!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί".

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί"."

Transcript

1 I'ώ04(. G%(4(:6(ύ#1.,!"#$%ή' (")*%*+")ή )," -,.)ό0+", (")*%*+ί,!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί". 73( 6"#ά%&'( &83ό &,&%ύ(82" 31 ='ά0+0>:1 3>, 6&' 31 2"3&Aύ "B'3(6ί>, 6&' ':(3'2'ώ, :" &,('63έ. ('6(,(2ί".. )' :8,&%%&42&3'6έ. ':(3'2ί". B0(:='(0ίC(,3&' :3'. )' 680'ό3"0(' B&0ά4(,3". B(8 =0&:310'(B('(ύ,3&' :" &83έ. "ί,&' 30&B"C'6ά '=0ύ2&3&, B(%8"+,'6έ. 21 '=0ύ2&3& 6&' 6",30'6έ. 30άB"C".. )' 30άB"C". έ,& 6",30'6ό 0ό%( 6&+ώ. ='"86(%ύ,(8, 3'. &,3&%%&4έ. 30&B"C'6ώ, 6&3&+έ:">, :" ='ά#(0&,(2ί:2&3&, B(8 &B(3"%(ύ, 3( 2"4&%ύ3"0( ό46( 3>, :8,&%%&4ώ, :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(.. E ='"+,ή. &4(0ά :8,&%%ά42&3(. "ί,&' :31, (8:ί& 2ί& ",(B('12έ,1 B&46ό:2'& &4(0ά B(8 %"'3(804"ί 24 ώ0". 3( 24ώ0(. F( 2"4&%ύ3"0( 2έ0(. 3>, :8,&%%&4ώ, :" Aέ,( :8,ά%%&42& "ί,&' :8,&%%&4έ., &%%ά 2"4ά%( 2έ0(. "ί,&' :82#>,ί". &,3&%%&4ώ, 6&' B0(+":2'&6έ. :8,&%%&4έ.. 73'. :82#>,ί". &,3&%%&4ώ, 6&' 3'. B0(+":2'&6έ. :8,&%%&4έ. :82#>,ί& 2"3&Aύ 3>, 2"0ώ, 4'& 2"%%(,3'6ή &,3&%%&4ή,(2':2ά3>, :" B0(6&+(0':2έ,1 3'2ή. G,3ί+"3&, (' :8,&%%&4έ. "66&+&0ίC(,3&' ά2":&. 73'. :8,&%%&4έ. 6&+(0ίC"3&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& (spot), ",ώ :3'. :82#>,ί". &,3&%%&4ώ, 6&' 3'. B0(+":2'&6έ. :8,&%%&4έ. 6&+(0ίC"3&' 1 B0(+":2'&6ή :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&.!&+ώ. 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& "ί,&' 1 3'2ή (,(2':2ά3>,), ( 6&+(0':2ό. 31. B0&42&3(B('"ί3&' όb>. 6&' 4'& ό%& E ':(00(Bί& :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. &B&'3"ί "Aί:>:1 3>, &B(=ό:">, B(8 "ί,&' "6B"#0&:2έ,& :" ='&#(0"3'6ά,(2ί:2&3&, ό3&, (' &B(=ό:"'. 2"30(ύ,3&' :" 6(',ή Hά:1. G83ή "ί,&' 1 Hά:1 31. ':(=8,&2ί&. 3>, "B'3(6ί>,. I'& ="=(2έ,& "B'3ό6'& 6&3&+έ:">, "6B"#0&:2έ,>, :" ='ά#(0&,(2ί:2&3&, 6&' 4'& ="=(2έ,". B0(:=(6ί". 4'& 31 2"%%(,3'6ή "Aέ%'A1 31. ':(3'2ί&., 1 &6ά%8B31 ':(=8,&2ί& 3>, "B'3(6ί>, B0(:='(0ίC"' 31, :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&. I'& B&0ά="'42&, ό3&, 1 :" 6(',ή Hά:1 B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" "80ώ 8B"0H&ί,"' 31, B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" =(%ά0'&, 3ό3"

2 8B"0Hά%%(8:& Cή31:1 "80ώ 6&' 3( "80ώ &,&3'2ά3&' ά2":& &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(. 7" &,3ί+"31 B"0ίB3>:1 3( "80ώ 8B(3'2ά3&' &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(. J" :3&+"0ά 3& 8Bό%('B& ="=(2έ,&, 2ί& &ύa1:1 3>, "B'3(6ί>, 3(8 =(%&0ί(8 B0(6&%"ί &,&3ί21:1 3(8 =(%&0ί(8. Jί& &ύa1:1 3>, "B'3(6ί>, 3(8 "80ώ B0(6&%"ί &,&3ί21:1 3(8 "80ώ. Fέ%(., 2" 3& 8Bό%('B& ="=(2έ,& :3&+"0ά, 2ί& B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή &,&3ί21:1 (8B(3ί21:1) 3(8 "80ώ, (=14"ί ά2":& :" &,&3ί21:1 (8B(3ί21:1) 3(8 "80ώ. 14.1! "#$%&ή( )*+,ά./&011ά*203+( K"6',(ύ2" 2" 2"0'6ά "04&%"ί& 6&' 3'. &4(0έ. :3'. (B(ί". "ί,&' ='&B0&42&3"ύ:'2& (H%. Krugman and Obstfeld (2012) 6&' Mark (2001) 4'& &,&%ύ:"'.). E ='"+,ή. &4(0ά :8,&%%ά42&3(. "ί,&' :31, (8:ί& έ,& ='"+,έ. &B(6",30>2έ,( =ί638( ='&B0&42&3"83ώ,. F& ='ά#(0&,(2ί:2&3& &4(0άC(,3&' 6&' B>%(ύ,3&' &Bό ='&B0&42&3"83έ. B(8 :3"4άC(,3&' :" 2"4ά%& ='"+,ή 30&B"C'6ά '=0ύ2&3&. )' ='&B0&42&3"83έ. ='&60&3(ύ, &B(+έ2&3&,(2':2ά3>,, 6&' 3(8. "ί,&',& 6ά,(8, 6έ0=1, &4(0άC(,3&. #+1,ά 6&' B(8%ώ,3&. &60'Hά. E &4(0ά &Bό 2"4ά%1 0"8:3ό313& 6&' 3( ό46(. 3>, :8,&%%&4ώ, "ί,&' 3"0ά:3'(.. ) ό46(. 3>, :8,&%%&4ώ, :" Aέ,( :8,ά%%&42& "ί,&' B(%ύ 2"4&%ύ3"0(. &Bό 3(, ό46( 3>, :8,&%%&4ώ, B(8 "ί,&' &B&0&ί313". 4'& 3( ='"+,έ. "2Bό0'(. G83ό :82H&ί,"' ='ό3' 3( 2"4&%ύ3"0( 2έ0(. 3>, :8,&%%&4ώ, 4ί,"3&' 4'& 6"0=(:6(B'6(ύ. %ό4(8.. E 3'2ή 3(8 =(%&0ί(8 :" Aέ,( :8,ά%%&42& 0,77 "80ώ &,ά =(%ά0'() 6&%"ί3&' 1 02%,33,.+,4")ή "0*4"+ί, (:" L80>B&M6(ύ. ό0(8.). F( &,3ί:30(#(, =1%&=ή 1 3'2ή ",ό.,(2ί:2&3(. :" =(%ά0'& 1,3 =(%ά0'& &,ά "80ώ) "ί,&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& :" G2"0'6&,'6(ύ. ό0(8.. Jί& &ύa1:1 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. :" "80>B&M6(ύ. ό0(8. :12&ί,"' ό3' 3( Aέ,( :8,ά%%&42& 8B(3ί21+16" έ,&,3' 3(8 =(%&0ί(8, ",ώ 2ί& &ύa1:1 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. :" &2"0'6&,'6(ύ. ό0(8. :12&ί,"' ό3' 3( Aέ,( :8,ά%%&42& &,&3'2ή+16" έ,&,3' 3(8 =(%&0ί(8. I",'6ώ. 8B(3ί21:1 ",ό.,(2ί:2&3(. B"0'::ό3"0". 2(,ά=". 3(8,(2ί:2&3(. 4'& 31, &4(0ά ",ό. =(%&0ί(8, 6&' &,&3ί21:1 %'4ό3"0". 2(,ά=" (, (0':2ό 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. :" &2"0'6&,'6(ύ. ό0(8., =1%&=ή =(%ά0'& &,ά "80ώ. G83ό :12&ί,"' ό3' 2ί& &ύa1:1 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. ':(=8,&2"ί 2" 3(8 "80ώ 6&' &B(=8,ά2>:1 3(8 =(%&0ί(8, B"0'::ό3"0& =(%ά0'& &,ά "80ώ. E 6&+12"0',ή "Aέ%'A1 31. ':(3'2ί&. 3(8 =(%&0ί(8 &Bέ,&,3' :3( "80ώ (:" G2"0'6&,'6(ύ. ό0(8.) B&0(8:'άC"3&' :3( *'ά40&22&

3 GBό 3( *'ά40&22& 14.1 ='&#&ί,"3&' 1 2"4ά%1 6&+12"0',ή 2"3&H%13ό313& 31. ':(3'2ί&., 6&+ώ. 6&' (' 6ύ6%(' &,&3ί21:1. 6&' 8B(3ί21:1. 3(8 "80ώ. Ό3&, =12'(804ή+16" 3( "80ώ, :3'. 3(8 1999, 1 ':(3'2ί& 3(8 &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'( ή3&, 1,179 =(%ά0'& &,ά "80ώ. I'& 3& B0ώ3& 3( "80ώ 8B(3'2ή+16" &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(, 2" 6&3ώ3&3( :12"ί( :3'. 26 )63>H0ί(8 2000, ό3&, έ#+&:" 3& 0,825 =(%ά0'& &,ά "80ώ. GBό 3'. 3( ( "80ώ &,&3'2ά3&' &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(, &, 1 &,&3ί21:1 &83ή B(%%έ. ='&682ά,:"'.. ) B0ώ3(. 6ύ6%(. 31. &,&3ί21:1. 3(8 "80ώ (%(6%10ώ+16" :3& 3έ%1 3(8 2004, ό3&, 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ έ#+&:" 3( 1,363 =(%ά0'& &,ά "80ώ. Έ,&. ="ύ3"0(. 30'"3ή. 6ύ6%(. &,&3ί21:1. 3(8 "80ώ A"6ί,1:" :3'. 3( '. 15 7"B3"2H0ί(8 3(8 2008, 12έ0& 6&3ά00"8: Lehman Brothers 6&' 12"0(21,ί& 6%"'=ί 4'& 31 ='"+,ή,(2':2&3'6ή 60ί:1 3(8 2008, 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ H0':6ό3&, :3( ':3(0'6ά 8P1%ό3"0( :12"ί( 31., 1,599 =(%ά0'& &,ά "80ώ. Jέ:& :" έ,& 2ή,& 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ 6&3&00"ύ:"' :3& 1,246 =(%ά0'& &,ά "80ώ (27 )63>H0ί(8 2008). Έ63(3", 1 ':(3'2ί& "80ώ =(%&0ί(8 ='&682&ί,"3&' :" έ,& "ύ0(. 2"3&Aύ 1,5 6&' 1,2 =(%&0ί>, &,ά "80ώ "+1ά,#+ 50# 4,#*6&#5έ(./&0110*έ( 839& )*+,ά./&011ά*203+( I'& 3( 2"4&%ύ3"0( 2έ0( "3&B(%"2'6ή. B"0'ό=(8, (' :8,&%%&4έ. 4'& 3& B"0'::ό3"0& ='"+,ώ. ='&B0&42&3"ύ:'2&,(2ί:2&3& 2έ:> 3(8 =(%&0ί(8 3>, EQG. F( =(%ά0'( 3>, EQG +">0"ί3&' 3( %ό+"0+, ό67+, 4'& 3'. :8,&%%&4έ. :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(.. I'& B&0ά="'42&, 4'&,& 2"3&30έP"' 6&,"ί. :3"0%ί,". :" =ύ( :8,&%%&4έ.. Jί& 4'&,& 2"3&30&B(ύ, (' :3"0%ί,". :" =(%ά0'&, 6&' 2ί& 4'&,& 2"3&30&B(ύ, 3& =(%ά0'& :" 4'έ,. Rό4> 3(8 Hά+(8. (2"4ά%(8 ό46(8 :8,&%%&4ώ,) 31. &4(0ά. 3(8 =(%&0ί(8, 3( 6ό:3(. &83ή '4>,'6ή. :8,&%%&4ή. "ί,&' :8,ή+>. 2'60ό3"0( &Bό 31, &B"8+"ί&. :8,&%%&4ή 3>, :3"0%',ώ, :" 4'έ,. J" 31, "':&4>4ή 3(8 "80ώ, :ή2"0& 6&' έ,& ="ύ3"0(,ό2':2& :31, B&46ό:2'& ('6(,(2ί&, &%%ά 3( =(%ά0'( B&0&2έ,"' 3( ='"+,έ.,(2':2&3'6ό 731, &4(0ά :8,&%%ά42&3(., =", 2B(0"ί,& 21 &A'(B('12έ,". =8,&3ό313". 6"0=ώ, &Bό 30'4>,'6έ. :8,&%%&4έ. :3& ='ά#(0&,(2ί:2&3&. I'& B&0ά="'42&, &, S1 "ί,&' ':(3'2ί& 31. :3"0%ί,&. :" =(%ά0'&, S2 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ :" =(%ά0'& 6&' S3 1 ':(3'2ί& 31. :3"0%ί,&. :" "80ώ, 6&' (' :8,&%%&4έ. 6ό:3(., :31, ':(00(Bί& =", 2B(0"ί B&0ά,& S1=S3 x S S S S S (14.1) 5 G, 1 (14.1), B(8 8B(="'6,ύ"' 31, &B(8:ί& =8,&3ό313&. 6"0=ώ, &Bό 30'4>,'6έ. :8,&%%&4έ. (arbitrage) B&0&H'άC"3&', (' ='&B0&42&3"83έ. +& 2B(0(ύ:&,,& 6ά,(8, 6έ0=1 &Bό 30'4>,'6έ. :8,&%%&4έ.. I'& B&0ά="'42&, :3'. 16 J&M( :3'. 11:00 B2 ώ0& L%%ά=(., (' ':(3'2ί". &83έ. ή3&,, 3

4 S 1 = 1,5958 S 2 = 1,2701 S 3 = 1,2560 F( 4',ό2",( 3>, =ύ( 3"%"83&ί>, ':(3'2'ώ, "ί,&' 1,5952 B(8 ='&#έ0"' &Bό 31, B0ώ31 ':(3'2ί& 2ό%'. :3( 3έ3&03( ="6&='6ό. )' &4(0&B>%1:ί". :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. "A&#&,ίC(8, ό%". 3'. =8,&3ό313". 6έ0=(8. &Bό 30'4>,'6έ. :8,&%%&4έ. 2"3&Aύ,(2':2ά3>, :039*+,ί$(./&0110*ώ& 839& )*+,ά./&011ά*203+( )' :8,&%%&4έ. :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. ='&60ί,(,3&' :" 30"'. H&:'6έ. 6&314(0ί".. E B0ώ31 "ί,&' (' 48έ6*20#' 02%,33,.έ' (spot), όb(8 1 &4(0&B>%1:ί& 6%"ί,"' ά2":& (:31, B0&42&3'6ό313& ",3ό. =ύ( 12"0ώ,). G83έ. B0(:='(0ίC(8, 3'. 48έ6*20#' "0*4"+ί#'. E ="ύ3"01 6&314(0ί& "ί,&' (' 02%,33,.έ',%4,33,.ώ% (swap), :3'. (B(ί". 3(,ό2':2& B(8 &4(0άC"3&' (B>%"ί3&') :ή2"0& +& "B&,&B>%1+"ί ("B&,&4(0&:3"ί) :" 2ί& 2"%%(,3'6ή 12"0(21,ί&. E 3'2ή 3ό:( 31. ό:( 6&' 31. 2"%%(,3'6ή. &4(0&B>%1:ί&. B0(:='(0ίC"3&' :ή2"0&. E ':(3'2ί& &,3&%%&4ή. (swap rate) "ί,&' 1 ='&#(0ά 2"3&Aύ 31. ':(3'2ί&. "B&,&4(0ά. ("B&,&Bώ%1:1.) 6&' 31. ':(3'2ί&. 31. Bώ%1:1. (&4(0ά.). E ':(3'2ί& 6&' 1 ':(3'2ί& &,3&%%&4ή. B0(:='(0ίC(8, 31, ;8*$#0+",)ή ':(3'2ί& (forward exchange rate). E 30ί31 6&314(0ί& "ί,&' (' ;8*$#0+",)έ' 02%,33,.έ' (forward transactions). G83έ. "ί,&' :12"0',έ. :82#>,ί"., 4'& 2"%%(,3'6ή &4(0&B>%1:ί& ",ό.,(2ί:2&3(.. E 3'2ή, 1 B(:ό313& 6&' 1 12"0(21,ί& 31. &,3&%%&4ή. (B0(+":2ί&) B0(:='(0ίC(,3&' :ή2"0&. Fέ3('". :8,&%%&4έ. 4ί,(,3&' 4'& 1 6&' 2 "H=(2ά="., 6&+ώ. 6&' 4'& 1, 3, 6 6&' 12 2ή,".. Rέ2" ό3' έ,&,ό2':2& :8,&%%ά:"3&' 2" 8B"03ί212& (premium) ό3&, 1 B0(+":2'&6ή ':(3'2ί& "ί,&' 8P1%ό3"01 &Bό 31, ':(3'2ί& (2" 3(, G2"0'6&,'6ό (0':2ό). 731, &,3ί+"31 B"0ίB3>:1 :8,&%%ά:"3&' 2" έ6b3>:1 (discount). E 2"4ά%1 B%"'(P1#ί& 3>, :8,&%%&4ώ, :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. "ί,&' :8,&%%&4έ. 2"3&Aύ ='&B0&42&3"83ώ,. )' :8,&%%&4έ. &,3&%%&4ώ, "ί,&' B"0ίB(8 3( 1/3 3(8 ό46(8 3>, :8,(%'6ώ, :8,&%%&4ώ,. )' B0(+":2'&6έ. :8,&%%&4έ. "ί,&' B(%ύ 2'60ό B(:(:3ό 3(8 :8,(%'6(ύ ό46(8. 712&,3'6ό 0ό%( :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. B&ίC(8, (' "80>6&3&+έ:"'., ή ),4,$έ0#"' 0# #28<%*+ί0+,4,. L80>,ό2':2& "ί,&' 2ί& 6&3ά+":1 :" Aέ,(,ό2':2&, "63ό. έ6=(:1. &83(ύ 3(8,(2ί:2&3(.. G, 6&' 6&%(ύ,3&' "80>,(2ί:2&3& 4'& ':3(0'6(ύ. %ό4(8., (' 6&3&+έ:"'. &83έ. =", "ί,&' &B&0&ί313& :31, L80ώB1. Jί& 6&3ά+":1 :" =(%ά0'& :" 2ί& 30άB"C& 3(8 R(,=ί,(8 "ί,&' 2ί& 6&3ά+":1 "80>=(%&0ί>,, ",ώ 2ί& 6&3ά+":1 :" 4'", :" 2ί& 30άB"C& 31. Tέ&. Uό061. "ί,&' 2ί& 4

5 6&3ά+":1 "80>4'έ,. )' B"0'::ό3"0". "80>6&3&+έ:"'. "ί,&' 6&3&+έ:"'. :3&+"0(ύ "B'3(6ί(8 2" B0(+":2ί". B(8 &,3&,&6%(ύ, &83έ. B(8 "ί,&' ='&+έ:'2". 4'& B0(+":2'&6έ. &4(0&B>%1:ί". :8,&%%ά42&3(.. F( LIBOR (London Interbank Offer Rate) "ί,&' 3( "B'3ό6'( :3( (B(ί( (' 30άB"C". "ί,&' ='&3"+"'2έ,".,& =&,"ί:(8, 680ί>. =(%ά0'& 6&' :3"0%ί,". :3'. B'( &A'όB':3". 30άB"C". 6&' B(8 :31, ='&30&B"C'6ή &4(0ά 3(8 R(,=ί,(8. *ά,"'& :" %'4ό3"0( &A'όB':3". 30άB"C". 6&' 8P1%ό3"0( "B'3ό6'( &Bό 3( LIBOR (premium). 3( EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) "ί,&' 3( "B'3ό6'( :3( (B(ί( (' 30άB"C". "ί,&' ='&3"+"'2έ,".,& =&,"ί:(8, "80ώ :3'. B'( &A'όB':3". 30άB"C". 6&' B(8 :31, ='&30&B"C'6ή &4(0ά 3(8 "80ώ (:31 V0&,6#(ύ031, 3( Q&0ί:', 3( J'%ά,( 6&' &%%(ύ). *ά,"'& :" %'4ό3"0( &A'όB':3". 30άB"C". 6&' 8P1%ό3"0( "B'3ό6'( &Bό 3( EURIBOR (premium). E "Aέ%'A1 3(8 EURIBOR &Bό 3( '& =ά,"'& 2ί&. "H=(2ά=&., 30'ώ, 21,ώ, 6&' =ώ="6& 21,ώ, B&0(8:'άC"3&' :3( *'ά40&22& E "Aέ%'A1 3>, (30ί21,>,) "B'3(6ί>, 3(8 =(%&0ί(8 6&' 3(8 2ά60(8 &Bό 3( 1964 ("80ώ &Bό 3( 1999) B&0(8:'άC"3&' :3( *'ά40&22& ! :01/22έ&9 =8+>/&02ί0 )' ':(3'2ί"., (' B0(+":2'&6έ. ':(3'2ί". 6&' 3& "B'3ό6'& 3>, "80>6&3&+έ:">, "A&03ώ,3&' 2"3&Aύ 3(8., 2έ:> 31. 6&%822έ,1. ':(=8,&2ί&. 3>, "B'3(6ί>,. G, i "ί,&' 3( "B'3ό6'& 2ί&. 6&3ά+":1. "80>=(%&0ί>, 4'& 2ί& B"0ί(=( t, i* 3( "B'3(6ί( 2ί&. 6&3ά+":1. "80>-"80ώ, S "ί,&' 1 ':(3'2ί& (=(%ά0'& &,ά "80ώ) 6&' F 1 B0(+":2'&6ή ':(3'2ί& 4'& 2ί& B"0ί(=(, 3ό3" B0έB"',& 1 6&%822έ,1 ':(=8,&2ί& 3>, "B'3(6ί>,. *1%&=ή, ό3' (' &B(=ό:"'. 3>, =ύ( "80>6&3&+έ:">, (B(8 3(, ί='( 6ί,=8,(, 4'&3ί "6=ί=(,3&' &Bό 31, ί='& 30άB"C&), B0έB"',& "ί,&' ':(=ύ,&2". ό3&, "6#0άC(,3&' :" 6(',ό,ό2':2&. 7" &,3ί+":1 B"0ίB3>:1, 6&,"ί. =", +& ή3&, ='&3"+"'2έ,(.,& ='&60&3ή:"' 31, "80>6&3ά+":1 2" 31 2'60ό3"01 &Bό=(:1. 731, ':(00(Bί&, (' "80>6&3&+έ:"'. +& B0έB"',& 3'. ί='". &B(=ό:"'. :" 6ά+",ό2':2&, &,"A&03ή3>. 3(8 &, "ί,&' "6B"#0&:2έ,". :" =(%ά0'& ή :" "80ώ. G83ό :12&ί,"' ό3', 1+ i t = (1+ i t * ) F t S t S S S S S S S S S (14.2) 5

6 G, 1 (14.2) B&0&H'άC"3&', όb>. 6&' 4'& 3'. 30'4>,'6έ. :8,&%%&4έ., B"0'+ώ0'& :8,&%%&4ώ, "A':(00όB1:1. (arbitrage) B(8 +& "A&#&,ί:(8, 3& όb('& B"0'+ώ0'& 6έ0=(8. 6&' +& (=14ή:(8, :31, (14.2). E (14.2) :8,"Bά4"3&' ό3', F t = 1+ i t 1+ i S * t = 1+ i * t i t * t 1+ i t S t SS S S S S S S (14.3) E ='&#(0ά 3>, "B'3(6ί>, B0(:='(0ίC"' 3( &, 1 B0(+":2'&6ή ':(3'2ί& +& :8,"Bά4"3&' 8B"03ί212& (premium) ή έ6b3>:1 (discount) :" 2" 31, ':(3'2ί&. G, 3( "B'3ό6'( 3>, "80>6&3&+έ:">, :" =(%ά0'& "ί,&' 8P1%ό3"0( &Bό 3( "B'3ό6'( 3>, 6&3&+έ:">, :" "80ώ, 3ό3" 3( "80ώ &,3&%%ά:"3&' 2" 8B"03ί212& :31, B0(+":2'&6ή &4(0ά :8,&%%ά42&3(., =1%&=ή 1 B0(+":2'&6ή 3(8 ':(3'2ί& "ί,&' 8P1%ό3"01 &Bό 31, ':(3'2ί&. 7" &,3ί+"31 B"0ίB3>:1 3( "80ώ &,3&%%ά:"3&' 2" έ6b3>:1 :31, B0(+":2'&6ή &4(0ά :8,&%%ά42&3(.. I'& B&0ά="'42&, :3'. 15 J&03ί(8 2012, 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ ή3&, 1,2775 =(%ά0'& &,ά "80ώ, 1 B0(+":2'&6ή ",ό. 21,ό. ή3&, 1,2776 (8B"03ί212& 0,1% :" "3ή:'& Hά:1), 6&' 1 B0(+":2'&6ή ",ό. έ3(8. ή3&, 1,2842 (8B"03ί212& 0,5% :" "3ή:'& Hά:1). E (14.2) B(%%έ. #(0έ. "6#0άC"3&' 2" Hά:1 31 %(4&0'+2'6ή 31. B0(:έ44':1, i t i t * + f t s t SS S S S S S S S S (14.5) όb(8 f=ln(f), s=ln(s). 14.3! =8+>/&02ί0 F( 6έ0=(. &Bό 2ί& B0(+":2'&6ή :8,&%%&4ή :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. ':(ύ3&' 2" 31 ='&#(0ά 31. B0(+":2'&6ή. ':(3'2ί&. &Bό 31, ':(3'2ί&, 31 :3'42ή %ήa B0(+":2ί&..!&3ά :8,έB"'&, 31 :3'42ή 31. :ύ,&p B0(+":2'&6ή. :8,&%%&4ή., 2" 31 8Bό+":1 31. (8="3"0ό313&. &Bέ,&,3' :3(, 6ί,=8,( (risk neutrality), +& B0έB"',& F t = E t (S t +1 ) S S S S S S S S S S (14.6) όb(8 = "ί,&' ( 3"%":3ή. 2&+12&3'6ώ, B0(:=(6'ώ,. E (14.6) %έ"' ό3' 6ά3> &Bό :8,+ή6". (8="3"0ό313&. &Bέ,&,3' :3(, 6ί,=8,(, 1 B0(+":2'&6ή ':(3'2ί& +& B0έB"',& ':(ύ3&' 2" 31 2&+12&3'6ή ((0+(%(4'6ή) B0(:=(6ί& 4'& 31, 3'2ή 31. ':(3'2ί&. 31 :3'42ή 31. %ήa B0(+":2ί&.. 6

7 G,3'6&+':3ώ,3&. 31, (14.6) :31, (14.2), 31,,)ά32;47 "0*?2%,+ί, 4<% #;"4*)ί<%. 1+ i t = (1+ i t * ) E t (S t +1 ) S t S S S S S S S S (14.7) E :8,+ή61 &83ή 40ά#"3&' 6&' 2" 31 %(4&0'+2'6ή 31. B0(:έ44':1, i t i t * + E t (s t +1 ) s t S S S S S S S S S (14.8) ή >., i t i t * + E t (S t +1 ) S t S t S S S S S S S S S (14.9) G, 1 (14.7) B&0&H'άC"3&', +& 1 =8,&3ό313& B0&42&3(B(ί1:1. B0(=(6>2έ,>, 6"0=ώ,, 2έ:> 31. :30&314'6ή.,& =&,"ίc":&' :" έ,&,ό2':2& 6&',& =&,"ίc"'. &6ά%8B3& :" έ,& ά%%(. G83ά 3& B0(:=(6ώ2",& 6έ0=1 +& (=14ή:(8, :" "A'::(0(B13'6έ. :8,&%%&4έ. (arbitrage) B(8 +& (=14ή:(8, :31, (14.7). E :8,+ή &6ά%8B31. ':(=8,&2ί&. 3>, "80έ>. :31 ='"+,ή 2&60(('6(,(2'6ή, >. 2ί& B0ώ31 B0(:έ44':1 :3'. :8,+ή6". ':(00(Bί&. 3>, 6&' :3( B0(:='(0':2ό 3>, :8,&%%&42&3'6ώ, ':(3'2'ώ, A B,+8>#+,#82ό( 36&./&0110*203#5ώ& =8+3#2#ώ&. JB(0(ύ2" 31, :8,+ή61 ':(00(Bί&. :3'. B0(6"'2έ,(8,& &,&%ύ:(82" 3( B0(:='(0':2ό 3>, :8,&%%&42&3'6ώ, ':(3'2'ώ,. GBό 31, (14.7), "B'%ύ(,3&. 4'& 31 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&, S t = 1+ i * t E t S t +1 S S S S S S S S S (14.10) 1+ i t I'& B&0ά="'42&, &, S "ί,&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ ($ &,ά ), i* 3( "B'3ό6'( 31. L80>Cώ,1. 6&' i 3( "B'3ό6'( 3>, EQG, 1 (14.10) :8,"Bά4"3&', S $,t = 1+ i EU,t 1+ i US,t E t S $,t +1 S S S S S S S S (14.11) H (14.11) 2&. 8B(="'6,ύ"' 3(8. 30"'. B&0ά4(,3". B(8 B0(:='(0ίC(8, 31, :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ. 7

8 Q0ώ3(,, 3( "B'3ό6'( 3(8 =(%&0ί(8. Ό:( 8P1%ό3"0( "ί,&' 3( "B'3ό6'( 3(8 =(%&0ί(8, 3ό:( 2'60ό3"01 "ί,&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ :" 2" 31, B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή ':(3'2ί&. J" ά%%& %ό4'&, ά,(=(. 3>, "B'3(6ί>, 3(8 =(%&0ί(8 H"%3'ώ,"' 31 &,3&%%&4ή. 3(8 =(%&0ί(8 2" 3( "80ώ, 6&' 2"'ώ,"' 31 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ :" =(%ά0'&. *"ύ3"0(. B&0ά4>, "ί,&' 3& "80>B&M6ά "B'3ό6'&. Ό:( 8P1%ό3"0( "ί,&' 3( "B'3ό6'( 3(8 "80ώ, 3ό:( 8P1%ό3"01 "ί,&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ :" 2" 31, B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή ':(3'2ί&. J" ά%%& %ό4'&, ά,(=(. 3>, "B'3(6ί>, 3(8 "80ώ "B'="',ώ,"' 31 &,3&%%&4ή. 3(8 =(%&0ί(8 2" 3( "80ώ, 6&' &8Aά,"' 31 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ. F0ί3(. B&0ά4>, "ί,&' 1 B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή ':(3'2ί&. Ό:( 8P1%ό3"01 "ί,&' 1 B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή ':(3'2ί&, 3ό:( 8P1%ό3"01 "ί,&' 6&' 1 ':(3'2ί&. Q&0ά4(,3"., "63ό. 3>, "B'3(6ί>,, B(8 (=14(ύ, :" B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή 3(8 "80ώ, 3( "80ώ &2έ:>., 2έ:> 31. &6ά%8B31. ':(=8,&2ί&. 3>, "B'3(6ί>,. Q&0ά4(,3". B(8 (=14(ύ, :" B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή 8B(3ί21:1 3(8 "80ώ &B(=8,&2ώ,(8, 3( "80ώ &2έ:>.. )' "B'B3ώ:"'. &83ώ, 3>, 30'ώ, B&0&4ό,3>, 2B(0(ύ,,& &,&%8+(ύ, 6&' ='&40&22&3'6ά. I'&,& 6ά,(82" 6ά3' 3έ3('(, 31 (14.9). E &0':3"0ή B%"80ά 31. (14.9) 8B(="'6,ύ"' 31, &Bό=(:1 :" =(%ά0'& 2'&. "80>6&3ά+":1. =(%&0ί>,, ",ώ 1 ="A'ά B%"80ά 31, &Bό=(:1 :" =(%ά0'& 2'&. "80>6&3ά+":1. :" "80ώ. J" ="=(2έ,". 3'. B0(:=(6ί". 4'& 31 2"%%(,3'6ή 3'2ή 31. ':(3'2ί&., 1 ="A'ά B%"80ά 31. (14.9) :8,"Bά4"3&' 2ί& &0,13'6ή 2"3&Aύ 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. 3(8 =(%&0ί(8 6&' 31. &Bό=(:1. :" =(%ά0'& 2'&. "80>6&3ά+":1. :" "80ώ. Ό:( 8P1%ό3"0( "ί,&' 3( S, 3ό:( 2'60ό3"01 "ί,&' 1 B0(:=(6ώ2",1 8B(3ί21:1 3(8 =(%&0ί(8 4'& ="=(2έ,". B0(:=(6ί". 4'& 31 2"%%(,3'6ή 3'2ή 31. ':(3'2ί&.. E (14.9) &,&B&0ί:3&3&' :3( *'ά40&22& 14.3, 3( (B(ί( H(1+ά :31, 6&3&,ό1:1 3(8 B0(:='(0':2(ύ 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&.. E B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 2'&. "80>6&3ά+":1. =(%&0ί>, :" =(%ά0'& B&0ί:3&3&' &Bό 31, 6ά+"31 40&22ή, 6&+ώ. 1 &Bό=(:1 &83ή "ί,&' &,"Aά031:1 &Bό 31 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&. E B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 2'&. "80>6&3ά+":1. "80ώ :" =(%ά0'& B&0ί:3&3&' &Bό 31, 6&2Bύ%1 2" 31, &0,13'6ή 6%ί:1, 6&+ώ. ό:( 8P1%ό3"01 "ί,&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&, 3ό:( 2'60ό3"01 "ί,&' 1 B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή &,&3ί21:1 3(8 "80ώ, 4'& ="=(2έ,". B0(:=(6ί". 4'& 31, 3'2ή 31. 2"%%(,3'6ή. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&.. E :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& ':(00(Bί&. B0(:='(0ίC"3&' :3( :12"ί( S1 :3( (B(ί( 1 B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 2'&. "80>6&3ά+":1.?*3,8ί<% (:" =(%ά0'&) ':(ύ3&' 2" 31, B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 2'&. "80>6&3ά+":1. #28ώ (:" =(%ά0'&). )B('&=ήB(3" ά%%1 ':(3'2ί& =", "ί,&' ':(3'2ί& ':(00(Bί&. 6&' B0(6&%"ί 8

9 ά2":& 6',ή:"'. &Bό 3( έ,&,ό2':2& :3( ά%%( B(8 (=14(ύ, :31 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& ':(00(Bί&. S1. I'& B&0ά="'42&, :31, ':(3'2ί& S2 1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" "80ώ "ί,&' 2'60ό3"01 &Bό 31, &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" =(%ά0'&, 2" &B(3έ%":2&,& 2"3&6ί,1+(ύ, 6&3&+έ:"'. &Bό 3( "80ώ :3( =(%ά0'( 6&',& 1 ':(3'2ί& 3(8 =(%&0ί(8. G,3ί+"3&, :31, ':(3'2ί& S3 1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" "80ώ "ί,&' 2"4&%ύ3"01 &Bό 31, &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" =(%ά0'&, 2" &B(3έ%":2&,& 2"3&6ί,1+(ύ, 6&3&+έ:"'. &Bό 3( =(%ά0'( :3( "80ώ 6&',& 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ. E 2ό,1 ':(00(Bί& "ί,&' :31, ':(3'2ί& S1. 73( *'ά40&22& 14.4 "A"3άC(82" 3'. "B'B3ώ:"'. 2'&. 2"ί>:1. 3(8 "B'3(6ί(8 3(8 =(%&0ί(8. G83ή 2"3&6',"ί 31, &Bό=(:1 3(8 =(%&0ί(8 B0(. 3& &0':3"0ά, 2" &B(3έ%":2& 31, 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. 3(8 "80ώ. 73( *'ά40&22& 14.5 "A"3άC(82" 3'. "B'B3ώ:"'. 2'&. 2"ί>:1. 3(8 "B'3(6ί(8 3(8 "80ώ. G83ή 2"3&6',"ί 31, 6&2Bύ%1 B0(:=(6ώ2",1. &Bό=(:1. 3(8 "80ώ B0(. 3& &0':3"0ά, 2" &B(3έ%":2& 31, B3ώ:1 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. 3(8 "80ώ. Fέ%(., :3( *'ά40&22& 14.6 "A"3άC(82" 3'. "B'B3ώ:"'. 2'&. B0(:=(6ώ2",1. 2"%%(,3'6ή. B3ώ:1. 3(8 "80ώ (4'& B&0ά="'42& %ό4> 3>, =12(:'(,(2'6ώ, B0(H%12ά3>, 31. "80>Cώ,1.). G83ή 2"3&6',"ί 31, 6&2Bύ%1 B0(:=(6ώ2",1. &Bό=(:1. 3(8 "80ώ B0(. 3& &0':3"0ά, 2" &B(3έ%":2& 31, B3ώ:1 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. 3(8 "80ώ. )' B0(:=(6ί". 4'& 2"%%(,3'6έ. 2"3&H(%έ. 31. ':(3'2ί&. "ί,&' H&:'6ό. B0(:='(0':3'6ό. B&0ά4>, 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&.. )B('&=ήB(3" "Aέ%'A1 =12'(804"ί B0(:=(6ί". 4'& 2"%%(,3'6ή 2"3&H(%ή 31. ':(3'2ί&., (=14"ί ά2":& :" 2"3&H(%ή 31. ':(3'2ί&. B0(. 31, ί='& 6&3"ύ+8,:1. )' :8,&%%&42&3'6έ. ':(3'2ί". B0(:='(0ίC(,3&' :3'. )' 680'ό3"0(' B&0ά4(,3". B(8 =0&:310'(B('(ύ,3&' :" &83έ. "ί,&' 30&B"C'6ά '=0ύ2&3&, B(%8"+,'6έ. 21 '=0ύ2&3& 6&' 6",30'6έ. 30άB"C".. )' 30άB"C". έ,& 6",30'6ό 0ό%( 6&+ώ. ='"86(%ύ,(8, 3'. &,3&%%&4έ. 30&B"C'6ώ, 6&3&+έ:">, :" ='ά#(0&,(2ί:2&3&, B(8 &B(3"%(ύ, 3( 2"4&%ύ3"0( ό46( 3>, :8,&%%&4ώ, :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(.. E ='"+,ή. &4(0ά :8,&%%ά42&3(. "ί,&' :31, (8:ί& 2ί& ",(B('12έ,1 B&46ό:2'& &4(0ά B(8 %"'3(804"ί 24 ώ0". 3( 24ώ0(. F( 2"4&%ύ3"0( 2έ0(. 3>, :8,&%%&4ώ, :" Aέ,( :8,ά%%&42& "ί,&' :8,&%%&4έ., &%%ά 2"4ά%( 2έ0(. "ί,&' :82#>,ί". &,3&%%&4ώ, 6&' έ,& 2'60ό 2έ0(. B0(+":2'&6έ. :8,&%%&4έ.. 73'. :82#>,ί". &,3&%%&4ώ, 6&' 3'. B0(+":2'&6έ. 9

10 :8,&%%&4έ. :82#>,ί& 2"3&Aύ 3>, 2"0ώ, 4'& 2"%%(,3'6ή &,3&%%&4ή,(2':2ά3>, :" B0(6&+(0':2έ,1 3'2ή. G,3ί+"3&, (' :8,&%%&4έ. "66&+&0ίC(,3&' ά2":&.!&+ώ. 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& "ί,&' 1 3'2ή (,(2':2ά3>,), ( 6&+(0':2ό. 31. B0&42&3(B('"ί3&' όb>. 6&' 4'& ό%& E ':(00(Bί& :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. &B&'3"ί "Aί:>:1 3>, &B(=ό:">, B(8 "ί,&' "6B"#0&:2έ,& :" ='&#(0"3'6ά,(2ί:2&3&, ό3&, (' &B(=ό:"'. 2"30(ύ,3&' :" 6(',ή Hά:1. G83ή "ί,&' 1 Hά:1 31. ':(=8,&2ί&. 3>, "B'3(6ί>,. I'& ="=(2έ,& "B'3ό6'& 6&3&+έ:">, "6B"#0&:2έ,>, :" ='ά#(0&,(2ί:2&3&, 6&' 4'& ="=(2έ,". B0(:=(6ί". 4'& 31 2"%%(,3'6ή "Aέ%'A1 31. ':(3'2ί&., 1 ':(=8,&2ί& 3>, "B'3(6ί>, B0(:='(0ίC"' 31, :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&. I'& B&0ά="'42&, ό3&, 1 :" 6(',ή Hά:1 B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" "80ώ 8B"0H&ί,"' 31, B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" =(%ά0'&, 3ό3" 3( "80ώ &,&3'2ά3&' ά2":& &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(. 7" &,3ί+"31 B"0ίB3>:1 3( "80ώ 8B(3'2ά3&' &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(. J" 3& 8Bό%('B& ="=(2έ,& :3&+"0ά, 2ί& &ύa1:1 3>, "B'3(6ί>, 3(8 =(%&0ί(8 B0(6&%"ί &,&3ί21:1 3(8 =(%&0ί(8. Jί& &ύa1:1 3>, "B'3(6ί>, 3(8 "80ώ B0(6&%"ί &,&3ί21:1 3(8 "80ώ. Fέ%(., 2" 3& 8Bό%('B& ="=(2έ,& :3&+"0ά, 2ί& B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή &,&3ί21:1 (8B(3ί21:1) 3(8 "80ώ, (=14"ί ά2":& :" &,&3ί21:1 (8B(3ί21:1) 3(8 "80ώ. 10

11 *'ά40&22& 14.1 E LAέ%'A :(3'2ί&. 3(8 L80ώ &Bέ,&,3' :3( *(%%ά0'( ($ &,ά ) $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4/1/99$ 4/1/00$ 4/1/01$ 4/1/02$ 4/1/03$ 4/1/04$ 4/1/05$ 4/1/06$ 4/1/07$ 4/1/08$ 4/1/09$ 4/1/10$ 4/1/11$ 4/1/12$ 4/1/13$ Q14ή: L80>B&M6ή!",30'6ή F0άB"C& 11

12 *'ά40&22& 14.2 LB'3ό6'& EURIBOR 12

13 *'ά40&22& 14.2 F0'21,'&ί& LB'3ό6'& L80ώ 6&' *(%&0ί( # # # # # # 8.000# 6.000# 4.000# 2.000# 0.000# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # $#ΗΠΑ# DM#&# # Q14ή: )04&,':2ό. )'6(,(2'6ή. 78,"04&:ί&. 6&' G,άB38A1. ())7G). 13

14 *'ά40&22& 14.3 ) Q0(:='(0':2ό ,&%%&42&3'6ή. 9:(3'2ί&. L80ώ 6&' *(%&0ί(8 Συναλλαγματική Ισοτιμία $/ Απόδοση Κατάθεσης σε Δολάρια S 2 S 1 Προσδοκώµενη Απόδοση Κατάθεσης σε Ευρώ S 3 i $ Ποσοστό Απόδοσης σε Δολάρια 14

15 *'ά40&22& 14.4 J"ί>:1 3>, LB'3(6ί>, *(%&0ί(8 Συναλλαγματική Ισοτιμία $/ Απόδοση Κατάθεσης σε Δολάρια S 2 S 1 Προσδοκώµενη Απόδοση Κατάθεσης σε Ευρώ i $ i $ Ποσοστό Απόδοσης σε Δολάρια 15

16 *'ά40&22& 14.5 J"ί>:1 3>, LB'3(6ί>, L80ώ Συναλλαγματική Ισοτιμία $/ Απόδοση Κατάθεσης σε Δολάρια S 1 Προσδοκώµενη Απόδοση Κατάθεσης σε Ευρώ S 2 i $ Ποσοστό Απόδοσης σε Δολάρια 16

17 *'ά40&22& 14.6 Q0(:=(6ώ2",1 J"%%(,3'6ή UB(3ί21:1 3(8 L80ώ Συναλλαγματική Ισοτιμία $/ Απόδοση Κατάθεσης σε Δολάρια S 1 Προσδοκώµενη Απόδοση Κατάθεσης σε Ευρώ S 2 i $ Ποσοστό Απόδοσης σε Δολάρια 17

18 X'H%'(40&#ί& Krugman P. and M. Obstfeld (2012), International Economics: Theory and Policy, Pearson, London. Mark Nelson (2001), International Macroeconomics and Finance, Blackwell, Oxford. 18

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ

!#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ L'ώ+;(? I%(;(3/(ύ#7?, =->?1ή7 @-(+1+,-(ή!"#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ 9( )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& ()15) :72'(*+;ή=7/" 2"4ά 47> /&4ά++"*37 4(* 3*34ή2&4(? 34&="+ώ> '3(4'2'ώ>

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Α. Διάφοροι ορισμοί απόδοσης ή επιτοκίων Spot rate Spot rate: ορίζεται ως η απόδοση του ομολόγου του ομολόγου χωρίς τοκομερίδιο. Αποτελεί συγχρόνως και την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Διπλωματική Εργασία Άρη Αποστόλου Πτυχιούχος Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 11 )& *+,&%"ί&, (' *.'./ώ1"'2 3&' (' 4"15(ί /62 7'"89(ύ2 *5.(+'3ή2 <(%'/'3ή2

!#ά%&'( 11 )& *+,&%ί&, (' *.'./ώ1'2 3&' (' 415(ί /62 7'89(ύ2 *5.(+'3ή2 <(%'/'3ή2 G'ώ+,(2 H%(,(13(ύ#62,!"#$%ή' (")*%*+")ή )," -,.)ό0+", (")*%*+ί,!"#ά%&'( 11 )& *+,&%"ί&, (' *.'./ώ1"'2 3&' (' 4"15(ί /62 7'"89(ύ2 *5.(+'3ή2

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Εισαγωγικό Πλαίσιο Θεόδωρος Συριόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η έννοια της διαχείρισης κινδύνου (risk management), όπως αναφέρεται στη σύγχρονη χρηματοοικονομική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Καλαντζής Παναγιώτης ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σταματόπουλος Θεόδωρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί συγκροτούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 1 χώρας

Ποιοί συγκροτούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 1 χώρας Πολλές φορές οι Α.Ε. που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο κάνουν το λεγόμενο split ( διάσπαση): Επειδή με το χρόνο η αξία 1 μετοχής μπορεί να ανέβει σημαντικά και έτσι να μη γίνεται ελκυστική σπάνε τη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου Ιανουάριος 2014 Τρέχουσα απασχόληση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπουδές: 1980-84:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Ερώτηση 1 Την 30 η Σεπτεμβρίου 2013, τα επιτόκια ενός έτους του γιεν Ιαπωνίας και της λίρας Αγγλίας είναι αντιστοίχως i = 1% και i = 4%, ενώ η ισοτιμία όψεως είναι 150 ανά λίρα (S 30-9-13 = 150/ ). Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,431,979.82 100.32% 0.00% Σύνολο1. 1,431,979.82 100.32% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διατριβή προς μερική εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 4: Δραστηριότητες της Διεθνούς Τραπεζικής Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31 2013 (1 2013 31 2013)

31 2013 (1 2013 31 2013) .. 31 2013 (1 2013 31 2013) ... 4... 7... 9... 10... 11... 12... 13 1... 13 2... 13 2.1... 13 2.2... 14 2.3... 16 2.4... 17 2.5... 17 2.6... 17 2.7... 17 2.8... 18 2.9... 19 2.10... 19 2.11... 19 2.12...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Οι Ναυτιλιακές Αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου Λόγω των έντονων διακυμάνσεων (cyclicality) Λόγω των σημαντικών κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Accrued interests : δεδουλευμένοι τόκοι. Association Cambiste International - ACI. Τhe financial markets association

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αργ. Α. Κανελλόπουλου και Ανασ. Π. Ξεπαπαδέα Παν/μιο Πειραιώς και Παν/μιο Κρήτης, αντιστοίχως 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα, 10434. Τηλ: 2108203364. Ηλεκτρονική αλληλογραφία: episcopos@aueb.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα Χηματοοικονομικά Παράγωγα 1 1.1 Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι και Χρηματιστήριο...1 1.1.1 Το Χρηματιστήριο Αθηνών...4 1.2 Ιστορία των Παραγώγων...5 1.2.1 Τα Παράγωγα στην

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 3: To περιβάλλον του μάρκετινγκ χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ (SWAPS)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ (SWAPS) ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ (SWAPS) Επιβλέπουσες καθηγήτριες : Μ. Κορδή

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα Αερίων Ρύπων

Παράγωγα Αερίων Ρύπων Παράγωγα Αερίων Ρύπων Ραφαήλ Μάρκελλος Επίκουρος Καθηγητής MBA International Program Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών οµή Συζήτησης Εκποµπές Αερίων Ρύπων: Άδειες,

Διαβάστε περισσότερα

«Λύσεις. Διασφάλισης Κινδύνων Εξαγωγέων στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον» Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

«Λύσεις. Διασφάλισης Κινδύνων Εξαγωγέων στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον» Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Λύσεις Διασφάλισης Κινδύνων Εξαγωγέων στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον» Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1 1 Διεθνής Οικονομία & Χρηματοοικονομικές Αγορές Τρέχουσα συγκυρία και

Διαβάστε περισσότερα

DAILY ANALYSIS & COMMENTS

DAILY ANALYSIS & COMMENTS DAILY ANALYSIS & COMMENTS 26 March 2015 FTASE 25 Large Cap Intraday position long stop 223 Περιμένοντας την λίστα!! H αγορά συνέχισε την κίνηση του δίνοντας την σκυτάλη των αποδόσεων από τις τράπεζες στην

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα του Σεμιναρίου

Θέματα του Σεμιναρίου H Financial Academy.gr σε συνεργασία με το derivatives.gr διοργανώνουν 2ήμερο Crash Course Θέματα του Σεμιναρίου Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Exchange Traded Funds ETFs), Τρόποι Λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Χαλαμανδάρης Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πατησίων 76 Τηλ: 210 8203392

Γεώργιος Χαλαμανδάρης Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πατησίων 76 Τηλ: 210 8203392 Ταχ. Διεύθυνση: Ταχ. Θυρίδα 77240, 175 10 Π. Φάληρο, Αθήνα E-mail: gchalamandar@aueb.gr Γεώργιος Χαλαμανδάρης Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πατησίων 76 Τηλ: 210 8203392 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη ισοτιμίας Ευρώ/Δολάριο και χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500, 2006 2009. Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο Χρημα/κός Δείκτης S&P 500 11/07

Εξέλιξη ισοτιμίας Ευρώ/Δολάριο και χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500, 2006 2009. Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο Χρημα/κός Δείκτης S&P 500 11/07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ Τμήμα Αναλύσεως Διεθνών Αγορών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EUR/US$ @ 1.50..Deja vu! Η ενίσχυση της διάθεσης για ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου και

Διαβάστε περισσότερα

Εποµένως, µια συναλλαγµατική ισοτιµία είναι µια τιµή, συγκεκριµένα είναι η σχετική τιµή δύο νοµισµάτων.

Εποµένως, µια συναλλαγµατική ισοτιµία είναι µια τιµή, συγκεκριµένα είναι η σχετική τιµή δύο νοµισµάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Το διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον απαιτεί εµπόριο και επενδύσεις σε στοιχεία που είναι χαρακτηρισµένα σε διαφορετικά νοµίσµατα. Οι «ξένες» απαιτήσεις και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονοµικής Επιστήµης στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1990.

Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονοµικής Επιστήµης στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1990. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονοµικής Επιστήµης στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1990. Από τον Σεπτέµβριο του 1996 έως τον Οκτώβριο του 2009 ήταν µέλος της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (CARRY TRADE) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΪΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΦΕΡΔΟΥΤΣΗ ΕΜΜ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ (AM 162) ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ IAX. ΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 3,582,430.97 94.44% Καταθέσεις Όψεως 0.00 0.00% Σύνολο I.1. 3,582,430.97 94.44% - ΕΓΕ Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ηµήτριος Κωνσταντίνου Αυγητίδης, Επίκουρος Καθηγητής Εµπορικού ικαίου, Νοµική Σχολή ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης ΗΜ/ΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 19/05/1964, Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

The Euro in crisis. University of Ioannina

The Euro in crisis. University of Ioannina The Euro in crisis University of Ioannina European crisis Οι τιμές στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους προς το τέλος του 2006 Οι αντίστοιχες στην Ευρωζώνη φτάνουν στη μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Όνομα : Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : ΜΟΣΧΟΣ Δημήτριος Μάρκος Κωνσταντινούπολη Τίτλοι Σπουδών 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Σχολή, Τμήμα Οικονομικό, 1975. 2. Μaster

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2011. 2008-, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Τραπεζική, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Σεπτέμβριος 2011. 2008-, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Τραπεζική, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Περικλής Γκόγκας Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης και Διεθνών Οικονομικών Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Κομοτηνή 69100, Τηλ. +30 2310 321930, Κιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΗΝΑ, Α Εξάμηνο 1996 ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ στην ΕΛΛΑΔΑ, τις Η.Π.Α. και τον ΚΟΣΜΟ Οι Δημόσιες Εγγραφές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Σπυρίδων Ε. Βασιλείου Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης [, Α Εξάμηνο 1996 ]

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα

1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 820101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διαπλανητικά Χρέη και οι Αριστεροί του Σειρίου

Τα Διαπλανητικά Χρέη και οι Αριστεροί του Σειρίου Τα Διαπλανητικά Χρέη και οι Αριστεροί του Σειρίου Θεόδωρος Μαριόλης και Κώστας Παπουλής * Όλο και πιο συστηματικά, το τελευταίο διάστημα, διάφοροι έγκριτοι δημοσιογράφοι και πολιτικοί αναλυτές, η πλειοψηφία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανόηση του σύγχρονου διεθνούς οικονοµικοπολιτικού περιβάλλοντος υπό το πρίσµα της Σύνθετης Πολιτικής Οικονοµίας

Η κατανόηση του σύγχρονου διεθνούς οικονοµικοπολιτικού περιβάλλοντος υπό το πρίσµα της Σύνθετης Πολιτικής Οικονοµίας Η κατανόηση του σύγχρονου διεθνούς οικονοµικοπολιτικού περιβάλλοντος υπό το πρίσµα της Σύνθετης Πολιτικής Οικονοµίας ρ. ΡΟΥΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1 Επισκέπτης Λέκτορας, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές και κίνδυνοι στη διεθνή αγορά ακινήτων*

Προοπτικές και κίνδυνοι στη διεθνή αγορά ακινήτων* Προοπτικές και κίνδυνοι στη διεθνή αγορά ακινήτων* Σωτήρης Τσολάκος ιευθυντής Ευρωπαϊκών Ερευνών, PPR 1 Εισαγωγή Η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση από το φθινόπωρο του 2007 συνεχίζει να έχει πολύπλευρες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. /νση: Σταυρωµένος 71004 Ταχ. Θυρίδα: 1939 Πληροφορίες: Ξυλούρης Αβραάµ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΚΡΟΥΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΚΡΟΥΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ως προς την Εταιρία Τρόπος και γλώσσα επικοινωνίας Περιοδικότητα και περιεχόμενο αναφορών Κάλυψη Συνεγγυητικού Πρόσθετες πληροφορίες ως προς τη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 8) 5 διανυκτερεύσεις

Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 8) 5 διανυκτερεύσεις Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 8) 5 διανυκτερεύσεις Merville Beach Hotel 3* sup produced by Lux* North Coast 01/04-30/04/12 1.025 64 All Inclusive Infinity: 49/day 01/05-31/07/12 980 56 1.130

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Κεφάλαιο 32 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συναθροιστική ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

48 Sarantaporou str 12134 Athens Tel +30 2105775777 www.i-travel.gr 1

48 Sarantaporou str 12134 Athens Tel +30 2105775777 www.i-travel.gr 1 Τιµοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 5) 5 διανυκτερεύσεις Merville Beach Hotel 3* sup produced by Lux* North Coast 01/04-30/04/12 1.025 64 01/05-31/07/12 980 56 1.130 86 1.225 104 Tamassa produced

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 1. Ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής ενοποίησης 2. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών 3. Είναι η ΕΕ μία

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό Λευκωσία, 17 Ιουλίου 2014 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Θέμα: Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Τράπεζας Κύπρου Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας επισυνάπτονται οι σχετικές πληροφορίες για τα Σχέδια JEREMIE και Trade Finance

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Ιθαγένεια: Ελληνική Ακαδηµαϊκή Θέση Πρύτανης, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2011- Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Παράρτημα Πρέβεζας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Παράρτημα Πρέβεζας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014)

Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Σαράντης Kαλυβίτης Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Γραφείο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 10434 Τηλ: (30)2108203151, Fax: (30)2108214122 e-mail: skalyvitis@aueb.gr Προσωπική ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑ: Βιωσιμότητα και Μακροοικονομικά Αποτελέσματα

ΑΜΑ: Βιωσιμότητα και Μακροοικονομικά Αποτελέσματα ΑΜΑ: Βιωσιμότητα και Μακροοικονομικά Αποτελέσματα Periklis Gogas Assistant Professor Department of International Economic Relations & Development perrygogas@gmail.com 1 ΑΜΑ: Γενικά Σημαντικό έργο στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η Εταιρεία. Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η Εταιρεία. Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περίληψη αυτή επισημαίνει συγκεκριμένα στοιχεία της επιχείρησης της Εταιρείας και της Παγκόσμιας Εκδοσης και Προσφοράς Κινητών Αξιών (Global Offering) και πρέπει να αναγνωσθεί ως μία εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Επιχειρηµατικών Κινδύνων

ιαχείριση Επιχειρηµατικών Κινδύνων ιαχείριση Επιχειρηµατικών Κινδύνων Στρατηγικές διαχείρισης του κίνδυνου από την διακύµανση των τιµών της αγοράς πετρελαίου Φιλήµων Λ. Αντωνόπουλος Τµήµα ιαχείρισης ιαθεσίµων Energy & Commodities Marfin

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

www.techandmath.gr 4 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη

www.techandmath.gr 4 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη Άσκηση 1 η 4 η Εργασία ΔEO31 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τέταρτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Α. Ξέρουμε ότι ισχύει ο τύπος: c+ 1 H M( er+ rr) 100 500(0, 05 0,10) M = H c= = c= 0, 0625

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Κώστας Κτωρής Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Λούης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κύπρου Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών Ιούνιος 2004 Οι απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

The UNic Digital Currency Initiative. Dr. Christos Vlachos

The UNic Digital Currency Initiative. Dr. Christos Vlachos The UNic Digital Currency Initiative Dr. Christos Vlachos 19 December 2013 0 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ / UNIVERSITY OF NICOSIA Ιδρύματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Π.Λ.): 1. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 2.

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

Μαυρίκιος για Νεόνυμφους 1/04 31/10/2010

Μαυρίκιος για Νεόνυμφους 1/04 31/10/2010 Τιμοκατάλογος προσφορών Γαμήλιων Πακέτων για Μαυρίκιο 5 διανυκτερεύσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) Merville Beach Hotel 3* sup North Coast Le Mauricia 4* North Coast 10/04-30/09/10 1200 75 1260

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Απρίλιος 2013 Πρόδροµος Βλάµης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Απρίλιος 2013 Πρόδροµος Βλάµης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Απρίλιος 2013 Πρόδροµος Βλάµης Προσωπικά Στοιχεία Έλληνας υπήκοος, 40 ετών, άγαµος, γεννηµένος στην Αθήνα (εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις). Εκπαίδευση - 2000-2004, ιδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σε διαδικασία εκλογίκευσης του μεγέθους του ο χρηματοοικονομικός κλάδος διεθνώς (deleveraging process): Σταδιακή συρρίκνωση ενεργητικού (μείωση δανείων-πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Αντικαθίσταται ο πίνακας Δ26 με τον Δ26Α και προστίθενται οι πίνακες Δ31-Δ35. 2. Τα στοιχεία συμπληρώνονται τόσο σε ατομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. Υ/ΥΕ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΕΞ. Υ/ΥΕ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 18/6/014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Για παράδειγµα, σε µία πρόσφατη καταγραφή, το 15% των αυστραλιανών επιχειρήσεων ανέφερε ότι είχε αποφασίσει οργανωτικές καινοτοµίες, έναντι 13% των επιχειρήσεων που είχε υιοθετήσει Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα