ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη"

Transcript

1 ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία γ) Ο κπαγιακάο (ιεμηιόγην)

2 ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1.2. Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά Σα βαζηθά όξγαλα ηνπ ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνύ είλαη ην κπνπδνύθη, ε θηζάξα θαη ν κπαγιακάο. Υξεζηκνπνηνύληαη επίζεο ην αθνξληεόλ, ην βηνιί, ηα θνπηάιηα, ηα δίιηα (παξόκνην κε ηηο θαζηαληέηεο), θαη άιια όξγαλα όπσο ην πηάλν, ην ηζέκπαιν θηι. ε θάπνηεο παιηέο ερνγξαθήζεηο αθνύγεηαη θάηη ζαλ ήρνο γπαιηνύ. Πξόθεηηαη γηα ηνλ ήρν πνπ παξάγεηαη από ην ρηύπεκα ελόο θνκπνινγηνύ ζε έλα πνηήξη, γλσζηό θαη σο πνηεξνθνκπνιόη. ηηο παξέεο θαη ζηηο ηαβέξλεο ζπλήζηδαλ λα ζπλνδεύνπλ ηνπο κνπζηθνύο κε απηόλ ηνλ ηξόπν, ζπλήζεηα πνπ πέξαζε θαη ζε θάπνηεο ερνγξαθήζεηο. ηα πξώηα ειιεληθά θαθέ-ακάλ εκθαλίδνληαλ πεξηπιαλώκελνη κνπζηθνί, πνιινί από απηνύο Σζηγγάλνη, πνπ έπαηδαλ παξαδνζηαθά όξγαλα, θπξίσο βηνιί, θινγέξα, ιανύην θαη νύηη. Κακηά θνξά ζηηο παξαζηάζεηο έπαηξλαλ κέξνο θαη γπλαίθεο θαιιηηέρληδεο πνπ ηξαγνπδνύζαλ, ρόξεπαλ ηζηθηεηέιη -πξνέξρεηαη από ηνλ αξαβηθό θαη ηνπξθηθό ρνξό ηεο θνηιηάο- θαη ρξεζηκνπνηνύζαλ ληέθηα γηα λα ηνλίζνπλ ην ξπζκό ηεο κνπζηθήο. Σνπο ήρνπο απηώλ ησλ ηξαγνπδηώλ ηνπο πήξαλ νη θπιαθηζκέλνη ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο -από ηελ επνρή ηνπ Όζσλα, ηνπ πξώηνπ βαζηιηά ηεο Διιάδαο, νη θπιαθέο ήηαλ γεκάηεο από πνιηηηθνύο θαη πνηληθνύο θξαηνπκέλνπο-, ηνπ Aλαπιηνύ (Ναύπιην), ηεο Παιηάο ηξαηώλαο, ηνπ Δπηαππξγίνπ (Γεληί Kνπιέ), νη νπνίνη έθηηαμαλ ηηο δηθέο ηνπο κνπζηθέο, αιιά θαη ηα δηθά ηνπο κνπζηθά όξγαλα. Σν 1922, ε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ε αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ πνπ νδήγεζε πάλσ από έλα εθαηνκκύξην πξόζθπγεο από ηελ Σνπξθία ζηελ Διιάδα, ζπληέιεζε ζηελ ελίζρπζε θαη ηνλ εκπινπηηζκό ησλ ηξαγνπδηώλ ησλ απόθιεξσλ κε θαηλνύξγηνπο ήρνπο. Οη πξόζθπγεο ζθνξπίζηεθαλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, έθηηαμαλ θαηλνύξγηνπο ζπλνηθηζκνύο, ηνπο νπνίνπο νλόκαδαλ ζπρλά (γηα λα ζπκνύληαη ηηο γελέζιηεο πόιεηο ηνπο), Νέα κύξλε, Νέα Ησλία, Νέα Φηιαδέιθεηα, ελώ έθεξαλ καδί κε ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηε γεληθόηεξε θνπιηνύξα ηνπο όπσο θαη ηε κνπζηθή ηνπο, απηήλ πνπ απνθιήζεθε ζκπξλαίηθε. H αιιειεπίδξαζε ησλ ήρσλ ησλ πεξηζσξηαθώλ, απηνρζόλσλ θαη ησλ πξνζθύγσλ, ε αθνκνίσζε ξπζκηθώλ ζηνηρείσλ, κεισδηώλ, αθόκε θαη θσλεηηθνύ ζηπι, ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηε δεκηνπξγία ηνπ ξεκπέηηθνπ, έζησ θη αλ ην ζκπξλαίηθν ζηπι δελ ελζσκαηώζεθε ζην θύξην ξεύκα ηνπ. Οη πξνζκείμεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ ήρσλ κέζα ζε δέθα ρξόληα -κε δεδνκέλε ηελ εηζαγσγή ησλ Mηθξαζηαηώλ δεμηνηερλώλ ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ ζηνλ θόζκν ηεο καγθηάο- δεκηνύξγεζε ην κεγάιν «κπνπκ», ηελ έθξεμε πνπ νλνκάζηεθε ξεκπέηηθν ηξαγνύδη, ηνπ νπνίνπ σο ηόπνο γέλλεζεο ζεσξείηαη ν Πεηξαηάο. Ζ επνρή ηεο εκθάληζεο ηνπ ξεκπέηηθνπ ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηηο πξώηεο εκπνξηθέο ερνγξαθήζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα από εηαηξείεο δίζθσλ, όπσο ε Columbia, ε His Master's Voice, ε Odeon (σζηόζν θάπνηεο ερνγξαθήζεηο ειιεληθώλ ηξαγνπδηώλ είραλ γίλεη έμσ από ηελ Eιιάδα, ζηηο HΠA θαη ζηελ Σνπξθία από ην 1904). Ωο απνηέιεζκα ηεο δηζθνγξαθίαο ήηαλ ην ξεκπέηηθν ηξαγνύδη -όπσο θαη ηα άιια είδε ηξαγνπδηώλ- λα θηάζεη ζε όιε ηελ επηθξάηεηα θαη ζπλεπώο λα απνθηήζεη ην δηθό ηνπ πηζηό θνηλό.

3 Λεμηιόγην θνκπνιόη ην [kombolói & kobolói] O45 : κεγάιεο ράληξεο από θόθαιν, θερξηκπάξη, γπαιί, μύιν θηι., ηξππεκέλεο ζην θέληξν θαη πεξαζκέλεο ζε λήκα ηνπ νπνίνπ νη άθξεο ελώλνληαη κε θόκπν, θαη νη νπνίεο κεηαηνπίδνληαη αξγά αξγά ε κία κεηά ηελ άιιε κε ηε βνήζεηα ηνπ ελόο ρεξηνύ, σο αξγόζρνιε αλδξηθή απαζρόιεζε παιαηόηεξσλ επνρώλ (ιατθ.) κπεγιέξη: Παίδσ ~. (πξνθ., ζπλήζ. επηξξεκαηηθά) δηαδνρηθή ζεηξά όκνησλ πξάμεσλ, γεγνλόησλ ή θαηαζηάζεσλ, ζπλήζ. δπζάξεζησλ ή αξλεηηθώλ: Λέεη ηα ςέκαηα ~. θνκπνινγάθη ην YΠOKOP. [κζλ. θνκπνιόγη κε απνβ. ηνπ κεζνθ. [γ] < θόκπ(νο) -ν- + -ιόγη > -ιόη θνκπνιόγ(η) -άθη] ληέθη ην [défi] O44 : είδνο ηπκπάλνπ πνπ απνηειείηαη από έλαλ μύιηλν θπιηλδξηθό ζθειεηό, κε ηε κία βάζε ηνπ θαιπκκέλε κε δέξκα, γύξσ από ηνλ νπνίν θξέκνληαη θύκβαια ην θξαηνύλ ζπλήζ. κε ην αξηζηεξό ρέξη θαη ην ρηππνύλ κε ην δεμί. ΦP ~ λα γίλεη, γηα ζπγθαηάβαζε ύζηεξα από επηκν λή: ~ λα γίλεη, ζα ζ ην θάλσ ην ραηίξη. [ηνπξθ. tef, def (από ηα πεξζ.) -η] β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγωγή Σν κπνπδνύθη, έγρνξδν όξγαλν παξαγλσξηζκέλν γηα κεγάιν δηάζηεκα δελ είλαη παξά ν ηακπνπξάο πνπ κλεκνλεύεηαη από ηνλ ζηξαηεγό Μαθξπγηάλλε ζηα Απνκλεκνλεύκαηα ηνπ. Αξθεηνί Έιιελεο δσγξάθνη ηνπ 19 νπ αηώλα απεηθνλίδνπλ παξόκνηα έγρνξδα ζηνπο πίλαθεο ηνπο, κε πην γλσζηή ηε θηγνύξα ηνπ P. Φεξαίνπ, ν νπνίνο ζε θάπνην έξγν θξαηάεη έλα κπνπδνύθη. Οξηζκέλνη κειεηεηέο ζεσξνύλ όηη πξνέξρεηαη από ηελ ηνπξθηθή κνπζηθή παξάδνζε. Οη πεξηζζόηεξνη, όκσο, δέρνληαη ηελ ηνπξθηθή πξνέιεπζε κόλν ηεο νλνκαζίαο, ελώ ζεσξνύλ ην όξγαλν έλα είδνο κεηεμέιημεο ηεο αξραηνειιεληθήο παλδνύξαο (παλδνπξίο). ύκθσλα κε απηή ηελ άπνςε, ην κπνπδνύθη πνπ θαηέρεη πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηε ιατθή νξρήζηξα, έρεη ζρήκα, δηαζηάζεηο θαη δηάηαμε ρνξδώλ, ίδηα πεξίπνπ εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα. Πέξαζε από ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ζηνπο Βπδαληηλνύο, επέδεζε ζηελ Σνπξθνθξαηία θαη ε άλζεζε ηνπ ζηηο κέξεο καο είλαη δεδνκέλε, παξόηη ππήξμε κηα πεξίνδνο ακθηζβήηεζεο ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηώλα. Οη παξαιιαγέο απηνύ ηνπ αξραίνπ νξγάλνπ ήηαλ αξθεηέο, κέζα ζηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ νλνκάδνληαλ θαηά θαηξνύο εθηόο από παλδνύξα ή παλδνπξίδα θαη ηξίρνξδνλ, ηακπνπξάο, ζακπνύξα, ηακπνύξηλ, ςαιηήξηνλ, κπνπδνύθη. Γίπια ζε απηά ηα νλόκαηα ππάξρνπλ θαη πνιιά άιια, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νλνκαηνινγία άιισλ κηθξόηεξσλ ή κεγαιύηεξσλ νξγάλσλ ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, ησλ ηακπνπξάδσλ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ήηαλ απιώο κηθξνηξνπνπνηήζεηο θαη παξαιιαγέο ηνπ ίδηνπ βαζηθνύ νξγάλνπ, ηνπ ηακπνπξά. Ο κνπζηθνιόγνο θαη θξηηηθόο Φνίβνο Αλσγεηαλάθεο πεξηγξάθεη ηελ πνξεία ηνπ ηακπνπξά θαη ηελ ηζηνξία ηνπ νλόκαηνο ηνπ σο ηηο κέξεο καο. Γηα ηε βπδαληηλή επνρή νη πεγέο είλαη πνιιέο, θαζώο ε παλδνύξα θαη ην θαλνλάθη, ήηαλ από ηα βαζηθόηεξα όξγαλα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο βπδαληηλήο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο, όπσο ηνλίδεη ν αξρηεπίζθνπνο Υξύζαλζνο ζην βηβιίν ηνπ γηα ηελ βπδαληηλή κνπζηθή. 2. Πεξηγξαθή Σν Μπνπδνύθη είλαη ιανπηνεηδέο έγρνξδν ιατθό κνπζηθό όξγαλν, κε αριαδόζρεκν αληερείν (ζθάθνο) από επηκήθεηο μύιηλεο ινπξίδεο, ηηο ληνύγηεο, θαη καθξύ βξαρίνλα, ην κπξάηζν ή κάληθν κε θιεηδηά ζηελ άθξε γηα ην ρόξδηζκα (θνύξδηζκα). Καηά κήθνο ηνπ βξαρίνλα ππάξρνπλ ιεπηά κεηαιιηθά ειάζκαηα, θάζεηα πξνο ηνλ επηκήθε

4 άμνλα ηνπ βξαρίνλα, πνπ ζθελώλνληαη ζε κία ιεπηή ζρηζκή θαη ιέγνληαη ηάζηα. Σα δηαζηήκαηα αλάκεζα ζηα ηάζηα, νξηνζεηνύλ ηελ απόζηαζε ηνπ εκηηνλίνπ. Γηαζέηεη ηξεηο ή ηέζζεξηο δηπιέο, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κνλέο, ρνξδέο ηηο νπνίεο ρηππά ν κνπζηθόο κε έλα κηθξό πιήθηξν ηελ πέλα. Αξρηθά ην κπνπδνύθη έθεξε ηξία δεύγε κεηαιιηθώλ ρνξδώλ θνπξδηζκέλεο ζε ηόλνπο ξε-ια-ξε (ππάξρνπλ επίζεο αλαθνξέο γηα επηάρνξδα ή θαη νθηάρνξδα ηξηθσληθά κπνπδνύθηα πάιη ζε ρόξδηζκα ξε-ια-ξε, κε ηε δηαθνξά όηη ε κπάζα ξε θαη άιινηε θαη ε ια απνηεινύληαλ από 3 ρνξδέο), ελώ αξγόηεξα απέθηεζε ηέηαξην δεύγνο θαη θνύξδηζκα λην-θα-ια-ξε (πάιη αλά δεύγνο). Παιηόηεξα ηα θνπξδίζκαηα (ληνπδέληα) άιιαδαλ αλάινγα κε ηνλ κνπζηθό δξόκν μακάμι ηεο εθηεινύκελεο κεισδίαο. Οη ηξόπνη απηνί δηαηεξήζεθαλ κέρξη ηνλ κεζνπόιεκν θαη ράζεθαλ ζηαδηαθά, νξηζηηθά δε κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ ηεηξάρνξδνπ. ύκθσλα κε ηνλ αείκλεζην Άθε Πάλνπ, κπνπδνύθη είλαη κόλν ην ηξίρνξδν ελώ ην άιιν, ην ηεηξάρνξδν, ην νλόκαδε ν ίδηνο ηεηξάθσλν. 3. ύγρξνλε ηζηνξία Από ην ηέινο ηνπ 19 νπ αηώλα ην κπνπδνύθη άξρηζε λα εμαθαλίδεηαη ζηαδηαθά από ηελ ειιεληθή δεκνηηθή κνπζηθή θαη, όηαλ ζρεκαηίζζεθαλ ηα δύν βαζηθά νξρεζηηθά ζρήκαηα, ε θνκπαλία ζηελ ζηεξηαλή Διιάδα (θιαξίλν, βηνιί, ιαγνύην, ζαληνύξη) θαη ε δπγηά ζηα λεζηά (βηνιί-ιανύην ή βηνιί-ιύξα), ην κπνπδνύθη έκεηλε εθηόο. Από εδώ θαη πέξα όκσο μεθίλεζε κηα λέα αθκή. ην δεύηεξν κηζό ηνπ 19 νπ αηώλα αληρλεύνληαη νη ξίδεο ηνπ ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνύ, ην νπνίν άξρηζε λα απνδίδεηαη κε ηε ζπλνδεία κπνπδνπθηνύ, αιιά όρη απνθιεηζηηθά, όπσο έγηλε αξγόηεξα. ηα 1935 ζρεκαηίζζεθε ε πξώηε επαγγεικαηηθή ξεκπέηηθε θνκπαλία (ην ζπλεζηζκέλν ζρήκα κε δύν κπνπδνύθηα, κηα θηζάξα θη έλα κπαγιακά ή θαη παξαιιαγέο). ηελ θνκπαλία ζπκκεηείραλ ν Μ. Βακβαθάξεο, πνπ έπαηδε κπνπδνύθη θαη ηξαγνπδνύζε, ν. Παγηνπκηδήο πνπ ηξαγνπδνύζε θπξίσο, ν Α. Γειηάο πνπ έπαηδε κπνπδνύθηα, θηζάξα θαη ηξαγνπδνύζε, θαη ν Γ. Μπάηεο πνπ έπαηδε κπαγιακά θαη ηξαγνπδνύζε. Σν ξεκπέηηθν σο κνπζηθό είδνο ηαπηίζζεθε κε ην κπνπδνύθη θαη ην όξγαλν απηό ηειεηνπνηήζεθε θαη αμηνπνηήζεθε ζηα ρέξηα κεγάισλ εθηειεζηώλ ηνπ αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ήηαλ νη: Βακβαθάξεο, Σζηηζάλεο, Παπατσάλλνπ, Υηώηεο, Μεηζάθεο θαη πνιινί άιινη. Ζ κεγάιε αιιαγή ζηελ ηερληθή ηνπ κπνπδνπθηνύ έγηλε από ηνλ Μ. Υηώηε, πνπ εηζήγαγε ην ηεηξάρνξδν κπνπδνύθη κε ην ζύγρξνλν θνύξδηζκα, ζηε δηζθνγξαθία θαη ζην πάιθν ηε δεθαεηία ηνπ Σν ηεηξάρνξδν, σο πην πνιπθσληθό, δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα πεξηζζόηεξεο θαη πην πινύζηεο ζπγρνξδίεο ελώ, επεηδή έρεη πεξηζζόηεξεο ρνξδέο, δηεπθνιύλεη ηνλ εθηειεζηή λα παίδεη ηηο θιίκαθεο θάλνληαο κηθξόηεξεο δηαδξνκέο ζηελ ηαζηηέξα κε ηα δάρηπια ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ. 4. Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία Από θαηαζθεπαζηηθή άπνςε ηα κπνπδνύθηα κπνξνύλ λα έρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο όρη κόλν ζηνλ αξηζκό ησλ ρνξδώλ αιιά θαη ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά, π.ρ. κήθνο κάληθνπ, πιάηνο, ύςνο, βάζνο ηνπ ερείνπ ή ζθάθνπο, ην πιάηνο ησλ μύιηλσλ θεηώλ ηνπ ζθάθνπο. Σηο δηαθνξέο απηέο θαζνξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο πνπ κε ηελ εκπεηξία ηνπ θαη αλάινγα κε ηνλ ήρν πνπ ζέιεη λα βγάδεη ην όξγαλν, ηξνπνπνηεί ηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ηνπ γηα λα πεηύρεη πην νμύ, πην βαζύ ή πην βαξύ ήρν. Σν κέγεζνο θαη ην είδνο ηνπ ερείνπ παίδνπλ ξόιν ζηελ ηνληθόηεηα ηνπ νξγάλνπ, ελώ ην κήθνο ηνπ κάληθνπ, θαη θαη επέθηαζε ησλ ρνξδώλ, δίλνπλ ηε δηαθνξά ζηελ ηνληθόηεηα ηνπ νξγάλνπ. Δλλνείηαη όηη θάζε κήθνο κάληθνπ έρεη δηαθνξεηηθό πιάηνο ηάζησλ αθνύ όια ηα κπνπδνύθηα έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ηάζησλ. Μεγάιε ζεκαζία ζηνλ ήρν έρεη θαη ε πνηόηεηα ησλ μύισλ από ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην όξγαλν. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζθάθνπο ζεσξείηαη όηη θαιύηεξα μύια είλαη ηεο

5 κνπξηάο, ηεο απηδηάο, ηεο θεξαζηάο, ηεο αθαθίαο, ηεο θηειηάο θη αθνινπζνύλ ηεο θαξπδηάο, ηνπ πιάηαλνπ, ηεο θαζηαληάο. Σν μύιν ηνπ ζθάθνπο πξέπεη λα είλαη ζπκπαγέο, ηδηόηεηα πνπ έρνπλ εθείλα ηα μύια πνπ πξνέξρνληαη από δέληξα βξαδείαο αλάπηπμεο. Σν θαπάθη ηνπ ζθάθνπο πξέπεη λα είλαη από θέδξν ή έιαην (θαηά πξνηίκεζε εξπζξειάηε) θαη λα είλαη, αλ είλαη δπλαηό, κνλνθόκκαην. Σν θαπάθη είλαη πνπ παίδεη ηνλ θύξην ξόιν ζηνλ ήρν γηαηί απηό πάιιεηαη θαη εληζρύεη θαη παξαηείλεη ηνπο παικνύο ησλ ρνξδώλ. ηελ πνηόηεηα ηνπ ήρνπ παίδεη ξόιν ν ινύζηξνο θαη ε επεμεξγαζία ηνπ ινπζηξαξίζκαηνο. Καιύηεξνο είλαη ν θπζηθόο ινύζηξνο από γνκαιάθα πνπ είλαη πεξαζκέλνο κε ην ρέξη ζε πνιιά ζηξώκαηα, κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν. Έηζη νη επηθάλεηεο ησλ μύισλ γίλνληαη πην ζπκπαγείο θαη πην αλαθιαζηηθέο, πέξα από ην θαιύηεξν αηζζεηηθό απνηέιεζκα. Σν κάληθν πξέπεη λα είλαη από πνιύ μεξό θαη ζθιεξό μύιν γηα λα κε ζθεπξώζεη θη απνκαθξύλεη ηηο ρνξδέο από ηελ ηαζηηέξα, νπόηε ην όξγαλν γίλεηαη θάιηζν θαη δπζθνιόπαηρην. Γηα λα ην πεηύρνπλ απηό νη νξγαλνθαηαζθεπαζηέο ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξεο ηερληθέο θη ν θαζέλαο έρεη ηα δηθά ηνπ κπζηηθά. Μπνξεί θαλείο λα βάιεη κέζα ζην κάληθν κηα κεηαιιηθή βέξγα πνπ απμάλεη ηελ αληνρή ζην ζθεύξσκα αιιά πξνζζέηεη πνιύ βάξνο. Σέηνηαο θαηαζθεπήο είλαη ηα ιεγόκελα «βηνκεραληθά» κπνπδνύθηα. Σν θαιύηεξν μύιν γηα κάληθν είλαη ην ζθελδάκη, ε θηειηά θαη ε θαξπδηά. Ζ πιάθα πνπ θάζεηαη πάλσ ζην κάληθν θαη ζ απηήλ ζθελώλνληαη ηα ζπξκάηηλα ηάζηα πξέπεη λα είλαη πνιύ ζθιεξή, ζπκπαγήο, από αλζεθηηθό μύιν αιιά θαη όκνξθν. Σα θαιύηεξα γηα απηή ηε ζέζε είλαη ν έβελνο, ν παιίζαλδξνο, ην ππμάξη θαη ε ηξηαληαθπιιηά, αλάινγα κε ην ρξώκα πνπ ζέινπκε λα έρεη ε ηαζηηέξα (ν έβελνο καύξν, ν παιίζαλδξνο θόθθηλν ζθνύξν, ε ηξηαληαθπιιηά θαζηαλνθόθθηλν κε όκνξθα λεξά θαη ην ππμάξη αλνηρηόρξσκν). Σέινο έξρνληαη ηα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζζέηνπκε ζην κπνπδνύθη. Απηά, όζν πην πνιιά είλαη, ηόζν ν ήρνο γίλεηαη πην κνπληόο. Γη απηό ζα αθνύζεηε ηνλ θαιύηεξν ήρν από ηα ιηηά κπνπδνύθηα, πην θαζαξό θαη πην «θακπαλάην». Μπνξεί, βέβαηα, έλα κπνπδνύθη λα έρεη δηαθνζκεηηθά από θπζηθά πιηθά (μύιν, ζεληέθη, ειεθαληόδνλην, ηαξηαξνύγα) θαη λα είλαη θαη «πινπκηζηό» θαη θαζαξόερν. Απηό έγθεηηαη ζηε καζηνξηά ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ξαθνπζηόο θαηαζθεπαζηήο ήηαλ ν πεξηβόεηνο Ενδέθ πνπ έθηηαμε κπνπδνύθηα γηα ηνπο κεγαιύηεξνπο θαιιηηέρλεο. Λέγεηαη όηη ην πξώην ηεηξάθσλν ην έθηηαμε απηόο, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, θαηά παξαγγειία θαη ππνδείμεηο ηνπ Μαλώιε Υηώηε. Έλα μερσξηζηό είδνο ηξίρνξδνπ κπνπδνπθηνύ, κε πνιύ βαζύ θαη καθξύ αιιά ζηελήο επηθάλεηαο θαπαθηνύ, πνπ βγάδεη έλαλ ηδηαίηεξν ήρν, είλαη ην γόλαην. Γόλαην έπαηδε ν κεγάινο ηξάηνο Παγηνπκηδήο ζηελ «ηεηξάδα ηνπ Πεηξαηώο», ηελ πξώηε ξεκπέηηθε θνκπαλία πνπ ίδξπζε ν Μάξθνο Βακαβαθάξεο. Άιιν είδνο, πάιη ηξίρνξδνπ, είλαη ην κηζνκπνύδνπθν ή κεζνκπνύδνπθν. Απηό έρεη κηθξόηεξν ερείν πνπ ην ζρήκα ηνπ είλαη ζρεδόλ εκηζθαίξην (θη όρη αριαδόζρεκν) θαη ην κάληθν ηνπ είλαη ιίγν θνληύηεξν (έρεη κήθνο ρνξδώλ 60 ή 62 εθαηνζηά). γ) Ο κπαγιακάο Ο κπαγιακάο ή κπαγιακαδάθη, (εθ ηνπ ηνπξθηθνύ baglama), είλαη λπθηό κνπζηθό όξγαλν, ζπγγελέο ηνπ κπνπδνπθηνύ (αιιά κηθξόηεξν ζε δηαζηάζεηο), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ειιεληθή ιατθή κνπζηθή. Καηά θαλόλα έρεη ηξεηο δηπιέο ρνξδέο. Ο ήρνο ηνπ κπαγιακά είλαη νμύο. Κάζε ρνξδή θνπξδίδεηαη κία νθηάβα πςειόηεξα από ηελ αληίζηνηρε ζην κπνπδνύθη. λπθηόο -ή -ό [niktós] E1 : γηα κνπζηθό όξγαλν πνπ παίδεηαη κε πέλα. [ιόγ. < αξρ. λπθ- (λύζζσ) `αγγίδσ κε νμύ αληηθείκελν -ηόο]

6 ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η ζεκαηνινγία ηνπ ξεκπέηηθνπ α) Γεληθά (ζέκαηα ηνπ ξεκπέηηθνπ: ν έξσηαο, ηα λαξθσηηθά (ραζίο, θνθαΐλε θ.α.), νη ηεθέδεο, ε θπιαθή, ηα ζπγγεληθά πξόζσπα (π.ρ. ε κεηέξα), ν ζάλαηνο, ε μεληηηά, ν ζηξαηόο ν πόιεκνο, νη εμσηηθνί ηόπνη, ε θηώρεηα, ε εξγαζία, ε αζζέλεηα, ε πνξλεία, νη κηθξέο ιύπεο, νη θαεκνί ησλ αλζξώπσλ, θαη άιια.) β. Αζξνγξαθία 1. Πξόζωπα ηεο Pίηζαο Mαζνύξα (απόζπαζκα) από ηελ εθεκ. Καζεκεξηλή (κόληκεο ζηήιεο) 2. Μάγθαο (ραξαθηήξαο) από Βηθηπαίδεηα 3. Η καγθηά θαη νη ξεκπέηεο απνζπάζκαηα από ην βηβιίν ηεο Ησάλλαο Κιεηάζηνπ: Τ. Μπίλεο βίνο ξεκπέηηθνο 1.1.Ρεκπέηηθα «Σεο θπιαθήο» Γεληί Κνπιέ (Γηα κηα γπλαίθα ράζεθα) Γεληί Κνπιέ Σα κάληαια Αληηιαινύλ νη θπιαθέο 1.2. «Σεο θπιαθήο» θείκελν ηνπ Η. Πεηξόπνπινπ ( )

7 ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η ζεκαηνινγία ηνπ ξεκπέηηθνπ α) Γεληθά Ζ ζεκαηνινγία ησλ ξεκπέηηθσλ ηξαγνπδηώλ θηλείηαη ζε ρώξνπο ζπλεζηζκέλνπο, όπσο απηόο ηνπ έξσηα, αιιά θαη ζε ηδηόκνξθνπο όπσο απηόο ηεο καγθηάο. Αξρηθά θπξηαξρνύζε ην εξωηηθό ζηνηρείν θαη ε ζεκαηνινγία λαξθωηηθά - θπιαθή - παξαλνκία. ηαδηαθά θαη κε ηελ εμάπισζε ηνπ ξεκπέηηθνπ ζε επξύηεξεο κάδεο ηα κάγθηθα ηξαγνύδηα πέξαζαλ ζην πεξηζώξην, θαη αλαδεηθλύνληαη πνιιά θνηλωληθά ζέκαηα, ρσξίο βέβαηα λα ράζεη ηε πξσηνθαζεδξία ηνπ ν έξσηαο. Έρνπλ γξαθηεί ξεκπέηηθα ηξαγνύδηα γηα ζέκαηα όπσο ν έξσηαο, ηα λαξθσηηθά (ραζίο, θνθαΐλε θ.α.) θαη νη ηεθέδεο, ε θπιαθή, γηα ζπγγεληθά πξόζσπα (π.ρ. ε κεηέξα), ν ζάλαηνο, ε μεληηηά, ζαηπξηθά, γηα ην ζηξαηό θαη ηνλ πόιεκν, γηα «κηθξά» ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, γηα εμσηηθνύο ηόπνπο, γηα ηελ θηώρεηα, γηα πξόζσπα, γηα ηελ εξγαζία, ηελ αζζέλεηα, ηελ πνξλεία, γηα ηηο κηθξέο ιύπεο, ηνπο θαεκνύο ησλ αλζξώπσλ θαη άιια. β. Αζξνγξαθία 1. Πξόζωπα ηεο Pίηζαο Mαζνύξα (απόζπαζκα) από ηελ εθεκ. Καζεκεξηλή (κόληκεο ζηήιεο) Ζ ιέμε καγθηά απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ ειιεληθνύ ιεμηινγίνπ. Απαληάηαη παληνύ, ζηνλ γξαπηό θαη ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν, θαη ζπλήζσο απνηειεί εθδήισζε εμππλάδαο θαη θνπηνπνλεξηάο. Ο γλσζηόο γισζζνιόγνο Γ. Μπακπηληώηεο ιέεη όηη καγθηά ζεκαίλεη ε ληαειίδηθε ζπκπεξηθνξά, ε ςεπηνπαιηθαξηά θαη ε ηθαλόηεηα λα πεηπραίλεη θαλείο απηό πνπ ζέιεη. ηελ πξνπνιεκηθή πεξίνδν, ζηα ρξόληα ηεο παξάγθαο, ηεο θαζνιάδαο θαη ηνπ θξεκκπδηνύ, ν κάγθαο -άξα θαη νη καγθηέο πνπ έθαλε- ήηαλ ε επηηνκή ηνπ αλδξηζκνύ. Θα ηνικνύζα λα πσ, ήηαλ ην ιατθό αλδξηθό πξόηππν. Βαξύο, κε καθξύ κνπζηάθη, κε ειαθξώο θπξησκέλνπο ώκνπο θαη πεξίεξγν πεξπάηεκα, κε παπνύηζηα κε γπξηζκέλεο κύηεο θαη ην θνκπνιόη αλά ρείξαο ήηαλ ην ακόξε ηνπ ιατθνύ γπλαηθείνπ πιεζπζκνύ. Αξγόηεξα ην όλνκα ηνπ κάγθα ζπλδέζεθε κε ηελ θνπιηνύξα ηνπ ξεκπέηηθνπ, γηα λα εμαλεκηζηεί σο αλδξηθό κνληέιν ζηηο κέξεο καο ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα παξακείλεη παξαθζαξκέλε ελλνηνινγηθά κόλνλ ε ιέμε καγθηά. Θα ζπκάζηε ίζσο ηνπο ζηίρνπο ηνπ Μαλώιε Ραζνύιε: «Οη κάγθεο δελ ππάξρνπλ πηα, ηνπο πάηεζε ην ηξέλν, κε κάγθηθν ζαιπάξαλε κε λαξγηιέ ζβεζκέλν...». 2.2 Μάγθαο (ραξαθηήξαο) (από Βικιπαίδεια) Ο κάγθαο, ζπλήζεο θνηλσληθόο ραξαθηήξαο ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηόδνπ, ζηπιηδαξηζκέλε κνξθή ηεο πεξηνδνιόγεζεο ηνπ ξεκπέηηθνπ θαη ηνπ κεζνπνιέκνπ ήηαλ θπξίσο άληξαο ησλ ιατθώλ αζηηθώλ ζηξσκάησλ πνπ ραξαθηεξηδόηαλ από

8 ππεξβνιηθή απηνπεπνίζεζε ή έπαξζε, θαζώο θαη από ηδηάδνπζα εκθάληζε ή ζπκπεξηθνξά. πλεζηζκέλα ζηελ εκθάληζε ηνπ κάγθα ήηαλ ην καθξύ κνπζηάθη, ηα κπηεξά παπνύηζηα κε γπξηζκέλεο κύηεο, ην θαβνπξάθη, ην παληειόλη κε ξίγα θαη ην θνκπνιόη. ηε κέζε θνξνύζαλ ηπιηρηό δσλάξη, θπξίσο γηα λα θξύβνπλ ηα κηθξά όπια -καραίξηα θαη πηζηόιηα- πνπ θνπβαινύζαλ. Πεξπαηνύζαλ κε ηδηόξξπζκν ηξόπν, ζα λα θνπηζαίλνπλ - από θεη θαη ην θνπηζαβάθεο, θνξώληαο κόλν ην έλα καλίθη απ ην ζαθάθη. Οη κάγθεο εκθαλίζηεθαλ σο θνπηζαβάθεδεο γύξσ ζηα 1870 θαη έδξαζαλ πεξίπνπ κέρξη ην 1892, νπόηε ν ηόηε δηεπζπληήο ηεο αζηπλνκίαο Μπατξαθηάξεο ηνπο θπλήγεζε αιύπεηα. Δθηόο από ηε θπιάθηζε θαη ην θνύξεκα κε ηελ ςηιή, έδσζε εληνιή λα ηνπο θόβνπλ ην κηζό κνπζηάθη (ππνρξεώλνληαο ηνπο λα μπξίζνπλ θαη ην άιιν κηζό - ζαλάζηκε πξνζβνιή γηα ηνπο κάγθεο ηεο επνρήο). Σνπο έθνβε επίζεο ηηο κύηεο απ ηα παπνύηζηα θαη ην καλίθη πνπ θξεκόηαλ. Σν 1896 πάλησο, θαηά ηνπο πξώηνπο νιπκπηαθνύο αγώλεο ηεο Αζήλαο, νη θνπηζαβάθεδεο επηζηξαηεύηεθαλ απ ηελ αζηπλνκία, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηαιεί ε μελόθεξηε εγθιεκαηηθόηεηα. Αξγόηεξα, κεηά ηνλ Πξώην Παγθόζκην Πόιεκν, ν ηύπνο ηνπ κάγθα γλώξηζε θαηλνύξγηα αλαβίσζε, απηή ηε θνξά ζπλδεκέλνο κε ηελ θνπιηνύξα ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. Ζ ειιεληθή ιατθή κνπζηθή έρεη αθηεξώζεη αξθεηά ηξαγνύδηα ηεο ζηελ πεξηγξαθή θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ κάγθα (βι. Τνπ Βνηαληθνύ ν Μάγθαο, Δ ληε ια καγθέ ληε Βνηαλίθ, Πνύζνπλ κάγθα ην Χεηκώλα, ή Μάγθαο βγήθε γηα ζεξγηάλη θ.ά.). Γηα ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο ππάξρνπλ αξθεηέο απόςεηο: 1. από ηε κάγθα = ελωκνηία άηαθηωλ πνιεκηζηώλ (αιβ.) 2. από ην Λαηηληθό mango, -onis ( Ν. Αλδξηώηεο) 3. από ην manika θαη από ηε ζπλήζεηα λα δίλνληαη ζε επγελείο ηππόηεο ηα καλίθηα ηωλ θπξηώλ ηεο απιήο. (Γ. Μπακπηληώηεο) ήκεξα ν ίδηνο όξνο εθαξκόδεηαη γηα ηνλ ιατθό παιεθαξά, άηνκν πνπ επηδεηθλύεη πξνθιεηηθά ή επηζεηηθά ηε δύλακε ηνπ ζηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν. Υξεζηκνπνηείηαη θακηά θνξά θαη ππνηηκεηηθά ζε θξάζεηο όπσο «θάλεη ην κάγθα», «ηδάκπα κάγθεο». πλζεηηθέο ιέμεηο: «βαξύκαγθαο», «ςεπηόκαγθαο» Η καγθηά θαη νη ξεκπέηεο Απόζπαζκα από ην βηβιίν ηεο Η. Κιεηάζηνπ: Τ. Μπίλεο βίνο ξεκπέηηθνο Δπεηδή αλαθέξσ αξθεηέο θνξέο ηε ιέμε κάγθαο, πξέπεη λα πσ πσο ηελ είδα θαη πσο ηελ έδεζα εγώ ηελ καγθηά ζην Bαξδάξε, ζηελ Tξνύκπα θαη ζηελ Οκόλνηα. νβαξόηεηα, ζπλέπεηα, κεηξηνθξνζύλε θαη απινρεξηά είλαη ηα βαζηθά πξνζόληα ηεο καγθηάο. Σηο ιέμεηο ξεκπέηεο θαη ξεκπέηηθε δσή ηηο έθεξαλ εδώ νη πξόζθπγεο Mηθξαζηάηεο, όπσο θη άιιεο πνιιέο ηνύξθηθεο ιέμεηο πνπ κε ην ρξόλν ειιεληθνπνηήζεθαλ θαη θαηαρσξίζηεθαλ ζην ειιεληθό ιεμηιόγην. H έλλνηα απηήο ηεο ιέμεο ζηελ ηνπξθηθή γιώζζα δελ είλαη θαιή, δηόηη ραξαθηεξίδεη ηνλ άλζξσπν πνπ δεη άζσηε θαη αιήηηθε δσή. ηελ Διιάδα, όκσο, ε ιέμε ξεκπέηεο απνδόζεθε ζ απηνύο πνπ δνύζαλ αλέκειε δσή. Γειαδή ζηνπο γιεληδέδεο, ζηνπο ζπάηαινπο, ζηνπο ηδνγαδόξνπο, ζηνπο αγαπεηηθνύο ηεο παιηάο επνρήο θαη γεληθά ζ όινπο απηνύο πνπ κε θάζε ηξόπν απνιάκβαλαλ ηε δσή γιεληώληαο πνηθηινηξόπσο θαη δελ ηνπο ελδηέθεξε ην κέιινλ, ε απνηακίεπζε, ε ζηαδηνδξνκία θαη ε δεκηνπξγία ελόο θαιύηεξνπ αύξην. «Αο πεξάζνπκε θαιά ζήκεξα θη έρεη ν Θεόο γηα αύξην». Απηό ήηαλ θαη είλαη ην πηζηεύσ ηνπ ξεκπέηε. Από ην 1930 θαη κεηά, ζε πνιιά ηξαγνύδηα αλαθέξεηαη ν ξεκπέηεο ή ε ξεκπέηηθε βξαδηά, πνπ ελλνεί ηνλ αλέκειν γιεληδέ ή ηε

9 βξαδηά πνπ είλαη γεκάηε από πηνηά, ρνξό, ηξαγνύδηα θαη θαιή παξέα. Δίλαη ηξόπνο δσήο ην λα δεηο ξεκπέηηθα. Ρεκπέηεο δελ ήηαλ κόλν απηνί πνπ έγξαςαλ θαη ηξαγνύδεζαλ ζθιεξά ιατθά ηξαγνύδηα. Τπήξραλ αξθεηνί παιηνί ζπλζέηεο θαη ηξαγνπδηζηέο πνπ δελ έδεζαλ ξεκπέηηθα. Ρεκπέηεο κπνξεί λα είλαη έλαο θησρόο ή έλαο πινύζηνο, έλαο αγξάκκαηνο ή έλαο δηαλννύκελνο, έλαο θαιιηηέρλεο ή έλαο απιόο εξγάηεο. Ρεκπέηεο ππήξραλ πάληα, ππάξρνπλ ηώξα θαη ζα ππάξρνπλ όζν ππάξρεη δσή. Δίλαη ηξόπνο δσήο ην λα ζ αξέζεη λα δεηο ξεκπέηηθα. H ξεκπέηηθε δσή όκσο ρξεηάδεηαη ρξήκαηα γηα λα ηελ απνιαύζεηο. Άξα ν ξεκπέηεο πξέπεη λα εξγάδεηαη γηα λα ρεη πάληα ιεθηά ζηελ ηζέπε ηνπ. Βαζηθόο όξνο ηνπ ξεκπέηε είλαη ε πεξεθάληα, ε ζνβαξόηεηα θαη ε ζπλέπεηα. Γελ είλαη ελνριεηηθόο, αιιά δελ αλέρεηαη θαη λα ηνλ ελνριήζνπλ. Γελ είλαη επηδεημίαο θαη πνιπινγάο, όπσο ηα θνπηζαβάθηα ηεο παιηάο επνρήο πνπ δεκηνπξγνύζαλ επεηζόδηα - θαη πάληα έηξσγαλ μύιν- κε κνλαδηθό ζθνπό λα δεκηνπξγνύλ ληόξν γύξσ από ην όλνκα ηνπο. Έλαο ζσζηόο ξεκπέηεο, ζέβεηαη γηα λα ηνλ ζέβνληαη, ζπκπεξηθέξεηαη ηππνηηθά γηα λα κε δίλεη δηθαίσκα λα ηνλ ζίμνπλ, είλαη ζπλεπήο, έρεη κπέζα. Νεζηηθόο κπνξεί λα κείλεη, απαηεώλαο θαη ραθηέο δελ γίλεηαη. Πάληα πξώηνο βάδεη ην ρέξη ζηελ ηζέπε, γηα λα πιεξώζεη, όηαλ βξεζεί ζε παξέα, γηαηί έηζη αηζζάλεηαη θαιύηεξα θαη δελ ηνλ λνηάδεη έζησ θη αλ πάεη κε ηα πόδηα ζην ζπίηη ηνπ. Δίλαη αδύλαηνλ ν ξεκπέηεο λ απνθηήζεη κεγάιε πεξηνπζία ή λα γίλεη κεγαινεπηρεηξεκαηίαο, γηαηί ηα ιεθηά δελ ηα ινγαξηάδεη, ηα ζθνξπά αζπιιόγηζηα, ηα παίδεη θαη κε ιίγα ιόγηα ηα γιεληάεη έηζη όπσο απηόο έρεη θηινζνθήζεη ηε δσή. Ρεκπέηεο θαη νηθνγέλεηα είλαη θάπσο δύζθνιν, γηαηί ν ξεκπέηεο άζεια ηνπ παξακειεί ηελ νηθνγέλεηα γηα λα απνιαύζεη ηηο πνιιέο αδπλακίεο πνπ έρεη κε ηνλ ηξόπν πνπ απηόο δηάιεμε λα δήζεη ηε δσή ηνπ. Ξελύρηηα, γιέληηα, ηδόγνο, γπλαίθεο θαη όια όζα επηζπκεί ν ξεκπέηεο, είλαη αληίζεηα κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή. Όιεο νη γπλαίθεο πνπ παληξεύηεθαλ ξεκπέηεο, πέξαζαλ δπζηπρηζκέλε δσή ή δηέιπζαλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. O γλήζηνο ξεκπέηεο δελ ζθύβεη ην θεθάιη ζε θακηά γπλαίθα θη από πεξεθάληα θαη εγσηζκό ρσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή. H ζπκπεξηθνξά ηνπ ξεκπέηε ζηελ γπλαίθα είλαη απόιπηα αλαηνιίηηθε. Θέιεη λα επηβάιιεηαη, λα δηαηάδεη, δελ ζπγθηλείηαη εύθνια από θιάκαηα ή ηα γλσζηά γπλαηθεία θακώκαηα θαη όξθνπο. Δίλαη από ηε θύζε ηνπ ζθιεξόο θαη δύζπηζηνο ζηε γπλαίθα. Αληίζεηα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ θαη ζηνπο θίινπο ηνπ είλαη επγεληθή θαη γεκάηε θαινζύλε. H θαξδηά ηνπ ξεκπέηε πνλάεη εύθνια γηα πξάγκαηα πνπ γηα άιινπο πεξλάλε απαξαηήξεηα. O πεηλαζκέλνο, ν πνλεκέλνο, ν αλάπεξνο, ν άξξσζηνο θάλνπλ ην ξεκπέηε λα κειαγρνιεί θαη λα πξνζπαζεί λα βξεη ηξόπν λα απαιύλεη ηνλ πόλν θαη ηα βάζαλα ηνπο. O ξεκπέηεο γελληέηαη κ απηά ηα αγαζά αηζζήκαηα ηνπ πνπ γηα ηελ θνηλσλία καο είλαη ειαηηώκαηα. Καηά βάζνο είλαη άλζξσπνο ηνπ Θενύ. Άθαθνο, πνηέ κνρζεξόο ή δειόθζσλ, νύηε παξαδόπηζηνο. Έρεη θηινζνθήζεη ηε δσή κε ην δηθό ηνπ κπαιό θαη δεη ζην δηθό ηνπ θόζκν, καθξηά από ηνπο ζπλεζηζκέλνπο λόκνπο ηεο δσήο. Γειαδή θάλσ νηθνγέλεηα, απνθηώ πεξηνπζία, ηε κνηξάδσ ζηα παηδηά κνπ, γεξάζθσ θαη πεζαίλσ. O ξεκπέηεο ζθέθηεηαη αιιηώο, δειαδή, γηα λα γίλνπλ όια απηά, πξέπεη εγώ λα ζηεξεζώ ηε δσή κνπ, ώζηε λα απνθαηαζηήζσ ηα παηδηά κνπ θαη λα δηαησλίζσ ην αλζξώπηλν γέλνο. Λαλζαζκέλε ζθέςε, αιιά έρεη ηε δηθή ηεο βαζηά θηινζνθία. Πνιιέο παγθόζκηεο θπζηνγλσκίεο έδεζαλ θαηά θάπνην ηξόπν ξεκπέηηθε δσή ζ όιε ηεο ηε κεγαινπξέπεηα θαη ζ όιν ηεο ην κεγαιείν. Kαδίλα, ηππνδξνκίεο, γπλαίθεο, θξνπαδηέξεο, ηαμίδηα θαη πνιιά όζα δελ θηάλεη ε ζθέςε ελόο θνηλνύ ζλεηνύ. Τπάξρεη ε ιαλζαζκέλε γλώκε όηη ξεκπέηεο είλαη κόλν όζνη αζρνιήζεθαλ κε ην βαξύ ιατθό ηξαγνύδη θαη έδεζαλ ή δνπλ ηε δσή ηνπο θαηά θάπνηνλ ηξόπν άζσηα ή κπεξκπάληηθα. Γελ είλαη έηζη, γηαηί πνιινί από ηνπο παιηνύο κπνπδνπθηζήδεο δελ είραλ ζρέζε κε ηε ξεκπεηνζύλε. Καη όκσο όινη ηνπο ζηα ηξαγνύδηα ηνπο κηιάλε γηα

10 ξεκπέηηθε δσή θαη εμπκλνύλ ηνπο ξεκπέηεο. Κη έηζη απ ην 50 θαη κεηά νη δηαλννύκελνη άξρηζαλ λα ιέλε όιν ην ιατθό καο ηξαγνύδη ξεκπέηηθν ηξαγνύδη. Ρεκπέηεο ήηαλ νη πεξηζζόηεξνη ραζάπεδεο, ιαραλαγνξίηεο, ιεζρηάξρεο θαη γεληθά απινί εξγάηεο άλζξσπνη ηνπ ιανύ. Κάζε άλζξσπνο άζρεηα κε ην ηη αζρνιείηαη κπνξεί λα δεη ξεκπέηηθα. H ξεκπέηηθε δσή απαηηεί ρξήκαηα, άξα έλαο αξγόζρνινο ή ηεκπέιεο δελ κπνξεί λα νλνκαζηεί ξεκπέηεο. H πεξεθάληα θαη ε αμηνπξέπεηα είλαη ηα πξνζόληα ηνπ γλήζηνπ ξεκπέηε. Πνηέ θαλέλαο ξεκπέηεο ηνπ ιατθνύ ηξαγνπδηνύ ή άιινπ επαγγέικαηνο, δελ πεξπάηεζε θαη δελ κπήθε ζε καγαδί κε βξώκηθα, ηζαιαθσκέλα θαη απεξηπνίεηα ξνύρα. Σν παπνύηζη θαη ην πνπθάκηζν πάληα ζηελ ηξίρα θη αο κελ ήηαλ ηα θνπζηνύκηα θαζκήξηα Αγγιίαο, θηάλεη λα ηαλ θαζαξά θαη ζηδεξσκέλα. Nηύλεηαη πάληα θιαζηθά, γηαηί ην θιαζηθό είλαη πάληα κόδα. Οη ζεκεξηλνί θαιιηηέρλεο πνπ ζέινπλ λα κηκεζνύλ ηνπο ξεκπέηεο, ίζσο από άγλνηα ή αθέιεηα, δπζθεκνύλ ηε ξεκπέηηθε δσή. Γελ πξνζέρνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο, ην ληύζηκν ηνπο, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη πνιιά άιια έρνπλ έιιεηςε ζνβαξόηεηαο. Υηιηάδεο άλζξσπνη έδεζαλ θαη δνπλ ξεκπέηηθα, αιιά ζηελ νπζία νη αγλνί, νη ζσζηνί ξεκπέηεο ήηαλ θαη είλαη ιίγνη. Αιίκνλν αλ είλαη ξεκπέηεο ν θαζέλαο πνπ παίδεη, πίλεη ή θνπκάξεη θαη ηξαβηέηαη κε γπλαίθεο. H ξεκπέηηθε δσή έρεη απζηεξνύο όξνπο θαη λόκνπο. 1.1.Ρεκπέηηθα «Σεο θπιαθήο» Γεληί Κνπιέ (Γηα κηα γπλαίθα ράζεθα) ηίρνη: Δπηπρία Παπαγηαλλνπνύινπ Μνπζηθή: Βαζίιεο Τζηηζάλεο Αλ ζέιεηο κάλα λα ην δεηο ην δύζηπρν παηδί ζνπ, έια κεζ ζην Γεληί Κνπιέ λα θιάςεη ε ςπρή ζνπ, έια κεζ ζην Γεληί Κνπιέ λα θιάςεη ε ςπρή ζνπ, γηα κηα γπλαίθα ράζεθα ζθιεξά θαηαδηθάζηεθα. Μεζ ζην θειί ην ζθνηεηλό πεξλώ ρσξίο ειπίδα θαη ηε βαξηά καλνύια κνπ ηε ζέξλσ αιπζίδα, γηα κηα γπλαίθα ράζεθα ζθιεξά θαηαδηθάζηεθα. Σα ξνύρα, ην ξνιόη κνπ, ζα ζηα γπξίζσ πίζσ, γηαηί κεζ ζην Γεληί Κνπιέ ηα ληάηα κνπ ζ αθήζσ, γηα κηα γπλαίθα ράζεθα ζθιεξά θαηαδηθάζηεθα Γεληί θνπιέ ηίρνη: Γηώξγνο Μεηζάθεο Μνπζηθή: Γηώξγνο Μεηζάθεο Βξάδηαζε θαη ζην Γεληί Κνπιέ ζσπάζαλε ηα ζήκαληξα ζθνηάδη είλαη βαζύ θάπνηνο όκσο θάπνηνο πνπ πνλάεη δελ κπνξεί λα θνηκεζεί Έια καλνύια κνπ πξηλ κε δηθάζνπλε θιάςε λα κ απαιιάμνπλε Γελ είλαη ην ζθάικα κνπ βαξύ

11 βαξηά όκσο ηα ζίδεξα βαξηά θη ε θπιαθή είλαη πόλνο, πόλνο θαη καξάδη αδηθία λα ζε βξεη Σα κάληαια ηίρνη: Βαζίιεο Τζηηζάλεο Μνπζηθή: Βαζίιεο Τζηηζάλεο Ξππλώ θαη βιέπσ ζίδεξα ζηε γε ζηεξεσκέλα θαη κ αιπζίδεο ζηαπξσηέο ηα ρέξηα κνπ δεκέλα Πέζαλ ηα κάληαια βαξηά θαη ζθνηεηληάζαλ ηα θειηά Με δέζαλ ρεηξνπόδαξα ζαλ ηνλ εγθιεκαηία ζηελ θαηαδίθε κνπ απηή γπλαίθα είλαη αηηία Πέζαλ ηα κάληαια βαξηά θαη ζθνηεηληάζαλ ηα θειηά Βξνληνύλ νη αιπζίδεο κνπ μππλώ αιαθηαζκέλνο θαη κόιηο πηάζσ ζίδεξα ρηππηέκαη απειπηζκέλνο Βξνληνύλε βέξγεο θαη θιεηδηά θαη ζθνηεηληάδνπλ ηα θειηά Αληηιαινύλε νη θπιαθέο ίρνη: Μάξθνο Βακβαθάξεο Μνπζηθή: Μάξθνο Βακβαθάξεο Αληηιαινύλε νη θπιαθέο η Αλάπιη θαη Γεληί Κνπιέο Αληηιαινύλε ηα ζήκαληξα πγγξνύ θαη παξαπήγκαηα Αλ είζαη κάλα θαη πνλείο έια κηα κέξα λα κε δεηο Έια πξηλ κε δηθάζνπλε θιάςε λα κ απαιιάμνπλε

12 Η Άλω Πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο - Επηαπύξγην (Γεληί Κνπιέ) Ζ πεξηνρή ηεο Άλσ Πόιεο δηαζώζεθε από ηελ ππξθαγηά ηνπ 1917, βξίζθεηαη ζην βνξεηόηεξν θαη ςειόηεξν ηκήκα ηεο παιηάο πόιεο θαη απνηειεί ηελ Αθξόπνιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Δδώ πεξηιακβάλνληαη ζεκαληηθά κλεκεία, όπσο ηα Σείρε κε ηελ Αθξόπνιε θαη ην Δπηαπύξγην, ν λαόο ηνπ Οζίνπ Γαβίδ, ν λαόο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ Οξθαλνύ, ν λαόο ησλ Σαμηαξρώλ, ε Μνλή Βιαηάδσλ, ν λαόο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο, ν λαόο ηνπ Πξνθήηε Ζιία, βπδαληηλά ινπηξά, ην Αιαηδά Ηκαξέη, θ.ά. Σν Επηαπύξγην ην ςειόηεξν ηκήκα ηεο Θεζζαινλίθεο από ηα αξραία ρξόληα δεκηνπξγήζεθε ηζρπξή ε Αθξόπνιε ζηελ νπνίν ζα κπνξνύζε λα θαηαθύγεη ν πιεζπζκόο ζε πεξίπησζε θαηάιεςεο ηεο από επηδξνκείο. Δδώ ηα θάζηξα είλαη ςειά θαη νη πύξγνη ππθλνί, όπνπ κάιηζηα ην επηηξέπεη ην έδαθνο ππάξρεη θαη πξνηείρηζκα. ηε βνξεηναλαηνιηθή θνξπθή ηεο Αθξόπνιεο θαη όιεο ηεο πόιεο δεκηνπξγήζεθε ην ηειεπηαίν θαη ην ηζρπξόηεξν νρπξό άκπλαο, κε ηζρπξά ηείρε θαη εθηά πύξγνπο, ην Δπηαπύξγην. ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή είλαη, - έξγν ηεο Παιαηνιόγηαο επνρήο (14νο αη.) - έλα εληππσζηαθό θξνπξηαθό ζπγθξόηεκα. Από ηνπο εθηά πύξγνπο ηνπ θξνπξίνπ ν κεζαίνο ηεο εηζόδνπ είλαη έξγν ησλ Σνύξθσλ, ηνπ Υηίζηεθε ακέζσο κεηά ηελ άισζε ηεο πόιεο (1430) από θάπνηνλ Σζανύο κπέε. Δίλαη ν πύξγνο ηνπ Γεληί Κνπιέ, ν νπνίνο έδσζε ην όλνκα ηνπ ζε όιν ην θξνπξηαθό ζπγθξόηεκα. Σν Δπηαπύξγην σο ην 1989 ρξεζηκνπνηήζεθε σο θπιαθή όρη κόλν γηα παξαβάηεο ηνπ πνηληθνύ θώδηθα αιιά θαη γηα πνιηηηθνύο θξαηνύκελνπο. Ζ θήκε ηνπ ηδηαίηεξα ζηα ρξόληα ηεο θαηνρήο αιιά θαη ηνπ εκθπιίνπ ππήξμε ηξνκαθηηθή. Όπνηνο έκπαηλε εδώ κέζα δελ μαλάβγαηλε, νη απνδξάζεηο ήηαλ αδύλαηεο θαη νη πνηλέο πνπ επηβάιινληαλ ζηνπο θξαηνύκελεο βαξύηαηεο, νη πεξηζζόηεξνη άιισζηε απ απηνύο ήηαλ ζαλαηνπνηλίηεο. Οη ζπλζήθεο ηέινο θξάηεζεο ήηαλ άζιηεο. Οη θπιαθέο ηνπ Γεληί Κνπιέ έρνπλ πεξάζεη ζε πνιιά ξεκπέηηθα ηξαγνύδηα. Καηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ζην θξνύξην πξαγκαηνπνηνύληαη πνιιέο επηζθεπέο, αλαζηειώζεηο, αλαπιάζεηο, δεκηνπξγνύληαη ρώξνη γηα κνπζεία, άιινη γηα πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο θηι.] «Σεο θπιαθήο» θείκελν ηνπ Η. Πεηξόπνπινπ ( ) Τπάξρεη έλα πεξηβάιινλ δσήο πνπ δελ ζέιεη λα ην μέξεη ν ιεγόκελνο «θαζώο πξέπεη» θόζκνο. Μηιάεη γη απηό θαη γηα ηνπο αλζξώπνπο ηνπ κε πεξηθξόλεζε. Δίλαη νη θπιαθηζκέλνη, πνπ ζεσξνύληαη απ όινπο απόβιεηνη ηεο θνηλσλίαο - θαηαθάζη ηεο θαη ληξνπή ηεο. Ο Ζιίαο Πεηξόπνπινο, ζπγγξαθέαο κε εξεπλεηηθέο θεξαίεο, πνπ έηπρε λα πεξάζεη από ηηο θπιαθέο, ππόζρεηαη πσο ζα γξάςεη έλα βηβιίν-ζηηιέην, πνπ ζα βγάιεη ζηελ επηθάλεηα όιν ην πύν πνπ θξύβεη ην θνηλσληθό απόζηεκα ησλ θπιαθώλ θαη πνπ ζα ζηξέθεηαη όρη ελαληίνλ ησλ θπιαθηζκέλσλ, αιιά ελαληίνλ ηεο εμνπζίαο θαη ησλ ππεξεηώλ ηεο. αλ πξόινγνο ηνπ, κηθξή πηθξή γεύζε από ηελ εξγαζία πνπ εηνηκάδεη, κπνξεί λα ζεσξεζεί ην βηβιίν «Της θσλακής». Αλαθέξεηαη ζηνπο δηάθνξνπο ηξόπνπο έθθξαζεο ησλ θπιαθηζκέλσλ θαη απνθαιύπηεη πνιιέο πηπρέο ηεο ζθιεξήο θη άραξεο δηαβίσζεο ηνπο. Σν βηβιίν ζπκπιεξώλεηαη κε νξηζκέλα γξαπηά ληνθνπκέληα - θξαπγέο αγαλάθηεζεο θη επηθιήζεηο γηα δηθαηνζύλε θη αλζξσπηζκό. Όια απηά δνζκέλα κε ηε δσληάληα θαη ηνλ παικό ηνπ ζπγγξαθέα. Καη ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο ζπκπιεξώλεηαη κε εηθόλεο, παξαζηάζεηο θαη ζρέδηα, έηζη πνπ ην ληνθνπκέλην λ απνθηά πεξηζζή απζεληηθόηεηα.

13 .. «Σηελ ινγνηερληθή πηάηζα θεκνινγείηαη όηη γξάθσ έλα βηβιίν γηα ηηο ειιεληθέο θπιαθέο ή θάηη ηέηνην. Γελ ην αξλνύκαη. Όλησο εηνηκάδσ θάπνην ζρεηηθό θείκελν αθαζόξηζηνπ είδνπο - αγλνώ αλ είλαη αθήγεκα, κειέηε, επζπκνγξάθεκα, ή ιίβεινο. Πάλησο ζα είλαη έλα βηβιίν-ζηηιέην πνπ ζα ζηξέθεηαη ελαληίνλ ησλ ππεξεηώλ ηεο Δμνπζίαο. Όηαλ ζα δεκνζηεπηεί απηό ην βηβιίν (ζε μέλε γιώζζα θπζηθά) εγώ ν ίδηνο πξέπεη λα βξίζθνκαη ρίιηα κίιηα καθξηά απ ηελ παηξίδα. Κάλσ εηνύηε ηε δηεπθξίληζε γηα λα θαηαιήμσ: ην αλά ρείξαο βηβιίν δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην άιιν βηβιίν πνπ εηνηκάδσ. Τν παξόλ βηβιίν παξνπζηάδεη δηάθνξνπο ηξόπνπο εθθξάζεσο ησλ θπιαθηζκέλσλ. Ο ηξόπνο δηαβηώζεσο ζηηο θπιαθέο καο ζπληζηά έλαλ εηδηθό ηξόπν θαηαπηέζεσο. Ο θαηάδηθνο επηβάιιεηαη λα επηδήζεη, ν θαηάδηθνο ζέιεη λα δείμεη ηε ιεβεληηά ηνπ, ν θαηάδηθνο πξέπεη κε θάζε ηξόπν λα δηαζθεδάζεη, ν θαηάδηθνο έρεη ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο, ν θαηάδηθνο πλίγεηαη από κνλαμηά, ν θαηάδηθνο κηζεί ηνπο δεζκνθύιαθεο, ν θαηάδηθνο ζηελάδεη, ν θαηάδηθνο δεηάεη βνήζεηα θαη θαλείο δελ ζπεύδεη. Απηή, πεξίπνπ, είλαη ε δπλακηθή θαη πξνβιεκαηηθή ηεο θπιαθήο. Κη απέλαληη ζ απηήλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα ν λενειιεληθόο κηθξναζηηθόο θνλθνξκηζκόο αληηηάζζεη ηα γεινία θαη αλήζηθα θξαζηηθά θιηζέ: ν εγθιεκαηίαο είλαη αληηθνηλσληθό νλ (ελώ ν ρσξνθύιαθαο είλαη θνηλσληθό δώνλ) - επηπρώο πνπ ν ππόθνζκνο απνηειεί κηαλ ειάρηζηε κεηνλόηεηα (ιεο θαη νη εθαηνκκπξηνύρνη είλαη κεγαιύηεξε κεηνλόηεο) - ν Νόκνο ππεξάλσ όισλ (ησλ θησρώλ, ελλνείηαη) θηι.. Δλ πάζε πεξηπηώζεη, όηαλ ήκνπλα ζηελ θπιαθή εδηπιάξσλα θαηάδηθνπο ηνπ θνηλνύ πνηληθνύ δηθαίνπ, θαη, θπξίσο, παηδηά ηεο θάξαο (ηνπηέζηηλ, ηνπ ππόθνζκνπ). Δδώ θαη ηξηάληα ρξόληα παξαθνινπζώ κε πάζνο θαη ζεβαζκό ηνλ ηξόπν πνπ δνπλ θαη ζθέθηνληαη, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν πνπ εθθξάδνληαη θαη αληηδξνύλ νη άλζξσπνη ηνπ ππόθνζκνπ. Με ηνλ θαηξό αιιάδσ ζηάζε απέλαληη ηνπο. Παηδηόζελ κηζνύζα ηνπο ξαζνθνξεκέλνπο, ελώ αγαπνύζα όζνπο είραλε ηα ρεξάθηα ηνπο δεκέλα κε αιπζίδεο. Γηαηί δελ μερλώ ηελ επνρή όπνπ κηθξέο νκάδεο θαηαδίθσλ, κε ηα ρέξηα ζηνπο θειεςέδεο θαηεπζύλνληαλ ζηα δηθαζηήξηα ζπλνδεπόκελεο από θνπζηνδίεο ηδαληαξκάδσλ - θαη δελ μερλώ εθείλεο ηηο δηαβαηηθέο θπξνύιεο πνπ βάδαλε ζηηο ηζέπεο απηώλ ησλ θαηαδίθσλ θνπινύξηα θαη ηζηγάξα, θαη, θάπνηε θάλα θξάγθν. Αξγόηεξα, έθεβνο σλ, εδηάβαζα ηηο Αναμνήζεις απ ηο ζπίηι ηων πεθαμένων ηνπ Νηνζηνγηέβζθη θαη ηνπο Εθηά κρεμαζμένοσς ηνπ Αληξέγηεθ, ινγνηερλήκαηα πνπ κε κπάζαλε ζηελ θηινινγία ηεο θπιαθήο. Γηα ρξόληα θπξηαξρνύζε πάλσ κνπ ε γξαθηθόηεηα ησλ αλζξώπσλ ηνπ ππόθνζκνπ. Σηγά-ζηγά, όκσο, άξρηζα λα ζπλεηδεηνπνηώ ην είδνο θαη ηα όξηα απηήο ηεο θάζηαο. Σηελ πξνζέγγηζε θαη θαηαλόεζε βνεζνύζε ε ινγνηερλία. Σηελ άπσζε θαη παξεμήγεζε νδεγνύζε ε λνκηθή κνπ θαηάξηηζε θαη νη εζηθνινγηθέο πξνθαηαιήςεηο. Μόλν ηα ηειεπηαία έηε κπόξεζα λα πιεζηάζσ ηηο ξίδεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Πξνεγνπκέλσο θαηάθεξα λα απνηηλάμσ όιν ην ζύκπιεγκα ησλ δνηώλ γλώζεσλ θαη ηεο ηπθιήο εζηθνινγίαο, πνπ κνπ κπινθάξηδε λνπ θαη ςπρή. Τν κνλνπάηη πνπ αθνινύζεζα άλνημε όηαλ ρξεηάζηεθε λα απαληήζσ ζην εξώηεκα: γηαηί ν πνηληθόο θώδηθαο πξνβιέπεη ηόζν κεγάιεο πνηλέο γηα ην αδίθεκα ηεο θινπήο;»

14

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ιωάννηρ Ρένηζορ Η ΠΟΛΗ ΣΙ ΣΕΥΝΕ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΚΡΟΑΜΑΣΟ Σεηάπηη 30/11/2011 * 19.00-21.00 * Αἴθ. ΣΤΛ. Γ. ΚΟΡΡΕ www.geander.gr ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα»

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» 1 ΘΔΜΑ: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: ηέιια Οίθνπηα. Αλαζηαζία Νηθνινύ. Σζακπίθα Κνπηνύδε. αξηθά Εσή. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ: ΣΑΓΚΑΡΖ ΣΡΑΣΟ ΣΟΛΖ ΟΦΗΑ 2 ...ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε.

Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε. ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΑΨΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε. Σνπ Παλαγηώηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα