ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κλειστό Γυµναστήριο Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2004

2 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ η Συνεδρίαση Κλειστό Γυµναστήριο Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2004 Περιεχόµενα Φακέλου Εργασιών 1. Παρουσίαση του ρόλου της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων 2. Ηµερήσια ιάταξη, Πρόσκληση και Πίνακας Αποδεκτών 3. Πρακτικά 3 ης Συνεδρίασης Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων 4. Συντονισµός των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στην Ελλάδα 5. Πορεία των παρεµβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στην Ελλάδα ανά Πεδίο Πολιτικής ΕΚΤ 6. Αναθεώρηση ΚΠΣ και παρεµβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στην Ελλάδα ανά Πεδίο Πολιτικής ΕΚΤ 7. Έργα οριζόντιας υποστήριξης των παρεµβάσεων ΕΚΤ

3 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 7973 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ ÌáÀïõ 2001 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Óõãêñüôçóç ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ãéá ôï Ðåñéöåñåéáêü Åðé åéñçóéáêü Ðñüãñáììá ÁôôéêÞò Óõãêñüôçóç ÕðïåðéôñïðÞò Áíèñùðßíùí Ðüñùí óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 14 ðáñ.3 ôïõ Í. 2860/ Óõãêñüôçóç ÕðïåðéôñïðÞò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 14 ðáñ. 3 ôïõ Í. 2860/ ///// ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè /ÊÐÓ 159 (1) Óõãêñüôçóç ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ãéá ôï Ðåñéöåñåéáêü Åðé åéñçóéáêü Ðñüãñáììá ÁôôéêÞò Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 29 Á ôïõ Í. 1558/85 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá» (Ö.Å.Ê. 137/Á) üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/92 (Ö.Å.Ê. 154/Á) êáé ôñïðïðïéþèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ. 2á ôïõ Í. 2469/97 (Ö.Å.Ê. 38/Á). 2. Ôçí õð' áñéèì /ÄÉÏÅ 540/ ÊïéíÞ Áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôþôùí ôùí Õöõðïõñãþí ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò» (Ö.Å.Ê. 970/ô.Â/ ). 3. Ôï Í. 2860/2000 «Äéá åßñéóç, ðáñáêïëïýèçóç êáé Ýëåã- ïò ôïõ ÊÐÓ êáé Üëëåò äéáôüîåéò» (Ö.Å.Ê. 251/ôÁ/ ). 4. Ôïí Êáí. (ÅÊ) 1260/99 «Ðåñß ãåíéêþí äéáôüîåùí ãéá ôá äéáñèñùôéêü Ôáìåßá». 5. Ôçí õð áñéèì. Å (2000) 3405 Áðüöáóç ôçò ÅðéôñïðÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò ðïõ áöïñü ôçí Ýãêñéóç ôïõ Êïéíïôéêïý Ðëáéóßïõ ÓôÞñéîçò ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé åéäéêüôåñá ôï Êåö. 4 ðáñ. 3. «Ðåñß ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò Åðé åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò». 6. Ôçí õð' áñéèì. Å(2001) 868 Áðüöáóç ôçò ÅðéôñïðÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò ãéá ôçí Ýãêñéóç ôïõ Åðé åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò êáé åéäéêüôåñá ôéò äéáôüîåéò ÅöáñìïãÞò êåö. 5 ðáñ 3.1., áðïöáóßæïõìå: É. Ôçí óõãêñüôçóç ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Åðé åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò (Å.Ð.) ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò, ôçò ïðïßáò ç óýíèåóç åßíáé ç áêüëïõèç: 1.Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò, Ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò. 2. ÌÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò ìå äéêáßùìá øþöïõ åßíáé: á) Åêðñüóùðïé õðïõñãåßùí, ïñãáíéóìþí êáé ôçò ÐåñéöÝñåéáò Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò Äéá åßñéóçò ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Åðé åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò. Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò Ä/íóçò Ó åäéáóìïý êáé ÁíÜðôõîçò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò. Åêðñüóùðïò ôçò Ãåí. Ä/íóçò Áíáðôõîéáêïý Ðñïãñáììáôéóìïý, Ðåñéö. ÐïëéôéêÞò êáé Äçì. Åðåíäýóåùí ôïõ ÕÐÅ- ÈÏ (Äéá åéñéóôéêþ Áñ Þ ôïõ à ÊÐÓ). Åêðñüóùðïò ôçò Áñ Þò ÐëçñùìÞò. Åêðñüóùðïò ôçò ÅðéôñïðÞò Äçìïóéïíïìéêïý ÅëÝã ïõ. Åêðñüóùðïò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ãåùñãßáò Åêðñüóùðïò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò Åêðñüóùðïò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ùñïôáîßáò êáé Äçì. ñãùí. Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Éóüôçôáò. â) Åêðñüóùðïé ôçò Íïìáñ éáêþò êáé ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò Ï Ðñüåäñïò ôçò ÄéåõñõìÝíçò Íïìáñ éáêþò Áõôïäéïßêçóçò Áèçíþí - Ðåéñáéþò Ç ÍïìÜñ çò Áèçíþí Ç ÍïìÜñ çò ÐåéñáéÜ Ï ÍïìÜñ çò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò Ï ÍïìÜñ çò ÄõôéêÞò ÁôôéêÞò Åêðñüóùðïé ôçò ÔïðéêÞò íùóçò ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí ôçò ÐåñéöÝñåéáò (ôýóóåñá Üôïìá, Ýíáò åêðñüóùðïò áðü ôç Í.Á. Áèçíþí, ôç Í.Á. ÐåéñáéÜ, ôç Í.Á. Áí. ÁôôéêÞò êáé ôç Í.Á. Äõô. ÁôôéêÞò). ã) Åêðñüóùðïé ôùí ïéêïíïìéêþí êáé êïéíùíéêþí åôáßñùí êáé ôùí ìç êõâåñíçôéêþí ïñãáíþóåùí Åêðñüóùðïò ôçò ÏÊÅ Åêðñüóùðïò ôïõ Ïéêïíïìéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ÅëëÜäáò Åêðñüóùðïò ôïõ Ôå íéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ÅëëÜäïò Åêðñüóùðïò ôïõ Åìðïñéêïý êáé Âéïìç áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ Åêðñüóùðïò ôïõ Ãåùôå íéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ÅëëÜäïò,(ÃÅÙÔÅÅ) Åêðñüóùðïò ôçò ÁíùôÜôçò Äéïßêçóçò Åíþóåùí Äçìïóßùí ÕðáëëÞëùí ( Á.Ä.Å.Ä.Õ.) Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Óõíïìïóðïíäßáò Åñãáôþí ÅëëÜäïò ( Ã.Ó.Å.Å.) Åêðñüóùðïò ôçò ÐáíåëëÞíéáò Óõíïìïóðïíäßáò Åíþóåùí Ãåùñãéêþí Óõíåôáéñéóìþí ÅëëÜäïò (ÐÁ.Ó.Å.ÃÅ.Ó.) Åêðñüóùðïò ôïõ Îåíïäï åéáêïý Åðéìåëçôçñßïõ Åêðñüóùðïò ôçò Óõíïìïóðïíäßáò Áôüìùí ìå åéäéêýò áíüãêå ò Åêðñüóùðïò ÊÝíôñïõ ÌÝñéìíáò ÏéêïãÝíåéáò êáé ðáéäéïý Åêðñüóùðïò ôùí ÐñïãñáììÜôùí ÅèåëïíôéêÞò Åñãáóßáò ãéá ôï ÐåñéâÜëëïí 3. Óôçí ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò óõììåôý ïõí ùñßò äéêáßùìá øþöïõ ïé áêüëïõèïé: á) Åêðñüóùðïé ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò êáé óõãêåêñéìýíá: Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Ä/íóçò ÐåñéöåñåéáêÞò ÐïëéôéêÞò Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Ä/íóçò Ãåùñãßáò Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Ä/íóçò Áðáó üëçóçò â) Åêðñüóùðïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÔñÜðåæáò Åðåíäýóåùí II Óôçí ÅðéôñïðÞ ìðïñåß íá ðáñßóôáíôáé êáé Üëëïé åêðñüóùðïé õðïõñãåßùí, ïñãáíéóìþí êáé ôçò ðåñéöýñåéáò ùñßò äéêáßùìá øþöïõ.

4 7974 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) Ìðïñåß íá ðñïóêáëïýíôáé åðßóçò, Üôïìá ìå åéäéêýò ãíþóåéò óå ïéêïíïìéêü, ôå íéêü, êïéíùíéêü, åðéóôçìïíéêü êáé ë ïéðü èýìáôá óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ðáñ. 3 ôïõ Í. 2860/2000. ÉÉÉ. Ôá ìýëç ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò áíáðëçñþíïíôáé áðü åîïõóéïäïôçìýíá ðñüóùðá, ìüíï óå ðåñßðôùóç áðïõóßáò Þ êùëýìáôüò ôïõò. Óôçí ðåñßðôùóç áíáðëþñùóçò ôï üíïìá ôïõ áíáðëçñùôþ ãíùóôïðïéåßôáé åããñüöùò óôç äéá åéñéóôéêþ áñ Þ ôïõ Å.Ð. ðïõ åêôåëåß ñýç Ãñáììáôåßáò ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ìýëïò ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò åßíáé åêðñüóùðïò öïñýá, ðïõ ðñïâëýðåôáé óôçí ðáñïýóá áðüöáóç, áõôüò ïñßæåôáé åããñüöùò êáé ôï üíïìü ôïõ ãíùóôïðïéåßôáé óôç Ãñáììáôåßá ôïõ Å.Ð. Ç ßäéá äéáäéêáóßá áêïëïõèåßôáé êüèå öïñü ðïõ õðüñ åé áëëáãþ åêðñïóþðïõ. Óå ðåñßðôùóç áíáðëþñùóçò ëüãù áðïõóßáò Þ êùëýìáôïò ôï üíïìá ôïõ áíáðëçñùôþ ãíùóôïðïéåßôáé ìå ôçí ðáñáðüíù äéáäéêáóßá. ÉV. ÁðïóôïëÞ ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò åßíáé, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 15 ôïõ Í. 2860/2000, ç ðáñáêïëïýèçóç ôçò áðïôåëåóìáôéêþò êáé ïñèþò åöáñìïãþò ôïõ åðé åéñçóéáêïý ðñïãñüììáôïò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò Óôï ðëáßóéï áõôü ïé áñìïäéüôçôýò ôçò åîåéäéêåýïíôáé ùò åîþò: á) Åðéâåâáéþíåé Þ ðñïóáñìüæåé ôï óõìðëþñùìá ðñïãñáììáôéóìïý, óõìðåñéëáìâáíïìýíùí ôùí öõóéêþí êáé äçìïóéïíïìéêþí äåéêôþí ðïõ èá ñçóéìïðïéçèïýí óôçí ðáñáêïëïýèçóþ ôïõ. Åðßóçò åãêñßíåé êüèå ìåôáãåíýóôåñç ôñïðïðïßçóç ôïõ óõìðëçñþìáôïò ðñïãñáììáôéóìïý. â) ÅîåôÜæåé êáé åãêñßíåé ôá êñéôþñéá åðéëïãþò ôùí ðñüîåùí ðïõ ñçìáôïäïôïýíôáé âüóåé åêüóôïõ ìýôñïõ, óýìöùíá ìå êáôçãïñßåò êñéôçñßùí åðéëïãþò ôïõò, üðùò ðñïóäéïñßæïíôá é óôï Üñèñï 15 åäüö. (â) ôïõ Í. 2860/2000. ã) Áîéïëïãåß ôáêôéêü ôéò åîåëßîåéò êáèþò êáé ôçí ðñüïäï ðïõ óçìåéþíåôáé üóïí áöïñü ôçí åðßôåõîç ôùí óõãêåêñéìýíùí óôü ùí ôïõ ðñïãñüììáôïò. ä) ÅîåôÜæåé ôá áðïôåëýóìáôá ôçò åöáñìïãþò, éäßùò ôçí åðßôåõîç ôùí óôü ùí ðïõ Ý ïõí ôåèåß ãéá ôá äéüöïñá ìýôñá, êáèþò êáé ôçí åíäéüìåóç áîéïëüãçóç ðïõ ðñïâëýðåôáé óôï Üñèñï 42 ôïõ Êáí. (ÅÊ) 1260/1999. å) ÅîåôÜæåé êáé åãêñßíåé ôçí åôþóéá êáé ôçí ôåëéêþ Ýêèåóç åêôýëåóçò ðñéí áõôýò áðïóôáëïýí óôçí ÅðéôñïðÞ. Åðßóçò åîåôüæåé êáé åãêñßíåé ôçí åíäéüìåóç êáé ôçí Ýêèåóç ðñþôïõ áðïëïãéóìïý áîéïëüãçóçò, ðñéí áõôýò áðïóôáëïýí óôçí ÅðéôñïðÞ. óô) ÅîåôÜæåé êáé åãêñßíåé ðñïôüóåéò ôñïðïðïßçóçò ôïõ ðñïãñüììáôïò ðïõ äåí åðéöýñïõí áëëáãþ óôç óõíïëéêþ êáé ôçí åôþóéá óõììåôï Þ ôùí Ôáìåßùí. æ) ÅîåôÜæåé ïðïéáäþðïôå ðñüôáóç ôñïðïðïßçóçò ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôçò áðüöáóçò ôçò ÅðéôñïðÞò ó åôéêü ìå ôç óõììåôï Þ ôùí Ôáìåßùí, ìå ôç óýìöùíç ãíþìç ôçò äéá åéñéóôéêþò áñ Þò ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò êáé ðñïôåßíåé ó åôéêü óôç äéá åéñéóôéêþ áñ Þ ôïõ ÊÐÓ. ç) Ðñïôåßíåé óôç äéá åéñéóôéêþ áñ Þ ïðïéáäþðïôå ôñïðïðïß ç- óç ôïõ ðñïãñüììáôïò, ðïõ ìðïñåß íá óõíôåëýóåé óôçí åðßôåõ - îç ôùí óôü ùí ôïõ Å.Ð. Þ íá âåëôéþóåé ôç äéá åßñéóç ôçò ðáñý ì- âáóçò, óõìðåñéëáìâáíïìýíçò êáé ôçò ïéêïíïìéêþò äéá åßñé óçò. è) Èåóðßæåé ôïí åóùôåñéêü ôçò êáíïíéóìü óå óõìöùíßá ìå ôç äéá åéñéóôéêþ áñ Þ ôïõ Å.Ð. êáé ôç äéá åéñéóôéêþ áñ Þ ôï õ ÊÐÓ, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ðáñ. 3 ôïõ Í. 2860/2000. V. H ðéôñïðþ Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Ý åé äéêáßùìá ðëçñïöüñçóçò ãéá üëåò ôéò ðáñåìâüóåéò ôïõ ó åôéêïý Å.Ð. Åéäéêüôåñá ç ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò, êáôüðéí áéôþìáôüò ôçò, Ý åé äéêáßùìá ðñüóâáóçò óå üëá ôá Ýããñáöá ðïõ áöïñïýí ôçí åðéëïãþ ôùí ðñüîåùí êáèþò êáé ôçí åöáñìïãþ ôïõò, ôçñïõìýíùí ôùí åèíéêþí äéáôüîåùí ðïõ áöïñïýí èýìáôá åìðéóôåõôéêüôçôáò. VI. Óôçí ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò ðáñý åôáé ãñáììáôåéáêþ óôþñéîç áðü ôçí äéá åéñéóôéêþ áñ Þ ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 4 ðáñ. 1(éã) ôïõ Í. 2860/2000. VÉI. Ç äáðüíç ç ïðïßá èá ðñïêëçèåß áðü ôçí ëåéôïõñãßá ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò èá êáëõöèåß ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí. Ç áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 4 ÌáÀïõ 2001 Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÑÇÓÔÏÓ ÁÓÔ. ÐÁ ÔÁÓ Áñéè /ÊÐÓ 160 (2) Óõãêñüôçóç ÕðïåðéôñïðÞò Áíèñùðßíùí Ðüñùí óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 14 ðáñ.3 ôïõ Í. 2860/2000. Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 29 Á ôïõ í. 1558/85 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ Ïñãáíá» (ÖÅÊ 137/Á) üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/92 (ÖÅÊ 154/Á) êáé ôñïðïðïéþèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ. 2á ôïõ Í. 2469/97 (ÖÅÊ 38/Á). 2. Ôçí õð' áñéèì /ÄÉÏÅ 540/ ÊïéíÞ Áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôþôùí ôùí Õöõðïõñãþí ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò» (ÖÅÊ 970/ô.Â/ ). 3. Ôï Í. 2860/2000 «Äéá åßñéóç, ðáñáêïëïýèçóç êáé Ýëåã- ïò ôïõ ÊÐÓ êáé Üëëåò äéáôüîåéò» (ÖÅÊ 251/ô.Á/ ) êáé åéäéêüôåñá ôï Üñèñï 14 ðáñ. 3 åä.â. 4. Ôï Í. 2874/2000 «Ðñïþèçóç ôçò Áðáó üëçóçò êáé Üëëåò äéáôüîåéò» (ÖÅÊ /ôá/ 2000). 5. Ôïí êáí. (ÅÊ) áñéè. 1260/99 ôïõ Óõìâïõëßïõ «Ðåñß ãåíéêþí äéáôüîåùí ãéá ôá äéáñèñùôéêü ôáìåßá. 6. Ôïí Êáí. (ÅÊ)1784/99 ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 12çò Éïõëßïõ 1999 ó åôéêü ìå ôï Åõñùðáúêü Kïéíùíéêü Ôáìåßï. 7. Ôçí õð áñéèì. Å(2000) 3405/ Áðüöáóç ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí ðïõ áöïñü ôçí Ýãêñéóç ôïõ Êïéíïôéêïý Ðëáéóßïõ ÓôÞñéîçò ãéá ôéò êïéíïôéêýò äéáñèñùôéêýò ðáñåìâüóåéò óôéò ðåñéöýñåéåò ðïõ õðüãïíôáé óôï óôü ï áñéè. 1 óôçí ÅëëÜäá êáé åéäéêüôåñá ôï Êåö. 4 ðáñ Ôï Åðé åéñçóéáêü Ðñüãñáììá «Áðáó üëçóç êáé ÅðáããåëìáôéêÞ ÊáôÜñôéóç». 9. Ôá Åðé åéñçóéáêü ÐñïãñÜììáôá ôïõ ÊÐÓ êáé ôçí Ê.Ð. «EQUAL» ðïõ åìðåñéý ïõí ðüñïõò ÅÊÔ. 10.Ôçí õð' áñéèì.13882/ã ÊÐÓ 157/ Áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò,ðïõ áöïñü óôç «Óõãêñüôçóç ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ ÊÐÓ », áðïöáóßæïõìå: É. Ôç óõãêñüôçóç ôçò ÕðïåðéôñïðÞò Áíèñùðßíùí Ðüñùí, ç ïðïßá áðïôåëåß õðïåðéôñïðþ óõìâïõëåõôéêïý áñáêôþñá ãé á ôï óõíôïíéóìü ôùí äñáóôçñéïôþôùí óôïí ôïìýá ôùí áíèñùðßíùí ðüñùí ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Êïéíïôéêïý Ðëáéóßïõ ÓôÞñéîçò êáé ôï Ýñãï ôçò äåí èßãåé ôéò áñìïäéüôçôåò ôùí Åðéôñïðþí Ðáñáêïëïýèçóçò (Åð. Ðáñ.) ôïõ Ê.Ð.Ó. êáé ôùí åðé åéñçóéáêþí ðñïãñáììüôùí (Å.Ð.) óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 14 ðáñ. 3 ôïõ Í. 2860/2000 ùò åîþò: 1. Ðñüåäñïò ôçò ÕðïåðéôñïðÞò Áíèñùðßíùí Ðüñùí åßíáé ï Ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Å.Ð «Áðáó üëçóç êáé ÅðáããåëìáôéêÞ ÊáôÜñôéóç». 2. Ùò ÌÝëç ôçò ÕðïåðéôñïðÞò Áíèñùðßíùí Ðüñùí, ïé ïðïßïé Ý ïõí äéêáßùìá øþöïõ ïñßæïíôáé: Á. Ðñüåäñïé ôùí Åðéôñïðþí Ðáñáêïëïýèçóçò (Åð. Ðáñ.) ôùí åðé åéñçóéáêþí ðñïãñáììüôùí (Å.Ð.), üðùò êáôùôýñù ðñïóäéïñßæïíôáé: Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. «Åêðáßäåõóç êáé Áñ- éêþ åðáããåëìáôéêþ êáôüñôéóç», Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð «Áíôáãùíéóôéêüôçôá», Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ.ôïõ Å.Ð. «Õãåßá- Ðñüíïéá», Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. «Êïéíùíßá ôçò Ðëçñïöïñßáò», Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò & ÈñÜêçò, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ.ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò. ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ.ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò. ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ.ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò. Çðåßñïõ, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Èåóóáëßáò, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Éïíßùí ÍÞóùí, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò. ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò,

5 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 7975 Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÐåëïðïííÞóïõ, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Âïñåßïõ Áéãáßïõ, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Íïôßïõ Áéãáßïõ, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊñÞôçò, Â. Åêðñüóùðïé áñìïäßùí õðïõñãåßùí êáé öïñýùí êáé åéäéêüôåñá: Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò Éóüôçôáò ôïõ ÕÐÅÓÄÄÁ, Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ ÕÐÅ ÙÄÅ, Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý, Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ãåùñãßáò, Ï Åéäéêüò ÃñáììáôÝáò ÅõñùðáúêÞò íùóçò êáé ÊÐÓ ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí Ï ÄéïéêçôÞò ôïõ Ïñãáíéóìïý Áðáó üëçóçò Åñãáôéêïý Äõíáìéêïý (Ï.Á.Å.Ä), Ï Ãåí. Ä/íôÞò ôçò Ãåí. Ä/íóçò Áíáðôõîéáêïý Ðñïãñáììáôéóìïý, ÐåñéöåñåéáêÞò ÐïëéôéêÞò êáé Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí (äéá åéñéóôéêþ áñ Þ ôïõ Ê.Ð.Ó.) ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò, Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò Ðáñáêïëïýèçóçò êáé Óõíôïíéóìïý ÄñÜóåùí ÅÊÔ. Ã. Áíôéðñüóùðïé ôùí ïéêïíïìéêþí êáé êïéíùíéêþí åôáßñùí êáé ôùí ìç êõâåñíçôéêþí ïñãáíþóåùí Åêðñüóùðïò ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Ï.Ê.Å), Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Óõíïìïóðïíäßáò Åñãáôþí ÅëëÜäáò (Ã.Ó.Å.Å.), Åêðñüóùðïò ôïõ ÓõíäÝóìïõ ÅëëÞíùí Âéïìç Üíùí (Ó.Å.Â), Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Óõíïìïóðïíäßáò Åðáããåëìáôéþí, Âéïôå íþí, Åìðüñùí ÅëëÜäáò (Ã.Ó.Å.Â.Å.Å.), Åêðñüóùðïò ôçò EèíéêÞò Óõíïìïóðïíäßáò Åìðüñùí ÅëëÜäïò (Å.Ó.Å.Å.), Åêðñüóùðïò ôçò ÊåíôñéêÞò íùóçò ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí (Ê.Å.Ä.Ê.Å.), Åêðñüóùðïò ôçò íùóçò Íïìáñ éáêþí ÁõôïäéïéêÞóåùí ÅëëÜäïò (Å.Í.Á.Å.), Åêðñüóùðïò ôçò ÐáíåëëÞíéáò Óõíïìïóðïíäßáò Åíþóåùí Ãåùñãéêþí Óõíåôáéñéóìþí ÅëëÜäïò (ÐÁ.Ó.Å.ÃÅ.Ó.), Åêðñüóùðïò ôçò ÅèíéêÞò Óõíïìïóðïíäßáò Áôüìùí ìå ÅéäéêÝò ÁíÜãêåò (Å.Ó.Á.Å.Á.), Äýï (2) åêðñüóùðïé ôçò Ãñáììáôåßáò ôùí «Åèåëïíôéêþí ìç Êõâåñíçôéêþí Ïñãáíþóåùí». 5. Ùò ìýëç ôçò ÕðïåðéôñïðÞò Áíèñùðßíùí Ðüñùí, ùñßò äéêáßùìá øþöïõ ïñßæïíôáé: á) Åêðñüóùðïé ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí êáé åéäéêüôåñá: Åêðñüóùðïò ôçò Ã.Ä. Áðáó üëçóçò Åêðñüóùðïò ôçò Ã.Ä. ÐåñéöåñåéáêÞò ÐïëéôéêÞò Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Ä/íóçò Ãåùñãßáò â) Åêðñüóùðïò ôïõ Ïéêïíïìéêïý Ãñáöåßïõ ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ã) Åêðñüóùðïò ôïõ Óõìâïõëßïõ Åìðåéñïãíùìüíùí Áðáó üëçóçò êáé ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí ä) Åêðñüóùðïé ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí: Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò Äéá åßñéóçò ôïõ Å.Ð. «Áðáó üëçóç êáé ÅðáããåëìáôéêÞ ÊáôÜñôéóç», Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò Äéá åßñéóçò ôçò ÊïéíïôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò Equal, Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò Åñãáóßáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò ÅöáñìïãÞò ÄñÜóåùí ÅÊÔ ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí. II. Óôçí ÕðïåðéôñïðÞ Áíèñùðßíùí Ðüñùí ìðïñåß íá ðáñßóôáíôáé ïé ãåíéêïß êáé åéäéêïß ãñáììáôåßò õðïõñãåßùí êáé ãåíéêþí ãñáììáôåéþí ùñßò äéêáßùìá øþöïõ. Åðßóçò ìðïñåß íá ðñïóêëçèïýí Üôïìá ìå åéäéêýò ãíþóåéò óå ïéêïíïìéêü, ôå íéêü, êïéíùíéêü, åðéóôçìïíéêü êáé ëïéðü èýìáôá óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 14 ðáñ.5 ôïõ Í. 2860/2000. Ôá ìýëç ôçò ÕðïåðéôñïðÞò Áíèñùðßíùí Ðüñùí áíáðëçñþíïíôáé áðü åîïõóéïäïôçìýíá ðñüóùðá ìüíï óå ðåñßðôùóç áðïõóßáò Þ êùëýìáôüò ôïõò. Óôçí ðåñßðôùóç áíáðëþñùóçò ôï üíïìá ôïõ áíáðëçñùôþ ãíùóôïðïéåßôáé åããñüöùò óôç Ãñáììáôåßá ôçò ÕðïåðéôñïðÞò (ÅéäéêÞ Õðçñåóßá Ðáñáêïëïýèçóçò êáé Óõíôïíéóìïý ÄñÜóåùí ÅÊÔ). Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ìýëïò ôçò ÕðïåðéôñïðÞò åßíáé åêðñüóùðïò öïñýá ðïõ ðñïâëýðåôáé óôçí ðáñïýóá áðüöáóç, ïñßæåôáé åããñüöùò êáé ôï üíïìü ôïõ ãíùóôïðïéåßôáé óôç Ãñáììáôåßá ôçò ÕðïåðéôñïðÞò. Ç ßäéá äéáäéêáóßá áêïëïõèåßôáé êüèå öïñü ðïõ õðüñ åé áëëáãþ åêðñïóþðïõ. Óå ðåñßðôùóç áíáðëþñùóçò ëüãù áðïõóßáò Þ êùëýìáôïò ôï üíïìá ôïõ áíáðëçñùôþ ãíùóôïðïéåßôáé ìå ôçí ðáñáðüíù äéáäéêáóßá. ÉÉÉ. ÁðïóôïëÞ ôçò ÕðïåðéôñïðÞò Áíèñþðéíùí Ðüñùí åßíáé ç äéáôýðùóç åéóçãþóåùí ðñïò ôçí ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Ê.Ð.Ó. ãéá ôï óõíôïíéóìü ôùí äñáóôçñéïôþôùí óôïí ôïìýá ôùí áíèñùðßíùí ðüñùí êáé ôùí èåìüôùí éóüôçôáò ìåôáîý áíäñþí êáé ãõíáéêþí, ãéá ôç âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò ôùí ðáñåìâüóåùí ãéá ôïõò áíèñþðéíïõò ðüñïõò êáé ôç âåëôßùóç ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôùí ðáñåìâüóåùí ôïõ Ê.Ð.Ó. óå ó Ýóç ìå ôï Åèíéêü Ó Ýäéï ÄñÜóçò ãéá ôçí Áðáó üëçóç êáé ôï Åèíéêü Ó Ýäéï ÄñÜóçò ãéá ôçí ÊïéíùíéêÞ ÅíóùìÜôùóç. Óôï ðëáßóéï áõôü: á) ÌåñéìíÜ åéäéêüôåñá ãéá ôçí ðñïþèçóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ÓôñáôçãéêÞò ãéá ôçí Áðáó üëçóç óôá ðëáßóéá ôïõ ÊÐÓ êáé ðñïâáßíåé óå óõóôüóåéò ãéá ôïõò êáôüëëçëïõò äåßêôåò óå üô é áöïñü ôçí áîéïëüãçóç ôùí åðéðôþóåùí üëùí ôùí ó åôéêþí ìýôñùí. Óå èýìáôá óôñáôçãéêþò óçìáóßáò, ðáñý åé óõìâïõëýò êáé óôþñéîç óå üëåò ôéò ÅðéôñïðÝò Ðáñáêïëïýèçóçò ôùí Å.Ð. êáé ôéò êïéíïôéêýò ðñùôïâïõëßåò, ôéò äéá åéñéóôéêýò á ñ- Ýò êáé ôïõò ôåëéêïýò äéêáéïý ïõò, ðñïêåéìýíïõ íá áíôáðïêñßíïíôáé óôéò õðï ñåþóåéò ðïõ áðïññýïõí áðü ôçí åöáñìïãþ ôçò ÅõñùðáúêÞò ÓôñáôçãéêÞò ãéá ôçí Áðáó üëçóç. â) Óõíôïíßæåé, åîåôüæåé êáé ðáñáêïëïõèåß ôá èýìáôá ðïõ áöïñïýí ôçí éóüôçôá ôùí åõêáéñéþí ìåôáîý áíäñþí êáé ãõíáéêþí, ðáñý åé ó åôéêýò óõìâïõëýò êáé óôþñéîç óå üëåò ôé ò ÅðéôñïðÝò Ðáñáêïëïýèçóçò ôùí Å.Ð, ôéò äéá åéñéóôéêýò áñ- Ýò êáé ôïõò ôåëéêïýò äéêáéïý ïõò, äéáìïñöþíåé êáé ðñïâáßíåé óå óõóôüóåéò ãéá ôïõò êáôüëëçëïõò äåßêôåò óå üôé áöïñ Ü ôçí áîéïëüãçóç ôùí åðéðôþóåùí üëùí ôùí ìýôñùí óå ó Ýóç ìå ôç äéüóôáóç ôçò éóüôçôáò ôùí öýëùí. ã) Äéáôõðþíåé óõóôüóåéò ãéá ôïí óõíôïíéóìü êáé ôçí âåëôßùóç ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôùí ðáñåìâüóåùí ôïõ ÅÊÔ êáé éäéáßôåñá üóïí áöïñü ôç óýíäåóþ ôïõò ìå ôéò Üëëåò ðáñåìâüóåéò óôï ðëáßóéï ôïõ ÊÐÓ. êáé ìå Ýìöáóç óôçí ðñïþèçóç ôùí ßóùí åõêáéñéþí ìåôáîý ôùí öýëùí êáé óôçí êáôáðïëýìçóç ôïõ êïéíùíéêïý áðïêëåéóìïý ãéá åõðáèåßò ïìüäåò. ÉV. Óôçí ÕðïåðéôñïðÞ Áíèñþðéíùí Ðüñùí ðáñý åôáé ãñáììáôåéáêþ óôþñéîç áðü ôçí ÅéäéêÞ Õðçñåóßá Ðáñáêïëïýèçóçò êáé Óõíôïíéóìïý ÄñÜóåùí ÅÊÔ ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí. V. Ç äáðüíç, ç ïðïßá èá ðñïêëçèåß, èá êáèïñéóôåß ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí. Ç ðáñïýóá íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 4 ÌáÀïõ 2001 Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÑÇÓÔÏÓ ÁÓÔ. ÐÁ ÔÁÓ Ö Áñéè /ÊÐÓ 161 (3) Óõãêñüôçóç ÕðïåðéôñïðÞò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 14 ðáñ. 3 ôïõ Í. 2860/2000. Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ Å ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 29 Á ôïõ Í. 1558/85 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ Ïñãáíá» (ÖÅÊ 137/Á) üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/92 (ÖÅÊ 154/Á) êáé ôñïðïðïéþèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ.2á ôïõ Í. 2469/97 (ÖÅÊ 38/Á). 2. Ôçí õð' áñéèì /ÄÉÏÅ 540/ ÊïéíÞ Áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôþôùí ôùí Õöõðïõñãþí ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò» (ÖÅÊ 970/ô. / ). 3. Ôï Í. 2860/2000 «Äéá åßñéóç, ðáñáêïëïýèçóç êáé Ýëåã- ïò ôïõ ÊÐÓ êáé Üëëåò äéáôüîåéò» (ÖÅÊ 251/ô.Á/ ) êáé åéäéêüôåñá ôï Üñèñï 14 ðáñ. 3 åä. â.

6 7976 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 4. Ôïí êáí.(åê) áñéè. 1260/99 ôïõ Óõìâïõëßïõ «Ðåñß ãåíéêþí äéáôüîåùí ãéá ôá äéáñèñùôéêü Ôáìåßá». 5. Ôïí êáí. (ÅÊ)1257/99 ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ó åôéêü ìå ôï Åõñùðáúêü Ãåùñãéêü Ôáìåßï Ðñïóáíáôïëéóìïý êáé ÅããõÞóåùí (ÅÃÔÐÅ). 6. Ôçí õð áñéèì. Å (2000) 3405/ Áðüöáóç ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí ðïõ áöïñü ôçí Ýãêñéóç ôïõ êïéíïôéêïý ðëáéóßïõ óôþñéîçò ãéá ôéò êïéíïôéêýò äéáñèñùôéêýò ðáñåìâüóåéò óôéò ðåñéöýñåéåò ðïõ õðüãïíôáé óôï óôü ï áñéè. 1 óôçí ÅëëÜäá êáé åéäéêüôåñá ôï Êåö. 4 ðáñ Ôï Åðé åéñçóéáêü Ðñüãñáììá «ÁãñïôéêÞ ÁíÜðôõîç- Áíáóõãêñüôçóç ôçò Õðáßèñïõ ». 8. Ôá Åðé åéñçóéáêü ÐñïãñÜììáôá ôïõ ÊÐÓ êáé ôçí Ê.Ð. «LEADER» ðïõ åìðåñéý ïõí ðüñïõò ÅÃÔÐÅ. 9. Ôçí õð' áñéèì /à ÊÐÓ 157/ Áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò, ðïõ áöïñü óôç «Óõãêñüôçóç ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ ÊÐÓ », áðïöáóßæïõìå: É. Ôç óõãêñüôçóç ôçò ÕðïåðéôñïðÞò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò ç ïðïßá áðïôåëåß õðïåðéôñïðþ óõìâïõëåõôéêïý áñáêôþñá ãéá ôï óõíôïíéóìü ôùí ðáñåìâüóåùí ôïõ áãñïôéêïý þñïõ êáé ôçò áãñïôéêþò áíüðôõîçò - áíáóõãêñüôçóçò ôçò õðáßèñïõ ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Êïéíïôéêïý Ðëáéóßïõ ÓôÞñéîçò êáé ôï Ýñãï ôçò äåí èßãåé ôéò áñìïäéüôçôåò ôùí Åðéôñïðþí Ðáñáêïëïýèçóçò (Åð. Ðáñ.) ôïõ Ê.Ð.Ó. êáé ôùí åðé åéñçóéáêþí ðñïãñáììüôùí (Å.Ð.) óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 14 ðáñ.3 ôïõ Í. 2860/2000 ùò åîþò: : 1. Ðñüåäñïò ôçò ÕðïåðéôñïðÞò åßíáé ï Ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Å.Ð «ÁãñïôéêÞ ÁíÜðôõîç-Áíáóõãêñüôçóç ôçò Õðáßèñïõ » êáé ôçò êïéíïôéêþò ðñùôïâïõëßáò «LEADER». 2. Ùò ÌÝëç ôçò ÕðïåðéôñïðÞò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò, ïé ïðïßïé Ý ïõí äéêáßùìá øþöïõ, ïñßæïíôáé : á) Ðñüåäñïé ôùí Åðéôñïðþí Ðáñáêïëïýèçóçò (Åð. Ðáñ.) ôùí åðé åéñçóéáêþí ðñïãñáììüôùí (Å.Ð.), üðùò êáôùôýñù ðñïóäéïñßæïíôáé: Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ.ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Áíáô. Ìáêåäïíßáò & ÈñÜêçò. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõå.ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Êåíôñ. Ìáêåäïíßáò. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Äõô. Ìáêåäïíßáò. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò. Çðåßñïõ. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Èåóóáëßáò. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Éïíßùí ÍÞóùí. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Äõô. ÅëëÜäáò. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð.Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò. ÐåëïðïííÞóïõ. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð.Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Âïñåßïõ Áéãáßïõ. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò. Íïôßïõ Áéãáßïõ. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊñÞôçò. â) Åêðñüóùðïé áñìïäßùí õðïõñãåßùí êáé öïñýùí êáé åéäéêüôåñá: Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò, Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Äéá åßñéóçò Êïéíïôéêþí êáé ëëùí Ðüñùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐÅ ÙÄÅ, Ï Åéäéêüò ÃñáììáôÝáò Áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò, Ï Ãåíéêüò Þ Åéäéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý, Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò Éóüôçôáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò. Ï Ãåí. Ä/íôÞò ôçò Ãåí. Ä/íóçò Áíáðôõîéáêïý Ðñïãñáììáôéóìïý, ÐåñéöåñåéáêÞò ÐïëéôéêÞò êáé Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí (äéá- åéñéóôéêþ áñ Þ ôïõ ÊÐÓ) ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅèíéêÞò Ïéêïíïìß áò. Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò Äéá åßñéóçò ôïõ Å.Ð «ÁãñïôéêÞ ÁíÜðôõîç êáé Áíáóõãêñüôçóç ôçò Õðáßèñïõ» Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò Äéá åßñéóçò ôçò Ê.Ð «Leader» ã) Áíôéðñüóùðïé ôùí ÏÔÁ, ôùí ïéêïíïìéêþí êáé êïéíùíéêþí åôáßñùí êáé ôùí ìç êõâåñíçôéêþí ïñãáíþóåùí: Åêðñüóùðïò ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Ï.Ê.Å.), Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Óõíïìïóðïíäßáò Åñãáôþí ÅëëÜäïò (Ã.Ó.Å.Å.) Åêðñüóùðïò ôçò ÊåíôñéêÞò íùóçò ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí (Ê.Å.Ä.Ê.Å.), Åêðñüóùðïò ôçò íùóçò Íïìáñ éáêþí ÁõôïäéïéêÞóåùí ÅëëÜäïò (Å.Í.Á.Å.), Åêðñüóùðïò ôçò ÐáíåëëÞíéáò Óõíïìïóðïíäßáò Åíþóåùí Ãåùñãéêþí Óõíåôáéñéóìþí ÅëëÜäïò (ÐÁ.Ó.Å.ÃÅ.Ó.), Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Óõíïóðïíäßáò Åðáããåëìáôéþí, Âéïôå íþí, Åìðüñùí ÅëëÜäáò (Ã.Ó.Å.Â.Å.Å.), Åêðñüóùðïò ôïõ Ãåùôå íéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ÅëëÜäáò (Ã.Å.Å.), Åêðñüóùðïò ôçò Ãñáììáôåßáò «Åèåëïíôéêþí ìç Êõâåñíçôéêþí Ïñãáíþóåùí. 3. Ùò ìýëç ôçò ÕðïåðéôñïðÞò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò ùñßò äéêáßùìá øþöïõ ïñßæïíôáé: á) Åêðñüóùðïé ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí êáé åéäéêüôåñá: Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Ä/íóçò Ãåùñãßáò Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Ä/íóçò ÐåñéöåñåéáêÞò ÐïëéôéêÞò Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Ä/íóçò Áðáó üëçóçò â) Åêðñüóùðïé áñìïäßùí õðïõñãåßùí êáé öïñýùí êáé åéäéêüôåñá: ÉÉ. Óôçí ÕðïåðéôñïðÞ ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò ìðïñåß íá ðáñßóôáíôáé ïé Ãåíéêïß êáé Åéäéêïß Ãñáììáôåßò Õðïõñãåßùí ê áé Ãåíéêþí Ãñáììáôåéþí ùñßò äéêáßùìá øþöïõ. Åðßóçò ìðïñåß íá ðñïóêëçèïýí Üôïìá ìå åéäéêýò ãíþóåéò óå ïéêïíïìéêü, ôå íéêü, êïéíùíéêü, åðéóôçìïíéêü êáé ëïéðü èýìáôá óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 14 ðáñ.5 ôïõ Í. 2860/2000. Ôá ìýëç ôçò ÕðïåðéôñïðÞò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò áíáðëçñþíïíôáé áðü åîïõóéïäïôçìýíá ðñüóùðá ìüíï óå ðåñßðôùóç áðïõóßáò Þ êùëýìáôüò ôïõò. Óôçí ðåñßðôùóç áíáðëþñùóçò ôï üíïìá ôïõ áíáðëçñùôþ ãíùóôïðïéåßôáé åããñüöùò óôç Ãñáììáôåßá ôçò ÕðïåðéôñïðÞò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ìýëïò ôçò ÕðïåðéôñïðÞò åßíáé åêðñüóùðïò öïñýá, ðïõ ðñïâëýðåôáé óôçí ðáñïýóá áðüöáóç, ïñßæåôáé åããñüöùò êáé ôï üíïìü ôïõ ãíùóôïðïéåßôáé óôç Ãñáììáôåßá ôçò ÕðïåðéôñïðÞò, êáèþò êáé êüèå öïñü ðïõ õðüñ åé áëëáãþ åêðñïóþðïõ. Óôçí ðåñßðôùóç áíáðëþñùóçò ëüãù áðïõóßáò Þ êùëýìáôïò ôï üíïìá ôïõ áíáðëçñùôþ ãíùóôïðïéåßôáé ìå ôçí ðáñáðüíù äéáäéêáóßá. ÉÉÉ. ÁðïóôïëÞ ôçò ÕðïåðéôñïðÞò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò åßíáé ç äéáôýðùóç åéóçãþóåùí óôçí ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Ê.Ð.Ó. ãéá ôï óõíôïíéóìü ôùí äñáóôçñéïôþôùí ôïõ ôïìýá ôçò áãñïôéêþò áíüðôõîçò- áíáóõãêñüôçóçò ôçò õðáßèñïõ Óôï ðëáßóéï áõôü: á) ÌåñéìíÜ ãéá ôçí åöáñìïãþ ôùí ðñïãñáììüôùí ïëïêëçñùìýíçò áãñïôéêþò áíüðôõîçò óå åðßðåäï þñáò. â) Ðáñáêïëïõèåß ôçí ðñüïäï ðïõ óçìåéþíåôáé óôçí õëïðïßçóç ôùí ðñïãñáììüôùí êáé äñüóåùí áãñïôéêþò áíüðôõîçò. ã) ÅîåôÜæåé èýìáôá ó åôéêü ìå ôç ëåéôïõñãßá êáé ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôùí «Óõìâïýëùí ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò». ä) Äéáôõðþíåé ðñïôüóåéò ãéá ôç âåëôßùóç ôùí ðáñåìâüóåùí áãñïôéêþò áíüðôõîçò - áíáóõãêñüôçóçò ôçò õðáßèñïõ óôï ðëáßóéï ôùí áíáãêþí ôïõ ÊÐÓ ãéá ôçí åöáñìïãþ ôçò áãñïôéêþò ðïëéôéêþò. å) ÅîåôÜæåé üëá ôá èýìáôá ðïõ áöïñïýí ôçí áãñïôéêþ áíüðôõîç, äéáìïñöþíåé êáé åéóçãåßôáé ðñïôüóåéò ãéá ôï óõíôïíéóìü, ôç óõíï Þ êáé ôç óõíüöåéá ôùí äñüóåùí óôñáôçãéêþò áíüðôõîçò ãéá ôçí ïëïêëçñùìýíç áãñïôéêþ áíüðôõîç ôçò õðáßèñïõ. ÉV. Óôçí ÕðïåðéôñïðÞ ðáñý åôáé ãñáììáôåéáêþ óôþñéîç áðü ôçí ÅéäéêÞ Õðçñåóßá Äéá åßñéóçò ôïõ Åðé åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò «ÁãñïôéêÞ ÁíÜðôõîç êáé áíáóõãêñüôçóç ôçò Õðáßèñïõ». V. Ç äáðüíç, ç ïðïßá èá ðñïêëçèåß, èá êáèïñéóôåß ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí. Ç áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 4 ÌáÀïõ 2001 Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÑÇÓÔÏÓ ÁÓÔ. ÐÁ ÔÁÓ ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΠΣ Άρθρο 1 Συγκρότηση της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων του Κ.Π.Σ. Κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14, παρ. 3 του Ν. 2860/2000 συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ /ΚΠΣ 160 Φ.Ε.Κ. Απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων του ΚΠΣ Άρθρο 2 Αρµοδιότητες Προέδρου 1. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής, στις οποίες και προεδρεύει. 2. Eπικυρώνει τις υποδείξεις και τα συµπεράσµατα των συνεδριάσεων της Υποεπιτροπής. 3. Έχει την ευθύνη, σε συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ, για την πληροφόρηση των εκπροσώπων του τύπου σχετικά µε τις εργασίες και τις αποφάσεις της Υποεπιτροπής. 4. Καλεί, όταν απαιτείται να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής άτοµα µε ειδικές γνώσεις σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα. 5. ιαβιβάζει τις γνώµες και τα συµπεράσµατα της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ /3

8 Άρθρο 3 Σύγκληση 1. Η Υποεπιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της είτε µε πρωτοβουλία του, είτε ύστερα από αίτηση του 1/3 των µελών της Υποεπιτροπής, είτε ύστερα από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων Ε.Κ.Τ. 2. Συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής συγκαλούνται κατά κανόνα δύο (2) φορές το χρόνο. Άρθρο 4 Ηµερήσια ιάταξη 1. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ηµερήσια διάταξη µετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ και την υποβάλλει για έγκριση κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Υποεπιτροπής. 2. Τα µέλη µπορούν επίσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης να υποβάλουν σχετική αίτηση προκειµένου κάποιο ζήτηµα να εισαχθεί στην ηµερήσια διάταξη της επόµενης συνεδρίασης. 3. Μετά την έγκριση της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος ενηµερώνει την Υποεπιτροπή σχετικά µε τα ονόµατα των εµπειρογνωµόνων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 4, ατόµων µε ειδικές γνώσεις, που καλούνται να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής. Άρθρο 5 Πρόσκληση στα µέλη 1. Οι προσκλήσεις, η ηµερήσια διάταξη, καθώς και τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για τις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής διαβιβάζονται στα µέλη, σε έντυπη και ει δυνατόν σε ηλεκτρονική µορφή δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη σύγκληση της Υποεπιτροπής. 2. Σε περίπτωση δεόντως αιτιολογηµένης έκτακτης ανάγκης ο Πρόεδρος δύναται να συγκαλεί την Υποεπιτροπή σε διάστηµα µικρότερο των δεκαπέντε (15) ηµερών, αλλά σε κάθε περίπτωση, όχι µικρότερο των δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών πριν τη συνεδρίαση. 2/3

9 Άρθρο 6 ιαδικασία λήψης αποφάσεων 1. Απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόν το 60% των µελών µε δικαίωµα ψήφου. 2. Σε περίπτωση που µια απόφαση δεν µπορεί να ληφθεί µε τη συναίνεση των µελών της Υποεπιτροπής, λαµβάνεται µετά από ψηφοφορία των παρόντων µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου µε απλή πλειοψηφία (50% +1). εν µπορεί να ληφθεί απόφαση της Υποεπιτροπής χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του Προέδρου της. 3. Οι αποφάσεις και τα συµπεράσµατα υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Υποεπιτροπής. Άρθρο 7 Γραµµατεία 1. Χρέη γραµµατείας εκτελεί η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ. 2. Σε κάθε συνεδρίαση η Γραµµατεία µεριµνά για την σύνταξη καταλόγου των παρόντων µελών, ο οποίος είναι στη διάθεση του Προέδρου. Άρθρο 8 Πρακτικά 1. Κατά τη συνεδρίαση τηρούνται πλήρη πρακτικά µε ευθύνη της αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ. 2. Τα πρακτικά, τα οποία αποµαγνητοφωνούνται, αποστέλλονται προς ενηµέρωση στα µέλη µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από τη λήξη της συνεδρίασης της Υποεπιτροπής. Άρθρο 9 Τροποποίηση Κανονισµού Εσωτερικής λειτουργίας Ο παρών Κανονισµός Εσωτερικής λειτουργίας της Υποεπιτροπής µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση του 60% των µελών µε δικαίωµα ψήφου. 3/3

10 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ η Συνεδρίαση Κλειστό Γυµναστήριο Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2004 Ηµερήσια ιάταξη (Σχέδιο) ώρα έναρξη 1. Άνοιγµα εργασιών, παρουσίαση του ρόλου της Υποεπιτροπής Ανθρώπινων Πόρων 2. Έγκριση Ηµερήσιας ιάταξης και έγκριση πρακτικών 3 ης συνεδρίασης Υποεπιτροπής Ανθρώπινων Πόρων 3. Ο συντονισµός των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) στην Ελλάδα 4. Πορεία των παρεµβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) στην Ελλάδα ανά Πεδίο Πολιτικής ΕΚΤ 5. Αναθεώρηση ΚΠΣ και παρεµβάσεις Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) ανά Πεδίο Πολιτικής ΕΚΤ 6. Ενηµέρωση για την πορεία αναδιοργάνωσης του ΟΑΕ και για το Σχέδιο ράσης για τη Σύνδεση της Αρχικής µε τη Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση (ενοποίηση συστηµάτων πιστοποίησης) 7. Ενηµέρωση για έργα οριζόντιας υποστήριξης των παρεµβάσεων ΕΚΤ ώρα τέλος συνεδρίασης

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα, 28 Μαϊου 2004 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: οικ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ Μονάδα : Οργάνωση & Πληροφορική Πληροφορίες : Α. Τσέλιου Προς Ταχ. /νση : Αγησιλάου όπως Ταχ. Κώδ. : GR Αθήνα Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνο : Fax : ΘΕΜΑ: 4 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ Σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε στην 4 η συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία θα πραγµατοποιηθεί τη ευτέρα 7 Ιουνίου 2004, στις 15:30µµ στην Αθήνα, στο Κλειστό Γυµναστήριο του Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου, στο Παλαιό Φάληρο (χώρος διεξαγωγής αγώνων ταεκβοντό). Η ηµερήσια διάταξη και ο φάκελος εργασιών της συνεδριάσεως θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά εντός των επόµενων ηµερών. Πριν την έναρξη των εργασιών θα είναι διαθέσιµος στο χώρο της συνεδριάσεως και ο τυπωµένος φάκελος. Παρακαλούµε να ενηµερώσετε για τη συµµετοχή σας ή τον ορισµό εκπροσώπου σας, τις κ.κ. Τσέλιου ( ) ή Στεργίου ( ) στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ, έως και την Τετάρτη 2 Ιουνίου Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων Συνηµµένα : Τα πρακτικά της 3 ης Συνεδρίασης Εσωτερική ιανοµή : 1. Γραφείο Υπουργού 2 Γραφείο Γ.Γ..Κ.& Α.Π. 3. /ση 22/ΚΦ 4. /ση 22/Μονάδα Καθ. Σπ. Ι. Βλιάµος

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Μέλη µε δικαίωµα ψήφου 1) Κος Ανδρέας Καραµάνος Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» 2) Κος Σπύρος Ευσταθόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» 3) Κος Μελέτιος Τζαφέρης Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» 4) Κος Βασίλειος Ανδρονόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» 5) Κος Μιχαήλ Αγγελόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» 6) Κος Γιώργος Τσιότρας Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 7) Κos Ανδρέας Λεούδης Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας» 8) Κος ηµήτρης Πανοζάχος Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Ηπείρου» 9) Κος Φώτης Γκούπας Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Θεσσαλίας» 10) Κος Σωτήρης Βόσδου Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Ιονίων νήσων» 11) Κος Παναγιώτης Καββαδάς Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» 12) Κος Κωνσταντίνος Εξαρχος Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 13) Κος Χαράλαµπος Μανιάτης Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Αττικής» 14) Κα Αγγέλα Αβούρη Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Πελοπονήσου»

13 15) Κος Σέργιος Τσίφτης Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» 16) Κος Χαράλαµπος Κόκκινος Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 17) Κος Σεραφείµ Τσόκας Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Κρήτης» 18) Κα Ευγενία Τσουµάνη - Σπέντζα Γενική Γραµµατέας Ισότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣ Α) 19) Κος Γεώργιος Τρυφωνίδης Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Εργων ΥΠΕΧΩ Ε 20) Κος ηµοσθένης Κατσιγιάννης Γενικός Γραµµατέας ΥΠΕΧΩ Ε 21) Κος Χρήστος Ζαχόπουλος Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου Πολιτισµού 22) Κος ηµήτρης Παπαγιαννίδης Ειδικός Γραµµατέας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 23) Κος ηµήτριος Σκιαδάς Ειδικός Γραµµατέας Θεµάτων Ευρωπαϊκής Ενωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) 24) Κος Γεώργιος Βερναδάκης ιοικητής Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υµαµικού (ΟΑΕ ) 25) Κα Φωτεινή Μπριστογιάννη Γενική ιευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 26) Κος Χαράλαµπος Γραµµατικόπουλος Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 27) Κος Νίκος Αναλυτής Πρόεδρος Οικονοµικής & Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε)

14 28) Κος Χρήστος Πολυζωγόπουλος Πρόεδρος Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) 29) Κος Οδυσσέας Κυριακόπουλος Πρόεδρος Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων (Σ.Ε.Β) 30) Κος ηµήτρης Ασηµακόπουλος Πρόεδρος Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) 31) Κος ηµήτρης Αρµενάκης Πρόεδρος Εθνικής Συνοµοσπονδίας Εµπόρων Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.Ε.) 32) Κος Παναγιώτης Κουκουλόπουλος Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης ήµων & Κοινοτήτων (Κ.Ε..Κ.Ε) 33) Κα Φώφη Γεννηµατά Πρόεδρος Ενωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε) 34) Κος Τζανέτος Καραµήχας Πρόεδρος Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών Ελλάδος (ΠΑ.ΣΕ.ΓΕ.Σ) 35) Κος Ιωάννης Βαρδακαστάνης Πρόεδρος Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µ.Α.) 36) Εκπρόσωποι (δύο) Γραµµατείας των «Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» Μέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου 37) Mr Sven Kjellstrom Director DG Employment and Social Affairs/C European Commission 38) Mrs Antonella Schulte-Braukcks Head of Unite C1 DG Employment and Social Affairs/C1 European Commission 39) Mr Robert Shotton Head of Unite E1 DG Regio/E1 European Commission

15 40) Mr Evangelos Divaris Head of Unite (acting) E2 DG Agri/E2 European Commission 41) Mr Georgios Mathioudakis Desk Officer E2 DG Agri/E2 European Commission 42) Mr John Mallet Head of Unit C3 DG Fish/C3 European Commission 43) Mr George Spyrou Desk Officer DG Fish/C3 European Commission 44) Εκπρόσωπος Οικονοµικού Γραφείου του Πρωθυπουργού 45) Πρόεδρος Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 46) Κα Αννα αλλαπόρτα Προϊσταµένη Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» (ΕΥ ΕΠΑΕΚ) 47) Κα Φωτεινή Τσίλλερ Προϊσταµένη Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal 48) Κα Παναγιώτα Ματσιώτα Προϊσταµένη Γενικής ιεύθυνσης Εργασίας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 49) Κος Κώστας Ευστρατόγλου Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΕ) Προσκαλεσµένοι 50) Κος Βασίλης Ασηµακόπουλος Ειδικός Γραµµατέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 51) Κος Αθανάσιος Καπρέλης Γενικός ιευθυντής ΜΟ ΑΕ

16 52) Κος Κωνσταντίνος Κουκολιάς Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 53) Κος Νίκος Κοµνηνίδης Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής και προγραµµάτων Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 54) Κος Αθανάσιος Γκούµας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) 55) Kος ηµήτρης Σουσούνης Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πληρωµής ΚΠΣ, Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Ταµείου Συνοχής 56) Κος Βασίλειος Σκανδάλης Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» 57) Κος Χαράλαµπος Μπότσαρης Πρόεδρος Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) 58) Κος Ταξιάρχης Κυριαζής Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης οµών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) 59) Κος Βασίλης Ντερτιλής Πρόεδρος Παρατηρητηρίου Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική ΑΕ (ΠΑΕΠ ΑΕ) 60) Κος Αγγελος Αγγελίδης Πρόεδρος Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑΕ 61) Κος Γιάννης Τολίδης Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» (ΕΥ ΕΠΕΑΕΚ) 62) Κος Ιωάννης Ιωαννίδης Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων Γ ΚΠΣ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) 63) Κα Αγγελική Αραµπατζή Προϊσταµένη Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα»

17 64) Κος Αθανάσιος Παπαναστασίου Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» 65) Κος Θεόδωρος Καρούνος Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» 66) Κος ηµήτρης Ιακωβίδης ιαχειριστική Αρχή Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 67) Kος Νικόλαος Μποµπόλιας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 68) Kα Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταµένη Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 69) Κος Κωνσταντίνος Γκανούτσιος Αναπλ. Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. υτικής Μακεδονίας 70) Kα Ελένη Ρόκκου Προϊσταµένη Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Ηπείρου 71) Kος Γεώργιος Εµµανουήλ Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 72) Kος Παναγιώτης Καραπάνος Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Ιονίων νήσων 73) Kος Αθανάσιος Κόντος Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. υτικής Ελλάδας 74) Kος Ευάγγελος Κόρκος Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 75) Kα Φωτεινή αλαβέρη Προϊσταµένη Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Αττικής

18 76) Kος Αναστάσιος Σκούρας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Πελοπονήσου 77) Kος ηµήτριος Φυτάς Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Β. Αιγαίου 78) Kος Ιωάννης Κόπελος Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Ν. Αιγαίου 79) Kα Ελένη Μπρεδάκη Προϊσταµένη Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Κρήτης 80) Κος Κωνσταντίνος Μπακιρτζής Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσµου Εταιρειών Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ) 81) Κος Τανταλάκης Πασχάλης Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσµου Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΠΑΣΥΚΕΚ) 82) Πρόεδρος Πανελλαδικoύ ικτύου Κέντρων Συµβουλευτικών Συνοδευτικών Υπηρεσιών (Εύξεινη Πόλη) 83) Κα Ε. Ιωαννίδου Πρόεδρος ΟΓΕΕΚΑ ΗΜΗΤΡΑ 84) Κος Α. Ευστράτογλου Γενικός ιευθυντής ΕΚΕΠΙΣ

19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3 ης ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ ΤΡΙΤΗ 16 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003

20

21 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 3η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΤΗ 16 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Συµπεράσµατα από τις Ετήσιες Συναντήσεις (ΕΠΑΕΚ, ΕΠΕΑΕΚ & Ε.Π. ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ). 2. Συµπεράσµατα από το Σεµινάριο Ε.Κ.Τ. στις 27/ Πορεία Παρεµβάσεων Ε.Κ.Τ. 4. Οριζόντιες Προτεραιότητες του Ε.Κ.Τ. Αξιολόγηση - Ισότητα των Φύλων. - Τοπική Ανάπτυξη. - Κοινωνική ιάσταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας. - Τελικές Εκθέσεις Ενδιάµεσης Αξιολόγησης των ΕΠΕΑΕΚ, ΕΠΑΕΚ, Ε.Π. ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ και Ε.Π. της Κ.Π. EQUAL, σε σχέση µε τις Οριζόντιες Προτεραιότητες και την Ε.Σ.Α. - Οριζόντιες ράσεις Αξιολόγησης. 5. ηµοσιότητα Ε.Κ.Τ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Αγαπητές φίλες και φίλοι, θα ήθελα να µου επιτρέψετε να ξεκινήσω τις εργασίες της 3ης Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων και παρότι είθισται κανείς να ξεκινάει µε ένα τυπικό καλωσόρισµα, στη δική µας περίπτωση θα ήθελα να είναι ειλικρινές, να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που µετακινηθήκατε στη Θεσσαλονίκη για να είµαστε εδώ όλοι σήµερα. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους και συνεργάτες από την Ε.Ε., την Επιτροπή, ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την κα Schulte Braucks που πιστεύω ότι είναι η πρώτη ουσιαστική της επαφή µε την

22 οικογένεια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου σε ότι αφορά τουλάχιστον την Ελλάδα. Benvenuta alla famiglia de Fondo Sociale. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο νοµίζω ότι όντας περίπου στα µισά του Γ ΚΠΣ, µπορούµε να πούµε µετά βεβαιότητας ότι βρίσκεται πια σε µια φάση ωριµότητας και ενηλικίωσης. Αυτό θα µπορέσουµε να το διαπιστώσουµε στη διάρκεια της σηµερινής ηµέρας. Η παρουσίαση των θεµατικών ενοτήτων είναι διαρθρωµένη έτσι, ώστε να επιτρέψει κανείς να παρατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστηµα στις δράσεις που χρηµατοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στα επιχειρησιακά και τοµεακά προγράµµατα και στις πρωτοβουλίες. Αυτά τα οποία συµπερασµατικά θα καταλήξουµε σήµερα, νοµίζω ότι δεν θα αποτελούν το τέλος, αλλά θα αποτελούν ένα σηµείο εκκίνησης για το υπόλοιπο αυτής της προγραµµατικής περιόδου, αλλά αν θέλετε και ένα πρόκριµα, µια θετική υποθήκη και για ότι θα ακολουθήσει και σε επόµενες προγραµµατικές περιόδους. Θα ήθελα να µου επιτρέψετε µόνο να αναφερθώ σε δύο στοιχεία που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και τις δράσεις που χρηµατοδοτεί στη χώρα µας. Είναι γεγονός ότι έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί -και αυτό µε επαναλαµβανόµενη µονοτονία το λέω το τελευταίο διάστηµα γιατί θεωρώ ότι αποτελεί µια κρίσιµη καµπή για τη χώρα µας- έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί η εποχή όπου οι πολιτικές µας και οι δράσεις στα θέµατα της απασχόλησης και στην καταπολέµηση της ανεργίας εξαντλούνταν σε επιδοµατικού τύπου παρεµβάσεις. Αυτό δηµιουργούσε πολύ µεγαλύτερο κόστος, γιατί είναι γεγονός ότι όταν κανείς παρεµβαίνει αφού έχει εκδηλωθεί ένα φαινόµενο έχει µεγαλύτερο κόστος από αυτό της πρόληψης και βέβαια η αβεβαιότητα των παρεµβάσεων και των αποτελεσµάτων ήταν αµφιλεγόµενη. Ας αφήσουµε το γεγονός ότι δεν µπορεί µια σύγχρονη κοινωνία να εξαντλεί τα µέσα ή να ισχυρίζεται ότι δεν διαθέτει άλλα µέσα πέρα από το να παρεµβαίνει επιδοµατικά για να θεραπεύσει για ένα πολύ συγκεκριµένο 2

23 χρονικό διάστηµα µια επαχθή κατάσταση όπως είναι αυτή της ανεργίας ή της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Αυτό έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί και οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Οι λόγοι που µπορούν να αναφερθούν ως κεντρικοί, είναι ότι η ανεργία πλέον είναι ένα κεντρικό θέµα στις κοινωνικές ατζέντες σίγουρα, αλλά και στις οικονοµικές και στις αναπτυξιακές αν θέλετε συζητήσεις έχει µια πολύ ιδιαίτερη θέση, γιατί πραγµατικά έχει διαπιστωθεί ότι όντας ένα φαινόµενο πλέον διεθνές παίζει ρόλο στην ανάπτυξη, παίζει ρόλο στην κινητικότητα, παίζει ρόλο στην κινητοποίηση και στην διακίνηση προσώπων, κεφαλαίων και υπηρεσιών. Η Ε.Ε. νωρίς διέβλεψε αυτό το γεγονός και παρά το ότι δεν υπάρχει δυνατότητα από τις συνθήκες ευθείας θεσµοθέτησης σε ό,τι έχει σχέση µε τα κοινωνικά θέµατα, νοµίζω ότι έχει κινηθεί σωστά εκπονώντας την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, ανανεώνοντας συνέχεια τα ουσιώδη και κρίσιµα θέµατα που εντάσσονται σ αυτήν, δίνοντας έτσι στα κράτη µέλη ένα πολύ συνεκτικό πλαίσιο στο οποίο εκείνα ελεύθερα κινούνται, αλλά όµως έχοντας κοινούς στόχους, κοινούς αν θέλετε δείκτες για να µετρούµε συγκεκριµένες αποδόσεις και να µετρούµε ταυτόχρονα και τις καλές πρακτικές που οι διάφορες χώρες υλοποιούν και να µαθαίνουµε από αυτές. Αυτή εποµένως η περίοδος της θα έλεγε κανείς επιδοµατικής αντιµετώπισης των κοινωνικών θεµάτων ή της σχέσης Επιµηθέα και όχι Προµηθέα, έχει περάσει για µια σειρά από λόγους που ορισµένοι από αυτούς είναι αυτοί που προανέφερα. Θεωρώ ότι δύο ουσιαστικά στοιχεία έχουν κατακτηθεί ας µου επιτραπεί ο όρος την προηγούµενη περίοδο, κυρίως µέσω των πόρων του ΕΚΤ, οι οποίοι έχουν τη δική τους θέση, αποτελούν ένα πολύτιµο ένθετο και στα περιφερειακά προγράµµατα και σε ορισµένα τοµεακά. Έχουµε την ιδιαίτερη ευθύνη ως Υπουργείο Εργασίας και ως Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης κοινοτικών και άλλων πόρων να συντονίζουµε τις δράσεις του ΕΚΤ στα τοµεακά και στα περιφερειακά προγράµµατα. 3

24 Η συνεργασία είναι απολύτως επιτυχής, έχουµε ήδη µάθει από τις δυσχέρειες και τα προβλήµατα της πρώτης περιόδου και νοµίζω ότι η εναρµόνιση που θα ακολουθήσει το επόµενο διάστηµα βοηθούντων και ορισµένων θεσµικών παρεµβάσεων που θα γίνουν κυρίως για τα θέµατα απασχόλησης, νοµίζω ότι η εναρµόνιση αυτή θα είναι πλέον ορατή και ως µια ενιαία δύναµη θα πορευτούµε στο να µπορέσουµε να έχουµε τα µεγαλύτερα δυνατά αποτελέσµατα στα θέµατα της απασχόλησης. Ένα κεφαλαιώδες ζήτηµα που ετέθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατέχει εξέχουσα θέση στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, είναι το θέµα της ποιότητας και θα ήθελα να σταθώ µε δυο λόγια σ αυτό. Η ποιότητα στην απασχόληση δεν συµπυκνώνεται µόνο στην ποιότητα των εργασιακών σχέσεων ή στην τήρηση των ελαχίστων υγιεινής και ασφάλειας ή των ελαχίστων της αστικής νοµοθεσίας. εν είναι αυτό το περιεχόµενο ούτε του µηνύµατος ούτε του στόχου που έχει τεθεί. Νοµίζω ότι το ακριβές περιεχόµενο είναι αυτό που συµπυκνώνεται στο ότι κανένας ποτέ δεν δηµιούργησε πολιτισµό µόνο µε την ποσότητα. Και επειδή νοµίζω ότι δηµιουργούµε έναν κοινωνικό πολιτισµό, τον κοινωνικό πολιτισµό της Ευρώπης, κανείς δεν θα µπορούσε να µιλήσει µόνο σε όρους ποσότητας είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε σε εθνικό επίπεδο. εν παραγνωρίζω το γεγονός ότι η σύγκλιση της χώρας µας σε επίπεδο ανεργίας µε την Ευρωζώνη είναι σχεδόν απόλυτη. Η πορεία της ανεργίας είναι πτωτική, της απασχόλησης αυξητική, επισηµαίνοντας τα θέµατα που έχουµε να αντιµετωπίσουµε στην απασχόληση των γυναικών και των νέων. Όµως θεωρώ ότι πορευόµαστε προς µια σύγκλιση η οποία είναι και επιθυµητή και εφικτή. Εποµένως αυτό το γεγονός θα µπορούσε από µια πρώτη ανάγνωση να οδηγήσει σε έναν εφησυχασµό ο οποίος ευτυχώς δεν έχει επέλθει και δεν έχει επέλθει συµβοηθούντος σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. ιότι αν οι ποσοτικοί αυτοί στόχοι κατακτώνται ή φαίνονται εφικτοί να κατακτηθούν, µένει το µεγάλο κεφάλαιο της ποιότητας, το οποίο κι αυτό θα πρέπει να κατακτηθεί αν θα θελήσουµε να µιλάµε για µία αγορά απασχόλησης, µια κοινωνία, η οποία να είναι ευρύχωρη, η οποία να 4

25 ενσωµατώνει όλες τις τάσεις και όλες τις µορφές και ως τέτοια ενιαία να πορεύεται. Και βεβαίως στο θέµα της ποιότητας υπαινίσσοµαι σαφώς και ευθέως και το γεγονός ότι αρκετές από τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στοχεύουν πραγµατικά στο να εντάσσουν, στο να φέρνουν µέσα στα πράγµατα ισότιµα και χωρίς διακρίσεις πολλές οµάδες οι οποίες στερούνται εκ των πραγµάτων αυτής της δυνατότητας για ισότιµη συµµετοχή, είτε αυτό οφείλεται σε ιδιαιτερότητες που σχετίζονται µε τις πολιτισµικές προελεύσεις ή τις γλωσσικές ή αναπηρίες ή άλλα θέµατα, όπως το να έχει κανείς περιπέσει σε δύσκολες καταστάσεις όπως είναι αυτές των ναρκωτικών ή της φυλάκισης. Και επειδή η κοινωνία πρέπει να είναι µια εντάσσουσα κοινωνία, αυτές τις πτυχές δεν πρέπει να τις σπρώχνει κάτω από το χαλί, να τις κρύβει, αλλά να τις αναδεικνύει και να αποτελούν τη λυδία λίθο µιας πραγµατικής κοινωνίας, η οποία αυτά τα προβλήµατα ξέρει να τα επισηµαίνει και να τα επιλύει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εποµένως η ποιότητα δεν αναφέρεται όπως προανέφερα στα θέµατα της τήρησης των ελαχίστων της νοµοθεσίας, της υγιεινής και ασφάλειας. Πρωτίστως αναφέρεται σ αυτή την κοινωνική ευρυχωρία, η οποία θα πρέπει να είναι το καύσιµο για τον κοινωνικό πολιτισµό της Ευρώπης, τον κοινωνικό πολιτισµό της χώρας µας. Νοµίζω, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο παίζει έναν καταλυτικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια και είστε οι άνθρωποι της πρώτης γραµµής που εσείς το βιώνετε, εσείς το κινητοποιείτε και το υλοποιείτε και νοµίζω κατά τον καλύτερο τρόπο µπορείτε να το πιστοποιήσετε. Ένα δεύτερο θέµα στο οποίο ήθελα να αναφερθώ έχοντας υπόψη τα δεδοµένα της χώρας µου, είναι το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ και των πρωτοβουλιών νοµίζω ότι έχει δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για µια άνευ προηγουµένου σε κλίµακα 5

26 εθνική, να µου επιτρέψετε την έκφραση, δηµιουργία προϋποθέσεων ενός κοινωνικού ερευνητικού εργαστηρίου. Γιατί αυτό που κάνουµε αυτό το διάστηµα, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν είναι µόνο ότι υλοποιούµε πολύ µεγάλες παρεµβάσεις ή υλοποιούµε καινοτόµες παρεµβάσεις κυρίως µέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, αλλά αυτή η εφαρµογή η ισόποση, η ισοδύναµη και ταυτόχρονη σε όλη τη χώρα πάρα πολλών πρωτοβουλιών έχει κάνει την Ελλάδα να είναι ένα απέραντο κοινωνικό εργαστήριο, όπου δοκιµάζονται πρακτικές. Κάποιες από αυτές θα µείνουν πίσω γιατί δεν είχαν σχεδιαστεί καλά ή δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα. Η συντριπτική πλειοψηφία όµως πιστεύω ότι µε την αναβάθµιση που θα υποστεί από την γνώση που έχει ήδη αποκτηθεί θα δώσει δράσεις και πρακτικές και για τις επόµενες περιόδους τέτοιες, που και σχεδιαστικά θα είναι σωστές, αλλά και από την υλοποίηση τους θα έχει αποδειχτεί ότι έχουν αποδώσει τα αναµενόµενα. Αυτά τα δύο θέµατα, πέρα από το διαχειριστικό κοµµάτι που µας απασχολεί όλους, που σε πολλές περιπτώσεις µας κουράζει, σε άλλες περιπτώσεις πιστεύουµε ότι θα µπορεί να ήταν και διαφορετικό, είναι όµως µια αναγκαιότητα. Αυτή όµως η αναγκαιότητα ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι το αντικείµενο της δουλειάς µας. Ούτε η διαχείριση, ούτε ο έλεγχος είναι το αντικείµενο της δουλειάς µας. Το αντικείµενο της δουλειάς µας είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να εισπράττεται από τους δικαιούχους, τους ωφελούµενους, να είναι ορατό και διακριτό στην κοινωνία. Η διαχείριση και ο έλεγχος είναι παρελκόµενα αυτού του ζητούµενου και βεβαίως είναι απολύτως σεβαστά, αλλά νοµίζω ότι η έµφαση πρέπει να δίνεται στην υλοποίηση την ποιοτική και ποσοτική του φυσικού αντικειµένου. Θεωρώ κι εγώ ότι οι παρεµβάσεις που χρηµατοδοτούµε µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου είτε είναι στα θέµατα της κατάρτισης, ή είναι στη σύνδεση της κατάρτισης και της εκπαίδευσης µε την απασχόληση ή είναι στην εκπαίδευση ή είναι στην υγεία ή είναι στις τοπικές δράσεις για την απασχόληση, νοµίζω ότι αποτελούν ένα πελώριο κοινωνικό κεκτηµένο για τη 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. 158346/ΕΥΣΑΠΠ 214 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Áñéè. 131/2005 (1) 2004/47/Å.Ê... 1 (Ö.Å.Ê. 211/Á/ ). 1975).

Áñéè. 131/2005 (1) 2004/47/Å.Ê... 1 (Ö.Å.Ê. 211/Á/ ). 1975). F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 12983 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 916 5 Éïõëßïõ 2005 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Ôñïðïðïßçóç ôïõ Üñèñïõ 35 (ÌÅÑÏÓ Â) ôïõ Êþäéêá Ôñïößìùí «ÅéäéêÜ êñéôþñéá êáèáñüôçôáò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Υπουργείο Εξωτερικών - Γεν. Γραµµατέα, κ. Γ. Γεννηµατά. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας - Γεν. Γραµµατέα, κ. Γ. Ζορµπά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Υπουργείο Εξωτερικών - Γεν. Γραµµατέα, κ. Γ. Γεννηµατά. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας - Γεν. Γραµµατέα, κ. Γ. Ζορµπά ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης - Γεν. Γραµµατέα ηµ. ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης κ. Β. Ανδρονόπουλο - Γεν. Γραµµατέα Ισότητας κα. Ε. Τσουµάνη - Σπέντζα Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς

Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς Νοέμβριος 2009 κεφάλαιο 1...2 δομή και λειτουργία του WWF Ελλάς...2 εισαγωγή...2 καθεστώς λειτουργίας της οργάνωσης...2 σχέσεις με διεθνές δίκτυο WWF...3 αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000

Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27/2/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υπουργό Οικονομικών Δ/ΝΣΗ: Νίκης 5-7, Αθήνα, 101 80

ΠΡΟΣ: κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υπουργό Οικονομικών Δ/ΝΣΗ: Νίκης 5-7, Αθήνα, 101 80 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ, (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.) Βεραντζέρου 15 (5 ος Όροφος), Τ.Κ. 106 77, Αθήνα http://www.panepo.gr, e-mail: panepo@panepo.gr ΠΡΟΣ: κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υπουργό Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.:

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.:10846/ΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η εκπρόσωπος του Προϊστάµενου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Αικατερίνη Μπισµπίκου 5. Ο Προϊστάµεν

4. Η εκπρόσωπος του Προϊστάµενου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Αικατερίνη Μπισµπίκου 5. Ο Προϊστάµεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 7 Μαρτίου 2008 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠ.: ΟΙΚ. 1125 ΠΕΠ «ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της Επιτροπής Παρακολούθησης Του ΠΕΠ «ΥΤ. ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ OΜΑ Α ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Πληροφορίες:Α. Μακρυκώστας Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε. Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013 3 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αρχαία Ολυµπία 03-06-2010 1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προσδιορισµός στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και χρόνος υποβολής τους σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.4 του N.2860/2000.

Θέµα: Προσδιορισµός στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και χρόνος υποβολής τους σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.4 του N.2860/2000. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.Πρωτ. 24812 /Γ ΑΠΠΠ Ε 235 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Nα διατηρηθεί µέχρι...

Nα διατηρηθεί µέχρι... Nα διατηρηθεί µέχρι... Bαθµός ασφαλείας.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO EΘNΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘPHΣKΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 20 Απριλίου 2001 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Αριθ.Πρωτ. 163 ΕΡΜΟΥ 15 105 63

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

1η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Αθήνα 20 Ιουνίου 2001

1η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Αθήνα 20 Ιουνίου 2001 1η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Αθήνα 20 Ιουνίου 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΜΕΡΟΣ Α 1. Πρόσκληση και Ηµερήσια ιάταξη 2. Απόφαση συγκρότησης της Υποεπιτροπής Ανθρώπινων Πόρων (ΦΕΚ 536/09-05-2001) 3. Σχέδιο κανονισµού εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 110 /τ.α/ ).

Έχοντας υπόψη: και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 110 /τ.α/ ). ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 31/08/2007 Αρ. Πρωτ. 37559/ΕΥΣ5571

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 24 Ιουνίου 2010 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ιάταξη Η Επιτροπή Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εγχειρίδια ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007-2013

Θέµα : Εγχειρίδια ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 23 Μαΐου 2008 Αρ. Πρωτ.:23105/Γ ΑΑΠ 4632 /ΕΥΘΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009 Α.Π.: 6613 / A2 /263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009 Α.Π.: 6613 / A2 /263 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Αναθεωρημένων Χρηματοδοτικών Πινάκων στο ΟΠΣ

Καταχώρηση Αναθεωρημένων Χρηματοδοτικών Πινάκων στο ΟΠΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα, 23/11/2006 Αριθμ. Πρωτ. 47725 /ΟΠΣ 1924 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο. Π. Σ. Πληροφορίες : Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4)

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ. : 115 23 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: /

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΠ0-Ψ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ:α) ΤΟ ΘΕΜΑ, β) ΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ γ) ΤΟ ΛΕΚΤΙ ΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: «την ένταξη της πράξης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.».

ΑΔΑ: 4ΑΗΠ0-Ψ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ:α) ΤΟ ΘΕΜΑ, β) ΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ γ) ΤΟ ΛΕΚΤΙ ΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: «την ένταξη της πράξης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ:α) ΤΟ ΘΕΜΑ, β) ΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ γ) ΤΟ ΛΕΚΤΙ ΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: «την ένταξη της πράξης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.». ΑΔΑ: 4ΑΗΠ0-Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η A Π Ο Φ Α Σ Η

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η A Π Ο Φ Α Σ Η ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 30/09/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Η. Μουρατίδης Τηλέφωνο : 24610-53948 Fax : 24610-53969 E-mail : imouratidis@mou.gr Κοζάνη 22/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 4109 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Παυλογεωργάτος

Διαβάστε περισσότερα

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ»,

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ9Ν-Υ5Φ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ9Ν-Υ5Φ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 2006, ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο, 13-09 - 2016 71202 - Ηράκλειο Γραφείο Προϊσταμένης Τηλ.: 2813-404500 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Αθήνα, 15/9/2009 Αρ. Πρωτ.: 2145 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΩΣ Π..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Αθήνα, 15/9/2009 Αρ. Πρωτ.: 2145 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΩΣ Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ Α Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 7. «Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων του Eυρωπαϊκού Kοινωνικού Tαµείου», Eιδική Yπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων EKT, Aθήνα 2003 203 Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-m (Á 154).

cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-m (Á 154). F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 10377 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 736 10 Éïõíßïõ 2003 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Êáôá þñçóç ôçò äñáóôéêþò ïõóßáò isoproturon óôï ðáñüñôçìá É ôïõ Ðñïåäñéêïý

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαµία 01 Νοεµβρίου 2007 Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000-2006 Α.Π.: 13047 /νση : Υψηλάντη 12, Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 19 η Απόφαση υπ αριθ. 717/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη 18 Σεπτεµβρίου 2008

Πέµπτη 18 Σεπτεµβρίου 2008 Το Εθνικό Θεµατικό ίκτυο «Η ύναµη της ιαφορετικότητας» στα πλαίσια της ολοκληρωµένης παρέµβασης των µελών του για την άρση του αποκλεισµού από την κοινωνία και την αγορά εργασίας και την ανάδειξη της διαφορετικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου

Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου Συνεδρίαση: 21 η /31.07.2013 Αρ. Θέµατος: 06 ΘΕΜΑ: «Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την αριθµ. 9949/10-5-2013 (Α Α: ΒΕΝΓΟΞ3Μ-ΘΗΝ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 24 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 22.02.2011 A.Π.: 551 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Ερµούπολη, 22.02.2011 A.Π.: 551 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: evarousa@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 κατά τη 2 η συνεδρίασή της στην Ερμούπολη στις 2/4/2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 κατά τη 2 η συνεδρίασή της στην Ερμούπολη στις 2/4/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Ερμούπολη, 02.04.2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Μεσολόγγι 2008 Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Έκδοση: Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Κύπρου 41, 30 200

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της 9 εκεµβρίου 2010

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της 9 εκεµβρίου 2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα