τάξεις του τουλάχιστον ένα βουλευτή ή ευρωβουλευτή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τάξεις του τουλάχιστον ένα βουλευτή ή ευρωβουλευτή"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος του Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία «Έπίτροποςφορος» σημαίνει τον Έπίτροπο Τήρησης του Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων και Εκλογών, που είναι ανεξάρτητος αξιωματούχος, διοριζόμενος από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για πενταετή θητεία. ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών «κοινοβουλευτικό κόµµα» σηµαίνει πολιτικό κόµµα που έχει στις τάξεις του τουλάχιστον ένα βουλευτή ή ευρωβουλευτή «Βουλή σηµαίνει τη Βουλή των Αντιπροσώπων. «κρατική χρηματοδότηση» σημαίνει την οικονομική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος για την αντιμετώπιση μέρους των λειτουργικών και εκλογικών τους δαπανών και περιλαμβάνει την τακτική χρηματοδότηση και τη χορηγία δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4:

2 2 Νοείται ότι στην κρατική χρηματοδότηση δεν περιλαμβάνεται το ποσό που το κράτος παραχωρεί στα πολιτικά κόμματα για κάλυψη των συνεισφορών τους στα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ρυθμίζεται με σχετική πρόνοια στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό «Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων, το οποίο τηρείται από τον Επίτροπο και στο οποίο καταχωρίζονται οι πράξεις σύστασης και το καταστατικό πολιτικού κόμματος που εγγράφεται δυνάμει του παρόντος Νόμου Καταχωρίζονται επίσης οι συνδεδεμένοι οργανισμοί των πολιτικών κομμάτων. «μη κοινοβουλευτικό κόμμα» σημαίνει πολιτικό κόμμα που δεν έχει στις τάξεις του βουλευτή ή ευρωβουλευτή «πιστωτικό ίδρυμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από 66(Ι) του (Ι) του 1999 τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται 94(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2009

3 3 27(Ι) του (Ι) του (Ι) του «πολιτικό κόμμα» σημαίνει την ένωση ή ομάδα προσώπων που έχει χαρακτήρα διαρκή, καταστατική δομή και οργάνωση παγκύπριας εμβέλειας, και έχει πολιτικό, ιδεολογικό ή προγραμματικό συνδετικό ιστό, η οποία συμμετέχει στις εκλογές ή σε άλλα αντιπροσωπευτικά όργανα που προβλέπει η έννομη τάξη και συμπράττει στο σχηματισμό της πολιτικής βούλησης του λαού με στόχο την πραγμάτωση του πολιτικού της προγράμματος. H οργάνωση, η δομή και λειιτουργία της συνάδουν με το πλαίσιο νομιμότητας που καθορίζεται από το Σύνταγμα και τους νόμους της Δημοκρατίας και εν γένει η δραστηριότητά της στη δημόσια ζωή παρέχει επαρκή εγγύηση για τη σοβαρότητα του σκοπού και της επιδίωξής της ως πολιτικού κόμματος. «συνδεδεµένος οργανισµός» σηµαίνει οργάνωση ή ένωση προσώπων µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα η οποία συνδέεται καταστατικά, οργανικά ή άλλως πώς µε πολιτικό κόµµα ή εξυπηρετεί ή προωθεί τους σκοπούς πολιτικού κόµµατος και περιλαµβάνει οργανώσεις νεολαίας, γυναικείες οργανώσεις, αγροτικές, πολιτιστικές, οργανώσεις ηλικιωµένων και άλλες «τακτική χρηµατοδότηση» σηµαίνει την οικονοµική ενίσχυση των κοινοβουλευτικών κοµµάτων από το κράτος για την αντιµετώπιση λειτουργικών δαπανών δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 4

4 4 «χορηγία» σηµαίνει την οικονοµική ενίσχυση των πολιτικών κοµµάτων από το κράτος, προκειµένου να αντιµετωπίσουν µέρος των εκλογικών δαπανών τους δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 4 «χορηγός» σηµαίνει κάθε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που συµβάλλει οικονοµικά µε οποιοδήποτε τρόπο σε εκδήλωση ή άλλη δραστηριότητα µε σκοπό ή µε άµεσο ή έµµεσο αποτέλεσµα την προώθηση εκδηλώσεων του πολιτικού κόµµατος. Εγγραφή πολιτικού κόµµατος στο Μητρώο και τέλος εγγραφής. Παράρτηµα Ι. 3.-(1)(α) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3), κάθε πολιτικό κόµµα εγγράφεται στο Μητρώο ύστερα από υποβολή στον Επίτροπο αίτησης εγγραφής, ο τύπος της οποίας καθορίζεται στο Παράρτηµα Ι, συνοδευόµενης από τα στοιχεία που καθορίζονται στον τύπο του Παραρτήµατος Ι. Η αίτηση συνοδεύεται µε σχετικό έγγραφο υπογεγραµµένο από εκατόν (100) πολίτες της ηµοκρατίας που έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν, οι οποίοι υποστηρίζουν την αίτηση εγγραφής. (β) Κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής στον Επίτροπο το πολιτικό κόµµα δηλώνει τους συνδεδεµένους οργανισµούς:

5 5 Νοείται ότι το πολιτικό κόµµα ενηµερώνει τον Επίτροπο σε περίπτωση διαφοροποίησης των συνδεδεµένων οργανισµών, όταν αυτή επέλθει. (2) Η δυνάµει του εδαφίου (1) αίτηση εγγραφής φέρει την υπογραφή του αρχηγού ή του προέδρου ή του γενικού γραµµατέα του πολιτικού κόµµατος ή του επικεφαλής, κατά το καταστατικό και τις διαδικασίες αυτού, ή άλλου δεόντως εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του πολιτικού κόµµατος, ανάλογα µε την περίπτωση. (3) Πολιτικά κόµµατα τα οποία κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου είναι κοινοβουλευτικά κόµµατα εγγράφονται στο Μητρώο αυτοδικαίως χωρίς την υποβολή της δυνάµει του εδαφίου (1) αίτησης εγγραφής, µε την υποβολή στον Επίτροπο του καταστατικού τους εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου. (4) Ο Επίτροπος, αφού διαπιστώσει ότι ο αιτητής πληροί τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου, εγγράφει το πολιτικό κόµµα στο Μητρώο ή, προκειµένου για υφιστάµενο κόµµα, αυτό εγγράφεται αυτοδικαίως δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (3) και εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής, σύµφωνα µε τον τύπο του Παράρτηµα ΙΙ. Παραρτήµατος ΙΙ. Κάθε εγγραφή πολιτικού κόµµατος στο

6 6 Μητρώο δηµοσιεύεται από τον Επίτροπο στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας: Νοείται ότι, σε περίπτωση διαφοροποίησης του καταστατικού ή του ονόµατος ή της διεύθυνσης πολιτικού κόµµατος, το εν λόγω κόµµα ενηµερώνει εντός δύο (2) µηνών από τη διαφοροποίηση τον Επίτροπο, ο οποίος τη δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. (5) Το πιστοποιητικό εγγραφής γίνεται δεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο του περιεχοµένου του, καθώς και του ότι πληροί τα κριτήρια εγγραφής πολιτικού κόµµατος που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο. Υποχρεώσεις Πολιτικών Κοµµάτων (6).-(1) Η αρχή της ισότητας έναντι των νόµων της ηµοκρατίας ισχύει για κάθε πολιτικό κόµµα. (2) Η δηµιουργία και η άσκηση της δραστηριότητας πολιτικού κόµµατος είναι ελεύθερη, αλλά αυτή πρέπει να ασκείται µέσα στα πλαίσια του σεβασµού του Συντάγµατος και της νοµοθεσίας, η δε εσωτερική δοµή και λειτουργία του πρέπει να είναι δηµοκρατικές και να τηρούν τις αρχές της αντιπροσωπευτικότητας και της συλλογικότητας. ιαγραφή (7) Πολιτικό κόµµα διαγράφεται από το Μητρώο:

7 7 κόµµατος από το Μητρώο (1) Σε περίπτωση διάλυσης πολιτικού κόµµατος, το εν λόγω πολιτικό κόµµα γνωστοποιεί τη διάλυσή του στον Επίτροπο, ο οποίος διαγράφει το πολιτικό κόµµα από το Μητρώο και µεριµνά για τη σχετική δηµοσίευση της διαγραφής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. (2) Σε περίπτωση που δεν λάβει µέρος σε εκλογές για περίοδο 5 ετών από την εγγραφή του ή από την τελευταία συµµετοχή του σε εκλογές. (3) Σε περίπτωση που προβεί σε µέχρι και 3 παραβάσεις του παρόντος νόµου. (4) Σε περίπτωση που παραβιάζει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το άρθρο 3 (6) του παρόντος νόµου. (8) Κάθε απόφαση του Επίτροπου που λαμβάνεται στα πλαίσια του άρθρου αυτού αποτελεί διοικητική πράξη υποκείμενη σε δικαστικό έλεγχο κατά το Σύνταγμα, εξαιρουμένης της αυτοδίκαιης εγγραφής των ήδη υπαρχόντων κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κοινοβουλευτικών κομμάτων. Κρατική χρηματοδότηση 4.-(1) Τα πολιτικά κόμματα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο χρηματοδοτούνται από το κράτος ως ακολούθως: των πολιτικών κομμάτων. (α) Τα κοινοβουλευτικά κόμματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν μέρος των εκλογικών και λειτουργικών τους δαπανών.

8 8 (β) Τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν μέρος των εκλογικών τους δαπανών δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου. (2) Η κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος που επιβάλλεται και εισπράττεται με οποιονδήποτε νόμο. (3) Τα κοινοβουλευτικά κόμματα λαμβάνουν τακτική χρηματοδότηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό: Η τακτική χρηματοδότηση που λαμβάνουν, ως σύνολο, τα κοινοβουλευτικά κόμματα κατανέμεται ως ακολούθως: (i) Ποσοστό ύψους 22% της τακτικής χρηματοδότησης καταβάλλεται ισόποσα, και (ii) το υπόλοιπο μέρος καταβάλλεται κατ αναλογία των ποσοστών που έλαβαν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. (4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της υποπαραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, τα κοινοβουλευτικά και μη κοινοβουλευτικά κόμματα λαμβάνουν χορηγία, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό ως ακολούθως:

9 9 (α) Τα κοινοβουλευτικά κόμματα λαμβάνουν χορηγία σύμφωνα με τα πιο κάτω: (i) Ποσοστό ύψους 22% της χορηγίας ισόποσα, και (ii) το υπόλοιπο μέρος καταβάλλεται κατ αναλογία των ποσοστών που έλαβαν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, η οποία τούς παραχωρείται το αργότερο τρείς μήνες πριν από τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών τις οποίες η χορηγία αφορά: Νοείται ότι για οποιαδήποτε χορηγία ήθελε αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο να παραχωρηθεί για οποιεσδήποτε άλλες εκλογές διενεργούνται στη Δημοκρατία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου, τηρουμένων των αναλογιών. (β) Τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα λαμβάνουν χορηγία, εφόσον: i είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο ii έχουν ενεργό παρουσία στη δηµόσια ζωή κατά τα τελευταία δύο χρόνια πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών για τις οποίες αιτείται χορηγία. ιιι οι διακηρυγµένες ή/και δηµόσια εκπεφρασµένες θέσεις και πολιτικό πρόγραµµά τους δεν αντίκεινται σε θεµελιώδεις αρχές του Συντάγµατος της

10 10 ηµοκρατίας. iv. δεν χρησιμοποιούν βία ή ευνοούν την άσκηση βίας, προβάλλουν φυλετικές διακρίσεις ή καταφέρονται εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος, v Αιτήσεις για Χορηγία υποβάλλονται στον Επίτροπο το αργότερο 8 (οκτώ) µήνες πριν τις εκλογές τις οποίες αφορά η Αίτηση. (vi) έχουν εξασφαλίσει ποσοστό τουλάχιστον 1% στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ή (vii ) έχουν εξασφαλίσει ποσοστό τουλάχιστον 1% στις εκλογές τις οποίες η χορηγία αφορά και (Viii) παρουσιάζουν υποψήφιους σε παγκύπρια κλίμακα για τις εκλογές τις οποίες αφορά η χορηγία και εφ όσον έχουν τόσους υποψηφίους όσο το ένα δεύτερο του αριθμού των εδρών της Βουλής και οπωσδήποτε ένα υποψήφιο σε κάθε επαρχία Αρμόδιος για εξέταση, αξιολόγηση και απόφαση επι αιτήσεων για χορηγία από μη κοινοβουλευτικά κόμματα είναι μόνο ο Επίτροπος. Προς τούτο, εκδίδει έκθεση αιτιολόγησης της απόφασης του, στη βάση των πιο πάνω ελάχιστων κριτηρίων. Τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα που δικαιούνται χορηγία λαμβάνουν χορηγία κατ αναλογία των ποσοστών που έχουν εξασφαλίσει στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, εάν έχουν συμμετάσχει, εφόσον εμπίπτουν στην περίπτωση (4) (β) (i),

11 11 οπόταν και τους παραχωρείται πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών τις οποίες η χορηγία αφορά, είτε στις εκλογές τις οποίες η χορηγία αφορά, εφόσον εμπίπτουν στην περίπτωση (4) (β) (ii), οπόταν και τους παραχωρείται μετά τη διεξαγωγή των εκλογών τις οποίες η χορηγία αφορά: Νοείται περαιτέρω ότι τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα που κρίνεται από τον Επίτροπο ότι πληρούν τα κριτήρια ως πιο πάνω, λαμβάνουν τέτοιο ποσό ως χορηγία, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού ποσού της προβλεφθείσας χορηγίας που κατανεμήθηκε στα υπόλοιπα κόμματα που είχαν δικαίωμα να λάβουν χορηγία σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Το ποσό αυτό είναι επιπρόσθετο από το αρχικά προβλεφθέν για τα υπόλοιπα κόμματα συνολικό ποσό χορηγίας. Ιδιωτική εισφορά στα πολιτικά κόμματα. 5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των επόμενων εδαφίων, επιπρόσθετα από την κρατική χρηματοδότηση, είναι επιτρεπτή η αποδοχή από πολιτικό κόμμα ή συνδεδεμένο οργανισμό νόμιμων ιδιωτικών χρηματικών ή σε είδος ή σε εξοπλισμό ή σε υπηρεσίες εισφορών.. Ολες οι εισφορές θα είναι ονομαστικές, με καταγραφή του αριθμού ταυτότητας, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή του αριθµού εγγραφής σε περίπτωση νοµικού προσώπου, σε ειδικό µητρώο που θα τηρείται από το κόµµα. (2)(α) Κάθε ιδιωτική εισφορά κατά την έννοια του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου γίνεται αποδεκτή έναντι αποδείξεως από το πολιτικό κόµµα ή το συνδεδεµένο

12 12 οργανισµό και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος που επιβάλλεται και εισπράττεται κατά νόµο: Νοείται ότι οι µη χρηµατικές εισφορές οποιασδήποτε φύσης γίνονται αποδεκτές από το πολιτικό κόµµα ή το συνδεδεµένο οργανισµό απαραιτήτως έναντι αποδείξεως επί της οποίας αναγράφεται η εκτιµητέα αξία µαζί µε την πλήρη περιγραφή της φύσης της εισφοράς, κατόπιν εκτίµησης µε βάση τις τρέχουσες τιµές της αγοράς σε κάθε περίπτωση, η οποία συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο ιδιωτικών εισφορών που προνοείται στο εδάφιο (γ). Σε περίπτωση δωρεάς ακινήτου, αυτή θα συνοδεύεται από έκθεση εκτίµησης από µέλος του Συνδέσµου Εκτιµητών Ακινήτων Κύπρου. (β) Η απόδειξη που δίνεται από πολιτικό κόµµα ή συνδεδεµένο οργανισµό για κάθε ιδιωτική εισφορά µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη φορολογική δήλωση του εισφορέα και δεν τυγχάνει οποιασδήποτε φορολογίας ή τέλους που επιβάλλεται και εισπράττεται κατά νόµο. (γ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (δ), κάθε ιδιωτική εισφορά από το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο προς πολιτικό κόµµα ή συνδεδεµένο

13 13 οργανισµό, ανάλογα µε την περίπτωση, επιτρέπεται µόνο µέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ) ανά έτος για κάθε περίπτωση: Νοείται ότι στην περίπτωση νοµικού προσώπου επιτρέπεται ονοµαστική ιδιωτική εισφορά από εταιρείες Κεφ του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2007 οι οποίες είναι εγγεγραµµένες σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου σε πολιτικά κόµµατα ή συνδεδεµένους οργανισµούς, νοουµένου ότι οι δραστηριότητες των εν λόγω εταιρειών είναι νόµιµες. Απαγορεύονται οι ιδιωτικές εισφορές που υπερβαίνουν τα 5000 κατ έτος από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που Έχουν ανεκπλήρωτες φορολογικές υποχρεώσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν ενστάσεις σε εκκρεµότητα, ή δεν έχουν φορολογικό φάκελο. Προς τούτο, τα κόµµατα θα πρέπει να ζητούν σχετικό πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας από το ΤΕΠ. Είναι αποκλεισµένα για οποιοδήποτε λόγο, την ηµεροµηνία της εισφοράς, από συµµετοχή σε διαγωνισµούς του ηµοσίου. Θα κατατίθεται πιστοποιητικό από το Υπ. οικονοµικών. Λειτουργούν ή έχουν συµµετοχή στο κεφάλαιο εταιρείας που λειτουργεί ένα ή περισσότερα καζίνο ή πρακτορεία στοιχηµάτων. εν έχουν λευκό ποινικό µητρώο. Τα Πολιτικά κόµµατα

14 14 131(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του δικαιούνται να ζητούν εξουσιοδότηση και να αποτείνονται εγγράφως στην αρµόδια αρχή της ηµοκρατίας για την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού. εν είναι Κυπριακής υπηκοότητας ή, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, το 25% του µετοχικού τους κεφαλαίου ελέγχεται από φυσικά πρόσωπα µη Κυπριακής υπηκοότητας ή από νοµικά πρόσωπα µη Κυπριακών συµφερόντων. Νοείται ότι τα κόµµατα δύνανται να λαµβάνουν εξουσιοδοτήσεις από εισφορείς για λήψη των πιο πάνω αναγκαίων πιστοποιητικών εκ µέρους των. Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε ιδιωτική εισφορά κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (γ) αποτελεί ποινικό αδίκηµα τόσο για τον εισφορέα όσο και για τον αποδέκτη της και επισύρει χρηµατική ποινή ίση µε το διπλάσιο µέχρι και το τριπλάσιο της διαφοράς µεταξύ της ανώτατης επιτρεπόµενης εισφοράς και της εισφοράς που πραγµατοποιήθηκε. (δ) Απαγορεύονται οι ανώνυµες εισφορές. (3) εν επιτρέπεται σε πολιτικό κόµµα ή συνδεδεµένο οργανισµό να δέχεται ιδιωτικές εισφορές οποιουδήποτε είδους που

15 15 προέρχονται από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται από το κράτος ή από εταιρείες που δεν είναι εγγεγραµµένες στη ηµοκρατία σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου (4) Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνδεδεµένοι οργανισµοί θα αναρτούν στην ιστοσελίδα τους για τα τελευταία τρία (3) έτη τα ονόµατα των δωρητών και τα ποσά που έχουν εισφέρει ο καθένας και που υπερβαίνουν τα 200 και κατ έτος. Παράλειψη εκπλήρωσης τούτου το αργότερο εντός δυο (2) µηνών από την πραγµατοποίηση της κάθε εισφοράς επισύρει ποινή ίση µε τις µη αναρτηθείσες εισφορές. Ο κατάλογος εισφορών για όλα τα πολιτικά κόμματα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο θα είναι διαθέσιμος για εξέταση στο γραφείο του Επιτρόπου. Έλεγχος οικονοµικής διαχείρισης. 6.- (1) Η οικονοµική διαχείριση των πολιτικών κοµµάτων διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας. (2) Η οικονοµική διαχείριση των πολιτικών κοµµάτων ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή της ηµοκρατίας. Για το σκοπό αυτό τα πολιτικά κόµµατα οφείλουν να τηρούν πλήρη στοιχεία και κατάλληλα λογιστικά βιβλία και να καταρτίζουν για κάθε ηµερολογιακό έτος ξεχωριστές, καθώς και ενοποιηµένες µε τους συνδεδεµένους οργανισµούς οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα εκάστοτε σε ισχύ ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

16 16 Αναφοράς. Στις οικονοµικές καταστάσεις, επιπρόσθετα από αυτά που ορίζουν τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα θα παρατίθενται αναλυτικά οι πηγές εσόδων και η διάθεση κεφαλαίων. Οι κατηγορίες που θα αναφέρονται θα αποτελούνται τουλάχιστον από τις εξής: (1)1. Πηγές Εσόδων Τακτικές Συνδροµές µελών Κρατική Χρηµατοδότηση Εσοδα από δραστηριότητες (όπως χοροί, εκδηλώσεις κτλ) Εισφορές εις είδος Εισφορές µελών και φίλων Εισφορές για προεκλογικές εκστρατείες 2. ιάθεση Κεφαλαίων ιοικητικά έξοδα Έξοδα προώθησης/εκδηλώσεων Αγορές στοιχείων πάγιου ενεργητικού απάνες προεκλογικών εκστρατειών Άλλα οι οποίες, αφού τύχουν ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου, υποβάλλονται στον Επίτροπο το αργότερο τέσσερις (4) µήνες µετά τη λήξη του έτους στο οποίο αφορούν. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλονται οικονοµικές καταστάσεις ή/και επιπρόσθετα στοιχεία που ήθελαν ζητηθεί από τον Γενικό Ελεγκτή εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι και το

17 17 ύψος της ετήσιας κρατικής χρηµατοδότησης. Νοείται ότι δύναται να γίνει συµψηφισµός µε την αποκοπή του πρόστιµου από την επόµενη κρατική χρηµατοδότηση Με την ψήφιση του παρόντος νόµου τα πολιτικά κόµµατα υποβάλλουν οικονοµικές καταστάσεις στον Επίτροπο. Επιπλέον εντός τριών (3) µηνών από τη ψήφιση του νόµου, υποβάλλονται από τα πολιτικά κόµµατα οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2012 και 2013, καθώς και για τις δαπάνες σχετικά µε τις προεδρικές εκλογές του 2008 και του (3) Ο Επίτροπος υποβάλλει για έλεγχο τις δυνάµει του εδαφίου (1) ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στο Γενικό Ελεγκτή της ηµοκρατίας το αργότερο εντός πέντε (5) µηνών µετά τη λήξη του έτους στο οποίο αφορούν, ή ενός µηνός από την λήψη τους από κάθε κόµµα, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερο. (4) Ο Γενικός Ελεγκτής της ηµοκρατίας, αφού ελέγξει τις δυνάµει του εδαφίου (1) οικονοµικές καταστάσεις, συντάσσει έκθεση αναφορικά µε τα ευρήµατα του ελέγχου που διενεργεί, την οποία δηµοσιεύει, µαζί µε τις πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις, στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Γενικού Ελεγκτή της ηµοκρατίας. (5) Ο Γενικός Ελεγκτής της ηµοκρατίας, όταν διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου, διαβιβάζει την έκθεση στον Επίτροπο µε τις συστάσεις του για διορθωτικές

18 18 ενέργειες ή/και διοικητικές ποινές. Έλεγχος εκλογικών δαπανών (6) Κόµµατα που λαµβάνουν µέρος σε οποιουδήποτε είδους εκλογές υποβάλλουν στον Επίτροπο αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών για προεκλογικές εκστρατείες, το αργότερο εντός 2 µηνών από την διεξαγωγή των εκλογών. Ποινές για παραβάσεις της υποχρέωσης αυτής είναι οι εξής: Για παράλειψη υποβολής κατάστασης, πρόστιµο ίσο µε την υπολογιζόµενη δαπάνη της εν λόγω εκστρατείας. Παράλειψη θεωρείται η µη υποβολή της κατάστασης εντός της προθεσµίας των 2 µηνών. Ο υπολογισµός διενεργείται από τον Επίτροπο και βασίζεται σε στοιχεία που ζητά και λαµβάνει από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης όλων των τύπων, καθώς και παροχείς/διαχειριστές µέσων προβολής, όπως διαφηµιστικές πινακίδες κτλ. Άρνηση ή παράλειψη παροχής όλων των διαθέσιµων στοιχείων από Μέσο Μαζικής Ενηµέρωσης, καθώς και παροχέα/διαχειριστή µέσων προβολής εντός 30 ηµερών, εφόσον ζητηθούν γραπτώς από τον Επίτροπο, επισύρει πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο της αξίας της εν λόγω δαπάνης. Η εκτίµηση γίνεται από τον Επίτροπο µε όσα στοιχεία δύναται εύλογα να συγκεντρώσει. Τα στοιχεία αυτά θα ελέγχονται και θα αντιπαραβάλλονται με στοιχεία που θα συγκεντρώνει και θα τηρεί στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας το γραφείο του Επιτρόπου

19 19 σχετικά με την προβολή των πολιτικών κομμάτων και των εκάστοτε τιμών που ισχύουν, τις οποίες υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Επίτροπο τα μέσα ενημέρωσης καθώς και οι παροχείς/διαχειριστές μέσων προβολής κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου Για υποβολή έκδηλα ανακριβών καταστάσεων, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το πρόστιµο µη υποβολής κατάστασης. Ο Επίτροπος καταθέτει προς τούτο αιτιολογική έκθεση στοιχειοθετώντας την µε στοιχεία που λαµβάνει από τα ΜΜΕ και παροχείς/διαχειριστές µέσων προβολής. ιακίνηση κεφαλαίων 7. Όλα τα κεφάλαια των πολιτικών κοµµάτων και των συνδεδεµένων οργανισµών θα πρέπει να διακινούνται µέσω πολιτικών κοµµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων και δεν επιτρέπεται µεταφέρονται σε άλλους οργανισµούς. κεφάλαιά τους να 8. Απαγορεύεται η κατοχή από τα κόµµατα, άµεσα ή µέσω συνδεδεµένου οργανισµού, περιουσιακών στοιχείων εκτός της Περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. ηµοκρατίας. Σε περίπτωση κατοχής περιουσιακών στοιχείων εκτός της ηµοκρατίας την ηµεροµηνία που τίθεται σε ισχύ ο παρών νόµος τότε: (1) Τα περιουσιακά στοιχεία σε ρευστό θα µεταφερθούν εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία που τίθεται σε ισχύ ο παρόν νόµος σε τραπεζικό λογαριασµό του κόµµατος εντός της ηµοκρατίας (2) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία θα ρευστοποιηθούν και το προιόν σε ρευστό θα µεταφερθεί σε τραπεζικό λογαριασµό του κόµµατος εντός της ηµοκρατίας το

20 20 αργότερο εντός 6 µηνών από την ηµεροµηνία που τίθεται σε ισχύ ο παρών νόµος. ιοικητικές ποινές. 9.-(1) Παράβαση των δυνάµει του παρόντος Νόµου διατάξεων συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις ή/και χρηµατική διοικητική ποινή η οποία πρέπει να είναι ανάλογη της σοβαρότητας ή/και οικονοµικού µεγέθους που αυτή αφορά και την επιβάλλει ο Επίτροπος, µε τη σύµφωνη γνώµη του Γενικού Ελεγκτή της ηµοκρατίας: Νοείται ότι, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 6, πριν από την επιβολή της πιο πάνω ποινής δίδεται γραπτή προειδοποίηση από τον Επίτροπο στο πολιτικό κόµµα ή στο συνδεδεµένο οργανισµό µε την οποία τους καλεί να συµµορφωθούν εντός τριάντα (30) ηµερών µε την εν λόγω διάταξη. (2) Η διερεύνηση υπόθεσης για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου γίνεται από τον Επίτροπο, ύστερα από την υποβολή της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της ηµοκρατίας σ αυτόν και αφού δοθεί στο καταγγελλόµενο πολιτικό κόµµα ή στο συνδεδεµένο οργανισµό το δικαίωµα ακρόασης. (3) Ο Επίτροπος κατόπιν της διερεύνησης της υπόθεσης, σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, συντάσσει και

21 21 δηµοσιεύει αιτιολογηµένο πόρισµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. (4) Οποιαδήποτε απόφαση του Επιτρόπου δυνάµει του παρόντος άρθρου αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, η οποία υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο κατά τις πρόνοιες του Συντάγµατος. Εκπροσώπηση πολιτικού κόµµατος στο δικαστήριο. 10. Κάθε πολιτικό κόµµαδύναται να ενάγει και να ενάγεται στο όνοµά του ως ξεχωριστή νοµική προσωπικότητα που εκπροσωπεί όλα τα µέλη του. Το κόµµα δηλώνει στον Επίτροπο εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία που τίθεται σε ισχύ ο παρών νόµος τα κατά νόµο υπεύθυνα πρόσωπα (ένα ή περισσότερα), τα οποία φέρουν ευθύνη για ενδεχόµενα ποινικά αδικήµατα του κόµµατος Κανονισµοί. 10. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς, που εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου. Εφαρµογή του περί Πολιτικών Κοµµάτων (Κτήση, Κατοχή και ιάθεση Ακίνητης και 11. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου, οι πρόνοιες του περί Πολιτικών Κοµµάτων (Κτήση, Κατοχή και ιάθεση Ακίνητης και Κινητής Ιδιοκτησίας) Νόµου του 1989 έως 1998 εφαρµόζονται στο βαθµό που αυτές δε συγκρούονται µε τον

22 22 Κινητής Ιδιοκτησίας) Νόµου του 1989 έως του του (Ι) του παρόντα Νόµο. Κατάργηση και επιφύλαξη. 20(Ι) του Από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου ο περί Πολιτικών Κοµµάτων Νόµος του 2011 καταργείται, χωρίς επηρεασµό οποιασδήποτε πράξης ή ενέργειας έγινε δυνάµει των διατάξεων του υπό κατάργηση Νόµου. Μεταβατική διάταξη Από την έναρξη ισχύος του νόµου και για την πρώτη πενταετή περίοδο, αντί διορισµού Επιτρόπου από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 2, καθήκοντα Επιτρόπου θα ασκήσει για πέντε έτη ο Γενικός Ελεγκτής της ηµοκρατίας

23 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι [άρθρο 3(1)] ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ [άρθρο 3(1)] ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Εγώ, ο υποφαινόµενος... εκ, Αρχηγός/ Γενικός Γραµµατέας/ Επικεφαλής/ Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος και κατά νόµον υπέυθυνος του κόµµατος. ζητώ την εγγραφή του κόµµατος στο Μητρώο Πολιτικών Κοµµάτων και για το σκοπό αυτό επισυνάπτω / παραθέτω τα ακόλουθα στοιχεία: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) το καταστατικό του κόµµατος, το όνοµα του κόµµατος, το έµβληµα του κόµµατος (αν υπάρχει), τα ονόµατα και διευθύνσεις του Αρχηγού/ Γενικού Γραµµατέα και των µελών της ηγεσίας του κόµµατος, έγγραφο υπογεγραµµένο από 300 Κυπρίους πολίτες που έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν, οι οποίοι υποστηρίζουν την αίτηση εγγραφής του πολιτικού κόµµατος, κατάλογο συνδεδεµένων οργανισµών, απόδειξη καταβολής του προβλεπόµενου στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 τέλους εγγραφής. Ηµερ. Υπογραφή.. Αρχηγός/ Πρόεδρος/ Γενικός Γραµµατέας/ Επικεφαλής/ Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος και κατά νόµον υπεύθυνος του κόµµατος Σφραγίδα

24 24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ [άρθρο 3(4)] ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ [άρθρο 3(4)] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Αριθµός Μητρώου:.. Πιστοποιείται ότι το πολιτικό κόµµα µε το όνοµα. έχει εγγραφεί στο Μητρώο που προβλέπεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του περί Πολιτικών Κοµµάτων Νόµου. Ηµεροµηνία.. Σφραγίδα Υπογραφή.. Επίτροπος Πολιτικών Κοµµάτων ΒΑ/ΛΜΣ/ΘΒΚ/ΕΠ Αρ. Φακ:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ. Ι. Π.Δ. 96/2007, Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ. Ι. Π.Δ. 96/2007, Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. ΕΚΛΟΓΙΚΑ Ι. Π.Δ. 96/2007, Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. Κάντε κλικ εδώ, για να «κατεβάσετε» το νομοθέτημα από την ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10.

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10. NOMOΣ 3023/2002 (ΦΕΚ Α 146 20020625) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. 'Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΕΡΙ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΣ ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ 3. Νοµικό Συµβούλιο. Σύνθεση και αρµοδιότητες. 4. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 208(Ι)/2012 208(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4346, 11/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4346, 11/7/2012 Αρ. 4346, 11.7.2012 106(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθµός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε Ε., Παρ. Ι, Αρ. 2562, 7.12.90 Ν. 224/90 Ο περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου Νόµος του 1990 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ενοποιημένο κείμενο: Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α'/186), Π.Δ. 60/1997 (ΦΕΚ Α'/53) Ν.3021/2002 (ΦΕΚ Α'/143), Ν.3166/2003 (ΦΕΚ Α'/178), Ν. 3444/2006(ΦΕΚ Α /46) Για τη διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 102(Ι)/2013 102(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I) του 1997

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 106(Ι) του 2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟΣ

Αριθµός 106(Ι) του 2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4259, 19.11.2010 Ν. 106(Ι)/2010 Ο περί των Συµβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόµος του 2010 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990. .. Παρ. 1(1) 114 Ν. 14(Ι)/93 Αρ. 2791, 23.4.93 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό Χοιροκοιτία 9 Ιουνίου 2013 Η (ΚΥ.Σ.Ο.) τροποποιεί εξολοκλήρου το καταστατικό της όπως πιο κάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300Α ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ. 3.Λειτουργίες του Ιδρύµατος δύνανται να εκτελούνται από τους υπαλλήλους του Νόµος 212 του 1987.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300Α ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ. 3.Λειτουργίες του Ιδρύµατος δύνανται να εκτελούνται από τους υπαλλήλους του Νόµος 212 του 1987. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300Α ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Άρθρο 1.Συνοπτικός τίτλος 2.Ερµηνεία 3.Λειτουργίες του Ιδρύµατος δύνανται να εκτελούνται από τους υπαλλήλους του Νόµος 212 του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4137, 27.7.2007 Ν. 125(Ι)/2007 Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 61 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4206, 20/5/2009 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4206, 20/5/2009 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΘΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ II ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα