ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κλειστό Γυµναστήριο Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2004

2 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ η Συνεδρίαση Κλειστό Γυµναστήριο Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2004 Περιεχόµενα Φακέλου Εργασιών 1. Παρουσίαση του ρόλου της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων 2. Ηµερήσια ιάταξη, Πρόσκληση και Πίνακας Αποδεκτών 3. Πρακτικά 3 ης Συνεδρίασης Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων 4. Συντονισµός των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στην Ελλάδα 5. Πορεία των παρεµβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στην Ελλάδα ανά Πεδίο Πολιτικής ΕΚΤ 6. Αναθεώρηση ΚΠΣ και παρεµβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στην Ελλάδα ανά Πεδίο Πολιτικής ΕΚΤ 7. Έργα οριζόντιας υποστήριξης των παρεµβάσεων ΕΚΤ

3 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 7973 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ ÌáÀïõ 2001 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Óõãêñüôçóç ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ãéá ôï Ðåñéöåñåéáêü Åðé åéñçóéáêü Ðñüãñáììá ÁôôéêÞò Óõãêñüôçóç ÕðïåðéôñïðÞò Áíèñùðßíùí Ðüñùí óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 14 ðáñ.3 ôïõ Í. 2860/ Óõãêñüôçóç ÕðïåðéôñïðÞò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 14 ðáñ. 3 ôïõ Í. 2860/ ///// ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè /ÊÐÓ 159 (1) Óõãêñüôçóç ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ãéá ôï Ðåñéöåñåéáêü Åðé åéñçóéáêü Ðñüãñáììá ÁôôéêÞò Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 29 Á ôïõ Í. 1558/85 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá» (Ö.Å.Ê. 137/Á) üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/92 (Ö.Å.Ê. 154/Á) êáé ôñïðïðïéþèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ. 2á ôïõ Í. 2469/97 (Ö.Å.Ê. 38/Á). 2. Ôçí õð' áñéèì /ÄÉÏÅ 540/ ÊïéíÞ Áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôþôùí ôùí Õöõðïõñãþí ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò» (Ö.Å.Ê. 970/ô.Â/ ). 3. Ôï Í. 2860/2000 «Äéá åßñéóç, ðáñáêïëïýèçóç êáé Ýëåã- ïò ôïõ ÊÐÓ êáé Üëëåò äéáôüîåéò» (Ö.Å.Ê. 251/ôÁ/ ). 4. Ôïí Êáí. (ÅÊ) 1260/99 «Ðåñß ãåíéêþí äéáôüîåùí ãéá ôá äéáñèñùôéêü Ôáìåßá». 5. Ôçí õð áñéèì. Å (2000) 3405 Áðüöáóç ôçò ÅðéôñïðÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò ðïõ áöïñü ôçí Ýãêñéóç ôïõ Êïéíïôéêïý Ðëáéóßïõ ÓôÞñéîçò ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé åéäéêüôåñá ôï Êåö. 4 ðáñ. 3. «Ðåñß ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò Åðé åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò». 6. Ôçí õð' áñéèì. Å(2001) 868 Áðüöáóç ôçò ÅðéôñïðÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò ãéá ôçí Ýãêñéóç ôïõ Åðé åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò êáé åéäéêüôåñá ôéò äéáôüîåéò ÅöáñìïãÞò êåö. 5 ðáñ 3.1., áðïöáóßæïõìå: É. Ôçí óõãêñüôçóç ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Åðé åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò (Å.Ð.) ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò, ôçò ïðïßáò ç óýíèåóç åßíáé ç áêüëïõèç: 1.Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò, Ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò. 2. ÌÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò ìå äéêáßùìá øþöïõ åßíáé: á) Åêðñüóùðïé õðïõñãåßùí, ïñãáíéóìþí êáé ôçò ÐåñéöÝñåéáò Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò Äéá åßñéóçò ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Åðé åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò. Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò Ä/íóçò Ó åäéáóìïý êáé ÁíÜðôõîçò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò. Åêðñüóùðïò ôçò Ãåí. Ä/íóçò Áíáðôõîéáêïý Ðñïãñáììáôéóìïý, Ðåñéö. ÐïëéôéêÞò êáé Äçì. Åðåíäýóåùí ôïõ ÕÐÅ- ÈÏ (Äéá åéñéóôéêþ Áñ Þ ôïõ à ÊÐÓ). Åêðñüóùðïò ôçò Áñ Þò ÐëçñùìÞò. Åêðñüóùðïò ôçò ÅðéôñïðÞò Äçìïóéïíïìéêïý ÅëÝã ïõ. Åêðñüóùðïò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ãåùñãßáò Åêðñüóùðïò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò Åêðñüóùðïò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ùñïôáîßáò êáé Äçì. ñãùí. Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Éóüôçôáò. â) Åêðñüóùðïé ôçò Íïìáñ éáêþò êáé ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò Ï Ðñüåäñïò ôçò ÄéåõñõìÝíçò Íïìáñ éáêþò Áõôïäéïßêçóçò Áèçíþí - Ðåéñáéþò Ç ÍïìÜñ çò Áèçíþí Ç ÍïìÜñ çò ÐåéñáéÜ Ï ÍïìÜñ çò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò Ï ÍïìÜñ çò ÄõôéêÞò ÁôôéêÞò Åêðñüóùðïé ôçò ÔïðéêÞò íùóçò ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí ôçò ÐåñéöÝñåéáò (ôýóóåñá Üôïìá, Ýíáò åêðñüóùðïò áðü ôç Í.Á. Áèçíþí, ôç Í.Á. ÐåéñáéÜ, ôç Í.Á. Áí. ÁôôéêÞò êáé ôç Í.Á. Äõô. ÁôôéêÞò). ã) Åêðñüóùðïé ôùí ïéêïíïìéêþí êáé êïéíùíéêþí åôáßñùí êáé ôùí ìç êõâåñíçôéêþí ïñãáíþóåùí Åêðñüóùðïò ôçò ÏÊÅ Åêðñüóùðïò ôïõ Ïéêïíïìéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ÅëëÜäáò Åêðñüóùðïò ôïõ Ôå íéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ÅëëÜäïò Åêðñüóùðïò ôïõ Åìðïñéêïý êáé Âéïìç áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ Åêðñüóùðïò ôïõ Ãåùôå íéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ÅëëÜäïò,(ÃÅÙÔÅÅ) Åêðñüóùðïò ôçò ÁíùôÜôçò Äéïßêçóçò Åíþóåùí Äçìïóßùí ÕðáëëÞëùí ( Á.Ä.Å.Ä.Õ.) Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Óõíïìïóðïíäßáò Åñãáôþí ÅëëÜäïò ( Ã.Ó.Å.Å.) Åêðñüóùðïò ôçò ÐáíåëëÞíéáò Óõíïìïóðïíäßáò Åíþóåùí Ãåùñãéêþí Óõíåôáéñéóìþí ÅëëÜäïò (ÐÁ.Ó.Å.ÃÅ.Ó.) Åêðñüóùðïò ôïõ Îåíïäï åéáêïý Åðéìåëçôçñßïõ Åêðñüóùðïò ôçò Óõíïìïóðïíäßáò Áôüìùí ìå åéäéêýò áíüãêå ò Åêðñüóùðïò ÊÝíôñïõ ÌÝñéìíáò ÏéêïãÝíåéáò êáé ðáéäéïý Åêðñüóùðïò ôùí ÐñïãñáììÜôùí ÅèåëïíôéêÞò Åñãáóßáò ãéá ôï ÐåñéâÜëëïí 3. Óôçí ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò óõììåôý ïõí ùñßò äéêáßùìá øþöïõ ïé áêüëïõèïé: á) Åêðñüóùðïé ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò êáé óõãêåêñéìýíá: Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Ä/íóçò ÐåñéöåñåéáêÞò ÐïëéôéêÞò Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Ä/íóçò Ãåùñãßáò Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Ä/íóçò Áðáó üëçóçò â) Åêðñüóùðïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÔñÜðåæáò Åðåíäýóåùí II Óôçí ÅðéôñïðÞ ìðïñåß íá ðáñßóôáíôáé êáé Üëëïé åêðñüóùðïé õðïõñãåßùí, ïñãáíéóìþí êáé ôçò ðåñéöýñåéáò ùñßò äéêáßùìá øþöïõ.

4 7974 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) Ìðïñåß íá ðñïóêáëïýíôáé åðßóçò, Üôïìá ìå åéäéêýò ãíþóåéò óå ïéêïíïìéêü, ôå íéêü, êïéíùíéêü, åðéóôçìïíéêü êáé ë ïéðü èýìáôá óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ðáñ. 3 ôïõ Í. 2860/2000. ÉÉÉ. Ôá ìýëç ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò áíáðëçñþíïíôáé áðü åîïõóéïäïôçìýíá ðñüóùðá, ìüíï óå ðåñßðôùóç áðïõóßáò Þ êùëýìáôüò ôïõò. Óôçí ðåñßðôùóç áíáðëþñùóçò ôï üíïìá ôïõ áíáðëçñùôþ ãíùóôïðïéåßôáé åããñüöùò óôç äéá åéñéóôéêþ áñ Þ ôïõ Å.Ð. ðïõ åêôåëåß ñýç Ãñáììáôåßáò ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ìýëïò ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò åßíáé åêðñüóùðïò öïñýá, ðïõ ðñïâëýðåôáé óôçí ðáñïýóá áðüöáóç, áõôüò ïñßæåôáé åããñüöùò êáé ôï üíïìü ôïõ ãíùóôïðïéåßôáé óôç Ãñáììáôåßá ôïõ Å.Ð. Ç ßäéá äéáäéêáóßá áêïëïõèåßôáé êüèå öïñü ðïõ õðüñ åé áëëáãþ åêðñïóþðïõ. Óå ðåñßðôùóç áíáðëþñùóçò ëüãù áðïõóßáò Þ êùëýìáôïò ôï üíïìá ôïõ áíáðëçñùôþ ãíùóôïðïéåßôáé ìå ôçí ðáñáðüíù äéáäéêáóßá. ÉV. ÁðïóôïëÞ ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò åßíáé, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 15 ôïõ Í. 2860/2000, ç ðáñáêïëïýèçóç ôçò áðïôåëåóìáôéêþò êáé ïñèþò åöáñìïãþò ôïõ åðé åéñçóéáêïý ðñïãñüììáôïò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò Óôï ðëáßóéï áõôü ïé áñìïäéüôçôýò ôçò åîåéäéêåýïíôáé ùò åîþò: á) Åðéâåâáéþíåé Þ ðñïóáñìüæåé ôï óõìðëþñùìá ðñïãñáììáôéóìïý, óõìðåñéëáìâáíïìýíùí ôùí öõóéêþí êáé äçìïóéïíïìéêþí äåéêôþí ðïõ èá ñçóéìïðïéçèïýí óôçí ðáñáêïëïýèçóþ ôïõ. Åðßóçò åãêñßíåé êüèå ìåôáãåíýóôåñç ôñïðïðïßçóç ôïõ óõìðëçñþìáôïò ðñïãñáììáôéóìïý. â) ÅîåôÜæåé êáé åãêñßíåé ôá êñéôþñéá åðéëïãþò ôùí ðñüîåùí ðïõ ñçìáôïäïôïýíôáé âüóåé åêüóôïõ ìýôñïõ, óýìöùíá ìå êáôçãïñßåò êñéôçñßùí åðéëïãþò ôïõò, üðùò ðñïóäéïñßæïíôá é óôï Üñèñï 15 åäüö. (â) ôïõ Í. 2860/2000. ã) Áîéïëïãåß ôáêôéêü ôéò åîåëßîåéò êáèþò êáé ôçí ðñüïäï ðïõ óçìåéþíåôáé üóïí áöïñü ôçí åðßôåõîç ôùí óõãêåêñéìýíùí óôü ùí ôïõ ðñïãñüììáôïò. ä) ÅîåôÜæåé ôá áðïôåëýóìáôá ôçò åöáñìïãþò, éäßùò ôçí åðßôåõîç ôùí óôü ùí ðïõ Ý ïõí ôåèåß ãéá ôá äéüöïñá ìýôñá, êáèþò êáé ôçí åíäéüìåóç áîéïëüãçóç ðïõ ðñïâëýðåôáé óôï Üñèñï 42 ôïõ Êáí. (ÅÊ) 1260/1999. å) ÅîåôÜæåé êáé åãêñßíåé ôçí åôþóéá êáé ôçí ôåëéêþ Ýêèåóç åêôýëåóçò ðñéí áõôýò áðïóôáëïýí óôçí ÅðéôñïðÞ. Åðßóçò åîåôüæåé êáé åãêñßíåé ôçí åíäéüìåóç êáé ôçí Ýêèåóç ðñþôïõ áðïëïãéóìïý áîéïëüãçóçò, ðñéí áõôýò áðïóôáëïýí óôçí ÅðéôñïðÞ. óô) ÅîåôÜæåé êáé åãêñßíåé ðñïôüóåéò ôñïðïðïßçóçò ôïõ ðñïãñüììáôïò ðïõ äåí åðéöýñïõí áëëáãþ óôç óõíïëéêþ êáé ôçí åôþóéá óõììåôï Þ ôùí Ôáìåßùí. æ) ÅîåôÜæåé ïðïéáäþðïôå ðñüôáóç ôñïðïðïßçóçò ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôçò áðüöáóçò ôçò ÅðéôñïðÞò ó åôéêü ìå ôç óõììåôï Þ ôùí Ôáìåßùí, ìå ôç óýìöùíç ãíþìç ôçò äéá åéñéóôéêþò áñ Þò ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò êáé ðñïôåßíåé ó åôéêü óôç äéá åéñéóôéêþ áñ Þ ôïõ ÊÐÓ. ç) Ðñïôåßíåé óôç äéá åéñéóôéêþ áñ Þ ïðïéáäþðïôå ôñïðïðïß ç- óç ôïõ ðñïãñüììáôïò, ðïõ ìðïñåß íá óõíôåëýóåé óôçí åðßôåõ - îç ôùí óôü ùí ôïõ Å.Ð. Þ íá âåëôéþóåé ôç äéá åßñéóç ôçò ðáñý ì- âáóçò, óõìðåñéëáìâáíïìýíçò êáé ôçò ïéêïíïìéêþò äéá åßñé óçò. è) Èåóðßæåé ôïí åóùôåñéêü ôçò êáíïíéóìü óå óõìöùíßá ìå ôç äéá åéñéóôéêþ áñ Þ ôïõ Å.Ð. êáé ôç äéá åéñéóôéêþ áñ Þ ôï õ ÊÐÓ, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ðáñ. 3 ôïõ Í. 2860/2000. V. H ðéôñïðþ Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Ý åé äéêáßùìá ðëçñïöüñçóçò ãéá üëåò ôéò ðáñåìâüóåéò ôïõ ó åôéêïý Å.Ð. Åéäéêüôåñá ç ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò, êáôüðéí áéôþìáôüò ôçò, Ý åé äéêáßùìá ðñüóâáóçò óå üëá ôá Ýããñáöá ðïõ áöïñïýí ôçí åðéëïãþ ôùí ðñüîåùí êáèþò êáé ôçí åöáñìïãþ ôïõò, ôçñïõìýíùí ôùí åèíéêþí äéáôüîåùí ðïõ áöïñïýí èýìáôá åìðéóôåõôéêüôçôáò. VI. Óôçí ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò ðáñý åôáé ãñáììáôåéáêþ óôþñéîç áðü ôçí äéá åéñéóôéêþ áñ Þ ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 4 ðáñ. 1(éã) ôïõ Í. 2860/2000. VÉI. Ç äáðüíç ç ïðïßá èá ðñïêëçèåß áðü ôçí ëåéôïõñãßá ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò èá êáëõöèåß ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí. Ç áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 4 ÌáÀïõ 2001 Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÑÇÓÔÏÓ ÁÓÔ. ÐÁ ÔÁÓ Áñéè /ÊÐÓ 160 (2) Óõãêñüôçóç ÕðïåðéôñïðÞò Áíèñùðßíùí Ðüñùí óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 14 ðáñ.3 ôïõ Í. 2860/2000. Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 29 Á ôïõ í. 1558/85 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ Ïñãáíá» (ÖÅÊ 137/Á) üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/92 (ÖÅÊ 154/Á) êáé ôñïðïðïéþèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ. 2á ôïõ Í. 2469/97 (ÖÅÊ 38/Á). 2. Ôçí õð' áñéèì /ÄÉÏÅ 540/ ÊïéíÞ Áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôþôùí ôùí Õöõðïõñãþí ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò» (ÖÅÊ 970/ô.Â/ ). 3. Ôï Í. 2860/2000 «Äéá åßñéóç, ðáñáêïëïýèçóç êáé Ýëåã- ïò ôïõ ÊÐÓ êáé Üëëåò äéáôüîåéò» (ÖÅÊ 251/ô.Á/ ) êáé åéäéêüôåñá ôï Üñèñï 14 ðáñ. 3 åä.â. 4. Ôï Í. 2874/2000 «Ðñïþèçóç ôçò Áðáó üëçóçò êáé Üëëåò äéáôüîåéò» (ÖÅÊ /ôá/ 2000). 5. Ôïí êáí. (ÅÊ) áñéè. 1260/99 ôïõ Óõìâïõëßïõ «Ðåñß ãåíéêþí äéáôüîåùí ãéá ôá äéáñèñùôéêü ôáìåßá. 6. Ôïí Êáí. (ÅÊ)1784/99 ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 12çò Éïõëßïõ 1999 ó åôéêü ìå ôï Åõñùðáúêü Kïéíùíéêü Ôáìåßï. 7. Ôçí õð áñéèì. Å(2000) 3405/ Áðüöáóç ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí ðïõ áöïñü ôçí Ýãêñéóç ôïõ Êïéíïôéêïý Ðëáéóßïõ ÓôÞñéîçò ãéá ôéò êïéíïôéêýò äéáñèñùôéêýò ðáñåìâüóåéò óôéò ðåñéöýñåéåò ðïõ õðüãïíôáé óôï óôü ï áñéè. 1 óôçí ÅëëÜäá êáé åéäéêüôåñá ôï Êåö. 4 ðáñ Ôï Åðé åéñçóéáêü Ðñüãñáììá «Áðáó üëçóç êáé ÅðáããåëìáôéêÞ ÊáôÜñôéóç». 9. Ôá Åðé åéñçóéáêü ÐñïãñÜììáôá ôïõ ÊÐÓ êáé ôçí Ê.Ð. «EQUAL» ðïõ åìðåñéý ïõí ðüñïõò ÅÊÔ. 10.Ôçí õð' áñéèì.13882/ã ÊÐÓ 157/ Áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò,ðïõ áöïñü óôç «Óõãêñüôçóç ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ ÊÐÓ », áðïöáóßæïõìå: É. Ôç óõãêñüôçóç ôçò ÕðïåðéôñïðÞò Áíèñùðßíùí Ðüñùí, ç ïðïßá áðïôåëåß õðïåðéôñïðþ óõìâïõëåõôéêïý áñáêôþñá ãé á ôï óõíôïíéóìü ôùí äñáóôçñéïôþôùí óôïí ôïìýá ôùí áíèñùðßíùí ðüñùí ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Êïéíïôéêïý Ðëáéóßïõ ÓôÞñéîçò êáé ôï Ýñãï ôçò äåí èßãåé ôéò áñìïäéüôçôåò ôùí Åðéôñïðþí Ðáñáêïëïýèçóçò (Åð. Ðáñ.) ôïõ Ê.Ð.Ó. êáé ôùí åðé åéñçóéáêþí ðñïãñáììüôùí (Å.Ð.) óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 14 ðáñ. 3 ôïõ Í. 2860/2000 ùò åîþò: 1. Ðñüåäñïò ôçò ÕðïåðéôñïðÞò Áíèñùðßíùí Ðüñùí åßíáé ï Ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Å.Ð «Áðáó üëçóç êáé ÅðáããåëìáôéêÞ ÊáôÜñôéóç». 2. Ùò ÌÝëç ôçò ÕðïåðéôñïðÞò Áíèñùðßíùí Ðüñùí, ïé ïðïßïé Ý ïõí äéêáßùìá øþöïõ ïñßæïíôáé: Á. Ðñüåäñïé ôùí Åðéôñïðþí Ðáñáêïëïýèçóçò (Åð. Ðáñ.) ôùí åðé åéñçóéáêþí ðñïãñáììüôùí (Å.Ð.), üðùò êáôùôýñù ðñïóäéïñßæïíôáé: Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. «Åêðáßäåõóç êáé Áñ- éêþ åðáããåëìáôéêþ êáôüñôéóç», Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð «Áíôáãùíéóôéêüôçôá», Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ.ôïõ Å.Ð. «Õãåßá- Ðñüíïéá», Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. «Êïéíùíßá ôçò Ðëçñïöïñßáò», Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò & ÈñÜêçò, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ.ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò. ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ.ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò. ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ.ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò. Çðåßñïõ, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Èåóóáëßáò, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Éïíßùí ÍÞóùí, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò. ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò,

5 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 7975 Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÐåëïðïííÞóïõ, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Âïñåßïõ Áéãáßïõ, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Íïôßïõ Áéãáßïõ, Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊñÞôçò, Â. Åêðñüóùðïé áñìïäßùí õðïõñãåßùí êáé öïñýùí êáé åéäéêüôåñá: Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò Éóüôçôáò ôïõ ÕÐÅÓÄÄÁ, Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ ÕÐÅ ÙÄÅ, Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý, Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ãåùñãßáò, Ï Åéäéêüò ÃñáììáôÝáò ÅõñùðáúêÞò íùóçò êáé ÊÐÓ ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí Ï ÄéïéêçôÞò ôïõ Ïñãáíéóìïý Áðáó üëçóçò Åñãáôéêïý Äõíáìéêïý (Ï.Á.Å.Ä), Ï Ãåí. Ä/íôÞò ôçò Ãåí. Ä/íóçò Áíáðôõîéáêïý Ðñïãñáììáôéóìïý, ÐåñéöåñåéáêÞò ÐïëéôéêÞò êáé Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí (äéá åéñéóôéêþ áñ Þ ôïõ Ê.Ð.Ó.) ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò, Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò Ðáñáêïëïýèçóçò êáé Óõíôïíéóìïý ÄñÜóåùí ÅÊÔ. Ã. Áíôéðñüóùðïé ôùí ïéêïíïìéêþí êáé êïéíùíéêþí åôáßñùí êáé ôùí ìç êõâåñíçôéêþí ïñãáíþóåùí Åêðñüóùðïò ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Ï.Ê.Å), Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Óõíïìïóðïíäßáò Åñãáôþí ÅëëÜäáò (Ã.Ó.Å.Å.), Åêðñüóùðïò ôïõ ÓõíäÝóìïõ ÅëëÞíùí Âéïìç Üíùí (Ó.Å.Â), Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Óõíïìïóðïíäßáò Åðáããåëìáôéþí, Âéïôå íþí, Åìðüñùí ÅëëÜäáò (Ã.Ó.Å.Â.Å.Å.), Åêðñüóùðïò ôçò EèíéêÞò Óõíïìïóðïíäßáò Åìðüñùí ÅëëÜäïò (Å.Ó.Å.Å.), Åêðñüóùðïò ôçò ÊåíôñéêÞò íùóçò ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí (Ê.Å.Ä.Ê.Å.), Åêðñüóùðïò ôçò íùóçò Íïìáñ éáêþí ÁõôïäéïéêÞóåùí ÅëëÜäïò (Å.Í.Á.Å.), Åêðñüóùðïò ôçò ÐáíåëëÞíéáò Óõíïìïóðïíäßáò Åíþóåùí Ãåùñãéêþí Óõíåôáéñéóìþí ÅëëÜäïò (ÐÁ.Ó.Å.ÃÅ.Ó.), Åêðñüóùðïò ôçò ÅèíéêÞò Óõíïìïóðïíäßáò Áôüìùí ìå ÅéäéêÝò ÁíÜãêåò (Å.Ó.Á.Å.Á.), Äýï (2) åêðñüóùðïé ôçò Ãñáììáôåßáò ôùí «Åèåëïíôéêþí ìç Êõâåñíçôéêþí Ïñãáíþóåùí». 5. Ùò ìýëç ôçò ÕðïåðéôñïðÞò Áíèñùðßíùí Ðüñùí, ùñßò äéêáßùìá øþöïõ ïñßæïíôáé: á) Åêðñüóùðïé ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí êáé åéäéêüôåñá: Åêðñüóùðïò ôçò Ã.Ä. Áðáó üëçóçò Åêðñüóùðïò ôçò Ã.Ä. ÐåñéöåñåéáêÞò ÐïëéôéêÞò Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Ä/íóçò Ãåùñãßáò â) Åêðñüóùðïò ôïõ Ïéêïíïìéêïý Ãñáöåßïõ ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ã) Åêðñüóùðïò ôïõ Óõìâïõëßïõ Åìðåéñïãíùìüíùí Áðáó üëçóçò êáé ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí ä) Åêðñüóùðïé ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí: Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò Äéá åßñéóçò ôïõ Å.Ð. «Áðáó üëçóç êáé ÅðáããåëìáôéêÞ ÊáôÜñôéóç», Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò Äéá åßñéóçò ôçò ÊïéíïôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò Equal, Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò Åñãáóßáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò ÅöáñìïãÞò ÄñÜóåùí ÅÊÔ ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí. II. Óôçí ÕðïåðéôñïðÞ Áíèñùðßíùí Ðüñùí ìðïñåß íá ðáñßóôáíôáé ïé ãåíéêïß êáé åéäéêïß ãñáììáôåßò õðïõñãåßùí êáé ãåíéêþí ãñáììáôåéþí ùñßò äéêáßùìá øþöïõ. Åðßóçò ìðïñåß íá ðñïóêëçèïýí Üôïìá ìå åéäéêýò ãíþóåéò óå ïéêïíïìéêü, ôå íéêü, êïéíùíéêü, åðéóôçìïíéêü êáé ëïéðü èýìáôá óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 14 ðáñ.5 ôïõ Í. 2860/2000. Ôá ìýëç ôçò ÕðïåðéôñïðÞò Áíèñùðßíùí Ðüñùí áíáðëçñþíïíôáé áðü åîïõóéïäïôçìýíá ðñüóùðá ìüíï óå ðåñßðôùóç áðïõóßáò Þ êùëýìáôüò ôïõò. Óôçí ðåñßðôùóç áíáðëþñùóçò ôï üíïìá ôïõ áíáðëçñùôþ ãíùóôïðïéåßôáé åããñüöùò óôç Ãñáììáôåßá ôçò ÕðïåðéôñïðÞò (ÅéäéêÞ Õðçñåóßá Ðáñáêïëïýèçóçò êáé Óõíôïíéóìïý ÄñÜóåùí ÅÊÔ). Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ìýëïò ôçò ÕðïåðéôñïðÞò åßíáé åêðñüóùðïò öïñýá ðïõ ðñïâëýðåôáé óôçí ðáñïýóá áðüöáóç, ïñßæåôáé åããñüöùò êáé ôï üíïìü ôïõ ãíùóôïðïéåßôáé óôç Ãñáììáôåßá ôçò ÕðïåðéôñïðÞò. Ç ßäéá äéáäéêáóßá áêïëïõèåßôáé êüèå öïñü ðïõ õðüñ åé áëëáãþ åêðñïóþðïõ. Óå ðåñßðôùóç áíáðëþñùóçò ëüãù áðïõóßáò Þ êùëýìáôïò ôï üíïìá ôïõ áíáðëçñùôþ ãíùóôïðïéåßôáé ìå ôçí ðáñáðüíù äéáäéêáóßá. ÉÉÉ. ÁðïóôïëÞ ôçò ÕðïåðéôñïðÞò Áíèñþðéíùí Ðüñùí åßíáé ç äéáôýðùóç åéóçãþóåùí ðñïò ôçí ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Ê.Ð.Ó. ãéá ôï óõíôïíéóìü ôùí äñáóôçñéïôþôùí óôïí ôïìýá ôùí áíèñùðßíùí ðüñùí êáé ôùí èåìüôùí éóüôçôáò ìåôáîý áíäñþí êáé ãõíáéêþí, ãéá ôç âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò ôùí ðáñåìâüóåùí ãéá ôïõò áíèñþðéíïõò ðüñïõò êáé ôç âåëôßùóç ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôùí ðáñåìâüóåùí ôïõ Ê.Ð.Ó. óå ó Ýóç ìå ôï Åèíéêü Ó Ýäéï ÄñÜóçò ãéá ôçí Áðáó üëçóç êáé ôï Åèíéêü Ó Ýäéï ÄñÜóçò ãéá ôçí ÊïéíùíéêÞ ÅíóùìÜôùóç. Óôï ðëáßóéï áõôü: á) ÌåñéìíÜ åéäéêüôåñá ãéá ôçí ðñïþèçóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ÓôñáôçãéêÞò ãéá ôçí Áðáó üëçóç óôá ðëáßóéá ôïõ ÊÐÓ êáé ðñïâáßíåé óå óõóôüóåéò ãéá ôïõò êáôüëëçëïõò äåßêôåò óå üô é áöïñü ôçí áîéïëüãçóç ôùí åðéðôþóåùí üëùí ôùí ó åôéêþí ìýôñùí. Óå èýìáôá óôñáôçãéêþò óçìáóßáò, ðáñý åé óõìâïõëýò êáé óôþñéîç óå üëåò ôéò ÅðéôñïðÝò Ðáñáêïëïýèçóçò ôùí Å.Ð. êáé ôéò êïéíïôéêýò ðñùôïâïõëßåò, ôéò äéá åéñéóôéêýò á ñ- Ýò êáé ôïõò ôåëéêïýò äéêáéïý ïõò, ðñïêåéìýíïõ íá áíôáðïêñßíïíôáé óôéò õðï ñåþóåéò ðïõ áðïññýïõí áðü ôçí åöáñìïãþ ôçò ÅõñùðáúêÞò ÓôñáôçãéêÞò ãéá ôçí Áðáó üëçóç. â) Óõíôïíßæåé, åîåôüæåé êáé ðáñáêïëïõèåß ôá èýìáôá ðïõ áöïñïýí ôçí éóüôçôá ôùí åõêáéñéþí ìåôáîý áíäñþí êáé ãõíáéêþí, ðáñý åé ó åôéêýò óõìâïõëýò êáé óôþñéîç óå üëåò ôé ò ÅðéôñïðÝò Ðáñáêïëïýèçóçò ôùí Å.Ð, ôéò äéá åéñéóôéêýò áñ- Ýò êáé ôïõò ôåëéêïýò äéêáéïý ïõò, äéáìïñöþíåé êáé ðñïâáßíåé óå óõóôüóåéò ãéá ôïõò êáôüëëçëïõò äåßêôåò óå üôé áöïñ Ü ôçí áîéïëüãçóç ôùí åðéðôþóåùí üëùí ôùí ìýôñùí óå ó Ýóç ìå ôç äéüóôáóç ôçò éóüôçôáò ôùí öýëùí. ã) Äéáôõðþíåé óõóôüóåéò ãéá ôïí óõíôïíéóìü êáé ôçí âåëôßùóç ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôùí ðáñåìâüóåùí ôïõ ÅÊÔ êáé éäéáßôåñá üóïí áöïñü ôç óýíäåóþ ôïõò ìå ôéò Üëëåò ðáñåìâüóåéò óôï ðëáßóéï ôïõ ÊÐÓ. êáé ìå Ýìöáóç óôçí ðñïþèçóç ôùí ßóùí åõêáéñéþí ìåôáîý ôùí öýëùí êáé óôçí êáôáðïëýìçóç ôïõ êïéíùíéêïý áðïêëåéóìïý ãéá åõðáèåßò ïìüäåò. ÉV. Óôçí ÕðïåðéôñïðÞ Áíèñþðéíùí Ðüñùí ðáñý åôáé ãñáììáôåéáêþ óôþñéîç áðü ôçí ÅéäéêÞ Õðçñåóßá Ðáñáêïëïýèçóçò êáé Óõíôïíéóìïý ÄñÜóåùí ÅÊÔ ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí. V. Ç äáðüíç, ç ïðïßá èá ðñïêëçèåß, èá êáèïñéóôåß ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí. Ç ðáñïýóá íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 4 ÌáÀïõ 2001 Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÑÇÓÔÏÓ ÁÓÔ. ÐÁ ÔÁÓ Ö Áñéè /ÊÐÓ 161 (3) Óõãêñüôçóç ÕðïåðéôñïðÞò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 14 ðáñ. 3 ôïõ Í. 2860/2000. Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ Å ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 29 Á ôïõ Í. 1558/85 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ Ïñãáíá» (ÖÅÊ 137/Á) üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/92 (ÖÅÊ 154/Á) êáé ôñïðïðïéþèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ.2á ôïõ Í. 2469/97 (ÖÅÊ 38/Á). 2. Ôçí õð' áñéèì /ÄÉÏÅ 540/ ÊïéíÞ Áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôþôùí ôùí Õöõðïõñãþí ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò» (ÖÅÊ 970/ô. / ). 3. Ôï Í. 2860/2000 «Äéá åßñéóç, ðáñáêïëïýèçóç êáé Ýëåã- ïò ôïõ ÊÐÓ êáé Üëëåò äéáôüîåéò» (ÖÅÊ 251/ô.Á/ ) êáé åéäéêüôåñá ôï Üñèñï 14 ðáñ. 3 åä. â.

6 7976 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 4. Ôïí êáí.(åê) áñéè. 1260/99 ôïõ Óõìâïõëßïõ «Ðåñß ãåíéêþí äéáôüîåùí ãéá ôá äéáñèñùôéêü Ôáìåßá». 5. Ôïí êáí. (ÅÊ)1257/99 ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ó åôéêü ìå ôï Åõñùðáúêü Ãåùñãéêü Ôáìåßï Ðñïóáíáôïëéóìïý êáé ÅããõÞóåùí (ÅÃÔÐÅ). 6. Ôçí õð áñéèì. Å (2000) 3405/ Áðüöáóç ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí ðïõ áöïñü ôçí Ýãêñéóç ôïõ êïéíïôéêïý ðëáéóßïõ óôþñéîçò ãéá ôéò êïéíïôéêýò äéáñèñùôéêýò ðáñåìâüóåéò óôéò ðåñéöýñåéåò ðïõ õðüãïíôáé óôï óôü ï áñéè. 1 óôçí ÅëëÜäá êáé åéäéêüôåñá ôï Êåö. 4 ðáñ Ôï Åðé åéñçóéáêü Ðñüãñáììá «ÁãñïôéêÞ ÁíÜðôõîç- Áíáóõãêñüôçóç ôçò Õðáßèñïõ ». 8. Ôá Åðé åéñçóéáêü ÐñïãñÜììáôá ôïõ ÊÐÓ êáé ôçí Ê.Ð. «LEADER» ðïõ åìðåñéý ïõí ðüñïõò ÅÃÔÐÅ. 9. Ôçí õð' áñéèì /à ÊÐÓ 157/ Áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò, ðïõ áöïñü óôç «Óõãêñüôçóç ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ ÊÐÓ », áðïöáóßæïõìå: É. Ôç óõãêñüôçóç ôçò ÕðïåðéôñïðÞò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò ç ïðïßá áðïôåëåß õðïåðéôñïðþ óõìâïõëåõôéêïý áñáêôþñá ãéá ôï óõíôïíéóìü ôùí ðáñåìâüóåùí ôïõ áãñïôéêïý þñïõ êáé ôçò áãñïôéêþò áíüðôõîçò - áíáóõãêñüôçóçò ôçò õðáßèñïõ ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Êïéíïôéêïý Ðëáéóßïõ ÓôÞñéîçò êáé ôï Ýñãï ôçò äåí èßãåé ôéò áñìïäéüôçôåò ôùí Åðéôñïðþí Ðáñáêïëïýèçóçò (Åð. Ðáñ.) ôïõ Ê.Ð.Ó. êáé ôùí åðé åéñçóéáêþí ðñïãñáììüôùí (Å.Ð.) óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 14 ðáñ.3 ôïõ Í. 2860/2000 ùò åîþò: : 1. Ðñüåäñïò ôçò ÕðïåðéôñïðÞò åßíáé ï Ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Å.Ð «ÁãñïôéêÞ ÁíÜðôõîç-Áíáóõãêñüôçóç ôçò Õðáßèñïõ » êáé ôçò êïéíïôéêþò ðñùôïâïõëßáò «LEADER». 2. Ùò ÌÝëç ôçò ÕðïåðéôñïðÞò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò, ïé ïðïßïé Ý ïõí äéêáßùìá øþöïõ, ïñßæïíôáé : á) Ðñüåäñïé ôùí Åðéôñïðþí Ðáñáêïëïýèçóçò (Åð. Ðáñ.) ôùí åðé åéñçóéáêþí ðñïãñáììüôùí (Å.Ð.), üðùò êáôùôýñù ðñïóäéïñßæïíôáé: Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ.ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Áíáô. Ìáêåäïíßáò & ÈñÜêçò. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõå.ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Êåíôñ. Ìáêåäïíßáò. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Äõô. Ìáêåäïíßáò. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò. Çðåßñïõ. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Èåóóáëßáò. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Éïíßùí ÍÞóùí. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Äõô. ÅëëÜäáò. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð.Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò. ÐåëïðïííÞóïõ. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð.Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò Âïñåßïõ Áéãáßïõ. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò. Íïôßïõ Áéãáßïõ. Ï Ðñüåäñïò ôçò Åð. Ðáñ. ôïõ Å.Ð. ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊñÞôçò. â) Åêðñüóùðïé áñìïäßùí õðïõñãåßùí êáé öïñýùí êáé åéäéêüôåñá: Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò, Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Äéá åßñéóçò Êïéíïôéêþí êáé ëëùí Ðüñùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐÅ ÙÄÅ, Ï Åéäéêüò ÃñáììáôÝáò Áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò, Ï Ãåíéêüò Þ Åéäéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý, Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò Éóüôçôáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò. Ï Ãåí. Ä/íôÞò ôçò Ãåí. Ä/íóçò Áíáðôõîéáêïý Ðñïãñáììáôéóìïý, ÐåñéöåñåéáêÞò ÐïëéôéêÞò êáé Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí (äéá- åéñéóôéêþ áñ Þ ôïõ ÊÐÓ) ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅèíéêÞò Ïéêïíïìß áò. Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò Äéá åßñéóçò ôïõ Å.Ð «ÁãñïôéêÞ ÁíÜðôõîç êáé Áíáóõãêñüôçóç ôçò Õðáßèñïõ» Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò Äéá åßñéóçò ôçò Ê.Ð «Leader» ã) Áíôéðñüóùðïé ôùí ÏÔÁ, ôùí ïéêïíïìéêþí êáé êïéíùíéêþí åôáßñùí êáé ôùí ìç êõâåñíçôéêþí ïñãáíþóåùí: Åêðñüóùðïò ôçò ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò ÅðéôñïðÞò (Ï.Ê.Å.), Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Óõíïìïóðïíäßáò Åñãáôþí ÅëëÜäïò (Ã.Ó.Å.Å.) Åêðñüóùðïò ôçò ÊåíôñéêÞò íùóçò ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí (Ê.Å.Ä.Ê.Å.), Åêðñüóùðïò ôçò íùóçò Íïìáñ éáêþí ÁõôïäéïéêÞóåùí ÅëëÜäïò (Å.Í.Á.Å.), Åêðñüóùðïò ôçò ÐáíåëëÞíéáò Óõíïìïóðïíäßáò Åíþóåùí Ãåùñãéêþí Óõíåôáéñéóìþí ÅëëÜäïò (ÐÁ.Ó.Å.ÃÅ.Ó.), Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Óõíïóðïíäßáò Åðáããåëìáôéþí, Âéïôå íþí, Åìðüñùí ÅëëÜäáò (Ã.Ó.Å.Â.Å.Å.), Åêðñüóùðïò ôïõ Ãåùôå íéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ÅëëÜäáò (Ã.Å.Å.), Åêðñüóùðïò ôçò Ãñáììáôåßáò «Åèåëïíôéêþí ìç Êõâåñíçôéêþí Ïñãáíþóåùí. 3. Ùò ìýëç ôçò ÕðïåðéôñïðÞò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò ùñßò äéêáßùìá øþöïõ ïñßæïíôáé: á) Åêðñüóùðïé ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí êáé åéäéêüôåñá: Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Ä/íóçò Ãåùñãßáò Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Ä/íóçò ÐåñéöåñåéáêÞò ÐïëéôéêÞò Åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Ä/íóçò Áðáó üëçóçò â) Åêðñüóùðïé áñìïäßùí õðïõñãåßùí êáé öïñýùí êáé åéäéêüôåñá: ÉÉ. Óôçí ÕðïåðéôñïðÞ ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò ìðïñåß íá ðáñßóôáíôáé ïé Ãåíéêïß êáé Åéäéêïß Ãñáììáôåßò Õðïõñãåßùí ê áé Ãåíéêþí Ãñáììáôåéþí ùñßò äéêáßùìá øþöïõ. Åðßóçò ìðïñåß íá ðñïóêëçèïýí Üôïìá ìå åéäéêýò ãíþóåéò óå ïéêïíïìéêü, ôå íéêü, êïéíùíéêü, åðéóôçìïíéêü êáé ëïéðü èýìáôá óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 14 ðáñ.5 ôïõ Í. 2860/2000. Ôá ìýëç ôçò ÕðïåðéôñïðÞò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò áíáðëçñþíïíôáé áðü åîïõóéïäïôçìýíá ðñüóùðá ìüíï óå ðåñßðôùóç áðïõóßáò Þ êùëýìáôüò ôïõò. Óôçí ðåñßðôùóç áíáðëþñùóçò ôï üíïìá ôïõ áíáðëçñùôþ ãíùóôïðïéåßôáé åããñüöùò óôç Ãñáììáôåßá ôçò ÕðïåðéôñïðÞò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ìýëïò ôçò ÕðïåðéôñïðÞò åßíáé åêðñüóùðïò öïñýá, ðïõ ðñïâëýðåôáé óôçí ðáñïýóá áðüöáóç, ïñßæåôáé åããñüöùò êáé ôï üíïìü ôïõ ãíùóôïðïéåßôáé óôç Ãñáììáôåßá ôçò ÕðïåðéôñïðÞò, êáèþò êáé êüèå öïñü ðïõ õðüñ åé áëëáãþ åêðñïóþðïõ. Óôçí ðåñßðôùóç áíáðëþñùóçò ëüãù áðïõóßáò Þ êùëýìáôïò ôï üíïìá ôïõ áíáðëçñùôþ ãíùóôïðïéåßôáé ìå ôçí ðáñáðüíù äéáäéêáóßá. ÉÉÉ. ÁðïóôïëÞ ôçò ÕðïåðéôñïðÞò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò åßíáé ç äéáôýðùóç åéóçãþóåùí óôçí ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Ê.Ð.Ó. ãéá ôï óõíôïíéóìü ôùí äñáóôçñéïôþôùí ôïõ ôïìýá ôçò áãñïôéêþò áíüðôõîçò- áíáóõãêñüôçóçò ôçò õðáßèñïõ Óôï ðëáßóéï áõôü: á) ÌåñéìíÜ ãéá ôçí åöáñìïãþ ôùí ðñïãñáììüôùí ïëïêëçñùìýíçò áãñïôéêþò áíüðôõîçò óå åðßðåäï þñáò. â) Ðáñáêïëïõèåß ôçí ðñüïäï ðïõ óçìåéþíåôáé óôçí õëïðïßçóç ôùí ðñïãñáììüôùí êáé äñüóåùí áãñïôéêþò áíüðôõîçò. ã) ÅîåôÜæåé èýìáôá ó åôéêü ìå ôç ëåéôïõñãßá êáé ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôùí «Óõìâïýëùí ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò». ä) Äéáôõðþíåé ðñïôüóåéò ãéá ôç âåëôßùóç ôùí ðáñåìâüóåùí áãñïôéêþò áíüðôõîçò - áíáóõãêñüôçóçò ôçò õðáßèñïõ óôï ðëáßóéï ôùí áíáãêþí ôïõ ÊÐÓ ãéá ôçí åöáñìïãþ ôçò áãñïôéêþò ðïëéôéêþò. å) ÅîåôÜæåé üëá ôá èýìáôá ðïõ áöïñïýí ôçí áãñïôéêþ áíüðôõîç, äéáìïñöþíåé êáé åéóçãåßôáé ðñïôüóåéò ãéá ôï óõíôïíéóìü, ôç óõíï Þ êáé ôç óõíüöåéá ôùí äñüóåùí óôñáôçãéêþò áíüðôõîçò ãéá ôçí ïëïêëçñùìýíç áãñïôéêþ áíüðôõîç ôçò õðáßèñïõ. ÉV. Óôçí ÕðïåðéôñïðÞ ðáñý åôáé ãñáììáôåéáêþ óôþñéîç áðü ôçí ÅéäéêÞ Õðçñåóßá Äéá åßñéóçò ôïõ Åðé åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò «ÁãñïôéêÞ ÁíÜðôõîç êáé áíáóõãêñüôçóç ôçò Õðáßèñïõ». V. Ç äáðüíç, ç ïðïßá èá ðñïêëçèåß, èá êáèïñéóôåß ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí. Ç áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 4 ÌáÀïõ 2001 Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÑÇÓÔÏÓ ÁÓÔ. ÐÁ ÔÁÓ ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΠΣ Άρθρο 1 Συγκρότηση της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων του Κ.Π.Σ. Κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14, παρ. 3 του Ν. 2860/2000 συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ /ΚΠΣ 160 Φ.Ε.Κ. Απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων του ΚΠΣ Άρθρο 2 Αρµοδιότητες Προέδρου 1. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής, στις οποίες και προεδρεύει. 2. Eπικυρώνει τις υποδείξεις και τα συµπεράσµατα των συνεδριάσεων της Υποεπιτροπής. 3. Έχει την ευθύνη, σε συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ, για την πληροφόρηση των εκπροσώπων του τύπου σχετικά µε τις εργασίες και τις αποφάσεις της Υποεπιτροπής. 4. Καλεί, όταν απαιτείται να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής άτοµα µε ειδικές γνώσεις σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα. 5. ιαβιβάζει τις γνώµες και τα συµπεράσµατα της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ /3

8 Άρθρο 3 Σύγκληση 1. Η Υποεπιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της είτε µε πρωτοβουλία του, είτε ύστερα από αίτηση του 1/3 των µελών της Υποεπιτροπής, είτε ύστερα από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων Ε.Κ.Τ. 2. Συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής συγκαλούνται κατά κανόνα δύο (2) φορές το χρόνο. Άρθρο 4 Ηµερήσια ιάταξη 1. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ηµερήσια διάταξη µετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ και την υποβάλλει για έγκριση κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Υποεπιτροπής. 2. Τα µέλη µπορούν επίσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης να υποβάλουν σχετική αίτηση προκειµένου κάποιο ζήτηµα να εισαχθεί στην ηµερήσια διάταξη της επόµενης συνεδρίασης. 3. Μετά την έγκριση της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος ενηµερώνει την Υποεπιτροπή σχετικά µε τα ονόµατα των εµπειρογνωµόνων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 4, ατόµων µε ειδικές γνώσεις, που καλούνται να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής. Άρθρο 5 Πρόσκληση στα µέλη 1. Οι προσκλήσεις, η ηµερήσια διάταξη, καθώς και τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για τις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής διαβιβάζονται στα µέλη, σε έντυπη και ει δυνατόν σε ηλεκτρονική µορφή δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη σύγκληση της Υποεπιτροπής. 2. Σε περίπτωση δεόντως αιτιολογηµένης έκτακτης ανάγκης ο Πρόεδρος δύναται να συγκαλεί την Υποεπιτροπή σε διάστηµα µικρότερο των δεκαπέντε (15) ηµερών, αλλά σε κάθε περίπτωση, όχι µικρότερο των δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών πριν τη συνεδρίαση. 2/3

9 Άρθρο 6 ιαδικασία λήψης αποφάσεων 1. Απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόν το 60% των µελών µε δικαίωµα ψήφου. 2. Σε περίπτωση που µια απόφαση δεν µπορεί να ληφθεί µε τη συναίνεση των µελών της Υποεπιτροπής, λαµβάνεται µετά από ψηφοφορία των παρόντων µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου µε απλή πλειοψηφία (50% +1). εν µπορεί να ληφθεί απόφαση της Υποεπιτροπής χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του Προέδρου της. 3. Οι αποφάσεις και τα συµπεράσµατα υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Υποεπιτροπής. Άρθρο 7 Γραµµατεία 1. Χρέη γραµµατείας εκτελεί η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ. 2. Σε κάθε συνεδρίαση η Γραµµατεία µεριµνά για την σύνταξη καταλόγου των παρόντων µελών, ο οποίος είναι στη διάθεση του Προέδρου. Άρθρο 8 Πρακτικά 1. Κατά τη συνεδρίαση τηρούνται πλήρη πρακτικά µε ευθύνη της αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ. 2. Τα πρακτικά, τα οποία αποµαγνητοφωνούνται, αποστέλλονται προς ενηµέρωση στα µέλη µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από τη λήξη της συνεδρίασης της Υποεπιτροπής. Άρθρο 9 Τροποποίηση Κανονισµού Εσωτερικής λειτουργίας Ο παρών Κανονισµός Εσωτερικής λειτουργίας της Υποεπιτροπής µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση του 60% των µελών µε δικαίωµα ψήφου. 3/3

10 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ η Συνεδρίαση Κλειστό Γυµναστήριο Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2004 Ηµερήσια ιάταξη (Σχέδιο) ώρα έναρξη 1. Άνοιγµα εργασιών, παρουσίαση του ρόλου της Υποεπιτροπής Ανθρώπινων Πόρων 2. Έγκριση Ηµερήσιας ιάταξης και έγκριση πρακτικών 3 ης συνεδρίασης Υποεπιτροπής Ανθρώπινων Πόρων 3. Ο συντονισµός των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) στην Ελλάδα 4. Πορεία των παρεµβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) στην Ελλάδα ανά Πεδίο Πολιτικής ΕΚΤ 5. Αναθεώρηση ΚΠΣ και παρεµβάσεις Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) ανά Πεδίο Πολιτικής ΕΚΤ 6. Ενηµέρωση για την πορεία αναδιοργάνωσης του ΟΑΕ και για το Σχέδιο ράσης για τη Σύνδεση της Αρχικής µε τη Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση (ενοποίηση συστηµάτων πιστοποίησης) 7. Ενηµέρωση για έργα οριζόντιας υποστήριξης των παρεµβάσεων ΕΚΤ ώρα τέλος συνεδρίασης

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα, 28 Μαϊου 2004 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: οικ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ Μονάδα : Οργάνωση & Πληροφορική Πληροφορίες : Α. Τσέλιου Προς Ταχ. /νση : Αγησιλάου όπως Ταχ. Κώδ. : GR Αθήνα Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνο : Fax : ΘΕΜΑ: 4 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ Σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε στην 4 η συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία θα πραγµατοποιηθεί τη ευτέρα 7 Ιουνίου 2004, στις 15:30µµ στην Αθήνα, στο Κλειστό Γυµναστήριο του Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου, στο Παλαιό Φάληρο (χώρος διεξαγωγής αγώνων ταεκβοντό). Η ηµερήσια διάταξη και ο φάκελος εργασιών της συνεδριάσεως θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά εντός των επόµενων ηµερών. Πριν την έναρξη των εργασιών θα είναι διαθέσιµος στο χώρο της συνεδριάσεως και ο τυπωµένος φάκελος. Παρακαλούµε να ενηµερώσετε για τη συµµετοχή σας ή τον ορισµό εκπροσώπου σας, τις κ.κ. Τσέλιου ( ) ή Στεργίου ( ) στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ, έως και την Τετάρτη 2 Ιουνίου Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων Συνηµµένα : Τα πρακτικά της 3 ης Συνεδρίασης Εσωτερική ιανοµή : 1. Γραφείο Υπουργού 2 Γραφείο Γ.Γ..Κ.& Α.Π. 3. /ση 22/ΚΦ 4. /ση 22/Μονάδα Καθ. Σπ. Ι. Βλιάµος

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Μέλη µε δικαίωµα ψήφου 1) Κος Ανδρέας Καραµάνος Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» 2) Κος Σπύρος Ευσταθόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» 3) Κος Μελέτιος Τζαφέρης Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» 4) Κος Βασίλειος Ανδρονόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» 5) Κος Μιχαήλ Αγγελόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» 6) Κος Γιώργος Τσιότρας Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 7) Κos Ανδρέας Λεούδης Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας» 8) Κος ηµήτρης Πανοζάχος Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Ηπείρου» 9) Κος Φώτης Γκούπας Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Θεσσαλίας» 10) Κος Σωτήρης Βόσδου Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Ιονίων νήσων» 11) Κος Παναγιώτης Καββαδάς Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» 12) Κος Κωνσταντίνος Εξαρχος Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 13) Κος Χαράλαµπος Μανιάτης Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Αττικής» 14) Κα Αγγέλα Αβούρη Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Πελοπονήσου»

13 15) Κος Σέργιος Τσίφτης Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» 16) Κος Χαράλαµπος Κόκκινος Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 17) Κος Σεραφείµ Τσόκας Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Περιφέρειας Κρήτης» 18) Κα Ευγενία Τσουµάνη - Σπέντζα Γενική Γραµµατέας Ισότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣ Α) 19) Κος Γεώργιος Τρυφωνίδης Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Εργων ΥΠΕΧΩ Ε 20) Κος ηµοσθένης Κατσιγιάννης Γενικός Γραµµατέας ΥΠΕΧΩ Ε 21) Κος Χρήστος Ζαχόπουλος Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου Πολιτισµού 22) Κος ηµήτρης Παπαγιαννίδης Ειδικός Γραµµατέας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 23) Κος ηµήτριος Σκιαδάς Ειδικός Γραµµατέας Θεµάτων Ευρωπαϊκής Ενωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) 24) Κος Γεώργιος Βερναδάκης ιοικητής Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υµαµικού (ΟΑΕ ) 25) Κα Φωτεινή Μπριστογιάννη Γενική ιευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 26) Κος Χαράλαµπος Γραµµατικόπουλος Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 27) Κος Νίκος Αναλυτής Πρόεδρος Οικονοµικής & Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε)

14 28) Κος Χρήστος Πολυζωγόπουλος Πρόεδρος Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) 29) Κος Οδυσσέας Κυριακόπουλος Πρόεδρος Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων (Σ.Ε.Β) 30) Κος ηµήτρης Ασηµακόπουλος Πρόεδρος Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) 31) Κος ηµήτρης Αρµενάκης Πρόεδρος Εθνικής Συνοµοσπονδίας Εµπόρων Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.Ε.) 32) Κος Παναγιώτης Κουκουλόπουλος Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης ήµων & Κοινοτήτων (Κ.Ε..Κ.Ε) 33) Κα Φώφη Γεννηµατά Πρόεδρος Ενωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε) 34) Κος Τζανέτος Καραµήχας Πρόεδρος Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών Ελλάδος (ΠΑ.ΣΕ.ΓΕ.Σ) 35) Κος Ιωάννης Βαρδακαστάνης Πρόεδρος Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µ.Α.) 36) Εκπρόσωποι (δύο) Γραµµατείας των «Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» Μέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου 37) Mr Sven Kjellstrom Director DG Employment and Social Affairs/C European Commission 38) Mrs Antonella Schulte-Braukcks Head of Unite C1 DG Employment and Social Affairs/C1 European Commission 39) Mr Robert Shotton Head of Unite E1 DG Regio/E1 European Commission

15 40) Mr Evangelos Divaris Head of Unite (acting) E2 DG Agri/E2 European Commission 41) Mr Georgios Mathioudakis Desk Officer E2 DG Agri/E2 European Commission 42) Mr John Mallet Head of Unit C3 DG Fish/C3 European Commission 43) Mr George Spyrou Desk Officer DG Fish/C3 European Commission 44) Εκπρόσωπος Οικονοµικού Γραφείου του Πρωθυπουργού 45) Πρόεδρος Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 46) Κα Αννα αλλαπόρτα Προϊσταµένη Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» (ΕΥ ΕΠΑΕΚ) 47) Κα Φωτεινή Τσίλλερ Προϊσταµένη Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal 48) Κα Παναγιώτα Ματσιώτα Προϊσταµένη Γενικής ιεύθυνσης Εργασίας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 49) Κος Κώστας Ευστρατόγλου Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΕ) Προσκαλεσµένοι 50) Κος Βασίλης Ασηµακόπουλος Ειδικός Γραµµατέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 51) Κος Αθανάσιος Καπρέλης Γενικός ιευθυντής ΜΟ ΑΕ

16 52) Κος Κωνσταντίνος Κουκολιάς Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 53) Κος Νίκος Κοµνηνίδης Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής και προγραµµάτων Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 54) Κος Αθανάσιος Γκούµας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) 55) Kος ηµήτρης Σουσούνης Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πληρωµής ΚΠΣ, Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Ταµείου Συνοχής 56) Κος Βασίλειος Σκανδάλης Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» 57) Κος Χαράλαµπος Μπότσαρης Πρόεδρος Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) 58) Κος Ταξιάρχης Κυριαζής Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης οµών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) 59) Κος Βασίλης Ντερτιλής Πρόεδρος Παρατηρητηρίου Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική ΑΕ (ΠΑΕΠ ΑΕ) 60) Κος Αγγελος Αγγελίδης Πρόεδρος Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑΕ 61) Κος Γιάννης Τολίδης Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» (ΕΥ ΕΠΕΑΕΚ) 62) Κος Ιωάννης Ιωαννίδης Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων Γ ΚΠΣ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) 63) Κα Αγγελική Αραµπατζή Προϊσταµένη Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα»

17 64) Κος Αθανάσιος Παπαναστασίου Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» 65) Κος Θεόδωρος Καρούνος Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» 66) Κος ηµήτρης Ιακωβίδης ιαχειριστική Αρχή Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 67) Kος Νικόλαος Μποµπόλιας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 68) Kα Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταµένη Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 69) Κος Κωνσταντίνος Γκανούτσιος Αναπλ. Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. υτικής Μακεδονίας 70) Kα Ελένη Ρόκκου Προϊσταµένη Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Ηπείρου 71) Kος Γεώργιος Εµµανουήλ Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 72) Kος Παναγιώτης Καραπάνος Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Ιονίων νήσων 73) Kος Αθανάσιος Κόντος Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. υτικής Ελλάδας 74) Kος Ευάγγελος Κόρκος Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 75) Kα Φωτεινή αλαβέρη Προϊσταµένη Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Αττικής

18 76) Kος Αναστάσιος Σκούρας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Πελοπονήσου 77) Kος ηµήτριος Φυτάς Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Β. Αιγαίου 78) Kος Ιωάννης Κόπελος Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Ν. Αιγαίου 79) Kα Ελένη Μπρεδάκη Προϊσταµένη Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Π.Ε.Π. Κρήτης 80) Κος Κωνσταντίνος Μπακιρτζής Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσµου Εταιρειών Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ) 81) Κος Τανταλάκης Πασχάλης Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσµου Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΠΑΣΥΚΕΚ) 82) Πρόεδρος Πανελλαδικoύ ικτύου Κέντρων Συµβουλευτικών Συνοδευτικών Υπηρεσιών (Εύξεινη Πόλη) 83) Κα Ε. Ιωαννίδου Πρόεδρος ΟΓΕΕΚΑ ΗΜΗΤΡΑ 84) Κος Α. Ευστράτογλου Γενικός ιευθυντής ΕΚΕΠΙΣ

19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3 ης ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ ΤΡΙΤΗ 16 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003

20

21 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 3η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΤΗ 16 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Συµπεράσµατα από τις Ετήσιες Συναντήσεις (ΕΠΑΕΚ, ΕΠΕΑΕΚ & Ε.Π. ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ). 2. Συµπεράσµατα από το Σεµινάριο Ε.Κ.Τ. στις 27/ Πορεία Παρεµβάσεων Ε.Κ.Τ. 4. Οριζόντιες Προτεραιότητες του Ε.Κ.Τ. Αξιολόγηση - Ισότητα των Φύλων. - Τοπική Ανάπτυξη. - Κοινωνική ιάσταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας. - Τελικές Εκθέσεις Ενδιάµεσης Αξιολόγησης των ΕΠΕΑΕΚ, ΕΠΑΕΚ, Ε.Π. ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ και Ε.Π. της Κ.Π. EQUAL, σε σχέση µε τις Οριζόντιες Προτεραιότητες και την Ε.Σ.Α. - Οριζόντιες ράσεις Αξιολόγησης. 5. ηµοσιότητα Ε.Κ.Τ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Αγαπητές φίλες και φίλοι, θα ήθελα να µου επιτρέψετε να ξεκινήσω τις εργασίες της 3ης Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων και παρότι είθισται κανείς να ξεκινάει µε ένα τυπικό καλωσόρισµα, στη δική µας περίπτωση θα ήθελα να είναι ειλικρινές, να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που µετακινηθήκατε στη Θεσσαλονίκη για να είµαστε εδώ όλοι σήµερα. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους και συνεργάτες από την Ε.Ε., την Επιτροπή, ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την κα Schulte Braucks που πιστεύω ότι είναι η πρώτη ουσιαστική της επαφή µε την

22 οικογένεια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου σε ότι αφορά τουλάχιστον την Ελλάδα. Benvenuta alla famiglia de Fondo Sociale. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο νοµίζω ότι όντας περίπου στα µισά του Γ ΚΠΣ, µπορούµε να πούµε µετά βεβαιότητας ότι βρίσκεται πια σε µια φάση ωριµότητας και ενηλικίωσης. Αυτό θα µπορέσουµε να το διαπιστώσουµε στη διάρκεια της σηµερινής ηµέρας. Η παρουσίαση των θεµατικών ενοτήτων είναι διαρθρωµένη έτσι, ώστε να επιτρέψει κανείς να παρατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστηµα στις δράσεις που χρηµατοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στα επιχειρησιακά και τοµεακά προγράµµατα και στις πρωτοβουλίες. Αυτά τα οποία συµπερασµατικά θα καταλήξουµε σήµερα, νοµίζω ότι δεν θα αποτελούν το τέλος, αλλά θα αποτελούν ένα σηµείο εκκίνησης για το υπόλοιπο αυτής της προγραµµατικής περιόδου, αλλά αν θέλετε και ένα πρόκριµα, µια θετική υποθήκη και για ότι θα ακολουθήσει και σε επόµενες προγραµµατικές περιόδους. Θα ήθελα να µου επιτρέψετε µόνο να αναφερθώ σε δύο στοιχεία που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και τις δράσεις που χρηµατοδοτεί στη χώρα µας. Είναι γεγονός ότι έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί -και αυτό µε επαναλαµβανόµενη µονοτονία το λέω το τελευταίο διάστηµα γιατί θεωρώ ότι αποτελεί µια κρίσιµη καµπή για τη χώρα µας- έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί η εποχή όπου οι πολιτικές µας και οι δράσεις στα θέµατα της απασχόλησης και στην καταπολέµηση της ανεργίας εξαντλούνταν σε επιδοµατικού τύπου παρεµβάσεις. Αυτό δηµιουργούσε πολύ µεγαλύτερο κόστος, γιατί είναι γεγονός ότι όταν κανείς παρεµβαίνει αφού έχει εκδηλωθεί ένα φαινόµενο έχει µεγαλύτερο κόστος από αυτό της πρόληψης και βέβαια η αβεβαιότητα των παρεµβάσεων και των αποτελεσµάτων ήταν αµφιλεγόµενη. Ας αφήσουµε το γεγονός ότι δεν µπορεί µια σύγχρονη κοινωνία να εξαντλεί τα µέσα ή να ισχυρίζεται ότι δεν διαθέτει άλλα µέσα πέρα από το να παρεµβαίνει επιδοµατικά για να θεραπεύσει για ένα πολύ συγκεκριµένο 2

23 χρονικό διάστηµα µια επαχθή κατάσταση όπως είναι αυτή της ανεργίας ή της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Αυτό έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί και οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Οι λόγοι που µπορούν να αναφερθούν ως κεντρικοί, είναι ότι η ανεργία πλέον είναι ένα κεντρικό θέµα στις κοινωνικές ατζέντες σίγουρα, αλλά και στις οικονοµικές και στις αναπτυξιακές αν θέλετε συζητήσεις έχει µια πολύ ιδιαίτερη θέση, γιατί πραγµατικά έχει διαπιστωθεί ότι όντας ένα φαινόµενο πλέον διεθνές παίζει ρόλο στην ανάπτυξη, παίζει ρόλο στην κινητικότητα, παίζει ρόλο στην κινητοποίηση και στην διακίνηση προσώπων, κεφαλαίων και υπηρεσιών. Η Ε.Ε. νωρίς διέβλεψε αυτό το γεγονός και παρά το ότι δεν υπάρχει δυνατότητα από τις συνθήκες ευθείας θεσµοθέτησης σε ό,τι έχει σχέση µε τα κοινωνικά θέµατα, νοµίζω ότι έχει κινηθεί σωστά εκπονώντας την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, ανανεώνοντας συνέχεια τα ουσιώδη και κρίσιµα θέµατα που εντάσσονται σ αυτήν, δίνοντας έτσι στα κράτη µέλη ένα πολύ συνεκτικό πλαίσιο στο οποίο εκείνα ελεύθερα κινούνται, αλλά όµως έχοντας κοινούς στόχους, κοινούς αν θέλετε δείκτες για να µετρούµε συγκεκριµένες αποδόσεις και να µετρούµε ταυτόχρονα και τις καλές πρακτικές που οι διάφορες χώρες υλοποιούν και να µαθαίνουµε από αυτές. Αυτή εποµένως η περίοδος της θα έλεγε κανείς επιδοµατικής αντιµετώπισης των κοινωνικών θεµάτων ή της σχέσης Επιµηθέα και όχι Προµηθέα, έχει περάσει για µια σειρά από λόγους που ορισµένοι από αυτούς είναι αυτοί που προανέφερα. Θεωρώ ότι δύο ουσιαστικά στοιχεία έχουν κατακτηθεί ας µου επιτραπεί ο όρος την προηγούµενη περίοδο, κυρίως µέσω των πόρων του ΕΚΤ, οι οποίοι έχουν τη δική τους θέση, αποτελούν ένα πολύτιµο ένθετο και στα περιφερειακά προγράµµατα και σε ορισµένα τοµεακά. Έχουµε την ιδιαίτερη ευθύνη ως Υπουργείο Εργασίας και ως Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης κοινοτικών και άλλων πόρων να συντονίζουµε τις δράσεις του ΕΚΤ στα τοµεακά και στα περιφερειακά προγράµµατα. 3

24 Η συνεργασία είναι απολύτως επιτυχής, έχουµε ήδη µάθει από τις δυσχέρειες και τα προβλήµατα της πρώτης περιόδου και νοµίζω ότι η εναρµόνιση που θα ακολουθήσει το επόµενο διάστηµα βοηθούντων και ορισµένων θεσµικών παρεµβάσεων που θα γίνουν κυρίως για τα θέµατα απασχόλησης, νοµίζω ότι η εναρµόνιση αυτή θα είναι πλέον ορατή και ως µια ενιαία δύναµη θα πορευτούµε στο να µπορέσουµε να έχουµε τα µεγαλύτερα δυνατά αποτελέσµατα στα θέµατα της απασχόλησης. Ένα κεφαλαιώδες ζήτηµα που ετέθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατέχει εξέχουσα θέση στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, είναι το θέµα της ποιότητας και θα ήθελα να σταθώ µε δυο λόγια σ αυτό. Η ποιότητα στην απασχόληση δεν συµπυκνώνεται µόνο στην ποιότητα των εργασιακών σχέσεων ή στην τήρηση των ελαχίστων υγιεινής και ασφάλειας ή των ελαχίστων της αστικής νοµοθεσίας. εν είναι αυτό το περιεχόµενο ούτε του µηνύµατος ούτε του στόχου που έχει τεθεί. Νοµίζω ότι το ακριβές περιεχόµενο είναι αυτό που συµπυκνώνεται στο ότι κανένας ποτέ δεν δηµιούργησε πολιτισµό µόνο µε την ποσότητα. Και επειδή νοµίζω ότι δηµιουργούµε έναν κοινωνικό πολιτισµό, τον κοινωνικό πολιτισµό της Ευρώπης, κανείς δεν θα µπορούσε να µιλήσει µόνο σε όρους ποσότητας είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε σε εθνικό επίπεδο. εν παραγνωρίζω το γεγονός ότι η σύγκλιση της χώρας µας σε επίπεδο ανεργίας µε την Ευρωζώνη είναι σχεδόν απόλυτη. Η πορεία της ανεργίας είναι πτωτική, της απασχόλησης αυξητική, επισηµαίνοντας τα θέµατα που έχουµε να αντιµετωπίσουµε στην απασχόληση των γυναικών και των νέων. Όµως θεωρώ ότι πορευόµαστε προς µια σύγκλιση η οποία είναι και επιθυµητή και εφικτή. Εποµένως αυτό το γεγονός θα µπορούσε από µια πρώτη ανάγνωση να οδηγήσει σε έναν εφησυχασµό ο οποίος ευτυχώς δεν έχει επέλθει και δεν έχει επέλθει συµβοηθούντος σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. ιότι αν οι ποσοτικοί αυτοί στόχοι κατακτώνται ή φαίνονται εφικτοί να κατακτηθούν, µένει το µεγάλο κεφάλαιο της ποιότητας, το οποίο κι αυτό θα πρέπει να κατακτηθεί αν θα θελήσουµε να µιλάµε για µία αγορά απασχόλησης, µια κοινωνία, η οποία να είναι ευρύχωρη, η οποία να 4

25 ενσωµατώνει όλες τις τάσεις και όλες τις µορφές και ως τέτοια ενιαία να πορεύεται. Και βεβαίως στο θέµα της ποιότητας υπαινίσσοµαι σαφώς και ευθέως και το γεγονός ότι αρκετές από τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στοχεύουν πραγµατικά στο να εντάσσουν, στο να φέρνουν µέσα στα πράγµατα ισότιµα και χωρίς διακρίσεις πολλές οµάδες οι οποίες στερούνται εκ των πραγµάτων αυτής της δυνατότητας για ισότιµη συµµετοχή, είτε αυτό οφείλεται σε ιδιαιτερότητες που σχετίζονται µε τις πολιτισµικές προελεύσεις ή τις γλωσσικές ή αναπηρίες ή άλλα θέµατα, όπως το να έχει κανείς περιπέσει σε δύσκολες καταστάσεις όπως είναι αυτές των ναρκωτικών ή της φυλάκισης. Και επειδή η κοινωνία πρέπει να είναι µια εντάσσουσα κοινωνία, αυτές τις πτυχές δεν πρέπει να τις σπρώχνει κάτω από το χαλί, να τις κρύβει, αλλά να τις αναδεικνύει και να αποτελούν τη λυδία λίθο µιας πραγµατικής κοινωνίας, η οποία αυτά τα προβλήµατα ξέρει να τα επισηµαίνει και να τα επιλύει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εποµένως η ποιότητα δεν αναφέρεται όπως προανέφερα στα θέµατα της τήρησης των ελαχίστων της νοµοθεσίας, της υγιεινής και ασφάλειας. Πρωτίστως αναφέρεται σ αυτή την κοινωνική ευρυχωρία, η οποία θα πρέπει να είναι το καύσιµο για τον κοινωνικό πολιτισµό της Ευρώπης, τον κοινωνικό πολιτισµό της χώρας µας. Νοµίζω, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο παίζει έναν καταλυτικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια και είστε οι άνθρωποι της πρώτης γραµµής που εσείς το βιώνετε, εσείς το κινητοποιείτε και το υλοποιείτε και νοµίζω κατά τον καλύτερο τρόπο µπορείτε να το πιστοποιήσετε. Ένα δεύτερο θέµα στο οποίο ήθελα να αναφερθώ έχοντας υπόψη τα δεδοµένα της χώρας µου, είναι το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ και των πρωτοβουλιών νοµίζω ότι έχει δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για µια άνευ προηγουµένου σε κλίµακα 5

26 εθνική, να µου επιτρέψετε την έκφραση, δηµιουργία προϋποθέσεων ενός κοινωνικού ερευνητικού εργαστηρίου. Γιατί αυτό που κάνουµε αυτό το διάστηµα, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν είναι µόνο ότι υλοποιούµε πολύ µεγάλες παρεµβάσεις ή υλοποιούµε καινοτόµες παρεµβάσεις κυρίως µέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, αλλά αυτή η εφαρµογή η ισόποση, η ισοδύναµη και ταυτόχρονη σε όλη τη χώρα πάρα πολλών πρωτοβουλιών έχει κάνει την Ελλάδα να είναι ένα απέραντο κοινωνικό εργαστήριο, όπου δοκιµάζονται πρακτικές. Κάποιες από αυτές θα µείνουν πίσω γιατί δεν είχαν σχεδιαστεί καλά ή δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα. Η συντριπτική πλειοψηφία όµως πιστεύω ότι µε την αναβάθµιση που θα υποστεί από την γνώση που έχει ήδη αποκτηθεί θα δώσει δράσεις και πρακτικές και για τις επόµενες περιόδους τέτοιες, που και σχεδιαστικά θα είναι σωστές, αλλά και από την υλοποίηση τους θα έχει αποδειχτεί ότι έχουν αποδώσει τα αναµενόµενα. Αυτά τα δύο θέµατα, πέρα από το διαχειριστικό κοµµάτι που µας απασχολεί όλους, που σε πολλές περιπτώσεις µας κουράζει, σε άλλες περιπτώσεις πιστεύουµε ότι θα µπορεί να ήταν και διαφορετικό, είναι όµως µια αναγκαιότητα. Αυτή όµως η αναγκαιότητα ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι το αντικείµενο της δουλειάς µας. Ούτε η διαχείριση, ούτε ο έλεγχος είναι το αντικείµενο της δουλειάς µας. Το αντικείµενο της δουλειάς µας είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να εισπράττεται από τους δικαιούχους, τους ωφελούµενους, να είναι ορατό και διακριτό στην κοινωνία. Η διαχείριση και ο έλεγχος είναι παρελκόµενα αυτού του ζητούµενου και βεβαίως είναι απολύτως σεβαστά, αλλά νοµίζω ότι η έµφαση πρέπει να δίνεται στην υλοποίηση την ποιοτική και ποσοτική του φυσικού αντικειµένου. Θεωρώ κι εγώ ότι οι παρεµβάσεις που χρηµατοδοτούµε µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου είτε είναι στα θέµατα της κατάρτισης, ή είναι στη σύνδεση της κατάρτισης και της εκπαίδευσης µε την απασχόληση ή είναι στην εκπαίδευση ή είναι στην υγεία ή είναι στις τοπικές δράσεις για την απασχόληση, νοµίζω ότι αποτελούν ένα πελώριο κοινωνικό κεκτηµένο για τη 6

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000

Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Υπουργείο Εξωτερικών - Γεν. Γραµµατέα, κ. Γ. Γεννηµατά. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας - Γεν. Γραµµατέα, κ. Γ. Ζορµπά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Υπουργείο Εξωτερικών - Γεν. Γραµµατέα, κ. Γ. Γεννηµατά. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας - Γεν. Γραµµατέα, κ. Γ. Ζορµπά ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης - Γεν. Γραµµατέα ηµ. ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης κ. Β. Ανδρονόπουλο - Γεν. Γραµµατέα Ισότητας κα. Ε. Τσουµάνη - Σπέντζα Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ OΜΑ Α ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εγχειρίδια ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007-2013

Θέµα : Εγχειρίδια ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 23 Μαΐου 2008 Αρ. Πρωτ.:23105/Γ ΑΑΠ 4632 /ΕΥΘΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σγούρος,Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα

Σγούρος,Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της 9 εκεµβρίου 2010

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της 9 εκεµβρίου 2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΘΗΝΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 1. Σύγκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: evarousa@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 27/10/2010 Αριθ. Πρωτ.Οικ.:12017/1245 ιεύθυνση: Λ.Μεσογείων 117-119 Ταχ. Κωδ.: 10192 Αθήνα Τηλ. 210-6969827 ΑΠΟΦΑΣΗ Σύσταση ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ E.R.C. 3 E.R.C. 4 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 20701 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1579 18

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λαμία 21 /06 /2012 Αριθ. Πρωτ. 2789 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Fax : 2510 620429 Email :anka@ankavala.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Fax : 2510 620429 Email :anka@ankavala. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006»

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...1 Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Πρόταση αξιοποίησης δομικού κέλυφους πρώην αποθήκης ξυλείας στην περιοχή Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ MONA Α Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 103, 11527, Αθήνα Πληροφορίες : ηµήτριος Χαλαυτής Τηλ. 2131501153

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 11527 Πληροφορίες: Καράλης Κ.- Κατής Γ. Τηλέφωνο :2131501160 Fax : 2131501151 Email : kkaralis@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις θεμάτων, που σχετίζονται με τις Προγραμματικές Συμβάσεις, που αφορούν εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις θεμάτων, που σχετίζονται με τις Προγραμματικές Συμβάσεις, που αφορούν εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ NΙΚΗΣ 10 (7 ος όροφος), ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 101 80 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση : 8 ης Μεραρχίας 5 (ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ IΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση : Β. Ηπείρου 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ45332 Πληροφορίες: Ν.Θεοδόσης

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα