άκεζεο ζπλέπεηεο ηεο απόθαζήο ηνπ ηε κία κεηά ηελ άιιε, εληζρύνληαο πεξηζζόηεξν ηελ ηξαγηθόηεηά ηεο. Ζ δηπιή άξλεζε ζην «νὐδ ἀπίζεζε», «νὐδ» θαη ην αξλεηηθό ξήκα «ἀπίζεζε», δίλεη έκθαζε ζε αληίζεζε κε κηαλ απιή ζπγθαηάβαζε. Μεηά ε θξάζε «αἱκαηνέζζαο ςηάδαο» είλαη κηα πνιύ παξαζηαηηθή ζθελή πνπ δείρλεη ην βαζύ πόλν ηνπ Γία αιιά παξάιιεια ηνλ πεξίηερλν ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν πνηεηήο δσληαλεύεη ηηο εηθόλεο κέζα ζην έξγν ηνπ. Τν ξήκα «ἔκειιε» δίλεη έκθαζε ζην γεγνλόο πσο ν ζάλαηνο ηνπ Σαξπεδόλα είλαη ηειηθά αλαπόθεπθηνο θαη εληζρύεη ηελ ηξαγηθόηεηα ηνπ Γία ν νπνίνο παξ όιεο ηηο δπλάκεηο ηνπ «παηήξ ἀλδξῶλ ηε ζεῶλ ηε» είλαη έλαο παηέξαο πνπ δελ κπνξεί λα ζώζεη ην παηδί ηνπ, αθνύ πξέπεη λα ππνηαρζεί θαη απηόο ζηε Μνίξα ηνπ γηνπ ηνπ. Σηελ επόκελε ζθελή ν Πάηξνθινο είλαη αλεβαζκέλνο ζηα ηείρε ηεο Τξνίαο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηελ θπξηεύζεη, αιιά ν Απόιισλαο ηνλ απνηξέπεη. Σην ηέινο ηνπ ζηίρνπ 698 παξαηεξείηαη δηαζθειηζκόο, κε ην λόεκά ηνπ λα ζπλερίδεηαη ζηνλ επόκελν ζηίρν δίρσο θάπνην ζεκείν ζηίμεο ελδηάκεζα. Με απηή ηελ ηερληθή εδώ ν Όκεξνο επηηαρύλεη ηε ξνή ηεο αθήγεζεο, ελώ ηαπηόρξνλα ηνλίδεη ηε ιέμε «Παηξόθινπ» πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηνπ ζηίρνπ 699, πξηλ από ην «ὑπὸ ρεξζὶ» ζέινληαο έηζη λα εμπςώζεη ηελ πξνζπάζεηα θαη ηνλ εξσηζκό ηνπ Μπξκηδόλα πνιεκηζηή πνπ ζρεδόλ ζα θαηαθηνύζε ηελ Τξνία κε ηηο ςειέο πύιεο κνλαρόο ηνπ, «ὑςίππινλ Τξνίελ ρεξζὶ ὑπὸ Παηξόθινπ». Ο Όκεξνο αληηπξνηάζζεη ηε θξάζε «εἰ κὴ Ἀπόιισλ Φνῖβνο ἔζηε ἐπὶ πύξγνπ» (αλ δελ ζηεθόηαλ ν Απόιισλαο πάλσ ζην ηείρνο) ακέζσο κεηά ηελ παξάζεζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Παηξόθινπ, δείρλνληαο έηζη ηνλ θαηαιπηηθό ξόιν πνπ έπαημε ν Απόιισλαο κε ηελ παξέκβαζή ηνπ. Ζ παξνπζία απηνύ ηνπ Οιύκπηνπ ζενύ παξνπζηάδεηαη σο ν κόλνο ιόγνο γηα ηελ απνηπρία ηνπ Παηξόθινπ, θαη ηνλίδεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ξήκαηνο «ἔζηε» ακέζσο κεηά από έλαλ αθόκε δηαζθειηζκό. «ηῶη ὀινὰ θξνλέσλ, Τξώεζζη δ ἀξήγσλ» Ζ αληίζεζε κεηαμύ ηνπ «ὀινὰ» (θαηαζηξνθή) θαη «ἀξήγσλ» (δόμα) ηνλίδεη ηε ζπκβνιή ηνπ Απόιισλα ζην ηειηθό απνηέιεζκα. Ο Απόιισλ ήζειε λα θέξεη ηελ θαηαζηξνθή ζηνλ Πάηξνθιν θαη λα δώζεη δόμα ζηνπο Τξώεο. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα γείξεη ηελ πιάζηηγγα πξνο ην κέξνο ησλ Τξώσλ. Οη δπν θξάζεηο παξνπζηάδνπλ παξάιιειε δνκή θαη ίδην αξηζκό ιέμεσλ, ηνλίδνληαο έηζη ηελ αληίζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηε ζεκαζία ηεο παξεκβνιήο ηνπ ζενύ αθόκε πεξηζζόηεξν. «Τξὶο κὲλ ἐπ ἀγθῶλνο βῆ ηείρενο Πάηξνθινο, ηξὶο δ αὐηόλ ἀπεζηπθέιημελ Ἀπόιισλ» (ηξεηο θνξέο ν Πάηξνθινο πάηεζε πόδη ζε κηα γσληά ηνπ ηείρνπο, θαη ηξεηο θνξέο ν Απόιισλ ηνλ έζπξσμε πίζσ). Ζ επαλάιεςε ηεο ιέμεο «ηξὶο» ηνλίδεη ην δήιν θαη ηελ επηκνλή πνπ έδεημε ν Πάηξνθινο. Φπζηθά θάζε ηνπ πξνζπάζεηα ήηαλ θαηαδηθαζκέλε εμ αηηίαο ηνπ Απόιισλα.. Ζ ρξήζε ηεο ιέμεο «ηξὶο» ζηελ αξρή δύν δηαδνρηθώλ πξνηάζεσλ κε παξάιιειε δνκή πνπ δειώλνπλ πξάμε-ζπλέπεηα (απνηέιεζκα) δειώλεη επαλάιεςε κηαο ζεηξάο γεγνλόησλ, θαλεξώλνληαο ηελ επηκνλή ηνπ Παηξόθινπ. Ο Πάηξνθινο πξνζπάζεζε ηξεηο θνξέο αιιά θαη ηηο ηξεηο θνξέο ν Απόιισλαο ηνλ έζπξσμε πίζσ. Δπηπιένλ ε θξάζε «ρείξεζζ ἀζαλάηεηζη» αλαθέξεηαη ζηα αζάλαηα ρέξηα ηνπ Απόιισλα. Ζ ζέζε ηεο ζηελ αξρή ηνπ ζηίρνπ 704 ππνγξακκίδεη ηελ ππεξνρή ηνπ Απόιισλα ράξηο ζηε ζετθή ηνπ θύζε, 4

5 θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε ζλεηή θύζε θαη δύλακε ηνπ Παηξόθινπ. Παξά ηηο εληαηηθέο θαη πνιιαπιέο ηνπ πξνζπάζεηεο, απηή ε θξάζε είλαη κηα πξννηθνλνκία γηα ην ηη ζα ζπκβεί ζηνλ Πάηξνθιν, θαη ηνλίδεη ην ξόιν ησλ ζεώλ θαη ηελ αλώηεξή ηνπο θύζε. Ο επόκελνο ζηίρνο, «δεηλά δ ὁκνθιήζαο ἔπεα πηεξόεληα πξνζεύδα» (ηνπ είπε θηεξσηά ιόγηα κε κηα ηξνκαθηηθή θξαπγή) απεηθνλίδεη κηα θνβεξή εηθόλα ηνπ Απόιισλα, όπνπ εθθξάδεηαη ε άξλεζε ελόο ζενύ πξνο έλα ζλεηό. Τα ιόγηα ηνπ Απόιισλα παξαηίζεληαη ζε επζύ ιόγν, γηα λα ηνπο δνζεί κεγάιε ζεκαζία θαη λα γίλεη ε ζθελή αθόκε πην δξακαηηθή. Ο Απόιισλαο ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνζηαθηηθή απεπζπλόκελνο ζηνλ Πάηξνθιν, γεγνλόο πνπ απεηθνλίδεη ηελ αλσηεξόηεηα ηνπ ζενύ θαζώο δηαηάδεη ηνλ Πάηξνθιν λα ππνρσξήζεη, «ράδεν, δηνγελέο Παηξόθιεεο» ( θάλε πίζσ, ζετθέ Πάηξνθιε). Σηε ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ζηε κνίξα-αίζα, ηελ αλώηαηε δύλακε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ θόζκνπ, ιέγνληαο πσο δελ είλαη νύηε κνίξα ηνπ Παηξόθινπ νύηε ηνπ Αρηιιέα λα θαηαθηήζνπλ ηελ Τξνία. Ζ πξνζσπηθή αλησλπκία «ζῶη» (ζνπ) βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηνπ ζηίρνπ 708 κεηά από έλαλ αθόκε δηαζθειηζκό, ηνλίδνληαο πσο «δελ είλαη νύηε ε κνίξα, Πάηξνθιε, λα θαηαθηήζεηο ηελ Τξνία κε ην δηθό ζνπ δόξπ, κα νύηε θαη ηνπ Αρηιιέα». Ζ δηπιή ρξήζε ηεο άξλεζεο ζηελ αξρή θξάζεσλ, κε ην «νὐ» θαη ην «νὐδ», ηνλίδεη ηελ άξλεζε ησλ ζεώλ θαη ηδηαίηεξα ηεο κνίξαο λα παξαδώζεη ηελ Τξνία ζηνλ Πάηξνθιν θαη ζηνλ Αρηιιέα. «νὐδ ὑπ Ἀρηιιῆνο, ὅο πεξ ζέν πνιιόλ ἀκείλσλ» ( νύηε από ηνλ Αρηιιέα, ν νπνίνο είλαη πνιύ πην δπλαηόο ζνπ). Φξεζηκνπνηώληαο ηνλ Αρηιιέα, κηα ηεξάζηηα εξσηθή θπζηνγλσκία ζην νκεξηθό έπνο σο κέηξν ζύγθξηζεο, ν Όκεξνο θαλεξώλεη ηε δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο ηνπ Παηξόθινπ. Τα ιόγηα ηνπ Απόιισλα ηειεηώλνπλ κε ηε θξάζε «ζέν πνιιόλ ἀκείλσλ». Ζ ζύγθξηζε ηνπ Παηξόθινπ κε ηνλ Αρηιιέα θαηαηάζζεη ηνπο δύν πνιεκηζηέο κε βάζε ηελ αλδξεία ηνπο. Γείρλεη όκσο όηη είλαη ηξαγηθή ε κνίξα ηνπο, αθνύ παξά ηελ αλδξεία ηνπο δελ ζα θπξηεύζνπλ ηελ Τξνία. Τέινο, βιέπνπκε ηνλ Πάηξνθιν λα ππνρσξεί, «ἀλεράδεην», «πνιιόλ ὀπίζζσ», πνιύ πίζσ, κε ην επαλαιακβαλόκελν «π» θαη ηα «ν»λα ηνλίδνπλ ηελ έθηαζε ηεο ππνρώξεζεο. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή ηνπ Παηξόθινπ έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηε γελλαηόηεηα πνπ έδεηρλε πξνεγνπκέλσο, ζεκάδη πσο ε δύλακε ησλ ζεώλ κπνξεί λα θάλεη αθόκε θαη ηνλ πην ζαξξαιέν ζλεηό λα ππνρσξήζεη. «κῆληλ ἀιεπάκελνο ἑθαηεβόινπ Ἀπόιισλνο» (απνθεύγνληαο ηελ νξγή ηνπ Απόιισλα πνπ ρηππά από καθξηά) εδώ ε ιέμε «κῆληλ», νξγή, ηνπνζεηείηαη ζηελ αξρή ηνπ ζηίρνπ, γηα λα αλαδεηρζεί γηα αθόκε κηα θνξά ε θνβεξή δύλακε ηνπ Απόιισλα θαη θαη επέθηαζε ησλ ζεώλ. Απηνί νη ζηίρνη ηνλίδνπλ ην απαξάκηιιν ζάξξνο ηνπ Παηξόθινπ. Παξ όιν πνπ είλαη ηδηαίηεξα αλδξείνο, δελ ζα εθπνξζήζεη ηελ Τξνία. Τν γεγνλόο όηη είλαη ν ζεόο Απόιισλαο πνπ ηνπ αληηζηέθεηαη θαη όρη νη Τξώεο θαλεξώλεη ηελ αλδξεία ηνπ. Οη θνηλνί ζλεηνί βξίζθνληαλ έξκαην ηεο δύλακεο ηνπ Παηξόθινπ. Σηελ ηξίηε ζθελή ν Απόιισλαο επεκβαίλεη γηα λα ζηακαηήζεη ηνλ Πάηξνθιν από ηηο ζαλάζηκεο επηζέζεηο θαηά ησλ Τξώσλ. Σηέθεηαη πίζσ από ηνλ Πάηξνθιν θαη ηνλ θηππά κε ηελ παιάκε ζηνπο ώκνπο θαη ηνλ δαιίδεη. Τνπ ξίρλεη θαη ηελ πεξηθεθαιαία ζην ρώκα, ηνπ ζπάδεη ην θνληάξη θαη ξίρλεη ηελ αζπίδα ηνπ. Σην ηέινο ηνπ βγάδεη ην ζώξαθα. Έηζη ν Απόιισλαο ζηακαηάεη ηελ πξνέιαζή ηνπ. Σην ζηίρν 792 ν πνηεηήο ραξαθηεξίδεη ηνλ Πάηξνθιν ἰζόζεν, αθνύ έθαλε ηξεηο θνξέο επίζεζε ζηνπο Τξώεο θαη ζθόησζε ελλέα θάζε θνξά. Τειηθά ν Πάηξνθινο ηξαπκαηίδεηαη από ηνλ Δύθνξβν θαη κεηά έξρεηαη ν Έθηνξαο θαη ηνλ ζθνηώλεη. Ζ ρξήζε ηνπ δεύηεξνπ πξνζώπνπ εληθνύ από ηνλ πνηεηή, ζην ζηίρν 787 «ἔλζ ἂξα ηνη, Πάηξνθιε», εληείλεη ηελ ακεζόηεηα θαη παξαζηαηηθόηεηα. 5

6 Ο πνεηήο αλαθνηλώλεη ζηνλ Πάηξνθιν όηη ν ζάλαηόο ηνπ πιεζηάδεη «θάλε βηόηνην ηειεπηή». Ζ ρξήζε ηεο κεηνρήο «θεθαιπκκέλνο» ζην ζηίρν 790 πνπ αθνινπζεί ηε ιέμε «πνιιή» εμππεξεηνύλ ζθνπνύο έκθαζεο, έηζη ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ε παξαζηαηηθή εηθόλα ηεο ππθλήο νκίριεο («ἠέξη) πνπ απιώζεθε ζαλ πέπιν, γηα λα θξύςεη ην ζεό. Ζ θξάζε «ζηξεθεδίλεζελ νἱ ὄζζε» ηνλίδεη ην κέλνο κε ην νπνίν ν Απόιισλαο επηηίζεηαη ζηνλ Πάηξνθιν. Σηνπο ζηίρνπο ν Όκεξνο πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν Πάηξνθινο κεηά ην θηύπεκα από ην Φνίβν αιιά θαη ην δεύηεξν θηύπεκα πνπ δέρεηαη από ηνλ Δύθνξβν κε πνιιή γιαθπξόηεηα πεξηγξάθνληαη νη ζθελέο ζηηο νπνίεο απηά ιακβάλνπλ ρώξα. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε πεξηγξαθή ηεο ζύγρπζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν Πάηξνθινο, π.ρ ζόισζε ην κπαιό ηνπ ("ηόλ ἂηε θξέλαο εἷιε") ηα άθξα ηνπ δελ θξαηνύζαλ ην βάξνο ηνπ ("ιύζελ δ ὑπὸ θαίδηκα γπῖα"), θαη εθείλνο έκεηλε θνθθαισκέλνο ("ζηῆ ηαθώλ"). Όπσο ήηαλ ζ απηή ηελ θαηάζηαζε, ν Δύθνξβνο βξήθε ηελ επθαηξία λα ηνλ θηππήζεη πηζώπιαηα. Σην ζηίρν 815 όηαλ ν Φνίβνο αθνπιίδεη ηνλ Πάηξνθιν, ν πνηεηήο ηνλ απνθαιεί «γπκλόλ», πνπ καο δείρλεη πόζν εθηεζεηκέλνο ήηαλ ζηνπο αληηπάινπο θαη πόζν εύθνια έλαο ζεόο πήξε ηε δύλακε ελόο δπλαηνύ ζηξαηηώηε θαη καδί κ απηή ηε λίθε ζηε ζπγθεθξηκέλε κνλνκαρία. Απηό ην επεθηείλεη ν πνηεηήο θαζώο ζην ζηίρν 816 ιέεη «ζενῦ πιεγῆι θαὶ δνπξὶ δακαζζείο», πνπ ζεκαίλεη όηη ληθήζεθεο από ην ζεό θαη ην δόξπ. Ζ κνίξα ησλ αλζξώπσλ είλαη ηξαγηθή θη ε επέκβαζε ησλ ζεώλ έρεη ζπλέπεηεο όρη επράξηζηεο, όπσο κπνξεί λα θαίλεηαη ζηελ αξρή, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αγρίζε. Ζ παξεγνξηά όκσο ηνπ Αγρίζε ήηαλ έλαο ιακπξόο γηνο, ηνπ Παηξόθινπ ε αξηζηεία, ζηελ νπνία έζεζε ηέξκα κηα ζετθή δύλακε. Ενώ μεταυέρεται το σώμα του νεκρού Πάτροκλου, η ψυχή του τριγυρίζει από πάνω με τη μορυή οπλισμένου πολεμιστή. 6

7 Γηα ηελ αλαθνίλσζε απηή εξγάζηεθαλ νη πην θάησ καζεηέο, ηα νλόκαηα ησλ νπνίσλ παξαηίζεληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά: Ησάλλα Αλησλίνπ Γηώξγνο Βαξλαβίδεο Παλαγηώηεο Βόηζεο Όιγα Εήλσλ Ναηάζα Κηηηξή Νηθόιαο Μαπξέαο Διέλε Νηθνιάνπ Εσή Οξθαλίδνπ Πέηξνο Οξθαλίδεο Αλδξέαο Φαξαιάκπνπο Φεηδίαο Φξηζηνδνπιίδεο Φνίβνο Φξηζηνθίδεο Σπληνληζκόο-επηκέιεηα: Έθε Γεκνζζέλνπο, Φηιόινγνο Αγγιηθή Σρνιή Λεπθσζίαο 7 7

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΔΡΟΣ A Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο Θνπθπδίδεο είλαη έλαο ηζηνξηθόο θαη ζηξαηεγόο πνπ έδεζε ηνλ πέκπην π. Υ. αηώλα θαηά ηελ Κιαζζηθή πεξίνδν ηεο αξραίαο Διιάδαο. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Ζ Δθθιεζία είλαη ε δσληαλή εηθόλα ηεο αησληόηεηαο εληόο ηνπ ρξόλνπ. ηελ Δθθιεζία ε ηζηνξία θαη ε εζραηνινγία ζπλππάξρνπλ. Ο γήηλνο θαη νπξάληνο

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Να ζπκπιεξώζεηε θάζε κηα από ηηο πξνηάζεηο επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε από ηηο αληίζηνηρεο θξάζεηο α, β, γ.

Β.Να ζπκπιεξώζεηε θάζε κηα από ηηο πξνηάζεηο επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε από ηηο αληίζηνηρεο θξάζεηο α, β, γ. Eλόηεηα 10 ε Α.Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Η Δθθιεζία πξνηξέπεη ηνπο πηζηνύο λα ζπκκεηάζρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Βαζικές Δνόηηηες VHDL

Βαζικές Δνόηηηες VHDL Βαζικές Δνόηηηες VHDL Έλα απηόλνκν κέξνο θώδηθα VHDL πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο βαζηθέο ελόηεηεο: Δνόηηηα δήλωζης βιβλιοθηκών: Δήιωζε ηωλ βηβιηνζεθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ζρεδηαζκό,

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα