Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:"

Transcript

1 1 Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Οι πολιηικέρ Γημόζιαρ Γιπλωμαηίαρ ηηρ Κίναρ και ηηρ Ρωζίαρ : ζύζηημα, πεπιεσόμενο και ζςγκπιηική αποηίμηζη Δπιβλέπων: Υπήζηορ Φπαγκονικολόποςλορ ποςδάζηπια: Δλένη ούλιος ΑΘΗΝΑ

2 2 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) Πειραιώς 211. ΤΚ , Ταύρος Τηλ.: , fax:

3 3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο δηεπξπλφκελνο ξφινο ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ζηελ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη ζηελ αθαδεκατθή αηδέληα, ζηξέθεη ηελ αθαδεκατθή πξνζνρή ζηε κειέηε ησλ εζληθψλ πεξηπηψζεσλ. Ζ ελαζρφιεζε κε ηηο εζληθέο εκπεηξίεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαλφεζε φρη κφλν ησλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ επάλσ ζην αληηθείκελν ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ : νη εζληθέο πεξηπηψζεηο αλαδεηθλχνπλ πξνζεγγίζεηο, εξγαιεία θαη πξαθηηθέο πνπ εκπινπηίδνπλ ην πεδίν γλψζεο καο γηα ηε Γεκφζηα Γηπισκαηία θαη ηελ ήπηα ηζρχ. Αλαπηπζζφκελεο ζε έλα πεδίν θπξηαξρνχκελν απφ ηελ ακεξηθάληθε εκπεηξία, νη πεξηπηψζεηο ηεο Κίλαο θαη ηεο Ρσζίαο έρνπλ κειεηεζεί πεξηνξηζκέλα ζε ζρέζε κε ηε ζεκαζία ησλ δχν ρσξψλ γηα ην δηεζλέο ζχζηεκα, αιιά θαη ηελ απμαλφκελε ελαζρφιεζή ηνπο κε ην αληηθείκελν. Πέξαλ ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδνπλ σο απηφλνκεο πεξηπηψζεηο, νη δχν ρψξεο εκθαλίδνπλ θαη ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο : Αθελφο θνηλή πνξεία ζην πεδίν ηεο δηεζλνχο επηθνηλσλίαο, δειαδή ζεκαληηθή παξάδνζε ζηελ ςπρξνπνιεκηθή ηδενινγηθή πξνπαγάλδα, αιιά θαη πξνζπάζεηεο έληαμεο ζην κεηαςπρξνπνιεκηθφ επηθνηλσληαθφ πεδίν. Αθεηέξνπ, θνηλή ζέζε ζην δηεζλέο ζχζηεκα, σο παξαδνζηαθέο κεγάιεο δπλάκεηο, αιιά θαη αλαδπφκελεο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο «λέεο» δπλάκεηο, κε ηδηάδνληα ξφιν ζηε δηεζλή ηζνξξνπία ηζρχνο. Έηζη, νη δχν πεξηπηψζεηο εκθαλίδνπλ ελδηαθέξνλ πξνο απφ θνηλνχ ζπγθξηηηθή κειέηε, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο απφ ηε δηεζλή ζεσξία ζεκεηψζεθε θαηά ηελ έξεπλα πνπ πξνεγήζεθε ηεο εξγαζίαο. Οη νκνηφηεηεο απηέο δελ απνηέιεζαλ κφλν ηνπο ιφγνπο επηινγήο, αιιά θαη ην πξίζκα εμέηαζεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. Καζψο ε πιήξεο δηεξεχλεζε ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ησλ δχν ρσξψλ ζε επίπεδν πξαθηηθψλ, εξγαιεηψλ θαη δηεζλνχο δξαζηεξηνπνίεζεο ππεξβαίλεη ηελ εκβέιεηα απηήο ηεο εξγαζίαο, νη δχν ρψξεο εμεηάδνληαη σο πξνο δχν άμνλεο : απηφλ ηνπ ζπζηήκαηνο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο πνπ επηιέγνπλ θαη απηφλ ηνπ πεξηερνκέλνπ απηήο ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο. Έηζη, νη δχν πεξηπηψζεηο εμεηάδνληαη αξρηθά ππφ πξίζκα «ζπζηεκηθφ». ηα πιαίζηα απηά αλαπηχζζεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο, ζε επίπεδν

4 4 ελλνηψλ, εξγαιείσλ δηαζηάζεσλ θαη ηαμηλνκήζεσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά απηφ πνπνη ζεσξεηηθνί νλνκάδνπλ Νέα Γεκφζηα Γηπισκαηία. Με ηελ επηκέξνπο αλάπηπμε ηεο δνκήο, ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ, πξνθχπηνπλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ραξαθηεξηζηηθά θξαηηθνθεληξηθά, ζπγθεληξσηηθά θαη πνιηηηθήο γνήηξνπ. Παξά ηηο ζνβαξέο δηαθνξέο ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο ηνπνζέηεζεο θαη ζπληνληζκνχ, νη δχν πεξηπηψζεηο ππάγνληαη ζε θνηλά ζεσξεηηθά κνληέια. ηε ζπλέρεηα, ε πξνζνρή ζηξέθεηαη ζην πεξηερφκελν ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ηνπο, ηδίσο σο πξνο ηελ εηδηθή ζέζε ηνπο ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ. ηα πιαίζηα απηά, αλαπηχζζεηαη έλα επξχηεξν ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο δηεζλνχο εηθφλαο (κε αλαθνξέο ζηε ζπγγελή έλλνηα ηνπ Nation Branding), αιιά θαη έλα εηδηθφηεξν ζεσξεηηθφ κέξνο, ζρεηηδφκελν κε ηε Γεκφζηα Γηπισκαηία ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ησλ εηδηθψλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δχν ρψξεο σο αλαδπφκελεο δπλάκεηο. Σν πεξηερφκελν ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ησλ δχν ρσξψλ εμεηάδεηαη σο πξνο ηνπο παξάγνληεο δηακφξθσζεο θαη ηα παξαγφκελα κελχκαηα, κε εηδηθή αλαθνξά ζηνλ «αλαζεσξεηηθφ» ραξαθηήξα απηψλ. Οη δηαθνξέο ζηνλ άμνλα απηφ είλαη ζαθψο κεγαιχηεξεο : ε Κίλα ιεηηνπξγεί ππφ ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, ελψ ζηνλ ππξήλα ηεο ξσζηθήο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο βξίζθνληαη δεηήκαηα ηαπηφηεηαο θαη απεχζπλζεο ζην εζσηεξηθφ θνηλφ. Έηζη, ζην παξαγφκελν κήλπκα, νη δηαθνξέο ζε επίπεδν ελφηεηαο θαη ζπλέπεηαο είλαη εκθαλείο. Παξά ηηο νκνηφηεηεο ζε ζχζηεκα θαη ηηο δηαθνξέο ζε πεξηερφκελν πνπ παξνπζηάδνπλ νη δχν πεξηπηψζεηο, ε απήρεζε ησλ πξνζπαζεηψλ, νη πξνθιήζεηο θαη νη πξννπηηθέο είλαη θνηλέο. Απηέο θαη ζηνπο δχν άμνλεο εληνπίδνληαη ζην δήηεκα ηεο αμηνπηζηίαο. Απφ ηε κία πιεπξά, ε δνκή ησλ ζπζηεκάησλ ησλ δχν ρσξψλ ππνλνκεχεη ηελ αμηνπηζηία ηνπο, ιεηηνπξγψληαο σο έλα ζχζηεκα εμειηγκέλεο πξνπαγάλδαο. Σν πξφβιεκα ηεο απήρεζεο θαη ηεο αλάγθεο «αλνίγκαηνο» ησλ ζπζηεκάησλ έρεη εθαηέξσζελ δηαπηζησζεί θαη πξαγκαηνπνηνχληαη, ζηα πιαίζηα απηά, πξνζπάζεηεο πξνζαξκνγήο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηνλ άμνλα ηνπ πεξηερνκέλνπ, ην πξφβιεκα ηεο αμηνπηζηίαο παξνπζηάδεηαη βαζχηεξν, θαζψο εληνπίδεηαη ζηηο δηαγηγλσζθφκελεο πνιηηηθέο αμίεο ησλ ρσξψλ θαη ηε ζπζρέηηζε κε ηηο δηεζλείο λφξκεο εζηθνχο θαη λνκηκνπνηεκέλνπ. Δίλαη θαλεξφ, φηη ζην επίπεδν απηφ, ην νπνίν αγγίδεη ηνλ ππξήλα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζηηο δχν ρψξεο, ε

5 5 πξνζαξκνγή είλαη πην δχζθνιε θαη ν δξφκνο πξνο κία ζεηηθή δηεζλή εηθφλα δείρλεη καθξχηεξνο. Λέξεις- κλειδιά: Γεκόζηα δηπισκαηία, ήπηα ηζρύο, nation branding, επηθνηλσλία, δηεζλήο επηθνηλσλία, δηεζλήο εηθόλα, κεγάιεο δπλάκεηο, πνιηηηθή κεγάισλ δπλάκεσλ, αλαζεσξεηηζκόο, αλαδπόκελεο δπλάκεο, Κίλα, Ρσζία.

6 6 EXECUTIVE SUMMARY The expanding role of Public Diplomacy, in both foreign policy practice and theory, renews academic attention to national case studies. Studying national experiences of Public Diplomacy not only unfolds the different national pursuits in the field, but also contributes to understudying the field itself : national cases illustrate approaches, tools and practices that enrich the scope of our knowledge on Public Diplomacy and soft power. Since the field of Public Diplomacy case studies is dominated by the american experience, China and Russia have been modestly studied, considering their important role in the international system and their growing involvement in Public Diplomacy. Apart from to their significance as independent case studies, the two countries exhibit profound similarities in the scope of Public Diplomacy. These include, firstly, a common track in the field of international communication, starting from a strong tradition of Cold War ideological propaganda to mutual integration efforts in the post-cold War communications field. Secondly, the two countries share a similar position in the international system, being both traditional great powers, but also emerging economic, political and cultural powers with a particular role in the international balance of power. Thus, the two cases definitely merit a comparative study, that seems to be lacking in the respective academic literature, as research for this paper has shown. The above mentioned similarities were not only the incentive to select the two countries to analyse and compare, but also serve as an angle to examine the cases. As a thorough analysis of the Public Diplomacy of the two countries as far as practices, tools and activities go, exceeds the scope of this paper, the subject of chinese and russian public diplomacy is investigated in two main axis : one, that of the system of public diplomacy practiced by the two countries, and, two, that of the content their public diplomacy projects. Therefore, the two cases are initially examined under the scope of Public Diplomacy system and structure. The paper discusses the theoretical framework of Public Diplomacy, regarding concepts, tools, dimensions and taxonomies, analyzing in particular the evolvements that lead to what theorists have called New Public

7 7 Diplomacy. Following the analysis of theory, the paper examines practices, tools and actors in chinese and russian Public Diplomacy, to show significant similarities in structure. In both cases, systems display state-centered and centralized features that result in Public Diplomacy policies aiming more at prestige rather than engagement. Despite important differences in strategy and coordination, both cases fall under the same theoretical model discussed. Next, the paper focuses on the content of chinese and russian Public Diplomacy, with regard to their particular position in the international system and the challenges arising from it. The theoretical framework regarding this part examines a broader context regarding international image and its management (referring also to the related concept of Nation Branding), as well as a narrower context regarding the characteristics of great power politics and Public Diplomacy and the challenges faced by both countries as emerging powers. The content of the Public Diplomacy of the two countries is approached through the factors shaping their public diplomacy and the output they produce in messages and images, with particular reference to "revisionist" features of their policies. Differences in this scope of examination appear much more significant : China operates under clearly defined strategic goals, while russian Public Diplomacy faces serious identity and domestic audience issues. Thus, the output of chinese and russian public diplomacy varies significantly as far as consistency of message goes. Despite structural similarities and content differences, both cases show similar impact and share the same challenges and prospective. Both in system and in content, these challenges mainly revolve around the issue of crediblitiy. On the one hand, the Public Diplomacy system of both countries undermines credibility by functioning in the context of sophisticated propaganda. The limited impact of Public Diplomacy efforts and the need to open up has been noted in both countries, resulting in efforts to adapt. On the other hand, in the scope of content and messages, the problem of credibility is more profound and lies in the projected political values of the two countries, that do not seem to match prevailing global norms. As this aspect verges on the core of political power in both countries, adjustment appears to be much more difficult, thus the path to an attractive and positive international image is, in this respect, a long one.

8 8 Key Words : Public Diplomacy, soft power, nation branding, communication, international communication, international image, great powers, great power politics, revisionism, emerging powers, China, Russia.

9 9 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΟΜΗ, ΓΡΧΝΣΔ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΑ : ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΑ ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΡΧΙΑ Α. Θεσξεηηθφ πιαίζην : Έλλνηεο, δηαζηάζεηο, εξγαιεία Γεκφζηα Γηπισκαηία : ηζηνξία θαη θιαζηθή ζεσξία Απφ ηελ πνιηηηθή γνήηξνπ ζηε Νέα Γεκφζηα Γηπισκαηία Σαμηλνκήζεηο : δηαζηάζεηο, εξγαιεία θαη κνληέια Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο α) Γηαζηάζεηο θαη εξγαιεία β) Θεσξίεο κνληέισλ Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο Β. Σν ζχζηεκα Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ηεο Κίλαο Βαζηθνί δξψληεο ζην πεδίν ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο Δξγαιεία Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο α) Πνιηηηζηηθή Γηπισκαηία β) Υξήζε ησλ Μ.Μ.Δ γ) πλεγνξία δ) Γηνξγαλψζεηο θαη εθδειψζεηο ε) Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο θηλεδηθήο δηαζπνξάο ζη) Οηθνλνκηθή Γεκφζηα Γηπισκαηία Σειηθέο παξαηεξήζεηο Γ. Σν ζχζηεκα Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ηεο Ρσζίαο Βαζηθνί δξψληεο ζην πεδίν ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο Δξγαιεία Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο α) Ζ ρξήζε ησλ Μ.Μ.Δ β) Όκηινο VALDAI γ) «Ρσζηθφο Κφζκνο» δ) Δθζηξαηείεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ Σειηθέο παξαηεξήζεηο... 35

10 10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΙΔΘΝΗ ΔΙΚΟΝΑ, ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΝΤΜΑΣΑ : ΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΑ ΣΧΝ ΓΤΟ ΥΧΡΧΝ Α. Θεσξεηηθφ πιαίζην : Έλλνηεο, δηαζηάζεηο, εξγαιεία Δπξχηεξν πιαίζην : Γηεζλήο εηθφλα θαη δηακφξθσζε κελπκάησλ α) Σαπηφηεηα, δηεζλήο εηθφλα θαη ην ζπκπιεξσκαηηθφ πεδίν ηνπ Nation Branding β) Αξρέο δηακφξθσζεο ησλ κελπκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο Δηδηθφηεξν πιαίζην : Ζ Γεκφζηα Γηπισκαηία ηεο Κίλαο θαη ηεο Ρσζίαο ζε πιαίζηα great power politics α) Ζ Γεκφζηα Γηπισκαηία ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ β) Ηζρπξέο εηθφλεο θαη αλαζεσξεηηθέο αθεγήζεηο : Ζ Κίλα θαη ε Ρσζία σο αλεξρφκελεο δπλάκεηο Β. Σν πεξηερφκελν ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ηεο Κίλαο Παξάγνληεο δηακφξθσζεο : ε Κίλα σο αλεξρφκελε δχλακε Πεξηερφκελν : ηνκείο εζηίαζεο θαη «εηθφλεο» ηεο Κίλαο ζηε Γεκφζηα Γηπισκαηία ηεο ηνηρεία αλαζεσξεηηζκνχ α) Ο «Αξκνληθφο Κφζκνο» : ε θξαηηθή θπξηαξρία σο βάζε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο β) Ζ «πλαίλεζε ηνπ Πεθίλνπ» Σειηθέο παξαηεξήζεηο Γ. Σν πεξηερφκελν ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ηεο Ρσζίαο Παξάγνληεο δηακφξθσζεο α) Ζ Ρσζία σο «άγλσζην κέγεζνο» β) Ζ απεχζπλζε ζην εζσηεξηθφ θνηλφ Πεξηερφκελν : νη αληηθαηηθέο «εηθφλεο» ηεο Ρσζίαο ζηε Γεκφζηα Γηπισκαηία ηεο ηνηρεία αλαζεσξεηηζκνχ α) Ζ Ρσζία θαη ε Γχζε... 60

11 11 β) Ζ «θπξίαξρε δεκνθξαηία» Σειηθέο παξαηεξήζεηο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΗΥΗΗ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ : ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΑ ΣΧΝ ΓΤΟ ΥΧΡΧΝ Α. Ζ απήρεζε ησλ πνιηηηθψλ Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ησλ δχν ρσξψλ Β. χζηεκα Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο : νκνηφηεηεο ησλ κνληέισλ, δηαθνξέο νξγάλσζεο Γ. Πεξηερφκελν ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο : δηαθνξέο δηακφξθσζεο, θνηλέο πξνθιήζεηο θαη φξηα ΔΠΙΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 73

12 12 ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ απμαλφκελε ζεκαζία ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ζηε ζχγρξνλε δηεζλνπνιηηηθή ζθελή απνηππψλεηαη δηηηά : αθελφο ζην δηεπξπλφκελν ξφιν πνπ απνθηά κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο δηπισκαηηθήο απνζηνιήο, κε φιν θαη πεξηζζφηεξα θξάηε λα επηδίδνληαη ζε πνιηηηθέο ή δξαζηεξηφηεηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο 1. Αθεηέξνπ, ζηελ νινέλα θεληξηθφηεξε ζέζε πνπ ιακβάλεη ζηελ αθαδεκατθή αηδέληα : ε Γεκφζηα Γηπισκαηία απνηειεί πιένλ φρη κφλν έλα μερσξηζηφ αθαδεκατθφ θιάδν αιιά έρεη ιάβεη πηα ηε δηάζηαζε κίαο ζεσξεηηθήο «παγθφζκηαο ζπδήηεζεο» 2. Έηζη, ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ δηαθεξχμεσλ ή πξνζέζεσλ, «δελ είλαη πιένλ ν θησρόο ζπγγελήο ηεο Γηπισκαηίαο» 3. Βέβαηα, ε ζπκθσλία γηα ηε ζεκαζία ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο δε ζεκαίλεη θαη ζπκθσλία γηα ηελ έλλνηα, ηα κέζα ή ην ζθνπφ. Έηζη, αλάινγα κε ηελ παξάδνζε, ηα εζληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ηα θξάηε αλαπηχζζνπλ μερσξηζηέο πξνζεγγίζεηο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο γίλνληαη αληηθείκελα ζεσξεηηθήο ελαζρφιεζεο. Ζ κειέηε ησλ πεξηπηψζεσλ ρσξψλ απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηε κειέηε ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο. Ζ ινγνηερλία γχξσ απφ εζληθέο πεξηπηψζεηο θπξηαξρείηαη απφ ηελ ακεξηθάληθε εκπεηξία. Απηφ εμεγείηαη φρη κφλν απφ ηε ζεκαζία ηεο ρψξαο ζηε δηεζλή πνιηηηθή, αιιά θαη απφ ηνλ θπξίαξρε ζέζε ηεο ακεξηθάληθεο ζεσξίαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αληηθεηκέλνπ 4. Καηά ηα άιια, νη επηκέξνπο εζληθέο πεξηπηψζεηο έρνπλ ιάβεη απφ ηε ζεσξία πξνζνρή αλάινγε αθελφο κε ην βαζκφ ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηε Γεκφζηα Γηπισκαηία αθεηέξνπ κε ην κέγεζνο θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα ην δηεζλέο ζχζηεκα 5. 1 Γηα ηελ ελαζρφιεζε δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ κε ην αληηθείκελν ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο βι.: John Hemery, Training for Public Diplomacy : an Evolutionary Perspective ζην The New Public Diplomacy, επηκέιεηα Jan Melissen, Palgrave Milan, Δπίζεο, Bruce Gregory, Now that it s a part of Global Conversation, should we keep the term Public Diplomacy?, εηζήγεζε ζην ζπλέδξην Worlds Apart? Exploring the Interface Between Governance and Diplomacy (Centre for International Governance, Ηνχληνο 2006). 2 Bruce Gregory, ν.π. 3 Ζ θξάζε ρξεζηκνπνηείηαη ελδεηθηηθά ζηελ αλαθνξά ηνπ Καλαδηθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ(Foreign Affairs Canada, Report on Wilton park Conference) ζην ζπλέδξην Public Diplomacy : Key Challenges and Priorities, Καλαδάο, Μάξηηνο Δληνπίζηεθε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηελ 25/7/ Jan Melissen, Public Diplomacy Between Theory and Practice, εηζήγεζε ζην 1 ν πλέδξην ηεο Μαδξίηεο γηα ηε Γεκφζηα Γηπισκαηία, Μαδξίηε, Οθηψβξηνο Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ρψξαο πνπ ηξάβεμε ηελ πξνζνρή ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο πεξηζζφηεξν ραξή ζηηο πξαθηηθέο ηεο παξά ζην κέγεζφο ηεο είλαη ε Ννξβεγία.

13 13 ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο εζληθψλ πεξηπηψζεσλ, ε Κίλα θαη ε Ρσζία δελ απνηεινχλ θαηλνθαλή case studies. Υσξίο ζε θακία πεξίπησζε λα πξνζεγγίδεη ηε ινγνηερλία γχξσ απφ ηελ ακεξηθαληθή πεξίπησζε, ε Γεκφζηα Γηπισκαηία ηεο Κίλαο έρεη απνξξνθήζεη, ηδίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζεκαληηθή πξνζνρή ζε ζεσξεηηθφ αιιά θαη δεκνζηνγξαθηθφ επίπεδν. Ηδίσο ζην δεχηεξν απηφ επίπεδν, ε πξνζέγγηζε ζπρλά κε ηνπο θηλδχλνπο ηεο επηξξνήο ηεο Κίλαο γηα ηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ νθεηιφκελε απφ απηέο αληίδξαζε. Ζ πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο είλαη ζαθψο ιηγφηεξν ραξηνγξαθεκέλε. Παξά ην απηνλφεην ελδηαθέξνλ κειέηεο πνπ πξνζειθχνπλ σο απηφλνκεο πεξηπηψζεηο, νη δχν ρψξεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο πνπ επλννχλ ηελ απφ θνηλνχ εμέηαζε. Σα θνηλά απηά ζηνηρεία εληνπίδνληαη ηφζν ζε επίπεδν επηθνηλσλίαο νζφ θαη δηεζλψλ ζρέζεσλ, δειαδή ζηνπο δχν «ππιψλεο» ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο 6. Έηζη, απφ ηε κία πιεπξά, νη δχν ρψξεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο σο πξνο ηε δηεζλή επηθνηλσλία : καθξφρξνλε παξάδνζε ζηελ ηδενινγηθή πξνπαγάλδα ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, αιιά θαη παξφκνηεο αλάγθεο θαη δηαδξνκέο αλαδήηεζεο κεηαςπρξνπνιεκηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηθνηλσλίαο. Απφ ηελ άιιε, θνηλά ζηνηρεία ραξαθηεξίδνπλ ηε δηεζλή ηνπο ζέζε θαη ζεκαζία, θαζψο πξφθεηηαη γηα κεγάιεο δπλάκεηο, αιιά ζπγρξφλσο θαη αλαδπφκελεο δπλάκεηο κε ηδηαίηεξν ξφιν ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Ζ, θαηά κία έλλνηα, «θνηλή πνξεία» ησλ ρσξψλ απηψλ ζε επίπεδν Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο αλαγλσξίδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, πνπ εμεηάδεη ηηο δχν πεξηπηψζεηο απφ θνηλνχ θαη ζπγθξηηηθά 7. Οη αλσηέξσ νκνηφηεηεο, πάλησο, εθηφο απφ ιφγνπο επηινγήο ησλ ρσξψλ θαη ηνπ ζέκαηνο, δηαγξάθνπλ θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ δχν πεξηπηψζεσλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαζψο άιισζηε ε πιήξεο αλάπηπμε ησλ πεξηπηψζεσλ ππεξβαίλεη ηελ εκβέιεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Έηζη, νη πεξηπηψζεηο ηεο Κίλαο θαη ηεο Ρσζίαο ζα εμεηαζηνχλ αθελφο σο πξνο ην ζύζηεκα Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο θαη, αθεηέξνπ, σο πξνο ην πεξηερόκελν απηήο. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο (Κεθάιαην 1) εμεηάδνληαη νη δχν πεξηπηψζεηο ππφ έλα «ζπζηεκηθφ» πξίζκα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, αλαιχεηαη πξψηα ην Αληίζεηεο είλαη νη πεξηπηψζεηο ηεο Βξαδηιίαο θαη ηεο Ηλδίαο. Οη ΖΠΑ, θαηά ηα αλσηέξσ, εκπίπηνπλ θαη ζηα δχν θξηηήξηα. 6 Γηα ηε δηκεξή «ζχζηαζε» ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο βι. John Robert Kelley, Between Take offs and Crash Landings, Situational Aspects of Public Diplomacy ζην ζπιινγηθφ έξγν Rootledge Handbook of Public Diplomacy, επηκέιεηα Nancy Snow & Philip Taylor, Rootledge εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ έξεπλα πνπ πξνεγήζεθε ηεο εξγαζίαο δελ αλεπξέζεθε θακία πεξίπησζε ζπγθξηηηθήο κειέηεο ησλ δχν ρσξψλ.

14 14 ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηηο βαζηθέο έλλνηεο, δηαζηάζεηο θαη εξγαιεία ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο θαη ηηο ζρεηηθέο ηαμηλνκήζεηο, κε αλαθνξά ζηε ιεγφκελε Νέα Γεκφζηα Γηπισκαηία. ηε ζπλέρεηα αλαπηχζζνληαη δηαδνρηθά ηα ζπζηήκαηα Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ηεο Κίλαο θαη ηεο Ρσζίαο, ζε επίπεδν δξψλησλ θαη εξγαιείσλ αιιά θαη (ηειηθά) ζπλνιηθήο δνκήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ πεξηγξαθηθά ζε έλα πνιηηηθφ «παξάδεηγκα» Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο. ηελ επφκελε ελφηεηα (Κεθάιαην 2) νη πνιηηηθέο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ησλ δχν ρσξψλ εμεηάδνληαη σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, δειαδή ηηο «εηθφλεο» θαη ηα κελχκαηα ησλ πνιηηηθψλ ηνπο, ηνπνζεηνχκελεο ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο ζέζεο ηνπο. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ελφηεηαο αλαπηχζζεηαη ζε δχν επίπεδα : έλα επξχηεξν, αλαθεξφκελν ζηε ζηξαηεγηθή δηακφξθσζεο δηεζλνχο εηθφλαο, κέζσ ηεο έλλνηαο θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ Nation Branding, θαη έλα εηδηθφηεξν, αλαθεξφκελν ζηε Γεκφζηα Γηπισκαηία ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη ησλ εηδηθψλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δχν ρψξεο σο αλαδπφκελεο δπλάκεηο. ηελ αλάιαπζε θαηαγξάθνληαη κε ηε ζεηξά νη παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ησλ δχν ρσξψλ θαη νη εηθφλεο θαη κελχκαηα ζηα νπνία απηνί ηειηθά νδεγνχλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ραξαθηήξα ηνπο σο αλαδπφκελσλ δπλάκεσλ, θαη ηδίσο φζνλ αθνξά ηα αλαζεσξεηηθά ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ζηνηρεία. ηελ θαηαιεθηηθή ελφηεηα (Κεθάιαην 3) επηρεηξείηαη κία ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ησλ δχν πεξηπηψζεσλ επάλσ ζηνπο δχν άμνλεο εμέηαζεο. Έηζη, εμεηάδνληαο ηελ απήρεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ δχν ρσξψλ, αλαπηχζζνληαη νη δηαθνξέο θαη νη νκνηφηεηεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζε ζχζηεκα θαη πεξηερφκελν, θαη δηαηππψλνληαη νη πξννπηηθέο γηα ηε Γεκφζηα Γηπισκαηία ηνπο.

15 15 Ι. ΓΟΜΗ, ΓΡΧΝΣΔ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΑ : ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΑ ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΡΧΙΑ Πξηλ ηελ εμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ησλ δχν εξεπλψκελσλ ρσξψλ, θξίλεηαη ρξήζηκν λα απνζαθεληζηεί ε έλλνηα ηεο Γεκόζηαο Γηπισκαηίαο θαη ε κεηεμέιημή ηεο ζηε κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή. ηα πιαίζηα απηά, ζα αλαπηπρζνχλ ζεσξεηηθά νη βαζηθέο δηαζηάζεηο θαη εξγαιεία, θαζψο θαη ζεσξεηηθά κνληέια άζθεζήο ηεο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε έληαμε ησλ πνιηηηθψλ Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ ζε θάπνην ζεσξεηηθφ κνληέιν θαη ε αλάδεημε δηαθνξψλ θαη νκνηνηήησλ κεηαμχ ησλ δχν πεξηπηψζεσλ. Α. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ : ΔΝΝΟΙΔ, ΓΙΑΣΑΔΙ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΔΙ 1. Γημόζια Γιπλωμαηία : ιζηοπία και κλαζική θεωπία Ο φξνο «Γεκόζηα Γηπισκαηία» απνδίδεηαη ηζηνξηθά ζηνλ Edmund Gullion, Πξχηαλε ηνπ Fletcher School of Law and Diplomacy ζην Tufts University θαη ηδξπηή ηνπ Edward R. Murrow Center of Public Diplomacy. Ζ έλλνηα, φπσο ελλννχηαλ απφ ηνλ Gullion θαη ην Κέληξν Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο πεξηγξάθεηαη σο εμήο : «Η Γεκόζηα Γηπισκαηία αζρνιείηαη κε ηελ επίδξαζε ησλ δεκνζίσλ ζπκπεξηθνξώλ ζηε δηακόξθσζε θαη εθηέιεζε εμσηεξηθώλ πνιηηηθώλ, πεξηιακβάλνληαο δηαζηάζεηο ησλ δηεζλώλ ζρέζεσλ πέξαλ ηεο παξαδνζηαθήο δηπισκαηίαο» 8. Έηζη, απφ ηε κία πιεπξά, ε παξαδνζηαθή δηπισκαηία αθνξά ηελ πξνζπάζεηα ελφο δηεζλνχο δξψληα λα δηακνξθψζεη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ κέζσ ηεο εκπινθήο κε άιινπο δξώληεο. Αληίζεηα, ε δεκφζηα δηπισκαηία είλαη ε αληίζηνηρε πξνζπάζεηα ελφο δξψληα λα δηακνξθψζεη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ κέζσ ηεο εκπινθήο ηνπ κε έλα εμσηεξηθό θνηλό. Πξνθχπηεη, ζπλεπψο, φηη ε δεκφζηα δηπισκαηία, ζηα πιαίζηα απηά, γίλεηαη αληηιεπηή σο ην δεκφζην πξφζσπν ηεο δηπισκαηίαο 9. Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, ε βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε παξαδνζηαθή θαη δεκφζηα δηπισκαηία είλαη απηή ησλ εθαηέξσζελ θνξέσλ : ε πξψηε αθνξά ζρέζεηο κεηαμχ εθπξνζψπσλ θξαηψλ ή άιισλ δηεζλψλ δξψλησλ, ελψ ε δεχηεξε ζηνρεχεη ζην γεληθφ θνηλφ άιισλ 8 Βι. ζρεηηθά Nicholas J. Cull (2009), Public Diplomacy before Gullion : The Evolution of a Phrase, ζην ζπιινγηθφ έξγν Rootledge Handbook of Public Diplomacy, ν.π. 9 Βι. ζρεηηθά, Nicholas J. Cull (2007), Public Diplomacy: Lessons from the Past, University of Southern California, Απξίιηνο 2007, εληνπίζηεθε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηελ 11/7/2009

16 16 θνηλσληψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε αλεπίζεκεο νκάδεο, νξγαλψζεηο ή άηνκα 10. Οη δηαθνξεηηθέο απηέο ζρέζεηο ζρεκαηηθά πεξηγξάθνληαη κε ηα αθξψλπκα G2G (Government to Government) θαη G2P (Government to People). Ο εηδηθφηεξνο ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο θαη πνιινί νξηζκνί έρνπλ πξνηαζεί απφ δηάθνξνπο ζεσξεηηθνχο 11. Έλαο «πξψηκνο» θαη θιαζηθφο, βάζεη ηνπ αλσηέξσ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ, νξηζκφο, είλαη απηφο ηνπ Gifford Malone : «ε άκεζε επηθνηλσλία κε ηελ εμσηεξηθή θνηλή γλώκε ζε κηα πξνζπάζεηα επεξεαζκνύ ηεο ζθέςεο ηεο έρνληαο σο απώηεξν ζηόρν ηνλ επεξεαζκό ησλ μέλσλ θπβεξλήζεσλ» 12. Ο νξηζκφο απηφο ζέηεη ηελ έκθαζε ζην ζηφρν, παξαιείπεη φκσο ην θνξέα. Έλαο πεξηεθηηθφηεξνο θαη πην ζχγρξνλνο νξηζκφο εμεηδηθεχεη ην ζηφρν θαη πεξηιακβάλεη θαη ην θνξέα : «κία θπβεξλεηηθή δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο κε εμσηεξηθά θνηλά ζε κία πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζνύλ νη ηδέεο θαη ηα ηδαληθά ηνπ έζλνπο, νη ζεζκνί ηνπο θαζώο θαη εζληθνί ζηόρνη θαη ηξέρνπζεο πνιηηηθέο» 13. Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε θιαζηθή έλλνηα ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δχν βαζηθά ζηνηρεία. Σν πξψην είλαη, κία πξνζέγγηζε «επίδξαζεο ζε δύν ζηάδηα» φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο : ζε πξψην ζηάδην, ηε δεκηνπξγία ζεηηθήο εηθφλαο ζηελ δηεζλή θνηλή γλψκε γηα ηε ρψξα πνπ ηελ αζθεί, πξνθεηκέλνπ, ζε δεχηεξν ζηάδην, λα αζθεζνχλ πηέζεηο πξνο ηηο θπβεξλήζεηο άιισλ θξαηψλ λα αλαζεσξήζνπλ ή λα ακβιχλνπλ ηελ αξλεηηθή ζηάζε ηνπο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο είηε αληηζηξφθσο λα δηαηεξήζνπλ ηε ζεηηθή ζηάζε ηνπο 14. Σν δεχηεξν ζηνηρείν είλαη ε αληίιεςε ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο σο κίαο «πνιηηηθήο γνήηξνπ» (policy of prestige), πνπ έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ αλάδεημε κίαο ζεηηθήο δηεζλνχο εηθφλαο γηα ην εθπξνζσπνχκελν θξάηνο. Ζ εηθφλα απηή πεξηιακβάλεη, φπσο αλαθέξζεθε, ηηο αμίεο θαη ηδαληθά, ηηο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο, αιιά θαη ην πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηνπ θξάηνπο 10 Jan Melissen, The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice, The New Public Diplomacy, επηκέιεηα Jan Melissen, ν.π. 11 ρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ελλνηνινγηθήο απνζαθήληζεο ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο βι.ζρεηηθά Eytan Gilboa (2008), Searching for a Theory of Public Diplomacy, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 2008; 616; 55, εληνπίζηεθε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηελ 26/5/ Βι. ζρεηηθά Nicholas J. Cull,ν.π. 13 Tuch, Hans Communicating with the world: U.S. Public Diplomacy Overseas, Palgrave Macmillan, Eytan Gilboa (1997), Media Diplomacy: Conceptual Divergence and Applications, Press/Politics, Vol. 3, Issue 3, 1997.

17 17 θαζίζηαηαη, έηζη, ζηελ θιαζηθή ηεο έλλνηα ε Γεκφζηα Γηπισκαηία κία πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηεο θήκεο ηνπ θξάηνπο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ε θιαζηθή Γεκφζηα Γηπισκαηία είλαη πεξηζζφηεξν θιαζηθή απφ φζν ππνλνεί ε εδψ δηάθξηζε : ηα θξάηε αλέθαζελ αζρνινχληαλ κε ηελ πξνζηαζία ή πξνψζεζε ηεο θήκεο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζχγρξνλε «αλαθάιπςε» ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο απφ ηα θξάηε απνθιήζεθε «παιηό θξαζί ζε λέα κπνπθάιηα» 15, νη δε πνιηηηθέο εγεζίεο (φπσο ν θ. Jourdain ηνπ Μνιηέξνπ) «αλαθάιπςαλ όηη κηιάλ ζε πξόδα» 16. Ζ δηεχξπλζε ηνπ θιαζηθνχ απηνχ πξίζκαηνο έξρεηαη κε ηηο λέεο φςεηο ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο. 2. Από ηην πολιηική γοήηπος ζηη Νέα Γημόζια Γιπλωμαηία Ζ κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ εμειίμεηο πνπ κεηαβάινπλ ζεκαληηθά ην πιαίζην δηεμαγσγήο παξαδνζηαθήο θαη δεκφζηαο δηπισκαηίαο. ρεκαηηθά, απηέο νη εμειίμεηο 17 κπνξνχλ λα απνδνζνχλ σο δηαπιεθφκελα «λήκαηα» πνπ δηαηξέρνπλ ην πιαίζην άζθεζεο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο θαη ζρεηίδνληαη : - Με ηε δηεχξπλζε θαη εκβάζπλζε ηεο δεκνθξαηηθήο ινγνδνζίαο, θαη ηε ζπλαθφινπζε ελίζρπζε ηεο αλνηρηήο δηπισκαηίαο έλαληη ηεο παξαδνζηαθήο, «πίζσ απφ θιεηζηέο πφξηεο» δηπισκαηίαο εηδεκφλσλ. - Με ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ αληίζηνηρε εληαηηθνπνίεζε ησλ δηεζλψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ ππεξβαίλνπλ πιένλ ζχλνξα, ηφζν γεσγξαθηθά κεηαμχ ρσξψλ, φζν θαη λνεκαηηθά, κεηαμχ δηεζλψλ θαη εζληθψλ ζεκάησλ - Με ηελ ηερλνινγηθή επαλάζηαζε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηθνηλσλίεο αιιάδνπλ ην πψο ηα θξάηε δηεμάγνπλ εμσηεξηθή πνιηηηθή. Απηφ πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ κέζσλ φζν θαη ηελ πξφζβαζε πεξηζζφηεξσλ δξψλησλ ζηε δηακφξθσζε θαη ζηελ θαηαλάισζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κέζσλ. 15 Jan Melissen (2002), The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice,ζην The New Public Diplomacy, επηκέιεηα Jan Melissen, ν.π. 16 Βι. ζρεηηθά Igor E. Klyukanov, Nation Branding and Russia, Prospects and Pitfalls, Russian Journal of Communication, ηφκνο 1, αξηζκφο 2, Άλνημε 2008, ζει Γηα ηηο εμειίμεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ην λέν πνιηηηθφ ππφδεηγκα θαη ην πιαίζην ηεο Νέαο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο βι. Brian Hocking, Rethinking the New Public Diplomacy, ζην The New Public Diplomacy, επηκέιεηα Jan Melissen, ν.π., Mark Leonard, Public Diplomacy, The Foreign Policy Centre, 2002 θαη Evan H. Potter, Canada and the New Public Diplomacy, Clingendael (Netherlands Institute of International Relations), 2002, Eytan Gilboa (2008),ν.π.

18 18 Οη εμειίμεηο απηέο κεηαζρεκαηίδνπλ ηειηθά ηε δηεμαγσγή ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο κε δχν ηξφπνπο. Πξψηνλ, κεηαζηξέθνπλ ην πνιηηηθφ «παξάδεηγκα» απφ ηε κνληέξλα ηάμε γεσπνιηηηθήο ηζρχνο ζην κεηακνληέξλν ππφδεηγκα ηαπηφηεηαο, θήκεο θαη εηθφλαο 18 Ζ κεηάβαζε ζηελ Δπνρή ηεο Πιεξνθνξίαο αλαβαζκίδεη ηε ζεκαζία ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ζπγρξφλσο θαζηζηά ηελ αμηνπηζηία ζεκαληηθφηεξε απφ ηελ ηζρχ. Όια απηά νδεγνχλ ζε έλα λέν ππφδεηγκα, ζην νπνίν ε έιμε αζθεί ζεκαληηθφηεξε επηξξνή απφ ηνλ εμαλαγθαζκφ. Κεληξηθή ζε απηή ηελ εμέιημε είλαη ε έλλνηα ηεο ήπηαο ηζρύνο (soft power), έλλνηα πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Joseph S. Nye 19. Ο βαζηθφο νξηζκφο ηεο ηίζεηαη σο «ε ηθαλόηεηα λα θάλεηο ηνπο άιινπο λα ζέινπλ απηό πνπ εζύ ζέιεηο» κέζσ ηεο ηθαλφηεηαο πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο θαη ηεο ζπκπάζεηαο κε κέζα ηελ πεηζψ θαη ην παξάδεηγκα 20. Σα εξγαιεία, έηζη, ηεο ήπηαο ηζρχνο 21 είλαη νη αμίεο, ε θνπιηνχξα θαη ε πνιηηηθή (πνιηηηθέο θαη ζεζκνί) 22. Γεχηεξνλ, επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην ξφιν ηνπ θνηλνχ ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γηπισκαηία. Ζ δηεχξπλζε ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο, πνπ πιένλ θαζίζηαηαη ελεξγφηεξνο., πξνο κία Γεκφζηα Γηπισκαηία φρη κφλν γηα ην θνηλφ αιιά θαη απφ ην θνηλφ 23. Πξαθηηθά, απηφ νδεγεί ζε κία Νέα Γεκόζηα Γηπισκαηία 24, πνπ δηαθξίλεηαη απφ ηελ θιαζηθή έλλνηα, θπξίσο σο πξνο ηα εμήο : 18 Βι. ζρεηηθά Peter Van Ham, The Rise of the Brand State, Foreign Affairs, επηέκβξηνο- Οθηψβξηνο 2001, Josef Batora, Multistakeholder Public Diplomacy of Small and Medium-Sized States : Norway and Canada Compared, εηζήγεζε ζην International Convention on Multistakeholders Diplomacy, Μάιηα, Φεβξνπάξηνο O Joseph S. Nye εηζήγε ηνλ φξν ζην βηβιίν ηνπ ηνπ 1990 Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. Χζηφζν, ν φξνο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ ίδην ζην έξγν ηνπ Soft Power: The Means to Success in World Politics ηνπ 1994, πνπ απνηειεί θαη ηε βαζηθή βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά γηα ηνλ φξν ζηελ παξνχζα εξγαζία. 20 Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York, 2004, ζει.6 θ. επ. 21 Σα νπνία ν Nye απνθαιεί «πξσηαξρηθά λνκίζκαηα» (primary currencies). 22 Βι. ζρεηηθά Joseph S. Nye,, ν.π. ζει 11 θ.επ. 23 Βι. ζρεηηθά Eytan Gilboa (2008),ν.π. 24 Γηα ηελ έλλνηα ηεο Νέαο Γεκόζηαο Γηπισκαηίαο, βι.θπξίσο Jan Melissen, The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice,ζην The New Public Diplomacy, επηκέιεηα Jan Melissen, (2002) ν.π., Jan Melissen (2005), Wielding Soft Power : The New Public Diplomacy, Clingendael (Netherlands Institute of International Relations), Μάηνο 2005, Brian Hocking (2002), ν.π., Shaun Riordan, Dialogue-based Public Diplomacy: A New Foreign Policy Paradigm?, Clingendael (Netherlands Institute of International Relations), Ννέκβξηνο 2004, εληνπίζηεθε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηελ 9/9/2009, Josef Batora, ν.π.

19 19 - Αθνξά πεξηζζόηεξνπο δξώληεο, θαζψο δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θπβεξλήζεσλ, αιιά πεξηιακβάλεη νξγαλψζεηο πνιηηψλ, δηεζλείο ή ηνπηθέο ΜΚΟ, αιιά θαη άηνκα. Οη ζρεκαηηζκνί απηνί δε βξίζθνληαη κφλν ζηε ζέζε ηνπ δέθηε, αιιά δηεθδηθνχλ απμαλφκελε ζπκκεηνρή ζηηο δξάζεηο είηε απηφλνκα είηε ζε ζπλεξγαζία κε θξαηηθνχο θνξείο. - Αλαπηχζζεηαη ζε δηθηπαθά κνληέια ζρέζεσλ πεξηζζφηεξσλ δξψλησλ, αληη θξαηηθνθεληξηθψλ ηεξαξρηθψλ ζρεκάησλ. ε ζπλζήθεο φπνπ ηα πξνβιήκαηα είλαη παγθφζκηα, αιιά νη πνιηηηθνδηνηθεηηθέο ιχζεηο παξακέλνπλ ζε ηνπηθφ επίπεδν νδεγνχλ ζε ζεκαληηθή θξίζε αμηνπηζηίαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηειηθά λνκηκνπνίεζεο ηα θξαηηθά φξγαλα. Οη κε θξαηηθνί θνξείο αλαιακβάλνπλ λα επελδχζνπλ κε ηερλνγλσζία αιιά θαη κε αμηνπηζηία ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ. - Μεηαθηλείηαη απφ ην κνλφινγν πξνο ην δηάινγν, θαη ηειηθά πξνο ηελ επξύηεξε ζπλεξγαζία γηα ηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ. Σν πνιηηηθφ ππφδεηγκα ηεο ςπρξνπνιεκηθήο ηδενινγηθήο ζχγθξνπζεο ζηξαηνπέδσλ, έρεη δψζεη ηε ζέζε ηνπ ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ αιιειεμάξηεζεο. ηα πιαίζηα απηά, ε Γεκφζηα Γηπισκαηία κεηαζρεκαηίδεηαη απφ κνληέια θξαηηθνχ κνλνιφγνπ, ζε δηάινγν θαη επξχηεξεο ζπλεξγαζίεο κε ζηφρν φρη ηε κνλνκεξή πεηζψ αιιά ηελ αλάδεημε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ. Καζίζηαηαη έηζη ε Γεκφζηα Γηπισκαηία κία ακθίδξνκε δηαδηθαζία. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε Νέα Γεκφζηα Γηπισκαηία ππεξβαίλεη ηνπο θιαζηθνχο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο θαη εηθφλαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο. Πιένλ, πξνζηίζεηαη κία λέα, ζεκαληηθή φςε ζηε ιεηηνπξγία ηεο : απηή ηεο ηεο εκπινθήο ζε δηάινγν (engagement) 25 κε ηα εμσηεξηθά θνηλά. Με ην αμίσκα φηη ε πάγθνζκηνπνίεζε ηνλίδεη ηηο αλεπάξθεηεο ησλ θπβεξλήζεσλ (είηε φηαλ δξνχλ κφλεο είηε ζε ζπλεξγαζία) φζνλ αθνξά ην εχξνο δξαζηεξηνηήησλ, ηαρχηεηα αληίδξαζεο ζε δηεζλήο ζέκαηα θαη εκβέιεηα επάθψλ, αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο αλάδπζεο δηθηχσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ δξψληεο ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη νη θπβεξλεηηθνί ή δηαθπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί ζεζκνί έρνπλ ράζεη ηε ζεκαζία ηνπο, αιιά φηη ε κεγαιχηεξε πνηθηιία δξψλησλ θαη νη κε ηεξαξρηθέο ηδηφηεηεο ησλ 25 Γηα ηε δηάζηαζε ηεο εκπινθήο (engagement) ζηε Γεκφζηα Γηπισκαηία, βι. θπξίσο Jan Melissen (2002), ν.π., Shaun Riordan, ν.π., Bruce Gregory, Upgrading Public Diplomacy's Tools - New Challenges, Old Realities, εηζήγεζε ζην NATO Public Diplomacy Workshop, Βξπμέιιεο, Ηνχιηνο 2007, εληνπίζηεθε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://www.gwu.edu/~smpa/faculty/documents/natopdd_pdtools_ pdf ηελ 22/4/2009.

20 20 δηθηχσλ πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηε κάζεζε θαη επηηαρχλνπλ ηελ απφθηεζε θαη επεμεξγαζία γλψζεο Σαξινομήζειρ : διαζηάζειρ, επγαλεία και μονηέλα Γημόζιαρ Γιπλωμαηίαρ Δίλαη θαλεξφ φηη νη δχν αλσηέξσ εθθάλζεηο ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο απνηεινχλ ζεσξεηηθά κνληέια πνπ νχηε αλεπξίζθνληαη θαζαξά ζηελ πξάμε νχηε νδεγνχλ ζε άηππε ηαμηλφκεζε ησλ ρσξψλ αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θάζε ρψξα επηιέγεη ηα εξγαιεία θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα εληνπηζζνχλ νη βαζηθέο δηαζηάζεηο αιιά θαη ηα εξγαιεία ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο, φπσο ζπζηεκαηνπνηνχληαη απφ ηε ζεσξία, θαη λα ζρεκαηηζηνχλ θάπνηα βαζηθά κνληέια Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ έληαμε ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ. α) Γηαζηάζεηο θαη εξγαιεία Πξψην ζεκαληηθφ ζεκείν, είλαη λα απνζαθεληζηνχλ νη δηαζηάζεηο 27 ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο απηφ ζεκαίλεη ην δηαρσξηζκφ ζθνπψλ 28 θαη δξαζηεξηνηήησλ 29 ηεο Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο ζε ηξία βαζηθά επίπεδα. Απηά ζρεκαηηθά είλαη : - Σν επίπεδν ηεο πιεξνθνξίαο (information) : δηαρείξηζε θαη δηαλνκή πιεξνθνξίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαζεκεξηλή πιεξνθφξεζε, ηελ εμήγεζε ηνπ πιαηζίνπ δξαζηεξηνηήησλ θαη πνιηηηθψλ, θαη ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ. - Σν επίπεδν ηεο επηξξνήο (influence) : εθζηξαηείεο πεξηζζφηεξν καθξνπξφζεζκεο κε ζηφρν ηε δηαρείξηζε ηεο πξφζιεςεο θαη ηελ εμαζθάιηζε επηξξνήο ζην θνηλφ, ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αηδέληαο θαη ηελ πξνψζεζε θεληξηθήο πιαηθφξκαο κελπκάησλ κε άιια ιφγηα ηε ζηξαηεγηθή επηθνηλσλία. - Σν επίπεδν ηεο εκπινθήο (engagement) : νηθνδφκεζε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη θαηαλφεζεο, θαη ηειηθά ζρέζεσλ, κε ζεζκνζεηεκέλνπο θνξείο, νξγαλψζεηο 26 Brian Hocking (2002), ν.π. 27 Γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηαζηάζεσλ, βι. ζρεηηθά John Robert Kelley, Between Take-Offs and Crash Landings : Situational Aspects of Public Diplomacy, ζην ζπιινγηθφ έξγν Rootledge Handbook of Public Diplomacy, ν.π., Joseph S. Nye, ν.π., ζει , Mark Leonard, ν.π., ζει χκθσλα κε ην Nye. 29 χκθσλα κε ηνπο Kelley θαη Leonard. Πάλησο, παξά ηηο δηαθνξέο ζηελ ελλνηνπνίεζε, ε θαηεγνξηνπνίεζε ζηνπο ηξεηο ζεσξεηηθνχο (αιιά θαη ζε άιινπο) δηαθξίλεη ηηο ίδηεο βαζηθέο θαηεγνξίεο/ζθαίξεο/άμνλεο.

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γεκόζηα Γηπισκαηία: ην ζεσξεηηθό πιαίζην θαη ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο Δπηβιέπσλ: Νηθόιανο Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΑ ΜΔΑΙΧΝ ΚΡΑΣΧΝ Σπγθξηηηθή Αλάιπζε Καλαδά Ννξβεγίαο Πξόηαζε Σηξαηεγηθήο ζηελ Πεξίπησζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

NATION BRANDING ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΓΡΑΔΗ, ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΟΛΤΜΠΗΑΚΧΝ ΑΓΧΝΧΝ 2004

NATION BRANDING ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΓΡΑΔΗ, ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΟΛΤΜΠΗΑΚΧΝ ΑΓΧΝΧΝ 2004 NATION BRANDING ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΓΡΑΔΗ, ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΟΛΤΜΠΗΑΚΧΝ ΑΓΧΝΧΝ 2004 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο ΠΑΛΑΣΗΑΝΟΤ ΔΤΓΔΝΗΑ-ΓΔΧΡΓΗΑ Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ & Δπηθνηλσλίαο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ NATION BRANDING: ΟΙ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΗΝΩΜΕΝΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ NATION BRANDING: ΟΙ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΗΝΩΜΕΝΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ NATION BRANDING: ΟΙ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΗΝΩΜΕΝΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ Επιβλέπων: Ανδρέασ Μακρήσ πουδαςτήσ:

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ. ηξαηεγηθή Δπηθνηλσλία ηεο Πξνζέγγηζεο Οη Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο από ην 1997 έσο ζήκεξα ΓΙΩΡΓΟ ΠΛΕΙΟ

Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ. ηξαηεγηθή Δπηθνηλσλία ηεο Πξνζέγγηζεο Οη Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο από ην 1997 έσο ζήκεξα ΓΙΩΡΓΟ ΠΛΕΙΟ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΔΛΔΥΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηξαηεγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα