OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013"

Transcript

1 OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ÔÉÌÇ: 17,OO ISSN ΝΕΑ ΥΛΗ ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑ ΕΝΘΕΤΑ # 09 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Χ. Θεοχάρης Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κάθε μήνα η υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών αλλά μόνο για τα έσοδα ΑΡΘΡΟ Νέα Διαδικασία Διοικητικής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών για πράξεις που εκδίδονται από 01/08/2013 και μετά (ΑΡΘΡΟ 70 Β Κ.Φ.Ε.) - ΑΠΟΨΕΙΣ. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΨΙΑΥΤΗΣ, Επίτιμος Γενικός Δ/ντής Υπ. Οικονομικών ΑΡΘΡΟ Η Φορολογία του Εισοδήματος. Μια άγνωστη πλευρά της Ελληνικής Γραφειοκρατίας (Μέρος Α ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ, Επίτιμος Οικονομικός Επιθεωρητής + Τα ΘΕΛΩ ενός Διευθυντή HR ΑΡΘΡΟ Εργόσημο - Διατάξεις & Ερμη νείες Ν.3863/2010, Ν.3996/2011 και Ν.4144/2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Οικονομολόγος MSc, Στέλεχος Υπ. Εργασίας ΑΡΘΡΟ Οικειοθελείς Παροχές: Δέσμευση ή Διευθυντικό Δικαίωμα Πως θα επιτευχθεί η Ανάπτυξη ΑΡΘΡΟ Τα αίτια της Παγκόσμιας Κρίσης και το Ελληνικό Αδιέξοδο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Παν. Μακεδονίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ, Υποψήφιος Διδάκτορας Παν. Μακεδονίας MANAGEMENT RULES Η Εφηβεία του Ελληνικού Management ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Ε.Π.Ε.

2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΔΡΙΜΤΖΙΑ Οικονομολογος Τα "ΘΕΛΩ" ενός Διευθυντή HR ΑΥΓΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ HR Manager του ομίλου Swarovski Hellas Διευ θύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Βιομηχανίας χάρτου και απορρυπαντικών Ευρω χαρτική Α.Ε.Β.Ε. Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. Οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και η ορθή χρήση τους είναι το κλειδί της επιτυχίας ενός οργανωμένου τμήματος HR ΗΔιοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού περιλαμβάνει την προσέλκυση, επιλογή, ανά - πτυξη, αξιοποίηση και προσαρμογή των ανθρωπίνων πόρων στον εργασιακό χώρο με σκοπό την αύξηση της εργασιακής τους ικανοποίησης και της αποτελεσμα τικότητας των επιχειρήσεων. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια πληθώρα σύνθετων ζητημάτων, δεδομένου ότι η παγκοσμιοποίηση, η οικονομική αστάθεια και οι τρέχουσες ανταγωνιστικές πιέσεις δη - μιουργούν ένα σύνολο αλλαγών, προκλήσεων και ευκαιριών. Σε αυτό το ανταγωνιστικό και ασταθές περιβάλλον οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουρ γή - σουν πιο αποδοτικά. Οι άνθρωποι θεωρούνται πλέον το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης και αντι - μετωπίζονται περισσότερο ως οι βασικοί πόροι για κέρδος και επιτυχία παρά ως κόστος. Η ανα γνώ ριση της σημασίας του ανθρώπινου δυναμικού ως κύριου συντελεστή μπορεί όχι μόνο να βοηθήσει στην επιτυχία, αλλά να πρωτοστατήσει με νέες ιδέες και πρωτοβουλίες στην αντι - μετώπιση της κρίσης, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η διαχείρισή του είναι επιτυχής. Η επι - χεί ρηση, μέσω των πολιτικών της, πρέπει να συνδέσει τα σχέδια και τις δράσεις της με την οργά νωση του εργατικού δυναμικού της. Συνεπώς, η δύναμη κάθε επιχείρησης βρίσκεται στο Ανθρώπινο Δυναμικό της! Έτσι, ο διευ - θυ ντής HR μιας επιχείρησης θεωρείται πλέον, ένας βασικός παράγοντας της εξέλιξης της επιχείρησης. Όσον αφορά τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και την αυτομα το ποίη ση των διαδικασιών του τμήματος HR, η κα Δήμη τρα Κοντρογιάννη, Διευ θύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Βιομηχανίας χάρτου και απορρυπαντικών Ευρω - χαρτική Α.Ε.Β.Ε., σημειώνει «Το μεγαλύτερο μέρος των συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που είναι διαθέσιμα σήμερα στην αγορά παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις για την αυτοματοποίηση και τη διαχείριση των Ανθρώπινων πόρων. Αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες που μας προσφέρει το πολυσχη μα τι κό λογισμικό μισθοδοσίας που έχουμε επιλέξει εμείς στην επιχείρησή μας πρω τίστως εξα - σφαλίσαμε την άρτια και αξιόπιστη σωστή εκτέλεση της μισθοδοσίας, καθώς και όλων των απαραίτητων πλη ροφοριών για την έκδοσή της και την άρτια επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων τμημάτων. Οι πληροφορίες διοχετεύονται άμεσα στους εμπλεκό μενους, ολοκληρω μένες με σαφήνεια και έγκαιρα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίσαμε την αυτοματο ποίη ση αρκετών διαδικασιών, ενισχύσαμε την εταιρική ευθύ νη και κυρίως καταφέραμε να αλλάξουμε «προ βλη ματι κές νοοτροπίες» ετών». Το Τμήμα HR της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., εξηγεί ο κος Θωμάς Χρήστου, Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, διαχειρίζεται θέματα που αφορούν στις ανάγκες και πλέον εργαζόμενων. Διαφορετικές συμβάσεις, ωρά ρια και είδος εργασίας, μισθολογικές ανάγκες του προ σωπι - κού σε συνδυασμό με τις διάφορες γραφειοκρα τι κές υποχρεώσεις προς δημόσιους φορείς δημιουργούν ένα τεράστιο όγκο εργασιών. Επιπλέον, οι συνεχείς αλ λα γές στην εργατική νομοθεσία αποτελούν κάποιους από τους καθημερινούς γρίφους που καλείται να «λύσει» το δυναμικό του τμήμα τος για την ορθή, σύννομη και απο τελεσματική διαχείριση ανθρώπινων πόρων. 980

3 Οι συνεχείς αλλαγές στην εργατική νομοθεσία αποτελούν κάποιους από τους καθημερινούς γρίφους που καλείται να «λύσει» το δυναμικό του τμήματος για την ορθή, σύννομη και αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινων πόρων Οι ανάγκες για ένα «custom made» πρόγραμμα HRM το οποίο μάλιστα θα περιελάμβανε όλες τις ενότητες που διαχειρί ζεται ένα σύγχρονο τμήμα HR (μι σθοδοσία, ωρο - μέ τρηση, εκπαί δευ ση & αξιολόγηση προ σω πικού, διαχεί - ριση βιο γρα φικών) και θα παρείχε αυτο μα τοποιημένες διαδικασίες ήταν όχι μόνο κάτι ζητούμενο, αλλά κυρίως απαραίτητο. Standards όπως άμεση έκδοση και υπολο γι - σμός μισθο δο σίας, μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, αποτελε σμα τική διαχείριση της αξιολόγησης και εκπαί δευ - σης προσωπικού, υποστήριξη των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας με διαφορετικές εκτυπώσεις και στατιστικά στοι χεία, ήταν οι παράμετροι που λάβαμε υπόψη μας για την ανάπτυξη της ιδανικής πλατφόρμας. Η κα Αυγή Αποστολάτου, HR Manager του ομίλου Swarovski Hellas, λέει «Η Swarovski Ελλάς υποστηρίζεται από τη Swarovski σε ομιλικό επίπεδο με μια σειρά συστη - μά των για την διαδικασία People Review και Πλάνων Δια - δοχής της εταιρείας, καθώς και για την καταχώρηση στοι - χείων και παρακολούθηση του κύκλου ζωής των εργαζο - μένων ξεκινώντας από την πρόσληψη έως και την αποχώ - ρησή τους, όταν αυτή συμβαίνει. Σημαντική συμβο λή στην οργάνωση των διαδικασιών έχει και εσωτερικός διαδι - κτυακός ιστότοπος στον οποίο είναι εφικτή η ανάρ τηση Οργα νωτικών Δομών και άλλων σχετικών με το HR πλη - ρο φοριών, όπως και η παρακολούθηση πορείας έργων». Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει τη συνοχή της εργασιακής ομάδας, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την επίτευξη στόχων της και την παραγωγικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού οφείλει να ορίσει αυτούς τους τρόπους που θα Βελτιώσουν το Εργασιακό κλίμα, εξηγεί η κα Δήμητρα Κοντρογιάννη. Και προσθέτει: «Η βιωσιμό τητα των επιχειρήσεων αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέ ρος του τρόπου που διοικούν το Ανθρώπινο Δυναμικό τους. Προκειμένου η επιχείρηση να βελτιώσει τη συνοχή της εργα σιακής ομάδας του τμήματος ΗR, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την επίτευξη στόχων της και την παραγωγικό - τητα του Ανθρώπινου Δυναμικού της, οφείλει να ορίσει αυτούς τους τρόπους που θα Βελτιώσουν το Εργασιακό κλίμα. Η προσπάθεια για την ανάδειξή τους πρέπει να είναι καθημερινή και συνεχής. Τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού μπορούν αναμφι σβή - τητα να αποτελούν μοχλό ανάπτυξης καθώς καθημε ρι νά καλούνται να δίνουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Θα πρέπει να εξετάζουν κάθε καινοτόμα πρόταση, να την διαχειρίζονται συστηματικά και να φροντίζουν να την αναπτύσσουν. Να παρέχονται όλα τα απαιτούμενα «εργαλεία» για την επιτυχία. Ο σχεδιασμός και η θέσπιση συστήματος κινήτρων και αντικινήτρων με νόημα και συνέπειες για την καριέρα των εργαζομένων είναι ένας τρόπος βελτίωσης». Στη συνέχεια η κα Αυγή Αποστολάτου αναφέρει τις δράσεις καινοτομίες που θεωρεί ότι είναι χρήσιμες για την βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων που απαρτίζουν ένα τμήμα HR. Σε πρώτη φάση είναι απα ραί - τητα εργαλεία που αφορούν στη διαχείριση των βιογραφι - κών υποψηφίων. Επίσης, ψυχομετρικά και άλλα εργαλεία που υποστηρίζουν τα στελέχη HR να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις αναφορικά με την επιλογή αλλά και την ανά - πτυξη των ανθρώπων. Η καθημερινότητα ενός τμήματος HR μπορεί να βελτιωθεί μακράν με τη χρήση της τεχνολο - γίας και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για την προ - σέλ κυ ση και επιλογή ανθρώπων (π.χ. συνέντευξη μέσω Skype, κ.λπ.), αλλά ακόμη περισσότερο σε θέματα αυτο - 981

4 διαχείρισης των εργαζομένων μειώνοντας έτσι το χρόνο που αφιερώνεται σε απάντηση αιτημάτων, ερωτήσεων, απο ριών καθημερινής ρουτίνας. Είναι απαραίτητο ο εργαζόμενος του τμήματος HR να νιώθει τη σιγουριά πως όλα τα αρχεία είναι σωστά ταξι νο - μημένα και μπορεί να έχει άμεση και γρήγορη πρόσβαση, τονίζει ο κος Θωμάς Χρήστου. Πρέπει να νιώθει τη σιγου - ριά μιας εφαρμογής που μπορεί να προσφέρει με ασφά - λεια άμεση εύρεση και γρήγορη επεξεργασία. Επίσης, πρέπει να έχει πάντα χρόνο για την επιμόρφωσή του σε θέματα όπως η εργατική νομοθεσία και η παρακολού θη - ση όλων των εξελίξεων στο εργατικό πλαίσιο. Ακόμη, η πα ροχή στατιστικών στοιχείων, οι δείκτες διοίκησης αν - θρώ πινου δυναμικού καθώς και σχετικά γραφήματα-πα - ρου σιάσεις θα διευκόλυναν, καθώς είναι στοιχεία που ζητούνται τακτικά από τις διάφορες διευθύνσεις της εται - ρείας. Σχετικά με την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας στην επικοινωνία των εργαζομένων με το τμήμα HR, ο κος Θωμάς Χρήστου λέει ότι οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και η ορθή χρήση τους είναι το κλειδί της επιτυχίας ενός οργανωμένου τμήματος HR. Ιδιαίτερα σε μια εταιρεία σαν τη δική μας με μεγάλη διασπορά (244 καταστήματα), η τεχνολογία και κάθε είδους εργαλείο που ενισχύει τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στους εργαζόμενους αποτελούν προτεραιότητά μας. Τα δύο τελευταία έτη, λόγω των συγκυριών που βιώ - νουν, όλοι οι Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού κα λού - νται να αντιμετωπίσουν μια τεράστια πρόκληση, λέει η κα Δήμητρα Κοντρογιάννη. Για το πώς μπορεί να ελαχιστοποιηθεί η γραφειοκρατία στην επικοινωνία των εργαζομένων με το τμήμα HR ση μειώνει ότι καταρχάς θα πρέπει να πείσουν τις Διοικήσεις ότι δεν είναι η «θέση τους» πολυτέλεια και κυρίως να λει τουργήσουν και να προσαρμοστούν με τη νέα τάξη πραγ μάτων που προβλέπουν ελαχιστοποίηση των Ανθρώ πινων Πόρων. Ο σχεδιασμός και η θέσπιση συστήματος κινήτρων και αντικινήτρων με νόημα και συνέπειες για την καριέρα των εργαζομένων είναι ένας τρόπος βελτίωσης 982

5 Η καθημερινότητα ενός τμήματος HR μπορεί να βελτιωθεί μακράν με τη χρήση της τεχνολογίας και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για την προσέλκυση και επιλογή ανθρώπων ΑΥΓΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμόσουν στην καθη μερι νό - τητά τους νέες μεθόδους επικοινωνίας με τους εργα ζόμε - νους και να αναπτύξουν κλίμα απολύτου εμπιστοσύ νης σε ότι αφορά τον ορισμό νέων διαδικασιών που θα ελαχιστο - ποιή σουν την γραφειοκρατία όχι όμως εις βάρος της ποιό - τητας των υπηρεσιών τους. Ένα σωστά δομημένο σχεδιαστικά λογισμικό (HRMS) μπο - ρεί να αποτελέσει το βασικό όπλο για τη μείωση της γρα - φειο κρατίας, πρωτίστως γιατί μειώνει τις λειτουργικές δα - πά νες μέσω της αυτοματοποίησης βασικών διαδικα σιών HR και σε δεύτερη φάση γιατί δίνει ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα διαχείρισης. Προσαρμόζοντάς το, η κάθε επιχείρηση στις ανάγκες της, η καθημερινότητα των στελεχών του τμήματος Αν θρώ πι - νου Δυναμικού γίνεται σαφώς ευκολότερη και πιο ποιο - τική. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στις Διευ - θύν σεις Ανθρώπινου Δυναμικού για πιο δημιουργικές πτυ - χές της εργασίας τους. Πάνω στο ίδιο θέμα η κα Αυγή Αποστολάτου δίνει την απάντησή της με δύο λέξεις: intranet και σύστημα αυτο - διαχείρισης. Ερωτώμενοι αν ήταν στη θέση ενός απλού εργαζόμε νου ποια θα ήταν τα «θέλω» τους από την Διαχείριση Ανθρώ - πινου Δυναμικού, ο καθένας δίνει την δική του απάντηση. Ο κος Θωμάς Χρήστου αναφέρει ότι όλοι μας έχουμε περάσει από τη θέση του απλού εργαζόμενου και τα «θέλω» μας ήταν τα ίδια. Η ξεκάθαρη ενημέρωση και άμεση εξυπηρέτηση από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού καθώς και η δημιουργία και διατήρηση ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος εργασίας ήταν πάντα το ιδανικό που επιζητούσαμε σε ένα εργασιακό χώρο και αυτό που επιδιώκουμε ως τμήμα HR. Θα ήθελα να είχα όποια πληροφορία χρειάζομαι, τη στιγμή που τη ζητάω. Θα ήθελα να μου παρεχόταν συμ - βου λευτική (σε όποιον τομέα) που έχει νόημα, πρακτική εφαρμογή και την καταλαβαίνω, λέει η κα Αυγή Απο - στολάτου. Θα επιθυμούσα να μου διατυπωθεί με σαφήνεια ο επαναπροσδιορισμός των πρακτικών στην διαχείριση και διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, λέει η κα Δήμητρα Κοντρογιάννη. Να βρει τον τρόπο να κατανοήσω την κα τεύ - θυνση και τους στόχους της Επιχείρησης (εταιρική κουλ - τούρα), όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί με το νέο διαμορφωμένο κλίμα που επικρατεί στον εργασιακό τομέα. Το κυριότερο όμως που θα ήθελα, είναι να μου εμπνέει εμπιστοσύνη, να με κάνει να δρω προνοητικά, να είμαι ενεργοποιημένη και παραγωγική, δημιουργώντας ένα εργασιακό κλίμα που στηρίζεται στη διαφάνεια, την ειλι - κρί νεια την αντικειμενικότητα, με ανεπτυγμένο το αίσθημα δικαίου και με ίσες ευκαιρίες για όλους. Ένα σωστά δομημένο σχεδιαστικά λογισμικό (HRMS) μπορεί να αποτελέσει το βασικό όπλο για τη μείωση της γραφειοκρατίας 983

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ I N T E R H E L L A S Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργασία για Ασφαλιστική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ERP ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ EUROBANK» Φοιτήτρια : Μαρία Κατσιάνη Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Οι Κοινωνικοί Εταίροι, προσδοκούν από τον Μεσίτη Ασφαλίσεων, να αποτελέσει ένα καθοριστικό στρατηγικό τους σύμμαχο, που θα διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κινδύνους που απειλούν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ο ρόλος και η σύνδεσή της με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan»

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan» Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ-ΣΥΝΤΑΚΤHΣ ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 438 ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS,INFORMATIC AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού 0. Παρουσίαση 1. Γενικές Πληροφορίες 2. Περιεχόμενο 3. Δομή του Επιχειρηματικού 4. Πληροφορίες 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων 0.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΓΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 2 Περιεχόμενα 5 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 8 η εταιρία μας 8 Το όραμά μας 8 Η αποστολή μας 9 Οι αρχές και οι αξίες μας 10 Η φιλοσοφία μας 11 Με μια ματιά 12 Σημεία σταθμοί στην

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard: Θεωρητική Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή. στη Λιμενική Βιομηχανία

Balanced Scorecard: Θεωρητική Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή. στη Λιμενική Βιομηχανία Balanced Scorecard: Θεωρητική Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή στη Λιμενική Βιομηχανία Η εργασία αυτή υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση διπλώματος του: Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Ανακεφαλαιοποίηση. Κλάδος Αυτοκινήτου. Ενίσχυση Ιδίων Κεφαλαίων με 500 εκατ. ευρώ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Ανακεφαλαιοποίηση. Κλάδος Αυτοκινήτου. Ενίσχυση Ιδίων Κεφαλαίων με 500 εκατ. ευρώ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΤΕΥΧΟΣ 6ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «Να αναδείξουμε την Εθνική Ασφαλιστική ως την καλύτερη Εταιρία της αγοράς» Ανακεφαλαιοποίηση Ενίσχυση Ιδίων Κεφαλαίων με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA- TQM) ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IBCS Business College

IBCS Business College IBCS Business College ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Δρ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ 2012 Περιεχόμενα 1. Η έννοια του Μάνατζμεντ 3 2. Η έννοια της Ηγεσίας 6 2.1. Ποιος είναι ηγέτης; 8 2.2. Ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται;

Διαβάστε περισσότερα