ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ"

Transcript

1 Δπξσπατθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη Αλζξσπηζηηθήο Γξάζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Επιμέλεια: Καθηγητής τέλιος Περράκης Αζήλα, επηέκβξηνο

2 -ΠΡΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧMA -ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΓΗΔΘΝΔ ΓΗΚΑΗΟ: ΓΔΝΗΚA Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΡΓΑ Β. ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΔΡΓΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 2.ΗΣΟΡΗΑ, ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ Α. ΗΣΟΡΗΑ Β. ΘΔΧΡΗΑ/ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Γ. ΔΛΛΖΝΔ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟΗ 3.ΓΗΔΘΝΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ/ΚΟΗΝΧΝΗΑ 4. ΠΖΓΔ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑIOY Α. ΓΔΝΗΚΑ Β. ΓΗΚΑΗΟ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ - ΤΜΦΧΝΗΔ ΑΠΛΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΜΟΡΦΖ Γ. ΔΘΗΜΟ Γ. ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ Δ. ΑΠΟΦΑΔΗ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ Ε. ΜΟΝΟΜΔΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ. ΑΛΛΑ 5. ΥΔΔΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ/ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 6. ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ -ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΚΑΗ ΑΛΛΟΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΖ ΚΡΑΣΗΚΟΗ ΓΡΧΝΣΔ 7. ΚΡΑΣΟ Α.ΓΔΝΗΚΑ/ΔΗΓΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ Β. ΔΓΑΦΟ Γ. ΤΝΟΡΑ Γ. ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ Δ. ΓΗΑΓΟΥΖ Σ. ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΑΤΛΗΑ-ΔΣΔΡΟΓΗΚΗΑ Ε. ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ Ζ. ΑΠΟΣΡΑΣΗΚΟΠΟΗΖΖ Θ. ΑΛΛΑ 2

3 8. ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α. ΓΗΔΘΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΔΝΗΚΑ Β. Ο.Ζ.Δ./ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΟΡΓΑΝΧΔΗ ΖΝ. ΔΘΝΧΝ Γ. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Η. ΣΟΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΥΧΡΟ: α. ΓΔΝΗΚΑ β. ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ γ. ΟΑΔ δ. ΝΑΣΟ ε. Δ.Δ ζη. ΑΛΛΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΥΖΜΑΣΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΗΗ. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΗ Δ ΑΦΡΗΚΖ, ΑΗΑ θιπ. Γ. ΔΗΓΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ 9. ΔΗΡΖΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΓΗΔΘΝΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ Α.ΓΔΝΗΚΑ Β. ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ Γ. ΓΗΑΗΣΖΗΑ Γ. ΑΛΛΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΡΟΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΘΔΜΧΝ/ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ 10. ΠΡΟΦΤΓΖ ΣΖ ΒΗΑ JUS AD BELLUM Α. ΥΡΖΖ ΒΗΑ-ΔΠΔΜΒΑΖ- ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ α. ΓΔΝΗΚΑ β. ΔΠΗΘΔΖ γ. ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ δ. ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ε. CASE STUDIES/ ΠΔΡΗΠΣΧΗΟΛΟΓΗΑ ζη. ΑΝΣΗΠΟΗΝΑ Β. ΝΟΜΗΜΖ ΑΜΤΝΑ Γ. ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Γ. ΓΗΑΦΟΡΑ 11. ΓΗΔΘΝΖ ΔΤΘΤΝΖ A. ΚΡΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ: ΓΔΝΗΚΑ Β. ΔΤΘΤΝΖ ΜΖ ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΓΡΧΝΣΧΝ Γ.ΚΤΡΧΔΗ -ΑΝΣΗΜΔΣΡΑ Γ.ΔΠΑΝΟΡΘΧΔΗ Δ.ΓΗΑΦΟΡΑ 12. ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ Α. ΓΔΝΗΚΑ Β. ΓΗΔΘΝΔ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ/ΓΓΓΓ Γ. ΓΗΑΦΟΡΑ 13. ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΣΧΝ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΛΑΧΝ Α. ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΝΗΚΑ Α.Α ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ: ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ Β. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ/ΓΔΝΗΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ 3

4 Γ. ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Η.ΣΟ ΓΗΚΑΗΟ α. ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ β. ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΦΧΝΑ ΣΟΤ 1966 γ. ΑΛΛΔ ΠΡΑΞΔΗ ΗΗ. ΘΔΜΟΗ/ΟΡΓΑΝΑ ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ α. ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ Γ. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ α. ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ i. ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ ii. ΟΑΔ iii. ΔΔ/ΑΛΛΑ β. ΑΛΛΑ FORA i. ΑΦΡΗΚΖ ii. ΑΗΑ iii. ΑΜΔΡΗΚΖ Δ. ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΔ α) ΠΔΡΗ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΧΝ i) ΓΔΝΗΚΑ ii) ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ β) ΑΝΣΑΛΛΑΓΔ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΧΝ γ) ΓΗΔΘΝΔΗ ΘΔΜΟΗ/ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΔ i) ΟΖΔ ii) ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ 1) ΓΔΝΗΚΑ 2) ΤΜΒΑΖ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΔΘΝΗΚΔ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΔ 3) ΔπξΓΓΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΔ iii) ΓΑΔ/ΟΑΔ δ) ΡΟΜΑ ε) ΔΛΛΑΓΑ ζη) ΑΛΛΑ/ ΓΗΑΦΟΡΑ Σ.ΛΑΟΗ ΑΤΣΟΓΗΑΘΔΖ-ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΛΑΧΝ Ε.ΑΤΣΟΥΘΟΝΔ Ζ. ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ/ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ Θ. ΜΔΣΑΝΑΣΔ Η. ΑΤΛΟ-ΠΡΟΦΤΓΔ α) ΓΔΝΗΚΑ αα) ΔΗΓΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΑΤΛΟΤ β) ΤΠΑΣΖ ΑΡΜΟΣΔΗΑ ΣΟΤ ΟΖΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΤΓΔ γ) ΔπξΓΑ δ) Δ.Δ. ε) ΔΛΛΑΓΑ ζη) ΑΝΖΛΗΚΟΗ-ΠΑΗΓΗΑ δ) ΓΗΑΦΟΡΑ Κ. ΠΑΗΓΗΑ Λ. ΓΤΝΑΗΚΔ Μ. ΓΗΑΚΡΗΔΗ-ΡΑΣΗΜΟ Ν. ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ α) ΓΔΝΗΚΑ 4

5 β) ΔΗΓΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ γ) ΤΜΒΑΖ/ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΑ i) ΟΤΗΑΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ii) ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 0α) ΑΣΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ α) ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ β) ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ γ) ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΠΟΤΡΓΧΝ δ) ΔΗΓΗΚΖ ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ i) ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ ii) ΚΤΠΡΗΑΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ iii) ΔΚ-ΔΔ ε) ΥΔΔΗ ΔπξΓΑ-ΔπξΓΓΑ ΜΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΝΝΟΜΖ ΣΑΞΖ 0) ΓΔΝΗΚΑ i) Δ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ii)ζ ΘΔΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΑ ΓΗΚΑΣΖ ζη) ΔΚ/ΔΔ θαη ΔπξΓΑ Ξ. ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ θαη ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ α) ΓΔΝΗΚΑ β) ΘΔΜΟΗ/ΟΡΓΑΝΑ θαη ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ γ) ΓΔΚ/ΓΔΔ δ)γηδτρτνζ/δξχσδρηκδ ΥΔΔΗ ε) ΥΑΡΣΖ ΘΔΜΔΛΗΧΓΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ζη) ΥΔΔΗ ΔπξΓΑ/ΔπξΓΓΑ ΚΑΗ ΔΔ δ) ΕΖΣΖΜΑΣΑ «ΥΧΡΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ» ε) ΓΗΑΦΟΡΑ Ο. ΔΛΛΑΓΑ θαη ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ Π. ΑΛΛΑ 14. ΓΗΔΘΝΔ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ/ ΓΗΚΑΗΟ ΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΤΡΡΑΞΔΧΝ/ ΓΗΚΑΗΟ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΡΓΑ/ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ-ΓΗΚΑΗΟ ΥΑΓΖ-ΓΗΚΑΗΟ ΓΔΝΔΤΖ Α.Α. ΔΗΓΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ- ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ Β. ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΔΝΟΠΛΧΝ ΤΡΡΑΞΔΧΝ Γ.ΓΗΑΚΡΗΔΗ α. ΣΟΥΟΗ β. MΑΥΖΣΔ/ΑΜΑΥΟΗ Γ. ΑΗΥΜΑΛΧΣΟΗ ΠΟΛΔΜΟΤ Δ. ΟΠΛΑ Σ.ΠΡΟΦΤΓΔ-ΓΤΝΑΗΚΔ-ΠΑΗΓΗΑ Κ.Α. Ε. ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ Γ.Α.Γ-ΠΟΗΝΗΚΖ ΚΑΣΑΣΟΛΖ Ζ. ΚΑΣΟΥΖ Θ.ΥΔΔΗ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ- ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ Η. ΠΔΡΗΠΣΧΗΟΛΟΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ/ ΓΑΓ α. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ β. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΓΑΘΑ γ. ΓΗΑΓΟΖ/ΔΘΝΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔΣΡΧΝ δ. ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΡΗΔΗ ε. ΜΖ ΚΡΑΣΗΚΟΗ ΓΡΧΝΣΔ 5

6 ζη. FACT FINDING δ. ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΑ. ΠΟΛΔΜΗΚΔ ΔΠΑΝΟΡΘΧΔΗ ΗΒ. ΟΤΓΔΣΔΡΟΣΖΣΑ Κ. ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΖ ΓΡΑΖ ΚΑ. ΑΝΣΘΡΧΠΗΣΗΚΖ ΓΡΑΖ- ΓΡΧΝΣΔ: ΓΔΝΗΚΑ ΚΒ. ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ/ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ Λ. ΓΗΑΦΟΡΑ 15. ΓΗΔΘΝΔ ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ/ΓΗΔΘΝΖ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ Η. ΓΗΔΘΝΔ ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ: ΓΔΝΗΚΑ ΗΗ. ΓΗΔΘΝΖ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ: ΓΔΝΗΚΑ Α. ΓΗΔΘΝΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ Β. ΓΗΔΘΝΔ ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ Γ. AD HOC ΓΗΔΘΝΖ ΠΟΗΝΗΚΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ Γ. ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΟΗΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ/ ΠΟΗΝΗΚΖ ΚΑΣΑΣΟΛΖ Δ. ΑΛΛΑ 16. ΓΗΚΑΗΟ ΣΖ ΘΑΛΑΑ Α. ΓΔΝΗΚΑ Β. ΑΗΓΗΑΛΗΣΗΓΑ ΕΧΝΖ Γ. ΤΦΑΛΟΚΡΖΠΗΓΑ Γ. ΑΟΕ Δ. ΝΖΗΑ Z. ΔΛΛΑΓΑ-ΑΗΓΑΗΟ Σ. ΠΔΗΡΑΣΔΗΑ Ζ. ΣΔΝΑ Θ. ΑΛΗΔΗΑ Η. ΓΗΑΦΟΡΑ 17. ΓΗΚΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 18. ΓΗΚΑΗΟ ΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 19. ΓΗΚΑΗΟ ΑΔΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΜΑΣΟ 20. ΓΗΔΘΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ Α. ΓΔΝΗΚΑ Β. GATT/ΠΟΔ Γ. ΔΠΔΝΓΤΔΗ Γ. ΓΗΑΦΟΡΑ 21. ΓΗΔΘΝΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 22. ΓΗΚΑΗΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΞΔΝΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ 23. ΑΦΟΠΛΗΜΟ-ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΔΞΟΠΛΗΜΧΝ 24. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ 6

7 25. ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ 26. ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ/ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ/ ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ 27. ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Α. ΓΔΝΗΚΑ/ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Β. ΓΗΔΘΝΖ ΘΔΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ Γ. ΔΛΛΖΝΟΣΟΤΡΚΗΚΔ ΥΔΔΗ Γ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ Δ. ΚΤΠΡΟ/ ΚΤΠΡΗΑΚΟ Σ. ΥΔΔΗ ΖΠΑ-ΔΛΛΑΓΑ Ε. ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ- ΑΛΒΑΝΗΑ 28. ΓΗΑΦΟΡΑ Α. ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ ΘΡΑΚΖ Β. ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ Γ. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΑ Γ.ΒΑΛΚΑΝΗΑ Δ. ΔΤΡΧΠΖ/ Δ.Δ. Σ. ΜΔΟΓΔΗΟ Ε. ΑΛΛΑ 29. ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ-ΤΛΛΟΓΔ ΓΗΔΘΝΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ 7

8 ΠΡΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 1. Η παξνύζα έθδνζε, απνηειεί κηα πξώηε εθδνρή ελόο θηιόδνμνπ, πνιύπινθνπ θαη ζύλζεηνπ εγρεηξήκαηνο: ηελ ζπγθέληξσζε ηεο εξγνγξαθίαο δηεζλνύο δηθαίνπ ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ. Όλεηξν από ηελ επνρή ηεο μερσξηζηά- δεκηνπξγηθήο πεξηόδνπ ζηε Ννκηθή ρνιή Θξάθεο, ε ηδέα κηαο ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο ηεο ελληνικής βηβιηνγξαθίαο δηεζλνύο δηθαίνπ κ αθνινύζεζε από ηα πξώηα αθαδεκατθά κνπ βήκαηα. Δληζρύζεθε δε ζηελ πνξεία από ηε δεκνζίεπζε, θπξίσο ζην εμσηεξηθό, αλάινγσλ πξνζπαζεηώλ θαη όρη απαξαίηεηα ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ. Έηζη, κπξνζηά ζε έλα δηαξθέο θελό ζε απηό ην πεδίν, ε ηδέα ηεο ζπγθέληξσζεο, επηιεθηηθά, ηνπ έξγνπ ησλ ειιήλσλ δηεζλνιόγσλ πάλσ ζε όιεο ηηο ζπληζηώζεο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ, απνηέιεζε δηαρξνληθά- κηα πξόθιεζε. Η αληίδξαζε ζε απηή ηελ πξόθιεζε δελ είρε, σζηόζν, ζπλέρεηα. Κη έηζη, ε απνζπαζκαηηθή ζπγθέληξσζε, θαηά πεξηόδνπο, ιεκκάησλ βηβιηνγξαθίαο, ζε ζπλδπαζκό κε άιιεο πξνηεξαηόηεηεο εξεπλεηηθήο θαη ζπγγξαθηθήο δξάζεο, δελ επέηξεςε ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο ηδέαο, κέρξη ζρεηηθά πξόζθαηα. 2. Η ηδέα ηεο «Διιεληθήο Δξγνγξαθίαο Γηεζλνύο Γηθαίνπ» θαη ε πινπνίεζή ηεο, ζπλδέεηαη κε ηε γεληθόηεξε αληίιεςε πνπ έρνπκε γηα ηε ζέζε θαη ην ξόιν ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θόζκν θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, έρεη ν επηκειεηήο ζ απηή ηελ πξνζπάζεηα. Πάλησο, ε ζρέζε ηεο Διιάδαο κε ην δηεζλέο δίθαην είλαη ηδηαίηεξε θαη εληππσζηάδεη ηνλ παξαηεξεηή ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν, ε δηαπίζησζε όηη ε Διιάδα δηέζεηε πάληα έλα εμαηξεηηθό επηζηεκνληθό δπλακηθό ζην ρώξν ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ θαη όηη από ηελ επνρή ηνπ Νηθόιανπ Πνιίηε κέρξη ζήκεξα, νη έιιελεο δηεζλνιόγνη δηαθξίζεθαλ γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο, θάηη πνπ αλαγλσξίζηεθε θπξίσο δηεζλώο θαη ιηγόηεξν ζηε ρώξα καο. Οη πεξηζζόηεξνη από ηελ πξνπνιεκηθή γεληά (Πνιίηεο, εθεξηάδεο, Καινγηάλλεο) θαη ηελ κεηαπνιεκηθή (ππξόπνπινο, Δπζηαζηάδεο, Σελεθίδεο, Βαιηηθόο) θαη κεηαγελέζηεξα (Δπξπγέλεο, Ρνύθνπλαο, Φαηνύξνο, Οηθνλνκίδεο, Ισάλλνπ, Ρνδάθεο θιπ.), επεξέαζαλ ηηο εμειίμεηο ζηε δηακόξθσζε ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ. Πέξα όκσο από ηνπο «κεγάινπο» έιιελεο δηεζλνιόγνπο, ζηελ επηζηήκε ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ ζπκβάιινπλ ζπζηεκαηηθά θαη πνιινί άιινη, εληόο θαη εθηόο ηεο ειιεληθήο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο παξαγσγήο, κε θείκελα μελόγισζζα θαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα, είλαη πξάγκαηη εληππσζηαθό, ηδίσο αλ ζθεθζεί κάιηζηα θαλείο όηη, πέξα από ηηο πεξηόδνπο εληάζεσλ ησλ ιεγόκελσλ εζληθώλ ζεκάησλ (Αηγαίν, Κύπξνο θιπ.), ε πέλα ησλ ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ -από θάζε επηζηεκνληθό βήκα, ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθό αιιά θαη ηελ απηνηειή εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα- παξαθνινπζεί όιεο ηηο εμειίμεηο ζηνλ 20 ν αηώλα θαη δξα. 3. Αζθαιώο, ε ζπγθέληξσζε απηήο ηεο εξγνγξαθίαο γηα κηα ηόζν κεγάιε πεξίνδν -ζρεδόλ ελόο αηώλα- δελ είλαη έλα εύθνιν έξγν. Έηζη, ην απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο εκπεξηέρεη αζθαιώο αδπλακίεο θαη ειιείκκαηα. ηόρνο όκσο παξακέλεη ε θαηά ην δπλαηόλ πην πιήξεο αμηνινγηθή θαηαγξαθή ησλ θεηκέλσλ (βηβιίσλ, δνθηκίσλ, άξζξσλ, εθζέζεσλ, ζρνιίσλ θιπ.) ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ. Γηα ην ιόγν απηό, ην εγρείξεκα πνπ μεθίλεζε πξηλ από ηέζζεξα ρξόληα, ην 2008 σο εξεπλεηηθό πξόγξακκα ηνπ ΔΚΔΚΓΑΑΓ- ζπλερίδεηαη ρσξίο ρξνληθό νξίδνληα ηέινπο. Έηζη, απνζθνπνύκε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ ππάξρνληνο πιηθνύ θαη ηε δηεύξπλζή ηνπ, θαζώο θαη ηνλ εκπινπηηζκό κε ηηο ηξέρνπζεο δεκνζηεύζεηο. 4. Η «Δξγνγξαθία» ηαμηλνκείηαη θαηά ζεκαηηθέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην ζύλνιν ηεο επηζηήκεο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ. Δπηπιένλ, θαηαρσξνύληαη αλαθνξέο γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, ε νπνία ζπλδέεηαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο κε δεηήκαηα ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ. Τπό ην πξίζκα απηήο ηεο αληίιεςεο, παξαηίζεληαη επίζεο ηίηινη εξγνγξαθίαο πεξί δηπισκαηηθήο ηζηνξίαο, ε νπνία παξαδνζηαθά ζπλδέεηαη κε ην δηεζλέο δίθαην (βι. π.ρ. δηδαζθαιία Δπζηαζηάδε, Σελεθίδε, Κσλζηαληόπνπινπ, Ρνύθνπλα). Πξέπεη λα ζεκεησζεί ε απηνλόεηε ζπκπεξίιεςε νξηζκέλσλ ηίηισλ ειιελνθππξίσλ δηεζλνιόγσλ ή θαη άιισλ λνκηθώλ πνπ θηλήζεθαλ ζπγγξαθηθά ζην πεδίν ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ. Δμάιινπ, ν πξνζεθηηθόο αλαγλώζηεο ζα παξαηεξήζεη ζε νξηζκέλεο ζεκαηηθέο 8

9 (π.ρ. Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, Γηεζλή Πνηληθή Γηθαηνζύλε, Σξνκνθξαηία θιπ.), νη ζπκβνιέο λα ππνγξάθνληαη από κε δηεζλνιόγνπο. Θεώξεζα όηη ε ζεσξεηηθή επεμεξγαζία από έλαλ δεκνζηνιόγν/πνιηηηθό επηζηήκνλα/πνηληθνιόγν/εγθιεκαηνιόγν θιπ., γηα ηελ εθαξκνγή π.ρ. ηεο Δπξσπατθήο ύκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ή ησλ αξρώλ ηεο Γηεζλνύο Πνηληθήο Γηθαηνζύλεο θιπ., εκπινπηίδεη ηηο δηεζλνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, αθνύ αθεηεξία είλαη πάληνηε θαλόλεο/αξρέο/ζεζκνί ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ. Αθόκε, ε «Δξγνγξαθία» πεξηιακβάλεη θαη νξηζκέλνπο ηίηινπο εθδόζεσλ θξαηηθώλ θνξέσλ όπσο ην Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ. Αληίζεηα, δελ πεξηιακβάλνληαη ιήκκαηα από ηελ αξθεηά εθηεηακέλε εξγνγξαθία επξσπατθνύ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ, παξά κόλν νξηζκέλνη ηίηινη πνπ εθάπηνληαη-ζρεηίδνληαη ή θαη αθνξνύλ δηεζλέο δίθαην (δεηήκαηα δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ ζηελ ΔΔ, εμσηεξηθή δξάζε ηεο ΔΔ θιπ.). 5. Σν έξγν απηό, ππνζηήξημαλ θαη πξνώζεζαλ κε ελζνπζηαζκό θαη επάξθεηα δόθηκνη εξεπλεηέο ηνπ ΔΚΔΚΓΑΑΓ. Πξόθεηηαη γηα ηηο Μπακάλοσ Δσδοκία, Βλατάκη Καηερίνα, Κωζηάκη Γανάη, Σιβίλια Αθροδίηη, θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηηο νπνίεο θαη επραξηζηώ ζεξκά γηα ηελ πξνζήισζε θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεηζθνξά ηνπο. 6. Με ηελ επθαηξία ηεο έλαξμεο ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνύ έηνπο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο πνπδέο», πξνρσξνύκε ζηε δεκνζηνπνίεζε ελόο κέξνπο ηεο «Δξγνγξαθίαο». Θα αθνινπζήζεη κηα ζπκπιεξσκέλε έθδνζε πεξί ην ηέινο ηνπ έηνπο. ε πξαθηηθό επίπεδν, ε «Δξγνγξαθία» ζηνρεύεη ζην λα βνεζήζεη ηνλ ζύγρξνλν κειεηεηή/εξεπλεηή ζηηο όπνηεο αλαδεηήζεηο ηνπ, γύξσ από ηα δεηήκαηα ηεο δηεζλνύο δηθαηνηαμίαο θαη ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ. 7. Σν έξγν απηό, πνπ πινπνηεί λεαληθά όλεηξα, απνηειεί έλαλ ειάρηζην θόξν ηηκήο ζηνπο κεγάινπο δαζθάινπο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ, πνπ θώηηζαλ κε ην έξγν θαη ηε δξάζε ηνπο ηα βήκαηα όισλ καο. ηα πιαίζηα απηά, νθείισ κηα ηδηαίηεξε αλαθνξά -από θαξδηάο- ζηνλ Γεώργιο Τενεκίδη, ηνλ Γημήηρη Δσρσγένη θαη ηνλ Κραηερό Ιωάννοσ. Σνλ πξώην, γηα ηε κνλαδηθή ηνπ δεμηόηεηα, πέξα από ν,ηηδήπνηε άιιν, λα ζέηεη ην δηεζλέο δίθαην ζηελ ππεξεζία ησλ εζληθώλ ζεκάησλ. Σνλ δεύηεξν, γηα ηελ εθιεπηπζκέλε, πξσηνπόξα λνκηθή ζθέςε ηνπ ζε ζέκαηα δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ. Σνλ ηξίην, γηαηί δίδαμε ηε καρεηηθή -ζηξαηεπκέλε ζα έιεγα- αληίιεςε γηα ζέκαηα δηεζλνύο δηθαίνπ, ηδίσο ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζηα εζληθά ζέκαηα. Καζεγεηήο ηέιηνο Πεξξάθεο Γηεπζπληήο ΔΚΔΚΓΑΑΓ Αζήλα, Οθηώβξηνο

10 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Αξκ.=Αξκελφπνπινο ΓΔ ΓΗ= Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ, Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο ηξαηνχ Γ=Γίθε ΓΑΓ= Γηεζλέο Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην ΓΓΓΘ= Γηεζλέο Γηθαζηήξην Γηθαίνπ Θάιαζζαο ΓΠΘ= Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ΓηΑ= Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ ΔΓΓ=Δπηζεψξεζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ(Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ) ΔΓΓΓ= Δπηζεψξεζε Γεκνζίνπ θαη Γηεζλνχο Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ ΔΓΚΑ= Δπηζεψξεζε Γηθαίνπ Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο EE=Eπξσπατθή Έλσζε ΔΔΓ= Δπηζεψξεζε Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ ΔΔΓΑ= Διιεληθή Δπηηξνπή Γηεζλνχο Ακλεζηίαο ΔΔΓΓΓ= Διιεληθή Δηαηξεία Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ ΔΔΓΔΚΑ= Διιεληθή Δηαηξεία Γηθαίνπ ηεο Δξγαζίαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο EEEπξΓ=Διιεληθή Δπηζεψξεζε Δπξσπαηθνχ Γηθαίνπ EEN=Έλσζε Διιήλσλ Ννκηθψλ ΔΚΔ= Δπηζεψξεζε Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ ΔΚΔΜ=Διιεληθφ Κέληξν Δπξσπαηθψλ Μειεηψλ ΔΛΗΑΜΔΠ= Διιεληθφ Ίδξπκα Δπξσπατθήο θαη Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο ΔιιΓηθ =Διιεληθή Γηθαηνζχλε ΔπξΓΑ=Δπξσπαηθή χκβαζε Γηθαησκάησλ Αλζξψπνπ Θ= Θέκηο IAA=Iλζηηηνχην Ακπληηθψλ Αλαιχζεσλ ΗΓΓΓΓ= Ηλζηηηνχην Γηεζλνχο Γεκφζηνπ Γηθαίνπ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ Θεζζαινλίθεο ΗΓΗ=Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ ρέζεσλ ΗΓΝΜ ΚΡΗΠΖ= Ηδξπκα Γηεζλψλ Ννκηθψλ Μειεηψλ Καζεγεηνχ Ζιία Κξίζπε θαη Γξ. Α. ακαξά- Κξίζπε ΗΜΓΑ= Ίδξπκα Μαξαγθνπνχινπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ ΚΓΔΟΓ=Κέληξν Γηεζλνχο θαη Δπξσπαηθνχ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ ΚΟΤΦΑ Κ. (δηεχζπλζε έθδνζεο) πιινγή Κεηκέλσλ ΓΑΓ= Κνχθα Κ. (επηκ.), πιινγή Κεηκέλσλ Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ, Διιεληθή Δπηηξνπή γηα ηελ Δθαξκνγή θαη Γηάδνζε ηνπ Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ, Κ. θαθηαλάθε, Θεζζαινλίθε, 2011 ΝΓ=Νένλ Γίθαηνλ ΝνΒ = Ννκηθφ Βήκα ΠΛνγ= Πνηληθφο Λφγνο ΠνηλΓηθ=Πνηληθή Γηθαηνζχλε ΠνηλΥξνλ= Πνηληθά Υξνληθά ΔΘΑ=ρνιή Δζληθήο Άκπλαο η.= ηεχρνο Σν=Σν χληαγκα Τ.Α.Ζ.Δ.Π. =Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ ΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο Τπεξ.= (πεξηνδηθφ) Τπεξάζπηζε ρ.ρξ.=ρσξίο ρξνλνινγία ADM= Annuaire du Droit de la Mer AFDI= Annuaire Français de Droit International 10

11 AIDH= Annuaire International des Droits de l Homme AJIL=American Journal of International Law ASIL= American Society of International Law EHRLR= European Human Rights Law Review EJIL=European Journal of International Law FMDH= Fondation Marangopoulos pour les Droits de l Homme Fondation Krispis= Fondation Prof. E. Krispis et Dr Samara-Krispi HRIR= Hellenic Review of International Relations HRLJ= Human Rights Law Journal HRQ= Human Rights Quarterly ICLQ= International and Comparative Law Quarterly ICSID Review-Foreign Investment Journal= International Center for Settlements of Investment Disputes IDI= Institut de Droit International IJMGR= International Journal on Minority and Group Rights IJRL= International Journal of Refugee Law ILA= International Law Association ILT= International Legal Theory IRRC= Ηnternational Review of the Red Cross JCSL= Journal of Conflict and Security Law JDI= Journal de Droit International JICL=Journal of International and Comparative Law JILPAC= Journal for International Law of Peace and Armed Conflict LJIL=Leiden Journal of International Law MFHR= Marangopoulos Foundation for Human Rights MJHR= Mediterranean Journal of Human Rights NYIL=Netherlands Yearbook of International Law Perrakis St.- Marouda M.-D. (ed.), Armed conflicts = Perrakis St.- Marouda M.-D. (ed.), Armed conflicts and International humanitarian law: 150 years after Solferino, Editions Ant.N.Sakkoulas/Bruylant, Athènes-Bruxelles, 2009 RBDI= Revue Belge de Droit International RCADI= Recueil des Cours de l'academie de Droit International RDIC= Revue de Droit Intenational Comparé RGDIP=Revue Générale de Droit International Public RHDE= Revue Hellénique de Droit Européen RHDI=Revue Hellénique de Droit International RHDP= Revue Européenne de Droit Public RIDC= Revue Internationale de Droit Comparé RTDH= Revue trimestrielle des droits de l'homme SFDI= Société Française pour le Droit International 11

12 1.ΓΗΔΘΝΔ ΓΗΚΑΗΟ: ΓΔΝΗΚA Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΑΝΓΡΔΟΠΟΤΛΟ Γ., Γηεζλέο Γίθαηνλ, Αζήλα, 1977 ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ Κ.- ΜΑΓΚΛΗΒΔΡΑ Κ. (επηκ.), Σν Γίθαην ηεο Γηεζλνχο Κνηλσλίαο, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, 2011 ΒΑΛΛΖΝΓΑ Π.Γ., Γεκφζηνλ Γηεζλέο Γίθαηνλ, Θεζζαινλίθε, 1959 ΔΤΣΑΘΗΑΓΖ Κ., χζηεκα Γηεζλνχο Γηθαίνπ, ηνκ. Α / Β, 1942/1947 ΔΤΣΑΘΗΑΓΖ Κ., Μαζήκαηα Γηεζλνχο Γηθαίνπ, 1944 ΔΤΣΑΘΗΑΓΖ Κ., Γηεζλέο Γίθαηνλ, Αζήλα, 1950/ 1977 ΔΤΣΑΘΗΑΓΖ Κ., Γηεζλέο Γίθαηνλ, η.2, Αζήλα, 1979 ΔΤΣΑΘΗΑΓΖ Κ., Γηεζλέο Γίθαηνλ, Παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο 1961,1963,1967,1969 (ηεχρε Α, Β, Γ, Γ ) ΔΦΣΔΡΟΤ-ΚΤΡΗΑΚΟΤ, Αιιειεζλέο ηεο Διιάδνο Γίθαηνλ, 1860 ΕΧΣΗΑΓΖ Γ., Γηεζλέο Γεκφζηνλ Γίθαην, η. Η, Αζήλα, 1973 ΗΧΑΝΝΟΤ Κ.-ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Κ.-ΡΟΕΑΚΖ Υ.-ΦΑΣΟΤΡΟ Α., Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, η. Β, εκηη. Α, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1983 ΗΧΑΝΝΟΤ Κ.-ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Κ.-ΡΟΕΑΚΖ Υ.-ΦΑΣΟΤΡΟ Α., Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην: Οη θνξείο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηε δηεζλή έλλνκε ηάμε (Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο), Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1990 ΗΧΑΝΝΟΤ Κ.-ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Κ.-ΡΟΕΑΚΖ Υ.-ΦΑΣΟΤΡΟ Α., Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην. Αξκνδηφηεηεο ζην δηεζλέο δίθαην. (Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο), Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1991 ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ-ΣΡΑΣΖ., Δγρεηξίδην Γεκνζίνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, 1943 ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ-ΣΡΑΣΖ., Γηεζλέο Γεκφζηνλ δίθαηνλ, 1946 ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ ΣΡΑΣΖ., Γηεζλέο Γεκφζην Γίθαηνλ, ηεχρ. Α / Β, Αζήλα, 1963 ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Γ., Γεκφζηνλ Γηεζλέο Γίθαην, η. ΗΗΗ, Δθδ. άθθνπια, Αζήλαη- Θεζζαινλίθε,

13 ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Γ., Γεκφζηνλ Γηεζλέο Γίθαην, Η. Δηζαγσγή-Γεληθαί Αξραί- Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ-Ο.Ζ.Δ., Δθδ. 4 ε, Δθδ. άθθνπια, Θεζζαινλίθε, 1986 ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Κ., Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, η. Α (Παξαδφζεηο), Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1989/1990 ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Κ., Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, η. Α, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή, 1991 ΠΑΝΟΠΟΤΛΟ Γ., Δπηηνκή δεκνζίνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, 1895 ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΛ., Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, Αζήλα, 1971 ΡΟΤΚΟΤΝΑ Δκ., Γηεζλέο Γίθαην, η. ΗΗΗ, Παξαδφζεηο, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή, 1983 ΡΟΤΚΟΤΝΑ Δκ., Γηεζλέο Γίθαην, η. Α, γ εθδ., Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 2004 ΡΟΤΚΟΤΝΑ Δκ., Γηεζλέο Γίθαην, η. Β, β εθδ., Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 2005 ΡΟΤΚΟΤΝΑ Δκ., Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, 2011 ΑΡΗΠΟΛΟ Ν.Η., Σα ησλ Δζλψλ ελ εηξήλε θαη ελ πνιέκσ λφκηκα, Αζήλα, 1860 ΑΣΛΑΝΖ Υ., Θεκειηψδεηο έλλνηεο θαη δηαζηάζεηο ηεο δηεζλνχο θαη επξσπατθήο έλλνκεο ηάμεο. Μηα εηζαγσγή ζην Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 2005 ΔΦΔΡΗΑΓΖ η., Σν κέιινλ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, 1920 ΔΦΔΡΗΑΓΖ η., Μαζήκαηα Γηεζλνχο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Σππνγξαθείνλ Γ. Καιιέξγε & ηα, Αζήλαη, 1925 ΔΦΔΡΗΑΓΖ η., Μαζήκαηα Γηεζλνχο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Σππνγξαθείνλ Γ. Καιιέξγε & ηα, η.α /β έθδνζε θαη η. Β Αζήλαη, 1928 ΔΦΔΡΗΑΓΖ η., Μαζήκαηα Γηεζλνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ, Βηβιίν Α. Σν ελ εηξήλε Γηεζλέο δεκφζηνλ δίθαηνλ, 1925, Βηβιίν Β, Γηεζλείο δηαθνξαί θαη ζπγθξνχζεηο, , Γεπηέξα έθδνζηο αλαζεσξεκέλε ηνπ Α Βηβιίνπ, 1937 ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ Η., Γεκφζηνλ Γηεζλέο Γίθαηνλ, 1 ε έθδνζε, Αζήλαη, 1933 ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ Η.Γ., χζηεκα ηεο ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο ηνπ δεκνζίνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, 1933 ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ Η., Γεκφζηνλ Γηεζλέο Γίθαηνλ, Αζήλα, 1940 ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ Η., Γεκφζηνλ Γηεζλέο Γίθαηνλ, 4 ε έθδνζε, Α. Ν. άθθνπιαο, Αζήλαη,

14 ΣΔΝΔΚΗΓΖ Γ.-ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ Α., εκεηψζεηο Γεκνζίνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, Δθδ. Παπαδήζεο, Αζήλαη, 1965 ΣΔΝΔΚΗΓΖ Γ., Γεκφζηνλ δηεζλέο δίθαην, Α, Θεζζαινλίθε, 1943 ΣΔΝΔΚΗΓΖ Γ., Γεκφζηνλ δηεζλέο δίθαην, Α, Αζήλαη, 1957 ΣΔΝΔΚΗΓΖ Γ., Γεκφζηνλ δηεζλέο δίθαην, Α, Β, Έθδνζηο, 1959 ΣΔΝΔΚΗΓΖ Γ., Γεκφζηνλ δηεζλέο δίθαην, η. Α., Σκήκα πξψηνλ-γεληθή Θεσξία ηνπ Γεκφζηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ/ Αη πεγαί ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ,γ έθδνζε, Δθδ. Παπαδήζε, Αζήλα, 1977 ΥΡΤΑΝΘΟΠΟΤΛΟ Π.Ν., Πξαγκαηείαη πεξί αιιεινεζλνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ, η.α, 1864 ROUKOUNAS E., «Engagements parallèles et contradictoires», 206 RCADI, ROUCOUNAS E., Facteurs privés et droit international public, 298 RCADI, SÉFÉRIADÈS S., «Principes généraux du droit international de la paix», 34 RCADI, SPIROPOULOS J., Théorie générale du droit international, 1930 SPIROPOULOS J., Traité théorique et pratique de droit international public, LGDJ, Paris, 1933 Β. ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΒΔΨΚΟΠΟΤΛΟ Ν.Γ., Ζ Γλσζηνπνίεζηο ελ ησ Γεκφζησ Γηεζλεί Γηθαίσ, Αθνί Π.άθθνπια, Αζήλαη, 1967 ΓΗΠΛΑ Υαξ., «Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ δηεζλψλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ: κία λέα απεηιή γηα ηελ ελφηεηα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ;» ζην ΠΔΡΡΑΚΖ η. (επηκ.) Παγθφζκηα Γηαθπβέξλεζε. Γηεζλέο Γίθαην θαη Γηεζλείο ρέζεηο ζηελ απγή ηνπ 21 νπ αηψλα, ΔΔΓΓΓΓ, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 2006, ΓΡΟΟ, «Πεξί ηνπ ηξφπνπ ηεο γελέζεσο θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ φξνπ δηεζλέο δίθαην», Νενειιεληθή Δπηζεψξεζε, ΔΤΣΑΘΗΑΓΖ Κ., Μαζήκαηα Γηεζλνχο Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ, 1947 ΕΧΣΗΑΓΖ Γ., Σν αλαγθαζηηθφ δηεζλέο δεκφζηνλ δίθαηνλ: ζπκβνιή εηο ηελ έξεπλα ηεο θχζεσο ησλ θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, Αθνί Π. άθθνπια, Θεζζαινλίθε, 1968 ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ-ΣΡΑΣΖ., Ο κεηαβαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ θαλφλσλ δηεζλνχο δηθαίνπ,

15 ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Γ.., «Σν δηεζλέο δίθαην ηεο επνρήο καο- Ζ επίδξαζηο ησλ νινθιεξσηηθψλ ζπζηεκάησλ επί ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ» (εηξά δηαιέμεσλ ηεο Αλσηέξαο ρνιήο Πνιέκνπ Θεζζαινλίθεο Η), Θεζζαινλίθε, 1965 ΜΑΡΟΤΓΑ Μ.-ΝΣ., «Απεηιείηαη ε ζπλνρή ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ δηεζλψλ δηθαηνδνηηθψλ ζεζκψλ πνπ επηιακβάλνληαη δεηεκάησλ πνηληθήο θαηαζηνιήο παξαβηάζεσλ ηνπ αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ;», ζην ΚΟΤΦΑ Κ.-ΠΑΕΑΡΣΕΖ Φ. (επηκ.), Ζ δηεζλήο πνηληθή δηθαηνζχλε σο κεραληζκφο επηβνιήο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, Έλσζε Γηεζλνχο Γηθαίνπ (ILA)-Ηλζηηηνχην Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ, Δθδ. άθθνπια, Θεζζαινλίθε, 2007, ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Κ., Θέκαηα Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο, β έθδνζε, Δθδ. Αλη. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1999 ΡΟΤΚΟΤΝΑ Δκ., «χγρξνλα δεηήκαηα ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ», 73 Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, 1998 ΣΡΔΗΣ Γ., Αη Μεγάιαη Γπλάκεηο ελ ησ Γηεζλεί Γηθαίσ (Δλαθηήξηνλ κάζεκα ελ ησ Παλεπηζηεκίσ), 2 RDILC, 1900 ΣΑΛΣΑ Γξ., «Ο εθζπρξνληζκφο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ Άκεζε δηεζλήο πνιηηηθή αλαγθαηφηεηα», 6 Γεσπνιηηηθή, 2000 ΦΑΣΟΤΡΟ Α., «Ο ηξίηνο θφζκνο θαη ην ζχγρξνλν δηεζλέο δίθαην», Δπνρέο, , ΥΑΣΕΖΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Κ.- ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ Μ., «Σν Γηεζλέο Γίθαην κεηά ηνλ Πφιεκν ζην Ηξάθ: Μεξηθέο Πηπρέο θαη Γηαπηζηψζεηο», 3 Γεσζηξαηεγηθή, 2003 ÉCONOMIDÈS C., «La Démocratie, la Politique Extérieure et le Droit International», 2 RHDI, FATOYROS A., International Law in the era of global integration, Droit et Justice, Mélanges N. Valticos, Pédone, Paris, 1999, ΚOUFA Κ. (ed.), Multiculturalism and international law, Thesaurus Acroasium. Vol XXXV, Sakkoulas, Athens- Thessaloniki, 2007 KOUFA K. (ed.), International law enforcement- new tendencies, Thesaurus Acroasium. Vol XXXVI, Sakkoulas, Athens- Thessaloniki, 2010 POLITIS N., Le problème des limitations de la souveraineté et la théorie de l abus des droits dans les rapports internationaux, 6 RCADI, POLITIS N., Les nouvelles tendances du droit international, Paris, 1927 POLITIS N., La Morale Internationale, Neuchâtel,

16 ROUKOUNAS E., «L'urgence et le droit international: Le droit international et le temps», SFDI, colloque de Paris, Pedone, Paris, STREIT G., Les Grandes puissances dans le Droit International, RDILC, 2, 1900 STRIBIS I., La manifestation des lacunes en droit international public, thèse, Paris, 2001 VALTICOS N., «Pluralité des ordres juridiques internationaux et unité du droit international», in Theory of international Law at the Threshold of the 21st century, Esseys in honour of K. Skubiszewski, ed. By J. Makarczyk, Kluwer Law International, The Hague, XANTHAKI A., Multiculturalism and international law: Discussing universal standards, 32 HRQ, YOKARIS A., Le droit international face au défi de la diversité culturelle, 62 RHDI, 2/ Α. ΗΣΟΡΗΑ 2. ΗΣΟΡΗΑ, ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΑΓΓΔΛΖ, Σν δίθαηνλ ηνπ πνιέκνπ θαη ησλ αηρκαιψησλ θαηά Θνπθπδίδελ, 1946 ΒΛΑΥΟ Γ., Ζ ηδέα ηνπ ειεπζέξνπ αλζξψπνπ ζηε Γεκνθξαηία ησλ Αζελαίσλ. Ζ καξηπξία ηνπ Γεκνζζέλε, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1992 ΒΟΤΡΒΑΥΖ Δι., Ζ Ναπκαρία ησλ Αξγηλνπζψλ, Δθδ. Δλάιηνο, Αζήλα, 2008 ΚΟΤΡΑΚΖ Ν., «Ο ζεζκφο ηνπ αζχινπ ζηηο αξραίεο ειιεληθέο πνιηηείεο», 2 Πξφζθπγεο, επ. MAΡΗΓΑΚΖ Γ., Ζ δίθε ησλ ελ Αξγηλνχζαηο ληθεηψλ, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή, 1990 ΜΠΔΗΛΑ-ΜΑΚΡΗΓΖ Δ., Οη αγγιηθέο δηαθεξχμεηο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ηνπ αηψλα, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1995 ΑΚΔΛΛΑΡΗΑΓΖ., «Σν δίθαηνλ ηνπ πνιέκνπ θαη ησλ αληηπνίλσλ παξά ηνηο αξραίνηο Διιεζη», Θ, 1946, 54-57, 86, ΣΔΝΔΚΗΓΖ Γ., Αη αξραηνειιεληθαί ξίδαη ηνπ εηθνζηέλα, Λφγνο Παλεγπξηθφο, Πάληεηνο Αλσηάηε ρνιή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα, 1962 MARIDAKIS G., «Un précedent du procès de Nuremberg tiré de l histoire de l Ancienne Grèce», 4 RIDC, 4/

17 SÉFÉRIADÈS S., La conception de neutralité dans l ancienne Grèce, RDILC, 1935 STREIT G., «La conception du droit international privé d après la doctrine et la pratique en Grèce», 20 RCADI, TÉNÉKIDES G., L amphictyonie de Delphes et la Ligue de Corinthe dans leurs affinités avec la S. D. N., ελ R.G.I., 1931 TÉNÉKIDÈS G., La notion juridique d indépendance et la tradition hellénique. Autonomie et fédéralisme aux V et IV siècles avant J-C., Collection de l Institut Français d Athènes, 1954 TÉNÉKIDÈS G., Droit international et communautés fédérales dans la Grèce des Cités (V- III siècle avant J.-C.), 90 RCADI, TÉNÉKIDÈS G., «Le fédéralisme grec du V au III siècle avant J.-C.», ζην Le Fédéralisme, Presses Universitaires de France, 1956 TÉNÉKIDÈS G., «L'Amphictionie delphique. Légende et réalité», Annuaire de l'association des auditeurs et anciens auditeurs de I Académie de droit international de La Haye, TÉNÉKIDÈS G., «L'uniformité des régimes politiques au sein des Ligues et Confédérations grecques à l'époque classique», Festschrift fur Alfred Verdross, Vienne, TÉNÉKIDÈS G., «Platon, théoricien de l 'Organisation internationale», extrait des Annales du Centre universitaire méditerranéen, t. XXII, , Nice, TÉNÉKIDÈS G., «Esquisse d'une théorie des droits internationaux de l'homme dans la Grèce des Cités», Revue des droits de l'homme, III, 2-70, Β. ΘΔΧΡΗΑ/ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΓΗΟΚΑΡΖ Α., Ζ ζπγθξηηηθή έξεπλα ζην Γεκφζην Γηεζλέο θαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ δίθαην, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1985 ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ Η., πγθξηηηθή επηζηήκε ηνπ Γηθαίνπ θαη Γηεζλέο Γίθαην, η.4, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1992 ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ, Πεξί ηεο έλλνηαο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ απφ θξηηηθφθηινζνθηθήο άπνςεσο, 1926 ΜΠΛΔΣΑ Α., χγρξνλνη ζνβηεηηθαί θαηεπζχλζεηο εηο ηελ επηζηήκελ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, Αζήλα, 1966 ΡΑΤΣΟΠΟΤΛΟ Δπ., Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή,

18 ΡΑΤΣΟΠΟΤΛΟ Δπ., Γηαδξνκή, ζεσξία θαη γιψζζα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ: «Αληηθεηκεληζκφο» ή δηεζλέο θνηλφ ζπκθέξνλ; Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1997 ΡΟΕΑΚΖ Υξ., «Μία παξεμήγεζε πνπ δηαησλίδεηαη. Δίλαη δίθαην ην δηεζλέο δίθαην;», 26 Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή Πνιηηηθή, ΚΟΤΣΔΡΖ Θ., «Ζ θχζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνζίνπ δηεζλνχο δηθαίνπ», ζην ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ Κ.- ΜΑΓΚΛΗΒΔΡΑ Κ. (επηκ.), Σν Γίθαην ηεο Γηεζλνχο Κνηλσλίαο, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, ΣΕΔΒΔΛΔΚΟ Β., «Απαληήζεηο ζην ζεζκηθφ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ: Ννκηθφο πινπξαιηζκφο δίρσο ηεξαξρία ή κήπσο θαη ε ζεζκηθή «αβξφηεηα» ηα φξηά ηεο; Με αθνξκή ηηο απνθάζεηο ηνπ ΔΓΓΑ ζηηο ππνζέζεηο Bosphorus θαη Behrami/Saramati, εθθάλζεηο ηεο «ζπζηεκηθήο ελζσκάησζεο εληφο ηνπ επξσπαηθνχ ππνζπζηήκαηνο θαη ππαγσγή απηνχ ζην επξχηεξν ζχζηεκα», Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, επεηεηαθφ ηεχρνο, ΣΑΣΟ Κ, Αη θηινζνθηθαί βάζεηο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, Αξρ. Φηι. Καη Θεσξ. Δπηζηεκψλ, 1930 EUSTATHIADES C., Droit comparé et méthode comparative en droit international public, Festschrift P. Zepos, 1973 FATOYROS A., Radical perceptions of International Law, ASIL, Proceedings, 66, GOURGOURINIS A., General/Particular International Law and Primary/Secondary Rules: Unitary Terminology of a Fragmented System, 22 EJIL, 4/2011 LAVRANOS N., National Courts, Domestic Democracy and the evolution of International Law: A reply to Eyal Benvesti and George Downs, EJIL, Vol.20 no.4, 2009 ROUKOUNAS E., «The Idea of Justice in the Works of Early Scholars of International Law», dans L. Boisson de Chazournes et V. Gowlland-Debbas (dir. publ.), The International Legal System in Quest of Equity and Universality/ L ordre juridique international, un système en quête d'équité et d'universalité, Liber Amicorum Georges Abi-Saab, La Haye, Boston, Londres, SCOUTERIS T., The new approaches to International Law and its impacts on Contemporary International Legal Scholarship, 10 Leiden Journal of International Law, SCOUTERIS T.-KORHONEN O., Under Rhode s Eyes : The Old and New International Law at Looking Distance, 11 Leiden Journal of International Law, TASIOULAS J.- BESSON S., "The philosophy of International Law", Oxford University Press, Oxford,

19 Γ. ΔΛΛΖΝΔ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟΗ ΛΗΑΚΟΤΡΑ Π., «Βηνγξαθηθά Απνηππψκαηα : Σηκή ζηνλ Υξήζην Ρνδάθε», ζην ΠΔΡΡΑΚΖ η. (επηκ.), Σηκεηηθφο Σφκνο Υξήζηνπ Ρνδάθε, Η. ηδέξεο, Αζήλα, 2011 ΜΠΡΔΓΖΜΑ Α., Οη Έιιελεο δηεζλνιφγνη ζηελ Αθαδεκία ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηεο Υάγεο ( ). Μηα αδηάιεηπηε ζπκβνιή ζηελ επηζηήκε ηνπ Γεκφζηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, ΗΓΝΜ Κξίζπε, Δθδ. άθθνπια, Αζήλα- Θεζζαινλίθε, 2012 ΠΔΡΡΑΚΖ η. (επηκ.), Μλήκε Νηθνιάνπ Βαιηηθνχ, ΔΔΓΓΓ, Δθδ. Αλη.Ν.άθθνπια, Αζήλα, 2005 (κε ζπκβνιέο ησλ Δ.Ρνχθνπλα, Α. Φαηνχξνπ, Υ. Ρνδάθε,. Πεξξάθε, Λ.-Α. ηζηιηάλνπ, Ζ. Νηθνιαθνπνχινπ- ηεθάλνπ) ΠΔΡΡΑΚΖ η. (επηκ.), Σηκή Αξγχξε Φαηνχξνπ, Διιεληθή Δηαηξεία Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 2005 ΡΟΕΑΚΖ Υ., «Σηκή Αξγχξε Φαηνχξνπ», ζην ΠΔΡΡΑΚΖ η. (επηκ.), Σηκή Αξγχξε Φαηνχξνπ, Δθδ. Αλη.Ν.άθθνπιαο, Αζήλα, 2005 ΣΔΝΔΚΗΓΖ Γ., «ηπιηαλφο εθεξηάδεο», χκκεηθηα εθεξηάδνπ, Αζήλα, 1961, XV επ. EUSTATHIADÈS C.., «Nicolas Politis Professeur», ζην EUSTATHIADÈS C., Etudes de Droit International ( ), t. III, Athènes, 1959, 385 PAPADAKI M., 'Government Intellectuals': Nicolas Politis - An Intellectual Portrait, 23 EJIL, 1/2012 TSAGOURIAS N., Nicolas Politis initiatives to outlaw war and to define aggression, and the vocabulary of progress in international law, 23 EJIL, 1/ SICILIANOS L.-A.- SKOUTERIS T., The European Tradition in International Law: Nicolas Politis, Editorial Note, 23 EJIL, 1/2012 SKOUTERIS Th., The vocabulary of progress in Interwar International Law: an intellectual portrait of Stelios Seferiades, EJIL, vol.16 no.5, ΓΗΔΘΝΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ/ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΤΣΑΘΗΑΓΟΤ, Ζ πλδηάζθεςηο ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ θαη ν Υάξηεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ΖΡΑΚΛΔΗΓΖ Α., Ζ δηεζλήο θνηλσλία θαη νη ζεσξίεο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, Η. ηδέξεο Αζήλα, 2000 ΗΧΑΝΝΟΤ Κ., Ζ νξγάλσζε ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο, Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδφζεηο, ηεχρνο Α /1, Κνκνηελή, 1976 ΗΧΑΝΝΟΤ Κ., Οξγάλσζηο δηεζλνχο θνηλσλίαο, ηεχρνο Α, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή,

20 ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ Π., Ζ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ, 1926 ΚΟΤΓΔΑ., Ζ ηδέα ηεο Κνηλσλίαο ησλ εζλψλ παξά ηνηο Διιεζη, 1928 ΚΟΤΦΑ Κ., Πεξί ηεο πεξηθεξεηαθήο κνξθήο νξγαλψζεσο ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο, Δπηζηεκνληθά Γεκνζηεχκαηα ΗΓΓΓΓ, Θεζζαινλίθε, 1975 ΚΟΤΦΑ Κ., Ζ δηθαητθή νξγάλσζε ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο, Δθδ. άθθνπια, Θεζζαινλίθε, 1988 ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ, Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα ζε θίλεζε. πκβνιέο ζηε κλήκε Γεψξγηνπ Σελεθίδε, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 2006 ΡΟΤΚΟΤΝΑ Δ., Οη κεηακνξθψζεηο ηεο Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο, Αλάηππνλ εθ ησλ πξαθηηθψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, Σ.80, η. Γ, Αζήλα, 2005 ΡΟΤΚΟΤΝΑ Δ., «Ζ δηεζλήο δηάζηαζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ», 35 ΓηΑ, ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ Μ., «Γηαπνιηηηζκηθέο δηαδξνκέο θαη θπξηαξρία ζηε δηεζλή έλλνκε ηάμε», ζην ΝΟΜΟ, Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηεο ρνιήο Ννκηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, Αθηέξσκα ζηελ Καζεγήηξηα Καιιηφπε Κ. Κνχθα, 12, Θεζζαινλίθε, 2010, ΒΟΛΟΠΟΤΛΟ Κ., «Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο», ζην ΔΤΡΤΓΔΝΖ Γ.- ΚΟΤΛΟΤΜΠΖ Θ.- ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Γ.- ΒΟΛΟΠΟΤΛΟ Κ. (επηκ.), Δηζαγσγή ζηε Γηεζλή Οξγάλσζε ηεο Γηεζλνχο Κνηλσλίαο, άθθνπιαο, Θεζζαινλίθε ΦΤΡΖ Κ., Ζ ΚηΔ θαη ε Γηεζλήο Οηθνλνκηθή πλδηάζθεςηο ηεο Γελεχεο ηνπ Μαΐνπ Ζ Γηεζλήο Κξίζηο, Αξρείνλ Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (ηφκνο Ζ ), Αζήλα, 1929 ΣΔΝΔΚΗΓΖ Γ., Γηπισκαηηθαί θαη λνκηθαί κέζνδνη εηο ηαο δηεζλείο ζρέζεηο, Δηο ζχκκηθηα πξνο ηηκήλ Γεσξγίνπ ηξέηη, Β, Αζήλαη, 1940 ΣΔΝΔΚΗΓΖ Γ., Communauté internationale et régimes intérieurs ΥΑΣΕΖΒΑΗΛΔΗΟΤ, Δπξσπατθή Έλσζηο, 1932 ΥΔΗΛΑ Δηξ., Γηεζλήο Κνηλσλία. Γηαρξνληθέο θαη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο. Ζ ζπκβνιή ηνπ Παλαγή Παπαιεγνχξα, Ζξφδνηνο, Αζήλα, 2006 CHATZIKONSTANTINOU K., A Medieval Plan on Universal Peace: De Monarchia of Dante Alighieri, HRIR, v.2 (1), Καη ειιεληθά, «Dante Alighieri, De Monarchia: Έλα Μεζαησληθφ Πνηεηηθφ Κείκελν γηα ηελ Παγθφζκηα Δηξήλε», ζην Πξαθηηθά πλεδξίνπ «Γίθαην θαη Σέρλε ηνπ Λφγνπ» Ννε. 2004, Δθδφζεηο άθθνπια, Θεζζαινλίθε 2006 FATOYROS A., Participation of the new States in the international legal order of the future, in FALK R.A.- BLACK C.E. (eds.), The Future of the International Legal Order, Vol. 1, Trends and Patterns, Princeton, 1969,

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γ η ά λ λ ε ο Κ Σ Ι Σ Α Κ Ι Λέθηνξαο Ννκηθήο ρνιήο Γ.Π.Θ. Γηθεγόξνο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γ η ά λ λ ε ο Κ Σ Ι Σ Α Κ Ι Λέθηνξαο Ννκηθήο ρνιήο Γ.Π.Θ. Γηθεγόξνο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γ η ά λ λ ε ο Κ Σ Ι Σ Α Κ Ι Λέθηνξαο Ννκηθήο ρνιήο Γ.Π.Θ. Γηθεγόξνο Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 3 Ιαλνπαξίνπ 1971 Γηεύζπλζε: Θέκηδνο 2, 14671 Δθάιε-Αζήλα Σειέθσλν: 6944-452761 Σειεθηππσηήο:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Μ. Σταμάτης, καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου, Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κώστας Μ. Σταμάτης, καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου, Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κώστας Μ. Σταμάτης, καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου, Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου έλαβε πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Ειρηνευτικές Δυνάμεις του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών μετά το 2000»

«Οι Ειρηνευτικές Δυνάμεις του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών μετά το 2000» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατάλογος περιοδικών Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει όλα τα περιοδικά ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα που διαθέτει η βιβλιοθήκη του ΔΣΑ. Η καταγραφή γίνεται αλφαβητικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ goo ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

þÿºá Ä Ã «ÈÅDZà µ½ Í» õ

þÿºá Ä Ã «ÈÅDZà µ½ Í» õ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Articles 1983 þÿÿ¹ µ³³å õ¹Â ÀÁ ÃÉÀ¹º  þÿµ»µå µá ±Â Ä Â ÅÁ º±¹ þÿºá Ä Ã «ÈÅDZà µ½ Í» õ þÿèåç¹±äṺì

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ

Διαβάστε περισσότερα