LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο"

Transcript

1 LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο

2 Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Leonardo da Vinci, Multilateral Project for the Development of Innovation Τν Εγρεηξίδην απηό δεζκεύεη κόλν ηνλ ζπληάθηε ηνπ θαη ε Επηηξνπή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε κπνξεί λα γίλεη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό. ISBN set ISBN

3 Δηζαγσγή ζην εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo απνηειεί κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ πνπ αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ LitusGo θαη ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηνρώξν Σν έξγν LitusGo έρεη σο ζηόρν ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ Σνπηθώλ Αξρώλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηεο Παξάθηηαο Εώλεο θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο, ζε ηνπηθό επίπεδν, ησλ επηπηώζεσλ από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Σν Δγρεηξίδην έρεη ζπνλδπισηή δνκή: απνηειείηαη από 20 απηνηειείο ελόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ είηε αλεμάξηεηα, είηε ζην ζύλνιό ηνπο (δίλνληαο ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο). Σν εγρεηξίδην έρεη κεηαθξαζηεί ζηηο ηέζζεξεηο γιώζζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Διιεληθή, Αγγιηθή, Καιηέδηθε θαη Σνπξθηθή. Γηαηίζεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: ζε κνξθή wiki ζηνλ ηζηνρώξν ηνπ LitusGo, ζε dvd θαη ζηελ αλά ρείξαο έληππε κνξθή, ζηελ νπνία ε θάζε ελόηεηα απνηειεί αλεμάξηεην βηβιηαξάθη θαη ηα 20 βηβιηαξάθηα-ελόηεηεο ηνπ θάζε εγρεηξηδίνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ράξηηλε ζήθε. 3

4 Καηάινγνο Δλνηήησλ ηνπ Δγρεηξηδίνπ ηνπ LitusGo Δλόηεηα 1: Δλόηεηα 2: Δλόηεηα 3: Δλόηεηα 4: Δλόηεηα 5: Δλόηεηα 6: Δλόηεηα 7: Δλόηεηα 8: Δλόηεηα 9: Δλόηεηα 10: Δλόηεηα 11: Δλόηεηα 12: Δλόηεηα 13: Δλόηεηα 14: Δλόηεηα 15: Δλόηεηα 16: Δλόηεηα 17: Δλόηεηα 18: Δλόηεηα 19: Δλόηεηα 20: Δπξσπατθό λνκηθό πιαίζην Δκπινθή θνηλσληθώλ εηαίξσλ/ Γεκόζηα πκκεηνρή Αεηθόξνο ηνπξηζκόο/ Φέξνπζα ηθαλόηεηα Γηαρείξηζε πδαηηθώλ πόξσλ Αιηεία/ Ηρζπνθαιιηέξγεηα Πνηόηεηα παξάθηησλ πδάησλ Γηαρείξηζε νηθνζπζηεκάησλ (ρεξζαία θαη παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα) Γηαρείξηζε απνβιήησλ/ αλαθύθισζε/ θνκπνζηνπνίεζε Αέξηα ξύπαλζε Υξήζεηο γεο/ Πνιενδνκία/ Παξάθηηα ππεξαλάπηπμε Γηαρείξηζε ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ ηνπίνπ Παξάθηηα κνξθνινγία: Γηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο Αζηηθή Όριεζε 1: Ζρνξύπαλζε Αζηηθή Όριεζε 2: Οζκνξύπαλζε, θσηνξύπαλζε, ζέξκν-πγξνξύπαλζε Αξραηνινγηθνί ρώξνη/ Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο/ Κλεκεία θιεξνλνκηάο Γηαρείξηζε αθξαίσλ ζπλζεθώλ: θίλδπλσλ πιεκκύξαο, παξάθηηεο πιεκκύξεο θαη ζαιάζζηεο θαηαηγίδεο Ξεξαζία Δξεκνπνίεζε Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε Πξάζηλε Γόκεζε 4

5 πγγξαθείο ηνπ Δγρεηξηδίνπ To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo αλαπηύρζεθε από ηελ νκάδα εξγαζίαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ LitusGo: Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ Δλνηήησλ 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ ISOTECH Ltd. Θύξηνη ζπγγξαθείο: Ξέληα Η. Ιντδίδνπ, Πνιηηηθόο Κεραληθόο/ Αθηνκεραληθόο θαη Κηράιεο Η. Ιντδίδεο, Υεκηθόο Κεραληθόο/ Κεραληθόο Πεξηβάιινληνο. Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ελνηήησλ 3, 4, 5, 10, 11, 15, 20 εξγάζζεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ/ Πξόγξακκα ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΗΓΑΗΟ. Θύξηνη ζπγγξαθείο: Γεσξγία Θίθνπ, Γεσγξάθνο, Msc Πεξηβαιινληνιόγνο, Τπεύζπλε Πξνγξάκκαηνο ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΗΓΑΗΟ, Αιέμαλδξνο Κνπηαθηζήο, Οηθνλνκνιόγνο Msc Πεξηβαιινληνιόγνο, Ιεσλίδαο Οηθνλνκάθεο, Γηεζλεηο θ Δπξσπαηθεο πνπδεο, ΚΑ International Development. Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Δλόηεηαο 2 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ Θέληξνπ Κειεηώλ θαη Έξεπλαο ΑΘΣΖ. Θύξηνο πγγξαθέαο: Θπξηαθή Γεκεηξίνπ, MSc European Studies. Ζ ΑΘΣΖ ήηαλ ππεύζπλε γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ελνηήησλ, κε ζπληνληζηή ηνλ Θσλζηαληίλν Γεσξγηάδε (MSc ζηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Παξαθηίσλ Εσλώλ). Σν δεκηνπξγηθό ηεο έληππεο κνξθήο ζρεδηάζηεθε από ηελ Αλαζηαζία Γεσξγίνπ, απόθνηην Θαιώλ Σερλώλ (MA Sustainable Design). O Dr Alan Pickaver, εθ κέξνπο ηνπ εηαίξνπ EUCC, ήηαλ ν ππεύζπλνο γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ. 5

6 Οη Δηαίξνη ηνπ LitusGo: Σν εηαηξηθό ζρήκα απνηειείηαη από εθπξνζώπνπο ησλ θπξηόηεξσλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο: κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ύκβνπινη, ΚΘΟ θαη Σνπηθέο Αξρέο. πληνληζηήο / Γηθαηνύρνο: ISOTECH Ltd. Δξεπλεηέο / ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο Θύπξνο: Γήκνο Πάθνπ ΑΚΣΗ Κέληξν Μειεηώλ θαη Έξεπλαο, Διιάδα: Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ / Πξόγξακκα ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, ONISIS - Αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ Κάιηα: Ο Γήκνο ηνπ Kirkop Οιιαλδία: Οξγαληζκόο EUCC The Coastal & Marine Union 6

7 Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο 1 Θεσξεηηθό ππόβαζξν Ζ ηζηνξία ππήξμε πνιύ γελλαηόδσξε κε ηηο ρώξεο ηηο Κεζνγείνπ. Πνιινί δηαθνξεηηθνί, αιιά ζπλάκα πνιύ ζεκαληηθνί, πνιηηηζκνί αλαπηύρζεθαλ ζε απηήλ ηελ εκίθιεηζηε ζάιαζζα, ζξεζθείεο γελλήζεθαλ θαη παξήθκαζαλ, επηζηήκεο εμειίρηεθαλ, ελώ ην εκπόξην, αιιά θαη ν πόιεκνο, επέθεξαλ πνιηηηζηηθέο θαη γισζζηθέο αληαιιαγέο, κεηαηξέπνληαο ηε Κεζόγεην ζε ρσλεπηήξη πνιηηηζκώλ (Dabdoub Nasser, 2008:65). Κηλσίηεο, Φνίληθεο, Αηγύπηηνη, Ηνπδαίνη, Έιιελεο, Ρσκαίνη, Βπδαληηλνί, Οζσκαλνί, Άξαβεο, Γελνπάηεο, Βελεηνί, έρνπλ όινη αθήζεη ηα ίρλε ηνπο θαηά κήθνο ηεο Κεζνγείνπ, κε ηε κνξθή αξραίσλ λαώλ, ηδακηώλ, θάζηξσλ, εθθιεζηώλ αιιά θαη θαηαζθεπώλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο αθόκα νξαηώλ ζήκεξα ζε θαιύηεξε ή ρεηξόηεξε θαηάζηαζε. ήκεξα, έρνπκε ζπλεζίζεη λα αλαθεξόκαζηε ζε όια ηα απνκεηλάξηα παιαηόηεξσλ επνρώλ κε ηνλ όξν αξραηνινγηθνί ρώξνη, όκσο, όπσο ζεκεηώλεη ε Sharon Sullivan, ε αξραηνινγία είλαη απιώο ην κέζν κε ην νπνίν ε επηζηεκνληθή άξα θαη ε πνιηηηζηηθή ηνπο αμία έρεη εθδεισζεί, επνκέλσο ίζσο αξκόδεη θαιύηεξα λα ηνπο απνθαινύκε κλεκεία θιεξνλνκηάο. (Sullivan, 1995: 20) 7

8 Δηθόλα 1. Κεζνγεηαθά Κλεκεία Θιεξνλνκηάο, Πεγή: Medarchnet [8]. Παξά ην γεγνλόο όηη ε Κεζόγεηνο είλαη δηάζπαξηε κε κλεκεία θιεξνλνκηάο, ηα νπνία κάιηζηα είλαη μοναδικά θαη μη-ανανεώζιμα όηαλ θζαξνύλ, επί αηώλεο νη ληόπηνη πιεζπζκνί πνπ δνύζαλ αλάκεζά ηνπο ηα αγλννύζαλ, ή αθόκα αθόκα ηα ρξεζηκνπνηνύζαλ ζαλ νηθνδνκηθό πιηθό ή ζαλ καληξηά γηα ηα δώα (De la Torre and Mac Lean, 1997). Φσηνγξαθία 1. Αξραία Θαξρεδόλα, Mare Nostrum Project [9]. 8

9 Από ηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηώλα όκσο, ε θαηάζηαζε άξρηζε λα αιιάδεη: ηα κλεκεία θιεξνλνκηάο άξρηζαλ λα ηξαβνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ηελ πξνζνρή ησλ αξραηνιόγσλ θαη ησλ ξνκαληηθώλ ηαμηδεπηώλ θαη ηπρνδησθηώλ αξρηθά, θαη ησλ ηνπξηζηώλ αξγόηεξα. ήκεξα, ηα κλεκεία θιεξνλνκηάο ηεο Κεζνγείνπ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε θνξπθαίνπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο θαη ηα επηζθέπηνληαη εθαηνκκύξηα ηνπξηζηώλ θάζε ρξόλν. Καδί όκσο κε ην απμαλόκελν ελδηαθέξνλ ησλ επηζθεπηώλ, επίζεο απμαλόκελε είλαη θαη ε θζνξά ησλ κλεκείσλ, γηα πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο νη νπνίνη θαη ζα αλαιπζνύλ εθηελέζηεξα ζηε ζπλέρεηα. 9

10 2 ηόρνο Παξά ην γεγνλόο όηη ε ζεκαζία ησλ κλεκείσλ θιεξνλνκηάο ηεο Κεζνγείνπ έρεη αλαγλσξηζηεί εθηελώο θαη δελ θαηαιήγνπλ πηα ζαλ νηθνδνκηθά πιηθά ή ζαλ καληξηά γηα ηα δώα, ε θζνξά ηνπο ζπλερίδεηαη θαη παίξλεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Ζ ζπληήξεζε ησλ κλεκείσλ θιεξνλνκηάο είλαη επνκέλσο πνιύ ζεκαληηθή. Σν πξόγξακκα LitusGo θάλεη κηα πξνζπάζεηα λα θαιύςεη ην θελό εθπαίδεπζεο θαη πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ κλεκείσλ θιεξνλνκηάο, θαη λα πξνηείλεη ζηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ηηο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ πξαθηηθέο θαη εθαξκόζηκεο ιύζεηο. 10

11 3 Πξνβιήκαηα Σα κλεκεία θιεξνλνκηάο ηεο Κεζνγείνπ αληηπξνζσπεύνπλ δηαθνξεηηθέο αμίεο γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο αλζξώπσλ. Γηα ηνπο κειεηεηέο, απνηεινύλ ην αληηθείκελν κειέηεο ηνπο, γηα έζλε θαη πεξηθέξεηεο ηελ εζληθή θαη ηνπηθή ηνπο ηαπηόηεηα, γηα ηνπο πηζηνύο έρνπλ ζξεζθεπηηθή αμία, γηα ηνπο θαιιηηέρλεο αηζζεηηθή, ελώ γηα ηνπο αλζξώπνπο ησλ νπνίσλ ε απαζρόιεζε εμαξηάηαη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξόπν από απηά ηα κλεκεία, έρνπλ θαη νηθνλνκηθή αμία επίζεο (De la Torre, 1997). Παξά ηα παξαπάλσ όκσο θαη κεξηθέο θνξέο θαη εμαηηίαο ηνπο ηα κλεκεία θιεξνλνκηάο ηεο Κεζνγείνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ηα νπνία ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζηαδηαθή ηνπο θαηαζηξνθή. Σα πξνβιήκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ: Α) Αλεμέιεγθηε θαη ρσξίο ζρέδην αλάπηπμε. Β) Θιηκαηηθή Αιιαγή. Γ) Τπεξβνιηθή θαη αλεμέιεγθηε επηζθεςηκόηεηα. Γ) Αθαηάιιειεο παξεκβάζεηο ζπληήξεζεο. (ibid) Αλεμέιεγθηε θαη ρσξίο ζρέδην αλάπηπμε: Οη ηνπνζεζίεο ηηο νπνίεο επέιεγαλ γηα εγθαηάζηαζε αξραίνη πνιηηηζκνί, άξα θαη νη ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο βξίζθνπκε ηα κλεκεία θιεξνλνκηάο ζήκεξα, ήηαλ πάληα πξνζεθηηθά επηιεγκέλεο κε βάζε ηελ επλντθή θπζηθή ή γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε. Ιακβάλνληαο ππ όςηλ θαη ηελ επηπξόζζεηε ύπαξμε ησλ κλεκείσλ θιεξνλνκηάο ζε απηνύο ηνπο ρώξνπο, ε δήηεζε γεο κε ζθνπό λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γίλεηαη ηόζν έληνλε πνπ νξηζκέλεο θνξέο εμαλαγθάδεη ηνπο ληόπηνπο πιεζπζκνύο ζε εθηόπηζε. Κεξηθέο θνξέο, 11

12 απηέο νη θαηλνύξηεο δνκέο αιιάδνπλ ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ησλ κλεκείσλ ηόζν πνιύ, πνπ ηα απνηειέζκαηά ηνπο εκθαλίδνληαη αξγά ή γξήγνξα θαη ζπλήζσο έρνπλ θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα κλεκεία. Κιηκαηηθή Αιιαγή: Ζ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε ζρεηηθή αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηπιένλ πξνβιήκαηα ζηα κλεκεία. Αο κελ μερλάκε όηη ηα κλεκεία επηβηώλνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο εδώ θαη αηώλεο, νπόηε νπνηαδήπνηε θιηκαηηθή-πεξηβαιινληηθή αιιαγή ησλ ζπλζεθώλ πνπ ηα πεξηβάιινπλ ηα επεξεάδεη θαη ηα ίδηα άκεζα. Δπίζεο, θπζηθέο αιιά θαη αλζξώπηλεο θαηαζηξνθέο απεηινύλ ηα κλεκεία εμίζνπ. Τπεξβνιηθή θαη Αλεμέιεγθηε Δπηζθεςηκόηεηα: Παξόιν πνπ όιν θαη πεξηζζόηεξν άλζξσπνη επηζθέπηνληαη ηα κλεκεία ηεο Κεζνγείνπ θάζε ρξόλν απμάλνληαο ην πξνεξρόκελν από ηνλ πνιηηηζηηθό ηνπξηζκό εηζόδεκα, ηελ ίδηα ζηηγκή, νη νηθνλνκηθνί πόξνη πνπ δηαρένληαη ζηε ζπληήξεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ κλεκείσλ δπζηπρώο δελ αθνινπζνύλ ηελ ίδηα απμεηηθή πνξεία αθνύ, όπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο, ην ρξήκαηα από ηα εηζηηήξηα ζπλήζσο θαηαιήγνπλ ζε ζπγθεληξσηηθνύο ινγαξηαζκνύο ησλ Τπεξεζηώλ πληήξεζεο Κλεκείσλ ή ζε εζληθά ζεζαπξνθπιάθηα. Δπηπιένλ, ε ππεξβνιηθή επηζθεςηκόηεηα ζε ζπλδπαζκό κε ηε δηνξγάλσζε θνηλσληθώλ εθδειώζεσλ αγλνώληαο ηε θέξνπζα ηθαλόηεηα ησλ κλεκείσλ επηθέξνπλ πνιύ ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηα κλεκεία θαη απνηεινύλ ιόγν αλεζπρίαο από δηαρεηξηζηηθή άπνςε (Doumas 1997, in De La Torre,1997). Από ηελ άιιε, ε πνιύ κηθξή επηζθεςηκόηεηα απνηειεί επίζεο πξόβιεκα, αθνύ ν ρακειόο ή αλύπαξθηνο-αξηζκόο επηζθεπησλ ζπλήζσο είλαη αξθεηόο λα ππνβαζκίζεη ηα κλεκεία ζην 12

13 επίπεδν ανξάησλ κλεκείσλ (Doumas, 1997; Orbaşlı 2002; Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Lekakis, 2005), απνθιείνληάο ηα από επθαηξίεο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ απνιακβάλνπλ πην δεκνθηιή κλεκεία, άξα θαη απεηιώληαο ηελ ζπληήξεζή ηνπο. Φσηνγξαθία 2. The Conservation of Archaeological Sites in the Mediterranean Region (Doumas, 1997; in De la Torre, 1997). Αθαηάιιειεο παξεκβάζεηο ζπληήξεζεο : Από ηε ζηηγκή πνπ ε ρξεκαηνδόηεζε γηα ηε ζπληήξεζε ησλ κλεκείσλ εμαξηάηαη ακέζσο από ηνλ αξηζκό ησλ αλζξώπσλ πνπ ηα επηζθέπηνληαη εηεζίσο, δελ είλαη αζπλήζηζην νη αξραηνιόγνη θαη νη ζρεηηθέο αξρέο λα πξνζπαζνύλ λα αλαθαηαζθεπάζνπλ αξρηηεθηνληθά κέξε ελόο κλεκείνπ ζε κηα πξνζπάζεηα λα ην θαηαζηήζνπλ πην εληππσζηαθό γηα ηνπο επηζθέπηεο. Σέηνηνπ είδνπο παξεκβάζεηο όκσο, κπνξνύλ πνιύ εύθνια λα θαηαιήμνπλ λα εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο ησλ ηνπξηζηώλ, ή ησλ αξραηνιόγσλ, πεξηζζόηεξν αθόκα θαη από ηηο αλάγθεο ησλ ίδησλ ησλ κλεκείσλ, πξνζζέηνληαο έλαλ αθόκα θίλδπλν γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. 13

14 4 Πώο αληηκεησπίδνπκε ην πξόβιεκα ύκθσλα κε ηε ηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Δπξσ-Κεζνγεηαθήο Πνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο (2007), ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά όπσο αθξηβώο θαη ε πεξηβαιινληηθή απνηειεί δεκόζην πινύην. Δπνκέλσο, πξσηεύσλ ζηόρνο θάζε δηαρεηξηζηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη ε ζπληήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο αμίαο ησλ κλεκείσλ, θαη όρη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ ηνπξηζηώλ, ησλ αξραηνιόγσλ ή ησλ επελδπηώλ (Sullivan, 1997; ζην De la Torre, 1997). Γηα λα ζπκβεί απηό, ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα: α) θαιύηεξε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ, β) ζύγρξνλε εμεηδίθεπζε ησλ δηαρεηξηζηώλ, ησλ μελαγώλ, ησλ ζπληεξεηώλ ησλ κλεκείσλ, θαη γ) επαηζζεηνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ. α) πλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ: Οπνηνδήπνηε ζρέδην ζπληήξεζεο κλεκείσλ θιεξνλνκηάο είλαη θαηαδηθαζκέλν λα απνηύρεη, αλ δελ ζπκπεξηιεθζνύλ ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζή ηνπ όιεο νη νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ, όινη νη παξάγνληεο-θιεηδηά. Παξάγνληεο-θιεηδηά είλαη, ζύκθσλα κε ηελ Susan Sullivan (1997:18, ζην De la Torre, 1997), εθείλνη γηα ηνπο νπνίνπο ην κλεκείν έρεη θάπνηα αμία, εθείλνη πνπ θαηέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην κλεκείν, θαη εθείλνη νη νπνίνη κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηε δηαρείξηζή ηνπ. Γηαρεηξηζηέο, αξραηνιόγνη, αξρηηέθηνλεο, εζληθέο θαη ηνπηθέο αξρέο, γξαθεία ηαμηδηώλ θαη πάλσ απ όια- νη ηνπηθέο θνηλσλίεο, έρνπλ κόλν ζεηηθό ξόιν λα παίμνπλ θαη δελ πξέπεη πνηέ λα αγλννύληαη, αθνύ θάηη 14

15 ηέηνην ζα κπνξνύζε λα έρεη θαη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα. β) ύγρξνλε εμεηδίθεπζε: Δηθόλα 2. Φεθηαθά αλαθαηαζθεπαζκέλα κλεκεία κε ηε ρξήζε ηερληθώλ κνληεινπνίεζεο γηα ιόγνπο ζπληήξεζεο, απνθαηάζηαζεο, εθπαηδεπηηθνύο ή θαη νπηηθνύο (Remondino and Rizzi, 2009). Τπάξρεη απμαλόκελε αλάγθε γηα βειηησκέλε παξνπζίαζε θαη επεμήγεζε ησλ κλεκείσλ πξνο ην θνηλό. Γπζηπρώο, δελ ππάξρεη θαη πνιύ κεγάιε πξόνδνο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ησλ κλεκείσλ ζην θνηλό, θάηη ην νπνίν ζα έπξεπε λα ζεσξείηαη θαη λα γίλεη απνδεθηό ζαλ ππνρξέσζε πξνο ηνλ επηζθέπηε (De La Torre, 1997). Κε απηόλ ηνλ ηξόπν νη επηζθέπηεο ζα θαηαζηνύλ θνηλσλνί ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπληήξεζεο ησλ κλεκείσλ θιεξνλνκηάο, θαη όρη απιώο κπεξδεκέλνη ηνπξίζηεο. Δπνκέλσο, είλαη άκεζε ε αλάγθε γηα: ιεπηνκεξείο θαη θηιηθνύο πξνο ηνλ αλαγλώζηε νδεγνύο, θαιά πιεξνθνξεκέλνπο μελαγνύο, θαζνδεγεηηθά παλει ηα νπνία ζα θαηεπζύλνπλ ηνπο επηζθέπηεο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνθεύγνπλ ηα εππαζή ζεκεία ησλ κλεκείσλ, θαη κεζόδνπο νπηηθνπνίεζεο πνπ λα αμηνπνηνύλ ζην έπαθξν ηελ ζύγρξνλε ηερλνινγία. Ζ ηξηζδηάζηαηε παξνπζίαζε ησλ κλεκείσλ θιεξνλνκηάο γίλεηαη όιν θαη πην δεκνθηιήο εμάιινπ,όπσο θαίλεηαη θαη από ηε δνπιεηά ζεκαληηθώλ εξεπλεηώλ (Remondino and Rizzi, 2009; Gruen et al. 2003). Δλδηαθέξνπζα ηδέα ζα ήηαλ επίζεο ε ζύλδεζε ηνπηθώλ επθαηξηώλ απαζρόιεζεο κε παξάιιεια αθαδεκατθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 15

16 (Nardi, 2010), δίλνληαο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ εμεηδηθεπκέλε γλώζε ζρεηηθά κε ηε ζπληήξεζε, ηελ ηεθκεξίσζε, ηελ θαηαινγνγξάθεζε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ κλεκείσλ θιεξνλνκηάο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπο. γ) Δπαηζζεηνπνίεζε. Δθηόο από ηε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην ζρεδηαζκό ηεο δηαρείξηζεο ησλ κλεκείσλ, εάλ ζέινπκε λα θαηαζηήζνπκε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θνηλσλνύο ηεο ζπληήξεζεο ησλ κλεκείσλ, πνιύ ζεκαληηθή είλαη επίζεο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθώλ κε ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ηνπο. Κε απηόλ ηνλ ηξόπν νη ηνπηθέο θνηλσλίεο ζα αληηκεησπίδνπλ ηα κλεκεία ζαλ δηθή ηνπο θιεξνλνκηά. ρνιεία, Παλεπηζηήκηα θαη Ηλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο είλαη απαξαίηεηνη ζύκκαρνη πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε. 16

17 Βηβιηνγξαθία / Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο: 1. Dabdoub Nasser, C. (2008). Mediterranean Heritage, an opportunity for dialogue. Europa Nostra n 1, European Commission (2007). Strategy for the development of Euro-Mediterranean cultural heritage: Priorities from Mediterranean countries ( ). Brussels, Gruen, A. Remondino, F. Zhang, L. (2003). 3D modeling and visualization of large cultural heritage sites at very high resolution: The Bamiyan Valley and its standing Budhas. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing, and Spatial Information, Vol. XXXIV- 5/W12, pp Lekakis, S. (2005). Managing Archaeological Sites in the Aegean Sea; the context and a critique on recent management trends in sites around the Mediterranean Sea. Master s Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Ma in Managing Archaeological Sites of the University of London, Institute of Archaeology. 5. Nardi, R. (2010). Conservation in Archaeology: Case Studies in the Mediterranean Region. In "Heritage, Conservation, and Archaeology", on line magazine of The Archaeological Institute of America, Boston, Remondino, F and Rizzi, A. (2009). Reality-based 3D documentation of World Heritage Sites: Methodologies, Problems and Examples. 22 nd CIPA Symposium, October 11-15, 2009, Kyoto, Japan. 7. De la Torre, M. [Ed.] (1997). The Conservation of Archaeological Sites in the Mediterranean Region. An International Conference organized by the Getty Conservation Institute and the J. Paul Getty Museum, 6-12 May1995. Los Angeles Γηαδηθηπαθέο πεγέο:

18 18

19 19

20 ISBN set ISBN

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών. Rearing techniques to produce galliform species

Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών. Rearing techniques to produce galliform species Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο¹ & Χξήζηνο Κ. Σώθνο² ¹Αλώηαην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Λάξηζαο, Παξάξηεκα Καξδίηζαο, Τκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα