!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί".

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί"."

Transcript

1 I'ώ04(. G%(4(:6(ύ#1.,!"#$%ή' (")*%*+")ή )," -,.)ό0+", (")*%*+ί,!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί". 73( 6"#ά%&'( &83ό &,&%ύ(82" 31 ='ά0+0>:1 3>, 6&' 31 2"3&Aύ "B'3(6ί>, 6&' ':(3'2'ώ, :" &,('63έ. ('6(,(2ί".. )' :8,&%%&42&3'6έ. ':(3'2ί". B0(:='(0ίC(,3&' :3'. )' 680'ό3"0(' B&0ά4(,3". B(8 =0&:310'(B('(ύ,3&' :" &83έ. "ί,&' 30&B"C'6ά '=0ύ2&3&, B(%8"+,'6έ. 21 '=0ύ2&3& 6&' 6",30'6έ. 30άB"C".. )' 30άB"C". έ,& 6",30'6ό 0ό%( 6&+ώ. ='"86(%ύ,(8, 3'. &,3&%%&4έ. 30&B"C'6ώ, 6&3&+έ:">, :" ='ά#(0&,(2ί:2&3&, B(8 &B(3"%(ύ, 3( 2"4&%ύ3"0( ό46( 3>, :8,&%%&4ώ, :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(.. E ='"+,ή. &4(0ά :8,&%%ά42&3(. "ί,&' :31, (8:ί& 2ί& ",(B('12έ,1 B&46ό:2'& &4(0ά B(8 %"'3(804"ί 24 ώ0". 3( 24ώ0(. F( 2"4&%ύ3"0( 2έ0(. 3>, :8,&%%&4ώ, :" Aέ,( :8,ά%%&42& "ί,&' :8,&%%&4έ., &%%ά 2"4ά%( 2έ0(. "ί,&' :82#>,ί". &,3&%%&4ώ, 6&' B0(+":2'&6έ. :8,&%%&4έ.. 73'. :82#>,ί". &,3&%%&4ώ, 6&' 3'. B0(+":2'&6έ. :8,&%%&4έ. :82#>,ί& 2"3&Aύ 3>, 2"0ώ, 4'& 2"%%(,3'6ή &,3&%%&4ή,(2':2ά3>, :" B0(6&+(0':2έ,1 3'2ή. G,3ί+"3&, (' :8,&%%&4έ. "66&+&0ίC(,3&' ά2":&. 73'. :8,&%%&4έ. 6&+(0ίC"3&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& (spot), ",ώ :3'. :82#>,ί". &,3&%%&4ώ, 6&' 3'. B0(+":2'&6έ. :8,&%%&4έ. 6&+(0ίC"3&' 1 B0(+":2'&6ή :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&.!&+ώ. 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& "ί,&' 1 3'2ή (,(2':2ά3>,), ( 6&+(0':2ό. 31. B0&42&3(B('"ί3&' όb>. 6&' 4'& ό%& E ':(00(Bί& :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. &B&'3"ί "Aί:>:1 3>, &B(=ό:">, B(8 "ί,&' "6B"#0&:2έ,& :" ='&#(0"3'6ά,(2ί:2&3&, ό3&, (' &B(=ό:"'. 2"30(ύ,3&' :" 6(',ή Hά:1. G83ή "ί,&' 1 Hά:1 31. ':(=8,&2ί&. 3>, "B'3(6ί>,. I'& ="=(2έ,& "B'3ό6'& 6&3&+έ:">, "6B"#0&:2έ,>, :" ='ά#(0&,(2ί:2&3&, 6&' 4'& ="=(2έ,". B0(:=(6ί". 4'& 31 2"%%(,3'6ή "Aέ%'A1 31. ':(3'2ί&., 1 &6ά%8B31 ':(=8,&2ί& 3>, "B'3(6ί>, B0(:='(0ίC"' 31, :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&. I'& B&0ά="'42&, ό3&, 1 :" 6(',ή Hά:1 B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" "80ώ 8B"0H&ί,"' 31, B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" =(%ά0'&, 3ό3"

2 8B"0Hά%%(8:& Cή31:1 "80ώ 6&' 3( "80ώ &,&3'2ά3&' ά2":& &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(. 7" &,3ί+"31 B"0ίB3>:1 3( "80ώ 8B(3'2ά3&' &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(. J" :3&+"0ά 3& 8Bό%('B& ="=(2έ,&, 2ί& &ύa1:1 3>, "B'3(6ί>, 3(8 =(%&0ί(8 B0(6&%"ί &,&3ί21:1 3(8 =(%&0ί(8. Jί& &ύa1:1 3>, "B'3(6ί>, 3(8 "80ώ B0(6&%"ί &,&3ί21:1 3(8 "80ώ. Fέ%(., 2" 3& 8Bό%('B& ="=(2έ,& :3&+"0ά, 2ί& B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή &,&3ί21:1 (8B(3ί21:1) 3(8 "80ώ, (=14"ί ά2":& :" &,&3ί21:1 (8B(3ί21:1) 3(8 "80ώ. 14.1! "#$%&ή( )*+,ά./&011ά*203+( K"6',(ύ2" 2" 2"0'6ά "04&%"ί& 6&' 3'. &4(0έ. :3'. (B(ί". "ί,&' ='&B0&42&3"ύ:'2& (H%. Krugman and Obstfeld (2012) 6&' Mark (2001) 4'& &,&%ύ:"'.). E ='"+,ή. &4(0ά :8,&%%ά42&3(. "ί,&' :31, (8:ί& έ,& ='"+,έ. &B(6",30>2έ,( =ί638( ='&B0&42&3"83ώ,. F& ='ά#(0&,(2ί:2&3& &4(0άC(,3&' 6&' B>%(ύ,3&' &Bό ='&B0&42&3"83έ. B(8 :3"4άC(,3&' :" 2"4ά%& ='"+,ή 30&B"C'6ά '=0ύ2&3&. )' ='&B0&42&3"83έ. ='&60&3(ύ, &B(+έ2&3&,(2':2ά3>,, 6&' 3(8. "ί,&',& 6ά,(8, 6έ0=1, &4(0άC(,3&. #+1,ά 6&' B(8%ώ,3&. &60'Hά. E &4(0ά &Bό 2"4ά%1 0"8:3ό313& 6&' 3( ό46(. 3>, :8,&%%&4ώ, "ί,&' 3"0ά:3'(.. ) ό46(. 3>, :8,&%%&4ώ, :" Aέ,( :8,ά%%&42& "ί,&' B(%ύ 2"4&%ύ3"0(. &Bό 3(, ό46( 3>, :8,&%%&4ώ, B(8 "ί,&' &B&0&ί313". 4'& 3( ='"+,έ. "2Bό0'(. G83ό :82H&ί,"' ='ό3' 3( 2"4&%ύ3"0( 2έ0(. 3>, :8,&%%&4ώ, 4ί,"3&' 4'& 6"0=(:6(B'6(ύ. %ό4(8.. E 3'2ή 3(8 =(%&0ί(8 :" Aέ,( :8,ά%%&42& 0,77 "80ώ &,ά =(%ά0'() 6&%"ί3&' 1 02%,33,.+,4")ή "0*4"+ί, (:" L80>B&M6(ύ. ό0(8.). F( &,3ί:30(#(, =1%&=ή 1 3'2ή ",ό.,(2ί:2&3(. :" =(%ά0'& 1,3 =(%ά0'& &,ά "80ώ) "ί,&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& :" G2"0'6&,'6(ύ. ό0(8.. Jί& &ύa1:1 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. :" "80>B&M6(ύ. ό0(8. :12&ί,"' ό3' 3( Aέ,( :8,ά%%&42& 8B(3ί21+16" έ,&,3' 3(8 =(%&0ί(8, ",ώ 2ί& &ύa1:1 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. :" &2"0'6&,'6(ύ. ό0(8. :12&ί,"' ό3' 3( Aέ,( :8,ά%%&42& &,&3'2ή+16" έ,&,3' 3(8 =(%&0ί(8. I",'6ώ. 8B(3ί21:1 ",ό.,(2ί:2&3(. B"0'::ό3"0". 2(,ά=". 3(8,(2ί:2&3(. 4'& 31, &4(0ά ",ό. =(%&0ί(8, 6&' &,&3ί21:1 %'4ό3"0". 2(,ά=" (, (0':2ό 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. :" &2"0'6&,'6(ύ. ό0(8., =1%&=ή =(%ά0'& &,ά "80ώ. G83ό :12&ί,"' ό3' 2ί& &ύa1:1 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. ':(=8,&2"ί 2" 3(8 "80ώ 6&' &B(=8,ά2>:1 3(8 =(%&0ί(8, B"0'::ό3"0& =(%ά0'& &,ά "80ώ. E 6&+12"0',ή "Aέ%'A1 31. ':(3'2ί&. 3(8 =(%&0ί(8 &Bέ,&,3' :3( "80ώ (:" G2"0'6&,'6(ύ. ό0(8.) B&0(8:'άC"3&' :3( *'ά40&22&

3 GBό 3( *'ά40&22& 14.1 ='&#&ί,"3&' 1 2"4ά%1 6&+12"0',ή 2"3&H%13ό313& 31. ':(3'2ί&., 6&+ώ. 6&' (' 6ύ6%(' &,&3ί21:1. 6&' 8B(3ί21:1. 3(8 "80ώ. Ό3&, =12'(804ή+16" 3( "80ώ, :3'. 3(8 1999, 1 ':(3'2ί& 3(8 &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'( ή3&, 1,179 =(%ά0'& &,ά "80ώ. I'& 3& B0ώ3& 3( "80ώ 8B(3'2ή+16" &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(, 2" 6&3ώ3&3( :12"ί( :3'. 26 )63>H0ί(8 2000, ό3&, έ#+&:" 3& 0,825 =(%ά0'& &,ά "80ώ. GBό 3'. 3( ( "80ώ &,&3'2ά3&' &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(, &, 1 &,&3ί21:1 &83ή B(%%έ. ='&682ά,:"'.. ) B0ώ3(. 6ύ6%(. 31. &,&3ί21:1. 3(8 "80ώ (%(6%10ώ+16" :3& 3έ%1 3(8 2004, ό3&, 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ έ#+&:" 3( 1,363 =(%ά0'& &,ά "80ώ. Έ,&. ="ύ3"0(. 30'"3ή. 6ύ6%(. &,&3ί21:1. 3(8 "80ώ A"6ί,1:" :3'. 3( '. 15 7"B3"2H0ί(8 3(8 2008, 12έ0& 6&3ά00"8: Lehman Brothers 6&' 12"0(21,ί& 6%"'=ί 4'& 31 ='"+,ή,(2':2&3'6ή 60ί:1 3(8 2008, 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ H0':6ό3&, :3( ':3(0'6ά 8P1%ό3"0( :12"ί( 31., 1,599 =(%ά0'& &,ά "80ώ. Jέ:& :" έ,& 2ή,& 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ 6&3&00"ύ:"' :3& 1,246 =(%ά0'& &,ά "80ώ (27 )63>H0ί(8 2008). Έ63(3", 1 ':(3'2ί& "80ώ =(%&0ί(8 ='&682&ί,"3&' :" έ,& "ύ0(. 2"3&Aύ 1,5 6&' 1,2 =(%&0ί>, &,ά "80ώ "+1ά,#+ 50# 4,#*6&#5έ(./&0110*έ( 839& )*+,ά./&011ά*203+( I'& 3( 2"4&%ύ3"0( 2έ0( "3&B(%"2'6ή. B"0'ό=(8, (' :8,&%%&4έ. 4'& 3& B"0'::ό3"0& ='"+,ώ. ='&B0&42&3"ύ:'2&,(2ί:2&3& 2έ:> 3(8 =(%&0ί(8 3>, EQG. F( =(%ά0'( 3>, EQG +">0"ί3&' 3( %ό+"0+, ό67+, 4'& 3'. :8,&%%&4έ. :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(.. I'& B&0ά="'42&, 4'&,& 2"3&30έP"' 6&,"ί. :3"0%ί,". :" =ύ( :8,&%%&4έ.. Jί& 4'&,& 2"3&30&B(ύ, (' :3"0%ί,". :" =(%ά0'&, 6&' 2ί& 4'&,& 2"3&30&B(ύ, 3& =(%ά0'& :" 4'έ,. Rό4> 3(8 Hά+(8. (2"4ά%(8 ό46(8 :8,&%%&4ώ,) 31. &4(0ά. 3(8 =(%&0ί(8, 3( 6ό:3(. &83ή '4>,'6ή. :8,&%%&4ή. "ί,&' :8,ή+>. 2'60ό3"0( &Bό 31, &B"8+"ί&. :8,&%%&4ή 3>, :3"0%',ώ, :" 4'έ,. J" 31, "':&4>4ή 3(8 "80ώ, :ή2"0& 6&' έ,& ="ύ3"0(,ό2':2& :31, B&46ό:2'& ('6(,(2ί&, &%%ά 3( =(%ά0'( B&0&2έ,"' 3( ='"+,έ.,(2':2&3'6ό 731, &4(0ά :8,&%%ά42&3(., =", 2B(0"ί,& 21 &A'(B('12έ,". =8,&3ό313". 6"0=ώ, &Bό 30'4>,'6έ. :8,&%%&4έ. :3& ='ά#(0&,(2ί:2&3&. I'& B&0ά="'42&, &, S1 "ί,&' ':(3'2ί& 31. :3"0%ί,&. :" =(%ά0'&, S2 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ :" =(%ά0'& 6&' S3 1 ':(3'2ί& 31. :3"0%ί,&. :" "80ώ, 6&' (' :8,&%%&4έ. 6ό:3(., :31, ':(00(Bί& =", 2B(0"ί B&0ά,& S1=S3 x S S S S S (14.1) 5 G, 1 (14.1), B(8 8B(="'6,ύ"' 31, &B(8:ί& =8,&3ό313&. 6"0=ώ, &Bό 30'4>,'6έ. :8,&%%&4έ. (arbitrage) B&0&H'άC"3&', (' ='&B0&42&3"83έ. +& 2B(0(ύ:&,,& 6ά,(8, 6έ0=1 &Bό 30'4>,'6έ. :8,&%%&4έ.. I'& B&0ά="'42&, :3'. 16 J&M( :3'. 11:00 B2 ώ0& L%%ά=(., (' ':(3'2ί". &83έ. ή3&,, 3

4 S 1 = 1,5958 S 2 = 1,2701 S 3 = 1,2560 F( 4',ό2",( 3>, =ύ( 3"%"83&ί>, ':(3'2'ώ, "ί,&' 1,5952 B(8 ='&#έ0"' &Bό 31, B0ώ31 ':(3'2ί& 2ό%'. :3( 3έ3&03( ="6&='6ό. )' &4(0&B>%1:ί". :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. "A&#&,ίC(8, ό%". 3'. =8,&3ό313". 6έ0=(8. &Bό 30'4>,'6έ. :8,&%%&4έ. 2"3&Aύ,(2':2ά3>, :039*+,ί$(./&0110*ώ& 839& )*+,ά./&011ά*203+( )' :8,&%%&4έ. :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. ='&60ί,(,3&' :" 30"'. H&:'6έ. 6&314(0ί".. E B0ώ31 "ί,&' (' 48έ6*20#' 02%,33,.έ' (spot), όb(8 1 &4(0&B>%1:ί& 6%"ί,"' ά2":& (:31, B0&42&3'6ό313& ",3ό. =ύ( 12"0ώ,). G83έ. B0(:='(0ίC(8, 3'. 48έ6*20#' "0*4"+ί#'. E ="ύ3"01 6&314(0ί& "ί,&' (' 02%,33,.έ',%4,33,.ώ% (swap), :3'. (B(ί". 3(,ό2':2& B(8 &4(0άC"3&' (B>%"ί3&') :ή2"0& +& "B&,&B>%1+"ί ("B&,&4(0&:3"ί) :" 2ί& 2"%%(,3'6ή 12"0(21,ί&. E 3'2ή 3ό:( 31. ό:( 6&' 31. 2"%%(,3'6ή. &4(0&B>%1:ί&. B0(:='(0ίC"3&' :ή2"0&. E ':(3'2ί& &,3&%%&4ή. (swap rate) "ί,&' 1 ='&#(0ά 2"3&Aύ 31. ':(3'2ί&. "B&,&4(0ά. ("B&,&Bώ%1:1.) 6&' 31. ':(3'2ί&. 31. Bώ%1:1. (&4(0ά.). E ':(3'2ί& 6&' 1 ':(3'2ί& &,3&%%&4ή. B0(:='(0ίC(8, 31, ;8*$#0+",)ή ':(3'2ί& (forward exchange rate). E 30ί31 6&314(0ί& "ί,&' (' ;8*$#0+",)έ' 02%,33,.έ' (forward transactions). G83έ. "ί,&' :12"0',έ. :82#>,ί"., 4'& 2"%%(,3'6ή &4(0&B>%1:ί& ",ό.,(2ί:2&3(.. E 3'2ή, 1 B(:ό313& 6&' 1 12"0(21,ί& 31. &,3&%%&4ή. (B0(+":2ί&) B0(:='(0ίC(,3&' :ή2"0&. Fέ3('". :8,&%%&4έ. 4ί,(,3&' 4'& 1 6&' 2 "H=(2ά="., 6&+ώ. 6&' 4'& 1, 3, 6 6&' 12 2ή,".. Rέ2" ό3' έ,&,ό2':2& :8,&%%ά:"3&' 2" 8B"03ί212& (premium) ό3&, 1 B0(+":2'&6ή ':(3'2ί& "ί,&' 8P1%ό3"01 &Bό 31, ':(3'2ί& (2" 3(, G2"0'6&,'6ό (0':2ό). 731, &,3ί+"31 B"0ίB3>:1 :8,&%%ά:"3&' 2" έ6b3>:1 (discount). E 2"4ά%1 B%"'(P1#ί& 3>, :8,&%%&4ώ, :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. "ί,&' :8,&%%&4έ. 2"3&Aύ ='&B0&42&3"83ώ,. )' :8,&%%&4έ. &,3&%%&4ώ, "ί,&' B"0ίB(8 3( 1/3 3(8 ό46(8 3>, :8,(%'6ώ, :8,&%%&4ώ,. )' B0(+":2'&6έ. :8,&%%&4έ. "ί,&' B(%ύ 2'60ό B(:(:3ό 3(8 :8,(%'6(ύ ό46(8. 712&,3'6ό 0ό%( :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. B&ίC(8, (' "80>6&3&+έ:"'., ή ),4,$έ0#"' 0# #28<%*+ί0+,4,. L80>,ό2':2& "ί,&' 2ί& 6&3ά+":1 :" Aέ,(,ό2':2&, "63ό. έ6=(:1. &83(ύ 3(8,(2ί:2&3(.. G, 6&' 6&%(ύ,3&' "80>,(2ί:2&3& 4'& ':3(0'6(ύ. %ό4(8., (' 6&3&+έ:"'. &83έ. =", "ί,&' &B&0&ί313& :31, L80ώB1. Jί& 6&3ά+":1 :" =(%ά0'& :" 2ί& 30άB"C& 3(8 R(,=ί,(8 "ί,&' 2ί& 6&3ά+":1 "80>=(%&0ί>,, ",ώ 2ί& 6&3ά+":1 :" 4'", :" 2ί& 30άB"C& 31. Tέ&. Uό061. "ί,&' 2ί& 4

5 6&3ά+":1 "80>4'έ,. )' B"0'::ό3"0". "80>6&3&+έ:"'. "ί,&' 6&3&+έ:"'. :3&+"0(ύ "B'3(6ί(8 2" B0(+":2ί". B(8 &,3&,&6%(ύ, &83έ. B(8 "ί,&' ='&+έ:'2". 4'& B0(+":2'&6έ. &4(0&B>%1:ί". :8,&%%ά42&3(.. F( LIBOR (London Interbank Offer Rate) "ί,&' 3( "B'3ό6'( :3( (B(ί( (' 30άB"C". "ί,&' ='&3"+"'2έ,".,& =&,"ί:(8, 680ί>. =(%ά0'& 6&' :3"0%ί,". :3'. B'( &A'όB':3". 30άB"C". 6&' B(8 :31, ='&30&B"C'6ή &4(0ά 3(8 R(,=ί,(8. *ά,"'& :" %'4ό3"0( &A'όB':3". 30άB"C". 6&' 8P1%ό3"0( "B'3ό6'( &Bό 3( LIBOR (premium). 3( EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) "ί,&' 3( "B'3ό6'( :3( (B(ί( (' 30άB"C". "ί,&' ='&3"+"'2έ,".,& =&,"ί:(8, "80ώ :3'. B'( &A'όB':3". 30άB"C". 6&' B(8 :31, ='&30&B"C'6ή &4(0ά 3(8 "80ώ (:31 V0&,6#(ύ031, 3( Q&0ί:', 3( J'%ά,( 6&' &%%(ύ). *ά,"'& :" %'4ό3"0( &A'όB':3". 30άB"C". 6&' 8P1%ό3"0( "B'3ό6'( &Bό 3( EURIBOR (premium). E "Aέ%'A1 3(8 EURIBOR &Bό 3( '& =ά,"'& 2ί&. "H=(2ά=&., 30'ώ, 21,ώ, 6&' =ώ="6& 21,ώ, B&0(8:'άC"3&' :3( *'ά40&22& E "Aέ%'A1 3>, (30ί21,>,) "B'3(6ί>, 3(8 =(%&0ί(8 6&' 3(8 2ά60(8 &Bό 3( 1964 ("80ώ &Bό 3( 1999) B&0(8:'άC"3&' :3( *'ά40&22& ! :01/22έ&9 =8+>/&02ί0 )' ':(3'2ί"., (' B0(+":2'&6έ. ':(3'2ί". 6&' 3& "B'3ό6'& 3>, "80>6&3&+έ:">, "A&03ώ,3&' 2"3&Aύ 3(8., 2έ:> 31. 6&%822έ,1. ':(=8,&2ί&. 3>, "B'3(6ί>,. G, i "ί,&' 3( "B'3ό6'& 2ί&. 6&3ά+":1. "80>=(%&0ί>, 4'& 2ί& B"0ί(=( t, i* 3( "B'3(6ί( 2ί&. 6&3ά+":1. "80>-"80ώ, S "ί,&' 1 ':(3'2ί& (=(%ά0'& &,ά "80ώ) 6&' F 1 B0(+":2'&6ή ':(3'2ί& 4'& 2ί& B"0ί(=(, 3ό3" B0έB"',& 1 6&%822έ,1 ':(=8,&2ί& 3>, "B'3(6ί>,. *1%&=ή, ό3' (' &B(=ό:"'. 3>, =ύ( "80>6&3&+έ:">, (B(8 3(, ί='( 6ί,=8,(, 4'&3ί "6=ί=(,3&' &Bό 31, ί='& 30άB"C&), B0έB"',& "ί,&' ':(=ύ,&2". ό3&, "6#0άC(,3&' :" 6(',ό,ό2':2&. 7" &,3ί+":1 B"0ίB3>:1, 6&,"ί. =", +& ή3&, ='&3"+"'2έ,(.,& ='&60&3ή:"' 31, "80>6&3ά+":1 2" 31 2'60ό3"01 &Bό=(:1. 731, ':(00(Bί&, (' "80>6&3&+έ:"'. +& B0έB"',& 3'. ί='". &B(=ό:"'. :" 6ά+",ό2':2&, &,"A&03ή3>. 3(8 &, "ί,&' "6B"#0&:2έ,". :" =(%ά0'& ή :" "80ώ. G83ό :12&ί,"' ό3', 1+ i t = (1+ i t * ) F t S t S S S S S S S S S (14.2) 5

6 G, 1 (14.2) B&0&H'άC"3&', όb>. 6&' 4'& 3'. 30'4>,'6έ. :8,&%%&4έ., B"0'+ώ0'& :8,&%%&4ώ, "A':(00όB1:1. (arbitrage) B(8 +& "A&#&,ί:(8, 3& όb('& B"0'+ώ0'& 6έ0=(8. 6&' +& (=14ή:(8, :31, (14.2). E (14.2) :8,"Bά4"3&' ό3', F t = 1+ i t 1+ i S * t = 1+ i * t i t * t 1+ i t S t SS S S S S S S (14.3) E ='&#(0ά 3>, "B'3(6ί>, B0(:='(0ίC"' 3( &, 1 B0(+":2'&6ή ':(3'2ί& +& :8,"Bά4"3&' 8B"03ί212& (premium) ή έ6b3>:1 (discount) :" 2" 31, ':(3'2ί&. G, 3( "B'3ό6'( 3>, "80>6&3&+έ:">, :" =(%ά0'& "ί,&' 8P1%ό3"0( &Bό 3( "B'3ό6'( 3>, 6&3&+έ:">, :" "80ώ, 3ό3" 3( "80ώ &,3&%%ά:"3&' 2" 8B"03ί212& :31, B0(+":2'&6ή &4(0ά :8,&%%ά42&3(., =1%&=ή 1 B0(+":2'&6ή 3(8 ':(3'2ί& "ί,&' 8P1%ό3"01 &Bό 31, ':(3'2ί&. 7" &,3ί+"31 B"0ίB3>:1 3( "80ώ &,3&%%ά:"3&' 2" έ6b3>:1 :31, B0(+":2'&6ή &4(0ά :8,&%%ά42&3(.. I'& B&0ά="'42&, :3'. 15 J&03ί(8 2012, 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ ή3&, 1,2775 =(%ά0'& &,ά "80ώ, 1 B0(+":2'&6ή ",ό. 21,ό. ή3&, 1,2776 (8B"03ί212& 0,1% :" "3ή:'& Hά:1), 6&' 1 B0(+":2'&6ή ",ό. έ3(8. ή3&, 1,2842 (8B"03ί212& 0,5% :" "3ή:'& Hά:1). E (14.2) B(%%έ. #(0έ. "6#0άC"3&' 2" Hά:1 31 %(4&0'+2'6ή 31. B0(:έ44':1, i t i t * + f t s t SS S S S S S S S S (14.5) όb(8 f=ln(f), s=ln(s). 14.3! =8+>/&02ί0 F( 6έ0=(. &Bό 2ί& B0(+":2'&6ή :8,&%%&4ή :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. ':(ύ3&' 2" 31 ='&#(0ά 31. B0(+":2'&6ή. ':(3'2ί&. &Bό 31, ':(3'2ί&, 31 :3'42ή %ήa B0(+":2ί&..!&3ά :8,έB"'&, 31 :3'42ή 31. :ύ,&p B0(+":2'&6ή. :8,&%%&4ή., 2" 31 8Bό+":1 31. (8="3"0ό313&. &Bέ,&,3' :3(, 6ί,=8,( (risk neutrality), +& B0έB"',& F t = E t (S t +1 ) S S S S S S S S S S (14.6) όb(8 = "ί,&' ( 3"%":3ή. 2&+12&3'6ώ, B0(:=(6'ώ,. E (14.6) %έ"' ό3' 6ά3> &Bό :8,+ή6". (8="3"0ό313&. &Bέ,&,3' :3(, 6ί,=8,(, 1 B0(+":2'&6ή ':(3'2ί& +& B0έB"',& ':(ύ3&' 2" 31 2&+12&3'6ή ((0+(%(4'6ή) B0(:=(6ί& 4'& 31, 3'2ή 31. ':(3'2ί&. 31 :3'42ή 31. %ήa B0(+":2ί&.. 6

7 G,3'6&+':3ώ,3&. 31, (14.6) :31, (14.2), 31,,)ά32;47 "0*?2%,+ί, 4<% #;"4*)ί<%. 1+ i t = (1+ i t * ) E t (S t +1 ) S t S S S S S S S S (14.7) E :8,+ή61 &83ή 40ά#"3&' 6&' 2" 31 %(4&0'+2'6ή 31. B0(:έ44':1, i t i t * + E t (s t +1 ) s t S S S S S S S S S (14.8) ή >., i t i t * + E t (S t +1 ) S t S t S S S S S S S S S (14.9) G, 1 (14.7) B&0&H'άC"3&', +& 1 =8,&3ό313& B0&42&3(B(ί1:1. B0(=(6>2έ,>, 6"0=ώ,, 2έ:> 31. :30&314'6ή.,& =&,"ίc":&' :" έ,&,ό2':2& 6&',& =&,"ίc"'. &6ά%8B3& :" έ,& ά%%(. G83ά 3& B0(:=(6ώ2",& 6έ0=1 +& (=14ή:(8, :" "A'::(0(B13'6έ. :8,&%%&4έ. (arbitrage) B(8 +& (=14ή:(8, :31, (14.7). E :8,+ή &6ά%8B31. ':(=8,&2ί&. 3>, "80έ>. :31 ='"+,ή 2&60(('6(,(2'6ή, >. 2ί& B0ώ31 B0(:έ44':1 :3'. :8,+ή6". ':(00(Bί&. 3>, 6&' :3( B0(:='(0':2ό 3>, :8,&%%&42&3'6ώ, ':(3'2'ώ, A B,+8>#+,#82ό( 36&./&0110*203#5ώ& =8+3#2#ώ&. JB(0(ύ2" 31, :8,+ή61 ':(00(Bί&. :3'. B0(6"'2έ,(8,& &,&%ύ:(82" 3( B0(:='(0':2ό 3>, :8,&%%&42&3'6ώ, ':(3'2'ώ,. GBό 31, (14.7), "B'%ύ(,3&. 4'& 31 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&, S t = 1+ i * t E t S t +1 S S S S S S S S S (14.10) 1+ i t I'& B&0ά="'42&, &, S "ί,&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ ($ &,ά ), i* 3( "B'3ό6'( 31. L80>Cώ,1. 6&' i 3( "B'3ό6'( 3>, EQG, 1 (14.10) :8,"Bά4"3&', S $,t = 1+ i EU,t 1+ i US,t E t S $,t +1 S S S S S S S S (14.11) H (14.11) 2&. 8B(="'6,ύ"' 3(8. 30"'. B&0ά4(,3". B(8 B0(:='(0ίC(8, 31, :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ. 7

8 Q0ώ3(,, 3( "B'3ό6'( 3(8 =(%&0ί(8. Ό:( 8P1%ό3"0( "ί,&' 3( "B'3ό6'( 3(8 =(%&0ί(8, 3ό:( 2'60ό3"01 "ί,&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ :" 2" 31, B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή ':(3'2ί&. J" ά%%& %ό4'&, ά,(=(. 3>, "B'3(6ί>, 3(8 =(%&0ί(8 H"%3'ώ,"' 31 &,3&%%&4ή. 3(8 =(%&0ί(8 2" 3( "80ώ, 6&' 2"'ώ,"' 31 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ :" =(%ά0'&. *"ύ3"0(. B&0ά4>, "ί,&' 3& "80>B&M6ά "B'3ό6'&. Ό:( 8P1%ό3"0( "ί,&' 3( "B'3ό6'( 3(8 "80ώ, 3ό:( 8P1%ό3"01 "ί,&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ :" 2" 31, B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή ':(3'2ί&. J" ά%%& %ό4'&, ά,(=(. 3>, "B'3(6ί>, 3(8 "80ώ "B'="',ώ,"' 31 &,3&%%&4ή. 3(8 =(%&0ί(8 2" 3( "80ώ, 6&' &8Aά,"' 31 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ. F0ί3(. B&0ά4>, "ί,&' 1 B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή ':(3'2ί&. Ό:( 8P1%ό3"01 "ί,&' 1 B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή ':(3'2ί&, 3ό:( 8P1%ό3"01 "ί,&' 6&' 1 ':(3'2ί&. Q&0ά4(,3"., "63ό. 3>, "B'3(6ί>,, B(8 (=14(ύ, :" B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή 3(8 "80ώ, 3( "80ώ &2έ:>., 2έ:> 31. &6ά%8B31. ':(=8,&2ί&. 3>, "B'3(6ί>,. Q&0ά4(,3". B(8 (=14(ύ, :" B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή 8B(3ί21:1 3(8 "80ώ &B(=8,&2ώ,(8, 3( "80ώ &2έ:>.. )' "B'B3ώ:"'. &83ώ, 3>, 30'ώ, B&0&4ό,3>, 2B(0(ύ,,& &,&%8+(ύ, 6&' ='&40&22&3'6ά. I'&,& 6ά,(82" 6ά3' 3έ3('(, 31 (14.9). E &0':3"0ή B%"80ά 31. (14.9) 8B(="'6,ύ"' 31, &Bό=(:1 :" =(%ά0'& 2'&. "80>6&3ά+":1. =(%&0ί>,, ",ώ 1 ="A'ά B%"80ά 31, &Bό=(:1 :" =(%ά0'& 2'&. "80>6&3ά+":1. :" "80ώ. J" ="=(2έ,". 3'. B0(:=(6ί". 4'& 31 2"%%(,3'6ή 3'2ή 31. ':(3'2ί&., 1 ="A'ά B%"80ά 31. (14.9) :8,"Bά4"3&' 2ί& &0,13'6ή 2"3&Aύ 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. 3(8 =(%&0ί(8 6&' 31. &Bό=(:1. :" =(%ά0'& 2'&. "80>6&3ά+":1. :" "80ώ. Ό:( 8P1%ό3"0( "ί,&' 3( S, 3ό:( 2'60ό3"01 "ί,&' 1 B0(:=(6ώ2",1 8B(3ί21:1 3(8 =(%&0ί(8 4'& ="=(2έ,". B0(:=(6ί". 4'& 31 2"%%(,3'6ή 3'2ή 31. ':(3'2ί&.. E (14.9) &,&B&0ί:3&3&' :3( *'ά40&22& 14.3, 3( (B(ί( H(1+ά :31, 6&3&,ό1:1 3(8 B0(:='(0':2(ύ 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&.. E B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 2'&. "80>6&3ά+":1. =(%&0ί>, :" =(%ά0'& B&0ί:3&3&' &Bό 31, 6ά+"31 40&22ή, 6&+ώ. 1 &Bό=(:1 &83ή "ί,&' &,"Aά031:1 &Bό 31 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&. E B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 2'&. "80>6&3ά+":1. "80ώ :" =(%ά0'& B&0ί:3&3&' &Bό 31, 6&2Bύ%1 2" 31, &0,13'6ή 6%ί:1, 6&+ώ. ό:( 8P1%ό3"01 "ί,&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&, 3ό:( 2'60ό3"01 "ί,&' 1 B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή &,&3ί21:1 3(8 "80ώ, 4'& ="=(2έ,". B0(:=(6ί". 4'& 31, 3'2ή 31. 2"%%(,3'6ή. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&.. E :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& ':(00(Bί&. B0(:='(0ίC"3&' :3( :12"ί( S1 :3( (B(ί( 1 B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 2'&. "80>6&3ά+":1.?*3,8ί<% (:" =(%ά0'&) ':(ύ3&' 2" 31, B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 2'&. "80>6&3ά+":1. #28ώ (:" =(%ά0'&). )B('&=ήB(3" ά%%1 ':(3'2ί& =", "ί,&' ':(3'2ί& ':(00(Bί&. 6&' B0(6&%"ί 8

9 ά2":& 6',ή:"'. &Bό 3( έ,&,ό2':2& :3( ά%%( B(8 (=14(ύ, :31 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& ':(00(Bί&. S1. I'& B&0ά="'42&, :31, ':(3'2ί& S2 1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" "80ώ "ί,&' 2'60ό3"01 &Bό 31, &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" =(%ά0'&, 2" &B(3έ%":2&,& 2"3&6ί,1+(ύ, 6&3&+έ:"'. &Bό 3( "80ώ :3( =(%ά0'( 6&',& 1 ':(3'2ί& 3(8 =(%&0ί(8. G,3ί+"3&, :31, ':(3'2ί& S3 1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" "80ώ "ί,&' 2"4&%ύ3"01 &Bό 31, &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" =(%ά0'&, 2" &B(3έ%":2&,& 2"3&6ί,1+(ύ, 6&3&+έ:"'. &Bό 3( =(%ά0'( :3( "80ώ 6&',& 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ. E 2ό,1 ':(00(Bί& "ί,&' :31, ':(3'2ί& S1. 73( *'ά40&22& 14.4 "A"3άC(82" 3'. "B'B3ώ:"'. 2'&. 2"ί>:1. 3(8 "B'3(6ί(8 3(8 =(%&0ί(8. G83ή 2"3&6',"ί 31, &Bό=(:1 3(8 =(%&0ί(8 B0(. 3& &0':3"0ά, 2" &B(3έ%":2& 31, 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. 3(8 "80ώ. 73( *'ά40&22& 14.5 "A"3άC(82" 3'. "B'B3ώ:"'. 2'&. 2"ί>:1. 3(8 "B'3(6ί(8 3(8 "80ώ. G83ή 2"3&6',"ί 31, 6&2Bύ%1 B0(:=(6ώ2",1. &Bό=(:1. 3(8 "80ώ B0(. 3& &0':3"0ά, 2" &B(3έ%":2& 31, B3ώ:1 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. 3(8 "80ώ. Fέ%(., :3( *'ά40&22& 14.6 "A"3άC(82" 3'. "B'B3ώ:"'. 2'&. B0(:=(6ώ2",1. 2"%%(,3'6ή. B3ώ:1. 3(8 "80ώ (4'& B&0ά="'42& %ό4> 3>, =12(:'(,(2'6ώ, B0(H%12ά3>, 31. "80>Cώ,1.). G83ή 2"3&6',"ί 31, 6&2Bύ%1 B0(:=(6ώ2",1. &Bό=(:1. 3(8 "80ώ B0(. 3& &0':3"0ά, 2" &B(3έ%":2& 31, B3ώ:1 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. 3(8 "80ώ. )' B0(:=(6ί". 4'& 2"%%(,3'6έ. 2"3&H(%έ. 31. ':(3'2ί&. "ί,&' H&:'6ό. B0(:='(0':3'6ό. B&0ά4>, 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&.. )B('&=ήB(3" "Aέ%'A1 =12'(804"ί B0(:=(6ί". 4'& 2"%%(,3'6ή 2"3&H(%ή 31. ':(3'2ί&., (=14"ί ά2":& :" 2"3&H(%ή 31. ':(3'2ί&. B0(. 31, ί='& 6&3"ύ+8,:1. )' :8,&%%&42&3'6έ. ':(3'2ί". B0(:='(0ίC(,3&' :3'. )' 680'ό3"0(' B&0ά4(,3". B(8 =0&:310'(B('(ύ,3&' :" &83έ. "ί,&' 30&B"C'6ά '=0ύ2&3&, B(%8"+,'6έ. 21 '=0ύ2&3& 6&' 6",30'6έ. 30άB"C".. )' 30άB"C". έ,& 6",30'6ό 0ό%( 6&+ώ. ='"86(%ύ,(8, 3'. &,3&%%&4έ. 30&B"C'6ώ, 6&3&+έ:">, :" ='ά#(0&,(2ί:2&3&, B(8 &B(3"%(ύ, 3( 2"4&%ύ3"0( ό46( 3>, :8,&%%&4ώ, :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(.. E ='"+,ή. &4(0ά :8,&%%ά42&3(. "ί,&' :31, (8:ί& 2ί& ",(B('12έ,1 B&46ό:2'& &4(0ά B(8 %"'3(804"ί 24 ώ0". 3( 24ώ0(. F( 2"4&%ύ3"0( 2έ0(. 3>, :8,&%%&4ώ, :" Aέ,( :8,ά%%&42& "ί,&' :8,&%%&4έ., &%%ά 2"4ά%( 2έ0(. "ί,&' :82#>,ί". &,3&%%&4ώ, 6&' έ,& 2'60ό 2έ0(. B0(+":2'&6έ. :8,&%%&4έ.. 73'. :82#>,ί". &,3&%%&4ώ, 6&' 3'. B0(+":2'&6έ. 9

10 :8,&%%&4έ. :82#>,ί& 2"3&Aύ 3>, 2"0ώ, 4'& 2"%%(,3'6ή &,3&%%&4ή,(2':2ά3>, :" B0(6&+(0':2έ,1 3'2ή. G,3ί+"3&, (' :8,&%%&4έ. "66&+&0ίC(,3&' ά2":&.!&+ώ. 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& "ί,&' 1 3'2ή (,(2':2ά3>,), ( 6&+(0':2ό. 31. B0&42&3(B('"ί3&' όb>. 6&' 4'& ό%& E ':(00(Bί& :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. &B&'3"ί "Aί:>:1 3>, &B(=ό:">, B(8 "ί,&' "6B"#0&:2έ,& :" ='&#(0"3'6ά,(2ί:2&3&, ό3&, (' &B(=ό:"'. 2"30(ύ,3&' :" 6(',ή Hά:1. G83ή "ί,&' 1 Hά:1 31. ':(=8,&2ί&. 3>, "B'3(6ί>,. I'& ="=(2έ,& "B'3ό6'& 6&3&+έ:">, "6B"#0&:2έ,>, :" ='ά#(0&,(2ί:2&3&, 6&' 4'& ="=(2έ,". B0(:=(6ί". 4'& 31 2"%%(,3'6ή "Aέ%'A1 31. ':(3'2ί&., 1 ':(=8,&2ί& 3>, "B'3(6ί>, B0(:='(0ίC"' 31, :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&. I'& B&0ά="'42&, ό3&, 1 :" 6(',ή Hά:1 B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" "80ώ 8B"0H&ί,"' 31, B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" =(%ά0'&, 3ό3" 3( "80ώ &,&3'2ά3&' ά2":& &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(. 7" &,3ί+"31 B"0ίB3>:1 3( "80ώ 8B(3'2ά3&' &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(. J" 3& 8Bό%('B& ="=(2έ,& :3&+"0ά, 2ί& &ύa1:1 3>, "B'3(6ί>, 3(8 =(%&0ί(8 B0(6&%"ί &,&3ί21:1 3(8 =(%&0ί(8. Jί& &ύa1:1 3>, "B'3(6ί>, 3(8 "80ώ B0(6&%"ί &,&3ί21:1 3(8 "80ώ. Fέ%(., 2" 3& 8Bό%('B& ="=(2έ,& :3&+"0ά, 2ί& B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή &,&3ί21:1 (8B(3ί21:1) 3(8 "80ώ, (=14"ί ά2":& :" &,&3ί21:1 (8B(3ί21:1) 3(8 "80ώ. 10

11 *'ά40&22& 14.1 E LAέ%'A :(3'2ί&. 3(8 L80ώ &Bέ,&,3' :3( *(%%ά0'( ($ &,ά ) $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4/1/99$ 4/1/00$ 4/1/01$ 4/1/02$ 4/1/03$ 4/1/04$ 4/1/05$ 4/1/06$ 4/1/07$ 4/1/08$ 4/1/09$ 4/1/10$ 4/1/11$ 4/1/12$ 4/1/13$ Q14ή: L80>B&M6ή!",30'6ή F0άB"C& 11

12 *'ά40&22& 14.2 LB'3ό6'& EURIBOR 12

13 *'ά40&22& 14.2 F0'21,'&ί& LB'3ό6'& L80ώ 6&' *(%&0ί( # # # # # # 8.000# 6.000# 4.000# 2.000# 0.000# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # $#ΗΠΑ# DM#&# # Q14ή: )04&,':2ό. )'6(,(2'6ή. 78,"04&:ί&. 6&' G,άB38A1. ())7G). 13

14 *'ά40&22& 14.3 ) Q0(:='(0':2ό ,&%%&42&3'6ή. 9:(3'2ί&. L80ώ 6&' *(%&0ί(8 Συναλλαγματική Ισοτιμία $/ Απόδοση Κατάθεσης σε Δολάρια S 2 S 1 Προσδοκώµενη Απόδοση Κατάθεσης σε Ευρώ S 3 i $ Ποσοστό Απόδοσης σε Δολάρια 14

15 *'ά40&22& 14.4 J"ί>:1 3>, LB'3(6ί>, *(%&0ί(8 Συναλλαγματική Ισοτιμία $/ Απόδοση Κατάθεσης σε Δολάρια S 2 S 1 Προσδοκώµενη Απόδοση Κατάθεσης σε Ευρώ i $ i $ Ποσοστό Απόδοσης σε Δολάρια 15

16 *'ά40&22& 14.5 J"ί>:1 3>, LB'3(6ί>, L80ώ Συναλλαγματική Ισοτιμία $/ Απόδοση Κατάθεσης σε Δολάρια S 1 Προσδοκώµενη Απόδοση Κατάθεσης σε Ευρώ S 2 i $ Ποσοστό Απόδοσης σε Δολάρια 16

17 *'ά40&22& 14.6 Q0(:=(6ώ2",1 J"%%(,3'6ή UB(3ί21:1 3(8 L80ώ Συναλλαγματική Ισοτιμία $/ Απόδοση Κατάθεσης σε Δολάρια S 1 Προσδοκώµενη Απόδοση Κατάθεσης σε Ευρώ S 2 i $ Ποσοστό Απόδοσης σε Δολάρια 17

18 X'H%'(40&#ί& Krugman P. and M. Obstfeld (2012), International Economics: Theory and Policy, Pearson, London. Mark Nelson (2001), International Macroeconomics and Finance, Blackwell, Oxford. 18

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή

!#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή L'ώ+8(0 J%(8(2=(ύ#:0, 7&!20ή4 8&')0)/&'ή ',& 9,6'ό"/&, 8&')0)/ί,!"#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή @5( ="#ά%&'( &-5ό "A'="/5+;/ό4&25" 2" 7:5ή4&5&

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 18 )*&+",έ. )/0&%%&12&*'3έ. 45(*'2ί"., 7&,"28ά5"'. 5*90 :1(,ά )/0&%%ά12&*(. 3&' ;&3,(('3(0(2'3ή 7(%'*'3ή

!#ά%&'( 18 )*&+,έ. )/0&%%&12&*'3έ. 45(*'2ί., 7&,28ά5'. 5*90 :1(,ά )/0&%%ά12&*(. 3&' ;&3,(('3(0(2'3ή 7(%'*'3ή L'ώ,1(. :%(1(53(ύ#9.,!"#$%ή' ("*%*+"ή," -,.ό0+", ("*%*+ί,!"#ά%&'( 18 *&+",έ. /0&%%&12&*'3έ. 45(*'2ί"., 7&,"28ά5"'. 5*90 :1(,ά /0&%%ά12&*(. 3&' ;&3,(('3(0(2'3ή 7(%'*'3ή *( 3"#ά%&'( &/*ό ">'3"0*,?0ό2&5*"

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος Κεφάλαιο 1 Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος 1.1 Σύνοψη Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η αγορά συναλλάγματος, ενώ προσδιορίζεται η έννοια του αρμπιτράζ συναλλάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 15 )*ή,&, -.'/ό1'&, /( -.ί."3( 4',ώ6 1&' (' 786&%%&9,&/'1έ; <=(/',ί";

!#ά%&'( 15 )*ή,&, -.'/ό1'&, /( -.ί.3( 4',ώ6 1&' (' 786&%%&9,&/'1έ; <=(/',ί; F'ώ*9(; H%(9(=(ύ#@;,!"#$%ή' (")*%*+")ή )," -,.)ό0+", (")*%*+ί,!"#ά%&'( 5 )*ή,&, -.'/ό'&, /( -.ί."3( 4',ώ6 &' (' 786&%%&9,&/'έ; "'6(ύ," /@ 3'"*"ύ6@=@ /(8 *ό%(8 /(8 A*ή,&/(; =/(6.*(=3'(*'=,ό

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΡΑΓΚΗΚΟ ΚΟΤΣΔΝΣΑΚΖ ΜΗΝΩ ΚΟΤΚΟΤΡΗΣΑΚΖ Διεθνής Μακροοικονομική Διεθνής Μακροοικονομική Σσγγραυή Φραγκίζκος Κοσηενηάκης Μίνως Κοσκοσριηάκης

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ

!#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ L'ώ+;(? I%(;(3/(ύ#7?, =->?1ή7 @-(+1+,-(ή!"#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ 9( )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& ()15) :72'(*+;ή=7/" 2"4ά 47> /&4ά++"*37 4(* 3*34ή2&4(? 34&="+ώ> '3(4'2'ώ>

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Α. Διάφοροι ορισμοί απόδοσης ή επιτοκίων Spot rate Spot rate: ορίζεται ως η απόδοση του ομολόγου του ομολόγου χωρίς τοκομερίδιο. Αποτελεί συγχρόνως και την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,431,979.82 100.32% 0.00% Σύνολο1. 1,431,979.82 100.32% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 11 )& *+,&%"ί&, (' *.'./ώ1"'2 3&' (' 4"15(ί /62 7'"89(ύ2 *5.(+'3ή2 <(%'/'3ή2

!#ά%&'( 11 )& *+,&%ί&, (' *.'./ώ1'2 3&' (' 415(ί /62 7'89(ύ2 *5.(+'3ή2 <(%'/'3ή2 G'ώ+,(2 H%(,(13(ύ#62,!"#$%ή' (")*%*+")ή )," -,.)ό0+", (")*%*+ί,!"#ά%&'( 11 )& *+,&%"ί&, (' *.'./ώ1"'2 3&' (' 4"15(ί /62 7'"89(ύ2 *5.(+'3ή2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική Μελέτη στη συμπεριφορά των premiums των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Παυλίδου

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

...Η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα...

...Η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα... Ftse and his future and comments...η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα... Πλέον η αγορά έπιασε τον πλέον σοβαρό στόχο μας στο 286 επίπεδο που ουσιαστικά είναι και το 61% όλης της κινησης από το 360-170

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Καλαντζής Παναγιώτης ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σταματόπουλος Θεόδωρος,

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Ερώτηση 1 Την 30 η Σεπτεμβρίου 2013, τα επιτόκια ενός έτους του γιεν Ιαπωνίας και της λίρας Αγγλίας είναι αντιστοίχως i = 1% και i = 4%, ενώ η ισοτιμία όψεως είναι 150 ανά λίρα (S 30-9-13 = 150/ ). Οι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 5715 Β/61/13.02.1991

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Εισαγωγικό Πλαίσιο Θεόδωρος Συριόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η έννοια της διαχείρισης κινδύνου (risk management), όπως αναφέρεται στη σύγχρονη χρηματοοικονομική,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου Ιανουάριος 2014 Τρέχουσα απασχόληση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπουδές: 1980-84:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Διπλωματική Εργασία Άρη Αποστόλου Πτυχιούχος Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Μάιος, 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ METAΠTYXIAKO ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

εκτοκιζόµενοι τόκοι ενσωµατώνονται στο κεφάλαιο και ανατοκίζονται. Εφαρµόζεται τ και 4 1=

εκτοκιζόµενοι τόκοι ενσωµατώνονται στο κεφάλαιο και ανατοκίζονται. Εφαρµόζεται τ και 4 1= ΑΣΚΗΣΗ Έστω τραπεζική κατάθεση ταµιευτηρίου µε ετήσιο επιτόκιο 8%. Ποιο είναι το πραγµατικό (effective) ετήσιο επιτόκιο, αν ο εκτοκισµός γίνεται κάθε τρίµηνο (εξάµηνο); Το πραγµατικό επιτόκιο είναι η ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 4: Δραστηριότητες της Διεθνούς Τραπεζικής Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί συγκροτούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 1 χώρας

Ποιοί συγκροτούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 1 χώρας Πολλές φορές οι Α.Ε. που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο κάνουν το λεγόμενο split ( διάσπαση): Επειδή με το χρόνο η αξία 1 μετοχής μπορεί να ανέβει σημαντικά και έτσι να μη γίνεται ελκυστική σπάνε τη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Επισήμανση: οι φοιτητές είναι χρήσιμο να έχουν παρακολουθήσει το μάθημα της Προχωρημένης Οικονομικής Ανάλυσης του 1 ου εξαμήνου.

Παραδόσεις 4. Επισήμανση: οι φοιτητές είναι χρήσιμο να έχουν παρακολουθήσει το μάθημα της Προχωρημένης Οικονομικής Ανάλυσης του 1 ου εξαμήνου. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διεθνείς οικονομικές σχέσεις ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.9.2015 L 248/45 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1599 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ( ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευγενίδης Α., και Συριόπουλος Κ., 5/2012 1 Αξία του χρήματος. Βασικές έννοιες και τυπολόγιο. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου (Σημειώσεις 4 ου -5 ου μαθήματος, κεφ. 14, 15 «Διεθνής Οικονομική» των P.Krugman,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ» ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ (Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ)

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ» ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ (Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ) ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ» ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ (Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ) των Δημήτρη Σωτηρόπουλου και Γιάννη Μηλιού 1. Εισαγωγή Με λεπτομέρειες που έχουν αναπτυχθεί επαρκώς αλλού, 1 η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος ΠΣΑΟΣ. Η Οικονομική Κρίση και το Ελληνικό Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος ΠΣΑΟΣ. Η Οικονομική Κρίση και το Ελληνικό Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος ΠΣΑΟΣ Η Οικονομική Κρίση και το Ελληνικό Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο Η παρούσα εργασία παρουσιάστηκε στο 1 ο Συνέδριο Διοίκησης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου «Footballabout»

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση αποποίησης ευθύνης στις τελευταίες σελίδες ΕΙΚΤΕΣ Χ.Α.Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Σ.Μ.Ε. ΞΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

ήλωση αποποίησης ευθύνης στις τελευταίες σελίδες ΕΙΚΤΕΣ Χ.Α.Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Σ.Μ.Ε. ΞΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ Πρωινή Ενηµέρωση ευτέρα, 19 Μαρτίου 2007 Γενικός είκτης 5 ηµέρες 4,700 4,600 4,500 4,400 4,300 4,200 4520 4500 4480 4460 600m 500m 400m 300m 200m 100m 0m 9 12 13 14 15 16 Ενδοσυνεδριακό Σχόλιο Η αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: Τέσσερα βασικά είδη swaps:

Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: Τέσσερα βασικά είδη swaps: SWAPS Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: ιαχείριση κινδύνων (µετασχηµατισµό απαιτήσεων και υποχρεώσεων) Αrbitrage Είσοδο σε νέες αγορές Τέσσερα βασικά είδη swaps: Επιτοκίων (interest rates

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Accrued interests : δεδουλευμένοι τόκοι. Association Cambiste International - ACI. Τhe financial markets association

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ IAX. ΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 3,582,430.97 94.44% Καταθέσεις Όψεως 0.00 0.00% Σύνολο I.1. 3,582,430.97 94.44% - ΕΓΕ Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Τρίληµµα των Ανοικτών Οικονοµιών 1. Σταθερότητα και Ελεγχος Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 2. Χρήση Νομισματικής Πολιτικής για Εσωτερική Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank λαµβάνοντας υπ όψιν την µείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης µειώνει: - το Ελάχιστο ανειστικό Επιτόκιο (Ε Ε) Επιχειρηµατικών ανείων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες'

Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες' Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες' Βραχυχρόνια'και'Μακροχρόνια'Ανάλυση' Ο Ρόλος του Χρήµατος Μέσο Πληρωµών Μονάδα Μέτρησης Αξιών Μέσο Διακράτησης Πλούτου µε τη µεγαλύτερη ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

31 2013 (1 2013 31 2013)

31 2013 (1 2013 31 2013) .. 31 2013 (1 2013 31 2013) ... 4... 7... 9... 10... 11... 12... 13 1... 13 2... 13 2.1... 13 2.2... 14 2.3... 16 2.4... 17 2.5... 17 2.6... 17 2.7... 17 2.8... 18 2.9... 19 2.10... 19 2.11... 19 2.12...

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Εφαρμογή του μοντέλου προεξόφλησης μερισμάτων στo δείκτη FTSE/ASE 20 ώστε να εξακριβωθεί εάν οι τρέχουσες τιμές του στην αγορά αντανακλούν τα

Διαβάστε περισσότερα

«Αλλαγή ποπείαρ: Σηπαηηγική εξόδος από ηην κπίζη για ηην Εςπώπη και ηην Ελλάδα»

«Αλλαγή ποπείαρ: Σηπαηηγική εξόδος από ηην κπίζη για ηην Εςπώπη και ηην Ελλάδα» 14.11.2012 «Αλλαγή ποπείαρ: Σηπαηηγική εξόδος από ηην κπίζη για ηην Εςπώπη και ηην Ελλάδα» Ομιλία ηος κ. Charles Dallara, Διεςθύνονηορ Σςμβούλος ηος Διεθνούρ Ινζηιηούηος Χπημαηοοικονομικήρ (IIF) Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 4: Κοινοπρακτικά Δάνεια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2014. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ετήσια Έκθεση 2014. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ετήσια Έκθεση 2014 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27 Gr Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11 10,5 UK 10,4 E 9,2 P 9,1 SK 7,9 F 7,0 EU 27 6,4 Euro area 6,0 SL 5,6 NL 5,4 CY 5,3 I 4,6 A 4,6 B 4,1 D 3,3 2,7 DK 2,5 FIN Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ JUMBO ΒΑΔΙ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ.

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ JUMBO ΒΑΔΙ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ JUMBO ΒΑΔΙ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ηεο ΜΑΡΙΑ Π. ΠΑΡΑΥΟΤ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: πκεώλ Παπαδόπνπινο Τπνβιήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Οι Ναυτιλιακές Αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου Λόγω των έντονων διακυμάνσεων (cyclicality) Λόγω των σημαντικών κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου Κεφάλαιο 8 Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου 8.1 Σύνοψη Στο όγδοο κεφάλαιο του συγγράμματος ολοκληρώνεται η βασική ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Χαλαμανδάρης Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πατησίων 76 Τηλ: 210 8203392

Γεώργιος Χαλαμανδάρης Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πατησίων 76 Τηλ: 210 8203392 Ταχ. Διεύθυνση: Ταχ. Θυρίδα 77240, 175 10 Π. Φάληρο, Αθήνα E-mail: gchalamandar@aueb.gr Γεώργιος Χαλαμανδάρης Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πατησίων 76 Τηλ: 210 8203392 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Bank µετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και λαµβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες αγοράς αυξάνει τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ USD BOND PREMIUΜ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KYΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ και ALPHA TRUST

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αργ. Α. Κανελλόπουλου και Ανασ. Π. Ξεπαπαδέα Παν/μιο Πειραιώς και Παν/μιο Κρήτης, αντιστοίχως 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διατριβή προς μερική εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

The Euro in crisis. University of Ioannina

The Euro in crisis. University of Ioannina The Euro in crisis University of Ioannina European crisis Οι τιμές στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους προς το τέλος του 2006 Οι αντίστοιχες στην Ευρωζώνη φτάνουν στη μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΜΑΛΕΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτη Φ. Διαμάντη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτη Φ. Διαμάντη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτη Φ. Διαμάντη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτη Φ. Διαμάντη Ph. D. Φεβρουάριος 2011 2 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Παναγιώτης Φ. Διαμάντης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25-6- 1964

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank µετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρµόζει τα επιτόκιά της από 19.3.2007 ως ακολούθως: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank λαμβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες αγοράς μειώνει το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (ΕΔΕ) Επιχειρηματικών Δανείων κατά 0,50% και τα επιτόκια Καταθέσεων έως και

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα»

«Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» Παρουσίαση Συλλογικού Τόμου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» Μέγαρο Καρατζά Αθήνα, 6 Ιουλίου 2011 Γκίκας Α. Χαρδούβελης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα Χηματοοικονομικά Παράγωγα 1 1.1 Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι και Χρηματιστήριο...1 1.1.1 Το Χρηματιστήριο Αθηνών...4 1.2 Ιστορία των Παραγώγων...5 1.2.1 Τα Παράγωγα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα, 10434. Τηλ: 2108203364. Ηλεκτρονική αλληλογραφία: episcopos@aueb.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (CARRY TRADE) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα Αερίων Ρύπων

Παράγωγα Αερίων Ρύπων Παράγωγα Αερίων Ρύπων Ραφαήλ Μάρκελλος Επίκουρος Καθηγητής MBA International Program Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών οµή Συζήτησης Εκποµπές Αερίων Ρύπων: Άδειες,

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Προσφορά

Συναθροιστική Προσφορά Κεφάλαιο 10 Συναθροιστική Προσφορά 10.1 Σύνοψη Στο δέκατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται αρχικά η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική προσφορά (AS). Η ανάλυση επικεντρώνεται (α)

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (BEHAVIORAL FINANCE) της ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 21 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗ 2 η ΣΕΛΙΔΑ Ρήτρα Αποποιήσεως Ευθύνης Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές, αντανακλούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. Υ/ΥΕ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΕΞ. Υ/ΥΕ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 5/6/05 ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 05-06

Διαβάστε περισσότερα

Δύο σχολές στην Κεντρική

Δύο σχολές στην Κεντρική 01-CMYK 04/08/2013 10:35 ΠΜ Page 1 O Π O I O Σ E Λ E Y Θ E P A Σ Y Λ Λ O Γ A T A I Σ Y Λ Λ O Γ A T A I K A Λ A P ή γ α ς Φ ε ρ α ί ο ς Νέο σοβαρό ιατρικό λάθος, του έραψαν τον τένοντα ΣΕΛΙΔΑ 20 Σε συναγερμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ (SWAPS)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ (SWAPS) ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ (SWAPS) Επιβλέπουσες καθηγήτριες : Μ. Κορδή

Διαβάστε περισσότερα