ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη"

Transcript

1 ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία γ) Ο κπαγιακάο (ιεμηιόγην)

2 ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1.2. Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά Σα βαζηθά όξγαλα ηνπ ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνύ είλαη ην κπνπδνύθη, ε θηζάξα θαη ν κπαγιακάο. Υξεζηκνπνηνύληαη επίζεο ην αθνξληεόλ, ην βηνιί, ηα θνπηάιηα, ηα δίιηα (παξόκνην κε ηηο θαζηαληέηεο), θαη άιια όξγαλα όπσο ην πηάλν, ην ηζέκπαιν θηι. ε θάπνηεο παιηέο ερνγξαθήζεηο αθνύγεηαη θάηη ζαλ ήρνο γπαιηνύ. Πξόθεηηαη γηα ηνλ ήρν πνπ παξάγεηαη από ην ρηύπεκα ελόο θνκπνινγηνύ ζε έλα πνηήξη, γλσζηό θαη σο πνηεξνθνκπνιόη. ηηο παξέεο θαη ζηηο ηαβέξλεο ζπλήζηδαλ λα ζπλνδεύνπλ ηνπο κνπζηθνύο κε απηόλ ηνλ ηξόπν, ζπλήζεηα πνπ πέξαζε θαη ζε θάπνηεο ερνγξαθήζεηο. ηα πξώηα ειιεληθά θαθέ-ακάλ εκθαλίδνληαλ πεξηπιαλώκελνη κνπζηθνί, πνιινί από απηνύο Σζηγγάλνη, πνπ έπαηδαλ παξαδνζηαθά όξγαλα, θπξίσο βηνιί, θινγέξα, ιανύην θαη νύηη. Κακηά θνξά ζηηο παξαζηάζεηο έπαηξλαλ κέξνο θαη γπλαίθεο θαιιηηέρληδεο πνπ ηξαγνπδνύζαλ, ρόξεπαλ ηζηθηεηέιη -πξνέξρεηαη από ηνλ αξαβηθό θαη ηνπξθηθό ρνξό ηεο θνηιηάο- θαη ρξεζηκνπνηνύζαλ ληέθηα γηα λα ηνλίζνπλ ην ξπζκό ηεο κνπζηθήο. Σνπο ήρνπο απηώλ ησλ ηξαγνπδηώλ ηνπο πήξαλ νη θπιαθηζκέλνη ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο -από ηελ επνρή ηνπ Όζσλα, ηνπ πξώηνπ βαζηιηά ηεο Διιάδαο, νη θπιαθέο ήηαλ γεκάηεο από πνιηηηθνύο θαη πνηληθνύο θξαηνπκέλνπο-, ηνπ Aλαπιηνύ (Ναύπιην), ηεο Παιηάο ηξαηώλαο, ηνπ Δπηαππξγίνπ (Γεληί Kνπιέ), νη νπνίνη έθηηαμαλ ηηο δηθέο ηνπο κνπζηθέο, αιιά θαη ηα δηθά ηνπο κνπζηθά όξγαλα. Σν 1922, ε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ε αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ πνπ νδήγεζε πάλσ από έλα εθαηνκκύξην πξόζθπγεο από ηελ Σνπξθία ζηελ Διιάδα, ζπληέιεζε ζηελ ελίζρπζε θαη ηνλ εκπινπηηζκό ησλ ηξαγνπδηώλ ησλ απόθιεξσλ κε θαηλνύξγηνπο ήρνπο. Οη πξόζθπγεο ζθνξπίζηεθαλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, έθηηαμαλ θαηλνύξγηνπο ζπλνηθηζκνύο, ηνπο νπνίνπο νλόκαδαλ ζπρλά (γηα λα ζπκνύληαη ηηο γελέζιηεο πόιεηο ηνπο), Νέα κύξλε, Νέα Ησλία, Νέα Φηιαδέιθεηα, ελώ έθεξαλ καδί κε ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηε γεληθόηεξε θνπιηνύξα ηνπο όπσο θαη ηε κνπζηθή ηνπο, απηήλ πνπ απνθιήζεθε ζκπξλαίηθε. H αιιειεπίδξαζε ησλ ήρσλ ησλ πεξηζσξηαθώλ, απηνρζόλσλ θαη ησλ πξνζθύγσλ, ε αθνκνίσζε ξπζκηθώλ ζηνηρείσλ, κεισδηώλ, αθόκε θαη θσλεηηθνύ ζηπι, ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηε δεκηνπξγία ηνπ ξεκπέηηθνπ, έζησ θη αλ ην ζκπξλαίηθν ζηπι δελ ελζσκαηώζεθε ζην θύξην ξεύκα ηνπ. Οη πξνζκείμεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ ήρσλ κέζα ζε δέθα ρξόληα -κε δεδνκέλε ηελ εηζαγσγή ησλ Mηθξαζηαηώλ δεμηνηερλώλ ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ ζηνλ θόζκν ηεο καγθηάο- δεκηνύξγεζε ην κεγάιν «κπνπκ», ηελ έθξεμε πνπ νλνκάζηεθε ξεκπέηηθν ηξαγνύδη, ηνπ νπνίνπ σο ηόπνο γέλλεζεο ζεσξείηαη ν Πεηξαηάο. Ζ επνρή ηεο εκθάληζεο ηνπ ξεκπέηηθνπ ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηηο πξώηεο εκπνξηθέο ερνγξαθήζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα από εηαηξείεο δίζθσλ, όπσο ε Columbia, ε His Master's Voice, ε Odeon (σζηόζν θάπνηεο ερνγξαθήζεηο ειιεληθώλ ηξαγνπδηώλ είραλ γίλεη έμσ από ηελ Eιιάδα, ζηηο HΠA θαη ζηελ Σνπξθία από ην 1904). Ωο απνηέιεζκα ηεο δηζθνγξαθίαο ήηαλ ην ξεκπέηηθν ηξαγνύδη -όπσο θαη ηα άιια είδε ηξαγνπδηώλ- λα θηάζεη ζε όιε ηελ επηθξάηεηα θαη ζπλεπώο λα απνθηήζεη ην δηθό ηνπ πηζηό θνηλό.

3 Λεμηιόγην θνκπνιόη ην [kombolói & kobolói] O45 : κεγάιεο ράληξεο από θόθαιν, θερξηκπάξη, γπαιί, μύιν θηι., ηξππεκέλεο ζην θέληξν θαη πεξαζκέλεο ζε λήκα ηνπ νπνίνπ νη άθξεο ελώλνληαη κε θόκπν, θαη νη νπνίεο κεηαηνπίδνληαη αξγά αξγά ε κία κεηά ηελ άιιε κε ηε βνήζεηα ηνπ ελόο ρεξηνύ, σο αξγόζρνιε αλδξηθή απαζρόιεζε παιαηόηεξσλ επνρώλ (ιατθ.) κπεγιέξη: Παίδσ ~. (πξνθ., ζπλήζ. επηξξεκαηηθά) δηαδνρηθή ζεηξά όκνησλ πξάμεσλ, γεγνλόησλ ή θαηαζηάζεσλ, ζπλήζ. δπζάξεζησλ ή αξλεηηθώλ: Λέεη ηα ςέκαηα ~. θνκπνινγάθη ην YΠOKOP. [κζλ. θνκπνιόγη κε απνβ. ηνπ κεζνθ. [γ] < θόκπ(νο) -ν- + -ιόγη > -ιόη θνκπνιόγ(η) -άθη] ληέθη ην [défi] O44 : είδνο ηπκπάλνπ πνπ απνηειείηαη από έλαλ μύιηλν θπιηλδξηθό ζθειεηό, κε ηε κία βάζε ηνπ θαιπκκέλε κε δέξκα, γύξσ από ηνλ νπνίν θξέκνληαη θύκβαια ην θξαηνύλ ζπλήζ. κε ην αξηζηεξό ρέξη θαη ην ρηππνύλ κε ην δεμί. ΦP ~ λα γίλεη, γηα ζπγθαηάβαζε ύζηεξα από επηκν λή: ~ λα γίλεη, ζα ζ ην θάλσ ην ραηίξη. [ηνπξθ. tef, def (από ηα πεξζ.) -η] β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγωγή Σν κπνπδνύθη, έγρνξδν όξγαλν παξαγλσξηζκέλν γηα κεγάιν δηάζηεκα δελ είλαη παξά ν ηακπνπξάο πνπ κλεκνλεύεηαη από ηνλ ζηξαηεγό Μαθξπγηάλλε ζηα Απνκλεκνλεύκαηα ηνπ. Αξθεηνί Έιιελεο δσγξάθνη ηνπ 19 νπ αηώλα απεηθνλίδνπλ παξόκνηα έγρνξδα ζηνπο πίλαθεο ηνπο, κε πην γλσζηή ηε θηγνύξα ηνπ P. Φεξαίνπ, ν νπνίνο ζε θάπνην έξγν θξαηάεη έλα κπνπδνύθη. Οξηζκέλνη κειεηεηέο ζεσξνύλ όηη πξνέξρεηαη από ηελ ηνπξθηθή κνπζηθή παξάδνζε. Οη πεξηζζόηεξνη, όκσο, δέρνληαη ηελ ηνπξθηθή πξνέιεπζε κόλν ηεο νλνκαζίαο, ελώ ζεσξνύλ ην όξγαλν έλα είδνο κεηεμέιημεο ηεο αξραηνειιεληθήο παλδνύξαο (παλδνπξίο). ύκθσλα κε απηή ηελ άπνςε, ην κπνπδνύθη πνπ θαηέρεη πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηε ιατθή νξρήζηξα, έρεη ζρήκα, δηαζηάζεηο θαη δηάηαμε ρνξδώλ, ίδηα πεξίπνπ εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα. Πέξαζε από ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ζηνπο Βπδαληηλνύο, επέδεζε ζηελ Σνπξθνθξαηία θαη ε άλζεζε ηνπ ζηηο κέξεο καο είλαη δεδνκέλε, παξόηη ππήξμε κηα πεξίνδνο ακθηζβήηεζεο ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηώλα. Οη παξαιιαγέο απηνύ ηνπ αξραίνπ νξγάλνπ ήηαλ αξθεηέο, κέζα ζηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ νλνκάδνληαλ θαηά θαηξνύο εθηόο από παλδνύξα ή παλδνπξίδα θαη ηξίρνξδνλ, ηακπνπξάο, ζακπνύξα, ηακπνύξηλ, ςαιηήξηνλ, κπνπδνύθη. Γίπια ζε απηά ηα νλόκαηα ππάξρνπλ θαη πνιιά άιια, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νλνκαηνινγία άιισλ κηθξόηεξσλ ή κεγαιύηεξσλ νξγάλσλ ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, ησλ ηακπνπξάδσλ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ήηαλ απιώο κηθξνηξνπνπνηήζεηο θαη παξαιιαγέο ηνπ ίδηνπ βαζηθνύ νξγάλνπ, ηνπ ηακπνπξά. Ο κνπζηθνιόγνο θαη θξηηηθόο Φνίβνο Αλσγεηαλάθεο πεξηγξάθεη ηελ πνξεία ηνπ ηακπνπξά θαη ηελ ηζηνξία ηνπ νλόκαηνο ηνπ σο ηηο κέξεο καο. Γηα ηε βπδαληηλή επνρή νη πεγέο είλαη πνιιέο, θαζώο ε παλδνύξα θαη ην θαλνλάθη, ήηαλ από ηα βαζηθόηεξα όξγαλα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο βπδαληηλήο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο, όπσο ηνλίδεη ν αξρηεπίζθνπνο Υξύζαλζνο ζην βηβιίν ηνπ γηα ηελ βπδαληηλή κνπζηθή. 2. Πεξηγξαθή Σν Μπνπδνύθη είλαη ιανπηνεηδέο έγρνξδν ιατθό κνπζηθό όξγαλν, κε αριαδόζρεκν αληερείν (ζθάθνο) από επηκήθεηο μύιηλεο ινπξίδεο, ηηο ληνύγηεο, θαη καθξύ βξαρίνλα, ην κπξάηζν ή κάληθν κε θιεηδηά ζηελ άθξε γηα ην ρόξδηζκα (θνύξδηζκα). Καηά κήθνο ηνπ βξαρίνλα ππάξρνπλ ιεπηά κεηαιιηθά ειάζκαηα, θάζεηα πξνο ηνλ επηκήθε

4 άμνλα ηνπ βξαρίνλα, πνπ ζθελώλνληαη ζε κία ιεπηή ζρηζκή θαη ιέγνληαη ηάζηα. Σα δηαζηήκαηα αλάκεζα ζηα ηάζηα, νξηνζεηνύλ ηελ απόζηαζε ηνπ εκηηνλίνπ. Γηαζέηεη ηξεηο ή ηέζζεξηο δηπιέο, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κνλέο, ρνξδέο ηηο νπνίεο ρηππά ν κνπζηθόο κε έλα κηθξό πιήθηξν ηελ πέλα. Αξρηθά ην κπνπδνύθη έθεξε ηξία δεύγε κεηαιιηθώλ ρνξδώλ θνπξδηζκέλεο ζε ηόλνπο ξε-ια-ξε (ππάξρνπλ επίζεο αλαθνξέο γηα επηάρνξδα ή θαη νθηάρνξδα ηξηθσληθά κπνπδνύθηα πάιη ζε ρόξδηζκα ξε-ια-ξε, κε ηε δηαθνξά όηη ε κπάζα ξε θαη άιινηε θαη ε ια απνηεινύληαλ από 3 ρνξδέο), ελώ αξγόηεξα απέθηεζε ηέηαξην δεύγνο θαη θνύξδηζκα λην-θα-ια-ξε (πάιη αλά δεύγνο). Παιηόηεξα ηα θνπξδίζκαηα (ληνπδέληα) άιιαδαλ αλάινγα κε ηνλ κνπζηθό δξόκν μακάμι ηεο εθηεινύκελεο κεισδίαο. Οη ηξόπνη απηνί δηαηεξήζεθαλ κέρξη ηνλ κεζνπόιεκν θαη ράζεθαλ ζηαδηαθά, νξηζηηθά δε κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ ηεηξάρνξδνπ. ύκθσλα κε ηνλ αείκλεζην Άθε Πάλνπ, κπνπδνύθη είλαη κόλν ην ηξίρνξδν ελώ ην άιιν, ην ηεηξάρνξδν, ην νλόκαδε ν ίδηνο ηεηξάθσλν. 3. ύγρξνλε ηζηνξία Από ην ηέινο ηνπ 19 νπ αηώλα ην κπνπδνύθη άξρηζε λα εμαθαλίδεηαη ζηαδηαθά από ηελ ειιεληθή δεκνηηθή κνπζηθή θαη, όηαλ ζρεκαηίζζεθαλ ηα δύν βαζηθά νξρεζηηθά ζρήκαηα, ε θνκπαλία ζηελ ζηεξηαλή Διιάδα (θιαξίλν, βηνιί, ιαγνύην, ζαληνύξη) θαη ε δπγηά ζηα λεζηά (βηνιί-ιανύην ή βηνιί-ιύξα), ην κπνπδνύθη έκεηλε εθηόο. Από εδώ θαη πέξα όκσο μεθίλεζε κηα λέα αθκή. ην δεύηεξν κηζό ηνπ 19 νπ αηώλα αληρλεύνληαη νη ξίδεο ηνπ ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνύ, ην νπνίν άξρηζε λα απνδίδεηαη κε ηε ζπλνδεία κπνπδνπθηνύ, αιιά όρη απνθιεηζηηθά, όπσο έγηλε αξγόηεξα. ηα 1935 ζρεκαηίζζεθε ε πξώηε επαγγεικαηηθή ξεκπέηηθε θνκπαλία (ην ζπλεζηζκέλν ζρήκα κε δύν κπνπδνύθηα, κηα θηζάξα θη έλα κπαγιακά ή θαη παξαιιαγέο). ηελ θνκπαλία ζπκκεηείραλ ν Μ. Βακβαθάξεο, πνπ έπαηδε κπνπδνύθη θαη ηξαγνπδνύζε, ν. Παγηνπκηδήο πνπ ηξαγνπδνύζε θπξίσο, ν Α. Γειηάο πνπ έπαηδε κπνπδνύθηα, θηζάξα θαη ηξαγνπδνύζε, θαη ν Γ. Μπάηεο πνπ έπαηδε κπαγιακά θαη ηξαγνπδνύζε. Σν ξεκπέηηθν σο κνπζηθό είδνο ηαπηίζζεθε κε ην κπνπδνύθη θαη ην όξγαλν απηό ηειεηνπνηήζεθε θαη αμηνπνηήζεθε ζηα ρέξηα κεγάισλ εθηειεζηώλ ηνπ αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ήηαλ νη: Βακβαθάξεο, Σζηηζάλεο, Παπατσάλλνπ, Υηώηεο, Μεηζάθεο θαη πνιινί άιινη. Ζ κεγάιε αιιαγή ζηελ ηερληθή ηνπ κπνπδνπθηνύ έγηλε από ηνλ Μ. Υηώηε, πνπ εηζήγαγε ην ηεηξάρνξδν κπνπδνύθη κε ην ζύγρξνλν θνύξδηζκα, ζηε δηζθνγξαθία θαη ζην πάιθν ηε δεθαεηία ηνπ Σν ηεηξάρνξδν, σο πην πνιπθσληθό, δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα πεξηζζόηεξεο θαη πην πινύζηεο ζπγρνξδίεο ελώ, επεηδή έρεη πεξηζζόηεξεο ρνξδέο, δηεπθνιύλεη ηνλ εθηειεζηή λα παίδεη ηηο θιίκαθεο θάλνληαο κηθξόηεξεο δηαδξνκέο ζηελ ηαζηηέξα κε ηα δάρηπια ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ. 4. Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία Από θαηαζθεπαζηηθή άπνςε ηα κπνπδνύθηα κπνξνύλ λα έρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο όρη κόλν ζηνλ αξηζκό ησλ ρνξδώλ αιιά θαη ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά, π.ρ. κήθνο κάληθνπ, πιάηνο, ύςνο, βάζνο ηνπ ερείνπ ή ζθάθνπο, ην πιάηνο ησλ μύιηλσλ θεηώλ ηνπ ζθάθνπο. Σηο δηαθνξέο απηέο θαζνξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο πνπ κε ηελ εκπεηξία ηνπ θαη αλάινγα κε ηνλ ήρν πνπ ζέιεη λα βγάδεη ην όξγαλν, ηξνπνπνηεί ηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ηνπ γηα λα πεηύρεη πην νμύ, πην βαζύ ή πην βαξύ ήρν. Σν κέγεζνο θαη ην είδνο ηνπ ερείνπ παίδνπλ ξόιν ζηελ ηνληθόηεηα ηνπ νξγάλνπ, ελώ ην κήθνο ηνπ κάληθνπ, θαη θαη επέθηαζε ησλ ρνξδώλ, δίλνπλ ηε δηαθνξά ζηελ ηνληθόηεηα ηνπ νξγάλνπ. Δλλνείηαη όηη θάζε κήθνο κάληθνπ έρεη δηαθνξεηηθό πιάηνο ηάζησλ αθνύ όια ηα κπνπδνύθηα έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ηάζησλ. Μεγάιε ζεκαζία ζηνλ ήρν έρεη θαη ε πνηόηεηα ησλ μύισλ από ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην όξγαλν. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζθάθνπο ζεσξείηαη όηη θαιύηεξα μύια είλαη ηεο

5 κνπξηάο, ηεο απηδηάο, ηεο θεξαζηάο, ηεο αθαθίαο, ηεο θηειηάο θη αθνινπζνύλ ηεο θαξπδηάο, ηνπ πιάηαλνπ, ηεο θαζηαληάο. Σν μύιν ηνπ ζθάθνπο πξέπεη λα είλαη ζπκπαγέο, ηδηόηεηα πνπ έρνπλ εθείλα ηα μύια πνπ πξνέξρνληαη από δέληξα βξαδείαο αλάπηπμεο. Σν θαπάθη ηνπ ζθάθνπο πξέπεη λα είλαη από θέδξν ή έιαην (θαηά πξνηίκεζε εξπζξειάηε) θαη λα είλαη, αλ είλαη δπλαηό, κνλνθόκκαην. Σν θαπάθη είλαη πνπ παίδεη ηνλ θύξην ξόιν ζηνλ ήρν γηαηί απηό πάιιεηαη θαη εληζρύεη θαη παξαηείλεη ηνπο παικνύο ησλ ρνξδώλ. ηελ πνηόηεηα ηνπ ήρνπ παίδεη ξόιν ν ινύζηξνο θαη ε επεμεξγαζία ηνπ ινπζηξαξίζκαηνο. Καιύηεξνο είλαη ν θπζηθόο ινύζηξνο από γνκαιάθα πνπ είλαη πεξαζκέλνο κε ην ρέξη ζε πνιιά ζηξώκαηα, κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν. Έηζη νη επηθάλεηεο ησλ μύισλ γίλνληαη πην ζπκπαγείο θαη πην αλαθιαζηηθέο, πέξα από ην θαιύηεξν αηζζεηηθό απνηέιεζκα. Σν κάληθν πξέπεη λα είλαη από πνιύ μεξό θαη ζθιεξό μύιν γηα λα κε ζθεπξώζεη θη απνκαθξύλεη ηηο ρνξδέο από ηελ ηαζηηέξα, νπόηε ην όξγαλν γίλεηαη θάιηζν θαη δπζθνιόπαηρην. Γηα λα ην πεηύρνπλ απηό νη νξγαλνθαηαζθεπαζηέο ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξεο ηερληθέο θη ν θαζέλαο έρεη ηα δηθά ηνπ κπζηηθά. Μπνξεί θαλείο λα βάιεη κέζα ζην κάληθν κηα κεηαιιηθή βέξγα πνπ απμάλεη ηελ αληνρή ζην ζθεύξσκα αιιά πξνζζέηεη πνιύ βάξνο. Σέηνηαο θαηαζθεπήο είλαη ηα ιεγόκελα «βηνκεραληθά» κπνπδνύθηα. Σν θαιύηεξν μύιν γηα κάληθν είλαη ην ζθελδάκη, ε θηειηά θαη ε θαξπδηά. Ζ πιάθα πνπ θάζεηαη πάλσ ζην κάληθν θαη ζ απηήλ ζθελώλνληαη ηα ζπξκάηηλα ηάζηα πξέπεη λα είλαη πνιύ ζθιεξή, ζπκπαγήο, από αλζεθηηθό μύιν αιιά θαη όκνξθν. Σα θαιύηεξα γηα απηή ηε ζέζε είλαη ν έβελνο, ν παιίζαλδξνο, ην ππμάξη θαη ε ηξηαληαθπιιηά, αλάινγα κε ην ρξώκα πνπ ζέινπκε λα έρεη ε ηαζηηέξα (ν έβελνο καύξν, ν παιίζαλδξνο θόθθηλν ζθνύξν, ε ηξηαληαθπιιηά θαζηαλνθόθθηλν κε όκνξθα λεξά θαη ην ππμάξη αλνηρηόρξσκν). Σέινο έξρνληαη ηα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζζέηνπκε ζην κπνπδνύθη. Απηά, όζν πην πνιιά είλαη, ηόζν ν ήρνο γίλεηαη πην κνπληόο. Γη απηό ζα αθνύζεηε ηνλ θαιύηεξν ήρν από ηα ιηηά κπνπδνύθηα, πην θαζαξό θαη πην «θακπαλάην». Μπνξεί, βέβαηα, έλα κπνπδνύθη λα έρεη δηαθνζκεηηθά από θπζηθά πιηθά (μύιν, ζεληέθη, ειεθαληόδνλην, ηαξηαξνύγα) θαη λα είλαη θαη «πινπκηζηό» θαη θαζαξόερν. Απηό έγθεηηαη ζηε καζηνξηά ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ξαθνπζηόο θαηαζθεπαζηήο ήηαλ ν πεξηβόεηνο Ενδέθ πνπ έθηηαμε κπνπδνύθηα γηα ηνπο κεγαιύηεξνπο θαιιηηέρλεο. Λέγεηαη όηη ην πξώην ηεηξάθσλν ην έθηηαμε απηόο, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, θαηά παξαγγειία θαη ππνδείμεηο ηνπ Μαλώιε Υηώηε. Έλα μερσξηζηό είδνο ηξίρνξδνπ κπνπδνπθηνύ, κε πνιύ βαζύ θαη καθξύ αιιά ζηελήο επηθάλεηαο θαπαθηνύ, πνπ βγάδεη έλαλ ηδηαίηεξν ήρν, είλαη ην γόλαην. Γόλαην έπαηδε ν κεγάινο ηξάηνο Παγηνπκηδήο ζηελ «ηεηξάδα ηνπ Πεηξαηώο», ηελ πξώηε ξεκπέηηθε θνκπαλία πνπ ίδξπζε ν Μάξθνο Βακαβαθάξεο. Άιιν είδνο, πάιη ηξίρνξδνπ, είλαη ην κηζνκπνύδνπθν ή κεζνκπνύδνπθν. Απηό έρεη κηθξόηεξν ερείν πνπ ην ζρήκα ηνπ είλαη ζρεδόλ εκηζθαίξην (θη όρη αριαδόζρεκν) θαη ην κάληθν ηνπ είλαη ιίγν θνληύηεξν (έρεη κήθνο ρνξδώλ 60 ή 62 εθαηνζηά). γ) Ο κπαγιακάο Ο κπαγιακάο ή κπαγιακαδάθη, (εθ ηνπ ηνπξθηθνύ baglama), είλαη λπθηό κνπζηθό όξγαλν, ζπγγελέο ηνπ κπνπδνπθηνύ (αιιά κηθξόηεξν ζε δηαζηάζεηο), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ειιεληθή ιατθή κνπζηθή. Καηά θαλόλα έρεη ηξεηο δηπιέο ρνξδέο. Ο ήρνο ηνπ κπαγιακά είλαη νμύο. Κάζε ρνξδή θνπξδίδεηαη κία νθηάβα πςειόηεξα από ηελ αληίζηνηρε ζην κπνπδνύθη. λπθηόο -ή -ό [niktós] E1 : γηα κνπζηθό όξγαλν πνπ παίδεηαη κε πέλα. [ιόγ. < αξρ. λπθ- (λύζζσ) `αγγίδσ κε νμύ αληηθείκελν -ηόο]

6 ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η ζεκαηνινγία ηνπ ξεκπέηηθνπ α) Γεληθά (ζέκαηα ηνπ ξεκπέηηθνπ: ν έξσηαο, ηα λαξθσηηθά (ραζίο, θνθαΐλε θ.α.), νη ηεθέδεο, ε θπιαθή, ηα ζπγγεληθά πξόζσπα (π.ρ. ε κεηέξα), ν ζάλαηνο, ε μεληηηά, ν ζηξαηόο ν πόιεκνο, νη εμσηηθνί ηόπνη, ε θηώρεηα, ε εξγαζία, ε αζζέλεηα, ε πνξλεία, νη κηθξέο ιύπεο, νη θαεκνί ησλ αλζξώπσλ, θαη άιια.) β. Αζξνγξαθία 1. Πξόζωπα ηεο Pίηζαο Mαζνύξα (απόζπαζκα) από ηελ εθεκ. Καζεκεξηλή (κόληκεο ζηήιεο) 2. Μάγθαο (ραξαθηήξαο) από Βηθηπαίδεηα 3. Η καγθηά θαη νη ξεκπέηεο απνζπάζκαηα από ην βηβιίν ηεο Ησάλλαο Κιεηάζηνπ: Τ. Μπίλεο βίνο ξεκπέηηθνο 1.1.Ρεκπέηηθα «Σεο θπιαθήο» Γεληί Κνπιέ (Γηα κηα γπλαίθα ράζεθα) Γεληί Κνπιέ Σα κάληαια Αληηιαινύλ νη θπιαθέο 1.2. «Σεο θπιαθήο» θείκελν ηνπ Η. Πεηξόπνπινπ ( )

7 ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η ζεκαηνινγία ηνπ ξεκπέηηθνπ α) Γεληθά Ζ ζεκαηνινγία ησλ ξεκπέηηθσλ ηξαγνπδηώλ θηλείηαη ζε ρώξνπο ζπλεζηζκέλνπο, όπσο απηόο ηνπ έξσηα, αιιά θαη ζε ηδηόκνξθνπο όπσο απηόο ηεο καγθηάο. Αξρηθά θπξηαξρνύζε ην εξωηηθό ζηνηρείν θαη ε ζεκαηνινγία λαξθωηηθά - θπιαθή - παξαλνκία. ηαδηαθά θαη κε ηελ εμάπισζε ηνπ ξεκπέηηθνπ ζε επξύηεξεο κάδεο ηα κάγθηθα ηξαγνύδηα πέξαζαλ ζην πεξηζώξην, θαη αλαδεηθλύνληαη πνιιά θνηλωληθά ζέκαηα, ρσξίο βέβαηα λα ράζεη ηε πξσηνθαζεδξία ηνπ ν έξσηαο. Έρνπλ γξαθηεί ξεκπέηηθα ηξαγνύδηα γηα ζέκαηα όπσο ν έξσηαο, ηα λαξθσηηθά (ραζίο, θνθαΐλε θ.α.) θαη νη ηεθέδεο, ε θπιαθή, γηα ζπγγεληθά πξόζσπα (π.ρ. ε κεηέξα), ν ζάλαηνο, ε μεληηηά, ζαηπξηθά, γηα ην ζηξαηό θαη ηνλ πόιεκν, γηα «κηθξά» ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, γηα εμσηηθνύο ηόπνπο, γηα ηελ θηώρεηα, γηα πξόζσπα, γηα ηελ εξγαζία, ηελ αζζέλεηα, ηελ πνξλεία, γηα ηηο κηθξέο ιύπεο, ηνπο θαεκνύο ησλ αλζξώπσλ θαη άιια. β. Αζξνγξαθία 1. Πξόζωπα ηεο Pίηζαο Mαζνύξα (απόζπαζκα) από ηελ εθεκ. Καζεκεξηλή (κόληκεο ζηήιεο) Ζ ιέμε καγθηά απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ ειιεληθνύ ιεμηινγίνπ. Απαληάηαη παληνύ, ζηνλ γξαπηό θαη ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν, θαη ζπλήζσο απνηειεί εθδήισζε εμππλάδαο θαη θνπηνπνλεξηάο. Ο γλσζηόο γισζζνιόγνο Γ. Μπακπηληώηεο ιέεη όηη καγθηά ζεκαίλεη ε ληαειίδηθε ζπκπεξηθνξά, ε ςεπηνπαιηθαξηά θαη ε ηθαλόηεηα λα πεηπραίλεη θαλείο απηό πνπ ζέιεη. ηελ πξνπνιεκηθή πεξίνδν, ζηα ρξόληα ηεο παξάγθαο, ηεο θαζνιάδαο θαη ηνπ θξεκκπδηνύ, ν κάγθαο -άξα θαη νη καγθηέο πνπ έθαλε- ήηαλ ε επηηνκή ηνπ αλδξηζκνύ. Θα ηνικνύζα λα πσ, ήηαλ ην ιατθό αλδξηθό πξόηππν. Βαξύο, κε καθξύ κνπζηάθη, κε ειαθξώο θπξησκέλνπο ώκνπο θαη πεξίεξγν πεξπάηεκα, κε παπνύηζηα κε γπξηζκέλεο κύηεο θαη ην θνκπνιόη αλά ρείξαο ήηαλ ην ακόξε ηνπ ιατθνύ γπλαηθείνπ πιεζπζκνύ. Αξγόηεξα ην όλνκα ηνπ κάγθα ζπλδέζεθε κε ηελ θνπιηνύξα ηνπ ξεκπέηηθνπ, γηα λα εμαλεκηζηεί σο αλδξηθό κνληέιν ζηηο κέξεο καο ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα παξακείλεη παξαθζαξκέλε ελλνηνινγηθά κόλνλ ε ιέμε καγθηά. Θα ζπκάζηε ίζσο ηνπο ζηίρνπο ηνπ Μαλώιε Ραζνύιε: «Οη κάγθεο δελ ππάξρνπλ πηα, ηνπο πάηεζε ην ηξέλν, κε κάγθηθν ζαιπάξαλε κε λαξγηιέ ζβεζκέλν...». 2.2 Μάγθαο (ραξαθηήξαο) (από Βικιπαίδεια) Ο κάγθαο, ζπλήζεο θνηλσληθόο ραξαθηήξαο ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηόδνπ, ζηπιηδαξηζκέλε κνξθή ηεο πεξηνδνιόγεζεο ηνπ ξεκπέηηθνπ θαη ηνπ κεζνπνιέκνπ ήηαλ θπξίσο άληξαο ησλ ιατθώλ αζηηθώλ ζηξσκάησλ πνπ ραξαθηεξηδόηαλ από

8 ππεξβνιηθή απηνπεπνίζεζε ή έπαξζε, θαζώο θαη από ηδηάδνπζα εκθάληζε ή ζπκπεξηθνξά. πλεζηζκέλα ζηελ εκθάληζε ηνπ κάγθα ήηαλ ην καθξύ κνπζηάθη, ηα κπηεξά παπνύηζηα κε γπξηζκέλεο κύηεο, ην θαβνπξάθη, ην παληειόλη κε ξίγα θαη ην θνκπνιόη. ηε κέζε θνξνύζαλ ηπιηρηό δσλάξη, θπξίσο γηα λα θξύβνπλ ηα κηθξά όπια -καραίξηα θαη πηζηόιηα- πνπ θνπβαινύζαλ. Πεξπαηνύζαλ κε ηδηόξξπζκν ηξόπν, ζα λα θνπηζαίλνπλ - από θεη θαη ην θνπηζαβάθεο, θνξώληαο κόλν ην έλα καλίθη απ ην ζαθάθη. Οη κάγθεο εκθαλίζηεθαλ σο θνπηζαβάθεδεο γύξσ ζηα 1870 θαη έδξαζαλ πεξίπνπ κέρξη ην 1892, νπόηε ν ηόηε δηεπζπληήο ηεο αζηπλνκίαο Μπατξαθηάξεο ηνπο θπλήγεζε αιύπεηα. Δθηόο από ηε θπιάθηζε θαη ην θνύξεκα κε ηελ ςηιή, έδσζε εληνιή λα ηνπο θόβνπλ ην κηζό κνπζηάθη (ππνρξεώλνληαο ηνπο λα μπξίζνπλ θαη ην άιιν κηζό - ζαλάζηκε πξνζβνιή γηα ηνπο κάγθεο ηεο επνρήο). Σνπο έθνβε επίζεο ηηο κύηεο απ ηα παπνύηζηα θαη ην καλίθη πνπ θξεκόηαλ. Σν 1896 πάλησο, θαηά ηνπο πξώηνπο νιπκπηαθνύο αγώλεο ηεο Αζήλαο, νη θνπηζαβάθεδεο επηζηξαηεύηεθαλ απ ηελ αζηπλνκία, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηαιεί ε μελόθεξηε εγθιεκαηηθόηεηα. Αξγόηεξα, κεηά ηνλ Πξώην Παγθόζκην Πόιεκν, ν ηύπνο ηνπ κάγθα γλώξηζε θαηλνύξγηα αλαβίσζε, απηή ηε θνξά ζπλδεκέλνο κε ηελ θνπιηνύξα ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. Ζ ειιεληθή ιατθή κνπζηθή έρεη αθηεξώζεη αξθεηά ηξαγνύδηα ηεο ζηελ πεξηγξαθή θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ κάγθα (βι. Τνπ Βνηαληθνύ ν Μάγθαο, Δ ληε ια καγθέ ληε Βνηαλίθ, Πνύζνπλ κάγθα ην Χεηκώλα, ή Μάγθαο βγήθε γηα ζεξγηάλη θ.ά.). Γηα ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο ππάξρνπλ αξθεηέο απόςεηο: 1. από ηε κάγθα = ελωκνηία άηαθηωλ πνιεκηζηώλ (αιβ.) 2. από ην Λαηηληθό mango, -onis ( Ν. Αλδξηώηεο) 3. από ην manika θαη από ηε ζπλήζεηα λα δίλνληαη ζε επγελείο ηππόηεο ηα καλίθηα ηωλ θπξηώλ ηεο απιήο. (Γ. Μπακπηληώηεο) ήκεξα ν ίδηνο όξνο εθαξκόδεηαη γηα ηνλ ιατθό παιεθαξά, άηνκν πνπ επηδεηθλύεη πξνθιεηηθά ή επηζεηηθά ηε δύλακε ηνπ ζηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν. Υξεζηκνπνηείηαη θακηά θνξά θαη ππνηηκεηηθά ζε θξάζεηο όπσο «θάλεη ην κάγθα», «ηδάκπα κάγθεο». πλζεηηθέο ιέμεηο: «βαξύκαγθαο», «ςεπηόκαγθαο» Η καγθηά θαη νη ξεκπέηεο Απόζπαζκα από ην βηβιίν ηεο Η. Κιεηάζηνπ: Τ. Μπίλεο βίνο ξεκπέηηθνο Δπεηδή αλαθέξσ αξθεηέο θνξέο ηε ιέμε κάγθαο, πξέπεη λα πσ πσο ηελ είδα θαη πσο ηελ έδεζα εγώ ηελ καγθηά ζην Bαξδάξε, ζηελ Tξνύκπα θαη ζηελ Οκόλνηα. νβαξόηεηα, ζπλέπεηα, κεηξηνθξνζύλε θαη απινρεξηά είλαη ηα βαζηθά πξνζόληα ηεο καγθηάο. Σηο ιέμεηο ξεκπέηεο θαη ξεκπέηηθε δσή ηηο έθεξαλ εδώ νη πξόζθπγεο Mηθξαζηάηεο, όπσο θη άιιεο πνιιέο ηνύξθηθεο ιέμεηο πνπ κε ην ρξόλν ειιεληθνπνηήζεθαλ θαη θαηαρσξίζηεθαλ ζην ειιεληθό ιεμηιόγην. H έλλνηα απηήο ηεο ιέμεο ζηελ ηνπξθηθή γιώζζα δελ είλαη θαιή, δηόηη ραξαθηεξίδεη ηνλ άλζξσπν πνπ δεη άζσηε θαη αιήηηθε δσή. ηελ Διιάδα, όκσο, ε ιέμε ξεκπέηεο απνδόζεθε ζ απηνύο πνπ δνύζαλ αλέκειε δσή. Γειαδή ζηνπο γιεληδέδεο, ζηνπο ζπάηαινπο, ζηνπο ηδνγαδόξνπο, ζηνπο αγαπεηηθνύο ηεο παιηάο επνρήο θαη γεληθά ζ όινπο απηνύο πνπ κε θάζε ηξόπν απνιάκβαλαλ ηε δσή γιεληώληαο πνηθηινηξόπσο θαη δελ ηνπο ελδηέθεξε ην κέιινλ, ε απνηακίεπζε, ε ζηαδηνδξνκία θαη ε δεκηνπξγία ελόο θαιύηεξνπ αύξην. «Αο πεξάζνπκε θαιά ζήκεξα θη έρεη ν Θεόο γηα αύξην». Απηό ήηαλ θαη είλαη ην πηζηεύσ ηνπ ξεκπέηε. Από ην 1930 θαη κεηά, ζε πνιιά ηξαγνύδηα αλαθέξεηαη ν ξεκπέηεο ή ε ξεκπέηηθε βξαδηά, πνπ ελλνεί ηνλ αλέκειν γιεληδέ ή ηε

9 βξαδηά πνπ είλαη γεκάηε από πηνηά, ρνξό, ηξαγνύδηα θαη θαιή παξέα. Δίλαη ηξόπνο δσήο ην λα δεηο ξεκπέηηθα. Ρεκπέηεο δελ ήηαλ κόλν απηνί πνπ έγξαςαλ θαη ηξαγνύδεζαλ ζθιεξά ιατθά ηξαγνύδηα. Τπήξραλ αξθεηνί παιηνί ζπλζέηεο θαη ηξαγνπδηζηέο πνπ δελ έδεζαλ ξεκπέηηθα. Ρεκπέηεο κπνξεί λα είλαη έλαο θησρόο ή έλαο πινύζηνο, έλαο αγξάκκαηνο ή έλαο δηαλννύκελνο, έλαο θαιιηηέρλεο ή έλαο απιόο εξγάηεο. Ρεκπέηεο ππήξραλ πάληα, ππάξρνπλ ηώξα θαη ζα ππάξρνπλ όζν ππάξρεη δσή. Δίλαη ηξόπνο δσήο ην λα ζ αξέζεη λα δεηο ξεκπέηηθα. H ξεκπέηηθε δσή όκσο ρξεηάδεηαη ρξήκαηα γηα λα ηελ απνιαύζεηο. Άξα ν ξεκπέηεο πξέπεη λα εξγάδεηαη γηα λα ρεη πάληα ιεθηά ζηελ ηζέπε ηνπ. Βαζηθόο όξνο ηνπ ξεκπέηε είλαη ε πεξεθάληα, ε ζνβαξόηεηα θαη ε ζπλέπεηα. Γελ είλαη ελνριεηηθόο, αιιά δελ αλέρεηαη θαη λα ηνλ ελνριήζνπλ. Γελ είλαη επηδεημίαο θαη πνιπινγάο, όπσο ηα θνπηζαβάθηα ηεο παιηάο επνρήο πνπ δεκηνπξγνύζαλ επεηζόδηα - θαη πάληα έηξσγαλ μύιν- κε κνλαδηθό ζθνπό λα δεκηνπξγνύλ ληόξν γύξσ από ην όλνκα ηνπο. Έλαο ζσζηόο ξεκπέηεο, ζέβεηαη γηα λα ηνλ ζέβνληαη, ζπκπεξηθέξεηαη ηππνηηθά γηα λα κε δίλεη δηθαίσκα λα ηνλ ζίμνπλ, είλαη ζπλεπήο, έρεη κπέζα. Νεζηηθόο κπνξεί λα κείλεη, απαηεώλαο θαη ραθηέο δελ γίλεηαη. Πάληα πξώηνο βάδεη ην ρέξη ζηελ ηζέπε, γηα λα πιεξώζεη, όηαλ βξεζεί ζε παξέα, γηαηί έηζη αηζζάλεηαη θαιύηεξα θαη δελ ηνλ λνηάδεη έζησ θη αλ πάεη κε ηα πόδηα ζην ζπίηη ηνπ. Δίλαη αδύλαηνλ ν ξεκπέηεο λ απνθηήζεη κεγάιε πεξηνπζία ή λα γίλεη κεγαινεπηρεηξεκαηίαο, γηαηί ηα ιεθηά δελ ηα ινγαξηάδεη, ηα ζθνξπά αζπιιόγηζηα, ηα παίδεη θαη κε ιίγα ιόγηα ηα γιεληάεη έηζη όπσο απηόο έρεη θηινζνθήζεη ηε δσή. Ρεκπέηεο θαη νηθνγέλεηα είλαη θάπσο δύζθνιν, γηαηί ν ξεκπέηεο άζεια ηνπ παξακειεί ηελ νηθνγέλεηα γηα λα απνιαύζεη ηηο πνιιέο αδπλακίεο πνπ έρεη κε ηνλ ηξόπν πνπ απηόο δηάιεμε λα δήζεη ηε δσή ηνπ. Ξελύρηηα, γιέληηα, ηδόγνο, γπλαίθεο θαη όια όζα επηζπκεί ν ξεκπέηεο, είλαη αληίζεηα κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή. Όιεο νη γπλαίθεο πνπ παληξεύηεθαλ ξεκπέηεο, πέξαζαλ δπζηπρηζκέλε δσή ή δηέιπζαλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. O γλήζηνο ξεκπέηεο δελ ζθύβεη ην θεθάιη ζε θακηά γπλαίθα θη από πεξεθάληα θαη εγσηζκό ρσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή. H ζπκπεξηθνξά ηνπ ξεκπέηε ζηελ γπλαίθα είλαη απόιπηα αλαηνιίηηθε. Θέιεη λα επηβάιιεηαη, λα δηαηάδεη, δελ ζπγθηλείηαη εύθνια από θιάκαηα ή ηα γλσζηά γπλαηθεία θακώκαηα θαη όξθνπο. Δίλαη από ηε θύζε ηνπ ζθιεξόο θαη δύζπηζηνο ζηε γπλαίθα. Αληίζεηα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ θαη ζηνπο θίινπο ηνπ είλαη επγεληθή θαη γεκάηε θαινζύλε. H θαξδηά ηνπ ξεκπέηε πνλάεη εύθνια γηα πξάγκαηα πνπ γηα άιινπο πεξλάλε απαξαηήξεηα. O πεηλαζκέλνο, ν πνλεκέλνο, ν αλάπεξνο, ν άξξσζηνο θάλνπλ ην ξεκπέηε λα κειαγρνιεί θαη λα πξνζπαζεί λα βξεη ηξόπν λα απαιύλεη ηνλ πόλν θαη ηα βάζαλα ηνπο. O ξεκπέηεο γελληέηαη κ απηά ηα αγαζά αηζζήκαηα ηνπ πνπ γηα ηελ θνηλσλία καο είλαη ειαηηώκαηα. Καηά βάζνο είλαη άλζξσπνο ηνπ Θενύ. Άθαθνο, πνηέ κνρζεξόο ή δειόθζσλ, νύηε παξαδόπηζηνο. Έρεη θηινζνθήζεη ηε δσή κε ην δηθό ηνπ κπαιό θαη δεη ζην δηθό ηνπ θόζκν, καθξηά από ηνπο ζπλεζηζκέλνπο λόκνπο ηεο δσήο. Γειαδή θάλσ νηθνγέλεηα, απνθηώ πεξηνπζία, ηε κνηξάδσ ζηα παηδηά κνπ, γεξάζθσ θαη πεζαίλσ. O ξεκπέηεο ζθέθηεηαη αιιηώο, δειαδή, γηα λα γίλνπλ όια απηά, πξέπεη εγώ λα ζηεξεζώ ηε δσή κνπ, ώζηε λα απνθαηαζηήζσ ηα παηδηά κνπ θαη λα δηαησλίζσ ην αλζξώπηλν γέλνο. Λαλζαζκέλε ζθέςε, αιιά έρεη ηε δηθή ηεο βαζηά θηινζνθία. Πνιιέο παγθόζκηεο θπζηνγλσκίεο έδεζαλ θαηά θάπνην ηξόπν ξεκπέηηθε δσή ζ όιε ηεο ηε κεγαινπξέπεηα θαη ζ όιν ηεο ην κεγαιείν. Kαδίλα, ηππνδξνκίεο, γπλαίθεο, θξνπαδηέξεο, ηαμίδηα θαη πνιιά όζα δελ θηάλεη ε ζθέςε ελόο θνηλνύ ζλεηνύ. Τπάξρεη ε ιαλζαζκέλε γλώκε όηη ξεκπέηεο είλαη κόλν όζνη αζρνιήζεθαλ κε ην βαξύ ιατθό ηξαγνύδη θαη έδεζαλ ή δνπλ ηε δσή ηνπο θαηά θάπνηνλ ηξόπν άζσηα ή κπεξκπάληηθα. Γελ είλαη έηζη, γηαηί πνιινί από ηνπο παιηνύο κπνπδνπθηζήδεο δελ είραλ ζρέζε κε ηε ξεκπεηνζύλε. Καη όκσο όινη ηνπο ζηα ηξαγνύδηα ηνπο κηιάλε γηα

10 ξεκπέηηθε δσή θαη εμπκλνύλ ηνπο ξεκπέηεο. Κη έηζη απ ην 50 θαη κεηά νη δηαλννύκελνη άξρηζαλ λα ιέλε όιν ην ιατθό καο ηξαγνύδη ξεκπέηηθν ηξαγνύδη. Ρεκπέηεο ήηαλ νη πεξηζζόηεξνη ραζάπεδεο, ιαραλαγνξίηεο, ιεζρηάξρεο θαη γεληθά απινί εξγάηεο άλζξσπνη ηνπ ιανύ. Κάζε άλζξσπνο άζρεηα κε ην ηη αζρνιείηαη κπνξεί λα δεη ξεκπέηηθα. H ξεκπέηηθε δσή απαηηεί ρξήκαηα, άξα έλαο αξγόζρνινο ή ηεκπέιεο δελ κπνξεί λα νλνκαζηεί ξεκπέηεο. H πεξεθάληα θαη ε αμηνπξέπεηα είλαη ηα πξνζόληα ηνπ γλήζηνπ ξεκπέηε. Πνηέ θαλέλαο ξεκπέηεο ηνπ ιατθνύ ηξαγνπδηνύ ή άιινπ επαγγέικαηνο, δελ πεξπάηεζε θαη δελ κπήθε ζε καγαδί κε βξώκηθα, ηζαιαθσκέλα θαη απεξηπνίεηα ξνύρα. Σν παπνύηζη θαη ην πνπθάκηζν πάληα ζηελ ηξίρα θη αο κελ ήηαλ ηα θνπζηνύκηα θαζκήξηα Αγγιίαο, θηάλεη λα ηαλ θαζαξά θαη ζηδεξσκέλα. Nηύλεηαη πάληα θιαζηθά, γηαηί ην θιαζηθό είλαη πάληα κόδα. Οη ζεκεξηλνί θαιιηηέρλεο πνπ ζέινπλ λα κηκεζνύλ ηνπο ξεκπέηεο, ίζσο από άγλνηα ή αθέιεηα, δπζθεκνύλ ηε ξεκπέηηθε δσή. Γελ πξνζέρνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο, ην ληύζηκν ηνπο, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη πνιιά άιια έρνπλ έιιεηςε ζνβαξόηεηαο. Υηιηάδεο άλζξσπνη έδεζαλ θαη δνπλ ξεκπέηηθα, αιιά ζηελ νπζία νη αγλνί, νη ζσζηνί ξεκπέηεο ήηαλ θαη είλαη ιίγνη. Αιίκνλν αλ είλαη ξεκπέηεο ν θαζέλαο πνπ παίδεη, πίλεη ή θνπκάξεη θαη ηξαβηέηαη κε γπλαίθεο. H ξεκπέηηθε δσή έρεη απζηεξνύο όξνπο θαη λόκνπο. 1.1.Ρεκπέηηθα «Σεο θπιαθήο» Γεληί Κνπιέ (Γηα κηα γπλαίθα ράζεθα) ηίρνη: Δπηπρία Παπαγηαλλνπνύινπ Μνπζηθή: Βαζίιεο Τζηηζάλεο Αλ ζέιεηο κάλα λα ην δεηο ην δύζηπρν παηδί ζνπ, έια κεζ ζην Γεληί Κνπιέ λα θιάςεη ε ςπρή ζνπ, έια κεζ ζην Γεληί Κνπιέ λα θιάςεη ε ςπρή ζνπ, γηα κηα γπλαίθα ράζεθα ζθιεξά θαηαδηθάζηεθα. Μεζ ζην θειί ην ζθνηεηλό πεξλώ ρσξίο ειπίδα θαη ηε βαξηά καλνύια κνπ ηε ζέξλσ αιπζίδα, γηα κηα γπλαίθα ράζεθα ζθιεξά θαηαδηθάζηεθα. Σα ξνύρα, ην ξνιόη κνπ, ζα ζηα γπξίζσ πίζσ, γηαηί κεζ ζην Γεληί Κνπιέ ηα ληάηα κνπ ζ αθήζσ, γηα κηα γπλαίθα ράζεθα ζθιεξά θαηαδηθάζηεθα Γεληί θνπιέ ηίρνη: Γηώξγνο Μεηζάθεο Μνπζηθή: Γηώξγνο Μεηζάθεο Βξάδηαζε θαη ζην Γεληί Κνπιέ ζσπάζαλε ηα ζήκαληξα ζθνηάδη είλαη βαζύ θάπνηνο όκσο θάπνηνο πνπ πνλάεη δελ κπνξεί λα θνηκεζεί Έια καλνύια κνπ πξηλ κε δηθάζνπλε θιάςε λα κ απαιιάμνπλε Γελ είλαη ην ζθάικα κνπ βαξύ

11 βαξηά όκσο ηα ζίδεξα βαξηά θη ε θπιαθή είλαη πόλνο, πόλνο θαη καξάδη αδηθία λα ζε βξεη Σα κάληαια ηίρνη: Βαζίιεο Τζηηζάλεο Μνπζηθή: Βαζίιεο Τζηηζάλεο Ξππλώ θαη βιέπσ ζίδεξα ζηε γε ζηεξεσκέλα θαη κ αιπζίδεο ζηαπξσηέο ηα ρέξηα κνπ δεκέλα Πέζαλ ηα κάληαια βαξηά θαη ζθνηεηληάζαλ ηα θειηά Με δέζαλ ρεηξνπόδαξα ζαλ ηνλ εγθιεκαηία ζηελ θαηαδίθε κνπ απηή γπλαίθα είλαη αηηία Πέζαλ ηα κάληαια βαξηά θαη ζθνηεηληάζαλ ηα θειηά Βξνληνύλ νη αιπζίδεο κνπ μππλώ αιαθηαζκέλνο θαη κόιηο πηάζσ ζίδεξα ρηππηέκαη απειπηζκέλνο Βξνληνύλε βέξγεο θαη θιεηδηά θαη ζθνηεηληάδνπλ ηα θειηά Αληηιαινύλε νη θπιαθέο ίρνη: Μάξθνο Βακβαθάξεο Μνπζηθή: Μάξθνο Βακβαθάξεο Αληηιαινύλε νη θπιαθέο η Αλάπιη θαη Γεληί Κνπιέο Αληηιαινύλε ηα ζήκαληξα πγγξνύ θαη παξαπήγκαηα Αλ είζαη κάλα θαη πνλείο έια κηα κέξα λα κε δεηο Έια πξηλ κε δηθάζνπλε θιάςε λα κ απαιιάμνπλε

12 Η Άλω Πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο - Επηαπύξγην (Γεληί Κνπιέ) Ζ πεξηνρή ηεο Άλσ Πόιεο δηαζώζεθε από ηελ ππξθαγηά ηνπ 1917, βξίζθεηαη ζην βνξεηόηεξν θαη ςειόηεξν ηκήκα ηεο παιηάο πόιεο θαη απνηειεί ηελ Αθξόπνιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Δδώ πεξηιακβάλνληαη ζεκαληηθά κλεκεία, όπσο ηα Σείρε κε ηελ Αθξόπνιε θαη ην Δπηαπύξγην, ν λαόο ηνπ Οζίνπ Γαβίδ, ν λαόο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ Οξθαλνύ, ν λαόο ησλ Σαμηαξρώλ, ε Μνλή Βιαηάδσλ, ν λαόο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο, ν λαόο ηνπ Πξνθήηε Ζιία, βπδαληηλά ινπηξά, ην Αιαηδά Ηκαξέη, θ.ά. Σν Επηαπύξγην ην ςειόηεξν ηκήκα ηεο Θεζζαινλίθεο από ηα αξραία ρξόληα δεκηνπξγήζεθε ηζρπξή ε Αθξόπνιε ζηελ νπνίν ζα κπνξνύζε λα θαηαθύγεη ν πιεζπζκόο ζε πεξίπησζε θαηάιεςεο ηεο από επηδξνκείο. Δδώ ηα θάζηξα είλαη ςειά θαη νη πύξγνη ππθλνί, όπνπ κάιηζηα ην επηηξέπεη ην έδαθνο ππάξρεη θαη πξνηείρηζκα. ηε βνξεηναλαηνιηθή θνξπθή ηεο Αθξόπνιεο θαη όιεο ηεο πόιεο δεκηνπξγήζεθε ην ηειεπηαίν θαη ην ηζρπξόηεξν νρπξό άκπλαο, κε ηζρπξά ηείρε θαη εθηά πύξγνπο, ην Δπηαπύξγην. ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή είλαη, - έξγν ηεο Παιαηνιόγηαο επνρήο (14νο αη.) - έλα εληππσζηαθό θξνπξηαθό ζπγθξόηεκα. Από ηνπο εθηά πύξγνπο ηνπ θξνπξίνπ ν κεζαίνο ηεο εηζόδνπ είλαη έξγν ησλ Σνύξθσλ, ηνπ Υηίζηεθε ακέζσο κεηά ηελ άισζε ηεο πόιεο (1430) από θάπνηνλ Σζανύο κπέε. Δίλαη ν πύξγνο ηνπ Γεληί Κνπιέ, ν νπνίνο έδσζε ην όλνκα ηνπ ζε όιν ην θξνπξηαθό ζπγθξόηεκα. Σν Δπηαπύξγην σο ην 1989 ρξεζηκνπνηήζεθε σο θπιαθή όρη κόλν γηα παξαβάηεο ηνπ πνηληθνύ θώδηθα αιιά θαη γηα πνιηηηθνύο θξαηνύκελνπο. Ζ θήκε ηνπ ηδηαίηεξα ζηα ρξόληα ηεο θαηνρήο αιιά θαη ηνπ εκθπιίνπ ππήξμε ηξνκαθηηθή. Όπνηνο έκπαηλε εδώ κέζα δελ μαλάβγαηλε, νη απνδξάζεηο ήηαλ αδύλαηεο θαη νη πνηλέο πνπ επηβάιινληαλ ζηνπο θξαηνύκελεο βαξύηαηεο, νη πεξηζζόηεξνη άιισζηε απ απηνύο ήηαλ ζαλαηνπνηλίηεο. Οη ζπλζήθεο ηέινο θξάηεζεο ήηαλ άζιηεο. Οη θπιαθέο ηνπ Γεληί Κνπιέ έρνπλ πεξάζεη ζε πνιιά ξεκπέηηθα ηξαγνύδηα. Καηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ζην θξνύξην πξαγκαηνπνηνύληαη πνιιέο επηζθεπέο, αλαζηειώζεηο, αλαπιάζεηο, δεκηνπξγνύληαη ρώξνη γηα κνπζεία, άιινη γηα πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο θηι.] «Σεο θπιαθήο» θείκελν ηνπ Η. Πεηξόπνπινπ ( ) Τπάξρεη έλα πεξηβάιινλ δσήο πνπ δελ ζέιεη λα ην μέξεη ν ιεγόκελνο «θαζώο πξέπεη» θόζκνο. Μηιάεη γη απηό θαη γηα ηνπο αλζξώπνπο ηνπ κε πεξηθξόλεζε. Δίλαη νη θπιαθηζκέλνη, πνπ ζεσξνύληαη απ όινπο απόβιεηνη ηεο θνηλσλίαο - θαηαθάζη ηεο θαη ληξνπή ηεο. Ο Ζιίαο Πεηξόπνπινο, ζπγγξαθέαο κε εξεπλεηηθέο θεξαίεο, πνπ έηπρε λα πεξάζεη από ηηο θπιαθέο, ππόζρεηαη πσο ζα γξάςεη έλα βηβιίν-ζηηιέην, πνπ ζα βγάιεη ζηελ επηθάλεηα όιν ην πύν πνπ θξύβεη ην θνηλσληθό απόζηεκα ησλ θπιαθώλ θαη πνπ ζα ζηξέθεηαη όρη ελαληίνλ ησλ θπιαθηζκέλσλ, αιιά ελαληίνλ ηεο εμνπζίαο θαη ησλ ππεξεηώλ ηεο. αλ πξόινγνο ηνπ, κηθξή πηθξή γεύζε από ηελ εξγαζία πνπ εηνηκάδεη, κπνξεί λα ζεσξεζεί ην βηβιίν «Της θσλακής». Αλαθέξεηαη ζηνπο δηάθνξνπο ηξόπνπο έθθξαζεο ησλ θπιαθηζκέλσλ θαη απνθαιύπηεη πνιιέο πηπρέο ηεο ζθιεξήο θη άραξεο δηαβίσζεο ηνπο. Σν βηβιίν ζπκπιεξώλεηαη κε νξηζκέλα γξαπηά ληνθνπκέληα - θξαπγέο αγαλάθηεζεο θη επηθιήζεηο γηα δηθαηνζύλε θη αλζξσπηζκό. Όια απηά δνζκέλα κε ηε δσληάληα θαη ηνλ παικό ηνπ ζπγγξαθέα. Καη ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο ζπκπιεξώλεηαη κε εηθόλεο, παξαζηάζεηο θαη ζρέδηα, έηζη πνπ ην ληνθνπκέλην λ απνθηά πεξηζζή απζεληηθόηεηα.

13 .. «Σηελ ινγνηερληθή πηάηζα θεκνινγείηαη όηη γξάθσ έλα βηβιίν γηα ηηο ειιεληθέο θπιαθέο ή θάηη ηέηνην. Γελ ην αξλνύκαη. Όλησο εηνηκάδσ θάπνην ζρεηηθό θείκελν αθαζόξηζηνπ είδνπο - αγλνώ αλ είλαη αθήγεκα, κειέηε, επζπκνγξάθεκα, ή ιίβεινο. Πάλησο ζα είλαη έλα βηβιίν-ζηηιέην πνπ ζα ζηξέθεηαη ελαληίνλ ησλ ππεξεηώλ ηεο Δμνπζίαο. Όηαλ ζα δεκνζηεπηεί απηό ην βηβιίν (ζε μέλε γιώζζα θπζηθά) εγώ ν ίδηνο πξέπεη λα βξίζθνκαη ρίιηα κίιηα καθξηά απ ηελ παηξίδα. Κάλσ εηνύηε ηε δηεπθξίληζε γηα λα θαηαιήμσ: ην αλά ρείξαο βηβιίν δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην άιιν βηβιίν πνπ εηνηκάδσ. Τν παξόλ βηβιίν παξνπζηάδεη δηάθνξνπο ηξόπνπο εθθξάζεσο ησλ θπιαθηζκέλσλ. Ο ηξόπνο δηαβηώζεσο ζηηο θπιαθέο καο ζπληζηά έλαλ εηδηθό ηξόπν θαηαπηέζεσο. Ο θαηάδηθνο επηβάιιεηαη λα επηδήζεη, ν θαηάδηθνο ζέιεη λα δείμεη ηε ιεβεληηά ηνπ, ν θαηάδηθνο πξέπεη κε θάζε ηξόπν λα δηαζθεδάζεη, ν θαηάδηθνο έρεη ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο, ν θαηάδηθνο πλίγεηαη από κνλαμηά, ν θαηάδηθνο κηζεί ηνπο δεζκνθύιαθεο, ν θαηάδηθνο ζηελάδεη, ν θαηάδηθνο δεηάεη βνήζεηα θαη θαλείο δελ ζπεύδεη. Απηή, πεξίπνπ, είλαη ε δπλακηθή θαη πξνβιεκαηηθή ηεο θπιαθήο. Κη απέλαληη ζ απηήλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα ν λενειιεληθόο κηθξναζηηθόο θνλθνξκηζκόο αληηηάζζεη ηα γεινία θαη αλήζηθα θξαζηηθά θιηζέ: ν εγθιεκαηίαο είλαη αληηθνηλσληθό νλ (ελώ ν ρσξνθύιαθαο είλαη θνηλσληθό δώνλ) - επηπρώο πνπ ν ππόθνζκνο απνηειεί κηαλ ειάρηζηε κεηνλόηεηα (ιεο θαη νη εθαηνκκπξηνύρνη είλαη κεγαιύηεξε κεηνλόηεο) - ν Νόκνο ππεξάλσ όισλ (ησλ θησρώλ, ελλνείηαη) θηι.. Δλ πάζε πεξηπηώζεη, όηαλ ήκνπλα ζηελ θπιαθή εδηπιάξσλα θαηάδηθνπο ηνπ θνηλνύ πνηληθνύ δηθαίνπ, θαη, θπξίσο, παηδηά ηεο θάξαο (ηνπηέζηηλ, ηνπ ππόθνζκνπ). Δδώ θαη ηξηάληα ρξόληα παξαθνινπζώ κε πάζνο θαη ζεβαζκό ηνλ ηξόπν πνπ δνπλ θαη ζθέθηνληαη, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν πνπ εθθξάδνληαη θαη αληηδξνύλ νη άλζξσπνη ηνπ ππόθνζκνπ. Με ηνλ θαηξό αιιάδσ ζηάζε απέλαληη ηνπο. Παηδηόζελ κηζνύζα ηνπο ξαζνθνξεκέλνπο, ελώ αγαπνύζα όζνπο είραλε ηα ρεξάθηα ηνπο δεκέλα κε αιπζίδεο. Γηαηί δελ μερλώ ηελ επνρή όπνπ κηθξέο νκάδεο θαηαδίθσλ, κε ηα ρέξηα ζηνπο θειεςέδεο θαηεπζύλνληαλ ζηα δηθαζηήξηα ζπλνδεπόκελεο από θνπζηνδίεο ηδαληαξκάδσλ - θαη δελ μερλώ εθείλεο ηηο δηαβαηηθέο θπξνύιεο πνπ βάδαλε ζηηο ηζέπεο απηώλ ησλ θαηαδίθσλ θνπινύξηα θαη ηζηγάξα, θαη, θάπνηε θάλα θξάγθν. Αξγόηεξα, έθεβνο σλ, εδηάβαζα ηηο Αναμνήζεις απ ηο ζπίηι ηων πεθαμένων ηνπ Νηνζηνγηέβζθη θαη ηνπο Εθηά κρεμαζμένοσς ηνπ Αληξέγηεθ, ινγνηερλήκαηα πνπ κε κπάζαλε ζηελ θηινινγία ηεο θπιαθήο. Γηα ρξόληα θπξηαξρνύζε πάλσ κνπ ε γξαθηθόηεηα ησλ αλζξώπσλ ηνπ ππόθνζκνπ. Σηγά-ζηγά, όκσο, άξρηζα λα ζπλεηδεηνπνηώ ην είδνο θαη ηα όξηα απηήο ηεο θάζηαο. Σηελ πξνζέγγηζε θαη θαηαλόεζε βνεζνύζε ε ινγνηερλία. Σηελ άπσζε θαη παξεμήγεζε νδεγνύζε ε λνκηθή κνπ θαηάξηηζε θαη νη εζηθνινγηθέο πξνθαηαιήςεηο. Μόλν ηα ηειεπηαία έηε κπόξεζα λα πιεζηάζσ ηηο ξίδεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Πξνεγνπκέλσο θαηάθεξα λα απνηηλάμσ όιν ην ζύκπιεγκα ησλ δνηώλ γλώζεσλ θαη ηεο ηπθιήο εζηθνινγίαο, πνπ κνπ κπινθάξηδε λνπ θαη ςπρή. Τν κνλνπάηη πνπ αθνινύζεζα άλνημε όηαλ ρξεηάζηεθε λα απαληήζσ ζην εξώηεκα: γηαηί ν πνηληθόο θώδηθαο πξνβιέπεη ηόζν κεγάιεο πνηλέο γηα ην αδίθεκα ηεο θινπήο;»

14

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada IDC LTD ΤΕΦΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ TEL: +30 210 9613122 MOB: +30 6945 551140 www.idcgreece.com email: info@idcgreece.com 1 / 5 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ 2011 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντησ- Πατζρασ ςτο ςπίτι Κεφαλληνοφ Λουκία INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS 0 14/10/2011 Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο Σθηάζνο

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα