Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Θεσσαλονίκη 22 /8/2014 Αρ. Πρωτ.: 28629

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Θεσσαλονίκη 22 /8/2014 Αρ. Πρωτ.: 28629"

Transcript

1 Θεσσαλονίκη 22 /8/2014 Αρ. Πρωτ.: Γραφείο: Διοικητικό-Οικονομικό Πληροφ.: Φωτεινή Αθανασίου Τηλέφ.: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» για την κάλυψη των αναγκών δωδεκάμηνου έτους των οκτώ εργαστηρίων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ.. Έχοντας υπόψη : 1. Tις διατάξεις του άρθρου 14Β του Ν. 3429/2005 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 66 του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις γα την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 Α / ). 2.Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία κατ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, συστήθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον οποίο συγχωνεύθηκαν τα μέχρι τότε αυτοτελώς λειτουργούντα ν.π.ι.δ., (α) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), (β) ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.)- «ΔΗΜΗΤΡΑ», (γ) Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) και (δ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), (ΦΕΚ 2284 Β / ), στο εξής ΚΥΑ 3. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του συγχωνευθέντος ΕΛΟΓΑΚ (ΦΕΚ 19 Β /1994) 1

2 4.Τις αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (υπ αριθμ. 12/1 η / και υπ αριθμ. 3/6 η / ), σχετικά με τον καθορισμό ορίων για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων του Οργανισμού. 5.Την υπ αριθμ. 24/39 η / απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ για την διενέργεια ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του Οργανισμού. 6.Την υπ αριθμ. 5/41 η / απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των αναλωσίμων ειδών όπως αυτές προσδιορίζονται στην από εισήγηση της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών. 7. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση «Κωδ. Γ.Λ 25 Διάφορα Αναλώσιμα Εργαστηρίων» καθώς και τον προϋπολογισμό έτους 2015 στον οποίο θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη στην περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν ολοκληρωθεί εντός του έτους Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα B, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής προκήρυξης αυτής. 2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την Συμφερότερη Προσφορά ανά είδος των αναφερόμενων ειδών του Παραρτήματος B, στα γραφεία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (Οικονομικό Διοικητικό τμήμα Θεσσαλονίκης Κηφισίας 33 και Αιγαίου) την 30η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ από τις Επιτροπές Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποίες συγκροτήθηκαν στην υπ αριθμ. 24/39 η / συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, ήτοι την 30η Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται ακόμη και αν έχουν αποσταλεί με ημερομηνία ταχυδρομείου πριν την ως άνω ημερομηνία. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 3.Το κάθε είδος του παραρτήματος θεωρείται ανεξάρτητο υποέργο. Ο ΕΛΓΟ 2

3 ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί κάθε είδος που περιλαμβάνεται στο διαγωνισμό από διαφορετικούς προμηθευτές και αντίστοιχα οι προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή και για όλα τα είδη του Παραρτήματος Β αυτής της διακήρυξης, στις ποσότητες που προβλέπονται στην παρούσα. Σε κάθε περίπτωση οι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν υποχρεωτικά τιμή για κάθε είδος χωριστά (αναγράφοντας χωριστά την καθαρή τιμή, το Φ.Π.Α. και την συνολική τιμή). 4. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές 5. Η προμήθεια των ειδών του Παραρτήματος Β θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ οικονομικού έτους 2014 και από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2015 στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί εντός του έτους Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σε μία οικονομική εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας και σε μία τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του κτιρίου όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Πατησίων και Άνδρου 1) και το Οικονομικό Διοικητικό τμήμα Θεσσαλονίκης (Κηφισίας 33 και Αιγαίου ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 7. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω επισυναπτόμενα παραρτήματα τα οποία και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος αυτής της διακήρυξης. 2. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 4

5 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ CPV ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) Aντιδραστήρια Εργαστηρίων Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2014 του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση «Κωδ. Γ.Λ 25 Διάφορα Αναλώσιμα εργαστηρίων» και ο προϋπολογισμός έτους 2015 στον οποίο θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη Το Έργο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ οικονομικού έτους Ημερομηνία αποστολής της περίληψης στον Ημερήσιο Τύπο: 11/9/2014 Ημερομηνία δημοσίευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ : 11/9/2014 Δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 30/10/2014 και ώρα 10:30 π.μ. Τμήμα Οικονομικό Διοικητικό Θεσσαλονίκης, Κηφισίας 33 και Αιγαίου 30/10/2014 και ώρα 10:30 π.μ Τμήμα Οικονομικό Διοικητικό Θεσσαλονίκης, Κηφισίας 33 και Αιγαίου Β. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ α. Με την υποβολή της προσφοράς του, o προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 14 παρ.1 του Κανονισμού Προμηθειών του συγχωνευθέντος ΕΛΟΓΑΚ (ΦΕΚ 19 Β /1994) κατά της παρούσας αναλυτικής διακήρυξης ή έχει απορριφθεί η ένσταση αυτή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη 5

6 όλους τους όρους της παρούσας αναλυτικής διακήρυξης (γενικούς και τεχνικούς όρους και όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την παρούσα αναλυτική διακήρυξη, ως τη μόνη βάση της διαδικασίας του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού) και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Οι προσφέροντες αναμένεται να εξετάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν με όλες τις οδηγίες, τους τύπους, τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας αναλυτικής διακήρυξης. Οποιαδήποτε παράλειψη ως προς την υποβολή της προσφοράς, εντός των τιθέμενων προθεσμιών, δύναται να επιφέρει απόρριψη της προσφοράς. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Αντικείμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια αναλωσίμων ειδών των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Το Έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ οικονομικού έτους 2014 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση «Κωδ. Γ.Λ 25 Διάφορα Αναλώσιμα Εργαστηρίων». Πίστωση θα προβλεφθεί και στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 στην περίπτωση που η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί εντός του έτους Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο του έργου είτε για ομάδα, και να υποβάλλουν συμπληρωμένο -μαζί με την συνοδευτική επιστολή- τον παρακάτω πίνακα συμμετοχής για το σύνολο ή μέρους του έργου. ΟΜΑΔΑ Υποέργο 1 Υποέργο 2 ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΝΑΙ ΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ) 6

7 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α ν α θ έ τ ο υ σ α Α ρ χ ή Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) στα γραφεία του Οικονομικού Διοικητικού τμήματος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Κηφισίας 33 και Αιγαίου,τ.κ Θεσσαλονίκη. Η κατακύρωση του αποτελέσματος, η ανάθεση του έργου καθώς και η σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου θα διενεργηθούν από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), στην έδρα του, Άνδρου 1 και Πατησίων, Αθήνα, Τ. Κ , αρ. φαξ , διαδικτυακός τόπος Ε π ι τ ρ ο π ή Δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τις Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που ορίστηκαν βάσει της υπ αριθμ. 24/39 η / απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι Επιτροπές είναι αρμόδιες για το άνοιγμα των φακέλων, για την εξέταση των δικαιολογητικών, για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και για όποιο άλλο θέμα ορίζεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του συγχωνευθέντος ΕΛΟΓΑΚ Πληροφορίες αρμόδιοι υπάλληλοι Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τη διακήρυξη, ως εξής: α) Για θέματα που αφορούν τεχνικές προδιαγραφές των ειδών από την Προϊσταμένη του Εργαστηρίου Ιωαννίνων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, κα Καλλιόπη Περιστέρη, ηλεκτρονική διεύθυνση: τηλ β) Για θέματα διαδικαστικά, που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού, από τις αρμόδιους υπαλλήλους της Οικονομικής Διοικητικής υπηρεσίας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θεσσαλονίκη, κα Φωτεινή Αθανασίου, ηλεκτρονική διεύθυνση: τηλέφωνο Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής της διακήρυξης, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ δίνοντας τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ώστε ο Οργανισμός να τους αποστέλλει τυχόν διευκρινιστικά έγγραφά του. 7

8 ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με: 1. Την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα με τις διατάξεις: α) της υπ αριθμ / ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία κατ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων συστήθηκε ο «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον οποίο συγχωνεύθηκαν τα μέχρι τότε αυτοτελώς λειτουργούντα ν.π.ι.δ., α) ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕ), β) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ) γ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΟΠΕΓΕΠ) και δ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΛΟΓΑΚ), (ΦΕΚ 2284 Β / ) β) της υπ αριθμ. 49/1994 (ΦΕΚ 19/Β/ ) ΚΥΑ «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος» του πρώην ΕΛΟΓΑΚ και ήδη ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. γ) της υπ αριθμ. 24/39 η / απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ για την διενέργεια ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του Οργανισμού. δ) της υπ αριθμ. 5/41 η / απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των αναλωσίμων ειδών όπως αυτές προσδιορίζονται στην από εισήγηση της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών. ε) του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». 2. Τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 8

9 4.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος: α) Φυσικά πρόσωπα - υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ ή των χωρών του ΕΟΧ εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους μέλους του ΕΟΧ ή αλλοδαποί επαγγελματίες εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ. β) Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή στα κράτη μέλη, που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α 139/ , 5147), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ ή σε τρίτες χώρες, που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ. γ) Κοινοπραξίες / Συμπράξεις, των οποίων τα μέλη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα των προηγουμένων παραγράφων 1α και 1β του παρόντος άρθρου) θα ευθύνονται έναντι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, μπορούν να υποβάλουν κοινή προσφορά και να επιλεγούν ως ανάδοχοι. Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να ασκούν συναφείς με το προκηρυσσόμενο έργο δραστηριότητες. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης ο όρος «Ανάδοχος» αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β) και (γ) κατηγορίες. Οι συμμετέχοντες, που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα, πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής βάσει της ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας της χώρας όπου έχουν την έδρα τους. Σε περίπτωση έλλειψης σχετικής Νομοθεσίας, οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τους όρους σύναψης «Δημόσιας Σύμβασης» όπως αυτή ορίζεται στο ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ). Στην περίπτωση των Κοινοπραξιών/Συμπράξεων, δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί με ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Αυτό όμως είναι δυνατό να απαιτηθεί από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε περίπτωση επιλογής τους και κυρίως να υποβάλουν στον Οργανισμό προ της εκδόσεως της υπογραφής της οικείας συμβάσεως, το σχετικό συμφωνητικό συστάσεως της Κοινοπραξίας νομίμως δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο. Τα μέλη των Κοινοπραξιών ή Συμπράξεων ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρον έναντι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Επίσης, τα μέλη των κοινοπραξιών ή συμπράξεων ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις 9

10 ολόκληρον το καθένα για την εκτέλεση της συμβάσεως ακόμη και αν, σε περίπτωση επιλογής τους, απαιτηθεί από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, να περιβληθούν ιδιαίτερη νομική μορφή. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει είτε αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό απαγορεύεται να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. Για τον σκοπό αυτό και προς εξασφάλιση πραγματικών συνθηκών ανταγωνισμού, το παραπάνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που υπέβαλε δική του προσφορά, δε μπορεί να μετέχει στο διαγωνισμό και ως μέλος ή μέτοχος συμμετέχουσας στο διαγωνισμό προσωπικής εταιρίας ή ΕΠΕ ή ανώνυμης εταιρείας με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ή ως μέλος συμμετέχουσας στο διαγωνισμό Σύμπραξης προσώπων ή Κοινοπραξίας. 4.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) και συγκεκριμένα: Όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για: i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες β) Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, γ) Σε όσους κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, δ) Όσοι καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου και διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα και διαγωγή, 10

11 ε) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή, στ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι, ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής, ζ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι, ή με τις νομοθετικές της Αναθέτουσας Αρχής, η) Όσοι είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές, θ) Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ι) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους, ια) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις με τις παραπάνω, ιβ) Όσοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης έγγραφα ή δεν υποβάλλουν τις προσφορές σύμφωνα με τα αναγραφόμενα άρθρα 6,7,8,9 της παρούσας ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού της παρούσας διακήρυξης. ii) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, στ) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 11

12 εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007. Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία (περιπτώσεις (2) του εδαφ. α και (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 για τους Έλληνες και τους αλλοδαπούς πολίτες αντίστοιχα) ή (για τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά) ότι δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007). Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (περίπτωση (3) του εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007). Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις (4) του εδ. α και (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία σύνταξης της προαναφερομένης υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει και την ημερομηνία αυτή. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία προγενέστερη εκείνης της υποβολής της προσφοράς δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της προκήρυξης, αφού βεβαιώνοντας την ανυπαρξία καταδικών κτλ. σε μελλοντική ημερομηνία είναι αυτονόητα ανακριβής. (2) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία/σύμπραξη οφείλει εκτός από τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσει και τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86: ι) Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων όρων έλαβε γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα ιι) Δήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ περί αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. ιιι) Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς και το χρόνο παράδοσης των ειδών. ιν) Δήλωση της χώρας προέλευσης, του κατασκευαστή για έκαστο των προσφερομένων ειδών ν) Δήλωση του κατασκευαστή ότι μπορεί να προμηθεύσει τα παρακάτω είδη στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Κατ εξαίρεση γίνεται δεκτή και απλή βεβαίωση με fax. 12

13 νι) Δήλωση ότι θα υπάρχει επάρκεια ειδών για την κάλυψη των αναγκών των Εργαστηρίων για το χρονικό διάστημα έτους νιι) Δήλωση ότι αναλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού των Εργαστηρίων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Οργανισμό, από ειδικό της εταιρείας και για όσες ημέρες αναφέρονται στους γενικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών κάθε είδους. Η εκπαίδευση του προσωπικού θα γίνει στις εγκαταστάσεις των κατά τόπους εργαστηρίων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Η έναρξη της εκπαίδευσης δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του είδους. Η ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης θα οριστεί από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και εν πάση περιπτώσει δεν θα απέχει πέραν των 30 ημερών από την οριστική παραλαβή του είδους. Η υποχρέωση του προμηθευτή κάθε είδους, για εκπαίδευση του προσωπικού, είναι πέραν της συμβατικής υποχρέωσης αυτού για επίδειξη καλής λειτουργίας του είδους, κατά την παράδοση αυτού στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ενώπιον της οριστικής παραλαβής. Οι ως άνω δηλώσεις, όπου υπάρχει δυνατότητα, μπορεί να περιλαμβάνονται αναλυτικά και σε μία δήλωση του Ν. 1599/86. Κάθε υποψήφιος αναλαμβάνει την ευθύνη της ακρίβειας όλων των στοιχείων που υποβάλλει, επωμιζόμενος, σε περίπτωση υποβολής ανακριβών και αναληθών στοιχείων, των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής με ποσό το οποίο θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 5% της συνολικής αξίας του έργου ή του /των τμήματος/των για τα οποία καταθέτει προσφορά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του άρθρου 17 της παρούσης και να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της παρούσας. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του προσφέροντας ο οποίος θα επιλεγεί ως ανάδοχος του έργου της παρούσας θα επιστραφεί σ αυτόν μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των λοιπών οικονομικών φορέων που θα έχουν λάβει μέρος στον διαγωνισμό θα επιστραφούν σ αυτούς μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης Διευκρινίσεις Επισημαίνεται ότι: 13

14 α) Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλεται όπως όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο και υποβάλλονται εμπρόθεσμα, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς. β) Έλλειψη έστω και ενός εκ των δικαιολογητικών συμμετοχής συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος και την μη αξιολόγηση της πρότασης. Στην περίπτωση αυτή δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι της τεχνικής ως και της οικονομικής προσφοράς, οι οποίοι επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο που τα υπέβαλε, κατά με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας. γ) Δικαιολογητικά, που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. δ) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει συμπληρώσεις και διευκρινίσεις επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι προσφέροντες υποχρεούνται να ενεργήσουν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται. ε) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης. στ) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδεύονται από Πίνακα Περιεχομένων, στον οποίο αναφέρονται και αριθμούνται τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται. Η αρίθμηση των στοιχείων του Πίνακα αυτού πρέπει να υπάρχει και στα αντίστοιχα δικαιολογητικά Δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται: Τα Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, στ) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας ή της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 4.2 του παρόντος 14

15 άρθρου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή (για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή (για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) της παρ. 4.2 του παρόντος άρθρου. (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του παρόντος εδαφίου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό AE, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του ΚΝ 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. (5) Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από την αρμόδια αρχή (Πρωτοδικείο, Επιμελητήριο) της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης Οι Συνεταιρισμοί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) της παρ. 4.2 του παρόντος άρθρου. (2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 15

16 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος, που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Σε περίπτωση εγκατάστασης του αναδόχου στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα Συμπληρώσεις - Διευκρινίσεις Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών μπορεί να ζητήσει συμπληρώσεις και διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί και οι προσφέροντες υποχρεούνται να ενεργήσουν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται Δυνητική κατά περίπτωση αντικατάσταση πιστοποιητικών Αν σε κάποια χώρα, ακόμα και στην ημεδαπή, δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή τα εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, είναι, μόνο τότε και κατ εξαίρεση, δυνατόν και πρέπει υποχρεωτικά αυτά να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, χρονικής ισχύος που ορίζεται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο του ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο (άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007 και παρ. 3 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007). ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:30 π.μ. στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, -Οικονομικό Διοικητικό τμήμα 16

17 Θεσσαλονίκης Κηφισίας 33 και Αιγαίου, Θεσσαλονίκη τ.κ , στις οποίες πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία α έως ε της παραγράφου 5.5 του παρόντος άρθρου. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν με συνοδευτική επιστολή, υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ της παρούσας. Η ανωτέρω συνοδευτική επιστολή θα συνοδεύεται από τον Πίνακα συμμετοχής του Άρθρου 1 της παρούσας διακήρυξης για το σύνολο ή τμήμα του έργου Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέσα στην προθεσμία (ημερομηνία και ώρα) που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί και θα έχουν παραληφθεί εμπρόθεσμα από το Οικονομικό Διοικητικό τμήμα Θεσσαλονίκης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 5.4. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή διενέργειας του, η οποία και τις παραλαμβάνει, προ της εκπνοής της προθεσμίας υποβολής τους που καθορίζεται από την παρούσα, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές, ανεξαρτήτως του τρόπου και του χρόνου που περιέρχονται στην Υπηρεσία, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή την ημερομηνία που καθορίζεται από την παρούσα Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (ή συσκευασία) κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό. γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 17

18 δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του προσφέροντος, ήτοι επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η πιο πάνω ένδειξη, καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς και στους δύο (2) επιμέρους σφραγισμένους φακέλους με την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά. Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο), στον οποίο αναγράφονται τα στοιχεία α έως ε της παραγράφου 5.5 του προηγούμενου άρθρου της παρούσας. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά και στοιχεία, ως εξής: (1) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 4 (παρ. 4.3) της παρούσας διακήρυξης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος στη συνέχεια τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο. (2) Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος στη συνέχεια τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό, λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις. (3) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος στη συνέχεια τοποθετείται επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο Όλοι οι προαναφερόμενοι φάκελοι κατατίθενται σε δύο (2) αντίτυπα, ένα (1) με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και ένα (1) με την ένδειξη «ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». 18

19 Σε εκείνο από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από τον προσφέροντα. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο Οι φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (στοιχεία α έως ε της παρ. 5.5 του άρθρου 5 της παρούσας) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους Οι προσφορές που υποβάλλονται πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους του διαγωνισμού και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από τυχόν τεχνικούς όρους που μπορούν να αναφέρονται στην Αγγλική, αν δεν υπάρχει αντίστοιχος ελληνικός όρος. Προσφορές ξένων οίκων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό και υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, η οποία και δεσμεύει τον προμηθευτή. Prospectus και λοιπά τεχνικά φυλλάδια μπορεί να υποβάλλονται σε ξένη γλώσσα Ι σ χ ύ ς τ ω ν π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για διάστημα ενενήντα (90) ημερών, προσμετρούμενων από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον παραπάνω αναφερόμενο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα μέχρι ενενήντα (90) ημέρες με ταυτόχρονη ανανέωση της εγγυητικής.. ΑΡΘΡΟ 7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7.1 Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου 19

20 Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. Η προσφορά θα δοθεί χωριστά για κάθε προσφερόμενο είδος που θεωρείται ανεξάρτητο υποέργο. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή για όλα τα είδη του Παραρτήματος Β της Προκήρυξης, στις ποσότητες που προβλέπονται στην παρούσα. Αρχικά θα αναγράφεται η τελική καθαρή τιμή κάθε προσφερόμενου είδους. Δίπλα από αυτή, σε ξεχωριστές στήλες, θα αναγράφονται το Φ.Π.Α. και η συνολική προσφερόμενη τιμή (του Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου) ως τιμή και ολογράφως. 2. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση πίνακα της μορφής που επισυνάπτεται στο παρόν Παράρτημα Α' (πίνακας 1). 3. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς την ίδια σειρά και περιγραφές προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στη τιμολόγηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΙΜΕΣ Με την προσφορά οι τιμές των υπό προμήθεια ειδών θα δίνονται σε ευρώ ( ) ανά είδος (τελική προσφερόμενη τιμή +Φ.Π.Α. = συνολική τιμή) για παράδοση των ειδών στις εγκαταστάσεις των κατά τόπους εργαστηρίων. Στη τελική προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται επίσης, η εκπαίδευση (όπου απαιτείται) που υποχρεούται να προσφέρει ο προμηθευτής,, και όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και 20

21 επιβαρύνσεις. Η τιμή του είδους με Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας, της συνολικής τιμής και της ολόγραφης τιμής ανά είδος, υπερισχύει η τιμή μονάδας που αναγράφεται ολογράφως. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης, όταν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 10 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και ώρα 10:30 π.μ στα γραφεία του Οικονομικού Διοικητικού τμήματος Θεσσαλονίκης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Κηφισίας 33 και Αιγαίου) Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών στην ημερομηνία και ώρα που ορίζεται. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Στην αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους. Η εξέταση των προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο υποψήφιος Ανάδοχος με βάση τα δικαιολογητικά, δηλώσεις και στοιχεία συμμετοχής και η αποδοχή του υποψήφιου Αναδόχου στο διαγωνισμό, γίνεται στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι που δεν γίνονται αποδεκτοί μετά την εξέταση των δικαιολογητικών, δηλώσεων και στοιχείων συμμετοχής αποκλείονται από το διαγωνισμό, και η προσφορά τους επιστρέφεται πριν από την αποσφράγιση του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». β. Η αποσφράγιση του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται μόνο για όσους υποψηφίους Αναδόχους έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό βάσει των δικαιολογητικών, δηλώσεων και στοιχείων συμμετοχής. Η αποσφράγιση γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με fax 21

22 ή έγγραφο. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, αποσφραγίζεται ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο. Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζεται, αλλά φυλάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι που δεν πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές ή δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία μετά την εξέταση του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποκλείονται από το διαγωνισμό. Η απόφαση κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους υποψηφίους Αναδόχους. Στους υποψηφίους Αναδόχους, που δε γίνονται αποδεκτοί μετά την εξέταση του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και αποκλείονται από το διαγωνισμό, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται με αποδεικτικό μετά τη λήξη της διαδικασίας και την ανάδειξη τελικού αναδόχου. γ. Η αποσφράγιση του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γίνεται μόνο για τις προσφορές που πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος και έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά τους στο διαγωνισμό, με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με fax ή έγγραφο. Κατά την αποσφράγιση των «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Κατά την αποσφράγιση της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», μονογράφεται η «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ» κατά φύλλο από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού. Οι παριστάμενοι λαμβάνουν γνώση των αποσφραγισθέντων φακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μετά την αποσφράγιση του φακέλου της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», η Επιτροπή ελέγχει την ύπαρξη και την επάρκεια των οικονομικών στοιχείων των προσφορών και διαχωρίζει τις οικονομικές προσφορές ως «τυπικά αποδεκτές οικονομικές προσφορές» και ως «τυπικά μη αποδεκτές οικονομικές προσφορές». Οικονομικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνο οι προσφορές αυτές που κρίθηκαν «τυπικά αποδεκτές οικονομικές προσφορές» Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών κάθε υποψηφίου Αναδόχου, θα συντάξει πρακτικό, πίνακα βαθμολογίας με φθίνουσα σειρά και θα γνωμοδοτήσει σχετικά με την επιλογή του 22

23 αναδόχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, θα αποφασίσει για την επιλογή του αναδόχου και θα εκδώσει την απόφαση κατακύρωσης. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές απορρίπτονται στις περιπτώσεις που αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στην παρούσα διακήρυξη και ιδίως όταν: Διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι από αυτές λείπει ή είναι ανακριβές έστω και ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Κατά την κρίση της Επιτροπής είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. Παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, που χαρακτηρίζονται ως απαράβατοι όροι. Το ζητούμενο συνολικό τίμημα είναι μεγαλύτερο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής. Δίνουν τιμή σε ξένο νόμισμα και όχι σε ΕΥΡΩ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν είναι σφραγισμένοι. Ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ζητούμενο. Από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με σχετική απόφαση της Διοίκησης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος 23

24 11.2. Η επιστροφή των προσφορών που δεν κρίθηκαν αποδεκτές, καθ όλα τα στάδια της διαδικασίας του διαγωνισμού, στους διαγωνιζόμενους που τις υπέβαλαν, μαζί με την εγγυητική επιστολή και όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής γίνεται από το Οικονομικό Διοικητικό τμήμα Θεσσαλονίκης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, εφόσον οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι δηλώσουν, εγγράφως και ανεπιφύλακτα, ότι παραιτούνται της προσβολής των αποφάσεων της Επιτροπής του διαγωνισμού και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με ένσταση ή άλλα ένδικα μέσα ή βοηθήματα. Αν όμως ασκηθεί ένσταση ή οποιοδήποτε ένδικο μέσο από κάποιον ενδιαφερόμενο, η επιστροφή των φακέλων σ αυτόν γίνεται μετά την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν ή της νομιμότητας διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση η οποία υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: Α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια, για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της προκήρυξης, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και η ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό, δηλ. την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή και εκδίδεται σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση της. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά και σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Γ) Κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού, και έως προς την κατακυρωτική απόφαση, στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ., μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων. 24

25 Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών μπορεί να παραταθεί με απόφαση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιονδήποτε άλλο λόγο δε γίνονται δεκτές Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση των σχετικών αποφάσεων με δική τους φροντίδα. ΑΡΘΡΟ 13 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 14 ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του Διαγωνισμού. α) Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. β) Εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό. γ) Εάν κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, ο συναγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων, προς αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού. δ) Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δε δοθούν από τους διαγωνιζόμενους οι απαιτούμενες παρατάσεις Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ' αυτόν δε θα έχουν το δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο Εάν διαπιστωθούν από την επιτροπή διαγωνισμού και επιλογής λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, μπορεί να ακυρωθεί μερικά η διαδικασία του διαγωνισμού ή να αναμορφωθεί ανάλογα το αποτέλεσμα του από την επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής ή να διαταχθεί η επανάληψη του διαγωνισμού για το είδος ή από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη Η Επιτροπή Διαγωνισμού με γνωμοδότησή της μπορεί να προτείνει: 25

26 α) Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον πρόκειται για το συμφέρον του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ β) Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον πρόκειται για το συμφέρον του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. γ) Τη ματαίωση της προμήθειας Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω περιπτώσεων προκειμένου να επιτύχει την καλύτερη οικονομική και τεχνική λύση προς το συμφέρον του Σε κάθε περίπτωση με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί αιτιολογημένα ο διαγωνισμός, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες σε αυτόν να δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης. ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στους προμηθευτές στους οποίους, μετά τις ανωτέρω διαδικασίες, θα γίνει κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα και την τιμή των ειδών που κατακυρώθηκαν. Μετά την ως άνω έγκριση, οι προμηθευτές θα κληθούν και είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, προσκομίζοντας και εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, κάθε μία από τις οποίες ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνολικού ποσού της αντίστοιχης σύμβασης, με Φ.Π.Α Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, η δε υπογραφή της που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα Εάν ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, οπότε και καταπίπτει υπέρ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ η εγγύηση συμμετοχής του χωρίς καμιά άλλη ενέργεια Η κατακύρωση της προμήθειας (ανά είδος) κοινοποιείται επίσης σε όλους τους συμμετέχοντες. ΑΡΘΡΟ 16 ΣΥΜΒΑΣΗ 26

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάρος, 09/10/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός Προκήρυξης: 63/2009 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παροικία ΠΑΡΟΣ Τ.Κ. 844 00 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 19 Δεκεμβρίου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502679 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002998797 2015-08-28

15PROC002998797 2015-08-28 ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 27/8/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ A.Π. 501079 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗ ΡΥΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΛ-ΚΒΟ Θεσσαλονίκη, 27/08/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 300525(9590) Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Βόλος -3-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502535 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001826069 2014-01-14

14PROC001826069 2014-01-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Θ. : 10226 Τ.Κ. : 54655- Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα