ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο"

Transcript

1 Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ

2 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ Δράςθσ Ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε Θ Ψθφιακι Στρατθγικι Το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» Ο Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1- Ειδικόσ Στόχοσ Τα Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα Θ Δράςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου ()» Γενικά για τθ Δράςθ Σκοπιμότθτα και Αναγκαιότθτα τθσ προκθρυςςόμενθσ Δράςθσ Ενθμερωτικά ςτοιχεία Δράςθσ Το Κακεςτϊσ Ενίςχυςθσ τθσ Δράςθσ Είδοσ Ραρεχόμενων Ενιςχφςεων Ρροχποκζςεισ και Προι Επιλεξιμότθτασ - Δικαιοφχοι Δράςθσ Χρονοδιάγραμμα Δράςθσ Ρροχπολογιςμόσ Δράςθσ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ Επενδυτικϊν Σχεδίων Επιλεξιμότθτα Ενεργειϊν & Δαπανϊν Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ Κατθγορίεσ Δαπανϊν Ρλθροφορίεσ και Επικοινωνία για τθν προκθρυςςόμενθ Δράςθ Χαρακτθριςτικά Υποβαλλόμενων Επενδυτικϊν Σχεδίων Ειδικά Χαρακτθριςτικά των Επενδυτικϊν Σχεδίων Διάρκεια Επενδυτικϊν Σχεδίων Ρροχπολογιςμόσ Επενδυτικϊν Σχεδίων Διαδικαςία Υποβολισ Αιτιςεων για Επενδυτικά Σχζδια Γενικά Στοιχεία Υποβολι Αίτθςθσ Επενδυτικοφ Σχεδίου Διαδικαςία κατάταξθσ & προςδιοριςμοφ ανϊτατου φψουσ επιλζξιμου προχπολογιςμοφ επενδυτικοφ ςχεδίου ενίςχυςθσ

3 6.4. Φάκελοσ αίτθςθσ Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Φάκελοσ Αίτθςθσ Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Ραράρτθμα Λ Ζντυπα Υποβολισ Αίτθςθσ Θλεκτρονικό Ερωτθματολόγιο Υποβολισ Ραράρτθμα ΛΛ - Ρρότυπα Υπεφκυνων Δθλϊςεων Υπεφκυνθ Διλωςθ 1 / Δικαιολογθτικό Νο Υπεφκυνθ Διλωςθ 2 / Δικαιολογθτικό Υπεφκυνθ Διλωςθ 3 / Δικαιολογθτικό Υπεφκυνθ Διλωςθ 4 / Δικαιολογθτικό Ραράρτθμα ΛΛΛ Κωδικοί δραςτθριοτιτων κατά Κ.Α.Δ που είναι επιλζξιμοι για ςυμμετοχι ςτθ Δράςθ Ραράρτθμα IV - Κωδικοί δραςτθριοτιτων κατά ΚΑΔ που δεν είναι επιλζξιμοι για ςυμμετοχι ςτθ Δράςθ λόγω του κανόνα de minimis Ραράρτθμα V - Ραρεμβάςεισ ςτο παραγωγικό περιβάλλον Ραράρτθμα VII - Κανονιςμόσ Ε.Ε. 1998/

4 1. Ειςαγωγι Ο Οδθγόσ Υποβολισ παρζχει πλθροφορίεσ για όλεσ τισ ενζργειεσ που προβλζπεται να πραγματοποιθκοφν από τθν Εταιρία «ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε.» (ΨΘΦΕΝ Α.Ε.) και τουσ Δικαιοφχουσ από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ ωσ τθν παραλαβι των αιτιςεων των επενδυτικϊν ςχεδίων από τθν ΨΘΦΕΝ Α.Ε. Συγκεκριμζνα, ο παρϊν οδθγόσ περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ακόλουκα: τον Φορζα που προκθρφςςει τθ Δράςθ και το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο αυτι υλοποιείται, τθ γενικι περιγραφι τθσ Δράςθσ, ενθμερωτικά ςτοιχεία τθσ Δράςθσ όπωσ το κακεςτϊσ ενίςχυςθσ, το είδοσ των παρεχόμενων ενιςχφςεων, τισ προχποκζςεισ και όρουσ επιλεξιμότθτασ, το χρονοδιάγραμμα και τον προχπολογιςμό τθσ Δράςθσ, τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ κακϊσ και πλθροφορίεσ επικοινωνίασ, χαρακτθριςτικά των υποβαλλόμενων Επενδυτικϊν Σχεδίων Ενίςχυςθσ, όπωσ ειδικά χαρακτθριςτικά, επιλεξιμότθτα δαπανϊν, διάρκεια και προχπολογιςμό Επενδυτικϊν Σχεδίων κακϊσ και διαδικαςία υποβολισ των αιτιςεων. 4

5 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ Δράςθσ 2.1. Ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ ΨΘΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε. Θ εταιρία «ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε.» είναι Νομικό Ρρόςωπο Λδιωτικοφ Δικαίου που ςυςτάκθκε με τθν απόφαςθ 8491/ΕΓ ΔΕΚΟ 193 (ΦΕΚ Β 347/ ). Σκοπόσ τθσ Εταιρίασ είναι θ υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ δράςεων που χρθματοδοτοφνται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ πραγματοποιοφνται ενζργειεσ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται: α) θ χωρίσ αντάλλαγμα υποςτιριξθ των δικαιοφχων για δράςεισ κρατικϊν ενιςχφςεων ςτο πλαίςιο του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», φςτερα από αίτθςθ του δικαιοφχου και υπογραφι ςχετικισ προγραμματικισ ςυμφωνίασ με τθν Εταιρία, β) θ ανάλθψθ ωσ δικαιοφχου ι ενδιάμεςου φορζα τθσ υλοποίθςθσ πράξεων ςχετικζσ με Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν που απευκφνονται ςε πολίτεσ ι ςε επιχειριςεισ (κρατικζσ ενιςχφςεισ) και χρθματοδοτοφνται από το επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και άλλεσ πθγζσ, κακϊσ και γ) θ ανάλθψθ τθσ υλοποίθςθσ ενεργειϊν τεχνικισ βοικειασ που χρθματοδοτοφνται από το επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και από εκνικοφσ πόρουσ Θ Ψθφιακι Στρατθγικι Θ δράςθ εντάςςεται ςε μία ευρφτερθ κατθγορία πρωτοβουλιϊν/ ενεργειϊν του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και ςυγκεκριμζνα του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1: Βελτίωςθ τθσ Ραραγωγικότθτασ με Αξιοποίθςθ των ΤΡΕ και ειδικότερα ςτον Ειδικό Στόχο 1.1: Ρροϊκθςθ χριςθσ ΤΡΕ ςε επιχειριςεισ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», που υποςτθρίηουν τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) κυρίωσ ςτον ιδιωτικό τομζα. Θ εν λόγω δράςθ κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο του Κωδικοφ Θζματοσ Ρροτεραιότθτασ 14 «Υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ για ΜΜΕ (θλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, δικτφωςθ, κλπ)» Το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» Το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» (ΕΡ-ΨΣ) είναι ζνα από τα επιχειρθςιακά Ρρογράμματα του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) για τθν προγραμματικι περίοδο Συμβάλει ςτον 6 Γενικό Στόχο του ΕΣΡΑ, εντάςςεται ςτθ 2θ κεματικι προτεραιότθτα που αφορά ςτθν Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ και Καινοτομίασ και ςτοχεφει ςτθν αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςθ των ΤΡΕ. Αποτελεί το ςθμαντικότερο χρθματοδοτικό εργαλείο ςτθν υλοποίθςθ τθσ «Ψθφιακισ Στρατθγικισ ». Στόχοσ του ΕΡ-ΨΣ είναι θ «Ψθφιακι ςφγκλιςθ τθσ χϊρασ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αξιοποιϊντασ τισ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ)». Το ΕΡ-ΨΣ αναπτφςςεται ακολουκϊντασ τισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ και τισ κατευκφνςεισ τθσ «Ψθφιακισ Στρατθγικισ » και εξειδικεφει τουσ ςτόχουσ του ςε δφο Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ (ΑΡ): 5

6 ΑΡ1: Βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ΑΡ2: ΤΡΕ και Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ Οι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ εξυπθρετοφνται από 6 Ειδικοφσ Στόχουσ (ΕΣ), θ επίτευξθ των οποίων εξαςφαλίηει αφενόσ τθ διάχυςθ των ΤΡΕ τόςο ςτισ επιχειριςεισ όςο και ςτουσ πολίτεσ και, αφετζρου μεγιςτοποιεί τισ ωφζλειεσ από τθ χριςθ των ΤΡΕ, προςαρμόηοντασ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν. Οι Ειδικοί Στόχοι των δφο Αξόνων Ρροτεραιότθτασ είναι: I. ΕΣ1.1: Ρροϊκθςθ χριςθσ ΤΡΕ ςε επιχειριςεισ II. ΕΣ1.2: Ραροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ επιχειριςεισ και βελτίωςθ αποτελεςματικότθτασ Δθμόςιου τομζα με χριςθ ΤΡΕ III. IV. ΕΣ1.3: Ενίςχυςθ τθσ ςυμβολισ του κλάδου των ΤΡΕ ςτθν Ελλθνικι Οικονομία ΕΣ1.4: Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςε τομείσ που αξιοποιοφν τισ ΤΡE V. ΕΣ2.1: Βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ μζςω ΤΡΕ - Λςότιμθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν Ψθφιακι Ελλάδα VI. ΕΣ2.2: Ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ για τον πολίτθ Οι δράςεισ που χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο του ΕΡ-ΨΣ πρζπει να αντιςτοιχίηονται ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ κακϊσ και τουσ αντίςτοιχοφσ Ειδικοφσ Στόχουσ του Ρρογράμματοσ Ο Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1- Ειδικόσ Στόχοσ 1.1 Ο Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1 περιλαμβάνει παρεμβάςεισ που υποςτθρίηουν τθ ςυμβολι των ΤΡΕ ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςτισ περιφζρειεσ αμιγοφσ ςτόχου ςφγκλιςθσ. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ αφοροφν όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία: επιχειριςεισ, εργαηόμενουσ και φορείσ του ευρφτερου Δθμοςίου Τομζα. Θ εξειδίκευςθ που παρζχει ο Ειδικόσ Στόχοσ 1.1., αφορά ςτθν υιοκζτθςθ νζων τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν καινοτομιϊν και αποτελεί το κφριο μζςο βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ των επιχειριςεων. Λδιαίτερθ ζμφαςθ αποδίδεται ςτθν ενίςχυςθ τθσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν από τισ ΜΜΕ, τόςο ςε ό,τι αφορά νζεσ επενδφςεισ ςε ΤΡΕ όςο και ςε κίνθτρα για τθν τόνωςθ τθσ χριςθσ τουσ. Σθμαντικά οφζλθ από τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Ειδικοφ Στόχου 1.1 προζρχονται ενδεικτικά από: Ραρεμβάςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ κουλτοφρασ προσ τισ νζεσ τεχνολογίεσ, Δράςεισ ςτοχευμζνθσ ανάδειξθσ των ωφελειϊν των ΤΡΕ ανά κλάδο τθσ οικονομίασ, Ραρεμβάςεισ υποςτιριξθσ των επιχειριςεων για τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτάσ τουσ μζςω ΤΡΕ, με μετριςιμουσ ςτόχουσ, Ενζργειεσ διάχυςθσ Ευρωπαϊκϊν καλϊν επιχειρθματικϊν πρακτικϊν ςε ΤΡΕ, Ενζργειεσ διάχυςθσ των εκνικϊν καλϊν πρακτικϊν, και 6

7 Δράςεισ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ ανάπτυξθσ ευρυηωνικϊν δικτφων ςτθν περιφζρεια Τα Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα Για τθν υλοποίθςθ των δράςεων του ΕΡ-ΨΣ ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1 αξιοποιοφνται και πόροι από τα παρακάτω Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα, και από τουσ ςυγκεκριμζνουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ. Για τθν παροφςα Δράςθ αξιοποιοφνται πόροι από: «Ρ.Ε.Ρ. ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ-ΚΑΚΘΣ» o o ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4: «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και επιχειρθματικότθτα ςτθν ΡΚΜ» ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 5: «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και επιχειρθματικότθτα ςτθν ΡΔΜ» «Ρ.Ε.Ρ. ΚΘΤΘΣ & ΝΘΣΩΝ ΑΛΓΑΛΟΥ» o ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 6: «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και επιχειρθματικότθτα Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου» «Ρ.Ε.Ρ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ-ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΘΡΕΛΟΥ» o ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 8: «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και Επιχειρθματικότθτα Στερεάσ Ελλάδασ» «Ρ.Ε.Ρ. ΑΤΤΛΚΘΣ» o ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3: «Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ καινοτομίασ και τθσ ψθφιακισ ςφγκλιςθσ». 7

8 3. Θ Δράςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου ()» 3.1. Γενικά για τθ Δράςθ Θ δράςθ απευκφνεται ςτθν βιομθχανία εμπορικοφ και δθμιουργικοφ περιεχομζνου για τθ δθμιουργία και θλεκτρονικι διανομι ψθφιοποιθμζνων αγακϊν και υπθρεςιϊν και αφορά ςτθν ενίςχυςθ επιχειριςεων που λειτουργοφν εντόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ και δεν εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ του Κανονιςμοφ De Minimis. Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι οι επιχειριςεισ που κα ενιςχυκοφν να μποροφν να αντιμετωπίςουν τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ παροφςασ οικονομικισ φφεςθσ κακϊσ και τισ αλλαγζσ ςυμπεριφοράσ και αναγκϊν εξαιτίασ αυτισ. Θ παροφςα δράςθ ζχει ςκοπό να εξαςφαλίςει, ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό, ςτισ ενιςχυόμενεσ επιχειριςεισ: Ρροχποκζςεισ για τεχνολογικό εκςυγχρονιςμό ψθφιοποίθςθσ περιεχομζνου και θλεκτρονικισ διάκεςθσ υλικοφ από πολλαπλά κανάλια Συνκικεσ δθμιουργίασ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ευρυηωνικοφ περιεχομζνου Δυνατότθτα βελτίωςθσ τθσ ανταγωνιςτικισ τουσ κζςθσ αναφορικά με το περιεχόμενο και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Εκτόσ των ςθμαντικϊν και άμεςων ωφελειϊν ςτον εμπλουτιςμό τθσ ελλθνικισ παρουςίασ ςτο Διαδίκτυο και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ψθφιακισ διάςταςθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ, θ δράςθ ςυμβάλει γόνιμα ςτθν επίτευξθ των περιςςότερων ςτόχων του ΕΡ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και ιδιαιτζρωσ αυτϊν που ςυνδζονται με τθν ςτρατθγικι τθσ Λιςςαβόνασ και τθν agenda για τθν «Ευρϊπθ 2020» Σκοπιμότθτα και Αναγκαιότθτα τθσ προκθρυςςόμενθσ Δράςθσ Σφμφωνα με τθν πιο πρόςφατθ ζκκεςθ του Ραρατθρθτθρίου για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ, ςτθν Ελλάδα οι κυριότεροι λόγοι πλοιγθςθσ ςτο Διαδίκτυο αφοροφν ςτθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για προϊόντα και υπθρεςίεσ (70% των Ελλινων ςτο Internet), ςτθν επικοινωνία με θλεκτρονικά μθνφματα (62%), ενϊ ακολουκοφν με ςθμαντικά ποςοςτά θ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για απόκτθςθ γνϊςθσ (49%), θ online ενθμζρωςθ (45%) και θ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με κάποια επίςθμθ βακμίδα εκπαίδευςθσ (33%). Βάςει των παραπάνω, ςθμαντικό ποςοςτό των Ελλινων ενδιαφζρεται για τθν αναηιτθςθ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου που προζρχεται από επιςτθμονικζσ εκδόςεισ, από περιοδικζσ εκδόςεισ και εκδόςεισ τφπου, κακϊσ και από επιχειριςεισ που επεξεργάηονται και διακζτουν ελλθνικό ευρυηωνικό περιεχόμενο κυρίωσ ςτον τομζα τθσ ενθμζρωςθσ. Σφμφωνα με τισ πιο πρόςφατεσ αναλφςεισ ςχετικά με τθν εξζλιξθ του ευρυηωνικοφ περιεχομζνου διεκνϊσ, διαπιςτϊνεται ότι: Οι καταναλωτζσ και ιδιαιτζρωσ οι νεότερεσ γενιζσ, ελκφονται ςε ψθλά ποςοςτά (που αγγίηουν το 70%) από τισ πιο προχωρθμζνεσ και καινοτομικζσ τεχνολογίεσ διάκεςθσ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου (τεχνολογίεσ αφισ, καινοτομικζσ τεχνολογίεσ προβολισ περιεχομζνου ςε παντόσ τφπου επιφάνειεσ κλπ.). 8

9 Ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου ςτο Διαδίκτυο ζχει φκάςει ςε πολφ υψθλά ποςοςτά. Είναι χαρακτθριςτικό, ότι τα τελευταία τρία ζτθ ο αρικμόσ των διαδικτυακϊν websites διεκνϊσ διπλαςιάςτθκε. Ο ανταγωνιςμόσ για τθν προςζλκυςθ του online κοινοφ βρίςκεται ςτο υψθλότερο ςθμείο από ποτζ. Οι επιχειριςεισ που αναπτφςςουν και διακζτουν ευρυηωνικό περιεχόμενο, δεν κα μποροφν ςτο άμεςο μζλλον να προςελκφςουν το ενδιαφζρον για το «προϊόν» τουσ, εκτόσ αν αυτό προςφζρεται ςτθ βάςθ τεςςάρων χαρακτθριςτικϊν που κα κυριαρχιςουν: o Το περιεχόμενο κα είναι παραμετροποιιςιμο από κάκε ξεχωριςτό αποδζκτθ. Οι πολίτεσ / καταναλωτζσ δεν κα ρυκμίηουν μόνο τι λαμβάνουν, αλλά κα ελζγχουν πλιρωσ και τθ μορφι / φόρμα του περιεχομζνου, ςε πολφ μεγαλφτερο βακμό απ ό,τι ςιμερα. o Το ευρυηωνικό περιεχόμενο κα «ακροίηεται»/ μαηεφεται από πολλαπλζσ πθγζσ ςτο ςθμείο του καταναλωτι βάςει των επιλογϊν του, και όχι ςτο ςθμείο του δθμιουργοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου. o Το ευρυηωνικό περιεχόμενο ζχει ςθμαντικι «χρονικι» διάςταςθ, όχι μόνο ωσ προσ τθν ταχφτθτα παραγωγισ και διάκεςθσ, αλλά και ωσ προσ τθν επιλογι του καταλλθλότερου κάκε φορά τεχνολογικοφ μζςου και καναλιοφ διάκεςθσ (υπολογιςτισ, κινθτι ςυςκευι κλπ) ϊςτε ο χριςτθσ να λάβει τθν πλθροφορία εκεί όπου βρίςκεται με πολφ μεγαλφτερθ πικανότθτα. o Το ευρυηωνικό περιεχόμενο ζχει ιςχυρι «κοινωνικι» διάςταςθ και κα διαςυνδζεται και κα τροφοδοτεί με πολλαπλοφσ τρόπουσ μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, επιτρζποντασ περιςςότερο ςφνκετουσ ςυςχετιςμοφσ με άλλο ευρυηωνικό περιεχόμενο, με προτιμιςεισ των καταναλωτϊν, ακόμθ και με εξελιςςόμενα γεγονότα. Από τα παραπάνω, κακίςταται προφανζσ ότι θ δθμιουργία ευρυηωνικοφ περιεχομζνου δεν μπορεί πια να περιορίηεται ςτθν απλι ψθφιοποίθςθ ςυμβατικοφ περιεχομζνου (επιςτθμονικοφ ι μθ) αλλά απαιτεί περιςςότερο ςφνκετθ επεξεργαςία, διαμόρφωςθ και ςυςχζτιςθ με άλλεσ πθγζσ. Για το λόγο αυτό, θ προετοιμαςία, θ επεξεργαςία, θ διαχείριςθ και θ διανομι ελλθνικοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου από ελλθνικζσ επιχειριςεισ, απαιτεί ενίςχυςθ ϊςτε αυτζσ να μπορζςουν γριγορα να ανταποκρικοφν ςτισ επερχόμενεσ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ του κοινοφ χωρίσ να απαξιϊςουν το προϊόν τουσ. H Ειδικι Γραμματεία Ψθφιακοφ Σχεδιαςμοφ του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ ΑΕ» ζχει κζςει ωσ ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ ελλθνικοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου (δυναμικοφ και πλοφςιου), το οποίο να αξιοποιείται εμπορικά, ενιςχφοντασ τον τομζα των επιςτθμϊν, των εκδόςεων και τθσ ενθμζρωςθσ. 9

10 4. Ενθμερωτικά ςτοιχεία Δράςθσ 4.1. Το Κακεςτϊσ Ενίςχυςθσ τθσ Δράςθσ H Δράςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου ()» υλοποιείται βάςει του κανονιςμοφ Ε.Ε. 1998/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2006, για τθν εφαρμογι των άρκρων 87 και 88 τθσ ςυνκικθσ ςτισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ. Ο κανονιςμόσ παρατίκεται ςτθν ενότθτα 12 του παρόντοσ οδθγοφ, ενϊ μπορεί να ανακτθκεί και από το Δικτυακό τόπο (micro site) τθσ Δράςθσ (http://digicontentportal.digitalaid.gr ) Είδοσ Ραρεχόμενων Ενιςχφςεων Οι δικαιοφχοι των ενιςχφςεων που κα επιλεγοφν κα λάβουν επιχοριγθςθ για τθν υλοποίθςθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου που κα υποβάλλουν Ρροχποκζςεισ και Προι Επιλεξιμότθτασ - Δικαιοφχοι Δράςθσ Δικαιοφχοι των ενιςχφςεων είναι υφιςτάμενεσ οικονομικζσ μονάδεσ, ανεξάρτθτα από τθ νομικι τουσ μορφι, που αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα ςτον ελλθνικό χϊρο ςτουσ τομείσ του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου. Επιλζξιμοι δικαιοφχοι προσ επιχοριγθςθ του επενδυτικοφ τουσ ςχεδίου κεωροφνται οι επιχειριςεισ, για τισ οποίεσ ςυντρζχουν ακροιςτικά οι παρακάτω προχποκζςεισ κατά τθν θμερομθνία ζναρξθσ του εκάςτοτε κφκλου υποβολισ αιτιςεων: 1) Θ Επιχείρθςθ διακζτει μία τουλάχιςτον πλιρθ δωδεκάμθνθ κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ. Θ κάλυψθ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου μπορεί να τεκμθριϊνεται από τθν θμερομθνία ζναρξθσ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ αυτι αναγράφεται ςτθ Βεβαίωςθ Ζναρξθσ ςτθν οικεία Δ.Ο.Υ ι εναλλακτικά με ιςοδφναμα ζγγραφα από τα οποία μπορεί να εξαχκεί θ θμερομθνία ζναρξθσ επιτθδεφματοσ (π.χ. δθλϊςεισ φορολογίασ). Θ περίπτωςθ αυτι δεν αποκλείει εκείνεσ τισ επιχειριςεισ που δθμιουργικθκαν από μεταβίβαςθ, απορρόφθςθ ι ςυγχϊνευςθ, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που οι ενζργειεσ αυτζσ ζλαβαν χϊρα πριν να κλειςτεί μία πλιρθσ δωδεκάμθνθ διαχειριςτικι χριςθ. Για τον ζλεγχο των παραπάνω ενεργειϊν είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τθ ςυνζχιςθ του φορζα τθσ επζνδυςθσ *ενδεικτικά αναφζρονται Καταςτατικό Επιχείρθςθσ, Συμβολαιογραφικι Ρράξθ, Δθμοςίευςθ ςε ΦΕΚ, Βεβαίωςθ Ζναρξθσ Δραςτθριότθτασ και Βεβαίωςθ Μεταβολϊν (όπου υφίςταται) από τθν οικεία Δ.Ο.Υ.+ 10

11 2) Ο υφιςτάμενοσ κλάδοσ δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ δεν εμπίπτει ςτισ εξαιροφμενεσ κατθγορίεσ δραςτθριότθτασ του κανόνα De Minimis, οι οποίεσ αναφζρονται αναλυτικά ςτθν ενότθτα 10 του παρόντοσ Οδθγοφ. Ο ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ των επιχειριςεων γίνεται με βάςθ τουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ Δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ (Κ.Α.Δ. 2008) του εντφπου Ε3 τθσ πλζον πρόςφατθσ φορολογικισ διλωςθσ τθσ Επιχείρθςθσ (μαηί με τισ τροποποιιςεισ που ζχουν υποβλθκεί ςτθν οικεία ΔΟΥ). Συγκεκριμζνα: Για τον ζλεγχο κάλυψθσ του παρόντοσ κριτθρίου εξετάηονται οι Κ.Α.Δ. των πεδίων «Κωδικόσ Αρικμόσ Κφριασ Δραςτθριότθτασ Ζδρασ» (κωδ. 705) και «Κ.Α.Δ. που αντιςτοιχεί ςτα μεγαλφτερα ακακάριςτα ζςοδα» (κωδ. 761) του εντφπου Ε3. Και οι δφο αυτοί αρικμοί πρζπει να μθν ανικουν ςτον πίνακα με τισ μθ επιλζξιμεσ (εξαιροφμενεσ) δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται αναλυτικά ςτθν ενότθτα 10 του παρόντοσ Οδθγοφ. Σε περίπτωςθ που ζςτω ζνασ από τουσ δφο αυτοφσ αρικμοφσ ανικει ςτον πίνακα των μθ επιλζξιμων δραςτθριοτιτων, τότε θ Επιχείρθςθ κεωρείται ότι δεν καλφπτει το ςυγκεκριμζνο κριτιριο. 3) Επιλζξιμθ μορφι επιχείρθςθσ Επιλζξιμεσ μορφζσ επιχειριςεων είναι θ Ανϊνυμθ Εταιρεία, Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ, Ομόρρυκμθ Εταιρεία, Ετερόρρυκμθ Εταιρεία κακϊσ επίςθσ και οι ατομικζσ επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία Β ι Γ κατθγορίασ. Επιςθμαίνεται ότι δεν είναι επιλζξιμεσ οι κοινοπραξίεσ (παρ. 2 του άρκρου 2 του ΚΒΣ) και αςτικζσ μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ. 4) Ο υφιςτάμενοσ κλάδοσ δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ ανικει ςτισ επιλζξιμεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται αναλυτικά ςτθν ενότθτα 9 του παρόντοσ οδθγοφ. Επιλζξιμεσ επιχειριςεισ κεωροφνται οι επιχειριςεισ με δραςτθριότθτα που αντιςτοιχεί τουλάχιςτον ςε ζναν από τουσ κωδικοφσ Κ.Α.Δ ((NACE ανακεϊρθςθ 2 όπωσ ιςχφει) που αντιςτοιχοφν ςτισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται ςτθν ενότθτα 9 του παρόντοσ οδθγοφ. Για τον ζλεγχο κάλυψθσ του παρόντοσ κριτθρίου εξετάηονται οι Κ.Α.Δ. των πεδίων «Κωδικόσ Αρικμόσ Κφριασ Δραςτθριότθτασ Ζδρασ» (κωδ. 705) και «Κ.Α.Δ. που αντιςτοιχεί ςτα μεγαλφτερα ακακάριςτα ζςοδα» (κωδ. 761) του πλζον πρόςφατου εντφπου Ε3 (ςυμπεριλαμβανομζνου τυχϊν τροποποιιςεων που ζχουν υποβλθκεί ςτθ ΔΟΥ). Ζνασ τουλάχιςτον από τουσ δφο παραπάνω κωδικοφσ αρικμοφσ κα πρζπει να ανικει ςτισ επιλζξιμεσ δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται ςτθν ενότθτα 9 του παρόντοσ οδθγοφ. Επιςθμαίνεται ότι, ειδικά για τον ζλεγχο κάλυψθσ του κριτθρίου όςον αφορά το Κωδικό Αρικμό Κφριασ Δραςτθριότθτασ Ζδρασ, εξετάηονται οι κωδικοί που αναγράφονται ςτθν άδεια λειτουργίασ τθσ μονάδασ του δυνθτικοφ δικαιοφχου ι τθ βεβαίωςθ ζναρξθσ, ι ςε άλλο ςτοιχείο ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ αξίασ. 5) Θ Επιχείρθςθ απαςχολεί κατά τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ κατϋ ελάχιςτο ζναν (1) εργαηόμενο (1 Ετιςια Μονάδα Εργαςίασ) με ςχζςθ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ, ιδιωτικοφ δικαίου, επιπλζον του/ων επιχειρηματία/ων του/ων μετόχου/ων του/ων εταίρου/ων. 11

12 Για τθν κάλυψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προχπόκεςθσ παρατίκεται από τθν υποψιφια επιχείρθςθ το ζντυπο Ε7 (Απόδοςθ Φόρου Μιςκωτϊν Υπθρεςιϊν). Στθν περίπτωςθ όπου δεν ζχει υποβλθκεί το Ε7 για το πλζον πρόςφατο οικονομικό ζτοσ υποβάλλονται οι ΑΡΔ του προθγοφμενου θμερολογιακοφ ζτουσ. Οι ΕΜΕ (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ) υπολογίηονται ςε 12μθνθ βάςθ. Μία Ετιςια Μονάδα Εργαςίασ ιςοδυναμεί με ζναν εργαηόμενο ο οποίοσ απαςχολείται πλιρωσ (οκτάωρο) κακ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ (12 μινεσ). Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ςτθν Επιχείρθςθ απαςχολοφνται εργαηόμενοι μερικισ απαςχόλθςθσ ι και εποχιακοί, τότε, για τουσ εργαηόμενουσ αυτοφσ, ο υπολογιςμόσ γίνεται ςε κλάςμα ΕΜΕ. Ο αρικμόσ των εργαηομζνων που κα ελεγχκεί ωσ προσ τθ ςυμβατότθτά του με τα όρια του παρόντοσ κριτθρίου, κα εξαχκεί διαιρϊντασ το ςυνολικό αρικμό θμερομιςκίων για το ςφνολο του προςωπικοφ με το 300 (όπου 300=25x12 είναι το ιςοδφναμο τθσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ενόσ εργαηομζνου για ζνα ζτοσ). Ραράδειγμα : Αν θ Επιχείρθςθ τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ ζχει ζξθ (6) εργαηομζνουσ με 300 θμερομίςκια και 15 εργαηομζνουσ με 175 θμερομίςκια γιατί εργάςτθκαν μόνο επτά (7) μινεσ, ζχει ςφνολο θμερομίςκιων *(6x300)+(15x175)+=4.425 και άρα αρικμό προςωπικοφ ςε ΕΜΕ 4.425/300=14,75 άρα επιλζξιμθ. 6) Θ Επιχείρθςθ λειτουργεί νόμιμα, διατθρϊντασ ςε ιςχφ όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο άδειεσ λειτουργίασ. Ανάλογα με τθ φφςθ των εργαςιϊν τθσ Επιχείρθςθσ κα πρζπει να προςκομιςκεί θ άδεια λειτουργίασ από αρμόδια δθμόςια υπθρεςία. Στθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται άδεια λειτουργίασ θ Επιχείρθςθ κα προςκομίςει Υπεφκυνθ Διλωςθ περί μθ απαίτθςθσ φπαρξθσ άδειασ λειτουργίασ και πρόςφατο πιςτοποιθτικό / βεβαίωςθ εγγραφισ τθσ Επιχείρθςθσ ςτο αντίςτοιχο Επιμελθτιριο. 7) Θ Επιχείρθςθ και οι ςυνδεδεμζνεσ ι/και οι ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ με αυτι, τo τρζχον και τα δφο (2) προθγοφμενα οικονομικά ζτθ δεν ζχουν λάβει επιχορθγιςεισ από Ρρογράμματα και Δράςεισ Κρατικϊν Ενιςχφςεων που εμπίπτουν ςτον κανόνα De Minimis, τα οποία ακροιςτικά μαηί με τθν αιτοφμενθ επιχοριγθςθ υπερβαίνουν τισ Ευρϊ (ι ευρϊ εάν θ Επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο των Οδικϊν Μεταφορϊν). Θ Επιχείρθςθ κα δθλϊνει ςτθν θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ τα προγράμματα που υλοποιικθκαν ι υλοποιοφνται βάςει του κανονιςμοφ Ε.Ε. 1998/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2006 ι προγενζςτερου αυτοφ ςτα οποία, θ Επιχείρθςθ και οι επιχειριςεισ οι οποίεσ πικανόν ςυμμετζχουν ςε αυτι ι αυτι ςυμμετζχει (είτε μζςω τθσ ίδιασ επιχείρθςθσ είτε μζςω των μετόχων τθσ) με ποςοςτό μεγαλφτερο του 25%, ζχουν λάβει κρατικι ενίςχυςθ (επιχοριγθςθ) που εμπίπτει ςτον κανόνα De Minimis κατά το τρζχον και τα δφο (2) προθγοφμενα οικονομικά ζτθ. Στθν περίπτωςθ που θ ςυνολικι κρατικι ενίςχυςθ (επιχοριγθςθ) για τα τρία αυτά ζτθ υπερβαίνει τισ τότε θ Επιχείρθςθ δεν είναι επιλζξιμθ. Σθμειϊνεται ότι: Για τθ διευκόλυνςθ των επιχειριςεων κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ κα δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ τθσ πλειοψθφίασ των προγραμμάτων αυτϊν από λίςτα που κα περιλαμβάνει τισ δράςεισ που κατά το παρελκόν ζχουν προκθρυχκεί με τον κανονιςμό Ε.Ε. 1998/2006 (Κανόνασ De Minimis). 12

13 8) Θ επιχείρθςθ δεν εμπίπτει ςτα κριτιρια διαχωριςμοφ πράξεων των Ταμείων ΕΤΡΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείασ), όπωσ αυτά ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ΕΡ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ». Ο παρϊν οδθγόσ λαμβάνει υπόψθ του τα κριτιρια διαχωριςμοφ με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ). Θ Δράςθ δεν χρθματοδοτεί δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν ςτα κριτιρια διαχωριςμοφ πράξεων των Ταμείων ΕΤΡΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ), ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείασ), όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο ΕΡ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ». Επιχειριςεισ εμπίπτουςεσ ςτα κριτιρια αυτά χρθματοδοτοφνται, αποκλειςτικά από το ΕΓΤΑΑ και το Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Επιςθμαίνεται ότι, ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κατά τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ ότι εντάχκθκε ςτθν παροφςα Δράςθ επιχείρθςθ εμπίπτουςα ςτα ωσ άνω Κριτιρια Διαχωριςμοφ, το εγκεκριμζνο ζργο απεντάςςεται και θ τυχόν χορθγθκείςα Δθμόςια Χρθματοδότθςθ επιςτρζφεται εντόκωσ. Κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ κα ελεγχκεί εάν θ επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςε περιοχι ΟΡΑΑΧ. Επίςθσ κα ελεγχκεί αν, είτε ο Κ.Α.Δ. του πεδίου «Κωδικόσ Αρικμόσ Κφριασ Δραςτθριότθτασ Ζδρασ» (κωδ. 705) ι ο «Κ.Α.Δ. που αντιςτοιχεί ςτα μεγαλφτερα ακακάριςτα ζςοδα» (κωδ. 761) του πλζον πρόςφατου εντφπου Ε3 που ζχει υποβλθκεί ςτθ ΔΟΥ, ανικει ςε ζναν από τουσ Κ.Α.Δ. που αναφζρονται ςτθν ενότθτα 11. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ επιχείρθςθ δεν είναι επιλζξιμθ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθ Δράςθ. Επιπλζον, θ επζνδυςθ του δικαιοφχου δεν κα πρζπει να πραγματοποιθκεί ςε περιοχι ΟΡΑΑΧ αν ςυντρζχουν μία από τισ παραπάνω προχποκζςεισ. Ο δικαιοφχοσ κα δθλϊςει μζςω ςχετικισ ερϊτθςθσ ςτθν θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ αν θ επζνδυςθ κα πραγματοποιθκεί ςε περιοχι ΟΡΑΑΧ ι όχι και κα υποβάλλει ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ (ενότθτα 6.4.2) Χρονοδιάγραμμα Δράςθσ Θ ζναρξθ υποβολισ προτάςεων επενδυτικϊν ςχεδίων ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ, κα ανακοινωκεί επίςθμα ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ δράςθσ και κα είναι τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ. Οι υποβολζσ των επενδυτικϊν ςχεδίων τθσ Δράςθσ κα πραγματοποιθκοφν ςε χρονικοφσ κφκλουσ υποβολισ αιτιςεων, ο κακζνασ από τουσ οποίουσ κα διαρκζςει για χρονικό διάςτθμα που κα ανακοινωκεί επίςθμα ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ δράςθσ και θ διάρκεια αυτι δεν κα είναι μικρότερθ από ζνα (1) μινα. Σε περίπτωςθ που από αυτι τθ διαδικαςία είτε δεν εξαντλθκεί θ διακζςιμθ δθμόςια δαπάνθ, που αντιςτοιχεί ςτο ΕΡ ΨΣ κακϊσ και ςε αυτι που αντιςτοιχεί ςτισ πζντε (5) Ρεριφζρειεσ Μεταβατικισ Στιριξθσ, είτε ςε οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ κρικεί ςκόπιμο, θ διαδικαςία των υποβολϊν κα επαναλθφκεί με τον ίδιο τρόπο. Σε κάκε περίπτωςθ οι αντίςτοιχεσ θμερομθνίεσ κα ανακοινϊνονται ζγκαιρα και επίςθμα ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ δράςθσ. 13

14 4.5. Ρροχπολογιςμόσ Δράςθσ Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ που κα διατεκεί μζςω τθσ παροφςασ Δράςθσ ανζρχεται ςτα ευρϊ. Θ κατανομι τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ τθσ Δράςθσ ςτισ οκτϊ (8) περιφζρειεσ του Ε.Ρ. Ψθφιακι Σφγκλιςθ και ςτισ πζντε (5) Ρεριφζρειεσ Μεταβατικισ Στιριξθσ είναι: ΡΙΝΑΚΑΣ 1: ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΚΑΤΑΝΟΜΘ Επιχειρθςιακό/ Διακζςιμθ Δθμόςια Ρεριφζρεια Ρεριφερειακό Ρρόγραμμα Δαπάνθ Ανατολικι Μακεδονία Κράκθ Ιπειροσ Κεςςαλία Λόνια Νθςιά ΕΡ Ψθφιακι Σφγκλιςθ Δυτικι Ελλάδα ,00 Ρελοπόννθςοσ Βόρειο Αιγαίο Κριτθ ΡΕΡ Μακεδονίασ Κράκθσ Κεντρικι Μακεδονία ,00 Δυτικι Μακεδονία ,00 ΡΕΡ Κεςςαλίασ - Στερεάσ Ελλάδασ - Θπείρου Στερεά Ελλάδα ,00 ΡΕΡ Αττικισ Αττικι ,00 ΡΕΡ Κριτθσ & Νιςων Αιγαίου Νότιο Αιγαίο ,00 Σφνολο ,00 14

15 4.6. Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ Επενδυτικϊν Σχεδίων Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί ο ςτόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ ελλθνικοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου (δυναμικοφ και εμπλουτιςμζνου), το οποίο να αξιοποιείται εμπορικά, ενιςχφοντασ τον τομζα των επιςτθμϊν, των εκδόςεων και τθσ ενθμζρωςθσ. Οι Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω δράςθσ κα χρθματοδοτιςει επενδφςεισ που αφοροφν ςε: δθμιουργία εμπλουτιςμζνου (enriched) ψθφιακοφ περιεχομζνου, επεξεργαςία, τεκμθρίωςθ, εμπλουτιςμό, διαχείριςθ, μετατροπι του ψθφιακοφ περιεχομζνου ςε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίασ, προχωρθμζνεσ και καινοτομικζσ τεχνολογίεσ διάκεςθσ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου (τεχνολογίεσ αφισ, καινοτομικζσ τεχνολογίεσ προβολισ περιεχομζνου ςε παντόσ τφπου επιφάνειεσ κλπ.), ανάπτυξθ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου και εφαρμογζσ διάκεςθσ, προβολισ ςτο Διαδίκτυο με ςκοπό τθν προςζλκυςθ online κοινοφ πελατϊν. Σθμειϊνεται ότι το περιεχόμενο κα πρζπει να ανικει ςτθν επιχείρθςθ που πραγματοποιεί τθν επζνδυςθ, κα πρζπει υπάρχει ενδιαφζρον από το online κοινό και να πραγματοποιείται θ εμπορικι αξιοποίθςθ του από τθν επιχείρθςθ. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι χρθματοδοτείται θ ενίςχυςθ: τθσ δθμιουργίασ ψθφιακϊν εκδόςεων, τθσ δθμιουργίασ νζου ψθφιακοφ περιεχομζνου από διακζςιμο μθ ψθφιακό περιεχόμενο, τθσ ανάπτυξθσ ψθφιακϊν εφαρμογϊν με εμπλουτιςμζνο περιεχόμενο από τίτλουσ όπωσ περιοδικά (κεματικϊν, lifestyle κλπ), θμεριςιο τφπο, επιςτθμονικζσ εκδόςεισ, παιδικά βιβλία, λογοτεχνία, κ.τ.λ. τθσ διάκεςθσ ψθφιακϊν ραδιοφωνικϊν εκπομπϊν ςε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίασ (διαδίκτυο, κινθτό τθλζφωνο, κ.τ.λ.), τθσ διάκεςθσ ψθφιακϊν τθλεοπτικϊν εκπομπϊν ςε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίασ (διαδίκτυο, κινθτό τθλζφωνο, κ.τ.λ.), τθσ μετατροπισ ιδθ παρεχομζνων εμπορικά υπθρεςιϊν ςε πολλαπλά κανάλια π.χ. κινθτό τθλζφωνο, tablet pc, e-book readers κλπ και διάκεςθσ του ευρυηωνικοφ περιεχομζνου μζςω αυτϊν, του εμπλουτιςμοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου με Γεωγραφικζσ Ρλθροφορίεσ & χαρακτθριςτικά, τθσ δθμιουργίασ εφαρμογϊν ανάδειξθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου για smartphones, τθσ διάκεςθσ θλεκτρονικϊν πολυμεςικϊν παιχνιδιϊν ςε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίασ. 15

16 Δεν κα είναι επιλζξιμεσ προσ ενίςχυςθ: θ δθμιουργία ευρυηωνικοφ περιεχομζνου που περιορίηεται ςτθν απλι ψθφιοποίθςθ ςυμβατικοφ περιεχομζνου (επιςτθμονικοφ ι μθ), θ απλι διάκεςθ αρχείων π.χ. pdf, txt θ δθμιουργία ευρυηωνικοφ περιεχομζνου που δεν ςχετίηεται με τθν εταιρία και το αντικείμενο τθσ (π.χ. ςυρραφι αρχείων, κειμζνων, και πολυμζςων ) θ ψθφιοποίθςθ αρχειακοφ υλικοφ τθσ εταιρίασ με εςωτερικό, για τθν εταιρία ενδιαφζρον, θ δθμιουργία ευρυηωνικοφ περιεχομζνου που ςχετίηεται με τθν απ ευκείασ online παρακολοφκθςθ χϊρων & τόπων μζςω του διαδικτφου (π.χ. με τθ χριςθ καμερϊν παρακολοφκθςθσ τθσ πρόςβαςθ ςε χϊρουσ) Επιλεξιμότθτα Ενεργειϊν & Δαπανϊν Κάκε δικαιοφχοσ που κα ςυμμετάςχει ςτθ Δράςθ μπορεί να υποβάλει μια ολοκλθρωμζνθ επενδυτικι πρόταςθ. Τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν τθν κάκε μια επενδυτικι πρόταςθ κα πρζπει να ακολουκοφν και να ςυμφωνοφν με τισ επιλζξιμεσ ενζργειεσ τθσ παρ Για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν που κα επιλεχκοφν μποροφν να πραγματοποιθκοφν δαπάνεσ που κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με κατθγορίεσ και τα όρια τθσ παρ Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ Κάκε επιχείρθςθ που κα ςυμμετάςχει ςτθ Δράςθ μπορεί να υποβάλει επενδυτικι πρόταςθ ςτο πλαίςιο των ακόλουκων επιλζξιμων ενεργειϊν: Ε(1): Ψθφιοποίθςθ περιεχομζνου (μζχρι 40% του επενδυτικοφ ςχεδίου) Ε(2): Επεξεργαςία, τεκμθρίωςθ, εμπλουτιςμό, διαχείριςθ, μετατροπι και διάκεςθ του ψθφιακοφ περιεχομζνου ςε πολλαπλά κανάλια (μζχρι 80% του επενδυτικοφ ςχεδίου) Ε(3): Ρροβολι και προϊκθςθ του ψθφιακοφ περιεχομζνου μζςω Διαδικτφου, μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και άλλων ςφγχρονων μζςων (μζχρι 20% του επενδυτικοφ ςχεδίου) Ε(4): Αξιοποίθςθ και Εμπορικι Εκμετάλλευςθ του ευρυηωνικοφ περιεχομζνου (μζχρι 20% του επενδυτικοφ ςχεδίου). Οι επιλζξιμεσ ενζργειεσ κακϊσ και οι τυχόν επιμζρουσ περιοριςμοί, αναλφονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 16

17 ΡΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΡΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΜΕ ΡΕΙΟΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΡΟΣΟΣΤΑ Επιλζξιμθ Ενζργεια Ρεριοριςμοί Ε(1): Ψθφιοποίθςθ περιεχομζνου <=40% Θ ενζργεια αυτι περιλαμβάνει: 1.1 Συλλογι, επεξεργαςία και εμπλουτιςμό του προσ ψθφιοποίθςθ (μθ ψθφιακοφ) περιεχομζνου 1.2 Ψθφιοποίθςθ υπάρχοντοσ περιεχομζνου (μθ ψθφιακοφ) το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί ςτο παρόν επενδυτικό ςχζδιο Ε(2): Επεξεργαςία, τεκμθρίωςθ, εμπλουτιςμό, διαχείριςθ, μετατροπι και διάκεςθ του ψθφιακοφ περιεχομζνου ςε πολλαπλά κανάλια <=80% Θ ενζργεια αυτι περιλαμβάνει: 2.1 Διαχείριςθ, επεξεργαςία, τεκμθρίωςθ και εμπλουτιςμό του ψθφιακοφ περιεχομζνου 2.2 Διαχείριςθ ψθφιακϊν δικαιωμάτων 2.3 Μετάφραςθ και Μεταγλϊττιςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου 2.4 Διάκεςθ του ψθφιακοφ περιεχομζνου ςε πολλαπλά κανάλια (υποχρεωτικά ςε 2 τουλάχιςτον) 2.5 Διαχείριςθ και Ταξινόμθςθ με δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ, αποκικευςθσ ψθφιοποιθμζνου υλικοφ, ζγκριςθσ, ανακεϊρθςθσ και παρακολοφκθςθσ εκδόςεων 2.6 Θλεκτρονικζσ Ρλθρωμζσ για το ψθφιακό περιεχόμενο 2.7 Σχεδιαςμό και Διαχείριςθ ροισ εργαςιϊν και επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν (workflow management) 2.8 Διαχείριςθ τθσ ςυνεργαςίασ (collaboration) για τθ δθμιουργία, επεξεργαςία, τεκμθρίωςθ, και ολοκλιρωςθ του προσ διάκεςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου 2.9 Αξιοποίθςθ τθσ γεωγραφικισ πλθροφορίασ (geo-location services) για τθ διάκεςθ του ευρυηωνικοφ ψθφιακοφ περιεχομζνου Ε(3): Ρροβολι και προϊκθςθ του ψθφιακοφ περιεχομζνου μζςω Διαδικτφου, μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και άλλων ςφγχρονων μζςων <=20% Θ ενζργεια αυτι περιλαμβάνει: 3.1 Δθμιουργία του ψθφιακοφ υλικοφ προϊκθςθσ 3.2 Συνδρομι δυνατότθτασ διάκεςθσ του υλικοφ προϊκθςθσ ςε θλεκτρονικά μζςα επικοινωνίασ 3.3 Βελτιςτοποίθςθ τθσ αναηιτθςθσ του ψθφιακοφ περιεχομζνου (ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ) 3.4 Συνδρομι για προβολι ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ 3.5 Μζτρθςθ τθσ διάχυςθσ-διάδοςθσ του περιεχομζνου 17

18 Ε(4): Αξιοποίθςθ και Εμπορικι Εκμετάλλευςθ του ευρυηωνικοφ περιεχομζνου <=20% Θ ενζργεια αυτι περιλαμβάνει: 4.1 Δθμιουργία πλάνου εμπορικισ εκμετάλλευςθσ 4.2 Συμβουλευτικι υποςτιριξθ ςε ζρευνεσ αγορϊν 4.3 Ρλάνο αναβάκμιςθσ / επζκταςθσ του ψθφιακοφ περιεχομζνου 4.4 Μελζτθ ζνταξθσ ςε ολοκλθρωμζνεσ ψθφιακζσ αγορζσ 4.5 Σχεδιαςμό Επενδυτικοφ Σχεδίου και Διαχείριςθ τθσ υλοποίθςθσ του 18

19 ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΔΑΡΑΝΘΣ Κατθγορίεσ Δαπανϊν Οι Κατθγορίεσ Δαπανϊν (ΚΔ) που είναι επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ, είναι οι ακόλουκεσ: ΚΔ (1): «Δαπάνεσ Ρρομικειασ Εξοπλιςμοφ» ΚΔ (2): «Δαπάνεσ Ρρομικειασ Λογιςμικοφ και Υπθρεςιϊν Λογιςμικοφ με τθν μορφι Software as a Service» ΚΔ (3): «Δαπάνεσ Υπθρεςιϊν ολοκλιρωςθσ, προμικειασ προπλθρωμζνων και/ι ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν τεχνολογικοφ περιεχομζνου για τθν υλοποίθςθ των Ενεργειϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου» Θ περιγραφι - ανάλυςθ των επιλζξιμων δαπανϊν, τα επιλζξιμα για αυτζσ κόςτθ κακϊσ και οι επιμζρουσ περιοριςμοί για κάκε μεμονωμζνο Επενδυτικό Σχζδιο ενίςχυςθσ αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια: Ανάλυςθ των επιτρεπόμενων δαπανϊν ΡΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΔΑΡΑΝΩΝ «Δαπάνεσ Ρρομικειασ Εξοπλιςμοφ» Ρεριλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ κάκε μορφισ ΤΡΕ που κρίνεται από τον δικαιοφχο αναγκαίοσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ. Για κάκε προμθκευόμενο εξοπλιςμό, ο δικαιοφχοσ κα πρζπει να τεκμθριϊςει αναλυτικά τθν αναγκαιότθτα και τον ρόλο που εξυπθρετεί ςτο πλαίςιο τθσ λφςθσ που προτείνεται. Οι υποκατθγορίεσ επιλζξιμων δαπανϊν ςτθν κατθγορία δαπάνθσ 1 περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 1. Χριςθ υπολογιςτικισ ιςχφοσ εξυπθρετθτϊν (Servers), και ενεργοφ εξοπλιςμοφ (routers, switches, firewalls) με τθν μορφι του Infrastructure as a Service (IAAS), 2. Εξοπλιςμό κζςεισ εργαςίασ για τθν παραγωγι & επεξεργαςία του περιεχομζνου με τα ςυνοδευτικά ςτοιχεία του (πλθκτρολόγιο, οκόνθ, πολυμεςικό εξοπλιςμό) και το απαιτοφμενο λειτουργικό λογιςμικό, 3. Εξοπλιςμό υποςτιριξθσ μετάδοςθσ περιεχομζνου ςε πολλαπλά κανάλια που κα χρθςιμοποιθκοφν μόνο και αποκλειςτικά ωσ περιβάλλον ελζγχου και ανάπτυξθσ εφαρμογϊν (φορθτζσ ςυςκευζσ χειρόσ, οκόνεσ αφισ), 4. Εξοπλιςμό Αποκικευςθσ και Δίςκοι αποκικευςθσ, 5. Εξοπλιςμό ψθφιοποίθςθσ (Σαρωτζσ, Φωτογραφικζσ Μθχανζσ, Κάμερεσ) Επιλζξιμα Κόςτθ Οι δαπάνεσ προμικειασ εξοπλιςμοφ, περιλαμβάνουν: A. Κόςτοσ αγοράσ καινοφργιου και αμεταχείριςτοφ εξοπλιςμοφ Τ.Ρ.Ε. B. Κόςτοσ χριςθσ εξοπλιςμοφ (infrastructure as a service) για τον εξοπλιςμό που αφορά ςτισ δαπάνεσ του ςτοιχείου «1» παραπάνω. Το κόςτοσ αυτό είναι επιλζξιμο για χρονικό διάςτθμα που δεν ξεπερνά του 24 μινεσ και κα πρζπει να είναι προπλθρωμζνο. C. Κόςτοσ λογιςμικοφ απαραίτθτου για τθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ που προμθκεφεται ο δικαιοφχοσ. Το εν λόγω επιλζξιμο κόςτοσ δεν 19

20 αφορά ςτισ δαπάνεσ του ςτοιχείου «1» παραπάνω. D. Κόςτοσ μεταφοράσ, εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία του παραπάνω εξοπλιςμοφ. Το εν λόγω επιλζξιμο κόςτοσ δεν αφορά ςτισ δαπάνεσ του ςτοιχείου «1» παραπάνω. E. Κόςτοσ τεχνικισ υποςτιριξθσ - ςυντιρθςθσ του παραπάνω εξοπλιςμοφ. Το κόςτοσ αυτό είναι επιλζξιμο από τθ ςτιγμι κζςθσ ςε λειτουργία του εξοπλιςμοφ και μζχρι τθ χρονικι λιξθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου ενίςχυςθσ. Το φψοσ των δαπανϊν του εξοπλιςμοφ δεν κα πρζπει να είναι μεγαλφτερο από το 30% του επιλζξιμου προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ. Ο εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ μετάδοςθσ περιεχομζνου ςε πολλαπλά κανάλια που κα χρθςιμοποιθκοφν μόνο και αποκλειςτικά ωσ περιβάλλον ελζγχου και ανάπτυξθσ εφαρμογϊν (φορθτζσ ςυςκευζσ χειρόσ, οκόνεσ αφισ) («3» παραπάνω) δεν κα μπορεί να ξεπερνά το ποςό των Ο εξοπλιςμόσ ψθφιοποίθςθσ *Σαρωτζσ, Φωτογραφικζσ Μθχανζσ, Κάμερεσ+ («5» παραπάνω) δεν κα μπορεί να ξεπερνά το ποςό των Ρεριοριςμοί Ο επιλζξιμοσ για αγορά εξοπλιςμόσ κα πρζπει να είναι καινοφργιοσ, αμεταχείριςτοσ κακϊσ και ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, να μθν υπάρχει καμία παρακράτθςθ τθσ κυριότθτασ αυτοφ και να είναι αναγκαίοσ ϊςτε να εξυπθρετιςει άμεςα το γενικό ςκοπό του επενδυτικοφ ςχεδίου τθσ δράςθσ. Ο εξοπλιςμόσ που κα αγοραςτεί κα πρζπει να εγκαταςτακεί ςτον τόπο υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου του Δικαιοφχου και να διατθρθκεί εν λειτουργία ςτον τόπο αυτό για μία πενταετία μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου. O αποκτοφμενοσ εξοπλιςμόσ καταγράφεται ςτο βιβλίο παγίων τθσ επιχείρθςθσ ι άλλου αντίςτοιχου βιβλίου κατά τα προβλεπόμενα ςτον ΚΒΣ για τθν κατθγορία τθσ επιχείρθςθσ. Σε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ ζχει προμθκευτεί τον αναγκαίο εξοπλιςμό μζςω μοντζλου «infrastructure as a service», κα πρζπει να είναι πλιρωσ διακζςιμοσ κατά τθν πραγματοποίθςθ του ελζγχου υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ. Ραραδοτζα απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ τθσ υλοποίθςθσ των δαπανϊν αυτϊν είναι: Ραραδοτζα Θ δυνατότθτα επίδειξθσ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ του προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ ςτον τόπο υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ, Για τθν περίπτωςθ του Infrastructure as a Service, κα πρζπει ο εξοπλιςμόσ να είναι ςε παραγωγικι λειτουργία ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτο ςυμβόλαιο παραχϊρθςθσ του Συμβόλαιο παραχϊρθςθσ για τον εξοπλιςμό που κα αγοραςτεί μζςω του μοντζλου Infrastructure as a Service, Θ τεκμθρίωςθ τθσ προμικειασ των αδειϊν χριςτθ λειτουργικϊν ςυςτθμάτων είτε από ζντυπο υλικό του καταςκευαςτι (labels) είτε από On-line αλλθλογραφία τεκμθρίωςθσ τθσ αγοράσ του λειτουργικοφ λογιςμικοφ από τον δικαιοφχο ι τον προμθκευτι για λογαριαςμό του 20

21 δικαιοφχου, Αναλυτικζσ βεβαιϊςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ι/και δελτία επίςκεψθσ για τισ υπθρεςίεσ που αποτελοφν επιλζξιμα κόςτθ και αφοροφν αποκλειςτικά ςτον προμθκευόμενο εξοπλιςμό. Απαραίτθτα παραςτατικά ςτθν κατθγορία αυτι δαπανϊν είναι τα εξοφλθμζνα τιμολόγια πϊλθςθσ αγακϊν ι παροχισ υπθρεςιϊν των προμθκευτϊν προσ το δικαιοφχο. Τα δελτία αποςτολισ αλλά και τα τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν κα πρζπει να αναφζρονται με ςαφινεια ςτον τόπο υλοποίθςθσ του ζργου. Τυχόν μθ αναφορά τουσ αποτελεί λόγο απόρριψθσ των εν λόγω δαπανϊν. Ραραςτατικά / βεβαιϊςεισ Σθμειϊνεται ότι τα τιμολόγια τεκμθρίωςθσ τθσ προμικειασ του παραπάνω εξοπλιςμοφ, κακϊσ επίςθσ και οι βεβαιϊςεισ προμθκευτι για το καινουργιζσ και αμεταχείριςτο του εξοπλιςμοφ και τθν διάρκεια τθσ εγγφθςισ του, κα πρζπει να περιγράφουν αναλυτικά τουσ αντίςτοιχουσ αρικμοφσ ςειράσ παραγωγισ (serial numbers) όλων των τμθμάτων και υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν. Τυχόν μθ αναφορά αυτϊν αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ επιλεξιμότθτασ των εν λόγω δαπανϊν εξοπλιςμοφ. Σθμειϊνεται επίςθσ, ότι δαπάνεσ υπθρεςιϊν ςτον εξοπλιςμό κα πρζπει να τεκμθριϊνονται αναλυτικά τόςο ςτισ βεβαιϊςεισ προμθκευτϊν όςο και ςτα ςχετικά παραςτατικά δαπανϊν (τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν). Τυχόν μθ αναλυτικι περιγραφι των εν λόγω τιμολογίων υπθρεςιϊν αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ επιλεξιμότθτασ των αντίςτοιχων δαπανϊν εξοπλιςμοφ. Τα θλεκτρονικά παραςτατικά (τιμολόγια), είτε εκτυπϊνονται θλεκτρονικά είτε ςε προ-τυπωμζνο χαρτί, κα πρζπει να αναφζρουν ότι θ δαπάνθ πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ. Τα μθ θλεκτρονικά κα πρζπει να αναγράφουν επίςθσ τθ ςχετικι αναφορά χειρόγραφα. Εξαίρεςθ μπορεί να αποτελοφν τα τιμολόγια που προζρχονται από προμθκευτζσ του εξωτερικοφ ι θλεκτρονικά καταςτιματα (e-shops). Σε αντίκετθ περίπτωςθ, οι αντίςτοιχεσ δαπάνεσ απορρίπτονται και δεν πιςτοποιοφνται. Επιπλζον, ο εξοπλιςμόσ αυτόσ κα πρζπει να αφορά άμεςα τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω επζνδυςθσ και να μθν εξυπθρετεί γενικζσ λειτουργικζσ ανάγκεσ και εκςυγχρονιςμοφ του δικαιοφχου. 21

22 ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΔΑΡΑΝΘΣ 2 Ανάλυςθ των επιτρεπόμενων δαπανϊν Επιλζξιμα Κόςτθ «Δαπάνεσ Ρρομικειασ Λογιςμικοφ και Υπθρεςιϊν Λογιςμικοφ με τθν μορφι Software as a Service» Ρεριλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια λογιςμικοφ που κρίνονται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του προτεινόμενου επενδυτικοφ ςχεδίου. Το εν λόγω λογιςμικό, είτε αφορά κόςτοσ αγοράσ ζτοιμου λογιςμικοφ είτε ανάπτυξθσ παραμετροποίθςθσ προςαρμογισ εφαρμογισ λογιςμικοφ, κα πρζπει να αναφζρεται και να ςχετίηεται αποκλειςτικά ςτουσ ςκοποφσ τθσ δράςθσ. Λογιςμικό που αναφζρεται ςε λοιπζσ ανάγκεσ του δικαιοφχου (ενδεικτικά αναφζρονται αντι-ικά, office, εφαρμογζσ αυτοματοποίηςησ γραφείου, κλπ), ΔΕΝ είναι επιλζξιμεσ ςτη Δράςη καθϊσ δεν αναφζρονται αποκλειςτικά ςε λογιςμικό για τη διαχείριςη ψηφιακοφ περιεχομζνου. Οι υποκατθγορίεσ επιλζξιμων δαπανϊν ςτθν κατθγορία δαπάνθσ 2 περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 1. Λογιςμικό και εφαρμογζσ ΤΡΕ ψθφιοποίθςθσ (μθ ψθφιοποιθμζνου υλικοφ), 2. Λογιςμικό και εφαρμογζσ κανονικοποίθςθσ, αρχειοκζτθςθσ, επεξεργαςίασ (π.χ.rendering), εμπλουτιςμοφ, ταξινόμθςθσ και διαχείριςθσ αυτοφ (π.χ. Content Management Systems), 3. Λογιςμικό και εφαρμογζσ ΤΡΕ θλεκτρονικισ διάκεςθσ ευρυηωνικοφ πολυμεςικοφ υλικοφ ςε πολλαπλά κανάλια (διαδίκτυο, κινθτά, On Device Portal (ODP), κλπ), 4. Λογιςμικό και εφαρμογζσ ΤΡΕ διάκεςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου ςε ςυνεχι ροι (streaming) 5. Εφαρμογζσ ανάλυςθσ των ενεργειϊν προϊκθςθσ / προβολισ (newsletters, ανάλυςθ campaign responses) ψθφιακοφ πολυμεςικοφ περιεχομζνου, 6. Λογιςμικό Διαχείριςθσ οισ εργαςιϊν και επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν (Workflow Management Systems) και διαχείριςθσ τθσ ςυνεργαςίασ (Collaboration Management Systems), 7. Υπθρεςίεσ - εφαρμογζσ διαχείριςθσ πλθροφορίασ με γεωγραφικό περιεχόμενο, 8. Εφαρμογζσ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν, 9. Εφαρμογζσ μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ τθσ εμπορικισ εκμετάλλευςθσ των εφαρμογϊν διάκεςθσ του ψθφιακοφ περιεχομζνου ςτο κοινό (μζτρθςθσ των πωλιςεων per item, per issue, ςυνδρομζσ, διαφθμίςεων), 10. Εφαρμογζσ - Λογιςμικό γραφιςτικισ επεξεργαςίασ 11. Λογιςμικό και εφαρμογζσ διαχείριςθσ διαφθμίςεων Οι δαπάνεσ προμικειασ λογιςμικοφ-εφαρμογϊν μπορεί να περιλαμβάνουν: A. Κόςτθ αδειϊν χριςθσ λογιςμικοφ για μζχρι δφο (2) ζτθ από το χρόνο τθσ προμικειασ. Στθν αντίςτοιχθ προςφορά κα πρζπει να είναι ςαφισ ο τρόποσ παροχισ τθσ άδειασ χριςθσ, π.χ. per named/ concurrent user, per server/cpu, per year κλπ. 22

23 B. Βαςικά κόςτθ αρχικισ προμικειασ λογιςμικοφ (π.χ. περίπτωςθ όπου υπάρχει αρχικό κόςτοσ basic fee προμικειασ και ςυμπλθρϊνεται από κόςτθ αδειϊν χριςθσ). C. Κόςτθ χριςθσ λογιςμικοφ με το μοντζλο software as a service D. Κόςτοσ εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ και ςυντιρθςθσ του Λογιςμικοφ που κα προμθκευτεί θ Επιχείρθςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ. Το φψοσ των δαπανϊν του λογιςμικοφ δε δφναται να ξεπερνά το 60% του επενδυτικοφ ςχεδίου. Ρεριοριςμοί Το κόςτοσ ςυντιρθςθσ είναι επιλζξιμο από τθ ςτιγμι κζςθσ ςε λειτουργία του λογιςμικοφ και μζχρι τθ χρονικι λιξθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου ενίςχυςθσ. Το κόςτοσ υπθρεςιϊν software as a service είναι επιλζξιμο ζωσ και 24 μινεσ από τθν θμερομθνία τιμολόγθςθσ, εφόςον προπλθρωκεί όλο το ποςό. Το αποκτοφμενο λογιςμικό καταγράφεται ςτο βιβλίο παγίων τθσ επιχείρθςθσ ι άλλου αντίςτοιχου βιβλίου κατά τα προβλεπόμενα ςτον ΚΒΣ για τθν κατθγορία τθσ επιχείρθςθσ. Ραραδοτζα απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ τθσ υλοποίθςθσ των δαπανϊν αυτϊν είναι: Ραραδοτζα Ραραςτατικά / βεβαιϊςεισ Θ δυνατότθτα επίδειξθσ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ του προμθκευόμενου λογιςμικοφ ςτον τόπο υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ κατά τον χρόνο υλοποίθςθσ του ζργου (δυνατότθτα χριςθσ ανάκτθςθσ ιςτορικϊν ςτοιχείων από τθ ςτιγμι τθσ αγοράσ και τθσ εγκατάςταςθσ). Θ τεκμθρίωςθ τθσ προμικειασ των αδειϊν χριςτθ λειτουργικϊν ςυςτθμάτων είτε από ζντυπο υλικό του καταςκευαςτι (labels) είτε από On-line αλλθλογραφία τεκμθρίωςθσ τθσ αγοράσ του λειτουργικοφ λογιςμικοφ από τον δικαιοφχο ι τον προμθκευτι για λογαριαςμό του δικαιοφχου Αναλυτικζσ βεβαιϊςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ι/και δελτία επίςκεψθσ για υπθρεςίεσ αναβάκμιςθσ, ςυντιρθςθσ, παραμετροποίθςθσ για λογιςμικό που αφορά ψθφιακό περιεχόμενο. Συμβόλαιο παραχϊρθςθσ για το λογιςμικό που κα αγοραςτεί μζςω του μοντζλου Software as a Service, Απαραίτθτα παραςτατικά ςτθν κατθγορία αυτι δαπανϊν είναι τα εξοφλθμζνα τιμολόγια πϊλθςθσ αγακϊν ι παροχισ υπθρεςιϊν των προμθκευτϊν προσ το δικαιοφχο. Τα δελτία αποςτολισ αλλά και τα τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν κα πρζπει να αναφζρονται με ςαφινεια ςτον τόπο υλοποίθςθσ του ζργου. Τυχόν μθ αναφορά τουσ αποτελεί λόγο απόρριψθσ των εν λόγω δαπανϊν. Σθμειϊνεται επίςθσ, ότι δαπάνεσ υπθρεςιϊν ςτο λογιςμικό κα πρζπει να τεκμθριϊνονται αναλυτικά τόςο ςτισ βεβαιϊςεισ προμθκευτϊν όςο και ςτα ςχετικά παραςτατικά δαπανϊν (τιμολόγια). Τα θλεκτρονικά παραςτατικά (τιμολόγια), είτε εκτυπϊνονται θλεκτρονικά είτε ςε προ-τυπωμζνο χαρτί, κα πρζπει να αναφζρουν ότι θ δαπάνθ πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ. Τα μθ θλεκτρονικά 23

24 κα πρζπει να αναγράφουν επίςθσ τθ ςχετικι αναφορά χειρόγραφα. Εξαίρεςθ μπορεί να αποτελοφν τα τιμολόγια που προζρχονται από προμθκευτζσ του εξωτερικοφ ι θλεκτρονικά καταςτιματα (e-shops). Σε αντίκετθ περίπτωςθ, οι αντίςτοιχεσ δαπάνεσ απορρίπτονται και δεν πιςτοποιοφνται. 24

25 ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΔΑΡΑΝΘΣ 3 Ανάλυςθ των επιτρεπόμενων δαπανϊν Επιλζξιμα Κόςτθ Ρεριοριςμοί «Δαπάνεσ Υπθρεςιϊν ολοκλιρωςθσ, προμικειασ προπλθρωμζνων και/ι ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν τεχνολογικοφ περιεχομζνου για τθν υλοποίθςθ των Ενεργειϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου» Ρεριλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια υπθρεςιϊν που κρίνονται από τον δικαιοφχο αναγκαίεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία και ολοκλιρωςθ του προτεινόμενου ζργου. Οι υπθρεςίεσ κα αφοροφν δραςτθριότθτεσ και υπθρεςίεσ που παρζχονται από εξωτερικοφσ, ανεξάρτθτουσ προσ τθν επιχείρθςθ, ςυμβοφλουσ και εταιρείεσ παροχισ εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ δεν κα πρζπει να ςυνιςτοφν διαρκι ι περιοδικι δραςτθριότθτα, οφτε να ςυνδζονται με τισ ςυνικεισ λειτουργικζσ δαπάνεσ τθσ επιχείρθςθσ π.χ. ςυνδρομζσ για διαφιμιςθ, ι τακτικζσ καμπάνιεσ ι δαπάνεσ ενθμζρωςθσ του δικαιοφχου ι των πελατϊν του. Επιλζξιμεσ δαπάνεσ αποτελοφν τα παρακάτω: 1. Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ ψθφιακοφ υλικοφ διαφιμιςθσ 2. Γραφιςτικζσ υπθρεςίεσ για τον εμπλουτιςμό του ψθφιακοφ περιεχομζνου 3. Εκπόνθςθ μελετϊν κάκε μορφισ άμεςα ςχετικζσ και εξειδικευμζνεσ με το επενδυτικό ςχζδιο και τουσ ςκοποφσ τθσ Δράςθσ 4. Συμβουλευτικι υποςτιριξθ ςε ζρευνεσ αγορϊν ςχετικζσ με το επενδυτικό ςχζδιο 5. Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ςτθ διαχείριςθ του ζργου (project management) 6. Ρρομικεια προπλθρωμζνων ι/και ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν διάκεςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου 7. Υπθρεςίεσ ψθφιοποίθςθσ δεδομζνων 8. Υπθρεςίεσ ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και εμπλουτιςμοφ περιεχομζνου 9. Υπθρεςίεσ Μετάφραςθσ Ρεριεχομζνου 10. Υπθρεςίεσ βελτιςτοποίθςθσ αναηιτθςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου (SEO) A. Δαπάνεσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν B. Ρρομικεια των προπλθρωμζνων ι/και ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν διάκεςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου. Το φψοσ των δαπανϊν των υπθρεςιϊν δε δφναται να ξεπερνά το 40% του ςυνολικοφ επιλζξιμου προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου. Θ προμικεια υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ ςτθ διαχείριςθ ζργου («5» παραπάνω) δεν κα μπορεί να ξεπερνά το 5% του ςυνολικά επιλζξιμου προχπολογιςμοφ και ζωσ το ποςό των Θ προμικεια προπλθρωμζνων ι/και ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν διάκεςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου («6» παραπάνω) είναι επιλζξιμο ζωσ και 24 μινεσ από τθν θμερομθνία τιμολόγθςθσ και δεν κα μπορεί να ξεπερνά το 5% του ςυνολικοφ επιλζξιμου προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ και ζωσ το ποςό των Θ εκπόνθςθ μελετϊν και ερευνϊν («3» παραπάνω) δεν κα μπορεί να ξεπερνά το 10% του ςυνολικά επιλζξιμου προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ και ζωσ το ποςό των

26 Ραραδοτζα Ραραςτατικά / βεβαιϊςεισ Οι δαπάνεσ προμικειασ υπθρεςιϊν κα πρζπει να ςυνοδεφονται και από τα αντίςτοιχα παραδοτζα που κα αποδεικνφουν τθν πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ προμικειασ των υπθρεςιϊν. Τα παραδοτζα αυτά είναι απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ τθσ υλοποίθςθσ των δαπανϊν αυτϊν και κα είναι εξειδικευμζνα ςτισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ, ενϊ ζνα ςθμαντικό μζροσ αυτϊν κα αναφζρεται ςτο ςχεδιαςμό λφςθσ για τθν εμπορικι εκμετάλλευςθ και αξιοποίθςθ του ψθφιακοφ περιεχομζνου, θ οποία κα είναι ςε κζςθ να παρουςιαςκεί από τθν υλοποίθςθ των ςχετικϊν Ενεργειϊν του παρόντοσ Οδθγοφ Υποβολισ. Ειδικά για τισ υπθρεςίεσ ψθφιακισ προβολισ, ο δικαιοφχοσ κα είναι ςε κζςθ να παρουςιάςει το υλικό που ζχει αναπτυχκεί για τθν υλοποίθςθ ενεργειϊν ψθφιακισ διαφιμιςθσ και να τεκμθριϊςει ενζργειεσ εξωςτρζφειασ που πραγματοποιικθκαν κατά το χρόνο υλοποίθςθσ του ζργου. Απαραίτθτα παραςτατικά ςτθν κατθγορία αυτι δαπανϊν είναι τα εξοφλθμζνα τιμολόγια πϊλθςθσ αγακϊν ι παροχισ υπθρεςιϊν των προμθκευτϊν προσ το δικαιοφχο. Τα δελτία αποςτολισ αλλά και τα τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν κα πρζπει να αναφζρονται με ςαφινεια ςτον τόπο υλοποίθςθσ του ζργου. Τυχόν μθ αναφορά τουσ αποτελεί λόγο απόρριψθσ των εν λόγω δαπανϊν. Τα θλεκτρονικά παραςτατικά (τιμολόγια), είτε εκτυπϊνονται θλεκτρονικά είτε ςε προ-τυπωμζνο χαρτί, κα πρζπει να αναφζρουν ότι θ δαπάνθ πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ. Τα μθ θλεκτρονικά κα πρζπει να αναγράφουν επίςθσ τθ ςχετικι αναφορά χειρόγραφα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, οι αντίςτοιχεσ δαπάνεσ απορρίπτονται και δεν πιςτοποιοφνται. Οι επιτρεπόμενεσ δαπάνεσ ανά επιλζξιμθ ενζργεια παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 26

27 ΡΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΘΣΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΜΕ ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΔ (1): Δαπάνεσ Ρρομικειασ Εξοπλιςμοφ(<=30%) ΕΝΕΓΕΙΕΣ Ψθφιοποίθςθ και δθμιουργία ψθφιακοφ περιεχομζνου <=40% Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Επεξεργαςία, τεκμθρίωςθ, εμπλουτιςμό, διαχείριςθ, μετατροπι και διάκεςθ του ψθφιακοφ περιεχομζνου ςε πολλαπλά κανάλια <=80% Ρροβολι και προϊκθςθ των πελατϊν μζςω Διαδικτφου, μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και άλλων θλεκτρονικϊν μζςων <=20% Υπθρεςίεσ για τθν αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ του ευρυηωνικοφ περιεχομζνου <=20% 1. Χριςθ Υπολογιςτικισ ιςχφοσ εξυπθρετθτϊν (Servers) και ενεργοφ εξοπλιςμοφ (routers, switches, firewalls) με τθν μορφι του Infrastructure as a Service (IAAS) * * 2. Εξοπλιςμό κζςεισ εργαςίασ για τθν παραγωγι & επεξεργαςία του περιεχομζνου με τα ςυνοδευτικά ςτοιχεία του (πλθκτρολόγιο, οκόνθ, πολυμεςικό εξοπλιςμό) και το απαιτοφμενο λειτουργικό λογιςμικό * * 3. Εξοπλιςμό υποςτιριξθσ μετάδοςθσ περιεχομζνου ςε πολλαπλά κανάλια που κα χρθςιμοποιθκοφν μόνο και αποκλειςτικά ωσ περιβάλλον ελζγχου και ανάπτυξθσ εφαρμογϊν (φορθτζσ ςυςκευζσ χειρόσ, οκόνεσ αφισ) * * 4. Εξοπλιςμό Αποκικευςθσ και Δίςκοι αποκικευςθσ * * 5. Εξοπλιςμό ψθφιοποίθςθσ (Σαρωτζσ, Φωτογραφικζσ Μθχανζσ, Κάμερεσ) * ΚΔ (2): Δαπάνεσ Ρρομικειασ Λογιςμικοφ και Υπθρεςιϊν Λογιςμικοφ με τθν μορφι Software as a Service (<=60%) 1. Λογιςμικό και εφαρμογζσ ΤΡΕ ψθφιοποίθςθσ (μθ ψθφιοποιθμζνου υλικοφ), * 2. Λογιςμικό και εφαρμογζσ κανονικοποίθςθσ, αρχειοκζτθςθσ, επεξεργαςίασ (π.χ.rendering), εμπλουτιςμοφ, ταξινόμθςθσ και διαχείριςθσ αυτοφ (π.χ. Content Management Systems), 3. Λογιςμικό και εφαρμογζσ ΤΡΕ θλεκτρονικισ διάκεςθσ ευρυηωνικοφ πολυμεςικοφ υλικοφ ςε πολλαπλά κανάλια (διαδίκτυο, κινθτά, on device portal (ODP) κλπ), * * * 27

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ»

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Σκοπόσ τησ Δράςησ Η δράςθ Digi Mobile ςτοχεφει ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ»

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» Α) Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ Οι επιλζξιμεσ ενζργειεσ αφοροφν νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ ι εν γζνει προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 Ανάλυση των επιτρεπόμενων δαπανών «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού» Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού κάθε μορφής ΤΠΕ που κρίνεται από τον δικαιούχο αναγκαίος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Digi-Retail / Digi-Content Proposal. Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager

Digi-Retail / Digi-Content Proposal. Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager Digi-Retail / Digi-Content Proposal Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager Agenda / Digi-Retail SiEBEN Campaign Management Loyalty Club Κάρτεσ μζλουσ με RFID & Tag Άλλεσ χριςεισ του Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ:

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Συμψηφιςμόσ ειδικοφ προςτίμου για ενεργειακή αναβάθμιςη κτιρίων του νόμου 4178/2013 Για

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζνα χρόνο μετά τθν είςοδο 21 πολλά υποςχόμενων επιχειρθματικϊν ομάδων ςτο egg enter grow go και κακϊσ πλθςιάηουν ςτθν «αποφοίτθςι» τουσ, ςτο «go», με ϊριμα πλζον επιχειρθματικά

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ςτθ Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020

Θ Ρ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ςτθ Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020 Θ Ρ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ςτθ Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020 Eνθμερωτικι Εκδιλωςθ ΤΕΕ «Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν Υλοποίθςθ Δράςεων Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ» Τρίτθ 21 Απριλίου 2015 Χιωτάκθσ Νίκοσ Ρρόεδροσ

Διαβάστε περισσότερα

REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ. Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής

REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ. Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής Σι ημαίνει Enterprise Mobility: Επζκταςθ τθσ μθχανογράφθςισ ςασ εκτόσ των ορίων τθσ επιχείρθςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

Η δράση digi-content αφορά στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικού και πλούσιου ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου, το οποίο αξιοποιείται εμπορικά.

Η δράση digi-content αφορά στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικού και πλούσιου ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου, το οποίο αξιοποιείται εμπορικά. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI CONTENT Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδύσεων στον Τομέα του Ψηφιακού Ευζωνικού Περιεχομένου Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων: από 06/12/2010 έως 28/01/2011 Η δράση digi-content

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS Το ΚΑΒ Hellas (Interactive Advertising Bureau Οργανιςμόσ Διαδραςτικισ Επικοινωνίασ) ιδρφκθκε το 2001 και από τότε αποτελεί τον κλαδικό φορζα των εταιρειϊν που αςχολοφνται με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS»

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS» ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS» ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ : ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ : 133/08 ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα