ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΜΑΘΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Δ ΜΔΣΑΝΑΣΔ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΛΩΟΤ ΚΑΣΟΗΚΟΤ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΜΑΘΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Δ ΜΔΣΑΝΑΣΔ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΛΩΟΤ ΚΑΣΟΗΚΟΤ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΜΑΘΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Δ ΜΔΣΑΝΑΣΔ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΛΩΟΤ ΚΑΣΟΗΚΟΤ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ Σν Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΚΔΠΑ / Common European Framework for Languages - CEFR, 2001) είλαη έλα έγγξαθν πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή γηα ζέκαηα Παηδείαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. χκθσλα κε ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην αλαθνξάο γηα ηε γιψζζα: εθκάζεζε, δηδαζθαιία, αμηνιφγεζε, ππάξρνπλ έμη γισζζηθά επίπεδα (Α1,Α2,Β1,Β2,Γ1,Γ2). ΔΠΗΠΔΓΟ Α1 Σν επίπεδν Α1 είλαη ην πξψην ηεο ζεηξάο ησλ έμη επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο θαη ραξαθηεξίδεη ην ρξήζηε ηεο γιψζζαο βαζηθό ρξήζηε. Ο ρξήζηεο πνπ πεξλά απηφ ην επίπεδν πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα: Μπνξεί λα θαηαλνήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαζεκεξηλέο εθθξάζεηο πνπ ηνπ είλαη νηθείεο θαη πνιχ βαζηθέο θξάζεηο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ. Μπνξεί λα ζπζηεζεί θαη λα ζπζηήζεη άιινπο θαη κπνξεί λα ξσηήζεη θαη λα απαληήζεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ πξνζσπηθά ζηνηρεία, φπσο ην πνχ κέλεη, ηα άηνκα πνπ γλσξίδεη θαη ηα πξάγκαηα πνπ θαηέρεη. Μπνξεί λα ζπλδηαιιαγεί κε απιφ ηξφπν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ κηιάεη αξγά θαη θαζαξά θαη είλαη δηαηεζεηκέλνο λα βνεζήζεη.

2 Κνηλά Δπίπεδα Αλαθνξάο: πιέγκα απηναμηνιόγεζεο ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μπνξψ λα αλαγλσξίζσ γλσζηέο ιέμεηο θαη πνιχ ζηνηρεηψδεηο θξάζεηο πνπ αθνξνχλ εκέλα, ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ην άκεζν ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ, φηαλ νη άλζξσπνη κηινχλ αξγά θαη θαζαξά. ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ Μπνξψ λα θαηαλνήζσ γλσζηά νλφκαηα, ιέμεηο θαη πνιχ απιέο πξνηάζεηο, π.ρ. ζε αλαθνηλψζεηο θαη αθίζεο ή ζε θαηαιφγνπο. ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μπνξψ λα ζπλδηαιέγνκαη κε απιφ ηξφπν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν άιινο είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα επαλαιάβεη ή λα επαλαδηαηππψζεη ηα ιεγφκελά ηνπ κε κηθξφηεξε ηαρχηεηα νκηιίαο θαη λα κε βνεζήζεη λα δηαηππψζσ απηφ πνπ πξνζπαζψ λα πσ. Μπνξψ λα θάλσ εξσηήζεηο θαη λα δψζσ απαληήζεηο πάλσ ζε ζέκαηα άκεζεο αλάγθεο ή πάλσ ζε πνιχ γλσζηά ζέκαηα. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ απιέο θξάζεηο θαη πξνηάζεηο γηα λα πεξηγξάςσ πνχ κέλσ θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ γλσξίδσ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ Μπνξψ λα γξάςσ κηα ζχληνκε, απιή θάξηα, ζηέιλνληαο γηα παξάδεηγκα ραηξεηηζκνχο απφ ηηο δηαθνπέο. Μπνξψ λα ζπκπιεξψζσ πξνζσπηθά ζηνηρεία ζε έληππα, λα γξάςσ γηα παξάδεηγκα ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηελ εζληθφηεηά κνπ ζε έλα έληππν δηακνλήο ζε μελνδνρείν. Σν Δπίπεδν Α1 (Breakthrough) ζεσξείηαη ην ρακειφηεξν επίπεδν γελεηηθήο γισζζηθήο ρξήζεο ην ζεκείν ζην νπνίν ν καζεηήο κπνξεί λα ζςνδιαλέγεηαι με απλό ηπόπο, να θέηει και να απανηά ζε απλέρ επωηήζειρ ζσεηικέρ με ηον ίδιο, ηο πού μένει, ηοςρ ανθπώποςρ πος γνωπίζει, ηα ππάγμαηα πος ηος ανήκοςν, να ξεκινά και να ανηαποκπίνεηαι ζε απλέρ δηλώζειρ πος αθοπούν άμεζερ ανάγκερ ή πολύ οικεία θέμαηα, αληί λα ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν, πξνβαξηζκέλν, ιεμηθά νξγαλσκέλν ξεπεξηφξην θξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο.

3 ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΟΤΗΑΣΗΚΑ- ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ Αξζεληθά Θειπθά Οπδέηεξα Ηζνζύιιαβα -αο, -εο, νο Ηζνζύιιαβα αξραηόθιηηα -α, ε Ηζνζύιιαβα -ν, -η ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΟΤΗΑΣΗΚΑ- ΤΠΟΚΟΡΗΣΗΚΑ Γηάθνξα: άθιηηα δάλεηεο ιέμεηο ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΔΠΗΘΔΣΑ- ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ -νο, -ε/-α, -ν -νο, -ηα, -ν Πνιχο, πνιιή, πνιχ Κηεηηθά επίζεηα πγθξηηηθφο πεξηθξαζηηθά ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΔΠΗΘΔΣΑ- ΠΑΡΑΘΔΣΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ- ΑΝΣΩΝΤΜΗΔ - ΥΡΖΖ Πξνζωπηθέο αληωλπκίεο (α, β, γ πξνζψπνπ): νλνκαζηηθή, αηηηαηηθή-δπλαηνί θαη αδχλαηνη ηχπνη-, άκεζν αληηθείκελν Κηεηηθέο Δξωηεκαηηθέο: ηη, πνηνο, πφζνο, πνηαλνχ Αόξηζηεο: έλαο, θαλείο, ηίπνηε, άιινο Γεηθηηθέο: απηφο, εθείλνο ΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΦΩΝΖ ΓΗΑΘΔΖ - ΤΕΖΓΗΔ

4 Δλεξγεηηθή θωλή Δλεξγεηηθή δηάζεζε α ζπδπγία σ β ζπδπγία ψ (-άο/ -είο) ΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΔΓΚΛΗΔΗ- ΥΡΟΝΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΡΖΜΑΣΟ ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΥΡΖΔΗ Δλεξγεηηθή Φωλή Οξηζηηθή: Δλεζηψηαο, Αφξηζηνο, Μέιινληαο Απιφο Τπνηαθηηθή απιή Πξνζηαθηηθή απιή ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΔΠΗΡΡΖΜΑΣΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ - ΥΖΜΑΣΗΜΟ Σνπηθά: εδψ, εθεί, πάλσ, θάησ, κέζα, έμσ, κπξνζηά, πίζσ, δεμηά, αξηζηεξά, θνληά, καθξηά, ίζηα Υξνληθά: ηψξα, ζήκεξα, ρζεο, αχξην, θέηνο, πέξζη, ηνπ ρξφλνπ, μαλά, κεηά, λσξίο, αξγά, πφηε, πξψηα, πάιη Σξνπηθά: έηζη, έηζη θη έηζη, ζηγά, καδί, σξαία, θαιά, κφλν Πνζνηηθά: πνιχ, ιίγν, πην, παξά Βεβαηωηηθά δηζηαθηηθά, αξλεηηθά: λαη, φρη, δε(λ), κε(λ), εληάμεη ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΔΠΗΡΡΖΜΑΣΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΥΖΜΑΣΗΜΟ - ΠΑΡΑΘΔΣΗΚΑ Δπηξξήκαηα ζε α πγθξηηηθφο πεξηθξαζηηθά ζε, γηα, κε, απφ, κεηά, κέρξη, παξά Πάζε πξνζέζεωλ: απνθνπή ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΠΡΟΘΔΔΗ

5 πκπιεθηηθνί: θαη Αληηζεηηθνί: αιιά, φκσο Γηαρωξηζηηθνί: ή Αηηηνινγηθνί: γηαηί Υξνληθνί: φηαλ Σειηθνί: λα, γηα λα Τπνζεηηθόο: αλ Δηδηθνί: φηη ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΤΝΓΔΜΟΗ ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΜΟΡΗΑ Θα, λα ΤΝΣΑΞΖ ΥΡΖΖ ΠΣΩΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ππνθείκελν νκνηφπησηνη πξνζδηνξηζκνί ππνθεηκέλνπ θαηεγνξνχκελν επηθσλεκαηηθή ΤΝΣΑΞΖ ΥΡΖΖ ΠΣΩΔΩΝ ΑΗΣΗΑΣΗΚΖ Άκεζν αληηθείκελν Δκπξόζεηε (κε, ζε, γηα, απφ) Δπηξξεκαηηθή ρξνληθή (ρσξίο πξφζεζε) ΤΝΣΑΞΖ ΔΗΓΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΤΝΓΔΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ πκπιεθηηθή: θαη ΤΝΣΑΞΖ ΔΗΓΖ ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ Τπνηαθηηθή ζύλδεζε: νλνκαηηθέο ζπκπιεξσκαηηθέο σο αληηθείκελν

6 ΔΠΗΠΔΓΟ Α2 Σν επίπεδν Α2 είλαη ην δεχηεξν ηεο ζεηξάο ησλ έμη επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ην ρξήζηε ηεο γιψζζαο βαζηθό ρξήζηε. Ο ρξήζηεο πνπ πεξλά απηφ ην επίπεδν πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα: Μπνξεί λα θαηαλνήζεη πξνηάζεηο θαη εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηνρέο πνπ είλαη άκεζα ζπλαθείο (π.ρ. πνιχ βαζηθέο αηνκηθέο θαη νηθνγελεηαθέο πιεξνθνξίεο, αγνξέο, ηνπηθή γεσγξαθία, εξγαζία). Μπνξεί λα επηθνηλσλήζεη ζε απιά θαη ζπλεζηζκέλα θαζήθνληα πνπ απαηηνχλ απιή θαη απεπζείαο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπ είλαη νηθεία θαη γηα ζέκαηα ξνπηίλαο. Μπνξεί λα πεξηγξάςεη κε απιά ιφγηα πηπρέο ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ, ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπ θαζψο θαη ζέκαηα άκεζεο αλάγθεο. Κνηλά Δπίπεδα Αλαθνξάο: πιέγκα απηναμηνιόγεζεο ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μπνξψ λα θαηαλνήζσ θξάζεηο θαη ιέμεηο πςειήο ζπρλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηνρέο άκεζεο πξνζσπηθήο ζπλάθεηαο (π.ρ. πνιχ ζηνηρεηψδεηο πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο πιεξνθνξίεο, αγνξέο, ηνπηθή γεσγξαθία, εξγαζία). Μπνξψ λα ζπιιάβσ ηελ θεληξηθή ηδέα ζε πεξηπηψζεηο ζχληνκσλ, ζαθψλ, απιψλ κελπκάησλ θαη αλαθνηλψζεσλ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ Μπνξψ λα δηαβάζσ πνιχ ζχληνκα, απιά θείκελα. Μπνξψ λα βξσ ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςηκεο πιεξνθνξίεο ζε απιφ θαζεκεξηλφ πιηθφ φπσο δηαθεκίζεηο, θπιιάδηα, θαηαιφγνπο εζηηαηνξίσλ θαη πξνγξάκκαηα θαη κπνξψ λα θαηαλνήζσ ζχληνκεο απιέο πξνζσπηθέο επηζηνιέο.

7 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μπνξψ λα επηθνηλσλψ ζε απιά ζπλεζηζκέλα θαζήθνληα πνπ απαηηνχλ απιή θαη απεπζείαο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα γλσζηά ζέκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο. Μπνξψ λα ρεηξηζηψ πνιχ ζχληνκεο θνηλσληθέο ζπλδηαιιαγέο, παξφιν πνπ ζπλήζσο δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ πνιιά ψζηε λα ζπλερίζσ εγψ ν ίδηνο ηε ζπλνκηιία. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ κηα ζεηξά θξάζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα λα πεξηγξάςσ κε απιά ιφγηα ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη άιινπο αλζξψπνπο, ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ην εθπαηδεπηηθφ κνπ ηζηνξηθφ θαη ηελ ησξηλή ή ηελ πην πξφζθαηε δνπιεηά κνπ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ Μπνξψ λα γξάςσ ζχληνκα, απιά κελχκαηα θαη ζεκεηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα άκεζεο αλάγθεο. Μπνξψ λα γξάςσ κηα πνιχ απιή πξνζσπηθή επηζηνιή επραξηζηψληαο, ι.ρ., θάπνηνλ γηα θάηη. Σν Δπίπεδν Α2 θαίλεηαη λα αληαλαθιά ην επίπεδν ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ Waystage. ε απηφ ην επίπεδν ζπλαληνχκε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πεξηγξαθεηψλ πνπ δειψλνπλ θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ην να σπηζιμοποιεί απλούρ καθημεπινούρ εςγενικούρ ηπόποςρ σαιπεηιζμού και πποζθώνηζηρ, να σαιπεηά, να πωηά ηι κάνοςν οι ζςνομιληηέρ ηος και να ανηιδπά ζηο άκοςζμα ειδήζεων, να σειπίζεηαι πολύ ζύνηομερ κοινωνικέρ ζςναλλαγέρ, να θέηει και να απανηά ζε επωηήζειρ για ηο ηι κάνοςν οι ζςνομιληηέρ ζηη δοςλειά και ζηον ελεύθεπο σπόνο ηοςρ, να απεςθύνει και να δέσεηαι πποζκλήζειρ, να ζςζηηά ηι ππόκειηαι να κάνοςν, πού να πάνε και να κανονίζει ζςνανηήζειρ, να απεςθύνει και να δέσεηαι πποζθοπέρ. Δδψ επίζεο βξίζθνληαη πεξηγξαθεηέο γηα ην πψο λα θπθινθνξεί, φπσο: να κάνει απλέρ ζςναλλαγέρ ζε μαγαζιά, ηασςδπομεία ή ηπάπεζερ, να παίπνει απλέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηαξίδια, να σπηζιμοποιεί δημόζια μέζα μεηαθοπάρ: λεωθοπεία, ηπένα και ηαξί, να ζηηά ζηοισειώδειρ πληποθοπίερ, να ζηηά και να δίνει οδηγίερ και να αγοπάζει ειζιηήπια, να ζηηά και να παπέσει καθημεπινά αγαθά και ςπηπεζίερ.

8 ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΟΤΗΑΣΗΚΑ- ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ Αξζεληθά Θειπθά Οπδέηεξα Ηζνζύιιαβα αξραηόθιηηα -νο πιεζ. νη Αληζνζύιιαβα -κα πιεζ., -καηα ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΟΤΗΑΣΗΚΑ- ΤΠΟΚΟΡΗΣΗΚΑ Τπνθνξηζηηθά Γηάθνξα: Οπδέηεξα: -αθη άθιηηα δάλεηεο ιέμεηο δηπιόθιηηα: ν ρξφλνο πεξηιεπηηθά ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΔΠΗΘΔΣΑ- ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ Σαθηηθά αξηζκεηηθά ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ- ΑΝΣΩΝΤΜΗΔ - ΥΡΖΖ Πξνζωπηθέο αληωλπκίεο: γεληθή: έκκεζν αληηθείκελν Δξωηεκαηηθέο: ηίλνο Αόξηζηεο: κεξηθνί, θάζε, θάηη Αλαθνξηθέο: πνπ ΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΦΩΝΖ ΓΗΑΘΔΖ - ΤΕΖΓΗΔ Δλεξγεηηθή δηάζεζε: κεηαβαηηθά ξήκαηα, ακεηάβαηα ξήκαηα Παζεηηθή θωλή: -νκαη ΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΔΓΚΛΗΔΗ- ΥΡΟΝΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΡΖΜΑΣΟ ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΥΡΖΔΗ Δλεξγεηηθή Φωλή Δμαθνινπζεηηθνί ρξόλνη: Οξηζηηθή Δλεζηψηαο

9 πλνπηηθνί ρξόλνη: Οξηζηηθή: Αφξηζηνο, Μέιινληαο απιφο, ππνηαθηηθή απιή, πξνζηαθηηθή απιή Παζεηηθή θωλή Οξηζηηθή: Δλεζηψηαο ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΔΠΗΡΡΖΜΑΣΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ - ΥΖΜΑΣΗΜΟ Σνπηθά: δίπια, απέλαληη, ίζηα, γχξσ Υξνληθά: αθφκε, ζπρλά, ζπλήζσο, χζηεξα, πξηλ, πξνρηέο, απφςε, κεζαχξην, πξφπεξζη, ακέζσο, πάληα, έπεηηα, κεηά Σξνπηθά: φπσο, αθξηβψο, επηπρψο, δπζηπρψο, επίζεο Πνζνηηθά: ηφζν, φζν, αξθεηά, κφλν, θαζφινπ Βεβαηωηηθά δηζηαθηηθά: βέβαηα, αιήζεηα, ίζσο, κάιηζηα, ςέκαηα ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΔΠΗΡΡΖΜΑΣΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΥΖΜΑΣΗΜΟ - Δπηξξήκαηα ζε α απφ επίζεηα ΠΑΡΑΘΔΣΗΚΑ σο, ρσξίο Πάζε πξνζέζεωλ: έθζιηςε ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΠΡΟΘΔΔΗ ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΤΝΓΔΜΟΗ Αληηζεηηθνί: κα Υξνληθνί: πξηλ Γηζηαθηηθνί: κήπσο πκπεξαζκαηηθνί: ινηπφλ Δηδηθνί: πνπ

10 λα + νπζηαζηηθφ / αλησλπκία ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΜΟΡΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΥΡΖΖ ΠΣΩΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ νκνηόπηωηνη πξνζδηνξηζκνί ππνθεηκέλνπ: επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο, επεμήγεζε, παξάζεζε ΤΝΣΑΞΖ ΥΡΖΖ ΠΣΩΔΩΝ - ΓΔΝΗΚΖ Με νπζηαζηηθά, επίζ.: θηεηηθή, ηεο ηδηφηεηαο (ρξφλν, εκεξ., ειηθία) Με ξήκαηα: έκκεζν αληηθείκελν (πξνζ. αλησλπκία) Με ηα απξόζωπα: αξέζεη, πάεη Με επηθωλήκαηα: ραηξεηηζκνχο (πξνζ. αλησλπκία) ΤΝΣΑΞΖ ΥΡΖΖ ΠΣΩΔΩΝ ΑΗΣΗΑΣΗΚΖ Δκπξόζεηε (ζε, γηα)- έκκεζν αληηθείκελν Δπηξξεκαηηθή ρξνληθή (ρσξίο / κε πξφζεζε) ΤΝΣΑΞΖ ΔΗΓΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΤΝΓΔΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ πκπιεθηηθή: (θαη) ζπγρξνληζκφο θαη ρξνληθή αθνινπζία Γηαδεπηηθή: (ή) Αληηζεηηθή: (αιιά, φκσο) ΤΝΣΑΞΖ ΔΗΓΖ ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ Τπνηαθηηθή ζύλδεζε: νλνκαηηθέο (λα, φηη) Δπηξξεκαηηθέο: ρξνληθέο (φηαλ, πξηλ, ελψ) αηηηνινγηθέο (γηαηί) εηδηθέο (φηη) ηειηθέο (λα, γηα λα) ππνζεηηθέο (α είδνο) Πιάγηεο εξσηεκαηηθέο: (πνπ, πφηε, πψο, πνηνο, ηη, πφζν, γηαηί)

11 ΔΠΗΠΔΓΟ Β1 Σν επίπεδν Β1 είλαη ην πξψην ηεο ζεηξάο ησλ έμη επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο, πνπ ραξαθηεξίδεη ην ρξήζηε ηεο γιψζζαο αλεμάξηεην θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί θνκβηθφ ζεκείν. Ο ρξήζηεο πνπ πεξλά απηφ ην επίπεδν πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα: Μπνξεί λα θαηαλνήζεη ηα θχξηα ζεκεία πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα θαη ρσξίο απνθιίζεηο απφ ηνλ θνηλφ γισζζηθφ ηχπν θαη πνπ αθνξνχλ ζέκαηα πνπ ζπλαληψληαη ηαθηηθά ζηε δνπιεηά, ζην ζρνιείν, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν, θηι. Μπνξεί λα ρεηξηζηεί θαηαζηάζεηο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ ζηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ ζε κηα πεξηνρή φπνπ νκηιείηαη ε γιψζζα. Μπνξεί λα παξαγάγεη απιφ θείκελν ζρεηηθφ κε ζέκαηα πνπ γλσξίδεη ή πνπ ηνλ αθνξνχλ πξνζσπηθά. Μπνξεί λα πεξηγξάςεη εκπεηξίεο θαη γεγνλφηα, φλεηξα, ειπίδεο θαη θηινδνμίεο θαη λα δψζεη ζπλνπηηθά ιφγνπο θαη εμεγήζεηο γηα ηηο γλψκεο θαη ηα ζρέδηά ηνπ. Κνηλά Δπίπεδα Αλαθνξάο: πιέγκα απηναμηνιόγεζεο ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μπνξψ λα θαηαλνήζσ ηα θχξηα ζεκεία κηαο ζαθνχο νκηιίαο ρσξίο ηδησκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε γλσζηά ζέκαηα πνπ ζπλαληψ ηαθηηθά ζηε δνπιεηά, ζην ζρνιείν, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν, θηι. Μπνξψ λα θαηαλνήζσ ηα θχξηα ζεκεία πνιιψλ ξαδηνθσληθψλ ή ηειενπηηθψλ ελεκεξσηηθψλ εθπνκπψλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ή εθπνκπψλ κε ζέκαηα πξνζσπηθνχ ή επαγγεικαηηθνχ ελδηαθέξνληνο φηαλ ε παξνπζίαζε είλαη ζρεηηθά αξγή θαη μεθάζαξε. ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ Μπνξψ λα θαηαλνήζσ θείκελα πνπ πεξηέρνπλ θπξίσο θαζεκεξηλή γιψζζα πςειήο ζπρλφηεηαο ή γιψζζα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δνπιεηά κνπ. Μπνξψ λα θαηαλνήζσ ηελ πεξηγξαθή γεγνλφησλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη επρψλ ζε πξνζσπηθέο επηζηνιέο. ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μπνξψ λα αληεπεμέιζσ ζηηο πεξηζζφηεξεο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη πηζαλφ λα παξνπζηαζηνχλ ελψ ηαμηδεχσ ζε κηα πεξηνρή φπνπ κηιηέηαη ε γιψζζα. Μπνξψ λα πάξσ κέξνο απξνεηνίκαζηνο ζε ζπλνκηιίεο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ κνπ είλαη γλσζηά, πνπ κε ελδηαθέξνπλ πξνζσπηθά, ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή (π.ρ. νηθνγέλεηα, ρφκπη, δνπιεηά, ηαμίδηα θαη επίθαηξα ζέκαηα).

12 Μπνξψ λα ζπλδέζσ θξάζεηο κε απιφ ηξφπν ψζηε λα πεξηγξάςσ εκπεηξίεο θαη γεγνλφηα, ηα φλεηξά κνπ, ηηο ειπίδεο θαη ηηο θηινδνμίεο κνπ. Μπνξψ λα δψζσ ζπλνπηηθά αηηίεο θαη εμεγήζεηο γηα γλψκεο θαη ζρέδηα. Μπνξψ λα αθεγεζψ κηα ηζηνξία ή λα εμηζηνξήζσ ηελ ππφζεζε ελφο βηβιίνπ ή κηαο ηαηλίαο θαη λα πεξηγξάςσ ηηο αληηδξάζεηο. ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ Μπνξψ λα γξάςσ απιφ θείκελν ζρεηηθφ κε ζέκαηα πνπ κνπ είλαη γλσζηά ή πνπ κε ελδηαθέξνπλ πξνζσπηθά. Μπνξψ λα γξάςσ πξνζσπηθέο επηζηνιέο πεξηγξάθνληαο εκπεηξίεο θαη εληππψζεηο. Σν Δπίπεδν Β1 αληαλαθιά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Threshold Level γηα έλαλ επηζθέπηε ζε κηα μέλε ρψξα θαη νξίδεηαη βαζηθά απφ δχν ραξαθηεξηζηηθά. Σν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ηθαλφηεηα λα ζπληεξεί ηε ζπλδηαιιαγή θαη λα πεξλά ην κήλπκα πνπ ζέιεη, ζε έλα θάζκα πεξηθεηκέλσλ, γηα παξάδεηγκα: γεληθά λα αληηιακβάλεηαη ηα θχξηα ζεκεία κηαο εθηεηακέλεο ζπδήηεζεο γχξσ ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε νκηιία αξζξψλεηαη θαζαξά θαη ζηελ πξφηππε δηάιεθην λα δίλεη ή λα δεηά πξνζσπηθέο απφςεηο θαη γλψκεο ζε κηα αλεπίζεκε ζπδήηεζε κε θίινπο λα δηαηππψλεη απηφ πνπ ζέιεη λα πεη κε θαηαλνεηφ ηξφπν λα αμηνπνηεί έλα επξχ θάζκα απιψλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ κε επειημία γηα λα εθθξάζεη πνιιά απφ απηά πνπ ζέιεη λα ζπληεξεί κηα ζπλνκηιία ή ζπδήηεζε (αιιά κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα γίλεηαη δπζλφεηνο φηαλ πξνζπαζεί λα πεη αθξηβψο απηφ πνπ ζα ήζειε) λα ζπλερίδεη κε θαηαλνεηφ ηξφπν, αθφκα θαη αλ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο πσο θάλεη παχζεηο γηα γξακκαηηθφ θαη ιεμηινγηθφ ζρεδηαζκφ θαη απνθαηάζηαζε, εηδηθά ζε εθηελέζηεξα ηκήκαηα ειεχζεξεο παξαγσγήο. Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ηθαλφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη κε επειημία πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή, γηα παξάδεηγκα λα αληεπεμέξρεηαη ζε ιηγφηεξν ζπλεζηζκέλεο πεξηζηάζεηο ζηα δεκφζηα κέζα κεηαθνξάο λα ρεηξίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θαηαζηάζεηο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ φηαλ θαλνλίδεη έλα ηαμίδη κέζσ ελφο πξάθηνξα ή φηαλ ηαμηδεχεη λα κπαίλεη απξνεηνίκαζηνο ζε ζπδεηήζεηο γηα γλσζηά ζέκαηα λα ππνβάιιεη έλα παξάπνλν λα παίξλεη θάπνηεο πξσηνβνπιίεο ζε κηα ζπλέληεπμε ή ζπλεξγαζία (π.ρ. γηα λα εηζαγάγεη έλα λέν ζέκα) ελψ εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ην ζπλνκηιεηή λα δεηά απφ θάπνηνλ λα δηεπθξηλίζεη ή λα αλαιχζεη απηφ πνπ κφιηο είπε.

13 ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΟΤΗΑΣΗΚΑ- ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ Αξζεληθά Θειπθά Οπδέηεξα Ηζνζύιιαβα -εο, πιεζ. εηο Ηζνζύιιαβα αξραηόθιηηα -ε, πιεζ. εηο Αληζνζύιιαβα Αληζνζύιιαβα -αο, πιεζ. άδεο -α, πιεζ. άδεο -εο, πιεζ. ήδεο -νπ, πιεζ. - νχδεο -νχο, πιεζ. νχδεο -έο, πιεζ. -έδεο ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΟΤΗΑΣΗΚΑ- ΤΠΟΚΟΡΗΣΗΚΑ Αξζεληθά Θειπθά Οπδέηεξα -αθεο, -αθνο, -νχιεο -νχια, -ίηζα ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΔΠΗΘΔΣΑ- ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ -ήο/-χο, -ηά, -ί/-χ -εο, -α, -ηθν -κέλνο, -ε, -ν ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΔΠΗΘΔΣΑ- ΠΑΡΑΘΔΣΗΚΑ Τπεξζεηηθφο Απφιπηνο ππεξζεηηθφο πεξηθξαζηηθά ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ- ΑΝΣΩΝΤΜΗΔ - ΥΡΖΖ Πξνζσπηθέο, θηεηηθέο, αφξηζηεο, δεηθηηθέο, νξηζηηθέο, αλαθνξηθέο ΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΦΩΝΖ ΓΗΑΘΔΖ - ΤΕΖΓΗΔ Δλεξγεηηθή θωλή Παζεηηθή θωλή - σ, -νκαη - ψ, -ηέκαη, -νχκαη αληηζηνηρία ελεξγεηηθήο παζεηηθήο θωλήο

14 ξήκαηα κε ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή θωλή κε δηαθνξεηηθή ζεκαζία ξήκαηα ρωξίο παζεηηθή θωλή ξήκαηα ρωξίο ελεξγεηηθή θωλή ελεξγεηηθή/ παζεηηθή/ κέζε δηάζεζε ΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΔΓΚΛΗΔΗ- ΥΡΟΝΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΡΖΜΑΣΟ Εξακολουθηηικοί χπόνοι ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΥΡΖΔΗ Οξηζηηθή: Δλεζηψηαο ελεξγ./παζεηηθήο θσλήο, Παξαηαηηθφο ελεξγεηηθήο θσλήο, Μέιινληαο Δλεξγεηηθήο θσλήο Τπνηαθηηθή ελεξγεηηθήο θωλήο, Πξνζηαθηηθή Δλεξγεηηθήο θωλήο α β ζπδπγίαο Συνοπηικοί χπόνοι Οξηζηηθή: Αφξηζηνο, Μέιινληαο, Τπνηαθηηθή Πξνζηαθηηθή ελεξγεηηθήο θωλήο α θαη β ζπδπγίαο Γπλεηηθή (ηχπνο επγελείαο) ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΔΠΗΡΡΖΜΑΣΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ - ΥΖΜΑΣΗΜΟ Σνπηθά Υξνληθά Σξνπηθά Πνζνηηθά Βεβαησηηθά - δηζηαθηηθά ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΔΠΗΡΡΖΜΑΣΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΥΖΜΑΣΗΜΟ - Δπηξξήκαηα ζε α θαη σο απφ αλησλπκίεο άιινο-αιινχ άιιεο άθιηηεο θαηαιήμεηο: -ηο, -λ, -σ, -π ΠΑΡΑΘΔΣΗΚΑ πγθξηηηθφο, ππεξζεηηθφο, απφιπηνο ππεξζεηηθφ πεξηθξαζηηθά

15 Αληί, εθηφο, πξνο ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΠΡΟΘΔΔΗ ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΤΝΓΔΜΟΗ πκπιεθηηθνί: θαη, νχηε.. νχηε Αληηζεηηθνί: ελψ Γηαρωξηζηηθνί: ή ή, είηε είηε Αλαθνξηθνί: πνπ Αηηηνινγηθνί: επεηδή, πνπ Υξνληθνί: ελψ, θαζψο, κφιηο Δηδηθνί: πσο Γηζηαθηηθνί: κε(λ), ίζσο, κα Δπεμεγεκαηηθόο: δειαδή ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΜΟΡΗΑ αο (πξνηξνπή, δίλεη άδεηα ζε ηξίην πξφζσπν) ΤΝΣΑΞΖ ΥΡΖΖ ΠΣΩΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Με νπζηαζηηθά, επίζεηα: Κηεηηθή: πγγεληθή ζρέζε, ρξήζε ή ζθνπφο, δεκηνπξγφο Σεο ηδηόηεηαο: Με ππεξζεηηθφ βαζκφ επηζέηνπ Με επηξξήκαηα(ρξνληθά, ηνπηθά) (πξνζ.αλησλ.), καδί (πξνζ.αλησλ.) Δπηξξεκαηηθέο θξάζεηο Δπηξξεκαηηθή (ρξφλνο)

16 Με απξόζωπα ξήκαηα (πξνζ.αλησλ.) (ελδηαθέξεη, λνηάδεη) ΤΝΣΑΞΖ ΥΡΖΖ ΠΣΩΔΩΝ ΑΗΣΗΑΣΗΚΖ Με πξόζέζεηο (σο, πξηλ, κεηά) Δπηξξεκαηηθή: ηνπηθή, ρξνληθή ΤΝΣΑΞΖ ΔΗΓΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΤΝΓΔΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ Παπαηακηική ζύνδεζη: πκπιεθηηθή: (δελ...νχηε...νχηε, δελ...νχηε, νχηε...νχηε) Γηαδεπηηθή: (ή, είηε...είηε) Αληηζεηηθή: (αλ θαη) πκπεξαζκαηηθή: (ινηπφλ, πνπ) ρήκα αζχλδεην, παξάζεζε ΤΝΣΑΞΖ ΔΗΓΖ ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ Υποηακηική Σύνδεζη: Ολνκαηηθέο: εηδηθέο (φηη, πσο) αλαθνξηθέο (απηφο/ εθείλνο πνπ, πνπ, φζνο, φ,ηη, φπνπ, φπνηνο, φπσο, πνπ) Δπηξξεκαηηθέο: ρξνληθέο (ελψ, κφιηο, θαζψο) αηηηνινγηθέο (επεηδή, πνπ) Δλαληησκαηηθέο (αλ θαη, ελψ) Πιάγηεο Δξσηεκαηηθέο: (πνπ, πψο, πφηε, πνηνο, ηη, πφζν, γηαηί, αλ, ηη) Σν αλαιπηηθό βαζίζηεθε: ζην Αλαιπηηθφ Δμεηαζηηθφ Πξφγξακκα Πηζηνπνίεζεο ηεο Διιελνκάζεηαο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο ζην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο Γιψζζεο ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ ρνιείνπ Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γιαβαηήπιο Γλωζζών Europass για

Γιαβαηήπιο Γλωζζών Europass για ςμθωνία Δπισοπήγηζηρ No: 2008 4466 / 001 001 Έπγο No. 143512-BG-2008-KA2- KA2MP Αςηό ηο έπγο έσει σπημαηοδοηηθεί με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Δςπωπαϊκήρ Δπιηποπήρ Γιαβαηήπιο Γλωζζών Europass για Κωθούρ και Βαπήκοοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα