ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισήγηση της Υπηρεσίας του Ταµείου Πίνακες εσόδων - εξόδων προϋπολογισµού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Προϋπολογισμός Σελίδα 2

3 Εισήγηση της Υπηρεσίας του Ταµείου Ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιοικητικού θέτει υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου τα ακόλουθα: 1. Σε εφαρµογή της µε αρ. 2/44483/ ΠΓΚ/ εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών (Γ.Λ.Κ.), καταρτίστηκε από την Υπηρεσία µας και εγκρίθηκε κατά την 27 η Συνεδρίαση του.σ. του Ταµείου της 21 ης /7/2014 (Θέµα 1.10), ο συνοπτικός Προϋπολογισµός του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονοµικό έτος. Υπενθυµίζουµε ότι ο εν λόγω Προϋπολογισµός καταρτίστηκε σύµφωνα µε τους στόχους και τα συνολικά όρια δαπανών, όπως αυτά προσδιορίστηκαν στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ Σ) 2018 και είναι δεσµευτικός, τόσο για το.σ. του Ταµείου όσο και για το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο συνοπτικό Προϋπολογισµό του Ταµείου οικονοµικού έτους, τα βασικά οικονοµικά µεγέθη του Ταµείου προϋπολογίστηκαν ως εξής: Έσοδα ,00 Έξοδα ,00 Έλλειµµα ,00 2. Με το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160 Α ) και ειδικότερα τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 220, ορίζεται ότι «µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ ύλην αρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται µέχρι την , µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράµετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιµότητας ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία ετησίων ελλειµµάτων σε ταµειακή και δεδουλευµένη βάση, για το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή τους. Το αρµόδιο ιοικητικό Συµβούλιο εφαρµόζει την προσαρµογή των παροχών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ετησίως µηδενικό έλλειµµα στα Ταµεία. Μέχρι την 30 η Νοεµβρίου κάθε έτους το αρµόδιο.σ. αποφασίζει την εφαρµογή της προσαρµογής για το επόµενο οικονοµικό έτος σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και σε περίπτωση µη εφαρµογής του ιοικητικό Συµβούλιο παύεται αυτοδικαίως εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρµογής». 3. Η Υπηρεσία, σε εφαρµογή σχετικής απαίτησης προηγούµενης νοµοθεσίας και συγκεκριµένα της διάταξης του εδαφίου Ε της υποπαραγράφου ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4062/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α ), σύµφωνα µε Προϋπολογισμός Σελίδα 3

4 την οποία «το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας υποβάλλουν υποχρεωτικά κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) αναλογιστική µελέτη και οικονοµικές καταστάσεις για έλεγχο βιωσιµότητας», ήδη από το µήνα Μάιο τρέχοντος έτους εισηγήθηκε σχετικά και το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού κατά τη 17 η Συνεδρίασή του της 12 ης /5/2014 (Θέµα 1.13). Η εν λόγω αναλογιστική µελέτη εκπονήθηκε από την εταιρεία «Prudential Actuarial Solutions Ltd. Β. Μαργιός & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.», σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που όρισε η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και η µε αρ. οικ.21533/293/ Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 85 Α ), και κατατέθηκε στο Ταµείο στις 24/10/2014 σε εκτέλεση του άρθρου 3 της σχετικής σύµβασης ανάθεσης έργου. Στη συνέχεια, µε το µε αρ. γρ.πρ. 317/ έγγραφο, η αναλογιστική µελέτη διαβιβάστηκε αρµοδίως στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, προκειµένου εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 220 του Ν. 4281/2014 (ήτοι την ) η τελευταία να διαθέτει τις εκ του νόµου απαιτούµενες πληροφορίες για τον καθορισµό των τεχνικών παραµέτρων από τις οποίες θα προκύπτει ο συντελεστής βιωσιµότητας για το Μ.Τ.Π.Υ. Επίσης, µε το µε αρ. γρ.πρ. 319/ έγγραφο, η αναλογιστική µελέτη διαβιβάστηκε στη ιεύθυνση Οικονοµικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νοµικών Προσώπων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και κοινοποιήθηκε τόσο στον αρµόδιο Υπουργό, όσο και στην αρµόδια Προϊσταµένη της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου. 4. Με το µε αρ. Φ /οικ /2075/ έγγραφο της Προϊσταµένης της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δόθηκαν οι τελικές οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή του Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους. Στο έγγραφο αυτό τονίζεται ιδιαίτερα ότι «ο προς έγκριση προϋπολογισµός θα εγκριθεί µόνο αν είναι συνεπής µε τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισµών που διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 54 του ν. 4270/2014 και συµµορφώνονται µε τους δεσµευτικούς στόχους, τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και τα ανώτερα όρια δαπανών που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π..Σ. και µε τις εγκυκλίους που εκδίδονται». Ορίζεται επίσης ότι ο Προϋπολογισµός πρέπει να υποβληθεί έως και δεν πρόκειται να δοθεί καµία απολύτως παράταση. 5. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, µε το µε αρ. οικ.547/ έγγραφό της, ζήτησε νέα αναλογιστική µελέτη, καθώς και όλα τα οικονοµικά στοιχεία του Μ.Τ.Π.Υ. για τις χρήσεις 2012, και 2014 ως το µήνα που έχει οριστικοποιηθεί, τα οποία απεστάλησαν στο σύνολό τους την εποµένη ηµέρα µε το µε αρ. 329/ έγγραφο του Ταµείου. Προϋπολογισμός Σελίδα 4

5 6. Η Υπηρεσία, καίτοι έγκαιρα έχει προπαρασκευάσει εντός των προβλεποµένων προθεσµιών τα µεγέθη του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους του Ταµείου, µέχρι σήµερα δεν έχει λάβει από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή τις εκ του νόµου προβλεπόµενες τεχνικές παραµέτρους από τις οποίες θα προκύπτει ο συντελεστής βιωσιµότητας για το ίδιο έτος, προκειµένου να εισηγηθεί αρµοδίως προς το.σ. για την αντίστοιχη προσαρµογή των παροχών µερισµάτων για τη διασφάλιση ετήσιου µηδενικού ελλείµµατος. Αποτέλεσµα αυτού είναι, παρότι εξέπνευσε η προαναφερθείσα προθεσµία της 14 ης και εξαντλήθηκε κάθε ανεκτό όριο χρόνου, η Υπηρεσία να µην έχει τη δυνατότητα κατάρτισης Προϋπολογισµού µε βάση τις απαιτήσεις της νέας νοµοθεσίας. 7. Η ανάλυση των προϋπολογισθέντων µερισµάτων (υφισταµένων και νέων) για το έτος απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Έτος Μήνας Παλαιοί Νέοι μερισματούχοι Θανόντες Προς Πληρωμή Παλαιοί Νέα μερίσματα (Ατομικά & Μεταβιβάσεις) Θανόντες Μερίσματα περιόδου Κρατήσεις των Ν.4024/11 & 4093/12 Υπόλοιπο πληρωτέο περιόδου Αναδρομικά Νέων μερισματούχων Κρατήσεις των Ν.4024/11 & 4093/12 Πληρωτέα Αναδρομικά Σύνολο Πληρωτέων μερισμάτων (προ φόρων) , ,75 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 0,00 0,00 0, , , , , , , ,38 0,00 0,00 0, ,38 Σύνολα , , , , , , , , , ,26 Παραδοχές Μέσο μηνιαίο μέρισμα Ατομικού μερίσματος = 205,35 Μέσο μηνιαίο μέρισμα Μεταβιβασμένου μερίσματος = 128,35 (205,36* 5/8) Εισερχόμενες νέες μηνιαίες αιτήσεις ανά μήνα 850 από 1/1/ (765 αιτήσεις ατομικού μερίσματος, 85 αιτήσεις μεταβίβασης) Θανόντες ανά μήνα 350 (Αριάδνη) Αιτήσεις που υπάρχουν την 18/12/ ( αιτήσεις ατομικού μερίσματος, αιτήσεις μεταβίβασης) Προϋπολογισμός Σελίδα 5

6 8. Μετά από τα παραπάνω αναλυτικά εκτεθέντα, η Υπηρεσία παραθέτει τους ακόλουθους πίνακες εσόδων εξόδων του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους του Ταµείου, όπως αυτοί προσαρµόστηκαν µε βάση τα δεδοµένα που έχουν µέχρι σήµερα περιέλθει σε γνώση της, καθώς και το γεγονός της απορρόφησης του συνόλου της έκτακτης χρηµατοδότησης για την κάλυψη ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ. ύψους κατά το τρέχον έτος: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 0,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α (Κρατήσεις των Ν.4024/11 & 4093/12) ,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0,00 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ,00 Σύνολο εσόδων (Α) ,00 ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ,00 ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ,00 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,00 Σύνολο εξόδων (Β) ,00 Έλλειμμα Προϋπολογισμού (Α-Β) ,00 Στο Παράτηµα Ι της παρούσας παρατίθενται οι αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων Εξόδων ανά Κωδικό Αριθµό, καθώς και τα αντίστοιχα µεγέθη του Απολογισµού έτους, της εκτίµησης Απολογισµού για το 2014 και του Προϋπολογισµού έτους Επισηµαίνουµε ότι στους προαναφερόµενους πίνακες έχει προϋπολογιστεί η δαπάνη πληρωµής µερισµάτων για το σύνολο των µερισµατούχων του Ταµείου (υφισταµένων, αιτούντων σε εκκρεµότητα και αιτούντων που αναµένονται µέχρι 31/12/), σύµφωνα µε τα σήµερα ισχύοντα δεδοµένα (µέσο µηνιαίο ύψος νέου ατοµικού µερίσµατος, µέσος αριθµός διαγραφών ανά µήνα, υφιστάµενες µειώσεις Ν. 4024/11 και Ν. 4093/12). Επίσης, δε λογίστηκε κανένα ποσό εσόδων από πόρους υπέρ του Ταµείου, σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4254/2014 µε τις οποίες αυτοί καταργούνται από Προϋπολογισμός Σελίδα 6

7 9. Για την αντιµετώπιση του ελλείµµατος του προϋπολογισµού για το έτος και µέχρι την οριστικοποίηση και γνωστοποίηση των τεχνικών παραµέτρων από τις οποίες θα προκύπτει ο συντελεστής βιωσιµότητας προς διασφάλιση ετήσιου µηδενικού ελλείµµατος, θέτουµε υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου τα ακόλουθα στοιχεία αποτίµησης της κινητής περιουσίας του Ταµείου, τόσο σε τρέχουσες τιµές όσο και σε τιµές κτήσης: ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ( uro) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αποτίµηση Μερίδας της 16/12/14 Τρέχουσα τιµή Μεριδίου: 22,2596. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ,50 Αριθµός Μεριδίων: ,4290 Αξία Κτήσης Μερίδας: ,95. ΕΤΕ: τµχ x 1,51 (ΜΤΚ 90,21 ) ΕΛΛ: τµχ x 9,93 (ΜΤΚ 5,35 ) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ,07 ΕΧΑΕ: τµχ x 5,24 (ΜΤΚ 3,73 ) ΟΤΕ: τµχ x 9,25 (ΜΤΚ 16,74 ) ΕΛΠΕ: τµχ x 4,00 (ΜΤΚ 9,67 ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,66 Αποτίµηση της 28/11/14 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,01 ΗΛΟΣ (Μικτό εσώτ.) Αποτίµ. της 16/12/14 Αριθµός Μεριδίων: ,36 Τρέχουσα τιµή Μεριδίου: 10,1978 Μέση Τιµή Κτήσης Μεριδίου: 23,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (Β) ,25 Επισηµαίνουµε ότι µετά τη λήψη από την Εθνική αναλογιστική Αρχή των τεχνικών παραµέτρων από τις οποίες θα προκύπτει ο συντελεστής βιωσιµότητας προς διασφάλιση ετήσιου µηδενικού ελλείµµατος, η Υπηρεσία θα προβεί σε ανάλογες προσαρµογές των οικείων πιστώσεων του παραπάνω Προϋπολογισµού, τις οποίες και θα θέσει εκ νέου προς έγκριση από.σ. του Ταµείου. Τέλος µε σχετική επιστολή του προέδρου Σ από , έχουν ζητηθεί σχετικές οδηγίες από την αρµόδια /νση Οικονοµικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Προνοίας αναφορικά µε τις αναγκαίες προσαρµογές των µερισµάτων του, κατ εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4281/14. Παρακαλείται το ιοικητικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Ο Λογιστής Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου O ιευθυντής ιοικητικού Μιλτιάδης Μουραφέτης Ζαφείριος Παγιώτας Ζαφείριος Ορφανός Προϋπολογισμός Σελίδα 7

8 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Απόφαση υπ αρ. Φ.30316/49893/2798// του κ. Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Προνοίας ( Α Α: 65ΡΕΛ-Γ7Φ ) Προϋπολογισμός Σελίδα 8

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισµένης δαπάνης 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Κ.Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠ 1100 ΦΟΡΟΙ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Έσοδα από κρατήσεις σε δαπάνες ή έσοδα του ηµοσίου, άλλων Ν.Π..., Οργανισµών κ.λ.π. Κράτηση 3% σε δαπάνες ηµοσίου για έργα, προµήθειες και προσφερόµενες προς αυτό από τρίτους 0, , , ,41 υπηρεσίες Κράτηση 3% σε δαπάνες για έργα προµήθειες κ.λ.π. Νοµικών Προσώπων, Ειδικών Ταµείων, Αυτόνοµων 0, , , ,97 Οργανισµών κ.λ.π Κράτηση 3% στα ενοίκια των ηµοσίων Καταστηµάτων που καταβάλουν οι Πολιτικές 0, , , ,39 Υπηρεσίες στο Εσωτερικό ή στο Εξωτερικό 0, , , ,77 Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0, , , ,04 Σύνολο Κ.Α , , , ,81 ΚΑ 1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0, , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ & 2100 ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 2121 Τακτικές καταβολές ασφαλισµένων Ε Σ Ο Α Υποχρεωτικές κρατήσεις 4% στις αποδοχές των Μετόχων , , , , Καταβολές Μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές τους Εισφορές για εφ άπαξ αποζηµίωση λόγω έξοδου από την υπηρεσία Εισφορές σε πρόσθετες αποζηµιώσεις (Κράτηση 2% στις πρόσθετες αµοιβές, επιδόµατα & άλλες αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στους Πολιτικούς Υπαλλήλους) , , , , , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας , , , , Εισφορές στον πρώτο µισθό - ικαίωµα εγγραφής νεοδιοριζοµένων ηµοσίων Υπαλλήλων Μετόχων , , , ,85 Ταµείου (Άρθρα 25-30, Π.. 422/ 1981) Σύνολο Κ.Α , , , ,44 Κ.Α 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,44 Προϋπολογισμός Σελίδα 9

10 Προϋπολογισμός Σελίδα 10

11 ΚΩ ΙΚΟΙ Ε Σ Ο Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Κ.Λ.Π. ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. λοιπών κινητών αξιών 0, , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκµίσθωση οικιών και γραφείων Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Λυκούργου ,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή , , , , Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων πλ. Συντάγµατος , , , , Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Λ. Κηφισίας , , , , Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Λ. Συγγρού ,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων γενικά , , , , Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων Λυκούργου 10 0,00 0,00 0, , Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων πλ. Συντάγµατος Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου , , , , , , , , , , , , Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων Λυκούργου , , , , , , , ,89 Σύνολο Κ.Α , , , ,53 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες , , , , Τόκοι από υπαλληλικά άνεια 0,00 0,00 0, , Τόκοι λοιπών περιπτώσεων Τόκοι από οφειλές Μερισµατούχων , , , ,33 Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων και παν άλλο 5.000, , ,00 0,00 απρόβλεπτο Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλληλικά άνεια , , , , , 04 Τόκοι από καθυστέρηση µισθωµάτων και παν άλλο απρόβλεπτο , , , , , , , , , , , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Τοκοµερίδια , , , , Μερίσµατα , , , , Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου , , , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,93 Κ.Α 3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡIOTHTA ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ , , , ,46 Προϋπολογισμός Σελίδα 11

12 ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, XΡHMATΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ Ε Σ Ο Α Πρόστιµα από ποινές σε βάρος ηµοσίων Υπαλλήλων 1.000, , ,00 0, Λοιπά πρόστιµα & χρηµατικές ποινές (κράτηση λόγω εκπτώσεως-αργίες-διαθεσιµότητα ηµοσίων 2.000, , ,00 0,00 Υπαλλήλων) Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Κ.Α ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000, , ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟ ΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 5110 ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (Μερίσµατα Ν. 1897/ 90) Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (προσλήψεις µέσω ΟΑΕ ) , , ,00 0, , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Απόδοση στo Τ.Π..Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό , , , , , , , , ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Έσοδα υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , , , , Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε , , , , Έσοδα υπέρ Τ. Σ. Νοµικών 5.000, , ,00 0, Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ ,00 0,00 0,00 0, , , , , ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Εσοδα υπέρ Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υναµικού 3.000, , ,00 0, Έσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε , , , , , , , , ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Έσοδα υπέρ του Τ.Ε.Α..Υ Έσοδα υπέρ Τ.Ε.Α..Υ. (πρώην Ταµείο Αρωγής και Υγείας Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονοµικών) Έσοδα υπέρ Ταµείου Αρωγής Μονίµων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άµυνας , , , , , , ,00 975, Έσοδα υπέρ λοιπών Ταµείων Αρωγής (ΚΥΤ) , , , , , , , ,02 Προϋπολογισμός Σελίδα 12

13 ΚΩ ΙΚΟΙ , 54.04, 54.09, , , , , , ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠ, ΝΠΙ, ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ κ.λ.π 5291 Έσοδα υπέρ του ηµοσίου Ε Σ Ο Α Φόροι ηµοσίου , , , ,22 Τέλη Χαρτοσήµου , , , , Υγειονοµική περίθαλψη 0, , , , Κρατήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων για συνταξιοδότηση , , , , Από κατασχέσεις µερισµατούχων κ.λ.π 5.000, , , , , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π... & αποκεντρωµένων ηµοσίων Υπηρεσιών Έσοδα υπέρ Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων , , , , Έσοδα υπέρ Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου , , , , Έσοδα υπέρ ΟΓΑ , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠ , , ,00 0, , , , , Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές 6.000, , , , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό των Ν.Π.Ι.. (συνεταιρισµών, συλλόγων, σωµατείων κ.λ.π.) , , , , Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων αρχών και λοιπών φορέων , , ,00 299,56 Σύνολο Κ.Α , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση Χρηµατικών Ενταλµάτων και προκαταβολών γενικά ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθηµάτων και αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται , , , , Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 0,00 0,00 0, , , , , ,73 Σύνολο Κ.Α , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ κ.λ.π ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Έσοδα από συµµετοχή άλλων νοµικών προσώπων σε δαπάνες συνταξιοδότησης (Αρθ.10,11 Ν.1405/ 83) , , , , , , , , ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά , , , , , , , ,35 Σύνολο Κ.Α , , , ,33 Κ.Α ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α , , , ,02 Προϋπολογισμός Σελίδα 13

14 ΚΩ ΙΚΟΙ Ε Σ Ο Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0, , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ , , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000, , ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α , , , ,02 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε τις 0, , , ,00 διατάξεις της υπ. Γ2 του άρθρου 1του Ν.4093/ 12 Σύνολο Κ.Α , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων , , , ,04 Σύνολο Κ.Α , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΕΣΟ Α ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Χρεωλύσια δανείων που χορηγήθηκαν Χρεωλύσια Υπαλληλικών ανείων 0, , , , Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συνταξεων (Άρθρο 58, 59, 60 Π. 422/ 81) 0,00 0,00 0,00 276, Χρεωλύσια Υπαλληλικών ανείων υπό εκκαθάριση 0, ,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,30 Κ.Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0, , , , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8200 Φόροι - Τέλη - ικαιώµατα Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους ,00 0,00 0,00 0, ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΌ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές ασφαλισµένων , , ,69 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,69 0, ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠO ΑΝΕΙΑ Εσοδα προερχόµενα από συναφθέντα δάνεια ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Κ.Α ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ , , ,69 0,00 Προϋπολογισμός Σελίδα 14

15 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 0, , , , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , , , ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0, , , , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ , , ,69 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Ω Ν , , , ,07 Προϋπολογισμός Σελίδα 15

16 ΚΩ ΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Ξ Ο Α ΕΙ ΙΚO ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Βασικός µισθός τακτικών (µονίµων, αιρετών, µετακλητών) , , , , Βασικός µισθός λοιπών υπαλλήλων (έµµισθη εντολή) , ,00 0,00 0, ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ , , , , Οικογενειακή παροχή , , , , ιαφορές αποδοχών Ν.4024/ , , , , , , , , Επίδοµα θέσης ευθύνης , , , , Λοιπά γενικά τακτικά επιδόµατα 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία , ,00 0,00 0, Ε Ξ Ο Α Αποζηµίωση για συµµετοχή σε Συµβούλια, Επιτροπές (απ.ρθ. 17 Ν.3205/ 03) ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Αποζηµίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων ιοίκησης (Απόφ.2/ 7382/ 0022/ & παρ.2 αρ.8 Ν.1810/ 88) ιάφορες αποζηµιώσεις που δεν κατονοµάζονται ειδικά (Αποζ. πολιτών αρ.5 Ν.1943/ 1991) , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 30, , , , ,94 Σύνολα Κ.Α , , , ,12 Προϋπολογισμός Σελίδα 16

17 ΚΩ ΙΚΟΙ Ε Ξ Ο Α 0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αµοιβές νοµικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Ν.3026/ 54 Αµοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία (N.33616/ 05) Αµοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελµατιών , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΩΣΩΠΟΥ Αµοιβές πραγµατογνωµόνων , , , , Λοιπές Αµοιβές Φυσικών Προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0430 ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ , ,00 0,00 0, , , , , Αµοιβές και Προµήθειες Τραπεζών , , , , Αµοιβές της ΙΑΣ ΑΕ για την πληρωµή των µερισµάτων , , , , Αµοιβή νοµικών προσώπων ή οργανισµών για την µηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων , , , , , , , ,03 Λοιπές αµοιβές Νοµικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,17 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 500 ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ απάνες επιµόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π , , ,00 720, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ , , ,00 720, Εισφορές στο ΙΚΑ , , , , Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισµούς , , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α..(Ν.3918/ 11) , , , , , , , ,91 Σύνολο Κ.Α , , , ,91 Προϋπολογισμός Σελίδα 17

18 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 0620 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μηνιαία Μερίσµατα, µε βάση τις διατάξεις απονοµής µερισµάτων Π..422/ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Ξ Ο Α Βοηθήµατα εφ άπαξ (Αρθ.5 Ν.1395/ 83 ΦΕΚ125 Αποφ.Υπουρ.1097/ ΦΕΚ35Β' ) Αποζηµιώσεις απολυοµένων (αρθ.94 Ν..3026/ 54 & αρθ.9 Ν.2335/ 95) ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΠ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ Συµµετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης Αρθ. 10 Ν.1405/ 83 ΦΕΚ 180/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 Σύνολο Κ.Α , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ή ΜΗ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας , , ,00 16, Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που µετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές πληρωµές για µετακίνηση υπαλλήλων 2.000, , ,00 0, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας , , ,00 136,92 Σύνολο Κ.Α , , ,00 153,72 Προϋπολογισμός Σελίδα 18

19 ΚΩ ΙΚΟΙ Ε Ξ Ο Α 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0813 Μισθώµατα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων Μισθώµατα κτιρίων , , , , Έξοδα κοινοχρήστων χώρων , , , , , , , , ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΓΑΘΩΝ Μεταφορές αγαθών & φορτοεκφορτωτικά 6.000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ Ταχυδροµικά Τέλη , , , , Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού , , , , Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων κ.λ.π , ,00 0,00 0, απάνες κινητής Τηλεφωνίας 7.000, , , , , Λοιπές επικοινωνίες 9.000, , , , , , , , Υ ΡΕΥΣΗ-ΑΡ ΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Υδρευση και Άρδευση 9.000, , , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας) , , , , απάνες καθαρισµού γραφείων , , , , Λοιπές απάνες 8.000, , ,00 282, , , , , ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Λοιπές δαπάνες ηµοσίων σχέσεων 2.500, ,00 200,00 0, , ,00 200,00 0, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου , , ,00 0, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή , , ,00 369, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγµατος , , , , Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Ακαδηµίας & Κανάρη , , ,00 0, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πινδάρου , , ,00 0, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λ. Κηφισίας , ,00 0,00 0, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου , ,00 700,00 0, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λ. Συγγρού , , ,00 774, , , , , Συντήρηση & επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων , , , , , , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Συντήρηση - Επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς 3.000, ,00 100,00 662, Συντήρηση - Επισκευή επίπλων & σκευών 3.500, ,00 450,00 602, Συντήρηση & Επισκευή λοιπού εξοπλισµού , , , , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Εκτυπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 3.000, ,00 70,00 180, Ασφάλιστρα ακινήτων , , , , Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβ. Πράξεων , , , , ικαστικά έξοδα , , , , Επιδόσεις, ηµοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λπ , , , , , , , ,77 Σύνολο Κ.Α , , , , ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 0910 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ Φόροι ηµοσίου & ηµοτικοί , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,33 Προϋπολογισμός Σελίδα 19

20 ΚΩ ΙΚΟΙ Ε Ξ Ο Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1250 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών εκδόσεων 1260 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου γενικά ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 1280 ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Προµήθεια υλικών µηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρµογών , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Προµήθεια εντύπων µηχανογράφησης για ενηµέρωση των µερισµατούχων , , , , Λοιπές προµήθειες εξοπλισµού γραφείων 5.000, ,00 0,00 59, , , , ,21 Σύνολο Κ.Α , , , , ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1310 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού 500,00 500,00 0,00 120,23 500,00 500,00 0,00 120, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Προµήθεια χηµικού υλικού για πυροσβεστήρες 2.500, ,00 500,00 495, , ,00 500,00 495, ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισµού 6.000, , ,00 959, , , ,00 959, Σύνολο Κ.Α , , , ,26 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µονίµων εγκαταστάσεων Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά , , ,00 909, , , ,00 909, Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µονίµων εγκαταστάσεων Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων , , , , , , , , Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µηχανικού & λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς , ,00 150, , Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων ξηράς 500, ,00 0,00 0, , ,00 150, ,05 Σύνολο Κ.Α , , , ,76 Προϋπολογισμός Σελίδα 20

21 ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. Ε Ξ Ο Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών , , , , , , , ,47 Σύνολο Κ.Α , , , ,47 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Προµήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού , , , , , , , ,95 Σύνολο Κ.Α , , , ,95 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ 1800 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠAΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά , , , , , , , ,04 Σύνολο Κ.Α , , , ,04 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ Ν.Π..., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιχορηγήσεις & συνδροµές για την πληρωµή λοιπών δαπανών διοικήσεως και λειτουργίας , , , , , , , ,65 Σύνολο Κ.Α , , , , ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Λοιπές χορηγίες Κοινωνικής Πρόνοιας 8.000, , , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 3100 ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 3190 ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Εγγυήσεις-παρακαταθήκες , ,00 850,00 0, , ,00 850,00 0,00 Προϋπολογισμός Σελίδα 21

22 ΚΩ ΙΚΟΙ Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονοµάζονται ειδικά Κρατήσεων σε αποδοχές, δάνεια, προεξοφλήσεις συντάξεων που έχουν εισπραχθεί χωρίς να οφείλονται σε υπαλλήλους-µετόχους του Ταµείου , , , ,46 Ποσών που καταβλήθηκαν από µετόχους για αναγνώριση προϋπηρεσίας, τόκους και δικαίωµα εγγραφής , , , ,61 νεοδιοριζοµένων Ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από µερισµατούχους και µη µετόχους , , , , , , , ,34 Σύνολο Κ.Α , , , , ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΣΟ ΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ Απόδοση στo Τ.Π..Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό , , , , , , , , ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤA Απόδοση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , , , , Απόδοση στο ΤΣΜΕ Ε , , , , Απόδοση στο Ταµείο Νοµικών 5.000, , ,00 0, Απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ,00 0,00 0,00 0, , , , , ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤA Απόδοση στον Ο.Α.Ε.. των εισπράξεων που έγιναν γι` αυτό 3.000, , ,00 0, Απόδοση εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε , , , , , , , ,76 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥTA Απόδοση στο T.E.A..Υ.(πρώην Τ.Α.Υ.Ο.Υ.) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό Απόδοση στο ΤΑΜΠΥΥ Εθνικής Αµύνης των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό Απόδοση στα λοιπά ταµεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά , 54.04, 54.09, , , , , , Ε Ξ Ο Α ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κλπ. Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου Απόδοση εισπράξεων από φόρους για λογαριασµό ηµοσίου , , , , , , ,00 975, , , , , , , , , , , , ,01 Απόδοση εισπράξεων από τέλη χαρτοσήµου για ηµόσιο , , , , Απόδοση εισπράξεων από λοιπές περιπτώσεις (Υγιειονοµική Περιθαλψη Υπαλλήλων) 0, , , , Απόδοση εισπράξεων από κρατήσεις επι αποδοχών για σύνταξη , , , , Απόδοση εισπράξεων για ηµόσιο από κατασχέσεις 5.000, , , , , , , ,85 Προϋπολογισμός Σελίδα 22

23 ΚΩ ΙΚΟΙ Απόδοση εισπράξεων για λογαριασµό λοιπών ΝΠ και αποκεντρωµένων ηµοσίων Υπηρεσιών Απόδοση στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων των κρατήσεων που έγιναν γι αυτό , , , , Απόδοση στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο των κρατήσεων που έγιναν γι αυτό , , , , Απόδοση στον ΟΓΑ των κρατήσεων που έγιναν γι` αυτό , , , , Απόδοση στα λοιπά ΝΠ των κρατήσεων που έγιναν γι` αυτό , , ,00 0, , , , , Απόδοση εισπράξεων για λογ/ σµό τρίτων από διατροφές 6.000, , , , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό των Ν.Π.Ι.. (συνεταιρισµών, συλλόγων κ.λ.π.) , , , , Λοιπές αποδόσεις , , ,00 376,75 Σύνολο Κ.Α , , , , Ε Ξ Ο Α ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ, ΝΠ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠO ΑΥΤA ΕΠΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ή ΝΠ Απόδοση στο ηµόσιο των πληρωµών που έγιναν από αυτό επί απολήψει , , ,00 0, , , ,00 0,00 Συνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α , , , ,24 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠO ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α , , , , , , , , ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΕΣ 4600 ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΕΣ 4630 Λοιπές δαπάνες σύνθετου περιεχοµένου 4631 απάνες σύνθετου περιεχοµένου π.δ.κ.ε , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Κ.Α ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ , , ,00 0,00 ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Λοιπές πληρωµές υποχρεώσεων π.δ.κ.ε ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Κ.Α ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,00 0,00 0,00 0, ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Προµήθεια επίπλων 8.000, ,00 0,00 129, Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών και µηχανηµάτων κλιµατισµού γραφείων 7.000, ,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υπολογιστικών & λογιστικών µηχανών 8.000, ,00 0,00 0, Προµήθεια Η/ Υ, λογισµικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισµού , , , , Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων 7.000, ,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,62 Κ.Α ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , , ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,00 0,00 0,00 0, ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , , , , , ,62 Προϋπολογισμός Σελίδα 23

24 ΚΩ ΙΚΟΙ Ε Κ Τ Α Κ Τ Α Ε Ξ Ο Α 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9700 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠO ΤΑ ΕΣΟ Α 11, ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 11.00, ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ` ΑΥΤΑ , Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Λυκούργου , , ,00 0, Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή , , , , Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου πλ. Συντάγµατος , , , , Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Ακαδηµίας & Κανάρη , , , , Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου , , ,00 0, Ανακαίνιση κτιρίου Λ. Κηφισίας , ,00 0,00 0, Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου , ,00 0,00 0, Βελτιώσεις, προσθήκες κτιρίου Λ. Συγγρού , , ,00 0, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , , , , Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων , , ,00 0, απάνες για συστήµατα µελετών εφαρµογής - οργάνωσης απλούστευσης µεθόδων & διαδικασιών Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες που δεν κατονοµάζονται ειδικά Ε Ξ Ο Α , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,60 Σύνολο Κ.Α , , , ,60 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ,60 Προϋπολογισμός Σελίδα 24

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ.Σ. 48

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ.: 2821027900-01-02, fax: 2821027903 e-mail: teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.: 2190

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ.Πρωτ.6475/29-07-15 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr Νάξος 06/7/2015 Αριθ. Πρωτ. 3624 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ---------------------- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. /νση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ.: 84300 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘ ΕΝΤΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & 0219 ΥΠΗΡΕΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ 60000,00 4459,00 0,00 ΕΠΙ ΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑ) 4200,00 317,04 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015, που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας».

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ Συνεδρίαση. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 203/30-12-2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Υπουργείο (1).

Πίνακας 1. Υπουργείο (1). Πίνακας 1 Υπουργείο (1). ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΔΑΠΑΝΕΣ Τ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έτους (Ποσά σε.) ποσά για Κατανεμημένο κατανομή ποσό από φορέα Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣς (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ΚΑΕ 0 Εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' - Υποτροφίες πτυχιούχων ή η καθ' οιονδήποτε πρόσφορον τρόπον διάθεσις της Κληρονομίας. - Υποτροφίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων 1-1-2015 έως και 30-06-2015

«Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων 1-1-2015 έως και 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα:16-7-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 15845 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νδη: Καρδίτσης 56, ΤΚ 42100, Τρίκαλα Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail: council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης

Διαβάστε περισσότερα

«Επανυποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015»

«Επανυποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνος Βαθμός Πρ.: Ταχ. Κωδ.: 12243 Αιγάλεω Ημερομηνία: 22/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Νέοι Kωδικοί Ο ν ο µ α σ ί α Παλαιοί Kωδικοί 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0200 Αµοιβές

Διαβάστε περισσότερα

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΧΑΪΜΑΝΤΑ 17 - ΧΑΛΑΝ ΡΙ 15234 Α.Φ.Μ. 090191183-.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ & ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Α' - ΕΣΟ A 2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 1 Εκ μισθωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 29 ης /11.12.2014 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 29 ης /11.12.2014 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 29 ης /11.12.2014 Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ιωάννινα, 5 Αυγούστου 2015 Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 14-10-2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. οικ.: 101548/39338/16-10- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφία σε Πελοποννήσιους, Θεσσαλούς, Ηπειρώτες, Μακεδόνες, Θράκες, Επτανήσιους, Αθηναίους, Στερεοελλαδίτες, Αιγαιοπελαγίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail : council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 7

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφία σε Πελοποννήσιους, Θεσσαλούς, Ηπειρώτες, Μακεδόνες, Θράκες, Επτανήσιους, Αθηναίους, Στερεοελλαδίτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

31.410,00 0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ 22.910,00 0002 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 8.500,00 0234 60.98.09 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Σ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

31.410,00 0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ 22.910,00 0002 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 8.500,00 0234 60.98.09 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Σ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Ε.Ι.Ο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΞΟ Α 2η Τροποποίηση και αναµόρφωση ( Σ 777/18.12.2002+A121) 0210 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0211 60.98.00 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑΕΠΙ ΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπληρώνουμε το όνομα του Φορέα μας Μπαίνουμε στο φύλλο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη 06/05/2015 Αρ. Πρ.: 233 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Μ.Π.Δ.Σ. ΚΑΙ Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ 0210 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑ-ΕΠΙ ΟΜΑ 0211 60.98.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ κλπ) 130.000,00 0001 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 130.000,00 0002 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 60-00-00-0000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) 0.00 60-00-39-0002 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Παρουσίαση µέρους της εισήγησης στο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη 15 Νοεµβρίου 2014 Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΙ της 23.3.2015 και ώρα 12.00, σας αποστέλλονται τα Οικονομικά στοιχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΙ της 23.3.2015 και ώρα 12.00, σας αποστέλλονται τα Οικονομικά στοιχεία. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαρκόπουλο, 17 Μαρτίου 2015 Προς τα Σωματεία Μέλη της ΕΟΙ Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΙ της 23.3.2015 και ώρα 12.00, σας αποστέλλονται τα Οικονομικά στοιχεία. Είμαστε στη διάθεση σας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------------- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ------------------- ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ------------------- Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής ιεύθυνση : Τερψιχόρης 51 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ========================================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Εξοδα χρήσης 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00.6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθµ.3/28-02-2011 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισµού ήµου Ρόδου (Π.Ο..Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισµού σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 74 η Απόφαση υπ αριθ. 2656/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=...

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=... Σελίδα 1 από 5 Ασφαλιστικές Εισφορές (τρέχουσες) - Ανακοίνωση Α & Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα