Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας"

Transcript

1 Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ευστάθιος Ζωγόπουλος, Εκπαιδευτικός - Δρ Μηχανικός Ε.Μ.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Εισαγωγή Το σχολείο αποτελεί έναν κοινωνικοποιητικό θεσμό στο πλαίσιο του οποίου η νέα γενιά οικειοποιείται τα πολιτιστικά αγαθά και τα επιστημονικά επιτεύγματα της κοινωνίας. Ο μαθητής με τη σχολική κοινωνικοποίηση οικειοποιείται τις κοινωνικοπολιτιστικές αξίες, στάσεις και τύπους συμπεριφοράς, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η νοητική του ανάπτυξη και διευρύνονται οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους εταίρους της «παιδαγωγικής συνάντησης», δηλαδή στον εκπαιδευτικό και στους μαθητές και στους μαθητές μεταξύ τους. Η σχολική μονάδα ως εκπαιδευτικός οργανισμός θεωρείται ότι παρέχει μια σειρά υπηρεσιών, με κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση αυτών που δέχονται πρωταρχικά και άμεσα τις υπηρεσίες, δηλαδή των μαθητών. Μία σχολική μονάδα έχει όλα τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε υπηρεσία με πρώτο απ όλα την ετερογένεια (heterogeneous) που παρατηρείται σε σχέση για παράδειγμα με την παραγωγή ενός τυποποιημένου προϊόντος. Άλλα βασικά χαρακτηριστικά είναι: Η Έλλειψη Απτότητας (Intangibility) : Σε αντίθεση με τα φυσικά προϊόντα οι υπηρεσίες δεν είναι συνήθως απτές, που σημαίνει ότι πριν αγοραστούν δεν μπορούμε να τις δούμε, να τις ελέγξουμε, να τις αισθανθούμε κ.λπ. Για να μειωθεί αυτή η αβεβαιότητα, οι αγοραστές των υπηρεσιών ψάχνουν για στοιχεία και ενδείξεις που αφορούν την ποιότητα των υπηρεσιών. Τα στοιχεία από τα οποία αντλούνται οι επιρροές είναι ο τόπος, οι άνθρωποι, ο εξοπλισμός, το υλικό επικοινωνίας, τα σύμβολα και η τιμή στην οποία προσφέρεται κάθε υπηρεσία. Η Φθαρτότητα: (Perishability) : Mια υπηρεσία δεν αποθηκεύεται και επομένως δεν υπάρχει το χαρακτηριστικό της φθοράς που προκύπτει από την αποθήκευση των φυσικών προϊόντων αλλά υπάρχει το χαρακτηριστικό της φθοράς της υπηρεσίας που προκύπτει από την κάλυψη της με το σωστό τρόπο και τη σωστή χρονική στιγμή που υπάρχει η ζήτηση εξυπηρέτησης. Η Έλλειψη διαιρετότητας (Inseparability) : Οι υπηρεσίες συνήθως παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα, σε αντίθεση με τα φυσικά 37

2 προϊόντα που παράγονται και στη συνέχεια αποθηκεύονται, διανέμονται μέσω διαφόρων μεσαζόντων και καταναλώνονται αργότερα από τους αγοραστές. Ο παραγωγός και ο αποδέκτης της υπηρεσίας συναντούνται συνήθως για το τελικό αποτέλεσμα της υπηρεσίας και μπορούν με τη συμμετοχή τους να το επηρεάσουν. Η μεταβλητότητα (Variability) : Λόγω του ότι οι υπηρεσίες εξαρτώνται από το πού (τόπος), από ποιόν (άνθρωποι), από το πώς (μέσα και εξοπλισμός), το πόσο (τιμή) και πότε παρέχονται (χρόνος) είναι μεταβαλλόμενες. Οι αγοραστές είναι γνώστες της ύπαρξης αυτής της μεταβλητότητας και γι' αυτό συχνά επικοινωνούν με άλλους για τις υπηρεσίες που έλαβαν, συστήνοντας ή αποθαρρύνοντας τους να γίνουν αποδέκτες. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Σχολική Μονάδα Η σχολική μονάδα αποτελεί έναν αυτοτελή και αυτοδύναμο εκπαιδευτικό οργανισμό που έχει καθορισμένη αποστολή, επιδιώκει συγκεκριμένους στόχους και με την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της παράγει το άυλο αγαθό της γνώσης, για να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές και τις παιδαγωγικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Με μια κουλτούρα που ευνοεί τη συνεργατικότητα και την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, μπορεί να μετεξελιχθεί σε σημαντικό φορέα άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας επιφέρει μια ιδιαίτερη προσέγγιση στην επιστημονική σκέψη και πρακτική του management, η οποία έχει εφαρμογές και στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, η σχολική μονάδα αποτελεί ένα ολόκληρο κοινωνικό σύστημα, στο εσωτερικό του οποίου αναπτύσσονται σχέσεις αμφίδρομες ανάμεσα στα μέλη που το αποτελούν (διευθυντές, εκπαιδευτικούς, μαθητές, βοηθητικό προσωπικό σχολείου, γονείς, τοπική κοινωνία). Η ικανοποίηση των αναγκών όλων των «μελών» της σχολικής κοινότητας και ο στρατηγικός σχεδιασμός των δράσεων του εκάστοτε εκπαιδευτικού οργανισμού συνδέονται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς του. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ακολουθεί τη συστημική προσέγγιση για τη διαχείριση της σχολικής μονάδας. Με βάση τη συστημική θεωρία, κάθε σχολική μονάδα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα επιμέρους σύστημα του όλου εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, το οποίο βρίσκεται σε διαρκή αλληλεξάρτηση με άλλα συστήματα του εξωτερικού περιβάλλοντός του. Σε αυτό το ανοιχτό σύστημα της σχολικής μονάδας εισρέουν παραγωγικοί πόροι. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και διοικητικών δραστηριοτήτων της, οι 38

3 εισροές μετασχηματίζονται σε εκροές. Για την επίλυση των προβλημάτων της λειτουργίας της σχολικής μονάδας απαιτείται ορθολογική αξιοποίηση των υλικών και των άυλων πόρων της, με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι της. Έτσι, η μελέτη της λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας πρέπει να κινηθεί σε επίπεδα ελαχιστοποίησης κόστους (ποσοτικού και ποιοτικού) και μεγιστοποίησης οφέλους (ποσοτικού και ποιοτικού επίσης). Συνεπώς, απαιτείται αποτελεσματική διοίκηση της σχολικής μονάδας: προγραμματισμός δράσης, οργάνωση λειτουργίας, διεύρυνση της ανθρώπινης προσπάθειας και έλεγχος (αξιολόγηση) των αποτελεσμάτων της λειτουργίας της. Στη φιλοσοφία αυτή, όπου η δομή του σχολείου πρέπει να είναι απλή και ευέλικτη, ώστε το σύστημα διοίκησης να μπορεί να αντιμετωπίζει καίρια και αποτελεσματικά όποιες αλλαγές λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον, η εκπαιδευτική μονάδα θεωρείται ως ένα ανοιχτό σύστημα, όπου μαθητές, διδάσκοντες, προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό, υποδομές και εξοπλισμός αποτελούν συγχρόνως τις εισροές και τις εκροές της [1]. Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται η σχολική μονάδα ως σύστημα: Σχήμα 1: Η σχολική μονάδα ως ένα ανοιχτό σύστημα Ο προγραμματισμός σε μια σχολική (εκπαιδευτική) μονάδα ουσιαστικά αποτελεί τη διαδικασία καθορισμού των αντικειμενικών στόχων της μονάδας και του προσδιορισμού των μεθόδων επίτευξής τους. Οι αντικειμενικοί στόχοι της εκπαιδευτικής μονάδας μπορεί να είναι εσωτερικοί (αφορούν τη λειτουργία της) και εξωτερικοί (σχετίζονται με την ανταπόκριση της εκπαιδευτικής μονάδας στις απαιτήσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος, όπως η αγορά εργασίας, η τοπική κοινωνία, το εκπαιδευτικό σύστημα). Οι αντικειμενικοί στόχοι πρέπει να είναι μετρήσιμοι, 39

4 βεβαιώσιμοι, και να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες του οργανισμού, το περιβάλλον και τις αδυναμίες του. Ο προγραμματισμός (στρατηγικός και λειτουργικός), οριοθετεί την πορεία της σχολικής μονάδας. Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας ενός εκπαιδευτικού συστήματος όπως της χώρας μας, επηρεάζει άμεσα τον στρατηγικό προγραμματισμό, ενώ ο λειτουργικός προγραμματισμός μπορεί να εκτελείται χωρίς να υπάρχουν ισχυρές δεσμεύσεις. Η σχολική μονάδα είναι ένας θεσμοθετημένος οργανισμός, όπου διαπλέκονται τα δομικά με τα πολιτισμικά στοιχεία και πραγματώνονται οι στόχοι και οι επιδιώξεις του μέσα από την άμεση ή έμμεση αλληλεπίδραση των μελών του μεταξύ τους ή με άλλα άτομα της ευρύτερης κοινότητας [2]. Όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης επιτελούν τρεις βασικές λειτουργίες: τη γνωστική, την κοινωνική και την ιδεολογική. Ωστόσο, αυτές οι λειτουργίες σήμερα αμφισβητούνται. Είναι γεγονός ότι η εκπαιδευτική μονάδα δεν αποτελεί τη μόνη «πηγή» γνώσεων, όταν παράλληλα υπάρχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο, το απολυτήριο ή το πτυχίο που αποκτούν οι απόφοιτοι έχει σε μεγάλο βαθμό απαξιωθεί κοινωνικά αφού δεν εγγυάται το μέλλον τους και, ιδεολογικά, σε μια εποχή συνεχών μεταβολών και αμφισβήτησης, πλήττεται καίρια και ο θεσμός της εκπαίδευσης [3]. Η ανάγκη αναδιάρθρωσης του σχολείου στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών και τεχνολογικών αλλαγών είναι αναμφισβήτητη. Η μορφή του, η οργάνωσή του, τα μέσα του, το περιεχόμενό του, το προσωπικό του, η «κουλτούρα» του, οι διδακτικές πρακτικές του και τα αποτελέσματά του στη μόρφωση των νέων πολιτών είναι σήμερα αντικείμενα μελέτης, κριτικής και αναθεώρησης διεθνώς. Όλοι σήμερα γνωρίζουμε ότι η λειτουργία του σχολείου παρουσιάζει ελλείψεις και αδυναμίες με αποτέλεσμα να μην παράγει το προϊόν το οποίο θα έπρεπε να παράγει, δηλαδή ένα πολύ καλά εκπαιδευόμενο άτομο. Το σχολείο στη χώρα μας λειτουργεί με βάση τις αρχές του Taylor. Διακρίνεται δηλαδή από την ιεραρχική δομή, από την μικρή συμμετοχή των μελών στη λήψη αποφάσεων και από περιορισμένη ανάθεση εξουσίας στα μέλη του. Παράλληλα, δίνει έμφαση στο παραγόμενο προϊόν και όχι στη διαδικασία η οποία οδηγεί σε αυτό. Όλες οι αλλαγές οι οποίες γίνονται κατά καιρούς είναι περισσότερο τυπικές παρά ουσιαστικές για τη βελτίωση της διαδικασίας-μάθησης, της διοίκησης και γενικότερα της οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος ως συνόλου. Η τάση η οποία επικρατεί και τροφοδοτείται είναι η απόκτηση από το μαθητή ενός καλού βαθμού, ανεξάρτητα από τη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών του σχολείου οι οποίες οδηγούν στη μάθηση. Τα αρνητικά αποτελέσματα είναι φανερά 40

5 και δεν είναι εύκολο να αμφισβητηθούν. Στους μαθητές επιβάλλεται να απομνημονεύουν μεγάλη ποσότητα ύλης, με αποτέλεσμα οι καθηγητές να σπεύδουν να καλύψουν την ύλη, χωρίς να ενδιαφέρονται αν οι μαθητές την κατανόησαν. Έτσι, οι μαθητές δεν αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη. Ορισμένα από τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι: Η δυσκολία των μαθητών να εκφραστούν και να διατυπώσουν τη σκέψη τους Η δυσκολία των μαθητών να εφαρμόσουν τη γνώση στην πράξη Η έλλειψη αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων Η έλλειψη επαρκούς παιδαγωγικής κατάρτισης των καθηγητών Η μικρή ηθική και οικονομική υποστήριξη των καθηγητών Το βαρύ αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο μερικές φορές δεν συμβαδίζει με τη διανοητική ανάπτυξη του παιδιού Η περιορισμένη ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των μαθητών, καθώς επίσης και των ικανοτήτων της ανάλυσης σύνθεσης και αξιολόγησης. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν στη λειτουργία των σχολείων σήμερα, εμφανίζονται προβλήματα στην εφαρμογή της θεωρίας της ποιότητας όπως: Τα σχολεία δεν ελέγχουν τις δικές τους πηγές και ο κρατικός προϋπολογισμός για την εκπαίδευση είναι πολύ μικρός Η εκπαίδευση δεν θεωρείται σπουδαία ή ζωτική υπόθεση από όλους Τα σχολεία έχουν ελάχιστο ή καθόλου έλεγχο πάνω στις εξωτερικές μεταβλητές οι οποίες επιδρούν στο σχολικό περιβάλλον Οι σκοποί του σχολείου δεν προσδιορίζονται μέσα στο σχολείο Η κοινωνία δε δίνει την πρέπουσα αξία στην εκπαίδευση Οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα τα σχολεία δεν αισθάνονται την ανάγκη για αλλαγές Ο μεγάλος αριθμός των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο. Οι ειδικότεροι λόγοι οι οποίοι επηρεάζουν τη μάθηση του μαθητή είναι η σχέση με τους γονείς, τους δασκάλους, τους συμμαθητές, τα μέσα, το εκπαιδευτικό σύστημα, τους εξωτερικούς παράγοντες, καθώς και την οικονομία. Η κατανόηση και ανάλυση των παραπάνω αιτιών θα βοηθήσει το σχολείο να αναπτύξει μεθόδους βελτίωσης της μάθησης των μαθητών, η οποία αποτελεί και την κύρια αποστολή του σχολείου. Ορισμένες από τις βασικές αξίες, που αφορούν στα τυπικά χαρακτηριστικά του ποιοτικού σχολείου, είναι οι ακόλουθες: Να προσφέρει στους μαθητές πρόσβαση και δυνατότητα απόκτησης, 41

6 άσκησης και εφαρμογής ενός συνόλου γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών, που θα τους προετοιμάσουν να ζήσουν στη σημερινή περίπλοκη κοινωνία. Να ενδιαφέρεται και να προωθεί τις αξίες της αριστείας και των υψηλών επιδιώξεων. Να είναι δημοκρατικό, δίκαιο και ισότιμο ως προς την αντιμετώπιση των μαθητών του. Να αναπτύσσει και να ενδυναμώνει στους μαθητές το αίσθημα της προσωπικής τους αξιοσύνης. Να βοηθά τους μαθητές του να αναπτύσσουν την προσωπική τους αυτονομία και παράλληλα να τους αναδεικνύει την αξία της κοινωνικής προσφοράς. Να προετοιμάζει τους μαθητές για την ενασχόλησή τους με την πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας. Σχολική Μονάδα και Κριτήρια Ποιότητας Οι σχολικές μονάδες οποιασδήποτε βαθμίδας, για να είναι αποτελεσματικές, δηλαδή για να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, ποσοτικά και ποιοτικά πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριμένα παιδαγωγικά, οικονομικά και διοικητικά κριτήρια. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη οργάνωση και σύστημα διοίκησης τέτοιο που να υπαγορεύει σαφή γνώση και εφαρμογή των αρχών της διοικητικής επιστήμης, κατάλληλη συμπεριφορά και να αξιοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους, στην εκάστοτε συγκεκριμένη κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική κατάσταση. Απαιτείται εκχώρηση αρμοδιοτήτων για λήψη αποφάσεων στη σχολική μονάδα, πολιτική και τεχνική υποστήριξη της εκπαιδευτικής μονάδας στο νέο ρόλο, προώθηση ευέλικτων διαδικασιών με αποτελεσματικά οργανωτικά σχήματα και αλλαγή της γραφειοκρατικής δομής της διοίκησης, ώστε να μπορεί να δέχεται αποφάσεις που λαμβάνονται αποκεντρωμένα με έμφαση σε μια ηγεσία που εμψυχώνει και συντονίζει. Τα σπουδαιότερα κριτήρια που με ορθολογική αντιμετώπιση βελτιώνουν τις λειτουργίες της σχολικής μονάδας επιγραμματικά είναι [4]: 42

7 Διευθυντής Σχολικής Μονάδας Σύλλογος Διδασκόντων Συντονισμός Σχολικής Ζωής Διαμόρφωση Σχολικού Προγράμματος Αξιοποίηση Μέσων Πόρων Διοικητικό, Ειδικό Επιστημονικό, Βοηθητικό Προσωπικό Σχολικό Κλίμα Επιβολή Πειθαρχίας Κουλτούρα Σχέσεις Ποιότητα της Διδασκαλίας α. Διδακτική μεθοδολογία και στρατηγικές οργάνωσης της τάξης β. Διοίκηση της τάξης γ. Παιδαγωγική Σχέση δ. Ανάθεση και αξιοποίηση εργασιών ε. Σχεδιασμός της διδασκαλίας Ποιότητα της Μάθησης Επικοινωνία Αμοιβές και Αναγνώριση Αποτελεσματικότητα Λειτουργικότητα Υλοποίηση Στόχων Συνοχή Κριτηρίων - Συμπεράσματα Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που υιοθετεί την ολική προσέγγιση, μέσα στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, θα πρέπει να θεωρείται σαν ένα δίκτυο διαδικασιών οι οποίες διαπερνούν τα διάφορα τμήματα και ενίοτε ως αυτοδιοικούμενη επιχείρηση που δρα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η άποψη της διαδικασίας και η διοίκηση της διαδικασίας είναι κεντρικά στοιχεία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η διαδικασία μπορεί να οριστεί σαν μια σειρά από αλληλένδετα βήματα, στόχος των οποίων είναι να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών. Μια διαδικασία έχει συγκεκριμένο σημείο αρχής και τέλους μετασχηματίζοντας ορισμένη εισροή, όπως οι πρώτες ύλες ή η πληροφόρηση, σε διάφορα είδη προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι διαδικασίες υπάρχουν για να υποστηρίζουν συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία και επιβίωση του οργανισμού. Ο Deming συχνά υποστήριζε ότι ένας οργανισμός θα πρέπει να εξετάζεται σαν ένα σύστημα και όρισε το σύστημα σαν ένα δίκτυο αλληλοεξαρτώμενων στοιχείων τα οποία εργάζονται μαζί σε μία 43

8 προσπάθεια ολοκλήρωσης του σκοπού του συστήματος. Ένα σύστημα πρέπει να έχει στόχους. Χωρίς στόχο δεν υπάρχει σύστημα. Η μεγιστοποίηση είναι μία διαδικασία ενορχήστρωσης των προσπαθειών όλων των συστατικών στοιχείων με κατεύθυνση την επίτευξη του προκαθορισμένου σκοπού. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμβάλλουν στην δημιουργία του σκοπού του συστήματος, ενώ είναι ευθύνη της διοίκησης να διευθύνει το σύστημα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος. Για την επίτευξη των στόχων ένας εκπαιδευτικός οργανισμός χρησιμοποιεί πόρους, όπως εκπαιδευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, οικονομικούς πόρους, εξοπλισμό και διαδικασίες, όπως διδασκαλία, μάθηση και έρευνα [5]. Η ηγεσία της σχολικής μονάδας, η οποία αναγνωρίζει ότι ο σωστός τρόπος επίτευξης της ποιότητας είναι ο σχεδιασμός της ποιότητας και όχι η επιθεώρηση, πρέπει να δημιουργεί ένα περιβάλλον το οποίο θα ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και συνεργασία ανάμεσα σε όλα τα συστατικά μέρη του συστήματος. Ένα σύστημα το οποίο υποστηρίζει την μάθηση, την ποιότητα, την παραγωγικότητα, την καινοτομία και ενδυναμώνει τους μαθητές και όλο το προσωπικό να εργαστούν για τους στόχους τους, παρέχει σημαντική εσωτερική ικανοποίηση. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες αναγνωρίζουν, διοικούν και συμβάλλουν στην επίλυση των συγκρούσεων ανάμεσα στα συστατικά μέρη, απομακρύνοντας τα εμπόδια και ενισχύοντας τη συνεργασία και επικοινωνία με στόχο να επιτευχθεί το κοινό όραμα. Η εφαρμογή της συστημικής προσέγγισης της Δ.Ο.Π μπορεί να καταστεί επιτυχής, εάν τα διοικητικά στελέχη ολόκληρου του συστήματος ή κάθε διαδικασίας είναι ικανά να αναγνωρίσουν το σύστημα και τα υποσυστήματα και να τα περιγράψουν στο σύνολο του προσωπικού και στους εσωτερικούς πελάτες τους αντίστοιχα. Ο διευθυντής σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το σύστημα αξιολόγησης της προόδου των μαθητών καθώς αυτοί προχωρούν από την προηγούμενη στην επόμενη τάξη και ή σε διαφορετικά διδασκόμενα αντικείμενα. Επιπλέον, θα πρέπει να καθορίσει και να επικοινωνήσει σαφώς τους σκοπούς της λειτουργίας του συστήματος, να καταδείξει το συσχετισμό των πρωτοβουλιών βελτίωσης με αυτούς. Το σχολείο δεν είναι ένας αποστειρωμένος χώρος όπου συντελείται η μάθηση. Αλληλεπιδρά με την τοπική κοινωνία και ανοίγει διαύλους επικοινωνίας με την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και με την κοινωνία στο σύνολό της. Ως βασική μονάδα του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί τυπική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται στον κοινωνικό χώρο και επιδιώκει την παροχή άρτιας, σύγχρονης, ισόρροπης ποσοτικής και ποιοτικής παιδείας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένα παιδαγωγικά, οικονομικά και 44

9 διοικητικά κριτήρια. Επομένως, χρειάζεται την ανάλογη οργάνωση και σύστημα διοίκησης, που θα αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους σε δεδομένη κάθε φορά συγκυρία. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη αρχών και κανόνων προγραμματισμού, οργάνωσης, διεύθυνσης και ελέγχου, δηλαδή σαφή γνώση των αρχών της διοικητικής επιστήμης, κατανόηση όλων των παραγόντων που επιδρούν συστηματικά στο περιβάλλον και κατάλληλη ηγετική συμπεριφορά. Οι διευθυντές απαιτείται να έχουν διοικητικές ικανότητες και ηγετικές δεξιότητες. Με δεδομένη την ανάγκη για ικανούς και αποτελεσματικούς διευθυντές σχολείων είναι αναγκαίο και επείγον πρώτα να δημιουργηθούν συνθήκες, ώστε ο διευθυντής του σχολείου να καταστεί ικανός και να είναι σε θέση να εκτελεί αποτελεσματικά το διευθυντικό του έργο και μετά να βοηθηθεί και να αναμένουμε από αυτόν να συμπεριφέρεται ως ηγέτης. Ο διευθυντής ενός σχολείου ως προς τη διοίκηση προβαίνει ή θα πρέπει να προβαίνει στις ακόλουθες διοικητικές ενέργειες: Καθορισμό στόχων στρατηγικών, λειτουργικών και προτεραιοτήτων (μέσα στο πλαίσιο που του καθορίζει η πολιτεία) Εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων - ποσοτικά και ποιοτικά Εφαρμογή του προγράμματος διδασκαλίας και παρακολούθηση για την ακριβή και ορθή εκτέλεσή του Διοίκηση των συνεργατών του καθηγητών (ανάθεση έργου, έλεγχος, αξιολόγηση) Δημιουργία κλίματος συνεργασίας και συμμετοχικότητας στη λήψη αποφάσεων Ανάληψη πρωτοβουλιών συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους (άμεσα και έμμεσα) φορείς, όπως είναι για παράδειγμα ο σύλλογος γονέων, η τοπική αυτοδιοίκηση, άλλοι φορείς του δημοσίου και της κοινωνίας Ανάπτυξη ή και εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που αφορούν την καλή λειτουργία του σχολείου (πχ εφαρμογή νόμων και διατάξεων). Ως ηγέτης ο διευθυντής του σχολείου θα πρέπει: Να αποτελεί πηγή έμπνευσης Να ενδυναμώνει τους υφισταμένους - συνεργάτες του στη λήψη αποφάσεων Να δημιουργεί όραμα και δέσμευση για την υλοποίηση των στόχων Να καλλιεργεί κουλτούρα ποιότητας και συνεχούς βελτίωσης Να επιδιώκει την αλλαγή και την καινοτομία (σε ατομικό, ομαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο) Να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον εαυτό του και τις σχέσεις του με τους άλλους. 45

10 Άρα, η λέξη ηγέτης, όσον αφορά τη διοίκηση, χάνει μερικώς την αξία της όταν οριοθετείται στις διαστάσεις ήθους, ευπρέπειας, πειθούς, που είναι ή πρέπει να είναι τα αυτονόητα και απαιτούμενα για κάποιον ο οποίος κατέχει οποιαδήποτε θέση διευθυντή. Για να μπορέσει όμως ο διευθυντής να δράσει ως ηγέτης, προϋπόθεση είναι η λειτουργική αυτονομία των σχολικών μονάδων αλλά και η ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών τόσο στο ευρύτερο εθνικό πλαίσιο όσο και σε επίπεδο σχολείου. Η ανάπτυξη της προσωπικής διαρκούς βελτίωσης θα οδηγήσει στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας ολόκληρου του οργανισμού. Βασική αρχή της φιλοσοφίας ΔΟΠ είναι ότι η ύπαρξη στόχου διαρκούς βελτίωσης έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ενός οργανισμού που προλαμβάνει και προσαρμόζεται [6]. Τα παραπάνω στοιχεία, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης των δυνάμεων, αδυναμιών, απειλών και ευκαιριών του οργανισμού (swot analysis), που βασίζονται στην αυτοαξιολόγηση και την ανάλυση του περιβάλλοντος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σαν εισροές για τη στρατηγική διοίκηση. Τα αποτελέσματα της στρατηγικής διοίκησης είναι οι στρατηγικοί στόχοι, οι οποίοι έχουν σχέση με το προϊόν, την υπηρεσία, τις προτεραιότητες των αποδεκτών και το συγκριτικό πλεονέκτημα του οργανισμού. Η επιτυχία αυτών των στόχων θα οδηγήσει στην εκπλήρωση της αποστολής του οργανισμού και θα του δώσει την δυνατότητα να φθάσει το επιθυμητό όραμα. Οι πελάτες είναι οι κυριότεροι κριτές της ποιότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών και οι εξωτερικοί πελάτες αυτοί που την καθορίζουν. Για την ανταπόκριση στις πελατειακές απαιτήσεις οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί επιβάλλεται να κατανοήσουν τα γενικά αλλά και εξατομικευμένα χαρακτηριστικά της παροχής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που συνεισφέρουν στη συνεχή θετική αξιολόγηση της ποιότητας τους, στην πελατειακή ικανοποίηση και στην ανοικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες. Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός ο οποίος επικοινωνεί με τον πελάτη του γνωρίζει τις πελατειακές απαιτήσεις και ανταποκρίνεται στις προσδοκώμενες ανάγκες του πελάτη. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός πρέπει επίσης να αναγνωρίζει ότι οι εσωτερικοί πελάτες είναι εξίσου σημαντικοί για την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών όσο οι εξωτερικοί πελάτες (μαθητές, επαγγελματικοί φορείς, οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον). Οι εργαζόμενοι που θεωρούν εαυτούς προμηθευτές και πελάτες στη διαδικασία παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών κατανοούν καλύτερα τη συνεισφορά τους στις τελικές εκροές της εκπαίδευσης. 46

11 Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που λειτουργεί με βάση τις αρχές της Δ.Ο.Π. πρέπει να επιδεικνύει αφοσίωση στην εκπαίδευση και στη διαρκή επαγγελματική ενδυνάμωση των εργαζομένων σε αυτόν, να παρέχει αναγνώριση της προσφοράς των εκπαιδευτικών υλική και ηθική, να ενθαρρύνει την καινοτομία, να προωθεί τη συμβιωτική σχέση του με το κοινωνικό περιβάλλον και να βελτιώνει την εικόνα του ως θεσμικού φορέα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω συμμετοχής σε πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης του κοινωνικού συνόλου στο οποίο λειτουργεί ο εκπαιδευτικός οργανισμός, μέσω συμμετοχής σε πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω του κώδικα ηθικής που προωθεί με τις αξίες που πρακτικά πρεσβεύει. Εκτός από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, άλλοι πελάτες των εκπαιδευτικών εξής οργανισμών είναι οι Οι γονείς και γενικότερα το οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών, οι οποίοι προσδοκούν όχι μόνο την παροχή αποτελεσματικής εκπαίδευσης αλλά και την αγωγή και την ανθρωπιστική καλλιέργεια. Οι πιθανοί μελλοντικοί εργοδότες των σημερινών εκπαιδευομένων. Οι τελευταίοι θα στελεχώσουν τις εταιρείες τους με το υπάρχον δυναμικό και προσδοκούν υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικών εκροών προς ίδιον όφελος. Το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο που προσδοκά από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς να πλάσουν καλλιεργημένους, ευαισθητοποιημένους και εμπνεόμενους από ανθρωπιστικά ιδεώδη πολίτες. Οι οργανισμοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μία από τις σημαντικότερες αρχές της Δ.Ο.Π είναι η συστημική προσέγγιση των οργανισμών. Έτσι, όταν η Δ.Ο.Π εφαρμόζεται σε αυτούς τους οργανισμούς, αυτοί πρέπει να θεωρούνται ως συστήματα. Μέχρι πρόσφατα, στους περισσότερους οργανισμούς καθίστατο δυσχερής η συνεργασία μεταξύ των τμημάτων και των διαφορετικών επιπέδων της ιεραρχίας και εμποδιζόταν η εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων του οργανισμού, καθώς δεν υπήρχε εναρμόνιση των προσπαθειών των ανθρωπίνων πόρων. Από την άλλη μεριά, είναι πιθανή μία πιο ολιστική θεώρηση ενός οργανισμού, χάρη στη συστημική προσέγγιση της Δ.Ο.Π. η οποία λαμβάνει υπόψη τους πελάτες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Μία αποτελεσματική φιλοσοφία διοίκησης των εκπαιδευτικών οργανισμών με βάση τις αρχές της Δ.Ο.Π οφείλει να θέσει τη διαδικασία της διδασκαλίας και της εκμάθησης ως διαδικασία κεντρική στην αποστολή του οργανισμού. Επίσης, αυτή η φιλοσοφία διοίκησης θα πρέπει να εφαρμοστεί σε τρία επίπεδα στο επίπεδο ολόκληρου του εκπαιδευτικού οργανισμού, στο επίπεδο των διαδικασιών και στο επίπεδο της ατομικής εργασίας του κάθε εκπαιδευτικού. Η περιορισμένη συμμετοχή της εκπαιδευτικής μονάδας στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σημαίνει και περιορισμένη ευθύνη 47

12 στην αποτυχία των αλλαγών. Η µη συμμετοχή όμως, είτε στην επιτυχία είτε στην αποτυχία, έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η δυνατότητα αξιοποίησης της εμπειρίας της, να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη καινοτόμου επαγγελματικής κουλτούρας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς για ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και διδακτικών μεθόδων και να µην αντιμετωπίζονται µε επιτυχία συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας στην οποία βρίσκεται το σχολείο [7]. Η σχολική μονάδα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα σύστημα με συσχετιζόμενες και ενοποιημένες λειτουργίες και διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά της σχετίζονται με την εκμάθηση και τις εκροές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ποσοτικοποίηση όμως των οργανωσιακών οραμάτων, κινήτρων, αξιών, στάσεων, αποστολής της σχολικής μονάδας, με σκοπό την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας χαρακτηριστικών όπως η ηγεσία, οι οργανωσιακές πρακτικές, οι συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και δύσκολη στο να αναλυθεί. Η σχολική μονάδα θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα γνωρίσματα: Λειτουργεί ως «ανοιχτό σύστημα». Ενισχύει τη συνεχή παρατήρηση του εξωτερικού περιβάλλοντος και την αλληλεπίδραση με αυτό. Καλλιεργεί τις δεξιότητες της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας, διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα. Διαθέτει όραμα και στοχοθεσία. Θέτει στόχους και δυναμικό όραμα, ικανό να κινητοποιήσει τα άτομα να συμπλεύσουν με αυτό. Το κοινό όραμα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας και της καθημερινότητας του σχολείου. Διαθέτει ήθος και αξίες, τις οποίες μετακυλύει στα μέλη του. Επιτυγχάνει ισορροπία ανάμεσα σε προσωπικές και ευρύτερες οργανωσιακές και κοινωνικές ανάγκες, ενισχύοντας την συνεκτικότητα. Οριζοντιώνει τις ιεραρχικές δομές. Ενισχύει τον καταμερισμό των ευθυνών σε όλο το φάσμα του προσωπικού, παράλληλα με τη παρώθηση και συναισθηματική διασφάλιση των ατόμων στην ανάληψη ευθύνης. Διαθέτει δημοκρατική και συμμετοχική διοίκηση, ικανή να «μαθαίνει». Ενθαρρύνει τον απρόσκοπτο διάλογο, την αμφισβήτηση και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Αξιοποιεί αποτελεσματικά τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και την επιστημονική γνώση των μελών του. Ευνοεί την ανάπτυξη συνεργατικού μαθησιακού περιβάλλοντος, μέσα από την ευέλικτη προσέγγιση της μάθησης, τον μεθοδολογικό πλουραλισμό και την καλλιέργεια εσωτερικών κινήτρων. Δίνει έμφαση στην αναγκαιότητα των ανατροφοδοτικών μηχανισμών. 48

13 Ένα συνεργατικό μοντέλο διοίκησης θα συμβάλει στο να δημιουργηθεί κουλτούρα συνεργατικότητας, που θα βασίζεται στις δημοκρατικές αρχές για λήψη αποφάσεων, θα προωθεί το όραµα της εκπαιδευτικής μονάδας, το ύφος και το επαγγελµατικό της ήθος, θα αναγνωρίζει την αξία ατόµων - οµάδων, θα απαιτεί ένα περισσότερο εµψυχωτικό, συντονιστικό και διευκολυντικό μιας συλλογικής συνεργατικής διαδικασίας ρόλο διευθυντή. Για να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα ή μη μιας σχολικής μονάδας, χρησιμοποιούνται μια σειρά κριτηρίων ή μεθόδων προσδιορίζοντας ένα σύνολο χαρακτηριστικών, που επηρεάζουν τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Αυτά είναι: 1. Το αποτελεσματικό σχολείο έχει μια οργανωμένη, σκόπιμη, εργασιακή ατμόσφαιρα, η οποία είναι ασφαλής. Σε αυτό το περιβάλλον λειτουργεί η διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και των δασκάλων στηριγμένη στη συνεργασία. 2. Υπάρχουν προσδοκίες ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να επιτύχουν. Η επιτυχία των προσδοκιών εξασφαλίζεται με τη βοήθεια εποπτικού και διδακτικού υλικού, ώστε η «διδασκαλία» να γίνει «μάθηση». 3. Η διοίκηση του σχολείου λειτουργεί με τη συνεργασία του διευθυντή και του συλλόγου των διδασκόντων. Ειδικά, ο διευθυντής πρέπει να φέρεται σαν συνεργάτης, εμψυχωτής. 4. Υπάρχει ένας σαφής στόχος του σχολείου (όραμα) στην κατεύθυνση της κοινής αντίληψης για τα αποτελέσματα, τις προτεραιότητες, την αξιολόγηση και την ευθύνη, αναγνωρίζοντας την ευθύνη του σχολείου για την επίτευξή του. 5. Οι εκπαιδευτικοί κατανέμουν το σχολικό χρόνο στη διδασκαλία ουσιαστικών ικανοτήτων, αξιοποιώντας το πρόγραμμα σπουδών. 6. Η σχολική επιτυχία των μαθητών αξιολογείται συχνά μέσα από μια ποικιλία μεθόδων αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση τόσο της παρουσίας του κάθε μαθητή όσο και του προγράμματος. Αυτά τα αποτελέσματα θα καταδείξουν αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ προτιθέμενου, διδασκόμενου και αξιολογούμενου προγράμματος σπουδών. Επίσης οι μέθοδοι αξιολόγησης πρέπει να κατατείνουν σε «περισσότερο αυθεντική αξιολόγηση» του κύριου προγράμματος σπουδών. 7. Ένα αποτελεσματικό σχολείο πρέπει να συνεργάζεται με τους γονείς. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και επικοινωνία με τους γονείς που μοιράζονται τα αποτελέσματα. Το μέλλον φαίνεται ν ανήκει σε εκπαιδευτικές μονάδες που θα προσλαμβάνουν και θα υποδέχονται κριτικά την εκπαιδευτική πολιτική που 49

14 ασκείται κεντρικά και που στο πλαίσιο αυτής της κριτικής πρόσληψης και κριτικής υποδοχής θα διαμορφώνουν την «εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική της μονάδας. Έτσι, σκόπιμο κρίνεται να προωθείται η εκπαιδευτική μονάδα της καινοτομίας, της σχετικής αυτονομίας, της συλλογικής ευθύνης και του δημόσιου απολογισμού. Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται επανεξέταση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης με στόχο την αποκέντρωση και υψηλότερο βαθμό σχετικής αυτονομίας της εκπαιδευτικής μονάδας, καθώς και των εκπαιδευτικών. Συμπερασματικά μια σύγχρονη και ευέλικτη σχολική μονάδα θα πρέπει να διέπεται από τους κύκλους συνεχούς βελτίωσης που φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα [8]: Σχήμα 2: Οι κύκλοι συνεχούς βελτίωσης στη σχολική μονάδα Βιβλιογραφία [1] Πετρίδου, Ε.(2000). Πρόταση μιας πρότυπης διαδικασίας προγραμματισμού του έργου της σχολικής μονάδας. Στο: Παπαναούμ, Ζ. (επιμ.) «O Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη 50

15 Σχολική Μονάδα: Από τη Θεωρία στην Πράξη», Θεσσαλονίκη: A.Π.Θ. & Π.I., σσ [2] Λαΐνας, Α. (2000). Διοίκηση και προγραμματισμός σχολικών μονάδων: επιστημονικές προσεγγίσεις και ελληνική πραγματικότητα. Στο Παπαναούμ, Ζ. (επιμ.): Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα. Θεσσαλονίκη. [3] Κυπριανός, Π. (2002). Η Συντελούμενη Μείωση του Κοινωνικού Βάρους του Σχολείου και η θέση των Εκπαιδευτικών. Στο Μπαγάκης, Γ., (επιμ.) «Ο Εκπαιδευτικός ως Ερευνητής», Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ [4] Ζωγόπουλος, Ε. (2011). Ανάλυση Παραγόντων και Κριτηρίων και Υλοποίηση Μοντέλου Βελτίωσης Ολικής Ποιότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα, Αυτοέκδοση. [5] Bailey & Benuett (1996). The Realistic Model of Higher Education. Quality Progress, pp [6] Dervitsiotis, K. N. (1998). The Challenge of managing organizational change: Exploring the relationship of re-engineering, developing learning organizations and total quality management. Total Quality Management, Vol. 9, No.1, pp [7] Μαυρογιώργος, Γ. (1999). Η εκπαιδευτική μονάδα ως φορέας διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής Στο: Αθανασούλα-Ρέππα, Α., Κουτούζης, Μ., Μαυρογιώργος, Γ., Νιτσόπουλος, Β., Χαλκιώτης, Δ. (Επιμ.), Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Τόμος Α, Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σ.116. [8] Murray, P. & Chapman, R. (2003). From continuous improvement to organizational learning: developmental theory. The Learning Organization,Vol.10, No.5, p

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου

Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου Φωτεινή Π. Κιρκιγιάννη, εκπαιδευτικός 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1 Η έννοια του αποτελεσματικού διευθυντή Ο διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκριτηριακή Ανάλυση του Παράγοντα «Μαθητές - Γονείς» για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Πολυκριτηριακή Ανάλυση του Παράγοντα «Μαθητές - Γονείς» για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας Πολυκριτηριακή Ανάλυση του Παράγοντα «Μαθητές - Γονείς» για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας Εισαγωγή Δρ. Ευστάθιος Αθ. Ζωγόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.04 Στις σύγχρονες προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ο ρόλος και η σύνδεσή της με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα της Σχολικής Μονάδας

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα της Σχολικής Μονάδας Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 5-24, 2014 Παιδαγωγικό Πρόγραμμα της Σχολικής Μονάδας Γιώργος Κόσυβας gkosyvas@yahoo.com Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03, Α Αθήνας «Ο άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΚΥΝΑ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων ΤΕΥΧΟΣ ISSN: 2241-8393

Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΚΥΝΑ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων ΤΕΥΧΟΣ ISSN: 2241-8393 Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΚΥΝΑ Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων ΤΕΥΧΟΣ 1 2014 ISSN: 2241-8393 Τεύχος 1ο (2014) Πίνακας Περιεχομένων Έρκυνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ή Μ Η Α Μ Κ Η Η Κ Α Ι Ο Ι Μ Ν Ο Μ Ι Μ Μ Μ Μ Ι Μ Χ Ι Ι Ι Κ Κ Ι Μ Μ ^ Ι Ν Μ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΕΜ: 1191) - ΤΣΟΜΠΑΝΙΑΝ ΑΝΝΑ(ΑΕΜ:1165)

Ή Μ Η Α Μ Κ Η Η Κ Α Ι Ο Ι Μ Ν Ο Μ Ι Μ Μ Μ Μ Ι Μ Χ Ι Ι Ι Κ Κ Ι Μ Μ ^ Ι Ν Μ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΕΜ: 1191) - ΤΣΟΜΠΑΝΙΑΝ ΑΝΝΑ(ΑΕΜ:1165) Γ Ι Μ Ο Μ Π Μ Ε Κ Μ Μ Κ Υ Τ Κ Ο Λ Ρ Τ 1 Α Κ λ Ι Μ Μ Ή Μ Η Α Μ Κ Η Η Κ Α Ι Ο Ι Μ Ν Ο Μ Ι Μ Μ Μ Μ Ι Μ Χ Ι Ι Ι Κ Κ Ι Μ Μ ^ Ι Ν Μ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Υποβληθείσα από τις φοιτήτριες: ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ειρήνη Κορρέ Νάτση Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Simon Fraser University Vancouver Canada Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

IBCS Business College

IBCS Business College IBCS Business College ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Δρ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ 2012 Περιεχόμενα 1. Η έννοια του Μάνατζμεντ 3 2. Η έννοια της Ηγεσίας 6 2.1. Ποιος είναι ηγέτης; 8 2.2. Ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται;

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΜΥΠ Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας Πρόταση για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δομών, εκπαιδευτικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιότητα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 11 (1), 41 54 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 41 54 Released: July, 2014

τόμος 11 (1), 41 54 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 41 54 Released: July, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), 41-54 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), 41 54 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (γυμνάσιο), Δ. Κ. Μαυροσκούφης (Επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή. Θεσσαλονίκη, 2008. Ο ρόλος της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) Εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση Βελτιώνοντας μία δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης- Μελέτη Περίπτωσης

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης- Μελέτη Περίπτωσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Διπλωματική Εργασία: Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σπουδαιότητα των Παραγόντων «Υλικοτεχνική Υποδομή» και «Πόροι» στις εκπαιδευτικές διεργασίες

Η σπουδαιότητα των Παραγόντων «Υλικοτεχνική Υποδομή» και «Πόροι» στις εκπαιδευτικές διεργασίες Η σπουδαιότητα των Παραγόντων «Υλικοτεχνική Υποδομή» και «Πόροι» στις εκπαιδευτικές διεργασίες Περίληψη Ευστάθιος Αθ. Ζωγόπουλος Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.04 Στο παρόν άρθρο θα επιχειρήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα