«Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη»"

Transcript

1 «Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη» Όηαλ αλαθνηλώζεθε ε δηεμαγσγή ηνπ ΗΔ Σπκπνζίνπ Αξραίαο Κππξηαθήο Γξακκαηείαο, νη καζεηέο ηεο Αγγιηθήο Σρνιήο άξρηζαλ λα πξνεηνηκάδνπλ κε ελζνπζηαζκό ηελ αλαθνίλσζή ηνπο, αιιά ρσξίο επαξθή ρξνληθά πεξηζώξηα ζηε δηάζεζή ηνπο, αθνύ έπξεπε ηαπηόρξνλα λα πξνεηνηκάδνληαη θαη γηα ηηο ηειηθέο ηνπο εμεηάζεηο. Οη καζεηέο πνπ αλέιαβαλ ηελ εξγαζία απνηεινύλ κηα νκάδα ηεο Έθηεο ηάμεσο, δειαδή ηεο Γ Λπθείνπ, πνπ παξαθνινπζνύλ ηα Αξραία Διιεληθά σο κάζεκα επηινγήο θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα λα παξαθαζήζνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Γεληθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Δθπαίδεπζεο, πνπ είλαη πην γλσζηό κε ηνλ αγγιηθό ζπληνκνγξαθηθό ηνπ ηίηιν GCE, αθνύ κειεηήζνπλ ζε βάζνο έλα πεδό θαη έλα πνηεηηθό θείκελν ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηε ξαςσδία Π ηεο Ηιηάδνο, ε νπνία παξείρε πιηθό γηα ζπγθξίζεηο κε ην κεγάιν Οκεξηθό Ύκλν ζηελ Αθξνδίηε. Οη καζεηέο θαινύληαη λα αμηνινγήζνπλ ηα θείκελα πνπ κειεηνύλ παξαηεξώληαο θαη ηε γιώζζα: ηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ, ην απνηέιεζκα πνπ έρεη ε ρξήζε ηεο ζηε δύλακε ησλ εηθόλσλ, ηε ζύληαμε, ηε ζεηξά ησλ ιέμεσλ. Σηόρνο ηεο αλαθνίλσζεο ήηαλ λα δείμεη ηνλ θαηαιπηηθό ξόιν ησλ ζεώλ, όρη κόλν ζηνλ θόζκν ησλ αλζξώπσλ αιιά θαη ζηνλ θόζκν ησλ ίδησλ ησλ ζεώλ. Τν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θηλήζεθε ζε έλα αληηζεηηθό άμνλα: έξσηαο-πόιεκνο. Ο κεγάινο Οκεξηθόο Ύκλνο ζηελ Αθξνδίηε, ν 5 νο (Υ1), θσηίδεη ην ξόιν πνπ παίδνπλ νη ζενί ζηε δσή αλζξώπσλ θαη ζεώλ. Σύκθσλα κε απηόλ, αιιά θαη κε ηε γεληθόηεξε παξάδνζε, θαλείο δελ κπνξεί λα αληηζηαζεί ζηα έξγα ηεο ζεάο Αθξνδίηεο (εθηόο από ηελ Αζελά, ηελ Άξηεκε θαη ηελ Δζηία). «ηα έξγα ηεο Αθξνδίηεο ηεο πνιύρξπζεο ηεο Κύπξηδαο πνπ ζηνπο ζενύο ζήθσζε γιπθύ πόζν θαη δάκαζε ηα θύια ησλ ζλεηώλ αλζξώπσλ θαη ηα ζεόζξεπηα πνπιηά θαη ηα ζεξία όια, θη όζα ε ζηεξηά ηξέθεη πνιιά θη όζα ν πόληνο. Κη όινη γηα ηα έξγα λνηάδνληαη ηεο σξηνζηέθαλεο Κπζέξεηαο. ηίπνηα ηεο Αθξνδίηεο δελ μεθεύγεη νύηε απ ηνπο καθάξηνπο ζενύο νύηε απ ηνπο ζλεηνύο αλζξώπνπο. Ωο θαη ηνπ Γία ηνλ λνπ μεπιάλεςε ηνπ ηεξπηθέξαπλνπ, Πνπ ν πην κεγάινο είλαη θη ε πην κεγάιε ηνύ ιαρε ηηκή Καη απηνύ όζεο θνξέο ην ζέιεζε ηνλ ζπλεηό ηνπ λνπ εμαπαηώληαο Δύθνια κε ζλεηέο ηνλ έζκημε γπλαίθεο Τελ αδειθή θαη ζύδπγό ηνπ Ήξα λα ιεζκνλήζεη θάλνληαο» Υ1, 1-6 & Μεηάθξαζε Α.Βνζθνύ Τα ηεξηίπηα όκσο ηεο Αθξνδίηεο δελ ζα είλαη ρσξίο θόζηνο γηα ηελ ίδηα. Ο Γίαο ηεο εκπλέεη ηελ επηζπκία λα ζκίμεη κε ζλεηό άληξα, γηα λα κελ κπνξεί λα θαπρηέηαη πεξηπαηθηηθά όηη ζκίγεη ζενύο κε ζλεηέο θαη ζεέο κε ζλεηνύο θη από απηή ηελ έλσζε γελληνύληαη ζλεηά ηέθλα. Δκβάιιεη ζηελ ςπρή ηεο έξσηα γηα ηνλ Αγρίζε θη απηή αθνύ πάξεη ηε κνξθή αλύπαληξεο παξζέλαο, γηα λα κελ ηνλ ηξνκάμεη, εκθαλίδεηαη κπξνζηά ηνπ θαη ηνλ εμαπαηά, πείζνληάο ηνλ όηη δελ είλαη ζεά, γηα λα ζκίμεη καδί ηνπ. 1

2 Αθνύ βέβαηα ηθαλνπνηήζεη ηελ επηζπκία ηεο ε Αθξνδίηε, απνθαιύπηεηαη ζηνλ Αγρίζε, κε πεξεθάληα δείρλνληαο θαη ιέγνληαο πνηα είλαη θαη γελλώληαο ηνλ ηξόκν ζηελ ςπρή ηνπ κήπσο ηηκσξεζεί γηα απηή ηελ έλσζε. Ζ ζεά ηνπ πξνιέγεη ηε γέλλεζε ελόο μερσξηζηνύ γηνπ θαη ηελ επηζπκία ηεο λα ηνλ νλνκάζεη Αηλεία, από ην αἰνόν ἂχος ηεο γηα ηελ εξσηηθή ζπλεύξεζε κε ζλεηό, θαη ηνλ πξνεηδνπνηεί λα κελ απνθαιύςεη ην κπζηηθό ηεο, απεηιώληαο όηη ζα ηνλ βξεη ε νξγή ηνπ Γηόο. Από ηελ Παηξόθιεηα επηιέγεθαλ ηξεηο παξαζηαηηθέο ζθελέο: Ο ζάλαηνο ηνπ Σαξπεδόλα ηνλ νπνίν παξαθνινπζεί ν Γίαο, ε απώζεζε ηνπ Παηξόθινπ από ηα ηείρε ηεο Τξνίαο θαη ν αθνπιηζκόο ηνπ ζηε ζπλέρεηα, γεγνλόηα γηα ηα νπνία επζύλεηαη ν Απόιισλ. Ζ ζύγθξηζε θαηέδεημε ηα εμήο ελδηαθέξνληα: Οη ζενί κεηαρεηξίδνληαη ηνπο αλζξώπνπο όπσο ζέινπλ, ρσξίο νη ίδηνη λα επεξεάδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά, εθηόο αλ ηα παζήκαηα ησλ αλζξώπσλ ηνύο αγγίδνπλ πξνζσπηθά. Ο Γίαο ππνθέξεη, όπσο νπνηνζδήπνηε παηέξαο, γηα ην ρακό ηνπ γηνπ ηνπ Σαξπεδόλα, ε Αθξνδίηε ληξέπεηαη πνπ έπεζε θη ε ίδηα ζύκα ηνπ έξσηα γηα έλα ζλεηό. Ο Απόιισλ όκσο επηθέξεη ην ζάλαην ηνπ Παηξόθινπ, επεηδή απηή είλαη ε κνίξα ηνπ ηειεπηαίνπ, ρσξίο λα ιππάηαη γηα ηελ απώιεηα ελόο ηέηνηνπ ήξσα, αθνύ ν ζεόο εμ άιινπ επηζπκεί λα βνεζήζεη ηνπο Τξώεο. Οη ίδηνη νη ζενί ππνθύπηνπλ ζηε κνίξα - αίζα. Ο Γίαο όκσο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαηεξήζεη ην θάιινο θαη ηε λεόηεηα ηνπ Γαλπκήδε θαη λα παξεγνξήζεη ηνλ παηέξα ηνπ γηα ην ρακό ηνπ. Ζ Αθξνδίηε γλσξίδεη ηα όξηά ηεο, όηη δελ κπνξεί λα ηεο παξαρσξεζεί ην ίδην γηα ηνλ Αγρίζε, όπσο δελ κπόξεζε ε Ζώο λα εμαζθαιίζεη ηε λεόηεηα γηα ηνλ Τηζσλό. Όπσο ε Αθξνδίηε μεγειά ηνλ Αγρίζε, βεβαηώλνληάο ηνλ κάιηζηα όηη ε ίδηα είλαη «ἂδκεηνο θαὶ ἀπείξεηνο θηιόηεηνο», έηζη θαη ν Απόιισλ εκθαλίδεηαη πίζσ από ηνλ Πάηξνθιν ζηε κάρε θνληά ζηα ηείρε ηεο Τξνίαο, ρσξίο λα ηνλ λνηώζεη ν ήξσαο, αθνύ ν ζεόο είλαη θξπκκέλνο ζε ππθλή νκίριε. Ζ Αθξνδίηε όκσο είλαη ζαῡκα ἰδέζζαη θαη ζπλεηδεηά απνθεύγεη λα θνβίζεη ηνλ Αγρίζε, γηα λα επηηύρεη ην ζθνπό ηεο, ελώ ηνλ Απόιισλα δελ ηνλ ελδηαθέξεη θάηη ηέηνην. Οη άλζξσπνη δέρνληαη ηελ επέκβαζε ησλ ζεώλ ρσξίο λα κπνξνύλ λα αληηδξάζνπλ. Τόζν ν Αγρίζεο όκσο, όζν θαη ν Πάηξνθινο (αιιά θαη ν Γαλπκήδεο θαη ν Τηζσλόο), είλαη μερσξηζηνί ζλεηνί. Πεξηγξάθνληαη κε ηνπο ίδηνπο ραξαθηεξηζκνύο: δέκαο ἀζαλάηνηζηλ ἐνηθώο, ζεῶλ ἂπν θάιινο ἔρσλ, θύδηζηνο ρακαηγελέσλ ἀλζξώπσλ ν Αγρίζεο. Ἰζόζενο θώο, ἐπέζζπην δαίκνλη ἶζνο, κεγάζπκνο ν Πάηξνθινο. Καη νη δπν επηζπκνύλ λα μερσξίδνπλ γηα ηελ αλδξεία ηνπο. Ο Αγρίζεο, κόιηο αληηθξύδεη ηελ Αθξνδίηε, ηελ παξαθαιεί λα ηνλ ζπληξέμεη λα είλαη κεηά Τξώεζζηλ ἀξηπξεπήο ἀλήξ, ν Πάηξνθινο είλαη κήζησξ ἀüηήο. Τα ίδηα ξήκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ Ύκλν θαη ζηελ Ηιηάδα, αἱξέσ θαη δακάσ, γηα ην ληθεκέλν είηε ζηνλ έξσηα είηε ζηε κάρε. Ἀγρίζελ ἔξσο εἷιελ, πάληαο ἐκὸλ δάκλαζθε λόεκα, παξαδέρεηαη ε Αθξνδίηε γηα ηα ηερλάζκαηά ηεο ζνὶ ἔδσθε λίθελ Εεὺο Κξνλίδεο θαὶ Ἀπόλλων νἳ κε δάκαζζαλ ῥεηδίσο, θαπρηέηαη ν Πάηξνθινο ζηνλ Έθηνξα. Ο ζρνιηαζκόο ησλ ζθελώλ από ηελ Παηξόθιεηα θαλεξώλεη ηε ζθιεξή κνίξα ησλ αλζξώπσλ: 2

3 Ο Γίαο παξαθνινπζεί ηε κάρε ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν γηνο ηνπ, Σαξπεδόλαο, θαη ν Πάηξνθινο. Μεηάθραζη ζηίτων Π , : Καη όπσο ηνπο είδε ηνπο ζπιαρλίζηεθε ν ηξνκεξόο γηνο ηνπ Κξόλνπ Καη είπε ζηελ Ήξα, πνπ ήηαλ ην ηαίξη ηνπ θαη αδεξθή ηνπ Αινίκνλν ζε κέλα, ν ζλεηόο πνπ αγάπεζα πεξηζζόηεξν απ όινπο, ν Σαξπεδόλαο Γξαθηό είλαη ηώξα από ηνλ Πάηξνθιν, γην ηνπ Μελνίηηνπ, λα θαηεβεί ζηνλ Άδε Καη κέζα κνπ ε θαξδηά ιαρηαξά κε δηπιή επηζπκία θαζώο ζπιινγίδνκαη Ή λα ηνλ αξπάμσ απ ηελ πνιύδαθξε ηε κάρε δσληαλό Καη ζηεο πινύζηαο Λπθίαο ηα κέξε λα ηνλ θέξσ Παξά από ην ρέξη ηνπ Πάηξνθινπ ηώξα λα ππνηαρζεί. Ζ Ήξα πείζεη ην Γία λα κε ζώζεη ην Σαξπεδόλα, πξνβάιινληαο ην θύξην επηρείξεκα πσο αλ ην έθαλε εθείλνο, ζα ην έθαλαλ θαη άιινη ζενί. Ο Γίαο απνθαζίδεη λα ηηκήζεη ην γην ηνπ. (Ζ Ήξα) είπε, θαη ν παηέξαο ησλ αζάλαησλ θαη ησλ ζλεηώλ δελ αξλήζεθε Καη αηκαηεξέο ςηράιεο (βξνρήο) έξημε ζην ρώκα Τνλ αγαπεκέλν ηνπ γην ζέινληαο λα ηηκήζεη, πνπ ηνπ έκειιε Σηελ θαξπεξή ηελ Τξνία λα ηνλ ζθνηώζεη ν Πάηξνθινο, καθξηά από ηελ παηξίδα ηνπ. Σην απόζπαζκα βιέπνπκε πσο νη ζενί δείρλνπλ αλζξώπηλα ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ζπκπόληα θαη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο. Ο Γίαο λνηάδεηαη γηα ην παηδί ηνπ θαη ζέιεη λα ηνλ γιηηώζεη από ηελ επηθείκελε κνίξα ηνπ. Παξόια ηαύηα ε Ήξα ηνλ πείζεη λα κελ ην θάλεη, ρξεζηκνπνηώληαο ηε ινγηθή θαη πξνβάιιεη αληεπηρεηξήκαηα, όπσο ην γεγνλόο πσο δελ είλαη ζσζηό λα επέκβεη ζηα ζρέδηα ηεο κνίξαο θαη πσο κηα ηέηνηα πξάμε ζα είρε βαξπζήκαληεο ζπλέπεηεο, εθόζνλ άιινη ζενί ζα εθκεηαιιεύνληαλ ηελ πξάμε ηνπ Γία γηα λα ζώζνπλ θαη εθείλνη αγαπεκέλνπο ηνπο ζλεηνύο. Δπίζεο ε Ήξα ηνπ ιέεη πσο ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα ηηκήζεη ηνλ αγαπεκέλν ηνπ Σαξπεδόλα είλαη λα ηνλ αθήζεη λα πεζάλεη ζηε κάρε θαη λα δηαθξηζεί, ζηέιινληαο κεηά ηα δύν αδέιθηα, Ύπλν θαη Θάλαην, λα ηνλ κεηαθέξνπλ ζηε Λπθία όπνπ νη ζπγγελείο θαη θίινη ζα ηνπ απνδώζνπλ ηηο κέγηζηεο ηηκέο. Απηό δείρλεη ηελ αξραία πεπνίζεζε πσο ε πζηεξνθεκία, ν ηξόπνο ηνπ ζαλάηνπ θαη ε ηαθή ηνπ ζώκαηνο κε ηηκέο ζηελ παηξίδα ηνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα έλαλ ήξσα. Σην απόζπαζκα πνπ κεηαθξάζακε θαίλεηαη ε αλζξώπηλε θύζε ησλ ζεώλ, ζηελ αλαπνθαζηζηηθόηεηα ηνπ Γία θαη ζηελ έγλνηα ηνπ γηα ην γην ηνπ, κε ην απνηέιεζκα λα ξίμεη αηκαηεξέο ζηαγόλεο βξνρήο. Απηή ε ζθελή ξίρλεη θαη θσο ζηε ζρέζε κεηαμύ ηεο Ήξαο θαη ηνπ Γία. Έζησ θαη αλ ηα ζέκαηα ηα νπνία ζπδεηνύζαλ ήηαλ πνιύ πην βαξπζήκαληα από εθείλα πνπ απαζρνινύλ έλα ζλεηό δεπγάξη, απηή ε ζθελή καο ζπκίδεη πσο είλαη αληξόγπλν θαη επηπξόζζεηα καο δείρλεη ηελ Ήξα λα ζπκβνπιεύεη ηνλ άληξα ηεο κε ινγηθά επηρεηξήκαηα, θαη όρη κε ηα γπλαηθεία ηεο ραξίζκαηα. Ζ ρξήζε ηνπ «ἀγθπινκήηεσ», πνπ ε θαλνληθή ηεο κεηάθξαζε είλαη παλνύξγνο, θαηεξγάξεο ίζσο λα ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ πνηεηή γηα λα πξντδεάζεη ηνλ αθξναηή όηη ε ζθέςε ηνπ Γία λα γιηηώζεη ην Σαξπεδόλα είλαη ακθηζβεηνύκελε. Ζ πξνζθώλεζε «ὤ κνη ἐγώλ» δείρλεη ηελ απειπηζία ηνπ Γία θαη ηε βαζηά αγάπε πνπ ληώζεη γηα ην γην ηνπ. Απηό ην ζπλαίζζεκα εληζρύεηαη από ηε ρξήζε ηνπ ππεξζεηηθνύ «θίιηαηνλ». Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ «δακῆλαη» ζην ηέινο ηεο πξόηαζεο ππελζπκίδεη ηελ ηξνκεξή κνίξα πνπ πεξηκέλεη ην Σαξπεδόλα αλ δελ ηνλ ζώζεη ν Γίαο, ελώ ε ζέζε ηνπ «δηρζά» ζηελ αξρή ηεο πξόηαζεο εληζρύεη ηελ θαηαλόεζε ηνπ αθξναηή γηα ην δηραζκό απόςεσλ πνπ δηαθαηέρεη ηνλ Γία. Πεξαηηέξσ ε ζέζε ηνπ «δακάζζσ» ζην ηέινο ηεο πξόηαζεο δελ είλαη κόλν εκθαηηθή αιιά επίζεο απνηειεί κηα 3

4 θπθιηθή δνκή κε ην «δακῆλαη» ζην ζηίρν 433 πνπ απνζθνπεί λα ππνγξακκίζεη ηελ ακεηάβιεηε κνίξα ηνπ Σαξπεδόλα. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδεπθηηθνύ «ἤ» ζηελ αξρή ηνπ ζηίρνπ 436 θαη ηνπ ζηίρνπ 438 από ηνλ πνηεηή ππνγξακκίδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ Γία θαη παξαηάζζεη ηηο άκεζεο ζπλέπεηεο ηεο απόθαζήο ηνπ ηε κία κεηά ηελ άιιε, εληζρύνληαο πεξηζζόηεξν ηελ ηξαγηθόηεηά ηεο. Ζ δηπιή άξλεζε ζην «νὐδ ἀπίζεζε», «νὐδ» θαη ην αξλεηηθό ξήκα «ἀπίζεζε», δίλεη έκθαζε ζε αληίζεζε κε κηαλ απιή ζπγθαηάβαζε. Μεηά ε θξάζε «αἱκαηνέζζαο ςηάδαο» είλαη κηα πνιύ παξαζηαηηθή ζθελή πνπ δείρλεη ην βαζύ πόλν ηνπ Γία αιιά παξάιιεια ηνλ πεξίηερλν ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν πνηεηήο δσληαλεύεη ηηο εηθόλεο κέζα ζην έξγν ηνπ. Τν ξήκα «ἔκειιε» δίλεη έκθαζε ζην γεγνλόο πσο ν ζάλαηνο ηνπ Σαξπεδόλα είλαη ηειηθά αλαπόθεπθηνο θαη εληζρύεη ηελ ηξαγηθόηεηα ηνπ Γία ν νπνίνο παξ όιεο ηηο δπλάκεηο ηνπ «παηήξ ἀλδξῶλ ηε ζεῶλ ηε» είλαη έλαο παηέξαο πνπ δελ κπνξεί λα ζώζεη ην παηδί ηνπ, αθνύ πξέπεη λα ππνηαρζεί θαη απηόο ζηε Μνίξα ηνπ γηνπ ηνπ. Σηελ επόκελε ζθελή ν Πάηξνθινο είλαη αλεβαζκέλνο ζηα ηείρε ηεο Τξνίαο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηελ θπξηεύζεη, αιιά ν Απόιισλαο ηνλ απνηξέπεη. Σην ηέινο ηνπ ζηίρνπ 698 παξαηεξείηαη δηαζθειηζκόο, κε ην λόεκά ηνπ λα ζπλερίδεηαη ζηνλ επόκελν ζηίρν δίρσο θάπνην ζεκείν ζηίμεο ελδηάκεζα. Με απηή ηελ ηερληθή εδώ ν Όκεξνο επηηαρύλεη ηε ξνή ηεο αθήγεζεο, ελώ ηαπηόρξνλα ηνλίδεη ηε ιέμε «Παηξόθινπ» πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηνπ ζηίρνπ 699, πξηλ από ην «ὑπὸ ρεξζὶ» ζέινληαο έηζη λα εμπςώζεη ηελ πξνζπάζεηα θαη ηνλ εξσηζκό ηνπ Μπξκηδόλα πνιεκηζηή πνπ ζρεδόλ ζα θαηαθηνύζε ηελ Τξνία κε ηηο ςειέο πύιεο κνλαρόο ηνπ, «ὑςίππινλ Τξνίελ ρεξζὶ ὑπὸ Παηξόθινπ». Ο Όκεξνο αληηπξνηάζζεη ηε θξάζε «εἰ κὴ Ἀπόιισλ Φνῖβνο ἔζηε ἐπὶ πύξγνπ» (αλ δελ ζηεθόηαλ ν Απόιισλαο πάλσ ζην ηείρνο) ακέζσο κεηά ηελ παξάζεζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Παηξόθινπ, δείρλνληαο έηζη ηνλ θαηαιπηηθό ξόιν πνπ έπαημε ν Απόιισλαο κε ηελ παξέκβαζή ηνπ. Ζ παξνπζία απηνύ ηνπ Οιύκπηνπ ζενύ παξνπζηάδεηαη σο ν κόλνο ιόγνο γηα ηελ απνηπρία ηνπ Παηξόθινπ, θαη ηνλίδεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ξήκαηνο «ἔζηε» ακέζσο κεηά από έλαλ αθόκε δηαζθειηζκό. «ηῶη ὀινὰ θξνλέσλ, Τξώεζζη δ ἀξήγσλ» Ζ αληίζεζε κεηαμύ ηνπ «ὀινὰ» (θαηαζηξνθή) θαη «ἀξήγσλ» (δόμα) ηνλίδεη ηε ζπκβνιή ηνπ Απόιισλα ζην ηειηθό απνηέιεζκα. Ο Απόιισλ ήζειε λα θέξεη ηελ θαηαζηξνθή ζηνλ Πάηξνθιν θαη λα δώζεη δόμα ζηνπο Τξώεο. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα γείξεη ηελ πιάζηηγγα πξνο ην κέξνο ησλ Τξώσλ. Οη δπν θξάζεηο παξνπζηάδνπλ παξάιιειε δνκή θαη ίδην αξηζκό ιέμεσλ, ηνλίδνληαο έηζη ηελ αληίζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηε ζεκαζία ηεο παξεκβνιήο ηνπ ζενύ αθόκε πεξηζζόηεξν. «Τξὶο κὲλ ἐπ ἀγθῶλνο βῆ ηείρενο Πάηξνθινο, ηξὶο δ αὐηόλ ἀπεζηπθέιημελ Ἀπόιισλ» (ηξεηο θνξέο ν Πάηξνθινο πάηεζε πόδη ζε κηα γσληά ηνπ ηείρνπο, θαη ηξεηο θνξέο ν Απόιισλ ηνλ έζπξσμε πίζσ). Ζ επαλάιεςε ηεο ιέμεο «ηξὶο» ηνλίδεη ην δήιν θαη ηελ επηκνλή πνπ έδεημε ν Πάηξνθινο. Φπζηθά θάζε ηνπ πξνζπάζεηα ήηαλ θαηαδηθαζκέλε εμ αηηίαο ηνπ Απόιισλα.. Ζ ρξήζε ηεο ιέμεο «ηξὶο» ζηελ αξρή δύν δηαδνρηθώλ πξνηάζεσλ κε παξάιιειε δνκή πνπ δειώλνπλ πξάμε-ζπλέπεηα (απνηέιεζκα) δειώλεη επαλάιεςε κηαο ζεηξάο γεγνλόησλ, θαλεξώλνληαο ηελ επηκνλή ηνπ Παηξόθινπ. Ο Πάηξνθινο πξνζπάζεζε ηξεηο θνξέο αιιά θαη ηηο ηξεηο θνξέο ν Απόιισλαο ηνλ έζπξσμε πίζσ. Δπηπιένλ ε θξάζε «ρείξεζζ ἀζαλάηεηζη» αλαθέξεηαη ζηα αζάλαηα ρέξηα ηνπ Απόιισλα. Ζ ζέζε ηεο ζηελ αξρή ηνπ ζηίρνπ 704 ππνγξακκίδεη ηελ ππεξνρή ηνπ Απόιισλα ράξηο ζηε ζετθή ηνπ θύζε, 4

5 θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε ζλεηή θύζε θαη δύλακε ηνπ Παηξόθινπ. Παξά ηηο εληαηηθέο θαη πνιιαπιέο ηνπ πξνζπάζεηεο, απηή ε θξάζε είλαη κηα πξννηθνλνκία γηα ην ηη ζα ζπκβεί ζηνλ Πάηξνθιν, θαη ηνλίδεη ην ξόιν ησλ ζεώλ θαη ηελ αλώηεξή ηνπο θύζε. Ο επόκελνο ζηίρνο, «δεηλά δ ὁκνθιήζαο ἔπεα πηεξόεληα πξνζεύδα» (ηνπ είπε θηεξσηά ιόγηα κε κηα ηξνκαθηηθή θξαπγή) απεηθνλίδεη κηα θνβεξή εηθόλα ηνπ Απόιισλα, όπνπ εθθξάδεηαη ε άξλεζε ελόο ζενύ πξνο έλα ζλεηό. Τα ιόγηα ηνπ Απόιισλα παξαηίζεληαη ζε επζύ ιόγν, γηα λα ηνπο δνζεί κεγάιε ζεκαζία θαη λα γίλεη ε ζθελή αθόκε πην δξακαηηθή. Ο Απόιισλαο ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνζηαθηηθή απεπζπλόκελνο ζηνλ Πάηξνθιν, γεγνλόο πνπ απεηθνλίδεη ηελ αλσηεξόηεηα ηνπ ζενύ θαζώο δηαηάδεη ηνλ Πάηξνθιν λα ππνρσξήζεη, «ράδεν, δηνγελέο Παηξόθιεεο» ( θάλε πίζσ, ζετθέ Πάηξνθιε). Σηε ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ζηε κνίξα-αίζα, ηελ αλώηαηε δύλακε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ θόζκνπ, ιέγνληαο πσο δελ είλαη νύηε κνίξα ηνπ Παηξόθινπ νύηε ηνπ Αρηιιέα λα θαηαθηήζνπλ ηελ Τξνία. Ζ πξνζσπηθή αλησλπκία «ζῶη» (ζνπ) βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηνπ ζηίρνπ 708 κεηά από έλαλ αθόκε δηαζθειηζκό, ηνλίδνληαο πσο «δελ είλαη νύηε ε κνίξα, Πάηξνθιε, λα θαηαθηήζεηο ηελ Τξνία κε ην δηθό ζνπ δόξπ, κα νύηε θαη ηνπ Αρηιιέα». Ζ δηπιή ρξήζε ηεο άξλεζεο ζηελ αξρή θξάζεσλ, κε ην «νὐ» θαη ην «νὐδ», ηνλίδεη ηελ άξλεζε ησλ ζεώλ θαη ηδηαίηεξα ηεο κνίξαο λα παξαδώζεη ηελ Τξνία ζηνλ Πάηξνθιν θαη ζηνλ Αρηιιέα. «νὐδ ὑπ Ἀρηιιῆνο, ὅο πεξ ζέν πνιιόλ ἀκείλσλ» ( νύηε από ηνλ Αρηιιέα, ν νπνίνο είλαη πνιύ πην δπλαηόο ζνπ). Φξεζηκνπνηώληαο ηνλ Αρηιιέα, κηα ηεξάζηηα εξσηθή θπζηνγλσκία ζην νκεξηθό έπνο σο κέηξν ζύγθξηζεο, ν Όκεξνο θαλεξώλεη ηε δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο ηνπ Παηξόθινπ. Τα ιόγηα ηνπ Απόιισλα ηειεηώλνπλ κε ηε θξάζε «ζέν πνιιόλ ἀκείλσλ». Ζ ζύγθξηζε ηνπ Παηξόθινπ κε ηνλ Αρηιιέα θαηαηάζζεη ηνπο δύν πνιεκηζηέο κε βάζε ηελ αλδξεία ηνπο. Γείρλεη όκσο όηη είλαη ηξαγηθή ε κνίξα ηνπο, αθνύ παξά ηελ αλδξεία ηνπο δελ ζα θπξηεύζνπλ ηελ Τξνία. Τέινο, βιέπνπκε ηνλ Πάηξνθιν λα ππνρσξεί, «ἀλεράδεην», «πνιιόλ ὀπίζζσ», πνιύ πίζσ, κε ην επαλαιακβαλόκελν «π» θαη ηα «ν»λα ηνλίδνπλ ηελ έθηαζε ηεο ππνρώξεζεο. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή ηνπ Παηξόθινπ έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηε γελλαηόηεηα πνπ έδεηρλε πξνεγνπκέλσο, ζεκάδη πσο ε δύλακε ησλ ζεώλ κπνξεί λα θάλεη αθόκε θαη ηνλ πην ζαξξαιέν ζλεηό λα ππνρσξήζεη. «κῆληλ ἀιεπάκελνο ἑθαηεβόινπ Ἀπόιισλνο» (απνθεύγνληαο ηελ νξγή ηνπ Απόιισλα πνπ ρηππά από καθξηά) εδώ ε ιέμε «κῆληλ», νξγή, ηνπνζεηείηαη ζηελ αξρή ηνπ ζηίρνπ, γηα λα αλαδεηρζεί γηα αθόκε κηα θνξά ε θνβεξή δύλακε ηνπ Απόιισλα θαη θαη επέθηαζε ησλ ζεώλ. Απηνί νη ζηίρνη ηνλίδνπλ ην απαξάκηιιν ζάξξνο ηνπ Παηξόθινπ. Παξ όιν πνπ είλαη ηδηαίηεξα αλδξείνο, δελ ζα εθπνξζήζεη ηελ Τξνία. Τν γεγνλόο όηη είλαη ν ζεόο Απόιισλαο πνπ ηνπ αληηζηέθεηαη θαη όρη νη Τξώεο θαλεξώλεη ηελ αλδξεία ηνπ. Οη θνηλνί ζλεηνί βξίζθνληαλ έξκαην ηεο δύλακεο ηνπ Παηξόθινπ. Σηελ ηξίηε ζθελή ν Απόιισλαο επεκβαίλεη γηα λα ζηακαηήζεη ηνλ Πάηξνθιν από ηηο ζαλάζηκεο επηζέζεηο θαηά ησλ Τξώσλ. Σηέθεηαη πίζσ από ηνλ Πάηξνθιν θαη ηνλ θηππά κε ηελ παιάκε ζηνπο ώκνπο θαη ηνλ δαιίδεη. Τνπ ξίρλεη θαη ηελ πεξηθεθαιαία ζην ρώκα, ηνπ ζπάδεη ην θνληάξη θαη ξίρλεη ηελ αζπίδα ηνπ. Σην ηέινο ηνπ βγάδεη ην ζώξαθα. Έηζη ν Απόιισλαο ζηακαηάεη ηελ πξνέιαζή ηνπ. Σην ζηίρν 792 ν πνηεηήο ραξαθηεξίδεη ηνλ Πάηξνθιν ἰζόζεν, αθνύ έθαλε ηξεηο θνξέο επίζεζε ζηνπο Τξώεο θαη ζθόησζε ελλέα θάζε θνξά. Τειηθά ν Πάηξνθινο ηξαπκαηίδεηαη από ηνλ Δύθνξβν θαη κεηά έξρεηαη ν Έθηνξαο θαη ηνλ ζθνηώλεη. Ζ ρξήζε ηνπ δεύηεξνπ πξνζώπνπ εληθνύ από ηνλ πνηεηή, ζην ζηίρν 787 «ἔλζ ἂξα ηνη, Πάηξνθιε», εληείλεη ηελ ακεζόηεηα θαη παξαζηαηηθόηεηα. 5

6 Ο πνεηήο αλαθνηλώλεη ζηνλ Πάηξνθιν όηη ν ζάλαηόο ηνπ πιεζηάδεη «θάλε βηόηνην ηειεπηή». Ζ ρξήζε ηεο κεηνρήο «θεθαιπκκέλνο» ζην ζηίρν 790 πνπ αθνινπζεί ηε ιέμε «πνιιή» εμππεξεηνύλ ζθνπνύο έκθαζεο, έηζη ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ε παξαζηαηηθή εηθόλα ηεο ππθλήο νκίριεο («ἠέξη) πνπ απιώζεθε ζαλ πέπιν, γηα λα θξύςεη ην ζεό. Ζ θξάζε «ζηξεθεδίλεζελ νἱ ὄζζε» ηνλίδεη ην κέλνο κε ην νπνίν ν Απόιισλαο επηηίζεηαη ζηνλ Πάηξνθιν. Σηνπο ζηίρνπο ν Όκεξνο πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν Πάηξνθινο κεηά ην θηύπεκα από ην Φνίβν αιιά θαη ην δεύηεξν θηύπεκα πνπ δέρεηαη από ηνλ Δύθνξβν κε πνιιή γιαθπξόηεηα πεξηγξάθνληαη νη ζθελέο ζηηο νπνίεο απηά ιακβάλνπλ ρώξα. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε πεξηγξαθή ηεο ζύγρπζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν Πάηξνθινο, π.ρ ζόισζε ην κπαιό ηνπ ("ηόλ ἂηε θξέλαο εἷιε") ηα άθξα ηνπ δελ θξαηνύζαλ ην βάξνο ηνπ ("ιύζελ δ ὑπὸ θαίδηκα γπῖα"), θαη εθείλνο έκεηλε θνθθαισκέλνο ("ζηῆ ηαθώλ"). Όπσο ήηαλ ζ απηή ηελ θαηάζηαζε, ν Δύθνξβνο βξήθε ηελ επθαηξία λα ηνλ θηππήζεη πηζώπιαηα. Σην ζηίρν 815 όηαλ ν Φνίβνο αθνπιίδεη ηνλ Πάηξνθιν, ν πνηεηήο ηνλ απνθαιεί «γπκλόλ», πνπ καο δείρλεη πόζν εθηεζεηκέλνο ήηαλ ζηνπο αληηπάινπο θαη πόζν εύθνια έλαο ζεόο πήξε ηε δύλακε ελόο δπλαηνύ ζηξαηηώηε θαη καδί κ απηή ηε λίθε ζηε ζπγθεθξηκέλε κνλνκαρία. Απηό ην επεθηείλεη ν πνηεηήο θαζώο ζην ζηίρν 816 ιέεη «ζενῦ πιεγῆι θαὶ δνπξὶ δακαζζείο», πνπ ζεκαίλεη όηη ληθήζεθεο από ην ζεό θαη ην δόξπ. Ζ κνίξα ησλ αλζξώπσλ είλαη ηξαγηθή θη ε επέκβαζε ησλ ζεώλ έρεη ζπλέπεηεο όρη επράξηζηεο, όπσο κπνξεί λα θαίλεηαη ζηελ αξρή, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αγρίζε. Ζ παξεγνξηά όκσο ηνπ Αγρίζε ήηαλ έλαο ιακπξόο γηνο, ηνπ Παηξόθινπ ε αξηζηεία, ζηελ νπνία έζεζε ηέξκα κηα ζετθή δύλακε. Ενώ μεταυέρεται το σώμα του νεκρού Πάτροκλου, η ψυχή του τριγυρίζει από πάνω με τη μορυή οπλισμένου πολεμιστή. 6

7 Γηα ηελ αλαθνίλσζε απηή εξγάζηεθαλ νη πην θάησ καζεηέο, ηα νλόκαηα ησλ νπνίσλ παξαηίζεληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά: Ησάλλα Αλησλίνπ Γηώξγνο Βαξλαβίδεο Παλαγηώηεο Βόηζεο Όιγα Εήλσλ Ναηάζα Κηηηξή Νηθόιαο Μαπξέαο Διέλε Νηθνιάνπ Εσή Οξθαλίδνπ Πέηξνο Οξθαλίδεο Αλδξέαο Φαξαιάκπνπο Φεηδίαο Φξηζηνδνπιίδεο Φνίβνο Φξηζηνθίδεο Σπληνληζκόο-επηκέιεηα: Έθε Γεκνζζέλνπο, Φηιόινγνο Αγγιηθή Σρνιή Λεπθσζίαο 7 7

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ ηηο δύν νπηηθέο γσλίεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε ΣΣΟΟΖΖΠΠΡΡΝΝ ΕΕΑΑΙΙ ΝΝΘΘΥΥΠΠΡΡΑΑ Ρ Ο Υ Π Ε Λ ΞΞΟΟΝΝΙΙΔΔ ΓΓΝΝΚΚΔΔ ΛΛΑΑ ΑΑΙΙΔΔ ΜΜΑΑΛΛΓΓΟΟΝΝ ΞΞΑΑΞΞΑΑΓΓΝΝ ΞΞξξώώηηεε έέθθδδννζζεε 11994444 ΚΚάάη ηηννοο ''' 6655 ΑΑππξξί ίίιιη ηηννοο ''' 7711 ΠΠεεππηηέέκκββξξη

Διαβάστε περισσότερα

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ιωάννηρ Ρένηζορ Η ΠΟΛΗ ΣΙ ΣΕΥΝΕ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΚΡΟΑΜΑΣΟ Σεηάπηη 30/11/2011 * 19.00-21.00 * Αἴθ. ΣΤΛ. Γ. ΚΟΡΡΕ www.geander.gr ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger Ελόηεηα 6: Γελδεξ Ιεθάιαην 1 Gender Mainstreaming Silvia Schroeder-Danninger ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 0 ΕΘΡΑΓΩΚΗ ΙΑΘ ΞΠΘΡΛΌΡ ΩΜ ΕΜΜΞΘΩΜ 3 0.1 Σεκαζηα 1 ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΑ ΩΜ ΠΞΚΩΜ 4 1.1 Καηαλνσλεσ κεηαμπ πξνζδνθησλ θαη 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα