Γ Ι Π Λ Χ Μ ΑΣ Ι Κ Η Δ Ρ ΓΑ Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ Ι Π Λ Χ Μ ΑΣ Ι Κ Η Δ Ρ ΓΑ Ι Α"

Transcript

1 Α Ρ Ι Σ Ο Σ Δ Λ Δ Ι Ο Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ Ι Π Λ Χ Μ ΑΣ Ι Κ Η Δ Ρ ΓΑ Ι Α «ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ» (Configuring a teleconference platform for supporting collaborative learning scripts) «ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ» ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θξαζύβνπινο Σζηάηζνο, Λέθηνξαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζην πιαίζην ηεο κεξηθήο εθπιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο ζηελ Πιεξνθνξηθή κε εμεηδίθεπζε ζηε Καηεχζπλζε «Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε» ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2011

2 Η ΣΡΙΜΔΛΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ <ΘΡΑΤΒΟΤΛΟ ΣΙΑΣΟ>, Λέθηνξαο <ΣΑΤΡΟ ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΗ>, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο <ΝΙΚΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ>, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Η έγθξηζε ηεο Γηπισκαηηθήο απηήο Δξγαζίαο απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο δελ ππνδειψλεη ηελ απνδνρή ησλ γλσκψλ ηνπ ζπγγξαθέα. (Νφκνο 5343/32, άξζξν 202, παξ. 2)

3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εμεηάδεηαη θαηά πφζν είλαη εθηθηφ λα εθαξκφζνπκε ζπλεξγαηηθά ζελάξηα κάζεζεο ρξεζηκνπνηψληαο πιαηθφξκεο ηειεδηάζθεςεο. Η ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία έρεη ζεκαληηθά νθέιε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε ηειεδηάζθεςε είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα κάζεζε απφ απφζηαζε. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε λα αμηνινγεζεί πφζν απνηειεζκαηηθφο ζα είλαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε έξεπλα επηιέρζεθε κηα πιαηθφξκα ηειεδηάζθεςεο ζηελ νπνία έγηλε εθαξκνγή ελφο πξσηφηππνπ ζπλεξγαηηθνχ ζελαξίνπ, ην νπνίν ήηαλ βαζηζκέλν ζε ζπλεξγαηηθέο ηερληθέο κάζεζεο ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο έγηλαλ παξακεηξνπνηήζεηο ζηελ πιαηθφξκα ηειεδηάζθεςεο κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Οη παξακεηξνπνηήζεηο απηέο αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο νκάδσλ εθπαηδεπφκελσλ. Οη νκάδεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζπλεξγάζηεθαλ ζχγρξνλα, φπσο πξνέβιεπε θαη ην ζπλεξγαηηθφ ζελάξην, κέζα ζε εηδηθά δσκάηηα ζπλεξγαζίαο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζηελ πιαηθφξκα ηειεδηάζθεςεο. Η ζπλεξγαζία ηνπο αθνξνχζε ζηε δεκηνπξγία θνηλψλ παξαδνηέσλ θαη έιαβε ρψξα ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ παξαδνηέσλ φζν θαη θαηά ηελ παξνπζίαζή ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ έγηλε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δξαζηεξηφηεηα έδσζαλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ εθαξκνγή ζπλεξγαηηθψλ ζελαξίσλ κάζεζεο ζε πιαηθφξκεο ηειεδηάζθεςεο. Δπίζεο, έγηλαλ εκθαλείο νη ειιείςεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πιαηθφξκα πνπ επηιέρζεθε αθήλνληαο έηζη πξφζθνξν έδαθνο γηα πεξαηηέξσ βειηίσζή ηεο. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ III

4 ABSTRACT A B S T R A C T In this work, we examine whether it is feasible to implement collaborative learning scenarios using teleconferencing platforms. Collaborative learning in the literature has significant benefits in education and videoconferencing is an effective tool for distance learning. This created the need to assess how effective it will be a combination of them. In order to carry out this research we selected a platform for teleconferencing in which we applied an original collaborative script, which was based on collaborative learning techniques of traditional teaching. For the implementation of this activity we customized the teleconference platform with the goal to facilitate collaboration among learners. The configurations are focused on the possibility of creating groups of learners. The groups of students worked together synchronously as it was planned by the collaborative scenario, in special collaboration rooms which had been created in the teleconferencing platform. The collaboration involved the creation of joint deliverables and took place both during the creation of deliverables and in their presentation. The results of the assessment that was made by the students who participated in the activity provided important data for the application of collaborative learning scenarios in teleconferencing platforms. Also, there were obvious shortcomings and problems specific to the platform that was chosen, leaving fertile ground for further improvement. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ IV

5 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Δ Τ Υ Α Ρ Ι Σ Ι Δ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θ. Τζηάηζν Θξαζύβνπιν Κσλζηαληίλν, Λέθηνξα ηνπ Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ, ηόζν γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημε ζηελ αλάζεζε απηήο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ζηελ ζπλερή, ακέξηζηε θαη άςνγε ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπόλεζήο ηεο. Επίζεο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ θνηλόηεηα ηνπ Big Blue Button ε νπνία κε βνήζεζε θάζε θνξά πνπ ην ρξεηάζηεθα θαη κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηώ άςνγα καδί ηεο. 30/1/2011 Απόζηνινο Μαπξίδεο ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ V

6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΠΔΡΙΛΗΦΗ... III ABSTRACT... IV ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ... V ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ... VI ΛΙΣΑ ΥΗΜΑΣΧΝ... IX ΛΙΣΑ ΠΙΝΑΚΧΝ... X ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ...11 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΔ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑΜΟΙΡΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ POWERPOINT ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΈΝΓΔΙΞΗ ΠΑΡΟΤΙΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΗΓΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΝΟΜΙΛΙΑ ΜΔ ΉΥΟ ΤΝΟΜΙΛΙΑ ΜΔ ΒΙΝΣΔΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗ ΤΝΔΓΡΙΑ...20 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ DIMDIM ΔΤΚΟΛΙΑ ΥΡΗΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ AΞΙΟΠΙΣΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ILINC ΔΤΚΟΛΙΑ XΡΗΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ AΞΙΟΠΙΣΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ELLUMINATE LIVE...25 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ VI

7 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΚΟΛΙΑ XΡΗΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ AΞΙΟΠΙΣΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ WEBEX ΔΤΚΟΛΙΑ ΥΡΗΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ AΞΙΟΠΙΣΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ WIZIQ ΔΤΚΟΛΙΑ ΥΡΗΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ AΞΙΟΠΙΣΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ADOBE CONNECT PRO ΔΤΚΟΛΙΑ ΥΡΗΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ BIG BLUE BUTTON ΔΤΚΟΛΙΑ ΥΡΗΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ AΞΙΟΠΙΣΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΧΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ...34 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ BIG BLUE BUTTON ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ...44 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΜΑΘΗΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ JIGSAW ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ FISHBOWL ΦΑΔΙ ΔΝΑΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΑΗ 1 Η ΔΞΟΙΚΔΙΧΗ ΦΑΗ 2 Η ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΦΑΗ 3 Η ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΑΓΧΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΓΧΜΑΣΙΧΝ ΤΝΔΡΓΑΙΑ...53 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ...54 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ VII

8 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ 6.1 ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ BIG BLUE BUTTON ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΑΗ ΑΠΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΣΑΗ ΑΠΔΝΑΝΣΙ ΣΟ BIG BLUE BUTTON...59 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΈΡΔΤΝΑ...64 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I: ΑΝΑΦΟΡΔ...66 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II: ΑΚΡΧΝΤΜΑ...69 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III: ΓΛΧΑΡΙΟ...71 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ...73 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΣΗΜΑΣΟ...84 VIII ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

9 ΛΙΣΑ ΥΗΜΑΣΧΝ Λ Ι ΣΑ Υ Η Μ ΑΣ Χ Ν ΔΙΚΟΝΑ 1. Α)ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΔΝΟ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΤ, Β) ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΠΟΛΛΧΝ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΤ ΔΙΚΟΝΑ 2: ΔΙΚΟΝΙΓΙΑ ΓΗΛΧΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ WINDOWS LIVE MESSENGER ΔΙΚΟΝΑ 3: ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ DIMDIM ΔΙΚΟΝΑ 4: ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ILINC ΔΙΚΟΝΑ 5: ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ELLUMINATE LIVE ΔΙΚΟΝΑ 6: ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ WEBEX ΔΙΚΟΝΑ 7: ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ WIZIQ ΔΙΚΟΝΑ 8: ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ADOBE CONNECT PRO ΔΙΚΟΝΑ 9: ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ BIG BLUE BUTTON ΔΙΚΟΝΑ 10: ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑ ΣΟ BIG BLUE BUTTON ΔΙΚΟΝΑ 11: Η ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΤ BIG BLUE BUTTON ΔΙΚΟΝΑ 12: Η ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ JIGSAW ΔΙΚΟΝΑ 13: Η ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ FISHBOWL ΔΙΚΟΝΑ 14: ΟΙ ΦΑΔΙ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΚΟΝΑ 15: ΟΜΑΓΔ JIGSAW ΔΙΚΟΝΑ 16: ΟΜΑΓΔ ΔΙΓΙΚΧΝ ΔΙΚΟΝΑ 17: ΔΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟ BIG BLUE BUTTON ΔΙΚΟΝΑ 18: MODULE ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΑΓΧΝ ΔΙΚΟΝΑ 19: ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΔΙ ΔΙΚΟΝΑ 20: ΚΟΠΟ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΔΧΝ ΔΙΚΟΝΑ 21: ΥΡΗΗ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΙΚΟΝΑ 22: ΥΡΗΗ ΓΧΜΑΣΙΧΝ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΙΚΟΝΑ 23: «Η ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ ΣΟ ΒΒΒ ΜΔ ΒΟΗΘΗΔ ΝΑ ΤΝΔΡΓΑΣΧ ΜΔ ΣΗΝ ΟΜΑΓΑ ΜΟΤ ΜΔ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΗ ΔΤΚΟΛΙΑ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟ» ΔΙΚΟΝΑ 24: BIG BLUE BUTTON ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΙΚΟΝΑ 25: ΣΟ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΣΟΤ BIG BLUE BUTTON ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΗ ΣΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΙΚΟΝΑ 26: «ΠΟΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΗΣΑΝ Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΗΥΟΤ;» ΔΙΚΟΝΑ 27: «ΠΟΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΗΣΑΝ Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΒΙΝΣΔΟ;» ΔΙΚΟΝΑ 28: ΠΑΡΑΘΤΡΑ ΒΙΝΣΔΟ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΥΡΗΣΧΝ Δ ΜΙΚΡΟΣΔΡΟ ΜΔΓΔΘΟ ΔΙΚΟΝΑ 29: ΑΠΟΚΡΤΦΗ ΠΑΡΑΘΤΡΟΤ ΒΙΝΣΔΟ ΔΙΚΟΝΑ 30: ΠΡΟΦΑΝΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΚΟΤΜΠΙΧΝ ΣΟ BIG BLUE BUTTON ΔΙΚΟΝΑ 31: «ΔΚΣΙΜΗΣΔ ΚΑΣΑ ΠΟΟ Η ΓΙΔΠΑΦΗ ΥΡΗΣΗ ΣΟΤ BIG BLUE BUTTON ΔΙΝΑΙ:» ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ IX

10 ΛΙΣΑ ΠΙΝΑΚΧΝ Λ Ι ΣΑ Π Ι Ν Α Κ Χ Ν ΠΙΝΑΚΑ 1: ΤΓΚΡΙΗ ΣΧΝ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ΠΙΝΑΚΑ 2: ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΙΝΑΚΑ 3: ΔΛΑΥΙΣΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ X

11 Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο 1 : Δ Ι Α Γ Χ Γ Η

12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ ΔΙΑΓΧΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εθαξκνγή ζπλεξγαηηθψλ ζελαξίσλ κάζεζεο ζε πιαηθφξκεο ηειεδηάζθεςεο κέζα απφ παξακεηξνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπο. Η εξγαζία μεθηλά παξνπζηάδνληαο ζηνηρεία γηα ηελ δηαδηθηπαθή ζπλδηάζθεςε θαη θαηαιήγεη ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη ζηελ κειινληηθή έξεπλα πνπ πξέπεη λα γίλεη. Η εξγαζία δνκείηαη ζε θεθάιαηα σο εμήο: ην Κεθάιαην 2, παξνπζηάδεηαη βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πάλσ ζηελ δηαδηθηπαθή ζπλδηάζθεςε, πνπ ζεσξείηαη πην αθξηβήο φξνο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ηειεδηάζθεςεο ζήκεξα, θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πιαηθφξκεο δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο θαη ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηνπλ. ην Κεθάιαην 3, γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ ζχγρξνλσλ πιαηθνξκψλ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο θαη αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζέηνπλ ζε άμνλεο φπσο ε επθνιία ρξήζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία ηνπο θαη ε ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξνπλ. ην Κεθάιαην 4, αλαιχνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθε ην Big Blue Button γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε απηφ. ην Κεθάιαην 5, παξνπζηάδεηαη ην ζελάξην αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ δξαζηεξηφηεηα. πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη νη ζπλεξγαηηθέο ηερληθέο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ζελάξην, νη θάζεηο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ην ζελάξην θαη ε παξακεηξνπνίεζε πνπ έγηλε ζην Big Blue Button. ην Κεθάιαην 6, γίλεηαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ απάληεζαλ νη εθπαηδεπφκελνη πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ δξαζηεξηφηεηα. ην Κεθάιαην 7, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή ηελ εξγαζία θαη επίζεο θαζνξίδεηαη θαη ε κειινληηθή έξεπλα πνπ ζα αθνινπζήζεη. ην Παξάξηεκα I παξνπζηάδνληαη αιθαβεηηθά ε βηβιηνγξαθία θαη νη δηθηπαθνί ηφπνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εξγαζία. ην Παξάξηεκα IΙ παξνπζηάδνληαη ηα αθξσλχκηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηελ εξγαζία γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε. ην Παξάξηεκα IIΙ παξνπζηάδεηαη ην γισζζάξην μεληθψλ φξσλ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηελ εξγαζία γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε. ην Παξάξηεκα IV παξνπζηάδνληαη ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ απάληεζαλ νη εθπαηδεπφκελνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δξαζηεξηφηεηα. ην Παξάξηεκα V παξνπζηάδνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο γηα ηνλ εμππεξεηεηή ηνπ Big Blue Button θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν εγθαηαζηάζεθε ν εμππεξεηεηήο ηνπ Big Blue Button γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 12

13 Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο 2 : Γ Ι Α Γ Ι Κ Σ ΤΑ Κ Η Τ Ν Γ Ι Α Κ Δ Φ Η

14 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ Η δηαδηθηπαθή ζπλδηάζθεςε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε online ζπλαληήζεσλ, εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δηαιέμεσλ θαη παξνπζηάζεσλ. ε κηα δηαδηθηπαθή ζπλδηάζθεςε ν θάζε ζπκκεηέρνληαο βξίζθεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη ζπλδέεηαη κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ δηαδηθηχνπ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ πνπ εγθαζίζηαηαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα είηε κε ηε ρξήζε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πξφζβαζε ζηελ ζπλάληεζε αθνινπζψληαο θάπνηνλ ζχλδεζκν πνπ ηνπο αλαθνηλψλεηαη. Η ζπλδηάζθεςε κπνξεί λα έρεη ζπλεξγαηηθή κνξθή θαη λα πεξηιακβάλεη ςεθνθνξία, εξσηήζεηο θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε νκάδεο αιιά θαη γεληθφηεξα ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη εθπαηδεπφκελσλ. Οη φξνη δηαδηθηπαθή ζπλδηάζθεςε θαη ηειεδηάζθεςε ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ βηβιηνγξαθία γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ ίδηα δηαδηθαζία. 2.1 ΠΛΑΣΦΟΡΜΔ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ Οη πιαηθφξκεο δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο είλαη ινγηζκηθά πνπ επηηξέπνπλ ηνπο ρξήζηεο λα ζπλαληηνχληαη ζε έλα online πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ Internet. Σν ινγηζκηθφ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν θαηεγνξίεο. Η πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο πιαηθφξκεο πνπ παξέρνπλ κφλν ήρν θαη βίληεν γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ θαη επηηξέπνπλ ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο ζπλδηάζθεςεο λα πινπνηήζεη εχθνια κηα ζπλεδξία. ηελ δεχηεξε θαηεγνξία, ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο, παξέρνληαη δπλαηφηεηεο γηα δηακνίξαζε αξρείσλ θαη εγγξάθσλ, δηακνίξαζε νζφλεο, ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία θαη άιιεο ειεθηξνληθέο θφξκεο επηθνηλσλίαο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ δηακνίξαζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αληηγξαθή δεδνκέλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο. ε αληίζεζε κε ηεο εθαξκνγέο βίληεν-δηάζθεςεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ πξφζσπν κε πξφζσπν ζπκκεηνρή, νη πιαηθφξκεο δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο επηηξέπνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ online ζπλαληήζεηο νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ επηθνηλσλία κε ήρν θαη εηθφλα θαη δηακνίξαζε εθαξκνγψλ (π.ρ. δηακνηξαδφκελνο καπξνπίλαθαο, δηακνίξαζε νζφλεο θ.α.). Η δηαδηθηπαθή ζπλδηάζθεςε ρξεζηκνπνηεί ηελ επξεία θαη πην απνηειεζκαηηθή ππνδνκή ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ κεηαθνξά ζχλζεησλ δεδνκέλσλ ζε απφζηαζε. Πξνζθέξεη ηα κέζα γηα ηελ κεηαθνξά εηθφλσλ βίληεν πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη γηα ηελ δηακνίξαζε ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ή ζπγθεθξηκέλσλ παξαζχξσλ. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν είδε δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο. Σν πξψην έρεη ηελ ηνπνινγία έλαο πξνο πνιινχο, ελψ ην δεχηεξν ηελ ηνπνινγία πνιινί πξνο πνιινχο (Δηθφλα 1). ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 14

15 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ α) β) Δηθόλα 1. α) Σειεδηάζθεςε ελόο πξνο πνιινύο, β) Σειεδηάζθεςε πνιιώλ πξνο πνιινύο Σππηθά ηα εξγαιεία δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ζρεδηάδνληαη ζαλ εξγαιεία κηαο θαηεχζπλζεο, δειαδή έλαο ζπκκεηέρνληαο ζηέιλεη πιεξνθνξία ζε πνιιαπινχο πξννξηζκνχο (ν νκηιεηήο ζην θνηλφ). Τπάξρνπλ φκσο θαη πνιιά εξγαιεία δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ηα νπνία πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο πνιιαπιψλ θαηεπζχλζεσλ φπσο ε ςεθνθνξία, ην chat, ε άκεζε αληαιιαγή κελπκάησλ, καπξνπίλαθεο, δηακνίξαζε νζφλεο ηφζν ηνπ νκηιεηή φζν θαη ησλ αθξναηψλ θ.α. Σα ζπζηήκαηα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ηνπνινγίαο πνιινί πξνο πνιινχο νλνκάδνληαη απφ ηνλ Collins [7] σο ζπζηήκαηα «δηαδηθηπαθήο ζπλεξγαζίαο», δεκηνπξγψληαο έηζη ζπζρέηηζε κε ηα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο ηεο Απφθαζεο Οκάδαο (ΤΑΟ). Σα ζπζηήκαηα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο είλαη θαηάιιεια γηα ζπλαληήζεηο νκάδσλ νη νπνίεο ζθνπεχνπλ λα θάλνπλ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, παξνπζηάζεηο πξντφλησλ, δνθηκέο ινγηζκηθψλ, δηακνίξαζε δεδνκέλσλ ή γξήγνξε ςεθνθνξία. Σα ΤΑΟ ζπλδπάδνπλ έλαλ παξάδεηγκα επηθνηλσλίαο πνιιψλ πξνο πνιινχο κε έλαλ ξφιν ππνβνήζεζεο ηχπνπ έλαο πξνο πνιινχο. Σα ζπζηήκαηα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο επηθεληξψλνληαη ζηηο παξνπζηάζεηο ελψ ηα ΤΑΟ επηθεληξψλνληαη ζηηο ζπλαληήζεηο. Σα ΤΑΟ ππνζηεξίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ε αλάιπζε, ε αμηνιφγεζε, ε θαηεγνξηνπνίεζε, ε νκαδνπνίεζε, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ν ζρεδηαζκφο ζηξαηεγηθψλ θ.α. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ηχπνη ζπλεξγαηηθήο εξγαζίαο, έηζη φπσο θαζνξίζηεθαλ ην 1988 απφ ηνλ Johansen [8]: α) ίδηνο ρξφλνο ίδηνο ηφπνο, β) ίδηνο ρξφλνο δηαθνξεηηθφο ηφπνο, γ) δηαθνξεηηθφο ρξφλνο ίδηνο ηφπνο, δ) δηαθνξεηηθφο ρξφλνο δηαθνξεηηθφο ηφπνο. Οη πιαηθφξκεο δηαδηθηπαθήο ζπλεξγαζίαο ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ην πιαίζην ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηφπνπ άζρεηα αλ έρνπκε ηαπηφρξνλεο ή φρη ζπλαληήζεηο. Ο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ησλ ζπζηεκάησλ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο είλαη λα βνεζνχλ ρξήζηεο λα επηηχρνπλ απφ απφζηαζε αλάινγα ή θαη πςειφηεξα επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο φπσο θαη ζηηο πξφζσπν-κε-πξφζσπν ζπλεδξηάζεηο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη παξαηεξεζεί κηα αμηνζεκείσηε ζεηξά εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ζπζηεκάησλ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πίζσ απφ απηφ, φπσο ε κεγάιε αχμεζε ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ, ε νινέλα απμαλφκελε αλεζπρία γηα ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλαξίσλ θαηάξηηζεο θαη ηέινο νη ζπλερηδφκελεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 15

16 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο βηνκεραλίαο γηα ηελ παξνρή ζηνπο ρξήζηεο θαιχηεξσλ εκπεηξηψλ φζνλ αθνξά ηελ ζπλεξγαζία. Πνιπάξηζκα εκπνξηθά ζπζηήκαηα έρνπλ εκθαληζηεί ζηελ αγνξά, απμάλνληαο ηελ απφδνζε θαη κεηψλνληαο ην θφζηνο. Ο πιεζπζκφο ησλ ρξεζηψλ ζπζηεκάησλ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο έρεη θηάζεη ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα. χκθσλα κε ηνπο Frost & Sullivan [3], ε αγνξά ηεο δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο αλήιζε ζε 472,1 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2003, θαη αλακέλεηαη λα θζάζεη ηα 3,02 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα κέρξη ην Μεηαμχ φισλ ησλ εξγαιείσλ ζπλδηάζθεςεο, π.ρ., ήρνπ, βίληεν θαη δηαδηθηχνπ, ε δηαδηθηπαθή ζπλδηάζθεςε απμάλεηαη κε ηνλ ηαρχηεξν ξπζκφ. 2.2 ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηνπλ ηα ζπζηήκαηα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο δελ είλαη ίδηα ζε θαζέλα απφ απηά. Γελ ππάξρεη θάπνην πξφηππν πνπ λα νξίδεη πνηεο δπλαηφηεηεο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά αιιά κέζα απφ έξεπλεο θαη εθηεηακέλε ρξήζε έρνπλ πξνθχςεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο απαξαίηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε κηα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο Γιαμοίπαζη Δθαπμογών Η δηακνίξαζε εθαξκνγψλ είλαη έλαο πνιχ ηζρπξφο θαη εμαηξεηηθά απιφο ηξφπνο γηα θαηαλεκεκέλε ζπλεξγαζία. Παξά ην γεγνλφο φηη ππήξμε θάπνηα ζρεηηθή έξεπλα ζε πξνεγκέλα ζπζηήκαηα δηαθαλνχο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. [2]), φια ηα εκπνξηθά πξντφληα πηνζεηνχλ ηελ ζπγθεληξσηηθή αξρηηεθηνληθή: κηα εθαξκνγή «ηξέρεη» ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε πνπ ζέιεη λα θάλεη δηακνίξαζε, ε είζνδνο ησλ απνκαθξπζκέλσλ ρξεζηψλ ζπλδέεηαη θαη ηξνθνδνηείηαη απφ απηή ηελ εθαξκνγή θαη ε ηνπηθή έμνδνο γξαθηθψλ ηνπ αξρηθνχ ρξήζηε κεηαδίδεη ηα δεδνκέλα γηα ηελ πξνβνιή ζηνπο απνκαθξπζκέλνπο ππνινγηζηέο. Απηή ε αξρηηεθηνληθή είλαη απιή θαη έηζη απνθεχγνληαη ηα γεληθά έμνδα θαη ηα ζέκαηα πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ ζε απνκαθξπζκέλνπο ππνινγηζηέο. Παξφιαπηα, αθφκε θαη κε απηή ηελ απιή ξχζκηζε, ππάξρνπλ πνιιά ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Σν πξψην πξφβιεκα είλαη, πψο λα παξνπζηαζηεί θαζαξφηεξε θαη πην επθξηλήο πξνζνκνίσζε νζφλεο ζηνπο απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο. Σα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ζηέιλνπλ πεξηνδηθέο ελεκεξψζεηο γηα ηηο αιιαγέο ζηελ έμνδν γξαθηθψλ κηαο εθαξκνγήο ή νιφθιεξεο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο, έηζη ε ζπρλφηεηα ελεκέξσζεο πεξηνξίδεηαη απφ ην δηαζέζηκν εχξνο δψλεο θαη ηελ επεμεξγαζηηθή ηζρχ. Οπζηαζηηθά απηφ κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί σο ην πξφβιεκα ηνπ πψο λα κεηαδψζεηο απνηειεζκαηηθά κηα αθνινπζία απφ ζπζρεηηδφκελεο εηθφλεο. Αλ θαη ε εθαξκνγή κηαο πιήξεο ζνπίηαο θσδηθνπνίεζεο/ απνθσδηθνπνίεζεο βίληεν κπνξεί λα είλαη πνιχ δαπαλεξή, νξηζκέλεο ηδέεο πίζσ απφ ηε ζπκπίεζε βίληεν [6] κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε πξνέιεπζε ησλ αιιαγψλ ηεο εμφδνπ ηεο νζφλεο είλαη γλσζηή, ηφηε ε πξνεγκέλε βειηηζηνπνίεζε είλαη δπλαηφ: φηαλ ε κεηαβνιή ζηελ έμνδν ηεο νζφλεο πξνθαιείηαη απφ ην ζχξζηκν ελφο παξάζπξνπ πνπ βξίζθεηαη ζην πξνζθήλην, ηφηε νη ελεκεξψζεηο ηεο νζφλεο κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ κε δηαλχζκαηα θίλεζεο ηα νπνία ζα δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε θίλεζεο θαη ηελ απφζηαζε απφ ην παξάζπξν πνπ βξίζθεηαη ζην πξνζθήλην αληί γηα ηελ απνζηνιή ησλ πξαγκαηηθψλ εηθνλνζηνηρείσλ ηνπ θηλνχκελνπ παξαζχξνπ. 16 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

17 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ Μηα άιιε πξφθιεζε είλαη ν έιεγρνο θαηά ηελ δηακνίξαζε εθαξκνγψλ [5] απφ πνιινχο ρξήζηεο. Γηα ηελ πεξίπησζε ελφο ελεξγνχ ρξήζηε αλά πάζα ζηηγκή, κηα ελδηαθέξνπζα πξφζθαηε εμέιημε είλαη ην πξσηφθνιιν αλίρλεπζεο δξαζηεξηφηεηαο ην νπνίν δαλείδεηαη ηδέεο απφ ηερληθέο αλίρλεπζεο ζπγθξνχζεσλ ζε δίθηπα, αλ θαη θακία κειέηε ρξήζεο δελ είλαη δηαζέζηκε αθφκε γηα λα δηαπηζησζεί πφζν δηαηζζεηηθή είλαη ζην κέζν ρξήζηε. Η πεξίπησζε ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ειέγρνπ γηα πνιινχο ηαπηφρξνλα ελεξγνχο ρξήζηεο εμαθνινπζεί λα είλαη κηα αλνηρηή πξφθιεζε Παποςζίαζη PowerPoint Η παξνπζίαζε ζε PowerPoint ςεθίζηεθε σο ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπζηεκάησλ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ζε πξφζθαηε ςεθνθνξία πνπ έγηλε απφ ην Web Seminarian [5]. Σα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο δχν κεζφδνπο γηα απνκαθξπζκέλε παξνπζίαζε. Η πξψηε κέζνδνο αθνξά ζηελ δηακνίξαζε ηεο εθαξκνγήο PowerPoint. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ελεκέξσζε ηεο εμφδνπ ηεο νζφλεο κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ην πνην κέξνο ηεο εμφδνπ γξαθηθψλ ζα αιιάμεη θαη κε πνην ηξφπν. Η δεχηεξε κέζνδνο πινπνίεζεο αθνξά ζηελ κεηαηξνπή ησλ δηαθαλεηψλ ηνπ PowerPoint ζε άιιεο κνξθέο, φπσο νη εηθφλεο JPEG, νη ζειίδεο HTML, ην Flash ή θάπνηα απνθιεηζηηθή κνξθή, νη νπνίεο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζε πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ζην Web ή ζε παξφκνηεο εθαξκνγέο ζε δηάθνξεο πιαηθφξκεο. Σν Flash, είλαη ηδηαίηεξα ειπηδνθφξν, δηφηη είλαη έλα αλνηρηφ πξφηππν θαη είλαη ηθαλφ λα παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο δηαδξαζηηθφ πεξηερφκελν πνιπκέζσλ κε ζρεδηνθηλήζεηο. Έλα πξφβιεκα κε απηέο ηηο κεζφδνπο κεηαηξνπήο είλαη φηη απμάλεηαη ν ρξφλνο θφξησζεο θαηά ηελ εθθίλεζε θαη απνζαξξχλεηαη ε απηνζρέδηα αληαιιαγή ηδεψλ. Γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, κπνξεί λα δηεξεπλεζεί κηα πην έμππλε κεηαηξνπή. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο κπνξεί λα είλαη ζπλερνχο δηνρέηεπζεο, έηζη ψζηε ε παξνπζίαζε λα κπνξεί λα μεθηλήζεη γξήγνξα κε ηελ πξψηε δηαθάλεηα ή ηελ πξψηε ζρεδηνθίλεζε ελψ νη επφκελεο δηαθάλεηεο κεηαηξέπνληαη. Σν δεχηεξν πξφβιεκα είλαη φηη ε νη δηαθάλεηεο πνπ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε άιιε κνξθή δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ πξνεγκέλεο δπλαηφηεηεο ηνπ PowerPoint, φπσο ελζσκαησκέλα αληηθείκελα. Μηα πνιιά ππνζρφκελε θαηεχζπλζε γηα δηεξεχλεζε είλαη ε πηνζέηεζε ηεο ηδέαο ηνπ πνιπκνξθηζκνχ απφ ηνλ αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκφ, κε ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ίδηνπ πεξηερφκελνπ PowerPoint κε ην θαιχηεξν εξγαιείν παξνπζίαζεο πνπ είλαη δηαζέζηκν ζε θάζε απνκαθξπζκέλν ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλαλ ππνινγηζηή κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows θαη εγθαηεζηεκέλν ην Microsoft PowerPoint, ε παξνπζίαζε κπνξεί λα μεθηλήζεη σο έλα ζηνηρείν ειέγρνπ ActiveX ζηνλ Internet Explorer, ελψ ζε έλα κεράλεκα Linux φπνπ ην OpenOffice είλαη δηαζέζηκν, ε παξνπζίαζε κπνξεί λα έρεη ελζσκαησζεί ζηνλ Netscape σο έλα plug-in, ελψ ηέινο ζε έλαλ ππνινγηζηή πνπ δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλνίμεη κηα παξνπζίαζε ζε PowerPoint (ε νπνία είλαη κηα πνιχ ζπάληα πεξίπησζε), ε κεηαηξνπή ηεο παξνπζίαζεο ή ε δηακνίξαζε εθαξκνγψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα απηφλ ηνλ ππνινγηζηή κφλν Δπγαλεία Ένδειξηρ Παποςζίαρ Σα εξγαιεία έλδεημεο ηεο παξνπζίαο/θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε παξέρνπλ ζηνπο απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο πινχζηεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πξνζθέξνληαη εθ θχζεσο ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 17

18 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ ζηηο πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλαληήζεηο. Σα εξγαιεία απηά εκθαλίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζε εθαξκνγέο αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ, θαη ηψξα έρνπλ γίλεη έλα νπζηαζηηθφ θνκκάηη ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπζηεκάησλ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο. Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο έλα front-end απφ ηελ πιεπξά ηεο εθαξκνγήο πειάηε (ζηελ αξρηηεθηνληθή πειάηεο-εμππεξεηεηήο) ην νπνίν ζηέιλεη ελεκεξψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ ζε έλα θεληξηθφ εμππεξεηεηή θαη εκθαλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο άιισλ ρξεζηψλ πνπ έιαβε απφ ηνλ εμππεξεηεηή. Οη πιεξνθνξίεο παξνπζίαο εκθαλίδνληαη ζε κηα ιίζηα πνπ πεξηέρνληαη φινη νη ρξήζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλδηάζθεςε θαη πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο δηαζεζηκφηεηαο (π.ρ. «δηαζέζηκνο», «απαζρνιεκέλνο ζην ηειέθσλν», ή «κελ ελνριείηε»), ή πην ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. «κηιάσ» ή «ζεθψλσ ην ρέξη γηα εξψηεζε»). Οη πιεξνθνξίεο απηέο παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο κε ηελ ρξήζε εηθνληδίσλ φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 2. Τπάξρνπλ δχν πξνβιήκαηα ζηα εξγαιεία έλδεημεο ηεο παξνπζίαο ηνπ ρξήζηε. Σν πξψην είλαη ε «έιιεηςε πιεξνθνξίαο», πνπ ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα πάξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο άιισλ ρξεζηψλ ζην ίδην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο φπσο θαη ζηηο πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλαληήζεηο. Υξεηάδεηαη λα επηλνεζεί κηα πινπζηφηεξε θαη πην δηαηζζεηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ δχν ρξήζηεο δσγξαθίδνπλ ηαπηφρξνλα ζε έλαλ αζπξνπίλαθα, ηφηε έλαο ηξίηνο ρξήζηε δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη πνηνο ζρεδηάδεη ηη ζηελ νζφλε, κφλν απιά θνηηψληαο ζηε ιίζηα ρξεζηψλ. Χζηφζν, εάλ ηα εηθνλίδηα ησλ δχν ρξεζηψλ εκθαλίδνληαη δίπια ζε θάζε ελέξγεηα πνπ θάλνπλ ζηνλ αζπξνπίλαθα (π.ρ. γξακκέο, ζρέδηα θ.α.), ηφηε ζα είλαη πνιχ πην εχθνιν λα δηαθξηζεί πνηα είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ θαζελφο. Σν άιιν πξφβιεκα είλαη ην αληίζεην: «πιενλάδνπζα πιεξνθνξία». Πξψηνλ, νη άλζξσπνη δελ ζέινπλ λα απνθαιπθζνχλ πνιιέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο γηα ιφγνπο ηδησηηθφηεηαο. Γεχηεξνλ, ε πξνζνρή ησλ αλζξψπσλ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη κπνξεί λα επηθεληξσζεί κφλν ζε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο πξηλ απηέο ραζνχλ - νη άλζξσπνη δελ ζέινπλ λα απνζπψληαη απφ αλνχζηεο πιεξνθνξίεο. Απηφ ην πξφβιεκα είλαη γλσζηφ σο Dual Tradeoff [9] θαη απνηειεί ελεξγφ δήηεκα ζηελ θνηλφηεηα CSCW: ην αληάιιαγκα κεηαμχ ηεο ελεκεξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε έλαληη ηεο ηδησηηθφηεηαο (πφζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηνπο ρξήζηεο ζα εκθαλίδεηαη), θαζψο θαη ην αληάιιαγκα κεηαμχ ηεο ελεκεξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε έλαληη ηεο δηαηάξαμεο ηεο πξνζνρήο. Η βαζηθή πξφθιεζε έγθεηηαη ζην πψο ζα αλαπηπρζεί έλαο κεραληζκφο θηιηξαξίζκαηνο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζία/θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε (ηφζν ηηο εηζεξρφκελεο φζν θαη ηηο εμεξρφκελεο), έηζη ψζηε κφλνλ νη ελδηαθέξνπζεο ιεπηνκέξεηεο λα παξνπζηάδνληαη ζηνπο ρξήζηεο ελψ απηέο ρσξίο ελδηαθέξνλ λα απνθξχπηνληαη. Σν θίιηξν απηφ ζα κπνξνχζε λα πξνζαξκφδεηαη απηφκαηα αλάινγα κε ηηο καζεζηαθέο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. 18 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

19 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ Δηθόλα 2: Δηθνλίδηα δήισζεο θαηάζηαζεο ζην Windows Live Messenger Σςνεπγαηική Πεπιήγηζη ζηο Γιαδίκηςο Η ζπλεξγαηηθή πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εληζρχζνπλ ηηο ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο (π.ρ. δηθηπαθνί ηφπνη) θαη ηηο ππεξεζίεο (π.ρ. κεραλέο αλαδήηεζεο) ζην δηαδίθηπν κε ηε ζπλεξγαζία ηνπο. Αλ θαη θαίλεηαη εχθνιν λα ππνζηεξηρζεί ζχγρξνλε πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν ζε έλα ζχζηεκα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο, κπνξεί λα δηαπηζησζεί φηη απηφ είλαη κηα κεγάιε πξφθιεζε πνπ δελ έρεη δηαρεηξηζηεί θαιά απφ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα. Απηφ νθείιεηαη ηφζν ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνζειίδσλ ζήκεξα (π.ρ. δνκέο πιαηζίσλ, πξνγξάκκαηα θαη δηεξγαζίεο ζηελ πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή) φζν θαη ζηηο πεξίπινθεο ξπζκίζεηο ησλ πεξηεγεηψλ ηζηνζειίδσλ. Η ιχζε κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε έλαλ εηδηθά ζρεδηαζκέλν πεξηεγεηή ηζηνζειίδσλ πνπ αλαιχεη πιήξσο ην δεηνχκελν πεξηερφκελν ηζηνζειίδσλ έηζη ψζηε νη εμαηξέζεηο λα βξίζθνληαη ππφ έιεγρν Σςνομιλία με Ήσο ηα πξφζθαηα ζπζηήκαηα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ν ήρνο παξέρεηαη κέζα απφ ιχζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία ηνπ ηειεθψλνπ, νη νπνίεο είλαη αμηφπηζηεο θαη παξέρνπλ εμαηξεηηθή πνηφηεηα ήρνπ. Μηα πξφζθαηε ηάζε είλαη νη ηειεδηαζθέςεηο πνπ βαζίδνληαη ζην Voice-over-IP θαη νξηζκέλα λέα πξντφληα ζπζηεκάησλ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ππνζηεξίδνπλ VoIP, αθφκε θαη κε ζπλδέζεηο ηεο ηάμεο ησλ 14,4 kbps. Δπεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη εκπνξηθνί θσδηθνπνηεηέο ήρνπ, απηά ηα ζπζηήκαηα ππνζηεξίδνπλ ζπλήζσο ερεηηθή ζπλδηάζθεςε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ίδηνπ παξφρνπ VoIP, ελψ ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξφρσλ VoIP είλαη αθφκε έλα αλνηρηφ δήηεκα Σςνομιλία με Βίνηεο Μεηά απφ πνιιά ρξφληα έξεπλαο, πεηξακαηηζκψλ θαη ζπδεηήζεσλ πεξί βίληενδηάζθεςεο [1], [3] νη άλζξσπνη έρνπλ έξζεη ζε κηα θνηλή αληίιεςε γηα ην ξφιν ηνπ βίληεν ζηελ νκαδηθή εξγαζία - ηα ηειε-δεδνκέλα θαη ε ηειε-παξνπζία είλαη πνιχ ζεκαληηθά έθαζηα. Δλψ ηα ηειε-δεδνκέλα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα πινπνηεζεί κηα ζπλεξγαηηθή εξγαζία, ε ηειε-παξνπζία αληηζηαζκίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ εηθνληθψλ θαη πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλαληήζεσλ, κέζα απφ ηελ ππνζηήξημε κε-ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο (π.ρ. ην βιέκκα θαη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ), παξνπζίαζε πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ, θιπ. Παξά ηε ζεκαζία ηεο ηειε-παξνπζίαο, ε βίληεν-δηάζθεςε δελ είλαη αθφκα έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εληαηηθά ζηα ζπζηήκαηα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ζήκεξα. Έλαο ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 19

20 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ ζεκαληηθφο ιφγνο είλαη φηη ε ζεκεξηλή ηερλνινγία γηα βίληεν-δηάζθεςε δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο αλακελφκελεο εκπεηξίεο ζηνλ ρξήζηε Καηαγπαθή και Αναπαπαγωγή Σςνεδπίαρ Δπί ηνπ παξφληνο κφλν κεξηθά ζπζηήκαηα ππνζηεξίδνπλ εγγξαθή θαη αλαπαξαγσγή ζπλεδξηψλ, παξά ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ. Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα παξέρνπλ ζπλήζσο κηα επηινγή γηα λα "επηηξέςεη ηελ θαηαγξαθή" θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κηαο ζπλεδξίαο θαη ε ζπλάληεζε θαηαγξάθεηαη σο αθνινπζίεο εηθφλσλ απφ ηελ έμνδν νζφλεο θαη απνζεθεχνληαη ζην εμππεξεηεηή εγγξαθήο. Τπάξρνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε. Σν πξψην πξφβιεκα είλαη φηη ην βίληεν πνπ θαηαγξάθεηαη είλαη ζπλήζσο πςειήο αλάιπζεο θαη παίξλεη πνιχ ρξφλν γηα λα ην θαηεβάζνπλ ρξήζηεο νη νπνίνη δηαζέηνπλ αξγέο ζπλδέζεηο δηαδηθηχνπ. Δπηπιένλ, θαηά ηελ κεηαηξνπή κηα ζπλεδξίαο ζε κηα εγγξαθή βίληεν ράλνληαη πνιιέο ζεκαζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλαο ρξήζηεο πιεθηξνινγεί κηα θξάζε σο έλα ζρφιην πάλσ απφ έλα θνηλφ παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο, ην βίληεν πνπ θαηαγξάθεηαη δελ θξαηάεη ηνλ ρξφλν αλαθνξάο θαη ην θείκελν ηνπ ζρνιίνπ ηνπ ρξήζηε. Σξίηνλ, ην βίληεν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηαγξαθή κηαο ζπλεδξίαο είλαη δχζθνιν λα επεμεξγαζζεί. Γηα παξάδεηγκα, νη παξνπζηάζεηο γηα πσιήζεηο θαλνληθά πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη επαλεηιεκκέλα κε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο γηα λα επηηεπρζεί έλα ηδαληθφ απνηέιεζκα. Αλ ιίγα ιφγηα πξέπεη λα αιιαρηνχλ ζε έλα αξρείν ηνπ PowerPoint, ηφηε είλαη πηζαλφ ην ζχλνιν ηεο παξνπζίαζεο λα πξέπεη λα θαηαγξαθζεί εμαξρήο. 20 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

21 Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο 3 : Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η Π Λ ΑΣ Φ Ο Ρ Μ Χ Ν Γ Ι Α Γ Ι Κ Σ ΤΑ Κ Η Τ Ν Γ Ι Α Κ Δ Φ Η

22 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη πιαηθφξκεο δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο νη νπνίεο εμεηάζηεθαλ έηζη ψζηε λα πξνθχςεη απηή ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο. 3.1 DIMDIM Η εηαηξία Dimdim μεθίλεζε ην 1996 κε ζθνπφ λα πινπνηήζεη κηα εθαξκνγή δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ε νπνία ζα είλαη απιή θαη δσξεάλ ηαπηφρξνλα. Γεκηνχξγεζε έηζη ην DimDim πνπ μεθίλεζε σο ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα ην νπνίν κπνξνχζε λα πξνζαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε ρξήζηε. Η DimDim έπαςε λα ππνζηεξίδεη θαη λα αλαλεψλεη ηνλ θψδηθα ηεο αλνηρηήο έθδνζεο απφ ην 2008, επνκέλσο πιένλ έρεη ράζεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα Δςκολία Φπήζηρ Σν DimDim είλαη έλα απφ ηα πην εχθνια εξγαιεία δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ζηε ρξήζε. Γελ ρξεηάδεηαη θάπνην θαηέβαζκα ινγηζκηθνχ νχηε θάπνηα εγθαηάζηαζε θαζψο είλαη web-based εθαξκνγή κε απνηέιεζκα ν ρξήζηεο λα κελ ρξεηάδεηαη λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο πνπ πηζαλά ζα ηνπ δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα. Με ην DimDim είλαη πνιχ εχθνιν λα μεθηλήζεη θάπνηνο κία ζπλδηάζθεςε θαζψο κε έλα απιφ πάηεκα ζην πνληίθη κπνξεί λα γίλεη ε εηζαγσγή ησλ ρξεζηψλ, κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ νη ξφινη ησλ ρξεζηψλ θαη κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα ζπλδηάζθεςε Φαπακηηπιζηικά Σν DimDim πξνζθέξεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ κέζα απφ έλα απιφ θαη εχθνιν ζηελ ρξήζε interface. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ηα εμήο: Γηακνίξαζε αξρείσλ, εθαξκνγψλ, επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη αζπξνπίλαθα Δχθνιε αλάζεζε ξφισλ ζηνπο ρξήζηεο Γεκηνπξγία ζπλδηάζθεςεο κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ Γπλαηφηεηεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο Τπνζηήξημε κεγάινπ αξηζκνχ ρξεζηψλ χλδεζε κε άιιεο εθαξκνγέο Η έθδνζε Pro ηνπ DimDim ππνζηεξίδεη ηελ ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή κέρξη θαη 50 ρξεζηψλ ζε κηα ζπλδηάζθεςε, ελψ ε έθδνζε Enterprise επηηξέπεη κέρξη θαη 1000 ηαπηφρξνλνπο ρξήζηεο. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 22

23 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΤΝΓΙΆΚΔΦΗ Αζθάλεια και Aξιοπιζηία Σν DimDim πξνζηαηεχεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπλδηάζθεςεο απφ κε πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο. πγθεθξηκέλα νη εμππεξεηεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κηα ζπλδηάζθεςε δελ κνηξάδνληαη θαη ζε άιινπο ρξήζηεο πεξηνξίδνληαο έηζη πηζαλά πξνβιήκαηα αζθαιείαο. Σν DimDim παξέρεη εγθαηάζηαζε ησλ εμππεξεηεηψλ ηνπ ζην ζχζηεκα ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο ζπλδηάζθεςεο κε απνηέιεζκα ε αζθάιεηα λα πεξλά ζηνλ δηθφ ηνπ έιεγρν Υποζηήπιξη Η ηζηνζειίδα ηνπ DimDim έρεη έλαλ ηνκέα αθηεξσκέλν ζηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ. πγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ηζηoζειίδαο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ππνζηήξημε απφ εηδηθνχο κέζσ , Skype αθφκα θαη Twitter. Δπίζεο παξέρεηαη κηα βάζε γλψζεο ζηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε γηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζπρλά θαζψο θαη forum ζην νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο ελψ επίζεο κπνξνχλ λα παξέκβνπλ θαη νη εηδηθνί γηα δηεπθξηλήζεηο. 3.2 ILINC Δηθόλα 3: Σν ινγηζκηθό δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο DimDim Κάπνηα ινγηζκηθά δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιεια γηα παξνπζηάζεηο θαη επηδείμεηο ελψ θάπνηα άιια είλαη πην θαηάιιεια γηα ηελ ζπλεξγαζία. Σν ilinc εκπίπηεη ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία πξνζθέξνληαο πνιιά δηαδξαζηηθά εξγαιεία φπσο κεηξεηέο ζπκκεηνρήο, ςεθνθνξίεο θαη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ζπλνκηιίαο. Παξφια απηά ην ilinc παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζηελ παξάιιειε κεηάδνζε εηθφλαο θαη ήρνπ θαζψο δελ αθνινπζεί θάπνηα εληαία επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ αλάγθε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα θαηαθχγνπλ ζε άιιεο ιχζεηο. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 23

24 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Δςκολία Xπήζηρ Σν ilinc είλαη πινπνηεκέλν πάλσ ζε κηα αλνηρηή πιαηθφξκα ε νπνία επηηξέπεη ηελ εχθνιε ζχλδεζε κε άιιεο εθαξκνγέο. Δπίζεο παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο ππεξεζίεο εμνηθείσζεο κε ην ινγηζκηθφ έηζη ψζηε νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη Φαπακηηπιζηικά Σν ilinc πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηνλ δεκηνπξγφ ηεο ζπλδηάζθεςεο γηα λα δηαδξά κε ηνπο ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ άιιε κεξηά ηεο νζφλεο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ilinc είλαη ηα εμήο: Οη ρξήζηεο επηιέγνπλ ην βίληεν ηνπ ρξήζηε πνπ ζέινπλ λα δνπλ Γηακνίξαζε εθαξκνγψλ, επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη αζπξνπίλαθα πκβαηφηεηα κε Macintosh Δξγαιεία δηάδξαζεο φπσο: ςεθνθνξία, κεηξεηέο ζπκκεηνρήο, ζπλνκηιία θ.α Αζθάλεια και Aξιοπιζηία Σν ilinc ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλα πξσηφθνιια αζθαιείαο γηα ηελ δηαθχιαμε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνληαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπλδηάζθεςεο. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηείηαη SSL θαη AES θξππηνγξάθεζε έηζη ψζηε λα κελ κπνξνχλ κε πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο λα αλαθηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαθέξνληαη Υποζηήπιξη Σν ilinc πξνζθέξεη κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ππνζηήξημε ε νπνία δηαζθαιίδεη φηη ν ρξήζηεο έρεη ηελ θαηάιιειε βνήζεηα γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Οη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζε βάζεηο γλψζεο θαη ζε άξζξα ζηα νπνία κπνξνχλ λα βξνπλ ιχζεηο ζε ζπλήζε πξνβιήκαηα. Δπίζεο πξνζθέξεηαη πην πξνζσπηθή ππνζηήξημε γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ζηα νπνία δε κπνξνχλ λα βξνπλ νη ρξήζηεο απάληεζε, κέζσ απνζηνιήο αηηήζεσλ ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ιεπηνκεξήο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφβιεκα θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο λα ηνπ ην ιχζνπλ νη εηδηθνί. Σέινο, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή κε εηδηθνχο κέζσ ηειεθψλνπ. 24 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΤΝΓΙΆΚΔΦΗ Δηθόλα 4: Σν ινγηζκηθό δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ilinc 3.3 ELLUMINATE LIVE To Elluminate Live είλαη ε πιαηθφξκα γηα δηαδηθηπαθή ζπλδηάζθεςε ηεο εηαηξίαο Elluminate πνπ ζεσξείηε κηα απφ ηηο θνξπθαίεο ζηνλ ρψξν ηνπ e-learning. Σν Elluminate Live κπνξεί λα παξέρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ πνιιψλ ρξεζηψλ αθφκα θαη κε ηαρχηεηα ζχλδεζεο 28 kbps Δςκολία Xπήζηρ Σν Elluminate Live πινπνηεί κηα «Καλείο ρξήζηεο δε κέλεη πίζσ» θηινζνθία εμαζθαιίδνληαο φηη φινη νη εθπαηδεπφκελνη, αθφκα θαη εθείλνη κε εηδηθέο αλάγθεο, απνθηνχλ πινπζηφηεξε θαη δηαδξαζηηθή εκπεηξία. Δπίζεο παξέρεη επειημία ππνζηεξίδνληαο θάζε ηχπνπ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Φαπακηηπιζηικά Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Elluminate Live είλαη ηα εμήο: Δμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θσλεηηθή επηθνηλσλία πνιιψλ κεξψλ θαη δσληαλφ ακθίδξνκν βίληεν Υξήζε δηακνηξαδφκελνπ θαη δηαδξαζηηθνχ πίλαθα κε εξγαιεία ζρεδίαζεο Γηακνηξαζκφο εθαξκνγψλ Έιεγρνο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε δπλακηθά εξγαιεία Αληαιιαγή γξαπηψλ κελπκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν Γπλαηφηεηα επηκεξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δεπηεξεχνπζεο εηθνληθέο αίζνπζεο χληαμε απφ ηνπο ρξήζηεο θαη παξνπζίαζε ζπγρξνληζκέλσλ ζεκεηψζεσλ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 25

26 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Μαγλεηνζθφπεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξηψλ γηα δηαλνκή θαη κεηαγελέζηεξε αλαπαξαγσγή κε πιήξε θαηαγξαθή φισλ ησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ Αληαιιαγή αξρείσλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα θαη ζηε καγλεηνζθνπεκέλε ζπλεδξία Αλαπαξαγσγή πεξηερνκέλνπ πνιπκέζσλ Άκεζε δηελέξγεηα ςεθνθνξίαο Αζθάλεια και Aξιοπιζηία Κάζε ρξήζηεο ζην Elluminate Live κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ κε ηελ ρξήζε νλφκαηνο ρξήζηε θαη θσδηθνχ. Σα ζηνηρεία απηά πξνζηαηεχνληαη απφ θσδηθνπνίεζε HTTPS ησλ 128-bit. Η ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ εμππεξεηεηή θαη ηνπ ινγηζκηθνχ-πειάηε γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θσδηθνπνίεζεο SSL, επίζεο ζηα 128-bit Υποζηήπιξη Σν Elluminate Live παξέρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έλα portal ζην νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο έρνπλ πξνθχςεη αιιά θαη λα ζπκβνπιεχνληαη θαη ηνπο εηδηθνχο. ην portal απηφ ππάξρεη βάζε γλψζεο θαη FAQs γηα λα είλαη πην εχθνιε ε εχξεζε ιχζεο ζε θάπνην πξφβιεκα. Δπίζεο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζηείινπλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο αίηεκα βνήζεηαο πξνο ηνπο εηδηθνχο. Σέινο, ππνζηεξίδεηαη θαη online ζπλνκηιία κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη. Δηθόλα 5: Σν ινγηζκηθό δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο Elluminate Live 3.4 WEBEX Η WebEx ηδξχζεθε ην 1996 κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην δηαδίθηπν γηα ζπιινγηθή εξγαζία θαη γηα ηελ παξαγσγή δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ. Με 2,3 εθαηνκκχξηα 26 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

27 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΤΝΓΙΆΚΔΦΗ εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο, ε WebEx, ηκήκα ηεο Cisco, απνηειεί παγθφζκην πάξνρν εθαξκνγψλ γηα ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο ζην δηαδίθηπν. Οη παξαπάλσ εθαξκνγέο εζηηάδνπλ ζε πςεινχ επηπέδνπ επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο είλαη νη πσιήζεηο θαη ε εθπαίδεπζε, κε απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε Web-touch. Με ην WebEx νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη κε βίληεν θαη ήρν ηηο παξνπζηάζεηο, ηηο εθαξκνγέο, ηα έγγξαθα θαη ηνπο ππνινγηζηέο ηνπο, κέζα απφ έλα πινχζην θαη νινθιεξσκέλν πνιπκεζηθφ πεξηβάιινλ. Η WebEx πξνζθέξεη κία γθάκα εθαξκνγψλ κέζσ ηνπ WebEx MediaTone Network, έλα παγθφζκην δίθηπν εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηελ αζθαιή παξνρή εθαξκνγψλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ηειεδηάζθεςε θαη ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν εθαξκνγψλ Δςκολία Φπήζηρ Σα ηειεπηαία ρξφληα ε WebEx, εζηηάδνληαο ζε ζέκαηα επρξεζηίαο, δεκηνχξγεζε ην MeetMeNow. Σν MeetMeNow, επηρεηξψληαο λα έξζεη πην θνληά ζηνλ ρξήζηε, πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ηειεδηάζθεςεο απιά κε ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ κέζα απφ ηε ζνπίηα εθαξκνγψλ Microsoft Office. Η ππεξεζία MeetMeNow (http://meetmenow.webex.com) είλαη κία εχρξεζηε θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή ιχζε γηα ζπλδηαζθέςεηο ζην δηαδίθηπν. Δλζσκαηψλεη δεδνκέλα, θσλή θαη βίληεν, δίλνληαο ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζνπλ online ζπλδηαζθέςεηο απφ ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, ην Microsoft Outlook θαη ην Office, θαζψο θαη πνιιαπιέο ππεξεζίεο απνζηνιήο θαη ιήςεο κελπκάησλ. Καζψο πξνζθέξεηαη κέζα απφ ην WebEx MediaTone Network, έλα παγθφζκην δίθηπν εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα αζθαιή παξνρή εθαξκνγψλ on demand, ε ππεξεζία MeetMeNow πξνζθέξεη αδηάιεηπηε δηαλνκή video θαη desktop εθαξκνγψλ, ρσξίο πξνβιήκαηα ζπκθφξεζεο ηνπ δηθηχνπ ή αμηνπηζηίαο. Γεληθά, νη WebEx εθαξκνγέο είλαη εχθνιεο θαη γξήγνξεο ζηελ ρξήζε ηνπο. Γελ ρξεηάδεηαη θάπνην θαηέβαζκα ινγηζκηθνχ νχηε θάπνηα εγθαηάζηαζε, θαζψο είλαη κηα web-based εθαξκνγή πνπ κπνξεί λα ηξέμεη κέζα απφ έλα Web Browser Φαπακηηπιζηικά Σν WebEx παξέρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο, νη βαζηθφηεξεο ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: Γηακνίξαζε ηεο επηθάλεηα εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε πινχζηα εξγαιεία ζρνιηαζκνχ Έιεγρνο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε δπλακηθά εξγαιεία Υξήζε δηακνηξαδφκελνπ θαη δηαδξαζηηθνχ πίλαθα κε εξγαιεία ζρεδίαζεο Γπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ςεθνθνξίαο Αληαιιαγή γξαπηψλ κελπκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν Αληαιιαγή αξρείσλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ Γπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο ηνπ ειέγρνπ ησλ εγγξάθσλ θαη γεληθφηεξα ησλ εθαξκνγψλ ζε νπνηνλδήπνηε ζπκκεηέρνληα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 27

28 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Υξήζε ηερληθψλ κείσζεο ζνξχβνπ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ήρνπ πνπ κεηαδίδεηαη, κεηψλνπλ ηνλ ζνξχβνπ, ηελ ερψ θαη ειαρηζηνπνηνχλ ηελ ρξνληθή θαζπζηέξεζε ηεο κεηάδνζεο ησλ ερεηηθψλ πιεξνθνξηψλ Τπνζηήξημε ησλ πεξηζζφηεξσλ formats αξρείσλ ήρνπ θαη βίληεν, Flash animations θαη PowerPoint αξρείσλ Γπλαηφηεηα πξνβνιήο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε βίληεν πκβαηφηεηα κε θνξεηέο ζπζθεπέο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο απφ ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλφ ηνπο, θαζηζηψληαο εθηθηέο ηηο online ζπλεδξίεο αθφκε θαη γηα εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη καθξηά ηνπο ππνινγηζηέο ηνπο Η εθαξκνγή είλαη ζπκβαηή κε Windows, Mac, Linux θαη Solaris, θαζψο θαη φια δεκνθηιή πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ IE, Firefox, Chrome θαη Safari Αζθάλεια και Aξιοπιζηία Σν εξγαιείν WebEx πξνζθέξεη δηαζθάιηζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ζπλαληήζεσλ κε ηελ 128-bit SSL θξππηνγξάθεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο ηειεδηάζθεςεο, παξέρνληαο έλα αζθαιέο ρψξν απφ ηηο εμσηεξηθέο απεηιέο θαη ηε θζνξά ησλ δεδνκέλσλ. Αθφκε θαη γηα ηηο θαηαγεγξακκέλεο ζπδεηήζεηο (ζπλαληήζεηο) θαη ηα παξαπεκπφκελα ζηνηρεία ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην επίπεδν αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο. Δπίζεο ην WebEx, είλαη θηιηθφ κε ηα ηείρε πξνζηαζίαο, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο λα απελεξγνπνηήζνπλ ή λα ξπζκίζνπλ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο online ζπλεδξίεο ηνπο Υποζηήπιξη Η WebEx πξνζθέξεη κηα πνηθηιία ππεξεζηψλ βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο, παξάιιεια κε ηνπο δεθάδεο εθπαηδεπηηθνχο νδεγνχο ρξήζεο πνπ παξέρνληαη. Τπάξρνπλ ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο, ζηα νπνία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ. Δπηπιένλ, ε WebEx πεξηιακβάλεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο κηα εηο βάζνο αλάιπζε γηα έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αθφκα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο, λα επηθνηλσλήζνπλ άκεζα κε έλαλ αληηπξφζσπν κέζσ chat ψζηε λα ζέζνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα. Σέινο, ε WebEx παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ηειεθσληθή θαη ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πξνζθνξά πξφζζεηεο ηερληθήο βνήζεηαο. 28 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

29 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΤΝΓΙΆΚΔΦΗ 3.5 WIZIQ Δηθόλα 6: Σν ινγηζκηθό δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο WebEx To WiZiQ είλαη έλα εξγαιείν ηειεδηάζθεςεο πνπ γλσξίδεη κεγάιεο απνδνρήο απφ ηνλ θφζκν ηα ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο ιφγν ηνπ φηη πξνζθέξεηαη δσξεάλ. Σν WiZiQ είλαη κηα δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα πνπ απεπζχλεηαη ζε φινπο φζνπο ζέινπλ λα δηδάμνπλ ή λα δηδαρζνχλ έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν δσληαλά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Καζεγεηέο θαη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην WiZiQ γηα λα βξεζνχλ ζε κία εηθνληθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη θνπίδ αμηνιφγεζεο. Μάιηζηα πνιινί άλζξσπνη ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε άηνκα πνπ έρνπλ παξφκνηα ελδηαθέξνληα (ν θάζε θαζεγεηήο & καζεηήο έρεη ην δηθφ ηνπ καζεζηαθφ πξνθίι). Γηα παξάδεηγκα αλ θάπνηνλ ηνλ απαζρνιεί λα δηδαρζεί έλα αληηθείκελν, κπνξεί ακέζσο λα βξεη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ην γλσζηηθφ απηφ αληηθείκελν θαη καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ παξφκνηα καζήκαηα. Σν WiZiQ δειαδή ζπλδέεη ηα άηνκα απηά θαη ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ online κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ ηειεδηάζθεςεο πνπ πξνζθέξεη Δςκολία Φπήζηρ Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην WiZiQ κέζσ ελφο web-browser. Σν εξγαιείν παξέρεηαη δσξεάλ γηα φινπο θαη δελ απαηηείηαη θάπνηα επηπιένλ εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ. Η εμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ είλαη ηδηαίηεξα εχθνιε δηαδηθαζία θαζψο ην WiZiQ έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα απνηειέζεη έλα απιφ Web 2.0 εξγαιείν ηειεδηάζθεςεο πνπ ζπλδέεη ηνπο αλζξψπνπο έρνληαο σο θνηλφ άμνλα ην θίλεηξν γηα κάζεζε. Δίηε είλαη θάπνηνο δάζθαινο, είηε καζεηήο, ε εγγξαθή ζην WiZiQ.com είλαη δσξεάλ θαη δηαξθεί κεξηθά δεπηεξφιεπηα. Ακέζσο κεηά κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ειεχζεξα ζε ηειεδηαζθέςεηο θαη ζχγρξνλα ειεθηξνληθά καζήκαηα. Βέβαηα, εδψ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ππάξρνπλ νξηζκέλνη θαζεγεηέο πνπ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 29

30 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ παξαδίδνπλ καζήκαηα επί πιεξσκή, αιιά αθφκα θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζπλήζσο ην θφζηνο παξαθνινχζεζεο είλαη πνιχ κηθξφ, ηεο ηάμεο ηνπ 1$ Φαπακηηπιζηικά Μεξηθά πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε κε ην WiZiQ δσξεάλ: Γπλαηφηεηα άκεζεο πξφζθιεζεο καζεηψλ ζε κηα δσληαλή, ζχγρξνλε ζπλεδξία Κνηλή ρξήζε θαη δηακνίξαζε αξρείσλ - έγγξαθσλ, βίληεν, ήρνπ, αθφκε θαη ελζσκαησκέλσλ βίληεν ηνπ YouTube Τπεξεζία ζχγρξνλεο αληαιιαγήο κελπκάησλ text chat Τπνζηήξημε βίληεν γηα ηελ πξνβνιή ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ web-cam Υξήζε δηακνηξαδφκελνπ θαη δηαδξαζηηθνχ πίλαθα πνπ ελζσκαηψλεη κεγάιε πιεζψξα εξγαιείσλ ζρεδίαζεο Τπεξεζία voice chat γηα ζπλνκηιία κε θσλή κέζσ κηθξνθψλνπ Καηαγξαθή ηεο ζπλεδξίαο ψζηε λα γίλεη δηαζέζηκε θαη ζηνπο κε-ζπκκεηέρνληεο αξγφηεξα Γπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ηεο εηθνληθήο αίζνπζαο ηειεδηάζθεςεο ζε LMS πεξηβάιινληα φπσο ην Moodle κε ηελ ρξήζε ελφο εηδηθνχ plugin πνπ πξνζθέξεηαη δσξεάλ Γπλαηφηεηα ελζσκάησζεο θαη ζε ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην Facebook θαη ην LiveJournal Αζθάλεια και Aξιοπιζηία Σν WiZiQ βαζίδεηαη ζηα πξσηφθνιια θξππηνγξάθεζεο SSL θαη AES ζηα 128-bit πξνζθέξνληαο θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ κηα ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ησλ δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξνληαη κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπ εμππεξεηεηή Υποζηήπιξη Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ ζην WiZiQ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ελφηεηεο απφ tutorials γηα θάζε θαηεγνξίαο πξνβιήκαηνο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη ν ρξήζηεο (Account, Classes, Recordings, Embedded Classes, Permissions θηι). Δπίζεο ππάξρεη ην forum ππνζηήξημεο θαη ε ελφηεηα FAQ πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη έλα ρξήζηε πνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ην WiZiQ. Σέινο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ WiZiQ κέζσ ηεο θφξκαο επηθνηλσλίαο πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φκσο πσο αλ θαη ε νξγάλσζε ηνπ θέληξνπ ππνζηήξημεο θαίλεηαη αξθεηά θαιή σζηφζν έρνπλ γίλεη αξθεηά παξάπνλα απφ ρξήζηεο ζρεηηθά κε ηελ θαζπζηεξεκέλε απφθξηζε ηεο εηαηξίαο ζηα πξνβιήκαηα πνπ νη ρξήζηεο αλαθέξνπλ. 30 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

31 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΤΝΓΙΆΚΔΦΗ Δηθόλα 7: Σν ινγηζκηθό δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο WiziQ 3.6 ADOBE CONNECT PRO Σν Adobe Connect Pro είλαη κηα ζνπίηα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα νξγαλψζνπκε online ζπλαληήζεηο, εηθνληθέο ηάμεηο θαη νκαδηθέο ζπλεξγαζίεο. Έηζη επηηξέπεη ζε νξγαληζκνχο, πνπ πνηθίινπλ απφ εηαηξίεο κέρξη θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλεδξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ελεκέξσζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εμάζθεζε πξνζσπηθνχ θαη εθπαηδεπφκελσλ Δςκολία Φπήζηρ Η δηαζχλδεζε ρξήζηε πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Adobe Connect Pro είλαη αξθεηά απιή θαη εχρξεζηε ηφζν γηα ηνλ επηκνξθσηή πνπ ζα θάλεη παξνπζηάζεηο ζε απηφ αιιά φζν θαη γηα ηνλ απιφ ρξήζηε πνπ παξαθνινπζεί κηα παξνπζίαζε. Σν ινγηζκηθφ καο επηηξέπεη λα δηακνξθψζνπκε πνιχ εχθνια ηελ δηάηαμε θαη ην είδνο ησλ παξαζχξσλ πνπ ζα θαίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο παξνπζίαζεο επηιέγνληαο αλάκεζα ζε θάπνηα φπσο text chat, file share, poll θαη άιια. Δπίζεο ε δεκηνπξγία κηαο online ζπλάληεζεο είλαη πνιχ απιή δηαδηθαζία θαζψο απαηηεί κεξηθά κφλν βήκαηα ζηα νπνία παξακεηξνπνηνχκε ηα ζηνηρεία ηεο Φαπακηηπιζηικά Σν Adobe Connect Pro δηαζέηεη πιεζψξα ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία ην θάλνπλ λα δηαθξίλεηαη αλάκεζα ζηα ππφινηπα ινγηζκηθά δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ηα εμήο: Γηακνίξαζε αξρείσλ, εθαξκνγψλ, επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη αζπξνπίλαθα ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 31

32 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Γηαρσξηζκφο ρξεζηψλ ζε νκάδεο ζηηο νπνίεο αλαηίζεληαη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο. ε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νκάδεο απηέο κπνξεί λα είλαη ζπλεξγαζίαο Παξακεηξνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο βάζε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ δηαρεηξηζηή ή βάζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρξεζηψλ Οη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο ζην πεξηβάιινλ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο ζπλάληεζεο Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο ηειεδηάζθεςεο ζε βίληεν γηα κεηέπεηηα ρξήζε Γπλαηφηεηα αλάιεςεο ηνπ ειέγρνπ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή θαηά ηελ δηακνίξαζε ηεο νζφλεο ελφο ρξήζηε Δπηινγή ηεο πνηφηεηαο εκθάληζεο ησλ κέζσλ πνπ δηακνηξάδνληαη κε ζθνπφ ηελ ρακειφηεξε θαηαλάισζε δηαδηθηπαθψλ πφξσλ Καηαγξαθή ησλ ζπδεηήζεσλ ζην text chat θαη απνζηνιή ηνπο κε ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο online ζπλάληεζεο Αζθάλεια και Αξιοπιζηία Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλδηαζθέςεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην Adobe Connect Pro ρξεζηκνπνηείηαη 128-bit θξππηνγξάθεζε AES. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ζπλνκηιίεο θαη γεληθφηεξα φιεο νη αιιειεπηδξάζεηο δηαζθαιίδνληαη απφ ηελ παξέκβαζε θαθφβνπισλ ρξεζηψλ. Γηα ηελ θάζε ζπλδηάζθεςε, ην Adobe Connect Pro δεκηνπξγεί έλαλ μερσξηζηφ ζχλδεζκν έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη ζπγρχζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ιαλζαζκέλε επηινγή ζπλάληεζεο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθή θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ φηαλ ν έιεγρνο ηνπ ππνινγηζηή ελφο ρξήζηε πεξλάεη ζηνλ δηαρεηξηζηή, έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ πεξηπηψζεηο κε εμνπζηνδνηεκέλεο ρξήζεο Υποζηήπιξη Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Adobe Connect Pro ππάξρεη εηδηθφο ηνκέαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Adobe, φπνπ νη ρξήζηεο έρνπλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε πνιιά είδε παξνρήο βνήζεηαο. Γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ππνζηεξίδεηαη ε online ζπλνκηιία κέζσ chat κε εηδηθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν απαληά άκεζα ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζέηνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ην πξφβιεκα πνπ αθνξά ην Adobe Connect Pro ελψ επίζεο ππάξρεη θαη εηδηθή ζειίδα κε FAQ ζηελ νπνία απαληψληαη εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπρλά εκθαληδφκελα πξνβιήκαηα. Σέινο, πξνζθέξεηαη ζηνπο ρξήζηεο θαη ε δπλαηφηεηα ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 32 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

33 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΤΝΓΙΆΚΔΦΗ Δηθόλα 8: Σν ινγηζκηθό δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο Adobe Connect Pro 3.7 BIG BLUE BUTTON Σν Big Blue Button είλαη έλα έξγν αλνηρηνχ θψδηθα ην νπνίν είλαη ρηηζκέλν πάλσ ζε δεθαηέζζεξα άιια αλνηρηά ινγηζκηθά δεκηνπξγψληαο έηζη έλα ζχζηεκα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε ππνινγηζηή άζρεηα απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ δηαζέηεη. Σν Big Blue Button βξίζθεηαη ζε ζπλερή αλάπηπμε θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα ελεξγή θνηλφηεηα ρξεζηψλ Δςκολία Φπήζηρ Η ζρεδίαζε ηεο δηαζχλδεζεο ρξήζηε ηνπ Big Blue Button έρεη γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πηνζεηεί ραξαθηεξηζηηθά απφ γλψξηκα ινγηζκηθά θαη εξγαιεία πξνο ηνλ ρξήζηε. Ίζσο απνηειεί ην πην εχθνιν ζηε ρξήζε ινγηζκηθφ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο θαζψο δηαθξίλεηαη απφ κεγάιε απιφηεηα ηφζν ζε θνπκπηά φζν θαη ζε παξάζπξα. Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ Big Blue Button δηαξθεί πεξίπνπ δεθαπέληε ιεπηά θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά εγρεηξίδηα θαη βίληεν Φαπακηηπιζηικά Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Big Blue Button κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ηα βαζηθά απαηηνχκελα γηα κηα δηαδηθηπαθή ζπλδηάζθεςε θαη είλαη ηα παξαθάησ: Φσλεηηθή ζπλνκηιία θαη ζπλνκηιία κε ρξήζε βίληεν Δξγαιείν γξαπηήο ζπλνκηιίαο Γηακνίξαζε εθαξκνγψλ, επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη αζπξνπίλαθα Οη ρξήζηεο επηιέγνπλ ην βίληεν ηνπ ρξήζηε πνπ ζέινπλ λα δνπλ Τπνζηήξημε κεγάινπ αξηζκνχ ρξεζηψλ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 33

34 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Αζθάλεια και Aξιοπιζηία Σν Big Blue Button βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ηνπ Flash ηεο Adobe, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί θσδηθνπνίεζε 128-bit AES θαη δελ ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηψλ, φπσο πξνζσπηθά ή νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε απηνχο. Δπίζεο ην Flash πξνζθέξεη πξνζηαζία ελάληηα ζε θαθφβνπια ινγηζκηθά θάηη πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη ην ActiveX θαη ην Javascript Υποζηήπιξη Σν Big Blue Button ππνζηεξίδεηαη απφ κηα κεγάιε θαη ελεξγή θνηλφηεηα ρξεζηψλ κέζα απφ ιίζηεο , εγρεηξίδηα θαη βίληεν. Οη ιίζηεο δηαρσξίδνληαη ζε απηή πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Big Blue Button, ζε κία ζρεηηθή κε ηνπο ρξήζηεο θαη ζε κία πνπ ζρεηίδεηαη κε φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ. Δπίζεο παξέρεηαη ππνζηήξημε απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Big Blue Button, ε νπνία φκσο δελ είλαη δσξεάλ πάληα. Δηθόλα 9: Σν ινγηζκηθό δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο Big Blue Button 3.8 ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΧΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ζηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη θάζε πιαηθφξκα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ε νπνία αμηνινγήζεθε ζηελ παξνχζα ελφηεηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ρσξηζκέλα ζε ελφηεηεο αλάινγα κε ην αληηθείκελν πνπ αθνξνχλ. Η επηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ βαζίζηεθε ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο πάλσ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ινγηζκηθψλ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο. 34 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

35 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΤΝΓΙΆΚΔΦΗ Πίλαθαο 1: ύγθξηζε ησλ ινγηζκηθώλ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο Adobe Connect Pro WebEx DimD im Elluminate ilinc WiZiQ Big Blue Button Υαξαθηεξηζηηθά πλδηάζθεςεο Γηακνίξαζε Οζφλεο Καηαγξαθή Βίληεν Πξνεηνηκαζία Παξνπζίαζεο Γηακνηξαδφκελνο Αζπξνπίλαθαο Μέγηζηνο Αξηζκφο πκκεηερφλησλ (Βαζηθή Έθδνζε) Γεκφζην chat Πξνζσπηθφ chat Γηαρείξηζε chat Αλαθνξά Υσξεηηθφηεηαο πκβαηφηεηα Microsoft Office κε Τπνζηήξημε Πνιιαπιψλ Οζνλψλ Δξγαιεία δσγξαθηθήο/ζεκεηψ ζεσλ Γηακνίξαζε Δθαξκνγψλ Γηακνίξαζε Αξρείσλ πγρξνληζκφο Πεξηήγεζεο Αηνκηθή Οκηιία ηεο Οκαδηθή πλνκηιία 4 άηνκα ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 35

36 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Adobe Connect Pro WebEx DimD im Elluminate ilinc WiZiQ Big Blue Button Αλάδξαζε πκκεηερφλησλ ησλ Δξγαιεία Αλάδξαζεο ίγαζε Μηθξνθψλνπ Απνκαθξπζκέλνο Έιεγρνο Τπνζηήξημε Βίληεν Απηφκαηεο Δλεκεξψζεηο γηα ινπο ηνπο Υξήζηεο Λίζηα Αλακνλήο γηα ηνπ Υξήζηεο πνπ Θέινπλ Βνήζεηα Γεκηνπξγία Πξνθίι Υξήζηε Online Βάζε Γεδνκέλσλ Αξρείσλ Υαξαθηεξηζηηθά πλεδξίαο Tracker γηα ηελ Πξφνδν ηεο Παξνπζίαζεο Online Ηκεξνιφγην θαη Πξνγξακκαηηζκφο πλαληήζεσλ Δίζνδνο πλάληεζε Βξίζθεηαη Δμέιημε ζε πνπ ζε Φεθνθνξία Υξεζηψλ Δλζσκαησκέλε Γηακνίξαζε Οζφλεο κε Βίληεν 36 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

37 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΤΝΓΙΆΚΔΦΗ Adobe Connect Pro WebEx DimD im Elluminate ilinc WiZiQ Big Blue Button Υαξαθηεξηζηηθά Αζθαιείαο Κξππηνγξάθεζε Μνλαδηθφ URL 128-bit AES Κξππηνγξάθεζε Πηζηνπνίεζε Υξεζηψλ Βειηηζηνπνίεζε Κσδηθψλ Πξφζβαζεο Πξναηξεηηθφο Κσδηθφο Πξφζβαζεο Σειεδηάζθεςεο Αζθαιήο Έιεγρνο Πνληηθηνχ θαη Πιεθηξνιφγηνπ θαηά ηελ Γηακνίξαζε Παξακεηξνπνηήζηκν ο Υξφλνο Απξαμίαο Φηιηθφ ζε Σνίρνη Πξνζηαζίαο Υαξαθηεξηζηηθά Ήρνπ θαη Σειεδηάζθεςεο VoIP Κάιεζκα Απάληεζε θαη Οινθιήξσζε Ήρσλ Πνιιαπιψλ Πεγψλ Τπνζηήξημε Ακθίδξνκεο Δπηθνηλσλίαο ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 37

38 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Adobe Connect Pro WebEx DimD im Elluminate ilinc WiZiQ Big Blue Button Streaming Ήρνπ Υαξαθηεξηζηηθά Βίληεν πκβαηφηεηα Webcam κε Δκθάληζε Πνιιψλ Οζνλψλ Βίληεν 4 Δπηινγή Δκθάληζεο Βίληεν Παξακεηξνπνίεζε Αλάιπζεο Παξακεηξνπνίεζε θαξέ/δεπηεξφιεπην Αλαπαξαγσγή/Δγγξ αθή πκβαηή κε Windows Αλαπαξαγσγή/Δγγξ αθή πκβαηή κε Mac Αλαπαξαγσγή/Δγγξ αθή πκβαηή κε Linux Τπνζηεξηδόκελνη Web Browsers Internet Explorer Firefox Safari Σηκέο Υξήζεο Δηήζηα Γσξεάλ Μεληαία Γσξεάλ Αλά Λεπηφ Γσξεάλ 38 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

39 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΤΝΓΙΆΚΔΦΗ Adobe Connect Pro WebEx DimD im Elluminate ilinc WiZiQ Big Blue Button Αλά Υξήζηε Γσξεάλ Αλά Υξήζε Γσξεάλ Αγνξά Άδεηαο Πιήξεο Γσξεάλ Γσξεάλ Γνθηκή Γσξεάλ Σερληθή Τπνζηήξημε Δθκάζεζε Γεμηνηήησλ Tutorials Δγρεηξίδηα Βίληεν- Παξνπζηάζεηο FAQ Απνκαθξπζκέλε Τπνζηήξημε απφ Δηδηθνχο Σειεθσληθή Τπνζηήξημε Τπνζηήξημε κε Τπνζηήξημε κε Chat Forums Σεζη πκβαηφηεηαο Browser θαη Λεηηνπξγηθνχ πζηήκαηνο Τπνζηεξηδόκελεο Πιαηθόξκεο Windows Vista ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 39

40 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Adobe Connect Pro WebEx DimD im Elluminate ilinc WiZiQ Big Blue Button Windows XP Mac OS X Linux 40 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

41 Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο 4 : Δ Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Ο Τ B I G B L U E B U T T O N

42 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ BIG BLUE BUTTON ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ BIG BLUE BUTTON Η επηινγή ηνπ Big Blue Button πξνέθπςε απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί απφ απηή ηελ εξγαζία. θνπφο ήηαλ ε επηινγή κηαο πιαηθφξκαο ε νπνία ζα κπνξέζεη λα ππνζηεξίμεη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξηψλ ζπλεξγαηηθνχ ραξαθηήξα. Σν Big Blue Button, ζίγνπξα, δελ ήηαλ ε πιαηθφξκα κε ηα πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο, θάηη πνπ γίλεηαη εκθαλέο θαη απφ ηελ επηζθφπεζε πνπ έγηλε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη απφ ηνλ Πίλαθαο 1. Σν κεγαιχηεξν φκσο πιενλέθηεκά ηνπ, ην νπνίν ήηαλ θαη ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έπξεπε λα δηαζέηνπλ νη πιαηθφξκεο δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο, ήηαλ φηη απνηειεί ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη θαη ην πην ζεκαληηθφ γηα ηνλ ιφγν ηνπ φηη έλα ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ην παξακεηξνπνηήζνπκε φπσο εκείο ζέινπκε, λα ηνπ πξνζδψζνπκε αιιά θαη λα ηνπ αθαηξέζνπκε ιεηηνπξγίεο θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ρσξίο λα ην αγνξάζνπκε αιιά νχηε θαη λα πιεξψζνπκε θάπνηα κεληαία ζπλδξνκή γηα λα έρνπκε πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, θάηη πνπ ηζρχεη ζε φιεο ηηο εκπνξηθέο πιαηθφξκεο δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα αθφκα ζηνηρεία ηνπ Big Blue Button ηα νπνία ζπλεηέιεζαλ θαη απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο ψζηε λα επηιερζεί σο ε πιαηθφξκα ζηελ νπνία ζα πινπνηεζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο. 4.1 ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ Γηα ηελ δηεμαγσγή κηαο απξνβιεκάηηζηεο ζπλδηάζθεςεο είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ην θαηάιιειν πιηθφ θαη ινγηζκηθφ. Η θνηλφηεηα ηνπ Big Blue Button πξαγκαηνπνίεζε κηα δνθηκή γηα λα αμηνινγήζεη ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ Big Blue Button ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ρξήζηεο απφ φιν ηνλ θφζκν. ηε ζπγθεθξηκέλε δνθηκή, ε νπνία θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 10,επηηεχρζεθε ε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή 193 ρξεζηψλ γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά σο κηα ηδηαίηεξα ζηαζεξή πιαηθφξκα γηα ηελ πινπνίεζε ζπλδηαζθέςεσλ. Δηθόλα 10: Γνθηκαζηηθή ζπλεδξία ζην Big Blue Button ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 42

43 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ BIG BLUE BUTTON 4.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Σν Big Blue Button βαζίδεηαη ζε αξρηηεθηνληθή ηχπνπ εμππεξεηεηή/πειάηε θαη φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, απνηειεί ηελ ελνπνίεζε δεθαηεζζάξσλ ινγηζκηθψλ αλνηρηνχ θψδηθα. Σν γεγνλφο απηφ ην θαζηζηά απφιπηα επέιηθην φζνλ αθνξά ηελ αιιαγή ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ κε άιια πνπ ίζσο απνδίδνπλ θαιχηεξα ή είλαη θαηαιιειφηεξα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα, έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε αλ ην ινγηζκηθφ πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ηελ θσλεηηθή ζπλνκηιία ζα είλαη ην Asterisk, ην Freeswitch ή φπνην άιιν πηζηεχνπκε πσο ζα καο εμππεξεηήζεη θαιχηεξα. Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο εκείο είκαζηε απηνί πνπ επηιέγνπλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ Big Blue Button. Βέβαηα, απηφ πξνυπνζέηεη φηη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ Big Blue Button ζα έρεη γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. 4.3 ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ Δηθόλα 11: Η αξρηηεθηνληθή ηνπ Big Blue Button Ο εμππεξεηεηήο ηνπ Big Blue Button κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε θάζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα κε ηελ ρξήζε virtual machine ελψ ε δηεπαθή ρξήζηε ηνπ είλαη ζπκβαηή θαη ιεηηνπξγεί κέζα απφ φινπο ηνπο πεξηεγεηέο ηζηνζειίδσλ. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε δηεπαθή ρξήζηε βαζίδεηαη ζε ηερλνινγία Flash θαη ζχκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο ην πνζνζηφ ησλ ππνινγηζηψλ, κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, πνπ έρνπλ εγθαηεζηεκέλν ην Flash θηάλεη ην 99% [1]. Δπηπιένλ ην Big Blue Button είλαη ζπκβαηφ κε θάζε format πιεξνθνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηηο παξνπζηάζεηο. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 43

44 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ 4.4 ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Με ην Big Blue Button δελ είλαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηήζνπκε εμππεξεηεηέο πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηνλ εμσηεξηθφ νξγαληζκφ (εηαηξία θαηαζθεπήο, εηαηξία θηινμελίαο ηζηνζειίδσλ θ.α.) θαζψο κπνξνχκε λα εγθαηαζηήζνπκε ην ινγηζκηθφ ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ Big Blue Button ζε δηθφ καο ππνινγηζηή. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαη έρνπκε ηνλ απφιπην έιεγρν ζηα ρέξηα καο αιιά επίζεο επσθεινχκαζηε θαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ απαηηείηαη λα πιεξψζνπκε γηα ηελ θηινμελία ηνπ εμππεξεηεηή. Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ρξήζε ηνπ Big Blue Button κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζην [2]. 44 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

45 Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο 5 : Δ Ν Α Ρ Ι Ο Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η

46 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Σν ζελάξην αμηνιφγεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Δηδηθά Θέκαηα πλεξγαηηθψλ πζηεκάησλ Μάζεζεο» ην νπνίν δηδάζθεηαη ζην πξψην εμάκελν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ ηεο θαηεχζπλζεο ΣΠΔ ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Π.Θ. Με ην ζελάξην απηφ έγηλε κηα πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ζα έρεη ε πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξηψλ ζπλεξγαηηθνχ ραξαθηήξα ζε κία πιαηθφξκα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο. ηελ ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πινπνηήζεθε ζπκκεηείραλ 13 κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο (10 θνηηήηξηεο, 3 θνηηεηέο) θαη δχν άηνκα γηα ππνζηήξημε απφ ηα νπνία ην έλα ήηαλ ν θαζεγεηήο ηνπ πξναλαθεξζέληνο καζήκαηνο. Η πξφζβαζε φισλ ησλ ρξεζηψλ ζην Big Blue Button έγηλε απφ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ππνινγηζηέο απνκαθξπζκέλα. Ο εμππεξεηεηήο ηνπ Big Blue Button είρε εγθαηαζηαζεί ζε ππνινγηζηή ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πνιπκέζσλ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνινγηζηή απηνχ θαζψο θαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελφο ζπζηήκαηνο γηα λα εγθαηαζηαζεί ζε απηφ ην Big Blue Button αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V:. 5.1 ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΜΑΘΗΗ ην ζελάξην αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν ζπλεξγαηηθέο ηερληθέο κάζεζεο κε ζθνπφ λα πξνζδψζνπλ ηνλ ζπλεξγαηηθφ ραξαθηήξα ζηηο εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη Jigsaw θαη Fishbowl Σςνεπγαηική Τεσνική Jigsaw ηελ ζπλεξγαηηθή ηερληθή Jigsaw νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθά είδε νκάδσλ, ε πξψηε είλαη ε νκάδα Jigsaw θαη ε δεχηεξε είλαη ε νκάδα Δηδηθψλ. θνπφο ηεο ηερληθήο είλαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο γλψζε πάλσ ζε έλα αληηθείκελν αιιά παξάιιεια λα είλαη θαη ηθαλνί λα κεηαθέξνπλ απηή ηελ γλψζε ζε άιια άηνκα. Ο θάζε καζεηήο ζπκκεηέρεη ηαπηφρξνλα ζε κία νκάδα Jigsaw θαη ζε κία νκάδα Δηδηθψλ. Οη νκάδεο Jigsaw αλαιακβάλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ην νπνίν απνηειείηαη απφ ππνελφηεηεο. Οη ππνελφηεηεο απηέο απνηεινχλ ην ζέκα ησλ νκάδσλ Δηδηθψλ ζε θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο ζπγθεληξψλνληαη ηα κέιε ησλ νκάδσλ Jigsaw, πνπ αλήθνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα Δηδηθψλ, κε ζθνπφ λα αλαπηχμνπλ εμεηδηθεπκέλε γλψζε πάλσ ζην ζέκα απηφ. ην ηέινο ηεο ζπλεξγαηηθήο ηερληθήο ηα κέιε ησλ νκάδσλ Δηδηθψλ επηζηξέθνπλ ζηηο αξρηθέο νκάδεο Jigsaw πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θνηλφ παξαδνηέν πξνζθνκίδνληαο ην θάζε κέινο ηελ γλψζε πνπ απέθηεζε. ηελ Δηθφλα 12 θαίλεηαη δηαγξακκαηηθά ε ιεηηνπξγία ηεο ζπλεξγαηηθήο απηήο ηερληθήο. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 46

47 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δηθόλα 12: Η ζπλεξγαηηθή ηερληθή Jigsaw Σςνεπγαηική Τεσνική Fishbowl ηελ ηερληθή Fishbowl, έλαο εμσηεξηθφο θχθινο καζεηψλ (νκάδα Παξαηεξεηψλ) θάζεηαη γχξσ απφ έλαλ κηθξφηεξν, εζσηεξηθφ θχθιν καζεηψλ (νκάδα Fishbowl). Οη καζεηέο ηνπ εζσηεξηθνχ θχθινπ εκπιέθνληαη ζε κία ζε βάζνο ζπδήηεζε, ελψ απηνί ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπλ ηη ιέγεηαη θαη πψο ιέγεηαη. Απηή ε ζπλεξγαηηθή ηερληθή νλνκάδεηαη επίζεο Inside Outside Circles. Οη καζεηέο ηνπ εζσηεξηθνχ θχθινπ πξνθαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε κία πςεινχ επηπέδνπ ζπδήηεζε ηελ ψξα πνπ ν εμσηεξηθφο θχθινο κπνξεί λα αθνχεη ηε ζπδήηεζε θαη λα θξηηηθάξεη ην πεξηερφκελν, ηε ινγηθή θαη ηε δηάδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Απηή ε ηερληθή ζπλεπψο εμππεξεηεί δχν ζηφρνπο: λα δψζεη ηε δνκή γηα κηα κία ζε βάζνο ζπδήηεζε θαη λα παξάζρεη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα δηακνξθψζνπλ ή λα παξαηεξήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ γίλνληαη ζε κία νκάδα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπδήηεζεο [4]. ηελ Δηθφλα 13 απνηππψλεηαη ε κνξθή πνπ έρεη ε ζπλεξγαηηθή απηή ηερληθή. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 47

48 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Δηθόλα 13: Η ζπλεξγαηηθή ηερληθή Fishbowl 5.2 ΦΑΔΙ ΔΝΑΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Σν ζελάξην αμηνιφγεζεο ηεο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξηψλ ζπλεξγαηηθνχ ραξαθηήξα ζην Big Blue Button απνηεινχληαλ απφ ηξείο θάζεηο. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ησλ ηξηψλ θάζεσλ ήηαλ πεξίπνπ έλαο κήλαο. Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ αμηνιφγεζεο, έγηλε παξνπζίαζε ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηηο ζπλεξγαηηθέο ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ έηζη ψζηε λα είλαη ελεκεξσκέλνη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζελαξίνπ. Δπίζεο, ζηηο ζπλεδξίεο πνπ έιαβαλ ρψξα ζην Big Blue Button ήηαλ παξφληεο ν θαζεγεηήο ηνπ καζήκαηνο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη έλαο αθφκα βνεζφο ν νπνίνο είρε αλαιάβεη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. 48 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

49 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Φάςη Εξοικείωςησ Φάςη Εξειδίκευςησ Φάςη Παρουςίαςησ Εργαςίασ Δηθόλα 14: Οη θάζεηο ηνπ ζελαξίνπ αμηνιόγεζεο Φάζη 1 η Δξοικείωζη ε απηή ηε θάζε νη θνηηεηέο ζπκκεηείραλ ζε κία ζπλεδξία ζην Big Blue Button ε νπνία είρε ζθνπφ λα ηνπο βνεζήζεη λα εμνηθεησζνχλ κε ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εξγαιείνπ. Οη θνηηεηέο ρσξίζηεθαλ επίζεο ζε νκάδεο Jigsaw θαη θάζε νκάδα αλέιαβε έλα ζέκα ην νπνίν έπξεπε λα παξαδψζεη σο εξγαζία γηα ηελ επηηπρή ζπκκεηνρή ζην κάζεκα. Σα ζέκαηα αθνξνχζαλ ηελ πινπνίεζε/αμηνιφγεζε εξγαιείσλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Δπηπιένλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλεδξίαο ζην Big Blue Button, ηα κέιε θάζε νκάδαο Jigsaw ρσξίζηεθαλ θαη ζε νκάδεο Δηδηθψλ. Σα ζέκαηα ησλ νκάδσλ Δηδηθψλ θαζνξίζηεθαλ απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ καζήκαηνο θαη ήηαλ ηέηνηα ψζηε λα κπνξνχλ λα ζρεηίδνληαη κε θάζε ζέκα πνπ επηιέρζεθε απφ ηηο νκάδεο Jigsaw. ηελ Δηθφλα 15 θαίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ζε 4 νκάδεο Jigsaw θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο έρεη αλαιάβεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο εθφζνλ νη θνηηεηέο ήηαλ 12 θάζε νκάδα δελ απνηεινχληαλ απφ 4 θνηηεηέο αιιά ππήξραλ ζπγθεθξηκέλα 2 νκάδεο ησλ 4 αηφκσλ, 1 νκάδα ησλ 3 αηφκσλ θαη 1 νκάδα ησλ 2 αηφκσλ. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 49

50 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Δηθόλα 15: Οκάδεο Jigsaw Οη νκάδεο Δηδηθψλ ήηαλ δχν θαη ζηελ Δηθφλα 16 θαίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο αλάινγα κε ην επηκέξνπο ζέκα κε ην νπνίν αζρνιείηαη ε θαζεκία. ηηο νκάδεο Δηδηθψλ δελ ζπκκεηέρνπλ 4 άηνκα ζε θαζεκία αιιά 6 ζηελ πξψηε θαη 7 ζηελ δεχηεξε, νη εηθφλεο δεκηνπξγήζεθαλ έηζη γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο. Δηθόλα 16: Οκάδεο Δηδηθώλ 50 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

51 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Φάζη 2 η Δξειδίκεςζη ηε θάζε ηεο εμεηδίθεπζεο ε θάζε νκάδα Δηδηθψλ πξέπεη λα εκβαζχλεη πάλσ ζην ζέκα πνπ κειεηά κέζα απφ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. Γηα ηελ θάζε ηεο εμεηδίθεπζεο δεκηνπξγήζεθαλ ζην Big Blue Button εηδηθά δσκάηηα ζηα νπνία ε θάζε νκάδα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπλδηαζθέςεηο νπνηαδήπνηε ζηηγκή επηζπκνχζε. Κάζε νκάδα είρε θαη ην δηθφ ηεο δσκάηην φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 17. Οη ζπλδηαζθέςεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηηο νκάδεο Δηδηθψλ δελ ήηαλ θαζνξηζκέλεο αιιά είρε ηεζεί κηα εκεξνκελία ζηελ νπνία ζα γηλφηαλ κηα ζπλάληεζε φισλ ησλ κειψλ φπνπ ε θάζε νκάδα ζα παξνπζίαδε ην παξαδνηέν ηεο θάζεο. Χο παξαδνηέν γηα ηελ θάζε ηεο εμεηδίθεπζεο είρε νξηζζεί ε δεκηνπξγία κηαο παξνπζίαζεο πνπ ζα αθνξνχζε ην ζέκα πνπ είρε αλαιάβεη ε θάζε νκάδα. Δπίζεο, ζε απηή ηε θάζε έρνπκε ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο Fishbowl θαζψο θάζε νκάδα πξέπεη λα θάλεη κία ηνπνζέηεζε ζρεηηθά κε θάπνην εξψηεκα πνπ ζα ηεο ηεζεί. ε θάζε νκάδα νξίδεηαη έλαο ζπληνληζηήο κε ζθνπφ λα μεθηλήζεη απηφο ηε ζπδήηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή φια ηα κέιε ηεο νκάδαο. ζα ιέγνληαη ζηηο ζπδεηήζεηο ησλ νκάδσλ κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα ζρνιηαζζνχλ απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ ηνλ εμσηεξηθφ θχθιν ζηελ ηερληθή Fishbowl. Δηθόλα 17: Δπηινγή νκάδαο ζην Big Blue Button Φάζη 3 η Παποςζίαζη Δπγαζίαρ ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία θάζε γίλεηαη επαλαζχζηαζε ησλ αξρηθψλ νκάδσλ Jigsaw θαη νη θνηηεηέο ζπλεξγάδνληαη κέζα ζε απηέο. Σα κέιε θάζε νκάδαο Jigsaw πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ απφ θνηλνχ κία παξνπζίαζε ζρεηηθή κε ηελ εξγαζία πνπ έρνπλ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 51

52 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ αλαιάβεη. Η θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηελ εξγαζία ηεο ζηηο ππφινηπεο εθαξκφδνληαο πάιη ηελ ηερληθή Fishbowl. Δπίζεο, φινη νη θνηηεηέο θιίλνληαη λα αμηνινγήζνπλ ηε ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπκπιεξψλνληαο θαηάιιειν εξσηεκαηνιφγην ζε online πεξηβάιινλ, ζην νπνίν νδεγνχληαη κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ Big Blue Button. Σν εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν απάληεζαλ ηα κέιε ησλ νκάδσλ είλαη δηαζέζηκν ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV:. 5.3 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Γηα λα πξνζδνζεί ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πήξαλ κέξνο νη θνηηεηέο, πέξα απφ ηελ ρξήζε ζπλεξγαηηθψλ ηερληθψλ, πινπνηήζεθαλ θαη θάπνηεο δπλαηφηεηεο ζην Big Blue Button. Κάηη ηέηνην ήηαλ εθηθηφ θαζψο, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ην Big Blue Button είλαη ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα ην νπνίν κπνξνχκε λα ην ηξνπνπνηήζνπκε φπσο εκείο ζέινπκε Γημιοςπγία Ομάδων Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα δηαρσξίζεη ηνπο ρξήζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπλεδξία ζε νκάδεο, πινπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλφηεηα ηνπ Big Blue Button έλα πξφζζεην module δεκηνπξγίαο νκάδσλ. Σν module απηφ βξίζθεηαη ζηελ δηεπαθή ρξήζε ηνπ Big Blue Button θαη πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ζην δηαρεηξηζηή ηεο ζπλδηάζθεςεο λα δεκηνπξγήζεη νκάδεο απφ ρξήζηεο κεηαθέξνληάο ηνπο ζε έλα λέν πεξηβάιινλ ηνπ Big Blue Button. ηελ Δηθφλα 18 θαίλεηαη πσο γίλεηαη ε ρξήζε ηνπ module απηνχ. Δηθόλα 18: Module δεκηνπξγίαο νκάδσλ Σν module απηφ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν φηαλ θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα ζπλεξγαηηθφ ζελάξην θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαο φπνπ ν 52 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

53 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ δηαρσξηζκφο θαη ε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ πξέπεη λα γίλεη εθείλε ηελ ζηηγκή Γημιοςπγία Γωμαηίων Σςνεπγαζίαρ ηαλ ζέινπκε ηα κέιε κηαο νκάδαο λα ζπλεξγαζηνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην απνθαζίζνπλ απηά, ηφηε απαηηείηαη ε δεκηνπξγία δσκαηίσλ ζπλεξγαζίαο ζην Big Blue Button. Σα δσκάηηα απηά δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά αληίηππα ηνπ Big Blue Button ζηα νπνία έρνπλ πξφζβαζε ζπγθεθξηκέλνη κφλν ρξήζηεο θαη ηα νπνία βξίζθνληαη ζπλερψο ζε ιεηηνπξγία ψζηε λα κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή κηα ζπλδηάζθεςε. Γηα λα δεκηνπξγεζνχλ απηά ηα δσκάηηα πινπνηήζεθε κηα θφξκα, πνπ βαζίδεηαη ζην API ηνπ Big Blue Button, κέζσ ηεο νπνίαο ν θάζε θνηηεηήο κπνξνχζε λα εηζέιζεη ζην δσκάηην ζπλεξγαζίαο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία ζπκκεηείρε. ηελ Δηθφλα 17 θαίλεηαη πσο αθξηβψο είλαη ε θφξκα απηή. Έηζη νη νκάδεο ησλ θνηηεηψλ κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζε αζχγρξνλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, πέξα απφ ηελ ζχγρξνλε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην πξνεγνχκελν module. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 53

54 Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο 6 : Α Π Ο Σ Δ Λ Δ Μ Α Σ Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η

55 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Μεηά ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, νη εθπαηδεπφκελνη απάληεζαλ ζε δχν εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο. Σν πξψην εξσηεκαηνιφγην αθνξνχζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνινγηζηή ηνπο θαη ζηελ ζχλδεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν. Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ ε ζπζρέηηζε πξνβιεκάησλ φπσο ε πνηφηεηα ηνπ ήρνπ, ην αξγφ αλέβαζκα παξνπζηάζεσλ θ.α. κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ ησλ ρξεζηψλ. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ εμήρζεζαλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζπλδένπλ ηηο αξγέο ηαρχηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαζψο θαη παιηέο εθδφζεηο ηνπ Flash κε πξνβιήκαηα θαηά ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαο. Δπίζεο, πξνβιήκαηα κε ερψ πνπ είραλ παξνπζηαζηεί νθείινληαλ ζην φηη δχν ρξήζηεο είραλ παξαιείςεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ headset θαη ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεδξίεο κε ερεία θαη κηθξφθσλν. Σν δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν απάληεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο αθνξνχζε ζηελ ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Big Blue Button. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ ρσξηδφηαλ ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο, ε πξψηε ελφηεηα ζρεηίδνληαλ κε ηελ εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ ζηελ ρξήζε ηειεδηάζθεςεο, ε δεχηεξε ελφηεηα αθνξνχζε ζηελ ρξήζε ηνπ Big Blue Button ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο, ε ηξίηε ελφηεηα αλαθεξφηαλ ζηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα ινγηζκηθά ηειεδηάζθεςεο θαη ε ηέηαξηε ελφηεηα ζηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην Big Blue Button. Σα απνηειέζκαηα απφ απηφ ην εξσηεκαηνιφγην ζρνιηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα κε ρξήζε δηαγξακκάησλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ζηα δηαγξάκκαηα δελ παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο πνπ πήξαλ πνζνζηφ ίζν κε 0%. 6.1 ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπφκελνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεδξίεο είραλ εκπεηξία ζε ηειεδηαζθέςεηο θαη ην γεγνλφο απηφ ηνπο έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ην Big Blue Button θαη βάζεη ζπγθξίζεσλ πνπ έθαλαλ. ηελ Δηθφλα 19 παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζηελ εξψηεζε: «ε πφζεο ζπλεδξίεο ηειεδηάζθεςεο είραηε ζπκκεηάζρεη πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο;». ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 55

56 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ 40,00% 38,50% 35,00% 30,80% 30,00% 25,00% 23,10% 20,00% 15,00% 10,00% 7,70% 5,00% 0,00% Καμία Λιγότερεσ από 5 ςυνεδρίεσ 5-10 ςυνεδρίεσ Πάνω από 20 ςυνεδρίεσ Δηθόλα 19: πκκεηνρή ζε ηειεδηαζθέςεηο Αθφκα έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηηο απαληήζεηο είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο είραλ ζπκκεηάζρεη ζε ηειεδηαζθέςεηο κε ζθνπφ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ εθπφλεζε θάπνηνπ έξγνπ θάηη πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 20. Σν ζηνηρείν απηφ ηνπο έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ηελ ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο. 70,00% 61,50% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 15,40% 15,40% 10,00% 0,00% Επικοινωνία Εκπαιδευτικό ςκοπό Συνεργαςία για την εκπόνηςη ζργου Δηθόλα 20: θνπόο ηειεδηαζθέςεσλ Πεξίπνπ νη κηζνί ρξήζηεο αλ θαη είραλ ζπκκεηάζρεη ζε ζπλεδξίεο ηειεδηάζθεςεο, δελ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ζε απηέο θάπνην ινγηζκηθφ ζαλ ην Big Blue Button θάηη πνπ 56 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

57 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ γίλεηαη εκθαλέο απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ εξψηεζε: «Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη αληίζηνηρν ινγηζκηθφ ηειεδηάζθεςεο κε ην Big Blue Button;» νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα ,00% 53,80% 52,00% 50,00% 48,00% 46,20% 46,00% 44,00% 42,00% Ναι Όχι Δηθόλα 21: Υξήζε αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνύ 6.2 ΥΡΗΗ ΣΟΤ BIG BLUE BUTTON ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε απηή ηελ ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε εκθαλέο πσο ζρεδφλ φιεο νη νκάδεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα δσκάηηα ζπλεξγαζίαο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί γηα απηέο ζην Big Blue Button. ηελ Δηθφλα 22 παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε: «Πφζεο ζπλεδξίεο ηειεδηάζθεςεο (εθηφο απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο) θάλαηε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ καζήκαηνο;». ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 57

58 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ 50,00% 46,20% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 15,40% 15,40% 15,40% 7,70% Καμία 1-3 ςυνεδρίεσ 3-5 ςυνεδρίεσ 6-8 ςυνεδρίεσ Πάνω από 8 ςυνεδρίεσ Δηθόλα 22: Υξήζε δσκαηίσλ ζπλεξγαζίαο Μηα νκάδα θνηηεηψλ επέιεμε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Skype γηα ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο γηαηί φπσο δήισζε αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα κε ηνλ ήρν. 60,00% 53,80% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 15,40% 15,40% 10,00% 7,70% 7,70% 0,00% Μάλλον πολφ Ουδζτεροσ Μάλλον λίγο Λίγο Καθόλου Δηθόλα 23: «Η πινπνίεζε ηνπ ζπλεξγαηηθνύ ζελαξίνπ ζην ΒΒΒ κε βνήζεζε λα ζπλεξγαζηώ κε ηελ νκάδα κνπ κε κεγαιύηεξε επθνιία ζε ζρέζε κε ηελ ζπκβαηηθή κέζνδν» Παξά ηελ ζεηηθή αληηκεηψπηζε πνπ είραλ νη ρξήζηεο απέλαληη ζην Big Blue Button, νη απαληήζεηο ηνπο έδεημαλ πσο ε ζπκβαηηθή κέζνδνο ζπλεξγαζίαο (ζπλαληήζεηο 58 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

59 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ πξφζσπν κε πξφζσπν) είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 23. Παξφιαπηα ην γεγνλφο απηφ δελ είλαη απνζαξξπληηθφ θαζψο ζθνπφο ήηαλ λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πιαηθνξκψλ ηειεδηάζθεςεο ζηελ εμ απνζηάζεσο ζπλεξγαζία θαη φρη λα βξεζεί κηα πιαηθφξκα πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηηο πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλαληήζεηο. 6.3 ΣΑΗ ΑΠΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζρεηηθά κε ηα ινγηζκηθά ηειεδηάζθεςεο ήηαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθέο. Οη πεξηζζφηεξνη δήισζαλ πσο ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηέηνηα ινγηζκηθά ηφζν γηα λα παξαθνινπζήζνπλ δηαιέμεηο φζν θαη γηα λα ζπλεξγαζηνχλ κε ζπκθνηηεηέο ηνπο. Δπίζεο, ζηελ ππνζεηηθή εξψηεζε «Αλ ήζαζηαλ εθπαηδεπηηθνί, ζα ήζαζηαλ πξφζπκνη λα ρξεζηκνπνηήζεηε θάπνην ινγηζκηθφ ηειεδηάζθεςεο γηα ηελ δηεμαγσγή online δηαιέμεσλ ζηνπο καζεηέο ζαο;» ην 77% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε ζεηηθά, ελψ ζηελ εξψηεζε «Αλ ήζαζηαλ εθπαηδεπηηθνί, ζα ήζαζηαλ πξφζπκνη λα ρξεζηκνπνηήζεηε θάπνην ινγηζκηθφ ηειεδηάζθεςεο γηα ηελ δηεμαγσγή online ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο ζαο;» ην 92.4% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ζεηηθφ. 6.4 ΣΑΗ ΑΠΔΝΑΝΣΙ ΣΟ BIG BLUE BUTTON πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, νη ρξήζηεο θξάηεζαλ ηδηαίηεξα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην Big Blue Button θαη ην ζεψξεζαλ ηθαλφ λα ππνζηεξίμεη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θάηη πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ εξψηεζε: «Καηά ηελ γλψκε ζαο, ην Big Blue Button είλαη ηθαλφ λα ππνζηεξίμεη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο;», ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 92,30% Ναι Όχι 7,70% Δηθόλα 24: Big Blue Button θαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 59

60 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Με ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ Big Blue Button, ηέζεθε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ην εξψηεκα: «Απφ ηα ππάξρνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Big Blue Button πνην ζεσξείηε σο ην πην ζεκαληηθφ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ;» έηζη ψζηε λα δνζεί κεγαιχηεξε βάζε ζηε ιεηηνπξγία πνπ ζεσξείηε ζεκαληηθφηεξε. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 25 θαη πξνθχπηεη φηη ε ζπλνκηιία κε ήρν θαη ε δηακνίξαζε εθαξκνγψλ είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ζε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ Δηθφλα 25 δελ παξνπζηάδνληαη πνζνζηά αιιά ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο επηινγέο ησλ ρξεζηψλ θαζψο ζε απηή ηελ εξψηεζε δελ επέιεγαλ κηα απάληεζε αιιά έβαδαλ ηηο απαληήζεηο ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο Συνομιλία με ήχο Διαμοίραςη εφαρμογών Text chat Συνομιλία με βίντεο Δηθόλα 25: Σν ζεκαληηθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Big Blue Button γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο Η επφκελε εξψηεζε ζε απηή ηελ ελφηεηα αθνξνχζε ηελ θφξκα πνπ πινπνηήζεθε γηα ηελ είζνδν ζε ζπγθεθξηκέλα δσκάηηα ζην Big Blue Button, ηα νπνία είραλ δεκηνπξγεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Η εξψηεζε ήηαλ ε παξαθάησ: «Η ηζηνζειίδα επηινγήο ζπλεδξίαο ζην Big Blue Button πηζηεχεηε πσο είλαη ρξήζηκε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζπλεδξηψλ;». ινη νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ θαηαθαηηθά ζεσξψληαο ρξήζηκε απηή ηελ δπλαηφηεηα ζηελ πξνζπάζεηα λα πξνγξακκαηηζηνχλ ζπλεδξίεο. Η πνηφηεηα ηνπ ήρνπ ήηαλ έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηνπο ρξήζηεο θαζψο αξθεηνί απφ απηνχο είραλ πξνβιήκαηα. ηελ Δηθφλα 26 παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ηνπο ζηελ εξψηεζε: «Η πνηφηεηα ηνπ ήρνπ ζηελ ζπλεδξία ηειεδηάζθεςεο πφζν ηθαλνπνηεηηθή ήηαλ;» θαη γίλεηαη εκθαλέο πσο ην Big Blue Button ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ βειηίσζε φζνλ αθνξά ζηελ ζπλνκηιία κε ήρν. 60 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

61 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 35,00% 30,00% 30,80% 30,80% 25,00% 20,00% 15,00% 15,40% 15,40% 10,00% 7,70% 5,00% 0,00% Μάλλον πολφ Μζτρια Μάλλον λίγο Λίγο Καθόλου Δηθόλα 26: «Πόζν ηθαλνπνηεηηθή ήηαλ ε πνηόηεηα ηνπ ήρνπ;» Αληίζηνηρε εξψηεζε γηα ηνλ ήρν έγηλε θαη γηα ην βίληεν φπνπ εθεί νη απαληήζεηο έδεημαλ κηα ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ βίληεν. ηελ Δηθφλα 27 θαίλνληαη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ. 35,00% 30,00% 30,80% 30,80% 25,00% 23,10% 20,00% 15,00% 10,00% 7,70% 7,70% 5,00% 0,00% Πολφ Μάλλον πολφ Μζτρια Μάλλον λίγο Λίγο Δηθόλα 27: «Πόζν ηθαλνπνηεηηθή ήηαλ ε πνηόηεηα ηνπ βίληεν;» Δπεηδή ην βίληεν εκθαληδφηαλ ζε μερσξηζηφ παξάζπξν, έγηλαλ δχν εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο θαη ηελ χπαξμε θάπνησλ παξαζχξσλ. Η πξψηε εξψηεζε ήηαλ ε: «Θα ζέιαηε ηα παξάζπξα ηνπ βίληεν ησλ άιισλ ρξεζηψλ λα εκθαλίδνληαη ζε κηθξφηεξν κέγεζνο γηα ιφγνπο δηάηαμεο;» θαη ε δεχηεξε ήηαλ ε: «Θα πξνηηκνχζαηε λα ΜΗΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 61

62 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ είλαη εκθαλέο ζε εζάο ην δηθφ ζαο παξάζπξν γηα βίληεν;». Οη απαληήζεηο θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 28 θαη Δηθφλα 29 αληίζηνηρα. 80,00% 76,90% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 23,10% 20,00% 10,00% 0,00% Ναι Όχι Δηθόλα 28: Παξάζπξα βίληεν ησλ άιισλ ρξεζηώλ ζε κηθξόηεξν κέγεζνο 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Ναι 7,70% 92,30% Όχι Δηθόλα 29: Απόθξπςε παξαζύξνπ βίληεν ην πεξηβάιινλ ηνπ Big Blue Button ππάξρνπλ αξθεηά εηθνλίδηα ηα νπνία ηαπηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Γηα παξάδεηγκα ππάξρεη θνπκπί headset ην νπνίν ελεξγνπνηεί ηελ ζπλνκηιία κε ήρν θαζψο θαη άιια παξφκνηα θνπκπηά. Οη ρξήζηεο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε: «Η ρξήζε ησλ εηθνληδίσλ, ησλ θνπκπηψλ θαη ησλ 62 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε Πξνεγκέλα πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ πλεξγαηηθά πζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Αζθαιήο δηακνηξαζκόο πόξσλ κε εμαζθάιηζε αλσλπκίαο πξόζβαζεο ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σκήκα Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Δι Υφκζη Διέλε(ΜΔ0670) ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Ρεηάιεο πκεψλ Σξηκειήο Δπηηξνπή Ρεηάιεο.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ.

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ. 54124 Θεζζαινλίθε, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίζμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Πενηεπόμεκα 1. Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην ζηαζεξφ δίθηπν απφ ηα WiFi Hotspots Απφ ην δίθηπν Κηλεηήο Σειεθσλίαο 2. Φηινμελία Ιζηνζειίδσλ 3. Φηινμελία

Διαβάστε περισσότερα

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631)

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Πηστιακή Εργαζία Τίηλος: Ανάπτυξη ιςτοςελίδασ online εξυπηρζτηςησ ςυνεργειϊν επιςκευϊν Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Επιβλζπων καθηγητήσ: Ι. Γ. Αγγειόπνπινο, MSc., PhD. Καζ. ΣΔΙ Πεηξαηά Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» (Technologies and Methods for Developing e-courses)

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security

University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security Supervisor: Dr. Konstantinos Labrinoudakis, Ass. Professor Course Student: Nikolaos Yfantopoulos, MTE/0932

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο «Ανίτνεσση Δικτύων Υπό Κακόβοσλο Έλεγτο Κάνοντας Φρήση Της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΡΟΩΝ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ (REAL TIME STREAMING VIDEO).

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΡΟΩΝ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ (REAL TIME STREAMING VIDEO). ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΡΟΩΝ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ (REAL TIME

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σμήμα Ψηφιακών υςτημάτων Κατεύθυνςη «Δικτυοκεντρικά υςτήματα» Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ Λαμπρόπουλος Μιχάλης Επιβλέπων Καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή

Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή Η Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάζηεθε ελψπηνλ ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε Μεξηθή Δθπιήξσζε ησλ Απαηηήζεσλ γηα ην Γίπισκα ηνπ Μεραληθνχ Πιεξνθνξηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η επνρή ηνπ Υπνινγηζηηθνύ Νέθνπο (Cloud Computing)

Η επνρή ηνπ Υπνινγηζηηθνύ Νέθνπο (Cloud Computing) Κεθάιαην 3 Η επνρή ηνπ Υπνινγηζηηθνύ Νέθνπο (Cloud Computing) 3.1 Εηζαγσγή Θα ππάξμνπλ πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο (Cloud Computing) ζα αιιάμεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ νηθνλνκία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning)

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γνχλα Διέλε ΑΜ:1505 Λχθα Εσή ΑΜ:1522 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μπαινπθηζήο Αλαζηάζηνο έξξαη, 2015 Υπεύθυνη Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ Ενόηηηα: Υποενόηηηα: Ubuntu Linux Τ1. Ση είλαη ην Linux θαη ην Ubuntu πξνυπνζέζεηο θαη εγθαηάζηαζε ύνηομη Περιγραθή Θα θάλνπκε γεληθφηεξε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Linux. Πψο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα