ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011 Μάζεκα: ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ Ηκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Παξαζθεπή, 20 Μαΐνπ :30 π.κ. 11:30 π.κ. ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΟΚΣΩ (8) ΔΛΙΓΔ Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηέζζεξα (4) κέξε. Να απαληήζεηε ζε όια ηα εξσηήκαηα. ΜΔΡΟ Α : ΑΓΙΓΑΚΣΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (κνλάδεο 20) Ζ αηκόζθαηξα ηεο Γεο βξίζθεηαη ζε θξίζε. Ο πιαλήηεο καο ζεξκαίλεηαη. Σν θιίκα ηεο Γεο πνπ παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξό από ηελ ηειεπηαία επνρή παγεηώλσλ, αιιάδεη πιένλ δξαζηηθά. Ζ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα δελ είλαη ηπραία νύηε απνηειεί «θπζηθό» θαηλόκελν. Οθείιεηαη ελ πνιινίο ζηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη θπξίσο ζηνλ ηξόπν πνπ παξάγνπκε θαη θαηαλαιώλνπκε ηελ ελέξγεηα. Ζ θαύζε ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έθιπζε ζηελ αηκόζθαηξα δηζεθαηνκκπξίσλ ηόλσλ ξύπσλ πνπ παγηδεύνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, απμάλνληαο ηε ζεξκνθξαζία ηεο Γεο. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη γλσζηή σο «θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ». Έηζη, ηνλ ηειεπηαίν αηώλα ε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο Γεο απμήζεθε θαηά 0,4-0,8 βαζκνύο πεξίπνπ. Απηό κπνξεί λα αθνύγεηαη αζήκαλην, ζε πιαλεηηθή θιίκαθα, όκσο, έρεη απίζηεπηεο επηπηώζεηο. Αθόκα θαη κηα κηθξή αύμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο δηαηαξάζζεη ηελ ηζνξξνπία ηεο αηκόζθαηξαο, κε απνηέιεζκα λα αιιάδεη ην θαζεζηώο ησλ βξνρνπηώζεσλ θαη ησλ αλέκσλ θαη λα απνζηαζεξνπνηείηαη ην θιίκα. Δπηπιένλ, ε αύμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο νδεγεί ζε δηαζηνιή ηνπ λεξνύ ησλ σθεαλώλ θαη ζε άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Ήδε ε κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο έρεη αλέβεη θαηά 20 εθαηνζηά ηνλ ηειεπηαίν αηώλα. Αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη ην 70% ησλ αλζξώπσλ δεη θνληά ζηηο αθηέο θαη όηη κηα άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ζα πιεκπξίζεη θηηζκέλεο πεξηνρέο, πνιύηηκεο αγξνηηθέο εθηάζεηο θαη νηθνλνκηθά πξνζνδνθόξεο παξαιίεο, ηόηε κπνξεί λα θαηαιάβεη ηε ζνβαξόηεηα ησλ θαηλνκέλσλ απηώλ. Πιεκύξεο, μεξαζίεο, ηπθώλεο, κεησκέλε αγξνηηθή παξαγσγή, επαλεκθάληζε αζζελεηώλ όπσο ε εινλνζία, ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δεκηέο, θαηαζηξνθή

2 2 νηθνζπζηεκάησλ, εμαθάληζε εηδώλ, είλαη κεξηθέο κόλν από ηηο ζπλέπεηεο ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ. Οη πξνβιεπόκελεο θαηαζηξνθέο πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο αλζξώπηλσλ δσώλ από ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο επηπηώζεηο ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ θαη απώιεηα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, ελώ εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζα αληηκεησπίζνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο πείλαο, θπξίσο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Άιιεο κειέηεο, πην δπζνίσλεο, όπσο κηα πνπ έγηλε γηα ινγαξηαζκό ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλαθέξνπλ πσο έλαο ηπρόλ δηπιαζηαζκόο ησλ ξύπσλ ζηελ αηκόζθαηξα ηηο επόκελεο 2-3 δεθαεηίεο, ζα κπνξνύζε λα ζηνηρίζεη ηε δσή ζε 900 εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο θαη λα επηθέξεη νηθνλνκηθέο απώιεηεο ύςνπο 907 ηξηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, πνζό δειαδή πνιιαπιάζην όινπ ηνπ αλζξώπηλνπ πινύηνπ. Πνηέ ζην παξειζόλ ε αλζξσπόηεηα δε βξέζεθε αληηκέησπε κε έλα ηόζν κεγάιν θαη ζύλζεην πξόβιεκα, πνπ αγγίδεη θάζε πηπρή ηεο δσήο πάλσ ζηνλ πιαλήηε καο. Οη επηπηώζεηο απηέο δελ αθνξνύλ κόλν ζην καθξηλό κέιινλ. Πνιιέο απ απηέο είλαη ήδε αηζζεηέο από ζήκεξα. Δθαηόλ πέληε ρηιηάδεο άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο ην 1999 εμαηηίαο θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ. Οη πεξηζζόηεξνη απ απηνύο, ιόγσ αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ. Οη νηθνλνκηθέο απώιεηεο ππνινγίδνληαη ζε 100 δηζ. δνιάξηα. Σεξάζηηεο ήηαλ νη δεκηέο θαη ην 1998, ρξνληά ζηελ νπνία νη νηθνλνκηθέο δεκηέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα, έθηαζαλ ηα 90 δηζ. δνιάξηα. Μόλν κέζα ζ εθείλε ηε ρξνληά, δεθάδεο ρηιηάδεο άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο από ην πέξαζκα ηνπ ηπθώλα Mitch ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, από ηηο θαηαζηξνθηθέο πιεκύξεο ηνπ πνηακνύ Yangtze ζηελ Κίλα θαη από ηε ρηνλνζύειια ηνπ αηώλα ζηνλ Καλαδά. Σα αίηηα γηα ηηο δξακαηηθέο αιιαγέο ζην θιίκα είλαη γλσζηά. Σα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ πξνέξρνληαη σο επί ην πιείζηνλ από ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο από πεηξέιαην, άλζξαθα θαη θπζηθό αέξην, έρνπλ αιιάμεη ηε ζύζηαζε ηεο αηκόζθαηξαο ηνπ πιαλήηε. Από ην 1750, νη ζπγθεληξώζεηο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα απμήζεθαλ θαηά 30%, ηνπ κεζαλίνπ θαηά 100% θαη ηνπ ππνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ θαηά 15%. Δίλαη ζαθέο πσο αλ ζέινπκε λα αληηκεησπίζνπκε ζνβαξά ην κείδνλ πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο καο, ζα πξέπεη λα απαγθηζηξσζνύκε από ην ππάξρνλ θπξίαξρν ελεξγεηαθό κνληέιν. πλεπώο, επηβάιιεηαη ε ξηδηθή ζηξνθή ζε έλα θαηλνύξγην, θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ ελεξγεηαθό δόγκα. Έλα δόγκα πνπ ζα δίλεη έκθαζε ζηελ εμνηθνλόκεζε, ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ ζπκβαηηθώλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ. «Κιηκαηηθέο αιιαγέο: έλα θαπηό πξόβιεκα», Greenpeace, Απξίιηνο 2003, (δηαζθεπή) Δξσηήζεηο: Α1. Να γξάςεηε πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ( ιέμεηο πεξίπνπ). (κνλάδεο 8)

3 3 Α2. (α) Πνηα πξνβιήκαηα ζα δεκηνπξγήζεη, ζύκθσλα κε ην ζπγγξαθέα, ε άλνδνο ηεο κέζεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο; (β) «πλεπώο, επηβάιιεηαη ε ξηδηθή ζηξνθή ζε έλα θαηλνύξγην, θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ ελεξγεηαθό δόγκα». Να αλαπηύμεηε ηελ πην πάλσ ζέζε ηνπ ζπγγξαθέα θαη λα αλαθέξεηε δπν ηξόπνπο παξαγσγήο ελέξγεηαο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ. Α3. (α) Να γξάςεηε ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο ηέηαξηεο παξαγξάθνπ (Οη επηπηώζεηο απηέο ηνπ αηώλα ζηνλ Καλαδά). Να ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα από ην θείκελν. (β) Να γξάςεηε έλαλ ηξόπν πεηζνύο θαη έλα κέζν πεηζνύο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο ζηελ ηξίηε παξάγξαθν (Πιεκύξεο πάλσ ζηνλ πιαλήηε καο). Να ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα από ην θείκελν. ΜΔΡΟ Β : ΓΛΩΑ (κνλάδεο 10) Β1. Να αληηθαηαζηήζεηε ηελ θαζεκηά από ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ησλ πην θάησ θξάζεσλ κε κηα ζπλώλπκή ηεο, έηζη ώζηε λα κελ αιιάμεη ην λόεκα ησλ θξάζεσλ νύηε ν γξακκαηηθόο ηύπνο ησλ ιέμεσλ: αθνύγεηαη αζήκαλην νηθνλνκηθά πξνζνδνθόξεο παξαιίεο θαηαζηξνθηθέο πιεκύξεο Β2. Να αληηθαηαζηήζεηε ηελ θαζεκηά από ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ησλ πην θάησ θξάζεσλ κε κηα αληίζεηή ηεο, ρσξίο λα αιιάμεη ν γξακκαηηθόο ηύπνο ησλ ιέμεσλ: Σν θιίκα ηεο Γεο πνπ παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξό Άιιεο κειέηεο πην δπζνίσλεο ζύλζεην πξόβιεκα

4 4 Β3. Να γξάςεηε (α) έλα παξάγσγν νπζηαζηηθό θαη (β) έλα παξάγσγν επίζεην γηα ην θαζέλα από ηα πην θάησ ξήκαηα (λα δηεπθξηλίζεηε πνην είλαη ην νπζηαζηηθό θαη πνην ην επίζεην): παξάγνπκε θαηαλαιώλνπκε αληηκεησπίζνπλ απμήζεθαλ ΜΔΡΟ Γ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΛΟΓΟΤ (κνλάδεο 40) Γεγνλόηα πνπ ζπλέβεθαλ ηειεπηαία ζηνλ πιαλήηε καο θαηαδεηθλύνπλ όηη ν άλζξσπνο δελ έρεη επαηζζεηνπνηεζεί, ζην βαζκό πνπ ζα έπξεπε, όζνλ αθνξά ζηελ θαηαζηξνθή πνπ ν ίδηνο πξνθαιεί ζην πεξηβάιινλ. ε άξζξν ζαο, πνπ ζα δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο, λα παξνπζηάζεηε ηε ζνβαξόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο, αλαθεξόκελνη ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα θαη λα εηζεγεζείηε ηξόπνπο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο, γηα απαιιαγή από ην εθηαιηηθό ζελάξην ηεο κεηαηξνπήο ηεο γεο ζε λεθξό πιαλήηε. ( ιέμεηο) εκείσζε: Γελ επηηξέπεηαη λα αλαθέξεηε ην όλνκά ζαο ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα απνθαιύςεη άκεζα ή έκκεζα ηελ ηαπηόηεηά ζαο. ΜΔΡΟ Γ : ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ - ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ (κνλάδεο 30) Να κειεηήζεηε ηα παξαθάησ θείκελα θαη λα απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: Γ1. Ι. Κώζηαο Μόληεο, «Έιιελεο πνηεηέο» Διάρηζηνη καο δηαβάδνπλ, ειάρηζηνη μέξνπλ ηε γιώζζα καο, κέλνπκε αδηθαίσηνη θη αρεηξνθξόηεηνη ζ απηή ηε καθξηλή γσληά, όκσο αληηζηαζκίδεη πνπ γξάθνπκε Διιεληθά. «Ποίηση τοσ Κώστα Μόντη» 1962

5 5 ΙΙ. Κώζηαο Μόληεο, «Σεο εηζβνιήο» Δίλαη δύζθνιν λα πηζηέςσ πσο καο ηνπο έθεξε ε ζάιαζζα ηεο Κεξύλεηαο, είλαη δύζθνιν λα πηζηέςσ πσο καο ηνπο έθεξε ε αγαπεκέλε ζάιαζζα ηεο Κεξύλεηαο. «Πικραινόμενος εν εαστώ» 1975 Δξσηήζεηο: (α) ηα πην πάλσ πνηήκαηα ηνπ Κώζηα Μόληε δηαγξάθνληαη θάπνηα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηεηηθήο ηνπ ηερληθήο. Να εληνπίζεηε θαη λα θαηαγξάςεηε δπν από απηά αλαθέξνληαο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο. (β) Πνηα ζπλαηζζήκαηα δηαπεξλνύλ ην θαζέλα από ηα πην πάλσ πνηήκαηα; Να δηθαηνινγήζεηε από πνύ πεγάδεη ην θαζέλα από απηά. (κνλάδεο 6) Γ2. Γ. εθέξε, «αιακίλα ηεο Κύπξνο» Ζ γεο δελ έρεη θξηθέιηα γηα λα ηελ πάξνπλ ζηνλ ώκν θαη λα θύγνπλ κήηε κπνξνύλ, όζν θη αλ είλαη δηςαζκέλνη λα γιπθάλνπλ ην πέιαγν κε λεξό κηζό δξάκη. Καη ηνύηα ηα θνξκηά πιαζκέλα από έλα ρώκα πνπ δελ μέξνπλ, έρνπλ ςπρέο. Μαδεύνπλ ζύλεξγα γηα λα ηηο αιιάμνπλ, δε ζα κπνξέζνπλ κόλν ζα ηηο μεθάκνπλ αλ μεγίλνπληαη νη ςπρέο. Γελ αξγεί λα θαξπίζεη η αζηάρπ δε ρξεηάδεηαη καθξύ θαηξό γηα λα θνπζθώζεη ηεο πίθξαο ην πξνδύκη, δε ρξεηάδεηαη καθξύ θαηξό ην θαθό γηα λα ζεθώζεη ην θεθάιη, θη ν άξξσζηνο λνπο πνπ αδεηάδεη δε ρξεηάδεηαη καθξύ θαηξό γηα λα γεκίζεη κε ηελ ηξέια, λήζνο ηηο έζηη Φίινη ηνπ άιινπ πνιέκνπ ζ απηή ηελ έξεκε ζπλλεθηαζκέλε αθξνγηαιηά ζαο ζπιινγίδνκαη θαζώο γπξίδεη ε κέξα Δθείλνη πνπ έπεζαλ πνιεκώληαο θη εθείλνη πνπ έπεζαλ ρξόληα

6 6 κεηά ηε κάρε. εθείλνη πνπ είδαλ ηελ απγή κεζ απ ηελ πάρλε ηνπ ζαλάηνπ ή, κεο ζηελ άγξηα κνλαμηά θάησ από η άζηξα, ληώζαλε πάλσ ηνπο καβηά κεγάια ηα κάηηα ηεο νιόθιεξεο θαηαζηξνθήο θη αθόκε εθείλνη πνπ πξνζεύρνληαλ όηαλ ην θινγηζκέλν αηζάιη πξηόληδε ηα θαξάβηα: Κύξηε, βόεζα λα ζπκόκαζηε πώο έγηλε ηνύην ην θνληθό ηελ αξπαγή ην δόιν ηελ ηδηνηέιεηα, ην ζηέγλσκα ηεο αγάπεο Κύξηε, βόεζα λα ηα μεξηδώζνπκε. -Σώξα θαιύηεξα λα ιεζκνλήζνπκε πάλσ ζε ηνύηα ηα ραιίθηα δε θειά λα κηιάκε ηε γλώκε ησλ δπλαηώλ πνηνο ζα κπνξέζεη λα ηε γπξίζεη; πνηνο ζα κπνξέζεη λ αθνπζηεί; Καζέλαο ρσξηζηά νλεηξεύεηαη θαη δελ αθνύεη ην βξαρλά ησλ άιισλ. Σαλαμίνα, Κύπρος, Νοέμβρης 53. Δξσηήζεηο: (α) (β) ην πην πάλσ απόζπαζκα από ηε «αιακίλα ηεο Κύπξνο» δηαηππώλεηαη κηα πξνθεηεία. i. Πνηα είλαη απηή θαη ζε πνηνπο ζηίρνπο εληνπίδεηαη; ii. Να αλαθέξεηε δπν εθθξαζηηθά κέζα κε ηα νπνία δηαηππώλεηαη. «Μαδεύνπλ ζύλεξγα γηα λα ηηο αιιάμνπλ, δε ζα κπνξέζνπλ κόλν ζα ηηο μεθάκνπλ αλ μεγίλνπληαη νη ςπρέο. Να αλαπηύμεηε ην λόεκα ησλ πην πάλσ ζηίρσλ. (γ) Υαξαθηεξηζηηθό ηεο πνίεζεο ηνπ Γηώξγνπ εθέξε είλαη ηα δάλεηα από ηελ Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Γξακκαηεία. Να εληνπίζεηε δπν ηέηνηα δάλεηα πνπ ππάξρνπλ ζην απόζπαζκα, λα θαηαγξάςεηε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο θαη λα δειώζεηε ηηο πεγέο ηνπο.

7 7 Γ3. Γεκήηξεο Υαηδήο, «Το διπλό βιβλίο» O ΚΑΠΑΡ ΥΑΟΤΕΔΡ ΣΖΝ ΔΡΖΜΖ ΥΩΡΑ Ι. Καη λα κε θαη γσ κε ην όπηόλ κνπ. ηέθνκαη κπξνζηά ζ απηέο ηηο γεκάηεο, ηηο σξαίεο βηηξίλεο, ραδεύσ, καγεύνκαη, ηηο αθήλσ λα κε δηαθζείξνπλ όζν ζέινπλ. Κνηηάδσ ηα είδε ηνπο, κειεηάσ ηα ζρήκαηα θαη ηα ρξώκαηα, ζθέθηνκαη ηηο πνηόηεηεο, ηα πιηθά ηνπο, βιέπσ ηηο ηηκέο ηνπο, ηηο ινγαξηάδσ κε ηα κεξνθάκαηα ηα δηθά καο. Δίκαη θαηαλαισηήο. Γηα ηνπο ζνθνύο καο ηνπ θαθελείνπ ζεκαίλεη πσο δηαιύνκαη, αιινηξηώλνκαη, ιέλε, κέζα ζηνπο άιινπο, Γηα κέλα ηέηνηαλ ώξα ζηε ιεσθόξν, πνπ δελ έρσ πνπζελά λα πάσ είκαη θαηαλαισηήο ζα πεη πσο ππάξρσ. Τπάξρσ κέζα ζηνπο άιινπο. Έρσ ζηελ ηζέπε κνπ ηα ιεθηά κνπ - κνηξάδνκαη ηε δσή καο, αο ιέλε πσο είλαη ςεύηηθε, αο είλαη θαη ζέαηξν κόλν. Κνηηάδσ, ινηπόλ, όζν ζέισ, θάλσ κία θαη κπαίλσ θαη ζην θαηάζηεκα. Μπνξώ λα δηαιέμσ γηα κέλα ην ρνπλ απηό ην θαηάζηεκα. Γηαιέγσ. Γε κε ξσηάεη θαλέλαο πνηνο είκαη, πνύ ηα βξήθα ηα ιεθηά κνπ, κε πεξηκέλνπλε λα δηαιέμσ πξέπεη λα κε πεξηκέλνπλ [ ]. Μπνξώ λα θύγσ ρσξίο λ αγνξάζσ απινύζηαηα δελ απνθάζηζα. Δίλαη δηθαίσκά κνπ δεκνθξαηηθό θη αλαθαίξεην [ ]. Πξέπεη λα κνπ δώζνπλ απηά πνπ δεηάσ. Καη η αγνξάδσ. Ξπξαθάθηα, θαζξεθηάθηα, θξίθνπο σξαίνπο γηα ηα θιεηδηά πνπ δελ έρσ ζβεζηήξηα πνπ δε κνπ ρξεηάδνληαη έλα ζβεζηήξη, παξαθαιώ, γηα ηα ζρέδηά κνπ καιαθό θνξδόληα γηα ηα παπνύηζηα, θαλέλα καληίιη από θάπνηε, θαλέλα ζαπνύλη [ ]. Ση κνπ ρξεηάδνληαη απηά πνπ αγνξάδσ; Σίπνηα. Καη κέλεη κνλάρα πσο απηνί δε ληώζνπλ ηε ραξά ηε δηθή κνπ πνπ η αγνξάδσ εγώ δελ βξίζθσ θακία θαιύηεξε. ΙΙ. Ζ κέζα πόξηα βγάδεη ζ έλαλ δηάδξνκν, ζηελόλ, ζθνηεηλόλ. Δθεί έρεη θ έλα κηθξό θακπηλέ. ην βάζνο απ απηόλ ην δηάδξνκν είλαη ε πόξηα ηεο θνπδίλαο ηεο Φξάνπ Μπάνπκ. Κιεηδσκέλε πάληνηε από κέζα. Ζ Φξάνπ Μπάνπκ κπνξεί λ αλνίμεη θαη λα ξζεη ζε κέλα. Δγώ δελ κπνξώ λα πάσ κέζα. Σα ίδηα δειαδή κε ην ΑΟΤΣΔΛ. Σε Φξάνπ Μπάνπκ δελ ηε βιέπσ πνηέο. Μηα θνξά κνλάρα ηελ είδα, ηόηε πνπ πξσηνκπήθα ζ απηό ην δσκάηην. Με θνίηαμε, κε ην θεθάιη ηεο ιίγν γπξηζκέλν ζην πιάη, όπσο θάλνπλε ηα πνπιηά θαη ην ξάκθνο έηνηκν. Από ηε θσλή ηεο θαηάιαβα πσο δελ είηαλ ερζξηθή, θαηαθξνλεηηθή κε ην ηαύξν ηα ιέγαλε γύξηζε θαη κε θνίηαμε πάιη, είηαλ ζα λα ιεγε δελ έρεη αζηεία, ζα ζε ηζηκπήζσ. Δγώ ζηέθνκαη θαη ραδεύσ ην ξάκθνο. Πάιη κ έπηαζε ην θαθό κνπ: Σν ξάκθνο κε λνηάδεη πεξηζζόηεξν από ην δσκάηην. Ση λα θάλσ; Ζ πόξηα ηεο θνπδίλαο ηεο έρεη κηα κηθξή ζρηζκάδα. Μέζα απ απηήλ πιεξώλσ ην λνίθη κνπ. Βάδσ ηα ιεθηά ζ έλα θάθειν, πεξλάσ ηε λεθξή δώλε ηνπ δηαδξόκνπ, πάσ θαη ηνλ ξίρλσ κέζα [ ]. Δγώ δελ θαζπζηέξεζα πνηέ κε ην λνίθη, δελ μόδεςα πνηέ πεξηζζόηεξν ξεύκα, ε Φξάνπ Μπάνπκ δελ έρεη ηίπνηα λα θαλνλίζεη καδί κνπ δελ ρξεηάδεηαη λα ξζεη λα κε ηζηκπήζεη θαη, ινηπόλ, δε ηε βιέπσ πνηέ.

8 8 Δξσηήζεηο: (α) Με βάζε ην πξώην απόζπαζκα, λα πεξηγξάςεηε θαη λα εξκελεύζεηε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ήξσα. (β) Πώο δηαγξάθνληαη νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο ζην δεύηεξν απόζπαζκα; --ΣΔΛΟ-- ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 011 ΤΟΜΟΣ B ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ 010 ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Δλώ ππάξρνπλ ηόζνη άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ πεζαίλνπλ από πείλα θαη αξξώζηηεο, εκείο αζρνινύκαζηε πεξηζζόηεξν κε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. Παξακεξίδνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξνζπαζώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΠΡΑΙΝΗ ΝΕΜΕΙ I. Ζ ΗΩΠΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΥΡΤΟ. πάκε ηε ζησπή. Ζ δσή καο κνηάδεη κε θαηεςπγκέλν πξντόλ έηνηκν πξνο πώιεζε.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΑΙΝΗ ΝΕΜΕΙ I. Ζ ΗΩΠΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΥΡΤΟ. πάκε ηε ζησπή. Ζ δσή καο κνηάδεη κε θαηεςπγκέλν πξντόλ έηνηκν πξνο πώιεζε. ΧΕΔΙΟ ΠΡΑΙΝΗ ΝΕΜΕΙ I. Ζ ΗΩΠΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΥΡΤΟ. πάκε ηε ζησπή. Ζ δσή καο κνηάδεη κε θαηεςπγκέλν πξντόλ έηνηκν πξνο πώιεζε. Ενύκε κέζα ζε ηζηκεληέληεο κεηξνπόιεηο ηνπ πνιηηηζκνύ ζαο, εθηεινύκε πεηζήληα ηηο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Ζ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ Φ.Δ. ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΔΤΥΟ Α Προγραμματισμός Θεωρία, χεδιαγράμματα Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα