Αριθμός 30(111) του 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 30(111) του 2004"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. I(III) 2994 Ν. 30(III)/2004 Αρ. 3851, Ο περί της Σύμβασης για τη Χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τομέα, των Πρωτοκόλλων αυτής καθώς και της Συμφωνίας για την Προσωρινή Εφαρμογή, μεταξύ ορισμένων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 30(111) του 2004 : ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΤόΐ^ΤΕΛΠΝΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣΓΣΎΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ KPATQN ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Επειδή το Υπουργικό Συμβούλιο, για σκοπούς συμμόρφωσης με δέσμευση της Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για κύρωση, με.την: ένταξη της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης για τη Χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τομέα, η οποία καταρτίζεται βάσει του Αρθρου Κ3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, του Πρωτοκόλλου για την Ερμηνεία της Σύμβασης από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με Προδικαστικές Αποφάσεις, του Πρωτοκόλλου σχετικά με το Πεδίο Εφαρμογής της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στη Σύμβαση καθώς και σχετικά με την Προσθήκη του Αριθμού Καταχώρησης των Μέσων Μεταφοράς στη Σύμβαση, του Πρωτοκόλλου για την Τροποποίηση της Σύμβασης όσον αφορά τη Δημιουργία Αρχείου Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών καθώς και της Συμφωνίας για την Προσωρινή Εφαρμογή, μεταξύ ορισμένων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης, με την απόφαση του με ημερομηνία..., αποφάσισε την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην πκι πάνω Σύμβαση, - " , '-.-..

2 2995 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:. Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης για τη Χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τομέα, των Πρωτοκόλλων αυτής καθώς και της Συμφωνίας για την Προσωρινή Εφαρμογή, μεταξύ ορισμένων Κρατών Μελών της' Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης (Κυρωτικός) Νόμος του Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-... του «άλλη νομοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον ό'ρο αυτό απο το άρθρο 2 τουπερί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου του «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων- «ελεγκτική αρχή» σημαίνει τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του περί Επεξεργασίας-Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίσ 138(1} του 2θοι.. του Ατόμου) Νόμου του 2001, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται-. «κράτος-μέλος» σημαίνει κράτος-μέλοςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης- «Πρωτόκολλα» σημαίνει το Πρωτόκολλο σχετικά με την Ερμηνεία'της Σύμβασης από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με. Προδικαστικές.αποφάσεις, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του Άρθρου.... Κ3 της. Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση xar του οποίου το.

3 Τρίτος Πίνακας. Τέταρτος Πίνακας. κείμενο στο ελληνικό πρωτότυπο εκτίθεται στον Τρίτο Πίνακα, καθώς και το Πρωτόκολλο σχετικά με την Τροποποίηση της Σύμβασης όσον αφορά τη Δημιουργία Αρχείου Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών, του οποίου το κείμενο στο ελληνικό πρωτότυπο εκτίθεται στον Τέταρτο Πίνακα '.'.. Πρώτος Πίνακας Δεύτερος κείμενο ατο ελληνικό πρωτότυπο εκτίθεται στον^δεύτερο Πίνσκσ,^τσ- Πί^^ς,^^^_^: ηρωτόχολλ^)'~σ^τγκά με το Πεδίο Εφαρμογής της Νομιμοποίησης Εσόδων από" Παράνομες Δραστηριότητες στη Σύμβαση καθώς και σχετικά με την Προσθήκη του Αριθμού Καταχώρησης των Μέσων Μεταφοράς στη Σύμβαση, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του Άρθρου Χ3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του οποίου το «Σύμβαση» σημαίνει τη. Σύμβαση. σχετικά με τη Χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τομέα, η οποία καταρτίστηκε βάσει του Άρθρου Κ3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση κσ,ι της οποίας.το κείμενο στο..ελληνικό πρωτότυπο εκτίθεται στον Πρώτο' Πίνακα- Πέμτττος Πίνακας. «Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία για την Προσωρινή Εφαρμογή, μεταξύ ορισμένων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης σχετικά με τη Χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τομέα και της οποίας το κείμενο, στο ελληνικό πρωτότυπο, εκτίθεται στον Πέυπτο Πίνακα «τελωνείο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου του 2004 ' «τελωνειακή νομοθεσία» έχει την έννοια τίόυ αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου του 2004.

4 2997 Κύρωση. 3. Η Σύμβαση, τα Πρωιό^ολλο-^αι-η: Συμφωνία κυρώνονται με τον,"~~~ παρόντα Νόμο. - V _...".-- ' -''-ν ; - '"..' '^1 Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών. 4.r(1), Ιδρύεται αυτοματοποιημένο σύστημα πληροφοριών, το οποίο ονομάζεται «Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών», και το οποίο σκοπό έχει την υποβοήθηση της πρόληψης, της έρευνας και της δίωξης σοβαρών τελωνειακών αδικημάτων, όπως αυτά προβλέπονται από την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία, καθώς και από την άλλη νομοθεσία., (2) Στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών δύναται να έχει πρόσβαση κάθε κράτος-μέλος. Στοιχείο Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών. 28(lll) του (ΙΙΙ) του (1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης γιά την Προστασία του Ατόμου απο την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα (Κυρωτικού) Νόμου του 2001 και του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, ρ Διευθυντής, με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, καθορίζει τα στοιχεία που είναι δυνατόν να περιληφθούν στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών, σχετικά με τις ακόλουθες κατηγορίες- (α) εμπορεύματα,.. (β) (γ) μεταφορικά μέσα, επιχειρήσεις," (δ). πρόσωπο, (ε) τάσεις σπάτη ς.-. / /

5 2998..'" ' '. (στ) διαθέσιμες ειδικότητες^,.,, ; -., :.. : -.." ', "(2) Τα στοιχεία που αφορούν τις κατηγορίες (α), (β), (γ) κάί.(ό)του :'..< :' ' -. εδαφίου. (1), καταχωρούνται στο'τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών,/'-. '...μόνο για σκοπούς παρατήρησης, αναφοράς, διακριτικής.. '.; γ.; παρακολούθησης ή ειδικών ελέγχων:.. ".;.' '';;.;'.;., (3) Κανένα προσωπικό στοιχείο αναφορικά με τις κατηγορίες (ε) και.(στ) του εδαφίου (1) δεν είναι δυνατό να. περιληφθεί στο. Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών. (4) Στοιχεία αναφορικά με τις κατηγορίες (α) έως (δ), του εδαφίου ' (1) περιλαμβάνονται στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών, μόνο αν. υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που οδηγούν στην υπόνοια ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει διαπράξει, διαπράττει ή θα διαπράξει σοβαρές παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας ή της άλλης νομοθεσίας. Αρχείο φακέλων. 6. Ο Διευθυντής, με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην εοευνών. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία και χρήση του αρχείου φακέλων ερευνών καθώς και το χρόνο διατήρησης των δεδομένων στο εν λόγω αρχείο. Αρμόδια Αρχή. ~.-(1) Αρμόδια Αρχή για την πρόσβαση. στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών καθώς και για τη διαχείριση αυτού του Συστήματος είναι το Τμήμα Τελωνείων, το οποίο ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις και για τους σκοπούς που αναφέρονται στη Σύμβαση. -_ (2) Ο Διευθυντής καθορίζει-το..αρμόδιο γραφείο του Τμήματος -

6 2999 Τελωνείων, σχετικά με τη λειτουργία του Τελωνειακού J-jjcfcr-ήματος- -.Πληροφοριών;"Καθως'καιτΤς αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του γραφείου αυτού.'.;... :. -- : -ν,- τ : - -^ " ; : " Ασφάλεια Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών. 8.. Το Τμήμα Τελωνείων λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την. ασφάλεια-του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Άρθρου 19 της Σύμβασης. - Αδικήματα και ττοινές. 9. Κάθε πρόσωπο- που χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα από το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών, για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι και τρία έτη ή σε.χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.. κανονισμοί. ίο. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή για τον καθορισμό" οποιουδήποτε θέματος, το οποίο είναι δεκτικό καθορισμού, με βάση το Νόμο. ' '.

7 3000 ;/ ΠΡηΤΟΖ ΠΙΝΑΚΑΣ,;:i :'. : :'. : '. -'{Αρθρο-2-).." '-:;. ';.' " ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...-,.:-.-. ".'. ΣΥΜΒΑΣΗ. ' - βασιΰόμενη στο do Boo Κ3, τη: οττνβήκη; για, την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη χρήση τη; ' ;. ' ' πληοοφοοιχη; στον τελωνειαχιί τομέα ' ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ τιμ 3uuoi<ac;.avji fcim-,:. κράτη μέ>.η τη; ΰοΌπιάζή: Ένωση;. ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην πηΰξιί του Σνμβουλϊιι. τη; Ξυριυπιιϊκή; "Ενωση; τη; 2όη: Ιοώοι 1') 5. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τι; οεοιιεϋσει; ποτ apfksstewv earn τη ιΐυιφαση περί αμοι»ιίΐ; οννόρομή: μεταίν των τελωνειακώνδιοικήοεοιν ;ιοι< υχοτοοψιρε «η Ρώμη'οτι; 7. Σεπτεμβρίου ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι τελιυνηακέ; οιοικήοε:: rivui οννι-πεί-ηι-ντ; με άλλε; ιιομόοιε; mrrl CTU Ε κιτερικά ovvogo τη: Καινότητιί; και FVTOC τοιν Εβαιμκών ogimv ιιπή; για την πρόληψη, iotwa-vta καταστολή αόικημάτων όχι μόνον ΧΗΤΙ'Ι των κοινοτικών ζιινυνιαμών' ιιλλίι και κατά των ί&νικών -νόμιπν. IOUC: των.κολνπσμένοων από TU unbou 36 και 225 τιμ ιηινοήκη; γιιι την ιορυση τη; Ευρωπαϊκή; Kntvumjtiic. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η αναπτυσσόμενη τύπη-πιικ Tip παράνομη διακίνηση am εμπορία κΰιΐε ΕΪ6οι ; οι νιπτά μιχι σοβαρή απειλή κατά τη; δημόσια; vveici. uni <liaui και ηοιίιν. ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι fivtu «νκγκαΐη vu ΕνκιχιΊΐΓί η cwrir«uniu τελωνειακών διαιχίρχμν HE τη 6ί«ϊΐση διαδικασιών με τι; onoic; ««τελιοναακε; όιιίκίιπε;; 6α hrvuvriu vt συνεργάζονται και vu ανταλλΰοσουν snooiiraxc. και άλλα στοιχεία σχετικά μι hputivnaiirnrii; πιωιινημη; διακίνηση; κα; αιτορία;. νηηαιιιαποιώ no: νέπ τετνολογίε; γι«τΐ) διαχείριση και ί>ιιιι5ίήιι ιιι τέτοιηιν πληροφοριών, cr την οτιιμ λ«ί ή -η: lit-utiuai}: τον ΣυμΗαυλίον τη; Εν-πι-ιπη; ϊϊϊρί πηπιπιιιιίικ nnv Ητπμιίιν αναφορικά με την ιατόμιπη κίείτογαπίιι ποοοωπικών.στοιχείων. ποι υπογράφηκεπτιί Ζτιηιφούηγο ιττι; 2S luvovaniov ISSJ. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΚ ότι οι τελωνειακέ: biotxnoe; «ιοχοεοΰντιη χπδτρερινώ: νκ Είκιρύέΐονν τόοο κοινοί.? κι: όσο και ιιη κοινοτικέ; ίΐΐιχτΰΐε^ και ότι ιτ.άητβ.κατά συνέπεια, προφανή; ανάγκη νι διασφαλιστεί ότι οι διατάΐε^ πεηί αιιοιβαία; m-vouour;; και διοικητική: oweir.iinic:; πτ ομοιότερο. ; τοϋ: τυπ'ί; αναπτνσοοντσ: -κιτιά το πκκτό παράλλιιλα. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ για τ:; ακόλουθε; οιατα ει= ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ Aye go Ι Για τον: σχοπον: τη; nunoucc: σύμβι&ν,;: Ι. Ο pno; «εθνικοί νόιιιιι» OTiuiiivs τοι:: vintm. : κι ι; ::: ysieiiina: rvo: κρότο; : i:i;.;vc; VIUT:: r.r - ϊΐκ^μονη tin*. cstriwv η -SAiirvrucis Tn '' 3icixiK«: rvr: ιι;^χη ή μεοιχ!; uiiun^iii-ir: :: ΙΤΪΓΤΛ:: " τι; bicxivrjuv. run»gruua"to. ~ov ΪΠΟΧςΓΛΚ; m iiitiii. uniivoorvm;. nrdtocicmav ν r:s ;- "ynv. vta UHUJ: CTTU urtou son yiuxznvmta \ar. i:< taitinc 3ό κιιι 12." τι:: π ν!ΐιχ»:: viu την ιοηυσι; τη; EstHii'ttucn: Κ.ηινπτιττι:^ TV Ίετπρ'ΛΙΙ!"1' Il»~fίΤΓ1ΙΙ~"!;. ΙίΛ\ηχ: - '.ν Γ. UITTUI/.I'I!'!; ~\Ζ T.ZCiCV.VJ^l I. \M\\ ^::uof'iciir. nov ποοεούίϊντιι: π urnxiit."»; i;u tn :: ; naikch :: urn: r. r.av ^tj'.inuuixauinuki. *. ctv. όιισνΐ: Γ.Π.?ΓΓ ΌΙΐη Etin'Oij:! Xiil'fianavjWil: «::»ιΐίτκ: ι - _

8 3001 '"'2. 0 όρο": «πααέχον κρότο; μέλο;» σημαίνει τυ κρότο; ποι» ειοάγει στοιχεία στο τελωνειακό σύστημα πληροφοριών. :.. '..'; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 1ΛΡΥΪΗ ΤΟΎ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ rvtthmator ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ Άύθου 2 1. Οι τελωνειακέ: διοικήσει; των κρατών μελών ιΰρύουν VM\ τηρούν ένα κοινό αυτομιιτοποιημένο σύστημα πληροφοριών για τελωνειακού; οκοποϋ;. στο εξή: καλούμενο «τελωνειακό σύστημα πληροφοριών*. 2. Σκοπό; του συστήματος, βάσει της παρούσα«ούμβαοη:, είνω η υποβοήθηση τη; πρόληψη;, τη; έρευνα; και τη: δίω;η; σοβαρών. παραβάιίείον nm 1 ffmxiiiv νόμων μετην αΐιξηση τή; αποτελεσματικότητας των διαδικασιών συνεργασία; και έλεγχοι των τελωνειακών διοικήσεων των κρατών μελών μέσω τη; ταχεία; διανομή; των πληροφοριών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1U ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΧΗ ΤΟΥ lytthmatos Άοθοο 3 1. Το τελωνειακό σύστημα πληροφοριών αποτελείται από μία κεντρική (5άση στοιχείων, στην οπού.* η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέοω.τεαμοπιχών που τοποθετούνται or κάθε κρότο: μέλο;. Περιλαμβάνει, αποχλειπτικά. τα πτοι ' χεία, συμπεοιλαμβανομέναιν και των πηασωπικών. τι:. οποία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του κατά το άρθρο 2 παράγραφο; 2 σκοπού τον και τα «ποία κατατάοσαντια στι; ακόλουθε; κατιιγορίε:: i) εμπορεύματα, S) ιιεταφορικά μέσα. iii) iv) επιχειρήσει;. ποόσωπα, ν) τόσει; απάτη;. vi) iiuigniuit; ειδικότητες. 2. Κ Επιτροπή εηαοαϊαλίζε! την τεχνική όιαχείριση τη: υποδομή: τον τελωνειακού σνοτήματο: πληρος/οριών ούιιωωνα με τι; εκτελεστικέ; όιατάΐει; που ijcon.iln. riu στα πλαίσια τοι Συμβουλίου. Η Επιτροπή υποβάλε, έκθεση διαχείριση: crop επιτροπή πην nyrtp/^nrt ui «το tiotjno Ιέ. '.. Η Επιτροπή κοινοποιεί οτιιν εν λόγω Γπ:τηοπή τ:: πρακτικά: λεπτομέρειες τεχνική; διαχείριση:. 'An'jun J Τυ κράτη ιιέλη καϋοηίΐιη. τα στοιχεί:. ον πρέπει νι: περι>.ή«ίβοιη στο τελωνειακό σύατηω; πληροφορώ!. irm'. xr it: καύτιιια Ί~<> "ι: κετίγ/οοί;: n :u. : vn τον ucenov *. mi! κετυο nut τοι ii rivu: unuduretc&tu: την εκπλτηΐιιιοι; τον σκοπού του συστήματο;. Κανένα προσωπικό στοιχείο ' οεν πρέπει να περιλααβάνεται στι; κατήνοϋίε; νΐ κι:ι νί) τον anfiutn 2. Τα καταχωρούμενα στοιχεία προσωπικού ττβρκχτήϋΐι περιορίζονται στα ακάλορϋα: i) επώνρμο. όνομα γένους. σναμα{.τα) και ψευδώνυμα. Κ) ημερομηνία κα: τόπο; γέννηση:. ϋί) ιθαγένεια, iv) ΐ' ύλα : ι ) vi) ιδιαίτερα αντικεαιελ'ΐκύ και αιιιοκή q<uoix{: χαρακτηριστικά. λόγο; τη; εισαγωγή: των στοιχείων urn πνστηιια. νϋ) προτεινόμενη ενέργεια, νϊϋ; προειδοποιητικό; κύιίκκός που να επισημάνει ιστοοίκό οπλοφορία;, βιαιοπραγία; ή απόδραση;. Ουδέποτε περιλαιιβολόνται τα προσωπικά στοιχεία Γιου :Ώβηι(ϊ»ίΐι \αιΐϊ στο όρθρο ό πριίιτΐ ijoooii τι;; ουμβαπη: του Zinifiinv.ioi) τη; Ευρώπη: περί πρικπιιηίιι: τον ατόιιον :Γ. αίί<ι:_:ικ:': η: την uirroutm; CTurrnvunin προοώπικίον :ιτα:υγΐ :ιν Πιΐι ininvnuimcc ΓΛΙΙ Ξτ»ιιπί5ηί ι;γ«ι οτι: 2> ϊι:νοι ιιι.ιι<ιι! )3ΐ. εφεξή; xu}.iiimirvi; ( uiiiiani; Ξτπιιjlio'jij" 1"' ""'!931«. ' \η ::)ΐ> ; i. Ιτι: 7., "" ; τ«ιν κοτηνοριών ι: έό:; ι. > nu άρθρον ~ κ.κ. ι:-/ι Λ ο<.ιι:: οτο τΐν,ιιινειιιν.ό ιιύιπηιιΐ;..iinot OOU'r.. novo m: τον οκο3ο nayirrnminr,: κικ «vmi nyi:;. ηιιικρ^ι ".. ίη: π:::.ι:ΐ".'.(ΐλονβΐΐπη; ι, noaiov ivj jyiuv.

9 J^t^v <nuκd ^tdv: πρ'oτtcroμ^oh :_ ε^ΐρ ^ι^jn πoi, txyucffp">tu! στην παράγραφο 1. προσωπικά ατοιχεύχ οποιασδήποτε τ ιιην κατηγοριών ϊ}.έω; iv) τοι.'.ιχρβρου 3 δύνανται v«i περιλαμβάνονται στο τελωνειακό σύστημα πληροφοριών μόνον εάν υπάρχουν, κυρίως λόγιο προτέρων παράνομων δραστηριοτήτων, σοβαρέ; ενδείξεις πον οδηγούν στην υπόνοια άτι το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει διαπράξει, διαπράττει ή θα διαπράξει σοβαρέ; ποραβάσει; των ' εθνικών νόμων. Άοβρο 6 '.να ενεργούν για τττν επίτευξη του σκοπού ποι αναφέρεται «το άρθρο 2 παράγραφο; 2. συμφωνά με' του; νόμου:. «νίΐιχιΐΐειτ και όιαδικααίε; του η λόγω κράτου: μέλου:.. 2. Κάθε κράτο; μελό; αποιπέλλει.σε κάθε άλλο κράτο; μέλο; και στην επιτροπή ταυ άρθρου 16 κατάλογο των αρμόδιων αρχών πον σΰιιψίμνα μτ την παράγραφο 1 ορί " VUVTIII να έχουν.άμεση πρόσβαση στο τελωνειακό σύστημα πληροφοριών δηλώνοντας, για "κάθε αρχή. αε ποια στοιχείο όι'λ αται να έχει πρόσβαση και για ποιου; σκοπούς ]. Εάν οι ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 5. παράγραφο; 1 πραγματοποιρ,θούν. οι ακόλουθε; πληροφορίε: δύνανται εν άλω ή εν.μέρει yc συλλέγουν και ναδιαβιβα σηούν προ; το παρέχον κράτο; μέλος: ι) ' το νεγονό; άτι τα αναφερθέντα εμπορεύματα, μέοιίμπαψοράς, επιχειρήσεις ή πρόσωπα εντοπίστηκαν. ϋ) ιι τόπος, ο χρόνο: και η αιτία του ελέγχου, iii) το δρομολόγιο και ο προοριαμό;. 3. Παρά τις διατάζει; των παριχγράφογν 1 και.2. τα κράτη ιιέλη δύνανται να επιτρέπουν ομοφώνως την πρόσβαση mo τελωνειακό σύστημα πλήριιιΐ/οριών σε διεθνείς ή περιφερειακού; οργανιομού^ Κ εν λόγω συμφωνία λαμβάνει τη μορφή πρωτοκόλλου τη; παρούσα; σύμβαση;. Κατά π] λήφή τη; απόφασης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη κάθε αμοιβαίο διιχκανσνισμό και κάθε γνώμη τη; κοινής ι παπτεύουσα; αρχής, ποιι uvuif έρι ται ιττο άρθρο IS. ως προ; τψ επάρκεια τιον μέτρων προστιιαίας τιυν στοιχείων. " iv) ταπρόσωπα που συνόδευαν το χιναζηταύιιενο πρόο»! πο ή οι συνεπιβάτες ταη μετα4.ορικών μέοιιη, ν) τα μέσα μεταφοράς που'χρηπιχκϊποάμπικαν. νϊ} τϊι μεταφερόμενο αντικείμενα. νϊΐ) ιιι περιστάσεις κάτω οπό τι; οποίε: εντοπίστηκαν τα ειιπαρεύματα. τα ιιέσα μεταοοράς. η επιχείρηση ή τίι 7UOUUSIQ. Όταν. συλλέγονται τέτοιε: πληροφορίες κατά τη btanjuio μια; διακριτική; παρακολούθηση;, πρέπει να λαμβάνοντα: μέτρα ΙΟΙΓΪΓ να μην διακυβεύεται η μυοτικότη; τη: παρακολοΐ'θηοης. 2. Στα πλαίσια ενο; ειοο.ού ελέγχου πον αναφέρεται «το άρθρα 5 παράγραφο;! δύνανται vr: ερευνηθούν πρόηιυπα, μέοα ιιπαφοοά: και αντικείμενα στην επιτργπόιιτνη έν.ταοη. ούμιιωνα με τον; νόμου;, ρυθμίσεις και oiabixaoir: ίου κράτους μ'έλου; στο οποίο λαμβάνει χώρα η έρευνα. Αν ι: ηθικό: έλεγχο: όεν επιτρέπεται από τη vtmofirnu:. ενα: κράτους μέλου;. το Γ λόγω κράτα; μέλο; τον μπατηεπκι αι. τοιχάτΐ!:; α" παρκτήηηπν ν.α: uvut;:uiia. Άοδοο!. Τα κράτη μέλη' δύνανται να χρησιμοποιούν στοιχεία ποι έχουν ληφθεί από το τελωνειακό σύστημα πληοοφυριών μόνα για τη σκοπό πον αναφέρεται στο άρδρο 2 παράγραψα; 2' δύνανται, ιοιττόο». να κάνουν χρήση αυτών για διοικητικού: ή ιίλλου; ακοπον; μετά από πραηγούιιενη ιίξ'ιΐγ οιοδότηση του κρότου; μέλου; το οποίο καταχώρησε ΤΙ: ιιταιχεία αυτά ιττο σύστημα και μ: την επιφύλαξη τιον όριιΐν που επιβάλλει. Τέτοια χρήση γίνεται" σύμφωνα με τιιι ; νόμου;, ρυθμίσεις και διιιοικαπίε; του κράτους μέλιΐνς το οποίο ζψά να νριριμιοποιήοει τα στοιχεία Γχυτά και πρέπει να λάβει υπόφη την αρχή 5.5 τη; σύσταση; F. ik7,i 15. τη: 17η: Σεπτέμβριοι!957. τι;; επιτροπή; υπουηγιΐιν uiv Συμβουλίου τι;; Ξι ρώπι;;. 2. Mr την επιφύλαξη ιιυν παραγράιρυιν i και του παρόντα; άρθρου κα: τοι> άρθρου 7 παΐ)άγριιΐ ο; 3. τιι στοιχειά ποι* έχουν ληφθεί από το τελωνεία:.! συστηικ: πληραατοΐ! ιν χρησμιοποιον ντα: ιιόνον απ :: τ:: (ΐριο^εί^ε: ε;:*. α<:: niivrr xi'xhr κράτουι μέλους ο. cnnirz. ouut/^m: u: του: ιιικειάυ; votioi ;. nviiuicit'i: κι:: όιαοικαοίες. είνα: ααμύόιε: vi:.rvyi_p/oi>.' για ΤΙΓ " επιτγνϊη "in cxiivioi που αναιχΐρετα; ιίΐι ιιρβρα 2 παρΐγγραΐ <!: Kacr κράτυ; ιιέ/.α; απιιι'τέ!^'.?: or >ιάθ: ύ-:ο κρατ::: μέλο: ΧΙΪΙ στη*. επιτροπή πον αναϋερντα: στο anuoc ΐτ κι :ταλΐγ; ο τον. αραόοιων αρχ η' πον :vci ορίσει ουμχεωνι:: τ:γ. ; runavnuim; 1. ".. '..

10 Στοιχεία πρλί^αω^ληφθέί απά'τρ'τ^^^ πληροφοριών δύνανται, μετά από προηγούμενη άδεια του κρότου; μέλους που τα καταχώρησε στο. όύατημά και υπό του: όρου; που έχει επιβάλει το' εν λόγω κράτο;. νο διαβιβάζονται για χρήση και άλλων εθνικών αρχών εκτό; εκείνων που έχουν ορισθεί σύμφωνα με την πιιράγραφο 2. τρίτιο. κρατών και διεθνών ή περιφερειακών οργανισμών. Κάθε κρότο;.μέλο; λαμβάνει ειδικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει τιιν ασφάλεια αυτών των στοιχείων όταν μεταδίδονται ή παρέχονται σε υπηρεσίες εξωτερικού. Λεπτομέρειες για τα μέτρα αυτά πρέπει να γνωστοποιούνται στην. κοινή εποπτεύουσα αρχή που αναφέρεται nto άρθρο IS. Άαθρο 9 1. Η εισαγωγή στοιχείων στο τελωνειακό σύστημα πληροφοριών διέπεται από του; νόμου;, ρυθμίσει; και διαδικαοί ΐς του παρέχοντο; τις πληροφορίες κρότου; μέλους, εκτό; αν η παρούσα σύμβαση πρόβλεπα αυστηρότερε; διατάrnc. 2. Η χπήπη στοιχείων που λαμβάνονται, από το τελωνειακό σύστημα πληροφοριιόν. περιλιιμκανυιιένης και κάθε. ενέργεια; πην αναφέρεται στο άρθρο 5 και προτείνεται από το παρέχον κράτο; ιιέλος! διέπετω από τον; νόμοι. ;, ρύθμισε:; και όιαδικασίτ; του κρότοι : μέλου: που χρησιμοποιεί (ΐι τά TU στοιχεία, εκτό: rriv η παρούπα.σύμβαση προβλέπει αι στηρότερε; διατάξει;, Άρθαα'ΐΟ 1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τελωνειακή διοίκηση αρμόδια σε rlivixo επίπεδο όαον aq ορά τα τελωνειακό σύστημι: πληροφοριών. 1 Ή διοίκηση αυτή είναι υπεύθυνη γιι: τη. σωστή λει-, τουργία τον τώωνε'ιάκόύ συστήιαπο: πληροφοριών στο κράτο; μέλο: και λαμβάνει τα μέτρα πον unaitopvrui γαι να διάση-αλιαϋεϊ η συμμόριμυιιη προ; τ:; ίιιατάξει; της παροΰοα; σύμβαση:.. 3. KaOr κράτο; μέλο; ανιιχιηνώνπ οτα άλλα την αρμόδια διοίκηαη που.αναφέρεται στην παράγραΐ)u [. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΓΓΟΙΧΕΙΩΝ AnSgo 11 V. Μόνο το παρέχον τα στοιχεία κράτο; μέλος έχει το δικαίωμα νιι τροποποιεί, συμπληρώνει, διορθώνει ή διαγράφει στοιχεία τι: οποία έχε: ειαάνει crc τελωνειακό σύστημα πληροφοριών. 2. Αν ένα παρέχον κράτο; μέλο: διαπιστωθεί ή πληροφορηεεϊ ότι τα στοιχεία πον καταχώρησε είναι «νακριρή ή στ; καταχωρήθηκαν ή διατηρήθηκαν κατά παράβαση τη; παρούσα; σύμβασης, τροποποιεί, συμπληρώνει όιορ"6ι«νε: η διαγράφει τα στοιχεία, και ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. 3. Αν ένα από τα κράτη μέλη έχε: αποδεικτικά οταχεία οτι κάποια στοιχείο είναι ανακριβές ή ότι κιπαχωρήπΐικ: η αυλάσοπαι στο τελωνειακό συστηαα πληροφοριών κάτι: ταιράβααη τη: παρούσα: ούαβαση;. cviiuyntiwri Ti π:ιη; vtrv XIJUTC: ιιέ..ος το συντοιιήτεηο ουνατην Τι τΐλγυτ«ιι> ελέγχει τα η ληνι» στοιχεία και. cv είναι απαραίτητο, τι: όαιροωνει ύ τα διαγράφε: χωρίς κοθυστερυοη. Ξν πννενπι:. miarnijjvfi τι άλλα κρατί*. μέλη γα» καίίγ διάρ.:»ιγ.ι ι> βιι:νριιι ν πον πραγιιατοποαιοε. Α. Αν. κατά την καταχώρηση στοιχείων στο τελωνειακά σύστημα πληροφοριών, ένα κράτο: μέλη: διαπιστώσει ότι η αναφορά τοι έρχεται σε αντί&εση με μια προηγούμενη αναφορά ω; προς το περιεχόμενο ή την προτεινόμενη ενέργεια, ενημερώνει αμέοω; το κράτος μέλο; ποι υπέβαλε την προηγουμένη αναφορά. Tc δύο κράτη μέλη επιχειρούν στη συνέχεια να επιλύσουν τοΐήτημα. IF περίπτωση διαφωνία; ισχύει η πρώτη αναφορά ενιί) τα σημεία εκείνα τη; νέα: (Γ.'αΐ ΐιηά: που δεν έρχονται or ιιντι'ηεπη καταχωρούνται στο πί'οτημα. ί. Trnowirwov των διατάξπον τ:;: παρούσα: ούιώαην,ς. όταν. ο: ' ένι: κράτος μέλας, ένα δικαστήριο η άλλη" αρμόίηι: αρχή λάπι.: οριστική απόο αοί] για τρόποποίηοι;. ου'μπλήρυιση. όιοαίΐιιιοη ή δα:νραΐγ,ύ στοιχείων τιιν τελωνειακού πυατήαατο: πληροφοριών, τα κράτη μέλι; ιινα..ομβα\ ο,.'ν ι::ιοι5αία τη" υποχρέωση να Γκτΐλπιονν την cnou uu'v αντί;. 3 π»οάϊ,*πιηΐ] πι κριιυπη: ΙΠΙ; Γ im\ u imaoimvδικαστηρίων ιι άλ/.ων :ιοιιοόιιι)". αρχύιν oiuiiiiumx.ni. κρι: ιώ*ν ΙΙΓ.'.ΙΙΓ.. ηνιιπεριλαμβανοιι. νιΐ!. κα; fxrivmv πον avatj s ' ιΐίγ.ται ιΐτ.ι an'.:nn 15 παραγοα! ι:: ογγτ:ν.ι: n r <Ίΐορπι:ΐπ;ι ι Ήανραιί'.,.. Τ(: κρατο: ιι:λία: -κ:- :tni;v::"r' ::: Γ. ;.Ι. Λ.. ozsivy/s: '. : ΛιανραΐίΓί ι:~< 1( ^νιπ.ιιΐ!::

11 3004 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ; ΔΙΑΤΗΡΗΤΗ rroixeii'n Άρθρο Ω 1..Στοιχεία που εισήχθησαν στο τελιιβνειακό σύστημα πλη QOtponitiiv ψυλκσσονηΐι μόνο για τοχρονικό διάστημα που θεωρείται απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού είπα γιογή;. Η ανάγκη δωτήοηοη; επανεξετάζεται, τουλάχιστον ετησίω;. από το παρέχον κράτο;μέλο;. _.. 2.' Το παρέχον κοάτο; μέλος δύναται, εντό; τη; περίοδοι' επανεξέταση;, να αποφασίσει να διατηρήσει TU στοιχείο μέχρι την επόμενη επανεξέταση αν η διίγτήρηοή του; είναι ΐίπαραίτητη για του; σκοποί; yiu του; οποίου; εισήχθη, σαν. Με_την επιφύλαξη του άρθρου 15. αν δεν αποικισθεί οιπτήρηση. τα στοιχεία αυτά μεταφέρονται αυτόματοι;.στο μέρα; εκείνο του τελωνειακού ιιιιστήματο; πληηαφ» ριών όπου υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σύμφωνα με τιτν παράγραφο Το. τελωνειακό σύσπμια πληροφοριών πληροφορεί αιτιηιοπω; το παρέχον κράτο; μελό; για μια προγραμματισμένη μεταφορά στοιχείων τοι> τελωνειακού συστήματο: πληροφοριών βάσει τΐ ; παραγράφου 2. με προειδοποίηση ενό; jiip/oc." '. 4. Τα στοιχεία πον μεταφέρθηκαν σύμφωνα με. την παράγραφο 2 συνεχίζουν να φυλάσσονται για ένα έτο: κντά; του τελωνειακού συστήματο; πληροφοριών, αλλά. με την επιφύλαξη του άρθρου 15. πρόσβαση σε αυτά έχει μόνον ένα; αντιπρόσωπος,τη; επιτραπή; που'ανάα, έ:ρέται mi) άρηρο'ιό η οι αρχέ; εποπτπα; παν αναφέρονται στο άρθοοιι 17 παράγραφο; 1 και οτο άρθρο Ι δ παράγραφο; 1. Κατά χι] διάρκεια τη; περιόδου αυτί]; οι προανα^ερθέντε; δύνανται να συμβουλεύονται τα στοιχεία μόνο χάριν ελέγχου τη; ακρίβεια; xui τη; νομιμότητα; του;, κατόπιν δε τιμίου πρέπει να διαγράφονται. ΚΕΦΑΛΑΚΙ VI ΠΡΟΓΓΑΧΙΑ ΠΌΙΧΒΡ.Ν ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ Άοδοο Κάθε κρότο; μελό; που προτίθεται να λάβει στοιχεία προαωπικού χαροκτήρο οπό το τελωνειακό σύστημα πληοαψυηιών. ή vc TC ειοάγει στο εν λόγο σύστημα, πρέπει, το αργότερο ιιέχριτην έναρξη ισχύο; τη; παρούσα; σύμβαση;, να θεσπίσει εθνική νομοθεσία παν να εξασφαλίζει ένα επίπεόο nootmioic; Tim στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο που απορρέει από τι; αρχέ; τη: σύμβαση; Στρασβούργου τον 19S1. 2. "Eve: κρότο; αέλο: μπορεί να λαμβάνει στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα από το τελωνειακό ούοτημα πληριη οαιών ή να τ:: εισάγει σ" αυτό μόνον όταν έχει θέσπιση τ:: διατάξει; γα: Tip. προστασία ci'tiiiv ίων ιηοιχείι τ\'. παν. αναφέρονται στην παράγραφο 1. Το κράτο; μέλι:: lit: r/n επϊπι;; οοίαε. προηγουμένω; uu: ε(η, ικί εποπτεύουσα αρχή ή άρχε; τύμΐ /υινα με το άρθρο 17. Ξ. Για ν. ; διασφαλισθεί η σωστή εφαριιογη TUT. περί πρι αταιιία; _ στοιχείων διατάξεων τι,: παρούσα: uviieuii;:. ν τελωνειακό συστηιια πληροφοριών'θεωρείται οε κάθε κρότα; ιιέλι ; ω; εθνικό αρχείο στοιχείων υποκείμενο ι~:: *ε(γ\ ιτ ί.έ; οΐ2:τάξτ.ι: που ονααΐρονιιι: οτην παραγραιμ': i κ. :: ο; "y.i'iti; αυστηρότερη διάταξη τη; παρούσα: σύμβαση:. I.Vh τη, επιφύλαξη τον αοΰροι Κ nuncvyu.im;; κ;:'.. : κιιιπιι; ι^.'.α; οιαο<ί.αλϋι:γ ό.ι. nviuhirvt; u: τ::υ: MIUOK;. ριόιιίσει; και τι; δαιδικασίε; του. η χρήση στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα του τελωνειακού συστήματα; πληροιμιριιόν για σχ.οπό UJJ.O από. αυτόν που αναφέρεται οτο άρΐίρο 2 παράγραΐ(/θ: 2 είνιιι παράνομη. 2. Στοιχεία δύνανται να αλτινοαι^ινν μόνο γα: τεχνικοί:; ιικτιπυί'ε όταν η αντιγραφή π'ναι αναγ/.αία γα: άμεση FHEI'VU tao τ^. αρχέ; που ΐΓναιρέρα\ται ατο άρθρο 7. Με την επιφύλαξη του άρθρου Ν παράγραφο; 1. στοιχεία προοιυπικον χαρακτήρα που ποάγοντάι από αίλα κράτη μέλη δεν. δύνανται vc αντιγράφονται' από το τελιυνέιακύ ι»<γ.τΐ ΐια rj.iiooi/xiouiiv or άλλα rfhixa αρχεία." 1. Το δικαιώιιατα τΐιη προσώπων to; πρα; τα στοιχεία πρόιΐιιίπικού χαρακτήρα τον τελωνειακού συστήματα; πληijini ouuliy. ιδιαίτερα τ:ι οικαΐωιΐι: πρόσβαση; uuribv, αιΐκούλτα: ούαι^ινα με τοι ; νόμου;, ηυσαίσει; κα: hiacs xiiair: τον κράτιΐυ: ιιέλοι ; οτο οποίο.γίνεται επίκ/.ηοη ι:ι -(ΐιν T"jv 6i:aiti<juaTiHV Εάν προβλέπονται οίου; νόιιου;. ρυάιιίσει: και ouibix.u nir: του Γ.διαοεπόιανϋΐ κράτον: ιιέλόν:. ιι ttmxi] ΖΜ πτ.' νουοα unvi πον siiqi/inrtai ιπιι άρθρο ΐ~ anintioili: αν πρέπει vc ννυιιττιιποιηΐίπ ι; πληροφορία, καθιι;: v.ti-. τ*. irinw.x-. 0ιι:όικππΐ:1 ;vr κρα.ο;. ΙΙΓΛΟ; nor ofv.iyp παριίογει τι: ονιπ:κ:: ~αινΐ'.:: αποοΐί.ν:: ΛΊΙΙΠΤΟΠΟΙΙΙΙΙΙ: ι"ρι:/;"α. uivvov Γι:ν εχί.. ποιη: Λ:ναενιι:: ί";ήιιΐγ: ι::ι ni. or/ir. 'yjiiijc; ιι;λο;την ruxu ι «ι: VH :J:'K: itrni ' " -..

12 3005.._.. l [Eyc^^dTO:^^o^mbTJjtoto υποβάλλεται αίτηση " πρόσβαση; or στοιχεία, προσωπικού χαρακτήρα, αρνείται την πρόσβαση εάν αυτή μπορεί να υπονομεύσει την. τέλεση τουνομικον έργου που καθορίζεται στην.uvuijaou σύμη οινα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, ή για να προιιτατεύαει τα δικαιώματα και τι; ελευθερίες άλλων.. Η πρόσβαση απαγιιρεύεται οπωσδήποτε, κατά την περίοδο διακριτικής παρακολούθηση; ή Euoi'jiiaycn] : και αναφοράς.. 3. Σε κάθε κράτος μέλος, κάθε πρόσωπο ούναται, σύμφω vu με "τους m i ισχύοντες νόμους, ρυθμίσεις και διαδικασίες, να επιτύχει τη διόρθωση ή τη διαγραφή στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα. που το αφορούν αν αυτά είναι ανακριβή ιος προ; τα πραγματικά στοιχείιι ή αν εισήχθησαν ή φυλάσσονται στο τελωνειακό σύστημα jaa)ooq/oijitijv κατά παράβιισΐ] τον σκοπού που αναφέρεται στο άρθρα 2 παράγραφος 2 της παρούσας σύμβαση: ή ιπο άρθρο 5 τη; σύμβαση; Στραα^ύργου του 19S1." Α. Στην επικριίτεια κάθε κράτους μέλους, κάθε πρόσωπο δύναται, σύμφωνυ με τους εκεί ισχύοντες νόμους, ρυθμίσεις και διαδικααίες να εγείρει αγωγή ή. αναλόγως της περιπτώσεως, vu προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου ή αρμόδιας αρχής βάσει τιον νόμων, ρυθμίσεων και διαδικασιών του οικείου κρύτου; μέλους σχετικά με στοιχεία προοωπι κοϋ χαρακτήρα που έχουν ειπαχθεί στα τελιονεαικό σύστημι: πληροφοριών και το.αφορούν, προκειμένου να: ι} οιαρηώσει ή διαγράψει ανακριβή, ως προ; τα πραγματικά στοιχεία, στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα. ii) 6ιορ(Ιι ιοη ή διαγράφει στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που έχουν εισαχθεί ή αποθηκευθεί στο τελωνειακό αύιπημα πληροφοριιίιν κατά παράβαση τη; παρούσας σύμβασης. Ίι) επιτί χκ! πρόσβαση σε στοιχεία προοωπικον χαρακτήρα. ΐν) λάβει αποί.ηιιϊιοση σύιιφωνα ιιε το άοΐίοο 21 παηάνοα Τα cvoi αιτούμενα κράτη μέλη uvu/χιμβάνουν, αμοιβαίατην ι;ποχρέωαη να εκτελούν "τις οριστικές αποϋπίαεις δικαστηρίου, ή άλλης αρμόδια; αρχής. ov iq <uvu με τα σημεία i). ii) και iii) της παρούσας παραγράφου. 5. Ο απαντώμενος στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 11 παράγραι/ο; 5 όρο; «οριστική απόφαση». &εν συνεπάγεται καμία υποχρέωση οποαιυδήποτε κρατονς μέλους να ασκήσει έϋ επη κατά απόφασης η οποία εκδόαιτκ? από δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI! ΘΕΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΧΙΟ Άρβοο )ό Ι. Συνιστάται επιτροπή αποτελούμενη από αντιπρόοώ " που: των τελωνειακών δωικήσεων τατν κρατών μελών. Η επιτροπή λαμβάνε τις οποφάσεις της με ομοφωνία όσον αφορά τις όιατά εις της παραγράφου 2 πράιτη περίπτωση, και με πλεμτψηφία δύο. τρίτων όσον αφορά τι; διατάζ εις της παραγράφου 2 δεύτερη περίπτωση. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό τη; κανονισμό με ouoquovia. 2. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη: νια την ορθή εααρμογή τη; παρούοα; σϋμβασ.}^ χωρίς να θίγονται οι εΐουοίε: τιον αρχών που αναφέροντω στο άρθρο Π παράγραφος 1 κα; στο άρθρο ΙΕ ηαικίγραΐ.<5: 1. για τη σωστή οργανωτική και τεχνική λειτουργία του τελωντιάκού συστήματος πληροφοριών, λαμβάνει όλα τι: «vir/y.aia μέτρα για να διασφαλίζει τη σωστή ε^^αρμογη των μέτρων που καθορίζοντα: ina άηηρα 12 και IV σε σχέση με το τελωνειακά σύστημα πληροφοριών. Για του; οκοπού; τη: παρούσα; παραγράφου, δύναται να rvri άμποη πρόσβαση και χρήιιη TIUV.στοιχείων ταυ τελωνκκικού συστήμίΐτος πληριιΐ ιοριών. 3. Η επιτοοπή υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Συμβούλιο, βάσει τ οι* τίτλου VI τη:'συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηγετικά ιιε την αποδοτικότητα και οωοτή λειτουργία τον τελωνειακού ουστήματος πληροΐ αριών, προβαίνοντα; or «'.'στάσεις όταν απαιτείται. 5. Στις rnvaoir: ττ]ς επιτροπή; αισης συμμετέχει ΐ] ΕπιτρΓ ίιξφαλα Κι VII! ΕΛΕΓΧΟΙ "ΠΕ ΠΡΟΓΤΑΙΙΑΙ Τα\ ΓΤΟΙΧΕ1ΩΝ ΠΗΟΓϋΙΠΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άυθοα Ι" ':' KKS: κι.ιατιι; αελο: ορίζει ιιίι: ή περισσότερε: rfroxr; ΓλπΓ/.τικπ: ayv:::. υπενέυνπ; για την προστασία τι*» στρ. χειων προσωπικοί' χαρακτήρα, θ: οποιε: διενερνοι:. irvrΐαρτητο i:.r-r/o αυτών των στοιχείων που έυ'»,ν wnirrunn; υτι me ιτλιονειακο Λνοτημι: πληροΐίαρωι*. 0. ελτ/κτικτ; αρχέ: πρέπει. OUIHIJHV:I ΙΙΓ Τ:: a'.iitnnitrr; τ(τν.ν.ΐζ τ;ΐι ; vf)ucatou;;. νκ ΐ'ποπτπίοιη xi«vu όα νΐηνοι ν i:vr. m.mpi»'. : ελιγχονς ώοτι να ήιαοΐμίλίζον. ότι ι rr.rϊερναιϊιι: κα:' ίι χρήοιι στοιχείων nor q ιιλιιηοαντα: ιπο ΤΓ/.«:νλΐΐ!κΓ ουατημα ϊιληριιΐ.{ΐιιιι ι. 'or. nuaahuilouv τά οικιιιΐ'ϋΐϋΐΐ'. του ενόιαη ταόμγνπΐ'.'ιωιΐιίιπιΐγ: Γιι.. το άκοπα

13 3006 ΑΜό. ο^6εγκιικέγ^^έ^^ΰίλ 1ωόοβ(Γοη οτο τελωνειχικί. σύστημα πληροφοριών.. : 2-.- Κάθε πρόσωπο δύναται να ζιττήοει από κάβε. εονιχν ελεγκτική αρχή νπ έλεγξα τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα στο τελωνειακό σύστημα πληραραφιών ποτ το αφορούν καβώς και' το πώς έχουν χρησιμοποιηθεί ή χοηιΐιμοπυιιπινται τα στοιχεία αυτά. Αυτό το όιχαύομιι διέπεται από τον; νόμους, τι; ούθιιίσεις και τις διαδικασίες τον κράτους μέλους στο οποίο διατυπώθηκε το αίτημα. Αν τ«στοιχεία έχουν εισαχθεί από άλλο xuirrac μέλος, ιι έλ»γχα: διεξάγεται OF στενή συνεργασίη με την εθνική ελεγκτική ιωνή αυτού του κράτους μέλους. Άρθρο'SS Ι.Συνιστάται "ίιια" κοινή ελεγκτική αρχή αποτελούμενη από δύο αντιπροσώπους κάθε κράτους μέλους πον προέρχονται από την αντίστοιχη ανεξάρτητη εθνική ελεγκτική αρχή ή αρχές.. 2. Η κοινή ελεγκτική αρχή ιισκεί.τα καθήκοντα της <iu]ii/'n)vci με τις διατάξεις της παρούιίας σύμβιίσης και της" σύμβασης Στρασβούργου του λαμβάνοντες υπόψη τη σύοταοη R (87) 15 της 17ης Σεπτεμβρίου I9S7 τη: επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπη;. *?. Κ καινή ελεγκτική αρχή 'rivui αρμόδια να εποπτεύη τη λειτουργία του τελωνειακού συστήματος πληροφοριών, να εξετάζει κάθε δυσκολία εφαρμογή: ή ερμηνείας πον είναι. δυνατόν vc προκύψει κατά τη διάρκεια τη: λειτουργίας τον. νιι μελετά τυχόν προβλήματα αναφορικά με την άακη. πη π]; ανεξάρτητη ; εποπτείας από τι: εθνικές, ελεγκτικέ; αρχές των κρατών μελών, ή χατό την άακηοη των δικαιωμάτων πρόσβασης UTOUMV στο ούπτημα και να συντάασει προτάσεις για" εξεύρεση κοινών λύσεων στα προβλήμι αιι. '-.: Ποο; εκπλήρωση των, υποχρεώσεων της. η κοινή ελεγκτική αρχή έχει πρόσβαση στο τελιονειακό σύστημα πληροί] ι ίριών. 5.' Οι εκθέσεις που συντάσσει η κοινή ελεγκτική αρχή διαβιβάζονται, στις αρχές στις οποΐε; οι εθνικές ελεγκτικέ; αρχϊς υποβάλλουν Ttc εκθέσεις του:. ΚΞ1ΆΛΑΙΟ IX ΑΤΦΑΛΣ1Α ΤΟΥ ΤΣΛίϊΝΕΙΑΚΟΥ Γ^ΤΤΉΜΑΤΟΧ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Άρθρα Όλιι τα Ηναγκαΰ: διοικητικά μέτρα ασφαλείας λαιιβόνονταται «ππ: ι ϊ) τις αρμόδιες αρχές των κρατιίιν μελών όοον αφορά τα τερματικά του τελωνειακού συστήματος πληπαΐ(ό»ιών της χώρας τους, ii) Tirv επιτροπή του άοβρον In όσον αφορά τ:ι τελοινπιι : κό σύστημα πληροφοριών και το τερματικά πον.'. συστεγάζονται με το ούστημίΐ και.χρησιμοποιούνται για τεχνικοί; σκοπούς και τους ελέγχους που ana;. τούν τα:' από την παράγραφο 3. 1 Ξιοικότερα. ο αηιιόόιες αργέ; κι:; η επιτροπή τον άρθρον It: λαμβάνουν μέτρα ώστε: ιί vc εμποδίζουν κάθε μη ε=ηνπιι>όιπημένη άτοιιι> να Γ/ΤΙ π(ΐυσ[5υόι: στ:: εγκοτοατάσπ; ποι.χρήαιιιοποιο!.τι:. vui τ ην επεξεργασία των στοιχείων. νι: ίΐιποδίζουν τιιν avu'ntuqv,. ι«.*τινρ«μΐ:ΐι. τραπι:ίιι:ΐ; or ι; α. αύ:επι οτυιχείυγ. και v."iit:;ia:*.m' ' ται ;. t;~:: 11.: ι "Ξιΐ'Όΐιιόοτηιπ'ν:: άτοκα.' _ iii) να εμποδίζουν την μη εξουσιοδοτημένη ειααγιιίνή στοιχείων και κάθι μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων. ιν] νι: εμποδίζουν τΐ ν πρόσβαση σε στοιχεία τον τελωνειακού συστήματος πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μέσω συσκευών διαβίβασης οτο'.χείιβν. ν! να διασφαλίζουν ότι. όσον αυορά τη χρήση τον τελωνειακού συστήματος πληροφοριών, α εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν δικαίωμα πρόσβασης μόνο σε στοίvrii: yui τα οποία έχουν αρμοδιότητα. νί; να διασφαλίζεται ότι μπορεί να ελέγχεται κι:: νι: βερωώνεται οε ποιες αοχ τ δύνανται να iinubipalf^ντα; τα'στοιχεία iirnni οι (;κει ι. ιν οιαβίδαοη: στοίχε '!'IV. νιι νι: όιασςτ.α/άίετα! ότι απορεί νι: ελέγχεται ΜΙ: να!: εραιώ*.τιαι ΓΑ ΤΙΙΓ. υατέπιο ' ποια στοιχεία εισηχέηιιιιν στο τ; : λιιΐναακό OVIOTUUI: πληροφοριών, πιπε ιιπήχ&ιιοαν κα: iaii> JJOIOV. και να n.rr/ctw. 1; ou:: :'' vnnr. tiiiv πτοινείπιν (irtiiiv. v:i! νι: ιμποόίίπαι η μι;. ΓΞυυσιοήοτπιιενη uvttyvmc!.. cwivoaiwv τροποποιηοη ή οιαγηαιί/ή τυιν ιποιχεων >.ι:τ : τη δυϊρκεΐίΐ τη: όιιχίϋβαπν,: Tim κ::: ττ.ς iinotii.._«':; *ιιγ. cvnixiiiv LTaltiriliiTiOV

14 "Ήεϊκόθ3ΐή τον άρθρου 16 παρακολουθεί" την πρόσβο ση στο τελωνειακό ρύστημα πληροφοριών με σκοπό ΑΊΙ διακρψώσε.ι «ν.ο> έρευνε; που έγιναν ήταν νόιαμε; και έγιναν «πά εξο^σιοδοτημένου: χρήστες Ελέγχεται τουλάχιστον το Ι % όλων των ερευνών. Τηρείται αρχείο των ελέγχων «υιών εντό: του συστήματα;, το οποίο θα χηηαιμοπυατιαι από ττ?ν επιτροπή του άρθρον.ιό xcu τι; αρχέ; εποπτεία; που ανασύρονταιότα άρθρα 17 και IS μόνο γιο τόν ανιζιρεοβέντα πκοπό και θα Siavyiiq.rcuL μετά την πάροδο FCI ιιηνών..:;' '' Άοβυο2υ Η αρμόδια τελωνειακή αρχή του κρότου; μέλου; η οποία αναφέρεται στο άρθρο Κ) πα;ικγραψο;!. είνα: υπεύθυνη 'it: τα μέτρα ασφάλεια; που αναφέρονται οτο άρθρο 1.9. όσον aiwiori τα τερματικά πσν είναι.εγκατεστημένα στη χώρα τι];, τι; λειτσυργίε; επανεξέταση; πον αναφέρονται tno άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2. και τη σωστή ες αρμογή τη; παρούπα; σύμβασης στο μέτρο ποι είναι αναγκαίο σύμφωνο με τους νόμου;, ρυθμίσει; και διαδικασίες του οικείου κοάτου; μέλου;. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ ΕΥΘΥΝΕΧ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αοθρο Κάθε κοάτο; μέλο; είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια, την ενημέρωση και τη νομιμότητα των στοιχείων που έχει εισαγάγει στο τελωνειακό σύστημα πληροφοριών. Είναι επίση: υπεύθυνο για την τήρηση του άρθρου 5 τη; σύμβαση: Στρασβούργου του Κάθε κρότο; μέλο; είναι υπεύθυνο, σύμφωνα με του; νόμου;. ρυθμίσεις και διαδικασίες του για ζημία που προκλήθηκε σε πρόσωπο μέσω τη: χρήση; του τελωνειακού συστήματος πληροφοριών στο έδαφος τον. Το ίδιο θα ισχύει και στην περίπτωση που η ζημία προκλήθηκε από τιι γεγονός ότι το παρέχον κράτο; μέλο; εισήγα.γε ανακριβή στοιχεία ή τσ εισήγαγε κατά παράβαση τη; παρούσα; πύμβι.ιση:. 3. Αν το κράτος μέλο; κατά του οποίου έχει εγερθεί αγωγή λόγω ανακριβών στοιχείων δεν είναι το παρέχον, τα οικεία κράτη επιδιώκουν να στ^/ωνήσουν vm την ενδεχόμενη αναλογία τη: καταβληθείσα; αποζημίωση; που πρέπει να ΓπιπτρΗς:εί από τ ο παρέχον προ; το άλλο κράτο; μέλο;. Τα ουμιρονηθέντα αυτά ποσά επιστοέςονται κατόπιν αιτήσεω;.' 1. Οι δαπάνες λειτουργία: και χρησιμοποίηση; του τελεωνειακοϋ στ'σπ'ιματρς πληροφοριών από τα κράτη, μέλη στο ι',δαφό; του; βαρύνουν το καθένα ιιπό αυτά. L Όι λοιπέ; δαπάνες τη; παρούσα; σύμβαση;, εκτό; αυτών που είναι αρρήκτω: συνόεδεμέν::; με τη λειτουργία ίου τελωνειακού συστήματος πληιιοΐ.ίΐριγ>ιν προ; τον σκοπό τη; εφαρμογής των τελιιΐνειακιόν ην. γεωργικών ρυθμίπειον τη; Κοινότητας, βαρύνουν τα κιιγπη μελί]. Το μερίδιο ίου καθενός καθορίζεται σε συνάρτηση με το λόγο του ιικαθάριιττιιιι εθνικού προϊόντα; του προ; το άθροιομα των ακαθαρίστων εθνικιίιν προΐιηαιον των κρατών μελών ίο έτο; ΠΙΙΓ προηγείται τον raw;: πραγματοποίηση: τιον ίιαπανών. Για τιπ;: σκοποί ; τη: εςόρμογή; τη: παρούσα: παραγράφου, ίο; «ακαθάριστο εθνικό προϊόν» νοείται το οριζόμενο Γϋμα ωνα με την οδηγία 89/ΒΠ/ΕΟΚ Εμρατόμ ταυ Σΐ! ΐΕουλίοΐ' τη;13η: Φεβρουαρίοι 19X9 για την εναρμόνι Π] του καϋοριομού του ακαθάριστοι! rovr/.ον προϊόντος οε τιιιέ: αγοράς ('), ή σύμφωνα μ: κάθε πράξη τη; Κοινότητα; ποι: την τροποποιεί ή Tip αντικαηαιτά. Ο ΞΕ unit).!. 4V τη: !9Κ«. e. 26. ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΛ1 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ηοϋατι 2j Οι πληροφορίες που παρέχονται auuq&ivu με την παρούσα ούμβαση ανταλλάσσονται απευθείας μπαξι των άρχων των κρατών μελών. Anhtin 2-* ). Η'παηούοα σύμβαση "yivrru: εποόεκτί; απιι τ:: xnthn ιια.\). nuutijovt Ur του: αντίστοιχου; συντασιατικού; tin:; κάνανε:. ~. 2. Τα κράτη μέλι) γνωστοποιούν ιπιι Γενικό Γραμιιατέα του Ii'uikiwjtn: τη; Ευρωπαϊκή; ΈνωΜη: την ολοκλήρωση ΤΙΙΓ.'!ΐνι: ν.ιικ>ιν για Tin αποδοχή τη; παηιιϋπα: σύμβασης {uuhmuiiiniv σύμφωνα με τοι ; αντιιπυποι : «ΐ'ντογμιίΐι "κού: Ttirr xavovr:. '. Κ suiiouuii ονιιβαοη tibrtui or ι..vi rvnn'r. :i. uuio:: una την κατιϊ τηι πααάνραυο 2 η ι.ΐεΐι; ιιιιιιιν από in ^uarc: \:Ϊ)Λ:Ζ πον πραέιϊι; "Firutiun.".τη oiatr r.hkir av r.

15 3008 Άοβρρ Στην παρούσα σύμβαση δύναται να προσχωρήσει οποιοδήποτε κρατο; καθίσταται μέλο: τη: Ευρωπαϊκή; Ένωση; Το ν.ϊίιιενο της σύμβαση; στη γλώσσα τον προσχωροϋντο; κράτου;. συντασσόμενο μερίμνη ταυ Συμβουλίου τη; Ευρωπαϊκή; Ένωση:, είναι αυθεντικό.?.. Τι: iryvoaipu προσχώρηση; κατατίθενται στο θεματοφύλακα. Α. Η ούμβαση τίθεται σε ισχύ έναντι προσχωρούντο: κρατάν; ενι νήντα ημέρες μετά την κατάθεση του rr/oiiifaa προιιχώιιηση: ή κατά την ημερομηνία έναρξη; ισχύος τη: σύμβαση;, εάν δεν έχει ήδη τεθεί αε ιαχύ κατά τη λή?η τη; ΐίνιιπέοιιΐ πραθεομία: ενενήντα ημεριίιν. 2. Ο. θεματοφύλακα: δημοσιεύει οτην Επϊοηιιχ} Εφηιιεοίόα ΐιον ι ρωπαόίών Κοινοτήτων πληροαιε; για ιιτ.αποοοχέ;. προαχωρήσει;. δηλώσει; και επιφυλάξει;, καδώ; και xab: ΛΐιΐΐΓΤοποίηση σχετική με τη αϋιιβαση.' Άρθοίΐ Οι διάφορε; ϊιεταξύ κρατγιιν μελών σχετικά με την Γπμηνεία ή την εφαρμογή τη; παρούσα; σύμβαση; πρέπει νίί εξετάζονται, οε ένα πρωτιι στάδιο, στα πλαίοια τον Συμβουλίου, αύμι^ωνα uf τι; διαδικασία του τίτλου VI τιι; πννπήκη; για την Ευρωπαϊκή Ένωση." προκείμενοι να επιλυθούν.. *. Εάν μετά την παρέλευση έξι μηνών δη έχει μπορέσει να Ι'ιρεθεί λύση, οι διάδικοι μπορούν να φέρουν το θέμιι ενώπιον του Δικαστηρίοΐ' των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.. Άοβοο 2ό. 1. θεματοφύλακα: τη; σύμβαση; είναι ο Γενικό; Γοαμματεύ; του Συμβουλίου τη; Ευρωπαϊκή; Ένωση;. 1 Οι διάφορε; μετα ύ ενο; ή περισσοτέρων κρατών μελών και τη: Επιτροπή; των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την εφαρμογή τη; παρούσα; σύμβαση; οι οποίr; δεν κατέστη δυνατόν να ρυθμιστούν διά τη: διαπραγματευτική; οδού ιιπορεί να παραπεμυ Οοϋν στο Δικαοτήριο.

16 3009 ~ n7e~de ίο cual, os plenipotentiaries abajo nrmantes suscribcn el presents: Conyeniu... Til bekrtertelsc hcra: har undertej;nede heaildm2:;jri.2cdr undrrskrever dennr konvemiun. Zu Urkund dsssen haben die unterzeichneten BcvoIIrnachrisren ihre Unrersehrincn unier dieses Ubereinkommen geserzt.. '. ΣΕ πίστωση των ανωτέρω, οι ιπογοάφηντγ: πληιΐρϊΐηΐσίοι επκοιιν την vctoyouipi'i τοι ; xinm too τιρ πιιρούσα σύμβαση. In witness whereof, the undersigned PlenipmemiarifK havt hereunto set "their hands. Ξη foi de quoi, les pleniporsntiaires soussignes onr appose leurs signatures au D2S de la presents convention. Φ ' _ Oa fhianu sin, chuir Π3 Linchumhachtaigh duos sinirhe a lamh lets an gcuinbhinsiun set). In rede di che, i plsnipotenziarf sortoscritti hannn npposto 1c loro firme in calce alia presente convenzione. _. Ten blijke vi aarvan de ondergerekende gevolmachtisden hun handtekening ondef deze ovcreenkornst hebben gesteld.... Ern ft do que. os plenipotentiaries abaixo assinados spuscram as suas assinaturas nu final da pre iente convencao.. Tk:nan vakuurieksi alls rsainirut taysivsksise: rdusrajaf tr/a: aliekirioinanect taman yleissopirnu kse n. Til bekraftslse harav har underteckr.ade betullmakiigade timhuii underrecknar denna konvention. ' Hedic en Bruselas, e! veimisei ; dc Julio d. mi! novedenio.s noventa y cinie. er. un ejemplar unicc, en lenguas alcmaha. inj lesa, canesa, esp.nhola, finrxa, irancrsa, griega, gaelica, Italians, neeriandesa, portuguesa y sue.a, cuyos textos son ίμΐ23ίιτ«ηη mitrnricos y que sera dcptisiradu en los archives de la Secretsria Genera! ce! Cnnsejc άζ la linii'm Europe:. Udfserdiget i Bruxelles den sekmjgryvende Jul: ni::er. hundred: o<; femoghslviriris, i έτ ckserhplar pa cansk. engeisk, finsk. fransk, graesk. trsk, iiahen.'k, nrderhndsk, portugisisk, spansk. svensk og tysk. hvjlkc teksrer alle har samme gyldighed. tig deponerr ; ι arkiv m; ι Cicneralsekretanater tor Rade: for Der. Europsiskr Union. Cicschehcn zv Brusse! am seirhsunciwanzigsier. jui: neur.:ehnhunaeniunrundneuniip in ciner Lirschrift tn camscher, deuticher. enghsche:. iinnucher. iranztsstschei, pnechischer, inschit. italier.isrher, niederlandischer, portugiestsoicr. schweaischer unc spanischer Spra^h ^, wohei irder Vvonlau: gleichermafien verhmdiiuh is:; c:r Ururhrin wirj irr. Archiv des Gencrakekrctariais des Ivates der Europaischen Umun hinteri. ;:. 'Ξ'.ιν,ν ~ Γ.~ ΒίνΛϊύζι. cti; ri>;:>oi ir. Ιούλιοι?i:j^ swiuxi'iijiti r^n'rvti; rvr.:. or rvt: lu'ivu ir. ntvrtt:. σιΐ)\ tivvjjxij. γύμζΐή. γϊριιΐγ.τ; θ{. ήι:*.τ:.ή. ΐ.ιινί:<ΐ}. ιηλιηόΐκη. ΙΟ~Ι:Υ:ΧΪ:. iiit/jxt;. ti/j.uvoizv;. ποητογϋλιχή. «οπιόική* κω i.t*.v.tri"n«r, 7/aiiniiti. ι'ιλι: ht τα κείιιπι: εινιι: Ϊ.ttn>Ι miiimixt: y.u: v.ututiisr.nu: tv.c iujg\u τι:: ΓΓνιχι:: rimiuictric: tnr ZuuBou/jtv. τη: Eii.«'int:r/.r.: iviiin;,:. '. jisn. at Er j sei; or. the twcr.r. s:.\~h dr.v o: J.:i. ::". thr vcir one rhousanc nin: huiijri ii anc! :::net> nvr 1:".." smpir cr:g:r...i. ir. the Uaimh.!je:."h. Eririish. Finnish, rrend:. iiersiaii. Cirivk. irish. i:ai:ar.. I'lirtupueie. Spanish anii Swestsi: :3r.s^asei, CJJ.". :ex: bs:ni:.caua!iy.!«:neneii..cj" ttr:u::ts. remaining csntisiii'c 1" :r.. arihivr. i : :nr Ciencr. >ei. is:5r:3: n: :a: Cltiur.;:! u: ;iir. r.uii>r.ear. litncr.. " ' ' '. _ '

17 3010 7*ra'iTs Jsruxellts, le vine'. six juillsr mi! ncu! cent auarrt vingr quinzr, en urr exemplaire unique, rn langues allemand., angiaisc. d2n01.se. espagnole. rinncnse, rrancaist. prccqur, irlandaise, iraiiennc, nesrlandaise. portugaise er suedois::. tous c=s iexres iaisan: egalsment rot, exempiaire qui «τ depose dan.s It. :, archive du Sfcfuwia: μί nrr.nl du Conseil de 1'Union europrenne. Arna dheanamh sa Bhruiscil. an scu la is rii.hr de luil sa bhliain mile nao: gcesd nocha a ciiig, i scrfohinn bhunaidh amhain sa Bhearla, sa Danmhairgh, san Fhionlainnis. s.i Fhrainds, sa Ghaeilge, sa Ghea/mainis, sa Ghreigis, inn lodails. ian Ollainnis,.sa Phorraingeilis. sa Spdinnis agus sa tsualainnis agus comhudaras ης na tuacsanna i ngach ceann dr na ttran'gacha sin; '. deanfar an scribhinn. bhunaidh sin a thniscsadh ι girartiann Ardrunaiochr C'homhnirle an Aontais Eorpaigh.. " Farro a Bruxelles, addi venrisei lucliu millenaveeenrunovantacinque, in unico escmplarc in lingua danese, iinlandese, rrancese. greca. insiesc, uiandesc. icaliana, olancese. purtoghess. spagnola. svedese e tedesca, i rcsti di ciascuna di questc lingue facenti ugualmeme it dc, esemplarcdepositaro ncgji archivi dc! segrerarinc» general? dvli'llnipne europea. "Gecaan te Brusse!, de zesenrwinrigsre juli mrgenrienhonderd vijtennegenrig, in < έιι exemplaar, in " de Desnse, de Duirse, de Engelse. dc Finsc, di'fraas.', de Griekse, de. lerse, dc ltaliaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaansc en de Zwccdsc.taaL zijnde.allr teksren geiijkelijk authenriek, dat wordr nrcrg legd in het archicf van hct Secrerariaai generaal van dc Raad van de Europese Unie. Feicc cm Bruxelas. em vinte e seis de Julht? de mil novecencos e noventa t cinct), em exemplar unico, nas linguas alema, dinamarquesa, e::panhoia. nnlandesa, francssa, grs.sa, inglesa, iriandess, Italians, neerlandesa. portuguesa *e Sueca, iazcndo iguaimentr i:' todos ns rexios, depositado nos arquivos do Secretariado Giiral docnnselho da Uniiic Europeia. Tehry Brysselissa kahdentenakymmrnentenakuudentcna paivana heinakuura vuonns ruharyhceksansa^ayhdeksankymmenraviisi yhtena ainoana kappaleeaa englannic, espanjan, holiannin; iirin, Italian, kreikan, portugaiin. ransknn, ruotsin, sakssn, suomer. ja.tanskan kieiells kaikkien naiden teksrien oilessa yh:a" todisiusvoimaise:. ja sr ralleretaan Euroopan unionin neuvosron paasirueeriston srkisrcion. ' Utfardac i Bryssel den cjugcsiartc juii nittonhundranirtioiem i en endn cxempia:, pa danska, enseislia, finska, franska, grekiska. ir!nnos.<a, iulisnika. nederiandska, porrugisiskn. spanska. svenska ocr. ryska. varvid aii: texter hr lik.i gih:ga t oirli ccpdncrad i arkivsn vid'genrralsfkrsraria:e: to: Europeiska unicnens rnc Pour it gouvernemem di> royaumc ύι K:ij:ique Voor dc R egering van he: rioninkriji: Krigic

18 3011. ^^i iir^flic^rsgiefuns^er Bundesr.cpubiik Deu.ischlnnd mv^. Γιπ τιρ κΐβέονηση τη; λληνι>:ή; Δημοκρατία;. Ι^νΛ^ Λ/ΛΡ Por c! Gofaierno ds! Rcino de Mioana Pour lr gouverncmeni at h R.cnuhhou frsncaise &A>. Th;tr c:ann KUMISS na he^'cann' ::u: ihr Ciovrrnmsar o:' lrriani» /

19 3012.-^Eefcil-governoddinC^rubhlics italiann Pour le gouvemkncni uu prand-dudir d- Luxembourg / Vobr ce RsserinE van hs; Koninkriik tier Nedcrianden pr ( /ξ- % I* 7 Fur d'.. Krpicrun;: err kcpuhlsk (istcrr-.-.l-h! /, \A ul. Mvi V.

20 3013 -Eelui.-Governo i ca"rr"e"pu'blica I'urruguesa Λ^^^-μ Suomen halliruksen puolesrs /ix#-. Pa svenska rsj;ering:ns vagnar C-U '.- L- / ^ For thf-government cf ihi United Kingdom ol, Gnat Britain and Northrm Irsiand hszjw

21 3014.' - '.' ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ' - - \(Αρθρο2) ' ' ; ' '. ' :; Α0520(02) Πρωτόκολλο καταρτιζόμενο βάσει του όρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης για Την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών'Κοινοτήτων από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις Δήλωση σχετικά με την ταυτόχρονη αποδοχή της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του πρωτοκόλλου σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης ρυτής από το Δικαστήριοτων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις -Δήλωση. ~ - '" '" -----,- κατβ-εφαρμογή του άρθρου 2 _ Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 151 της 20/05/1997 σ Χ MOR INFO TEXT: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :.;.. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ καταρτιζόμενο βάσει.του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το Δικαςττήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αε προδικαστικέ ; αποφάσεις *; ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΑΟΜΕΝΑ.ΜΕΡΚ ' ' * ' ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ σχετικά με τις κατωτέρω διατάξεις, οι οποίες επισυνάπτονται στη σύμβαση: Αρθρο 1 '. ' - Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρμόδιο, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο, να αποφαίνεται, με προδικαστικές αποφάσεις, επί της ερμηνείας της σύμβασης σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα. Αρθρο Κάθε κράτος μέλος θα μπορεί, με δήλωση στην οποία προβαίνει κατά την υπογραφή του παρόντος πρωτοκόλλου ή οποτεδήποτε μετά την εν λόγω υπογραφή, να δεχθεί ότι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρμόδιο να αποφανθεί με προδικαστική απόφαση επί της ερμηνείας της σύμβασης για"την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του πρώτου πρωτοκόλλου της. υπό. τις προϋποθέσεις που ορίζονται είτε στην παράγραωο 2 στοιχείο α) είτε στην παράγραφο 2 στοιχείο β). 2. Κράτος μέλος το οποίο προβαίνει σε δή/.ωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να καθορίζει: α) είτε ότι κάθε εθνικό δικαστήριο αυτού του κράτους μέλους του οποίου οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα του εσωτερικού δικαίου μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να αποωανθεί με προδικαστική απόοαση σχετικά με ζήτημα το οποίο ανακύπτει σε υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του και αοορά την ερμηνεία της σύμβασης σχετικά μετη "χρήση της πληροφορικής στον τελωναακό τομέα, όταν το δικαστήριο αυτό'κρίνει ότι μια απόφαση σχετικά με το θέμα,αυτο είναι αναγκαία -νιά την. έκδοση -της -δικής-, του. απόφασης 7.-;:.''.;.''-.'.'. ~'.'.'"';..' '' ' '..''' "*.- -" ' ' ' ' -

22 3015 β) είτε ότι κάθε δικαστήριο, του κράτους αυτού μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να αποφανθεί με προδικαστική απόφαση σχετικά ^.ζήτ^αατο.οποίο ανακύπτει σε^^όθεση^πο.υ εκκρεμεί. "ενώπιον.τοϋκαϊ άφορα την ερμηνεία της σύμβασης σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, όταν το δικαστήριο αυτό κρίνει ότι μια '" απόφαση σχετικά με το θέμα αυτό είναι αναγκαία για.την έκδοση της δικής του απόφασης... '. _. Άρθρο 3. ; Το πρωτόκολλο για τον οργανισμό του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ο κανονισμός διαδικασίας του τυγχάνουν εφαρμογής. 2. Σύμφωνα με τον οργανισμό του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα, ανεξαρτήτως εάν προέβη ή όχι σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 2, να καταθέσει υπόμνημα ή γραπτές παρατηρήσεις στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις υποθέσεις των οποίων έχει επιληφθεί, δυνάμει τόυ άρθρου :'. Άρθρο 4 1. Το παρόν πρωτόκολλο γίνεται αποδεκτό από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στον θεματοφύλακα την ολοκλήρωση των.. διαδικασιών που απαιτούνται από τους συνταγματικούς τους κανόνες για την αποδοχή του παρόντος πρωτοκόλλου, καθώς και κάθε δήλωση πού γίνεται κατ' εφαρμογή του 'άρθρου Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει ενενήντα ημέρες μετά την κοινοποίηση, που αναφέρεται στην παράγραφα 2. εκ μέρους του κράτους το οποίο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ημερομηνία κατά την οποία το Συμβούλιο θα εκδώσει την πράξη για την κατάρτιση του παρόντος.πρωτοκόλλου και το οποίο διεκπεραιώνει τελευταίο τη διατύπωση αυτή. Ωστόσο, η'έναρξη. ισχύος του πρωτοκόλλου αρχίζει τουλάχιστον ταυτόχρονα με την έναρξη ισχύος της σύμβασης σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα. Αρθρο 5 1. Το παρόν πρωτόκολλο είναι ανοικτό προς προσχώρηση σε κάθε κράτος που γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Τα έγγραφα προσχώρησης κατατίθενται στον θεματοφύλακα. 3. Το κείμενο του παρόντος πρωτοκόλλου στη γλώσσα του προσχωρούντος κράτους μέλους, το οποίο καταρτίζει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικό. 4. Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει, έναντι του. προσχωρούντος κράτους μέλους, ενενήντα ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου ' προσχώρησης του ή κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, εφόσον αυτό δεν έχει ακόμα αρχίσει να ισχύει κατά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας των ενενήντα ημερών. _ Άρθρο 6 Κάθε κράτος που γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωση: και προσχωρεί στη σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών' Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 25 της σύμβασης αυτής, αποδέχεται τι: διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο? ' ' _."' '.. 1. Κάθε κράτος μέλος το οποίο αποτελεί υψηλό, συμβαλλόμενο μέοο: μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Κάθε πρότασητροποποίηση: διαβιβάζεται στον θεματοφύλακα, ο οποίος.τη διαβιβάζει στο."

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1384 Ν. 131(Ι)/2006 Αρ. 4092, 20.10.2006 Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4525, 20.7.2015 Ν. 126(Ι)/2015 126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 886 Ν. 73(Ι)/2015 Ο περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές ΟΜΟΣΠΟΜ Λ»λ ΑΥΤΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ )ΛΑβ,θΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2002 214(Ι) του 2002 6(Ι) του 2003 86(Ι)του 2003 194(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Το Paideia -News αποκαλύπτει το μέρος του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση, που ψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 20(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2691 της 20ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 82(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 39(Ι) του 2001 166(Ι) του 2001 34(Ι) του 2002 77(Ι) του 2002 33(Ι) του 2004 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ν. 70(Ι)/2014 70(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 17(Ι) του 2013 38(Ι) του 2013 97(Ι) του 2013. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 138(I) του 2002 166(I) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα