ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006, Β.Δ. τθσ 17-5/ , άρκρα 25, 26, 49 του Ν. 4270/2014). 2) Τεχνικι περιγραφι, ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ (παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, άρκρο 54 του Ν. 4412/2016). 3) Ανάρτθςθ πρωτογενοφσ αιτιματοσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016). 4) Πρόταςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (αρικμ /30/ εγκφκλιοσ Υπουργείων Οικονομικϊν και Εςωτερικϊν, 193, 205/2011 πράξεισ VII Τμιματοσ, 49, 95, 185/2013 πράξεισ Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα). 5) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για ζγκριςθ διάκεςθ πίςτωςθσ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, ωσ άνω νομολογία Ελεγκτικοφ Συνεδρίου). 1 Σ ε λ ί δ α

2 Ανάρτθςθ ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/ ) Καταχϊριςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, που αποτελεί το εγκεκριμζνο αίτθμα, ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016). 7) Σφνταξθ και αποςτολι πρόςκλθςθσ προσ τουσ προμθκευτζσ ι παρόχουσ για να υποβάλλουν προςφορά (παρ. 3 του άρκρου 120 του Ν. 4412/2016). 8) Υποβολι προςφοράσ/ϊν. Μεταξφ των δικαιολογθτικϊν, που ενδεχόμενα απαιτιςει ο διμοσ, δεν περιλαμβάνεται θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ (περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016). 9) Ζκδοςθ απόφαςθσ Δθμάρχου για: - τθν ζγκριςθ τθσ προμικειασ ι τθσ παροχισ υπθρεςίασ (παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006), - των τεχνικϊν προδιαγραφϊν (παρ. 4 και 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, παρ. 7 του άρκρου 54 του Ν. 4412/2016, 288/2011 πράξθ VII Τμιματοσ, 44, 66/2014 πράξεισ Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα), - τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ ι τθσ παροχισ υπθρεςίασ ςε ςυγκεκριμζνο οικονομικό φορζα, ζναντι οριςμζνου ποςοφ. 10) Ανάρτθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 και παρ. 3 του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016). 11) Σφναψθ ςφμβαςθσ (ςυμφωνθτικό) για μεγαλφτερθσ των 2.500,00 ευρϊ, χωρίσ Φ.Π.Α., αξίασ, πλθν των τμθματικϊν παραδόςεων (άρκρο 105 του Ν. 4412/2016, άρκρο 130 του Ν. 4270/2014). 2 Σ ε λ ί δ α

3 12) Καταχϊριςθ του ςυμφωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016). 13) Πρωτόκολλο παραλαβισ (άρκρο 208 του Ν. 4412/2016 για προμικειεσ, άρκρο 219 του Ν. 4412/2016 για παροχι υπθρεςιϊν). 14) Δικαιολογθτικά Χ.Ε.Π. (άρκρο 200 του Ν. 4412/2016) - Κρατιςεισ. 15) Ζκδοςθ Χ.Ε.Π. Ανάρτθςθ του Χ.Ε.Π. ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016). 16) Πλθρωμι - εξόφλθςθ Χ.Ε.Π. Νομοθετικό πλαίςιο 1) Άρκρα 58, 72 του Ν. 3852/ ) Άρκρα 158, 209 του Ν. 3463/ ) Άρκρο 38, 72, 116, 118, παρ. 3 του άρκρου 120 του Ν. 4412/ Σ ε λ ί δ α

4 ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006, Β.Δ. τθσ 17-5/ , άρκρα 25, 26, 49 του Ν. 4270/2014). 2) Σφνταξθ εγγράφων ςφμβαςθσ (μελζτθ, ςυγγραφζσ υποχρεϊςεων, ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ, τυχόν ςχζδια, κλπ). Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ, που απαιτεί τεχνικι γνϊςθ ι εμπειρία ςυντάςςεται και κεωρείται από τθν τεχνικι υπθρεςία (παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, άρκρα 53, 54 του Ν. 4412/2016). 3) Ανάρτθςθ πρωτογενοφσ αιτιματοσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016). 4) Πρόταςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (αρικμ /30/ εγκφκλιοσ Υπουργείων Οικονομικϊν και Εςωτερικϊν, 193, 205/2011 πράξεισ VII Τμιματοσ, 49, 95, 185/2013 πράξεισ Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα). 5) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για ζγκριςθ διάκεςθ πίςτωςθσ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, ωσ άνω νομολογία Ελεγκτικοφ Συνεδρίου). Ανάρτθςθ ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/ Σ ε λ ί δ α

5 6) Καταχϊριςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, που αποτελεί το εγκεκριμζνο αίτθμα, ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016). 7) Με τθν ίδια απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ: - Εγκρίνεται θ προμικεια ι θ παροχι υπθρεςίασ (παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 4412/2016). - Επιλζγεται ο τρόποσ εκτζλεςθσ. - Εγκρίνονται τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (μελζτθ - παρ. 7 του άρκρου 54 του Ν. 4412/2016). - Κακορίηονται οι όροι του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, παρ. 5 του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016). - Επιλζγεται το κριτιριο ανάκεςθσ (πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ι πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ άρκρο 86 του Ν. 4412/2016). 8) Με βάςθ τουσ εγκρικζντεσ από τθν Οικονομικι Επιτροπι όρουσ, ο/θ Διμαρχοσ εκδίδει προκιρυξθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ (παρ. 2 του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016). 9) Καταχϊριςθ τθσ ανωτζρω προκιρυξθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. δϊδεκα (12) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθ διενζργεια του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ (περίπτωςθ γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 121 του Ν. 4412/2016). 10) Δεν προβλζπεται δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ ςτον τοπικό τφπο (περίπτ. γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 121, περίπτ. 68 και 82 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016). 5 Σ ε λ ί δ α

6 11) Περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ αναρτάται ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38, άρκρο 66, παρ. 2 του άρκρου 117 και περίπτ. γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 121 του Ν. 4412/2016). 12) Διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με υποβολι ςφραγιςμζνων προςφορϊν, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, χωρίσ τθν υποχρζωςθ δθμόςιασ κλιρωςθσ (παρ. 1ε του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010, άρκρο 221 του Ν. 4412/2016). 13) Για τθ ςυμμετοχι ςτο ςυνοπτικό διαγωνιςμό δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ (περίπτωςθ αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016). 14) Οι διαγωνιηόμενοι για τθ ςυμμετοχι τουσ υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ, περί μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ και πλιρωςθσ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ (παρ. 4 του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016). 15) Θ επιτροπι του διαγωνιςμοφ αποςφραγίηει πρϊτα τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, ςτθ ςυνζχεια τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τζλοσ τισ οικονομικζσ προςφορζσ ςε μια ι περιςςότερεσ δθμόςιεσ ςυνεδριάςεισ, κατά τθν κρίςθ τθσ (άρκρο 100 και παρ. 4 του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016). 16) Θ υποβολι μιασ προςφοράσ δεν κωλφει τθ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ (παρ. 3 του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016). 6 Σ ε λ ί δ α

7 17) Ακολοφκωσ, θ Επιτροπι αξιολογεί ι βακμολογεί τισ προςφορζσ και ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό (παρ. 1 του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016). 18) Θ Επιτροπι προςκαλεί εγγράφωσ τον προςωρινό μειοδότθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, με βάςθ τθ διακιρυξθ (άρκρο 103 του Ν. 4412/2016). 19) Θ Οικονομικι Επιτροπι εκδίδει τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, αποδεχόμενθ ι μθ τθν γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, άρκρο 105 του Ν. 4412/2016, 39, 316/2011 πράξεισ VII Τμιματοσ και 289/2014, 54/2015 πράξεισ Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα). 20) Θ κατακυρωτικι απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ αναρτάται ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016). 21) Σφναψθ ςφμβαςθσ (άρκρο 105 του Ν. 4412/2016, άρκρο 130 του Ν. 4270/2014). 22) Καταχϊριςθ του ςυμφωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016). 23) Πρωτόκολλο παραλαβισ (άρκρο 208 του Ν. 4412/2016 για προμικειεσ, άρκρο 219 του Ν. 4412/2016 για παροχι υπθρεςιϊν). 24) Δικαιολογθτικά Χ.Ε.Π. (άρκρο 200 του Ν. 4412/2016) - Κρατιςεισ. 25) Ζκδοςθ Χ.Ε.Π. Ανάρτθςθ του Χ.Ε.Π. ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016). 7 Σ ε λ ί δ α

8 26) Πλθρωμι - εξόφλθςθ Χ.Ε.Π. Νομοθετικό πλαίςιο 1) Άρκρο 72 του Ν. 3852/ ) Άρκρα 158, 209 του Ν. 3463/ ) Άρκρο 38, 72, 116, 117, παρ. 3 του άρκρου 120 του Ν. 4412/ Σ ε λ ί δ α

9 ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006, Β.Δ. τθσ 17-5/ , άρκρα 25, 26, 49 του Ν. 4270/2014). 2) Σφνταξθ εγγράφων ςφμβαςθσ (μελζτθ, ςυγγραφζσ υποχρεϊςεων, ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ, τυχόν ςχζδια, κλπ). Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ, που απαιτεί τεχνικι γνϊςθ ι εμπειρία ςυντάςςεται και κεωρείται από τθν τεχνικι υπθρεςία (παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, άρκρα 53, 54 του Ν. 4412/2016). 3) Ανάρτθςθ πρωτογενοφσ αιτιματοσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016). 4) Πρόταςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (αρικμ /30/ εγκφκλιοσ Υπουργείων Οικονομικϊν και Εςωτερικϊν, 193, 205/2011 πράξεισ VII Τμιματοσ, 49, 95, 185/2013 πράξεισ Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα). 5) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για ζγκριςθ διάκεςθ πίςτωςθσ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, ωσ άνω νομολογία Ελεγκτικοφ Συνεδρίου). Ανάρτθςθ ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/ Σ ε λ ί δ α

10 6) Καταχϊριςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, που αποτελεί το εγκεκριμζνο αίτθμα, ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016). 7) Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ ςφμβαςθσ (33/2012 πράξθ VII Τμιματοσ, 178, 326/2013 πράξεισ του Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα και 2276/2014 απόφαςθ VI Τμιματοσ). 8) Με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ: - Επιλζγεται ο τρόποσ εκτζλεςθσ. - Εγκρίνονται τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (μελζτθ - παρ. 7 του άρκρου 54 του Ν. 4412/2016). - Κακορίηονται οι όροι του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, άρκρα 53, 54 του Ν. 4412/2016). - Επιλζγεται το κριτιριο ανάκεςθσ (πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ι πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ - άρκρο 86 του Ν. 4412/2016). 9) Με βάςθ τουσ εγκρικζντεσ από τθν Οικονομικι Επιτροπι όρουσ, ο/θ Διμαρχοσ εκδίδει προκιρυξθ του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ. 10) Καταχϊριςθ τθσ ανωτζρω προκιρυξθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. είκοςι δυο (22) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθ διενζργεια του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ (περίπτωςθ αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 121 του Ν. 4412/2016). 11) Περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ αναρτάται ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ Σ ε λ ί δ α

11 του άρκρου 38, άρκρο 66 και περίπτ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 121 του Ν. 4412/2016). 12) Διενζργεια ανοικτοφ διαγωνιςμοφ με υποβολι ςφραγιςμζνων προςφορϊν, αφοφ προθγθκεί δθμοςίευςθ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ ςτο Φ.Ε.Κ., (μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016), ςε δυο οικονομικζσ εφθμερίδεσ (μζχρι ) και ςε δυο ι τρεισ τοπικζσ εφθμερίδεσ (μζχρι άρκρο 5 του Ν. 3469/2006, παρ. 1 του άρκρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ, άρκρο 3 του Ν. 3548/2007 και περίπτ. 68 και 82 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016). Ειδικά για τισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, λόγω ολικισ κατάργθςθσ του Π.Δ. 28/1980, δεν προβλζπεται θ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ ςε καμία - πλθν του ΦΕΚ - εφθμερίδα). 13) Ο διαγωνιςμόσ διενεργείται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. (Ν. 4155/2013, Π1/2390/ ΥΑ, άρκρα 36, 37 του Ν. 4412/2016) από τριμελι επιτροπι υπαλλιλων, θ οποία ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, χωρίσ τθν υποχρζωςθ προθγοφμενθσ δθμόςιασ κλιρωςθσ (παρ. 1ε του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010, περίπτ. εϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016). 14) Οι διαγωνιηόμενοι για τθ ςυμμετοχι τουσ υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ, περί μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ και πλιρωςθσ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ (παρ. 4 του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016). 11 Σ ε λ ί δ α

12 15) Θ επιτροπι του διαγωνιςμοφ ςε διακριτά και διαφορετικά ςτάδια αποςφραγίηει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τζλοσ τισ οικονομικζσ προςφορζσ (άρκρο 100 του Ν. 4412/2016). 16) Θ Επιτροπι αξιολογεί ι βακμολογεί τισ προςφορζσ και ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό (παρ. 1 του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016). 17) Για κάκε ςτάδιο θ Επιτροπι ςυντάςςει αντίςτοιχο πρακτικό. Τα αποτελζςματα του κάκε ςταδίου επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (άρκρο 100 του Ν. 4412/2016, περίπτ. 1ε τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010). 18) Θ Επιτροπι προςκαλεί εγγράφωσ τον προςωρινό μειοδότθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, με βάςθ τθ διακιρυξθ (άρκρο 103 του Ν. 4412/2016). 19) Θ Οικονομικι Επιτροπι εκδίδει τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, αποδεχόμενθ ι μθ τθν γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, άρκρο 105 του Ν. 4412/2016, 39, 316/2011 πράξεισ VII Τμιματοσ και 289/2014, 54/2015 πράξεισ Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα). 20) Θ κατακυρωτικι απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ αναρτάται ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016). 12 Σ ε λ ί δ α

13 21) Αποςτολι του φακζλου τθσ ςφμβαςθσ, μαηί με ςχζδιο ςυμφωνθτικοφ προσ το Ελεγκτικό Συνζδριο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, εφόςον απαιτείται (άρκρο 278 του Ν. 3852/2010, άρκρα 35, 36 του Ν. 4129/2013). 22) Σφναψθ ςφμβαςθσ (άρκρο 105 του Ν. 4412/2016, άρκρο 130 του Ν. 4270/2014). 23) Καταχϊριςθ του ςυμφωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016). 24) Πρωτόκολλο παραλαβισ (άρκρο 208 του Ν. 4412/2016 για προμικειεσ, άρκρο 219 του Ν. 4412/2016 για παροχι υπθρεςιϊν). 25) Δικαιολογθτικά Χ.Ε.Π. (άρκρο 200 του Ν. 4412/2016) - Κρατιςεισ. 26) Ζκδοςθ Χ.Ε.Π. Ανάρτθςθ του Χ.Ε.Π. ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016). 27) Πλθρωμι - εξόφλθςθ Χ.Ε.Π. Νομοθετικό πλαίςιο 1) Άρκρα 65, 72 του Ν. 3852/ ) Άρκρα 158, 209 του Ν. 3463/ ) Ν. 4155/ ) Π1/2390/ απόφαςθ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ Βϋ 2677). 5) Ν. 4412/ Σ ε λ ί δ α

14 ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006, Β.Δ. τθσ 17-5/ , άρκρα 25, 26, 49 του Ν. 4270/2014). 2) Σφνταξθ εγγράφων ςφμβαςθσ (μελζτθ, ςυγγραφζσ υποχρεϊςεων, ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ, τυχόν ςχζδια, κλπ). Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ, που απαιτεί τεχνικι γνϊςθ ι εμπειρία ςυντάςςεται και κεωρείται από τθν τεχνικι υπθρεςία (παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, άρκρα 53, 54 του Ν. 4412/2016). 3) Ανάρτθςθ πρωτογενοφσ αιτιματοσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016). 4) Πρόταςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (αρικμ /30/ εγκφκλιοσ Υπουργείων Οικονομικϊν και Εςωτερικϊν, 193, 205/2011 πράξεισ VII Τμιματοσ, 49, 95, 185/2013 πράξεισ Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα). 5) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για ζγκριςθ διάκεςθ πίςτωςθσ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, ωσ άνω νομολογία Ελεγκτικοφ Συνεδρίου). Ανάρτθςθ ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/ Σ ε λ ί δ α

15 6) Καταχϊριςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, που αποτελεί το εγκεκριμζνο αίτθμα, ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016). 7) Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ ςφμβαςθσ (33/2012 πράξθ VII Τμιματοσ, 178, 326/2013 πράξεισ του Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα και 2276/2014 απόφαςθ VI Τμιματοσ). 8) Με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ: - Επιλζγεται ο τρόποσ εκτζλεςθσ. - Εγκρίνονται τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (μελζτθ - παρ. 7 του άρκρου 54 του Ν. 4412/2016). - Κακορίηονται οι όροι του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, άρκρα 53, 54 του Ν. 4412/2016). - Επιλζγεται το κριτιριο ανάκεςθσ (πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ι πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ - άρκρο 86 του Ν. 4412/2016). 9) Με βάςθ τουσ εγκρικζντεσ από τθν Οικονομικι Επιτροπι όρουσ, ο/θ Διμαρχοσ εκδίδει προκιρυξθ του διεκνοφσ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ. 10) Αποςτολι τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 35 θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθ διενζργεια του διεκνοφσ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ (άρκρο 27 του Ν. 4412/2016). Εφόςον για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, γίνεται χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να προβλζψει περιοριςμό τθσ 15 Σ ε λ ί δ α

16 παραπάνω προκεςμίασ ςε 30 θμερολογιακζσ θμζρεσ (παρ. 4 του άρκρου 27 του Ν. 4412/2016). 11) Καταχϊριςθ τθσ ανωτζρω προκιρυξθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (άρκρα 38, 66 του Ν. 4412/2016). 12) Περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ αναρτάται ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38, άρκρο 66 του Ν. 4412/2016). 13) Διενζργεια ανοικτοφ διαγωνιςμοφ με υποβολι ςφραγιςμζνων προςφορϊν, αφοφ προθγθκεί δθμοςίευςθ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ ςτο Φ.Ε.Κ., (μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016), ςε δυο οικονομικζσ εφθμερίδεσ (μζχρι ) και ςε δυο ι τρεισ τοπικζσ εφθμερίδεσ (μζχρι άρκρο 5 του Ν. 3469/2006, άρκρο 4 του Π.Δ. 118/2007, παρ. 1 του άρκρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ, άρκρο 3 του Ν. 3548/2007 και περίπτ. 59, 68 και 82 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016). Ειδικά για τισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν των Ο.Τ.Α. αϋ βακμοφ, λόγω ολικισ κατάργθςθσ του Π.Δ. 28/1980, δεν προβλζπεται θ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ ςε καμία - πλθν του ΦΕΚ - εφθμερίδα). 14) Ο διαγωνιςμόσ διενεργείται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. (Ν. 4155/2013, Π1/2390/ ΥΑ, άρκρα 36, 37 του Ν. 4412/2016) από τριμελι επιτροπι υπαλλιλων, θ οποία ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, χωρίσ τθν υποχρζωςθ προθγοφμενθσ δθμόςιασ 16 Σ ε λ ί δ α

17 κλιρωςθσ (παρ. 1ε του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010, περίπτ. εϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016). 15) Οι διαγωνιηόμενοι για τθ ςυμμετοχι τουσ υποβάλλουν ςυμπλθρωμζνο το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, περί μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ και πλιρωςθσ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ (παρ. 1 του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016). 16) Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ ςε διακριτά και διαφορετικά ςτάδια αποςφραγίηει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τζλοσ τισ οικονομικζσ προςφορζσ (άρκρο 100 του Ν. 4412/2016). 17) Θ Επιτροπι αξιολογεί ι βακμολογεί τισ προςφορζσ και ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό (παρ. 1 του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016). 18) Για κάκε ςτάδιο θ Επιτροπι ςυντάςςει αντίςτοιχο πρακτικό. Τα αποτελζςματα του κάκε ςταδίου επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (άρκρο 100 του Ν. 4412/2016, περίπτ. 1ε τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010). 19) Θ Επιτροπι προςκαλεί εγγράφωσ τον προςωρινό μειοδότθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, με βάςθ τθ διακιρυξθ (άρκρο 103 του Ν. 4412/2016). 20) Θ Οικονομικι Επιτροπι εκδίδει τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, αποδεχόμενθ ι μθ τθ γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, άρκρο 105 του Ν. 4412/2016, 39, 316/2011 πράξεισ VII Τμιματοσ και 289/2014, 54/2015 πράξεισ Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα). 17 Σ ε λ ί δ α

18 21) Θ κατακυρωτικι απόφαςθ αναρτάται ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016). 22) Αποςτολι του φακζλου τθσ ςφμβαςθσ μαηί με ςχζδιο ςυμφωνθτικοφ προσ το Ελεγκτικό Συνζδριο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, εφόςον απαιτείται (άρκρο 278 του Ν. 3852/2010, άρκρα 35, 36 του Ν. 4129/2013). 23) Σφναψθ ςφμβαςθσ (άρκρο 105 του Ν. 4412/2016, άρκρο 130 του Ν. 4270/2014). 24) Καταχϊριςθ του ςυμφωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016). 25) Πρωτόκολλο παραλαβισ (άρκρο 208 του Ν. 4412/2016 για προμικειεσ, άρκρο 219 του Ν. 4412/2016 για παροχι υπθρεςιϊν). 26) Δικαιολογθτικά Χ.Ε.Π. (άρκρο 200 του Ν. 4412/2016). 27) Ζκδοςθ Χ.Ε.Π. Ανάρτθςθ του Χ.Ε.Π. ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016). 28) Πλθρωμι - εξόφλθςθ Χ.Ε.Π. Νομοκετικό πλαίςιο 1) Άρκρα 65, 72 του Ν. 3852/2010 (Αφορά Ο.Τ.Α. αϋ βακμοφ). 2) Άρκρα 158, 209 του Ν. 3463/2006 (Αφορά Ο.Τ.Α. αϋ βακμοφ). 3) Ν. 4155/ ) Π1/2390/ απόφαςθ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ Βϋ 2677). 5) Ν. 4412/ Σ ε λ ί δ α

19 ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Διενζργεια διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο δεν υποβλικθκε καμία προςφορά ι υποβλικθκαν ακατάλλθλεσ προςφορζσ 1 (περίπτωςθ αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 32 του Ν. 4412/2016). 1 Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 κε θαηάιιειε ζεσξείηαη κία πξνζθνξά ζε αλνηθηό δηαγσληζκό όηαλ είλαη άζρεηε κε ηε ζύκβαζε θαη αδπλαηεί πξνδήισο, ρσξίο λα ηξνπνπνηεζεί νπζηαζηηθά, λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, όπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. Καηά ηε λνκνινγία ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ, σο «αθαηάιιειεο» ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνύλ θαη παξαβαίλνπλ ηνπο ηερληθνύο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο, δειαδή όηαλ ην πεξηερόκελό ηνπο δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηηο δεηνύκελεο από ηε κειέηε πξνδηαγξαθέο θαη γη απηό ε ππνβνιή αθαηάιιειεο πξνζθνξάο εμνκνηώλεηαη κε ηε κε ππνβνιή πξνζθνξάο. Αληίζεηα, νη πξνζθνξέο πνπ απνθιείνληαη ιόγσ έιιεηςεο δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη από ηε δηαθήξπμε επί πνηλή απνθιεηζκνύ είλαη «απαξάδεθηεο». Η έλλνηα ηεο «κε θαλνληθήο» πξνζθνξάο εμνκνηώλεηαη κε ηελ ππνβνιή απαξάδεθηεο πξνζθνξάο. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ζεσξείηαη νηθνλνκηθά «κε ζπκθέξνπζα» γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθνξά, ε νπνία δελ εληάζζεηαη ζηηο «αθαηάιιειεο» πξνζθνξέο (34, 67/2011, 78/2012, 38/2014 πξάμεηο ΣΤ Κιηκαθίνπ θαη 189, 215/2012 πξάμεηο ηνπ Ζ Κιηκαθίνπ). 19 Σ ε λ ί δ α

20 2) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ του πρακτικοφ και κιρυξθ του διαγωνιςμοφ ωσ άγονου (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010). 3) Υποβολι του φακζλου για ζγκριςθ ςτθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων, εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία υπερβαίνει τισ ευρϊ, χωρίσ Φ.Π.Α. (παρ. 2δδ του άρκρου 2 του Ν. 4013/2011, παρ. 1 του άρκρου 61 του Ν. 4146/2013, παρ. 2 του άρκρου 116 του Ν. 4412/2016). Επιςυνάπτεται ςχζδιο απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Θ Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ εργαςίμων θμερϊν από τθν παραλαβι του φακζλου. 4) Συλλογι προςφορϊν, μετά από ςχετικι ανακοίνωςθ. Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ πρζπει να ςυνοδεφονται από όλα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονταν ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ (156/2012, 87, 98/2013, 22, 41, 92/2014 πράξεισ ΣΤϋ Κλιμακίου και 395/2012 πράξθ Ηϋ Κλιμακίου). 5) Θ Επιτροπι αξιολόγθςθσ με πρακτικό τθσ, γνωμοδοτεί προσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο για τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν, τθν αποδοχι τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τθν ανάκεςθ ςε προςφζροντα, ςφμφωνα με το κριτιριο κατακφρωςθσ που αναφζρεται ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 6) Μετά τθν ζγκριςθ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ., εκδίδεται απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ ι τθσ υπθρεςίασ ςε ςυγκεκριμζνο προςφζροντα (αρικμ. 3699/2012 απόφαςθ VI Τμιματοσ και 42/2013 πράξθ ΣΤϋ Κλιμακίου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου). 20 Σ ε λ ί δ α

21 Νομοθετικό πλαίςιο 1) Άρκρα 65 και 72 του Ν. 3852/ ) Άρκρο 209 του Ν. 3463/ ) Ν. 4155/ ) Ν. 4013/2011, όπωσ ιςχφει. 5) Π1/2390/ απόφαςθ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ Βϋ 2677). 6) Άρκρο 32 του Ν. 4412/ Σ ε λ ί δ α

22 ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΛΟΓΩ ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟΣΗΣΑ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ προμικειασ ι τθσ υπθρεςίασ με τθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, επειδι ςυντρζχει λόγοσ κατεπείγουςασ ανάγκθσ που δεν οφείλεται ςε αμζλεια ι αδράνεια τθσ υπθρεςίασ 2 (παρ. 1δ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 και περίπτωςθ γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 32 του Ν. 4412/2016). 2) Απόφαςθ Δθμάρχου για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ προμικειασ ι τθσ υπθρεςίασ με τθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, επειδι ςυντρζχουν λόγοι κατεπειγουςϊν αναγκϊν, όταν θ αναβολι λιψθσ απόφαςθσ απειλεί άμεςα τα ςυμφζροντα του Διμου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτι κα υποβλθκεί προσ ζγκριςθ ςτθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ (παρ. 2 του 2 Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε 120/2010 πξάμε VII Τκήκαηνο, 270/2013, 103, 133, 267/2015 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ Π.Ε.Δ. ζην VII Τκήκα, 177/2015 πξάμε ΣΤ Κιηκαθίνπ ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ. 22 Σ ε λ ί δ α

23 άρκρου 58 του Ν. 3852/2010 και αρικμ. 241/2012 πράξθ Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου). 3) Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ προμικειασ ι τθσ υπθρεςίασ με τθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, επειδι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςτικότθτασ (περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 32 του Ν. 4412/2016, Ν. 2121/1993). 4) Υποβολι του φακζλου για ζγκριςθ ςτθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων, εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία υπερβαίνει τισ ευρϊ, χωρίσ Φ.Π.Α. (παρ. 2δδ του άρκρου 2 του Ν. 4013/2011, παρ. 1 του άρκρου 61 του Ν. 4146/2013, παρ. 2 του άρκρου 116 του Ν. 4412/2016). Θ Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ εργαςίμων θμερϊν από τθν παραλαβι του φακζλου. Δεν ιςχφει όταν ςυντρζχουν λόγοι κατεπειγουςϊν αναγκϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι θ απόφαςθ αποςτζλλεται εκ των υςτζρων. 5) Συλλογι προςφορϊν, εφόςον αυτό είναι δυνατό. 6) Θ Επιτροπι αξιολόγθςθσ με πρακτικό τθσ, γνωμοδοτεί κατά περίπτωςθ προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι ι το Δθμοτικό Συμβοφλιο για τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν, τθν αποδοχι τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ ι τθσ υπθρεςίασ. 7) Μετά τθν ζγκριςθ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ., εφόςον απαιτείται, εκδίδεται απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ι του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ ι τθσ υπθρεςίασ ςε ςυγκεκριμζνο προμθκευτι ι πάροχο. 23 Σ ε λ ί δ α

24 Νομοθετικό πλαίςιο 1) Περ. δϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν. 3852/ ) Άρκρο 209 του Ν. 3463/ ) Άρκρο 32 του Ν. 4412/ ) Ν. 4155/ ) Ν. 4013/2011, όπωσ ιςχφει. 6) Π1/2390/ απόφαςθ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ Βϋ 2677). 3Όηαλ ε αλάζεζε, αλεμαξηήησο πνζνύ, γίλεηαη θαη επίθιεζε ηεο απνθιεηζηηθόηεηαο, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/ Σ ε λ ί δ α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Τεχνική έκθεση ή μελέτη εφόσον πρόκειται για είδος, που απαιτεί τεχνική γνώση ή εμπειρία (παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και 44, 66/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Τεχνική έκθεση ή μελέτη εφόσον πρόκειται για υπηρεσία, που απαιτεί τεχνική γνώση ή εμπειρία (παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και 44, 66/2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117805 2015-10-02

15PROC003117805 2015-10-02 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΟΡΩΝ (Ε.Σ.Ε..) Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285137, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ι.Στογιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703531 2015-04-14

15PROC002703531 2015-04-14 . ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. :26513-61390 Email:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003035296 2015-09-10

15PROC003035296 2015-09-10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.10 16:16:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ51465ΦΘΕ-ΞΒ8 Λ.Συγγροφ 83, 11745 Ακινα, Τθλ: 2109285137,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ- ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤ. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ ΑΔΑΜ: 15PROC003037653 Λάριςα 09 /09 /2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΔΡΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΔΡΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρ. ΚΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ 2, 62122 ΣΕΕΣ ΤΗΛ.(03210)99711-99739 FAX (03210) 99740-99725 e-mail: eves@otenet.gr ζρρεσ, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 15PROC003444570 2015-12-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΔΙΑ Ν.ΚΕΡΚΤΡΑ Α.Π. : 720/07-12-15 Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΔΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Αλεξάνδρασ 196 Ταχ. Κϊδικασ: 115

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ ΑΓΑ: ΒΙΡ2ΟΡ13-3ΩΩ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ Ψορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Ω. Αράχκου Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ INFORMATICS DEVELOPMEN T INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.10.17 14:33:06 EE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΝΟΜΟ ΘΩΑΝΝΘΝΩΝ ΔΗΜΟ ΘΩΑΝΝΘΣΩΝ Δ/ΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΑΠΟΘΗΚΗ Διεφκυνςθ: ΚΑΠΛΑΝΗ 7 Πλθροφορίεσ: ΣΑΜΑΣΙΑ ΑΡΑΚΑΣΑΝΟΤ Mail : sarakatsanou@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Θεςςαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 2016 Α.Π. 9800 ΔΕΤΣΕΡΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Σο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ )

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) 1. ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΟΤ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΣΑΞΗ o Με ιδιαίτερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 6ΛΡΛΗ-0Ρ ΑΔΑΜ: 4PROC00245838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004111987 2016-03-31 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ Α. ΡΩΤ. : 16406/30-03-2016 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΑΔΑΜ: Δ Ι Α Κ Η Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΧΟΣ ΚΕΚΥΑΣ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ανοικτό δθμόςιο

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 72Ι8Η-ΝΕΕ ΑΔΑΜ: 14PROC002495473 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19).

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ακινα, 28/11/2014 Α.Π.: 21007/2014 Πλθρ. Μ.Οκςοφηογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΔΗΜΟΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΔΗΜΟΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρόσ, 23 Μαΐου 2016 Αρ. πρωτ. 9183 Ταχ. Δ/ςθ: Σταυρόσ Θες/νίκθσ Τ.Κ. 57014 : 2397330231 fax. 2397065600 ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΔΗΜΟΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Ζχοντασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μφκονοσ, 05/12/2016 Αρ. Πρωτ.: -10367- ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΘΜΟ ΠΛΑΣΑΝΙΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΤΔΡΕΤΘ, ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νςθ: Γεράνι Χανίων,Σ.Κ.:73014 Σθλ.: 2821084000,Fax:2821084010 E-mail: accountant@deyaba.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: «SET-NET Enzymatic and genomic targets of histone modifying enzymes and their role inliver metabolism and hepatocarcinogenesis» ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗ: 294464

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνικι του θλεκτρονικοφ πλειςτθριαςμοφ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ

Η τεχνικι του θλεκτρονικοφ πλειςτθριαςμοφ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Η τεχνικι του θλεκτρονικοφ πλειςτθριαςμοφ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άλκθσ Τρίγκασ Διεσθύνων Σύμβοσλος be Business Exchanges SA Δεκέμβριος 2010 1 Μερικζσ πλθροφορίεσ για τθ Business Exchanges SA (BE) Η Business

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. Αράχκου Φορζασ Διαχείριςθσ Δ/νςθ: Επιςτθμονικό Σεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΜΟΣ ΑΡΟΦΑΣΗΣ 46. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών εργασιών.

ΑΙΘΜΟΣ ΑΡΟΦΑΣΗΣ 46. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών εργασιών. ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΡΑΓΟΥ ΧΟΛΑΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΘΜΟΣ ΑΡΟΦΑΣΗΣ 46 Καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών εργασιών. Πρακτικό τθς με αρικ. 5/2013 συνεδρίασθς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Αλζξιοσ Βανδώροσ, αρχιτζκτων άντρα Καλλιάγρα, αρχιτζκτων, διδάςκουςα Π.Δ.407/80 Τμιμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ GRA Δ. ΑΡΕΟΠΑΓΙΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14.

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 7ΛΜ1Η-Κ5Δ ΑΔΑΜ: 15PROC003500789 Ακινα, 14-12-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/7928 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: «SET-NET Enzymatic and genomic targets of histone modifying enzymes and their role inliver metabolism and hepatocarcinogenesis.» ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗ: 294464

Διαβάστε περισσότερα

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΑΔΑΜ: 15PROC003512697 ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6Ι2ΡΗ-ΤΓΘ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 15-12-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ερμούπολη 13/07/2012 1

Ερμούπολη 13/07/2012 1 Ερμούπολη 13/07/2012 1 Η πποςσαςία σηρ τγείαρ σοτ αςθενή Σημανσικέρ οικονομίερ κλίμακαρ ςσον σομέα σηρ τγείαρ Αποσελεςμασικόρ έλεγφορ& εξοπθολογιςμόρ δαπάνων και ενίςφτςη σηρ διαυάνειαρ ςσον σομέα σηρ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια μελανιϊν και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ των Τπθρεςιϊν του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ» Σφμβαςθ Ρρομικειασ

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια μελανιϊν και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ των Τπθρεςιϊν του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ» Σφμβαςθ Ρρομικειασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΘΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ- ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα