Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Τ Α Υ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η! ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Τ Α Υ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η! ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Τ Α Υ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η! ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο βαθμό αλληλεξάρτηση * μεταξύ των διαφόρων τομέων τη οικονομία μπορεί να δειχτεί από την αντίστροφη μήτρα συντελεστών στου πίνακε εισροών-εκροών τη οικονομία. Με βάση του συντελεστέ αυτού μπορούμε να υπολογίσουμε τόσο τα άμεσα όσο και τα έμμεσα αποτελέσματα που θα έχει μια αύξηση τη τελική ζήτηση για το προϊόν ενό κλάδου στου άλλου κλάδου τη παραγωγή. Θα πρέπει, όμω, να τονιστούν εδώ οι περιορισμοί που επιβάλλει το μοντέλο του Leontief, που χρησιμοποιείται στην κατάρτιση των πινάκων αυτών. Οι περιορισμοί αυτοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί σε σχέση με την παρούσα μελέτη που ακριβώ έχει στόχο τη ορισμένε παραμέτρου (κατανομή εισοδήματο, διάρθρωση τιμών, κ.λπ.) τι οποίε το μοντέλο αυτό θεωρεί δεδομένε. Οι περιορισμοί αυτοί του μοντέλου Leontief είναι οι ακόλουθοι: Πρώτον, το μοντέλο αυτό θεωρεί την τελική ζήτηση δεδομένη εν τούτοι, μια διαφορετική κατανομή εισοδήματο θα κατέληγε πιθανόν σε διαφορετικού συντελεστέ εισροών / εκροών, δεδομένου ότι η διάρθρωση τη τελική ζήτηση είναι συνάρτηση τη κατανομή εισοδήματο. Δεύτερον, οι τιμέ των αγαθών και των συντελεστών τη παραγωγή θεωρούνται επίση δεδομένε στη διαδικασία κατάρτιση των πινάκων. Τέλο, δεδομένου ότι οι εισαγωγέ θεωρούνται συνήθω τμήμα τη τελική ζήτηση (αρνητικό στοιχείο), ο βαθμό τη αλληλεξάρτηση που προκύπτει από του πίνακε είναι μειωμένο κατά το βαθμό που η συνολική προσφορά απαρτίζεται από εισαγόμενα προϊόντα. Θα πρέπει, λοιπόν, να πάρουμε υπόψη το γεγονό ότι οι τομεί -κλειδιά που εντοπίσαμε προϋποθέτουν: α) την υπάρχουσα κατανομή εισοδήματο, β) την υπάρχουσα διάρθρωση εξωτερικού εμπορίου και γ) τη δεδομένη διάρθρωση τιμών / κόστου. * Τμήμα του π α ρ α ρ τ ή μ α τ ο αυτού δημοσιεύτηκε με τον τίτλο «Key Sectors in the Greek Economy» στην Greek Economic Review, τόμο 2, α ρ. 1, Α π ρ ί - λιο 1980, σελ

2 Για να εντοπίσουμε του τομεί -κλειδιά τη ελληνική οικονομία χρησιμοποιήσαμε του 28X28 πίνακε του ΚΕΠΕ για τα έτη 1958, 1966 και καθώ και τον 50X50 πίνακα του I960 2 και ακολουθήσαμε τη μέθοδο ταυτοποίηση των τομέων-κλειδιά που ανέπτυξαν οι Hirshmao 3 και Rasmusseo 4. Φυσικά, δεν υπάρχει ένα και μοναδικό τρόπο ορισμού και ταυτοποίηση των τομέων-κλειδιά τη οικονομία. Τόσο ο ορισμό όσο και η μεθοδολογία ταυτοποίηση εξαρτώνται από την «αντικειμενική συνάρτηση» (objective luoctioo), που ενυπάρχει στο πλάνο ή στην ανάλυση. Στη μελέτη αυτή οι τομεί -κλειδιά θα οριστούν με καθαρά τεχνολογικό τρόπο. Ω μέτρο του βαθμού συνδέσεων προ τα πίσω θα χρησιμοποιήσουμε τον ακόλουθο δείκτη π ο υ, ακολουθώντα τον Rasmusseo, μπορεί να οριστεί ω «δείκτη τη δύναμη διασπορά» (Index οί Power οί Dispersion): Εξάλλου, ω μέτρο του βαθμού συνδέσεων προ τα εμπρό θα ορίσουμε τον «δείκτη τη οξύτητα διασπορά» (Index οί Sensitivity οί Dispersion): 234 είναι το άθροισμα των στοιχείων στήλη τη αντίστροφη μήτρα ( 1 - α ) - 1 = Α και δείχνει το σύνολο εισροών που χρειάζονται για μία κατά μονάδα αύξηση στην τελική ζήτηση του j τομέα, είναι το άθροισμα των στοιχείων γραμμή τη αντίστροφη μήτρα και δείχνει την αύξηση στο προϊόν ενό κλάδου που χρειάζεται για να γίνει δυνατή η αύξηση στην παραγωγή, που αντιστοιχεί στην κατά μονάδα αύξηση τη τελική ζήτηση για το προϊόν κάθε τομέα.

3 είναι ένα μέσο που ορίζεται από τον Rasmussen ω εκτίμηση τη άμεση και έμμεση αύξηση του προϊόντο που πρέπει να παραχθεί από έναν κλάδο, εάν η τελική ζήτηση για το προϊόν του κλάδου j αυξηθεί κατά μία μονάδα. Ομοίω, δίνει την εκτίμηση τη αύξηση του προϊόντο που πρέπει να παραχθεί από τον κλάδο i, εάν η τελική ζήτηση για το προϊόν ενό κλάδου αυξηθεί κατά μία μονάδα. Τέλο, είναι ένα μέσο, που τον χρησιμοποιούμε ω παρανομαστή των δεικτών αυτών για να μπορέσουμε πρώτον, να κανονικοποιήσουμε του δείκτε αυτού και δεύτερον, να κάνουμε ενδοκλαδικέ συγκρίσει. Εάν τώρα, U j > l, ο βαθμό κάθετη αλληλεξάρτηση μεταξύ του κλάδου j και των υπόλοιπων κλάδων είναι σχετικά υψηλό, μια και οποιαδήποτε επέκταση του κλάδου αυτού (που μπορεί να προκαλέσει η αύξηση στην τελική ζήτηση για τα προϊόντα του) θα οδηγήσει σε σχετικά μεγάλη επέκταση σε ολόκληρο το σύστημα. Επίση, εάν U j > l, ο βαθμό οριζόντια αλληλεξάρτηση μεταξύ του κλάδου i και των υπόλοιπων κλάδων είναι σχετικά υψηλό, μια και ο κλάδο αυτό πρέπει να αυξήσει το προϊόν του περισσότερο α π ό του άλλου κλάδου, για να γίνει δυνατή δεδομένη αύξηση στην τελική ζήτηση. Επομένω, ένα σχετικά υψηλό δείκτη συνδέσεων προ τα πίσω ( U j > l ) συνεπάγεται μεγάλο βαθμό εξάρτηση του σχετικού κλάδου από το σύστημα και, αντίθετα, ένα σχετικά υψηλό δείκτη συνδέσεων προ τα εμπρό ( U j > l ) συνεπάγεται μεγάλο βαθμό εξάρτηση του συστήματο από το σχετικό κλάδο. Για να αποφύγουμε τι στατιστικέ διαστρεβλώσει που δημιουργούν τα «αποτελέσματα διασπορά» ενό κλάδου, μπορούμε να ορίσουμε του ακόλουθου συντελεστέ μεταβλητικότητα (coefficients of variation) 5 : Συντελεστή μεταβλητικότητα για τι συνδέσει προ τα πίσω: 235

4 Συντελεστή μεταβλητικότητα για τι συνδέσει προ τα εμπρό : Έτσι, V j μπορεί να ερμηνευτεί ω δείκτη που δείχνει το βαθμό στον οποίο ο κλάδο j εξαρτάται ισομερώ από του υπόλοιπου κλάδου, ενώ V i δείχνει το βαθμό στον οποίο οι υπόλοιποι κλάδοι εξαρτώνται ισομερώ από δεδομένο κλάδο i. Έ ν α σχετικά υψηλό V j συνεπάγεται ότι, εάν η τελική ζήτηση για τα προϊόντα του κλάδου j αυξηθεί, οι περισσότεροι κλάδοι στο σύστημα θα μείνουν ουσιαστικά αμετάβλητοι, μια και ο κλάδο αυτό εξαρτάται σε υπερβολικό βαθμό από πολύ περιορισμένο αριθμό άλλων κλάδων. Ομοίω, ένα σχετικά υψηλό V i σημαίνει ότι πολύ περιορισμένο αριθμό κλάδων μέσα στο σύστημα εξαρτάται υπερβολικά από το δεδομένο κλάδο. Για να χαρακτηρισθεί τώρα ένα κλάδο τομέα -κλειδί, πρέπει να ικανοποιούνται οι επόμενε προϋποθέσει : 1 ) U J > 1 2) U J > 1 3) V j είναι σχετικά χαμηλό. 4) V i είναι σχετικά χαμηλό. Οι προϋποθέσει αυτέ σημαίνουν ότι για να χαρακτηριστεί ένα κλάδο τομέα -κλειδί, πρέπει όχι μόνο να διαθέτει υψηλό βαθμό συνδέσεων προ τα εμπρό και τα πίσω αλλά και να έχει αποτελέσματα που διαχέονται ισομερώ μέσα στο σύστημα. 236

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙ: 28X28 Πίνακα εισροών/εκροών του 1958 Τομεί -κλειδιά τη ελληνική οικονομία Τομέα U j U i V j V i 1. Βασικά μέταλλα 1,1304 2,0553 4,1 2,4 2. Μεταλλ. προϊόντα 1,2074 1,1477 3,0 2,9 3. Χημικά (ανόργανα) 1,2963 1,4174 3,0 2,9 4. Χαρτοβιομηχανία 1,3235 1,4300 3,7 3,6 5. Βιομ. υφαντ., υποδ., ένδ. 1,3231 1,3050 3,7 3,7 6. Τρόφ. ποτά, καπνό 1,2676 1,0136 3,2 3,6 7. Βιομ. ξύλου, επίπλ. 1,1572 1,0899 3,7 3,9 Τομεί με σχετικά υψηλό U j και χαμηλό V j Τομέα U j V j 1. Εκτυπώσει - εκδ. 1,1074 3,0 2. Βιομ. δέρματο κ.α. 1,2180 2,7 3. Βιομ. ελαστικού 1,0470 3,4 4. Πλαστικά 1,1964 2,7 5. Χημικά (οργαν.) 1,1760 2,8 6. Τσιμέντο κλπ. 1,0000 3,1 7. Μη μεταλλ. ορυκτά 1,0674 3,2 8. Μηχανέ 1,0000 3,2 9. Ηλεκτρ. μηχανέ 1,0279 3,2 10. Κατασκευέ 1,1147 2,7 Τομεί με σχετικά υψηλό U i και χαμηλό V i Τομέα U i V i 1. Γεωργία 1,9234 2,1 2. Ορυχεία 1,1452 2,7 3. Πετρελαιοειδή 1,3624 2,2 4. Μεταφορέ - αποθ. 1,1395 2,6 5. Εμπόριο τράπεζε 1,9061 1,6 237

6 ΠΙΝΑΚΑΣ Π2: 28X28 Πίνακα εισροών/εκροών του 1966 Τομεί -κλειδιά τη ελληνική οικονομία 1. Βασικά μέταλλα 1,1040 1,6079 3,7 2,6 2. Μεταλλικά προϊόντα 1,1653 1,0892 2,9 2,9 3. Χημικά (ανόργανα) 1,1283 1,5741 3,3 2,4 4. Χημικά (οργανικά) 1,0852 1,0456 3,0 3,0 5. Χαρτοβιομηχανία 1,3162 1,5955 3,9 3,4 6. Βιομ. υφαντ., υποδ., ενδ. 1,2782 1,2551 3,7 3,8 7. Τρόφιμα, ποτά, καπνό 1,2229 1,1178 3,3 3,3 Τομεί με σχετικά υψηλό U j και χαμηλό V j Τομέα U j V j 1. Εκτυπώσει - εκδόσει 1,1239 3,0 2. Βιομηχ. δέρματο κλπ. 1,1718 2,7 3. Βιομ. ελαστικού 1,0293 3,1 4. Πλαστικά 1,2640 2,8 5. Τσιμέντο κλπ. 1,0579 2,8 6. Μη μεταλλ. ορυκτά 1,0000 3,3 7. Μηχανέ 1,0523 2,9 8. Ηλεκτρ. μηχανέ 1,1101 2,9 9. Κατασκευέ 1,1091 2,6 10. Βιομ. ξύλου, επίπλ. 1,1887 3,1 Τομεί με σχετικά υψηλό U i και χαμηλό V i Τομέα U i V i 1. Γεωργία, κλπ. 1,9882 2,0 2. Ορυχεία 1,2717 2,4 3. Πετρελαιοειδή 1,4074 2,3 4. Μεταφορέ, αποθ. 1,2268 2,3 5. Εμπόριο, τράπεζ. 1,4535 2,0 238

7 ΠΙΝΑΚΑΣ Π3: 28X28 Πίνακα εισροών/εκροών του 1969 Τομεί -κλειδιά τη ελληνική οικονομία 1. Βασικά μέταλλα 1,0957 1,4514 3,4 2,7 2. Μεταλλικά προϊόντα 1,1321 1,1006 2,9 2,8 3. Χημικά (ανόργανα) 1,0593 1,5374 3,3 2,2 4. Χημικά (οργανικά) 1,0287 1,2312 3,0 2,5 5. Χαρτοβιομηχανία 1,2860 1,6200 4,0 3,3 6. Βιομ. υφαντ., υποδ., ενδ. 1,2203 1,2034 3,7 3,7 7. Τρόφιμα, ποτά, καπνό 1,1605 1,1465 3,3 3,1 8. Πλαστικά 1,3532 1,4915 3,4 3,1 9. Πετρελαιοειδή 1,0689 1,4919 3,3 2,3 Τομεί με σχετικά υψηλό U j και χαμηλό V j Τομέα U j V j 1. Εκτυπώσει - εκδ. 1,1251 2,9 2. Βιομ. δέρματο, κλπ. 1,2312 2,4 3. Βιομ. ελαστικού 1,0634 2,8 4. Τσιμέντο, κλπ. 1,0962 2,6 5. Μηχανέ 1,2438 2,4 6. Ηλεκτρ. μηχανέ 1,2759 2,5 7. Κτασκευέ 1,1049 2,5 8. Βιομ. ξύλου, επίπλ. 1,1504 2,9 Τομεί με σχετικά υψηλό U i και χαμηλό V i Τομέα U i V i 1. Γεωργία, κλπ. 1,8346 2,1 2. Ορυχεία ,3 3. Μεταφορέ, αποθ. 1,2729 2,2 4. Εμπόριο, τράπεζ. 1,2786 2,1 239

8 ΠΙΝΑΚΑΣ Π4: 50X50 Πίνακα εισροών/εκροών του 1960 Τομεί κλειδιά τη ελληνική οικονομία 1. Β α σ ι κ ά μέταλλα 1,3097 2,1454 4,6 3,0 2. Μ ε τ α λ λ ι κ ά π ρ ο ϊ ό ν τ α 1,2186 1,5080 4,0 3,0 3. Χ η μ ι κ ά ( α ν ό ρ γ α ν α ) 1,2605 1,2849 3,9 3,7 4. Χ η μ ι κ ά ( ο ρ γ α ν ι κ ά ) 1,0272 1,7061 4,2 2,8 5. Χ α ρ τ ο β ι ο μ η χ α ν ί α 1,1783 1,2904 4,4 3,9 6. Ε ρ ι ο β ι ο μ η χ α ν ί α 1,2694 1,2227 4,3 4,9 7. Β α μ β α κ ο β ι ο μ η χ α ν ί α 1,2883 1,3345 4,3 4,2 8. Π ε τ ρ ε λ α ι ο ε ι δ ή 1,1421 1,2826 3,6 2,9 Τομεί με σχετικά υψηλό U j και χαμηλό V j Τομεί με σχετικά υψηλό U i και χαμηλό V i 1. Ε κ τ υ π ώ σ ε ι - εκδόσει 1,0527 3,8 1. Ο ρ υ χ ε ί α 1,5477 2,5 2. Β ι ο μ η χ α ν ί α δ έ ρ μ α τ ο 1,3064 3,0 2. Μ ε τ α φ ο ρ έ, α π ο θ. 1,7880 2,1 3. Βιομ. ελαστικού 1,1923 3,9 3. Ε μ π ό ρ ι ο 5,3219 0,8 4. Τσιμέντο, κ λ π. 1,1221 3,3 4. Λ ο ι π έ υ π η ρεσίε 1,3679 2,4 5. Μ η χ α ν έ 1,0665 3,8 5. Τ ρ ά π ε ζ ε, ασφάλειε 1;1311 3,1 6. Η λ ε κ τ ρ. μηχανέ 1,0913 3,7 6. Ξύλο, φελλό 1,0000 3,9 7. Κ α τ α σ κ ε υ έ 1,0620 3,3 7. Β ι ο μ η χ α ν ι κ ά φ υ τ ά 1,1808 3,5 8. Μ ε τ α φ ο ρ ι κ ά μέσα 1,0624 5,0 8. Δ η μ η τ ρ ι α κ ά 1,7332 2,6 9. Ν α υ π η γ ε ί α 1,1052 3,5 9. Κ α τ ο ι κ ί δ ι α ζ ώ α 2,5547 2,0 10. Πλεκτική 1,2476 3,1 11. Λ ο ι π ά υ φ α ν τ ο υ ρ γ ι κ ά 1,0999 3,7 12. Ε ί δ η ένδυση 1,1840 3,3 13. Υ π ο δ η μ α τ ο π ο ι ί α 1,1955 3,3 14. Ε π ι π λ ώ σ ε ι 1,0913 3,5 15. Φ ρ ο ύ τ α 1,1044 3,5 16. Λ α χ α ν ι κ ά 1,2612 3,3 17. Π ρ ο ϊ ό ν α γ ά λ α κ τ ο, κ λ π. 1,3422 3,0 18. Α ρ τ ο π ο ι ί α, ζ α χ α ρ ο π ο ι ί α 1,2403 3,9 19. Π ο τ ά 1,1453 3,5 20. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α φ ύ λ λ ω ν κ α π ν ο ύ 1,0961 3,7 21. Λ ι π α ρ ά 1,1827 3,5 22. Λ ο ι π έ βιομηχανίε 1,0908 3,8 240

9 ΠΙΝΑΚΑΣ Π5: Δείκτε συνδέσεων προ τα εμπρό και τα πίσω 1958, 1966, 1969 Τομέα U j U j U j U i U i U i 1. Γεωργία κλπ. 0,8188 0,8234 0,7932 1,9234 1,9882 1, Ορυχεία 0,8587 0,8416 0,8320 1,1452 1,2717 1, Τρόφιμα, ποτά, καπνό 1,2676 1,2229 1,1605 1,0136 1,1178 1, Υφαντ., υποδ., ένδ. 1,3231 1,2782 1,2203 1,3050 1,2551 1, Βιομ. ξύλου και επιπλ. 1,1572 1,1887 1,1504 1,0899 0,8317 0, Χαρτοβιομηχανία 1,3235 1,3162 1,2860 1,4300 1,5955 1, Εκτυπώσει - εκδόσει 1,1074 1,1239 1,1251 0,7148 0,6424 0, Βιομ. δέρματο 1,2180 1,1718 1,2312 0,7327 0,6444 0, Βιομ. ελαστικού 1,0470 1,0293 1,0634 0,8104 0,7200 0, Βιομ. πλαστικών 1,1964 1,2640 1,3532 0,5879 0,8154 1, Χημικά (ανόργανα) 1,2963 1,1283 1,0593 1,4174 1,5741 1, Χημικά (οργανικά) 1,1760 1,0852 1,0287 0,8400 1,0456 1, Πετρελαιοειδή 0,6216 0,8275 1,0689 1,3624 1,4074 1, Τσιμέντο 1,0000 1,0579 1,0962 0,6185 0,5987 0, Υαλοπίνακε 0,8204 0,8563 0,8540 0,6339 0,6284 0, Μη μεταλλικά ορυκτά 1,0674 1,0000 0,9598 0,7396 0,6933 0, Βασικά μέταλλα 1,1304 1,1040 1,0957 2,0553 1,6079 1, Μεταλλ. προϊόντα 1,2074 1,1653 1,1321 1,1477 1,0892 1, Μηχανέ 1,0000 1,0523 1,2438 0,7516 0,8025 0, Ηλεκτρ. μηχανέ 1,0279 1,1101 1,2759 0,6780 0,7510 0, Μεταφ. μέσα 0,9502 0,9272 0,9188 0,7413 0,7317 0, Κατασκευέ 1,1147 1,1091 1,1049 0,6678 0,6798 0, Ηλεκτρ, φωταέριο 0,9328 0,8660 0,7612 0,9790 0,9687 0, Μεταφορέ, αποθ. 0,8554 0,8097 0,7822 1,1395 1,2268 1, Επικοινωνίε 0,7752 0,6846 0,6529 0,6703 0,6494 0, Εμπόριο, τράπεζε 0,7712 0,7596 0,7290 1,9061 1,4535 1, Κατοικίε 0,6132 0,6042 0,5740 0,5724 0,5572 0, Υπηρ. Δημοσίου 0,5724 0,5572 0,5231 0,6272 0,6186 0,

10 ΠΙΝΑΚΑΣ Π6: Συντελεστέ μεταβλητικότητα 1958, 1966 και Γεωργία, κ.λπ. 4,5 4,4 4,4 2,1 2,0 2,1 2. Ορυχεία 3,5 3,5 3,3 2,7 2,4 2,3 3. Τρόφιμα, ποτά καπνό 3,2 3,3 3,3 3,6 3,3 3,1 4. Υφαντ., υποδ., ενδ. 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,7 5. Βιομ. ξΰλου-επιπλ. 3,7 3,1 2,9 3,9 4,4 4,5 6. Χαρτοβιομηχανία 3,7 3,9 4,0 3,6 3,4 3,3 7. Εκτυπώσει - εκδόσει 3,0 3,0 2,9 4,3 4,6 4,6 8. Βιομ. δέρματο 2,7 2,7 2,4 4,5 4,7 4,8 9. Βιομ/ ελαστικού 3,4 3,1 2,8 4,3 4,5 4,5 10. Βιομ. πλαστικών 2,7 2,8 3,4 5,2 4,2 3,1 11. Χημικά (ανόργανα) 3,0 3,3 3,3 2,9 2,4 2,2 12. Χημικά (οργανικά) 2,8 3,0 3,0 3,9 3,0 2,5 13. Πετρελαιοειδή 5,0 4,0 3,3 2,2 2,3 2,3 14. Τσιμέντο 3,1 2,8 2,6 4,9 4,9 4,9 15. Υαλοπίνακε 3,8 3,5 3,4 4,9 4,8 4,8 16. Μη μεταλλικά ορυκτά 3,2 3,3 3,2 4,6 4,7 4,7 17. Βασικά μέταλλα 4,1 3,7 3,4 2,4 2,6 2,7 18. Μεταλλικά προϊόντα 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 19. Μηχανήματα 3,2 2,9 2,4 4,1 3,8 3,6 20. Ηλεκτρ. μηχανέ 3,1 2,9 2,5 4,7 4,3 4,1 21. Μεταφορικά μέσα 3,4 3,4 3,3 4,4 4,4 4,4 22. Κατασκευέ 2,7 2,6 2,5 4,5 4,3 4,1 23. Ηλεκτρ. φωταέριο κλπ. 3,3 3,4 3,6 3-,1 3,0 2,9 24. Μεταφορέ, αποθ. 3,6 3,7 3,6 2,6 2,3 2,2 25. Επικοινωνίε 3,9 4,2 4,2 4,5 4,5 4,5 26. Εμπόριο, τράπεζε κλπ. 4,1 3,9 3,9 1,6 2,0 2,1 27. Κατοικίε 4,9 4,9 4,8 5,3 5,3 5,3 28. Υπηρεσίε Δημοσίου 5,3 5,3 5,3 4,9 4,7 4,7 242

11 ΠΙΝΑΚΑΣ Π7: Δείκτε συνδέσεων και συντελεστών μεταβλητικότητα του 1960 (50X50 Πίνακα εισροών/εκροών) Τομέα U j U i V j V i 1. Βιομηχανικά φυτά 0,7641 1,1808 4,7 3,5 2. Δημητριακά 0,8943 1,7332 4,7 2,6 3. Φρούτα 1,1044 0,5340 3,5 6,6 4. Ελαιόδεντρα 0,8514 0,7602 4,2 4,8 5. Αμπελώνε 0,8706 0,7788 4,1 4,7 6. Λαχανικά 1,2612 0,6015 3,3 6,1 7. Κατοικίδια ζώα 0,9318 2,5547 4,3 2,0 8. Δάση-Είδη κυνηγίου 0,6970 0,8100 5,0 4,4 9. Αλιεία 0,9875 0,5111 3,9 6,8 10. Ορυχεία 0,8202 1,5447 4,5 2,5 11. Σφαγή ζώων 0,7733 0,7008 3,2 5,3 12. Προϊόντα γάλακτο 1,3422 0,5175 3,0 6,8 13. Αρτοποιία - ζαχαροπλαστική 1,2403 0,9195 3,9 4,9 14. Βιομηχανία ποτών 1,1453 0,6164 3,5 6,1 15. Επεξεργασία φύλλων καπνού 1,0961 0,5083 3,7 6,8 16. Παραγωγή σιγαρέτων 0,2293 0,0013 2,6 0,0 17. Βαμβακοβιομηχανία 1,2883 1,3345 4,3 4,2 18. Εριοβιομηχανία 1,2694 1,1227 4,3 4,9 19. Πλεκτική 1,2476 0,4971 3,1 7,0 20. Λοιπέ υφαντικέ 1,0999 0,9352 3,7 4,2 21. Υποδηματοποιία 1,1955 0,4904 3,3 7,0 22. Είδη ένδυση 1,1840 0,4981 3,3 6,9 23. Ξύλο, φελλό 0,9834 1,0000 4,1 3,9 24. Επιπλοποιία 1,0913 0,5259 3,5 6,8 25. Χαρτοβιομηχανία 1,1783 1,2904 4,4 3,9 26. Εκτυπώσει - εκδόσει 1,0527 0,6367 3,8 5,7 27. Βιομηχανία δέρματο 1,3064 0,6904 3,0 5,4 28. Βιομηχανία ελαστικού 1,1923 0,7100 3,9 6,3 29. Χημικά (ανόργανα) 1,2605 1,2849 3,9 3,7 30. Χημικά (οργανικά) 1,0272 1,7061 4,2 2,8 31. Λιπαρά 1,1827 0,6932 3,5 5,6 32. Πετρελαιοειδή 1,1421 1,2826 3,6 2,9 33. Προϊόντα από μη μετ. ορυκτά 0,9410 0,6072 4,2 6,2 243

12 ΠΙΝΑΚΑΣ Π7 (συνέχεια): Δείκτε συνδέσεων και συντελεστών μεταβλητικότητα του 1960 (50X50 Πίνακα εισροών/εκροών) 34. Τσιμεντοβιομηχανία 1,1221 0,5684 3,3 6,2 35. Βασικά μέταλλα 1,3097 2,1454 4,6 3,0 36. Μεταλλικά προϊόντα 1,2186 1,5080 4,0 3,0 37. Μηχανήματα 1,0665 0,7878 3,8 4,8 38. Ηλεκτρικέ μηχανέ 1,0913 0,8284 3,7 4,5 39. Ναυπηγεία 1,1052 0,5605 3,5 6,1 40. Μεταφορικά μέσα 1,0624 0,9435 5,0 5,5 41. Λοιπέ βιομηχανίε 1,0908 0,6194 3,8 5,9 42. Κατασκευέ 1,0620 0,6016 3,3 5,7 43. Παραγωγή ηλεκτρικού 0,6952 0,9310 5,0 3,7 44. Παραγωγή φωταερίου, ύδατ. 0,6785 0,5545 5,1 6,3 45. Τράπεζε, ασφάλειε κλπ. 0,5660 1,1311 6,4 3,1 46. Επικοινωνίε 0,5483 0,6989 6,4 5,0 47. Μεταφορέ, αποθ. 0,8812 1,7880 4,2 2,1 48. Εμπόριο 0,6828 5,3219 5,2 0,8 49. Λοιπέ υπηρεσίε 0,6373 1,3679 5,5 2,4 50. Κατοικίε 0,5301 0,4903 6,6 7,0 244

13 Σημειώσει 1. Θ. Α. Σ κ ο ύ ν τ ζ ο υ, Γ.Σ. Μ α τ θ α ί ο υ, Πίνακε εισροών-εκροών τη ελληνική οικονομία :1958, 1963, 1966, 1969, Κ Ε Π Ε, Α. Koutsoyiannis, Α. Ganas, Input-Output Table of the Greek Economy, (Year 1960), Κ Ε Π Ε, A. O. Hirshman, The Strategy of Economic Development, Yale University Press, N.P. Rasmussen, Studies in Inter-Sectoral Relations, North Holland, B. R. Hazari, «Empirical Identification of Key Sectors in the Indian Economy», Review of Economics and Statistics, τόμο L I I, α ρ. 3 (1970), σελ

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Του κ. Π. ΠΕΤΡΑΚΗ Λέκτορα Οικονομικό Τμήμα Παν/μίου Αθηνών Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Σκοπός του άρθρου αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Analysis of intertemporal stability of input-output technological coefficients in Greek economy

Analysis of intertemporal stability of input-output technological coefficients in Greek economy Analysis of intertemporal stability of input-output technological coefficients in Greek economy Triantafyllos Pnevmatikos University of Thessaly, School of Engineering, Department of Planning and Regional

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ηπείρου: Τεχνολογία Παραγωγής, Απασχόληση και Επαγγέλµατα

Περιφέρεια Ηπείρου: Τεχνολογία Παραγωγής, Απασχόληση και Επαγγέλµατα Περιφέρεια Ηπείρου: Τεχνολογία Παραγωγής, Απασχόληση και Επαγγέλµατα Αθ. Μπελεγρή-Ροµπόλη, Επίκουρος Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Μ. Μαρκάκη, Υποψήφια ιδάκτορας Ε.Μ.Π. Π. Μιχαηλίδης, Λέκτορας (Π.. 407/80) Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.365-372 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Χρήστος Τζήμος

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χ. Βαρσακέλης 1

Νίκος Χ. Βαρσακέλης 1 Νίκος Χ. Βαρσακέλης 1 Η Οικονομία: Όψεις και πραγματικότητα 2 1. Εισαγωγή Ο Νομός Φλώρινας βρίσκεται στα βορειοδυτικά σύνορα της χώρας. Η ακριτική του θέση, και μάλιστα συνορεύοντας με χώρες οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΙΕΛΚΑ 2011. 1 Περίληψη - 5 - 2 Εισαγωγή - 9 - 3 Κλάδος με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και οικονομικά μεγέθη - 13 -

Περιεχόμενα ΙΕΛΚΑ 2011. 1 Περίληψη - 5 - 2 Εισαγωγή - 9 - 3 Κλάδος με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και οικονομικά μεγέθη - 13 - ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιούνιος 2011 Περιεχόμενα 1 Περίληψη - 5-2 Εισαγωγή - 9-2.1 Μεθοδολογία και πηγές της μελέτης - 9-2.2 Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Πειραιάς, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ISΒN 978-960-7536-54-9 Copyright 2014 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Αθηνά Μπελεγρή-Ρομπόλη Μαρία Μαρκάκη Παναγιώτης Μιχαηλίδης ΑΘΗΝΑ 2010 33 15 15

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική εξαγωγική επίδοση: Ανταγωνιστικότητα και ξένες άμεσες επενδύσεις

Ελληνική εξαγωγική επίδοση: Ανταγωνιστικότητα και ξένες άμεσες επενδύσεις Ελληνική εξαγωγική επίδοση: Ανταγωνιστικότητα και ξένες άμεσες επενδύσεις Χρήστος Παπάζογλου ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΆΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση στην Ελλάδα:

Μετανάστευση στην Ελλάδα: Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες - Πολιτικές - Προοπτικές Τόμος Α Επιμέλεια έκδοσης: Τζένη Καβουνίδη Θεόδωρος Λιανός Αντώνης Κόντης Ρωσσέτος Φακιολάς EΚΔΟΣΕΙΣ IMEΠO AΘΗΝΑ 2008 Μετανάστευση στην Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση Τελική Έκθεση Μάρτιος 2011 Τελική Έκθεση 1 Στην Ερευνητική Ομάδα του Έργου και στη σύνταξη αυτής της Έκθεσης συμμετείχαν οι: Δημήτριος Λάλας, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ISBN 978-960-7536-59-4 Copyright 2015 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 12 CCI: 2007GR16UPO001 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 Περιεχόμενα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων» Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: «Οικονομική καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογές στην

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Οι Επιπτώσεις της Κρίσης και ο Ρόλος των Θεσμών

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Οι Επιπτώσεις της Κρίσης και ο Ρόλος των Θεσμών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Νο 5 Ιούνιος 2013 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Οι Επιπτώσεις της Κρίσης και ο Ρόλος των Θεσμών Κωνσταντίνα Κοτταρίδη Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του

Διαβάστε περισσότερα

Δε μα απασχολούν εδώ οι θετικέ επιπτώσει του φαινομένου.

Δε μα απασχολούν εδώ οι θετικέ επιπτώσει του φαινομένου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Ανάπτυξη εν γένει και περιβάλλον* Η θέση που θα υποστηρίξουμε στο κεφάλαιο αυτό είναι ότι τόσο η ανάπτυξη γενικά όσο και η εξαρτημένη ανάπτυξη ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ*

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ* «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 41, Τεύχος 4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 41, No 4, University of Piraeus ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ* Των Σαράντη Λώλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης Σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ε λ τ ί ο 1 Ο Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 0 4 Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε επιλεγµένους κλάδους στην Ελλάδα Νίκος Ε. Ντερµανάκης Περιεχόµενα Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε οµάδες κλάδων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Βασικές αρχές οικονομικής πολιτικής Στους βασικότερους αντικειμενικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται: η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μαρία Τσιάπα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μαρία Τσιάπα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μαρία Τσιάπα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περίληψη Η οικονομική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΡΟΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στόχος: Ο Ν. Ροδόπης να καταστεί μέχρι το 2015 μια περιοχή διαρκούς και βιώσιμης ανάπτυξης, με κοινωνική συνοχή και διαρκή βελτίωση του επίπεδου διαβίωσης των κατοίκων της. Κομοτηνή 2006 1 ΜΕΡΟΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σεπτέµβριος 2012 Στην ερευνητική οµάδα που εκπόνησε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα. Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Παναγιώτης Ρήγας. Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Αλεξάκης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα. Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Παναγιώτης Ρήγας. Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Αλεξάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής θεωρίας Η ανάλυση που προηγήθηκε αφορούσε τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των ξεχωριστών μονάδων μιας οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2013 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών FACTS & FIGURES Φωτεινή Θωμαΐδου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 1. Η σημασία των Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΕΔΟΔΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΕΔΟΔΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ) Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΕΔΟΔΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ) ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. Μ.: 355 ΕIΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας;

Πώς μπορεί να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας; ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 5 Πώς μπορεί να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας; ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Η

Διαβάστε περισσότερα