ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 1/ ΔΗΑΓΩΓΖ 2/ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 1/ ΔΗΑΓΩΓΖ 2/ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ"

Transcript

1

2 ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΑΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΟΠΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ Δ ΓΗΑΡΚΖ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΒΑΖ ύκβνπινο: Θάλνο Παγώλεο Οκάδα ζπλεξγαηώλ: Θνδσξήο Γξνπζόπνπινο Υξήζηνο Ησάλλνπ Άλλα Μώηνπ Γάθλε Παπαδνπνύινπ πκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκό Ηδεώλ «ΑΘΖΝΑ Υ 4» πνπ πξνθήξπμε ε Δλνπνίεζε Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ θαη Αλαπιάζεηο Α.Δ. (ΔΑΥΑ Α.Δ.), / ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ πξόηαζε πνπ παξνπζηάδνπκε απνηειεί θαηεμνρήλ δξάζε πηινηηθνύ αζηικού προγραμμαηιζμού θαη όρη κειέηε θπζηθνύ ζρεδηαζκνύ. ε απηό ην πιαίζην δελ ζα έπξεπε λα εηδσζεί σο πξνζρέδην πνιενδνκηθήο κειέηεο πνπ απνζθνπεί ζηε κεηαβνιή ησλ όξσλ δόκεζεο θαη επηηξεπόκελσλ ρξήζεσλ γεο κηαο πεξηνρήο κε άμνλα ηελ επίηεπμε κηαο κειινληηθήο επηζπκεηήο εηθόλαο / θαηάζηαζεο αιιά αληίζεηα σο κηα δράζη με καηαλυηικό χαρακηήρα, πνπ έρεη σο βξαρππξόζεζκνπο ζηόρνπο: 1. ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πηεζηηθώλ ειιεηκκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο κέζσ ηεο αλάιεςεο ησλ αξκνδηνηήησλ απηώλ από ηνπηθά εξγαζηαθά δίθηπα πνπ δηακνξθώλνληαη ζε επίπεδν γεηηνληάο από ηνπο θαηνίθνπο, θαηόρνπο επηρεηξήζεσλ θαη ηδηνθηήηεο πνπ θηλεηνπνηνύληαη ζηε βάζε νηθνλνκηθώλ θηλήηξσλ θαη απηνζπληνλίδνληαη κε ππνζηήξημε από νκάδεο εηδηθώλ ζε δηαξθή θαη αλνηρηή βάζε. 2. ηελ εμαζθάιηζε απαζρόιεζεο ζηνλ ηνπηθό πιεζπζκό θαη επηρεηξήζεηο κέζσ ηεο δηαπινθήο ηνπο ζε αιιεινηξνθνδνηνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκία ησλ εξγαζηώλ θπζηθήο αλαβάζκηζεο θαη δηαξθνύο δηαρείξηζεο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ. Ωο καθξνπξόζεζκνη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαγλσξίδνληαη: 1. ε ενεπγοποίηζη λανθανόνηυν, υρ ζήμεπα, ζςλλογικοηήηυν κέζσ ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ζε θνηλνύο ζηόρνπο θαη δηαπιεθόκελεο θαζεκεξηλόηεηεο. 2. ε βεληίυζη ηηρ θςζιογνυμίαρ ηος σηιζμένος σώπος και η δημιοςπγία ζςνθηκών για ηην πποεηοιμαζία δπάζευν με πιο μόνιμερ επιδπάζειρ ζηο κοινόσπηζηο πεπιβάλλον κειινληηθά, όπσο ε ζεζκνζέηεζε ηεο ελνπνίεζεο αθάιππησλ ρώξσλ, ή αθόκα θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ειεύζεξσλ ρώξσλ κε απαιινηξίσζε νηθνπέδσλ κε εηζθνξέο από ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο γεηηνληάο. 2/ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ Αθεηεξία γηα ηε ζύιιεςε ηεο πξόηαζεο απνηεινύλ βαζηθέο δηαπηζηώζεηο ζρεηηθά κε ηνπο δνκηθνύο παξάγνληεο πνπ επζύλνληαη κε ηελ ππνβάζκηζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη ζρεηίδνληαη κε: 1. ηνλ απνθιεηζκό κεγάισλ θνηλσληθώλ νκάδσλ (πξσηίζησο κεηαλαζηώλ) από ηελ επίζεκε αγνξά εξγαζίαο θαη θαη επέθηαζε από θάζε κνξθήο επθαηξία απαζρόιεζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο, 2. ηελ απμαλόκελε αδπλακία ηεο πνιηηείαο λα αληεπεμέιζεη ζηηο ζηνηρεηώδεηο ππνρξεώζεηο ηεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ ζε πνιιαπιό επίπεδν μεθηλώληαο από ηελ ζπιινγή απνξξηκκάησλ θαη ηελ θαζαξηόηεηα, ηελ ζπληήξεζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη ηνπ πξαζίλνπ, ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ από ηελ θαηαπάηεζε, ηε δηαρείξηζε ηεο ζηάζκεπζεο, ηελ αζθάιεηα ησλ πεξηνπζηώλ ησλ πνιηηώλ από βαλδαιηζκνύο,

3 3. ηε δηάξξεμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, πνπ νθείιεηαη ζηα 4. αληηπαξαηηζέκελα ζπκθέξνληα ησλ νκάδσλ παιηώλ θαη λέσλ θαηνίθσλ πνπ ζπλππάξρνπλ ζηνλ ίδην ρώξν ζε παξάιιειεο πξαγκαηηθόηεηεο ρσξίο λα ζπλαληηνύληαη θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζε ηίπνηα. ε απηά ζα έπξεπε λα πξνζζέζεη θαλείο ηε ρξενθνπία ηνπ θπξίαξρνπ ηερλνθξαηηθνύ κνληέινπ ζρεδηαζκνύ θαη ρσξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ νδεγεί ζε έλα καμηκαιηζκό ηερληθώλ κειεηώλ θαη ζρεδίσλ πνπ θαηαρσληάδνληαη ζηα αξρεία ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ, ρσξίο δπλαηόηεηα πινπνίεζεο, θαη ρσξίο θακία δηάζηαζε ζπλέρεηαο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ ζεηεηώλ ηεο δηνίθεζεο, ζπληνληζκνύ κεηαμύ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θηι. θαζώο θαη πιήζνο ξπζκίζεσλ ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο πνπ παξακέλνπλ αλελεξγέο όπσο ηα ελεξγά νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, ε ελνπνίεζε ησλ αθαιύπησλ, ην ζεζκηθό πιαίζην γηα ηηο αλαπιάζεηο θηι. Σα πξνβιήκαηα απηά πνπ επηδεηλώλνληαη από ηηο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη δεκνζηνλνκηθήο ρξενθνπίαο, κπνξεί λα έρνπλ επηπηώζεηο πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο ζηελ θπζηθή ππνβάζκηζε ηνπ ρηηζκέλνπ ρώξνπ, σζηόζν κε θαλέλα ηξόπν δελ αληηκεησπίδνληαη κε δξάζεηο θπζηθνύ εμσξατζκνύ, δεδνκέλσλ ησλ δνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Ζ θξίζε ηεο πόιεο είλαη άξα θξίζε πνιηηεηαθή, δηαθπβέξλεζεο, θξίζε ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ πάλσ ζηηο νπνίεο είλαη δνκεκέλε ε αζηηθή ζπλζήθε. 3/ ΘΔΩΡΗΑ 3.1/ ΔΝΔΡΓΟ ΠΟΛΗΣΖ, ΔΝΔΡΓΑ ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ Θεσξνύκε όηη θαλέλα απνιύησο αξρηηεθηνληθό έξγν δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί αλ δελ αλαθαηαζθεπαζηεί ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηδησηηθή ζπλζήθε θαη ηε δεκόζηα δσή, εθόζνλ γηα ηελ πινπνίεζε νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ ρξεηάδεηαη ε δεκόζηα ζπλαίλεζε, σο ε ηνκή όισλ ησλ ηδησηηθώλ αηηεκάησλ θαη όρη σο επηβαιιόκελνο λνκνζεηηθά θαηαλαγθαζκόο πάλσ από ηα αηνκηθά απηά δηθαηώκαηα. Ξεθπιιίδνληαο ηελ θιαζζηθή βηβιηνγξαθία γύξσ από ην ζπζρεηηζκό αηνκηθήο θαη δεκόζηαο δσήο, εηζάγνπκε εκβιεκαηηθά ηελ παξνπζία ηνπ νξακαηηζηή θαη αθηηβηζηή ησλ κέζσλ ηνπ 19 νπ αηώλα Υέλξπ Νηέεβηλη Θνξώ, αλαθεξόκελνη ζε ηξία θιαζζηθά θείκελά ηνπ: Πνιηηηθή Αλππαθνή, Εσή ρσξίο αξρέο θαη Οπόιληελ ή ε δσή ζην δάζνο. Καηά ηελ άπνςή καο ηα θείκελα απηά θσηίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο αηνκηθήο επζύλεο, έμσ από θάζε ηδενινγία, πνπ έρεη θάζε πνιίηεο ζην λα ειέγρεη ηα ζπζηήκαηα θαη πξόζσπα πνπ επηιέγεη λα ηνλ θπβεξλνύλ θαη λα λνκνζεηνύλ πξναζπίδνληαο ην δίθαην ζε αηνκηθό θαη ζπιινγηθό επίπεδν. Αθόκε, καο ελδηαθέξεη ε ζθέςε ηνπ γύξσ από δηαθνξεηηθά κνληέια δηαβίσζεο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ απηάξθεηα, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο δηαβίσζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο πιενλάδνπζαο εξγαζίαο, ε νπνία έρεη σο κόλν ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο. 3.2/ Ζ ΤΝΘΖΚΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΛΖ Σν ζεκαληηθόηεξν ίζσο πξόβιεκα ηεο ειιεληθήο ζπλζήθεο παξαγσγήο ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ θαη θπξίσο ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ, είλαη ε αδπλακία θαηαλόεζεο ηνπ θνηλόρξεζηνπ θαη ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ, κέζα από ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ, σο ηέηνηνπ. Γελ κπνξνύκε θαλ λα δνύκε ην δεκόζην ρώξν κπξνζηά καο, όρη κόλν γηαηί δελ είλαη αξθεηόο, αιιά γηαηί δελ ρξεζηκνπνηείηαη σο ηέηνηνο. Αλ επηρεηξνύζακε κηα πεξηγξαθή ηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ, απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαηήξεζε όηη: αλ εληνπίζσ έλα ζεκείν ηνπ ρώξνπ, ην νπνίν δελ είλαη πιήξσο παξακειεκέλν ιόγσ κε ζπλδεζηκόηεηαο κε δξαζηεξηόηεηεο ή ιόγσ ακειείαο ηνπ δήκνπ θαη ησλ πεξηνίθσλ, ηόηε απηόο είλαη αληηθείκελν δηεθδίθεζεο ηνπιάρηζηνλ δύν κεξώλ. Δίλαη πεξηηηό λα επαλαιάβνπκε ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ιάβεη ζε όιε ηε λεώηεξε ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα, σο βαζηθό θξαηηθό έζνδν αλαπιεξώλνληαο ηελ έιιεηςε ή ηελ πεξηζηνιή αλάπηπμεο άιισλ παξαγσγηθώλ ηνκέσλ. Αθόκε, ιόγσ απηνύ ηνπ αζηαζνύο νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο, ε αθίλεηε πεξηνπζία έρεη αλαρζεί ζην βαζηθό ηνκέα επέλδπζεο θεθαιαίσλ ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο. Ο αζηηθόο ρώξνο καδηθά εθιακβάλεηαη σο πεδίν ηδησηηθώλ δηεθδηθήζεσλ, εθόζνλ σο δεκόζην αγαζό δελ θαίλεηαη λα έρεη θαλέλα νηθνλνκηθό λόεκα, παξά κόλν γηα ηδηώηεο πνπ

4 αλαιακβάλνληαο ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο, θαηαζπαηαινύλ δεκόζην ρξήκα παξαδίδνληαο κεηξηόηαηα θαη εκηηειή έξγα. Σν πξόβιεκα δελ βξίζθεηαη ζηελ έιιεηςε λνκνζεζίαο, αληηζέησο δηαπηζηώλνπκε όηη ππάξρνπλ εθηεηακέλεο θαη ιεπηνκεξέζηαηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη εξγαιεία. Ίζσο πξέπεη λα ζηξέςνπκε ην βιέκκα καο από ηελ απμαλόκελε πνιππινθόηεηα ησλ ηερληθώλ επηιύζεσλ (λνκηθώλ, πνιενδνκηθώλ, αξρηηεθηνληθώλ) ζην γιαηί αςηέρ δεν ςλοποιούνηαι. 3.3/ ΑΣΤΠΑ ΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ Κιεηδί γηα ηελ θαηαλόεζε απηήο ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ζηνλ νξηζκό, ηε ρξήζε θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ απνηεινύλ ηα ιεγόκελα άηςπα δίκηςα ζε αληηδηαζηνιή κε απηό πνπ θαινύκε νόμιμη οικονομική κ.α. δπαζηηπιόηηηα, ε ζεκαζία ησλ νπνίσλ έρεη ήδε επηζεκαλζεί ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ άλαξρε κεγέζπλζε ηεο Αζήλαο. ηηο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο, ηα άηςπα δίκηςα έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο, γηα δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο, πόιεσλ, ζε ρώξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηδηαίηεξα έληνλνπο ξπζκνύο αζηηθνπνίεζεο. Οη κειέηεο βαζίδνληαη ζηε δηαπίζησζε όηη, θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε ζρέζε αλάκεζα ζηε δηαδηθαζία αζηηθνπνίεζεο, ζηελ ελζσκάησζε λέσλ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ θαη ζηε δεκηνπξγία απνζηαζεξνπνηεηηθώλ ζπλζεθώλ ζε πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν ζηηο πόιεηο απηέο. εκαληηθόο απνζηαζεξνπνηεηηθόο παξάγσλ θαίλεηαη λα είλαη ε έληνλε παξνπζία ησλ άηππσλ δηθηύσλ, ηα νπνία αλαπιεξώλνπλ ην ππάξρνλ αιιά αδύλακν θαη αλαπνηειεζκαηηθό ζεζκηθό πιαίζην. Δηδηθά ζε πεξηπηώζεηο έληνλνπ κεηαλαζηεπηηθνύ ξεύκαηνο, όπνπ πιεζπζκηαθέο νκάδεο, ζε δπζκελέζηαηε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, αλαδεηνύλ άκεζεο ιύζεηο γηα ηελ επηβίσζε ηνπο ζην λέν πεξηβάιινλ, δίθηπα πνπ βαζίδνληαη ζε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (εζληθέο, πειαηεηαθέο, επαγγεικαηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, γεηηνληθέο) θαίλεηαη λα ελεξγνύλ πνιύ πην άκεζα θαη επέιηθηα από νπνηνδήπνηε επίζεκν θνξέα ππνδνρήο, ηθαλνπνηώληαο ηηο αλάγθεο απηέο έμσ από θάζε ζεζκηθό έιεγρν. Θεσξνύκε όηη απηή ε πξαγκαηηθόηεηα, ζπληζηά έλα ιαλζάλνλ δπλακηθό ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα ελεξγνπνηεζεί, ξανα-πλέκονηαρ ηα ςπάπσονηα δίκηςα αλλιώρ. Σν πξόβιεκα δελ είλαη ε κε ελεξγεηηθόηεηα ησλ πνιηηώλ ζηελ ειιεληθή πόιε, αιιά ε δηνρέηεπζε ηεο ελεξγεηηθόηεηαο απηήο πξνο θαηεπζύλζεηο πνπ δελ εληζρύνπλ ηελ ζπγθξόηεζε επέιηθηεο δεκόζηαο δσήο, εθόζνλ δελ έρνπλ θακία εκπηζηνζύλε όηη απηή κπνξεί λα βειηηώζεη ηε δσή ηνπο θαη όρη δηαξθώο λα ηελ απεηιεί. Ζ αλαθαηαζθεπή ηεο ρακέλεο εκπηζηνζύλεο κπνξεί άξα λα έρεη πνιιαπιαζηαζηηθά ζεηηθέο ζπλέπεηεο γηα όια ηα κέξε. Εθαπμογή ηος διλήμμαηορ ηος θςλακιζμένος (prisoner s dilemma) ζηην αναβάθμιζη μιαρ πεπιοσήρ καηοικίαρ Ο ηδηνθηήηεο Α επηζθεπάδεη ηα ζπίηηα Ο ηδηνθηήηεο Α δελ θάλεη ηίπνηα ηνπ Ο ηδηνθηήηεο Β επηζθεπάδεη ηα ζπίηηα ηνπ Καη νη δύν θεξδίδνπλ δηπιά από ηε ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο Ο ηδηνθηήηεο Α επσθειείηαη από ηε κεξηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο, ην θόζηνο ηεο νπνίαο βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ηδηνθηήηε Β Ο ηδηνθηήηεο Β δελ θάλεη ηίπνηα Ο ηδηνθηήηεο Β επσθειείηαη από ηε κεξηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο, ην θόζηνο ηεο νπνίαο βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ηδηνθηήηε Α Καη νη δύν ράλνπλ από ηελ ζπλερηδόκελε ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ απαμίσζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο 3.4/ Ζ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΟΤ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ Μέζα ζην παξαπάλσ πιαίζην, ζεσξνύκε όηη απαηηείηαη λα νξηζηεί μαλά ν ξόινο ηνπ αξρηηέθηνλα σο κέινπο απηήο ηεο δεκόζηαο δξάζεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζπζρεηηζκώλ. Ενύκε ηνλ εθθπιηζκό ηνπ πξνγξακκαηηθνύ ξόινπ ηνπ αξρηηέθηνλα ζηελ παξαγσγή ηνπ θηηζκέλνπ ρώξνπ, ν νπνίνο νθείιεηαη ζηε ζεζκηθά θαηνρπξσκέλε επηθαλεηαθή εκπινθή ηνπ. Αληηζηνίρσο θαη ν αξρηηέθηνλαο δέρεηαη λα ηδησηεύεη κειεηώληαο θαη όρη πινπνηώληαο ην δεκόζην ζρέδην. πλαηλεί ζην λα ακείβεηαη ιηγόηεξν κειεηώληαο θαη απεύρεηαη νπνηαδήπνηε

5 εκπινθή κε ην ξίζθν ηεο δεκόζηαο δνθηκήο ηεο δνπιεηάο ηνπ, εηδηθά όηαλ απηή είλαη απίζαλν λα πινπνηεζεί θαη όηαλ πινπνηεζεί δελ πξνζηαηεύεηαη. Ζ δεκόζηα δνθηκή πεξηιακβάλεη θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηα ππνθείκελα, ηα νπνία αθνξά ην έξγν -εθόζνλ απηό πξόθεηηαη λα γίλεη ζηα κέηξα ηνπο - θαη κάιηζηα ζε πνιύ κεγάιν βάζνο ρξόλνπ. 4/ ΠΡΟΣΑΗ: ΔΙΝΩ ΔΟΤΛΕΙΑ Ε ΟΛΟΤ, ΕΚΕΙ! 4.1/ ΠΟΛΤ-ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΑΡΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Ωο βάζε αλαθνξάο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξνύκε ηα 4 έσο 6 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ηνπ ζηαπξνύ πνπ ζπγθξνηνύλ ην άκεζν πεξηβάιινλ αλαθνξάο ησλ δηαπιεθόκελσλ ζρέζεσλ ηεο γεηηνληάο (ζηνλ ηίηιν ην απνθαινύκε ρσξηό, δίδνληαο έκθαζε ζην κέγεζνο ηεο πιεζπζκηαθήο ζπγθέληξσζεο). Ζ ελεξγνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ζε εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηνπ θηηζκέλνπ πεξηβάιινληνο, νηθνδνκείηαη ζηε βάζε ελόο σεδίος Διασείπιζηρ, ην νπνίν ζα εθπνλεζεί, κεηά από διαγυνιζμό, από έλα πολς-γπαθείο ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ αξρηηέθηνλεο, πνιενδόκνη, λνκηθόο θαη νηθνλνκηθόο ζύκβνπινο θ.α. Η ομάδα αςηή ςιοθεηεί ηην μικποπεπιοσή, αλαιακβάλνληαο ην εγρείξεκα ελόο δηαξθνύο πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ ζε ζπλερή βάζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο, αλαιακβάλεη ηελ επηζηαζία ηνπ ρώξνπ ζε κεγάιν βάζνο ρξόλνπ θαη ιεηηνπξγεί σο γέθπξα κε ην Γήκν, ελώ ηαπηόρξνλα ζρεδηάδεη ζηα κέηξα ησλ θαηνίθσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ ηεο πόιεο. 4.2/ ΣΟΠΗΚΟ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ Οη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαηππώλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη κπνξνύλ λα αθνξνύλ ζε 1. νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, 2. ζπληήξεζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ θαη ηνπ πξαζίλνπ, 3. θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ, 4. θνηλσληθή εξγαζία κε ππνζηήξημε εππαζώλ νκάδσλ, 5. βειηίσζε ηεο ζήκαλζεο θαη ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ηνπ ρώξνπ, 6. δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο κε πξνζσξηλά κέζα θαη 7. πιήζνο άιισλ παξεκθεξώλ δξάζεσλ κε πιηθό ή δηαρεηξηζηηθό ραξαθηήξα. Βαζηθή παξάκεηξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη όηη όιεο νη απαηηνύκελεο πξνκήζεηεο ζε πιηθά, εμνπιηζκό θαη εξγαζία γηα ηελ πινπνίεζε απηνύ ηνύ ζε βάζνο ρξόλνπ έξγνπ, θα παπέσονηαι αποκλειζηικά άμεζα ή έμμεζα από καηοίκοςρ και ιδιοκηήηερ ακινήηυν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο αλάινγα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηόηεηα. 4.3/ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΗΝΖΣΡΑ/ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ Σν πξόγξακκα θηλεηνπνηείηαη κε θάπνην θεθάιαην εθθίλεζεο ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δηθηύνπ. Ζ επηηπρήο εθηέιεζε ελόο θύθινπ εξγαζηώλ κπνξεί λα απνηειέζεη θξηηήξην γηα ηε δέζκεπζε κεγαιύηεξσλ θεθαιαίσλ θαη θάζκαηνο έξγσλ. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ δηθηύνπ θηλεηνπνηείηαη κέζσ νηθνλνκηθώλ θηλήηξσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα όπσο: 1. Γηα ηνπο θαηνίθνπο/ ελνίθνπο, κεξηθή απαιιαγή από ηνπο ηνπηθνύο θόξνπο ή από ηα θνηλόρξεζηα, σο αληηζηάζκηζκα ησλ ππεξεζηώλ πνπ αλαιακβάλνληαη από ην ηνπηθό δίθηπν ή κείσζε ή πξνζσξηλή απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο νξηζκέλσλ ελνηθίσλ ζε αληηζηάζκηζκα ηεο έκκεζεο αύμεζεο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ πνπ πξνθαιείηαη από ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ 2. Αληίζηνηρα γηα ηνπο ηδηνθηήηεο πνπ έρνπλ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ζην πξόγξακκα, κπνξεί λα πξνβιέπνληαη -πέξαλ ησλ νθειώλ πνπ θαξπώλνληαη έκκεζα από ηελ βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηεο πεξηνρήοπεξαηηέξσ ειαθξύλζεηο ζηνπο θόξνπο θαηνρήο θαη κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Θεσξνύκε όηη ε καθξόρξνλε απηή απαζρόιεζε πνπ δεκηνπξγεί έλα νέο ηοπικό δίκηςο ζύνατηρ επαγγελμαηικών ζσέζευν, κπνξεί 1. λα ιεηηνπξγήζεη σο πνιιαπιό θίλεηξν παξακνλήο ή εγθαηάζηαζεο αηόκσλ ζηε γεηηνληά, 2. λα θηλεηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηνπο γηα ηε ρξήζε θαη ην επαλαζρεδηαζκό ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, εθόζνλ απνηειεί ην

6 αληηθείκελν απαζρόιεζήο ηνπο, θάηη πνιύ θξίζηκν ζηελ παξνύζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, 3. λα είλαη έλαο ηνπιάρηζηνλ ηξόπνο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ όινη ηνλ άκεζν ρώξν ηεο γεηηνληάο, σο πξαγκαηηθά θνηλόρξεζην ρώξν: δνπιεύνληαο ζε απηόλ. ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΣΔΣΡΑΓΩΝΩΝ: Γηεξεπλήζακε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηα 4 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, ηα νπνία νξηνζεηνύληαη από ηηο νδνύο Κεθαιιελίαο, Αραξλώλ, Ηζάθεο θαη Αληηνρείαο, θαη εζσηεξηθνύο δξόκνπο ηηο νδνύο Φπιήο θαη Φισξίλεο θαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο πεδόδξνκν ηελ νδό Δπηπρίαο. Αλαιπηηθά νη ρξήζεηο ζεκεηώλνληαη ζην παξόλ δηάγξακκα. Πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 72 θηίξηα ζηα νπνία ππνινγίδνπκε όηη δηακέλνπλ πάλσ από 2000 θάηνηθνη θάηη πνπ πιεζπζκηαθά αληηζηνηρεί ζε έλα κεγάιν ρσξηό. Σα ζπγθεθξηκέλα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, επηιέρζεθαλ ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε πσο, ελώ ζπκπεξηιακβάλνπλ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία πνπ ζα απνηεινύζαλ πξνηάζεηο ζε κία ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε αλαβάζκηζεο ηεο πεξηνρήο, απηά παξακέλνπλ κεηαμύ ηνπο ιεηηνπξγηθά θαη αληηιεπηηθά αζύλδεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελώ απνηεινύλ ηκήκα κηαο πεξηνρήο θαηνηθίαο ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο, κε πςειό ζπληειεζηή δόκεζεο, θαη πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 2 ζεκαληηθνύο άμνλεο εκπνξίνπ θαη θπθινθνξίαο (Παηεζίσλ-Αραξλώλ), απνηππώλνληάο ηελ δηαπηζηώλνπκε πσο πθίζηαληαη: θηηξηαθό απόζεκα, αδόκεηα νηθόπεδα, έδξα θνηλσθειώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ νξγαληζκώλ, πεδόδξνκνο, θ.α. Αλ θαη απνηεινύλ ζηνηρεία πνπ ζα πεξηκέλακε λα ιεηηνπξγνύλ ππέξ ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ δεκνζίνπ ρώξνπ, δελ δεκηνπξγνύλ ηειηθά θαλελόο είδνπο ελνπνηεηηθή δπλακηθή. Απηή αθξηβώο ε αλαθνινπζία, απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηελ δηαηύπσζε κηαο δξάζεο αζηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ, αληί κηαο πξόηαζεο θπζηθνύ ζρεδηαζκνύ. ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2010

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ

ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Νηίνα Βαΐος 1, Άπηρ Καλανηίδηρ 2 1. ΔΜΠ, divaiou@central.ntua.gr 2. Georg Simmel Centre for Metropolitan Studies, Παλεπηζηήκην Humboldt, Βεξνιίλν,

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2014 για τα κζματα των πεηών και τθ βιώςιμθ κινθτικότθτα «Ένωςθ για τα δικαιώματα των πεηών» www.enosipezon.gr www.facebook.com/enosipezon,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΛΑΣΔΗΑ, XΩΡΟ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΤΖ ΤΛΛΟΓΗΚΟΣΖΣΩΝ

Ζ ΠΛΑΣΔΗΑ, XΩΡΟ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΤΖ ΤΛΛΟΓΗΚΟΣΖΣΩΝ Ζ ΠΛΑΣΔΗΑ, XΩΡΟ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΤΖ ΤΛΛΟΓΗΚΟΣΖΣΩΝ Αλεξία Β. Φιλίππου 1 Ελένη Ν. Μητάκου 2 1. Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ΑΠΘ, MSc ΔΜΠ, email. alexiafilippou@yahoo.com 2. Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο, ρνιή Αξρηηεθηφλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

«ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ «ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Δυαγγελία Αθαναζίου Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, evieath@arch.auth.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε αλαδεηθλχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών  1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνύ αξρηηεθηνληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΔΗ ΔΡΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ & ΠΗΛΟΣΗΚΑ ΔΡΓΑ

ΤΜΒΑΔΗ ΔΡΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ & ΠΗΛΟΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΤΜΒΑΔΗ ΔΡΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ & ΠΗΛΟΣΗΚΑ ΔΡΓΑ Στα τέρηα τες θσβέρλεσες, ιίστα κε θτίρηα τοσ Δεκοσίοσ, ποσ τρίδοσλ ελεργεηαθής αλαβάζκησες Σελ πξώηε ιίζηα κε θηίξηα ηνπ Δεκνζίνπ, ηα νπνία έρνπλ ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ

ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ Φάθα Αληηγόλε Υποψήθηα Δηδάθηορας, Φαροθόπεηο Παλεπηζηήκηο, Τκήκα Γεωγραθίας, Ει. Βεληδέιοσ 70, Καιιηζέα 17671, e-mal:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα