Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό"

Transcript

1 Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE 1 Μια έγκςορ ζε ένα μάθημα Lamaze πωηά ηην εκπαιδεύηπια: «Σηην ηηλεόπαζη βλέποςμε όηι οι γςναίκερ πος γεννούν είναι ξαπλωμένερ ζηο κπεβάηι ζςνδεδεμένερ με μησανήμαηα, όπωρ αςηό πος παπακολοςθεί ηοςρ σηύποςρ ηηρ καπδιάρ ηος εμβπύος. Δεν είναι αζθαλέζηεπορ ο ηοκεηόρ με ηέηοιερ ηεσνολογικέρ παπεμβάζειρ;» Η βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαηέζηεζε ηνλ ηνθεηό αζθαιέζηεξν γηα ηηο γπλαίθεο πνπ είραλ εγθπκνζύλεο πςεινύ θηλδύλνπ, ελώ όζνλ αθνξά ηα πξόσξα κσξά ε ζύγρξνλε ηερλνινγία ζώδεη δσέο. Ο ηνθεηόο γηα ηηο πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο είλαη πην αζθαιήο απ ό,ηη ήηαλ πξηλ από 100 ρξόληα, όρη ράξε ζηελ ηερλνινγία, αιιά ράξε ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ πεξίζαιςεο θαη πγηεηλήο θαη ζηε δηαζεζηκόηεηα ησλ αληηβηνηηθώλ (Rooks, 1999). Σε αξθεηά καηεπηήξηα, καηεπηηθέο παξεκβάζεηο, όπσο ν πεξηνξηζκόο ζηε ιήςε ζηεξεώλ ηξνθώλ ή πγξώλ, νη ελδνθιέβηνη νξνί, ε ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε ηνπ εκβξύνπ, ε επηηάρπλζε ηνπ ηνθεηνύ θαη ε επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά ζε όιεο ηηο γπλαίθεο, αθόκα θαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ηαηξηθό ιόγν, «γηα θαιό θαη γηα θαθό». Οη γπλαίθεο κπνξεί λα αηζζάλνληαη όηη ηνπο ζηεξνύλ ηελ αλζξώπηλε ππόζηαζε όηαλ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε θαιώδηα θαη κεραλήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ θαη ηεο γέλλεζεο. Τν πην ζεκαληηθό είλαη όηη απηέο νη παξεκβάζεηο, όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο κέξνο ηεο ξνπηίλαο, έρνπλ απξόζκελεο ζπλέπεηεο νη νπνίεο νπζηαζηηθά 1 Επεμήγεζε ησλ ηίηισλ πηζηνπνίεζεο ηεο ζπγγξαθέσο: RN: Registered Nurse (εγγεγξακκέλε λνζειεύηξηα) PhD: Doctor of Philosophy (δηδαθηνξηθόο ηίηινο ζπνπδώλ) LCCE: Lamaze Certified Childbirth Educator (πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα πεξηγελλεηηθήο αγσγήο Lamaze) FACCE: Fellow, American College of Childbirth Educators (κέινο ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιεγίνπ Εθπαηδεπηώλ Πεξηγελλεηηθήο Αγσγήο)

2 απμάλνπλ ηνπο θηλδύλνπο γηα ηηο κεηέξεο θαη ηα κσξά. Η ρξήζε απηώλ ησλ παξεκβάζεσλ ξνπηίλαο δελ θαζηζηά ηνλ ηνθεηό αζθαιέζηεξν γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηα κσξά. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, αλ δελ ππάξρεη ζαθήο ηαηξηθόο ιόγνο γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ή άιισλ παξεκβάζεσλ, ε παξεκπόδηζε ηεο θπζηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ηνθεηνύ θαη ηεο γέλλεζεο έρεη πνιιέο πηζαλόηεηεο λα κελ είλαη σθέιηκε αληηζέησο κάιηζηα, κπνξεί λα απνβεί επηδήκηα. Είλαη πην αζθαιέο λα αθήλνπκε ηνλ ηνθεηό λα εμειίζζεηαη από κόλνο ηνπ θαη λα κελ γίλνληαη παξεκβάζεηο ζηε θπζηθή δηαδηθαζία, εθηόο θη αλ ππάξρεη ζαθήο ηαηξηθή έλδεημε γη απηό. Πεξηνξηζκόο ζηε ιήςε ζηεξεώλ ηξνθώλ θαη πγξώλ Η ηξνθή θαη ηα πγξά παξέρνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη ε επίηνθνο γηα λα αληεπεμέιζεη ζηνλ ηνθεηό. Σπάληα κέλεη θάπνηνο ρσξίο ηξνθή ή πγξά γηα παξαπάλσ από κεξηθέο ώξεο, επνκέλσο, δελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλόο όηη ζηα κέξε πνπ επηηξέπνπλ ζηηο γπλαίθεο λα ηξώλε θαη λα πίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ, νη πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο ην επηιέγνπλ. Εληνύηνηο, ζε πξόζθαηε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Ακεξηθαλίδεο πνπ γέλλεζαλ κέζα ζην 2005, κόλν ην 40% έιαβε πγξά θαηά ηνλ ηνθεηό, ελώ κόλν ην 15% έθαγε (Declercq, Sakala, Corry, Applebaum, 2006). Τα λνζνθνκεία άξρηζαλ λα πεξηνξίδνπλ ηε ιήςε ζηεξεώλ θαη πγξώλ πξηλ από 60 ρξόληα πεξίπνπ, όηαλ νη γπλαίθεο ιάκβαλαλ πνιιά θάξκαθα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ θαη γελλνύζαλ κε γεληθή αλαηζζεζία ρσξίο ηξαρεηνζσιήλα. Εθείλε ηελ επνρή, νη γηαηξνί ζεσξνύζαλ όηη ε λεζηεία κεηώλεη ηελ πηζαλόηεηα λα εηζρσξήζεη ην πεξηερόκελν ηνπ ζηνκάρνπ ζηνπο πλεύκνλεο (εηζξόθεζε) εάλ ε γπλαίθα έθαλε εκεηό ελόζσ βξηζθόηαλ ππό γεληθή αλαηζζεζία. Εθείλε ηελ επνρή επίζεο, ε πλεπκνλία από εηζξόθεζε ήηαλ ε πξώηε αηηία ζαλάηνπ ησλ κεηέξσλ ζηηο Η.Π.Α., αιιά από ηόηε ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη δξαζηηθά. (Rooks, 1999). Οη ηερληθέο ηεο αλαηζζεζίαο έρνπλ βειηησζεί πνιύ ηα ηειεπηαία 60 ρξόληα. Η γεληθή αλαηζζεζία ζπάληα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζύγρξνλε καηεπηηθή, ελώ θαη ε εηζξόθεζε θαηά ηελ αλαηζζεζία είλαη εμαηξεηηθά ζπάλην θαηλόκελν. Επίζεο, γλσξίδνπκε πιένλ όηη ε λεζηεία δελ ζπλεπάγεηαη πσο ην ζηνκάρη ζα είλαη άδεην, θαζώο θαη όηη ην ζηνκάρη αδεηάδεη ζρεδόλ ακέζσο κεηά ηε ιήςε πγξώλ. Παξά ην γεγνλόο απηό, πνιινί γηαηξνί εμαθνινπζνύλ λα πεξηνξίδνπλ ηε ιήςε ηξνθώλ θαη πγξώλ θαηά ηνλ ηνθεηό. Μηα αλαζθόπεζε ηεο έξεπλαο πάλσ ζε απηό ην ζέκα θαηέδεημε όηη δελ ππάξρεη θακία έλδεημε πσο ν πεξηνξηζκόο ζηε ιήςε ζηεξεώλ ηξνθώλ θαη πγξώλ είλαη σθέιηκνο (Goer, Leslie & Romano, 2007). Σε πξόζθαηε έξεπλα, ε ιήςε ηξνθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ δελ αύμεζε ηα πεξηζηαηηθά εκεηώλ, ηηο ηαηξηθέο παξεκβάζεηο θαηά ηνλ ηνθεηό ή ηα δπζκελή απνηειέζκαηα, παξόιν πνπ νη ηνθεηνί δηήξθεζαλ ιίγν πεξηζζόηεξν (Parson, Bidewell & Griffiths, 2007). Πξόζθαηεο έξεπλεο θαηαδεηθλύνπλ όηη ε θαηαλάισζε ηξνθήο θαη πγξώλ είλαη αζθαιήο θαηά ηνλ ηνθεηό (Goer et al., 2007; Kubli, Scrutton, Seed & O Sallivan, 2002; Scrutton, Metcalfe, Lowy,

3 Seed, & O Sallivan, 1999; Tranmer, Hodnett, Hannah, & Stevens, 2005) θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη σο κέξνο ηεο ξνπηίλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ. Τη ιέλε νη εηδηθνί; Η Ακεξηθαληθή Εηαηξεία Αλαηζζεζηνιόγσλ (American Society of Anesthesiologists) θαη ην Ακεξηθαληθό Κνιιέγην Μαηεπηήξσλ θαη Γπλαηθνιόγσλ (American College of Obstetricians and Gynecologist ACOG) ζπληζηνύλ ηε ρξήζε πγξώλ ζε ρακεινύ θηλδύλνπ επηηόθνπο (ACOG, 2002; American Society of Anesthesiologists Task Force on Obstetric Anesthesia, 2007). Τν Ακεξηθάληθν Κνιιέγην Μαηεπηηθώλ Ννζειεπηξηώλ (American College of Nurse-Midwives) (2008) ζπληζηά λα κελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηε ιήςε ζηεξεάο ηξνθήο θαη πγξώλ σο κέξνο ηεο ξνπηίλαο ηνπ ηνθεηνύ θαη όηη πγηείο γπλαίθεο κε θπζηνινγηθνύο ηνθεηνύο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνπλ από κόλεο ηνπο αλ θαη ηη ζέινπλ λα θάλε θαη λα πηνπλ. Η νκάδα Cochrane γηα ηελ εγθπκνζύλε θαη ηνλ ηνθεηό (Cochrane Pregnancy and Childbirth Group), κηα δηεζλώο αλαγλσξηζκέλε πεγή πιεξνθόξεζεο πνπ νξίδεη ηηο εγθπξόηεξεο πξαθηηθέο θξνληίδαο βάζεη εξεπλώλ, ζπζηήλεη δηαηξνθή πνπ απνηειείηαη από εύπεπηεο ηξνθέο θαη πγξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ (Enkin et al., 2000). Θα κπνξείηε λα αληεπεμέιζεηε πην εύθνια ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ηνθεηνύ, θαη πηζαλώο λα αηζζαλζείηε θαιύηεξα θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, εάλ ηξώηε όηαλ πεηλάηε θαη πίλεηε όηαλ δηςάηε. Χνξήγεζε ελδνθιέβησλ πγξώλ Η ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ρξεζηκνπνηείηαη σο κέξνο ηεο ζπλήζνπο δηαδηθαζίαο ηνπ ηνθεηνύ, κε ζθνπό λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ηεο αθπδάησζεο ησλ επηηόθσλ πνπ έρνπλ πεξηνξηζκό ζηε ιήςε ζηεξεώλ ηξνθώλ θαη πγξώλ, θαζώο θαη λα παξέρεη εύθνιε πξόζβαζε ζε θιέβα ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Εληνύηνηο, νη εξεπλεηέο δηαηππώλνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ αλαγθαία ρξήζε ελδνθιέβησλ νξώλ ζε όιεο ηηο επηηόθνπο (Begum, Sengupta, Chattopadhyay, Thornton, & Sengupta, 1999; Goer et al., 2007). Σηνπο ηνθεηνύο ρακεινύ θηλδύλνπ ζπάληα παξνπζηάδνληαη επείγνπζεο επηπινθέο πνπ απεηινύλ ηε δσή ηεο επηηόθνπ. Επίζεο, νη ελδνθιέβηνη νξνί δελ είλαη αβιαβείο γηα ηελ πγεία. Οη νξνί δελ παξέρνπλ ζην ζώκα ηελ ηδαληθή ηζνξξνπία ηξνθήο θαη ελέξγεηαο πνπ παίξλνπκε από ηηο ηξνθέο θαη ηα πγξά πνπ θαηαλαιώλνπκε. Μεξηθέο γπλαίθεο κάιηζηα ληώζνπλ όηη ην λα έρνπλ νξό ζην ρέξη ηνύο πξνθαιεί πόλν θαη άγρνο. Επηπιένλ, ε ρξήζε ελδνθιέβησλ νξώλ δελ επηηξέπεη ζηηο επηηόθνπο λα αιιάδνπλ ζηάζεηο θαη λα θηλνύληαη ειεύζεξα ζηνλ ρώξν. Επίζεο, εθθξάδεηαη απμαλόκελε αλεζπρία όηη νη νξνί κπνξεί λα ζπληεινύλ ζηελ ηνμίθσζε από λεξό, πξάγκα επηθίλδπλν ηόζν γηα ηε κεηέξα όζν θαη γηα ην κσξό (Ophir, Solt, Odeh, & Bornstein, 2007). Πξόζθαηεο έξεπλεο ππνδεηθλύνπλ όηη νη νξνί κπνξεί λα επηβξαδύλνπλ ηνλ ηνθεηό, λα παξαηείλνπλ ην ζηάδην ηεο εμώζεζεο θαη λα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν παξεκβάζεσλ (κε εκβξπνπιθνύο ή βεληνύδεο) θαη ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο (Moen, Brudin, Rundgren, & Irestedt,

4 2009). Σύκθσλα κε ηελ νκάδα Cochrane γηα ηελ εγθπκνζύλε θαη ηνλ ηνθεηό (Cochrane Pregnancy and Childbirth Group), ε ρξήζε ησλ νξώλ σο κέξνο ηεο ξνπηίλαο πηζαλώο λα κελ είλαη επεξγεηηθή (Enkin et al., 2000). Κακηά κειέηε δελ έρεη δείμεη όηη ηα απνηειέζκαηα βειηηώλνληαη όηαλ ηνπνζεηείηαη νξόο ζε γπλαίθεο κε ηνθεηό ρακεινύ θηλδύλνπ σο κέξνο ηεο θαζηεξσκέλεο ξνπηίλαο (Enkin et al., 2000; Goer et al., 2007). Εάλ θάλεηε πξόθιεζε ή επηηάρπλζε ηνθεηνύ, εάλ έρεηε ιάβεη επηζθιεξίδην αλαηζζεζία, εάλ ρξεηάδεηαη λα πάξεηε ελδνθιέβηα θάξκαθα, όπσο αληηβηνηηθά, ή αλ γηα θάπνηνπο ιόγνπο δελ κπνξείηε λα θάηε θαη λα πηείηε, ηόηε ρξεηάδεζηε ελδνθιέβην νξό. Σε όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο δελ ππάξρεη αλάγθε γηα θάηη ηέηνην. Σπλερήο ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε ηνπ εκβξύνπ Αλεμαξηήησο ηνπ πνηνο είλαη ν γηαηξόο ζαο ή ν ρώξνο ζηνλ νπνίν ζα γελλήζεηε, ν θαξδηαθόο παικόο ηνπ κσξνύ ζαο ζα παξαθνινπζείηαη ζηελά. Ο θαξδηαθόο παικόο ηνπ κσξνύ ζαο κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη είηε αθνύγνληάο ηνλ κε sonicaid ή κε εηδηθό ζηεζνζθόπην (αθξόαζε) είηε παξαθνινπζώληαο ηνλ θαξδηνηνθνγξάθν. Η ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε κπνξεί λα γίλεηαη είηε δηαθεθνκκέλα είηε ζπλερόκελα. Έλα παξάδεηγκα δηαθεθνκκέλεο παξαθνινύζεζεο είλαη όηαλ ε νζόλε ηνπνζεηείηαη πάλσ ζαο επί 20 ιεπηά γηα θάζε ώξα ηνθεηνύ θαη αθαηξείηαη γηα ηα ππόινηπα 40 ιεπηά. Όηαλ ε νζόλε είλαη θιεηζηή κπνξείηε λα θηλήζηε ειεύζεξα θαη λα ρξεζηκνπνηείηε ήπηεο κεζόδνπο αλαθνύθηζεο, όπσο ε κπαληέξα ή ην ληνπο. Η ζπλερόκελε παξαθνινύζεζε κε ειεθηξνληθό θαξδηνηνθνγξάθν πεξηνξίδεη ηελ ηθαλόηεηά ζαο λα πεξπαηάηε, λα θηλείζηε θαη λα αιιάδεηε ζηάζεηο. Σε πνιιά λνζνθνκεία κπνξεί λα ζαο επηβάινπλ λα κείλεηε ζην θξεβάηη. Η πξόζβαζε ζε κηα πιεζώξα κεζόδσλ αλαθνύθηζεο (όπσο ληνπο, κπαληέξα ή κπάια) κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη όηαλ είζηε ππό ζπλερή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε. Πνιιέο γπλαίθεο, όηαλ αθνύλ θαη παξαθνινπζνύλ ηελ νζόλε, ληώζνπλ όηη απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο θαη αηζζάλνληαη αλεζπρία Ο Munro et al. (2002) δηαπίζησζε όηη ν ειεθηξνληθόο θαξδηνηνθνγξάθνο παξεκβαίλεη ζηε ζρέζε κεηαμύ ησλ καηώλ θαη ησλ επηηόθσλ θαη ζπρλά είλαη ε αξρή γηα κηα πιεζώξα παξεκβάζεσλ. Ο Walsh (2007) αλαθέξεη όηη ν θαξδηνηνθνγξάθνο δεκηνπξγεί ζπρλά έλα «παξάμελν ζπλνλζύιεπκα ζπλαηζζεκάησλ εθεζπραζκνύ αιιά θαη αλεζπρίαο» (ζει. 75). Η ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε ηνπ εκβξύνπ έγηλε κέξνο ηεο θξνληίδαο ηεο επηηόθνπ από ηε δεθαεηία ηνπ 1970, όηαλ δελ ππήξραλ έξεπλεο γηα ηε ρξεζηκόηεηά ηεο. Από ηόηε όκσο, νη έξεπλεο πνπ ζπλέθξηλαλ ηε δηαθεθνκκέλε αθξόαζε κε ηε ζπλερόκελε έδεημαλ όηη ε ζπλερόκελε αθξόαζε απμάλεη ηνλ αξηζκό παξεκβάζεσλ θαηά ηνλ ηνθεηό, θαζώο θαη ηηο πηζαλόηεηεο θαηζαξηθήο ηνκήο θαη παξεκβάζεσλ κε εκβξπνπιθνύο ή βεληνύδεο. Όκσο, ην πην ζεκαληηθό εύξεκα ησλ εξεπλώλ πηζαλόλ λα είλαη όηη ηα κσξά πνπ γελληνύληαη έπεηηα

5 από ζπλερή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε δελ είλαη πην πγηή από απηά πνπ θαηά ηνλ ηνθεηό ηνπο παξαθνινπζνύληαη κε δηαθεθνκκέλε αθξόαζε (Goer et al., 2007; Thacker, Stroup, & Chang, 2001). Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ε Έλσζε Ννζειεπηώλ/ηξηώλ Γπλαηθείαο Υγείαο, Μαηεπηηθήο θαη Νενγλώλ(2009) (Association of Women s Health, Obstetric and Neonatal Nurses) θαη ην Ακεξηθάληθν Κνιιέγην Μαηεπηηθώλ Ννζειεπηξηώλ (2007) (American College of Nurse Midwives) ππνζηεξίδνπλ όηη γηα ηηο επηηόθνπο ρακεινύ θηλδύλνπ ε πξνηηκόηεξε κέζνδνο παξαθνινύζεζεο ηνπ κσξνύ είλαη ε δηαθεθνκκέλε αθξόαζε. Τν Ακεξηθάληθν Κνιιέγην Μαηεπηήξσλ θαη Γπλαηθνιόγσλ (American College of Obstetricians and Gynecologists ACOG) (2005) ππνζηεξίδεη όηη πγηείο γπλαίθεο ρσξίο επηπινθέο κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύληαη είηε κε δηαθεθνκκέλε αθξόαζε είηε κε ειεθηξνληθό θαξδηνηνθνγξάθν. Τν ACOG (2000) πξνηείλεη κάιηζηα ηε ρξήζε δηαθεθνκκέλεο αθξόαζεο αληί ηνπ ειεθηξνληθνύ θαξδηνηνθνγξάθνπ σο κέζνπ κείσζεο ηνπ πνζνζηνύ θαηζαξηθώλ ηνκώλ. Η δηαθεθνκκέλε αθξόαζε κε Doppler είλαη ε ιηγόηεξν πεξηνξηζηηθή κέζνδνο παξαθνινύζεζεο ησλ παικώλ ηνπ κσξνύ θαη είλαη αζθαιήο ζε ηνθεηνύο ρσξίο επηπινθέο ή ζε πεξηπηώζεηο πνπ ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηνπ θαξδηνηνθνγξάθνπ. Με ηε δηαθεθνκκέλε αθξόαζε, κπνξείηε λα γελλήζεηε ζε νπνηαδήπνηε ζηάζε επηζπκείηε ελόζσ ε λνζνθόκα ή ε καία αθνύλ ηνπο παικνύο ηνπ κσξνύ ζαο γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σηνπο πεξηζζόηεξνπο ηνθεηνύο, ε λνζνθόκα ή ε καία αθνύεη ηνπο θαξδηαθνύο παικνύο ηνπ κσξνύ θάζε 30 ιεπηά ζηνλ ελεξγό ηνθεηό θαη θάζε 15 ιεπηά ζην ζηάδην ηεο εμώζεζεο. Σε ηνθεηνύο πςεινύ θηλδύλνπ ή εάλ ζπληξέρεη ηαηξηθόο ιόγνο, ε λνζνθόκα ή ε καία αθνύεη ηνπο παικνύο πην ζπρλά (ACOG, 2005). Σε πνιιά λνζνθνκεία, νη γπλαίθεο ρακεινύ θηλδύλνπ ζηηο νπνίεο γίλεηαη δηαθεθνκκέλε αθξόαζε θαηά ηνλ ηνθεηό, παξαθνινπζνύληαη γηα 20 ιεπηά ζπλερόκελα κε θαξδηνηνθνγξάθν θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην λνζνθνκείν. Απηή ε ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε θαηά ηελ εηζαγσγή ζεσξείηαη αθίλδπλε παξέκβαζε πνπ θαζεζπράδεη ην πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ, ην νπνίν ζπλήζσο ληώζεη πην άλεηα κε ηνπο θαξδηνηνθνγξάθνπο, όηη όλησο νη επίηνθνη έρνπλ ρακειό θίλδπλν επηπινθώλ. Η παξαθνινύζεζε θαηά ηελ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν, όπσο θαη ε ζπλερήο παξαθνινύζεζε κε θαξδηνηνθνγξάθν, δηαδόζεθε επξύηαηα πξνηνύ αθόκα δηεμαρζνύλ έξεπλεο πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο. Επίζεο, ε παξαθνινύζεζε θαηά ηελ εηζαγσγή, όπσο θαη ε ζπλερόκελε ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε, δελ παξέρεη ηα αλακελόκελα νθέιε, αιιά αληηζέησο απμάλεη ηνπο θηλδύλνπο (απμεκέλα πνζνζηά ρεηξνπξγηθώλ ηνθεηώλ) (Gourounti & Sandall, 2007). Σπδεηήζηε κε ηνλ γηαηξό ζαο ηε ρξήζε αθξόαζεο ή δηαθεθνκκέλεο παξαθνινύζεζεο κε θαξδηνηνθνγξάθν αληί ηεο ζπλερόκελεο. Θα είζηε ζε ζέζε λα θηλήζηε ειεύζεξα, λα ραιαξώλεηε κεηαμύ ησλ ζπζπάζεσλ θαη ζα απνθύγεηε ην άγρνο πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζύλδεζε κε έλα κεράλεκα. Εληνύηνηο, εάλ παξνπζηάζεηε ηαηξηθή επηπινθή ή εάλ ν ηνθεηόο ζαο έρεη μεθηλήζεη κε πξόθιεζε ή έρεη επηηαρπλζεί κε ηερλεηά κέζα, εάλ έρεηε ιάβεη επηζθιεξίδην

6 αλαηζζεζία ή εάλ παξνπζηαζηεί θάπνην πξόβιεκα θαηά ηνλ ηνθεηό, ηόηε ζα ρξεηαζηείηε ζπλερή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε. Σε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε δηαθεθνκκέλε αθξόαζε είλαη πην αζθαιήο. Επηηάρπλζε ηνπ ηνθεηνύ: ηερλεηή ξήμε ησλ πκέλσλ θαη ελίζρπζε ηνπ ηνθεηνύ Τν λα επηηαρπλζεί έλαο ηνθεηόο αθνύγεηαη δειεαζηηθό, αιιά όηαλ παξεκβαίλνπκε ζηνλ ξπζκό θαη ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ρσξίο ηαηξηθνύο ιόγνπο ελδέρεηαη λα κελ έρνπκε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα (Enkin et al., 2000). Κάζε ηνθεηόο είλαη κνλαδηθόο θαη επεξεάδεηαη από δηάθνξνπο παξάγνληεο, όπσο είλαη, κεηαμύ άιισλ, ην κέγεζνο θαη ε ζέζε ηνπ κσξνύ, ε ηθαλόηεηα ηεο επηηόθνπ λα θηλείηαη ζηνλ ρώξν, ε απηνπεπνίζεζε πνπ ληώζεη θαη ε ππνζηήξημε πνπ δέρεηαη θαηά ηνλ ηνθεηό. Η ηερλεηή ξήμε ησλ πκέλσλ εζεσξείην όηη επηηάρπλε ηνλ ηνθεηό, όκσο νη ηειεπηαίεο αλαζθνπήζεηο ησλ εξεπλώλ πνπ δεκνζηεύνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ Cochrane (Database of Systematic Reviews) ππνδεηθλύνπλ όηη δελ ηζρύεη θάηη ηέηνην (Smyth, Alldred, & Markham, 2007). Αθόκα θη αλ ε ξήμε ησλ πκέλσλ επηηαρύλεη πξάγκαηη ηνλ ηνθεηό, νη κεηέξεο θαη ηα κσξά επσθεινύληαη από έλαλ κηθξόηεξεο δηάξθεηαο ηνθεηό, εθόζνλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν απνηξέπνληαη αλεπηζύκεηα απνηειέζκαηα ή κεηώλεηαη ε αλάγθε γηα θαηζαξηθή ηνκή ή άιιεο επηδήκηεο ή αλεπηζύκεηεο παξεκβάζεηο. Η ηερλεηή ξήμε ηνπ ακληαθνύ ζάθνπ δελ παξέρεη θαλέλα πιενλέθηεκα. Αληηζέησο κάιηζηα, ηα επξήκαηα ηεο ζπζηεκηθήο αλαζθόπεζεο ησλ εξεπλώλ θαηά Goer et al. (2007) θαη Smyth et al. (2007) ζπλδένπλ ηελ ηερλεηή ξήμε πκέλσλ κε ηελ θαηζαξηθή ηνκή. Ο Smyth et al. (2007) ζπζηήλεη λα δηεμαρζνύλ πεξαηηέξσ έξεπλεο ώζηε λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμύ ηεο ηερλεηήο ξήμεο πκέλσλ θαη ησλ θιηληθώλ απνηειεζκάησλ, θαζώο επίζεο θαη ν βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ησλ γπλαηθώλ. Ελ ησ κεηαμύ, είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε όηη ε ηερλεηή ξήμε ησλ πκέλσλ δελ πξνζθέξεη ηδηαίηεξα νθέιε θαη κπνξεί λα απνβεί επηδήκηα (Fraser, Marcoux, Moutquin, & Christen, 1993; Goer et al., 2007; Smyth et al., 2007). Ο ζάθνο κε ην ακληαθό πγξό πνπ πεξηβάιιεη ην κσξό ζαο ην πξνζηαηεύεη από κνιύλζεηο θαη από ηπρόλ πίεζε πνπ αζθείηαη θαζώο θαηεβαίλεη ζηε γελλεηηθή νδό. Εάλ ν γηαηξόο ζαο ζπάζεη ηηο κεκβξάλεο (ξήμε ζπιαθίνπ) ζε πξώηκε θάζε ηνπ ηνθεηνύ, νη έξεπλεο δείρλνπλ όηη νη πηζαλόηεηεο γηα θαηζαξηθή ηνκή απμάλνληαη (Fraser, Turcot, Krauss, & Brisson Carrol, 1999; Smyth et al., 2007). Όζν πεξηζζόηεξνο ρξόλνο έρεη πεξάζεη από ηε ζηηγκή πνπ ζπάλε ηα λεξά ηόζν κεγαιύηεξνο είλαη ν θίλδπλνο κόιπλζεο γηα ηε κεηέξα θαη ην κσξό. Με άιια ιόγηα, ν ρξόλνο αξρίδεη λα κεηξά αληίζηξνθα όηαλ ζπάζνπλ ηα λεξά. Εάλ ν ηνθεηόο δελ εμειηρζεί κεηά ηε ξήμε ησλ πκέλσλ, ν γηαηξόο κπνξεί λα ζπζηήζεη ηε ρξήζε ηερλεηήο σθπηνθίλεο γηα λα επηηαρπλζεί ν ηνθεηόο. Σηνλ θπζηθό ηνθεηό, ε σθπηνθίλε εθιύεηαη ζηνλ εγθέθαιν ηεο κεηέξαο. Η σθπηνθίλε είλαη ε

7 νξκόλε πνπ πξνθαιεί ηηο ζπζπάζεηο θαηά ηνλ ηνθεηό. Όζν πην δπλαηέο είλαη νη ζπζπάζεηο ηόζν πην επώδπλεο (θαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθέο) είλαη. Όηαλ ε θπζηθά παξαγόκελε σθπηνθίλε θζάζεη ζε πςειό επίπεδν, αξρίδνπλ λα εθιύνληαη ελδνξθίλεο. Οη ελδνξθίλεο, νη θπζηθέο νξκόλεο πεξηνξηζκνύ ηνπ πόλνπ, βνεζνύλ ηηο γπλαίθεο λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ πόλν ηνπ ηνθεηνύ. Η σθπηνθίλε πνπ δίδεηαη κέζσ νξνύ δελ θζάλεη ζηνλ εγθέθαιν θαη έηζη δελ παξάγνληαη ελδνξθίλεο πνπ κεηώλνπλ ηνλ πόλν. Απηό θαζηζηά ηνλ ηνθεηό πην δύζθνιν. Η ηερλεηή σθπηνθίλε αιιάδεη ηελ εμέιημε ηνπ ηνθεηνύ θαη κε άιινπο ηξόπνπο. Οη ζπζπάζεηο είλαη πην έληνλεο, δηαξθνύλ πεξηζζόηεξν θαη ζπρλά είλαη πην επώδπλεο. Με ηηο πην έληνλεο θαη κεγαιύηεξεο ζε δηάξθεηα ζπζπάζεηο ιόγσ ηεο ηερλεηήο σθπηνθίλεο, ν κπο ηεο κήηξαο δελ κπνξεί λα ραιαξώζεη πιήξσο κεηαμύ ησλ ζπζπάζεσλ. Έηζη, νη ζπζπάζεηο είλαη πην πηεζηηθέο γηα ηε κήηξα ζαο θαη ην κσξό ζαο, θαζώο επίζεο θαη γηα εζάο. Καηά ζπλέπεηα, όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ηερλεηή σθπηνθίλε, νη γπλαίθεο ρξεηάδνληαη άιιεο παξεκβάζεηο, όπσο είλαη ν ελδνθιέβηνο νξόο θαη ε ζπλερήο παξαθνινύζεζε κε ειεθηξνληθό θαξδηνηνθνγξάθν. Εμαηηίαο ηεο ηερλεηήο σθπηνθίλεο, νη γπλαίθεο ζπλήζσο πεξηνξίδνληαη ζην θξεβάηη θαη ζηεξνύληαη ηελ αλαθνύθηζε πνπ πξνζθέξεη ε ειεύζεξε θίλεζε ζηνλ ρώξν ή έλα δεζηό κπάλην ή ληνπο. Οη εληνλόηεξεο ζπζπάζεηο, ε απώιεηα ησλ ελδνξθηλώλ θαη ν πεξηνξηζκόο ζηε ρξήζε θπζηθώλ κεζόδσλ αλαθνύθηζεο απμάλνπλ ηελ πηζαλόηεηα ρξήζεο επηζθιεξηδίνπ αλαηζζεζίαο. Σύκθσλα κε ηελ νκάδα Cochrane γηα ηελ εγθπκνζύλε θαη ηνλ ηνθεηό (Cochrane Pregnancy and Childbirth Group) «ην λα επηηξέπνπκε ζηηο γπλαίθεο λα θηλνύληαη ειεύζεξα θαη λα ηξώλε θαη λα πίλνπλ όπσο απηέο επηζπκνύλ κπνξεί λα είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθό θαη ζίγνπξα πην επράξηζην γηα κηα κεγάιε κεξίδα γπλαηθώλ πνπ ζεσξείηαη όηη ρξεηάδνληαη ελίζρπζε ηνπ ηνθεηνύ» (Enkin et al., 2000, ζει. 237). Η ηερλεηή ξήμε πκέλσλ θαη ε ρξήζε ηερλεηήο σθπηνθίλεο γηα ελίζρπζε ηνπ ηνθεηνύ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζε ηνθεηνύο ησλ νπνίσλ ε πξόνδνο είλαη έμσ από ηα θπζηνινγηθά (Fraser et al., 1999). Κακηά από απηέο ηηο δύν παξεκβάζεηο δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο κέξνο ηεο ξνπηίλαο ηνπ ηνθεηνύ ή ρσξίο ηαηξηθό ιόγν. Ο ηνθεηόο ρξεηάδεηαη ππνκνλή. Όηαλ αθνινπζνύκε ηνλ ξπζκό ηνπ, αθόκα θη αλ απηόο εμειίζζεηαη αξγά, κπνξνύκε ζπλήζσο λα ηνλ δηαρεηξηζηνύκε θαιύηεξα, ελώ είλαη πην αζθαιήο γηα εζάο θαη ην κσξό ζαο. Επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία Οη πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο θνβνύληαη ηνλ πόλν ηνπ ηνθεηνύ θαη ηεο γέλλεζεο θαη είλαη πξόζπκεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αλαιγεηηθά θάξκαθα, ηδηαίηεξα όηαλ απηά είλαη ηόζν απνηειεζκαηηθά όζν ε επηζθιεξίδηνο ή όηαλ ηα λνζνθνκεία κε ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπο δπζρεξαίλνπλ ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πόλνπ ρσξίο θάξκαθα. Σε θάπνηα λνζνθνκεία, πάλσ από ην 90% ησλ επηηόθσλ θάλνπλ ρξήζε

8 επηζθιεξηδίνπ αλαηζζεζίαο. Σε πξόζθαηε έξεπλα ζηηο Η.Π.Α., 76% ησλ γπλαηθώλ πνπ είραλ γελλήζεη θνιπηθά είραλ θάλεη ρξήζε επηζθιεξηδίνπ (Declercq et al., 2006). Σε παιαηόηεξε έξεπλα, ην 41% ησλ γπλαηθώλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ επηζθιεξίδην θαηά ηνλ ηνθεηό ηνπο δελ γλώξηδαλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο πηζαλέο παξελέξγεηεο ηεο δηαδηθαζίαο (Declercq, Sakala, Corry, Applebaum, & Risher, 2002). Με ηελ επηζθιεξίδην, ιόγσ ηνπ όηη νη ππειηθνί κύεο ραιαξώλνπλ, ην κσξό κπνξεί λα ρξεηαζηεί πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα γπξίζεη θαη λα θαηέβεη κέζα ζηνλ γελλεηηθό ζσιήλα, ελώ είλαη πην πηζαλό ην κσξό λα θνιιήζεη ζε κηα ζέζε (νπίζζηα ζέζε), γεγνλόο ην νπνίν θαζηζηά ηελ θαηζαξηθή πην πηζαλή (Lieberman, Davidson, Lee-Parritz, & Shearer, 2005). Η απνπζία πόλνπ κπνξεί λα παξεκβιεζεί ζηε θπζηθή παξαγσγή ηεο σθπηνθίλεο θαη λα νδεγήζεη ζηε ρξήζε ηερλεηήο σθπηνθίλεο. Η επηζθιεξίδηνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πηώζε ζηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο. Θα ρξεηαζηείηε, επνκέλσο, ελδνθιέβηα πγξά ηόζν πξηλ όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζθιεξηδίνπ. Η ρακειόηεξε πίεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ζην αίκα (θαη ην νμπγόλν) πνπ παξέρεηαη ζην κσξό ζαο, θαη, ζπλεπώο, ζα ρξεηαζηείηε ζπλερή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε εάλ θάλεηε επηζθιεξίδην. Μεξηθέο γπλαίθεο πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε επηζθιεξηδίνπ δελ αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα νπξήζνπλ θαη έηζη κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ θαζεηήξα. Οη αιιαγέο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εμειίζζεηαη ν ηνθεηόο θαη ε γέλλεζε, θαη νη παξεκβάζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα λα παξαθνινπζήζνπκε, λα απνηξέςνπκε θαη λα δηαρεηξηζηνύκε ηηο παξελέξγεηεο ηεο επηζθιεξηδίνπ απνηεινύλ ην έδαθνο γηα νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ. Οη κειέηεο δείρλνπλ όηη ε επηζθιεξίδηνο ζπλδέεηαη κε ρακειά πνζνζηά απζόξκεηεο θνιπηθήο γέλλαο, κεγαιύηεξν πνζνζηό επεκβαηηθώλ ηνθεηώλ (εκβξπνπιθόο ή βεληνύδα) θαη ηνθεηνύο κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο, ηδηαίηεξα ζηηο πξσηνηόθνπο. Οη κειέηεο δείρλνπλ επίζεο όηη νη γπλαίθεο πνπ θάλνπλ επηζθιεξίδην έρνπλ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ ππξεηό θαηά ηνλ ηνθεηό θαη, σο απνηέιεζκα, κεηά ηε γέλλα ηα κσξά ηνπο ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ θαη λα πάξνπλ αγσγή γηα πηζαλή ινίκσμε, κε ζπλέπεηα λα απνρσξίδνληαη ηε κεηέξα ηνπο (Lieberman & O Donoghue, 2002). Κάπνηα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ε ρξήζε επηζθιεξηδίνπ, ηδηαίηεξα γηα ηηο πξσηνηόθεο κεηέξεο, κπνξεί λα απμήζεη ηηο πηζαλόηεηεο γηα θαηζαξηθή (Anim-Somuah, Smyth, & Howell, 2005; Lieberman & O Donoghue, 2002). Η επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία επεξεάδεη θαη ην κσξό. Τα λενγέλλεηα ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο έρνπλ θάλεη επηζθιεξίδην (όηαλ πεξηιακβάλεη λαξθσηηθή νπζία) έρνπλ πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα κε ηνλ ζειαζκό ηηο πξώηεο ώξεο, εκέξεο θαη εβδνκάδεο κεηά ηνλ ηνθεηό (Beilin et al., 2005; Jordan, Emery, Bradshaw, Watkins, & Friswell, 2005; Kuebernab & O Donoghue, 2002; Radzyminski, 2003, 2005; Torvaldsen, Roberts, Simpson, Thompson, & Ellwood, 2006). Ο ζειαζκόο ηνλ πξώην θαηξό κπνξεί λα είλαη πξόθιεζε γηα εζάο θαη ην κσξό ζαο.

9 Είλαη ινγηθό λα ζηαζκίδνπκε πξνζεθηηθά ηνπο θηλδύλνπο θαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ από ηε ρξήζε επηζθιεξηδίνπ πξηλ πάξνπκε θάπνηα απόθαζε. Κάζε ηνθεηόο είλαη κνλαδηθόο. Εάλ ν ηνθεηόο ζαο δηαξθεί πνιύ θαη είζηε πνιύ θνπξαζκέλε, ε επηζθιεξίδηνο κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα επεξγεηηθό γηα εζάο δηάιεηκκα. Μπνξεί λα ζπληξέρεη θαη ηαηξηθόο ιόγνο γηα ηε ρξήζε επηζθιεξηδίνπ (π.ρ. εάλ θάλεηε θαηζαξηθή). Εάλ είζηε ειεύζεξε λα θηλείζηε θαη ζαο ελζαξξύλνπλ λα βξείηε ηξόπνπο αλαθνύθηζεο ηνπ πόλνπ, είλαη ιηγόηεξν πηζαλό λα ρξεηαζηείηε επηζθιεξίδην ζηελ αξρή ηνπ ηνθεηνύ ή λα ζαο ρνξεγεζνύλ πεξηζζόηεξα θάξκαθα. Μηα κηθξόηεξε δόζε θαξκάθνπ ζηελ επηζθιεξίδην ή ε ρνξήγεζή ηεο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηνπ ηνθεηνύ κπνξεί λα κεηώζεη ηηο πηζαλόηεηεο παξελεξγεηώλ. Αλ αθήζεηε ηνλ ηνθεηό λα μεθηλήζεη απζόξκεηα, αλ θηλείζηε ειεύζεξα, αλ θαηαθύγεηε ζε κηα πιεζώξα κεζόδσλ αλαθνύθηζεο θαη αλ έρεηε πνιύ θαιή ππνζηήξημε, ζα κπνξείηε λα θάλεηε ρξήζε ηεο επηζθιεξηδίνπ εάλ θαη όηαλ ηε ρξεηαζηείηε, θαη όρη σο ηελ πξώηε θαη κνλαδηθή ηερληθή αληηκεηώπηζεο ηνπ πόλνπ. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη πην αζθαιήο γηα εζάο θαη ην κσξό ζαο. Πεξηλενηνκή Έσο πξόζθαηα, ε πεξηλενηνκή (ρεηξνπξγηθή ηνκή ηεο πεξηνρήο κεηαμύ ηνπ θόιπνπ θαη ηνπ πξσθηνύ, ε νπνία νλνκάδεηαη «πεξίλεν», κε ζθνπό λα γίλεη κεγαιύηεξν ην άλνηγκα ηνπ θόιπνπ θαηά ην ζηάδην ηεο εμώζεζεο) εθηεινύηαλ ζηηο Η.Π.Α. σο κέξνο ηεο ξνπηίλαο ηνπ ηνθεηνύ. Τν 2005, πεξηλενηνκή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 25% ησλ γπλαηθώλ πνπ γέλλεζαλ ζηηο Η.Π.Α., πνζνζηό ζεκαληηθά κεησκέλν ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε δεθαεηία (Declercq et al., 2006). Απηή ε κείσζε ήηαλ απνηέιεζκα επξεκάησλ εξεπλώλ πνπ έδεηρλαλ όηη ε ρξήζε ηεο πεξηλενηνκήο σο κέξνο ηεο λνζνθνκεηαθήο ξνπηίλαο ή ε ζπρλή ρξήζε ηεο ήηαλ επηβιαβήο πξαθηηθή. Εληνύηνηο, ην πνζνζηό είλαη αθόκα πνιύ πην πςειό από ό,ηη ζα έπξεπε, εηδηθά ζηηο πξσηνηόθεο κεηέξεο. Δελ ππάξρνπλ απνδείμεηο όηη ε πεξηλενηνκή κεηώλεη ηνλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκνύ ηνπ πεξηλένπ, βειηηώλεη ηελ επνύισζε, πξνιακβάλεη ηνλ ηξαπκαηηζκό ησλ κσξώλ θαηά ηνλ ηνθεηό ή κεηώλεη ηνλ θίλδπλν γηα κειινληηθή αθξάηεηα (αθνύζηα απώιεηα νύξσλ ή θνπξάλσλ), ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε πεξηλενηνκή ήηαλ κέξνο ηεο ξνπηίλαο ηνπ ηνθεηνύ ζηηο Η.Π.Α.. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε πεξηλενηνκή ζπλδέεηαη κε πεξηζζόηεξν πόλν, ζεμνπαιηθά πξνβιήκαηα θαη αθξάηεηα κεηά ηνλ ηνθεηό (Goer et al., 2007; Hartmann et al., 2005; Klein et al., 1994; Renfrew, Hannah, Albers, & Floyd, 1998). Επίζεο, νη πεξηλενηνκέο πνπ γίλνληαη γηα λα απνθεπρζεί ε πηζαλή ξήμε ηνπ πεξηλένπ πξνθαινύλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πεξηζζόηεξεο ξήμεηο ηνπ πεξηλένπ (Dannecker et al., 2004). Τν πνζνζηό πεξηλενηνκήο κπνξεί κε αζθάιεηα λα κεησζεί ζην 10% ή θαη αθόκα ιηγόηεξν (Goer et al., 2007). Όρη κόλν ζα αηζζάλεζηε πην άλεηα κεηά ηνλ ηνθεηό εάλ δελ θάλεηε πεξηλενηνκή, αιιά ζα έρεηε θαη ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο γηα καθξνρξόληα πξνβιήκαηα ζην ππειηθό έδαθνο.

10 Σπζηάζεηο από ηνλ νξγαληζκό Lamaze International Ο νξγαληζκόο Lamaze International ζπληζηά ηνλ πεξηνξηζκό ζηε ιήςε ηξνθήο θαη πγξώλ θαη ηε ρξήζε ελδνθιέβησλ νξώλ, ζπλερνύο ειεθηξνληθήο παξαθνινύζεζεο κε θαξδηνηνθνγξάθν, ηελ ηερλεηή ξήμε ησλ πκέλσλ, ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνθεηνύ, ηε ρξήζε επηζθιεξηδίνπ αλαηζζεζίαο θαη πεξηλενηνκήο κόλνλ όηαλ ππάξρνπλ ηαηξηθέο ελδείμεηο. Όηαλ ν γηαηξόο παξεκβαίλεη ζηε θπζηθή ξνή ηνπ ηνθεηνύ ή ηεο γέλλεζεο, πξέπεη λα βαζίδεηαη πάληα ζε ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη ε παξέκβαζε έρεη κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα σθειήζεη παξά λα βιάςεη. Ο νξγαληζκόο Lamaze International ζαο παξνηξύλεη λα έρεηε εκπηζηνζύλε ζηελ ηθαλόηεηά ζαο λα γελλήζεηε ρσξίο θαζηεξσκέλεο παξεκβάζεηο θαη πεξηνξηζκνύο. Σαο ελζαξξύλεη πεξαηηέξσ λα επηιέμεηε ηνλ γηαηξό θαη ηνλ ρώξν όπνπ ζα γελλήζεηε πνπ λα ζαο παξέρεη πιήξε γθάκα επηινγώλ γηα ηε θξνληίδα ζαο θαη λα πξνβαίλεη ζε παξεκβάζεηο κόλνλ όηαλ είλαη ηαηξηθά απαξαίηεηεο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλαλ αζθαιή θαη ρσξίο θηλδύλνπο ηνθεηό, κπνξείηε λα δηαβάζεηε ηνλ νδεγό The Official Lamaze Guide: Giving Birth with Confidence (Lothian & DeVries, 2005), λα επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνύ Lamaze, θαη λα εγγξαθείηε γηα λα ιακβάλεηε ηελ εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ηνπ «Lamaze Building Confidence Week by Week» Τειεπηαία αλαζεώξεζε: Ινύιηνο 2009 Βηβιηνγξαθία American College of Nurse-Midwives. (2007). Intermittent auscultation for intrapartum fetal heart rate surveillance. Journal of Midwifery & Women s Health, 52(3), American College of Nurse-Midwives. (2008). Providing oral nutrition for women in labor. Journal of Midwifery & Women s Health. 53(3), American College of Obstetricians and Gynecologists. (2000). Evaluation of cesarean delivery. Washington, DC: Author.

11 American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG]. (2002). ACOG practice bulletin #36: Obstetric analgesia and anesthesia. Obstetrics and Gynecology, 100(1), American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG]. (2005). ACOG practice bulletin #70: Intrapartum fetal heart rate monitoring. Obstetrics and Gynecology, 106(6), American Society of Anesthesiologists Task Force on Obstetric Anesthesia. (2007). Practice guidelines for obstetric anesthesia: An updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Obstetric Anesthesia. Anesthesiology, 104(4) Anim-Somuah, M., Smyth, R., & Howell, C. (2005). Epidural versus non-epidural or no analgesia in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4, Art. No.: CD Association of Women s Health, Obstetric and Neonatal Nurses. (2009). Fetal heart rate monitoring: Principles and practices (4th ed.). Washington, DC: Author. Begum, M., Sengupta, B., Chattopadhyay, S., Thornton, J., & Sengupta, P. (1999). Fluid management in labour. In P. Sengupta (Ed.), Obstetrics for postgraduates and practitioners (pp ). New Delhi, India: BI Churchill Livingstone Pvt. Ltd. Beilin, Y., Bodian, C., Weiser, J., Hossain, S., Arnold, I., Feirman, D., et al. (2005). Effect of labor epidural analgesia with and without fentanyl on infant breastfeeding. Anesthesiology, 103(6), Dannecker, C., Hillemanns, P., Strauss, A., Hasbargen, U., Hepp, H., & Anthuber, C. (2004). Episiotomy and perineal tears presumed to be imminent: Randomized controlled trial. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 83(4), Declercq, E. R., Sakala, C., Corry, M. P., & Applebaum, S. (2006). Listening to mothers II: Report of the second national U.S. survey of women s childbearing experiences. New York: Childbirth Connection. Declercq, E., Sakala, C., Corry, M., Applebaum, S., & Risher, P. (2002). Listening to mothers: Report of the first national U.S. survey of women s childbearing experiences. New York: Maternity Center Association (now, Childbirth Connection). Enkin, M., Keirse, M., Neilson, J., Crowther, C., Duley, L., Hodnett, E., et al. (2000). A guide to effective care in pregnancy and childbirth. New York: Oxford University Press.

12 Fraser, W., Marcoux, S., Moutquin, J., & Christen, A. (1993). Effect of early amniotomy on the risk of dystocia in nulliparous women: The Canadian early amniotomy study group. New England Journal of Medicine, 328(16), Fraser, W., Turcot, L., Krauss, I., & Brisson-Carrol, G. (1999). Amniotomy for shortening spontaneous labour. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4, Art. No.: CD Goer, H., Leslie, M. S., & Romano, A. (2007). The Coalition for Improving Maternity Services: Evidence basis for the ten steps of mother-friendly care. Step 6: Does not routinely employ practices, procedures unsupported by scientific evidence. The Journal of Perinatal Education, 16(Suppl. 1), 32S 64S. Gourounti, K., & Sandall, J. (2007). Admission cardiotocography versus intermittent auscultation of fetal heart rate: Effects on neonatal Apgar score, on the rate of caesarean sections and on the rate of instrumental delivery A systematic review. International Journal of Nursing Studies, 44(6), Hartmann, K., Viswanathan, M., Palmieri, R., Gartlehner, G., Thorp, J., & Lohr, K. N. (2005). Outcomes of routine episiotomy: A systematic review. Journal of the American Medical Association, 293(17), Jordan, S., Emery, S., Bradshaw, C., Watkins, A., & Friswell, W. (2005). The impact of intrapartum analgesia on infant feeding. British Journal of Obstetrics and Gynaecology,112(7), Klein, M., Gauthier, R., Robbins, J., Kaczorowski, J., Jorgensen, S., Franco, E., et al. (1994). Relationship of episiotomy to perineal trauma and morbidity, sexual dysfunction, and pelvic floor relaxation. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 171(3), Kubli, M., Scrutton, M. J., Seed, P. T., & O Sullivan, G. (2002). An evaluation of isotonic sports drinks during labor. Anesthesia and Analgesia, 94(2), Lieberman, E., Davidson, K., Lee-Parritz, A., & Shearer, E. (2005). Changes in fetal position during labor and their association with epidural analgesia. Obstetrics and Gynecology, 105(5, Part 1), Lieberman, E., & O Donoghue, C. (2002). Unintended effects of epidural analgesia during labor: A systematic review. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 186(Suppl. 5), S31 S68. Lothian, J., & DeVries, C. (2005). The official Lamaze guide: Giving birth with confidence. Minneapolis, MN: Meadowbrook Press.

13 Moen, V., Brudin, L., Rundgren, M., & Irestedt, L. (2009). Hyponatremia complicating labour Rare or unrecognised? A prospective observational study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 116 (4), Munro, J., Ford, H., Scott, A., Furnival, E., Andrews, S., & Grayson, A. (2002). Action research project responding to midwives views of different methods of fetal monitoring in labour. MIDIRS Midwifery Digest, 12(4), Ophir, E., Solt, I., Odeh, M., & Bornstein, J. (2007). Water intoxication A dangerous condition in labor and delivery rooms. Obstetrical & Gynecological Survey, 62 (11), Parsons, M., Bidewell, J., & Griffiths, R. (2007). A comparative study of the effect of food consumption on labour and birth outcomes in Australia. Midwifery, 23 (2), Radzyminski, S. (2003). The effect of ultra low dose epidural analgesia on newborn breastfeeding behaviors. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 32(3), Radzyminski, S. (2005). Neurobehavioral functioning and breastfeeding behavior in the newborn. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 34(3), Renfrew, M., Hannah, W., Albers, L., & Floyd, E. (1998). Practices that minimize trauma to the genital tract in childbirth: A systematic review of the literature. Birth, 25(3), Rooks, J. (1999). Midwifery and childbirth in America. Philadelphia: Temple University Press. Scrutton, M. J., Metcalfe, G. A., Lowy, C., Seed, P., & O Sullivan, G. (1999). Eating in labour: A randomized controlled trial assessing the risk and benefits. Anesthesia,54(4), Smyth, R., Alldred, S., & Markham, C. (2007). Amniotomy for shortening spontaneous labour. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4, Art. No.: CD Thacker, S. B., Stroup, D., & Chang, M. (2001). Continuous electronic heart rate monitoring for fetal assessment during labor. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 2, Art. No.: CD Torvaldsen, S., Roberts, C. L., Simpson, J. M., Thompson, J. F., & Ellwood, D. A. (2006). Intrapartum epidural analgesia and breastfeeding: A prospective cohort study. International Breastfeeding Journal,1:24. Retrieved May 31, 2007, from

14 Tranmer, J. E., Hodnett, E. D., Hannah, M. E., & Stevens, B. J. (2005). The effect of unrestricted oral carbohydrate intake on labor progress. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 34(3), Walsh, D. (2007). Evidence-based care for normal labour and birth. New York: Routledge. Επραξηζηίεο Τν παξόλ έληππν ζρεηηθά κε ηηο αζθαιείο πξαθηηθέο ηνθεηνύ αλαζεσξήζεθε θαη ελεκεξώζεθε από ηελ Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE. Τα έμη έληππα ζρεηηθά κε ηηο αζθαιείο πξαθηηθέο ηνθεηνύ ζπληάρζεθαλ ην 2003 από ηνλ νξγαληζκό Lamaze International κε ηίηιν «Τα 6 έληππα γηα ηηο πξαθηηθέο ηεο καηεπηηθήο θξνληίδαο».

Αζθαλείρ ππακηικέρ πος πποάγοςν ηον θςζικό ηοκεηό

Αζθαλείρ ππακηικέρ πος πποάγοςν ηον θςζικό ηοκεηό Αζθαλείρ ππακηικέρ πος πποάγοςν ηον θςζικό ηοκεηό N o 3: Σςνεσόμενη ςποζηήπιξη με ηην παποςζία αγαπημένος ή θιλικού πποζώπος ή βοηθού μηηπόηηηαρ ησλ Jeanne Green, MT, CD(DONA), LCCE, FACCE, θαη Barbara

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλείρ ππακηικέρ πος πποάγοςν ηον θςζικό ηοκεηό

Αζθαλείρ ππακηικέρ πος πποάγοςν ηον θςζικό ηοκεηό Αζθαλείρ ππακηικέρ πος πποάγοςν ηον θςζικό ηοκεηό N o 5: Αποθύγεηε ηον ηοκεηό ζε ύπηια ζηάζη και ακολοςθήζηε ηην αςθόπμηηη ενζηικηώδη οπμή ζαρ για εξώθηζη ακούγονηαρ ηο ζώμα ζαρ ηεο Joyce DiFranco, RN,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 2: Πεξπαηήζηε, θηλεζείηε θαη αιιάμηε ζηάζεηο θαηά ηνλ ηνθεηό ηεο Teri Shilling, MS, CD (DONA), IBCLC, LCCE, FACCE 1 Μια έγκσος σε ένα μάθημα Lamaze

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο ζαο. Απηό πνπ ζέινπκε είλαη λα γλσξίδνπκε... Η έκηρωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα