Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:"

Transcript

1 1 Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Οι πολιηικέρ Γημόζιαρ Γιπλωμαηίαρ ηηρ Κίναρ και ηηρ Ρωζίαρ : ζύζηημα, πεπιεσόμενο και ζςγκπιηική αποηίμηζη Δπιβλέπων: Υπήζηορ Φπαγκονικολόποςλορ ποςδάζηπια: Δλένη ούλιος ΑΘΗΝΑ

2 2 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) Πειραιώς 211. ΤΚ , Ταύρος Τηλ.: , fax:

3 3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο δηεπξπλφκελνο ξφινο ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ζηελ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη ζηελ αθαδεκατθή αηδέληα, ζηξέθεη ηελ αθαδεκατθή πξνζνρή ζηε κειέηε ησλ εζληθψλ πεξηπηψζεσλ. Ζ ελαζρφιεζε κε ηηο εζληθέο εκπεηξίεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαλφεζε φρη κφλν ησλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ επάλσ ζην αληηθείκελν ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ : νη εζληθέο πεξηπηψζεηο αλαδεηθλχνπλ πξνζεγγίζεηο, εξγαιεία θαη πξαθηηθέο πνπ εκπινπηίδνπλ ην πεδίν γλψζεο καο γηα ηε Γεκφζηα Γηπισκαηία θαη ηελ ήπηα ηζρχ. Αλαπηπζζφκελεο ζε έλα πεδίν θπξηαξρνχκελν απφ ηελ ακεξηθάληθε εκπεηξία, νη πεξηπηψζεηο ηεο Κίλαο θαη ηεο Ρσζίαο έρνπλ κειεηεζεί πεξηνξηζκέλα ζε ζρέζε κε ηε ζεκαζία ησλ δχν ρσξψλ γηα ην δηεζλέο ζχζηεκα, αιιά θαη ηελ απμαλφκελε ελαζρφιεζή ηνπο κε ην αληηθείκελν. Πέξαλ ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδνπλ σο απηφλνκεο πεξηπηψζεηο, νη δχν ρψξεο εκθαλίδνπλ θαη ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο : Αθελφο θνηλή πνξεία ζην πεδίν ηεο δηεζλνχο επηθνηλσλίαο, δειαδή ζεκαληηθή παξάδνζε ζηελ ςπρξνπνιεκηθή ηδενινγηθή πξνπαγάλδα, αιιά θαη πξνζπάζεηεο έληαμεο ζην κεηαςπρξνπνιεκηθφ επηθνηλσληαθφ πεδίν. Αθεηέξνπ, θνηλή ζέζε ζην δηεζλέο ζχζηεκα, σο παξαδνζηαθέο κεγάιεο δπλάκεηο, αιιά θαη αλαδπφκελεο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο «λέεο» δπλάκεηο, κε ηδηάδνληα ξφιν ζηε δηεζλή ηζνξξνπία ηζρχνο. Έηζη, νη δχν πεξηπηψζεηο εκθαλίδνπλ ελδηαθέξνλ πξνο απφ θνηλνχ ζπγθξηηηθή κειέηε, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο απφ ηε δηεζλή ζεσξία ζεκεηψζεθε θαηά ηελ έξεπλα πνπ πξνεγήζεθε ηεο εξγαζίαο. Οη νκνηφηεηεο απηέο δελ απνηέιεζαλ κφλν ηνπο ιφγνπο επηινγήο, αιιά θαη ην πξίζκα εμέηαζεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. Καζψο ε πιήξεο δηεξεχλεζε ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ησλ δχν ρσξψλ ζε επίπεδν πξαθηηθψλ, εξγαιεηψλ θαη δηεζλνχο δξαζηεξηνπνίεζεο ππεξβαίλεη ηελ εκβέιεηα απηήο ηεο εξγαζίαο, νη δχν ρψξεο εμεηάδνληαη σο πξνο δχν άμνλεο : απηφλ ηνπ ζπζηήκαηνο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο πνπ επηιέγνπλ θαη απηφλ ηνπ πεξηερνκέλνπ απηήο ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο. Έηζη, νη δχν πεξηπηψζεηο εμεηάδνληαη αξρηθά ππφ πξίζκα «ζπζηεκηθφ». ηα πιαίζηα απηά αλαπηχζζεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο, ζε επίπεδν

4 4 ελλνηψλ, εξγαιείσλ δηαζηάζεσλ θαη ηαμηλνκήζεσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά απηφ πνπνη ζεσξεηηθνί νλνκάδνπλ Νέα Γεκφζηα Γηπισκαηία. Με ηελ επηκέξνπο αλάπηπμε ηεο δνκήο, ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ, πξνθχπηνπλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ραξαθηεξηζηηθά θξαηηθνθεληξηθά, ζπγθεληξσηηθά θαη πνιηηηθήο γνήηξνπ. Παξά ηηο ζνβαξέο δηαθνξέο ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο ηνπνζέηεζεο θαη ζπληνληζκνχ, νη δχν πεξηπηψζεηο ππάγνληαη ζε θνηλά ζεσξεηηθά κνληέια. ηε ζπλέρεηα, ε πξνζνρή ζηξέθεηαη ζην πεξηερφκελν ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ηνπο, ηδίσο σο πξνο ηελ εηδηθή ζέζε ηνπο ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ. ηα πιαίζηα απηά, αλαπηχζζεηαη έλα επξχηεξν ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο δηεζλνχο εηθφλαο (κε αλαθνξέο ζηε ζπγγελή έλλνηα ηνπ Nation Branding), αιιά θαη έλα εηδηθφηεξν ζεσξεηηθφ κέξνο, ζρεηηδφκελν κε ηε Γεκφζηα Γηπισκαηία ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ησλ εηδηθψλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δχν ρψξεο σο αλαδπφκελεο δπλάκεηο. Σν πεξηερφκελν ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ησλ δχν ρσξψλ εμεηάδεηαη σο πξνο ηνπο παξάγνληεο δηακφξθσζεο θαη ηα παξαγφκελα κελχκαηα, κε εηδηθή αλαθνξά ζηνλ «αλαζεσξεηηθφ» ραξαθηήξα απηψλ. Οη δηαθνξέο ζηνλ άμνλα απηφ είλαη ζαθψο κεγαιχηεξεο : ε Κίλα ιεηηνπξγεί ππφ ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, ελψ ζηνλ ππξήλα ηεο ξσζηθήο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο βξίζθνληαη δεηήκαηα ηαπηφηεηαο θαη απεχζπλζεο ζην εζσηεξηθφ θνηλφ. Έηζη, ζην παξαγφκελν κήλπκα, νη δηαθνξέο ζε επίπεδν ελφηεηαο θαη ζπλέπεηαο είλαη εκθαλείο. Παξά ηηο νκνηφηεηεο ζε ζχζηεκα θαη ηηο δηαθνξέο ζε πεξηερφκελν πνπ παξνπζηάδνπλ νη δχν πεξηπηψζεηο, ε απήρεζε ησλ πξνζπαζεηψλ, νη πξνθιήζεηο θαη νη πξννπηηθέο είλαη θνηλέο. Απηέο θαη ζηνπο δχν άμνλεο εληνπίδνληαη ζην δήηεκα ηεο αμηνπηζηίαο. Απφ ηε κία πιεπξά, ε δνκή ησλ ζπζηεκάησλ ησλ δχν ρσξψλ ππνλνκεχεη ηελ αμηνπηζηία ηνπο, ιεηηνπξγψληαο σο έλα ζχζηεκα εμειηγκέλεο πξνπαγάλδαο. Σν πξφβιεκα ηεο απήρεζεο θαη ηεο αλάγθεο «αλνίγκαηνο» ησλ ζπζηεκάησλ έρεη εθαηέξσζελ δηαπηζησζεί θαη πξαγκαηνπνηνχληαη, ζηα πιαίζηα απηά, πξνζπάζεηεο πξνζαξκνγήο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηνλ άμνλα ηνπ πεξηερνκέλνπ, ην πξφβιεκα ηεο αμηνπηζηίαο παξνπζηάδεηαη βαζχηεξν, θαζψο εληνπίδεηαη ζηηο δηαγηγλσζθφκελεο πνιηηηθέο αμίεο ησλ ρσξψλ θαη ηε ζπζρέηηζε κε ηηο δηεζλείο λφξκεο εζηθνχο θαη λνκηκνπνηεκέλνπ. Δίλαη θαλεξφ, φηη ζην επίπεδν απηφ, ην νπνίν αγγίδεη ηνλ ππξήλα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζηηο δχν ρψξεο, ε

5 5 πξνζαξκνγή είλαη πην δχζθνιε θαη ν δξφκνο πξνο κία ζεηηθή δηεζλή εηθφλα δείρλεη καθξχηεξνο. Λέξεις- κλειδιά: Γεκόζηα δηπισκαηία, ήπηα ηζρύο, nation branding, επηθνηλσλία, δηεζλήο επηθνηλσλία, δηεζλήο εηθόλα, κεγάιεο δπλάκεηο, πνιηηηθή κεγάισλ δπλάκεσλ, αλαζεσξεηηζκόο, αλαδπόκελεο δπλάκεο, Κίλα, Ρσζία.

6 6 EXECUTIVE SUMMARY The expanding role of Public Diplomacy, in both foreign policy practice and theory, renews academic attention to national case studies. Studying national experiences of Public Diplomacy not only unfolds the different national pursuits in the field, but also contributes to understudying the field itself : national cases illustrate approaches, tools and practices that enrich the scope of our knowledge on Public Diplomacy and soft power. Since the field of Public Diplomacy case studies is dominated by the american experience, China and Russia have been modestly studied, considering their important role in the international system and their growing involvement in Public Diplomacy. Apart from to their significance as independent case studies, the two countries exhibit profound similarities in the scope of Public Diplomacy. These include, firstly, a common track in the field of international communication, starting from a strong tradition of Cold War ideological propaganda to mutual integration efforts in the post-cold War communications field. Secondly, the two countries share a similar position in the international system, being both traditional great powers, but also emerging economic, political and cultural powers with a particular role in the international balance of power. Thus, the two cases definitely merit a comparative study, that seems to be lacking in the respective academic literature, as research for this paper has shown. The above mentioned similarities were not only the incentive to select the two countries to analyse and compare, but also serve as an angle to examine the cases. As a thorough analysis of the Public Diplomacy of the two countries as far as practices, tools and activities go, exceeds the scope of this paper, the subject of chinese and russian public diplomacy is investigated in two main axis : one, that of the system of public diplomacy practiced by the two countries, and, two, that of the content their public diplomacy projects. Therefore, the two cases are initially examined under the scope of Public Diplomacy system and structure. The paper discusses the theoretical framework of Public Diplomacy, regarding concepts, tools, dimensions and taxonomies, analyzing in particular the evolvements that lead to what theorists have called New Public

7 7 Diplomacy. Following the analysis of theory, the paper examines practices, tools and actors in chinese and russian Public Diplomacy, to show significant similarities in structure. In both cases, systems display state-centered and centralized features that result in Public Diplomacy policies aiming more at prestige rather than engagement. Despite important differences in strategy and coordination, both cases fall under the same theoretical model discussed. Next, the paper focuses on the content of chinese and russian Public Diplomacy, with regard to their particular position in the international system and the challenges arising from it. The theoretical framework regarding this part examines a broader context regarding international image and its management (referring also to the related concept of Nation Branding), as well as a narrower context regarding the characteristics of great power politics and Public Diplomacy and the challenges faced by both countries as emerging powers. The content of the Public Diplomacy of the two countries is approached through the factors shaping their public diplomacy and the output they produce in messages and images, with particular reference to "revisionist" features of their policies. Differences in this scope of examination appear much more significant : China operates under clearly defined strategic goals, while russian Public Diplomacy faces serious identity and domestic audience issues. Thus, the output of chinese and russian public diplomacy varies significantly as far as consistency of message goes. Despite structural similarities and content differences, both cases show similar impact and share the same challenges and prospective. Both in system and in content, these challenges mainly revolve around the issue of crediblitiy. On the one hand, the Public Diplomacy system of both countries undermines credibility by functioning in the context of sophisticated propaganda. The limited impact of Public Diplomacy efforts and the need to open up has been noted in both countries, resulting in efforts to adapt. On the other hand, in the scope of content and messages, the problem of credibility is more profound and lies in the projected political values of the two countries, that do not seem to match prevailing global norms. As this aspect verges on the core of political power in both countries, adjustment appears to be much more difficult, thus the path to an attractive and positive international image is, in this respect, a long one.

8 8 Key Words : Public Diplomacy, soft power, nation branding, communication, international communication, international image, great powers, great power politics, revisionism, emerging powers, China, Russia.

9 9 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΟΜΗ, ΓΡΧΝΣΔ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΑ : ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΑ ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΡΧΙΑ Α. Θεσξεηηθφ πιαίζην : Έλλνηεο, δηαζηάζεηο, εξγαιεία Γεκφζηα Γηπισκαηία : ηζηνξία θαη θιαζηθή ζεσξία Απφ ηελ πνιηηηθή γνήηξνπ ζηε Νέα Γεκφζηα Γηπισκαηία Σαμηλνκήζεηο : δηαζηάζεηο, εξγαιεία θαη κνληέια Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο α) Γηαζηάζεηο θαη εξγαιεία β) Θεσξίεο κνληέισλ Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο Β. Σν ζχζηεκα Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ηεο Κίλαο Βαζηθνί δξψληεο ζην πεδίν ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο Δξγαιεία Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο α) Πνιηηηζηηθή Γηπισκαηία β) Υξήζε ησλ Μ.Μ.Δ γ) πλεγνξία δ) Γηνξγαλψζεηο θαη εθδειψζεηο ε) Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο θηλεδηθήο δηαζπνξάο ζη) Οηθνλνκηθή Γεκφζηα Γηπισκαηία Σειηθέο παξαηεξήζεηο Γ. Σν ζχζηεκα Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ηεο Ρσζίαο Βαζηθνί δξψληεο ζην πεδίν ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο Δξγαιεία Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο α) Ζ ρξήζε ησλ Μ.Μ.Δ β) Όκηινο VALDAI γ) «Ρσζηθφο Κφζκνο» δ) Δθζηξαηείεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ Σειηθέο παξαηεξήζεηο... 35

10 10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΙΔΘΝΗ ΔΙΚΟΝΑ, ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΝΤΜΑΣΑ : ΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΑ ΣΧΝ ΓΤΟ ΥΧΡΧΝ Α. Θεσξεηηθφ πιαίζην : Έλλνηεο, δηαζηάζεηο, εξγαιεία Δπξχηεξν πιαίζην : Γηεζλήο εηθφλα θαη δηακφξθσζε κελπκάησλ α) Σαπηφηεηα, δηεζλήο εηθφλα θαη ην ζπκπιεξσκαηηθφ πεδίν ηνπ Nation Branding β) Αξρέο δηακφξθσζεο ησλ κελπκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο Δηδηθφηεξν πιαίζην : Ζ Γεκφζηα Γηπισκαηία ηεο Κίλαο θαη ηεο Ρσζίαο ζε πιαίζηα great power politics α) Ζ Γεκφζηα Γηπισκαηία ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ β) Ηζρπξέο εηθφλεο θαη αλαζεσξεηηθέο αθεγήζεηο : Ζ Κίλα θαη ε Ρσζία σο αλεξρφκελεο δπλάκεηο Β. Σν πεξηερφκελν ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ηεο Κίλαο Παξάγνληεο δηακφξθσζεο : ε Κίλα σο αλεξρφκελε δχλακε Πεξηερφκελν : ηνκείο εζηίαζεο θαη «εηθφλεο» ηεο Κίλαο ζηε Γεκφζηα Γηπισκαηία ηεο ηνηρεία αλαζεσξεηηζκνχ α) Ο «Αξκνληθφο Κφζκνο» : ε θξαηηθή θπξηαξρία σο βάζε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο β) Ζ «πλαίλεζε ηνπ Πεθίλνπ» Σειηθέο παξαηεξήζεηο Γ. Σν πεξηερφκελν ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ηεο Ρσζίαο Παξάγνληεο δηακφξθσζεο α) Ζ Ρσζία σο «άγλσζην κέγεζνο» β) Ζ απεχζπλζε ζην εζσηεξηθφ θνηλφ Πεξηερφκελν : νη αληηθαηηθέο «εηθφλεο» ηεο Ρσζίαο ζηε Γεκφζηα Γηπισκαηία ηεο ηνηρεία αλαζεσξεηηζκνχ α) Ζ Ρσζία θαη ε Γχζε... 60

11 11 β) Ζ «θπξίαξρε δεκνθξαηία» Σειηθέο παξαηεξήζεηο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΗΥΗΗ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ : ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΑ ΣΧΝ ΓΤΟ ΥΧΡΧΝ Α. Ζ απήρεζε ησλ πνιηηηθψλ Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ησλ δχν ρσξψλ Β. χζηεκα Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο : νκνηφηεηεο ησλ κνληέισλ, δηαθνξέο νξγάλσζεο Γ. Πεξηερφκελν ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο : δηαθνξέο δηακφξθσζεο, θνηλέο πξνθιήζεηο θαη φξηα ΔΠΙΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 73

12 12 ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ απμαλφκελε ζεκαζία ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ζηε ζχγρξνλε δηεζλνπνιηηηθή ζθελή απνηππψλεηαη δηηηά : αθελφο ζην δηεπξπλφκελν ξφιν πνπ απνθηά κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο δηπισκαηηθήο απνζηνιήο, κε φιν θαη πεξηζζφηεξα θξάηε λα επηδίδνληαη ζε πνιηηηθέο ή δξαζηεξηφηεηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο 1. Αθεηέξνπ, ζηελ νινέλα θεληξηθφηεξε ζέζε πνπ ιακβάλεη ζηελ αθαδεκατθή αηδέληα : ε Γεκφζηα Γηπισκαηία απνηειεί πιένλ φρη κφλν έλα μερσξηζηφ αθαδεκατθφ θιάδν αιιά έρεη ιάβεη πηα ηε δηάζηαζε κίαο ζεσξεηηθήο «παγθφζκηαο ζπδήηεζεο» 2. Έηζη, ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ δηαθεξχμεσλ ή πξνζέζεσλ, «δελ είλαη πιένλ ν θησρόο ζπγγελήο ηεο Γηπισκαηίαο» 3. Βέβαηα, ε ζπκθσλία γηα ηε ζεκαζία ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο δε ζεκαίλεη θαη ζπκθσλία γηα ηελ έλλνηα, ηα κέζα ή ην ζθνπφ. Έηζη, αλάινγα κε ηελ παξάδνζε, ηα εζληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ηα θξάηε αλαπηχζζνπλ μερσξηζηέο πξνζεγγίζεηο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο γίλνληαη αληηθείκελα ζεσξεηηθήο ελαζρφιεζεο. Ζ κειέηε ησλ πεξηπηψζεσλ ρσξψλ απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηε κειέηε ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο. Ζ ινγνηερλία γχξσ απφ εζληθέο πεξηπηψζεηο θπξηαξρείηαη απφ ηελ ακεξηθάληθε εκπεηξία. Απηφ εμεγείηαη φρη κφλν απφ ηε ζεκαζία ηεο ρψξαο ζηε δηεζλή πνιηηηθή, αιιά θαη απφ ηνλ θπξίαξρε ζέζε ηεο ακεξηθάληθεο ζεσξίαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αληηθεηκέλνπ 4. Καηά ηα άιια, νη επηκέξνπο εζληθέο πεξηπηψζεηο έρνπλ ιάβεη απφ ηε ζεσξία πξνζνρή αλάινγε αθελφο κε ην βαζκφ ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηε Γεκφζηα Γηπισκαηία αθεηέξνπ κε ην κέγεζνο θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα ην δηεζλέο ζχζηεκα 5. 1 Γηα ηελ ελαζρφιεζε δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ κε ην αληηθείκελν ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο βι.: John Hemery, Training for Public Diplomacy : an Evolutionary Perspective ζην The New Public Diplomacy, επηκέιεηα Jan Melissen, Palgrave Milan, Δπίζεο, Bruce Gregory, Now that it s a part of Global Conversation, should we keep the term Public Diplomacy?, εηζήγεζε ζην ζπλέδξην Worlds Apart? Exploring the Interface Between Governance and Diplomacy (Centre for International Governance, Ηνχληνο 2006). 2 Bruce Gregory, ν.π. 3 Ζ θξάζε ρξεζηκνπνηείηαη ελδεηθηηθά ζηελ αλαθνξά ηνπ Καλαδηθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ(Foreign Affairs Canada, Report on Wilton park Conference) ζην ζπλέδξην Public Diplomacy : Key Challenges and Priorities, Καλαδάο, Μάξηηνο Δληνπίζηεθε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηελ 25/7/ Jan Melissen, Public Diplomacy Between Theory and Practice, εηζήγεζε ζην 1 ν πλέδξην ηεο Μαδξίηεο γηα ηε Γεκφζηα Γηπισκαηία, Μαδξίηε, Οθηψβξηνο Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ρψξαο πνπ ηξάβεμε ηελ πξνζνρή ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο πεξηζζφηεξν ραξή ζηηο πξαθηηθέο ηεο παξά ζην κέγεζφο ηεο είλαη ε Ννξβεγία.

13 13 ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο εζληθψλ πεξηπηψζεσλ, ε Κίλα θαη ε Ρσζία δελ απνηεινχλ θαηλνθαλή case studies. Υσξίο ζε θακία πεξίπησζε λα πξνζεγγίδεη ηε ινγνηερλία γχξσ απφ ηελ ακεξηθαληθή πεξίπησζε, ε Γεκφζηα Γηπισκαηία ηεο Κίλαο έρεη απνξξνθήζεη, ηδίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζεκαληηθή πξνζνρή ζε ζεσξεηηθφ αιιά θαη δεκνζηνγξαθηθφ επίπεδν. Ηδίσο ζην δεχηεξν απηφ επίπεδν, ε πξνζέγγηζε ζπρλά κε ηνπο θηλδχλνπο ηεο επηξξνήο ηεο Κίλαο γηα ηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ νθεηιφκελε απφ απηέο αληίδξαζε. Ζ πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο είλαη ζαθψο ιηγφηεξν ραξηνγξαθεκέλε. Παξά ην απηνλφεην ελδηαθέξνλ κειέηεο πνπ πξνζειθχνπλ σο απηφλνκεο πεξηπηψζεηο, νη δχν ρψξεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο πνπ επλννχλ ηελ απφ θνηλνχ εμέηαζε. Σα θνηλά απηά ζηνηρεία εληνπίδνληαη ηφζν ζε επίπεδν επηθνηλσλίαο νζφ θαη δηεζλψλ ζρέζεσλ, δειαδή ζηνπο δχν «ππιψλεο» ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο 6. Έηζη, απφ ηε κία πιεπξά, νη δχν ρψξεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο σο πξνο ηε δηεζλή επηθνηλσλία : καθξφρξνλε παξάδνζε ζηελ ηδενινγηθή πξνπαγάλδα ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, αιιά θαη παξφκνηεο αλάγθεο θαη δηαδξνκέο αλαδήηεζεο κεηαςπρξνπνιεκηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηθνηλσλίαο. Απφ ηελ άιιε, θνηλά ζηνηρεία ραξαθηεξίδνπλ ηε δηεζλή ηνπο ζέζε θαη ζεκαζία, θαζψο πξφθεηηαη γηα κεγάιεο δπλάκεηο, αιιά ζπγρξφλσο θαη αλαδπφκελεο δπλάκεηο κε ηδηαίηεξν ξφιν ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Ζ, θαηά κία έλλνηα, «θνηλή πνξεία» ησλ ρσξψλ απηψλ ζε επίπεδν Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο αλαγλσξίδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, πνπ εμεηάδεη ηηο δχν πεξηπηψζεηο απφ θνηλνχ θαη ζπγθξηηηθά 7. Οη αλσηέξσ νκνηφηεηεο, πάλησο, εθηφο απφ ιφγνπο επηινγήο ησλ ρσξψλ θαη ηνπ ζέκαηνο, δηαγξάθνπλ θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ δχν πεξηπηψζεσλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαζψο άιισζηε ε πιήξεο αλάπηπμε ησλ πεξηπηψζεσλ ππεξβαίλεη ηελ εκβέιεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Έηζη, νη πεξηπηψζεηο ηεο Κίλαο θαη ηεο Ρσζίαο ζα εμεηαζηνχλ αθελφο σο πξνο ην ζύζηεκα Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο θαη, αθεηέξνπ, σο πξνο ην πεξηερόκελν απηήο. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο (Κεθάιαην 1) εμεηάδνληαη νη δχν πεξηπηψζεηο ππφ έλα «ζπζηεκηθφ» πξίζκα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, αλαιχεηαη πξψηα ην Αληίζεηεο είλαη νη πεξηπηψζεηο ηεο Βξαδηιίαο θαη ηεο Ηλδίαο. Οη ΖΠΑ, θαηά ηα αλσηέξσ, εκπίπηνπλ θαη ζηα δχν θξηηήξηα. 6 Γηα ηε δηκεξή «ζχζηαζε» ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο βι. John Robert Kelley, Between Take offs and Crash Landings, Situational Aspects of Public Diplomacy ζην ζπιινγηθφ έξγν Rootledge Handbook of Public Diplomacy, επηκέιεηα Nancy Snow & Philip Taylor, Rootledge εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ έξεπλα πνπ πξνεγήζεθε ηεο εξγαζίαο δελ αλεπξέζεθε θακία πεξίπησζε ζπγθξηηηθήο κειέηεο ησλ δχν ρσξψλ.

14 14 ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηηο βαζηθέο έλλνηεο, δηαζηάζεηο θαη εξγαιεία ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο θαη ηηο ζρεηηθέο ηαμηλνκήζεηο, κε αλαθνξά ζηε ιεγφκελε Νέα Γεκφζηα Γηπισκαηία. ηε ζπλέρεηα αλαπηχζζνληαη δηαδνρηθά ηα ζπζηήκαηα Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ηεο Κίλαο θαη ηεο Ρσζίαο, ζε επίπεδν δξψλησλ θαη εξγαιείσλ αιιά θαη (ηειηθά) ζπλνιηθήο δνκήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ πεξηγξαθηθά ζε έλα πνιηηηθφ «παξάδεηγκα» Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο. ηελ επφκελε ελφηεηα (Κεθάιαην 2) νη πνιηηηθέο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ησλ δχν ρσξψλ εμεηάδνληαη σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, δειαδή ηηο «εηθφλεο» θαη ηα κελχκαηα ησλ πνιηηηθψλ ηνπο, ηνπνζεηνχκελεο ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο ζέζεο ηνπο. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ελφηεηαο αλαπηχζζεηαη ζε δχν επίπεδα : έλα επξχηεξν, αλαθεξφκελν ζηε ζηξαηεγηθή δηακφξθσζεο δηεζλνχο εηθφλαο, κέζσ ηεο έλλνηαο θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ Nation Branding, θαη έλα εηδηθφηεξν, αλαθεξφκελν ζηε Γεκφζηα Γηπισκαηία ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη ησλ εηδηθψλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δχν ρψξεο σο αλαδπφκελεο δπλάκεηο. ηελ αλάιαπζε θαηαγξάθνληαη κε ηε ζεηξά νη παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ησλ δχν ρσξψλ θαη νη εηθφλεο θαη κελχκαηα ζηα νπνία απηνί ηειηθά νδεγνχλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ραξαθηήξα ηνπο σο αλαδπφκελσλ δπλάκεσλ, θαη ηδίσο φζνλ αθνξά ηα αλαζεσξεηηθά ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ζηνηρεία. ηελ θαηαιεθηηθή ελφηεηα (Κεθάιαην 3) επηρεηξείηαη κία ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ησλ δχν πεξηπηψζεσλ επάλσ ζηνπο δχν άμνλεο εμέηαζεο. Έηζη, εμεηάδνληαο ηελ απήρεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ δχν ρσξψλ, αλαπηχζζνληαη νη δηαθνξέο θαη νη νκνηφηεηεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζε ζχζηεκα θαη πεξηερφκελν, θαη δηαηππψλνληαη νη πξννπηηθέο γηα ηε Γεκφζηα Γηπισκαηία ηνπο.

15 15 Ι. ΓΟΜΗ, ΓΡΧΝΣΔ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΑ : ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΑ ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΡΧΙΑ Πξηλ ηελ εμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ησλ δχν εξεπλψκελσλ ρσξψλ, θξίλεηαη ρξήζηκν λα απνζαθεληζηεί ε έλλνηα ηεο Γεκόζηαο Γηπισκαηίαο θαη ε κεηεμέιημή ηεο ζηε κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή. ηα πιαίζηα απηά, ζα αλαπηπρζνχλ ζεσξεηηθά νη βαζηθέο δηαζηάζεηο θαη εξγαιεία, θαζψο θαη ζεσξεηηθά κνληέια άζθεζήο ηεο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε έληαμε ησλ πνιηηηθψλ Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ ζε θάπνην ζεσξεηηθφ κνληέιν θαη ε αλάδεημε δηαθνξψλ θαη νκνηνηήησλ κεηαμχ ησλ δχν πεξηπηψζεσλ. Α. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ : ΔΝΝΟΙΔ, ΓΙΑΣΑΔΙ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΔΙ 1. Γημόζια Γιπλωμαηία : ιζηοπία και κλαζική θεωπία Ο φξνο «Γεκόζηα Γηπισκαηία» απνδίδεηαη ηζηνξηθά ζηνλ Edmund Gullion, Πξχηαλε ηνπ Fletcher School of Law and Diplomacy ζην Tufts University θαη ηδξπηή ηνπ Edward R. Murrow Center of Public Diplomacy. Ζ έλλνηα, φπσο ελλννχηαλ απφ ηνλ Gullion θαη ην Κέληξν Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο πεξηγξάθεηαη σο εμήο : «Η Γεκόζηα Γηπισκαηία αζρνιείηαη κε ηελ επίδξαζε ησλ δεκνζίσλ ζπκπεξηθνξώλ ζηε δηακόξθσζε θαη εθηέιεζε εμσηεξηθώλ πνιηηηθώλ, πεξηιακβάλνληαο δηαζηάζεηο ησλ δηεζλώλ ζρέζεσλ πέξαλ ηεο παξαδνζηαθήο δηπισκαηίαο» 8. Έηζη, απφ ηε κία πιεπξά, ε παξαδνζηαθή δηπισκαηία αθνξά ηελ πξνζπάζεηα ελφο δηεζλνχο δξψληα λα δηακνξθψζεη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ κέζσ ηεο εκπινθήο κε άιινπο δξώληεο. Αληίζεηα, ε δεκφζηα δηπισκαηία είλαη ε αληίζηνηρε πξνζπάζεηα ελφο δξψληα λα δηακνξθψζεη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ κέζσ ηεο εκπινθήο ηνπ κε έλα εμσηεξηθό θνηλό. Πξνθχπηεη, ζπλεπψο, φηη ε δεκφζηα δηπισκαηία, ζηα πιαίζηα απηά, γίλεηαη αληηιεπηή σο ην δεκφζην πξφζσπν ηεο δηπισκαηίαο 9. Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, ε βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε παξαδνζηαθή θαη δεκφζηα δηπισκαηία είλαη απηή ησλ εθαηέξσζελ θνξέσλ : ε πξψηε αθνξά ζρέζεηο κεηαμχ εθπξνζψπσλ θξαηψλ ή άιισλ δηεζλψλ δξψλησλ, ελψ ε δεχηεξε ζηνρεχεη ζην γεληθφ θνηλφ άιισλ 8 Βι. ζρεηηθά Nicholas J. Cull (2009), Public Diplomacy before Gullion : The Evolution of a Phrase, ζην ζπιινγηθφ έξγν Rootledge Handbook of Public Diplomacy, ν.π. 9 Βι. ζρεηηθά, Nicholas J. Cull (2007), Public Diplomacy: Lessons from the Past, University of Southern California, Απξίιηνο 2007, εληνπίζηεθε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηελ 11/7/2009

16 16 θνηλσληψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε αλεπίζεκεο νκάδεο, νξγαλψζεηο ή άηνκα 10. Οη δηαθνξεηηθέο απηέο ζρέζεηο ζρεκαηηθά πεξηγξάθνληαη κε ηα αθξψλπκα G2G (Government to Government) θαη G2P (Government to People). Ο εηδηθφηεξνο ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο θαη πνιινί νξηζκνί έρνπλ πξνηαζεί απφ δηάθνξνπο ζεσξεηηθνχο 11. Έλαο «πξψηκνο» θαη θιαζηθφο, βάζεη ηνπ αλσηέξσ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ, νξηζκφο, είλαη απηφο ηνπ Gifford Malone : «ε άκεζε επηθνηλσλία κε ηελ εμσηεξηθή θνηλή γλώκε ζε κηα πξνζπάζεηα επεξεαζκνύ ηεο ζθέςεο ηεο έρνληαο σο απώηεξν ζηόρν ηνλ επεξεαζκό ησλ μέλσλ θπβεξλήζεσλ» 12. Ο νξηζκφο απηφο ζέηεη ηελ έκθαζε ζην ζηφρν, παξαιείπεη φκσο ην θνξέα. Έλαο πεξηεθηηθφηεξνο θαη πην ζχγρξνλνο νξηζκφο εμεηδηθεχεη ην ζηφρν θαη πεξηιακβάλεη θαη ην θνξέα : «κία θπβεξλεηηθή δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο κε εμσηεξηθά θνηλά ζε κία πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζνύλ νη ηδέεο θαη ηα ηδαληθά ηνπ έζλνπο, νη ζεζκνί ηνπο θαζώο θαη εζληθνί ζηόρνη θαη ηξέρνπζεο πνιηηηθέο» 13. Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε θιαζηθή έλλνηα ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δχν βαζηθά ζηνηρεία. Σν πξψην είλαη, κία πξνζέγγηζε «επίδξαζεο ζε δύν ζηάδηα» φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο : ζε πξψην ζηάδην, ηε δεκηνπξγία ζεηηθήο εηθφλαο ζηελ δηεζλή θνηλή γλψκε γηα ηε ρψξα πνπ ηελ αζθεί, πξνθεηκέλνπ, ζε δεχηεξν ζηάδην, λα αζθεζνχλ πηέζεηο πξνο ηηο θπβεξλήζεηο άιισλ θξαηψλ λα αλαζεσξήζνπλ ή λα ακβιχλνπλ ηελ αξλεηηθή ζηάζε ηνπο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο είηε αληηζηξφθσο λα δηαηεξήζνπλ ηε ζεηηθή ζηάζε ηνπο 14. Σν δεχηεξν ζηνηρείν είλαη ε αληίιεςε ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο σο κίαο «πνιηηηθήο γνήηξνπ» (policy of prestige), πνπ έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ αλάδεημε κίαο ζεηηθήο δηεζλνχο εηθφλαο γηα ην εθπξνζσπνχκελν θξάηνο. Ζ εηθφλα απηή πεξηιακβάλεη, φπσο αλαθέξζεθε, ηηο αμίεο θαη ηδαληθά, ηηο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο, αιιά θαη ην πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηνπ θξάηνπο 10 Jan Melissen, The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice, The New Public Diplomacy, επηκέιεηα Jan Melissen, ν.π. 11 ρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ελλνηνινγηθήο απνζαθήληζεο ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο βι.ζρεηηθά Eytan Gilboa (2008), Searching for a Theory of Public Diplomacy, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 2008; 616; 55, εληνπίζηεθε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηελ 26/5/ Βι. ζρεηηθά Nicholas J. Cull,ν.π. 13 Tuch, Hans Communicating with the world: U.S. Public Diplomacy Overseas, Palgrave Macmillan, Eytan Gilboa (1997), Media Diplomacy: Conceptual Divergence and Applications, Press/Politics, Vol. 3, Issue 3, 1997.

17 17 θαζίζηαηαη, έηζη, ζηελ θιαζηθή ηεο έλλνηα ε Γεκφζηα Γηπισκαηία κία πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηεο θήκεο ηνπ θξάηνπο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ε θιαζηθή Γεκφζηα Γηπισκαηία είλαη πεξηζζφηεξν θιαζηθή απφ φζν ππνλνεί ε εδψ δηάθξηζε : ηα θξάηε αλέθαζελ αζρνινχληαλ κε ηελ πξνζηαζία ή πξνψζεζε ηεο θήκεο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζχγρξνλε «αλαθάιπςε» ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο απφ ηα θξάηε απνθιήζεθε «παιηό θξαζί ζε λέα κπνπθάιηα» 15, νη δε πνιηηηθέο εγεζίεο (φπσο ν θ. Jourdain ηνπ Μνιηέξνπ) «αλαθάιπςαλ όηη κηιάλ ζε πξόδα» 16. Ζ δηεχξπλζε ηνπ θιαζηθνχ απηνχ πξίζκαηνο έξρεηαη κε ηηο λέεο φςεηο ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο. 2. Από ηην πολιηική γοήηπος ζηη Νέα Γημόζια Γιπλωμαηία Ζ κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ εμειίμεηο πνπ κεηαβάινπλ ζεκαληηθά ην πιαίζην δηεμαγσγήο παξαδνζηαθήο θαη δεκφζηαο δηπισκαηίαο. ρεκαηηθά, απηέο νη εμειίμεηο 17 κπνξνχλ λα απνδνζνχλ σο δηαπιεθφκελα «λήκαηα» πνπ δηαηξέρνπλ ην πιαίζην άζθεζεο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο θαη ζρεηίδνληαη : - Με ηε δηεχξπλζε θαη εκβάζπλζε ηεο δεκνθξαηηθήο ινγνδνζίαο, θαη ηε ζπλαθφινπζε ελίζρπζε ηεο αλνηρηήο δηπισκαηίαο έλαληη ηεο παξαδνζηαθήο, «πίζσ απφ θιεηζηέο πφξηεο» δηπισκαηίαο εηδεκφλσλ. - Με ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ αληίζηνηρε εληαηηθνπνίεζε ησλ δηεζλψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ ππεξβαίλνπλ πιένλ ζχλνξα, ηφζν γεσγξαθηθά κεηαμχ ρσξψλ, φζν θαη λνεκαηηθά, κεηαμχ δηεζλψλ θαη εζληθψλ ζεκάησλ - Με ηελ ηερλνινγηθή επαλάζηαζε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηθνηλσλίεο αιιάδνπλ ην πψο ηα θξάηε δηεμάγνπλ εμσηεξηθή πνιηηηθή. Απηφ πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ κέζσλ φζν θαη ηελ πξφζβαζε πεξηζζφηεξσλ δξψλησλ ζηε δηακφξθσζε θαη ζηελ θαηαλάισζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κέζσλ. 15 Jan Melissen (2002), The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice,ζην The New Public Diplomacy, επηκέιεηα Jan Melissen, ν.π. 16 Βι. ζρεηηθά Igor E. Klyukanov, Nation Branding and Russia, Prospects and Pitfalls, Russian Journal of Communication, ηφκνο 1, αξηζκφο 2, Άλνημε 2008, ζει Γηα ηηο εμειίμεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ην λέν πνιηηηθφ ππφδεηγκα θαη ην πιαίζην ηεο Νέαο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο βι. Brian Hocking, Rethinking the New Public Diplomacy, ζην The New Public Diplomacy, επηκέιεηα Jan Melissen, ν.π., Mark Leonard, Public Diplomacy, The Foreign Policy Centre, 2002 θαη Evan H. Potter, Canada and the New Public Diplomacy, Clingendael (Netherlands Institute of International Relations), 2002, Eytan Gilboa (2008),ν.π.

18 18 Οη εμειίμεηο απηέο κεηαζρεκαηίδνπλ ηειηθά ηε δηεμαγσγή ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο κε δχν ηξφπνπο. Πξψηνλ, κεηαζηξέθνπλ ην πνιηηηθφ «παξάδεηγκα» απφ ηε κνληέξλα ηάμε γεσπνιηηηθήο ηζρχνο ζην κεηακνληέξλν ππφδεηγκα ηαπηφηεηαο, θήκεο θαη εηθφλαο 18 Ζ κεηάβαζε ζηελ Δπνρή ηεο Πιεξνθνξίαο αλαβαζκίδεη ηε ζεκαζία ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ζπγρξφλσο θαζηζηά ηελ αμηνπηζηία ζεκαληηθφηεξε απφ ηελ ηζρχ. Όια απηά νδεγνχλ ζε έλα λέν ππφδεηγκα, ζην νπνίν ε έιμε αζθεί ζεκαληηθφηεξε επηξξνή απφ ηνλ εμαλαγθαζκφ. Κεληξηθή ζε απηή ηελ εμέιημε είλαη ε έλλνηα ηεο ήπηαο ηζρύνο (soft power), έλλνηα πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Joseph S. Nye 19. Ο βαζηθφο νξηζκφο ηεο ηίζεηαη σο «ε ηθαλόηεηα λα θάλεηο ηνπο άιινπο λα ζέινπλ απηό πνπ εζύ ζέιεηο» κέζσ ηεο ηθαλφηεηαο πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο θαη ηεο ζπκπάζεηαο κε κέζα ηελ πεηζψ θαη ην παξάδεηγκα 20. Σα εξγαιεία, έηζη, ηεο ήπηαο ηζρχνο 21 είλαη νη αμίεο, ε θνπιηνχξα θαη ε πνιηηηθή (πνιηηηθέο θαη ζεζκνί) 22. Γεχηεξνλ, επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην ξφιν ηνπ θνηλνχ ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γηπισκαηία. Ζ δηεχξπλζε ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο, πνπ πιένλ θαζίζηαηαη ελεξγφηεξνο., πξνο κία Γεκφζηα Γηπισκαηία φρη κφλν γηα ην θνηλφ αιιά θαη απφ ην θνηλφ 23. Πξαθηηθά, απηφ νδεγεί ζε κία Νέα Γεκόζηα Γηπισκαηία 24, πνπ δηαθξίλεηαη απφ ηελ θιαζηθή έλλνηα, θπξίσο σο πξνο ηα εμήο : 18 Βι. ζρεηηθά Peter Van Ham, The Rise of the Brand State, Foreign Affairs, επηέκβξηνο- Οθηψβξηνο 2001, Josef Batora, Multistakeholder Public Diplomacy of Small and Medium-Sized States : Norway and Canada Compared, εηζήγεζε ζην International Convention on Multistakeholders Diplomacy, Μάιηα, Φεβξνπάξηνο O Joseph S. Nye εηζήγε ηνλ φξν ζην βηβιίν ηνπ ηνπ 1990 Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. Χζηφζν, ν φξνο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ ίδην ζην έξγν ηνπ Soft Power: The Means to Success in World Politics ηνπ 1994, πνπ απνηειεί θαη ηε βαζηθή βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά γηα ηνλ φξν ζηελ παξνχζα εξγαζία. 20 Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York, 2004, ζει.6 θ. επ. 21 Σα νπνία ν Nye απνθαιεί «πξσηαξρηθά λνκίζκαηα» (primary currencies). 22 Βι. ζρεηηθά Joseph S. Nye,, ν.π. ζει 11 θ.επ. 23 Βι. ζρεηηθά Eytan Gilboa (2008),ν.π. 24 Γηα ηελ έλλνηα ηεο Νέαο Γεκόζηαο Γηπισκαηίαο, βι.θπξίσο Jan Melissen, The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice,ζην The New Public Diplomacy, επηκέιεηα Jan Melissen, (2002) ν.π., Jan Melissen (2005), Wielding Soft Power : The New Public Diplomacy, Clingendael (Netherlands Institute of International Relations), Μάηνο 2005, Brian Hocking (2002), ν.π., Shaun Riordan, Dialogue-based Public Diplomacy: A New Foreign Policy Paradigm?, Clingendael (Netherlands Institute of International Relations), Ννέκβξηνο 2004, εληνπίζηεθε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηελ 9/9/2009, Josef Batora, ν.π.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα