«Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων"

Transcript

1 «Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι οι εξειδικευμένοι φοιτητές να αποκτήσουν ευρύτερη γνώση θεμάτων του Δικαίου των Υδάτων όπως τη Διεθνή, Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, τις διακρατικές συμφωνίες για τη διαχείριση και τον έλεγχο των υδάτων, και την προστασία των υδάτων κατά τους κανόνες του δικαίου περιβάλλοντος, δεδομένου ότι θα δραστηριοποιούνται οι ίδιοι ή θα καλύπτουν συμβουλευτικά τους πελάτες τους σε ζητήματα σχετικά με την εξειδίκευσή τους ή θα ασχολούνται επιστημονικά και ερευνητικά στα πεδία αυτά. Με δεδομένο ότι η νομική επιστήμη συνδέεται στενά και ρυθμίζει όλα τα θέματα της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και της κατοχύρωσης καινοτόμων τεχνικών εφαρμογών, κρίνεται σκόπιμο να διδαχθεί το συγκεκριμένο μάθημα με την συγκεκριμένη ύλη διότι : Υπάρχει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τις επεμβάσεις σε υδάτινους πόρους με ειδικές ρυθμίσεις και λεπτομέρειες. Η λειτουργία επιχειρήσεων με εκμετάλλευση υδάτινων πόρων η οποία έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον είτε προέρχεται από ιδιώτες είτε από τα κράτη είναι σύνηθες και αναγκαίο φαινόμενο και πρέπει αυτός που ασχολείται με παρόμοια θέματα να γνωρίζει τον τρόπο επίτευξης των παρεμβάσεων αυτών μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση για την πληροφόρηση των πολιτών κάθε κράτους αλλά και των αρμόδιων φορέων είναι ένα νέο σύστημα λειτουργίας των υπηρεσιών που διασφαλίζει και εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή αυτών σε όλες τις δράσεις που επηρεάζουν το περιβάλλον άρα και τη διαχείριση των υδάτων. Τέλος, οι διαδικασίες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα διεθνή, ευρωπαϊκά και ελληνικά νομοθετικά κείμενα συμβάλλουν στην προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος και στη λελογισμένη χρήση του μέσω παρεμβάσεων χρηστής διαχείρισης και εκμετάλλευσής του. Επιθυμητά εκπαιδευτικά αποτελέσματα (Learning Outcomes): Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα γνωρίσουν και θα μπορούν να εφαρμόσουν τους κανόνες και το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με :

2 Τη λειτουργία επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται υδάτινους πόρους τις διακρατικές συμβάσεις και συμφωνίες για τη χρήση υδάτινων πόρων τα όρια και τους κανόνες προστασίας των υδάτων το σύστημα και τους κανόνες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη θέσπιση των περιβαλλοντικών όρων. Τη διαδικασία άσκησης ένδικων μέσων σε περίπτωση παραβίασης περιβαλλοντικών κανόνων και την επιδίωξη δικαστικής αποζημίωσης και αποκατάστασης της βλάβης. Όλα τα παραπάνω θέματα θα προσεγγίζονται και αναλύονται τόσο από τη διάσταση του εθνικού ελληνικού δικαίου όσο και από την πλευρά του ισχύοντος ευρωπαϊκού δικαίου. Ενδεικτικό περιεχόμενο του μαθήματος Α. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ Σε όλα τα θεματικά πεδία θα αναλύονται και ερμηνεύονται case studies. Επίσης θα γίνεται αναφορά σε σύγχρονα άρθρα έρευνας και βιβλία.

3 Αξιολόγηση Εργασία (coursework) 40% και γραπτές εξετάσεις (exams) 60%. Ενδεικτική βιβλιογραφία 1. Ι. Καράκωστας, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ,, Νομική Βιβλιοθήκη, Γ. Σμπώκος, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κρατική ρύθμιση και αυτορρύθμιση, Νομική Βιβλιοθήκη, Μ. Χαϊνταρλής, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Νομική Βιβλιοθήκη, Η. Πλακοκέφαλος, Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ,, Νομική Βιβλιοθήκη, David H. Getches, Water Law in a Nutshell (West Publishing), Daniel A. Farber, Environmental Law in a Nutshell, 8th (In a Nutshell (West Publishing), Dan Tarlock, Water Resource Management: A Casebook in Law and Public Policy (University Casebooks), 2006 Επιπλέον Βιβλιογραφία Προτεινόμενα Επιστημονικά Νομικά Περιοδικά Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος Θεωρία και πράξη Διοικητικού Δικαίου Περιβάλλον και Δίκαιο Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Επιχείρηση Χρήσιμοι ιστότοποι www. lib.auth.gr (βιβλιοθήκη νομικής σχολής Α.Π.Θ.) (νομική βιβλιοθήκη εκδοτικός οίκος) www. sakkoulas.gr ( εκδοτικός οίκος)

4 «EUROPEAN AND INTERNATIONAL WATER LAW AND POLICY» THE COURSE The purpose of this course is qualified students to gain a broader knowledge of issues of Water Law as International, European and Greek Legislation, interstate agreements for the management and control of water, and the protection of waters according to the rules of Environmental law, given that postgraduate students will operate or cover counseling clients on issues related to their specialization or engaged in science and research in the above fields. Given that legal science is closely and regulates all aspects of doing business as well as providing innovative technical applications should be taught this lesson with the particular material because : There is a special legal framework for doing business and operations on water resources with special legal provisions and details. The companies with exploitation of water resources with impact on the environment coming either from individuals or states is a normal and necessary phenomenon and everyone that deal with similar issues have to know how to achieve these interventions within the framework of legality. E government to inform citizens of each State and the competent authorities is a new operating system of services guaranteed and ensures the active participation of those in all actions affecting the environment and therefore water management. Finally, procedures, rights and obligations arising from the international, European and Greek legislation helps the protection of our natural environment and the rational use of interventions through proper management and exploitation. LEARNING OUTCOMES: Within this course, graduate students will know and be able to apply the rules and the legislative framework relating to: Τhe operation of enterprises using and exploiting water resources

5 The transnational contracts and agreements for the use of water resources. The boundaries and rules for water protection The system and the rules for e government adoption of environmental conditions. The procedure of any judicial remedy in case of violation of environmental rules and pursuing judicial compensation and restitution of damage. All these issues will be approached and analyzed from both Greek, European and International law. COURSE TOPICS INDICATIVE COURSE CONTENT INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL LAW BASIC CONCEPTS AND CONSTITUTIONAL PROVISIONS INTERNATIONAL AGREEMENTS FOR THE PROTECTION OF WATER EUROPEAN LEGISLATION ON WATER MANAGEMENT GREEK LAW FOR MANAGEMENT AND PROTECTION OF WATER RESOURCES JURISPRUDENTIAL DATA IN WATER PROTECTION ELECTRONIC GOVERNANCE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION LICENSING PROCEDURE FOR THE EXPLOITATION AND INTERVENTION IN WATER RESOURCES WATER POLLUTION ISSUES ISSUES ABOUT THE JUDICIAL SETTLEMENT OF DISPUTES AND CLAIMS In all subject areas will be analyzed and interpreted case studies. We will also refer to contemporary research articles and books.

6 EVALUATION Work (coursework) 45% and written exams (exams) 55%. INDICATIVE BIBLIOGRAPHY 1. I. Karakostas, ENVIRONMENT AND LAW, Law Library, G. Sbokos, APPLICATIONS ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES, Government regulation and self regulation, Law Library, M. Chaintarlis, environmental legislation, Law Library, H. Plakokefalos, THE TRANSBORDER ENVIRONMENTAL POLLUTION IN PUBLIC INTERNATIONAL LAW, Law Library, David H. Getches, Water Law in a Nutshell (West Publishing), Daniel A. Farber, Environmental Law in a Nutshell, 8th (In a Nutshell (West Publishing), Dan Tarlock, Water Resource Management: A Casebook in Law and Public Policy (University Casebooks), 2006 ADDITIONAL BIBLIOGRAPHY Legal Scientific Journals 1. Environmental Protection Law 2. Theory and Practice of Administrative Law 3. Environment and Law 4. Public Law Applications USEFUL WEBSITES www. lib.auth.gr (law school library AUTH) (law library publisher) www. sakkoulas.gr (publisher)

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ποιότητα στα Νοσοκομεία - Γιατί? Αύξηση απαιτήσεων για κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines Αποστολή του ΕΟΦ Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων ιδρύθηκε το 1983 µε το Ν. 1316 και είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα

coffee machines & bar equipment Πολιτική Εταιρικής Ηθικής Ethical Business Practice Policy

coffee machines & bar equipment Πολιτική Εταιρικής Ηθικής Ethical Business Practice Policy coffee machines & bar equipment Πολιτική Εταιρικής Ηθικής Ethical Business Practice Policy 02 Πολιτική Εταιρικής Ηθικής Ethical Business Practice Policy Η Eurogat παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

MASTER OF SCIENCE (MSc) in INSURANCE RISK MANAGEMENT (IRM) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MASTER σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ALBA

MASTER OF SCIENCE (MSc) in INSURANCE RISK MANAGEMENT (IRM) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MASTER σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ALBA Α.Π. : 3260 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014 Οφέλη προγράμματος: Τα στελέχη που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα αποκτούν μεθοδολογικά εργαλεία και αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες που τους βοηθούν: να διαχειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ)

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Γ. Κοτζαγεώργης ρ. Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος, Εnveco A.E. 1 Φ. Βαγιανού Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Neapolis University Pafos

Neapolis University Pafos Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Neapolis Univerity Pafos Σχολή Επιστημών Πληροφορίας School of InformaOon Sciences Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Προηγμένα ΠΣ Εφαρμοσμένα ΠΣ MSc in

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Με την συμβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2012 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ABSTRACT... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠ... 13 1.1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI

ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI CRI(2007)38 Version grecque Greek version Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI Στρασβούργο, Οκτώβρης 2007 Secrétariat de l'ecri /

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση των ειδικοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις πληροφορικής

Η απασχόληση των ειδικοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η απασχόληση των ειδικοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις πληροφορικής Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το µεταναστευτικό ζήτηµα στην ελληνική διοίκηση. Η εφαρ-µογή του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα