ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ"

Transcript

1 Δπξσπατθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη Αλζξσπηζηηθήο Γξάζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Επιμέλεια: Καθηγητής τέλιος Περράκης Αζήλα, επηέκβξηνο

2 -ΠΡΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧMA -ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΓΗΔΘΝΔ ΓΗΚΑΗΟ: ΓΔΝΗΚA Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΡΓΑ Β. ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΔΡΓΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 2.ΗΣΟΡΗΑ, ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ Α. ΗΣΟΡΗΑ Β. ΘΔΧΡΗΑ/ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Γ. ΔΛΛΖΝΔ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟΗ 3.ΓΗΔΘΝΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ/ΚΟΗΝΧΝΗΑ 4. ΠΖΓΔ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑIOY Α. ΓΔΝΗΚΑ Β. ΓΗΚΑΗΟ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ - ΤΜΦΧΝΗΔ ΑΠΛΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΜΟΡΦΖ Γ. ΔΘΗΜΟ Γ. ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ Δ. ΑΠΟΦΑΔΗ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ Ε. ΜΟΝΟΜΔΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ. ΑΛΛΑ 5. ΥΔΔΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ/ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 6. ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ -ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΚΑΗ ΑΛΛΟΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΖ ΚΡΑΣΗΚΟΗ ΓΡΧΝΣΔ 7. ΚΡΑΣΟ Α.ΓΔΝΗΚΑ/ΔΗΓΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ Β. ΔΓΑΦΟ Γ. ΤΝΟΡΑ Γ. ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ Δ. ΓΗΑΓΟΥΖ Σ. ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΑΤΛΗΑ-ΔΣΔΡΟΓΗΚΗΑ Ε. ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ Ζ. ΑΠΟΣΡΑΣΗΚΟΠΟΗΖΖ Θ. ΑΛΛΑ 2

3 8. ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α. ΓΗΔΘΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΔΝΗΚΑ Β. Ο.Ζ.Δ./ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΟΡΓΑΝΧΔΗ ΖΝ. ΔΘΝΧΝ Γ. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Η. ΣΟΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΥΧΡΟ: α. ΓΔΝΗΚΑ β. ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ γ. ΟΑΔ δ. ΝΑΣΟ ε. Δ.Δ ζη. ΑΛΛΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΥΖΜΑΣΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΗΗ. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΗ Δ ΑΦΡΗΚΖ, ΑΗΑ θιπ. Γ. ΔΗΓΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ 9. ΔΗΡΖΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΓΗΔΘΝΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ Α.ΓΔΝΗΚΑ Β. ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ Γ. ΓΗΑΗΣΖΗΑ Γ. ΑΛΛΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΡΟΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΘΔΜΧΝ/ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ 10. ΠΡΟΦΤΓΖ ΣΖ ΒΗΑ JUS AD BELLUM Α. ΥΡΖΖ ΒΗΑ-ΔΠΔΜΒΑΖ- ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ α. ΓΔΝΗΚΑ β. ΔΠΗΘΔΖ γ. ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ δ. ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ε. CASE STUDIES/ ΠΔΡΗΠΣΧΗΟΛΟΓΗΑ ζη. ΑΝΣΗΠΟΗΝΑ Β. ΝΟΜΗΜΖ ΑΜΤΝΑ Γ. ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Γ. ΓΗΑΦΟΡΑ 11. ΓΗΔΘΝΖ ΔΤΘΤΝΖ A. ΚΡΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ: ΓΔΝΗΚΑ Β. ΔΤΘΤΝΖ ΜΖ ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΓΡΧΝΣΧΝ Γ.ΚΤΡΧΔΗ -ΑΝΣΗΜΔΣΡΑ Γ.ΔΠΑΝΟΡΘΧΔΗ Δ.ΓΗΑΦΟΡΑ 12. ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ Α. ΓΔΝΗΚΑ Β. ΓΗΔΘΝΔ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ/ΓΓΓΓ Γ. ΓΗΑΦΟΡΑ 13. ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΣΧΝ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΛΑΧΝ Α. ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΝΗΚΑ Α.Α ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ: ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ Β. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ/ΓΔΝΗΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ 3

4 Γ. ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Η.ΣΟ ΓΗΚΑΗΟ α. ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ β. ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΦΧΝΑ ΣΟΤ 1966 γ. ΑΛΛΔ ΠΡΑΞΔΗ ΗΗ. ΘΔΜΟΗ/ΟΡΓΑΝΑ ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ α. ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ Γ. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ α. ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ i. ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ ii. ΟΑΔ iii. ΔΔ/ΑΛΛΑ β. ΑΛΛΑ FORA i. ΑΦΡΗΚΖ ii. ΑΗΑ iii. ΑΜΔΡΗΚΖ Δ. ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΔ α) ΠΔΡΗ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΧΝ i) ΓΔΝΗΚΑ ii) ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ β) ΑΝΣΑΛΛΑΓΔ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΧΝ γ) ΓΗΔΘΝΔΗ ΘΔΜΟΗ/ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΔ i) ΟΖΔ ii) ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ 1) ΓΔΝΗΚΑ 2) ΤΜΒΑΖ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΔΘΝΗΚΔ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΔ 3) ΔπξΓΓΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΔ iii) ΓΑΔ/ΟΑΔ δ) ΡΟΜΑ ε) ΔΛΛΑΓΑ ζη) ΑΛΛΑ/ ΓΗΑΦΟΡΑ Σ.ΛΑΟΗ ΑΤΣΟΓΗΑΘΔΖ-ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΛΑΧΝ Ε.ΑΤΣΟΥΘΟΝΔ Ζ. ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ/ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ Θ. ΜΔΣΑΝΑΣΔ Η. ΑΤΛΟ-ΠΡΟΦΤΓΔ α) ΓΔΝΗΚΑ αα) ΔΗΓΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΑΤΛΟΤ β) ΤΠΑΣΖ ΑΡΜΟΣΔΗΑ ΣΟΤ ΟΖΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΤΓΔ γ) ΔπξΓΑ δ) Δ.Δ. ε) ΔΛΛΑΓΑ ζη) ΑΝΖΛΗΚΟΗ-ΠΑΗΓΗΑ δ) ΓΗΑΦΟΡΑ Κ. ΠΑΗΓΗΑ Λ. ΓΤΝΑΗΚΔ Μ. ΓΗΑΚΡΗΔΗ-ΡΑΣΗΜΟ Ν. ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ α) ΓΔΝΗΚΑ 4

5 β) ΔΗΓΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ γ) ΤΜΒΑΖ/ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΑ i) ΟΤΗΑΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ii) ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 0α) ΑΣΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ α) ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ β) ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ γ) ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΠΟΤΡΓΧΝ δ) ΔΗΓΗΚΖ ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ i) ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ ii) ΚΤΠΡΗΑΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ iii) ΔΚ-ΔΔ ε) ΥΔΔΗ ΔπξΓΑ-ΔπξΓΓΑ ΜΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΝΝΟΜΖ ΣΑΞΖ 0) ΓΔΝΗΚΑ i) Δ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ii)ζ ΘΔΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΑ ΓΗΚΑΣΖ ζη) ΔΚ/ΔΔ θαη ΔπξΓΑ Ξ. ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ θαη ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ α) ΓΔΝΗΚΑ β) ΘΔΜΟΗ/ΟΡΓΑΝΑ θαη ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ γ) ΓΔΚ/ΓΔΔ δ)γηδτρτνζ/δξχσδρηκδ ΥΔΔΗ ε) ΥΑΡΣΖ ΘΔΜΔΛΗΧΓΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ζη) ΥΔΔΗ ΔπξΓΑ/ΔπξΓΓΑ ΚΑΗ ΔΔ δ) ΕΖΣΖΜΑΣΑ «ΥΧΡΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ» ε) ΓΗΑΦΟΡΑ Ο. ΔΛΛΑΓΑ θαη ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ Π. ΑΛΛΑ 14. ΓΗΔΘΝΔ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ/ ΓΗΚΑΗΟ ΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΤΡΡΑΞΔΧΝ/ ΓΗΚΑΗΟ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΡΓΑ/ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ-ΓΗΚΑΗΟ ΥΑΓΖ-ΓΗΚΑΗΟ ΓΔΝΔΤΖ Α.Α. ΔΗΓΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ- ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ Β. ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΔΝΟΠΛΧΝ ΤΡΡΑΞΔΧΝ Γ.ΓΗΑΚΡΗΔΗ α. ΣΟΥΟΗ β. MΑΥΖΣΔ/ΑΜΑΥΟΗ Γ. ΑΗΥΜΑΛΧΣΟΗ ΠΟΛΔΜΟΤ Δ. ΟΠΛΑ Σ.ΠΡΟΦΤΓΔ-ΓΤΝΑΗΚΔ-ΠΑΗΓΗΑ Κ.Α. Ε. ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ Γ.Α.Γ-ΠΟΗΝΗΚΖ ΚΑΣΑΣΟΛΖ Ζ. ΚΑΣΟΥΖ Θ.ΥΔΔΗ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ- ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ Η. ΠΔΡΗΠΣΧΗΟΛΟΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ/ ΓΑΓ α. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ β. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΓΑΘΑ γ. ΓΗΑΓΟΖ/ΔΘΝΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔΣΡΧΝ δ. ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΡΗΔΗ ε. ΜΖ ΚΡΑΣΗΚΟΗ ΓΡΧΝΣΔ 5

6 ζη. FACT FINDING δ. ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΑ. ΠΟΛΔΜΗΚΔ ΔΠΑΝΟΡΘΧΔΗ ΗΒ. ΟΤΓΔΣΔΡΟΣΖΣΑ Κ. ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΖ ΓΡΑΖ ΚΑ. ΑΝΣΘΡΧΠΗΣΗΚΖ ΓΡΑΖ- ΓΡΧΝΣΔ: ΓΔΝΗΚΑ ΚΒ. ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ/ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ Λ. ΓΗΑΦΟΡΑ 15. ΓΗΔΘΝΔ ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ/ΓΗΔΘΝΖ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ Η. ΓΗΔΘΝΔ ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ: ΓΔΝΗΚΑ ΗΗ. ΓΗΔΘΝΖ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ: ΓΔΝΗΚΑ Α. ΓΗΔΘΝΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ Β. ΓΗΔΘΝΔ ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ Γ. AD HOC ΓΗΔΘΝΖ ΠΟΗΝΗΚΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ Γ. ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΟΗΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ/ ΠΟΗΝΗΚΖ ΚΑΣΑΣΟΛΖ Δ. ΑΛΛΑ 16. ΓΗΚΑΗΟ ΣΖ ΘΑΛΑΑ Α. ΓΔΝΗΚΑ Β. ΑΗΓΗΑΛΗΣΗΓΑ ΕΧΝΖ Γ. ΤΦΑΛΟΚΡΖΠΗΓΑ Γ. ΑΟΕ Δ. ΝΖΗΑ Z. ΔΛΛΑΓΑ-ΑΗΓΑΗΟ Σ. ΠΔΗΡΑΣΔΗΑ Ζ. ΣΔΝΑ Θ. ΑΛΗΔΗΑ Η. ΓΗΑΦΟΡΑ 17. ΓΗΚΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 18. ΓΗΚΑΗΟ ΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 19. ΓΗΚΑΗΟ ΑΔΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΜΑΣΟ 20. ΓΗΔΘΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ Α. ΓΔΝΗΚΑ Β. GATT/ΠΟΔ Γ. ΔΠΔΝΓΤΔΗ Γ. ΓΗΑΦΟΡΑ 21. ΓΗΔΘΝΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 22. ΓΗΚΑΗΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΞΔΝΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ 23. ΑΦΟΠΛΗΜΟ-ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΔΞΟΠΛΗΜΧΝ 24. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ 6

7 25. ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ 26. ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ/ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ/ ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ 27. ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Α. ΓΔΝΗΚΑ/ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Β. ΓΗΔΘΝΖ ΘΔΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ Γ. ΔΛΛΖΝΟΣΟΤΡΚΗΚΔ ΥΔΔΗ Γ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ Δ. ΚΤΠΡΟ/ ΚΤΠΡΗΑΚΟ Σ. ΥΔΔΗ ΖΠΑ-ΔΛΛΑΓΑ Ε. ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ- ΑΛΒΑΝΗΑ 28. ΓΗΑΦΟΡΑ Α. ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ ΘΡΑΚΖ Β. ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ Γ. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΑ Γ.ΒΑΛΚΑΝΗΑ Δ. ΔΤΡΧΠΖ/ Δ.Δ. Σ. ΜΔΟΓΔΗΟ Ε. ΑΛΛΑ 29. ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ-ΤΛΛΟΓΔ ΓΗΔΘΝΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ 7

8 ΠΡΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 1. Η παξνύζα έθδνζε, απνηειεί κηα πξώηε εθδνρή ελόο θηιόδνμνπ, πνιύπινθνπ θαη ζύλζεηνπ εγρεηξήκαηνο: ηελ ζπγθέληξσζε ηεο εξγνγξαθίαο δηεζλνύο δηθαίνπ ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ. Όλεηξν από ηελ επνρή ηεο μερσξηζηά- δεκηνπξγηθήο πεξηόδνπ ζηε Ννκηθή ρνιή Θξάθεο, ε ηδέα κηαο ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο ηεο ελληνικής βηβιηνγξαθίαο δηεζλνύο δηθαίνπ κ αθνινύζεζε από ηα πξώηα αθαδεκατθά κνπ βήκαηα. Δληζρύζεθε δε ζηελ πνξεία από ηε δεκνζίεπζε, θπξίσο ζην εμσηεξηθό, αλάινγσλ πξνζπαζεηώλ θαη όρη απαξαίηεηα ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ. Έηζη, κπξνζηά ζε έλα δηαξθέο θελό ζε απηό ην πεδίν, ε ηδέα ηεο ζπγθέληξσζεο, επηιεθηηθά, ηνπ έξγνπ ησλ ειιήλσλ δηεζλνιόγσλ πάλσ ζε όιεο ηηο ζπληζηώζεο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ, απνηέιεζε δηαρξνληθά- κηα πξόθιεζε. Η αληίδξαζε ζε απηή ηελ πξόθιεζε δελ είρε, σζηόζν, ζπλέρεηα. Κη έηζη, ε απνζπαζκαηηθή ζπγθέληξσζε, θαηά πεξηόδνπο, ιεκκάησλ βηβιηνγξαθίαο, ζε ζπλδπαζκό κε άιιεο πξνηεξαηόηεηεο εξεπλεηηθήο θαη ζπγγξαθηθήο δξάζεο, δελ επέηξεςε ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο ηδέαο, κέρξη ζρεηηθά πξόζθαηα. 2. Η ηδέα ηεο «Διιεληθήο Δξγνγξαθίαο Γηεζλνύο Γηθαίνπ» θαη ε πινπνίεζή ηεο, ζπλδέεηαη κε ηε γεληθόηεξε αληίιεςε πνπ έρνπκε γηα ηε ζέζε θαη ην ξόιν ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θόζκν θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, έρεη ν επηκειεηήο ζ απηή ηελ πξνζπάζεηα. Πάλησο, ε ζρέζε ηεο Διιάδαο κε ην δηεζλέο δίθαην είλαη ηδηαίηεξε θαη εληππσζηάδεη ηνλ παξαηεξεηή ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν, ε δηαπίζησζε όηη ε Διιάδα δηέζεηε πάληα έλα εμαηξεηηθό επηζηεκνληθό δπλακηθό ζην ρώξν ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ θαη όηη από ηελ επνρή ηνπ Νηθόιανπ Πνιίηε κέρξη ζήκεξα, νη έιιελεο δηεζλνιόγνη δηαθξίζεθαλ γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο, θάηη πνπ αλαγλσξίζηεθε θπξίσο δηεζλώο θαη ιηγόηεξν ζηε ρώξα καο. Οη πεξηζζόηεξνη από ηελ πξνπνιεκηθή γεληά (Πνιίηεο, εθεξηάδεο, Καινγηάλλεο) θαη ηελ κεηαπνιεκηθή (ππξόπνπινο, Δπζηαζηάδεο, Σελεθίδεο, Βαιηηθόο) θαη κεηαγελέζηεξα (Δπξπγέλεο, Ρνύθνπλαο, Φαηνύξνο, Οηθνλνκίδεο, Ισάλλνπ, Ρνδάθεο θιπ.), επεξέαζαλ ηηο εμειίμεηο ζηε δηακόξθσζε ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ. Πέξα όκσο από ηνπο «κεγάινπο» έιιελεο δηεζλνιόγνπο, ζηελ επηζηήκε ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ ζπκβάιινπλ ζπζηεκαηηθά θαη πνιινί άιινη, εληόο θαη εθηόο ηεο ειιεληθήο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο παξαγσγήο, κε θείκελα μελόγισζζα θαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα, είλαη πξάγκαηη εληππσζηαθό, ηδίσο αλ ζθεθζεί κάιηζηα θαλείο όηη, πέξα από ηηο πεξηόδνπο εληάζεσλ ησλ ιεγόκελσλ εζληθώλ ζεκάησλ (Αηγαίν, Κύπξνο θιπ.), ε πέλα ησλ ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ -από θάζε επηζηεκνληθό βήκα, ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθό αιιά θαη ηελ απηνηειή εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα- παξαθνινπζεί όιεο ηηο εμειίμεηο ζηνλ 20 ν αηώλα θαη δξα. 3. Αζθαιώο, ε ζπγθέληξσζε απηήο ηεο εξγνγξαθίαο γηα κηα ηόζν κεγάιε πεξίνδν -ζρεδόλ ελόο αηώλα- δελ είλαη έλα εύθνιν έξγν. Έηζη, ην απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο εκπεξηέρεη αζθαιώο αδπλακίεο θαη ειιείκκαηα. ηόρνο όκσο παξακέλεη ε θαηά ην δπλαηόλ πην πιήξεο αμηνινγηθή θαηαγξαθή ησλ θεηκέλσλ (βηβιίσλ, δνθηκίσλ, άξζξσλ, εθζέζεσλ, ζρνιίσλ θιπ.) ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ. Γηα ην ιόγν απηό, ην εγρείξεκα πνπ μεθίλεζε πξηλ από ηέζζεξα ρξόληα, ην 2008 σο εξεπλεηηθό πξόγξακκα ηνπ ΔΚΔΚΓΑΑΓ- ζπλερίδεηαη ρσξίο ρξνληθό νξίδνληα ηέινπο. Έηζη, απνζθνπνύκε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ ππάξρνληνο πιηθνύ θαη ηε δηεύξπλζή ηνπ, θαζώο θαη ηνλ εκπινπηηζκό κε ηηο ηξέρνπζεο δεκνζηεύζεηο. 4. Η «Δξγνγξαθία» ηαμηλνκείηαη θαηά ζεκαηηθέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην ζύλνιν ηεο επηζηήκεο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ. Δπηπιένλ, θαηαρσξνύληαη αλαθνξέο γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, ε νπνία ζπλδέεηαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο κε δεηήκαηα ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ. Τπό ην πξίζκα απηήο ηεο αληίιεςεο, παξαηίζεληαη επίζεο ηίηινη εξγνγξαθίαο πεξί δηπισκαηηθήο ηζηνξίαο, ε νπνία παξαδνζηαθά ζπλδέεηαη κε ην δηεζλέο δίθαην (βι. π.ρ. δηδαζθαιία Δπζηαζηάδε, Σελεθίδε, Κσλζηαληόπνπινπ, Ρνύθνπλα). Πξέπεη λα ζεκεησζεί ε απηνλόεηε ζπκπεξίιεςε νξηζκέλσλ ηίηισλ ειιελνθππξίσλ δηεζλνιόγσλ ή θαη άιισλ λνκηθώλ πνπ θηλήζεθαλ ζπγγξαθηθά ζην πεδίν ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ. Δμάιινπ, ν πξνζεθηηθόο αλαγλώζηεο ζα παξαηεξήζεη ζε νξηζκέλεο ζεκαηηθέο 8

9 (π.ρ. Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, Γηεζλή Πνηληθή Γηθαηνζύλε, Σξνκνθξαηία θιπ.), νη ζπκβνιέο λα ππνγξάθνληαη από κε δηεζλνιόγνπο. Θεώξεζα όηη ε ζεσξεηηθή επεμεξγαζία από έλαλ δεκνζηνιόγν/πνιηηηθό επηζηήκνλα/πνηληθνιόγν/εγθιεκαηνιόγν θιπ., γηα ηελ εθαξκνγή π.ρ. ηεο Δπξσπατθήο ύκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ή ησλ αξρώλ ηεο Γηεζλνύο Πνηληθήο Γηθαηνζύλεο θιπ., εκπινπηίδεη ηηο δηεζλνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, αθνύ αθεηεξία είλαη πάληνηε θαλόλεο/αξρέο/ζεζκνί ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ. Αθόκε, ε «Δξγνγξαθία» πεξηιακβάλεη θαη νξηζκέλνπο ηίηινπο εθδόζεσλ θξαηηθώλ θνξέσλ όπσο ην Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ. Αληίζεηα, δελ πεξηιακβάλνληαη ιήκκαηα από ηελ αξθεηά εθηεηακέλε εξγνγξαθία επξσπατθνύ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ, παξά κόλν νξηζκέλνη ηίηινη πνπ εθάπηνληαη-ζρεηίδνληαη ή θαη αθνξνύλ δηεζλέο δίθαην (δεηήκαηα δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ ζηελ ΔΔ, εμσηεξηθή δξάζε ηεο ΔΔ θιπ.). 5. Σν έξγν απηό, ππνζηήξημαλ θαη πξνώζεζαλ κε ελζνπζηαζκό θαη επάξθεηα δόθηκνη εξεπλεηέο ηνπ ΔΚΔΚΓΑΑΓ. Πξόθεηηαη γηα ηηο Μπακάλοσ Δσδοκία, Βλατάκη Καηερίνα, Κωζηάκη Γανάη, Σιβίλια Αθροδίηη, θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηηο νπνίεο θαη επραξηζηώ ζεξκά γηα ηελ πξνζήισζε θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεηζθνξά ηνπο. 6. Με ηελ επθαηξία ηεο έλαξμεο ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνύ έηνπο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο πνπδέο», πξνρσξνύκε ζηε δεκνζηνπνίεζε ελόο κέξνπο ηεο «Δξγνγξαθίαο». Θα αθνινπζήζεη κηα ζπκπιεξσκέλε έθδνζε πεξί ην ηέινο ηνπ έηνπο. ε πξαθηηθό επίπεδν, ε «Δξγνγξαθία» ζηνρεύεη ζην λα βνεζήζεη ηνλ ζύγρξνλν κειεηεηή/εξεπλεηή ζηηο όπνηεο αλαδεηήζεηο ηνπ, γύξσ από ηα δεηήκαηα ηεο δηεζλνύο δηθαηνηαμίαο θαη ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ. 7. Σν έξγν απηό, πνπ πινπνηεί λεαληθά όλεηξα, απνηειεί έλαλ ειάρηζην θόξν ηηκήο ζηνπο κεγάινπο δαζθάινπο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ, πνπ θώηηζαλ κε ην έξγν θαη ηε δξάζε ηνπο ηα βήκαηα όισλ καο. ηα πιαίζηα απηά, νθείισ κηα ηδηαίηεξε αλαθνξά -από θαξδηάο- ζηνλ Γεώργιο Τενεκίδη, ηνλ Γημήηρη Δσρσγένη θαη ηνλ Κραηερό Ιωάννοσ. Σνλ πξώην, γηα ηε κνλαδηθή ηνπ δεμηόηεηα, πέξα από ν,ηηδήπνηε άιιν, λα ζέηεη ην δηεζλέο δίθαην ζηελ ππεξεζία ησλ εζληθώλ ζεκάησλ. Σνλ δεύηεξν, γηα ηελ εθιεπηπζκέλε, πξσηνπόξα λνκηθή ζθέςε ηνπ ζε ζέκαηα δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ. Σνλ ηξίην, γηαηί δίδαμε ηε καρεηηθή -ζηξαηεπκέλε ζα έιεγα- αληίιεςε γηα ζέκαηα δηεζλνύο δηθαίνπ, ηδίσο ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζηα εζληθά ζέκαηα. Καζεγεηήο ηέιηνο Πεξξάθεο Γηεπζπληήο ΔΚΔΚΓΑΑΓ Αζήλα, Οθηώβξηνο

10 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Αξκ.=Αξκελφπνπινο ΓΔ ΓΗ= Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ, Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο ηξαηνχ Γ=Γίθε ΓΑΓ= Γηεζλέο Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην ΓΓΓΘ= Γηεζλέο Γηθαζηήξην Γηθαίνπ Θάιαζζαο ΓΠΘ= Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ΓηΑ= Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ ΔΓΓ=Δπηζεψξεζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ(Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ) ΔΓΓΓ= Δπηζεψξεζε Γεκνζίνπ θαη Γηεζλνχο Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ ΔΓΚΑ= Δπηζεψξεζε Γηθαίνπ Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο EE=Eπξσπατθή Έλσζε ΔΔΓ= Δπηζεψξεζε Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ ΔΔΓΑ= Διιεληθή Δπηηξνπή Γηεζλνχο Ακλεζηίαο ΔΔΓΓΓ= Διιεληθή Δηαηξεία Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ ΔΔΓΔΚΑ= Διιεληθή Δηαηξεία Γηθαίνπ ηεο Δξγαζίαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο EEEπξΓ=Διιεληθή Δπηζεψξεζε Δπξσπαηθνχ Γηθαίνπ EEN=Έλσζε Διιήλσλ Ννκηθψλ ΔΚΔ= Δπηζεψξεζε Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ ΔΚΔΜ=Διιεληθφ Κέληξν Δπξσπαηθψλ Μειεηψλ ΔΛΗΑΜΔΠ= Διιεληθφ Ίδξπκα Δπξσπατθήο θαη Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο ΔιιΓηθ =Διιεληθή Γηθαηνζχλε ΔπξΓΑ=Δπξσπαηθή χκβαζε Γηθαησκάησλ Αλζξψπνπ Θ= Θέκηο IAA=Iλζηηηνχην Ακπληηθψλ Αλαιχζεσλ ΗΓΓΓΓ= Ηλζηηηνχην Γηεζλνχο Γεκφζηνπ Γηθαίνπ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ Θεζζαινλίθεο ΗΓΗ=Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ ρέζεσλ ΗΓΝΜ ΚΡΗΠΖ= Ηδξπκα Γηεζλψλ Ννκηθψλ Μειεηψλ Καζεγεηνχ Ζιία Κξίζπε θαη Γξ. Α. ακαξά- Κξίζπε ΗΜΓΑ= Ίδξπκα Μαξαγθνπνχινπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ ΚΓΔΟΓ=Κέληξν Γηεζλνχο θαη Δπξσπαηθνχ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ ΚΟΤΦΑ Κ. (δηεχζπλζε έθδνζεο) πιινγή Κεηκέλσλ ΓΑΓ= Κνχθα Κ. (επηκ.), πιινγή Κεηκέλσλ Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ, Διιεληθή Δπηηξνπή γηα ηελ Δθαξκνγή θαη Γηάδνζε ηνπ Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ, Κ. θαθηαλάθε, Θεζζαινλίθε, 2011 ΝΓ=Νένλ Γίθαηνλ ΝνΒ = Ννκηθφ Βήκα ΠΛνγ= Πνηληθφο Λφγνο ΠνηλΓηθ=Πνηληθή Γηθαηνζχλε ΠνηλΥξνλ= Πνηληθά Υξνληθά ΔΘΑ=ρνιή Δζληθήο Άκπλαο η.= ηεχρνο Σν=Σν χληαγκα Τ.Α.Ζ.Δ.Π. =Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ ΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο Τπεξ.= (πεξηνδηθφ) Τπεξάζπηζε ρ.ρξ.=ρσξίο ρξνλνινγία ADM= Annuaire du Droit de la Mer AFDI= Annuaire Français de Droit International 10

11 AIDH= Annuaire International des Droits de l Homme AJIL=American Journal of International Law ASIL= American Society of International Law EHRLR= European Human Rights Law Review EJIL=European Journal of International Law FMDH= Fondation Marangopoulos pour les Droits de l Homme Fondation Krispis= Fondation Prof. E. Krispis et Dr Samara-Krispi HRIR= Hellenic Review of International Relations HRLJ= Human Rights Law Journal HRQ= Human Rights Quarterly ICLQ= International and Comparative Law Quarterly ICSID Review-Foreign Investment Journal= International Center for Settlements of Investment Disputes IDI= Institut de Droit International IJMGR= International Journal on Minority and Group Rights IJRL= International Journal of Refugee Law ILA= International Law Association ILT= International Legal Theory IRRC= Ηnternational Review of the Red Cross JCSL= Journal of Conflict and Security Law JDI= Journal de Droit International JICL=Journal of International and Comparative Law JILPAC= Journal for International Law of Peace and Armed Conflict LJIL=Leiden Journal of International Law MFHR= Marangopoulos Foundation for Human Rights MJHR= Mediterranean Journal of Human Rights NYIL=Netherlands Yearbook of International Law Perrakis St.- Marouda M.-D. (ed.), Armed conflicts = Perrakis St.- Marouda M.-D. (ed.), Armed conflicts and International humanitarian law: 150 years after Solferino, Editions Ant.N.Sakkoulas/Bruylant, Athènes-Bruxelles, 2009 RBDI= Revue Belge de Droit International RCADI= Recueil des Cours de l'academie de Droit International RDIC= Revue de Droit Intenational Comparé RGDIP=Revue Générale de Droit International Public RHDE= Revue Hellénique de Droit Européen RHDI=Revue Hellénique de Droit International RHDP= Revue Européenne de Droit Public RIDC= Revue Internationale de Droit Comparé RTDH= Revue trimestrielle des droits de l'homme SFDI= Société Française pour le Droit International 11

12 1.ΓΗΔΘΝΔ ΓΗΚΑΗΟ: ΓΔΝΗΚA Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΑΝΓΡΔΟΠΟΤΛΟ Γ., Γηεζλέο Γίθαηνλ, Αζήλα, 1977 ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ Κ.- ΜΑΓΚΛΗΒΔΡΑ Κ. (επηκ.), Σν Γίθαην ηεο Γηεζλνχο Κνηλσλίαο, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, 2011 ΒΑΛΛΖΝΓΑ Π.Γ., Γεκφζηνλ Γηεζλέο Γίθαηνλ, Θεζζαινλίθε, 1959 ΔΤΣΑΘΗΑΓΖ Κ., χζηεκα Γηεζλνχο Γηθαίνπ, ηνκ. Α / Β, 1942/1947 ΔΤΣΑΘΗΑΓΖ Κ., Μαζήκαηα Γηεζλνχο Γηθαίνπ, 1944 ΔΤΣΑΘΗΑΓΖ Κ., Γηεζλέο Γίθαηνλ, Αζήλα, 1950/ 1977 ΔΤΣΑΘΗΑΓΖ Κ., Γηεζλέο Γίθαηνλ, η.2, Αζήλα, 1979 ΔΤΣΑΘΗΑΓΖ Κ., Γηεζλέο Γίθαηνλ, Παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο 1961,1963,1967,1969 (ηεχρε Α, Β, Γ, Γ ) ΔΦΣΔΡΟΤ-ΚΤΡΗΑΚΟΤ, Αιιειεζλέο ηεο Διιάδνο Γίθαηνλ, 1860 ΕΧΣΗΑΓΖ Γ., Γηεζλέο Γεκφζηνλ Γίθαην, η. Η, Αζήλα, 1973 ΗΧΑΝΝΟΤ Κ.-ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Κ.-ΡΟΕΑΚΖ Υ.-ΦΑΣΟΤΡΟ Α., Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, η. Β, εκηη. Α, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1983 ΗΧΑΝΝΟΤ Κ.-ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Κ.-ΡΟΕΑΚΖ Υ.-ΦΑΣΟΤΡΟ Α., Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην: Οη θνξείο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηε δηεζλή έλλνκε ηάμε (Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο), Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1990 ΗΧΑΝΝΟΤ Κ.-ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Κ.-ΡΟΕΑΚΖ Υ.-ΦΑΣΟΤΡΟ Α., Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην. Αξκνδηφηεηεο ζην δηεζλέο δίθαην. (Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο), Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1991 ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ-ΣΡΑΣΖ., Δγρεηξίδην Γεκνζίνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, 1943 ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ-ΣΡΑΣΖ., Γηεζλέο Γεκφζηνλ δίθαηνλ, 1946 ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ ΣΡΑΣΖ., Γηεζλέο Γεκφζην Γίθαηνλ, ηεχρ. Α / Β, Αζήλα, 1963 ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Γ., Γεκφζηνλ Γηεζλέο Γίθαην, η. ΗΗΗ, Δθδ. άθθνπια, Αζήλαη- Θεζζαινλίθε,

13 ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Γ., Γεκφζηνλ Γηεζλέο Γίθαην, Η. Δηζαγσγή-Γεληθαί Αξραί- Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ-Ο.Ζ.Δ., Δθδ. 4 ε, Δθδ. άθθνπια, Θεζζαινλίθε, 1986 ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Κ., Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, η. Α (Παξαδφζεηο), Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1989/1990 ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Κ., Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, η. Α, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή, 1991 ΠΑΝΟΠΟΤΛΟ Γ., Δπηηνκή δεκνζίνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, 1895 ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΛ., Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, Αζήλα, 1971 ΡΟΤΚΟΤΝΑ Δκ., Γηεζλέο Γίθαην, η. ΗΗΗ, Παξαδφζεηο, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή, 1983 ΡΟΤΚΟΤΝΑ Δκ., Γηεζλέο Γίθαην, η. Α, γ εθδ., Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 2004 ΡΟΤΚΟΤΝΑ Δκ., Γηεζλέο Γίθαην, η. Β, β εθδ., Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 2005 ΡΟΤΚΟΤΝΑ Δκ., Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, 2011 ΑΡΗΠΟΛΟ Ν.Η., Σα ησλ Δζλψλ ελ εηξήλε θαη ελ πνιέκσ λφκηκα, Αζήλα, 1860 ΑΣΛΑΝΖ Υ., Θεκειηψδεηο έλλνηεο θαη δηαζηάζεηο ηεο δηεζλνχο θαη επξσπατθήο έλλνκεο ηάμεο. Μηα εηζαγσγή ζην Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 2005 ΔΦΔΡΗΑΓΖ η., Σν κέιινλ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, 1920 ΔΦΔΡΗΑΓΖ η., Μαζήκαηα Γηεζλνχο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Σππνγξαθείνλ Γ. Καιιέξγε & ηα, Αζήλαη, 1925 ΔΦΔΡΗΑΓΖ η., Μαζήκαηα Γηεζλνχο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Σππνγξαθείνλ Γ. Καιιέξγε & ηα, η.α /β έθδνζε θαη η. Β Αζήλαη, 1928 ΔΦΔΡΗΑΓΖ η., Μαζήκαηα Γηεζλνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ, Βηβιίν Α. Σν ελ εηξήλε Γηεζλέο δεκφζηνλ δίθαηνλ, 1925, Βηβιίν Β, Γηεζλείο δηαθνξαί θαη ζπγθξνχζεηο, , Γεπηέξα έθδνζηο αλαζεσξεκέλε ηνπ Α Βηβιίνπ, 1937 ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ Η., Γεκφζηνλ Γηεζλέο Γίθαηνλ, 1 ε έθδνζε, Αζήλαη, 1933 ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ Η.Γ., χζηεκα ηεο ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο ηνπ δεκνζίνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, 1933 ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ Η., Γεκφζηνλ Γηεζλέο Γίθαηνλ, Αζήλα, 1940 ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ Η., Γεκφζηνλ Γηεζλέο Γίθαηνλ, 4 ε έθδνζε, Α. Ν. άθθνπιαο, Αζήλαη,

14 ΣΔΝΔΚΗΓΖ Γ.-ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ Α., εκεηψζεηο Γεκνζίνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, Δθδ. Παπαδήζεο, Αζήλαη, 1965 ΣΔΝΔΚΗΓΖ Γ., Γεκφζηνλ δηεζλέο δίθαην, Α, Θεζζαινλίθε, 1943 ΣΔΝΔΚΗΓΖ Γ., Γεκφζηνλ δηεζλέο δίθαην, Α, Αζήλαη, 1957 ΣΔΝΔΚΗΓΖ Γ., Γεκφζηνλ δηεζλέο δίθαην, Α, Β, Έθδνζηο, 1959 ΣΔΝΔΚΗΓΖ Γ., Γεκφζηνλ δηεζλέο δίθαην, η. Α., Σκήκα πξψηνλ-γεληθή Θεσξία ηνπ Γεκφζηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ/ Αη πεγαί ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ,γ έθδνζε, Δθδ. Παπαδήζε, Αζήλα, 1977 ΥΡΤΑΝΘΟΠΟΤΛΟ Π.Ν., Πξαγκαηείαη πεξί αιιεινεζλνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ, η.α, 1864 ROUKOUNAS E., «Engagements parallèles et contradictoires», 206 RCADI, ROUCOUNAS E., Facteurs privés et droit international public, 298 RCADI, SÉFÉRIADÈS S., «Principes généraux du droit international de la paix», 34 RCADI, SPIROPOULOS J., Théorie générale du droit international, 1930 SPIROPOULOS J., Traité théorique et pratique de droit international public, LGDJ, Paris, 1933 Β. ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΒΔΨΚΟΠΟΤΛΟ Ν.Γ., Ζ Γλσζηνπνίεζηο ελ ησ Γεκφζησ Γηεζλεί Γηθαίσ, Αθνί Π.άθθνπια, Αζήλαη, 1967 ΓΗΠΛΑ Υαξ., «Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ δηεζλψλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ: κία λέα απεηιή γηα ηελ ελφηεηα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ;» ζην ΠΔΡΡΑΚΖ η. (επηκ.) Παγθφζκηα Γηαθπβέξλεζε. Γηεζλέο Γίθαην θαη Γηεζλείο ρέζεηο ζηελ απγή ηνπ 21 νπ αηψλα, ΔΔΓΓΓΓ, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 2006, ΓΡΟΟ, «Πεξί ηνπ ηξφπνπ ηεο γελέζεσο θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ φξνπ δηεζλέο δίθαην», Νενειιεληθή Δπηζεψξεζε, ΔΤΣΑΘΗΑΓΖ Κ., Μαζήκαηα Γηεζλνχο Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ, 1947 ΕΧΣΗΑΓΖ Γ., Σν αλαγθαζηηθφ δηεζλέο δεκφζηνλ δίθαηνλ: ζπκβνιή εηο ηελ έξεπλα ηεο θχζεσο ησλ θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, Αθνί Π. άθθνπια, Θεζζαινλίθε, 1968 ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ-ΣΡΑΣΖ., Ο κεηαβαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ θαλφλσλ δηεζλνχο δηθαίνπ,

15 ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Γ.., «Σν δηεζλέο δίθαην ηεο επνρήο καο- Ζ επίδξαζηο ησλ νινθιεξσηηθψλ ζπζηεκάησλ επί ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ» (εηξά δηαιέμεσλ ηεο Αλσηέξαο ρνιήο Πνιέκνπ Θεζζαινλίθεο Η), Θεζζαινλίθε, 1965 ΜΑΡΟΤΓΑ Μ.-ΝΣ., «Απεηιείηαη ε ζπλνρή ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ δηεζλψλ δηθαηνδνηηθψλ ζεζκψλ πνπ επηιακβάλνληαη δεηεκάησλ πνηληθήο θαηαζηνιήο παξαβηάζεσλ ηνπ αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ;», ζην ΚΟΤΦΑ Κ.-ΠΑΕΑΡΣΕΖ Φ. (επηκ.), Ζ δηεζλήο πνηληθή δηθαηνζχλε σο κεραληζκφο επηβνιήο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, Έλσζε Γηεζλνχο Γηθαίνπ (ILA)-Ηλζηηηνχην Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ, Δθδ. άθθνπια, Θεζζαινλίθε, 2007, ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Κ., Θέκαηα Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο, β έθδνζε, Δθδ. Αλη. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1999 ΡΟΤΚΟΤΝΑ Δκ., «χγρξνλα δεηήκαηα ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ», 73 Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, 1998 ΣΡΔΗΣ Γ., Αη Μεγάιαη Γπλάκεηο ελ ησ Γηεζλεί Γηθαίσ (Δλαθηήξηνλ κάζεκα ελ ησ Παλεπηζηεκίσ), 2 RDILC, 1900 ΣΑΛΣΑ Γξ., «Ο εθζπρξνληζκφο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ Άκεζε δηεζλήο πνιηηηθή αλαγθαηφηεηα», 6 Γεσπνιηηηθή, 2000 ΦΑΣΟΤΡΟ Α., «Ο ηξίηνο θφζκνο θαη ην ζχγρξνλν δηεζλέο δίθαην», Δπνρέο, , ΥΑΣΕΖΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Κ.- ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ Μ., «Σν Γηεζλέο Γίθαην κεηά ηνλ Πφιεκν ζην Ηξάθ: Μεξηθέο Πηπρέο θαη Γηαπηζηψζεηο», 3 Γεσζηξαηεγηθή, 2003 ÉCONOMIDÈS C., «La Démocratie, la Politique Extérieure et le Droit International», 2 RHDI, FATOYROS A., International Law in the era of global integration, Droit et Justice, Mélanges N. Valticos, Pédone, Paris, 1999, ΚOUFA Κ. (ed.), Multiculturalism and international law, Thesaurus Acroasium. Vol XXXV, Sakkoulas, Athens- Thessaloniki, 2007 KOUFA K. (ed.), International law enforcement- new tendencies, Thesaurus Acroasium. Vol XXXVI, Sakkoulas, Athens- Thessaloniki, 2010 POLITIS N., Le problème des limitations de la souveraineté et la théorie de l abus des droits dans les rapports internationaux, 6 RCADI, POLITIS N., Les nouvelles tendances du droit international, Paris, 1927 POLITIS N., La Morale Internationale, Neuchâtel,

16 ROUKOUNAS E., «L'urgence et le droit international: Le droit international et le temps», SFDI, colloque de Paris, Pedone, Paris, STREIT G., Les Grandes puissances dans le Droit International, RDILC, 2, 1900 STRIBIS I., La manifestation des lacunes en droit international public, thèse, Paris, 2001 VALTICOS N., «Pluralité des ordres juridiques internationaux et unité du droit international», in Theory of international Law at the Threshold of the 21st century, Esseys in honour of K. Skubiszewski, ed. By J. Makarczyk, Kluwer Law International, The Hague, XANTHAKI A., Multiculturalism and international law: Discussing universal standards, 32 HRQ, YOKARIS A., Le droit international face au défi de la diversité culturelle, 62 RHDI, 2/ Α. ΗΣΟΡΗΑ 2. ΗΣΟΡΗΑ, ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΑΓΓΔΛΖ, Σν δίθαηνλ ηνπ πνιέκνπ θαη ησλ αηρκαιψησλ θαηά Θνπθπδίδελ, 1946 ΒΛΑΥΟ Γ., Ζ ηδέα ηνπ ειεπζέξνπ αλζξψπνπ ζηε Γεκνθξαηία ησλ Αζελαίσλ. Ζ καξηπξία ηνπ Γεκνζζέλε, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1992 ΒΟΤΡΒΑΥΖ Δι., Ζ Ναπκαρία ησλ Αξγηλνπζψλ, Δθδ. Δλάιηνο, Αζήλα, 2008 ΚΟΤΡΑΚΖ Ν., «Ο ζεζκφο ηνπ αζχινπ ζηηο αξραίεο ειιεληθέο πνιηηείεο», 2 Πξφζθπγεο, επ. MAΡΗΓΑΚΖ Γ., Ζ δίθε ησλ ελ Αξγηλνχζαηο ληθεηψλ, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή, 1990 ΜΠΔΗΛΑ-ΜΑΚΡΗΓΖ Δ., Οη αγγιηθέο δηαθεξχμεηο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ηνπ αηψλα, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1995 ΑΚΔΛΛΑΡΗΑΓΖ., «Σν δίθαηνλ ηνπ πνιέκνπ θαη ησλ αληηπνίλσλ παξά ηνηο αξραίνηο Διιεζη», Θ, 1946, 54-57, 86, ΣΔΝΔΚΗΓΖ Γ., Αη αξραηνειιεληθαί ξίδαη ηνπ εηθνζηέλα, Λφγνο Παλεγπξηθφο, Πάληεηνο Αλσηάηε ρνιή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα, 1962 MARIDAKIS G., «Un précedent du procès de Nuremberg tiré de l histoire de l Ancienne Grèce», 4 RIDC, 4/

17 SÉFÉRIADÈS S., La conception de neutralité dans l ancienne Grèce, RDILC, 1935 STREIT G., «La conception du droit international privé d après la doctrine et la pratique en Grèce», 20 RCADI, TÉNÉKIDES G., L amphictyonie de Delphes et la Ligue de Corinthe dans leurs affinités avec la S. D. N., ελ R.G.I., 1931 TÉNÉKIDÈS G., La notion juridique d indépendance et la tradition hellénique. Autonomie et fédéralisme aux V et IV siècles avant J-C., Collection de l Institut Français d Athènes, 1954 TÉNÉKIDÈS G., Droit international et communautés fédérales dans la Grèce des Cités (V- III siècle avant J.-C.), 90 RCADI, TÉNÉKIDÈS G., «Le fédéralisme grec du V au III siècle avant J.-C.», ζην Le Fédéralisme, Presses Universitaires de France, 1956 TÉNÉKIDÈS G., «L'Amphictionie delphique. Légende et réalité», Annuaire de l'association des auditeurs et anciens auditeurs de I Académie de droit international de La Haye, TÉNÉKIDÈS G., «L'uniformité des régimes politiques au sein des Ligues et Confédérations grecques à l'époque classique», Festschrift fur Alfred Verdross, Vienne, TÉNÉKIDÈS G., «Platon, théoricien de l 'Organisation internationale», extrait des Annales du Centre universitaire méditerranéen, t. XXII, , Nice, TÉNÉKIDÈS G., «Esquisse d'une théorie des droits internationaux de l'homme dans la Grèce des Cités», Revue des droits de l'homme, III, 2-70, Β. ΘΔΧΡΗΑ/ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΓΗΟΚΑΡΖ Α., Ζ ζπγθξηηηθή έξεπλα ζην Γεκφζην Γηεζλέο θαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ δίθαην, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1985 ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ Η., πγθξηηηθή επηζηήκε ηνπ Γηθαίνπ θαη Γηεζλέο Γίθαην, η.4, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1992 ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ, Πεξί ηεο έλλνηαο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ απφ θξηηηθφθηινζνθηθήο άπνςεσο, 1926 ΜΠΛΔΣΑ Α., χγρξνλνη ζνβηεηηθαί θαηεπζχλζεηο εηο ηελ επηζηήκελ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, Αζήλα, 1966 ΡΑΤΣΟΠΟΤΛΟ Δπ., Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή,

18 ΡΑΤΣΟΠΟΤΛΟ Δπ., Γηαδξνκή, ζεσξία θαη γιψζζα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ: «Αληηθεηκεληζκφο» ή δηεζλέο θνηλφ ζπκθέξνλ; Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1997 ΡΟΕΑΚΖ Υξ., «Μία παξεμήγεζε πνπ δηαησλίδεηαη. Δίλαη δίθαην ην δηεζλέο δίθαην;», 26 Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή Πνιηηηθή, ΚΟΤΣΔΡΖ Θ., «Ζ θχζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνζίνπ δηεζλνχο δηθαίνπ», ζην ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ Κ.- ΜΑΓΚΛΗΒΔΡΑ Κ. (επηκ.), Σν Γίθαην ηεο Γηεζλνχο Κνηλσλίαο, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, ΣΕΔΒΔΛΔΚΟ Β., «Απαληήζεηο ζην ζεζκηθφ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ: Ννκηθφο πινπξαιηζκφο δίρσο ηεξαξρία ή κήπσο θαη ε ζεζκηθή «αβξφηεηα» ηα φξηά ηεο; Με αθνξκή ηηο απνθάζεηο ηνπ ΔΓΓΑ ζηηο ππνζέζεηο Bosphorus θαη Behrami/Saramati, εθθάλζεηο ηεο «ζπζηεκηθήο ελζσκάησζεο εληφο ηνπ επξσπαηθνχ ππνζπζηήκαηνο θαη ππαγσγή απηνχ ζην επξχηεξν ζχζηεκα», Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, επεηεηαθφ ηεχρνο, ΣΑΣΟ Κ, Αη θηινζνθηθαί βάζεηο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, Αξρ. Φηι. Καη Θεσξ. Δπηζηεκψλ, 1930 EUSTATHIADES C., Droit comparé et méthode comparative en droit international public, Festschrift P. Zepos, 1973 FATOYROS A., Radical perceptions of International Law, ASIL, Proceedings, 66, GOURGOURINIS A., General/Particular International Law and Primary/Secondary Rules: Unitary Terminology of a Fragmented System, 22 EJIL, 4/2011 LAVRANOS N., National Courts, Domestic Democracy and the evolution of International Law: A reply to Eyal Benvesti and George Downs, EJIL, Vol.20 no.4, 2009 ROUKOUNAS E., «The Idea of Justice in the Works of Early Scholars of International Law», dans L. Boisson de Chazournes et V. Gowlland-Debbas (dir. publ.), The International Legal System in Quest of Equity and Universality/ L ordre juridique international, un système en quête d'équité et d'universalité, Liber Amicorum Georges Abi-Saab, La Haye, Boston, Londres, SCOUTERIS T., The new approaches to International Law and its impacts on Contemporary International Legal Scholarship, 10 Leiden Journal of International Law, SCOUTERIS T.-KORHONEN O., Under Rhode s Eyes : The Old and New International Law at Looking Distance, 11 Leiden Journal of International Law, TASIOULAS J.- BESSON S., "The philosophy of International Law", Oxford University Press, Oxford,

19 Γ. ΔΛΛΖΝΔ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟΗ ΛΗΑΚΟΤΡΑ Π., «Βηνγξαθηθά Απνηππψκαηα : Σηκή ζηνλ Υξήζην Ρνδάθε», ζην ΠΔΡΡΑΚΖ η. (επηκ.), Σηκεηηθφο Σφκνο Υξήζηνπ Ρνδάθε, Η. ηδέξεο, Αζήλα, 2011 ΜΠΡΔΓΖΜΑ Α., Οη Έιιελεο δηεζλνιφγνη ζηελ Αθαδεκία ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηεο Υάγεο ( ). Μηα αδηάιεηπηε ζπκβνιή ζηελ επηζηήκε ηνπ Γεκφζηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, ΗΓΝΜ Κξίζπε, Δθδ. άθθνπια, Αζήλα- Θεζζαινλίθε, 2012 ΠΔΡΡΑΚΖ η. (επηκ.), Μλήκε Νηθνιάνπ Βαιηηθνχ, ΔΔΓΓΓ, Δθδ. Αλη.Ν.άθθνπια, Αζήλα, 2005 (κε ζπκβνιέο ησλ Δ.Ρνχθνπλα, Α. Φαηνχξνπ, Υ. Ρνδάθε,. Πεξξάθε, Λ.-Α. ηζηιηάλνπ, Ζ. Νηθνιαθνπνχινπ- ηεθάλνπ) ΠΔΡΡΑΚΖ η. (επηκ.), Σηκή Αξγχξε Φαηνχξνπ, Διιεληθή Δηαηξεία Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 2005 ΡΟΕΑΚΖ Υ., «Σηκή Αξγχξε Φαηνχξνπ», ζην ΠΔΡΡΑΚΖ η. (επηκ.), Σηκή Αξγχξε Φαηνχξνπ, Δθδ. Αλη.Ν.άθθνπιαο, Αζήλα, 2005 ΣΔΝΔΚΗΓΖ Γ., «ηπιηαλφο εθεξηάδεο», χκκεηθηα εθεξηάδνπ, Αζήλα, 1961, XV επ. EUSTATHIADÈS C.., «Nicolas Politis Professeur», ζην EUSTATHIADÈS C., Etudes de Droit International ( ), t. III, Athènes, 1959, 385 PAPADAKI M., 'Government Intellectuals': Nicolas Politis - An Intellectual Portrait, 23 EJIL, 1/2012 TSAGOURIAS N., Nicolas Politis initiatives to outlaw war and to define aggression, and the vocabulary of progress in international law, 23 EJIL, 1/ SICILIANOS L.-A.- SKOUTERIS T., The European Tradition in International Law: Nicolas Politis, Editorial Note, 23 EJIL, 1/2012 SKOUTERIS Th., The vocabulary of progress in Interwar International Law: an intellectual portrait of Stelios Seferiades, EJIL, vol.16 no.5, ΓΗΔΘΝΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ/ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΤΣΑΘΗΑΓΟΤ, Ζ πλδηάζθεςηο ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ θαη ν Υάξηεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ΖΡΑΚΛΔΗΓΖ Α., Ζ δηεζλήο θνηλσλία θαη νη ζεσξίεο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, Η. ηδέξεο Αζήλα, 2000 ΗΧΑΝΝΟΤ Κ., Ζ νξγάλσζε ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο, Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδφζεηο, ηεχρνο Α /1, Κνκνηελή, 1976 ΗΧΑΝΝΟΤ Κ., Οξγάλσζηο δηεζλνχο θνηλσλίαο, ηεχρνο Α, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή,

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ Ιαλνπάξηνο 2014 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ Πξόινγνο Η Ελλάδα διαθζτει ζνα από τα υψηλότερα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014 Μάζεκα: ΗΣΟΡΗΑ ΛΤΔΗ Ζκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Σεηάξηε, 4 Ηνπλίνπ 2014 08:00 11:00 1. Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο - Γξ Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Υξήζηνο ψθνο Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Γηψξγνο Γέιιηνο - Πξφεδξνο ΚΟΜΑΘ, Δπ. Καζεγεηήο Ννκηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηνίθεζε Ληκέλσλ θαη ε ζπκβνιή ησλ ιηκαληώλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνύο εκπνξίνπ Οη Ληκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ε πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ & ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΟΜΑΓΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΚΔΡΔΝΔ ΜΑΪΟ 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ζαιάζζηα νξηνζέηεζε κεηαμύ ηεο Γνπηλέα-Μπηζζάνπ

Διαβάστε περισσότερα