!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί".

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί"."

Transcript

1 I'ώ04(. G%(4(:6(ύ#1.,!"#$%ή' (")*%*+")ή )," -,.)ό0+", (")*%*+ί,!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί". 73( 6"#ά%&'( &83ό &,&%ύ(82" 31 ='ά0+0>:1 3>, 6&' 31 2"3&Aύ "B'3(6ί>, 6&' ':(3'2'ώ, :" &,('63έ. ('6(,(2ί".. )' :8,&%%&42&3'6έ. ':(3'2ί". B0(:='(0ίC(,3&' :3'. )' 680'ό3"0(' B&0ά4(,3". B(8 =0&:310'(B('(ύ,3&' :" &83έ. "ί,&' 30&B"C'6ά '=0ύ2&3&, B(%8"+,'6έ. 21 '=0ύ2&3& 6&' 6",30'6έ. 30άB"C".. )' 30άB"C". έ,& 6",30'6ό 0ό%( 6&+ώ. ='"86(%ύ,(8, 3'. &,3&%%&4έ. 30&B"C'6ώ, 6&3&+έ:">, :" ='ά#(0&,(2ί:2&3&, B(8 &B(3"%(ύ, 3( 2"4&%ύ3"0( ό46( 3>, :8,&%%&4ώ, :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(.. E ='"+,ή. &4(0ά :8,&%%ά42&3(. "ί,&' :31, (8:ί& 2ί& ",(B('12έ,1 B&46ό:2'& &4(0ά B(8 %"'3(804"ί 24 ώ0". 3( 24ώ0(. F( 2"4&%ύ3"0( 2έ0(. 3>, :8,&%%&4ώ, :" Aέ,( :8,ά%%&42& "ί,&' :8,&%%&4έ., &%%ά 2"4ά%( 2έ0(. "ί,&' :82#>,ί". &,3&%%&4ώ, 6&' B0(+":2'&6έ. :8,&%%&4έ.. 73'. :82#>,ί". &,3&%%&4ώ, 6&' 3'. B0(+":2'&6έ. :8,&%%&4έ. :82#>,ί& 2"3&Aύ 3>, 2"0ώ, 4'& 2"%%(,3'6ή &,3&%%&4ή,(2':2ά3>, :" B0(6&+(0':2έ,1 3'2ή. G,3ί+"3&, (' :8,&%%&4έ. "66&+&0ίC(,3&' ά2":&. 73'. :8,&%%&4έ. 6&+(0ίC"3&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& (spot), ",ώ :3'. :82#>,ί". &,3&%%&4ώ, 6&' 3'. B0(+":2'&6έ. :8,&%%&4έ. 6&+(0ίC"3&' 1 B0(+":2'&6ή :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&.!&+ώ. 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& "ί,&' 1 3'2ή (,(2':2ά3>,), ( 6&+(0':2ό. 31. B0&42&3(B('"ί3&' όb>. 6&' 4'& ό%& E ':(00(Bί& :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. &B&'3"ί "Aί:>:1 3>, &B(=ό:">, B(8 "ί,&' "6B"#0&:2έ,& :" ='&#(0"3'6ά,(2ί:2&3&, ό3&, (' &B(=ό:"'. 2"30(ύ,3&' :" 6(',ή Hά:1. G83ή "ί,&' 1 Hά:1 31. ':(=8,&2ί&. 3>, "B'3(6ί>,. I'& ="=(2έ,& "B'3ό6'& 6&3&+έ:">, "6B"#0&:2έ,>, :" ='ά#(0&,(2ί:2&3&, 6&' 4'& ="=(2έ,". B0(:=(6ί". 4'& 31 2"%%(,3'6ή "Aέ%'A1 31. ':(3'2ί&., 1 &6ά%8B31 ':(=8,&2ί& 3>, "B'3(6ί>, B0(:='(0ίC"' 31, :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&. I'& B&0ά="'42&, ό3&, 1 :" 6(',ή Hά:1 B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" "80ώ 8B"0H&ί,"' 31, B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" =(%ά0'&, 3ό3"

2 8B"0Hά%%(8:& Cή31:1 "80ώ 6&' 3( "80ώ &,&3'2ά3&' ά2":& &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(. 7" &,3ί+"31 B"0ίB3>:1 3( "80ώ 8B(3'2ά3&' &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(. J" :3&+"0ά 3& 8Bό%('B& ="=(2έ,&, 2ί& &ύa1:1 3>, "B'3(6ί>, 3(8 =(%&0ί(8 B0(6&%"ί &,&3ί21:1 3(8 =(%&0ί(8. Jί& &ύa1:1 3>, "B'3(6ί>, 3(8 "80ώ B0(6&%"ί &,&3ί21:1 3(8 "80ώ. Fέ%(., 2" 3& 8Bό%('B& ="=(2έ,& :3&+"0ά, 2ί& B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή &,&3ί21:1 (8B(3ί21:1) 3(8 "80ώ, (=14"ί ά2":& :" &,&3ί21:1 (8B(3ί21:1) 3(8 "80ώ. 14.1! "#$%&ή( )*+,ά./&011ά*203+( K"6',(ύ2" 2" 2"0'6ά "04&%"ί& 6&' 3'. &4(0έ. :3'. (B(ί". "ί,&' ='&B0&42&3"ύ:'2& (H%. Krugman and Obstfeld (2012) 6&' Mark (2001) 4'& &,&%ύ:"'.). E ='"+,ή. &4(0ά :8,&%%ά42&3(. "ί,&' :31, (8:ί& έ,& ='"+,έ. &B(6",30>2έ,( =ί638( ='&B0&42&3"83ώ,. F& ='ά#(0&,(2ί:2&3& &4(0άC(,3&' 6&' B>%(ύ,3&' &Bό ='&B0&42&3"83έ. B(8 :3"4άC(,3&' :" 2"4ά%& ='"+,ή 30&B"C'6ά '=0ύ2&3&. )' ='&B0&42&3"83έ. ='&60&3(ύ, &B(+έ2&3&,(2':2ά3>,, 6&' 3(8. "ί,&',& 6ά,(8, 6έ0=1, &4(0άC(,3&. #+1,ά 6&' B(8%ώ,3&. &60'Hά. E &4(0ά &Bό 2"4ά%1 0"8:3ό313& 6&' 3( ό46(. 3>, :8,&%%&4ώ, "ί,&' 3"0ά:3'(.. ) ό46(. 3>, :8,&%%&4ώ, :" Aέ,( :8,ά%%&42& "ί,&' B(%ύ 2"4&%ύ3"0(. &Bό 3(, ό46( 3>, :8,&%%&4ώ, B(8 "ί,&' &B&0&ί313". 4'& 3( ='"+,έ. "2Bό0'(. G83ό :82H&ί,"' ='ό3' 3( 2"4&%ύ3"0( 2έ0(. 3>, :8,&%%&4ώ, 4ί,"3&' 4'& 6"0=(:6(B'6(ύ. %ό4(8.. E 3'2ή 3(8 =(%&0ί(8 :" Aέ,( :8,ά%%&42& 0,77 "80ώ &,ά =(%ά0'() 6&%"ί3&' 1 02%,33,.+,4")ή "0*4"+ί, (:" L80>B&M6(ύ. ό0(8.). F( &,3ί:30(#(, =1%&=ή 1 3'2ή ",ό.,(2ί:2&3(. :" =(%ά0'& 1,3 =(%ά0'& &,ά "80ώ) "ί,&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& :" G2"0'6&,'6(ύ. ό0(8.. Jί& &ύa1:1 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. :" "80>B&M6(ύ. ό0(8. :12&ί,"' ό3' 3( Aέ,( :8,ά%%&42& 8B(3ί21+16" έ,&,3' 3(8 =(%&0ί(8, ",ώ 2ί& &ύa1:1 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. :" &2"0'6&,'6(ύ. ό0(8. :12&ί,"' ό3' 3( Aέ,( :8,ά%%&42& &,&3'2ή+16" έ,&,3' 3(8 =(%&0ί(8. I",'6ώ. 8B(3ί21:1 ",ό.,(2ί:2&3(. B"0'::ό3"0". 2(,ά=". 3(8,(2ί:2&3(. 4'& 31, &4(0ά ",ό. =(%&0ί(8, 6&' &,&3ί21:1 %'4ό3"0". 2(,ά=" (, (0':2ό 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. :" &2"0'6&,'6(ύ. ό0(8., =1%&=ή =(%ά0'& &,ά "80ώ. G83ό :12&ί,"' ό3' 2ί& &ύa1:1 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. ':(=8,&2"ί 2" 3(8 "80ώ 6&' &B(=8,ά2>:1 3(8 =(%&0ί(8, B"0'::ό3"0& =(%ά0'& &,ά "80ώ. E 6&+12"0',ή "Aέ%'A1 31. ':(3'2ί&. 3(8 =(%&0ί(8 &Bέ,&,3' :3( "80ώ (:" G2"0'6&,'6(ύ. ό0(8.) B&0(8:'άC"3&' :3( *'ά40&22&

3 GBό 3( *'ά40&22& 14.1 ='&#&ί,"3&' 1 2"4ά%1 6&+12"0',ή 2"3&H%13ό313& 31. ':(3'2ί&., 6&+ώ. 6&' (' 6ύ6%(' &,&3ί21:1. 6&' 8B(3ί21:1. 3(8 "80ώ. Ό3&, =12'(804ή+16" 3( "80ώ, :3'. 3(8 1999, 1 ':(3'2ί& 3(8 &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'( ή3&, 1,179 =(%ά0'& &,ά "80ώ. I'& 3& B0ώ3& 3( "80ώ 8B(3'2ή+16" &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(, 2" 6&3ώ3&3( :12"ί( :3'. 26 )63>H0ί(8 2000, ό3&, έ#+&:" 3& 0,825 =(%ά0'& &,ά "80ώ. GBό 3'. 3( ( "80ώ &,&3'2ά3&' &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(, &, 1 &,&3ί21:1 &83ή B(%%έ. ='&682ά,:"'.. ) B0ώ3(. 6ύ6%(. 31. &,&3ί21:1. 3(8 "80ώ (%(6%10ώ+16" :3& 3έ%1 3(8 2004, ό3&, 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ έ#+&:" 3( 1,363 =(%ά0'& &,ά "80ώ. Έ,&. ="ύ3"0(. 30'"3ή. 6ύ6%(. &,&3ί21:1. 3(8 "80ώ A"6ί,1:" :3'. 3( '. 15 7"B3"2H0ί(8 3(8 2008, 12έ0& 6&3ά00"8: Lehman Brothers 6&' 12"0(21,ί& 6%"'=ί 4'& 31 ='"+,ή,(2':2&3'6ή 60ί:1 3(8 2008, 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ H0':6ό3&, :3( ':3(0'6ά 8P1%ό3"0( :12"ί( 31., 1,599 =(%ά0'& &,ά "80ώ. Jέ:& :" έ,& 2ή,& 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ 6&3&00"ύ:"' :3& 1,246 =(%ά0'& &,ά "80ώ (27 )63>H0ί(8 2008). Έ63(3", 1 ':(3'2ί& "80ώ =(%&0ί(8 ='&682&ί,"3&' :" έ,& "ύ0(. 2"3&Aύ 1,5 6&' 1,2 =(%&0ί>, &,ά "80ώ "+1ά,#+ 50# 4,#*6&#5έ(./&0110*έ( 839& )*+,ά./&011ά*203+( I'& 3( 2"4&%ύ3"0( 2έ0( "3&B(%"2'6ή. B"0'ό=(8, (' :8,&%%&4έ. 4'& 3& B"0'::ό3"0& ='"+,ώ. ='&B0&42&3"ύ:'2&,(2ί:2&3& 2έ:> 3(8 =(%&0ί(8 3>, EQG. F( =(%ά0'( 3>, EQG +">0"ί3&' 3( %ό+"0+, ό67+, 4'& 3'. :8,&%%&4έ. :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(.. I'& B&0ά="'42&, 4'&,& 2"3&30έP"' 6&,"ί. :3"0%ί,". :" =ύ( :8,&%%&4έ.. Jί& 4'&,& 2"3&30&B(ύ, (' :3"0%ί,". :" =(%ά0'&, 6&' 2ί& 4'&,& 2"3&30&B(ύ, 3& =(%ά0'& :" 4'έ,. Rό4> 3(8 Hά+(8. (2"4ά%(8 ό46(8 :8,&%%&4ώ,) 31. &4(0ά. 3(8 =(%&0ί(8, 3( 6ό:3(. &83ή '4>,'6ή. :8,&%%&4ή. "ί,&' :8,ή+>. 2'60ό3"0( &Bό 31, &B"8+"ί&. :8,&%%&4ή 3>, :3"0%',ώ, :" 4'έ,. J" 31, "':&4>4ή 3(8 "80ώ, :ή2"0& 6&' έ,& ="ύ3"0(,ό2':2& :31, B&46ό:2'& ('6(,(2ί&, &%%ά 3( =(%ά0'( B&0&2έ,"' 3( ='"+,έ.,(2':2&3'6ό 731, &4(0ά :8,&%%ά42&3(., =", 2B(0"ί,& 21 &A'(B('12έ,". =8,&3ό313". 6"0=ώ, &Bό 30'4>,'6έ. :8,&%%&4έ. :3& ='ά#(0&,(2ί:2&3&. I'& B&0ά="'42&, &, S1 "ί,&' ':(3'2ί& 31. :3"0%ί,&. :" =(%ά0'&, S2 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ :" =(%ά0'& 6&' S3 1 ':(3'2ί& 31. :3"0%ί,&. :" "80ώ, 6&' (' :8,&%%&4έ. 6ό:3(., :31, ':(00(Bί& =", 2B(0"ί B&0ά,& S1=S3 x S S S S S (14.1) 5 G, 1 (14.1), B(8 8B(="'6,ύ"' 31, &B(8:ί& =8,&3ό313&. 6"0=ώ, &Bό 30'4>,'6έ. :8,&%%&4έ. (arbitrage) B&0&H'άC"3&', (' ='&B0&42&3"83έ. +& 2B(0(ύ:&,,& 6ά,(8, 6έ0=1 &Bό 30'4>,'6έ. :8,&%%&4έ.. I'& B&0ά="'42&, :3'. 16 J&M( :3'. 11:00 B2 ώ0& L%%ά=(., (' ':(3'2ί". &83έ. ή3&,, 3

4 S 1 = 1,5958 S 2 = 1,2701 S 3 = 1,2560 F( 4',ό2",( 3>, =ύ( 3"%"83&ί>, ':(3'2'ώ, "ί,&' 1,5952 B(8 ='&#έ0"' &Bό 31, B0ώ31 ':(3'2ί& 2ό%'. :3( 3έ3&03( ="6&='6ό. )' &4(0&B>%1:ί". :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. "A&#&,ίC(8, ό%". 3'. =8,&3ό313". 6έ0=(8. &Bό 30'4>,'6έ. :8,&%%&4έ. 2"3&Aύ,(2':2ά3>, :039*+,ί$(./&0110*ώ& 839& )*+,ά./&011ά*203+( )' :8,&%%&4έ. :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. ='&60ί,(,3&' :" 30"'. H&:'6έ. 6&314(0ί".. E B0ώ31 "ί,&' (' 48έ6*20#' 02%,33,.έ' (spot), όb(8 1 &4(0&B>%1:ί& 6%"ί,"' ά2":& (:31, B0&42&3'6ό313& ",3ό. =ύ( 12"0ώ,). G83έ. B0(:='(0ίC(8, 3'. 48έ6*20#' "0*4"+ί#'. E ="ύ3"01 6&314(0ί& "ί,&' (' 02%,33,.έ',%4,33,.ώ% (swap), :3'. (B(ί". 3(,ό2':2& B(8 &4(0άC"3&' (B>%"ί3&') :ή2"0& +& "B&,&B>%1+"ί ("B&,&4(0&:3"ί) :" 2ί& 2"%%(,3'6ή 12"0(21,ί&. E 3'2ή 3ό:( 31. ό:( 6&' 31. 2"%%(,3'6ή. &4(0&B>%1:ί&. B0(:='(0ίC"3&' :ή2"0&. E ':(3'2ί& &,3&%%&4ή. (swap rate) "ί,&' 1 ='&#(0ά 2"3&Aύ 31. ':(3'2ί&. "B&,&4(0ά. ("B&,&Bώ%1:1.) 6&' 31. ':(3'2ί&. 31. Bώ%1:1. (&4(0ά.). E ':(3'2ί& 6&' 1 ':(3'2ί& &,3&%%&4ή. B0(:='(0ίC(8, 31, ;8*$#0+",)ή ':(3'2ί& (forward exchange rate). E 30ί31 6&314(0ί& "ί,&' (' ;8*$#0+",)έ' 02%,33,.έ' (forward transactions). G83έ. "ί,&' :12"0',έ. :82#>,ί"., 4'& 2"%%(,3'6ή &4(0&B>%1:ί& ",ό.,(2ί:2&3(.. E 3'2ή, 1 B(:ό313& 6&' 1 12"0(21,ί& 31. &,3&%%&4ή. (B0(+":2ί&) B0(:='(0ίC(,3&' :ή2"0&. Fέ3('". :8,&%%&4έ. 4ί,(,3&' 4'& 1 6&' 2 "H=(2ά="., 6&+ώ. 6&' 4'& 1, 3, 6 6&' 12 2ή,".. Rέ2" ό3' έ,&,ό2':2& :8,&%%ά:"3&' 2" 8B"03ί212& (premium) ό3&, 1 B0(+":2'&6ή ':(3'2ί& "ί,&' 8P1%ό3"01 &Bό 31, ':(3'2ί& (2" 3(, G2"0'6&,'6ό (0':2ό). 731, &,3ί+"31 B"0ίB3>:1 :8,&%%ά:"3&' 2" έ6b3>:1 (discount). E 2"4ά%1 B%"'(P1#ί& 3>, :8,&%%&4ώ, :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. "ί,&' :8,&%%&4έ. 2"3&Aύ ='&B0&42&3"83ώ,. )' :8,&%%&4έ. &,3&%%&4ώ, "ί,&' B"0ίB(8 3( 1/3 3(8 ό46(8 3>, :8,(%'6ώ, :8,&%%&4ώ,. )' B0(+":2'&6έ. :8,&%%&4έ. "ί,&' B(%ύ 2'60ό B(:(:3ό 3(8 :8,(%'6(ύ ό46(8. 712&,3'6ό 0ό%( :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. B&ίC(8, (' "80>6&3&+έ:"'., ή ),4,$έ0#"' 0# #28<%*+ί0+,4,. L80>,ό2':2& "ί,&' 2ί& 6&3ά+":1 :" Aέ,(,ό2':2&, "63ό. έ6=(:1. &83(ύ 3(8,(2ί:2&3(.. G, 6&' 6&%(ύ,3&' "80>,(2ί:2&3& 4'& ':3(0'6(ύ. %ό4(8., (' 6&3&+έ:"'. &83έ. =", "ί,&' &B&0&ί313& :31, L80ώB1. Jί& 6&3ά+":1 :" =(%ά0'& :" 2ί& 30άB"C& 3(8 R(,=ί,(8 "ί,&' 2ί& 6&3ά+":1 "80>=(%&0ί>,, ",ώ 2ί& 6&3ά+":1 :" 4'", :" 2ί& 30άB"C& 31. Tέ&. Uό061. "ί,&' 2ί& 4

5 6&3ά+":1 "80>4'έ,. )' B"0'::ό3"0". "80>6&3&+έ:"'. "ί,&' 6&3&+έ:"'. :3&+"0(ύ "B'3(6ί(8 2" B0(+":2ί". B(8 &,3&,&6%(ύ, &83έ. B(8 "ί,&' ='&+έ:'2". 4'& B0(+":2'&6έ. &4(0&B>%1:ί". :8,&%%ά42&3(.. F( LIBOR (London Interbank Offer Rate) "ί,&' 3( "B'3ό6'( :3( (B(ί( (' 30άB"C". "ί,&' ='&3"+"'2έ,".,& =&,"ί:(8, 680ί>. =(%ά0'& 6&' :3"0%ί,". :3'. B'( &A'όB':3". 30άB"C". 6&' B(8 :31, ='&30&B"C'6ή &4(0ά 3(8 R(,=ί,(8. *ά,"'& :" %'4ό3"0( &A'όB':3". 30άB"C". 6&' 8P1%ό3"0( "B'3ό6'( &Bό 3( LIBOR (premium). 3( EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) "ί,&' 3( "B'3ό6'( :3( (B(ί( (' 30άB"C". "ί,&' ='&3"+"'2έ,".,& =&,"ί:(8, "80ώ :3'. B'( &A'όB':3". 30άB"C". 6&' B(8 :31, ='&30&B"C'6ή &4(0ά 3(8 "80ώ (:31 V0&,6#(ύ031, 3( Q&0ί:', 3( J'%ά,( 6&' &%%(ύ). *ά,"'& :" %'4ό3"0( &A'όB':3". 30άB"C". 6&' 8P1%ό3"0( "B'3ό6'( &Bό 3( EURIBOR (premium). E "Aέ%'A1 3(8 EURIBOR &Bό 3( '& =ά,"'& 2ί&. "H=(2ά=&., 30'ώ, 21,ώ, 6&' =ώ="6& 21,ώ, B&0(8:'άC"3&' :3( *'ά40&22& E "Aέ%'A1 3>, (30ί21,>,) "B'3(6ί>, 3(8 =(%&0ί(8 6&' 3(8 2ά60(8 &Bό 3( 1964 ("80ώ &Bό 3( 1999) B&0(8:'άC"3&' :3( *'ά40&22& ! :01/22έ&9 =8+>/&02ί0 )' ':(3'2ί"., (' B0(+":2'&6έ. ':(3'2ί". 6&' 3& "B'3ό6'& 3>, "80>6&3&+έ:">, "A&03ώ,3&' 2"3&Aύ 3(8., 2έ:> 31. 6&%822έ,1. ':(=8,&2ί&. 3>, "B'3(6ί>,. G, i "ί,&' 3( "B'3ό6'& 2ί&. 6&3ά+":1. "80>=(%&0ί>, 4'& 2ί& B"0ί(=( t, i* 3( "B'3(6ί( 2ί&. 6&3ά+":1. "80>-"80ώ, S "ί,&' 1 ':(3'2ί& (=(%ά0'& &,ά "80ώ) 6&' F 1 B0(+":2'&6ή ':(3'2ί& 4'& 2ί& B"0ί(=(, 3ό3" B0έB"',& 1 6&%822έ,1 ':(=8,&2ί& 3>, "B'3(6ί>,. *1%&=ή, ό3' (' &B(=ό:"'. 3>, =ύ( "80>6&3&+έ:">, (B(8 3(, ί='( 6ί,=8,(, 4'&3ί "6=ί=(,3&' &Bό 31, ί='& 30άB"C&), B0έB"',& "ί,&' ':(=ύ,&2". ό3&, "6#0άC(,3&' :" 6(',ό,ό2':2&. 7" &,3ί+":1 B"0ίB3>:1, 6&,"ί. =", +& ή3&, ='&3"+"'2έ,(.,& ='&60&3ή:"' 31, "80>6&3ά+":1 2" 31 2'60ό3"01 &Bό=(:1. 731, ':(00(Bί&, (' "80>6&3&+έ:"'. +& B0έB"',& 3'. ί='". &B(=ό:"'. :" 6ά+",ό2':2&, &,"A&03ή3>. 3(8 &, "ί,&' "6B"#0&:2έ,". :" =(%ά0'& ή :" "80ώ. G83ό :12&ί,"' ό3', 1+ i t = (1+ i t * ) F t S t S S S S S S S S S (14.2) 5

6 G, 1 (14.2) B&0&H'άC"3&', όb>. 6&' 4'& 3'. 30'4>,'6έ. :8,&%%&4έ., B"0'+ώ0'& :8,&%%&4ώ, "A':(00όB1:1. (arbitrage) B(8 +& "A&#&,ί:(8, 3& όb('& B"0'+ώ0'& 6έ0=(8. 6&' +& (=14ή:(8, :31, (14.2). E (14.2) :8,"Bά4"3&' ό3', F t = 1+ i t 1+ i S * t = 1+ i * t i t * t 1+ i t S t SS S S S S S S (14.3) E ='&#(0ά 3>, "B'3(6ί>, B0(:='(0ίC"' 3( &, 1 B0(+":2'&6ή ':(3'2ί& +& :8,"Bά4"3&' 8B"03ί212& (premium) ή έ6b3>:1 (discount) :" 2" 31, ':(3'2ί&. G, 3( "B'3ό6'( 3>, "80>6&3&+έ:">, :" =(%ά0'& "ί,&' 8P1%ό3"0( &Bό 3( "B'3ό6'( 3>, 6&3&+έ:">, :" "80ώ, 3ό3" 3( "80ώ &,3&%%ά:"3&' 2" 8B"03ί212& :31, B0(+":2'&6ή &4(0ά :8,&%%ά42&3(., =1%&=ή 1 B0(+":2'&6ή 3(8 ':(3'2ί& "ί,&' 8P1%ό3"01 &Bό 31, ':(3'2ί&. 7" &,3ί+"31 B"0ίB3>:1 3( "80ώ &,3&%%ά:"3&' 2" έ6b3>:1 :31, B0(+":2'&6ή &4(0ά :8,&%%ά42&3(.. I'& B&0ά="'42&, :3'. 15 J&03ί(8 2012, 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ ή3&, 1,2775 =(%ά0'& &,ά "80ώ, 1 B0(+":2'&6ή ",ό. 21,ό. ή3&, 1,2776 (8B"03ί212& 0,1% :" "3ή:'& Hά:1), 6&' 1 B0(+":2'&6ή ",ό. έ3(8. ή3&, 1,2842 (8B"03ί212& 0,5% :" "3ή:'& Hά:1). E (14.2) B(%%έ. #(0έ. "6#0άC"3&' 2" Hά:1 31 %(4&0'+2'6ή 31. B0(:έ44':1, i t i t * + f t s t SS S S S S S S S S (14.5) όb(8 f=ln(f), s=ln(s). 14.3! =8+>/&02ί0 F( 6έ0=(. &Bό 2ί& B0(+":2'&6ή :8,&%%&4ή :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. ':(ύ3&' 2" 31 ='&#(0ά 31. B0(+":2'&6ή. ':(3'2ί&. &Bό 31, ':(3'2ί&, 31 :3'42ή %ήa B0(+":2ί&..!&3ά :8,έB"'&, 31 :3'42ή 31. :ύ,&p B0(+":2'&6ή. :8,&%%&4ή., 2" 31 8Bό+":1 31. (8="3"0ό313&. &Bέ,&,3' :3(, 6ί,=8,( (risk neutrality), +& B0έB"',& F t = E t (S t +1 ) S S S S S S S S S S (14.6) όb(8 = "ί,&' ( 3"%":3ή. 2&+12&3'6ώ, B0(:=(6'ώ,. E (14.6) %έ"' ό3' 6ά3> &Bό :8,+ή6". (8="3"0ό313&. &Bέ,&,3' :3(, 6ί,=8,(, 1 B0(+":2'&6ή ':(3'2ί& +& B0έB"',& ':(ύ3&' 2" 31 2&+12&3'6ή ((0+(%(4'6ή) B0(:=(6ί& 4'& 31, 3'2ή 31. ':(3'2ί&. 31 :3'42ή 31. %ήa B0(+":2ί&.. 6

7 G,3'6&+':3ώ,3&. 31, (14.6) :31, (14.2), 31,,)ά32;47 "0*?2%,+ί, 4<% #;"4*)ί<%. 1+ i t = (1+ i t * ) E t (S t +1 ) S t S S S S S S S S (14.7) E :8,+ή61 &83ή 40ά#"3&' 6&' 2" 31 %(4&0'+2'6ή 31. B0(:έ44':1, i t i t * + E t (s t +1 ) s t S S S S S S S S S (14.8) ή >., i t i t * + E t (S t +1 ) S t S t S S S S S S S S S (14.9) G, 1 (14.7) B&0&H'άC"3&', +& 1 =8,&3ό313& B0&42&3(B(ί1:1. B0(=(6>2έ,>, 6"0=ώ,, 2έ:> 31. :30&314'6ή.,& =&,"ίc":&' :" έ,&,ό2':2& 6&',& =&,"ίc"'. &6ά%8B3& :" έ,& ά%%(. G83ά 3& B0(:=(6ώ2",& 6έ0=1 +& (=14ή:(8, :" "A'::(0(B13'6έ. :8,&%%&4έ. (arbitrage) B(8 +& (=14ή:(8, :31, (14.7). E :8,+ή &6ά%8B31. ':(=8,&2ί&. 3>, "80έ>. :31 ='"+,ή 2&60(('6(,(2'6ή, >. 2ί& B0ώ31 B0(:έ44':1 :3'. :8,+ή6". ':(00(Bί&. 3>, 6&' :3( B0(:='(0':2ό 3>, :8,&%%&42&3'6ώ, ':(3'2'ώ, A B,+8>#+,#82ό( 36&./&0110*203#5ώ& =8+3#2#ώ&. JB(0(ύ2" 31, :8,+ή61 ':(00(Bί&. :3'. B0(6"'2έ,(8,& &,&%ύ:(82" 3( B0(:='(0':2ό 3>, :8,&%%&42&3'6ώ, ':(3'2'ώ,. GBό 31, (14.7), "B'%ύ(,3&. 4'& 31 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&, S t = 1+ i * t E t S t +1 S S S S S S S S S (14.10) 1+ i t I'& B&0ά="'42&, &, S "ί,&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ ($ &,ά ), i* 3( "B'3ό6'( 31. L80>Cώ,1. 6&' i 3( "B'3ό6'( 3>, EQG, 1 (14.10) :8,"Bά4"3&', S $,t = 1+ i EU,t 1+ i US,t E t S $,t +1 S S S S S S S S (14.11) H (14.11) 2&. 8B(="'6,ύ"' 3(8. 30"'. B&0ά4(,3". B(8 B0(:='(0ίC(8, 31, :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ. 7

8 Q0ώ3(,, 3( "B'3ό6'( 3(8 =(%&0ί(8. Ό:( 8P1%ό3"0( "ί,&' 3( "B'3ό6'( 3(8 =(%&0ί(8, 3ό:( 2'60ό3"01 "ί,&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ :" 2" 31, B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή ':(3'2ί&. J" ά%%& %ό4'&, ά,(=(. 3>, "B'3(6ί>, 3(8 =(%&0ί(8 H"%3'ώ,"' 31 &,3&%%&4ή. 3(8 =(%&0ί(8 2" 3( "80ώ, 6&' 2"'ώ,"' 31 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ :" =(%ά0'&. *"ύ3"0(. B&0ά4>, "ί,&' 3& "80>B&M6ά "B'3ό6'&. Ό:( 8P1%ό3"0( "ί,&' 3( "B'3ό6'( 3(8 "80ώ, 3ό:( 8P1%ό3"01 "ί,&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ :" 2" 31, B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή ':(3'2ί&. J" ά%%& %ό4'&, ά,(=(. 3>, "B'3(6ί>, 3(8 "80ώ "B'="',ώ,"' 31 &,3&%%&4ή. 3(8 =(%&0ί(8 2" 3( "80ώ, 6&' &8Aά,"' 31 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& 3(8 "80ώ. F0ί3(. B&0ά4>, "ί,&' 1 B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή ':(3'2ί&. Ό:( 8P1%ό3"01 "ί,&' 1 B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή ':(3'2ί&, 3ό:( 8P1%ό3"01 "ί,&' 6&' 1 ':(3'2ί&. Q&0ά4(,3"., "63ό. 3>, "B'3(6ί>,, B(8 (=14(ύ, :" B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή 3(8 "80ώ, 3( "80ώ &2έ:>., 2έ:> 31. &6ά%8B31. ':(=8,&2ί&. 3>, "B'3(6ί>,. Q&0ά4(,3". B(8 (=14(ύ, :" B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή 8B(3ί21:1 3(8 "80ώ &B(=8,&2ώ,(8, 3( "80ώ &2έ:>.. )' "B'B3ώ:"'. &83ώ, 3>, 30'ώ, B&0&4ό,3>, 2B(0(ύ,,& &,&%8+(ύ, 6&' ='&40&22&3'6ά. I'&,& 6ά,(82" 6ά3' 3έ3('(, 31 (14.9). E &0':3"0ή B%"80ά 31. (14.9) 8B(="'6,ύ"' 31, &Bό=(:1 :" =(%ά0'& 2'&. "80>6&3ά+":1. =(%&0ί>,, ",ώ 1 ="A'ά B%"80ά 31, &Bό=(:1 :" =(%ά0'& 2'&. "80>6&3ά+":1. :" "80ώ. J" ="=(2έ,". 3'. B0(:=(6ί". 4'& 31 2"%%(,3'6ή 3'2ή 31. ':(3'2ί&., 1 ="A'ά B%"80ά 31. (14.9) :8,"Bά4"3&' 2ί& &0,13'6ή 2"3&Aύ 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. 3(8 =(%&0ί(8 6&' 31. &Bό=(:1. :" =(%ά0'& 2'&. "80>6&3ά+":1. :" "80ώ. Ό:( 8P1%ό3"0( "ί,&' 3( S, 3ό:( 2'60ό3"01 "ί,&' 1 B0(:=(6ώ2",1 8B(3ί21:1 3(8 =(%&0ί(8 4'& ="=(2έ,". B0(:=(6ί". 4'& 31 2"%%(,3'6ή 3'2ή 31. ':(3'2ί&.. E (14.9) &,&B&0ί:3&3&' :3( *'ά40&22& 14.3, 3( (B(ί( H(1+ά :31, 6&3&,ό1:1 3(8 B0(:='(0':2(ύ 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&.. E B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 2'&. "80>6&3ά+":1. =(%&0ί>, :" =(%ά0'& B&0ί:3&3&' &Bό 31, 6ά+"31 40&22ή, 6&+ώ. 1 &Bό=(:1 &83ή "ί,&' &,"Aά031:1 &Bό 31 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&. E B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 2'&. "80>6&3ά+":1. "80ώ :" =(%ά0'& B&0ί:3&3&' &Bό 31, 6&2Bύ%1 2" 31, &0,13'6ή 6%ί:1, 6&+ώ. ό:( 8P1%ό3"01 "ί,&' 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&, 3ό:( 2'60ό3"01 "ί,&' 1 B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή &,&3ί21:1 3(8 "80ώ, 4'& ="=(2έ,". B0(:=(6ί". 4'& 31, 3'2ή 31. 2"%%(,3'6ή. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&.. E :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& ':(00(Bί&. B0(:='(0ίC"3&' :3( :12"ί( S1 :3( (B(ί( 1 B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 2'&. "80>6&3ά+":1.?*3,8ί<% (:" =(%ά0'&) ':(ύ3&' 2" 31, B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 2'&. "80>6&3ά+":1. #28ώ (:" =(%ά0'&). )B('&=ήB(3" ά%%1 ':(3'2ί& =", "ί,&' ':(3'2ί& ':(00(Bί&. 6&' B0(6&%"ί 8

9 ά2":& 6',ή:"'. &Bό 3( έ,&,ό2':2& :3( ά%%( B(8 (=14(ύ, :31 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& ':(00(Bί&. S1. I'& B&0ά="'42&, :31, ':(3'2ί& S2 1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" "80ώ "ί,&' 2'60ό3"01 &Bό 31, &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" =(%ά0'&, 2" &B(3έ%":2&,& 2"3&6ί,1+(ύ, 6&3&+έ:"'. &Bό 3( "80ώ :3( =(%ά0'( 6&',& 1 ':(3'2ί& 3(8 =(%&0ί(8. G,3ί+"3&, :31, ':(3'2ί& S3 1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" "80ώ "ί,&' 2"4&%ύ3"01 &Bό 31, &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" =(%ά0'&, 2" &B(3έ%":2&,& 2"3&6ί,1+(ύ, 6&3&+έ:"'. &Bό 3( =(%ά0'( :3( "80ώ 6&',& 1 ':(3'2ί& 3(8 "80ώ. E 2ό,1 ':(00(Bί& "ί,&' :31, ':(3'2ί& S1. 73( *'ά40&22& 14.4 "A"3άC(82" 3'. "B'B3ώ:"'. 2'&. 2"ί>:1. 3(8 "B'3(6ί(8 3(8 =(%&0ί(8. G83ή 2"3&6',"ί 31, &Bό=(:1 3(8 =(%&0ί(8 B0(. 3& &0':3"0ά, 2" &B(3έ%":2& 31, 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. 3(8 "80ώ. 73( *'ά40&22& 14.5 "A"3άC(82" 3'. "B'B3ώ:"'. 2'&. 2"ί>:1. 3(8 "B'3(6ί(8 3(8 "80ώ. G83ή 2"3&6',"ί 31, 6&2Bύ%1 B0(:=(6ώ2",1. &Bό=(:1. 3(8 "80ώ B0(. 3& &0':3"0ά, 2" &B(3έ%":2& 31, B3ώ:1 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. 3(8 "80ώ. Fέ%(., :3( *'ά40&22& 14.6 "A"3άC(82" 3'. "B'B3ώ:"'. 2'&. B0(:=(6ώ2",1. 2"%%(,3'6ή. B3ώ:1. 3(8 "80ώ (4'& B&0ά="'42& %ό4> 3>, =12(:'(,(2'6ώ, B0(H%12ά3>, 31. "80>Cώ,1.). G83ή 2"3&6',"ί 31, 6&2Bύ%1 B0(:=(6ώ2",1. &Bό=(:1. 3(8 "80ώ B0(. 3& &0':3"0ά, 2" &B(3έ%":2& 31, B3ώ:1 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&. 3(8 "80ώ. )' B0(:=(6ί". 4'& 2"%%(,3'6έ. 2"3&H(%έ. 31. ':(3'2ί&. "ί,&' H&:'6ό. B0(:='(0':3'6ό. B&0ά4>, 31. :8,&%%&42&3'6ή. ':(3'2ί&.. )B('&=ήB(3" "Aέ%'A1 =12'(804"ί B0(:=(6ί". 4'& 2"%%(,3'6ή 2"3&H(%ή 31. ':(3'2ί&., (=14"ί ά2":& :" 2"3&H(%ή 31. ':(3'2ί&. B0(. 31, ί='& 6&3"ύ+8,:1. )' :8,&%%&42&3'6έ. ':(3'2ί". B0(:='(0ίC(,3&' :3'. )' 680'ό3"0(' B&0ά4(,3". B(8 =0&:310'(B('(ύ,3&' :" &83έ. "ί,&' 30&B"C'6ά '=0ύ2&3&, B(%8"+,'6έ. 21 '=0ύ2&3& 6&' 6",30'6έ. 30άB"C".. )' 30άB"C". έ,& 6",30'6ό 0ό%( 6&+ώ. ='"86(%ύ,(8, 3'. &,3&%%&4έ. 30&B"C'6ώ, 6&3&+έ:">, :" ='ά#(0&,(2ί:2&3&, B(8 &B(3"%(ύ, 3( 2"4&%ύ3"0( ό46( 3>, :8,&%%&4ώ, :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(.. E ='"+,ή. &4(0ά :8,&%%ά42&3(. "ί,&' :31, (8:ί& 2ί& ",(B('12έ,1 B&46ό:2'& &4(0ά B(8 %"'3(804"ί 24 ώ0". 3( 24ώ0(. F( 2"4&%ύ3"0( 2έ0(. 3>, :8,&%%&4ώ, :" Aέ,( :8,ά%%&42& "ί,&' :8,&%%&4έ., &%%ά 2"4ά%( 2έ0(. "ί,&' :82#>,ί". &,3&%%&4ώ, 6&' έ,& 2'60ό 2έ0(. B0(+":2'&6έ. :8,&%%&4έ.. 73'. :82#>,ί". &,3&%%&4ώ, 6&' 3'. B0(+":2'&6έ. 9

10 :8,&%%&4έ. :82#>,ί& 2"3&Aύ 3>, 2"0ώ, 4'& 2"%%(,3'6ή &,3&%%&4ή,(2':2ά3>, :" B0(6&+(0':2έ,1 3'2ή. G,3ί+"3&, (' :8,&%%&4έ. "66&+&0ίC(,3&' ά2":&.!&+ώ. 1 :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί& "ί,&' 1 3'2ή (,(2':2ά3>,), ( 6&+(0':2ό. 31. B0&42&3(B('"ί3&' όb>. 6&' 4'& ό%& E ':(00(Bί& :31, &4(0ά :8,&%%ά42&3(. &B&'3"ί "Aί:>:1 3>, &B(=ό:">, B(8 "ί,&' "6B"#0&:2έ,& :" ='&#(0"3'6ά,(2ί:2&3&, ό3&, (' &B(=ό:"'. 2"30(ύ,3&' :" 6(',ή Hά:1. G83ή "ί,&' 1 Hά:1 31. ':(=8,&2ί&. 3>, "B'3(6ί>,. I'& ="=(2έ,& "B'3ό6'& 6&3&+έ:">, "6B"#0&:2έ,>, :" ='ά#(0&,(2ί:2&3&, 6&' 4'& ="=(2έ,". B0(:=(6ί". 4'& 31 2"%%(,3'6ή "Aέ%'A1 31. ':(3'2ί&., 1 ':(=8,&2ί& 3>, "B'3(6ί>, B0(:='(0ίC"' 31, :8,&%%&42&3'6ή ':(3'2ί&. I'& B&0ά="'42&, ό3&, 1 :" 6(',ή Hά:1 B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" "80ώ 8B"0H&ί,"' 31, B0(:=(6ώ2",1 &Bό=(:1 6&3&+έ:">, :" =(%ά0'&, 3ό3" 3( "80ώ &,&3'2ά3&' ά2":& &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(. 7" &,3ί+"31 B"0ίB3>:1 3( "80ώ 8B(3'2ά3&' &Bέ,&,3' :3( =(%ά0'(. J" 3& 8Bό%('B& ="=(2έ,& :3&+"0ά, 2ί& &ύa1:1 3>, "B'3(6ί>, 3(8 =(%&0ί(8 B0(6&%"ί &,&3ί21:1 3(8 =(%&0ί(8. Jί& &ύa1:1 3>, "B'3(6ί>, 3(8 "80ώ B0(6&%"ί &,&3ί21:1 3(8 "80ώ. Fέ%(., 2" 3& 8Bό%('B& ="=(2έ,& :3&+"0ά, 2ί& B0(:=(6ώ2",1 2"%%(,3'6ή &,&3ί21:1 (8B(3ί21:1) 3(8 "80ώ, (=14"ί ά2":& :" &,&3ί21:1 (8B(3ί21:1) 3(8 "80ώ. 10

11 *'ά40&22& 14.1 E LAέ%'A :(3'2ί&. 3(8 L80ώ &Bέ,&,3' :3( *(%%ά0'( ($ &,ά ) $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4/1/99$ 4/1/00$ 4/1/01$ 4/1/02$ 4/1/03$ 4/1/04$ 4/1/05$ 4/1/06$ 4/1/07$ 4/1/08$ 4/1/09$ 4/1/10$ 4/1/11$ 4/1/12$ 4/1/13$ Q14ή: L80>B&M6ή!",30'6ή F0άB"C& 11

12 *'ά40&22& 14.2 LB'3ό6'& EURIBOR 12

13 *'ά40&22& 14.2 F0'21,'&ί& LB'3ό6'& L80ώ 6&' *(%&0ί( # # # # # # 8.000# 6.000# 4.000# 2.000# 0.000# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # $#ΗΠΑ# DM#&# # Q14ή: )04&,':2ό. )'6(,(2'6ή. 78,"04&:ί&. 6&' G,άB38A1. ())7G). 13

14 *'ά40&22& 14.3 ) Q0(:='(0':2ό ,&%%&42&3'6ή. 9:(3'2ί&. L80ώ 6&' *(%&0ί(8 Συναλλαγματική Ισοτιμία $/ Απόδοση Κατάθεσης σε Δολάρια S 2 S 1 Προσδοκώµενη Απόδοση Κατάθεσης σε Ευρώ S 3 i $ Ποσοστό Απόδοσης σε Δολάρια 14

15 *'ά40&22& 14.4 J"ί>:1 3>, LB'3(6ί>, *(%&0ί(8 Συναλλαγματική Ισοτιμία $/ Απόδοση Κατάθεσης σε Δολάρια S 2 S 1 Προσδοκώµενη Απόδοση Κατάθεσης σε Ευρώ i $ i $ Ποσοστό Απόδοσης σε Δολάρια 15

16 *'ά40&22& 14.5 J"ί>:1 3>, LB'3(6ί>, L80ώ Συναλλαγματική Ισοτιμία $/ Απόδοση Κατάθεσης σε Δολάρια S 1 Προσδοκώµενη Απόδοση Κατάθεσης σε Ευρώ S 2 i $ Ποσοστό Απόδοσης σε Δολάρια 16

17 *'ά40&22& 14.6 Q0(:=(6ώ2",1 J"%%(,3'6ή UB(3ί21:1 3(8 L80ώ Συναλλαγματική Ισοτιμία $/ Απόδοση Κατάθεσης σε Δολάρια S 1 Προσδοκώµενη Απόδοση Κατάθεσης σε Ευρώ S 2 i $ Ποσοστό Απόδοσης σε Δολάρια 17

18 X'H%'(40&#ί& Krugman P. and M. Obstfeld (2012), International Economics: Theory and Policy, Pearson, London. Mark Nelson (2001), International Macroeconomics and Finance, Blackwell, Oxford. 18

Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές

Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές Στο κεφάλαιο αυτό συζητούµε τη διάρθρωση των διεθνών χρηµαταγορών, και τη σχέση µεταξύ επιτοκίων και ισοτιµιών σε ανοικτές οικονοµίες. Ξεκινούµε µε µερικά βασικά χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή

!#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή L'ώ+8(0 J%(8(2=(ύ#:0, 7&!20ή4 8&')0)/&'ή ',& 9,6'ό"/&, 8&')0)/ί,!"#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή @5( ="#ά%&'( &-5ό "A'="/5+;/ό4&25" 2" 7:5ή4&5&

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Κεφαλαιαγορές και Χρηματαγορές και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεθνείς Κεφαλαιαγορές και Χρηματαγορές και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεθνείς Κεφαλαιαγορές και Χρηματαγορές και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οι Διεθνείς Κεφαλαιαγορές Λόγω εξωτερικών οικονομιών και ιστορικών συγκυριών,

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 18 )*&+",έ. )/0&%%&12&*'3έ. 45(*'2ί"., 7&,"28ά5"'. 5*90 :1(,ά )/0&%%ά12&*(. 3&' ;&3,(('3(0(2'3ή 7(%'*'3ή

!#ά%&'( 18 )*&+,έ. )/0&%%&12&*'3έ. 45(*'2ί., 7&,28ά5'. 5*90 :1(,ά )/0&%%ά12&*(. 3&' ;&3,(('3(0(2'3ή 7(%'*'3ή L'ώ,1(. :%(1(53(ύ#9.,!"#$%ή' ("*%*+"ή," -,.ό0+", ("*%*+ί,!"#ά%&'( 18 *&+",έ. /0&%%&12&*'3έ. 45(*'2ί"., 7&,"28ά5"'. 5*90 :1(,ά /0&%%ά12&*(. 3&' ;&3,(('3(0(2'3ή 7(%'*'3ή *( 3"#ά%&'( &/*ό ">'3"0*,?0ό2&5*"

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος Κεφάλαιο 1 Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος 1.1 Σύνοψη Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η αγορά συναλλάγματος, ενώ προσδιορίζεται η έννοια του αρμπιτράζ συναλλάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Το υπόδειγµα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα µεγάλο µέρος της βραχυχρόνιας ανάλυσης των διεθνών µακροοικονοµικών φαινοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 15 )*ή,&, -.'/ό1'&, /( -.ί."3( 4',ώ6 1&' (' 786&%%&9,&/'1έ; <=(/',ί";

!#ά%&'( 15 )*ή,&, -.'/ό1'&, /( -.ί.3( 4',ώ6 1&' (' 786&%%&9,&/'1έ; <=(/',ί; F'ώ*9(; H%(9(=(ύ#@;,!"#$%ή' (")*%*+")ή )," -,.)ό0+", (")*%*+ί,!"#ά%&'( 5 )*ή,&, -.'/ό'&, /( -.ί."3( 4',ώ6 &' (' 786&%%&9,&/'έ; "'6(ύ," /@ 3'"*"ύ6@=@ /(8 *ό%(8 /(8 A*ή,&/(; =/(6.*(=3'(*'=,ό

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΡΑΓΚΗΚΟ ΚΟΤΣΔΝΣΑΚΖ ΜΗΝΩ ΚΟΤΚΟΤΡΗΣΑΚΖ Διεθνής Μακροοικονομική Διεθνής Μακροοικονομική Σσγγραυή Φραγκίζκος Κοσηενηάκης Μίνως Κοσκοσριηάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 4: Συμφωνίες Ανταλλαγής Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 4: Συμφωνίες Ανταλλαγής Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ενότητα # 4: Συμφωνίες Ανταλλαγής Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ

!#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ L'ώ+;(? I%(;(3/(ύ#7?, =->?1ή7 @-(+1+,-(ή!"#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ 9( )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& ()15) :72'(*+;ή=7/" 2"4ά 47> /&4ά++"*37 4(* 3*34ή2&4(? 34&="+ώ> '3(4'2'ώ>

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Α. Διάφοροι ορισμοί απόδοσης ή επιτοκίων Spot rate Spot rate: ορίζεται ως η απόδοση του ομολόγου του ομολόγου χωρίς τοκομερίδιο. Αποτελεί συγχρόνως και την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 5+ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (βλέπε και ενότητες 4.1-4.2 τόμου Ι) ΑΣΚΗΣΗ 1 (Όμοια με 1 η Γραπτή Εργασία 2010-11, Θέμα 3 ο ) Γ) Εάν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ιαθέσιµα - Καταθέσεις. Σύνολο % 3 Οµολογίες. Σύνολο % 5 Μετοχές

1 ιαθέσιµα - Καταθέσεις. Σύνολο % 3 Οµολογίες. Σύνολο % 5 Μετοχές ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/04/13-30/06/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 917,786.15 84.55% Καταθέσεις όψεως 0.00 0.00% Σύνολο1. 917,786.15 84.55% ΕΓΕ 177,538.20 16.35%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/01/13-31/03/13)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/01/13-31/03/13) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/01/13-31/03/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,139,400.15 95.23% Καταθέσεις όψεως 5,668.71 0.47% Σύνολο1. 1,145,068.86 95.70% ΕΓΕ 60,042.09

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 10: Αποτυχία Τραπεζών στη Διεθνή Τραπεζική και το Πρόβλημα της Τραπεζικής Εποπτείας Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 2. Η αγορά συναλλάγματος 3. Η ζήτηση για τραπεζικές καταθέσεις σε συνάλλαγμα (περιουσιακά στοιχεία) 4. Ένα θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,431,979.82 100.32% 0.00% Σύνολο1. 1,431,979.82 100.32% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,523,787.99 99.86% Καταθέσεις Όψεως 4,136.70 0.27% Σύνολο1. 1,527,924.69 100.13% ΕΓΕ 0.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 21241/Β/352/14.4.1990 ΦΕΚ 338/Β/31.5.1990

Διαβάστε περισσότερα

( )

( ) .. 31 2014 (1 2014 31 2014) ... 4... 6... 8... 9... 10... 11... 12 1... 12 2... 12 2.1... 12 2.2,... 13 3... 13 3.1... 13 3.2... 13 3.3... 13 3.4... 14 3.5... 14 3.6... 14 3.7... 15 3.8... 15 3.9... 16

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.5.1990 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-31/12/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη «Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση για Στελέχη» ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Συμφωνίες Ανταλλαγής (Swaps) & Άριστη Σύνθεση του Δημόσιου Χρέους»

«Συμφωνίες Ανταλλαγής (Swaps) & Άριστη Σύνθεση του Δημόσιου Χρέους» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «Συμφωνίες Ανταλλαγής (Swaps) & Άριστη Σύνθεση του Δημόσιου Χρέους» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

...Η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα...

...Η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα... Ftse and his future and comments...η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα... Πλέον η αγορά έπιασε τον πλέον σοβαρό στόχο μας στο 286 επίπεδο που ουσιαστικά είναι και το 61% όλης της κινησης από το 360-170

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική Μελέτη στη συμπεριφορά των premiums των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Παυλίδου

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 11 )& *+,&%"ί&, (' *.'./ώ1"'2 3&' (' 4"15(ί /62 7'"89(ύ2 *5.(+'3ή2 <(%'/'3ή2

!#ά%&'( 11 )& *+,&%ί&, (' *.'./ώ1'2 3&' (' 415(ί /62 7'89(ύ2 *5.(+'3ή2 <(%'/'3ή2 G'ώ+,(2 H%(,(13(ύ#62,!"#$%ή' (")*%*+")ή )," -,.)ό0+", (")*%*+ί,!"#ά%&'( 11 )& *+,&%"ί&, (' *.'./ώ1"'2 3&' (' 4"15(ί /62 7'"89(ύ2 *5.(+'3ή2

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διάλεξη 7-8

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διάλεξη 7-8 Διεθνής Χρηματοοικονομική Διάλεξη 7-8 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι έχει δανεισθεί ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων, το οποίο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Καλαντζής Παναγιώτης ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σταματόπουλος Θεόδωρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Διπλωματική Εργασία Άρη Αποστόλου Πτυχιούχος Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.9.2015 L 248/45 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1599 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Ερώτηση 1 Την 30 η Σεπτεμβρίου 2013, τα επιτόκια ενός έτους του γιεν Ιαπωνίας και της λίρας Αγγλίας είναι αντιστοίχως i = 1% και i = 4%, ενώ η ισοτιμία όψεως είναι 150 ανά λίρα (S 30-9-13 = 150/ ). Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 5715 Β/61/13.02.1991

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου Ιανουάριος 2014 Τρέχουσα απασχόληση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπουδές: 1980-84:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί συγκροτούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 1 χώρας

Ποιοί συγκροτούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 1 χώρας Πολλές φορές οι Α.Ε. που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο κάνουν το λεγόμενο split ( διάσπαση): Επειδή με το χρόνο η αξία 1 μετοχής μπορεί να ανέβει σημαντικά και έτσι να μη γίνεται ελκυστική σπάνε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ .. 1.1.2015 3.3.2015 ... 3... 5... 7 1/1-3/3/2015... 8... 9... 10... 11 1... 11 2... 11 3... 11 4... 11 5... 11 6... 12 7... 12 8... 12 9... 12 10... 12 11... 13 12... 13 13... 13 14... 13 15... 13 16...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Μάιος, 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 1.0

Διαβάστε περισσότερα

!"ά$%&' 12 (")*+,+ή ).'!"%/0ή 1*2344"24045"2ή

!ά$%&' 12 ()*+,+ή ).'!%/0ή 1*2344240452ή H"ώ3+48 E$4+4)24ύA'8, ;!68.ή4 =!2#.#,!2ή!"ά$%&' 12 (")*+,+ή ).'!"%/0ή 1*2344"24045"2ή 6 7"%/0ή8 5*2344"24045"2ή *)94$%ί.*" 5%.40 ;34)7"43")5ό.,0 =*)"2ώ0 5*2344"24045"2ώ0 5%+%/ώ0 )% 4"24045ί%8 )?07%7%5έ0%8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ METAΠTYXIAKO ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδης Εισαγωγή στα Αξιόγραφα Σταθερού Εισοδήματος. Στέλιος Ξανθόπουλος

Στοιχειώδης Εισαγωγή στα Αξιόγραφα Σταθερού Εισοδήματος. Στέλιος Ξανθόπουλος Στοιχειώδης Εισαγωγή στα Αξιόγραφα Σταθερού Εισοδήματος Στέλιος Ξανθόπουλος Η χρονική αξία του χρήματος Κάποιος θέλει να δανεισθεί σήμερα 1.000 ευρώ για 18 μήνες. Η «καλύτερη» προσφορά που του δίνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

εκτοκιζόµενοι τόκοι ενσωµατώνονται στο κεφάλαιο και ανατοκίζονται. Εφαρµόζεται τ και 4 1=

εκτοκιζόµενοι τόκοι ενσωµατώνονται στο κεφάλαιο και ανατοκίζονται. Εφαρµόζεται τ και 4 1= ΑΣΚΗΣΗ Έστω τραπεζική κατάθεση ταµιευτηρίου µε ετήσιο επιτόκιο 8%. Ποιο είναι το πραγµατικό (effective) ετήσιο επιτόκιο, αν ο εκτοκισµός γίνεται κάθε τρίµηνο (εξάµηνο); Το πραγµατικό επιτόκιο είναι η ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ...4 2.1 Covered Interest Rate Parity...4 2.2 Uncovered Interest Rate Parity...6 3.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ( ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Νοµισµατική και Συναλλαγµατική Πολιτική σε µια Μικρή Ανοικτή Οικονοµία

Κεφάλαιο 7 Νοµισµατική και Συναλλαγµατική Πολιτική σε µια Μικρή Ανοικτή Οικονοµία ! Κεφάλαιο 7 Νοµισµατική και Συναλλαγµατική Πολιτική σε µια Μικρή Ανοικτή Οικονοµία Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε τις επιδράσεις της νοµισµατικής και της συναλλαγµατικής πολιτικής σε ένα βραχυχρόνιο στοχαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 4: Δραστηριότητες της Διεθνούς Τραπεζικής Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Ευρώ σε Χρηµατοοικονοµικές αγορές οµολόγων

Αποτελέσµατα Ευρώ σε Χρηµατοοικονοµικές αγορές οµολόγων Αποτελέσµατα Ευρώ σε Χρηµατοοικονοµικές αγορές οµολόγων 1. Μεταβολές στα χαρτοφυλάκια 2. Μεταβολές στο εύρος µεταξύ επιτοκίων στην Ευρωζώνη Ευρώ και διεθνείς αγορές οµολόγων 1η Ιανουαρίου 1999, 11 χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Εισαγωγικό Πλαίσιο Θεόδωρος Συριόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η έννοια της διαχείρισης κινδύνου (risk management), όπως αναφέρεται στη σύγχρονη χρηματοοικονομική,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Επισήμανση: οι φοιτητές είναι χρήσιμο να έχουν παρακολουθήσει το μάθημα της Προχωρημένης Οικονομικής Ανάλυσης του 1 ου εξαμήνου.

Παραδόσεις 4. Επισήμανση: οι φοιτητές είναι χρήσιμο να έχουν παρακολουθήσει το μάθημα της Προχωρημένης Οικονομικής Ανάλυσης του 1 ου εξαμήνου. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διεθνείς οικονομικές σχέσεις ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

9. Χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση: Ευκαιρίες και κρίση

9. Χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση: Ευκαιρίες και κρίση 9. Χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση: Ευκαιρίες και κρίση 1. Η διεθνής κεφαλαιαγορά και τα οφέλη από το διεθνές εμπόριο 2. Διεθνής τραπεζική και διεθνής κεφαλαιαγορά 3. Διεθνής τραπεζική δραστηριότητα και χρηματοπιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου (Σημειώσεις 4 ου -5 ου μαθήματος, κεφ. 14, 15 «Διεθνής Οικονομική» των P.Krugman,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευγενίδης Α., και Συριόπουλος Κ., 5/2012 1 Αξία του χρήματος. Βασικές έννοιες και τυπολόγιο. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι. Οµάδα: <Ονοµατεπώνυµό σας>

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι. Οµάδα: <Ονοµατεπώνυµό σας> Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι Οµάδα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ... 3 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Α.1010 Μικροοικονομική (Microeconomics) ΜΓΥ Υ 2 2 4 8 5 2 Α.1020 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) ΜΓΥ Υ 2 2 2 6 10 6 3 Α.1030 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 2,461,158.19 104.64% Σύνολο1. 2,461,158.19 104.64% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ» ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ (Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ)

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ» ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ (Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ) ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ» ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ (Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ) των Δημήτρη Σωτηρόπουλου και Γιάννη Μηλιού 1. Εισαγωγή Με λεπτομέρειες που έχουν αναπτυχθεί επαρκώς αλλού, 1 η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 12: Διεθνής Τραπεζική και Κίνδυνος Χώρας Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος ΠΣΑΟΣ. Η Οικονομική Κρίση και το Ελληνικό Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος ΠΣΑΟΣ. Η Οικονομική Κρίση και το Ελληνικό Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος ΠΣΑΟΣ Η Οικονομική Κρίση και το Ελληνικό Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο Η παρούσα εργασία παρουσιάστηκε στο 1 ο Συνέδριο Διοίκησης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου «Footballabout»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονοµική Η διεθνής µακροοικονοµική ασχολείται µε τον προσδιορισµό των βασικών µακροοικονοµικών µεγεθών σε οικονοµίες συνδεδεµένες µε τις παγκόσµιες αγορές. Μία θεµελιώδης

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση αποποίησης ευθύνης στις τελευταίες σελίδες ΕΙΚΤΕΣ Χ.Α.Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Σ.Μ.Ε. ΞΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

ήλωση αποποίησης ευθύνης στις τελευταίες σελίδες ΕΙΚΤΕΣ Χ.Α.Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Σ.Μ.Ε. ΞΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ Πρωινή Ενηµέρωση ευτέρα, 19 Μαρτίου 2007 Γενικός είκτης 5 ηµέρες 4,700 4,600 4,500 4,400 4,300 4,200 4520 4500 4480 4460 600m 500m 400m 300m 200m 100m 0m 9 12 13 14 15 16 Ενδοσυνεδριακό Σχόλιο Η αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1/6/2016 ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ Πτυχιακή Εργασία Σιτσανίδου Χρυσούλα 10071

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία κατά την οποία ο επενδυτής εξασφαλίζει σίγουρο κέρδος ονομάζεται κερδοφόρο arbitrage επιτοκίων. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία βασίζεται στην ισοτιμία δηλαδή στη σχέση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση και Ελαστικότητες

Αλληλεπίδραση και Ελαστικότητες Κεφάλαιο 4 Αλληλεπίδραση και Ελαστικότητες 4. Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί άμεση συνέχεια του προηγούμενου. Αναλύεται η ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών με έμφαση στην εισοδηματική προσέγγιση λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες'

Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες' Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες' Βραχυχρόνια'και'Μακροχρόνια'Ανάλυση' Ο Ρόλος του Χρήµατος Μέσο Πληρωµών Μονάδα Μέτρησης Αξιών Μέσο Διακράτησης Πλούτου µε τη µεγαλύτερη ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: Τέσσερα βασικά είδη swaps:

Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: Τέσσερα βασικά είδη swaps: SWAPS Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: ιαχείριση κινδύνων (µετασχηµατισµό απαιτήσεων και υποχρεώσεων) Αrbitrage Είσοδο σε νέες αγορές Τέσσερα βασικά είδη swaps: Επιτοκίων (interest rates

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT O INANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Περιγραφή Παραγώγων Αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ IAX. ΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 3,582,430.97 94.44% Καταθέσεις Όψεως 0.00 0.00% Σύνολο I.1. 3,582,430.97 94.44% - ΕΓΕ Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

31 2013 (1 2013 31 2013)

31 2013 (1 2013 31 2013) .. 31 2013 (1 2013 31 2013) ... 4... 7... 9... 10... 11... 12... 13 1... 13 2... 13 2.1... 13 2.2... 14 2.3... 16 2.4... 17 2.5... 17 2.6... 17 2.7... 17 2.8... 18 2.9... 19 2.10... 19 2.11... 19 2.12...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Τρίληµµα των Ανοικτών Οικονοµιών 1. Σταθερότητα και Ελεγχος Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 2. Χρήση Νομισματικής Πολιτικής για Εσωτερική Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Σκούρας.

Σπύρος Σκούρας. Εισαγωγή Σπύρος Σκούρας skouras@aueb.gr http://www.aueb.gr/users/skouras http://eclass.aueb.gr/tmb100/ 1 Γιατί διεθνείς κεφαλαιαγορές; 1. Οι εγχώριες αγορές διαφέρουν από τις ξένες αγορές 2. Οι ξένες αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 6

Asset & Liability Management Διάλεξη 6 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 6 A case study Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα