ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη"

Transcript

1 ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία γ) Ο κπαγιακάο (ιεμηιόγην)

2 ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1.2. Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά Σα βαζηθά όξγαλα ηνπ ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνύ είλαη ην κπνπδνύθη, ε θηζάξα θαη ν κπαγιακάο. Υξεζηκνπνηνύληαη επίζεο ην αθνξληεόλ, ην βηνιί, ηα θνπηάιηα, ηα δίιηα (παξόκνην κε ηηο θαζηαληέηεο), θαη άιια όξγαλα όπσο ην πηάλν, ην ηζέκπαιν θηι. ε θάπνηεο παιηέο ερνγξαθήζεηο αθνύγεηαη θάηη ζαλ ήρνο γπαιηνύ. Πξόθεηηαη γηα ηνλ ήρν πνπ παξάγεηαη από ην ρηύπεκα ελόο θνκπνινγηνύ ζε έλα πνηήξη, γλσζηό θαη σο πνηεξνθνκπνιόη. ηηο παξέεο θαη ζηηο ηαβέξλεο ζπλήζηδαλ λα ζπλνδεύνπλ ηνπο κνπζηθνύο κε απηόλ ηνλ ηξόπν, ζπλήζεηα πνπ πέξαζε θαη ζε θάπνηεο ερνγξαθήζεηο. ηα πξώηα ειιεληθά θαθέ-ακάλ εκθαλίδνληαλ πεξηπιαλώκελνη κνπζηθνί, πνιινί από απηνύο Σζηγγάλνη, πνπ έπαηδαλ παξαδνζηαθά όξγαλα, θπξίσο βηνιί, θινγέξα, ιανύην θαη νύηη. Κακηά θνξά ζηηο παξαζηάζεηο έπαηξλαλ κέξνο θαη γπλαίθεο θαιιηηέρληδεο πνπ ηξαγνπδνύζαλ, ρόξεπαλ ηζηθηεηέιη -πξνέξρεηαη από ηνλ αξαβηθό θαη ηνπξθηθό ρνξό ηεο θνηιηάο- θαη ρξεζηκνπνηνύζαλ ληέθηα γηα λα ηνλίζνπλ ην ξπζκό ηεο κνπζηθήο. Σνπο ήρνπο απηώλ ησλ ηξαγνπδηώλ ηνπο πήξαλ νη θπιαθηζκέλνη ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο -από ηελ επνρή ηνπ Όζσλα, ηνπ πξώηνπ βαζηιηά ηεο Διιάδαο, νη θπιαθέο ήηαλ γεκάηεο από πνιηηηθνύο θαη πνηληθνύο θξαηνπκέλνπο-, ηνπ Aλαπιηνύ (Ναύπιην), ηεο Παιηάο ηξαηώλαο, ηνπ Δπηαππξγίνπ (Γεληί Kνπιέ), νη νπνίνη έθηηαμαλ ηηο δηθέο ηνπο κνπζηθέο, αιιά θαη ηα δηθά ηνπο κνπζηθά όξγαλα. Σν 1922, ε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ε αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ πνπ νδήγεζε πάλσ από έλα εθαηνκκύξην πξόζθπγεο από ηελ Σνπξθία ζηελ Διιάδα, ζπληέιεζε ζηελ ελίζρπζε θαη ηνλ εκπινπηηζκό ησλ ηξαγνπδηώλ ησλ απόθιεξσλ κε θαηλνύξγηνπο ήρνπο. Οη πξόζθπγεο ζθνξπίζηεθαλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, έθηηαμαλ θαηλνύξγηνπο ζπλνηθηζκνύο, ηνπο νπνίνπο νλόκαδαλ ζπρλά (γηα λα ζπκνύληαη ηηο γελέζιηεο πόιεηο ηνπο), Νέα κύξλε, Νέα Ησλία, Νέα Φηιαδέιθεηα, ελώ έθεξαλ καδί κε ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηε γεληθόηεξε θνπιηνύξα ηνπο όπσο θαη ηε κνπζηθή ηνπο, απηήλ πνπ απνθιήζεθε ζκπξλαίηθε. H αιιειεπίδξαζε ησλ ήρσλ ησλ πεξηζσξηαθώλ, απηνρζόλσλ θαη ησλ πξνζθύγσλ, ε αθνκνίσζε ξπζκηθώλ ζηνηρείσλ, κεισδηώλ, αθόκε θαη θσλεηηθνύ ζηπι, ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηε δεκηνπξγία ηνπ ξεκπέηηθνπ, έζησ θη αλ ην ζκπξλαίηθν ζηπι δελ ελζσκαηώζεθε ζην θύξην ξεύκα ηνπ. Οη πξνζκείμεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ ήρσλ κέζα ζε δέθα ρξόληα -κε δεδνκέλε ηελ εηζαγσγή ησλ Mηθξαζηαηώλ δεμηνηερλώλ ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ ζηνλ θόζκν ηεο καγθηάο- δεκηνύξγεζε ην κεγάιν «κπνπκ», ηελ έθξεμε πνπ νλνκάζηεθε ξεκπέηηθν ηξαγνύδη, ηνπ νπνίνπ σο ηόπνο γέλλεζεο ζεσξείηαη ν Πεηξαηάο. Ζ επνρή ηεο εκθάληζεο ηνπ ξεκπέηηθνπ ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηηο πξώηεο εκπνξηθέο ερνγξαθήζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα από εηαηξείεο δίζθσλ, όπσο ε Columbia, ε His Master's Voice, ε Odeon (σζηόζν θάπνηεο ερνγξαθήζεηο ειιεληθώλ ηξαγνπδηώλ είραλ γίλεη έμσ από ηελ Eιιάδα, ζηηο HΠA θαη ζηελ Σνπξθία από ην 1904). Ωο απνηέιεζκα ηεο δηζθνγξαθίαο ήηαλ ην ξεκπέηηθν ηξαγνύδη -όπσο θαη ηα άιια είδε ηξαγνπδηώλ- λα θηάζεη ζε όιε ηελ επηθξάηεηα θαη ζπλεπώο λα απνθηήζεη ην δηθό ηνπ πηζηό θνηλό.

3 Λεμηιόγην θνκπνιόη ην [kombolói & kobolói] O45 : κεγάιεο ράληξεο από θόθαιν, θερξηκπάξη, γπαιί, μύιν θηι., ηξππεκέλεο ζην θέληξν θαη πεξαζκέλεο ζε λήκα ηνπ νπνίνπ νη άθξεο ελώλνληαη κε θόκπν, θαη νη νπνίεο κεηαηνπίδνληαη αξγά αξγά ε κία κεηά ηελ άιιε κε ηε βνήζεηα ηνπ ελόο ρεξηνύ, σο αξγόζρνιε αλδξηθή απαζρόιεζε παιαηόηεξσλ επνρώλ (ιατθ.) κπεγιέξη: Παίδσ ~. (πξνθ., ζπλήζ. επηξξεκαηηθά) δηαδνρηθή ζεηξά όκνησλ πξάμεσλ, γεγνλόησλ ή θαηαζηάζεσλ, ζπλήζ. δπζάξεζησλ ή αξλεηηθώλ: Λέεη ηα ςέκαηα ~. θνκπνινγάθη ην YΠOKOP. [κζλ. θνκπνιόγη κε απνβ. ηνπ κεζνθ. [γ] < θόκπ(νο) -ν- + -ιόγη > -ιόη θνκπνιόγ(η) -άθη] ληέθη ην [défi] O44 : είδνο ηπκπάλνπ πνπ απνηειείηαη από έλαλ μύιηλν θπιηλδξηθό ζθειεηό, κε ηε κία βάζε ηνπ θαιπκκέλε κε δέξκα, γύξσ από ηνλ νπνίν θξέκνληαη θύκβαια ην θξαηνύλ ζπλήζ. κε ην αξηζηεξό ρέξη θαη ην ρηππνύλ κε ην δεμί. ΦP ~ λα γίλεη, γηα ζπγθαηάβαζε ύζηεξα από επηκν λή: ~ λα γίλεη, ζα ζ ην θάλσ ην ραηίξη. [ηνπξθ. tef, def (από ηα πεξζ.) -η] β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγωγή Σν κπνπδνύθη, έγρνξδν όξγαλν παξαγλσξηζκέλν γηα κεγάιν δηάζηεκα δελ είλαη παξά ν ηακπνπξάο πνπ κλεκνλεύεηαη από ηνλ ζηξαηεγό Μαθξπγηάλλε ζηα Απνκλεκνλεύκαηα ηνπ. Αξθεηνί Έιιελεο δσγξάθνη ηνπ 19 νπ αηώλα απεηθνλίδνπλ παξόκνηα έγρνξδα ζηνπο πίλαθεο ηνπο, κε πην γλσζηή ηε θηγνύξα ηνπ P. Φεξαίνπ, ν νπνίνο ζε θάπνην έξγν θξαηάεη έλα κπνπδνύθη. Οξηζκέλνη κειεηεηέο ζεσξνύλ όηη πξνέξρεηαη από ηελ ηνπξθηθή κνπζηθή παξάδνζε. Οη πεξηζζόηεξνη, όκσο, δέρνληαη ηελ ηνπξθηθή πξνέιεπζε κόλν ηεο νλνκαζίαο, ελώ ζεσξνύλ ην όξγαλν έλα είδνο κεηεμέιημεο ηεο αξραηνειιεληθήο παλδνύξαο (παλδνπξίο). ύκθσλα κε απηή ηελ άπνςε, ην κπνπδνύθη πνπ θαηέρεη πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηε ιατθή νξρήζηξα, έρεη ζρήκα, δηαζηάζεηο θαη δηάηαμε ρνξδώλ, ίδηα πεξίπνπ εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα. Πέξαζε από ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ζηνπο Βπδαληηλνύο, επέδεζε ζηελ Σνπξθνθξαηία θαη ε άλζεζε ηνπ ζηηο κέξεο καο είλαη δεδνκέλε, παξόηη ππήξμε κηα πεξίνδνο ακθηζβήηεζεο ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηώλα. Οη παξαιιαγέο απηνύ ηνπ αξραίνπ νξγάλνπ ήηαλ αξθεηέο, κέζα ζηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ νλνκάδνληαλ θαηά θαηξνύο εθηόο από παλδνύξα ή παλδνπξίδα θαη ηξίρνξδνλ, ηακπνπξάο, ζακπνύξα, ηακπνύξηλ, ςαιηήξηνλ, κπνπδνύθη. Γίπια ζε απηά ηα νλόκαηα ππάξρνπλ θαη πνιιά άιια, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νλνκαηνινγία άιισλ κηθξόηεξσλ ή κεγαιύηεξσλ νξγάλσλ ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, ησλ ηακπνπξάδσλ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ήηαλ απιώο κηθξνηξνπνπνηήζεηο θαη παξαιιαγέο ηνπ ίδηνπ βαζηθνύ νξγάλνπ, ηνπ ηακπνπξά. Ο κνπζηθνιόγνο θαη θξηηηθόο Φνίβνο Αλσγεηαλάθεο πεξηγξάθεη ηελ πνξεία ηνπ ηακπνπξά θαη ηελ ηζηνξία ηνπ νλόκαηνο ηνπ σο ηηο κέξεο καο. Γηα ηε βπδαληηλή επνρή νη πεγέο είλαη πνιιέο, θαζώο ε παλδνύξα θαη ην θαλνλάθη, ήηαλ από ηα βαζηθόηεξα όξγαλα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο βπδαληηλήο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο, όπσο ηνλίδεη ν αξρηεπίζθνπνο Υξύζαλζνο ζην βηβιίν ηνπ γηα ηελ βπδαληηλή κνπζηθή. 2. Πεξηγξαθή Σν Μπνπδνύθη είλαη ιανπηνεηδέο έγρνξδν ιατθό κνπζηθό όξγαλν, κε αριαδόζρεκν αληερείν (ζθάθνο) από επηκήθεηο μύιηλεο ινπξίδεο, ηηο ληνύγηεο, θαη καθξύ βξαρίνλα, ην κπξάηζν ή κάληθν κε θιεηδηά ζηελ άθξε γηα ην ρόξδηζκα (θνύξδηζκα). Καηά κήθνο ηνπ βξαρίνλα ππάξρνπλ ιεπηά κεηαιιηθά ειάζκαηα, θάζεηα πξνο ηνλ επηκήθε

4 άμνλα ηνπ βξαρίνλα, πνπ ζθελώλνληαη ζε κία ιεπηή ζρηζκή θαη ιέγνληαη ηάζηα. Σα δηαζηήκαηα αλάκεζα ζηα ηάζηα, νξηνζεηνύλ ηελ απόζηαζε ηνπ εκηηνλίνπ. Γηαζέηεη ηξεηο ή ηέζζεξηο δηπιέο, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κνλέο, ρνξδέο ηηο νπνίεο ρηππά ν κνπζηθόο κε έλα κηθξό πιήθηξν ηελ πέλα. Αξρηθά ην κπνπδνύθη έθεξε ηξία δεύγε κεηαιιηθώλ ρνξδώλ θνπξδηζκέλεο ζε ηόλνπο ξε-ια-ξε (ππάξρνπλ επίζεο αλαθνξέο γηα επηάρνξδα ή θαη νθηάρνξδα ηξηθσληθά κπνπδνύθηα πάιη ζε ρόξδηζκα ξε-ια-ξε, κε ηε δηαθνξά όηη ε κπάζα ξε θαη άιινηε θαη ε ια απνηεινύληαλ από 3 ρνξδέο), ελώ αξγόηεξα απέθηεζε ηέηαξην δεύγνο θαη θνύξδηζκα λην-θα-ια-ξε (πάιη αλά δεύγνο). Παιηόηεξα ηα θνπξδίζκαηα (ληνπδέληα) άιιαδαλ αλάινγα κε ηνλ κνπζηθό δξόκν μακάμι ηεο εθηεινύκελεο κεισδίαο. Οη ηξόπνη απηνί δηαηεξήζεθαλ κέρξη ηνλ κεζνπόιεκν θαη ράζεθαλ ζηαδηαθά, νξηζηηθά δε κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ ηεηξάρνξδνπ. ύκθσλα κε ηνλ αείκλεζην Άθε Πάλνπ, κπνπδνύθη είλαη κόλν ην ηξίρνξδν ελώ ην άιιν, ην ηεηξάρνξδν, ην νλόκαδε ν ίδηνο ηεηξάθσλν. 3. ύγρξνλε ηζηνξία Από ην ηέινο ηνπ 19 νπ αηώλα ην κπνπδνύθη άξρηζε λα εμαθαλίδεηαη ζηαδηαθά από ηελ ειιεληθή δεκνηηθή κνπζηθή θαη, όηαλ ζρεκαηίζζεθαλ ηα δύν βαζηθά νξρεζηηθά ζρήκαηα, ε θνκπαλία ζηελ ζηεξηαλή Διιάδα (θιαξίλν, βηνιί, ιαγνύην, ζαληνύξη) θαη ε δπγηά ζηα λεζηά (βηνιί-ιανύην ή βηνιί-ιύξα), ην κπνπδνύθη έκεηλε εθηόο. Από εδώ θαη πέξα όκσο μεθίλεζε κηα λέα αθκή. ην δεύηεξν κηζό ηνπ 19 νπ αηώλα αληρλεύνληαη νη ξίδεο ηνπ ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνύ, ην νπνίν άξρηζε λα απνδίδεηαη κε ηε ζπλνδεία κπνπδνπθηνύ, αιιά όρη απνθιεηζηηθά, όπσο έγηλε αξγόηεξα. ηα 1935 ζρεκαηίζζεθε ε πξώηε επαγγεικαηηθή ξεκπέηηθε θνκπαλία (ην ζπλεζηζκέλν ζρήκα κε δύν κπνπδνύθηα, κηα θηζάξα θη έλα κπαγιακά ή θαη παξαιιαγέο). ηελ θνκπαλία ζπκκεηείραλ ν Μ. Βακβαθάξεο, πνπ έπαηδε κπνπδνύθη θαη ηξαγνπδνύζε, ν. Παγηνπκηδήο πνπ ηξαγνπδνύζε θπξίσο, ν Α. Γειηάο πνπ έπαηδε κπνπδνύθηα, θηζάξα θαη ηξαγνπδνύζε, θαη ν Γ. Μπάηεο πνπ έπαηδε κπαγιακά θαη ηξαγνπδνύζε. Σν ξεκπέηηθν σο κνπζηθό είδνο ηαπηίζζεθε κε ην κπνπδνύθη θαη ην όξγαλν απηό ηειεηνπνηήζεθε θαη αμηνπνηήζεθε ζηα ρέξηα κεγάισλ εθηειεζηώλ ηνπ αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ήηαλ νη: Βακβαθάξεο, Σζηηζάλεο, Παπατσάλλνπ, Υηώηεο, Μεηζάθεο θαη πνιινί άιινη. Ζ κεγάιε αιιαγή ζηελ ηερληθή ηνπ κπνπδνπθηνύ έγηλε από ηνλ Μ. Υηώηε, πνπ εηζήγαγε ην ηεηξάρνξδν κπνπδνύθη κε ην ζύγρξνλν θνύξδηζκα, ζηε δηζθνγξαθία θαη ζην πάιθν ηε δεθαεηία ηνπ Σν ηεηξάρνξδν, σο πην πνιπθσληθό, δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα πεξηζζόηεξεο θαη πην πινύζηεο ζπγρνξδίεο ελώ, επεηδή έρεη πεξηζζόηεξεο ρνξδέο, δηεπθνιύλεη ηνλ εθηειεζηή λα παίδεη ηηο θιίκαθεο θάλνληαο κηθξόηεξεο δηαδξνκέο ζηελ ηαζηηέξα κε ηα δάρηπια ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ. 4. Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία Από θαηαζθεπαζηηθή άπνςε ηα κπνπδνύθηα κπνξνύλ λα έρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο όρη κόλν ζηνλ αξηζκό ησλ ρνξδώλ αιιά θαη ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά, π.ρ. κήθνο κάληθνπ, πιάηνο, ύςνο, βάζνο ηνπ ερείνπ ή ζθάθνπο, ην πιάηνο ησλ μύιηλσλ θεηώλ ηνπ ζθάθνπο. Σηο δηαθνξέο απηέο θαζνξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο πνπ κε ηελ εκπεηξία ηνπ θαη αλάινγα κε ηνλ ήρν πνπ ζέιεη λα βγάδεη ην όξγαλν, ηξνπνπνηεί ηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ηνπ γηα λα πεηύρεη πην νμύ, πην βαζύ ή πην βαξύ ήρν. Σν κέγεζνο θαη ην είδνο ηνπ ερείνπ παίδνπλ ξόιν ζηελ ηνληθόηεηα ηνπ νξγάλνπ, ελώ ην κήθνο ηνπ κάληθνπ, θαη θαη επέθηαζε ησλ ρνξδώλ, δίλνπλ ηε δηαθνξά ζηελ ηνληθόηεηα ηνπ νξγάλνπ. Δλλνείηαη όηη θάζε κήθνο κάληθνπ έρεη δηαθνξεηηθό πιάηνο ηάζησλ αθνύ όια ηα κπνπδνύθηα έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ηάζησλ. Μεγάιε ζεκαζία ζηνλ ήρν έρεη θαη ε πνηόηεηα ησλ μύισλ από ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην όξγαλν. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζθάθνπο ζεσξείηαη όηη θαιύηεξα μύια είλαη ηεο

5 κνπξηάο, ηεο απηδηάο, ηεο θεξαζηάο, ηεο αθαθίαο, ηεο θηειηάο θη αθνινπζνύλ ηεο θαξπδηάο, ηνπ πιάηαλνπ, ηεο θαζηαληάο. Σν μύιν ηνπ ζθάθνπο πξέπεη λα είλαη ζπκπαγέο, ηδηόηεηα πνπ έρνπλ εθείλα ηα μύια πνπ πξνέξρνληαη από δέληξα βξαδείαο αλάπηπμεο. Σν θαπάθη ηνπ ζθάθνπο πξέπεη λα είλαη από θέδξν ή έιαην (θαηά πξνηίκεζε εξπζξειάηε) θαη λα είλαη, αλ είλαη δπλαηό, κνλνθόκκαην. Σν θαπάθη είλαη πνπ παίδεη ηνλ θύξην ξόιν ζηνλ ήρν γηαηί απηό πάιιεηαη θαη εληζρύεη θαη παξαηείλεη ηνπο παικνύο ησλ ρνξδώλ. ηελ πνηόηεηα ηνπ ήρνπ παίδεη ξόιν ν ινύζηξνο θαη ε επεμεξγαζία ηνπ ινπζηξαξίζκαηνο. Καιύηεξνο είλαη ν θπζηθόο ινύζηξνο από γνκαιάθα πνπ είλαη πεξαζκέλνο κε ην ρέξη ζε πνιιά ζηξώκαηα, κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν. Έηζη νη επηθάλεηεο ησλ μύισλ γίλνληαη πην ζπκπαγείο θαη πην αλαθιαζηηθέο, πέξα από ην θαιύηεξν αηζζεηηθό απνηέιεζκα. Σν κάληθν πξέπεη λα είλαη από πνιύ μεξό θαη ζθιεξό μύιν γηα λα κε ζθεπξώζεη θη απνκαθξύλεη ηηο ρνξδέο από ηελ ηαζηηέξα, νπόηε ην όξγαλν γίλεηαη θάιηζν θαη δπζθνιόπαηρην. Γηα λα ην πεηύρνπλ απηό νη νξγαλνθαηαζθεπαζηέο ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξεο ηερληθέο θη ν θαζέλαο έρεη ηα δηθά ηνπ κπζηηθά. Μπνξεί θαλείο λα βάιεη κέζα ζην κάληθν κηα κεηαιιηθή βέξγα πνπ απμάλεη ηελ αληνρή ζην ζθεύξσκα αιιά πξνζζέηεη πνιύ βάξνο. Σέηνηαο θαηαζθεπήο είλαη ηα ιεγόκελα «βηνκεραληθά» κπνπδνύθηα. Σν θαιύηεξν μύιν γηα κάληθν είλαη ην ζθελδάκη, ε θηειηά θαη ε θαξπδηά. Ζ πιάθα πνπ θάζεηαη πάλσ ζην κάληθν θαη ζ απηήλ ζθελώλνληαη ηα ζπξκάηηλα ηάζηα πξέπεη λα είλαη πνιύ ζθιεξή, ζπκπαγήο, από αλζεθηηθό μύιν αιιά θαη όκνξθν. Σα θαιύηεξα γηα απηή ηε ζέζε είλαη ν έβελνο, ν παιίζαλδξνο, ην ππμάξη θαη ε ηξηαληαθπιιηά, αλάινγα κε ην ρξώκα πνπ ζέινπκε λα έρεη ε ηαζηηέξα (ν έβελνο καύξν, ν παιίζαλδξνο θόθθηλν ζθνύξν, ε ηξηαληαθπιιηά θαζηαλνθόθθηλν κε όκνξθα λεξά θαη ην ππμάξη αλνηρηόρξσκν). Σέινο έξρνληαη ηα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζζέηνπκε ζην κπνπδνύθη. Απηά, όζν πην πνιιά είλαη, ηόζν ν ήρνο γίλεηαη πην κνπληόο. Γη απηό ζα αθνύζεηε ηνλ θαιύηεξν ήρν από ηα ιηηά κπνπδνύθηα, πην θαζαξό θαη πην «θακπαλάην». Μπνξεί, βέβαηα, έλα κπνπδνύθη λα έρεη δηαθνζκεηηθά από θπζηθά πιηθά (μύιν, ζεληέθη, ειεθαληόδνλην, ηαξηαξνύγα) θαη λα είλαη θαη «πινπκηζηό» θαη θαζαξόερν. Απηό έγθεηηαη ζηε καζηνξηά ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ξαθνπζηόο θαηαζθεπαζηήο ήηαλ ν πεξηβόεηνο Ενδέθ πνπ έθηηαμε κπνπδνύθηα γηα ηνπο κεγαιύηεξνπο θαιιηηέρλεο. Λέγεηαη όηη ην πξώην ηεηξάθσλν ην έθηηαμε απηόο, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, θαηά παξαγγειία θαη ππνδείμεηο ηνπ Μαλώιε Υηώηε. Έλα μερσξηζηό είδνο ηξίρνξδνπ κπνπδνπθηνύ, κε πνιύ βαζύ θαη καθξύ αιιά ζηελήο επηθάλεηαο θαπαθηνύ, πνπ βγάδεη έλαλ ηδηαίηεξν ήρν, είλαη ην γόλαην. Γόλαην έπαηδε ν κεγάινο ηξάηνο Παγηνπκηδήο ζηελ «ηεηξάδα ηνπ Πεηξαηώο», ηελ πξώηε ξεκπέηηθε θνκπαλία πνπ ίδξπζε ν Μάξθνο Βακαβαθάξεο. Άιιν είδνο, πάιη ηξίρνξδνπ, είλαη ην κηζνκπνύδνπθν ή κεζνκπνύδνπθν. Απηό έρεη κηθξόηεξν ερείν πνπ ην ζρήκα ηνπ είλαη ζρεδόλ εκηζθαίξην (θη όρη αριαδόζρεκν) θαη ην κάληθν ηνπ είλαη ιίγν θνληύηεξν (έρεη κήθνο ρνξδώλ 60 ή 62 εθαηνζηά). γ) Ο κπαγιακάο Ο κπαγιακάο ή κπαγιακαδάθη, (εθ ηνπ ηνπξθηθνύ baglama), είλαη λπθηό κνπζηθό όξγαλν, ζπγγελέο ηνπ κπνπδνπθηνύ (αιιά κηθξόηεξν ζε δηαζηάζεηο), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ειιεληθή ιατθή κνπζηθή. Καηά θαλόλα έρεη ηξεηο δηπιέο ρνξδέο. Ο ήρνο ηνπ κπαγιακά είλαη νμύο. Κάζε ρνξδή θνπξδίδεηαη κία νθηάβα πςειόηεξα από ηελ αληίζηνηρε ζην κπνπδνύθη. λπθηόο -ή -ό [niktós] E1 : γηα κνπζηθό όξγαλν πνπ παίδεηαη κε πέλα. [ιόγ. < αξρ. λπθ- (λύζζσ) `αγγίδσ κε νμύ αληηθείκελν -ηόο]

6 ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η ζεκαηνινγία ηνπ ξεκπέηηθνπ α) Γεληθά (ζέκαηα ηνπ ξεκπέηηθνπ: ν έξσηαο, ηα λαξθσηηθά (ραζίο, θνθαΐλε θ.α.), νη ηεθέδεο, ε θπιαθή, ηα ζπγγεληθά πξόζσπα (π.ρ. ε κεηέξα), ν ζάλαηνο, ε μεληηηά, ν ζηξαηόο ν πόιεκνο, νη εμσηηθνί ηόπνη, ε θηώρεηα, ε εξγαζία, ε αζζέλεηα, ε πνξλεία, νη κηθξέο ιύπεο, νη θαεκνί ησλ αλζξώπσλ, θαη άιια.) β. Αζξνγξαθία 1. Πξόζωπα ηεο Pίηζαο Mαζνύξα (απόζπαζκα) από ηελ εθεκ. Καζεκεξηλή (κόληκεο ζηήιεο) 2. Μάγθαο (ραξαθηήξαο) από Βηθηπαίδεηα 3. Η καγθηά θαη νη ξεκπέηεο απνζπάζκαηα από ην βηβιίν ηεο Ησάλλαο Κιεηάζηνπ: Τ. Μπίλεο βίνο ξεκπέηηθνο 1.1.Ρεκπέηηθα «Σεο θπιαθήο» Γεληί Κνπιέ (Γηα κηα γπλαίθα ράζεθα) Γεληί Κνπιέ Σα κάληαια Αληηιαινύλ νη θπιαθέο 1.2. «Σεο θπιαθήο» θείκελν ηνπ Η. Πεηξόπνπινπ ( )

7 ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η ζεκαηνινγία ηνπ ξεκπέηηθνπ α) Γεληθά Ζ ζεκαηνινγία ησλ ξεκπέηηθσλ ηξαγνπδηώλ θηλείηαη ζε ρώξνπο ζπλεζηζκέλνπο, όπσο απηόο ηνπ έξσηα, αιιά θαη ζε ηδηόκνξθνπο όπσο απηόο ηεο καγθηάο. Αξρηθά θπξηαξρνύζε ην εξωηηθό ζηνηρείν θαη ε ζεκαηνινγία λαξθωηηθά - θπιαθή - παξαλνκία. ηαδηαθά θαη κε ηελ εμάπισζε ηνπ ξεκπέηηθνπ ζε επξύηεξεο κάδεο ηα κάγθηθα ηξαγνύδηα πέξαζαλ ζην πεξηζώξην, θαη αλαδεηθλύνληαη πνιιά θνηλωληθά ζέκαηα, ρσξίο βέβαηα λα ράζεη ηε πξσηνθαζεδξία ηνπ ν έξσηαο. Έρνπλ γξαθηεί ξεκπέηηθα ηξαγνύδηα γηα ζέκαηα όπσο ν έξσηαο, ηα λαξθσηηθά (ραζίο, θνθαΐλε θ.α.) θαη νη ηεθέδεο, ε θπιαθή, γηα ζπγγεληθά πξόζσπα (π.ρ. ε κεηέξα), ν ζάλαηνο, ε μεληηηά, ζαηπξηθά, γηα ην ζηξαηό θαη ηνλ πόιεκν, γηα «κηθξά» ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, γηα εμσηηθνύο ηόπνπο, γηα ηελ θηώρεηα, γηα πξόζσπα, γηα ηελ εξγαζία, ηελ αζζέλεηα, ηελ πνξλεία, γηα ηηο κηθξέο ιύπεο, ηνπο θαεκνύο ησλ αλζξώπσλ θαη άιια. β. Αζξνγξαθία 1. Πξόζωπα ηεο Pίηζαο Mαζνύξα (απόζπαζκα) από ηελ εθεκ. Καζεκεξηλή (κόληκεο ζηήιεο) Ζ ιέμε καγθηά απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ ειιεληθνύ ιεμηινγίνπ. Απαληάηαη παληνύ, ζηνλ γξαπηό θαη ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν, θαη ζπλήζσο απνηειεί εθδήισζε εμππλάδαο θαη θνπηνπνλεξηάο. Ο γλσζηόο γισζζνιόγνο Γ. Μπακπηληώηεο ιέεη όηη καγθηά ζεκαίλεη ε ληαειίδηθε ζπκπεξηθνξά, ε ςεπηνπαιηθαξηά θαη ε ηθαλόηεηα λα πεηπραίλεη θαλείο απηό πνπ ζέιεη. ηελ πξνπνιεκηθή πεξίνδν, ζηα ρξόληα ηεο παξάγθαο, ηεο θαζνιάδαο θαη ηνπ θξεκκπδηνύ, ν κάγθαο -άξα θαη νη καγθηέο πνπ έθαλε- ήηαλ ε επηηνκή ηνπ αλδξηζκνύ. Θα ηνικνύζα λα πσ, ήηαλ ην ιατθό αλδξηθό πξόηππν. Βαξύο, κε καθξύ κνπζηάθη, κε ειαθξώο θπξησκέλνπο ώκνπο θαη πεξίεξγν πεξπάηεκα, κε παπνύηζηα κε γπξηζκέλεο κύηεο θαη ην θνκπνιόη αλά ρείξαο ήηαλ ην ακόξε ηνπ ιατθνύ γπλαηθείνπ πιεζπζκνύ. Αξγόηεξα ην όλνκα ηνπ κάγθα ζπλδέζεθε κε ηελ θνπιηνύξα ηνπ ξεκπέηηθνπ, γηα λα εμαλεκηζηεί σο αλδξηθό κνληέιν ζηηο κέξεο καο ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα παξακείλεη παξαθζαξκέλε ελλνηνινγηθά κόλνλ ε ιέμε καγθηά. Θα ζπκάζηε ίζσο ηνπο ζηίρνπο ηνπ Μαλώιε Ραζνύιε: «Οη κάγθεο δελ ππάξρνπλ πηα, ηνπο πάηεζε ην ηξέλν, κε κάγθηθν ζαιπάξαλε κε λαξγηιέ ζβεζκέλν...». 2.2 Μάγθαο (ραξαθηήξαο) (από Βικιπαίδεια) Ο κάγθαο, ζπλήζεο θνηλσληθόο ραξαθηήξαο ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηόδνπ, ζηπιηδαξηζκέλε κνξθή ηεο πεξηνδνιόγεζεο ηνπ ξεκπέηηθνπ θαη ηνπ κεζνπνιέκνπ ήηαλ θπξίσο άληξαο ησλ ιατθώλ αζηηθώλ ζηξσκάησλ πνπ ραξαθηεξηδόηαλ από

8 ππεξβνιηθή απηνπεπνίζεζε ή έπαξζε, θαζώο θαη από ηδηάδνπζα εκθάληζε ή ζπκπεξηθνξά. πλεζηζκέλα ζηελ εκθάληζε ηνπ κάγθα ήηαλ ην καθξύ κνπζηάθη, ηα κπηεξά παπνύηζηα κε γπξηζκέλεο κύηεο, ην θαβνπξάθη, ην παληειόλη κε ξίγα θαη ην θνκπνιόη. ηε κέζε θνξνύζαλ ηπιηρηό δσλάξη, θπξίσο γηα λα θξύβνπλ ηα κηθξά όπια -καραίξηα θαη πηζηόιηα- πνπ θνπβαινύζαλ. Πεξπαηνύζαλ κε ηδηόξξπζκν ηξόπν, ζα λα θνπηζαίλνπλ - από θεη θαη ην θνπηζαβάθεο, θνξώληαο κόλν ην έλα καλίθη απ ην ζαθάθη. Οη κάγθεο εκθαλίζηεθαλ σο θνπηζαβάθεδεο γύξσ ζηα 1870 θαη έδξαζαλ πεξίπνπ κέρξη ην 1892, νπόηε ν ηόηε δηεπζπληήο ηεο αζηπλνκίαο Μπατξαθηάξεο ηνπο θπλήγεζε αιύπεηα. Δθηόο από ηε θπιάθηζε θαη ην θνύξεκα κε ηελ ςηιή, έδσζε εληνιή λα ηνπο θόβνπλ ην κηζό κνπζηάθη (ππνρξεώλνληαο ηνπο λα μπξίζνπλ θαη ην άιιν κηζό - ζαλάζηκε πξνζβνιή γηα ηνπο κάγθεο ηεο επνρήο). Σνπο έθνβε επίζεο ηηο κύηεο απ ηα παπνύηζηα θαη ην καλίθη πνπ θξεκόηαλ. Σν 1896 πάλησο, θαηά ηνπο πξώηνπο νιπκπηαθνύο αγώλεο ηεο Αζήλαο, νη θνπηζαβάθεδεο επηζηξαηεύηεθαλ απ ηελ αζηπλνκία, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηαιεί ε μελόθεξηε εγθιεκαηηθόηεηα. Αξγόηεξα, κεηά ηνλ Πξώην Παγθόζκην Πόιεκν, ν ηύπνο ηνπ κάγθα γλώξηζε θαηλνύξγηα αλαβίσζε, απηή ηε θνξά ζπλδεκέλνο κε ηελ θνπιηνύξα ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. Ζ ειιεληθή ιατθή κνπζηθή έρεη αθηεξώζεη αξθεηά ηξαγνύδηα ηεο ζηελ πεξηγξαθή θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ κάγθα (βι. Τνπ Βνηαληθνύ ν Μάγθαο, Δ ληε ια καγθέ ληε Βνηαλίθ, Πνύζνπλ κάγθα ην Χεηκώλα, ή Μάγθαο βγήθε γηα ζεξγηάλη θ.ά.). Γηα ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο ππάξρνπλ αξθεηέο απόςεηο: 1. από ηε κάγθα = ελωκνηία άηαθηωλ πνιεκηζηώλ (αιβ.) 2. από ην Λαηηληθό mango, -onis ( Ν. Αλδξηώηεο) 3. από ην manika θαη από ηε ζπλήζεηα λα δίλνληαη ζε επγελείο ηππόηεο ηα καλίθηα ηωλ θπξηώλ ηεο απιήο. (Γ. Μπακπηληώηεο) ήκεξα ν ίδηνο όξνο εθαξκόδεηαη γηα ηνλ ιατθό παιεθαξά, άηνκν πνπ επηδεηθλύεη πξνθιεηηθά ή επηζεηηθά ηε δύλακε ηνπ ζηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν. Υξεζηκνπνηείηαη θακηά θνξά θαη ππνηηκεηηθά ζε θξάζεηο όπσο «θάλεη ην κάγθα», «ηδάκπα κάγθεο». πλζεηηθέο ιέμεηο: «βαξύκαγθαο», «ςεπηόκαγθαο» Η καγθηά θαη νη ξεκπέηεο Απόζπαζκα από ην βηβιίν ηεο Η. Κιεηάζηνπ: Τ. Μπίλεο βίνο ξεκπέηηθνο Δπεηδή αλαθέξσ αξθεηέο θνξέο ηε ιέμε κάγθαο, πξέπεη λα πσ πσο ηελ είδα θαη πσο ηελ έδεζα εγώ ηελ καγθηά ζην Bαξδάξε, ζηελ Tξνύκπα θαη ζηελ Οκόλνηα. νβαξόηεηα, ζπλέπεηα, κεηξηνθξνζύλε θαη απινρεξηά είλαη ηα βαζηθά πξνζόληα ηεο καγθηάο. Σηο ιέμεηο ξεκπέηεο θαη ξεκπέηηθε δσή ηηο έθεξαλ εδώ νη πξόζθπγεο Mηθξαζηάηεο, όπσο θη άιιεο πνιιέο ηνύξθηθεο ιέμεηο πνπ κε ην ρξόλν ειιεληθνπνηήζεθαλ θαη θαηαρσξίζηεθαλ ζην ειιεληθό ιεμηιόγην. H έλλνηα απηήο ηεο ιέμεο ζηελ ηνπξθηθή γιώζζα δελ είλαη θαιή, δηόηη ραξαθηεξίδεη ηνλ άλζξσπν πνπ δεη άζσηε θαη αιήηηθε δσή. ηελ Διιάδα, όκσο, ε ιέμε ξεκπέηεο απνδόζεθε ζ απηνύο πνπ δνύζαλ αλέκειε δσή. Γειαδή ζηνπο γιεληδέδεο, ζηνπο ζπάηαινπο, ζηνπο ηδνγαδόξνπο, ζηνπο αγαπεηηθνύο ηεο παιηάο επνρήο θαη γεληθά ζ όινπο απηνύο πνπ κε θάζε ηξόπν απνιάκβαλαλ ηε δσή γιεληώληαο πνηθηινηξόπσο θαη δελ ηνπο ελδηέθεξε ην κέιινλ, ε απνηακίεπζε, ε ζηαδηνδξνκία θαη ε δεκηνπξγία ελόο θαιύηεξνπ αύξην. «Αο πεξάζνπκε θαιά ζήκεξα θη έρεη ν Θεόο γηα αύξην». Απηό ήηαλ θαη είλαη ην πηζηεύσ ηνπ ξεκπέηε. Από ην 1930 θαη κεηά, ζε πνιιά ηξαγνύδηα αλαθέξεηαη ν ξεκπέηεο ή ε ξεκπέηηθε βξαδηά, πνπ ελλνεί ηνλ αλέκειν γιεληδέ ή ηε

9 βξαδηά πνπ είλαη γεκάηε από πηνηά, ρνξό, ηξαγνύδηα θαη θαιή παξέα. Δίλαη ηξόπνο δσήο ην λα δεηο ξεκπέηηθα. Ρεκπέηεο δελ ήηαλ κόλν απηνί πνπ έγξαςαλ θαη ηξαγνύδεζαλ ζθιεξά ιατθά ηξαγνύδηα. Τπήξραλ αξθεηνί παιηνί ζπλζέηεο θαη ηξαγνπδηζηέο πνπ δελ έδεζαλ ξεκπέηηθα. Ρεκπέηεο κπνξεί λα είλαη έλαο θησρόο ή έλαο πινύζηνο, έλαο αγξάκκαηνο ή έλαο δηαλννύκελνο, έλαο θαιιηηέρλεο ή έλαο απιόο εξγάηεο. Ρεκπέηεο ππήξραλ πάληα, ππάξρνπλ ηώξα θαη ζα ππάξρνπλ όζν ππάξρεη δσή. Δίλαη ηξόπνο δσήο ην λα ζ αξέζεη λα δεηο ξεκπέηηθα. H ξεκπέηηθε δσή όκσο ρξεηάδεηαη ρξήκαηα γηα λα ηελ απνιαύζεηο. Άξα ν ξεκπέηεο πξέπεη λα εξγάδεηαη γηα λα ρεη πάληα ιεθηά ζηελ ηζέπε ηνπ. Βαζηθόο όξνο ηνπ ξεκπέηε είλαη ε πεξεθάληα, ε ζνβαξόηεηα θαη ε ζπλέπεηα. Γελ είλαη ελνριεηηθόο, αιιά δελ αλέρεηαη θαη λα ηνλ ελνριήζνπλ. Γελ είλαη επηδεημίαο θαη πνιπινγάο, όπσο ηα θνπηζαβάθηα ηεο παιηάο επνρήο πνπ δεκηνπξγνύζαλ επεηζόδηα - θαη πάληα έηξσγαλ μύιν- κε κνλαδηθό ζθνπό λα δεκηνπξγνύλ ληόξν γύξσ από ην όλνκα ηνπο. Έλαο ζσζηόο ξεκπέηεο, ζέβεηαη γηα λα ηνλ ζέβνληαη, ζπκπεξηθέξεηαη ηππνηηθά γηα λα κε δίλεη δηθαίσκα λα ηνλ ζίμνπλ, είλαη ζπλεπήο, έρεη κπέζα. Νεζηηθόο κπνξεί λα κείλεη, απαηεώλαο θαη ραθηέο δελ γίλεηαη. Πάληα πξώηνο βάδεη ην ρέξη ζηελ ηζέπε, γηα λα πιεξώζεη, όηαλ βξεζεί ζε παξέα, γηαηί έηζη αηζζάλεηαη θαιύηεξα θαη δελ ηνλ λνηάδεη έζησ θη αλ πάεη κε ηα πόδηα ζην ζπίηη ηνπ. Δίλαη αδύλαηνλ ν ξεκπέηεο λ απνθηήζεη κεγάιε πεξηνπζία ή λα γίλεη κεγαινεπηρεηξεκαηίαο, γηαηί ηα ιεθηά δελ ηα ινγαξηάδεη, ηα ζθνξπά αζπιιόγηζηα, ηα παίδεη θαη κε ιίγα ιόγηα ηα γιεληάεη έηζη όπσο απηόο έρεη θηινζνθήζεη ηε δσή. Ρεκπέηεο θαη νηθνγέλεηα είλαη θάπσο δύζθνιν, γηαηί ν ξεκπέηεο άζεια ηνπ παξακειεί ηελ νηθνγέλεηα γηα λα απνιαύζεη ηηο πνιιέο αδπλακίεο πνπ έρεη κε ηνλ ηξόπν πνπ απηόο δηάιεμε λα δήζεη ηε δσή ηνπ. Ξελύρηηα, γιέληηα, ηδόγνο, γπλαίθεο θαη όια όζα επηζπκεί ν ξεκπέηεο, είλαη αληίζεηα κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή. Όιεο νη γπλαίθεο πνπ παληξεύηεθαλ ξεκπέηεο, πέξαζαλ δπζηπρηζκέλε δσή ή δηέιπζαλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. O γλήζηνο ξεκπέηεο δελ ζθύβεη ην θεθάιη ζε θακηά γπλαίθα θη από πεξεθάληα θαη εγσηζκό ρσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή. H ζπκπεξηθνξά ηνπ ξεκπέηε ζηελ γπλαίθα είλαη απόιπηα αλαηνιίηηθε. Θέιεη λα επηβάιιεηαη, λα δηαηάδεη, δελ ζπγθηλείηαη εύθνια από θιάκαηα ή ηα γλσζηά γπλαηθεία θακώκαηα θαη όξθνπο. Δίλαη από ηε θύζε ηνπ ζθιεξόο θαη δύζπηζηνο ζηε γπλαίθα. Αληίζεηα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ θαη ζηνπο θίινπο ηνπ είλαη επγεληθή θαη γεκάηε θαινζύλε. H θαξδηά ηνπ ξεκπέηε πνλάεη εύθνια γηα πξάγκαηα πνπ γηα άιινπο πεξλάλε απαξαηήξεηα. O πεηλαζκέλνο, ν πνλεκέλνο, ν αλάπεξνο, ν άξξσζηνο θάλνπλ ην ξεκπέηε λα κειαγρνιεί θαη λα πξνζπαζεί λα βξεη ηξόπν λα απαιύλεη ηνλ πόλν θαη ηα βάζαλα ηνπο. O ξεκπέηεο γελληέηαη κ απηά ηα αγαζά αηζζήκαηα ηνπ πνπ γηα ηελ θνηλσλία καο είλαη ειαηηώκαηα. Καηά βάζνο είλαη άλζξσπνο ηνπ Θενύ. Άθαθνο, πνηέ κνρζεξόο ή δειόθζσλ, νύηε παξαδόπηζηνο. Έρεη θηινζνθήζεη ηε δσή κε ην δηθό ηνπ κπαιό θαη δεη ζην δηθό ηνπ θόζκν, καθξηά από ηνπο ζπλεζηζκέλνπο λόκνπο ηεο δσήο. Γειαδή θάλσ νηθνγέλεηα, απνθηώ πεξηνπζία, ηε κνηξάδσ ζηα παηδηά κνπ, γεξάζθσ θαη πεζαίλσ. O ξεκπέηεο ζθέθηεηαη αιιηώο, δειαδή, γηα λα γίλνπλ όια απηά, πξέπεη εγώ λα ζηεξεζώ ηε δσή κνπ, ώζηε λα απνθαηαζηήζσ ηα παηδηά κνπ θαη λα δηαησλίζσ ην αλζξώπηλν γέλνο. Λαλζαζκέλε ζθέςε, αιιά έρεη ηε δηθή ηεο βαζηά θηινζνθία. Πνιιέο παγθόζκηεο θπζηνγλσκίεο έδεζαλ θαηά θάπνην ηξόπν ξεκπέηηθε δσή ζ όιε ηεο ηε κεγαινπξέπεηα θαη ζ όιν ηεο ην κεγαιείν. Kαδίλα, ηππνδξνκίεο, γπλαίθεο, θξνπαδηέξεο, ηαμίδηα θαη πνιιά όζα δελ θηάλεη ε ζθέςε ελόο θνηλνύ ζλεηνύ. Τπάξρεη ε ιαλζαζκέλε γλώκε όηη ξεκπέηεο είλαη κόλν όζνη αζρνιήζεθαλ κε ην βαξύ ιατθό ηξαγνύδη θαη έδεζαλ ή δνπλ ηε δσή ηνπο θαηά θάπνηνλ ηξόπν άζσηα ή κπεξκπάληηθα. Γελ είλαη έηζη, γηαηί πνιινί από ηνπο παιηνύο κπνπδνπθηζήδεο δελ είραλ ζρέζε κε ηε ξεκπεηνζύλε. Καη όκσο όινη ηνπο ζηα ηξαγνύδηα ηνπο κηιάλε γηα

10 ξεκπέηηθε δσή θαη εμπκλνύλ ηνπο ξεκπέηεο. Κη έηζη απ ην 50 θαη κεηά νη δηαλννύκελνη άξρηζαλ λα ιέλε όιν ην ιατθό καο ηξαγνύδη ξεκπέηηθν ηξαγνύδη. Ρεκπέηεο ήηαλ νη πεξηζζόηεξνη ραζάπεδεο, ιαραλαγνξίηεο, ιεζρηάξρεο θαη γεληθά απινί εξγάηεο άλζξσπνη ηνπ ιανύ. Κάζε άλζξσπνο άζρεηα κε ην ηη αζρνιείηαη κπνξεί λα δεη ξεκπέηηθα. H ξεκπέηηθε δσή απαηηεί ρξήκαηα, άξα έλαο αξγόζρνινο ή ηεκπέιεο δελ κπνξεί λα νλνκαζηεί ξεκπέηεο. H πεξεθάληα θαη ε αμηνπξέπεηα είλαη ηα πξνζόληα ηνπ γλήζηνπ ξεκπέηε. Πνηέ θαλέλαο ξεκπέηεο ηνπ ιατθνύ ηξαγνπδηνύ ή άιινπ επαγγέικαηνο, δελ πεξπάηεζε θαη δελ κπήθε ζε καγαδί κε βξώκηθα, ηζαιαθσκέλα θαη απεξηπνίεηα ξνύρα. Σν παπνύηζη θαη ην πνπθάκηζν πάληα ζηελ ηξίρα θη αο κελ ήηαλ ηα θνπζηνύκηα θαζκήξηα Αγγιίαο, θηάλεη λα ηαλ θαζαξά θαη ζηδεξσκέλα. Nηύλεηαη πάληα θιαζηθά, γηαηί ην θιαζηθό είλαη πάληα κόδα. Οη ζεκεξηλνί θαιιηηέρλεο πνπ ζέινπλ λα κηκεζνύλ ηνπο ξεκπέηεο, ίζσο από άγλνηα ή αθέιεηα, δπζθεκνύλ ηε ξεκπέηηθε δσή. Γελ πξνζέρνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο, ην ληύζηκν ηνπο, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη πνιιά άιια έρνπλ έιιεηςε ζνβαξόηεηαο. Υηιηάδεο άλζξσπνη έδεζαλ θαη δνπλ ξεκπέηηθα, αιιά ζηελ νπζία νη αγλνί, νη ζσζηνί ξεκπέηεο ήηαλ θαη είλαη ιίγνη. Αιίκνλν αλ είλαη ξεκπέηεο ν θαζέλαο πνπ παίδεη, πίλεη ή θνπκάξεη θαη ηξαβηέηαη κε γπλαίθεο. H ξεκπέηηθε δσή έρεη απζηεξνύο όξνπο θαη λόκνπο. 1.1.Ρεκπέηηθα «Σεο θπιαθήο» Γεληί Κνπιέ (Γηα κηα γπλαίθα ράζεθα) ηίρνη: Δπηπρία Παπαγηαλλνπνύινπ Μνπζηθή: Βαζίιεο Τζηηζάλεο Αλ ζέιεηο κάλα λα ην δεηο ην δύζηπρν παηδί ζνπ, έια κεζ ζην Γεληί Κνπιέ λα θιάςεη ε ςπρή ζνπ, έια κεζ ζην Γεληί Κνπιέ λα θιάςεη ε ςπρή ζνπ, γηα κηα γπλαίθα ράζεθα ζθιεξά θαηαδηθάζηεθα. Μεζ ζην θειί ην ζθνηεηλό πεξλώ ρσξίο ειπίδα θαη ηε βαξηά καλνύια κνπ ηε ζέξλσ αιπζίδα, γηα κηα γπλαίθα ράζεθα ζθιεξά θαηαδηθάζηεθα. Σα ξνύρα, ην ξνιόη κνπ, ζα ζηα γπξίζσ πίζσ, γηαηί κεζ ζην Γεληί Κνπιέ ηα ληάηα κνπ ζ αθήζσ, γηα κηα γπλαίθα ράζεθα ζθιεξά θαηαδηθάζηεθα Γεληί θνπιέ ηίρνη: Γηώξγνο Μεηζάθεο Μνπζηθή: Γηώξγνο Μεηζάθεο Βξάδηαζε θαη ζην Γεληί Κνπιέ ζσπάζαλε ηα ζήκαληξα ζθνηάδη είλαη βαζύ θάπνηνο όκσο θάπνηνο πνπ πνλάεη δελ κπνξεί λα θνηκεζεί Έια καλνύια κνπ πξηλ κε δηθάζνπλε θιάςε λα κ απαιιάμνπλε Γελ είλαη ην ζθάικα κνπ βαξύ

11 βαξηά όκσο ηα ζίδεξα βαξηά θη ε θπιαθή είλαη πόλνο, πόλνο θαη καξάδη αδηθία λα ζε βξεη Σα κάληαια ηίρνη: Βαζίιεο Τζηηζάλεο Μνπζηθή: Βαζίιεο Τζηηζάλεο Ξππλώ θαη βιέπσ ζίδεξα ζηε γε ζηεξεσκέλα θαη κ αιπζίδεο ζηαπξσηέο ηα ρέξηα κνπ δεκέλα Πέζαλ ηα κάληαια βαξηά θαη ζθνηεηληάζαλ ηα θειηά Με δέζαλ ρεηξνπόδαξα ζαλ ηνλ εγθιεκαηία ζηελ θαηαδίθε κνπ απηή γπλαίθα είλαη αηηία Πέζαλ ηα κάληαια βαξηά θαη ζθνηεηληάζαλ ηα θειηά Βξνληνύλ νη αιπζίδεο κνπ μππλώ αιαθηαζκέλνο θαη κόιηο πηάζσ ζίδεξα ρηππηέκαη απειπηζκέλνο Βξνληνύλε βέξγεο θαη θιεηδηά θαη ζθνηεηληάδνπλ ηα θειηά Αληηιαινύλε νη θπιαθέο ίρνη: Μάξθνο Βακβαθάξεο Μνπζηθή: Μάξθνο Βακβαθάξεο Αληηιαινύλε νη θπιαθέο η Αλάπιη θαη Γεληί Κνπιέο Αληηιαινύλε ηα ζήκαληξα πγγξνύ θαη παξαπήγκαηα Αλ είζαη κάλα θαη πνλείο έια κηα κέξα λα κε δεηο Έια πξηλ κε δηθάζνπλε θιάςε λα κ απαιιάμνπλε

12 Η Άλω Πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο - Επηαπύξγην (Γεληί Κνπιέ) Ζ πεξηνρή ηεο Άλσ Πόιεο δηαζώζεθε από ηελ ππξθαγηά ηνπ 1917, βξίζθεηαη ζην βνξεηόηεξν θαη ςειόηεξν ηκήκα ηεο παιηάο πόιεο θαη απνηειεί ηελ Αθξόπνιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Δδώ πεξηιακβάλνληαη ζεκαληηθά κλεκεία, όπσο ηα Σείρε κε ηελ Αθξόπνιε θαη ην Δπηαπύξγην, ν λαόο ηνπ Οζίνπ Γαβίδ, ν λαόο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ Οξθαλνύ, ν λαόο ησλ Σαμηαξρώλ, ε Μνλή Βιαηάδσλ, ν λαόο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο, ν λαόο ηνπ Πξνθήηε Ζιία, βπδαληηλά ινπηξά, ην Αιαηδά Ηκαξέη, θ.ά. Σν Επηαπύξγην ην ςειόηεξν ηκήκα ηεο Θεζζαινλίθεο από ηα αξραία ρξόληα δεκηνπξγήζεθε ηζρπξή ε Αθξόπνιε ζηελ νπνίν ζα κπνξνύζε λα θαηαθύγεη ν πιεζπζκόο ζε πεξίπησζε θαηάιεςεο ηεο από επηδξνκείο. Δδώ ηα θάζηξα είλαη ςειά θαη νη πύξγνη ππθλνί, όπνπ κάιηζηα ην επηηξέπεη ην έδαθνο ππάξρεη θαη πξνηείρηζκα. ηε βνξεηναλαηνιηθή θνξπθή ηεο Αθξόπνιεο θαη όιεο ηεο πόιεο δεκηνπξγήζεθε ην ηειεπηαίν θαη ην ηζρπξόηεξν νρπξό άκπλαο, κε ηζρπξά ηείρε θαη εθηά πύξγνπο, ην Δπηαπύξγην. ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή είλαη, - έξγν ηεο Παιαηνιόγηαο επνρήο (14νο αη.) - έλα εληππσζηαθό θξνπξηαθό ζπγθξόηεκα. Από ηνπο εθηά πύξγνπο ηνπ θξνπξίνπ ν κεζαίνο ηεο εηζόδνπ είλαη έξγν ησλ Σνύξθσλ, ηνπ Υηίζηεθε ακέζσο κεηά ηελ άισζε ηεο πόιεο (1430) από θάπνηνλ Σζανύο κπέε. Δίλαη ν πύξγνο ηνπ Γεληί Κνπιέ, ν νπνίνο έδσζε ην όλνκα ηνπ ζε όιν ην θξνπξηαθό ζπγθξόηεκα. Σν Δπηαπύξγην σο ην 1989 ρξεζηκνπνηήζεθε σο θπιαθή όρη κόλν γηα παξαβάηεο ηνπ πνηληθνύ θώδηθα αιιά θαη γηα πνιηηηθνύο θξαηνύκελνπο. Ζ θήκε ηνπ ηδηαίηεξα ζηα ρξόληα ηεο θαηνρήο αιιά θαη ηνπ εκθπιίνπ ππήξμε ηξνκαθηηθή. Όπνηνο έκπαηλε εδώ κέζα δελ μαλάβγαηλε, νη απνδξάζεηο ήηαλ αδύλαηεο θαη νη πνηλέο πνπ επηβάιινληαλ ζηνπο θξαηνύκελεο βαξύηαηεο, νη πεξηζζόηεξνη άιισζηε απ απηνύο ήηαλ ζαλαηνπνηλίηεο. Οη ζπλζήθεο ηέινο θξάηεζεο ήηαλ άζιηεο. Οη θπιαθέο ηνπ Γεληί Κνπιέ έρνπλ πεξάζεη ζε πνιιά ξεκπέηηθα ηξαγνύδηα. Καηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ζην θξνύξην πξαγκαηνπνηνύληαη πνιιέο επηζθεπέο, αλαζηειώζεηο, αλαπιάζεηο, δεκηνπξγνύληαη ρώξνη γηα κνπζεία, άιινη γηα πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο θηι.] «Σεο θπιαθήο» θείκελν ηνπ Η. Πεηξόπνπινπ ( ) Τπάξρεη έλα πεξηβάιινλ δσήο πνπ δελ ζέιεη λα ην μέξεη ν ιεγόκελνο «θαζώο πξέπεη» θόζκνο. Μηιάεη γη απηό θαη γηα ηνπο αλζξώπνπο ηνπ κε πεξηθξόλεζε. Δίλαη νη θπιαθηζκέλνη, πνπ ζεσξνύληαη απ όινπο απόβιεηνη ηεο θνηλσλίαο - θαηαθάζη ηεο θαη ληξνπή ηεο. Ο Ζιίαο Πεηξόπνπινο, ζπγγξαθέαο κε εξεπλεηηθέο θεξαίεο, πνπ έηπρε λα πεξάζεη από ηηο θπιαθέο, ππόζρεηαη πσο ζα γξάςεη έλα βηβιίν-ζηηιέην, πνπ ζα βγάιεη ζηελ επηθάλεηα όιν ην πύν πνπ θξύβεη ην θνηλσληθό απόζηεκα ησλ θπιαθώλ θαη πνπ ζα ζηξέθεηαη όρη ελαληίνλ ησλ θπιαθηζκέλσλ, αιιά ελαληίνλ ηεο εμνπζίαο θαη ησλ ππεξεηώλ ηεο. αλ πξόινγνο ηνπ, κηθξή πηθξή γεύζε από ηελ εξγαζία πνπ εηνηκάδεη, κπνξεί λα ζεσξεζεί ην βηβιίν «Της θσλακής». Αλαθέξεηαη ζηνπο δηάθνξνπο ηξόπνπο έθθξαζεο ησλ θπιαθηζκέλσλ θαη απνθαιύπηεη πνιιέο πηπρέο ηεο ζθιεξήο θη άραξεο δηαβίσζεο ηνπο. Σν βηβιίν ζπκπιεξώλεηαη κε νξηζκέλα γξαπηά ληνθνπκέληα - θξαπγέο αγαλάθηεζεο θη επηθιήζεηο γηα δηθαηνζύλε θη αλζξσπηζκό. Όια απηά δνζκέλα κε ηε δσληάληα θαη ηνλ παικό ηνπ ζπγγξαθέα. Καη ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο ζπκπιεξώλεηαη κε εηθόλεο, παξαζηάζεηο θαη ζρέδηα, έηζη πνπ ην ληνθνπκέλην λ απνθηά πεξηζζή απζεληηθόηεηα.

13 .. «Σηελ ινγνηερληθή πηάηζα θεκνινγείηαη όηη γξάθσ έλα βηβιίν γηα ηηο ειιεληθέο θπιαθέο ή θάηη ηέηνην. Γελ ην αξλνύκαη. Όλησο εηνηκάδσ θάπνην ζρεηηθό θείκελν αθαζόξηζηνπ είδνπο - αγλνώ αλ είλαη αθήγεκα, κειέηε, επζπκνγξάθεκα, ή ιίβεινο. Πάλησο ζα είλαη έλα βηβιίν-ζηηιέην πνπ ζα ζηξέθεηαη ελαληίνλ ησλ ππεξεηώλ ηεο Δμνπζίαο. Όηαλ ζα δεκνζηεπηεί απηό ην βηβιίν (ζε μέλε γιώζζα θπζηθά) εγώ ν ίδηνο πξέπεη λα βξίζθνκαη ρίιηα κίιηα καθξηά απ ηελ παηξίδα. Κάλσ εηνύηε ηε δηεπθξίληζε γηα λα θαηαιήμσ: ην αλά ρείξαο βηβιίν δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην άιιν βηβιίν πνπ εηνηκάδσ. Τν παξόλ βηβιίν παξνπζηάδεη δηάθνξνπο ηξόπνπο εθθξάζεσο ησλ θπιαθηζκέλσλ. Ο ηξόπνο δηαβηώζεσο ζηηο θπιαθέο καο ζπληζηά έλαλ εηδηθό ηξόπν θαηαπηέζεσο. Ο θαηάδηθνο επηβάιιεηαη λα επηδήζεη, ν θαηάδηθνο ζέιεη λα δείμεη ηε ιεβεληηά ηνπ, ν θαηάδηθνο πξέπεη κε θάζε ηξόπν λα δηαζθεδάζεη, ν θαηάδηθνο έρεη ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο, ν θαηάδηθνο πλίγεηαη από κνλαμηά, ν θαηάδηθνο κηζεί ηνπο δεζκνθύιαθεο, ν θαηάδηθνο ζηελάδεη, ν θαηάδηθνο δεηάεη βνήζεηα θαη θαλείο δελ ζπεύδεη. Απηή, πεξίπνπ, είλαη ε δπλακηθή θαη πξνβιεκαηηθή ηεο θπιαθήο. Κη απέλαληη ζ απηήλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα ν λενειιεληθόο κηθξναζηηθόο θνλθνξκηζκόο αληηηάζζεη ηα γεινία θαη αλήζηθα θξαζηηθά θιηζέ: ν εγθιεκαηίαο είλαη αληηθνηλσληθό νλ (ελώ ν ρσξνθύιαθαο είλαη θνηλσληθό δώνλ) - επηπρώο πνπ ν ππόθνζκνο απνηειεί κηαλ ειάρηζηε κεηνλόηεηα (ιεο θαη νη εθαηνκκπξηνύρνη είλαη κεγαιύηεξε κεηνλόηεο) - ν Νόκνο ππεξάλσ όισλ (ησλ θησρώλ, ελλνείηαη) θηι.. Δλ πάζε πεξηπηώζεη, όηαλ ήκνπλα ζηελ θπιαθή εδηπιάξσλα θαηάδηθνπο ηνπ θνηλνύ πνηληθνύ δηθαίνπ, θαη, θπξίσο, παηδηά ηεο θάξαο (ηνπηέζηηλ, ηνπ ππόθνζκνπ). Δδώ θαη ηξηάληα ρξόληα παξαθνινπζώ κε πάζνο θαη ζεβαζκό ηνλ ηξόπν πνπ δνπλ θαη ζθέθηνληαη, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν πνπ εθθξάδνληαη θαη αληηδξνύλ νη άλζξσπνη ηνπ ππόθνζκνπ. Με ηνλ θαηξό αιιάδσ ζηάζε απέλαληη ηνπο. Παηδηόζελ κηζνύζα ηνπο ξαζνθνξεκέλνπο, ελώ αγαπνύζα όζνπο είραλε ηα ρεξάθηα ηνπο δεκέλα κε αιπζίδεο. Γηαηί δελ μερλώ ηελ επνρή όπνπ κηθξέο νκάδεο θαηαδίθσλ, κε ηα ρέξηα ζηνπο θειεςέδεο θαηεπζύλνληαλ ζηα δηθαζηήξηα ζπλνδεπόκελεο από θνπζηνδίεο ηδαληαξκάδσλ - θαη δελ μερλώ εθείλεο ηηο δηαβαηηθέο θπξνύιεο πνπ βάδαλε ζηηο ηζέπεο απηώλ ησλ θαηαδίθσλ θνπινύξηα θαη ηζηγάξα, θαη, θάπνηε θάλα θξάγθν. Αξγόηεξα, έθεβνο σλ, εδηάβαζα ηηο Αναμνήζεις απ ηο ζπίηι ηων πεθαμένων ηνπ Νηνζηνγηέβζθη θαη ηνπο Εθηά κρεμαζμένοσς ηνπ Αληξέγηεθ, ινγνηερλήκαηα πνπ κε κπάζαλε ζηελ θηινινγία ηεο θπιαθήο. Γηα ρξόληα θπξηαξρνύζε πάλσ κνπ ε γξαθηθόηεηα ησλ αλζξώπσλ ηνπ ππόθνζκνπ. Σηγά-ζηγά, όκσο, άξρηζα λα ζπλεηδεηνπνηώ ην είδνο θαη ηα όξηα απηήο ηεο θάζηαο. Σηελ πξνζέγγηζε θαη θαηαλόεζε βνεζνύζε ε ινγνηερλία. Σηελ άπσζε θαη παξεμήγεζε νδεγνύζε ε λνκηθή κνπ θαηάξηηζε θαη νη εζηθνινγηθέο πξνθαηαιήςεηο. Μόλν ηα ηειεπηαία έηε κπόξεζα λα πιεζηάζσ ηηο ξίδεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Πξνεγνπκέλσο θαηάθεξα λα απνηηλάμσ όιν ην ζύκπιεγκα ησλ δνηώλ γλώζεσλ θαη ηεο ηπθιήο εζηθνινγίαο, πνπ κνπ κπινθάξηδε λνπ θαη ςπρή. Τν κνλνπάηη πνπ αθνινύζεζα άλνημε όηαλ ρξεηάζηεθε λα απαληήζσ ζην εξώηεκα: γηαηί ν πνηληθόο θώδηθαο πξνβιέπεη ηόζν κεγάιεο πνηλέο γηα ην αδίθεκα ηεο θινπήο;»

14

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα