3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα"

Transcript

1 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ και το Σμιμα Πλθροφορικισ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΠΤ και εςτιάηεται ςτθν Πλθροφορικι, αλλά και ςτισ ΣΠΕ ςτθν εκπαίδευςθ Οργανωτικι Επιςτθμονικι Επιτροπι Νικόλαοσ Αλεξανδρισ, Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, Σμιμα Πλθροφορικισ, Κακθγθτισ Χριςτοσ Δουλθγζρθσ, Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, Σμιμα Πλθροφορικισ, Κακθγθτισ Παναγιϊτθσ Βλάμοσ, Ιόνιο Πανεπιςτιμιο, Σμιμα Πλθροφορικισ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Βαςίλειοσ. Μπελεςιϊτθσ, χολικόσ φμβουλοσ Πλθροφορικισ ΔΕ, Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ Τπό τθν αιγίδα του ΤΠΔΜΘ Χορθγοί Όροι ςυμμετοχισ και λοιπζσ λεπτομζρειεσ, ςτο δικτυακό τόπο του ςυνεδρίου:

2 άββατο, 8 Οκτωβρίου : Προςζλευςθ - Εγγραφζσ 09:30-11:00 Εκπαιδευτικι Ρομποτικι Εφαρμογζσ Εικονικισ Πραγματικότθτασ-Διδακτικά παιχνίδια Ανοιχτό Λογιςμικό Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ των ΑΜΕΑ υνεδρία 1 Αμφικζατρο: Αϋ Αμφικζατρο: Βϋ Εργαςτιριο: 2 Προεδρείο: Κ. Αλεξίου, Δ. Σςόλθσ Αξιολόγθςθ τθσ υμβολισ τθσ Επαυξθμζνθσ Πραγματικότθτασ ςτθν Εκπαίδευςθ Β. Παπαχριςτου Μζκοδοσ, Μζςο και υςκευι Εικονικισ Παράςταςθσ Μ. αβελίδθ,ι. αβελίδθ,ι. Καθηαβοςνίδθσ,. αβελίδθσ,. Ποςλαράκθσ A Virtual elearning Environment for Museums - Enhancing visitor's experince and supporting life-long learning E. Chantzi, D. Tsolis, Ath. Tsakalidis Αποκτιςτε με ΕΛ/ΛΑΚ ζνα φφλακα αςφαλείασ (guard) ςτο Εργαςτιριό ςασ Ι. τζλλασ Προεδρείο: Β. Κουρμπζτθσ, Α. Πλζρου Μελετϊντασ το κλίμα ςυνεργαςίασ μεταξφ παιδιϊν με Ειδικζσ Ανάγκεσ μζςα από δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικισ Ρομποτικισ Αλ. Σςικολάτασ Αυτοματοποιθμζνθ αξιολόγθςθ προβλθμάτων ςτθν αλγορικμικι ςκζψθ Αντ. Πλζρου Θ Χριςθ των ΣΠΕ ςτθν Εκπαίδευςθ των Γεωτεχνικϊν Ειδικοτιτων των ΕΕΕΕΚ Δ. Μπουτακίδθσ,. Βαςιλειάδου, Θ. Αμυγδαλάσ, Π. ταγιόπουλοσ, Α. αραντίδου Ανάπτυξθ προςβάςιμου εκπαιδευτικοφ και Εποπτικοφ Τλικοφ για Μακθτζσ με Αναπθρίεσ Κ. Αραμπατηι, Κ. Γκυρτισ, Α. Ευςτακίου, Β. Κουρμπζτθσ, Μ. Χατηοποφλου Motion recognition as an educational game for small age students C. Patsakis, Department of Informatics, University of Piraeus παρουςίαςθ: Χριςθ και προγραμματιςμόσ με το Kinect. Αναγνϊριςθ κίνθςθσ και χειρονομιϊν K. Πατςάκθσ 11:00-11:30 Διάλειμμα - Καφζσ 2

3 11:30-12:30 Χαιρετιςμοί - Ομιλία - Παρουςιάςεισ Χορθγϊν (Ολομζλεια - Αμφικζατρο Αϋ) 12:30-14:30 Πλθροφορικι και Διδακτικζσ Προτάςεισ ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ υνεδρία 2 υνεδρία 3 Αμφικζατρο: Αϋ Αμφικζατρο: Βϋ Εργαςτιριο: 1 Εργαςτιριο: 2 Προεδρείο : Σ. Καράκιηα, Κ. Γκυρτισ, Μ. κιαδζλλθ Προεδρείο: Α. Κουφοφ,. Μάνεςθ Βαςικζσ αρχζσ προγραμματιςμοφ για μακθτζσ του Δθμοτικοφ ςτο περιβάλλον τθσ EasyLogo Μ. κιαδζλλθ Θλεκτρονικά παιχνίδια και χωρικι αντίλθψθ. φμμαχοσ ι αντίπαλοσ ςτθ διδαςκαλία τθσ Γεωγραφίασ; Αικ. Αποςτολοποφλου Χριςθ περιβαλλόντων τφπου Logo ςτο Νθπιαγωγείο: Διερεφνθςθ του Κοινωνικοφ Πλαιςίου Μάκθςθσ. Γίδαρθ, Α. Χρονάκθ, Ν. Σηιουβάρασ, Μ.Ρ. Σηιουβάρα ΣΠΕ και Ενεργόσ Πολίτθσ Π. Σςολάκοσ, Μ. Δθμοποφλου, Ε. Μπαμπίλα Θ διείςδυςθ των Νζων Σεχνολογιϊν ςτα Δθμοτικά χολεία του Ν. Μαγνθςίασ Κ. Γεωργοφλθ,. Θεοδοςίου, Δ. Λιόβασ Κριτικι Διερεφνθςθ των Απόψεων των Εκπαιδευτικϊν Σ.Π.Ε. των Δ.. με Ε.Α.Ε.Π. αναφορικά με τθν Αποτελεςματικότθτα του Εκπαιδευτικοφ τουσ Ζργου ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ του Τπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. για το Νζο χολείο Κ. Σηιαφζτασ, Σ. Καράκιηα, Δ. Αλεμπάκθ Διδακτικι τθσ Πλθροφορικισ χωρίσ ι με Θλεκτρονικοφσ Τπολογιςτζσ ςτο Ολοιμερο Δθμοτικό ςχολείο E. Αγγελίδθσ, Σ. Λαδιάσ Προγραμματιςμόσ Αυτομάτων Πεπεραςμζνων Καταςτάςεων: θ υλοποίθςθ του αλγορίκμου Σο Νθςί του Θθςαυροφ ςε περιβάλλον οπτικοφ προγραμματιςμοφ Kodu Ε. Αγγελίδθσ, Δ. Φωτιάδθσ, Σ. Λαδιάσ Σο Διαδίκτυο ωσ μζςο ανεφρεςθσ μουςικϊν βίντεο για τθ διδαςκαλία τραγουδιϊν δθμοφιλοφσ μουςικισ ςτθ πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ: Μία διδακτικι πρόταςθ διδαςκαλίασ τραγουδιοφ δθμοφιλοφσ μουςικισ με μουςικό βίντεο Ε. Καροφμπαλθ Μελζτθ των αλλθλεπιδράςεων ςε ζνα ςυνεργατικό περιβάλλον μάκθςθσ μζςω τθσ καταγραφισ τθσ ατομικισ και ςυνεργατικισ οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ με τθ χριςθ εννοιολογικϊν χαρτϊν. Μελζτθ περίπτωςθσ Α. Κουφοφ Δθμιουργία και Αξιοποίθςθ Εκπαιδευτικϊν Κόμικσ ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ Ι. Γιακουμισ Enhancing Preschoolers Cognitive and Technical Scaffolding by Implementing Information and Communication Technologies in Preschool Education S. Manesi Επίδειξθ Εγκαταςτάςεων Διανομϊν Linux Ιάκ. τζλλασ, R. Kweskin, Μζλθ ζνωςθσ Χρθςτών και Φίλων Linux Ελλάδασ (HEL.L.U.G.) Intelligent Virtual Environment Development with the REVE Platform as an Educational Aid G. Anastassakis, Th. Panayiotopoulos Knowledge Engineering Lab, Department of Informatics, University of Piraeus παρουςίαςθ: Χριςθ τθσ πλατφόρμασ REVE για τθ δθμιουργία εικονικϊν κόςμων και ευφυϊν εικονικϊν πρακτόρων για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ Γ. Αναςταςάκθσ 14:30-16:00 Ελαφρφ Γεφμα 3

4 16:00-18:00 Πλθροφορικι και Διδακτικζσ Προτάςεισ ςτο χεδίαςθ και Εφαρμογι υςτθμάτων Γυμνάςιο υνεδρία 4 υνεδρία 5 Αμφικζατρο: Αϋ Αμφικζατρο: Βϋ Εργαςτιριο: 1 Εργαςτιριο: 2 Προεδρείο: Ε. Κανίδθσ, Δ. Γαβρίλθ, Β. Ρεπαντισ Ο ρόλοσ τθσ 3D ψθφιακισ μοντελοποίθςθσ ςτθ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ: Καταςκευι του 3D μοντζλου των Ιδανικϊν Αερίων από μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Β. Ρεπαντισ, Α. Λαδιάσ Προεδρείο: Ι. Μπαναλόπουλοσ, Θ. Ναλμπάντθ Προςωπικό Βιβλίο Μακθςιακισ τιριξθσ Μακθτϊν Ι. Μάμαλθσ, Π. Καραβά, Ι.-Χ. Παναγιωτόπουλοσ Ανάλυςθ τθσ Επίδοςθσ Μακθτϊν τθσ Γ Γυμναςίου ςτισ Γραπτζσ Δοκιμαςίεσ του Μακιματοσ τθσ Πλθροφορικισ Δ. Μωράκθσ Αξιοποιϊντασ τθ μζκοδο project ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ πλθροφορικισ τθσ Γϋ Γυμναςίου Δ. Γαβρίλθ Διδαςκαλία Εννοιϊν τθσ Πλθροφορικισ Χωρίσ Τπολογιςτι - Αναπαράςταςθ Εικόνασ Aκ. Κοκκόρθ, Ε. Κανίδθσ Analysis of Educational Digital Storytelling Software of the last five years: Use of the Dimension Star Model P. Psomos, M. Kordaki Οι νζεσ τεχνολογίεσ ςτθ Μουςειακι Εκπαίδευςθ. Παρακολουκϊντασ ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτο Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ Φ.Ε. Φ. Σριπολιτςώτου χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ζμπειρου ςυςτιματοσ για πρόβλεψθ απόδοςθσ μακθτϊν ςτισ εξετάςεισ του Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ: Θ περίπτωςθ τθσ Ιταλικισ γλϊςςασ Κ. Χατηθκεοδώρου, Θ. Σριανταφυλλάκθσ χθματιςμόσ ετερογενϊν ομάδων με χριςθ Σ.Π.Ε. για ςυνεργατικι μάκθςθ ςε ςυνκετικζσ εργαςίεσ Μ. Κυπριανίδου Θ χριςθ των ΣΠΕ ςτθν υπθρεςία τθσ ςχολικισ Φυςικισ Αγωγισ: χεδιαςμόσ και περιεχόμενα ενόσ προγράμματοσ παρζμβαςθσ με ςτόχο τθ φυςικι δραςτθριοποίθςθ των μακθτϊν Α. Κοτςιάνθ, Α. Αυγερινόσ Επίδειξθ proxy/firewall IPCop.Εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ, διαχείριςθ Ιάκ. τζλλασ, R. Kweskin Μζλοσ Ζνωςθσ Χρθςτών και Φίλων Linux Ελλάδασ (HEL.L.U.G.) Game Engines as Virtual Environment Development Tools N. Avradinis, T. Panayiotopoulos, K. Tyrovola Department of Informatics, University of Piraeus παρουςίαςθ: Ανάπτυξθ εικονικοφ κόςμου με τθν πλατφόρμα UDK Ν. Αβραντινισ Διδαςκαλία Σθσ Γεωγραφίασ Βϋ Γυμναςίου Με Λογιςμικό. Εφαρμογι τα Μακιματα 35 Και 36: «Οι Γείτονζσ Μασ τα Βαλκάνια» Ολ. Σριπολιτςώτου Θ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων του Web 2.0 ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία: ςυμπεράςματα από τθν διδαςκαλία τθσ ςτατιςτικισ τθσ Βϋ Γυμναςίου Δ. Λαμπρινίδθσ 18:00-18:30 Διάλειμμα - Καφζσ 4

5 18:30-20:30 Πλθροφορικι και Διδακτικζσ Προτάςεισ ςτο Λφκειο υνεδρία 6 υνεδρία 7 Αμφικζατρο: Αϋ Αμφικζατρο: Βϋ Εργαςτιριο: 1 Εργαςτιριο: 2 Προεδρείο: π. Δουκάκθσ, Κ. Κανίδθσ Σο πρότηεκτ «hot pepper» Α. Κοντοφλθσ, Χ. Αντωνίου Διεπιςτθμονικόσ Εκπαιδευτισ Κ. Δθμθτρίου, Μ. Χατηθτάςκοσ Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον και Μακθματικά: Μια αλγορικμικι προςζγγιςθ του κεωριματοσ Bolzano Ακ. Πζρδοσ, Ι. αράφθσ, π. Δουκάκθσ, Δ. Ντρίηοσ Εκπαιδευτικό Λογιςμικό Πολλαπλϊν Αναπαραςτάςεων για τθν Εκμάκθςθ Αλγορίκμων Αναηιτθςθσ Κ. Φλώροσ Αξιολόγθςθ ςυνεργατικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ με χριςθ υπολογιςτι ςτθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ Αικ. Γεωργαντι Αξιολόγθςθ των Θεμάτων του Μακιματοσ "Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον" ςτισ Γενικζσ Εξετάςεισ 2011 Ε. Κανίδθσ Προεδρείο: Κ. Σςιλίκα, Ε. Χριςτοποφλου, Π. Λεκζασ Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ: χεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Εκπαιδευτικοφ Τλικοφ για τθν Αειφόρο Διαχείριςθ τοιχείων τθσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ Ηακφνκου Α. Λιβζρθ, Κ. κορδοφλθσ Διδάςκοντασ γλϊςςα και μακθματικά με το Farmville Μ-Σ. Γιακουμάτου Μερικζσ Δυςκολίεσ κατά τθ Διδαςκαλία Mακιματοσ Γλϊςςασ Προγραμματιςμοφ ςτθν Ελλθνικι Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ Π. Λεκζασ Λογιςμικά για υμβολικοφσ Τπολογιςμοφσ : ζνα υγκριτικό Σεςτ Ελεφκερων και Εμπορικϊν Λογιςμικϊν Αλκ. Ακρίτασ, Κυρ.Σςιλίκα Εφαρμογζσ υπερκειμζνου για τθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ ςτο Λφκειο Μ-Σ Γιακουμάτου Μακαίνοντασ μζςα από τθ υλλογικι Μνιμθ τθσ Πόλθσ τθσ Κζρκυρασ Ε. Χριςτοποφλου, Δ.Ρίγγασ, Μιχ. τεφανιδάκθσ Επίδειξθ ΕΠΕΘΤ με Ubuntu/LTSP και ςτακμοφσ εργαςίασ thin και fat clients: To περιβάλλον διαχείριςθσ εργαςτθρίου sch-scripts. Γ. ιάχοσ 1, Ιάς.Παπαναγιώτου 1, Α.Γεωργόπουλοσ 2, Φ.Σςάμθσ 3 Ιάκ τζλλασ 4, R. Kweskin 5 1 Δ/νςθ Εκπαιδευτικισ Σεχνολογίασ ΙΣΤΕ Διόφαντοσ 2 Εκπαιδευτικόσ ΠΕ19 3 Φοιτθτισ Πλθροφορικισ 4 Δ.Ι.Ε.Κ. Νίκαιασ, Μζλοσ Ζνωςθσ Χρθςτών και Φίλων Linux Ελλάδασ (HEL.L.U.G.) 5 Μζλοσ Δ.. Ζνωςθσ Χρθςτών και Φίλων Linux Ελλάδασ (HEL.L.U.G.) A Framework for Problem- Based Learning Activities in Virtual Worlds S.Vosinakis, P. Koutsabasis Department of Product and Systems Design Engineering, University of the Aegean παρουςίαςθ: Πολυχρθςτικά εικονικά περιβάλλοντα ςτθν εκπαίδευςθ: ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ βαςιςμζνεσ ςε τεχνολογίεσ ανοιχτοφ λογιςμικοφ. Βοςινάκθσ 20.30: Δείπνο για τουσ εκπρόςωπουσ των άρκρων. Οι όροι για το Δείπνο βρίςκονται ςτο Δικτυακό τόπο 5

6 Κυριακι, 9 Οκτωβρίου :30-11:30 Διαδίκτυο και Κοινωνικι Δικτφωςθ Εκπαίδευςθ ενθλίκων Επιμόρφωςθ-Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ Αμφικζατρο: Αϋ Προεδρείο:. Παπαδάκθσ, Θ, Καρβουνίδθσ, τ. Κεςςανίδθσ Εφαρμογι Σεχνολογιϊν Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ: χεδιαςμόσ και Οργάνωςθ Θ. Καρβουνίδθσ, Κ. Χίμοσ, Μ. Κολοβόσ,. Μπερςίμθσ, Χ. Δουλθγζρθσ Εμπειρία από τθν αξιοποίθςθ του LAMS ςτθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτο Γυμνάςιο. Παπαδάκθσ, Κ. Χατηθιωανίδθσ, Α. Γαριοφ Facebook s academic utility in Greek higher education: The case of International and European Studies students A. Vrocharidou1 F. Asderaki, K. Korres Social study of the behavior of Greek users who search for educational material over the Internet: The case of the website giatimpampa.gr G. Panagopoulos, A. Zagorianos Αςφγχρονεσ ψθφιακζσ ςυηθτιςεισ. Ζνα παραμελθμζνο εκπαιδευτικό εργαλείο τ. Κεςςανίδθσ, Ν. Παπαςταματίου Podcasting: A new pedagogical web tool to facilitate interactions in higher education Ν. Ηacharis, D. Dermetzis, H. Maragos,G. Mauromatis Αμφικζατρο: Βϋ Προεδρείο: Θλ. Μαραγκόσ, Μ. Νταλιάνθ, Γ. Μαυρομμάτθσ Αξιολόγθςθ και επιλογι εκπαιδευτικϊν μεκόδων με τεχνικζσ τθσ Αςαφοφσ Λογικισ ςε ζνα πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ Β. Χ. Γερογιάννθσ, Δ. Λιόβασ Ο ρόλοσ του Εκπαιδευτι Ενθλίκων και οι Αβεβαιότθτεσ που βιϊνει κατά τθν διάρκεια τθσ Εκπαιδευτικισ Διαδικαςίασ Γ. Παπαδθμθτρίου, Χ. Πεταλά, Α. Μοςχόπουλοσ, Ε. Ελ Χόμςι Οι ομάδεσ υνεργατικισ Μάκθςθσ ςτθν εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ ωσ παράγων υποςτιριξθσ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ. Μαυρομμάτθσ, Θ. Μαραγκόσ, Ν. Ηάxαρθσ Αξιοποίθςθ των Νζων Σεχνολογιϊν ςτθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν: Θ περίπτωςθ του Μείηονοσ Προγράμματοσ Επιμόρφωςθσ κακθγθτϊν Φυςικϊν επιςτιμων Μυτιλινθσ Μ. Καλακάκθ, Ι. Διολάτηθσ, Ε. Βαλάκοσ Θ ςυμβολι του Θ/Τ ςτθν επιμόρφωςθ των Φιλολόγων Α. Χατηθχριςτου Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ και δυναμικι του εκπαιδευτικοφ κοινωνικοφ δικτφου Π. Παναγιωτίδθ 11:30-12:00 Διάλειμμα - Καφζσ 6

7 12:00-13:30 Μελζτεσ - Εκπαιδευτικά ςυςτιματα - Προγράμματα πουδϊν Εκπαιδευτικι τεχνολογία και εργαςτιρια υπολογιςτϊν Αμφικζατρο: Αϋ Προεδρείο: Μ. Καλογρίδου, Γ. Μπουκζασ Ιςτορικι Αναδρομι και ςθμερινι πραγματικότθτα των ΣΠΕ. Δράςεισ και μζτρα ςτθν Ευρϊπθ Μ. Καλογρίδου-Κολυβά Αμφικζατρο: Βϋ Προεδρείο: Α. Λοφβρθσ, Κ. Κωςταλίασ,.Κωτςάκθσ Ανάπτυξθ Ζμπειρου υςτιματοσ Διάγνωςθσ Βλαβϊν Θ/Τ για Εκπαιδευτικοφσ κοποφσ Φ. Ντοφςκασ, Ε. Κανίδθσ Μια Επιςκόπθςθ Ξζνων Πθγϊν για τθ Διδαςκαλία τθσ Πλθροφορικισ Γ. Μπουκζασ Ο προγραμματιςμόσ Θ/Τ ςτο νζο Π.. τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο του μακιματοσ για τον Πλθροφορικό Γραμματιςμό Σ. Λαδιάσ Χρθςιμοποίθςθ προςαρμοςτικοφ ελζγχου ςε πρωτόκολλα μεταφοράσ TCP/IP για τθν υποςτιριξθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςία ςτο ςχολικό δίκτυο Χρ. Χοφμκοηλθσ, Κ. Κωςταλίασ Θ ΠΔΕΔΕ πετάει ςτα ςφννεφα προτείνοντασ ςτζρεα λφςθ Θ. Γεωργάκθσ, Α. Λοφβρθσ, τ. Πανώργιοσ, π. Φατοφροσ Από τθν πλθροφορία ςτθν παραγωγι γνϊςθσ και ςτθν δθμιουργία ςοφίασ. Μία ςφγχρονθ προςζγγιςθ ςτθν Διδακτικι των Νζων Σεχνολογιϊν ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ Εμμ. Κυριακάκθσ, Ε. Κωλζτςου Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ΣΠΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία Ε. Ηωγόπουλοσ Combining Online Learning Tools for E-government: the Rural Inclusion Platform M. Ntaliani, C. Costopoulou e-lab on innovative technics in Bioinformatics Κ. Αλεξίου, Π. Βλάμοσ, Μ. Ψφχα Τπθρεςίεσ Θλεκτρονικισ Μάκθςθσ και Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ςτο Πανελλινιο χολικό Δίκτυο» Πανελλινιο χολικό Δίκτυο Κδρυμα Διόφαντοσ. τζλιοσ Πρζκασ, ΣΕΙ Ακινασ 13:30-14:30 τρογγυλό τραπζηι (Ολομζλεια - Αμφικζατρο Αϋ) Θζμα: Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ ςιμερα. Σριτοβάκμια, Δ/κμια, Π/κμια, Λοιποί χϊροι (Πανεπιςτθμιακοί κακθγθτζσ, χολικοί φμβουλοι, ΠΕΚΑΠ, ΕΠΤ,) Κλείςιμο υνεδρίου 7

8 Διδακτικι Πλθροφορικισ Θεματολογία υνεδρίου Η Πλθροφορικι και οι ΣΠΕ ςτθν εκπαίδευςθ Εκπαίδευςθ ενθλίκων Διδακτικι Πλθροφορικισ και μικρζσ θλικίεσ υνεργατικι μάκθςθ Εκπαίδευςθ από απόςταςθ Εκπαιδευτικό λογιςμικό. Σο ανοικτό λογιςμικό ςτθν εκπαίδευςθ Σεχνολογίεσ Διαδικτφου και εκπαίδευςθ. Κοινωνικι δικτφωςθ Σεχνολογίεσ αναπαράςταςθσ γνώςθσ και διδαςκαλία Ευφυι εικονικά περιβάλλοντα. Εικονικοί κόςμοι. Διδακτικά παιχνίδια Εκπαιδευτικι Ρομποτικι Προγραμματιςμόσ και περιβάλλοντα Η Πλθροφορικι ςτθν ελλθνικι και διεκνι εκπαιδευτικι πραγματικότθτα Η Πλθροφορικι και θ Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ H Πλθροφορικι και οι Νζεσ τεχνολογίεσ ςτθν εκπαίδευςθ των ΑΜΕΑ Σα ςχολικά εργαςτιρια και το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο Μζςα υποςτιριξθσ διδαςκαλίασ, Τπολογιςτισ τάξθσ, Ψθφιακό ςχολείο Εκπαίδευςθ Πλθροφορικών και αξιολόγθςθ Αςφάλεια και Διαδίκτυο Καινοτόμα προγράμματα Νζων Σεχνολογιών Εκπαίδευςθ ενθλίκων θμειϊςεισ 8

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Ελληνικά και διεθνή περιοδικά Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ Σόνια Καφοφςθ, Χαροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015

Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015 ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΗ ΑΘΗΝΑ Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015 Διονφςησ Μπαλοφρδοσ, Διευθυντήσ Ερευνών ΕΚΚΕ Γαβριήλ Αμίτςησ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΣΕΙ Αθήνασ Γιώργοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ «Ανάπτυξθ και Χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ και αξιοποίθςθ τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν- Ηθτιματα μεκοδολογίασ και ερμθνείασ» Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυςτθματικι και ζγκυρθ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Suggestions on the integration of etwinning platform to the teaching of foreign languages

Suggestions on the integration of etwinning platform to the teaching of foreign languages Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Προτάσεις για ένταξη της δράσης etwinning στη διδασκαλία των μαθημάτων ξένων γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση».

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: ΦΛΩΡΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ειδικότητα: άσκαλος Ειδικής Αγωγής (1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών) Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Παπαθεοδώρου Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα