ηθαλφηεηα λα κεηαδίδεηαη εχθνια απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. Μέρξη ζηηγκήο,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηθαλφηεηα λα κεηαδίδεηαη εχθνια απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. Μέρξη ζηηγκήο,"

Transcript

1 ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΩΩΩΩΩΩΩΩΩΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π. ΓΗΑ ΣΗ ΑΜΟΗ ΒΔ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ εργασiαυγεία ΣΔΤΥΟ ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2013 ΠΔΡΙΟΓΙΚΖ ΔΚΓΟΖ (ΔΝΣΤΠΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ) ΣΖ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Δ.Δ.Η.Δ.Π.) ρρρ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ εργασiα ΚΑΙ υγεία ΓΙΟΡΘΩΖ ΖΜΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΓΙΑ ΤΓΙΔΙΝΖ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Ζ πξφζεζε αζθαιψο θαη δελ είλαη λα θαηεγνξνχληαη κεκνλσκέλνη ζπλάδειθνη είηε εηαηξηθά ζρήκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα. Σν ελδηαθέξνλ βξίζθεηαη πάληα ζηελ ελεκέξσζε, αιιά θαη ζηε δηαηχπσζε απφςεσλ. Οηαλ πξηλ ελάκηζη ρξφλν πεξίπνπ παξνπζηάζζεθε ην θείκελν κελπηήξηαο αλαθνξάο πνπ είρε θαηαηεζεί ζηελ Δηζαγγειία Πιεκκειεηνδηθώλ Αζελώλ απφ ην Παλειιήλην σκαηείν Δηδηθεπκέλσλ Ιαηξώλ Δξγαζίαο (Π..Δ.Η.Δ.) ε ζαθήο πξφζεζε ήηαλ λα δνζνχλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Γειαδή, πξώηνλ φηη είρε θαηαηεζεί κηα κελπηήξηα αλαθνξά απφ Δηδηθνχο Ηαηξνχο Δξγαζίαο θαη δεύηεξνλ ην πεξηερφκελφ ηεο. Ζηαλ ιάζνο ε δεκνζίεπζε νλνκάησλ, πνπ εθ παξαδξνκήο παξέκεηλαλ ζην θείκελν ηεο κελπηήξηαο αλαθνξάο ζηε δεχηεξε ζειίδα ηνπ ηεχρνπο 59, αθνχ φπσο θαηλφηαλ ζαθέζηαηα ζηελ πξψηε ζειίδα δελ ππήξρε αλαθνξά ζην φλνκα θακηάο εηαηξείαο. Αιισζηε κφιηο είρε αξρίζεη κηα δηθαζηηθή αληηπαξάζεζε, κε ηελ θαηάζεζε ηεο κελπηήξηαο αλαθνξάο απφ ην Παλειιήλην σκαηείν Δηδηθεπκέλσλ Ιαηξώλ Δξγαζίαο (Π..Δ.Η.Δ.) θαη απηφ πνπ έρεη ελδηαθέξνλ είλαη ε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε θαη φρη ε αλαθνξά ησλ θαηεγνξηψλ νλνκαζηηθά. Απφ ηε ζθνπηά ηεο ελεκέξσζεο, ε παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο κελπηήξηαο αλαθνξάο εμαληιείηαη ζηελ πεξηγξαθή, ρσξίο αλαθνξά νλνκάησλ. Γηα ιφγνπο εζηθήο ηάμεο έρεη γίλεη ήδε ε ζρεηηθή αιιαγή ζηελ ειεθηξνληθή αλάξηεζε θαη θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά επηζπλαπηφκελε ζήκεξα, ψζηε λα ηεξεζνχλ φξνη Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο. Θ.Κ. Κωνζηανηινίδης ΓΖΜΟΗΔΤΜΑ ΣΖ DEAL NEWS ΓΗΑ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΣΧΝ ΒΑΡΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΘΤΓΗΔΗΝΧΝ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηεο εβδνκαδηαίαο νηθνλνκηθήο εθεκεξίδαο Deal News ( ) νθηψ κεγάιεο αλαηξνπέο πξννησλίδεηαη ε λέα αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζεί ην θζηλφπσξν. Οπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν ηεο Deal News γίλεηαη ήδε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο επεμεξγαζία γηα ηελ εθαξκνγή ελφο κνληέινπ θαηά ην ζνπεδηθφ πξφηππν ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηερληθά θιηκάθηα ηεο Σξόηθαο. Δηδηθά γηα γηα ην ην ζέκα ηνπ ηνπ θαζεζηψηνο ηεο αζθάιηζεο ησλ ησλ Βαξέσλ θαη θαη ησλ ησλ Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάησλ (Β.Α.Δ.) αλαθέξεη ην ην δεκνζίεπκα ηεο ηεο εθεκεξίδαο: «Καηάξγεζε φισλ ησλ ησλ επλντθψλ πεξηπηψζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο, φπσο είλαη είλαη ηα ηα βαξέα θαη θαη ηα ηα αλζπγηεηλά. Οη Οη Σξντθαλνί έρνπλ ζέζεη πνιιέο θνξέο ζην ζην ηξαπέδη ησλ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ην ην ζέκα ηεο ηεο αχμεζεο ησλ ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο γηα γηα ηε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ». κέλε xxxxxxxxxxxx ΥΩΡΙ ΑΝΑΦΟΡΔ ΓΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΜΗΑ ΓΖΛΩΖ ΓΙΑ ΣΟ Ι.Δ.Ν.Θ.Τ.Α.Δ. ΜΔΣΑ ΣΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΜΔ Τ.ΡΙΕ.Α. ΚΟΝΣΡΑ ΣΟΤ κ. ΣΙΠΡΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΤΒΔΡΝΖΣΙΚΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΩΩΩΩΩΩΩΩΩΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Νέα θφληξα μέζπαζε αλάκεζα ζηελ Κπβέξλεζε θαη ζηνλ Τ.ΡΗΕ.Α., χζηεξα απφ ηηο δειψζεηο ηνπ θ. Αιέμε Σζίπξα, κεηά ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηα ζσκαηεία εξγαδνκέλσλ ησλ Γεληθψλ Ννζνθνκείσλ Γπηηθήο Αηηηθήο, Παηεζίσλ, Ακαιία Φιέκηγθ, Πνιπθιηληθήο, πειηνπνύιεην θαη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δξεπλαο Ννζεκάησλ Θώξαθνο, Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο. Μεηά ηελ ζπλάληεζε, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. νη θ.θ. Π. Κνπξνπκπιήο, Α. Ξαλζόο, Ν. Μαληόο θαη Φ. Υξπζηθόο, ν θ. Σζίπξαο δήισζε κεηαμχ άιισλ: «Ζ Κπβέξλεζε, ελ κέζσ ζέξνπο, ζπλερίδεη ηε βάξβαξε, εγθιεκαηηθή, κλεκνληαθή πνιηηηθή ζε βάξνο ηεο θνηλσλίαο. ε θάζε θξίζηκν ηνκέα ηεο θνηλσλίαο εηνηκάδεη επίζεζε πνπ δελ έρεη πξνεγνχκελν. ηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο, ηεο Παηδείαο, ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Γελ πεξλάεη ηψξα ηελ νπξά ηνπ Μλεκνλίνπ, πεξλάεη ηελ θαξδηά ηνπ Μλεκνλίνπ. Γη' απηφ θαη ην θξίζηκν γηα καο είλαη ν ειιεληθφο ιαφο κε ηε δξάζε ηνπ, κέζα απφ έλα θνηλσληθφ κέησπν, πνπ ζα πάξεη ραξαθηεξηζηηθά παιιατθήο αληίζηαζεο, ακέζσο κεηά ην θαινθαίξη λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο κεγάιεο αλαηξνπήο, ηεο πνιηηηθήο αλαηξνπήο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ Μλεκνλίνπ, γηα λα κπνξέζεη ν ηφπνο λα ζηαζεί, λα βξεη πξννπηηθή θη ειπίδα». Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Κπβεξλεηηθφο Δθπξφζσπνο θ. ίκνο Κεδίθνγινπ, ζρνιηάδνληαο ηηο δειψζεηο πνπ έθαλε ν θ. Αιέμεο Σζίπξαο, θαηεγφξεζε ηελ Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε γηα αλεπζπλφηεηα θαη ιατθηζκφ. Ο θ. Κεδίθνγινπ θαηαιφγηζε ζηνλ θ. Σζίπξα φηη επηκέλεη λα δηαθεκίδεη «ζθεληθφ γεληθεπκέλεο αλαηαξαρήο», ελψ φπσο είπε «ζπλερίδεη λα ηάδεη αζχζηνια πξνζιήςεηο παληνχ, αδηαθνξψληαο γηα ηηο ζπλέπεηεο». Καηαιήγνληαο ν Κπβεξλεηηθφο Δθπξφζσπνο αλέθεξε: «Πιήξεο αλεπζπλφηεηα θαη άθξαηνο ιατθηζκφο νη βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.». Μφλε εμαίξεζε εθηφο θιίκαηνο, ε δήισζε ηεο εθπξνζψπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γ.. ηνπ Η.Δ.Ν.Θ.Τ.Α.Δ. θ. Μαξίαο Αζαλαζίνπ ζηελ θπξηαθάηηθε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο Απγή ( ) πνπ αλαθέξεηαη ζε θαηάξγεζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ θαη ζε ππεξεζίεο θαληάζκαηα, πνπ ζα εθκεηαιιεπζνχλ ην θηίξην, ην γθαξάδ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θνξέα. ΔΡΩΣΖΖ ΒΟΤΛΔΤΣΖ ΣΖ ΥΡΤΖ ΑΤΓΖ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΘΖΚΔ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖΝ COSCO ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΩΩΩΩΩΩΩΩΩΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Δξψηεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ θ. Μηιηηάδε Βαξβηηζηώηε, θαζψο θαη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θ. Γηάλλε Βξνύηζε, θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή ζηηο , απφ ηνλ Βνπιεπηή ηεο Υξπζήο Απγήο θ. Νηθόιαν Κνύδειν, κε ζέκα: «Απαξάδεθηεο νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία Cosco». Σν πιήξεο θείκελν ηεο Δξψηεζεο έρεη σο αθνινχζσο: «Ζ εηαηξεία Cosco απφ ηελ ζηηγκή πνπ ήιζε ζηελ Διιάδα θαη κε δεδνκέλε ηελ εμαηξεηηθά άζρεκε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, απαζρνιεί πεξίπνπ 650 εξγαδνκέλνπο, απφ ηνπο νπνίνπο κφλν νη 250 απαζρνινχληαη κε πιήξε ζρέζε εξγαζίαο κε αηνκηθέο ζπκβάζεηο θαηεπζείαλ κε ηνλ ηαζκό Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Πεηξαηώο (.Δ.Π.), φπσο ιέγεηαη ε ζπγαηξηθή ηεο. Οη ππφινηπνη επηιέγνληαη απφ εξγνιάβνπο, νη νπνίνη ζηελ νπζία δίλνπλ κεξνθάκαηα πείλαο, ρσξίο ακνηβέο γηα ππεξσξηαθή εξγαζία, ζαββαηνθχξηαθα, αξγίεο θαη λπρηεξηλά. Οη δε ζπλζήθεο εξγαζίαο, έρνπλ θαηαγγειζεί σο απάλζξσπεο θαη κεζαησληθέο. Δρεη θαηαγγειζεί επίζεο φηη ε εηαηξεία δελ αζθαιίδεη ηνπο εξγαδνκέλνπο κε ην θαζεζηψο ησλ Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάησλ (Β.Α.Δ.), φπσο ππνρξενχηαη απφ ηελ ππ αξηζκφλ 27 απφ Δγθχθιην ηνπ Η.Κ.Α. Δξσηψληαη νη θ. θ. Τπνπξγνί: 1) Με πνηφλ ηξφπν ζα πξνζηαηεπζνχλ ηα εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Cosco; 2) Έρνπλ γίλεη νη πξνβιεπφκελνη έιεγρνη απφ ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο; 3) ζα ππάξμνπλ πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηηο παξάλνκεο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εξγαζηαθά θαη ηα αζθαιηζηηθά δεηήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ;» ΝΔΔ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΔ ΓΙΑ ΣΖΝ APPLE ΑΠΟ ΣΟ CHINA LABOR WATCH ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΩΩΩΩΩΩΩΩΩΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ χκθσλα κε άξζξν ηεο θ. Καηεξίλαο Σδαβάξα κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν: Οπνπ αθνχο ρακειφ θφζηνο, αλζξψπηλν θξέαο κπξίδεη, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ εθεκεξίδα Διεπζεξνηππία ζηηο , ε Apple έθνςε ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ θηλεδηθή Foxconn θαη πξνηίκεζε ηελ Pegatron, πνπ είλαη ίδηα θαη ρεηξφηεξε... Σν θείκελν ηεο θ. Σδαβάξα ζηεξίδεηαη ζε ηειεγξαθήκαηα ηνπ Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ Reuters θαη ηνπ γεξκαληθνχ πεξηνδηθνχ Spiegel θαη αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: Σί θη άλ ε Apple έθαλε ην απαξαίηεην ιίθηηλγθ δηαθφπηνληαο ηε ζπλεξγαζία κε ηελ θηλεδηθή Foxconn ιφγσ ηνπ ζθαλδάινπ γηα απαξάδεθηεο εξγαζηαθέο πξαθηηθέο θαη «ζχκαηα» αθφκε θαη αλειίθνπο! Ο λένο πξνκεζεπηήο - εηαίξνο ηεο Apple, ε Pegatron, δελ ρξεηάδεηαη λα κπεη ζην κηθξνζθφπην ειέγρσλ γηα λα δηαπηζησζεί, φπσο θαηαγγέιιεη ε Με Κπβεξλεηηθήο Οξγάλσζεο (Μ.Κ.Ο.) China Labor Watch (C.L.W.), φηη παξαβηάδεη θαηάθσξα ηε δηεζλή εξγαζηαθή λνκνζεζία, ελψ νη θαηλνχξγηεο αλαθνξέο γηα απάλζξσπεο ζπλζήθεο, ρακειέο ακνηβέο θαη ίζσο δπζκελέζηεξν πεξηβάιινλ απφ εθείλν ηεο Foxconn, πιήηηνπλ πνιχ ζνβαξά ηελ εηθφλα θαη ην θχξνο ηεο Apple. Νέα Δθζεζε ηεο νξγάλσζεο C.L.W. θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη πεξηζζφηεξνη απφ 10 ρηιηάδεο λένη εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη ζηα εξγνζηάζηα ηεο εηαηξείαο κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη ε Apple ζηελ Κίλα θαη πνιινί εθ ησλ «έγθιεηζησλ» νπζηαζηηθά εξγαδνκέλσλ είλαη ειηθίαο κεηαμχ 16 θαη 18 εηψλ. Απφ ηηο πεξίπνπ 200 ζπλεληεχμεηο κε εξγαδνκέλνπο ζηα εξγνζηάζηα απηά, πνπ θαηαζθεπάδνπλ ipads θαη iphones γηα ινγαξηαζκφ ηεο Apple, πξνέθπςαλ ζπγθινληζηηθά ζηνηρεία, ζε φπνηα δπγαξηά θη άλ ππνινγίζεη θαλείο ην «βάξνο» ηνπο. Σν σξάξην εξγαζίαο θαηαζηξαηεγείηαη αθφκε θαη θαηά 80 ψξεο ζε κεληαία βάζε, κε ηνπο εξγαδνκέλνπο λα απαζρνινχληαη αθφκε θαη 12 ψξεο ηελ εκέξα ζε επηαήκεξε εξγάζηκε εβδνκάδα. Δθπαίδεπζε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ππάξρεη, ελψ ν εμνπιηζκφο δελ είλαη αζθαιήο, θάηη πνπ επηηείλεηαη απφ ηελ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΠΙΘΑΝΖ ΜΔΣΑΓΟΖ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ Δ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΟΤ NEOY ΙΟΤ ΣΖ ΓΡΙΠΖ ΣΩΝ ΠΣΖΝΩΝ Ζ7Ν9 ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ χκθσλα κε κεηάδνζε ηνπ Αζελατθνύ θαη Μαθεδνληθνύ Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ (Α.Μ.Π.Δ.) θηλέδνη επηζηήκνλεο αλαθνίλσζαλ φηη εληφπηζαλ ηελ πξψηε παγθνζκίσο πνιχ πηζαλή πεξίπησζε κεηάδνζεο απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν ηνπ λένπ ζηειέρνπο ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο ησλ πηελψλ Ζ7Ν9, πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ Κίλα. Πξφθεηηαη γηα κηα 32ρξνλε γπλαίθα πνπ πεξηπνηήζεθε ηνλ άξξσζην απφ ηνλ ηφ Tελ παηέξα ηειεπηαία ηεο, γηα ηνπ λα πλνή θνιιήζεη πάλσ θαη ζην ε ίδηα, κε θαηάιεμε λα πεζάλνπλ θαη νη θαξάβη δχν αξγφηεξα. φπνπ εξγαδφηαλ, Έσο ηψξα άθεζε ππήξραλ ν ελδείμεηο πσο νη άλζξσπνη θνιιάλε ηνλ Διιελαο ηφ κφλν πινίαξρνο φηαλ πνπ έιζνπλ ήηαλ ζε ειηθίαο άκεζε 51 εηψλ θαη ήηαλ λαπηνινγεκέλνο ζην επαθή κε κνιπζκέλα πηελά. Οη εξεπλεηέο, θνξηεγφ πινίν πνπ έθαλαλ Argyroula ηε ζεκαίαο ζρεηηθή δεκνζίεπζε ζην ηαηξηθφ πεξηνδηθφ British Marshall Medical Islands. Journal, ζχκθσλα κε ην Β.Β.C., αλέθεξαλ πσο ε αλαθάιπςε ηνπ Σν πξψηνπ πινίν θξνχζκαηνο βξηζθφηαλ ζην κεηάδνζεο ιηκάλη ηνπ ηεο ηνχ κεηαμχ αλζξψπσλ δελ ζεκαίλεη φηη ν Οδεζζνχ ηφο Ζ7Ν9 φηαλ έρεη ζπλέβε θηφιαο ην αλαπηχμεη πεξηζηαηηθφ, ηελ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ηθαλφηεηα λα κεηαδίδεηαη εχθνια απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. Μέρξη ζηηγκήο, εθδφζεθε ζηελ Αζήλα απφ ην Γξαθείν έρνπλ αλαθεξζεί 133 πεξηζηαηηθά κφιπλζεο Σχπνπ κε ηνπ ηνλ Ληκεληθνύ ηφ Ζ7Ν9 ώκαηνο. ζηελ αλαηνιηθή Κίλα, απφ ηα νπνία ηα 43 ήηαλ ζαλαηεθφξα. Ο πινίαξρνο Οη πεξηζζφηεξνη ηνπ θνξηεγνχ αζζελείο πινίνπ είραλ επηζθεθζεί ππαίζξηεο αγνξέο πνπιεξηθψλ αηζζάλζεθε ή είραλ έιζεη αδηαζεζία άκεζε θαη επαθή έραζε ηηο κε κνιπζκέλα πηελά κία ή δχν εβδνκάδεο αηζζήζεηο ηνπ. πξνηνχ Σνπ παξαζρέζεθαλ αξξσζηήζνπλ. νη ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ έιιεηςε εηδίθεπζεο ησλ ρεηξηζηψλ θαη ηελ... παξάιεηςε ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ. Οη εγθαηαζηάζεηο δελ δηαζέηνπλ εμφδνπο θηλδχλνπ, ελψ νη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ δηθαίσκα παξά κφλν γηα ειάρηζηεο εκέξεο αλαξξσηηθήο άδεηαο. Δγθπνη θαη κεγάιεο ειηθίαο εξγαδφκελνη κπνξεί λα είλαη ππνρξεσκέλνη λα εξγάδνληαη φξζηνη γηα πεξηζζφηεξεο απφ νθηψ ψξεο. Σα εκεξνκίζζηα είλαη πνιχ ρακειά (ιηγφηεξν απφ 1,5 δνιάξην ηε κέξα), κεγάινο είλαη ν ρξφλνο αλακνλήο ζηα θπιηθεία θαη άζιηεο νη γεληθφηεξεο ζπλζήθεο πγηεηλήο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Πξντζηάκελνη θαη επηζηάηεο ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο εμεπηειηζκνχ θαη κείσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εξγαηψλ, ηνπο νπνίνπο θζάλνπλ αθφκε θαη λα ηξνκνθξαηνχλ κε θάζε ηχπνπ επηζέζεηο, θξαζηηθέο αιιά θαη ζσκαηηθέο. Βεβαίσο, ππάξρεη γξακκή θαηαγγειίαο παξαηππηψλ, φπσο θαη «θπηίν παξαπφλσλ» πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη εξγαδφκελνη, ρσξίο σζηφζν θαλείο ηνπο λα ηνικά λα πξψηεο βνήζεηεο, αιιά φηαλ έθηαζε γηαηξφο ζην πινίν δηαπηζηψζεθε ν ζάλαηφο ηνπ. Ζ ζσξφο ηνπ λαπηηθνχ κεηαθέξζεθε ζηελ αξκφδηα ηαηξνδηθαζηηθή Τπεξεζία ηεο Οδεζζνχ γηα λεθξνςία θαη λεθξνηνκή. Πξναλάθξηζε πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί απφ ην Κεληξηθό Ληκελαξρείν Πεηξαηά. Σα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη κε ηηο πιεξσκέο ησλ θαη εθεκεξηψλ, ην ρξνλνεπίδνκα ηνπ θαζψο ηα πξνζιήςεηο ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο θαζψο ηα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΗΝΑΠ θαη Δπηηξνπψλ λνζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη θζάζεη κέρξη εθεί. Οη πεξηζζφηεξνη άιισζηε αγλννχλ αθφκε θαη ηελ χπαξμε εξγαηηθνχ ζπλδηθάηνπ θαη ελφο ζπκβνπιίνπ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. Οη κεγάιεο δπηηθέο ή πνιπεζληθέο εηαηξείεο απφ ηελ πιεπξά ηνπο επηιέγνπλ ηα εξγνζηάζηα κε ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη ζηελ Κίλα κε βαζηθφ θξηηήξην λα ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη λα είλαη ρακειφηεξν ην θφζηνο παξαγσγήο, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα πξνθχςνπλ αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Σν άξζξν ηεο θ. Σδαβάξα θαηαιήγεη: «Οηαλ αθνχο ηάμε, αλζξψπηλν θξέαο κπξίδεη», έιεγε ζηε Μαξία Νεθέιε ν Διύηεο θαη ίζσο παξαθξάδνληαο κπνξνχκε λα ηαπηίζνπκε απηή ηε δειεπηή «ηάμε» κε ην «ρακειφ θφζηνο». Σέινο, παξαηίζεηαη απφ ηνλ ηζηφηνπν forum.prisonplanet.com έλαο ζρεηηδφκελνο ηίηινο: «Δλα ραιαζκέλν κήιν θαηαζηξέθεη νιφθιεξν ην θιαδί - Σα θαιά iphones είλαη θηηαγκέλα απφ πιηθά πνπ αλαθπθιψλνληαη». Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Νηθόιαν Πνιύδν, ζην πιαίζην ηεο ζηάζεο ησλ ηεο Κπβέξλεζεο απφ ηε κέρξη ηψξα δέζκεπζή ηεο, γηα επάλνδν ζην θαζεζηψο πνπ ππήξρε κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ Καζηεξψλεηαη κηα πνιχπινθε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα ζεκάλεη, θαζψο ηα πηζαλφηαηα, κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ πιεξσκή ησλ εθεκεξηψλ θάζε κήλα. Παξ φια απηά ππήξμε πξνθνξηθή δέζκεπζε φηη ζα, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο αλαγλψξηζε ην δίθαην ηνπ αηηήκαηνο θαη δεζκεχηεθε γηα άκεζεο ελέξγεηεο πνπ ζα ιχζνπλ.

2 2 εργασiαυγεία 5 ΟΙ ΓΟΛΟΦΟΝΟΙ ΣΟΤ ΠΡΔΣ-Α-ΠΟΡΣΔ ΣΖ «ΡΑΠΣΟΜΖΥΑΝΖ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ» XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ζ θαηάξξεπζε ηνπ εξγνζηαζίνπ Rana Plaza ζηελ Νηάθα, πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηα εξγνζηάζηα ξαθήο ξνχρσλ ηνπ Μπαλγθιαληέο. Κη φκσο, ηίπνηα δελ άιιαμε κεηά απφ απηφ θαη φπσο δείρλεη ην νδνηπνξηθφ ηνπ Olivier Cyran, ε θαηάζηαζε παξακέλεη αθξηβψο ε ίδηα, κε ζπλππεπζπλφηεηα ησλ κεγάισλ δπηηθψλ πειαηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ. ηνπ θ. Olivier Cyran, Monde Diplomatique Μεηάθξαζε ηνπ θ. Βαζίλη Παπακριβόποσλοσ Ο αζηξαθηεξφο γπάιηλνο πχξγνο πνπ νξζψλεηαη ζηελ φρζε ηεο ιίκλεο Υαηηξηδίι αλάκεζα ζε ρακειά θηίξηα θαη νξαηφο απφ κεγάιε απφζηαζε, δεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε φηη έλα απφ ηα εληππσζηαθφηεξα νηθνδνκήκαηα ηνπ ίηπ ηνπ Λνλδίλνπ κεηαθπηεχηεθε ζηελ θαξδηά κηαο γηγάληηαο ηελεθεδνχπνιεο. Δδψ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Δλσζεο Βηνκεράλσλ θαη Δμαγσγέσλ Δλδπκάησλ ηνπ Μπαλγθιαληέο (Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association - BGMEA). Αληίζεηα απ φ,ηη ζπλέβαηλε ζηελ πεξίπησζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Rana Plaza πνπ δελ πιεξνχζε θαλέλαλ νηθνδνκηθφ θαλνληζκφ [1], δελ ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλνο θαηάξξεπζεο γηα ηνλ πχξγν ηεο BGMEA. Χζηφζν, ζηηο 19 Μαξηίνπ, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ηνπ Μπαλγθιαληέο δηέηαμε ηελ θαηεδάθηζε ηνπ νπξαλνμχζηε ησλ εξγνδνηψλ, πξηλ παξέιζεη ηξίκελν απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο. Ο ιφγνο ηεο απζηεξήο απφθαζεο; Σν θηίξην αλαγέξζεθε παξάλνκα ζε νηθφπεδν πνπ αλήθεη ζην Γεκφζην θαη ην νπνίν θαηαπαηήζεθε απφ ηελ εξγνδνηηθή νξγάλσζε, ε νπνία δελ δηέζεηε ηνλ παξακηθξφ ηίηιν ηδηνθηεζίαο. Βέβαηα, είρε εμαζθαιίζεη ηε ζπλελνρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ Ζ BGMEA άζθεζε έθεζε ζηελ απφθαζε. Οπνηα θη αλ είλαη ε έθβαζε ηεο δίθεο, θαλείο, θπζηθά, δελ θαληάδεηαη φηη ην «θαξθίλσκα ηνπ Υαηηξηδίι», φπσο ην απνθαινχλ νη δηθαζηέο, κπνξεί κηα κέξα λα κεηαηξαπεί ζε έλα ζσξφ απφ κπάδα. ηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ, ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο ππνδέρεηαη ηνλ επηζθέπηε κε ζηξαηησηηθφ ραηξεηηζκφ. Καζψο ζηελ Νηάθα νη ηνπξίζηεο ζπαλίδνπλ, νη ληφπηνη ζπγρένπλ ζπρλά ηνλ ιεπθφ κε ηνλ ππεχζπλν αγνξάο ελδπκάησλ πνπ εξγάδεηαη γηα επηρεηξήζεηο φπσο ε Mango, ε Benetton ή ε Hennes and Mauritz (H&M): ζπλεπψο, νη ζπξσξνί θαη νη θχιαθεο νθείινπλ λα δείρλνπλ ηνλ ζεβαζκφ ηνπο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ην ηηκψκελν πξφζσπν απνδέρεηαη επραξίζησο φιεο ηηο ηηκέο πνπ ην θάλνπλ λα αηζζάλεηαη πξαγκαηηθφο άξρνληαο. Μπνξεί δε θαλείο λα καληέςεη ηα αηζζήκαηα πνπ ηξέθεη γηα ηνλ ληφπην αλζξσπάθν πνπ ζπλαληάεη ζηνλ δξφκν, άλ δηαβάζεη ην θπιιάδην Dhaka Calling, πνπ κνηξάδεηαη ζηνπο πειάηεο ησλ πνιπηειψλ μελνδνρείσλ ηεο πφιεο θαη ζπληζηά ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ «λα κελ γειάλε κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ε θηψρεηα βχζηζε κέζα ζηελ αξξψζηηα θαη λα κελ ηνπο θνξντδεχνπλ». Δίλαη 9 Απξηιίνπ θαη ην Rana Plaza, ην νπνίν απέρεη θακηά εηθνζαξηά ρηιηφκεηξα απφ ηνλ πχξγν ηεο BGMEA, ζηέθεηαη αθφκα φξζην. Ζ ρεηξφηεξε ζθαγή ζηε βηνκεραληθή ηζηνξία ηνπ Μπαλγθιαληέο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αθφκα: ζα γίλεη δχν εβδνκάδεο αξγφηεξα. Χζηφζν, ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηνλ θιάδν ηεο πθαληνπξγίαο θαη ηεο ξαθήο ηνπ ελδχκαηνο έρεη ήδε ηεζεί κε επηκνλή εδψ θαη θαηξφ. ηηο 7 Ηαλνπαξίνπ, κηα ππξθαγηά πξνθάιεζε ην ζάλαην νθηψ εξγαδφκελσλ ζηε Smart Export Garment, κηα κηθξή βηνκεραλία ζην θέληξν ηεο Νηάθα, ε νπνία απαζρνιεί 300 άηνκα. «Ήηαλ φινη ηνπο θάησ ησλ 16 εηψλ», καο δηαβεβαηψλεη ε αΐληηα Γθνπιξνύρ, αλζξσπνιφγνο, ε νπνία έρεη ηδξχζεη κηα νκάδα αιιειεγγχεο γηα ηα ζχκαηα ηνπ θιάδνπ ηεο πθαληνπξγίαο θαη ηνπ ελδχκαηνο. Έλαλ κήλα λσξίηεξα, ζηηο 24 Ννεκβξίνπ ηνπ 2012, άιιε κηα ππξθαγηά θαηέζηξεςε ηε βηνκεραλία Tazreen Fashions ζηελ Αζνχιηα, έλα απφ ηα βφξεηα πξνάζηηα ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ Μπαλγθιαληέο, πξνθαιψληαο ην ζάλαην 112 αηφκσλ θαη ηνλ ηξαπκαηηζκφ ρηιίσλ άιισλ, ζχκθσλα κε ηνλ επίζεκν απνινγηζκφ ησλ αξρψλ. ην ελλεαφξνθν θηήξην ηεο Tazreen ζηνηβάδνληαλ εξγάηεο, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο λεαξέο γπλαίθεο πνπ έξρνληαλ ζηελ πξσηεχνπζα απφ ηηο θησρφηεξεο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ πξνζπαζψληαο λα θεξδίζνπλ ην ςσκί ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Δξγάδνληαλ δέθα ψξεο ηελ εκέξα, έμη εκέξεο ηελ εβδνκάδα, κε κηζζφ ηάθα ηνλ κήλα (πεξίπνπ 30 επξψ) θαη παξήγαλ ελδχκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα παγθνζκίσο γλσζηέο επηρεηξήζεηο, φπσο ε Disney, ε Walmart θαη ν γαιιηθφο φκηινο Teddy Smith. ην ηζφγεην, δίπια ζην θιηκαθνζηάζην, ήηαλ απνζεθεπκέλα νξηζκέλα ηδηαίηεξα εχθιεθηα πξντφληα, θαηά παξάβαζε ησλ ζηνηρεησδέζηεξσλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο. Καζψο νη έμνδνη θηλδχλνπ ήηαλ θιεηδσκέλεο γηα λα απνθεχγεηαη ην ελδερφκελν ηεο θινπήο εκπνξεπκάησλ φπσο ζπλεζίδεηαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζηε ρψξα ηα ζχκαηα παγηδεχηεθαλ απφ ηηο θιφγεο θαη θάεθαλ δσληαλά ή ζθνηψζεθαλ πεδψληαο απφ ηα παξάζπξα. Σν αθεληηθφ ηνπο, ν Νηειβάξ Υνζάηλ, δελ θιήζεθε θαλ λα παξνπζηαζηεί ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο θη εμαθνινπζεί λα θπθινθνξεί ειεχζεξνο. Να έπαημε άξαγε ξφιν ην γεγνλφο φηη είλαη κέινο ηνπ BGMEA; «Η ΔΡΓΟΓΟΙΑ ΚΡΑΣΑΔΙ ΣΑ ΗΝΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ» Γηα λα εξεπλήζνπκε ην εξψηεκα, θιείζακε ξαληεβνχ κε ηνλ πξφεδξν ηεο BGMEA, ηνλ θχξην Αηηθνύι Ιζιάκ. Ο ηζρπξφο άλδξαο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Μπαλγθιαληέο ε πθαληνπξγία θαη ην έλδπκα απαζρνινχλ 4-7 εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνπο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 80% ησλ εμαγσγψλ, κε απνηέιεζκα ε ρψξα λα είλαη ν δεχηεξνο εμαγσγέαο ελδπκάησλ κεηά ηελ Κίλα θαηέρεη ηε ζέζε απηή εδψ θαη έλα κήλα. Ζ άλνδνο ηνπ λεαξνχ επηρεηξεκαηία, πνπ δελ είλαη γλσζηφο ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο, εμέπιεμε πνιινχο. Έλαο άιινο επηρεηξεκαηίαο καο εμεγεί φηη «πξφθεηηαη γηα έλαλ κηθξφ παίθηε δίρσο εκπεηξία θαη δίρσο ηδηαίηεξν έξγν. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν βξέζεθε αιεμηπησηηζηήο ζην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ, είλαη φηη ρεηξαγσγείηαη εχθνια, πξάγκα πνπ επηηξέπεη ζηα κεγάια νλφκαηα ηνπ θιάδνπ λα θηλνχλ ηα λήκαηα απνθεχγνληαο λα βξεζνχλ ζην πξνζθήλην». Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012, κηα νκάδα επηζεσξεηψλ πνπ ζπγθξνηήζεθε απφ ηελ BGMEA κάιινλ αζπλήζηζηε πξσηνβνπιία γη απηφλ ηνλ θνξέα, φπσο εχθνια θαληάδεηαη θαλείο εληφπηζε ηέζζεξα επηθίλδπλα εξγνζηάζηα πνπ είραλ ρηηζηεί θαηά παξάβαζε ησλ νηθνδνκηθψλ θαλνληζκψλ. ε απηά ζπγθαηαιεγφηαλ ην Rose Dresses Limited, κηα κεγάιε βηνηερλία εγθαηεζηεκέλε ζηελ Αζνχιηα θαη ε νπνία αλήθεη ζηνλ Ιζιάκ. Σξεηο κήλεο αξγφηεξα, ν ηειεπηαίνο εθιεγφηαλ επηθεθαιήο ηεο BGMEA. Γλσξίδνληαο φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ πέληε ρηιηάδσλ εξγαζηεξίσλ θαη εξγνζηαζίσλ ξαθήο ξνχρσλ ηεο ρψξαο παξαβηάδνπλ αλνηρηά ηε λνκνζεζία, δεκηνπξγήζεθε ε ππνςία φηη ν κνλαδηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηζεψξεζε ήηαλ γηα λα «ζηξηκσρηεί» ν κειινληηθφο Πξφεδξνο ηεο BGMEA θαη γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη πφζα πνιιά νθείιεη ζηνπο πξνζηάηεο ηνπ. Καζψο πεξηκέλνπκε λα ζπλαληήζνπκε ην αθεληηθφ ησλ αθεληηθψλ, θάλνπκε λνεξά κηα γξήγνξε επηζθφπεζε ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο. Θπκφκαζηε ηα ιφγηα ηνπ Αλνύ Μνράκελη, Καζεγεηή Οηθνλνκηθψλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Σδαραληδηξλαγθάξ: «ην Μπαλγθιαληέο δελ ήηαλ αλέθαζελ αθεληηθά νη επηρεηξεκαηίεο ηεο έλδπζεο. Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ν θπξηφηεξνο πινχηνο ηεο ρψξαο πξνεξρφηαλ απφ ηελ θαιιηέξγεηα κηαο πνηθηιίαο θάλλαβεο πνπ δίλεη ηελ πξψηε χιε γηα ηελ θαηαζθεπή ηζνπβαιηψλ θαη ιηλάηζαο. Ύζηεξα θαηέθζαζαλ ζηε ρψξα ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν θαη ε Παγθόζκηα Σξάπεδα. Κάησ απφ ηελ θαζνδήγεζή ηνπο, ηα πξνγξάκκαηα ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη κείσζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ πξνθάιεζαλ ζεακαηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο, καδηθή πξνζθπγή ζηηο εηζαγσγέο θαη θαηάξξεπζε ηεο ληφπηαο βηνκεραλίαο. Οη γξαθεηνθξάηεο ησλ κεγάισλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, νη αμησκαηηθνί ηνπ ζηξαηνχ, ηα πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο αζηπλνκίαο θαη νη γηνη ησλ θαιψλ νηθνγελεηψλ δελ άθεζαλ αλεθκεηάιιεπηε ηελ επθαηξία». Πξάγκαηη, ηα θίλεηξα γηα επέλδπζε ζηελ πθαληνπξγία θαη ζην έλδπκα είλαη αθαηακάρεηα: θηελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, εμαζζέληζε ησλ ζπλδηθάησλ ιφγσ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, θαηάξγεζε ησλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο κεραλψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εμαγσγηθή βηνκεραλία. Όια ηα ππφινηπα ηα αλαιακβάλεη ε δηαθζνξά. Δλζνπζηαζκέλνη, νη Δπξσπαίνη θαη νη Ακεξηθαλνί αληακείβνπλ ηελ πνιηηηθή απηή αλνίγνληαο δηάπιαηα ηηο πχιεο ησλ ρσξψλ ηνπο ζηα ξνχρα Made in Bangladesh. ε έλαλ ιφγν ηνπ πνπ εθθψλεζε ζηελ Νηάθα, ζηηο 21 Ννεκβξίνπ ηνπ 2001, ν Παζθάι Λακί, εθείλε ηελ επνρή Δπίηξνπνο ηεο Δ.Δ., αξκφδηνο γηα ην εκπφξην, δηαθήξπζζε: «Ζ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη δηαηεζεηκέλε λα ππνζηεξίμεη ην Μπαλγθιαληέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα επηηχρεη [ ] κηα θαιχηεξε ελζσκάησζε ζην ζχζηεκα ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, αλνίγνληάο ηνπ λέεο εκπνξηθέο δπλαηφηεηεο θαη επλνψληαο κηα κεγαιχηεξε δηείζδπζή ηνπ ζηελ αγνξά». Μεηαμχ 2000 θαη 2012, ν θχθινο ησλ εξγαζηψλ ηεο πθαληνπξγίαο ηνπ Μπαλγθιαληέο ζα ππεξηεηξαπιαζηαζηεί, πεξλψληαο απφ ηα 4,8 δηζ. δνιάξηα ζηα 20 δηζ. Ζ Goldman Sachs είλαη ελζνπζηαζκέλε: ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012, ε λενυνξθέδηθε ηξάπεδα θαηαηάζζεη ηε ρψξα κία απφ ηηο θησρφηεξεο παγθνζκίσο πξψηε ζηνλ θαηάινγν ησλ «Next Eleven», ησλ «Έληεθα Δπόκελσλ» ρσξώλ πνπ ελδέρεηαη λα εληαρζνχλ ζηε ιέζρε ησλ BRICS, ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ (Βξαδηιία, Ρσζία, Ηλδία, Κίλα θαη Νφηηα Αθξηθή). Υάξε ζηε ρξπζνηφθν φξληζα δεκηνπξγείηαη κηα εθδπηηθηζκέλε ειίη πνπ θπθινθνξεί κε 4x4, δεηπλεί ζην Pizza Hut (ην άθξνλ άσηνλ ηνπ ζλνκπηζκνχ ζηελ Νηάθα), παίδεη γθνιθ θαη ζηέιλεη ηα παηδηά ηεο λα ζπνπδάζνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Κη ν Αλνύ Μνράκελη ζπλερίδεη ηε δηήγεζή ηνπ: «Ζ βηνκεραλία ελδπκάησλ πξνζθέξεη ππνζρέζεηο γηα εχθνια θέξδε, είλαη έλαο απνδνηηθφο ηξφπνο γηα λα εμαζθαιίζεηο θεθάιαηα γηα λα επελδχζεηο ζηε ζπλέρεηα ζε νπνηνλδήπνηε άιιν ηνκέα ή γηα λα δηεθδηθήζεηο κηα ζέζε ζην Κνηλνβνχιην. Δπηζήκσο, 29 απφ ηνπο 300 βνπιεπηέο είλαη ηδηνθηήηεο ελφο εξγνζηαζίνπ ελδπκάησλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, εάλ ζπλππνινγίζεη θαλείο θαη φζνπο θξχβνληαη πίζσ απφ αρπξάλζξσπνπο, είλαη πνιχ πεξηζζφηεξνη. ην Μπαλγθιαληέο είλαη δχζθνιν λα βξεη θαλείο αλζξψπνπο ηεο εμνπζίαο νη νπνίνη λα κελ ζπλδένληαη κε ηα θπθιψκαηα ηεο πθαληνπξγίαο θαη ηνπ ελδχκαηνο. Σα ελία ηεο ρψξαο βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηεο BGMEA». Δπηζηξνθή ζηελ έδξα ηεο εξγνδνηηθήο νξγάλσζεο. Μηαο θαη ν θχξηνο Ιζιάκ καο έρεη ζηήζεη, έλαο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ καο θξαηάεη ζπληξνθηά ζην ζαιφλη δίπια απφ ην γξαθείν ηνπ. Ο Υαζάλ αρξηάξ Σζννπληνύξη έρεη κφιηο επηζηξέςεη απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο φπνπ θαηά ηα ιεγφκελά ηνπ ζπλεξγάζηεθε κε κηα νκάδα κειψλ ηνπ Κνγθξέζνπ πάλσ ζε κηα ππφζεζε «θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο». Ο αμησκαηηθφο ηεο Αεξνπνξίαο, πνπ δειψλεη «νπαδφο ηεο Αγθεια Μέξθει», δελ είλαη ηδηνθηήηεο πθαληνπξγηθνχ εξγνζηαζίνπ έηζη ηνπιάρηζηνλ ππνζηεξίδεη. Σί δνπιεηά έρεη ινηπφλ ζηελ BGMEA; Απνθεχγεη λα απαληήζεη, αιιά δείρλεη ελζνπζηαζκέλνο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλνκηιήζεη κε έλαλ Γάιιν δεκνζηνγξάθν: «Λαηξεχσ ηε Γαιιία. Ξέξεηε, ην θξάηνο ηνπ Μπαλγθιαληέο ζθνπεχεη λα αγνξάζεη δχν ππνβξχρηα. πλήζσο αγνξάδνπκε ηα νπιηθά καο ζπζηήκαηα απφ ηελ Κίλα. Γλσξίδσ πνιχ θαιά ηελ Πξσζππνπξγφ εΐρ Υαζίλα. Σεο είπα ινηπφλ, εκπηζηεπηηθά, φηη θαιά ζα έθαλε λα αγφξαδε γαιιηθά ππνβξχρηα. Δίλαη αθξηβφηεξα, αιιά ππάξρεη ιηγφηεξε δηαθζνξά, δελ ζπκθσλείηε;» Μπξνζηά ζην ζθεπηηθηζκφ ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ, ν Σζννπληνύξη πξνηηκά λα αιιάμεη ζέκα ζπδήηεζεο θαη κνπ αλνίγεη κε ηδηαίηεξα άλεην χθνο ηελ ηειεθσληθή ηνπ αηδέληα: «Μηα πνπ είζηε δεκνζηνγξάθνο, κήπσο ζα ζαο ελδηέθεξε λα ζπλαληήζεηε ηελ εμαδέιθε κνπ πνπ είλαη Τπνπξγφο αξκφδηα γηα ηα γπλαηθεία δεηήκαηα; Μπνξψ επίζεο λα ζαο παξνπζηάζσ ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ θπξηφηεξσλ εθεκεξίδσλ ηνπ Μπαλγθιαληέο, είλαη φινη θίινη κνπ». Ζ εκθάληζε ηνπ θπξίνπ Ιζιάκ δηαθφπηεη απηήλ ηελ πνιιά ππνζρφκελε ζπλάληεζε. Σν αθεληηθφ ησλ αθεληηθψλ ζπλνδεχεηαη απφ πέληε ζπκβνχινπο ηνπ θαη καο αλαθνηλψλεη φηη άιιαμε γλψκε: ε ζπλάληεζε καηαηψλεηαη. «Οθείιεηε λα έρεηε δηαπίζηεπζε απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ», καο δειψλεη κε ζθνηεηλφ χθνο. «Δηδάιισο, είλαη αδχλαηνλ λα ζαο κηιήζσ, ηδίσο γηα επαίζζεηα ζέκαηα» ηε δηαδξνκή πξνο ην αζαλζέξ κηα επηγξαθή θνιιεκέλε ζε κηα ηδακαξία, πίζσ απφ ηελ νπνία εξγάδνληαη πνιπάζρνινη κάλαηδεξ θαη γξακκαηείο, πξνεηδνπνηεί: «Να κηιάηε ιηγφηεξν θαη λα εξγάδεζηε πεξηζζφηεξν». Οη επηδψληεο ηνπ αηπρήκαηνο ζην εξγνζηάζην Tazreen καο επηηξέπνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν λα θαηαλνήζνπκε ηελ ηζρχ ηεο BGMEA. Ξεθηλάκε γηα ηελ Αζνχιηα, κε νδεγφ ηνλ εξίλ, έλα απφ ηα πιένλ δξαζηήξηα ζηειέρε ηεο Δζληθήο Οκνζπνλδίαο ησλ Δξγαδνκέλσλ ζην Έλδπκα (National Garments Workers Federation), ελφο ζπλδηθάηνπ πνπ πξφζθεηηαη ζην Κνκκνπληζηηθό Κόκκα ηνπ Μπαλγθιαληέο. ηγά ζηγά, ην απίζηεπην πνιενδνκηθφ ράνο πνπ απνηειεί θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Νηάθα, δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζε έλα ζειεληαθφ ηνπίν, ζην νπνίν νξζψλνληαη θακηλάδεο πνπ μεξλάλε καχξν θαπλφ. Κνπξειήδεο έθεβνη ηξνθνδνηνχλ ηα θακίληα γηα λα παξαρζνχλ ηα ηνχβια κε ηα νπνία ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα ζπγθξνηήκαηα ησλ θαηνηθηψλ ηεο κεζαίαο ηάμεο πνπ δηαθξίλνπκε ζην βάζνο ηνπ νξίδνληα, αιιά θαη ηα εξγνζηάζηα πνπ πιεζαίλνπλ ζην βφξεην ηκήκα ηεο πξσηεχνπζαο. Αθήλνπκε πίζσ καο ην δξφκν θαη κπαίλνπκε ζε έλαλ ζηελφ ρσκαηφδξνκν. ην ηέξκα ηνπ, ν θαηαθακέλνο ζθειεηφο ελφο ηζηκεληέληνπ θηηξίνπ ζε ζρήκα θχβνπ, πεξηηξηγπξηζκέλνο απφ ζθαισζηέο απφ κπακπνχ: θαισζήιζαηε ζην Tazreen Fashions, ην νπνίν κέρξη πξφζθαηα απνηεινχζε ηνλ επίζεκν πξνκεζεπηή ηεο Disney ζε ξνχρα. Ζ Ναζξίλ είλαη 25 εηψλ αιιά δείρλεη 40. Αληίζεηα απφ ηηο ππφινηπεο επηδψζεο πνπ γχξηζαλ βηαζηηθά ζην ρσξηφ ηνπο, ε Ναζξίλ δελ εγθαηέιεηςε ην Νηζρηληαπνχξ, ηε ζπλνηθία-ππλσηήξην, κε ηα ήζπρα δξνκάθηα, πνπ είλαη ρηηζκέλε δίπια ζην εξγνζηάζην. ηηο 24 Ννεκβξίνπ ηνπ 2012, ζηηο 18:50, ε Ναζξίλ δνχιεπε θνιιεκέλε πάλσ ζηε ξαπηνκεραλή ηεο, φηαλ αθνχζηεθε ε ζεηξήλα ηνπ ζπλαγεξκνχ. Μαο δηεγείηαη κε άρξσκε θσλή: «Ο επηζηάηεο καο είπε φηη επξφθεηην γηα άζθεζε θαη φηη έπξεπε λα κείλνπκε ζηε ζέζε καο. Ύζηεξα, ν ζπλαγεξκφο ρηχπεζε γηα δεχηεξε θνξά. Σφηε, αξρίζακε λα παληθνβαιιφκαζηε. Μπξίζακε θακέλν. Ο επηζηάηεο εμαθνινπζνχζε λα κελ ζέιεη λα καο αθήζεη λα θχγνπκε, αιιά εκείο αξρίζακε λα ηξέρνπκε. Τπήξραλ δχν πφξηεο: ε κηα ήηαλ θιεηζηή, ε άιιε αλνηρηή. Ζ ζθάια ε νπνία νδεγνχζε ζηελ αλνηρηή πφξηα ήηαλ ήδε ηπιηγκέλε ζηηο θιφγεο. Αλ είρακε κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ άιιε ζθάια θαη ηελ θιεηδσκέλε πφξηα, ζα είρακε ζσζεί φιεο». Δπίζεο, πνιιά παξάζπξα ήηαλ θιεηδσκέλα. Με ηε βνήζεηα θάπνησλ ζπλαδέιθσλ, ε Ναζξίλ θαηφξζσζε λα αλνίμεη έλα παξάζπξν θαη λα πεδήζεη ζην θελφ. Γιχησζε κε έλα ζπαζκέλν πφδη θαη κε εθηάιηεο πνπ ζα ηελ θπλεγάλε ζε φιε ηεο ηε δσή. Καη κφλν ζηε ζθέςε φηη ζα ρξεηαζηεί θάπνηα κέξα λα μαλαπαηήζεη ην πφδη ηεο ζε έλα εξγνζηάζην, θαηαιακβάλεηαη απφ θξίζε παληθνχ. Χζηφζν, δελ έρεη άιιε επηινγή... Μέρξη ζήκεξα, ην κνλαδηθφ βνήζεκα πνπ έρεη ιάβεη είλαη «25 θηιά ξχδη, 25 θηιά θξεκκχδηα θη έλα ιίηξν ιάδη». Καζψο ν πεληρξφο κηζζφο ηνπ άληξα ηεο δελ θζάλεη γηα λα ζξέςεη ηελ νηθνγέλεηα, ζα αλαγθαζηεί ζχληνκα λα ππεξληθήζεη ηηο αυπλίεο ηεο θαη ηνλ παληθφ ηεο θαη λα μαλαθαζίζεη κπξνζηά ζε κηα ξαπηνκεραλή. ην Μπαλγθιαληέο, φηαλ έλα εξγνζηάζην θαίγεηαη ή θαηαξξέεη, ηα ζχκαηα απνδεκηψλνληαη απφ ηελ BGMEA. Σα πνζά ησλ απνδεκηψζεσλ είλαη γεινία: νη ηξαπκαηίεο ιακβάλνπλ ηάθα (1.000 επξψ) σο έμνδα λνζειείαο θαη απνδεκίσζε, ελψ ε νηθνγέλεηα ελφο λεθξνχ ηάθα (6.000 επξψ). Ο εξγνδφηεο δελ αλακεηγλχεηαη, νχηε θαη ε Γηθαηνζχλε. Δπηπιένλ, κνλάρα φζνη είλαη ηπρεξνί ζα ιάβνπλ ηα ςίρνπια πνπ κνηξάδεη ε BGMEA, θαζψο ν θαηάινγνο ησλ ζπκάησλ πνπ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ζπληάζζεηαη απφ ηελ ίδηα. Καζψο δε νη πεξηζζφηεξεο πξνζιήςεηο γίλνληαη πξνθνξηθά, δίρσο ζχκβαζε εξγαζίαο, πνιινί απφ ηνπο επηδψληεο δελ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ην παξακηθξφ έγγξαθν ην νπνίν λα ηεθκεξηψλεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο. ην θάησ - θάησ ηεο γξαθήο, ν θαζέλαο κπνξεί λα πέζεη νπνπδήπνηε θαη λα ζπάζεη ην πφδη ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο Tazreen, ε ππφζεζε πεξηπιέθεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ην γεγνλφο φηη πνιιά πηψκαηα είλαη αδχλαηνλ λα αλαγλσξηζηνχλ επεηδή παξακνξθψζεθαλ απφ ηηο θιφγεο ή απαλζξαθψζεθαλ εληειψο. χκθσλα κε ηε αΐληηα Γθνπιξνύρ, ε νπνία θξνληίδεη ηηο εγθαηαιειεηκκέλεο νηθνγέλεηεο, ηνπιάρηζηνλ 27 αγλννχκελεο εξγάηξηεο, ζχκαηα ηεο ππξθαγηάο, έρνπλ απνθιεηζηεί απφ ηνλ θαηάινγν ησλ δηθαηνχρσλ ηεο απνδεκίσζεο. Κάπνηνη άιινη αλαθέξνπλ έλαλ αξηζκφ πέληε έσο δέθα θνξέο κεγαιχηεξν. Ζ ηιπί, κηα άιιε επηδψζα εξγάηξηα, καο δειψλεη αγαλαθηηζκέλε: «Ο επίζεκνο απνινγηζκφο ησλ ζπκάησλ δελ έρεη θακία ζρέζε κε απηφ πνπ ζπλέβε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Καζεκηά απφ εκάο γλσξίδεη ζπλαδέιθηζζεο πνπ δελ βγήθαλ δσληαλέο απφ ην εξγνζηάζην θαη ηηο νπνίεο ε BGMEA αξλείηαη λα αλαγλσξίζεη σο ζχκαηα, κε ην πξφζρεκα φηη δελ ππάξρεη θαλέλα ίρλνο ηνπο. Πνηφ ίρλνο φκσο λα αθήζεηο φηαλ έρεηο πεζάλεη θακέλε θη ε νηθνγέλεηά ζνπ ζην ρσξηφ νχηε θαλ ην έρεη κάζεη;» Δλψ ην θηίξην ηεο Tazreen θάπληδε αθφκα, ε Κπβέξλεζε κε δήισζε ηεο ίδηαο ηεο Πξσζππνπξγνχ έζπεπζε λα απνδψζεη ηελ ππξθαγηά ζε «ζακπνηάδ». Απηφκαηα, φινη νη πνιίηεο ηνπ Μπαλγθιαληέο εμέιαβαλ απηή ηε δήισζε σο κηα θαηεγνξία θαηά ησλ ηζιακηζηψλ. Μήπσο απηή ε εληππσζηαθή θαηεγνξία γηα ηελ νπνία δελ βξέζεθε ην παξακηθξφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν απνζθνπνχζε ζην λα πξνζηαηεπζεί ν ηδηνθηήηεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ε BGMEA; Γηα ηνλ Αλνύ Μνράκελη δελ ππάξρεη ε παξακηθξή ακθηβνιία. Καηά ηε γλψκε ηνπ, ε θαιχηεξε απφδεημε πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ άπνςή ηνπ είλαη φηη «ζε ηειηθή αλάιπζε, δελ ζπλέβε απνιχησο ηίπνηε: νχηε έξεπλα γηα λα εμαθξηβσζνχλ ηα αίηηα ηεο ππξθαγηάο, νχηε έληαικα ζχιιεςεο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ησλ επηζηαηψλ ηνπ. Δπηπιένλ, δελ ειήθζε θαλέλα κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδφκελσλ απφ ηνλ θίλδπλν ηεο ππξθαγηάο. Αλ εμαηξέζεη θαλείο ηα ίδηα ηα ζχκαηα, θαλέλαο δελ δηαλνείηαη λα θαηαινγίζεη επζχλεο ζηνλ εξγνδφηε, ηνλ Νηειβάξ Υνζέηλ. Δδψ θαη κήλεο, ην φλνκά ηνπ έρεη εληειψο εμαθαληζηεί απφ ηηο ζηήιεο ησλ εθεκεξίδσλ. Δίλαη ζαλ λα κελ έρεη ππάξμεη πνηέ». CARREFOUR: «ΔΠΙΓΔΙΚΝΤΟΤΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΗ ΔΠΑΓΡΤΠΝΗΗ» Όκσο θαη νη μέλνη πειάηεο έζβεζαλ απφ ηε κλήκε ηνπο απηφ ην γεγνλφο. ηηο 15 Απξηιίνπ, κε πξσηνβνπιία ηνπ δηεζλνχο ζπλδηθάηνπ IndustriAll θαη ελφο δηθηχνπ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ, νη εηαηξείεο πνπ ήηαλ πειάηεο ηεο Tazreen θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γελεχε ζε κηα ζχζθεςε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο Κνηλνχ Σακείνπ Απνδεκίσζεο ησλ Θπκάησλ. Ζ Disney απέξξηςε ηελ πξφηαζε: νη θίινη ηνπ Νηόλαιλη Νηαθ ππνζηεξίδνπλ φηη, κεηά ηελ απνηέθξσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ θαηαζθεπάδεη ηα πξντφληα ηνπο, εγθαηέιεηςαλ ην Μπαλγθιαληέο θη επέιεμαλ λα αλαζέηνπλ ηηο ππεξγνιαβίεο ηνπο ζηελ Κακπφηδε ή ζην Βηεηλάκ, ζπλεπψο λίπηνπλ ηαο ρείξαο ηνπο. Σελ ίδηα θαηεγνξεκαηηθή άξλεζε αληέηαμε θαη ε Walmart, ε νπνία θαηαξράο αξλήζεθε φηη είρε ηελ παξακηθξή ζρέζε κε ηελ Tazreen, γηα λα θάλεη, ζηε ζπλέρεηα, κηα ζεακαηηθή θσινηνχκπα θαη λα επηξξίςεη ηελ επζχλε ζην ειεγθηηθφ γξαθείν, ην νπνίν θαθψο είρε πηζηνπνηήζεη φηη ε Σazreen πιεξνχζε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο θαη απνηεινχζε ππνδεηγκαηηθή επηρείξεζε. Όζν γηα ηνλ Φηιίπ Μπνπινύ, Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο Teddy Smith, ηεο νπνίαο ην θχξην κέιεκα είλαη λα πνπιάεη «look rock n roll» πξνο 163 επξψ ζηελ παξηζηλή κπνπηίθ ηεο θνληά ζηελ Όπεξα, ζε κηα απφ ηηο αθξηβφηεξεο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο, δελ θαηνξζψζακε λα κηιήζνπκε καδί ηνπ ζην ηειέθσλν, ελψ νπδεκία απάληεζε ιάβακε ζηα κελχκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ ηνπ απεπζχλακε. Μεηά απφ πνιιή επηκνλή, θαηνξζψζακε λα κηιήζνπκε κε κηα ζπλεξγάηηδά ηνπ θαη λα ηεο απνζπάζνπκε ηελ εμήο δήισζε: «Δίκαζηε κηα πνιχ κηθξή επηρείξεζε θαη δελ δηαζέηνπκε ηα νηθνλνκηθά κέζα γηα λα πάκε ζηε Γελεχε». Όζνλ αθνξά δε ηνλ φκηιν Carrefour, πξνζπνηείηαη φηη πέθηεη απφ ηα ζχλλεθα φηαλ εξρφκαζηε ζε επαθή καδί ηνπ. Ο κεγαιχηεξνο γαιιηθφο φκηινο ζηνλ ρψξν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ν νπνίνο δηαζέηεη δηθά ηνπ γξαθεία ζηελ Νηάθα, κε ηελ επσλπκία Carrefour Global Sourcing Bangladesh and Pakistan, παξαδέρεηαη θπζηθά φηη ππήξμε πειάηεο ηεο Tuba Group, ηεο επηρείξεζεο ηνπ Υνζάηλ, αιιά αξλείηαη θαηεγνξεκαηηθά φηη είρε θάλεη ηελ παξακηθξή παξαγγειία ζηελ Tazreen. Δίλαη αιήζεηα φηη ν κπαλγθιαληεζηαλφο πξνκεζεπηήο ηεο Carrefour δηέζεηε ηνπιάρηζηνλ δέθα εξγνζηάζηα θαη φηη ηα κπινπδάθηα πνπ πσινχληαη ζηα ζνππεξκάξθεη ηνπ νκίινπ δελ πξνέξρνληαη αλαγθαζηηθά απφ ην εξγνζηάζην πνπ ζθφξπηζε ην ζάλαην. Όκσο, ζχκθσλα κε έλαλ ηδηαίηεξα θαιφ γλψζηε ηεο θαηάζηαζεο ζηνλ θιάδν ηεο πθαληνπξγίαο θαη ηνπ ελδχκαηνο ζην Μπαλγθιαληέο, ην επηρείξεκα είλαη γηα θιάκαηα. «Όηαλ έλαο πειάηεο θάλεη κηα παξαγγειία, δελ ηελ θάλεη ζε έλα εξγνζηάζην, αιιά ζε έλαλ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο είλαη εθείλνο πνπ ππνγξάθεη ηε ζχκβαζε, ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο, ηηο εζηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο θη φια ηα ππφινηπα παξακχζηα. Όηαλ ε παξαγγειία είλαη ζεκαληηθή θαη είλαη ππνρξεσηηθά ζεκαληηθή ζηελ πεξίπησζε ελφο νκίινπ κε ην κέγεζνο ηεο Carrefour ηφηε ν πξνκεζεπηήο ζα κνηξάζεη ηελ εθηέιεζή ηεο ζε φιεο ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ δηαζέηεη. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε Σazreen ήηαλ ην εξγνζηάζην πνπ μειάζπσλε ηελ θαηάζηαζε φηαλ ζηηο ππφινηπεο κνλάδεο ηνπ νκίινπ Tuba Group ππήξρε ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο. Γελ είλαη δπλαηφλ ε Carrefour λα αγλννχζε ηελ θαηάζηαζε. Δμάιινπ, γηα πνηφλ ιφγν λα είραλ δηαγξάςεη απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο απηφ ην ζπγθεθξηκέλν εξγνζηάζην, ηε ζηηγκή πνπ ηίπνηε απνιχησο δελ ην δηαθνξνπνηνχζε απφ φια ηα ππφινηπα;» Αιιά ν γίγαληαο ηεο Γαιιίαο δελ ππνρσξεί: «Έρνπκε ηα ζηάληαξλη καο θαη ηηο εθζέζεηο ησλ επηζεσξεηψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ είρακε απνθιείζεη ξεηά ηελ Σazreen σο ηφπν παξαγσγήο. Δίκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί!», δηακαξηχξεηαη ν Μπεξηξάλ βηληέξζθη, Γηεπζπληήο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο. Θα ζέιακε πνιχ λα δνχκε ηηο πεξίθεκεο εθζέζεηο, αιιά δπζηπρψο είλαη «εκπηζηεπηηθέο». «ΜΟΛΙ ΜΟΙΡΑΔΙ ΣΗΝ ΠΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ, ΤΛΛΑΜΒΑΝΔΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΣΤΝΟΜΙΑ» Αληίζεηα, ν θχξηνο βηληέξζθη δέρεηαη κε κεγάιε πξνζπκία λα καο ζηείιεη ηελ «Κνηλσληθή Υάξηα» ηεο νπνίαο ηελ ππνγξαθή ν φκηιφο ηνπ ππεξεθαλεχεηαη φηη επηβάιιεη ζηνπο εμσηηθνχο πξνκεζεπηέο ηνπ. Σν θείκελν απνηειεί πξαγκαηηθή πξνζβνιή θαη θνξντδία γηα ηνπο εξγάηεο πνπ βξήθαλ ηνλ ζάλαην ζηα εξγαηηθά αηπρήκαηα ηνπ Μπαλγθιαληέο. Γηα παξάδεηγκα, ζην θεθάιαην «Διεπζεξία ηεο έθθξαζεο», ε Υάξηα ηνπ Carrefour νξίδεη φηη «νη εξγαδφκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εγγξάθνληαη ζην ζπλδηθάην ηεο επηινγήο ηνπο ή λα δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο ζπλδηθάην, θαζψο επίζεο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ρσξίο λα έρνπλ ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ άδεηα ηεο Γηεχζπλζεο». Δχθνια θαληάδεηαη θαλείο φηη ν Υνζάηλ ππέγξαςε κε κεγάιε πξνζπκία ηνπο επζεβείο απηνχο πφζνπο. ηα εξγνζηάζηα ηνπ νκίινπ ηνπ, φπσο θαη ζε νιφθιεξν ην Μπαλγθιαληέο άιισζηε, είλαη απηνλφεην φηη αθφκα θαη ε παξακηθξή ζπλδηθαιηζηηθή δξαζηεξηφηεηα απαγνξεχεηαη απζηεξά. Απηφ αθξηβψο πξνθχπηεη θαη απφ φια φζα καο αθεγείηαη ν Φατδνύι [2]. Ο πξψελ εξγάηεο ηεο Tazreen καο δέρεηαη ζε έλα γπκλφ δσκαηηάθη κε ηζίγθηλε ζηέγε, ζε έλαλ απφ ηνπο ζηελνχο ρσκαηφδξνκνπο ηεο Νηζρηληαπνχξ. Δδψ ζηεγάδνληαη ηα ηνπηθά γξαθεία ηνπ NGWF, ηνπ ζπλδηθάηνπ ηνπ νπνίνπ ν Φατδνύι είλαη ν Γξακκαηέαο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αζνχιηα. Γξακκαηέαο ζηελ παξαλνκία ελλνείηαη. Όζν γηα ηα παξακχζηα πνπ έρνπλ βγεη απφ ηε θαληαζία ησλ ππεχζπλσλ ηνπ Σκήκαηνο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ηεο Carrefour, καο δίλεη ηε δηθή ηνπ, ηδηαίηεξα ιαθσληθή, εθδνρή: «ην εξγνζηάζην, κφιηο πεηο ηε ιέμε ζπλδηθάην, απνιχζεθεο ακέζσο θαη δελ μαλαβξίζθεηο πηα δνπιεηά. ηελ Tazreen, ήκαζηαλ θακηά εθαηνζηαξηά ζπλδηθαιηζκέλνη εξγάηεο, αιιά θξπθά. ηε δνπιεηά δελ κηινχζακε πνηέ γη απηφ». Μεηά ηελ ππξθαγηά, ην γξαθείν θαηαθιχζηεθε απφ απζφξκεηεο ζπγθεληξψζεηο αγαλαθηηζκέλσλ επηδψλησλ, έηνηκσλ λα αξρίζνπλ λα βηαηνπξαγνχλ. Χζηφζν, δελ είραλ ηελ παξακηθξή δπλαηφηεηα λα πεξάζνπλ ζηε δξάζε. Ο Φατδνύι δηεγείηαη: «Όινη νη εξγάηεο πνπ καο γλψξηδαλ ήξζαλ λα κνηξαζηνχλ καδί καο ην πέλζνο ηνπο θαη ην ζπκφ ηνπο. Πελήληα ηξεηο ζχληξνθνί καο πέζαλαλ ζηελ ππξθαγηά. Ήκαζηαλ έμαιινη κε ην αθεληηθφ πνπ πξνθάιεζε ην ζάλαηφ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ Κπβέξλεζε θαη κε ηελ BGMEA πνπ ηνλ πξνζηαηεχνπλ. Αιιά δελ μέξακε ηί λα θάλνπκε». Να κνηξάζνπλ πξνθεξχμεηο; Να νξγαλψζνπλ κηα ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο; Να θαιέζνπλ ζε απεξγία ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ ππφινηπσλ εξγνζηαζίσλ; Ο Φατδνύι κνπ ξίρλεη κηα καηηά γεκάηε ζηελαρψξηα θη ακεραλία. Μα πφζν αθειήο κπνξεί λα είλαη ν Γάιινο επηζθέπηεο ηνπ; «Σίπνηε απφ φια απηά δελ είλαη δπλαηά εδψ. Μφιηο κνηξάζεηο ηελ πξψηε πξνθήξπμε, ζπιιακβάλεζαη απφ ηελ αζηπλνκία. Κη χζηεξα δελ μαλαβξίζθεηο πνηέ δνπιεηά». Όηαλ ηνλ ξσηάκε ζε ηί ζπλίζηαληαη ηφηε νη ζπλδηθαιηζηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, καο εμεγεί φηη «έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο εξγάηεο ησλ ππφινηπσλ εξγνζηαζίσλ θαη ηνπο δεηάεη λα ειέγρνπλ εάλ νη έμνδνη θηλδχλνπ είλαη ηψξα αλνηρηέο, φπσο δεζκεχζεθε πιένλ ε εξγνδνζία». Κη αλ δελ είλαη; «Σφηε νη ζχληξνθνη καο ελεκεξψλνπλ κε SMS. Δδψ, φινο ν θφζκνο έρεη θηλεηφ. Έηζη επηθνηλσλνχκε». Δίλαη δχζθνιν λα θαηαιάβνπκε εάλ ν Φατδνύι θηινδνμεί λα πεξάζεη θαη ζε πην δπλακηθέο κνξθέο δξάζεο: κηιάεη κπξνζηά θαη ππφ ηελ θεδεκνλία ελφο ζηειέρνπο ηνπ ζπλδηθάηνπ πνπ έρεη έξζεη απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Νηάθα. Σειεηψλνπκε ην ηζάη κε ηδίληδεξ πνπ καο πξφζθεξε ν νηθνδεζπφηεο καο. Καζψο ηνλ απνραηξεηνχκε, ν Φατδνύι καο δείρλεη ηε θσηνγξαθία ηεο ηαπηφηεηαο ηεο γπλαίθαο ηνπ: εξγάηξηα ζηελ Tazreen, φπσο θη απηφο, ζθνηψζεθε ηε κέξα ηεο ππξθαγηάο πεδψληαο απφ ηνλ ηξίην φξνθν. «Οίθνη αγνξψλ» νλνκάδνληαη νη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο επηρεηξήζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ ξφιν ελδηάκεζνπ αλάκεζα ζηηο μέλεο εηαηξείεο θαη ζηνπο ληφπηνπο πξνκεζεπηέο. Τπάξρνπλ πεξίπνπ δηαθφζηεο επηρεηξήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζην Μπαλγθιαληέο. Ο Νηδάκ Οπληίλ, ηδηνθηήηεο κηαο απφ απηέο, ζεσξεί δήηεκα ηηκήο λα δεηάεη απφ φινπο ηνπο πειάηεο ηνπ θαηά θχξην ιφγν Δπξσπαίνπο «λα έξρνληαη ζην Μπαλγθιαληέο γηα λα δηαπηζηψλνπλ κε ηα ίδηα ηνπο ηα κάηηα πψο ιεηηνπξγνχλ ηα εξγνζηάζηα. Σνπο ππνδερφκαζηε εμαηξεηηθά, ηνπο πεξηπνηνχκαζηε, ηνπο θξνληίδνπκε». ην ηζφγεην, δέθα ηειεθσλεηέο αζρνινχληαη κε ηηο παξαγγειίεο, ελψ ζην ππφγεην ηξεηο ξάθηεο ξάβνπλ ζησπειά ηα ππνδείγκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ην εξγνζηάζην πνπ ζα αλαιάβεη ηελ παξαγσγή ησλ ξνχρσλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ αγνξαζηή. «Ο θπξηφηεξνο πειάηεο καο, κείσζε ηηο παξαγγειίεο ηνπ, γεγνλφο πνπ καο ππνρξεψλεη λα αλαδεηήζνπκε λένπο αγνξαζηέο. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην κέζα ζε δεθαηξία ρξφληα», αλαζηελάδεη ν Οπληίλ. ε κηα κηθξή βηηξίλα ζηε γσληά ηνπ γξαθείνπ ηνπ, ν θνκςφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο εθζέηεη ηα κεηάιιηα θαη ηα ηξφπαηα πνπ έρεη θεξδίζεη ζην γθνιθ, ζην «κεγάιν ηνπ πάζνο». Δθθξάδνπκε ηελ έθπιεμή καο γηα ην γεγνλφο φηη ε επηρείξεζή ηνπ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ηε ζηηγκή πνπ ε αληηπνιίηεπζε ησλ ηζιακηζηψλ ηνπ Σδακάαη-ε-Ιζιάκη έρεη θεξχμεη ζήκεξα ην πξσί ραξηάι (απεξγία), κπινθάξνληαο ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θη αδεηάδνληαο ηνπο δξφκνπο ηεο πξσηεχνπζαο. Ο Οπληίλ αλαζεθψλεη ηνπο ψκνπο: «Α, μέξεηε, απηά δελ καο αλεζπρνχλ. Όπνηνο θη άλ είλαη ν ρψξνο απφ ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη, νη δηαδεισηέο δελ επηηίζεληαη ζηα ζπκθέξνληά καο. Καίλε θακηά θνξά κεξηθά απηνθίλεηα ή καγαδηά, αιιά αθήλνπλ ηα εξγνζηάζηα ζηελ εζπρία ηνπο. Ξέξεηε, πνιιά απφ ηα κέιε ηεο BGMEA είλαη ζηειέρε ζε φια ηα κεγάια θφκκαηα. ήκεξα, ε εξγνδνηηθή νξγάλσζε ππνζηεξίδεη ηε Λίγθα Awami ηεο Πξσζππνπξγνχ εΐρ Υαζίλα, αιιά δηαηεξεί εμίζνπ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο εζληθηζηέο ηνπ Bangladesh Nationalist Party (ΒΝΡ), αθφκα θαη κε ηνπο ηζιακηζηέο ηνπ Σδακάαη». Ο πξσηαζιεηήο ηνπ γθνιθ καο ζπζηήλεη έλαλ απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ηνλ Ενξδ Παθέ. Απηφο ν εμεληαεπηάρξνλνο Γάιινο πνπ δεη θη εξγάδεηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζην εμσηεξηθφ, πεξλάεη ηνπο κηζνχο κήλεο ζην Νηνπκπάη θαη ηνπο ππφινηπνπο ζην Μπαλγθιαληέο, ζην νπνίν πξσηνήξζε ην Καζψο ζεσξεί φηη ε θαξηέξα ηνπ έρεη θζάζεη πιένλ ζην ηέινο ηεο, επηηξέπεη ζηνλ εαπηφ ηνπ κηα εηιηθξίλεηα πνπ απνηειεί κηα φαζε δξνζηάο κέζα ζηελ ηφζε ππνθξηζία. «Παξάγνπκε ηα πάληα εδψ, αθφκα θαη πάλεο αθξάηεηαο γηα ελήιηθεο πνπ πσινχληαη ζηα ζνππεξκάξθεη ηεο Γαιιίαο. Σν πξφβιεκα είλαη φηη νη πειάηεο κνπ θαηεβάδνπλ νινέλα πεξηζζφηεξν ηηο ηηκέο, ζε απίζηεπηα ρακειφ επίπεδν. Σί ζέινπλ δειαδή; Να δνπιεχεη ν θφζκνο ηδάκπα; Οη επξσπατθέο κάξθεο δνπιεχνπλ κε πεξηζψξην θέξδνπο πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 700% θαη 1.000% ηεο ηηκήο αγνξάο. Ζ επηζπκία ηνπο γηα θέξδνο δελ έρεη πιένλ θαλέλα φξην. Παιηνί πειάηεο κάο εγθαηαιείπνπλ απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, γηαηί έλαο αληαγσληζηήο ηνχο πξφζθεξε θαιχηεξε ηηκή θαηά 10 ιεπηά ηνπ επξψ αλά θνκκάηη. Δπηθξαηεί κηα απίζηεπηε ππνθξηζία. Φαληαζηείηε φηη ηε ζηηγκή πνπ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Ζ&Μ ζπλαληνχζαλ ηε εΐρ Υαζίλα γηα λα ηεο δεηήζνπλ λα επηβάιιεη θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηα εξγνζηάζηα ηνπ Μπαλγθιαληέο, νη πθηζηάκελνί ηνπο δηαπξαγκαηεχνληαλ ηε κείσζε θαηά 15% ηεο ηηκήο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο. Κη ε θηινζνθία ηνπο είλαη πνιχ απιή: Κφςηε ην ιαηκφ ζαο θαη θαλνλίζηε ηα. Όια ηα άιια ηα έρνπκε γξακκέλα». Όηαλ ηνλ ξσηάκε γηα ηελ ππξθαγηά ζην Tazreen, ν Παθέ ζεθψλεη ηα κάηηα ηνπ πξνο ηνλ νπξαλφ: «Σνλ Νηειβάξ Υνζάηλ ηνλ γλσξίδσ εδψ θαη δέθα ρξφληα. σζηφο θη επζεβήο άλζξσπνο. Σν ηδακί πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην ζπίηη ηνπ, απηφο ην έρεη ρηίζεη. ηελ αξρή, ήκνπλα ν δεχηεξνο θαιχηεξνο πειάηεο ηνπ, φκσο, ζηε ζπλέρεηα, κέζπζε απφ ηηο επηηπρίεο ηνπ. Αγφξαζε ην έλα εξγνζηάζην κεηά ην άιιν, κηα δσδεθάδα ζπλνιηθά. Ύζηεξα, βξέζεθε λα είλαη ην αθεληηθφ ελφο νκίινπ κε θχθιν εξγαζηψλ 65 εθαη. δνιαξίσλ. Έραζε ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο. Όηαλ θάεθε ε Tazreen, είρε πάλσ απφ έλα ρξφλν λα παηήζεη ην πφδη ηνπ ζην εξγνζηάζην». H αηηκσξεζία ηελ νπνία απνιακβάλεη ν θίινο ηνπ δελ απνηειεί πξφβιεκα γη απηφλ ηνλ βεηεξάλν ηεο πάλαο αθξάηεηαο. «Μελ λνκίδεηο φηη θάλεη ηψξα ηε κεγάιε δσή. Ζ Tazreen ηνπ θφζηηζε ηα καιιηνθέθαιά ηνπ. Ο Νηειβάξ βνπιηάδεη ηψξα θάησ απφ ηα ρξέε, δελ έρεη πιένλ νχηε έλαλ πειάηε θη φινο ν θφζκνο ηνχ γπξίδεη ηελ πιάηε, αθφκα θαη νη θνιιεηνί ηνπ ζηελ BGMEA. Σί άιιν ζέιεηε δειαδή; Να πάεη θπιαθή;» Κξίκα πνπ δελ ππνβάιιεη θαλείο απηήλ ηελ ηφζν εχζηνρε εξψηεζε ζηε Ρηάλα: ε λεαξή εξγάηξηα, γηα λα μεθχγεη απφ ηηο θιφγεο πνπ είραλ αξρίζεη λα ςήλνπλ ηηο ζπλαδέιθηζζέο ηεο, ρψζεθε ζε έλαλ αεξαγσγφ, θαηφξζσζε λα θηάζεη κέρξη ηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν ηνπ θηηξίνπ θαη πήδεζε απφ ηνλ ηέηαξην φξνθν. Οη γηαηξνί αθξσηεξίαζαλ ην έλα ρέξη θαη ην έλα πφδη ηεο. Πιένλ, γηα λα κεηαθηλείηαη ρξεζηκνπνηεί, αληί γηα αλαπεξηθφ θαξνηζάθη, έλα θαξφηζη νηθνδνκήο. «ΣΙΠΟΣΑ ΓΔΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΔΙ ΟΟ ΓΔΝ ΓΙΑΛΤΟΤΜΔ ΣΟ ΤΣΗΜΑ» Οη επηδψληεο ηεο βηνκεραληθήο εθαηφκβεο ηεο Αζνχιηα δελ πξνβιέπνπλ ξφδηλν κέιινλ γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηα γεηηνληθά εξγνζηάζηα. «Θα ζπκβνχλ θη άιιεο θαηαζηξνθέο, ίζσο θαη ρεηξφηεξεο απφ απηήλ εδψ». Απηφ αθξηβψο θνβάηαη έλαο απφ ηνπο επηδψληεο, ηνπ νπνίνπ ην ηζαθηζκέλν ρέξη είλαη ηπιηγκέλν κε έλα βξφκηθν παλί. Ζ αΐληηα Γθνπιξνύρ ζπκθσλεί κε ηελ πξφγλσζε: «Ζ ππφζεζε ηεο Tazreen δελ άιιαμε ηίπνηε απνιχησο ζηελ θαηαζηξνθηθή θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγάηεο, ιφγσ ηεο αδηαθνξίαο ησλ ειίη γηα ηε κνίξα ηνπο. Υσξίο ακθηβνιία, ζα ιεθζνχλ θάπνηα κέηξα εμσξατζκνχ ηεο θαηάζηαζεο, έηζη ψζηε ε BGMEA λα είλαη ζε ζέζε λα θαζεζπράζεη ηνπο μέλνπο πειάηεο ηεο θαη νη ηειεπηαίνη λα θαζεζπράζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Χζηφζν, ηίπνηα δελ ζα αιιάμεη φζν δελ γθξεκίδνπκε ην ζχζηεκα γηα λα ην μαλαρηίζνπκε κε λέα θηινζνθία». Γχν εβδνκάδεο κεηά ηε ζπδήηεζε, ε ζθαγή ηεο Rana Plaza πξνθάιεζε πνιιαπιάζηα ζχκαηα απφ εθείλα ηεο Tazreen, αιιά θαη ηελ εμήο δήισζε δίθελ επηηαθίνπ ηνπ Μπαλγθιαληεζηαλνχ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, Ακπνύι Μάαι Ακπληνύι Μνπρίζ: «Γελ λνκίδσ φηη πξφθεηηαη γηα θάηη ην ηδηαίηεξα ζνβαξφ. Δίλαη απιψο έλα αηχρεκα». ΗΜΔΙΩΔΙ [1] Σν θηίξην θαηέξξεπζε ζηηο θαη ζθνηψζεθαλ εξγάηεο. [2] Έρνπκε αιιάμεη ην φλνκά ηνπ.

3 ΡΩΠΑΪΚΔ ΟΓΖΓΙΔΠ ΡΟΣΑΙΑΣΖ ΤΓ ΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΔΡΩΣΖΖ ΣΟΤ ΒΟΤΛΔΤΣΖ ΣΟΤ Τ.ΡΙΕ.Α. κ. ΓΙΑΝΝΖ ΣΑΘΑ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΩΝ ΠΤΡΟΒΔΣΩΝ Δξψηεζε πξνο ηνπο θ.θ. Τπνπξγνχο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαη Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε κε ζέκα: νβαξόηαηα δεηήκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Ππξνζβεζηώλ, θαηέζεζε ν Βνπιεπηήο Βνησηίαο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. - Δ.Κ.Μ. θ. Γηάλλεο ηαζάο, κε ηελ νπνία Δξσηψληαη νη αξκφδηνη Τπνπξγνί: 1. Παξέρνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Π.. (Μφληκνπο, Πεληαεηνχο Τπνρξέσζεο θαη Δπνρηθνχο), νη Τπεξεζίεο ηνπ Σερληθνύ Αζθάιεηαο (Σ.Α.) θαη Ιαηξνύ Δξγαζίαο (Η.Δ.), φπσο ε λνκνζεζία πξνβιέπεη; 2. Τπάξρνπλ ζεσξεκέλα βηβιία Σ.Α. θαη I.E. ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη νη ππνδείμεηο ηνπο; Γλσζηνπνηνχληαη ζην ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο ε παξνρή ππεξεζηψλ Σ.Α. θαη I.E., θαζψο θαη ην πξφγξακκα επηζθέςεσλ ηνπο; 3. Τπάξρεη κέξηκλα γηα ηε ζχληαμε Γξαπηήο Δθηίκεζεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ; 4. Σεξνχληαη αλά "Δγθαηάζηαζε" ηα παξαθάησ ζηνηρεία: βηβιίν αηπρεκάησλ, θαηάινγνο ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, αηνκηθφο ηαηξηθφο θάθεινο γηα θάζε εξγαδφκελν, βηβιίν ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα ζπιινγηθά θαη αλψλπκα απνηειέζκαηα ησλ βηνινγηθψλ εμεηάζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηέο πξνβιέπνληαη, βηβιίν ζπληήξεζεο; 5. Αλαγγέιινληαη ζηηο αξκφδηεο π- πεξεζίεο ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα; 6. Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ηνπ Π.. πνπ παξνπζηάδνπλ εγγελείο ηδηαηηεξφηεηεο έρνπλ εθδνζεί ηα απαξαίηεηα Π.Γ. θαη άλ φρη πφηε ζα πινπνηεζεί ε ξεηή πξφβιεςε ηνπ λφκνπ; 7. ην πιαίζην αλαδηνξγάλσζεο ησλ Κεληξηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Π.. ζθνπεχεηε λα ηδξχζεηε Δζσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Πξόιεςεο (Δ.Τ.Π.Π.) ή λα εμειίμεηε ηε Γηεχζπλζε Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηνπ Π.. ζε Δ.Τ.Π.Π. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3850/10; 8. Δρνπλ ζπζηαζεί νη Δπηηξνπέο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ (Δ.Τ.Α.Δ.), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ησλ άξζξσλ 4 έσο 7 ηνπ Ν. 3850/10; Σν πιήξεο θείκελν ηεο Δξψηεζεο ηνπ Βνπιεπηή ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. - Δ.Κ.Μ. θ. Γηάλλε ηαζά έρεη σο εμήο: Δξώηεζε πξνο ηνπο θ.θ. Τπνπξγνχο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαη Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε κε ζέκα: νβαξόηαηα δεηήκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Ππξνζβεζηώλ. Σν δήηεκα ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο θαζψο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο αλαβάζκηζεο ηνπ ψκαηνο θαη δηθαίσζε γηα ηνλ κάρηκν Ππξνζβέζηε. Σν Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα έρνπλ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζε φιν ην πξνζσπηθφ, ηφζν ζην κφληκν θαη Π.Π.Τ. φζν θαη ζην ζπκβαζηνχρν, έλα πγηέο θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο απαιιαγκέλν απφ θηλδχλνπο. Ζ Πνιηηεία ην 2006 ίδξπζε ζην Α.Π.. ηε Γηεχζπλζε Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο κε ζηφρν ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ελφο πζηήκαηνο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζην νπνίν ζα ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ παξνπζηάδνπλ εγγελείο ηδηαηηεξφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ πεγάδνπλ απφ απηέο. Δπίζεο κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3144/2003 (ΦΔΚ 111) ηέζεθε (απφ ην 2003 δειαδή) ζε ηζρχ φιν ην πεξί Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Ννκνζεηηθφ Πιαίζην γηα ην Π.. Σν Ννκνζεηηθφ απηφ Πιαίζην Κσδηθνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3850/2010 (EK 84), φπνπ ζπκπεξηιήθζεθε θαη ε πξναλαθεξζείζα δηάηαμε. Ζ δηάηαμε απηή γηα ην Π.. δηαρσξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Π.. (δειαδή φισλ απηψλ πνπ εξγάδνληαη ζην Π.. κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, αθφκα θαη ηνπο Δζεινληέο) ζε δχν είδε: α. ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ εγγελείο ηδηαηηεξφηεηεο (γξαθεία, κέζα ζε ζηαζκνχο θ.ι.π., δειαδή κέζα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ησλ Τπεξεζηψλ, φπνπ νη ζπλζήθεο είλαη ζρεδφλ πάληα ειεγρφκελεο θαη πξνβιέςηκεο) θαη β. ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ εγγελείο ηδηαηηεξφηεηεο, δειαδή εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ γίλνληαη ζε ηφπν θαη ρξφλν ειεγρφκελν θαη πξνβιέςηκν απφ ηελ ππεξεζία, θαη επνκέλσο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα έμσ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ ππεξεζηψλ - εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Π.., δξαζηεξηφηεηεο ζαθψο θαη κε κεγαιχηεξε επηθηλδπλφηεηα θαη πνπ ελ θαηαθιείδη πξφθεηηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο «θαηά ηηο επεκβάζεηο». ε φηη δε αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ εγγελείο ηδηαηηεξφηεηεο, δειαδή απηέο ησλ επεκβάζεσλ, ε δηάηαμε απηή ηνπ λφκνπ νξίδεη φηη πξέπεη λα εθδνζνχλ Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα γηα ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κεηξσλ πξνο άξζε ή ηνπιάρηζηνλ κείσζε ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο. Δλλνείηαη δειαδή, φηη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ εγγελείο ηδηαηηεξφηεηεο, δειαδή γηα απηέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηνπο ρψξνπο - εγθαηαζηάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ, ηζρχεη θαη πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ήδε απφ ην 2003 φιν ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα. Αιιηψο, ηί έλλνηα ζα είρε ην λα ηεζεί ζε ηζρχ ην λνκνζεηηθφ απηφ πιαίζην γηα ηα ψκαηα Αζθαιείαο θαη ην ηξαηφ; Μάιηζηα, ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα Τ.Α.Δ. θαηά ηηο Δπηρεηξήζεηο, πξέπεη λα ζεζκνζεηνχλ κέηξα άξζεο ή κείσζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο πξνθαλψο θαη θαηά ινγηθή ζπλεπαγσγή απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηα ηζρχνληα κέηξα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο ζηνπο Υψξνπο Δξγαζίαο, αιιηψο δελ ζα είρε έλλνηα θαη δελ ζα ππήξρε αλάγθε νχηε λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νχηε λα ππάξρεη απηή ε λνκνζεηεκέλε εμνπζηνδφηεζε γηα έθδνζε εηδηθφηεξσλ θαλφλσλ - δηαηάμεσλ κε Π.Γ. Ζ Γηεχζπλζε Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηνπ Α.Π.., εθπφλεζε ζρέδην Π.Γ. γηα ηα Μέηξα Τ.Α.Δ. θαηά ηηο Δπηρεηξήζεηο (φπνπ δηαζαθελίδεηαη θαη ην πνηέο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο), ην νπνίν εγθξίζεθε ήδε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην πκβνύιην Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη ππνγξάθεθε απφ αξκφδηνπο Τπνπξγνχο ήδε απφ αξρέο ηνπ 2009, πέξαζε απφ ηελ Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δ- πηηξνπή ηεο Βνπιήο, αιιά δελ ην ππέγξαςε ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, κε απνδερφκελνο ηελ Δθζεζε Οηθνλνκηθήο Δπηβάξπλζεο πνπ ζπλέηαμε ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Α.Π.., ιφγσ επηβάξπλζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαηά πεξίπνπ επξψ, φπσο εθηίκεζε. Σν ζρέδην φκσο απηφ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο Τ.Α.Δ. θαηά ηηο Δπηρεηξήζεηο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζε αληίζεζε κε ηελ Δθζεζε Οηθνλνκηθήο Δπηβάξπλζεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Α.Π.., δελ επηβαξχλεη νηθνλνκηθά ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ ψκαηνο θαζφινπ, αθνχ δελ πξνθαινχληαη επηπιένλ δαπάλεο (φπσο γηα Δθπαίδεπζε, Τιηθά, θ.ά.) απφ εθείλεο ηηο αληίζηνηρεο άλ φρη φκνηεο πνπ ήδε πξνβιέπνληαη, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ήδε εκπεξηέρνληαη ζηνπο Πξνυπνινγηζκνχο ησλ άιισλ αξκφδησλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Α.Π.. Αληηζέησο, ην ρέδην απηφ Π.Γ., εκπεξηέρεη δηάηαμε κε ηελ νπνία δίλεηαη ην δηθαίσκα ζε Αμησκαηηθνχο ηνπ ψκαηνο (ππφ πξνυπνζέζεηο θπξίσο εθπαίδεπζήο ηνπο) λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα θαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο Σερληθνχ Αζθάιεηαο ζην ψκα, επηθέξνληαο έηζη εμνηθνλφκεζε απφ σο επξψ πεξίπνπ απφ απηή ηε δαπάλε πνπ απνηειεί εθ ηνπ Νφκνπ αλειαζηηθή ππνρξέσζε! Πάλησο ην φηη δελ δεκνζηεχζεθε αθφκα ψζηε λα ηεζεί ζε εθαξκνγή απνηειεί ακέιεηα θαη αλαιγεζία πξνο ηνλ κάρηκν Ππξνζβέζηε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην σξάξην πνπ πξνβιέπεηαη ζην ρέδην απηφ Π.Γ. αθνξά εηδηθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο έθηαθηεο θαηαζηάζεηο (π.ρ. κεγάιεο πνιπήκεξεο δαζηθέο θσηηέο θαη καθξηά απφ ηελ Τπεξεζία) θαηά ηηο επεκβάζεηο, ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη κε θάπνηα αλψηαηα αλζξψπηλα ρξνληθά φξηα εξγαζίαο θαη δηεπζέηεζεο ρξφλνπ απηήο. ε φηη αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ εγγελείο ηδηαηηεξφηεηεο, δειαδή ηελ Τ.Α.Δ. ζηνπο Υψξνπο Δξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο θηηξηαθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ψκα, φπσο έρεη ήδε εηπσζεί, ηζρχνπλ θαη ζα έπξεπε ήδε απφ ην 2003 λα εθαξκφδνληαη, νη δηαηάμεηο ηεο πεξί Τ.Α.Δ. λνκνζεζίαο φπσο απηέο θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηνλ Ν. 3850/2010. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε απηέο ηηο δηαηάμεηο, ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε σο «Δξγνδφηεο», έρεη ηηο θάησζη ππνρξεψζεηο φπσο ν Ν. 3850/2010 νξίδεη: Σν θφζηνο ησλ εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεσηηθψλ θαη αλειαζηηθψλ απηψλ δαπαλψλ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ επξψ εηεζίσο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα πάληα, δειαδή πεξίπνπ 55 επξψ εηεζίσο γηα ηελ Τ- γεία θαη Αζθάιεηα θάζε Ππξνζβέζηε. Γηα ηελ κε εθαξκνγή ησλ πεξί Τ.Α.Δ. δηαηάμεσλ, ν Ν. 3850/2010 πξνβιέπεη δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο. Οη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 71 θαη νη πνηληθέο απφ ην άξζξν 72 ηνπ Νφκνπ απηνχ. Οη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 71 δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, γηα ην Π.. πνπ ππάγεηαη ζην Γεκφζην Σνκέα, θαζνξίδνπλ ην λα γίλεη απιά θαη κφλν απφ ην ώκα Δπηζεσξεηώλ Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.), ε έγγξαθε ελεκέξσζε γηα ηηο παξαβάζεηο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Τ.Α.Δ. Ννκνζεζίαο, πξνο ηνπο Τπνπξγνχο Δξγαζίαο, Δζσηεξηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, πξνθαλψο πξνθεηκέλνπ απηνί λα εξεπλήζνπλ, απνδψζνπλ επζχλεο θαη δηαηάμνπλ ηα αξκφδηα θαη ππεχζπλα φξγαλα - ππαιιήινπο λα εθαξκφζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη πνηληθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 72, ελαληίνλ ηνπ «Δξγνδφηε» πνπ ζαθψο είλαη ην Π.., επηβάιινληαη ζηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ, δειαδή νη θαηεγνξίεο πξνζσπνπνηνχληαη. Με βάζε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ("Σν Π.. δηέπεηαη απφ ηδηαίηεξνπο θαλνληζκνχο..."), ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ("Σν Α.Π.. έρεη έδξα ηελ πξσηεχνπζα ηνπ Κξάηνπο, είλαη αλψηαηε επηηειηθή Τπεξεζία, κε ηελ νπνία ν Αξρεγφο αζθεί ηε δηνίθεζε ηνπ ψκαηνο...") θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ("Σν Α.Π.. επηθνπξεί ηνλ Τπνπξγφ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη απνηειεί ηελ Πξντζηακέλε Αξρή ησλ Κεληξηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην Π..) ηνπ Ν (ΦΔΚ 258) ηνπ Π.., ην ψκα εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Αξρεγφ ηνπ. Δπζχλνληαη, ζπλεπψο, δηαρξνληθά απφ ην 2003 ζπιινγηθά θαη αηνκηθά ε πνιηηηθή θαη θπζηθή εγεζία ηνπ Π.. γηα ηε κε εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο πεξί Τ.Α.Δ. Ννκνζεζίαο ζηνπο Υψξνπο Δξγαζίαο, θαζψο κπνξνχλ άκεζα λα ηελ επηβάιινπλ κε θαηάιιειεο θαηεπζχλ- εργασiαυγεία 53 ζεηο, νδεγίεο πξνο ηε θπζηθή απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία θαη Γηαηαγέο πξνο ηνπο Γηνηθεηέο ή Γηεπζπληέο, σο εθπξνζψπνπο ηνπ θαη εθπξνζψπνπο ηνπ «Δξγνδφηε» ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ ψκαηνο. Υσξίο εθαξκνγή ησλ Νφκσλ πεξί Τγείαο θαη Αζθάιεηαο κέζσ ελφο ζχγρξνλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζήο ηνπ δελ ζα ππάξμεη πνηέ θαιφ επίπεδν Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ νχηε πξαγκαηηθή αλαβάζκηζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη επνκέλσο δελ ζα γίλεη πνηέ δπλαηή ε Πηζηνπνίεζε Πνηόηεηαο ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Π.. Με βάζε ηα αλσηέξσ, Δξσηώληαη νη θ.θ. Τπνπξγνί: 1. Παξέρνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Π.. (Μφληκνπο, Πεληαεηνχο Τπνρξέσζεο θαη Δπνρηθνχο), νη Τπεξεζίεο ηνπ Σερληθνύ Αζθάιεηαο (Σ.Α.) θαη Ιαηξνύ Δξγαζίαο (Η.Δ.) φπσο ε λνκνζεζία πξνβιέπεη; 2. Τπάξρνπλ ζεσξεκέλα βηβιία Σ.Α. θαη I.E. ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη νη ππνδείμεηο ηνπο; Γλσζηνπνηνχληαη ζην ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο ε παξνρή ππεξεζηψλ Σ.Α. θαη I.E. θαζψο θαη ην πξφγξακκα επηζθέςεσλ ηνπο; 3. Τπάξρεη κέξηκλα γηα ηε ζχληαμε Γξαπηήο Δθηίκεζεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ; 4. Σεξνχληαη αλά "Δγθαηάζηαζε" ηα παξαθάησ ζηνηρεία: βηβιίν αηπρεκάησλ, θαηάινγνο ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, αηνκηθφο ηαηξηθφο θάθεινο γηα θάζε εξγαδφκελν, βηβιίν ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα ζπιινγηθά θαη αλψλπκα απνηειέζκαηα ησλ βηνινγηθψλ εμεηάζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηέο πξνβιέπνληαη, βηβιίν ζπληήξεζεο; 5. Αλαγγέιινληαη ζηηο αξκφδηεο π- πεξεζίεο ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα; 6. Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ηνπ Π.. πνπ παξνπζηάδνπλ εγγελείο ηδηαηηεξφηεηεο έρνπλ εθδνζεί ηα απαξαίηεηα Π.Γ. θαη άλ φρη πφηε ζα πινπνηεζεί ε ξεηή πξφβιεςε ηνπ λφκνπ; 7. ην πιαίζην αλαδηνξγάλσζεο ησλ Κεληξηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Π.. ζθνπεχεηε λα ηδξχζεηε Δζσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Πξόιεςεο (Δ.Τ.Π.Π.) ή λα εμειίμεηε ηε Γηεχζπλζε Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηνπ Π.. ζε Δ.Τ.Π.Π. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3850/10; 8. Δρνπλ ζπζηαζεί νη Δπηηξνπέο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ (Δ.Τ.Α.Δ.), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ησλ άξζξσλ 4 έσο 7 ηνπ Ν. 3850/10; Ο εξσηψλ Βνπιεπηήο Γιάννης ηαθάς

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ασκήσεις αποθεµάτωνµ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα