ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Gold Birthday Tour III

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Gold Birthday Tour III"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Gold Birthday Tour III Η ανώνυµος εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. διενεργεί στην ηµεροµηνία που ορίζεται παρακάτω το διαγωνισµό Gold Birthday Tour III. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις. Η πρώτη φάση στις 22 Δεκεµβρίου 2013 και στις 5, 12 και 14 Ιανουαρίου 2014, ενώ η τελική φάση από τις 16 έως και τις 19 Ιανουαρίου 2014 και διέπονται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 1. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1.1. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό επιτρέπεται σε άτοµα που εισέρχονται νόµιµα στο καζίνο, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει το καζίνο (Υπουργική Απόφαση Τ6736/2003 και Νόµος 4002/2011). 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.1. Στην πρώτη φάση ο διαγωνισµός αφορά ακολουθία δορυφορικών διαγωνισµών, στους οποίους τα έπαθλα των νικητών ορίζονται ως το κόστος συµµετοχής (entry stake) και το κόστος εγγραφής (tournament registration fee) της τελικής φάσης, µε τον τελευταίο να παίρνει το ποσό που αποµένει αφού αφαιρεθούν τα έπαθλα που καλύπτουν τα προαναφερθέντα κόστη συµµετοχής και εγγραφής. Θα διεξαχθούν όπως ορίζεται στην παράγραφο Στην τελική φάση ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες και ο µέγιστος αριθµός συµµετεχόντων θα είναι εκατόν είκοσι (120) άτοµα. Την πρώτη και τη δεύτερη, δηλαδή στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2014 σε έξι (6) τραπέζια των δέκα (10) θέσεων µε µέγιστο αριθµό συµµετεχόντων στο διαγωνισµό τα εξήντα (60) άτοµα διαφορετικά την κάθε ηµέρα, ενώ ο ελάχιστος εννέα (9). Η διάρκεια της κάθε ηµέρας θα είναι περίπου τα οκτώ (8) πρώτα επίπεδα τυφλών στοιχηµάτων (blind bets), τα οποία θα έχουν διάρκεια εξήντα λεπτά έκαστο, µε τη δυνατότητα προσθήκης ή αφαίρεσης επιπέδων ως αυτά ορίζονται στον πίνακα της παραγράφου 5.11 του παρόντος κανονισµού, ανάλογα µε τις ανάγκες του διαγωνισµού. Την τρίτη ηµέρα, 18 Ιανουαρίου, θα λάβουν µέρος οι εναποµείναντες παίκτες από τις προηγούµενες, µε τα επίπεδα τυφλών στοιχηµάτων να έχουν διάρκεια τα εξήντα λεπτά (60 ), µέχρι να παραµείνουν στο διαγωνισµό δέκα (10) (ή λιγότεροι σε περίπτωση ταυτόχρονου αποκλεισµού) ενεργοί παίκτες ή τη λήξη των επόµενων εννέα επιπέδων τυφλών στοιχηµάτων από τον πίνακα της παραγράφου 5.11 του παρόντος κανονισµού, όποιο από τα δύο συµβεί πρώτο. Την τέταρτη και τελευταία ηµέρα της τελικής φάσης, 19 Ιανουαρίου, θα διαγωνισθούν αυτοί οι ενεργοί παίκτες µέχρι την ανάδειξη του πρώτου νικητή. Στις συµµετοχές θα µετρούν οι επιτυχόντες της πρώτης φάσης του διαγωνισµού και όσοι πελάτες επιθυµούν να πάρουν µέρος µε απευθείας αγορά θέσης Τα επίπεδα τυφλών στοιχηµάτων (blind bets) θα αυξάνονται σύµφωνα µε τους αντίστοιχους πίνακες που αναφέρονται στις παραγράφους 4.11 και 5.11 του παρόντος κανονισµού. 3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 3.1. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό απαγορεύεται στα ανώτερα στελέχη στα οποία συµπεριλαµβάνονται και µόνιµοι σύµβουλοι της εταιρίας και στους συγγενείς αυτών

2 µέχρι β βαθµού, καθώς και σε οποιονδήποτε συνεργάτη της εταιρίας συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία του διαγωνισµού. 4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ 4.1. Οι διαγωνισµοί θα διεξαχθούν στο Poker Room του Regency Casino Mont Parnes µε ώρα έναρξης της 17:00: a) Στις 22 Δεκεµβρίου 2013 και στις 5 και 12 Ιανουαρίου Οι υποψήφιοι για να συµµετάσχουν πρέπει να καταβάλλουν το χρηµατικό ποσό συµµετοχής (entry stake) ύψους ενενήντα ευρώ ( 90) το οποίο θα αντιστοιχεί σε αξία της µπάνκας µαρκών (tournament chips) συνολικού αθροίσµατος πέντε χιλιάδων (5.000) πόντων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι για να συµµετάσχουν πρέπει να καταβάλλουν στο καζίνο, άπαξ, το κόστος της εγγραφής (tournament registration fee), το ύψος της οποίας ορίζεται στα δέκα ευρώ ( 10). Τα τυφλά στοιχήµατα θα αυξάνονται κάθε είκοσι λεπτά (20 ), σύµφωνα µε τον πίνακα της παραγράφου Οι διαγωνισµοί θα διεξαχθούν σε τραπέζια των δέκα (10) θέσεων και ο µέγιστος αριθµός συµµετεχόντων στο διαγωνισµό θα είναι τα σαράντα (40) άτοµα ενώ ο ελάχιστος αριθµός τα δέκα (7) άτοµα. Το καζίνο διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει το µέγιστο αριθµό συµµετεχόντων, ανάλογα µε τις ανάγκες τις κάθε ηµέρας του διαγωνισµού. Οι παίκτες δύνανται να αγοράσουν µια µπάνκα µαρκών, πλέον της αρχικής τους: (1) εντός της διάρκειας των έξι (6) πρώτων επιπέδων τυφλών στοιχηµάτων, όπως αυτά ορίζονται από τον Πίνακα Δοµής Στοιχηµάτων της παραγράφου 4.12, υπό την προϋπόθεση ότι τους έχει αποµείνει το ήµισυ του αρχικού τους συνόλου µαρκών ή λιγότερο αυτού, όσες φορές αυτοί επιθυµούν. Το χρηµατικό ποσό που απαιτείται για την αγορά της κάθε µπάνκας µαρκών ορίζεται στο ποσό των ενενήντα ευρώ ( 90) και η αξία των µαρκών σε πέντε χιλιάδες πόντους (5.000). (2) στο τέλος της προκαθορισµένης περιόδου των έξι πρώτων επιπέδων τυφλών στοιχηµάτων, ανεξάρτητα από την αξία των µαρκών που τους έχει αποµείνει από την αρχική τους µπάνκα. Το χρηµατικό ποσό που απαιτείται για την αγορά της κάθε µπάνκας µαρκών ορίζεται στο ποσό των ενενήντα ευρώ ( 90) και η αξία των µαρκών σε οκτώ χιλιάδες πόντους (8.000). b) Στις 14 Ιανουαρίου Οι υποψήφιοι για να συµµετάσχουν πρέπει να καταβάλλουν το χρηµατικό ποσό συµµετοχής (entry stake) ύψους εκατό ογδόντα ευρώ ( 180) το οποίο θα αντιστοιχεί σε αξία της µπάνκας µαρκών (tournament chips) συνολικού αθροίσµατος έξι χιλιάδων (6.000) πόντων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι για να συµµετάσχουν πρέπει να καταβάλλουν στο καζίνο, άπαξ, το κόστος της εγγραφής (tournament registration fee), το ύψος της οποίας ορίζεται στα είκοσι ευρώ ( 20). Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε τραπέζια των δέκα (10) θέσεων και ο µέγιστος αριθµός συµµετεχόντων στο διαγωνισµό θα είναι τα πενήντα (50) άτοµα ενώ ο ελάχιστος αριθµός τα πέντε (5) άτοµα. Το καζίνο διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει το µέγιστο αριθµό συµµετεχόντων, ανάλογα µε τις ανάγκες τις του διαγωνισµού Οι εγγραφές ολοκληρώνονται δεκαπέντε λεπτά (15 ) πριν την έναρξη του διαγωνισµού Σε περίπτωση που κάποιος παίκτης συµµετέχει και κερδίσει έπαθλο τη συµµετοχή για την τελική φάση σε παραπάνω από έναν διαγωνισµό της πρώτης φάσης, είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιήσει το πρώτο από αυτά για τη συµµετοχή του, ενώ για τα

3 υπόλοιπα θα λάβει το αντίστοιχο ποσό σε µετρητά ( 880). Τα έπαθλα των δορυφορικών διαγωνισµών δε µεταβιβάζονται αν αντιστοιχούν σε συµµετοχή για την τελική φάση του Ο καθορισµός της θέσης των παικτών θα γίνει µέσω του Μηχανογραφικού Συστήµατος µε τυχαία επιλογή. Στην περίπτωση κατά την οποία τύχει, παίκτες που είναι συγγενείς ή συνδέονται µε άλλη σχέση να επιλεχθούν να παίζουν στο ίδιο τραπέζι, επιβάλλεται η αλλαγή των θέσεών τους Ο καθορισµός της θέσεως του δείκτη του dealer (dealer button) θα πραγµατοποιείται κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργείται µόνο στο πρώτο τραπέζι, την κάθε ηµέρα του διαγωνισµού και το αποτέλεσµα της οποίας θα ισχύει για όλα τα τραπέζια Αν κατά την κάθε ηµέρα του διαγωνισµού, ένας παίκτης δεν καταλάβει τη θέση που του έχει οριστεί, όλα τα αρχικά τα τυφλά και τα υποχρεωτικά στοιχήµατα αφαιρούνται από το καθορισµένο ποσό των µαρκών του για κάθε γύρο στοιχηµάτων και προστίθενται στο ποτ, µέχρι ο παίκτης να καταλάβει τη θέση που του έχει δοθεί. Η θέση του παίκτη στο τραπέζι λαµβάνει φύλλο, το οποίο χάνει (fold) µόλις ολοκληρωθεί το µοίρασµα, η θέση του παίκτη διατηρεί όλα τα δικαιώµατα της, ωσάν ο παίκτης αυτός να ήταν εξαρχής παρόν στο τραπέζι Το έπαθλο του διαγωνισµού αποτελείται από το σύνολο συµµετοχής (entry stake) των συµµετεχόντων του διαγωνισµού την κάθε ηµέρα. Το έπαθλο αυτό, κατανέµεται µεταξύ των νικητών παικτών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.1: 1 ος Νικητής: 880 ( 800 για συµµετοχή + 80 για το κόστος της εγγραφής) 2 ος Νικητής: 880 ( 800 για συµµετοχή + 80 για το κόστος της εγγραφής), ή το υπόλοιπο µετά την πληρωµή του επάθλου του πρώτου νικητή. 3 ος Νικητής: 880 ( 800 για συµµετοχή + 80 για το κόστος της εγγραφής), ή το υπόλοιπο µετά την πληρωµή του επάθλου του δευτέρου νικητή. 4 ος Νικητής: 880 ( 800 για συµµετοχή + 80 για το κόστος της εγγραφής), ή το υπόλοιπο µετά την πληρωµή του επάθλου του τρίτου νικητή. 5 ος Νικητής: 880 ( 800 για συµµετοχή + 80 για το κόστος της εγγραφής), ή το υπόλοιπο µετά την πληρωµή του επάθλου του τέταρτου νικητή κ.ο.κ Τα έπαθλα των δορυφορικών διαγωνισµών δεν εξαργυρώνονται ούτε µεταβιβάζονται αν αντιστοιχούν σε συµµετοχή για την τελική φάση του Το καζίνο διατηρεί το δικαίωµα να ορίσει την πρώτη ηµέρα όπου ο διαγωνιζόµενος θα συµµετάσχει, ανάλογα µε τις ανάγκες του διαγωνισµού Σε περίπτωση που οι θέσεις της τελικής φάσης καλυφθούν από το συνδυασµό της απευθείας αγοράς και τα έπαθλα των δορυφορικών διαγωνισµών, οι υπόλοιποι δορυφορικοί διαγωνισµοί δε θα πραγµατοποιηθούν Η αύξηση των τυφλών στοιχηµάτων (blind bets) πραγµατοποιείται ανά είκοσι (20 ) ή τριάντα λεπτά (30 ), σύµφωνα µε τον Πίνακα Δοµής Στοιχηµάτων ως εξής:

4 Πίνακας Δοµής Στοιχηµάτων LEVEL SB BB ANTE ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ: ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα διαλείµµατα θα πραγµατοποιούνται κάθε δύο (2) ώρες και θα έχουν διάρκεια δέκα (10 ) λεπτά. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 5.1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο Poker Room του Regency Casino Mont Parnes στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2014 µε ώρα έναρξης τις 17:00, ενώ στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2014 µε ώρα έναρξης τις 14: Οι εγγραφές ολοκληρώνονται δεκαπέντε λεπτά (15 ) πριν την έναρξη του διαγωνισµού Οι υποψήφιοι για να συµµετάσχουν στην τελική φάση του διαγωνισµού πρέπει να καταβάλλουν το χρηµατικό ποσό συµµετοχής (entry stake) ύψους οκτακοσίων ευρώ ( 800) το οποίο θα αντιστοιχεί σε αξία της µπάνκας µαρκών (tournament chips) συνολικού αθροίσµατος είκοσι χιλιάδων (20.000) πόντων.

5 5.4. Επιπλέον, οι υποψήφιοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό πρέπει να καταβάλλουν στο καζίνο, άπαξ, το κόστος της εγγραφής (tournament registration fee), το ύψος της οποίας ορίζεται στα ογδόντα ευρώ ( 80) Συµµετέχοντες στην τελική φάση του διαγωνισµού είναι και οι νικητές της πρώτης φάσης, το έπαθλο των οποίων καλύπτει το κόστος συµµετοχής και εγγραφής σε αυτήν Το καζίνο δεν επιτρέπει επαναληπτικές συµµετοχές (Re-Buy) στο διαγωνισµό Ο καθορισµός της θέσης των παικτών θα γίνει µέσω του Μηχανογραφικού Συστήµατος µε τυχαία επιλογή. Στην περίπτωση κατά την οποία τύχει παίκτες που είναι συγγενείς ή συνδέονται µε άλλη σχέση να επιλεχθούν να παίζουν στο ίδιο τραπέζι, επιβάλλεται η αλλαγή των θέσεών τους Αυτοί οι παίκτες έχουν την υποχρέωση να ενηµερώσουν πάραυτα τον υπεύθυνο άλλως κινδυνεύουν µε άµεσο αποκλεισµο και την απώλεια της συµµετοχής τους Ο καθορισµός της θέσεως του δείκτη του dealer (dealer button) θα πραγµατοποιείται κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργείται µόνο στο πρώτο τραπέζι του διαγωνισµού την κάθε ηµέρα, και το αποτέλεσµα της οποίας θα ισχύει για όλα τα τραπέζια Αν κατά την κάθε ηµέρα του διαγωνισµού, ένας παίκτης δεν καταλάβει τη θέση που του έχει οριστεί, όλα τα αρχικά τα τυφλά και τα υποχρεωτικά στοιχήµατα αφαιρούνται από το καθορισµένο ποσό των µαρκών του για κάθε γύρο στοιχηµάτων και προστίθενται στο ποτ, µέχρι ο παίκτης να καταλάβει τη θέση που του έχει δοθεί. Η θέση του παίκτη στο τραπέζι λαµβάνει φύλλο, το οποίο χάνει (fold) µόλις ολοκληρωθεί το µοίρασµα, η θέση του παίκτη διατηρεί όλα τα δικαιώµατα της, ωσάν ο παίκτης αυτός να ήταν εξαρχής παρόν στο τραπέζι Το έπαθλο του διαγωνισµού αποτελείται από το σύνολο συµµετοχής (entry stakes) όλων των συµµετεχόντων του διαγωνισµού. Το έπαθλο αυτό, κατανέµεται µεταξύ των νικητών παικτών, ως ακολούθως: Players 9>20 21>30 31>40 41>50 51>60 61>80 81> > % 45% 40% 36% 32% 30% 26% 25,0% 2 30% 28% 27% 25% 23% 22% 19% 17,0% 3 20% 17% 17% 15% 17% 16% 14% 13,5% 4 10% 10% 11% 12% 11% 11% 10,0% 5 6% 8% 8% 8% 9% 8,0% 6 5% 5% 6% 7% 6,5% 7 3% 4% 5% 5,0% 8 3% 4% 4,0% 9 3% 3,5% 10 2% 3,0% 11 2,5% 12 2,0% Η αύξηση των τυφλών στοιχηµάτων (blind bets) θα πραγµατοποιείται ανά εξήντα λεπτά (60 ) σύµφωνα µε τον Πίνακα Δοµής Στοιχηµάτων ως εξής:

6 Πίνακας Δοµής Στοιχηµάτων LEVEL SB BB ANTE ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ: ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα διαλλείµατα θα είναι δεκαπέντε (15 ) ή τριάντα (30 ) λεπτών, ανάλογα µε τις ανάγκες του διαγωνισµού, και θα πραγµατοποιούνται ανά δύο (2) επίπεδα Η πρώτη και η δεύτερη ηµέρα της τελικής φάσης θα ολοκληρωθούν στο ίδιο επίπεδο τυφλών στοιχηµάτων Για τη λήξη της πρώτης και της δεύτερης ηµέρας (ή και της τρίτης εάν χρειαστεί) του διαγωνισµού, θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: Ο Υπεύθυνος του Διαγωνισµού θα σταµατήσει το ρολόι δεκαπέντε (15) λεπτά πριν το τέλος του επιπέδου. Θα ζητηθεί το µικρό υποχρεωτικό στοίχηµα του πρώτου διαθέσιµου

7 τραπεζιού να διαλέξει µια κάρτα από το τρία (3) έως το επτά (7) και από την κάρτα θα προκύψει ο αριθµός των χεριών που θα παιχτούν για την ολοκλήρωση της ηµέρας. Το νούµερο θα ανακοινωθεί σε όλους τους ενεργούς παίκτες και θα ισχύσει από το επόµενο χέρι Η λήξη της τρίτης ηµέρας θα συµβεί µόλις µείνουν δέκα (10) ενεργοί παίκτες στο παιχνίδι (ή λιγότεροι, σε περίπτωση που αποκλειστούν ταυτόχρονα). Το ρολόι του τουρνουά θα σταµατήσει και την τελευταία ηµέρα θα συνεχίσουν από εκεί που σταµάτησε, διατηρώντας τις θέσεις τους. Αν µέχρι το τέλος του ένατου επιπέδου εκείνης της ηµέρας δεν έχει ικανοποιηθεί ο παραπάνω όρος, τότε θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 5.13 του παρόντος κανονισµού, και ο διαγωνισµός θα συνεχιστεί την εποµένη Την τελευταία ηµέρα του διαγωνισµού για τον καθορισµό των θέσεων καθώς και για το δείκτη του dealer (dealer button) θα πραγµατοποιηθεί καινούρια κλήρωση Μετά το τέλος της κάθε ηµέρας οι συµµετέχοντες, αφού µετρήσουν τις µάρκες τους, τις τοποθετούν σε ειδική σακούλα όπου αναγράφονται τα στοιχεία του παίκτη και η ποσότητα των µαρκών και µεταφέρονται προς φύλαξη. Πριν την έναρξη της τρίτης ηµέρας του διαγωνισµού, οι µάρκες επανατοποθετούνται στη θέση του κάθε συµµετέχοντα. Ο παίκτης είναι υπεύθυνος να ανοίξει τη σακούλα και αν θέλει να τις µετρήσει πριν την επανέναρξη του διαγωνισµού. Ο παίκτης είναι υπεύθυνος για τη σωστή καταµέτρηση και καµία διεκδίκηση δε θα γίνει δεκτή Την τρίτη ηµέρα του διαγωνισµού οι παίκτες υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο τέλεσης του διαγωνισµού δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την προκαθορισµένη ώρα έναρξης Τις ηµέρες του διαγωνισµού, στις οποίες ο παίκτης έχει προκριθεί από προηγούµενη ηµέρα, αν αυτός δεν καταλάβει τη θέση που του έχει οριστεί, οι µάρκες του τοποθετούνται σε αυτήν, η δε σακούλα ανοίγεται παρουσία εκπροσώπου της εταιρείας και µετά την επανέναρξη του παιχνιδιού όλα τα αρχικά, τυφλά και υποχρεωτικά στοιχήµατα αφαιρούνται για κάθε γύρο στοιχηµάτων και προστίθενται στο ποτ. Η θέση του παίκτη στο τραπέζι λαµβάνει φύλλο, το οποίο χάνει (fold) µόλις ολοκληρωθεί το µοίρασµα, η θέση του παίκτη διατηρεί όλα τα δικαιώµατα της, ωσάν ο παίκτης αυτός να ήταν εξαρχής παρόν στο τραπέζι. 6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 6.1. Για την εγγραφή τους, οι υποψήφιοι συµµετέχοντες µπορούν να λαµβάνουν την Αίτηση Συµµετοχής για το διαγωνισµό από την Υποδοχή του Poker Room. Κατόπιν συµπλήρωσής της, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να καταβάλλουν το χρηµατικό ποσό συµµετοχής και το τέλος εγγραφής στο Κεντρικό Ταµείο του Καζίνο το αργότερο έως και δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την έναρξη του διαγωνισµού, µε την προϋπόθεση διαθεσιµότητας θέσεων Οι υποψήφιοι συµµετέχοντες στην τελική φάση µπορούν να καταθέσουν το χρηµατικό ποσό συµµετοχής και το τέλος εγγραφής στον τραπεζικό λογαριασµό της Εταιρείας υπ αρ. 091/ / IBAN: GR που διατηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η κατάθεση θα πρέπει να γίνεται µέχρι δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη του διαγωνισµού εάν γίνει µέσω Εθνικής Τραπέζης και τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες εάν γίνει µέσω άλλης τράπεζας. Το αποδεικτικό κατάθεσης αναγράφοντας επ αυτού το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, την ηµεροµηνία γέννησης, τα στοιχεία επικοινωνίας, τον αριθµό κάρτας µέλους εάν υπάρχει, και την

8 ηµέρα του διαγωνισµού που αφορά θα αποστέλλεται µέσω τηλεοµοιότυπου (fax) στο ή µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) στη διεύθυνση Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι πελάτες του Καζίνο θα πρέπει να βρίσκονται εντός του χώρου τουλάχιστον µια (1) ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισµού, ώστε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της εγγραφής τους αλλιώς η αίτηση τους θα είναι άκυρη, τα δε χρήµατα θα τους επιστραφούν µέσω τραπεζικού λογαριασµού. Αν οι υποψήφιοι δεν πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για την είσοδο τους στους χώρους του Καζίνο, τα χρήµατα θα τους επιστραφούν µέσω τραπεζικού λογαριασµού Η διεξαγωγή του διαγωνισµού, γίνεται, αποκλειστικά, µε τη χρήση µαρκών τουρνουά (tournament chips) Η αποδοχή των αιτήσεων συµµετοχής θα πραγµατοποιείται µε σειρά προτεραιότητας Η κάθε αίτηση συµµετοχής είναι αυστηρά προσωπική και δεν µπορεί να µεταβιβαστεί σε άλλον υποψήφιο Για την περίπτωση ακύρωσης συµµετοχής στο διαγωνισµό θα τηρείται λίστα αναµονής έως (10) δέκα ατόµων και η θέση θα καλύπτεται από τα άτοµα της λίστας αναµονής µε σειρά προτεραιότητας. Οι υποψήφιοι στη λίστα αναµονής θα πρέπει να προσέλθουν στην Υποδοχή του Poker Room έως και τριάντα (30) λεπτά προ της ενάρξεως του διαγωνισµού προκειµένου να διατηρήσουν τη θέση τους στη λίστα αναµονής Εάν ένας υποψήφιος έχει καταβάλλει το χρηµατικό ποσό συµµετοχής (entry stake) και το τέλος εγγραφής (tournament registration fee) για τον διαγωνισµό και δεν επιθυµεί να συµµετάσχει, οφείλει να ενηµερώσει το καζίνο τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, το καζίνο θα επιστρέψει τόσο το χρηµατικό ποσό συµµετοχής (entry stake) όσο και το τέλος εγγραφής (tournament registration fee). Εάν ο συµµετέχων ενηµερώσει σε λιγότερο από είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της ενάρξεως του διαγωνισµού, το καζίνο θα επιστρέψει στον υποψήφιο συµµετέχοντα µόνο το χρηµατικό ποσό συµµετοχής (entry stake), ενώ το τέλος εγγραφής (tournament registration fee) θα παραµείνει στο κουτί φύλαξης γκανιότας. Το τέλος εγγραφής (tournament registration fee) θα επιστρέφεται στον υποψήφιο συµµετέχοντα µόνο εάν και εφόσον η θέση του καλυφθεί από άλλον υποψήφιο που επιθυµεί να συµµετάσχει στο διαγωνισµό Κάθε παίκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του χεριού του και την ορθή συµµετοχή του στο παιχνίδι Ο διαγωνισµός θα αφορά παιχνίδι No Limit Texas Hold em Η παρτίδα ξεκινά µε το µάζεµα (για ανακάτεµα) όλων των καρτών του παιχνιδιού από τον κρουπιέρη. Κάθε αύξηση στοιχήµατος που επισηµαίνεται από το Μηχανογραφικό Σύστηµα Διαχείρισης του διαγωνισµού θα πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση της παρτίδας που βρίσκεται σε εξέλιξη Οι µάρκες του κάθε παίκτη, παραµένουν στο τραπέζι, µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι η µεγαλύτερη αξία πιο εµφανή και να τις βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι παίκτες. Αυτό πρέπει να συµβαίνει, µέχρι να ολοκληρωθεί η κάθε περίοδος παιχνιδιών από την οποία ένας

9 παίκτης αναδεικνύεται νικητής. Το καζίνο διατηρεί το δικαίωµα να αποµακρύνει µάρκες που εσκεµµένως έχει αποκρύψει παίκτης Οι παίκτες που είναι ενεργοί σε κάποιο χέρι έχουν το δικαίωµα να ρωτήσουν το ποσό των µαρκών που διαθέτει κάποιος άλλος ενεργός παίκτης στο ίδιο χέρι. Αν κάποιος παίκτης δεν επιθυµεί να απαντήσει προφορικά σε ένα τέτοιο αίτηµα, ο dealer θα µετρήσει τις µάρκες του παίκτη και θα απαντήσει στην ερώτηση Σε περίπτωση που όλοι οι παίκτες που συµµετάσχουν στο χέρι προβούν σε ενέργεια allin και δεν υπάρχουν πλέον περαιτέρω πονταρίσµατα, είναι υποχρεωτική η εµφάνιση των καρτών όλων των παικτών προκειµένου να συνεχιστεί το µοίρασµα των κοινών καρτών Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του ίδιου χεριού, δύο (ή και περισσότεροι) παίκτες του ιδίου τραπεζιού, αποκλειστούν από το παιχνίδι, οι θέσεις που αυτοί καταλαµβάνουν, στην κατάταξη του διαγωνισµού είναι, βαθµολογικά, ανάλογες του µεγέθους (του ύψους) της µπάνκας µαρκών που κατείχαν, πριν την έναρξη του συγκεκριµένου χεριού (αυτού κατά τη διάρκεια του οποίου αποκλείστηκαν Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του ίδιου χεριού, δύο παίκτες διαφορετικών τραπεζιών, αποκλειστούν από το παιχνίδι, αυτοί καταλαµβάνουν στην κατάταξη του διαγωνισµού, την ίδια βαθµολογικά θέση, ανεξάρτητα του µεγέθους (του ύψους) της µπάνκας µαρκών που κατείχαν, πριν την έναρξη του συγκεκριµένου χεριού (αυτού κατά τη διάρκεια του οποίου αποκλείστηκαν) Όταν ο αριθµός των παικτών που έχουν αποµείνει, σε δύο ή περισσότερα τραπέζια του ιδίου διαγωνισµού, υπερβαίνει σε πλήθος κατά ένα παίκτη, τον αριθµό των παικτών που από τους όρους του διαγωνισµού, έχει ορισθεί, ότι θα µοιραστούν το έπαθλο, είτε ισοµερώς µεταξύ τους, είτε ανάλογα µε το σύνολο των πόντων (µονάδων) των µαρκών του διαγωνισµού, που καθένας κατέχει µε τη λήξη του διαγωνισµού, ο dealer κάθε τραπεζιού υποχρεούται να µοιράζει τις κάρτες κάθε χεριού στο τραπέζι του ταυτόχρονα µε τον dealer ή τους dealer του άλλου ή των άλλων τραπεζιών (hand for hand) Κατά τη διαδικασία της αποµάκρυνσης από το τραπέζι των µαρκών µε τη µικρότερη αξία σε πόντους (διαδικασία race off), ο κάθε παίκτης λαµβάνει, κατά µέγιστο, µία µάρκα. Η διαδικασία αρχίζει από τον πρώτο παίκτη στα αριστερά του δείκτη του dealer και περιλαµβάνει όλους τους παίκτες Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να αποµακρύνονται από το τραπέζι, έως ότου ο κρουπιέρης ολοκληρώσει την αρχική µοιρασιά. Ο κρουπιέρης εφόσον τελειώσει την αρχική µοιρασιά και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, θα µαζέψει τα φύλλα των παικτών στις θέσεις όπου οι παίκτες δεν κάθονται. Εάν υπάρχουν υποχρεωτικά και τυφλά στοιχήµατα, αυτά συλλέγονται και τοποθετούνται στο ποτ Για τη διασφάλιση της οµαλής διεξαγωγής, το καζίνο έχει δικαίωµα να µετακινήσει τους παίκτες από το ένα τραπέζι στο άλλο, ώστε να διατηρήσει την ισορροπία ανάµεσα στα τραπέζια µε την ακόλουθη διαδικασία: Σε περίπτωση που ο αριθµός των ενεργών τραπεζιών είναι παραπάνω από τέσσερα (4), η διαφορά δύο παικτών, από τραπέζι σε τραπέζι, είναι αποδεκτή. Εάν ο αριθµός των ενεργών τραπεζιών είναι έως και τέσσερα (4) τραπέζια η διαφορά αυτή µεταξύ των τραπεζιών εξισορροπείται, όταν αυτό είναι εφικτό. Επίσης για τον ανώτερο λόγο, το

10 καζίνο έχει δικαίωµα να σταµατήσει το παιχνίδι στο τραπέζι µε τους λιγότερους παίκτες, έως ότου να ολοκληρωθεί η µετακίνηση Ο κάθε παίκτης έχει δύο (2) λεπτά στη διάθεσή του για να ενεργήσει. Με την πάροδο αυτού του διαστήµατος, οποιοσδήποτε παίκτης του τραπεζιού, ενεργός ή όχι, έχει το δικαίωµα να ζητήσει «χρόνο». Ο παίκτης, του οποίου είναι σειρά να ενεργήσει, θα έχει επιπλέον ένα (1) λεπτό για να αποφασίσει. Εάν και µετά το ένα (1) λεπτό δεν έχει αποφασίσει, θα γίνει αντίστροφη µέτρηση δέκα (10) δευτερολέπτων. 7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 7.1. Για την εγκυρότητα της συµµετοχής σας, θα πρέπει την ηµέρα του τουρνουά να παραδώσετε στον dealer την απόδειξη συµµετοχής που είχατε από την ηµέρα της εγγραφής σας, εφόσον ανακοινωθεί το τραπέζι και η θέση σας Οι τηλεφωνικές κρατήσεις δεν είναι αποδεκτές Εάν διαπιστωθεί ότι κάποιος υποψήφιος παίκτης έχει παραχωρήσει τη θέση του σε κάποιον άλλο, τότε θα αποκλείεται από το διαγωνισµό. Το χρηµατικό ποσό συµµετοχής (entry stake) και το τέλος εγγραφής (tournament registration fee) θα παραµείνουν στο ποτ και στο κουτί φύλαξης γκανιότας. Η συµµετοχή στον διαγωνισµό προϋποθέτει την αυτοπρόσωπη εµφάνιση των παικτών καθ όλη την διάρκεια, αποκλειόµενης της αντικατάστασης τους µε οποιοδήποτε τρόπο από άλλον παίκτη Δεν θα επιτρέπεται η παραµονή θεατών ή αποκλεισµένων παικτών στο Poker Room όσο διαρκεί ο διαγωνισµός Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν κινητό τηλέφωνο, για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του παιχνιδιού. Η παράβαση αυτή, δηλαδή η χρήση κινητού τηλεφώνου, θα έχει ως αποτέλεσµα την ακύρωση όλων των φύλλων του παίκτη, την παραµονή στο ποτ όλων του των στοιχηµάτων (συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεωτικών και των τυφλών) και µπορεί να οδηγήσει στην αποχώρησή του από το παιχνίδι Απαγορεύεται η πώληση ή αγορά µαρκών τουρνουά µεταξύ των παικτών. Όποιος παίκτης εντοπιστεί να παραβιάζει αυτό τον κανόνα αποκλείεται απευθείας από το τουρνουά, το υπόλοιπο των µαρκών του αποσύρεται από το διαγωνισµό και το τέλος εγγραφής παραµένει στο κουτί φύλαξης γκανιότας Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού, οι παίκτες δεν επιτρέπεται να: 1. καταλαµβάνουν θέση διαφορετική από εκείνη που επελέγη ή/και υπεδείχθη από το Καζίνο 2. προσβάλουν φραστικά ή να ασκούν σωµατική βία προς υπάλληλο του Καζίνο ή προς τρίτο άτοµο 3. ενεργούν εκτός σειράς 4. αποκαλύπτουν κλειστές κάρτες, πριν από κάθε ενέργεια 5. αποκρύπτουν κλειστές κάρτες, όταν, προβλέπεται, ότι οφείλουν να τις εµφανίσουν 6. ενεργούν µε πρόθεση την αποµάκρυνση µίας ή περισσότερων καρτών από το τραπέζι

11 7. ενεργούν µε πρόθεση την αποφυγή πληρωµής τυφλού στοιχήµατος, όταν µετακινούνται προς ένα τραπέζι, για την εξισορρόπησή του (το/ τα τυφλά στοιχήµατα που δεν τοποθετήθηκαν, καταβάλλονται και τοποθετούνται στο επόµενο ποτ ως ανενεργά χρήµατα) 8. µη µεταβαίνουν άµεσα σε υποδειχθέν τραπέζι, για την εξισορρόπησή του 9. επικοινωνούν ή συνεργάζονται µεταξύ τους ή µε άλλα άτοµα, µε οποιοδήποτε τρόπο, µε σκοπό να επηρεάσουν το αποτέλεσµα του παιχνιδιού 10. παραβαίνουν τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισµού ή να συµπεριφέρονται, γενικώς, αντικανονικά και µε τρόπο επιβλαβή για την οµαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού Οι παραβάσεις αυτές θα έχουν ως συνέπεια, κατά την κρίση του Καζίνο, την προφορική προειδοποίηση των παραβατών ή την αποβολή τους από έναν ή περισσότερους γύρους του παιχνιδιού ή την αποβολή τους από το τραπέζι για συγκεκριµένο (και προοδευτικά αυξανόµενο) χρονικό διάστηµα, [που επιφέρει την παραµονή στο ποτ όλων τους των στοιχηµάτων (συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεωτικών και των τυφλών)] ή, τέλος, τον αποκλεισµό τους από το διαγωνισµό και την επιβολή αποχώρησής τους από το παιχνίδι 7.9. Όταν ένας συµµετέχοντας αποβληθεί χάνει τον δικαίωµά του στις εναποµείνασες µάρκες του οι οποίες θα αφαιρούνται από τη συνέχεια του διαγωνισµού Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό συναινούν εκ προοιµίου στη χρησιµοποίηση της φωτογραφίας και του ονόµατός τους σε δηµοσιεύµατα και διαφηµίσεις που έχουν εγκριθεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε., σε περίπτωση που αναδειχτούν νικητές Οι παρόντες όροι του διαγωνισµού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Καζίνο και στο χώρο Επιτραπέζιων Παιγνίων στο καζίνο Η ενηµέρωση των υποψηφίων για τους όρους του διαγωνισµού γίνεται αποκλειστικά µε προσωπική τους ευθύνη Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δια της συµµετοχής τους αποδέχονται ότι οι προϋποθέσεις των όρων του παρόντος ελέγχονται αποκλειστικά από την επιχείρηση Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό αποδέχονται το δικαίωµα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. να ακυρώσει το διαγωνισµό, να παρατείνει αυτόν ή να αλλάξει και να τροποποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισµού, όταν και όποτε το κρίνει αναγκαίο Σε περίπτωση που επικρατούν δυσµενείς καιρικές συνθήκες ή το καζίνο είναι κλειστό, για οποιονδήποτε λόγο, ο διαγωνισµός είτε θα µαταιωθεί είτε θα διεξαχθεί σε άλλη ηµεροµηνία και ώρα, που θα αποφασίσει η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε Η κατακύρωση του διαγωνισµού από τους παρευρισκόµενους εκπροσώπους της ΕΚΠ, είναι οριστική και δεν επιδέχεται αµφισβητήσεων Πλήρεις όροι του διαγωνισµού έχουν κατατεθεί στην συµβολαιογράφο Αθήνας Ελλη Καλιτσουνάκη του Εµµανουήλ ( Λ. Αλεξάνδρας 194, Αθήνα). ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.