!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί".

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί"."

Transcript

1 I'ώ04(. G%(4(:6(ύ#1.,!"#$%ή' (")*%*+")ή )," -,.)ό0+", (")*%*+ί,!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί". 73( 6"#ά%&'( &83ό &,&%ύ(82" 31 ='ά0+0>:1 3>, 6&' 31 2"3&Aύ "B'3(6ί>, 6&' ':(3'2'ώ, :" &,('63έ. ('6(,(2ί".. )' :8,&%%&42&3'6έ. ':(3'2ί". B0(:='(0ίC(,3&' :3'. )' 680'ό3"0(' B&0ά4(,3". B(8 =0&:310'(B('(ύ,3&' :" &83έ. "ί,&' 30&B"C'6ά '=0ύ2&3&, B(%8"+,'6έ. 21 '=0ύ2&3& 6&' 6",30'6έ. 30άB"C".. )' 30άB"C". έ,& 6",30'6ό 0ό%( 6&+ώ. ='"86(%ύ,(8, 3'. &,3&%%&4έ. 30&B"C'6ώ, 6&3&+έ:">, :" ='ά#(0&,(2ί:2&3&, B(8 &B(3"%(ύ, 3( 2"4&%ύ3"0( ό46( 3>, :8,&%%&4ώ, :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(.. E ='"+,ή. &4(0ά :8,&%%ά42&3(. "ί,&' :31, (8:ί& 2ί& ",(B('12έ,1 B&46ό:2'& &4(0ά B(8 %"'3(804"ί 24 ώ0". 3( 24ώ0(. F( 2"4&%ύ3"0( 2έ0(. 3>, :8,&%%&4ώ, :" Aέ,( :8,ά%%&42& "ί,&' :8,&%%&4έ., &%%ά 2"4ά%( 2έ0(. "ί,&' :82#>,ί". &,3&%%&4ώ, 6&' B0(+":2'&6έ. :8,&%%&4έ.. 73'. :82#>,ί". &,3&%%&4ώ, 6&' 3'. B0(+":2'&6έ. :8,&%%&4έ. :82#>,ί& 2"3&Aύ 3>, 2"0ώ, 4'& 2"%%(,3'6ή &,3&%%&4ή,(2':2ά3>, :" B0(6&+(0':2έ,1 3'2ή. G,3ί+"3&, (' :8,&%%&4έ. "66&+&0ίC(,3&' ά2":&. 73'. :8,&%%&4έ. 6&+(0ίC"3&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& (spot), ",ώ :3'. :82#>,ί". &,3&%%&4ώ, 6&' 3'. B0(+":2'&6έ. :8,&%%&4έ. 6&+(0ίC"3&' 1 B0(+":2'&6ή :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&.!&+ώ. 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& "ί,&' 1 3'2ή (,(2':2ά3>,), ( 6&+(0':2ό. 31. B0&42&3(B('"ί3&' όb>. 6&' 4'& ό%& E ':(00(Bί& :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. &B&'3"ί "Aί:>:1 3>, &B(=ό:">, B(8 "ί,&' "6B"#0&:2έ,& :" ='&#(0"3'6ά,(2ί:2&3&, ό3&, (' &B(=ό:"'. 2"30(ύ,3&' :" 6(',ή Hά:1. G83ή "ί,&' 1 Hά:1 31. ':(=8,&2ί&. 3>, "B'3(6ί>,. I'& ="=(2έ,& "B'3ό6'& 6&3&+έ:">, "6B"#0&:2έ,>, :" ='ά#(0&,(2ί:2&3&, 6&' 4'& ="=(2έ,". B0(:=(6ί". 4'& 31 2"%%(,3'6ή "Aέ%'A1 31. ':(3'2ί&., 1 &6ά%8B31 ':(=8,&2ί& 3>, "B'3(6ί>, B0(:='(0ίC"' 31, :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&. I'& B&0ά="'42&, ό3&, 1 :" 6(',ή Hά:1 B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" "80ώ 8B"0H&ί,"' 31, B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" =(%ά0'&, 3ό3"

2 8B"0Hά%%(8:& Cή31:1 "80ώ 6&' 3( "80ώ &,&3'2ά3&' ά2":& &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(. 7" &,3ί+"31 B"0ίB3>:1 3( "80ώ 8B(3'2ά3&' &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(. J" :3&+"0ά 3& 8Bό%('B& ="=(2έ,&, 2ί& &ύa1:1 3>, "B'3(6ί>, 3(8 =(%&0ί(8 B0(6&%"ί &,&3ί21:1 3(8 =(%&0ί(8. Jί& &ύa1:1 3>, "B'3(6ί>, 3(8 "80ώ B0(6&%"ί &,&3ί21:1 3(8 "80ώ. Fέ%(., 2" 3& 8Bό%('B& ="=(2έ,& :3&+"0ά, 2ί& B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή &,&3ί21:1 (8B(3ί21:1) 3(8 "80ώ, (=14"ί ά2":& :" &,&3ί21:1 (8B(3ί21:1) 3(8 "80ώ. 14.1! "#$%&ή( )*+,ά./&011ά*203+( K"6',(ύ2" 2" 2"0'6ά "04&%"ί& 6&' 3'. &4(0έ. :3'. (B(ί". "ί,&' ='&B0&42&3"ύ:'2& (H%. Krugman and Obstfeld (2012) 6&' Mark (2001) 4'& &,&%ύ:"'.). E ='"+,ή. &4(0ά :8,&%%ά42&3(. "ί,&' :31, (8:ί& έ,& ='"+,έ. &B(6",30>2έ,( =ί638( ='&B0&42&3"83ώ,. F& ='ά#(0&,(2ί:2&3& &4(0άC(,3&' 6&' B>%(ύ,3&' &Bό ='&B0&42&3"83έ. B(8 :3"4άC(,3&' :" 2"4ά%& ='"+,ή 30&B"C'6ά '=0ύ2&3&. )' ='&B0&42&3"83έ. ='&60&3(ύ, &B(+έ2&3&,(2':2ά3>,, 6&' 3(8. "ί,&',& 6ά,(8, 6έ0=1, &4(0άC(,3&. #+1,ά 6&' B(8%ώ,3&. &60'Hά. E &4(0ά &Bό 2"4ά%1 0"8:3ό313& 6&' 3( ό46(. 3>, :8,&%%&4ώ, "ί,&' 3"0ά:3'(.. ) ό46(. 3>, :8,&%%&4ώ, :" Aέ,( :8,ά%%&42& "ί,&' B(%ύ 2"4&%ύ3"0(. &Bό 3(, ό46( 3>, :8,&%%&4ώ, B(8 "ί,&' &B&0&ί313". 4'& 3( ='"+,έ. "2Bό0'(. G83ό :82H&ί,"' ='ό3' 3( 2"4&%ύ3"0( 2έ0(. 3>, :8,&%%&4ώ, 4ί,"3&' 4'& 6"0=(:6(B'6(ύ. %ό4(8.. E 3'2ή 3(8 =(%&0ί(8 :" Aέ,( :8,ά%%&42& 0,77 "80ώ &,ά =(%ά0'() 6&%"ί3&' 1 02%,33,.+,4")ή "0*4"+ί, (:" L80>B&M6(ύ. ό0(8.). F( &,3ί:30(#(, =1%&=ή 1 3'2ή ",ό.,(2ί:2&3(. :" =(%ά0'& 1,3 =(%ά0'& &,ά "80ώ) "ί,&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& :" G2"0'6&,'6(ύ. ό0(8.. Jί& &ύa1:1 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. :" "80>B&M6(ύ. ό0(8. :12&ί,"' ό3' 3( Aέ,( :8,ά%%&42& 8B(3ί21+16" έ,&,3' 3(8 =(%&0ί(8, ",ώ 2ί& &ύa1:1 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. :" &2"0'6&,'6(ύ. ό0(8. :12&ί,"' ό3' 3( Aέ,( :8,ά%%&42& &,&3'2ή+16" έ,&,3' 3(8 =(%&0ί(8. I",'6ώ. 8B(3ί21:1 ",ό.,(2ί:2&3(. B"0'::ό3"0". 2(,ά=". 3(8,(2ί:2&3(. 4'& 31, &4(0ά ",ό. =(%&0ί(8, 6&' &,&3ί21:1 %'4ό3"0". 2(,ά=" (, (0':2ό 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. :" &2"0'6&,'6(ύ. ό0(8., =1%&=ή =(%ά0'& &,ά "80ώ. G83ό :12&ί,"' ό3' 2ί& &ύa1:1 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. ':(=8,&2"ί 2" 3(8 "80ώ 6&' &B(=8,ά2>:1 3(8 =(%&0ί(8, B"0'::ό3"0& =(%ά0'& &,ά "80ώ. E 6&+12"0',ή "Aέ%'A1 31. ':(3'2ί&. 3(8 =(%&0ί(8 &Bέ,&,3' :3( "80ώ (:" G2"0'6&,'6(ύ. ό0(8.) B&0(8:'άC"3&' :3( *'ά40&22&

3 GBό 3( *'ά40&22& 14.1 ='&#&ί,"3&' 1 2"4ά%1 6&+12"0',ή 2"3&H%13ό313& 31. ':(3'2ί&., 6&+ώ. 6&' (' 6ύ6%(' &,&3ί21:1. 6&' 8B(3ί21:1. 3(8 "80ώ. Ό3&, =12'(804ή+16" 3( "80ώ, :3'. 3(8 1999, 1 ':(3'2ί& 3(8 &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'( ή3&, 1,179 =(%ά0'& &,ά "80ώ. I'& 3& B0ώ3& 3( "80ώ 8B(3'2ή+16" &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(, 2" 6&3ώ3&3( :12"ί( :3'. 26 )63>H0ί(8 2000, ό3&, έ#+&:" 3& 0,825 =(%ά0'& &,ά "80ώ. GBό 3'. 3( ( "80ώ &,&3'2ά3&' &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(, &, 1 &,&3ί21:1 &83ή B(%%έ. ='&682ά,:"'.. ) B0ώ3(. 6ύ6%(. 31. &,&3ί21:1. 3(8 "80ώ (%(6%10ώ+16" :3& 3έ%1 3(8 2004, ό3&, 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ έ#+&:" 3( 1,363 =(%ά0'& &,ά "80ώ. Έ,&. ="ύ3"0(. 30'"3ή. 6ύ6%(. &,&3ί21:1. 3(8 "80ώ A"6ί,1:" :3'. 3( '. 15 7"B3"2H0ί(8 3(8 2008, 12έ0& 6&3ά00"8: Lehman Brothers 6&' 12"0(21,ί& 6%"'=ί 4'& 31 ='"+,ή,(2':2&3'6ή 60ί:1 3(8 2008, 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ H0':6ό3&, :3( ':3(0'6ά 8P1%ό3"0( :12"ί( 31., 1,599 =(%ά0'& &,ά "80ώ. Jέ:& :" έ,& 2ή,& 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ 6&3&00"ύ:"' :3& 1,246 =(%ά0'& &,ά "80ώ (27 )63>H0ί(8 2008). Έ63(3", 1 ':(3'2ί& "80ώ =(%&0ί(8 ='&682&ί,"3&' :" έ,& "ύ0(. 2"3&Aύ 1,5 6&' 1,2 =(%&0ί>, &,ά "80ώ "+1ά,#+ 50# 4,#*6&#5έ(./&0110*έ( 839& )*+,ά./&011ά*203+( I'& 3( 2"4&%ύ3"0( 2έ0( "3&B(%"2'6ή. B"0'ό=(8, (' :8,&%%&4έ. 4'& 3& B"0'::ό3"0& ='"+,ώ. ='&B0&42&3"ύ:'2&,(2ί:2&3& 2έ:> 3(8 =(%&0ί(8 3>, EQG. F( =(%ά0'( 3>, EQG +">0"ί3&' 3( %ό+"0+, ό67+, 4'& 3'. :8,&%%&4έ. :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(.. I'& B&0ά="'42&, 4'&,& 2"3&30έP"' 6&,"ί. :3"0%ί,". :" =ύ( :8,&%%&4έ.. Jί& 4'&,& 2"3&30&B(ύ, (' :3"0%ί,". :" =(%ά0'&, 6&' 2ί& 4'&,& 2"3&30&B(ύ, 3& =(%ά0'& :" 4'έ,. Rό4> 3(8 Hά+(8. (2"4ά%(8 ό46(8 :8,&%%&4ώ,) 31. &4(0ά. 3(8 =(%&0ί(8, 3( 6ό:3(. &83ή '4>,'6ή. :8,&%%&4ή. "ί,&' :8,ή+>. 2'60ό3"0( &Bό 31, &B"8+"ί&. :8,&%%&4ή 3>, :3"0%',ώ, :" 4'έ,. J" 31, "':&4>4ή 3(8 "80ώ, :ή2"0& 6&' έ,& ="ύ3"0(,ό2':2& :31, B&46ό:2'& ('6(,(2ί&, &%%ά 3( =(%ά0'( B&0&2έ,"' 3( ='"+,έ.,(2':2&3'6ό 731, &4(0ά :8,&%%ά42&3(., =", 2B(0"ί,& 21 &A'(B('12έ,". =8,&3ό313". 6"0=ώ, &Bό 30'4>,'6έ. :8,&%%&4έ. :3& ='ά#(0&,(2ί:2&3&. I'& B&0ά="'42&, &, S1 "ί,&' ':(3'2ί& 31. :3"0%ί,&. :" =(%ά0'&, S2 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ :" =(%ά0'& 6&' S3 1 ':(3'2ί& 31. :3"0%ί,&. :" "80ώ, 6&' (' :8,&%%&4έ. 6ό:3(., :31, ':(00(Bί& =", 2B(0"ί B&0ά,& S1=S3 x S S S S S (14.1) 5 G, 1 (14.1), B(8 8B(="'6,ύ"' 31, &B(8:ί& =8,&3ό313&. 6"0=ώ, &Bό 30'4>,'6έ. :8,&%%&4έ. (arbitrage) B&0&H'άC"3&', (' ='&B0&42&3"83έ. +& 2B(0(ύ:&,,& 6ά,(8, 6έ0=1 &Bό 30'4>,'6έ. :8,&%%&4έ.. I'& B&0ά="'42&, :3'. 16 J&M( :3'. 11:00 B2 ώ0& L%%ά=(., (' ':(3'2ί". &83έ. ή3&,, 3

4 S 1 = 1,5958 S 2 = 1,2701 S 3 = 1,2560 F( 4',ό2",( 3>, =ύ( 3"%"83&ί>, ':(3'2'ώ, "ί,&' 1,5952 B(8 ='&#έ0"' &Bό 31, B0ώ31 ':(3'2ί& 2ό%'. :3( 3έ3&03( ="6&='6ό. )' &4(0&B>%1:ί". :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. "A&#&,ίC(8, ό%". 3'. =8,&3ό313". 6έ0=(8. &Bό 30'4>,'6έ. :8,&%%&4έ. 2"3&Aύ,(2':2ά3>, :039*+,ί$(./&0110*ώ& 839& )*+,ά./&011ά*203+( )' :8,&%%&4έ. :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. ='&60ί,(,3&' :" 30"'. H&:'6έ. 6&314(0ί".. E B0ώ31 "ί,&' (' 48έ6*20#' 02%,33,.έ' (spot), όb(8 1 &4(0&B>%1:ί& 6%"ί,"' ά2":& (:31, B0&42&3'6ό313& ",3ό. =ύ( 12"0ώ,). G83έ. B0(:='(0ίC(8, 3'. 48έ6*20#' "0*4"+ί#'. E ="ύ3"01 6&314(0ί& "ί,&' (' 02%,33,.έ',%4,33,.ώ% (swap), :3'. (B(ί". 3(,ό2':2& B(8 &4(0άC"3&' (B>%"ί3&') :ή2"0& +& "B&,&B>%1+"ί ("B&,&4(0&:3"ί) :" 2ί& 2"%%(,3'6ή 12"0(21,ί&. E 3'2ή 3ό:( 31. ό:( 6&' 31. 2"%%(,3'6ή. &4(0&B>%1:ί&. B0(:='(0ίC"3&' :ή2"0&. E ':(3'2ί& &,3&%%&4ή. (swap rate) "ί,&' 1 ='&#(0ά 2"3&Aύ 31. ':(3'2ί&. "B&,&4(0ά. ("B&,&Bώ%1:1.) 6&' 31. ':(3'2ί&. 31. Bώ%1:1. (&4(0ά.). E ':(3'2ί& 6&' 1 ':(3'2ί& &,3&%%&4ή. B0(:='(0ίC(8, 31, ;8*$#0+",)ή ':(3'2ί& (forward exchange rate). E 30ί31 6&314(0ί& "ί,&' (' ;8*$#0+",)έ' 02%,33,.έ' (forward transactions). G83έ. "ί,&' :12"0',έ. :82#>,ί"., 4'& 2"%%(,3'6ή &4(0&B>%1:ί& ",ό.,(2ί:2&3(.. E 3'2ή, 1 B(:ό313& 6&' 1 12"0(21,ί& 31. &,3&%%&4ή. (B0(+":2ί&) B0(:='(0ίC(,3&' :ή2"0&. Fέ3('". :8,&%%&4έ. 4ί,(,3&' 4'& 1 6&' 2 "H=(2ά="., 6&+ώ. 6&' 4'& 1, 3, 6 6&' 12 2ή,".. Rέ2" ό3' έ,&,ό2':2& :8,&%%ά:"3&' 2" 8B"03ί212& (premium) ό3&, 1 B0(+":2'&6ή ':(3'2ί& "ί,&' 8P1%ό3"01 &Bό 31, ':(3'2ί& (2" 3(, G2"0'6&,'6ό (0':2ό). 731, &,3ί+"31 B"0ίB3>:1 :8,&%%ά:"3&' 2" έ6b3>:1 (discount). E 2"4ά%1 B%"'(P1#ί& 3>, :8,&%%&4ώ, :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. "ί,&' :8,&%%&4έ. 2"3&Aύ ='&B0&42&3"83ώ,. )' :8,&%%&4έ. &,3&%%&4ώ, "ί,&' B"0ίB(8 3( 1/3 3(8 ό46(8 3>, :8,(%'6ώ, :8,&%%&4ώ,. )' B0(+":2'&6έ. :8,&%%&4έ. "ί,&' B(%ύ 2'60ό B(:(:3ό 3(8 :8,(%'6(ύ ό46(8. 712&,3'6ό 0ό%( :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. B&ίC(8, (' "80>6&3&+έ:"'., ή ),4,$έ0#"' 0# #28<%*+ί0+,4,. L80>,ό2':2& "ί,&' 2ί& 6&3ά+":1 :" Aέ,(,ό2':2&, "63ό. έ6=(:1. &83(ύ 3(8,(2ί:2&3(.. G, 6&' 6&%(ύ,3&' "80>,(2ί:2&3& 4'& ':3(0'6(ύ. %ό4(8., (' 6&3&+έ:"'. &83έ. =", "ί,&' &B&0&ί313& :31, L80ώB1. Jί& 6&3ά+":1 :" =(%ά0'& :" 2ί& 30άB"C& 3(8 R(,=ί,(8 "ί,&' 2ί& 6&3ά+":1 "80>=(%&0ί>,, ",ώ 2ί& 6&3ά+":1 :" 4'", :" 2ί& 30άB"C& 31. Tέ&. Uό061. "ί,&' 2ί& 4

5 6&3ά+":1 "80>4'έ,. )' B"0'::ό3"0". "80>6&3&+έ:"'. "ί,&' 6&3&+έ:"'. :3&+"0(ύ "B'3(6ί(8 2" B0(+":2ί". B(8 &,3&,&6%(ύ, &83έ. B(8 "ί,&' ='&+έ:'2". 4'& B0(+":2'&6έ. &4(0&B>%1:ί". :8,&%%ά42&3(.. F( LIBOR (London Interbank Offer Rate) "ί,&' 3( "B'3ό6'( :3( (B(ί( (' 30άB"C". "ί,&' ='&3"+"'2έ,".,& =&,"ί:(8, 680ί>. =(%ά0'& 6&' :3"0%ί,". :3'. B'( &A'όB':3". 30άB"C". 6&' B(8 :31, ='&30&B"C'6ή &4(0ά 3(8 R(,=ί,(8. *ά,"'& :" %'4ό3"0( &A'όB':3". 30άB"C". 6&' 8P1%ό3"0( "B'3ό6'( &Bό 3( LIBOR (premium). 3( EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) "ί,&' 3( "B'3ό6'( :3( (B(ί( (' 30άB"C". "ί,&' ='&3"+"'2έ,".,& =&,"ί:(8, "80ώ :3'. B'( &A'όB':3". 30άB"C". 6&' B(8 :31, ='&30&B"C'6ή &4(0ά 3(8 "80ώ (:31 V0&,6#(ύ031, 3( Q&0ί:', 3( J'%ά,( 6&' &%%(ύ). *ά,"'& :" %'4ό3"0( &A'όB':3". 30άB"C". 6&' 8P1%ό3"0( "B'3ό6'( &Bό 3( EURIBOR (premium). E "Aέ%'A1 3(8 EURIBOR &Bό 3( '& =ά,"'& 2ί&. "H=(2ά=&., 30'ώ, 21,ώ, 6&' =ώ="6& 21,ώ, B&0(8:'άC"3&' :3( *'ά40&22& E "Aέ%'A1 3>, (30ί21,>,) "B'3(6ί>, 3(8 =(%&0ί(8 6&' 3(8 2ά60(8 &Bό 3( 1964 ("80ώ &Bό 3( 1999) B&0(8:'άC"3&' :3( *'ά40&22& ! :01/22έ&9 =8+>/&02ί0 )' ':(3'2ί"., (' B0(+":2'&6έ. ':(3'2ί". 6&' 3& "B'3ό6'& 3>, "80>6&3&+έ:">, "A&03ώ,3&' 2"3&Aύ 3(8., 2έ:> 31. 6&%822έ,1. ':(=8,&2ί&. 3>, "B'3(6ί>,. G, i "ί,&' 3( "B'3ό6'& 2ί&. 6&3ά+":1. "80>=(%&0ί>, 4'& 2ί& B"0ί(=( t, i* 3( "B'3(6ί( 2ί&. 6&3ά+":1. "80>-"80ώ, S "ί,&' 1 ':(3'2ί& (=(%ά0'& &,ά "80ώ) 6&' F 1 B0(+":2'&6ή ':(3'2ί& 4'& 2ί& B"0ί(=(, 3ό3" B0έB"',& 1 6&%822έ,1 ':(=8,&2ί& 3>, "B'3(6ί>,. *1%&=ή, ό3' (' &B(=ό:"'. 3>, =ύ( "80>6&3&+έ:">, (B(8 3(, ί='( 6ί,=8,(, 4'&3ί "6=ί=(,3&' &Bό 31, ί='& 30άB"C&), B0έB"',& "ί,&' ':(=ύ,&2". ό3&, "6#0άC(,3&' :" 6(',ό,ό2':2&. 7" &,3ί+":1 B"0ίB3>:1, 6&,"ί. =", +& ή3&, ='&3"+"'2έ,(.,& ='&60&3ή:"' 31, "80>6&3ά+":1 2" 31 2'60ό3"01 &Bό=(:1. 731, ':(00(Bί&, (' "80>6&3&+έ:"'. +& B0έB"',& 3'. ί='". &B(=ό:"'. :" 6ά+",ό2':2&, &,"A&03ή3>. 3(8 &, "ί,&' "6B"#0&:2έ,". :" =(%ά0'& ή :" "80ώ. G83ό :12&ί,"' ό3', 1+ i t = (1+ i t * ) F t S t S S S S S S S S S (14.2) 5

6 G, 1 (14.2) B&0&H'άC"3&', όb>. 6&' 4'& 3'. 30'4>,'6έ. :8,&%%&4έ., B"0'+ώ0'& :8,&%%&4ώ, "A':(00όB1:1. (arbitrage) B(8 +& "A&#&,ί:(8, 3& όb('& B"0'+ώ0'& 6έ0=(8. 6&' +& (=14ή:(8, :31, (14.2). E (14.2) :8,"Bά4"3&' ό3', F t = 1+ i t 1+ i S * t = 1+ i * t i t * t 1+ i t S t SS S S S S S S (14.3) E ='&#(0ά 3>, "B'3(6ί>, B0(:='(0ίC"' 3( &, 1 B0(+":2'&6ή ':(3'2ί& +& :8,"Bά4"3&' 8B"03ί212& (premium) ή έ6b3>:1 (discount) :" 2" 31, ':(3'2ί&. G, 3( "B'3ό6'( 3>, "80>6&3&+έ:">, :" =(%ά0'& "ί,&' 8P1%ό3"0( &Bό 3( "B'3ό6'( 3>, 6&3&+έ:">, :" "80ώ, 3ό3" 3( "80ώ &,3&%%ά:"3&' 2" 8B"03ί212& :31, B0(+":2'&6ή &4(0ά :8,&%%ά42&3(., =1%&=ή 1 B0(+":2'&6ή 3(8 ':(3'2ί& "ί,&' 8P1%ό3"01 &Bό 31, ':(3'2ί&. 7" &,3ί+"31 B"0ίB3>:1 3( "80ώ &,3&%%ά:"3&' 2" έ6b3>:1 :31, B0(+":2'&6ή &4(0ά :8,&%%ά42&3(.. I'& B&0ά="'42&, :3'. 15 J&03ί(8 2012, 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ ή3&, 1,2775 =(%ά0'& &,ά "80ώ, 1 B0(+":2'&6ή ",ό. 21,ό. ή3&, 1,2776 (8B"03ί212& 0,1% :" "3ή:'& Hά:1), 6&' 1 B0(+":2'&6ή ",ό. έ3(8. ή3&, 1,2842 (8B"03ί212& 0,5% :" "3ή:'& Hά:1). E (14.2) B(%%έ. #(0έ. "6#0άC"3&' 2" Hά:1 31 %(4&0'+2'6ή 31. B0(:έ44':1, i t i t * + f t s t SS S S S S S S S S (14.5) όb(8 f=ln(f), s=ln(s). 14.3! =8+>/&02ί0 F( 6έ0=(. &Bό 2ί& B0(+":2'&6ή :8,&%%&4ή :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. ':(ύ3&' 2" 31 ='&#(0ά 31. B0(+":2'&6ή. ':(3'2ί&. &Bό 31, ':(3'2ί&, 31 :3'42ή %ήa B0(+":2ί&..!&3ά :8,έB"'&, 31 :3'42ή 31. :ύ,&p B0(+":2'&6ή. :8,&%%&4ή., 2" 31 8Bό+":1 31. (8="3"0ό313&. &Bέ,&,3' :3(, 6ί,=8,( (risk neutrality), +& B0έB"',& F t = E t (S t +1 ) S S S S S S S S S S (14.6) όb(8 = "ί,&' ( 3"%":3ή. 2&+12&3'6ώ, B0(:=(6'ώ,. E (14.6) %έ"' ό3' 6ά3> &Bό :8,+ή6". (8="3"0ό313&. &Bέ,&,3' :3(, 6ί,=8,(, 1 B0(+":2'&6ή ':(3'2ί& +& B0έB"',& ':(ύ3&' 2" 31 2&+12&3'6ή ((0+(%(4'6ή) B0(:=(6ί& 4'& 31, 3'2ή 31. ':(3'2ί&. 31 :3'42ή 31. %ήa B0(+":2ί&.. 6

7 G,3'6&+':3ώ,3&. 31, (14.6) :31, (14.2), 31,,)ά32;47 "0*?2%,+ί, 4<% #;"4*)ί<%. 1+ i t = (1+ i t * ) E t (S t +1 ) S t S S S S S S S S (14.7) E :8,+ή61 &83ή 40ά#"3&' 6&' 2" 31 %(4&0'+2'6ή 31. B0(:έ44':1, i t i t * + E t (s t +1 ) s t S S S S S S S S S (14.8) ή >., i t i t * + E t (S t +1 ) S t S t S S S S S S S S S (14.9) G, 1 (14.7) B&0&H'άC"3&', +& 1 =8,&3ό313& B0&42&3(B(ί1:1. B0(=(6>2έ,>, 6"0=ώ,, 2έ:> 31. :30&314'6ή.,& =&,"ίc":&' :" έ,&,ό2':2& 6&',& =&,"ίc"'. &6ά%8B3& :" έ,& ά%%(. G83ά 3& B0(:=(6ώ2",& 6έ0=1 +& (=14ή:(8, :" "A'::(0(B13'6έ. :8,&%%&4έ. (arbitrage) B(8 +& (=14ή:(8, :31, (14.7). E :8,+ή &6ά%8B31. ':(=8,&2ί&. 3>, "80έ>. :31 ='"+,ή 2&60(('6(,(2'6ή, >. 2ί& B0ώ31 B0(:έ44':1 :3'. :8,+ή6". ':(00(Bί&. 3>, 6&' :3( B0(:='(0':2ό 3>, :8,&%%&42&3'6ώ, ':(3'2'ώ, A B,+8>#+,#82ό( 36&./&0110*203#5ώ& =8+3#2#ώ&. JB(0(ύ2" 31, :8,+ή61 ':(00(Bί&. :3'. B0(6"'2έ,(8,& &,&%ύ:(82" 3( B0(:='(0':2ό 3>, :8,&%%&42&3'6ώ, ':(3'2'ώ,. GBό 31, (14.7), "B'%ύ(,3&. 4'& 31 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&, S t = 1+ i * t E t S t +1 S S S S S S S S S (14.10) 1+ i t I'& B&0ά="'42&, &, S "ί,&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ ($ &,ά ), i* 3( "B'3ό6'( 31. L80>Cώ,1. 6&' i 3( "B'3ό6'( 3>, EQG, 1 (14.10) :8,"Bά4"3&', S $,t = 1+ i EU,t 1+ i US,t E t S $,t +1 S S S S S S S S (14.11) H (14.11) 2&. 8B(="'6,ύ"' 3(8. 30"'. B&0ά4(,3". B(8 B0(:='(0ίC(8, 31, :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ. 7

8 Q0ώ3(,, 3( "B'3ό6'( 3(8 =(%&0ί(8. Ό:( 8P1%ό3"0( "ί,&' 3( "B'3ό6'( 3(8 =(%&0ί(8, 3ό:( 2'60ό3"01 "ί,&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ :" 2" 31, B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή ':(3'2ί&. J" ά%%& %ό4'&, ά,(=(. 3>, "B'3(6ί>, 3(8 =(%&0ί(8 H"%3'ώ,"' 31 &,3&%%&4ή. 3(8 =(%&0ί(8 2" 3( "80ώ, 6&' 2"'ώ,"' 31 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ :" =(%ά0'&. *"ύ3"0(. B&0ά4>, "ί,&' 3& "80>B&M6ά "B'3ό6'&. Ό:( 8P1%ό3"0( "ί,&' 3( "B'3ό6'( 3(8 "80ώ, 3ό:( 8P1%ό3"01 "ί,&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ :" 2" 31, B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή ':(3'2ί&. J" ά%%& %ό4'&, ά,(=(. 3>, "B'3(6ί>, 3(8 "80ώ "B'="',ώ,"' 31 &,3&%%&4ή. 3(8 =(%&0ί(8 2" 3( "80ώ, 6&' &8Aά,"' 31 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ. F0ί3(. B&0ά4>, "ί,&' 1 B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή ':(3'2ί&. Ό:( 8P1%ό3"01 "ί,&' 1 B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή ':(3'2ί&, 3ό:( 8P1%ό3"01 "ί,&' 6&' 1 ':(3'2ί&. Q&0ά4(,3"., "63ό. 3>, "B'3(6ί>,, B(8 (=14(ύ, :" B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή 3(8 "80ώ, 3( "80ώ &2έ:>., 2έ:> 31. &6ά%8B31. ':(=8,&2ί&. 3>, "B'3(6ί>,. Q&0ά4(,3". B(8 (=14(ύ, :" B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή 8B(3ί21:1 3(8 "80ώ &B(=8,&2ώ,(8, 3( "80ώ &2έ:>.. )' "B'B3ώ:"'. &83ώ, 3>, 30'ώ, B&0&4ό,3>, 2B(0(ύ,,& &,&%8+(ύ, 6&' ='&40&22&3'6ά. I'&,& 6ά,(82" 6ά3' 3έ3('(, 31 (14.9). E &0':3"0ή B%"80ά 31. (14.9) 8B(="'6,ύ"' 31, &Bό=(:1 :" =(%ά0'& 2'&. "80>6&3ά+":1. =(%&0ί>,, ",ώ 1 ="A'ά B%"80ά 31, &Bό=(:1 :" =(%ά0'& 2'&. "80>6&3ά+":1. :" "80ώ. J" ="=(2έ,". 3'. B0(:=(6ί". 4'& 31 2"%%(,3'6ή 3'2ή 31. ':(3'2ί&., 1 ="A'ά B%"80ά 31. (14.9) :8,"Bά4"3&' 2ί& &0,13'6ή 2"3&Aύ 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. 3(8 =(%&0ί(8 6&' 31. &Bό=(:1. :" =(%ά0'& 2'&. "80>6&3ά+":1. :" "80ώ. Ό:( 8P1%ό3"0( "ί,&' 3( S, 3ό:( 2'60ό3"01 "ί,&' 1 B0(:=(6ώ2",1 8B(3ί21:1 3(8 =(%&0ί(8 4'& ="=(2έ,". B0(:=(6ί". 4'& 31 2"%%(,3'6ή 3'2ή 31. ':(3'2ί&.. E (14.9) &,&B&0ί:3&3&' :3( *'ά40&22& 14.3, 3( (B(ί( H(1+ά :31, 6&3&,ό1:1 3(8 B0(:='(0':2(ύ 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&.. E B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 2'&. "80>6&3ά+":1. =(%&0ί>, :" =(%ά0'& B&0ί:3&3&' &Bό 31, 6ά+"31 40&22ή, 6&+ώ. 1 &Bό=(:1 &83ή "ί,&' &,"Aά031:1 &Bό 31 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&. E B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 2'&. "80>6&3ά+":1. "80ώ :" =(%ά0'& B&0ί:3&3&' &Bό 31, 6&2Bύ%1 2" 31, &0,13'6ή 6%ί:1, 6&+ώ. ό:( 8P1%ό3"01 "ί,&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&, 3ό:( 2'60ό3"01 "ί,&' 1 B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή &,&3ί21:1 3(8 "80ώ, 4'& ="=(2έ,". B0(:=(6ί". 4'& 31, 3'2ή 31. 2"%%(,3'6ή. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&.. E :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& ':(00(Bί&. B0(:='(0ίC"3&' :3( :12"ί( S1 :3( (B(ί( 1 B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 2'&. "80>6&3ά+":1.?*3,8ί<% (:" =(%ά0'&) ':(ύ3&' 2" 31, B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 2'&. "80>6&3ά+":1. #28ώ (:" =(%ά0'&). )B('&=ήB(3" ά%%1 ':(3'2ί& =", "ί,&' ':(3'2ί& ':(00(Bί&. 6&' B0(6&%"ί 8

9 ά2":& 6',ή:"'. &Bό 3( έ,&,ό2':2& :3( ά%%( B(8 (=14(ύ, :31 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& ':(00(Bί&. S1. I'& B&0ά="'42&, :31, ':(3'2ί& S2 1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" "80ώ "ί,&' 2'60ό3"01 &Bό 31, &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" =(%ά0'&, 2" &B(3έ%":2&,& 2"3&6ί,1+(ύ, 6&3&+έ:"'. &Bό 3( "80ώ :3( =(%ά0'( 6&',& 1 ':(3'2ί& 3(8 =(%&0ί(8. G,3ί+"3&, :31, ':(3'2ί& S3 1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" "80ώ "ί,&' 2"4&%ύ3"01 &Bό 31, &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" =(%ά0'&, 2" &B(3έ%":2&,& 2"3&6ί,1+(ύ, 6&3&+έ:"'. &Bό 3( =(%ά0'( :3( "80ώ 6&',& 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ. E 2ό,1 ':(00(Bί& "ί,&' :31, ':(3'2ί& S1. 73( *'ά40&22& 14.4 "A"3άC(82" 3'. "B'B3ώ:"'. 2'&. 2"ί>:1. 3(8 "B'3(6ί(8 3(8 =(%&0ί(8. G83ή 2"3&6',"ί 31, &Bό=(:1 3(8 =(%&0ί(8 B0(. 3& &0':3"0ά, 2" &B(3έ%":2& 31, 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. 3(8 "80ώ. 73( *'ά40&22& 14.5 "A"3άC(82" 3'. "B'B3ώ:"'. 2'&. 2"ί>:1. 3(8 "B'3(6ί(8 3(8 "80ώ. G83ή 2"3&6',"ί 31, 6&2Bύ%1 B0(:=(6ώ2",1. &Bό=(:1. 3(8 "80ώ B0(. 3& &0':3"0ά, 2" &B(3έ%":2& 31, B3ώ:1 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. 3(8 "80ώ. Fέ%(., :3( *'ά40&22& 14.6 "A"3άC(82" 3'. "B'B3ώ:"'. 2'&. B0(:=(6ώ2",1. 2"%%(,3'6ή. B3ώ:1. 3(8 "80ώ (4'& B&0ά="'42& %ό4> 3>, =12(:'(,(2'6ώ, B0(H%12ά3>, 31. "80>Cώ,1.). G83ή 2"3&6',"ί 31, 6&2Bύ%1 B0(:=(6ώ2",1. &Bό=(:1. 3(8 "80ώ B0(. 3& &0':3"0ά, 2" &B(3έ%":2& 31, B3ώ:1 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. 3(8 "80ώ. )' B0(:=(6ί". 4'& 2"%%(,3'6έ. 2"3&H(%έ. 31. ':(3'2ί&. "ί,&' H&:'6ό. B0(:='(0':3'6ό. B&0ά4>, 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&.. )B('&=ήB(3" "Aέ%'A1 =12'(804"ί B0(:=(6ί". 4'& 2"%%(,3'6ή 2"3&H(%ή 31. ':(3'2ί&., (=14"ί ά2":& :" 2"3&H(%ή 31. ':(3'2ί&. B0(. 31, ί='& 6&3"ύ+8,:1. )' :8,&%%&42&3'6έ. ':(3'2ί". B0(:='(0ίC(,3&' :3'. )' 680'ό3"0(' B&0ά4(,3". B(8 =0&:310'(B('(ύ,3&' :" &83έ. "ί,&' 30&B"C'6ά '=0ύ2&3&, B(%8"+,'6έ. 21 '=0ύ2&3& 6&' 6",30'6έ. 30άB"C".. )' 30άB"C". έ,& 6",30'6ό 0ό%( 6&+ώ. ='"86(%ύ,(8, 3'. &,3&%%&4έ. 30&B"C'6ώ, 6&3&+έ:">, :" ='ά#(0&,(2ί:2&3&, B(8 &B(3"%(ύ, 3( 2"4&%ύ3"0( ό46( 3>, :8,&%%&4ώ, :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(.. E ='"+,ή. &4(0ά :8,&%%ά42&3(. "ί,&' :31, (8:ί& 2ί& ",(B('12έ,1 B&46ό:2'& &4(0ά B(8 %"'3(804"ί 24 ώ0". 3( 24ώ0(. F( 2"4&%ύ3"0( 2έ0(. 3>, :8,&%%&4ώ, :" Aέ,( :8,ά%%&42& "ί,&' :8,&%%&4έ., &%%ά 2"4ά%( 2έ0(. "ί,&' :82#>,ί". &,3&%%&4ώ, 6&' έ,& 2'60ό 2έ0(. B0(+":2'&6έ. :8,&%%&4έ.. 73'. :82#>,ί". &,3&%%&4ώ, 6&' 3'. B0(+":2'&6έ. 9

10 :8,&%%&4έ. :82#>,ί& 2"3&Aύ 3>, 2"0ώ, 4'& 2"%%(,3'6ή &,3&%%&4ή,(2':2ά3>, :" B0(6&+(0':2έ,1 3'2ή. G,3ί+"3&, (' :8,&%%&4έ. "66&+&0ίC(,3&' ά2":&.!&+ώ. 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& "ί,&' 1 3'2ή (,(2':2ά3>,), ( 6&+(0':2ό. 31. B0&42&3(B('"ί3&' όb>. 6&' 4'& ό%& E ':(00(Bί& :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. &B&'3"ί "Aί:>:1 3>, &B(=ό:">, B(8 "ί,&' "6B"#0&:2έ,& :" ='&#(0"3'6ά,(2ί:2&3&, ό3&, (' &B(=ό:"'. 2"30(ύ,3&' :" 6(',ή Hά:1. G83ή "ί,&' 1 Hά:1 31. ':(=8,&2ί&. 3>, "B'3(6ί>,. I'& ="=(2έ,& "B'3ό6'& 6&3&+έ:">, "6B"#0&:2έ,>, :" ='ά#(0&,(2ί:2&3&, 6&' 4'& ="=(2έ,". B0(:=(6ί". 4'& 31 2"%%(,3'6ή "Aέ%'A1 31. ':(3'2ί&., 1 ':(=8,&2ί& 3>, "B'3(6ί>, B0(:='(0ίC"' 31, :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&. I'& B&0ά="'42&, ό3&, 1 :" 6(',ή Hά:1 B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" "80ώ 8B"0H&ί,"' 31, B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" =(%ά0'&, 3ό3" 3( "80ώ &,&3'2ά3&' ά2":& &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(. 7" &,3ί+"31 B"0ίB3>:1 3( "80ώ 8B(3'2ά3&' &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(. J" 3& 8Bό%('B& ="=(2έ,& :3&+"0ά, 2ί& &ύa1:1 3>, "B'3(6ί>, 3(8 =(%&0ί(8 B0(6&%"ί &,&3ί21:1 3(8 =(%&0ί(8. Jί& &ύa1:1 3>, "B'3(6ί>, 3(8 "80ώ B0(6&%"ί &,&3ί21:1 3(8 "80ώ. Fέ%(., 2" 3& 8Bό%('B& ="=(2έ,& :3&+"0ά, 2ί& B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή &,&3ί21:1 (8B(3ί21:1) 3(8 "80ώ, (=14"ί ά2":& :" &,&3ί21:1 (8B(3ί21:1) 3(8 "80ώ. 10

11 *'ά40&22& 14.1 E LAέ%'A :(3'2ί&. 3(8 L80ώ &Bέ,&,3' :3( *(%%ά0'( ($ &,ά ) $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4/1/99$ 4/1/00$ 4/1/01$ 4/1/02$ 4/1/03$ 4/1/04$ 4/1/05$ 4/1/06$ 4/1/07$ 4/1/08$ 4/1/09$ 4/1/10$ 4/1/11$ 4/1/12$ 4/1/13$ Q14ή: L80>B&M6ή!",30'6ή F0άB"C& 11

12 *'ά40&22& 14.2 LB'3ό6'& EURIBOR 12

13 *'ά40&22& 14.2 F0'21,'&ί& LB'3ό6'& L80ώ 6&' *(%&0ί( # # # # # # 8.000# 6.000# 4.000# 2.000# 0.000# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # $#ΗΠΑ# DM#&# # Q14ή: )04&,':2ό. )'6(,(2'6ή. 78,"04&:ί&. 6&' G,άB38A1. ())7G). 13

14 *'ά40&22& 14.3 ) Q0(:='(0':2ό ,&%%&42&3'6ή. 9:(3'2ί&. L80ώ 6&' *(%&0ί(8 Συναλλαγματική Ισοτιμία $/ Απόδοση Κατάθεσης σε Δολάρια S 2 S 1 Προσδοκώµενη Απόδοση Κατάθεσης σε Ευρώ S 3 i $ Ποσοστό Απόδοσης σε Δολάρια 14

15 *'ά40&22& 14.4 J"ί>:1 3>, LB'3(6ί>, *(%&0ί(8 Συναλλαγματική Ισοτιμία $/ Απόδοση Κατάθεσης σε Δολάρια S 2 S 1 Προσδοκώµενη Απόδοση Κατάθεσης σε Ευρώ i $ i $ Ποσοστό Απόδοσης σε Δολάρια 15

16 *'ά40&22& 14.5 J"ί>:1 3>, LB'3(6ί>, L80ώ Συναλλαγματική Ισοτιμία $/ Απόδοση Κατάθεσης σε Δολάρια S 1 Προσδοκώµενη Απόδοση Κατάθεσης σε Ευρώ S 2 i $ Ποσοστό Απόδοσης σε Δολάρια 16

17 *'ά40&22& 14.6 Q0(:=(6ώ2",1 J"%%(,3'6ή UB(3ί21:1 3(8 L80ώ Συναλλαγματική Ισοτιμία $/ Απόδοση Κατάθεσης σε Δολάρια S 1 Προσδοκώµενη Απόδοση Κατάθεσης σε Ευρώ S 2 i $ Ποσοστό Απόδοσης σε Δολάρια 17

18 X'H%'(40&#ί& Krugman P. and M. Obstfeld (2012), International Economics: Theory and Policy, Pearson, London. Mark Nelson (2001), International Macroeconomics and Finance, Blackwell, Oxford. 18

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Accrued interests : δεδουλευμένοι τόκοι. Association Cambiste International - ACI. Τhe financial markets association

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Διπλωματική Εργασία Άρη Αποστόλου Πτυχιούχος Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ

!#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ L'ώ+;(? I%(;(3/(ύ#7?, =->?1ή7 @-(+1+,-(ή!"#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ 9( )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& ()15) :72'(*+;ή=7/" 2"4ά 47> /&4ά++"*37 4(* 3*34ή2&4(? 34&="+ώ> '3(4'2'ώ>

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα, 10434. Τηλ: 2108203364. Ηλεκτρονική αλληλογραφία: episcopos@aueb.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Εισαγωγικό Πλαίσιο Θεόδωρος Συριόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η έννοια της διαχείρισης κινδύνου (risk management), όπως αναφέρεται στη σύγχρονη χρηματοοικονομική,

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2011. 2008-, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Τραπεζική, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Σεπτέμβριος 2011. 2008-, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Τραπεζική, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Περικλής Γκόγκας Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης και Διεθνών Οικονομικών Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Κομοτηνή 69100, Τηλ. +30 2310 321930, Κιν.

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 11 )& *+,&%"ί&, (' *.'./ώ1"'2 3&' (' 4"15(ί /62 7'"89(ύ2 *5.(+'3ή2 <(%'/'3ή2

!#ά%&'( 11 )& *+,&%ί&, (' *.'./ώ1'2 3&' (' 415(ί /62 7'89(ύ2 *5.(+'3ή2 <(%'/'3ή2 G'ώ+,(2 H%(,(13(ύ#62,!"#$%ή' (")*%*+")ή )," -,.)ό0+", (")*%*+ί,!"#ά%&'( 11 )& *+,&%"ί&, (' *.'./ώ1"'2 3&' (' 4"15(ί /62 7'"89(ύ2 *5.(+'3ή2

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονοµικής Επιστήµης στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1990.

Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονοµικής Επιστήµης στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1990. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονοµικής Επιστήµης στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1990. Από τον Σεπτέµβριο του 1996 έως τον Οκτώβριο του 2009 ήταν µέλος της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα Χηματοοικονομικά Παράγωγα 1 1.1 Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι και Χρηματιστήριο...1 1.1.1 Το Χρηματιστήριο Αθηνών...4 1.2 Ιστορία των Παραγώγων...5 1.2.1 Τα Παράγωγα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2006. Γεώργιος Π. Κουρέτας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2006. Γεώργιος Π. Κουρέτας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2006 Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα : Γεώργιος Π. Κουρέτας Ηµεροµηνία Γέννησης : 15 Νοεµβρίου 1959 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΧΑΑ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΧΑΑ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 21 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2008), σελ 283-290 Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΧΑΑ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διατριβή προς μερική εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου Ιανουάριος 2014 Τρέχουσα απασχόληση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπουδές: 1980-84:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί συγκροτούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 1 χώρας

Ποιοί συγκροτούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 1 χώρας Πολλές φορές οι Α.Ε. που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο κάνουν το λεγόμενο split ( διάσπαση): Επειδή με το χρόνο η αξία 1 μετοχής μπορεί να ανέβει σημαντικά και έτσι να μη γίνεται ελκυστική σπάνε τη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014)

Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Σαράντης Kαλυβίτης Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Γραφείο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 10434 Τηλ: (30)2108203151, Fax: (30)2108214122 e-mail: skalyvitis@aueb.gr Προσωπική ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Όνομα : Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : ΜΟΣΧΟΣ Δημήτριος Μάρκος Κωνσταντινούπολη Τίτλοι Σπουδών 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Σχολή, Τμήμα Οικονομικό, 1975. 2. Μaster

Διαβάστε περισσότερα

Εποµένως, µια συναλλαγµατική ισοτιµία είναι µια τιµή, συγκεκριµένα είναι η σχετική τιµή δύο νοµισµάτων.

Εποµένως, µια συναλλαγµατική ισοτιµία είναι µια τιµή, συγκεκριµένα είναι η σχετική τιµή δύο νοµισµάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Το διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον απαιτεί εµπόριο και επενδύσεις σε στοιχεία που είναι χαρακτηρισµένα σε διαφορετικά νοµίσµατα. Οι «ξένες» απαιτήσεις και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβλητότητα στο ελληνικό και στα διεθνή χρηματιστήρια κατά την περίοδο 2006-2008

Μεταβλητότητα στο ελληνικό και στα διεθνή χρηματιστήρια κατά την περίοδο 2006-2008 Μεταβλητότητα στο ελληνικό και στα διεθνή χρηματιστήρια κατά την περίοδο 2006-2008 Γεώργιος Σκιαδόπουλος Αναπληρωτής ΚαθηγητήΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιούλιος 2015

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιούλιος 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούλιος 2015 Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Γεώργιος Π. Κουρέτας Ημερομηνία Γέννησης : 15 Νοεμβρίου 1959 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ALPHA

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ IAX. ΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 3,582,430.97 94.44% Καταθέσεις Όψεως 0.00 0.00% Σύνολο I.1. 3,582,430.97 94.44% - ΕΓΕ Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Α. Διάφοροι ορισμοί απόδοσης ή επιτοκίων Spot rate Spot rate: ορίζεται ως η απόδοση του ομολόγου του ομολόγου χωρίς τοκομερίδιο. Αποτελεί συγχρόνως και την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Πλάτων Μονοκρούσος. βοηθοσ γενικοσ διευθυντησ επικεφαλησ διευθυνσησ τρεχουσασ οικονομικησ αναλυσησ Eurobank EFG

Δρ Πλάτων Μονοκρούσος. βοηθοσ γενικοσ διευθυντησ επικεφαλησ διευθυνσησ τρεχουσασ οικονομικησ αναλυσησ Eurobank EFG Ερμηνεύοντας τα περιθώρια απόδοσης των κυβερνητικών ομολόγων της ευρωζώνης την περίοδο που ακολούθησε το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Δρ Πλάτων Μονοκρούσος βοηθοσ γενικοσ διευθυντησ

Διαβάστε περισσότερα

Fax. 2108226203 email: kouretas@aueb.gr. Commercial and Macrostabilization Policies Under Alternative. University of Notre Dame, U.S.A.

Fax. 2108226203 email: kouretas@aueb.gr. Commercial and Macrostabilization Policies Under Alternative. University of Notre Dame, U.S.A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Απρίλιος 2013 Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα : Γεώργιος Π. Κουρέτας Ηµεροµηνία Γέννησης : 15 Νοεµβρίου 1959 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2009 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 12-14 105 64 ΑΘΗΝΑΙ. ΤΗΛ.: 210 3742800, FAX: 210 3242790 Alpha

Διαβάστε περισσότερα