ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΜΑΡΣΙΟ 08

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΜΑΡΣΙΟ 08"

Transcript

1 ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΜΑΡΣΙΟ 08

2 Πεπιεσόμενα Γξαζηεξηόηεηεο Όκηινο Fashion Box ύληνκν Ηζηνξηθό Γνκή Αγνξά Δκπνξηθά ήκαηα Γίθηπν Πσιήζεσλ Αλζξώπηλν Γπλακηθό Γπλαηά εκεία ηξαηεγηθνί ηόρνη Δλνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά Κεγέζε 2

3 3 Fashion Box SpA - Γπαζηηπιόηηηερ FASHION BOX ΔΙΙΑ ΑΔ Mέλορ ηος Fashion Box Group S.p.A. Γπαζηηπιόηηηα: Απνθιεηζηηθή εηζαγσγή Γηαλνκή Πξνώζεζε Ολοκληπωμένων ζςλλογών ένδςζηρ και ςπόδηζηρ με ηα brand names ηος Fashion Box Group FASHION BOX GROUP S.p.A. Αποηελείηαι από 35 εηαιπίερ. Με έδπα ηην Ιηαλία διανέμει πποϊόνηα ζε 50 σώπερ ζηην Δςπώπη, ηην Αμεπική και ηην Αζία με ζςνολικό κύκλο επγαζιών 340 εκ. Γίθηπν 180 θαηαζηεκάησλ και εξοςζιοδοηημένων καηαζηημάηων σονδπικήρ πώληζηρ (Authorized Dealers). Δμποπικά ζήμαηα REPLAY, Replay & Sons, E-play και We-R.

4 FASHION BOX SpA Replay Box SA Brussels Fashion Box Switzerland AG Buch Eastern Fair GMBH Wien Corus Fashion BV Amsterdam FASHION BOX ΔΛΛΑ Α.Δ. ΑΘΗΝΑ Replay U.S.A. INC. New York Fashion Box brazil LTDA Brazil Fashion Box Portugal LTD Lisbon Fashion Box Espana SA Barcelona Fashion Box France SA Paris Fashion Box UK Ltd. London Brand Box GMBH Wien Fashion Box (HK) LTD Hong Kong Replay Deutschland GMBH Düsseldorf Stockholm Box AB Stockholm 4

5 ύνηομο Ιζηοπικό 1995 Ιδπύεηαι η FASHION BOX ΔΛΛΑ και ανοίγοςν με ζςμθωνίερ franchise ηα ππώηα 2 REPLAY Stores ζηην Αθήνα Δξαζθάλιζη δικαιώμαηορ πποώθηζηρ ηων πποϊόνηων REPLAY ζηην Βοςλγαπία, ηην Π.Γ.Γ.Μ. και ηην Αλβανία Δξαζθάλιζη δηθαηώκαηνο απνθιεηζηηθήο δηαλνκήο ζηελ Θύπξν. Μεηαθοπά ηηρ έδπαρ ηηρ εηαιπείαρ ζε λέα γξαθεία ζηε Λ. Ησλία Διζαγωγή ηηρ FASHION BOX ΔΙΙΑ ζηο Χπημαηιζηήπιο Αθηνών Ανοίγει REPLAY Store ζηα θόπηα Ανοίγει REPLAY Store ζηην όθηα (Βοςλγαπία) Γςναμική διείζδςζη ζηο σώπο ηων Πολςκαηαζηημάηων και ηων Shopping Malls με ηο άνοιγμα 3 λέσλ REPLAY Stores ζηο Μαπούζι (Σhe Mall), ηην Θεζζαλονίκη (Mediterranean Cosmos) και ηον Πεηξαηά θαη 2 shop-inshop ζηην Αθήνα(ATTICA) Ίδπςζη ηηρ καηά 100% θςγαηπικήρ εηαιπείαρ «FASHION BOX ROMANIA SRL» ζηη Ροςμανία. 5

6 6 Γομή Γπαζηηπιοηήηων 2007 FASHION BOX ΔΛΛΑ Α.Δ. Λιανική Πώληζη Υονδπική Πώληζη Δηαιπικά ημεία Πώληζηρ Shop in Shop (16) Authorized Dealers (200) Franchising (5) Replay Corners (8) Καηαζηήμαηα Λιανικήρ (12) Outlet Stores (6) Καηαναλωηικό κοινό ζε Δλλάδα, Κύππο, Βοςλγαπία, Π.Γ.Γ.Μ. & Ροςμανία (43,3 εκαη.)

7 7 Γομή Γπαζηηπιοηήηων 2007 FASHION BOX ΔΛΛΑ Α.Δ (.000 ) Λιανική Πώληζη (32%) Υονδπική Πώληζη (68%) Καηαζηήμαηα Λιανικήρ Outlet Stores Shop in Shop (8,7%) Authorized Dealers ςνεπγαζίερ Franchising Replay Corners 852 Καηαναλωηικό κοινό ζε Δλλάδα & Κύππο (12,3 εκαη.) Καηαναλωηικό κοινό ζε Δλλάδα, Κύππο, Βοςλγαπία, Π.Γ.Γ.Μ. & Ροςμανία (43,3 εκαη.)

8 Πωλήζειρ Δξωηεπικού 2007 Πωλήσειρ Εξωτεπικού 2006: (10,7 % Κύκλος Επγασιών) Πωλήσειρ Εξωτεπικού 2007: (11,2 % Κύκλος Επγασιών) (.000 ) Πσιήζεηο Ιηαληθήο % Δμνπζηνδνηεκέλνη Αληηπξόζσπνη % Franchising % % % % Shop - in Shop 2007 Replay Corners % % Δξωηεπικό Δζωηεπικό % % 8

9 Δμποπικά ήμαηα REPLAY E-PLAY REPLAY & SONS We - R REPLAY FOOTWEAR 9

10 Πωλήζειρ ανά Δμποπικό ήμα (.000 ) REPLAY REPLAY SHOES REPLAY&SONS OTHERS * * Including E-PLAY, WR REPLAY, REPLAY ACCESSORIES & others 10

11 Γίκηςο Πωλήζεων 2007 Δύδσλνη 1 Shop-in-shop Πξνκαρώλαο 1 Store 1 Shop-in-shop Θήπνη Έβξνπ 1 Shop-in-shop Θεζζαινλίθε 2 Shop-in-Shop 3 Stores Πάηξα 1 Franchise Αηηηθή 13 Stores 8 Shop-in-Shop Εάθπλζνο 1 Franchise Λαύπιην 1 Replay Corner ΘΤΠΡΟ 1 Store 3 Replay Corners ΒΟΤΙΓΑΡΗΑ 2 Franchise 3 Replay Corners FYROM 1 Franchise 1 Replay Corner ROMANIA 3 Shop-in-Shop 47 ημεία Πώληζηρ ςνολικά 11

12 (ΔΣΖΗΟ ΚΔΟ ΟΡΟ) Ανθπώπινο Γςναμικό

13 13 Γςναηά ημεία Πνιύ δπλαηό brand name δηεζλώο Πηζηή πειαηεία πνπ επαλέξρεηαη Τςειή αλαγλσξηζηκόηεηα Θαζαξή θήκε

14 ηπαηηγικοί ηόσοι (Μεζοππόθεζμοι) Σαςηόσπονη ανάπηςξη δικηύος ιηαληθήο και ρνλδξηθήο με έμθαζη ζηην λιανική. Δπίηεςξη ζπλεηζθνξάο 50% ηεο ρνλδξηθήο πώιεζεο ζηον ζςνολικό κύκλο επγαζιών (επί ηος παπόνηορ ανέπσεηαι ζε 59% ένανηι 41% ηηρ λιανικήρ*). Αλαθαίληζε ςπαπσόνηων ζεκείσλ πώιεζεο. Γηεύξπλζε κεξηδίσλ ζηην ελληνική αγοπά. 2008: Γιεύπςνζη Γικηύος με 5 λέα ζεκεία πώιεζεο (2 ζε εμσηεξηθό Ροςμανία & Κύππο και 3 λέα shop in shop ζηο Πολςκατάστημα τος Golden Hall στο Μαπούσι) Άλνηγκα επιπλέον 5 λέσλ θαηαζηεκάησλ, εηαιπικά και franchise, ζηα επόμενα 3 σπόνια. Αύμεζε ηων πωλήζεων θαηά κέζν όξν άλσ ηνπ 15% γηα θάζε ρξόλν, ζηα επόμενα 3 σπόνια. (*) ημείωζη: Η δπαζηηπιόηηηα ηων shop-in-shop εντάσσεται εμποπικά στην κατηγοπία λιανικήρ 14

15 ηπαηηγικοί ηόσοι (Μακποππόθεζμοι) ΠΓΓΚ Ρνπκαλία Βνπιγαξία Δμάπισζε δπαζηηπιοηήηων ζηην Λνηηναλαηνιηθή Δπξώπε (Ρνπκαλία) μεηά ηην Θύπξν, ηα θόπηα και ηη Βνπιγαξία, αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ησλ εκπνξηθώλ ζεκάησλ ηνπ Οκίινπ ζηηο ρώξεο απηέο. Διιάδα Θύπξνο Γηπιαζηαζκόο ησλ Οηθνλνκηθώλ κεγεζώλ ηνπ Οκίινπ ηελ εξρόκελε πεληαεηία. ΔΙΙΑΓΑ ΡΟΤΚΑΛΗΑ ΒΟΤΙΓΑΡΗΑ FYROM ΘΤΠΡΟ Πληθςζμόρ (ζε εκαη.) ΑΔΠ -- καηά κεθαλή (000 ) Αύξηζη ΑΔΠ (%) 4,0% 6,0% 6,4% 4,7% 3,7% Πόλειρ με πληθςζμό > Πόλειρ με πληθςζμό Γςναμικόηηηα (ζε ημεία Πώληζηρ) Fashion Box (ζήμεπα) Sources: Eurostat, Bank of Greece, The Statman's Yearbook

16 16 Δμποπικέρ επενδύζειρ Έμνδα Γηάζεζεο (000 ) ,4% ,2% ,1% FY 2005 FY 2006 FY 2007 Γηαθεκηζηηθή Θακπάληα Δκπνξηθέο Δπελδύζεηο

17 FASHION BOX FINANCIAL DATA Consolidated Financial Data Consolidated P&L P&L Margins Financial Data by SBU Balance Sheet Cash Flow CAPEX Financial Ratios Investment Ratios Share Data Share Evolution 17

18 Historical Growth (.000 ) Δηήζηνο κέζνο όξνο αύμεζεο πσιήζεσλ (CAGR): 22% ΠΩΛΗΔΙ ΚΠΦ 18

19 19 Consolidated P&L (.000 ) (E) EAT EBT ΚΗΘΣΑ ΘΔΡΓΖ EBITDA ΠΩΙΖΔΗ

20 20 P&L Margins ρηι ρηι ρηι ρηι. 39,7% 42,9% 40,6% 40,6% 8,4% 10,4% 10,2% 10,2% 5,6% 7,5% 7,6% 7,7% 4,8% 6,4% 6,3% 6,2% 2,8% 3,4% 4,3% ,6% (E) ΠΩΙΖΔΗ ΚΗΘΣΑ ΘΔΡΓΖ EBITDA EBIT EBT EAT

21 21 Consolidated Balance Sheet Highlights (.000 ) Πάγηα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνύ Απνζέκαηα Απαηηήζεηο από πειάηεο Ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ Καθξνπξόζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεώζεηο Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο Τπνρξεώζεηο Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ύλνιν Θαζαξήο Θέζεο ΤΛΟΙΟ ΠΑΘΖΣΗΘΟΤ

22 22 Cash Flow Operating Cash Flow 1.026,66 289,28 105,99 Cash Flow From Investing , ,97-354,65 Cash Flow From Financing 259, ,36 62,92 Total Cash Flow 26,79 299,66-185,74 Cash at the beginning of the Year 723,00 749, ,46 Cash at the end of the Year 749, ,46 863,71 (.000 )

23 23 CAPEX 2007 ΤΝΟΛΟ: 410 σιλ. Corner in Larissa 13 3% Replay Store Bucarest 17 4% Stores Maintenance & Rennovation 18 4% Showrooms 9 2% Office Machinery 79 19% Replay Store Glyfada % Information technology 83 20% (.000 )

24 CAPEX 2008 (E) ΤΝΟΛΟ: σιλ. Replay Store Boucharest ( 150 th. ΑΚΘ Θαη/κα) % Replay Store Nicosia Cyprus 100 8% Retail Store Rennovaiton 50 4% Franchise Crete 100 8% Franchise Larissa 100 8% New Warehouse % Shop-in-Shop Corner 100 9% Information Technology 25 2% Show Rooms % (.000 ) 24

25 25 Financial Ratios Net Debt/Equity 42,8% 52,5% 53,6% Liabilities as a % on sales 48,7% 47,8% 38,2% Inventory as a % on sales 16,7% 15,9% 16,8% Inventory days Debtor days Creditor days Current ratio 1,91 2,02 2,03

26 Investment Ratios DPS DIV YLD P/E P/BV P/SALES P/EBITDA BANKS/ ROE % X x x x EQUITY x % ,88 1,11% 40,34 3,57 1,12 13,38 0,55 8,85% ,64 1,40% 26,08 3,18 0,90 8,66 0,68 12,18% ,00 1,54% 17,89 2,81 0,77 7,55 0,65 15,69% 2008 (E) 14,67 2,36 0,68 6,61 0,64 16,07% Αξηζκόο κεηνρώλ: Σηκή κεηνρήο: 2,56 (06/03/2008) Οη Γείθηεο έρνπλ ππνινγηζηεί κε ηηκή θιεηζίκαηνο κεηνρήο 06/03/2008 (2,56 ) θαη κε αξηζκό κεηνρώλ ) Θεθαιαηνπνίεζε 22,0 εθ. 26

27 27 Share Data ηνηρεία Κεηνρήο ύλζεζε Κεηνρνινγίνπ Σηκή Δηζαγσγήο 1,71 (αλαπξνζαξκνζκέλε) Σηκή Κεηνρήο (06/03/2008): 2,56 22,56% Αξηζκόο Κεηνρώλ: (ΘΟ) Θεθαιαηνπνίεζε (εθ. ): 22,0 77,44% Κέξηζκα αλά κεηνρή : 0,04 Δηδηθόο Γηαπξαγκαηεπηήο από 24/12/2007: MERIT ΑΥΔΠΔΤ & ARTION ΑΥΔΠΔΤ ΚΤΡΙΟΙ ΜΕΣΟΥΟΙ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΔΙΑΠΟΡΑ

28 28 Share Evolution WEEKLY CANDLESTICK CHART Νοε-04 Γεκ-04 Ιαν-05 Φεβ-05 Μαπ-05 Αππ-05 Μαϊ-05 Ιοςν-05 Ιοςλ-05 Αςγ-05 επ-05 Οκη-05 Νοε-05 Γεκ-05 Ιαν-06 Φεβ-06 Μαπ-06 Αππ-06 Μαϊ-06 Ιοςν-06 Ιοςλ-06 Αςγ-06 επ-06 Οκη-06 Νοε-06 Γεκ-06 Ιαν-07 Φεβ-07 Μαπ-07 Αππ-07 Μαϊ-07 Ιοςν-07 Ιοςλ-07 Αςγ-07 επ-07 Οκη-07 Νοε-07 Γεκ-07 Ιαν-08 Φεβ ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

29 Share Evolution FASHION BOX - ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. - FTSE 80 - ΟΓΚΟΣ /1/ /1/ /2/ /3/2006 3/5/ /5/ /6/ /7/ /8/ /9/ /10/ /11/ /12/ /1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/2007 8/8/2007 6/9/2007 4/10/2007 1/11/ /11/ /12/ /1/ /2/2008 ΟΓΚΟΣ FASHION BOX ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. FTSE ASE SMALL CAP 80 29

30 30 Δπενδςηικό Ημεπολόγιο 08 Πέκπηε, 28 Φεβξνπαξίνπ 2008 Σεηάξηε, 12 Καξηίνπ 2008 Γεκνζίεπζε Δηεζίσλ Απνηειεζκάησλ 2007 Δλεκέξσζε Αλαιπηώλ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2007 (Έλσζε Θεζκηθώλ) Σξίηε, 27 Καΐνπ 2008 Γεκνζίεπζε Απνηειεζκάησλ Α Σξηκήλνπ 2008 Πέκπηε, 29 Καΐνπ 2008 Σεηάξηε, 04 Ηνπλίνπ 2008 Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ Απνθνπή Κεξίζκαηνο Πέκπηε, 12 Ηνπλίνπ 2008 Θαηαβνιή Κεξίζκαηνο Σεηάξηε, 27 Απγνύζηνπ 2008 Σεηάξηε, 26 Λνεκβξίνπ 2008: Γεκνζίεπζε Απνηειεζκάησλ Δμακήλνπ 2008 Γεκνζίεπζε Απνηειεζκάησλ Δλλεακήλνπ 2008

31 31 Δπικοινωνία CEO IRO ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤΒΔΛΔΚΑΚΗ ΑΓΑΜΑΝΣΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ FASHION BOX ΔΛΛΑ Α.Δ. Καποδιζηπίος 90, Ν. Ιωνία, Αθήνα, Tηλ Fax

32 FASHION BOX ΕΛΛΑ Α.Ε.