Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό"

Transcript

1 Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE 1 Μια έγκςορ ζε ένα μάθημα Lamaze πωηά ηην εκπαιδεύηπια: «Σηην ηηλεόπαζη βλέποςμε όηι οι γςναίκερ πος γεννούν είναι ξαπλωμένερ ζηο κπεβάηι ζςνδεδεμένερ με μησανήμαηα, όπωρ αςηό πος παπακολοςθεί ηοςρ σηύποςρ ηηρ καπδιάρ ηος εμβπύος. Δεν είναι αζθαλέζηεπορ ο ηοκεηόρ με ηέηοιερ ηεσνολογικέρ παπεμβάζειρ;» Η βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαηέζηεζε ηνλ ηνθεηό αζθαιέζηεξν γηα ηηο γπλαίθεο πνπ είραλ εγθπκνζύλεο πςεινύ θηλδύλνπ, ελώ όζνλ αθνξά ηα πξόσξα κσξά ε ζύγρξνλε ηερλνινγία ζώδεη δσέο. Ο ηνθεηόο γηα ηηο πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο είλαη πην αζθαιήο απ ό,ηη ήηαλ πξηλ από 100 ρξόληα, όρη ράξε ζηελ ηερλνινγία, αιιά ράξε ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ πεξίζαιςεο θαη πγηεηλήο θαη ζηε δηαζεζηκόηεηα ησλ αληηβηνηηθώλ (Rooks, 1999). Σε αξθεηά καηεπηήξηα, καηεπηηθέο παξεκβάζεηο, όπσο ν πεξηνξηζκόο ζηε ιήςε ζηεξεώλ ηξνθώλ ή πγξώλ, νη ελδνθιέβηνη νξνί, ε ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε ηνπ εκβξύνπ, ε επηηάρπλζε ηνπ ηνθεηνύ θαη ε επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά ζε όιεο ηηο γπλαίθεο, αθόκα θαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ηαηξηθό ιόγν, «γηα θαιό θαη γηα θαθό». Οη γπλαίθεο κπνξεί λα αηζζάλνληαη όηη ηνπο ζηεξνύλ ηελ αλζξώπηλε ππόζηαζε όηαλ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε θαιώδηα θαη κεραλήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ θαη ηεο γέλλεζεο. Τν πην ζεκαληηθό είλαη όηη απηέο νη παξεκβάζεηο, όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο κέξνο ηεο ξνπηίλαο, έρνπλ απξόζκελεο ζπλέπεηεο νη νπνίεο νπζηαζηηθά 1 Επεμήγεζε ησλ ηίηισλ πηζηνπνίεζεο ηεο ζπγγξαθέσο: RN: Registered Nurse (εγγεγξακκέλε λνζειεύηξηα) PhD: Doctor of Philosophy (δηδαθηνξηθόο ηίηινο ζπνπδώλ) LCCE: Lamaze Certified Childbirth Educator (πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα πεξηγελλεηηθήο αγσγήο Lamaze) FACCE: Fellow, American College of Childbirth Educators (κέινο ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιεγίνπ Εθπαηδεπηώλ Πεξηγελλεηηθήο Αγσγήο)

2 απμάλνπλ ηνπο θηλδύλνπο γηα ηηο κεηέξεο θαη ηα κσξά. Η ρξήζε απηώλ ησλ παξεκβάζεσλ ξνπηίλαο δελ θαζηζηά ηνλ ηνθεηό αζθαιέζηεξν γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηα κσξά. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, αλ δελ ππάξρεη ζαθήο ηαηξηθόο ιόγνο γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ή άιισλ παξεκβάζεσλ, ε παξεκπόδηζε ηεο θπζηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ηνθεηνύ θαη ηεο γέλλεζεο έρεη πνιιέο πηζαλόηεηεο λα κελ είλαη σθέιηκε αληηζέησο κάιηζηα, κπνξεί λα απνβεί επηδήκηα. Είλαη πην αζθαιέο λα αθήλνπκε ηνλ ηνθεηό λα εμειίζζεηαη από κόλνο ηνπ θαη λα κελ γίλνληαη παξεκβάζεηο ζηε θπζηθή δηαδηθαζία, εθηόο θη αλ ππάξρεη ζαθήο ηαηξηθή έλδεημε γη απηό. Πεξηνξηζκόο ζηε ιήςε ζηεξεώλ ηξνθώλ θαη πγξώλ Η ηξνθή θαη ηα πγξά παξέρνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη ε επίηνθνο γηα λα αληεπεμέιζεη ζηνλ ηνθεηό. Σπάληα κέλεη θάπνηνο ρσξίο ηξνθή ή πγξά γηα παξαπάλσ από κεξηθέο ώξεο, επνκέλσο, δελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλόο όηη ζηα κέξε πνπ επηηξέπνπλ ζηηο γπλαίθεο λα ηξώλε θαη λα πίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ, νη πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο ην επηιέγνπλ. Εληνύηνηο, ζε πξόζθαηε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Ακεξηθαλίδεο πνπ γέλλεζαλ κέζα ζην 2005, κόλν ην 40% έιαβε πγξά θαηά ηνλ ηνθεηό, ελώ κόλν ην 15% έθαγε (Declercq, Sakala, Corry, Applebaum, 2006). Τα λνζνθνκεία άξρηζαλ λα πεξηνξίδνπλ ηε ιήςε ζηεξεώλ θαη πγξώλ πξηλ από 60 ρξόληα πεξίπνπ, όηαλ νη γπλαίθεο ιάκβαλαλ πνιιά θάξκαθα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ θαη γελλνύζαλ κε γεληθή αλαηζζεζία ρσξίο ηξαρεηνζσιήλα. Εθείλε ηελ επνρή, νη γηαηξνί ζεσξνύζαλ όηη ε λεζηεία κεηώλεη ηελ πηζαλόηεηα λα εηζρσξήζεη ην πεξηερόκελν ηνπ ζηνκάρνπ ζηνπο πλεύκνλεο (εηζξόθεζε) εάλ ε γπλαίθα έθαλε εκεηό ελόζσ βξηζθόηαλ ππό γεληθή αλαηζζεζία. Εθείλε ηελ επνρή επίζεο, ε πλεπκνλία από εηζξόθεζε ήηαλ ε πξώηε αηηία ζαλάηνπ ησλ κεηέξσλ ζηηο Η.Π.Α., αιιά από ηόηε ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη δξαζηηθά. (Rooks, 1999). Οη ηερληθέο ηεο αλαηζζεζίαο έρνπλ βειηησζεί πνιύ ηα ηειεπηαία 60 ρξόληα. Η γεληθή αλαηζζεζία ζπάληα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζύγρξνλε καηεπηηθή, ελώ θαη ε εηζξόθεζε θαηά ηελ αλαηζζεζία είλαη εμαηξεηηθά ζπάλην θαηλόκελν. Επίζεο, γλσξίδνπκε πιένλ όηη ε λεζηεία δελ ζπλεπάγεηαη πσο ην ζηνκάρη ζα είλαη άδεην, θαζώο θαη όηη ην ζηνκάρη αδεηάδεη ζρεδόλ ακέζσο κεηά ηε ιήςε πγξώλ. Παξά ην γεγνλόο απηό, πνιινί γηαηξνί εμαθνινπζνύλ λα πεξηνξίδνπλ ηε ιήςε ηξνθώλ θαη πγξώλ θαηά ηνλ ηνθεηό. Μηα αλαζθόπεζε ηεο έξεπλαο πάλσ ζε απηό ην ζέκα θαηέδεημε όηη δελ ππάξρεη θακία έλδεημε πσο ν πεξηνξηζκόο ζηε ιήςε ζηεξεώλ ηξνθώλ θαη πγξώλ είλαη σθέιηκνο (Goer, Leslie & Romano, 2007). Σε πξόζθαηε έξεπλα, ε ιήςε ηξνθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ δελ αύμεζε ηα πεξηζηαηηθά εκεηώλ, ηηο ηαηξηθέο παξεκβάζεηο θαηά ηνλ ηνθεηό ή ηα δπζκελή απνηειέζκαηα, παξόιν πνπ νη ηνθεηνί δηήξθεζαλ ιίγν πεξηζζόηεξν (Parson, Bidewell & Griffiths, 2007). Πξόζθαηεο έξεπλεο θαηαδεηθλύνπλ όηη ε θαηαλάισζε ηξνθήο θαη πγξώλ είλαη αζθαιήο θαηά ηνλ ηνθεηό (Goer et al., 2007; Kubli, Scrutton, Seed & O Sallivan, 2002; Scrutton, Metcalfe, Lowy,

3 Seed, & O Sallivan, 1999; Tranmer, Hodnett, Hannah, & Stevens, 2005) θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη σο κέξνο ηεο ξνπηίλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ. Τη ιέλε νη εηδηθνί; Η Ακεξηθαληθή Εηαηξεία Αλαηζζεζηνιόγσλ (American Society of Anesthesiologists) θαη ην Ακεξηθαληθό Κνιιέγην Μαηεπηήξσλ θαη Γπλαηθνιόγσλ (American College of Obstetricians and Gynecologist ACOG) ζπληζηνύλ ηε ρξήζε πγξώλ ζε ρακεινύ θηλδύλνπ επηηόθνπο (ACOG, 2002; American Society of Anesthesiologists Task Force on Obstetric Anesthesia, 2007). Τν Ακεξηθάληθν Κνιιέγην Μαηεπηηθώλ Ννζειεπηξηώλ (American College of Nurse-Midwives) (2008) ζπληζηά λα κελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηε ιήςε ζηεξεάο ηξνθήο θαη πγξώλ σο κέξνο ηεο ξνπηίλαο ηνπ ηνθεηνύ θαη όηη πγηείο γπλαίθεο κε θπζηνινγηθνύο ηνθεηνύο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνπλ από κόλεο ηνπο αλ θαη ηη ζέινπλ λα θάλε θαη λα πηνπλ. Η νκάδα Cochrane γηα ηελ εγθπκνζύλε θαη ηνλ ηνθεηό (Cochrane Pregnancy and Childbirth Group), κηα δηεζλώο αλαγλσξηζκέλε πεγή πιεξνθόξεζεο πνπ νξίδεη ηηο εγθπξόηεξεο πξαθηηθέο θξνληίδαο βάζεη εξεπλώλ, ζπζηήλεη δηαηξνθή πνπ απνηειείηαη από εύπεπηεο ηξνθέο θαη πγξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ (Enkin et al., 2000). Θα κπνξείηε λα αληεπεμέιζεηε πην εύθνια ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ηνθεηνύ, θαη πηζαλώο λα αηζζαλζείηε θαιύηεξα θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, εάλ ηξώηε όηαλ πεηλάηε θαη πίλεηε όηαλ δηςάηε. Χνξήγεζε ελδνθιέβησλ πγξώλ Η ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ρξεζηκνπνηείηαη σο κέξνο ηεο ζπλήζνπο δηαδηθαζίαο ηνπ ηνθεηνύ, κε ζθνπό λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ηεο αθπδάησζεο ησλ επηηόθσλ πνπ έρνπλ πεξηνξηζκό ζηε ιήςε ζηεξεώλ ηξνθώλ θαη πγξώλ, θαζώο θαη λα παξέρεη εύθνιε πξόζβαζε ζε θιέβα ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Εληνύηνηο, νη εξεπλεηέο δηαηππώλνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ αλαγθαία ρξήζε ελδνθιέβησλ νξώλ ζε όιεο ηηο επηηόθνπο (Begum, Sengupta, Chattopadhyay, Thornton, & Sengupta, 1999; Goer et al., 2007). Σηνπο ηνθεηνύο ρακεινύ θηλδύλνπ ζπάληα παξνπζηάδνληαη επείγνπζεο επηπινθέο πνπ απεηινύλ ηε δσή ηεο επηηόθνπ. Επίζεο, νη ελδνθιέβηνη νξνί δελ είλαη αβιαβείο γηα ηελ πγεία. Οη νξνί δελ παξέρνπλ ζην ζώκα ηελ ηδαληθή ηζνξξνπία ηξνθήο θαη ελέξγεηαο πνπ παίξλνπκε από ηηο ηξνθέο θαη ηα πγξά πνπ θαηαλαιώλνπκε. Μεξηθέο γπλαίθεο κάιηζηα ληώζνπλ όηη ην λα έρνπλ νξό ζην ρέξη ηνύο πξνθαιεί πόλν θαη άγρνο. Επηπιένλ, ε ρξήζε ελδνθιέβησλ νξώλ δελ επηηξέπεη ζηηο επηηόθνπο λα αιιάδνπλ ζηάζεηο θαη λα θηλνύληαη ειεύζεξα ζηνλ ρώξν. Επίζεο, εθθξάδεηαη απμαλόκελε αλεζπρία όηη νη νξνί κπνξεί λα ζπληεινύλ ζηελ ηνμίθσζε από λεξό, πξάγκα επηθίλδπλν ηόζν γηα ηε κεηέξα όζν θαη γηα ην κσξό (Ophir, Solt, Odeh, & Bornstein, 2007). Πξόζθαηεο έξεπλεο ππνδεηθλύνπλ όηη νη νξνί κπνξεί λα επηβξαδύλνπλ ηνλ ηνθεηό, λα παξαηείλνπλ ην ζηάδην ηεο εμώζεζεο θαη λα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν παξεκβάζεσλ (κε εκβξπνπιθνύο ή βεληνύδεο) θαη ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο (Moen, Brudin, Rundgren, & Irestedt,

4 2009). Σύκθσλα κε ηελ νκάδα Cochrane γηα ηελ εγθπκνζύλε θαη ηνλ ηνθεηό (Cochrane Pregnancy and Childbirth Group), ε ρξήζε ησλ νξώλ σο κέξνο ηεο ξνπηίλαο πηζαλώο λα κελ είλαη επεξγεηηθή (Enkin et al., 2000). Κακηά κειέηε δελ έρεη δείμεη όηη ηα απνηειέζκαηα βειηηώλνληαη όηαλ ηνπνζεηείηαη νξόο ζε γπλαίθεο κε ηνθεηό ρακεινύ θηλδύλνπ σο κέξνο ηεο θαζηεξσκέλεο ξνπηίλαο (Enkin et al., 2000; Goer et al., 2007). Εάλ θάλεηε πξόθιεζε ή επηηάρπλζε ηνθεηνύ, εάλ έρεηε ιάβεη επηζθιεξίδην αλαηζζεζία, εάλ ρξεηάδεηαη λα πάξεηε ελδνθιέβηα θάξκαθα, όπσο αληηβηνηηθά, ή αλ γηα θάπνηνπο ιόγνπο δελ κπνξείηε λα θάηε θαη λα πηείηε, ηόηε ρξεηάδεζηε ελδνθιέβην νξό. Σε όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο δελ ππάξρεη αλάγθε γηα θάηη ηέηνην. Σπλερήο ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε ηνπ εκβξύνπ Αλεμαξηήησο ηνπ πνηνο είλαη ν γηαηξόο ζαο ή ν ρώξνο ζηνλ νπνίν ζα γελλήζεηε, ν θαξδηαθόο παικόο ηνπ κσξνύ ζαο ζα παξαθνινπζείηαη ζηελά. Ο θαξδηαθόο παικόο ηνπ κσξνύ ζαο κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη είηε αθνύγνληάο ηνλ κε sonicaid ή κε εηδηθό ζηεζνζθόπην (αθξόαζε) είηε παξαθνινπζώληαο ηνλ θαξδηνηνθνγξάθν. Η ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε κπνξεί λα γίλεηαη είηε δηαθεθνκκέλα είηε ζπλερόκελα. Έλα παξάδεηγκα δηαθεθνκκέλεο παξαθνινύζεζεο είλαη όηαλ ε νζόλε ηνπνζεηείηαη πάλσ ζαο επί 20 ιεπηά γηα θάζε ώξα ηνθεηνύ θαη αθαηξείηαη γηα ηα ππόινηπα 40 ιεπηά. Όηαλ ε νζόλε είλαη θιεηζηή κπνξείηε λα θηλήζηε ειεύζεξα θαη λα ρξεζηκνπνηείηε ήπηεο κεζόδνπο αλαθνύθηζεο, όπσο ε κπαληέξα ή ην ληνπο. Η ζπλερόκελε παξαθνινύζεζε κε ειεθηξνληθό θαξδηνηνθνγξάθν πεξηνξίδεη ηελ ηθαλόηεηά ζαο λα πεξπαηάηε, λα θηλείζηε θαη λα αιιάδεηε ζηάζεηο. Σε πνιιά λνζνθνκεία κπνξεί λα ζαο επηβάινπλ λα κείλεηε ζην θξεβάηη. Η πξόζβαζε ζε κηα πιεζώξα κεζόδσλ αλαθνύθηζεο (όπσο ληνπο, κπαληέξα ή κπάια) κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη όηαλ είζηε ππό ζπλερή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε. Πνιιέο γπλαίθεο, όηαλ αθνύλ θαη παξαθνινπζνύλ ηελ νζόλε, ληώζνπλ όηη απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο θαη αηζζάλνληαη αλεζπρία Ο Munro et al. (2002) δηαπίζησζε όηη ν ειεθηξνληθόο θαξδηνηνθνγξάθνο παξεκβαίλεη ζηε ζρέζε κεηαμύ ησλ καηώλ θαη ησλ επηηόθσλ θαη ζπρλά είλαη ε αξρή γηα κηα πιεζώξα παξεκβάζεσλ. Ο Walsh (2007) αλαθέξεη όηη ν θαξδηνηνθνγξάθνο δεκηνπξγεί ζπρλά έλα «παξάμελν ζπλνλζύιεπκα ζπλαηζζεκάησλ εθεζπραζκνύ αιιά θαη αλεζπρίαο» (ζει. 75). Η ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε ηνπ εκβξύνπ έγηλε κέξνο ηεο θξνληίδαο ηεο επηηόθνπ από ηε δεθαεηία ηνπ 1970, όηαλ δελ ππήξραλ έξεπλεο γηα ηε ρξεζηκόηεηά ηεο. Από ηόηε όκσο, νη έξεπλεο πνπ ζπλέθξηλαλ ηε δηαθεθνκκέλε αθξόαζε κε ηε ζπλερόκελε έδεημαλ όηη ε ζπλερόκελε αθξόαζε απμάλεη ηνλ αξηζκό παξεκβάζεσλ θαηά ηνλ ηνθεηό, θαζώο θαη ηηο πηζαλόηεηεο θαηζαξηθήο ηνκήο θαη παξεκβάζεσλ κε εκβξπνπιθνύο ή βεληνύδεο. Όκσο, ην πην ζεκαληηθό εύξεκα ησλ εξεπλώλ πηζαλόλ λα είλαη όηη ηα κσξά πνπ γελληνύληαη έπεηηα

5 από ζπλερή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε δελ είλαη πην πγηή από απηά πνπ θαηά ηνλ ηνθεηό ηνπο παξαθνινπζνύληαη κε δηαθεθνκκέλε αθξόαζε (Goer et al., 2007; Thacker, Stroup, & Chang, 2001). Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ε Έλσζε Ννζειεπηώλ/ηξηώλ Γπλαηθείαο Υγείαο, Μαηεπηηθήο θαη Νενγλώλ(2009) (Association of Women s Health, Obstetric and Neonatal Nurses) θαη ην Ακεξηθάληθν Κνιιέγην Μαηεπηηθώλ Ννζειεπηξηώλ (2007) (American College of Nurse Midwives) ππνζηεξίδνπλ όηη γηα ηηο επηηόθνπο ρακεινύ θηλδύλνπ ε πξνηηκόηεξε κέζνδνο παξαθνινύζεζεο ηνπ κσξνύ είλαη ε δηαθεθνκκέλε αθξόαζε. Τν Ακεξηθάληθν Κνιιέγην Μαηεπηήξσλ θαη Γπλαηθνιόγσλ (American College of Obstetricians and Gynecologists ACOG) (2005) ππνζηεξίδεη όηη πγηείο γπλαίθεο ρσξίο επηπινθέο κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύληαη είηε κε δηαθεθνκκέλε αθξόαζε είηε κε ειεθηξνληθό θαξδηνηνθνγξάθν. Τν ACOG (2000) πξνηείλεη κάιηζηα ηε ρξήζε δηαθεθνκκέλεο αθξόαζεο αληί ηνπ ειεθηξνληθνύ θαξδηνηνθνγξάθνπ σο κέζνπ κείσζεο ηνπ πνζνζηνύ θαηζαξηθώλ ηνκώλ. Η δηαθεθνκκέλε αθξόαζε κε Doppler είλαη ε ιηγόηεξν πεξηνξηζηηθή κέζνδνο παξαθνινύζεζεο ησλ παικώλ ηνπ κσξνύ θαη είλαη αζθαιήο ζε ηνθεηνύο ρσξίο επηπινθέο ή ζε πεξηπηώζεηο πνπ ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηνπ θαξδηνηνθνγξάθνπ. Με ηε δηαθεθνκκέλε αθξόαζε, κπνξείηε λα γελλήζεηε ζε νπνηαδήπνηε ζηάζε επηζπκείηε ελόζσ ε λνζνθόκα ή ε καία αθνύλ ηνπο παικνύο ηνπ κσξνύ ζαο γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σηνπο πεξηζζόηεξνπο ηνθεηνύο, ε λνζνθόκα ή ε καία αθνύεη ηνπο θαξδηαθνύο παικνύο ηνπ κσξνύ θάζε 30 ιεπηά ζηνλ ελεξγό ηνθεηό θαη θάζε 15 ιεπηά ζην ζηάδην ηεο εμώζεζεο. Σε ηνθεηνύο πςεινύ θηλδύλνπ ή εάλ ζπληξέρεη ηαηξηθόο ιόγνο, ε λνζνθόκα ή ε καία αθνύεη ηνπο παικνύο πην ζπρλά (ACOG, 2005). Σε πνιιά λνζνθνκεία, νη γπλαίθεο ρακεινύ θηλδύλνπ ζηηο νπνίεο γίλεηαη δηαθεθνκκέλε αθξόαζε θαηά ηνλ ηνθεηό, παξαθνινπζνύληαη γηα 20 ιεπηά ζπλερόκελα κε θαξδηνηνθνγξάθν θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην λνζνθνκείν. Απηή ε ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε θαηά ηελ εηζαγσγή ζεσξείηαη αθίλδπλε παξέκβαζε πνπ θαζεζπράδεη ην πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ, ην νπνίν ζπλήζσο ληώζεη πην άλεηα κε ηνπο θαξδηνηνθνγξάθνπο, όηη όλησο νη επίηνθνη έρνπλ ρακειό θίλδπλν επηπινθώλ. Η παξαθνινύζεζε θαηά ηελ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν, όπσο θαη ε ζπλερήο παξαθνινύζεζε κε θαξδηνηνθνγξάθν, δηαδόζεθε επξύηαηα πξνηνύ αθόκα δηεμαρζνύλ έξεπλεο πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο. Επίζεο, ε παξαθνινύζεζε θαηά ηελ εηζαγσγή, όπσο θαη ε ζπλερόκελε ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε, δελ παξέρεη ηα αλακελόκελα νθέιε, αιιά αληηζέησο απμάλεη ηνπο θηλδύλνπο (απμεκέλα πνζνζηά ρεηξνπξγηθώλ ηνθεηώλ) (Gourounti & Sandall, 2007). Σπδεηήζηε κε ηνλ γηαηξό ζαο ηε ρξήζε αθξόαζεο ή δηαθεθνκκέλεο παξαθνινύζεζεο κε θαξδηνηνθνγξάθν αληί ηεο ζπλερόκελεο. Θα είζηε ζε ζέζε λα θηλήζηε ειεύζεξα, λα ραιαξώλεηε κεηαμύ ησλ ζπζπάζεσλ θαη ζα απνθύγεηε ην άγρνο πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζύλδεζε κε έλα κεράλεκα. Εληνύηνηο, εάλ παξνπζηάζεηε ηαηξηθή επηπινθή ή εάλ ν ηνθεηόο ζαο έρεη μεθηλήζεη κε πξόθιεζε ή έρεη επηηαρπλζεί κε ηερλεηά κέζα, εάλ έρεηε ιάβεη επηζθιεξίδην

6 αλαηζζεζία ή εάλ παξνπζηαζηεί θάπνην πξόβιεκα θαηά ηνλ ηνθεηό, ηόηε ζα ρξεηαζηείηε ζπλερή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε. Σε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε δηαθεθνκκέλε αθξόαζε είλαη πην αζθαιήο. Επηηάρπλζε ηνπ ηνθεηνύ: ηερλεηή ξήμε ησλ πκέλσλ θαη ελίζρπζε ηνπ ηνθεηνύ Τν λα επηηαρπλζεί έλαο ηνθεηόο αθνύγεηαη δειεαζηηθό, αιιά όηαλ παξεκβαίλνπκε ζηνλ ξπζκό θαη ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ρσξίο ηαηξηθνύο ιόγνπο ελδέρεηαη λα κελ έρνπκε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα (Enkin et al., 2000). Κάζε ηνθεηόο είλαη κνλαδηθόο θαη επεξεάδεηαη από δηάθνξνπο παξάγνληεο, όπσο είλαη, κεηαμύ άιισλ, ην κέγεζνο θαη ε ζέζε ηνπ κσξνύ, ε ηθαλόηεηα ηεο επηηόθνπ λα θηλείηαη ζηνλ ρώξν, ε απηνπεπνίζεζε πνπ ληώζεη θαη ε ππνζηήξημε πνπ δέρεηαη θαηά ηνλ ηνθεηό. Η ηερλεηή ξήμε ησλ πκέλσλ εζεσξείην όηη επηηάρπλε ηνλ ηνθεηό, όκσο νη ηειεπηαίεο αλαζθνπήζεηο ησλ εξεπλώλ πνπ δεκνζηεύνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ Cochrane (Database of Systematic Reviews) ππνδεηθλύνπλ όηη δελ ηζρύεη θάηη ηέηνην (Smyth, Alldred, & Markham, 2007). Αθόκα θη αλ ε ξήμε ησλ πκέλσλ επηηαρύλεη πξάγκαηη ηνλ ηνθεηό, νη κεηέξεο θαη ηα κσξά επσθεινύληαη από έλαλ κηθξόηεξεο δηάξθεηαο ηνθεηό, εθόζνλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν απνηξέπνληαη αλεπηζύκεηα απνηειέζκαηα ή κεηώλεηαη ε αλάγθε γηα θαηζαξηθή ηνκή ή άιιεο επηδήκηεο ή αλεπηζύκεηεο παξεκβάζεηο. Η ηερλεηή ξήμε ηνπ ακληαθνύ ζάθνπ δελ παξέρεη θαλέλα πιενλέθηεκα. Αληηζέησο κάιηζηα, ηα επξήκαηα ηεο ζπζηεκηθήο αλαζθόπεζεο ησλ εξεπλώλ θαηά Goer et al. (2007) θαη Smyth et al. (2007) ζπλδένπλ ηελ ηερλεηή ξήμε πκέλσλ κε ηελ θαηζαξηθή ηνκή. Ο Smyth et al. (2007) ζπζηήλεη λα δηεμαρζνύλ πεξαηηέξσ έξεπλεο ώζηε λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμύ ηεο ηερλεηήο ξήμεο πκέλσλ θαη ησλ θιηληθώλ απνηειεζκάησλ, θαζώο επίζεο θαη ν βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ησλ γπλαηθώλ. Ελ ησ κεηαμύ, είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε όηη ε ηερλεηή ξήμε ησλ πκέλσλ δελ πξνζθέξεη ηδηαίηεξα νθέιε θαη κπνξεί λα απνβεί επηδήκηα (Fraser, Marcoux, Moutquin, & Christen, 1993; Goer et al., 2007; Smyth et al., 2007). Ο ζάθνο κε ην ακληαθό πγξό πνπ πεξηβάιιεη ην κσξό ζαο ην πξνζηαηεύεη από κνιύλζεηο θαη από ηπρόλ πίεζε πνπ αζθείηαη θαζώο θαηεβαίλεη ζηε γελλεηηθή νδό. Εάλ ν γηαηξόο ζαο ζπάζεη ηηο κεκβξάλεο (ξήμε ζπιαθίνπ) ζε πξώηκε θάζε ηνπ ηνθεηνύ, νη έξεπλεο δείρλνπλ όηη νη πηζαλόηεηεο γηα θαηζαξηθή ηνκή απμάλνληαη (Fraser, Turcot, Krauss, & Brisson Carrol, 1999; Smyth et al., 2007). Όζν πεξηζζόηεξνο ρξόλνο έρεη πεξάζεη από ηε ζηηγκή πνπ ζπάλε ηα λεξά ηόζν κεγαιύηεξνο είλαη ν θίλδπλνο κόιπλζεο γηα ηε κεηέξα θαη ην κσξό. Με άιια ιόγηα, ν ρξόλνο αξρίδεη λα κεηξά αληίζηξνθα όηαλ ζπάζνπλ ηα λεξά. Εάλ ν ηνθεηόο δελ εμειηρζεί κεηά ηε ξήμε ησλ πκέλσλ, ν γηαηξόο κπνξεί λα ζπζηήζεη ηε ρξήζε ηερλεηήο σθπηνθίλεο γηα λα επηηαρπλζεί ν ηνθεηόο. Σηνλ θπζηθό ηνθεηό, ε σθπηνθίλε εθιύεηαη ζηνλ εγθέθαιν ηεο κεηέξαο. Η σθπηνθίλε είλαη ε

7 νξκόλε πνπ πξνθαιεί ηηο ζπζπάζεηο θαηά ηνλ ηνθεηό. Όζν πην δπλαηέο είλαη νη ζπζπάζεηο ηόζν πην επώδπλεο (θαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθέο) είλαη. Όηαλ ε θπζηθά παξαγόκελε σθπηνθίλε θζάζεη ζε πςειό επίπεδν, αξρίδνπλ λα εθιύνληαη ελδνξθίλεο. Οη ελδνξθίλεο, νη θπζηθέο νξκόλεο πεξηνξηζκνύ ηνπ πόλνπ, βνεζνύλ ηηο γπλαίθεο λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ πόλν ηνπ ηνθεηνύ. Η σθπηνθίλε πνπ δίδεηαη κέζσ νξνύ δελ θζάλεη ζηνλ εγθέθαιν θαη έηζη δελ παξάγνληαη ελδνξθίλεο πνπ κεηώλνπλ ηνλ πόλν. Απηό θαζηζηά ηνλ ηνθεηό πην δύζθνιν. Η ηερλεηή σθπηνθίλε αιιάδεη ηελ εμέιημε ηνπ ηνθεηνύ θαη κε άιινπο ηξόπνπο. Οη ζπζπάζεηο είλαη πην έληνλεο, δηαξθνύλ πεξηζζόηεξν θαη ζπρλά είλαη πην επώδπλεο. Με ηηο πην έληνλεο θαη κεγαιύηεξεο ζε δηάξθεηα ζπζπάζεηο ιόγσ ηεο ηερλεηήο σθπηνθίλεο, ν κπο ηεο κήηξαο δελ κπνξεί λα ραιαξώζεη πιήξσο κεηαμύ ησλ ζπζπάζεσλ. Έηζη, νη ζπζπάζεηο είλαη πην πηεζηηθέο γηα ηε κήηξα ζαο θαη ην κσξό ζαο, θαζώο επίζεο θαη γηα εζάο. Καηά ζπλέπεηα, όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ηερλεηή σθπηνθίλε, νη γπλαίθεο ρξεηάδνληαη άιιεο παξεκβάζεηο, όπσο είλαη ν ελδνθιέβηνο νξόο θαη ε ζπλερήο παξαθνινύζεζε κε ειεθηξνληθό θαξδηνηνθνγξάθν. Εμαηηίαο ηεο ηερλεηήο σθπηνθίλεο, νη γπλαίθεο ζπλήζσο πεξηνξίδνληαη ζην θξεβάηη θαη ζηεξνύληαη ηελ αλαθνύθηζε πνπ πξνζθέξεη ε ειεύζεξε θίλεζε ζηνλ ρώξν ή έλα δεζηό κπάλην ή ληνπο. Οη εληνλόηεξεο ζπζπάζεηο, ε απώιεηα ησλ ελδνξθηλώλ θαη ν πεξηνξηζκόο ζηε ρξήζε θπζηθώλ κεζόδσλ αλαθνύθηζεο απμάλνπλ ηελ πηζαλόηεηα ρξήζεο επηζθιεξηδίνπ αλαηζζεζίαο. Σύκθσλα κε ηελ νκάδα Cochrane γηα ηελ εγθπκνζύλε θαη ηνλ ηνθεηό (Cochrane Pregnancy and Childbirth Group) «ην λα επηηξέπνπκε ζηηο γπλαίθεο λα θηλνύληαη ειεύζεξα θαη λα ηξώλε θαη λα πίλνπλ όπσο απηέο επηζπκνύλ κπνξεί λα είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθό θαη ζίγνπξα πην επράξηζην γηα κηα κεγάιε κεξίδα γπλαηθώλ πνπ ζεσξείηαη όηη ρξεηάδνληαη ελίζρπζε ηνπ ηνθεηνύ» (Enkin et al., 2000, ζει. 237). Η ηερλεηή ξήμε πκέλσλ θαη ε ρξήζε ηερλεηήο σθπηνθίλεο γηα ελίζρπζε ηνπ ηνθεηνύ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζε ηνθεηνύο ησλ νπνίσλ ε πξόνδνο είλαη έμσ από ηα θπζηνινγηθά (Fraser et al., 1999). Κακηά από απηέο ηηο δύν παξεκβάζεηο δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο κέξνο ηεο ξνπηίλαο ηνπ ηνθεηνύ ή ρσξίο ηαηξηθό ιόγν. Ο ηνθεηόο ρξεηάδεηαη ππνκνλή. Όηαλ αθνινπζνύκε ηνλ ξπζκό ηνπ, αθόκα θη αλ απηόο εμειίζζεηαη αξγά, κπνξνύκε ζπλήζσο λα ηνλ δηαρεηξηζηνύκε θαιύηεξα, ελώ είλαη πην αζθαιήο γηα εζάο θαη ην κσξό ζαο. Επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία Οη πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο θνβνύληαη ηνλ πόλν ηνπ ηνθεηνύ θαη ηεο γέλλεζεο θαη είλαη πξόζπκεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αλαιγεηηθά θάξκαθα, ηδηαίηεξα όηαλ απηά είλαη ηόζν απνηειεζκαηηθά όζν ε επηζθιεξίδηνο ή όηαλ ηα λνζνθνκεία κε ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπο δπζρεξαίλνπλ ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πόλνπ ρσξίο θάξκαθα. Σε θάπνηα λνζνθνκεία, πάλσ από ην 90% ησλ επηηόθσλ θάλνπλ ρξήζε

8 επηζθιεξηδίνπ αλαηζζεζίαο. Σε πξόζθαηε έξεπλα ζηηο Η.Π.Α., 76% ησλ γπλαηθώλ πνπ είραλ γελλήζεη θνιπηθά είραλ θάλεη ρξήζε επηζθιεξηδίνπ (Declercq et al., 2006). Σε παιαηόηεξε έξεπλα, ην 41% ησλ γπλαηθώλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ επηζθιεξίδην θαηά ηνλ ηνθεηό ηνπο δελ γλώξηδαλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο πηζαλέο παξελέξγεηεο ηεο δηαδηθαζίαο (Declercq, Sakala, Corry, Applebaum, & Risher, 2002). Με ηελ επηζθιεξίδην, ιόγσ ηνπ όηη νη ππειηθνί κύεο ραιαξώλνπλ, ην κσξό κπνξεί λα ρξεηαζηεί πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα γπξίζεη θαη λα θαηέβεη κέζα ζηνλ γελλεηηθό ζσιήλα, ελώ είλαη πην πηζαλό ην κσξό λα θνιιήζεη ζε κηα ζέζε (νπίζζηα ζέζε), γεγνλόο ην νπνίν θαζηζηά ηελ θαηζαξηθή πην πηζαλή (Lieberman, Davidson, Lee-Parritz, & Shearer, 2005). Η απνπζία πόλνπ κπνξεί λα παξεκβιεζεί ζηε θπζηθή παξαγσγή ηεο σθπηνθίλεο θαη λα νδεγήζεη ζηε ρξήζε ηερλεηήο σθπηνθίλεο. Η επηζθιεξίδηνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πηώζε ζηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο. Θα ρξεηαζηείηε, επνκέλσο, ελδνθιέβηα πγξά ηόζν πξηλ όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζθιεξηδίνπ. Η ρακειόηεξε πίεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ζην αίκα (θαη ην νμπγόλν) πνπ παξέρεηαη ζην κσξό ζαο, θαη, ζπλεπώο, ζα ρξεηαζηείηε ζπλερή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε εάλ θάλεηε επηζθιεξίδην. Μεξηθέο γπλαίθεο πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε επηζθιεξηδίνπ δελ αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα νπξήζνπλ θαη έηζη κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ θαζεηήξα. Οη αιιαγέο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εμειίζζεηαη ν ηνθεηόο θαη ε γέλλεζε, θαη νη παξεκβάζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα λα παξαθνινπζήζνπκε, λα απνηξέςνπκε θαη λα δηαρεηξηζηνύκε ηηο παξελέξγεηεο ηεο επηζθιεξηδίνπ απνηεινύλ ην έδαθνο γηα νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ. Οη κειέηεο δείρλνπλ όηη ε επηζθιεξίδηνο ζπλδέεηαη κε ρακειά πνζνζηά απζόξκεηεο θνιπηθήο γέλλαο, κεγαιύηεξν πνζνζηό επεκβαηηθώλ ηνθεηώλ (εκβξπνπιθόο ή βεληνύδα) θαη ηνθεηνύο κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο, ηδηαίηεξα ζηηο πξσηνηόθνπο. Οη κειέηεο δείρλνπλ επίζεο όηη νη γπλαίθεο πνπ θάλνπλ επηζθιεξίδην έρνπλ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ ππξεηό θαηά ηνλ ηνθεηό θαη, σο απνηέιεζκα, κεηά ηε γέλλα ηα κσξά ηνπο ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ θαη λα πάξνπλ αγσγή γηα πηζαλή ινίκσμε, κε ζπλέπεηα λα απνρσξίδνληαη ηε κεηέξα ηνπο (Lieberman & O Donoghue, 2002). Κάπνηα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ε ρξήζε επηζθιεξηδίνπ, ηδηαίηεξα γηα ηηο πξσηνηόθεο κεηέξεο, κπνξεί λα απμήζεη ηηο πηζαλόηεηεο γηα θαηζαξηθή (Anim-Somuah, Smyth, & Howell, 2005; Lieberman & O Donoghue, 2002). Η επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία επεξεάδεη θαη ην κσξό. Τα λενγέλλεηα ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο έρνπλ θάλεη επηζθιεξίδην (όηαλ πεξηιακβάλεη λαξθσηηθή νπζία) έρνπλ πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα κε ηνλ ζειαζκό ηηο πξώηεο ώξεο, εκέξεο θαη εβδνκάδεο κεηά ηνλ ηνθεηό (Beilin et al., 2005; Jordan, Emery, Bradshaw, Watkins, & Friswell, 2005; Kuebernab & O Donoghue, 2002; Radzyminski, 2003, 2005; Torvaldsen, Roberts, Simpson, Thompson, & Ellwood, 2006). Ο ζειαζκόο ηνλ πξώην θαηξό κπνξεί λα είλαη πξόθιεζε γηα εζάο θαη ην κσξό ζαο.

9 Είλαη ινγηθό λα ζηαζκίδνπκε πξνζεθηηθά ηνπο θηλδύλνπο θαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ από ηε ρξήζε επηζθιεξηδίνπ πξηλ πάξνπκε θάπνηα απόθαζε. Κάζε ηνθεηόο είλαη κνλαδηθόο. Εάλ ν ηνθεηόο ζαο δηαξθεί πνιύ θαη είζηε πνιύ θνπξαζκέλε, ε επηζθιεξίδηνο κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα επεξγεηηθό γηα εζάο δηάιεηκκα. Μπνξεί λα ζπληξέρεη θαη ηαηξηθόο ιόγνο γηα ηε ρξήζε επηζθιεξηδίνπ (π.ρ. εάλ θάλεηε θαηζαξηθή). Εάλ είζηε ειεύζεξε λα θηλείζηε θαη ζαο ελζαξξύλνπλ λα βξείηε ηξόπνπο αλαθνύθηζεο ηνπ πόλνπ, είλαη ιηγόηεξν πηζαλό λα ρξεηαζηείηε επηζθιεξίδην ζηελ αξρή ηνπ ηνθεηνύ ή λα ζαο ρνξεγεζνύλ πεξηζζόηεξα θάξκαθα. Μηα κηθξόηεξε δόζε θαξκάθνπ ζηελ επηζθιεξίδην ή ε ρνξήγεζή ηεο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηνπ ηνθεηνύ κπνξεί λα κεηώζεη ηηο πηζαλόηεηεο παξελεξγεηώλ. Αλ αθήζεηε ηνλ ηνθεηό λα μεθηλήζεη απζόξκεηα, αλ θηλείζηε ειεύζεξα, αλ θαηαθύγεηε ζε κηα πιεζώξα κεζόδσλ αλαθνύθηζεο θαη αλ έρεηε πνιύ θαιή ππνζηήξημε, ζα κπνξείηε λα θάλεηε ρξήζε ηεο επηζθιεξηδίνπ εάλ θαη όηαλ ηε ρξεηαζηείηε, θαη όρη σο ηελ πξώηε θαη κνλαδηθή ηερληθή αληηκεηώπηζεο ηνπ πόλνπ. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη πην αζθαιήο γηα εζάο θαη ην κσξό ζαο. Πεξηλενηνκή Έσο πξόζθαηα, ε πεξηλενηνκή (ρεηξνπξγηθή ηνκή ηεο πεξηνρήο κεηαμύ ηνπ θόιπνπ θαη ηνπ πξσθηνύ, ε νπνία νλνκάδεηαη «πεξίλεν», κε ζθνπό λα γίλεη κεγαιύηεξν ην άλνηγκα ηνπ θόιπνπ θαηά ην ζηάδην ηεο εμώζεζεο) εθηεινύηαλ ζηηο Η.Π.Α. σο κέξνο ηεο ξνπηίλαο ηνπ ηνθεηνύ. Τν 2005, πεξηλενηνκή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 25% ησλ γπλαηθώλ πνπ γέλλεζαλ ζηηο Η.Π.Α., πνζνζηό ζεκαληηθά κεησκέλν ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε δεθαεηία (Declercq et al., 2006). Απηή ε κείσζε ήηαλ απνηέιεζκα επξεκάησλ εξεπλώλ πνπ έδεηρλαλ όηη ε ρξήζε ηεο πεξηλενηνκήο σο κέξνο ηεο λνζνθνκεηαθήο ξνπηίλαο ή ε ζπρλή ρξήζε ηεο ήηαλ επηβιαβήο πξαθηηθή. Εληνύηνηο, ην πνζνζηό είλαη αθόκα πνιύ πην πςειό από ό,ηη ζα έπξεπε, εηδηθά ζηηο πξσηνηόθεο κεηέξεο. Δελ ππάξρνπλ απνδείμεηο όηη ε πεξηλενηνκή κεηώλεη ηνλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκνύ ηνπ πεξηλένπ, βειηηώλεη ηελ επνύισζε, πξνιακβάλεη ηνλ ηξαπκαηηζκό ησλ κσξώλ θαηά ηνλ ηνθεηό ή κεηώλεη ηνλ θίλδπλν γηα κειινληηθή αθξάηεηα (αθνύζηα απώιεηα νύξσλ ή θνπξάλσλ), ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε πεξηλενηνκή ήηαλ κέξνο ηεο ξνπηίλαο ηνπ ηνθεηνύ ζηηο Η.Π.Α.. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε πεξηλενηνκή ζπλδέεηαη κε πεξηζζόηεξν πόλν, ζεμνπαιηθά πξνβιήκαηα θαη αθξάηεηα κεηά ηνλ ηνθεηό (Goer et al., 2007; Hartmann et al., 2005; Klein et al., 1994; Renfrew, Hannah, Albers, & Floyd, 1998). Επίζεο, νη πεξηλενηνκέο πνπ γίλνληαη γηα λα απνθεπρζεί ε πηζαλή ξήμε ηνπ πεξηλένπ πξνθαινύλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πεξηζζόηεξεο ξήμεηο ηνπ πεξηλένπ (Dannecker et al., 2004). Τν πνζνζηό πεξηλενηνκήο κπνξεί κε αζθάιεηα λα κεησζεί ζην 10% ή θαη αθόκα ιηγόηεξν (Goer et al., 2007). Όρη κόλν ζα αηζζάλεζηε πην άλεηα κεηά ηνλ ηνθεηό εάλ δελ θάλεηε πεξηλενηνκή, αιιά ζα έρεηε θαη ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο γηα καθξνρξόληα πξνβιήκαηα ζην ππειηθό έδαθνο.

10 Σπζηάζεηο από ηνλ νξγαληζκό Lamaze International Ο νξγαληζκόο Lamaze International ζπληζηά ηνλ πεξηνξηζκό ζηε ιήςε ηξνθήο θαη πγξώλ θαη ηε ρξήζε ελδνθιέβησλ νξώλ, ζπλερνύο ειεθηξνληθήο παξαθνινύζεζεο κε θαξδηνηνθνγξάθν, ηελ ηερλεηή ξήμε ησλ πκέλσλ, ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνθεηνύ, ηε ρξήζε επηζθιεξηδίνπ αλαηζζεζίαο θαη πεξηλενηνκήο κόλνλ όηαλ ππάξρνπλ ηαηξηθέο ελδείμεηο. Όηαλ ν γηαηξόο παξεκβαίλεη ζηε θπζηθή ξνή ηνπ ηνθεηνύ ή ηεο γέλλεζεο, πξέπεη λα βαζίδεηαη πάληα ζε ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη ε παξέκβαζε έρεη κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα σθειήζεη παξά λα βιάςεη. Ο νξγαληζκόο Lamaze International ζαο παξνηξύλεη λα έρεηε εκπηζηνζύλε ζηελ ηθαλόηεηά ζαο λα γελλήζεηε ρσξίο θαζηεξσκέλεο παξεκβάζεηο θαη πεξηνξηζκνύο. Σαο ελζαξξύλεη πεξαηηέξσ λα επηιέμεηε ηνλ γηαηξό θαη ηνλ ρώξν όπνπ ζα γελλήζεηε πνπ λα ζαο παξέρεη πιήξε γθάκα επηινγώλ γηα ηε θξνληίδα ζαο θαη λα πξνβαίλεη ζε παξεκβάζεηο κόλνλ όηαλ είλαη ηαηξηθά απαξαίηεηεο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλαλ αζθαιή θαη ρσξίο θηλδύλνπο ηνθεηό, κπνξείηε λα δηαβάζεηε ηνλ νδεγό The Official Lamaze Guide: Giving Birth with Confidence (Lothian & DeVries, 2005), λα επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνύ Lamaze, θαη λα εγγξαθείηε γηα λα ιακβάλεηε ηελ εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ηνπ «Lamaze Building Confidence Week by Week» Τειεπηαία αλαζεώξεζε: Ινύιηνο 2009 Βηβιηνγξαθία American College of Nurse-Midwives. (2007). Intermittent auscultation for intrapartum fetal heart rate surveillance. Journal of Midwifery & Women s Health, 52(3), American College of Nurse-Midwives. (2008). Providing oral nutrition for women in labor. Journal of Midwifery & Women s Health. 53(3), American College of Obstetricians and Gynecologists. (2000). Evaluation of cesarean delivery. Washington, DC: Author.

11 American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG]. (2002). ACOG practice bulletin #36: Obstetric analgesia and anesthesia. Obstetrics and Gynecology, 100(1), American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG]. (2005). ACOG practice bulletin #70: Intrapartum fetal heart rate monitoring. Obstetrics and Gynecology, 106(6), American Society of Anesthesiologists Task Force on Obstetric Anesthesia. (2007). Practice guidelines for obstetric anesthesia: An updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Obstetric Anesthesia. Anesthesiology, 104(4) Anim-Somuah, M., Smyth, R., & Howell, C. (2005). Epidural versus non-epidural or no analgesia in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4, Art. No.: CD Association of Women s Health, Obstetric and Neonatal Nurses. (2009). Fetal heart rate monitoring: Principles and practices (4th ed.). Washington, DC: Author. Begum, M., Sengupta, B., Chattopadhyay, S., Thornton, J., & Sengupta, P. (1999). Fluid management in labour. In P. Sengupta (Ed.), Obstetrics for postgraduates and practitioners (pp ). New Delhi, India: BI Churchill Livingstone Pvt. Ltd. Beilin, Y., Bodian, C., Weiser, J., Hossain, S., Arnold, I., Feirman, D., et al. (2005). Effect of labor epidural analgesia with and without fentanyl on infant breastfeeding. Anesthesiology, 103(6), Dannecker, C., Hillemanns, P., Strauss, A., Hasbargen, U., Hepp, H., & Anthuber, C. (2004). Episiotomy and perineal tears presumed to be imminent: Randomized controlled trial. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 83(4), Declercq, E. R., Sakala, C., Corry, M. P., & Applebaum, S. (2006). Listening to mothers II: Report of the second national U.S. survey of women s childbearing experiences. New York: Childbirth Connection. Declercq, E., Sakala, C., Corry, M., Applebaum, S., & Risher, P. (2002). Listening to mothers: Report of the first national U.S. survey of women s childbearing experiences. New York: Maternity Center Association (now, Childbirth Connection). Enkin, M., Keirse, M., Neilson, J., Crowther, C., Duley, L., Hodnett, E., et al. (2000). A guide to effective care in pregnancy and childbirth. New York: Oxford University Press.

12 Fraser, W., Marcoux, S., Moutquin, J., & Christen, A. (1993). Effect of early amniotomy on the risk of dystocia in nulliparous women: The Canadian early amniotomy study group. New England Journal of Medicine, 328(16), Fraser, W., Turcot, L., Krauss, I., & Brisson-Carrol, G. (1999). Amniotomy for shortening spontaneous labour. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4, Art. No.: CD Goer, H., Leslie, M. S., & Romano, A. (2007). The Coalition for Improving Maternity Services: Evidence basis for the ten steps of mother-friendly care. Step 6: Does not routinely employ practices, procedures unsupported by scientific evidence. The Journal of Perinatal Education, 16(Suppl. 1), 32S 64S. Gourounti, K., & Sandall, J. (2007). Admission cardiotocography versus intermittent auscultation of fetal heart rate: Effects on neonatal Apgar score, on the rate of caesarean sections and on the rate of instrumental delivery A systematic review. International Journal of Nursing Studies, 44(6), Hartmann, K., Viswanathan, M., Palmieri, R., Gartlehner, G., Thorp, J., & Lohr, K. N. (2005). Outcomes of routine episiotomy: A systematic review. Journal of the American Medical Association, 293(17), Jordan, S., Emery, S., Bradshaw, C., Watkins, A., & Friswell, W. (2005). The impact of intrapartum analgesia on infant feeding. British Journal of Obstetrics and Gynaecology,112(7), Klein, M., Gauthier, R., Robbins, J., Kaczorowski, J., Jorgensen, S., Franco, E., et al. (1994). Relationship of episiotomy to perineal trauma and morbidity, sexual dysfunction, and pelvic floor relaxation. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 171(3), Kubli, M., Scrutton, M. J., Seed, P. T., & O Sullivan, G. (2002). An evaluation of isotonic sports drinks during labor. Anesthesia and Analgesia, 94(2), Lieberman, E., Davidson, K., Lee-Parritz, A., & Shearer, E. (2005). Changes in fetal position during labor and their association with epidural analgesia. Obstetrics and Gynecology, 105(5, Part 1), Lieberman, E., & O Donoghue, C. (2002). Unintended effects of epidural analgesia during labor: A systematic review. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 186(Suppl. 5), S31 S68. Lothian, J., & DeVries, C. (2005). The official Lamaze guide: Giving birth with confidence. Minneapolis, MN: Meadowbrook Press.

13 Moen, V., Brudin, L., Rundgren, M., & Irestedt, L. (2009). Hyponatremia complicating labour Rare or unrecognised? A prospective observational study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 116 (4), Munro, J., Ford, H., Scott, A., Furnival, E., Andrews, S., & Grayson, A. (2002). Action research project responding to midwives views of different methods of fetal monitoring in labour. MIDIRS Midwifery Digest, 12(4), Ophir, E., Solt, I., Odeh, M., & Bornstein, J. (2007). Water intoxication A dangerous condition in labor and delivery rooms. Obstetrical & Gynecological Survey, 62 (11), Parsons, M., Bidewell, J., & Griffiths, R. (2007). A comparative study of the effect of food consumption on labour and birth outcomes in Australia. Midwifery, 23 (2), Radzyminski, S. (2003). The effect of ultra low dose epidural analgesia on newborn breastfeeding behaviors. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 32(3), Radzyminski, S. (2005). Neurobehavioral functioning and breastfeeding behavior in the newborn. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 34(3), Renfrew, M., Hannah, W., Albers, L., & Floyd, E. (1998). Practices that minimize trauma to the genital tract in childbirth: A systematic review of the literature. Birth, 25(3), Rooks, J. (1999). Midwifery and childbirth in America. Philadelphia: Temple University Press. Scrutton, M. J., Metcalfe, G. A., Lowy, C., Seed, P., & O Sullivan, G. (1999). Eating in labour: A randomized controlled trial assessing the risk and benefits. Anesthesia,54(4), Smyth, R., Alldred, S., & Markham, C. (2007). Amniotomy for shortening spontaneous labour. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4, Art. No.: CD Thacker, S. B., Stroup, D., & Chang, M. (2001). Continuous electronic heart rate monitoring for fetal assessment during labor. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 2, Art. No.: CD Torvaldsen, S., Roberts, C. L., Simpson, J. M., Thompson, J. F., & Ellwood, D. A. (2006). Intrapartum epidural analgesia and breastfeeding: A prospective cohort study. International Breastfeeding Journal,1:24. Retrieved May 31, 2007, from

14 Tranmer, J. E., Hodnett, E. D., Hannah, M. E., & Stevens, B. J. (2005). The effect of unrestricted oral carbohydrate intake on labor progress. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 34(3), Walsh, D. (2007). Evidence-based care for normal labour and birth. New York: Routledge. Επραξηζηίεο Τν παξόλ έληππν ζρεηηθά κε ηηο αζθαιείο πξαθηηθέο ηνθεηνύ αλαζεσξήζεθε θαη ελεκεξώζεθε από ηελ Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE. Τα έμη έληππα ζρεηηθά κε ηηο αζθαιείο πξαθηηθέο ηνθεηνύ ζπληάρζεθαλ ην 2003 από ηνλ νξγαληζκό Lamaze International κε ηίηιν «Τα 6 έληππα γηα ηηο πξαθηηθέο ηεο καηεπηηθήο θξνληίδαο».

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών. Rearing techniques to produce galliform species

Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών. Rearing techniques to produce galliform species Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο¹ & Χξήζηνο Κ. Σώθνο² ¹Αλώηαην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Λάξηζαο, Παξάξηεκα Καξδίηζαο, Τκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα