Γ Ι Π Λ Χ Μ ΑΣ Ι Κ Η Δ Ρ ΓΑ Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ Ι Π Λ Χ Μ ΑΣ Ι Κ Η Δ Ρ ΓΑ Ι Α"

Transcript

1 Α Ρ Ι Σ Ο Σ Δ Λ Δ Ι Ο Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ Ι Π Λ Χ Μ ΑΣ Ι Κ Η Δ Ρ ΓΑ Ι Α «ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ» (Configuring a teleconference platform for supporting collaborative learning scripts) «ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ» ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θξαζύβνπινο Σζηάηζνο, Λέθηνξαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζην πιαίζην ηεο κεξηθήο εθπιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο ζηελ Πιεξνθνξηθή κε εμεηδίθεπζε ζηε Καηεχζπλζε «Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε» ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2011

2 Η ΣΡΙΜΔΛΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ <ΘΡΑΤΒΟΤΛΟ ΣΙΑΣΟ>, Λέθηνξαο <ΣΑΤΡΟ ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΗ>, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο <ΝΙΚΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ>, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Η έγθξηζε ηεο Γηπισκαηηθήο απηήο Δξγαζίαο απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο δελ ππνδειψλεη ηελ απνδνρή ησλ γλσκψλ ηνπ ζπγγξαθέα. (Νφκνο 5343/32, άξζξν 202, παξ. 2)

3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εμεηάδεηαη θαηά πφζν είλαη εθηθηφ λα εθαξκφζνπκε ζπλεξγαηηθά ζελάξηα κάζεζεο ρξεζηκνπνηψληαο πιαηθφξκεο ηειεδηάζθεςεο. Η ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία έρεη ζεκαληηθά νθέιε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε ηειεδηάζθεςε είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα κάζεζε απφ απφζηαζε. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε λα αμηνινγεζεί πφζν απνηειεζκαηηθφο ζα είλαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε έξεπλα επηιέρζεθε κηα πιαηθφξκα ηειεδηάζθεςεο ζηελ νπνία έγηλε εθαξκνγή ελφο πξσηφηππνπ ζπλεξγαηηθνχ ζελαξίνπ, ην νπνίν ήηαλ βαζηζκέλν ζε ζπλεξγαηηθέο ηερληθέο κάζεζεο ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο έγηλαλ παξακεηξνπνηήζεηο ζηελ πιαηθφξκα ηειεδηάζθεςεο κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Οη παξακεηξνπνηήζεηο απηέο αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο νκάδσλ εθπαηδεπφκελσλ. Οη νκάδεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζπλεξγάζηεθαλ ζχγρξνλα, φπσο πξνέβιεπε θαη ην ζπλεξγαηηθφ ζελάξην, κέζα ζε εηδηθά δσκάηηα ζπλεξγαζίαο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζηελ πιαηθφξκα ηειεδηάζθεςεο. Η ζπλεξγαζία ηνπο αθνξνχζε ζηε δεκηνπξγία θνηλψλ παξαδνηέσλ θαη έιαβε ρψξα ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ παξαδνηέσλ φζν θαη θαηά ηελ παξνπζίαζή ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ έγηλε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δξαζηεξηφηεηα έδσζαλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ εθαξκνγή ζπλεξγαηηθψλ ζελαξίσλ κάζεζεο ζε πιαηθφξκεο ηειεδηάζθεςεο. Δπίζεο, έγηλαλ εκθαλείο νη ειιείςεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πιαηθφξκα πνπ επηιέρζεθε αθήλνληαο έηζη πξφζθνξν έδαθνο γηα πεξαηηέξσ βειηίσζή ηεο. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ III

4 ABSTRACT A B S T R A C T In this work, we examine whether it is feasible to implement collaborative learning scenarios using teleconferencing platforms. Collaborative learning in the literature has significant benefits in education and videoconferencing is an effective tool for distance learning. This created the need to assess how effective it will be a combination of them. In order to carry out this research we selected a platform for teleconferencing in which we applied an original collaborative script, which was based on collaborative learning techniques of traditional teaching. For the implementation of this activity we customized the teleconference platform with the goal to facilitate collaboration among learners. The configurations are focused on the possibility of creating groups of learners. The groups of students worked together synchronously as it was planned by the collaborative scenario, in special collaboration rooms which had been created in the teleconferencing platform. The collaboration involved the creation of joint deliverables and took place both during the creation of deliverables and in their presentation. The results of the assessment that was made by the students who participated in the activity provided important data for the application of collaborative learning scenarios in teleconferencing platforms. Also, there were obvious shortcomings and problems specific to the platform that was chosen, leaving fertile ground for further improvement. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ IV

5 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Δ Τ Υ Α Ρ Ι Σ Ι Δ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θ. Τζηάηζν Θξαζύβνπιν Κσλζηαληίλν, Λέθηνξα ηνπ Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ, ηόζν γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημε ζηελ αλάζεζε απηήο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ζηελ ζπλερή, ακέξηζηε θαη άςνγε ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπόλεζήο ηεο. Επίζεο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ θνηλόηεηα ηνπ Big Blue Button ε νπνία κε βνήζεζε θάζε θνξά πνπ ην ρξεηάζηεθα θαη κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηώ άςνγα καδί ηεο. 30/1/2011 Απόζηνινο Μαπξίδεο ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ V

6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΠΔΡΙΛΗΦΗ... III ABSTRACT... IV ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ... V ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ... VI ΛΙΣΑ ΥΗΜΑΣΧΝ... IX ΛΙΣΑ ΠΙΝΑΚΧΝ... X ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ...11 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΔ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑΜΟΙΡΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ POWERPOINT ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΈΝΓΔΙΞΗ ΠΑΡΟΤΙΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΗΓΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΝΟΜΙΛΙΑ ΜΔ ΉΥΟ ΤΝΟΜΙΛΙΑ ΜΔ ΒΙΝΣΔΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗ ΤΝΔΓΡΙΑ...20 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ DIMDIM ΔΤΚΟΛΙΑ ΥΡΗΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ AΞΙΟΠΙΣΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ILINC ΔΤΚΟΛΙΑ XΡΗΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ AΞΙΟΠΙΣΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ELLUMINATE LIVE...25 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ VI

7 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΚΟΛΙΑ XΡΗΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ AΞΙΟΠΙΣΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ WEBEX ΔΤΚΟΛΙΑ ΥΡΗΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ AΞΙΟΠΙΣΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ WIZIQ ΔΤΚΟΛΙΑ ΥΡΗΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ AΞΙΟΠΙΣΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ADOBE CONNECT PRO ΔΤΚΟΛΙΑ ΥΡΗΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ BIG BLUE BUTTON ΔΤΚΟΛΙΑ ΥΡΗΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ AΞΙΟΠΙΣΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΧΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ...34 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ BIG BLUE BUTTON ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ...44 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΜΑΘΗΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ JIGSAW ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ FISHBOWL ΦΑΔΙ ΔΝΑΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΑΗ 1 Η ΔΞΟΙΚΔΙΧΗ ΦΑΗ 2 Η ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΦΑΗ 3 Η ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΑΓΧΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΓΧΜΑΣΙΧΝ ΤΝΔΡΓΑΙΑ...53 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ...54 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ VII

8 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ 6.1 ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ BIG BLUE BUTTON ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΑΗ ΑΠΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΣΑΗ ΑΠΔΝΑΝΣΙ ΣΟ BIG BLUE BUTTON...59 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΈΡΔΤΝΑ...64 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I: ΑΝΑΦΟΡΔ...66 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II: ΑΚΡΧΝΤΜΑ...69 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III: ΓΛΧΑΡΙΟ...71 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ...73 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΣΗΜΑΣΟ...84 VIII ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

9 ΛΙΣΑ ΥΗΜΑΣΧΝ Λ Ι ΣΑ Υ Η Μ ΑΣ Χ Ν ΔΙΚΟΝΑ 1. Α)ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΔΝΟ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΤ, Β) ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΠΟΛΛΧΝ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΤ ΔΙΚΟΝΑ 2: ΔΙΚΟΝΙΓΙΑ ΓΗΛΧΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ WINDOWS LIVE MESSENGER ΔΙΚΟΝΑ 3: ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ DIMDIM ΔΙΚΟΝΑ 4: ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ILINC ΔΙΚΟΝΑ 5: ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ELLUMINATE LIVE ΔΙΚΟΝΑ 6: ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ WEBEX ΔΙΚΟΝΑ 7: ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ WIZIQ ΔΙΚΟΝΑ 8: ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ADOBE CONNECT PRO ΔΙΚΟΝΑ 9: ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ BIG BLUE BUTTON ΔΙΚΟΝΑ 10: ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑ ΣΟ BIG BLUE BUTTON ΔΙΚΟΝΑ 11: Η ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΤ BIG BLUE BUTTON ΔΙΚΟΝΑ 12: Η ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ JIGSAW ΔΙΚΟΝΑ 13: Η ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ FISHBOWL ΔΙΚΟΝΑ 14: ΟΙ ΦΑΔΙ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΚΟΝΑ 15: ΟΜΑΓΔ JIGSAW ΔΙΚΟΝΑ 16: ΟΜΑΓΔ ΔΙΓΙΚΧΝ ΔΙΚΟΝΑ 17: ΔΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟ BIG BLUE BUTTON ΔΙΚΟΝΑ 18: MODULE ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΑΓΧΝ ΔΙΚΟΝΑ 19: ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΔΙ ΔΙΚΟΝΑ 20: ΚΟΠΟ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΔΧΝ ΔΙΚΟΝΑ 21: ΥΡΗΗ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΙΚΟΝΑ 22: ΥΡΗΗ ΓΧΜΑΣΙΧΝ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΙΚΟΝΑ 23: «Η ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ ΣΟ ΒΒΒ ΜΔ ΒΟΗΘΗΔ ΝΑ ΤΝΔΡΓΑΣΧ ΜΔ ΣΗΝ ΟΜΑΓΑ ΜΟΤ ΜΔ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΗ ΔΤΚΟΛΙΑ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟ» ΔΙΚΟΝΑ 24: BIG BLUE BUTTON ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΙΚΟΝΑ 25: ΣΟ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΣΟΤ BIG BLUE BUTTON ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΗ ΣΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΙΚΟΝΑ 26: «ΠΟΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΗΣΑΝ Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΗΥΟΤ;» ΔΙΚΟΝΑ 27: «ΠΟΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΗΣΑΝ Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΒΙΝΣΔΟ;» ΔΙΚΟΝΑ 28: ΠΑΡΑΘΤΡΑ ΒΙΝΣΔΟ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΥΡΗΣΧΝ Δ ΜΙΚΡΟΣΔΡΟ ΜΔΓΔΘΟ ΔΙΚΟΝΑ 29: ΑΠΟΚΡΤΦΗ ΠΑΡΑΘΤΡΟΤ ΒΙΝΣΔΟ ΔΙΚΟΝΑ 30: ΠΡΟΦΑΝΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΚΟΤΜΠΙΧΝ ΣΟ BIG BLUE BUTTON ΔΙΚΟΝΑ 31: «ΔΚΣΙΜΗΣΔ ΚΑΣΑ ΠΟΟ Η ΓΙΔΠΑΦΗ ΥΡΗΣΗ ΣΟΤ BIG BLUE BUTTON ΔΙΝΑΙ:» ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ IX

10 ΛΙΣΑ ΠΙΝΑΚΧΝ Λ Ι ΣΑ Π Ι Ν Α Κ Χ Ν ΠΙΝΑΚΑ 1: ΤΓΚΡΙΗ ΣΧΝ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ΠΙΝΑΚΑ 2: ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΙΝΑΚΑ 3: ΔΛΑΥΙΣΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ X

11 Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο 1 : Δ Ι Α Γ Χ Γ Η

12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ ΔΙΑΓΧΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εθαξκνγή ζπλεξγαηηθψλ ζελαξίσλ κάζεζεο ζε πιαηθφξκεο ηειεδηάζθεςεο κέζα απφ παξακεηξνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπο. Η εξγαζία μεθηλά παξνπζηάδνληαο ζηνηρεία γηα ηελ δηαδηθηπαθή ζπλδηάζθεςε θαη θαηαιήγεη ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη ζηελ κειινληηθή έξεπλα πνπ πξέπεη λα γίλεη. Η εξγαζία δνκείηαη ζε θεθάιαηα σο εμήο: ην Κεθάιαην 2, παξνπζηάδεηαη βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πάλσ ζηελ δηαδηθηπαθή ζπλδηάζθεςε, πνπ ζεσξείηαη πην αθξηβήο φξνο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ηειεδηάζθεςεο ζήκεξα, θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πιαηθφξκεο δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο θαη ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηνπλ. ην Κεθάιαην 3, γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ ζχγρξνλσλ πιαηθνξκψλ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο θαη αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζέηνπλ ζε άμνλεο φπσο ε επθνιία ρξήζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία ηνπο θαη ε ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξνπλ. ην Κεθάιαην 4, αλαιχνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθε ην Big Blue Button γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε απηφ. ην Κεθάιαην 5, παξνπζηάδεηαη ην ζελάξην αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ δξαζηεξηφηεηα. πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη νη ζπλεξγαηηθέο ηερληθέο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ζελάξην, νη θάζεηο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ην ζελάξην θαη ε παξακεηξνπνίεζε πνπ έγηλε ζην Big Blue Button. ην Κεθάιαην 6, γίλεηαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ απάληεζαλ νη εθπαηδεπφκελνη πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ δξαζηεξηφηεηα. ην Κεθάιαην 7, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή ηελ εξγαζία θαη επίζεο θαζνξίδεηαη θαη ε κειινληηθή έξεπλα πνπ ζα αθνινπζήζεη. ην Παξάξηεκα I παξνπζηάδνληαη αιθαβεηηθά ε βηβιηνγξαθία θαη νη δηθηπαθνί ηφπνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εξγαζία. ην Παξάξηεκα IΙ παξνπζηάδνληαη ηα αθξσλχκηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηελ εξγαζία γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε. ην Παξάξηεκα IIΙ παξνπζηάδεηαη ην γισζζάξην μεληθψλ φξσλ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηελ εξγαζία γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε. ην Παξάξηεκα IV παξνπζηάδνληαη ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ απάληεζαλ νη εθπαηδεπφκελνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δξαζηεξηφηεηα. ην Παξάξηεκα V παξνπζηάδνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο γηα ηνλ εμππεξεηεηή ηνπ Big Blue Button θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν εγθαηαζηάζεθε ν εμππεξεηεηήο ηνπ Big Blue Button γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 12

13 Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο 2 : Γ Ι Α Γ Ι Κ Σ ΤΑ Κ Η Τ Ν Γ Ι Α Κ Δ Φ Η

14 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ Η δηαδηθηπαθή ζπλδηάζθεςε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε online ζπλαληήζεσλ, εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δηαιέμεσλ θαη παξνπζηάζεσλ. ε κηα δηαδηθηπαθή ζπλδηάζθεςε ν θάζε ζπκκεηέρνληαο βξίζθεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη ζπλδέεηαη κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ δηαδηθηχνπ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ πνπ εγθαζίζηαηαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα είηε κε ηε ρξήζε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πξφζβαζε ζηελ ζπλάληεζε αθνινπζψληαο θάπνηνλ ζχλδεζκν πνπ ηνπο αλαθνηλψλεηαη. Η ζπλδηάζθεςε κπνξεί λα έρεη ζπλεξγαηηθή κνξθή θαη λα πεξηιακβάλεη ςεθνθνξία, εξσηήζεηο θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε νκάδεο αιιά θαη γεληθφηεξα ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη εθπαηδεπφκελσλ. Οη φξνη δηαδηθηπαθή ζπλδηάζθεςε θαη ηειεδηάζθεςε ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ βηβιηνγξαθία γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ ίδηα δηαδηθαζία. 2.1 ΠΛΑΣΦΟΡΜΔ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ Οη πιαηθφξκεο δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο είλαη ινγηζκηθά πνπ επηηξέπνπλ ηνπο ρξήζηεο λα ζπλαληηνχληαη ζε έλα online πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ Internet. Σν ινγηζκηθφ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν θαηεγνξίεο. Η πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο πιαηθφξκεο πνπ παξέρνπλ κφλν ήρν θαη βίληεν γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ θαη επηηξέπνπλ ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο ζπλδηάζθεςεο λα πινπνηήζεη εχθνια κηα ζπλεδξία. ηελ δεχηεξε θαηεγνξία, ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο, παξέρνληαη δπλαηφηεηεο γηα δηακνίξαζε αξρείσλ θαη εγγξάθσλ, δηακνίξαζε νζφλεο, ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία θαη άιιεο ειεθηξνληθέο θφξκεο επηθνηλσλίαο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ δηακνίξαζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αληηγξαθή δεδνκέλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο. ε αληίζεζε κε ηεο εθαξκνγέο βίληεν-δηάζθεςεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ πξφζσπν κε πξφζσπν ζπκκεηνρή, νη πιαηθφξκεο δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο επηηξέπνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ online ζπλαληήζεηο νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ επηθνηλσλία κε ήρν θαη εηθφλα θαη δηακνίξαζε εθαξκνγψλ (π.ρ. δηακνηξαδφκελνο καπξνπίλαθαο, δηακνίξαζε νζφλεο θ.α.). Η δηαδηθηπαθή ζπλδηάζθεςε ρξεζηκνπνηεί ηελ επξεία θαη πην απνηειεζκαηηθή ππνδνκή ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ κεηαθνξά ζχλζεησλ δεδνκέλσλ ζε απφζηαζε. Πξνζθέξεη ηα κέζα γηα ηελ κεηαθνξά εηθφλσλ βίληεν πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη γηα ηελ δηακνίξαζε ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ή ζπγθεθξηκέλσλ παξαζχξσλ. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν είδε δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο. Σν πξψην έρεη ηελ ηνπνινγία έλαο πξνο πνιινχο, ελψ ην δεχηεξν ηελ ηνπνινγία πνιινί πξνο πνιινχο (Δηθφλα 1). ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 14

15 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ α) β) Δηθόλα 1. α) Σειεδηάζθεςε ελόο πξνο πνιινύο, β) Σειεδηάζθεςε πνιιώλ πξνο πνιινύο Σππηθά ηα εξγαιεία δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ζρεδηάδνληαη ζαλ εξγαιεία κηαο θαηεχζπλζεο, δειαδή έλαο ζπκκεηέρνληαο ζηέιλεη πιεξνθνξία ζε πνιιαπινχο πξννξηζκνχο (ν νκηιεηήο ζην θνηλφ). Τπάξρνπλ φκσο θαη πνιιά εξγαιεία δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ηα νπνία πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο πνιιαπιψλ θαηεπζχλζεσλ φπσο ε ςεθνθνξία, ην chat, ε άκεζε αληαιιαγή κελπκάησλ, καπξνπίλαθεο, δηακνίξαζε νζφλεο ηφζν ηνπ νκηιεηή φζν θαη ησλ αθξναηψλ θ.α. Σα ζπζηήκαηα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ηνπνινγίαο πνιινί πξνο πνιινχο νλνκάδνληαη απφ ηνλ Collins [7] σο ζπζηήκαηα «δηαδηθηπαθήο ζπλεξγαζίαο», δεκηνπξγψληαο έηζη ζπζρέηηζε κε ηα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο ηεο Απφθαζεο Οκάδαο (ΤΑΟ). Σα ζπζηήκαηα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο είλαη θαηάιιεια γηα ζπλαληήζεηο νκάδσλ νη νπνίεο ζθνπεχνπλ λα θάλνπλ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, παξνπζηάζεηο πξντφλησλ, δνθηκέο ινγηζκηθψλ, δηακνίξαζε δεδνκέλσλ ή γξήγνξε ςεθνθνξία. Σα ΤΑΟ ζπλδπάδνπλ έλαλ παξάδεηγκα επηθνηλσλίαο πνιιψλ πξνο πνιινχο κε έλαλ ξφιν ππνβνήζεζεο ηχπνπ έλαο πξνο πνιινχο. Σα ζπζηήκαηα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο επηθεληξψλνληαη ζηηο παξνπζηάζεηο ελψ ηα ΤΑΟ επηθεληξψλνληαη ζηηο ζπλαληήζεηο. Σα ΤΑΟ ππνζηεξίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ε αλάιπζε, ε αμηνιφγεζε, ε θαηεγνξηνπνίεζε, ε νκαδνπνίεζε, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ν ζρεδηαζκφο ζηξαηεγηθψλ θ.α. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ηχπνη ζπλεξγαηηθήο εξγαζίαο, έηζη φπσο θαζνξίζηεθαλ ην 1988 απφ ηνλ Johansen [8]: α) ίδηνο ρξφλνο ίδηνο ηφπνο, β) ίδηνο ρξφλνο δηαθνξεηηθφο ηφπνο, γ) δηαθνξεηηθφο ρξφλνο ίδηνο ηφπνο, δ) δηαθνξεηηθφο ρξφλνο δηαθνξεηηθφο ηφπνο. Οη πιαηθφξκεο δηαδηθηπαθήο ζπλεξγαζίαο ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ην πιαίζην ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηφπνπ άζρεηα αλ έρνπκε ηαπηφρξνλεο ή φρη ζπλαληήζεηο. Ο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ησλ ζπζηεκάησλ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο είλαη λα βνεζνχλ ρξήζηεο λα επηηχρνπλ απφ απφζηαζε αλάινγα ή θαη πςειφηεξα επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο φπσο θαη ζηηο πξφζσπν-κε-πξφζσπν ζπλεδξηάζεηο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη παξαηεξεζεί κηα αμηνζεκείσηε ζεηξά εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ζπζηεκάησλ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πίζσ απφ απηφ, φπσο ε κεγάιε αχμεζε ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ, ε νινέλα απμαλφκελε αλεζπρία γηα ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλαξίσλ θαηάξηηζεο θαη ηέινο νη ζπλερηδφκελεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 15

16 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο βηνκεραλίαο γηα ηελ παξνρή ζηνπο ρξήζηεο θαιχηεξσλ εκπεηξηψλ φζνλ αθνξά ηελ ζπλεξγαζία. Πνιπάξηζκα εκπνξηθά ζπζηήκαηα έρνπλ εκθαληζηεί ζηελ αγνξά, απμάλνληαο ηελ απφδνζε θαη κεηψλνληαο ην θφζηνο. Ο πιεζπζκφο ησλ ρξεζηψλ ζπζηεκάησλ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο έρεη θηάζεη ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα. χκθσλα κε ηνπο Frost & Sullivan [3], ε αγνξά ηεο δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο αλήιζε ζε 472,1 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2003, θαη αλακέλεηαη λα θζάζεη ηα 3,02 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα κέρξη ην Μεηαμχ φισλ ησλ εξγαιείσλ ζπλδηάζθεςεο, π.ρ., ήρνπ, βίληεν θαη δηαδηθηχνπ, ε δηαδηθηπαθή ζπλδηάζθεςε απμάλεηαη κε ηνλ ηαρχηεξν ξπζκφ. 2.2 ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηνπλ ηα ζπζηήκαηα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο δελ είλαη ίδηα ζε θαζέλα απφ απηά. Γελ ππάξρεη θάπνην πξφηππν πνπ λα νξίδεη πνηεο δπλαηφηεηεο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά αιιά κέζα απφ έξεπλεο θαη εθηεηακέλε ρξήζε έρνπλ πξνθχςεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο απαξαίηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε κηα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο Γιαμοίπαζη Δθαπμογών Η δηακνίξαζε εθαξκνγψλ είλαη έλαο πνιχ ηζρπξφο θαη εμαηξεηηθά απιφο ηξφπνο γηα θαηαλεκεκέλε ζπλεξγαζία. Παξά ην γεγνλφο φηη ππήξμε θάπνηα ζρεηηθή έξεπλα ζε πξνεγκέλα ζπζηήκαηα δηαθαλνχο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. [2]), φια ηα εκπνξηθά πξντφληα πηνζεηνχλ ηελ ζπγθεληξσηηθή αξρηηεθηνληθή: κηα εθαξκνγή «ηξέρεη» ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε πνπ ζέιεη λα θάλεη δηακνίξαζε, ε είζνδνο ησλ απνκαθξπζκέλσλ ρξεζηψλ ζπλδέεηαη θαη ηξνθνδνηείηαη απφ απηή ηελ εθαξκνγή θαη ε ηνπηθή έμνδνο γξαθηθψλ ηνπ αξρηθνχ ρξήζηε κεηαδίδεη ηα δεδνκέλα γηα ηελ πξνβνιή ζηνπο απνκαθξπζκέλνπο ππνινγηζηέο. Απηή ε αξρηηεθηνληθή είλαη απιή θαη έηζη απνθεχγνληαη ηα γεληθά έμνδα θαη ηα ζέκαηα πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ ζε απνκαθξπζκέλνπο ππνινγηζηέο. Παξφιαπηα, αθφκε θαη κε απηή ηελ απιή ξχζκηζε, ππάξρνπλ πνιιά ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Σν πξψην πξφβιεκα είλαη, πψο λα παξνπζηαζηεί θαζαξφηεξε θαη πην επθξηλήο πξνζνκνίσζε νζφλεο ζηνπο απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο. Σα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ζηέιλνπλ πεξηνδηθέο ελεκεξψζεηο γηα ηηο αιιαγέο ζηελ έμνδν γξαθηθψλ κηαο εθαξκνγήο ή νιφθιεξεο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο, έηζη ε ζπρλφηεηα ελεκέξσζεο πεξηνξίδεηαη απφ ην δηαζέζηκν εχξνο δψλεο θαη ηελ επεμεξγαζηηθή ηζρχ. Οπζηαζηηθά απηφ κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί σο ην πξφβιεκα ηνπ πψο λα κεηαδψζεηο απνηειεζκαηηθά κηα αθνινπζία απφ ζπζρεηηδφκελεο εηθφλεο. Αλ θαη ε εθαξκνγή κηαο πιήξεο ζνπίηαο θσδηθνπνίεζεο/ απνθσδηθνπνίεζεο βίληεν κπνξεί λα είλαη πνιχ δαπαλεξή, νξηζκέλεο ηδέεο πίζσ απφ ηε ζπκπίεζε βίληεν [6] κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε πξνέιεπζε ησλ αιιαγψλ ηεο εμφδνπ ηεο νζφλεο είλαη γλσζηή, ηφηε ε πξνεγκέλε βειηηζηνπνίεζε είλαη δπλαηφ: φηαλ ε κεηαβνιή ζηελ έμνδν ηεο νζφλεο πξνθαιείηαη απφ ην ζχξζηκν ελφο παξάζπξνπ πνπ βξίζθεηαη ζην πξνζθήλην, ηφηε νη ελεκεξψζεηο ηεο νζφλεο κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ κε δηαλχζκαηα θίλεζεο ηα νπνία ζα δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε θίλεζεο θαη ηελ απφζηαζε απφ ην παξάζπξν πνπ βξίζθεηαη ζην πξνζθήλην αληί γηα ηελ απνζηνιή ησλ πξαγκαηηθψλ εηθνλνζηνηρείσλ ηνπ θηλνχκελνπ παξαζχξνπ. 16 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

17 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ Μηα άιιε πξφθιεζε είλαη ν έιεγρνο θαηά ηελ δηακνίξαζε εθαξκνγψλ [5] απφ πνιινχο ρξήζηεο. Γηα ηελ πεξίπησζε ελφο ελεξγνχ ρξήζηε αλά πάζα ζηηγκή, κηα ελδηαθέξνπζα πξφζθαηε εμέιημε είλαη ην πξσηφθνιιν αλίρλεπζεο δξαζηεξηφηεηαο ην νπνίν δαλείδεηαη ηδέεο απφ ηερληθέο αλίρλεπζεο ζπγθξνχζεσλ ζε δίθηπα, αλ θαη θακία κειέηε ρξήζεο δελ είλαη δηαζέζηκε αθφκε γηα λα δηαπηζησζεί πφζν δηαηζζεηηθή είλαη ζην κέζν ρξήζηε. Η πεξίπησζε ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ειέγρνπ γηα πνιινχο ηαπηφρξνλα ελεξγνχο ρξήζηεο εμαθνινπζεί λα είλαη κηα αλνηρηή πξφθιεζε Παποςζίαζη PowerPoint Η παξνπζίαζε ζε PowerPoint ςεθίζηεθε σο ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπζηεκάησλ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ζε πξφζθαηε ςεθνθνξία πνπ έγηλε απφ ην Web Seminarian [5]. Σα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο δχν κεζφδνπο γηα απνκαθξπζκέλε παξνπζίαζε. Η πξψηε κέζνδνο αθνξά ζηελ δηακνίξαζε ηεο εθαξκνγήο PowerPoint. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ελεκέξσζε ηεο εμφδνπ ηεο νζφλεο κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ην πνην κέξνο ηεο εμφδνπ γξαθηθψλ ζα αιιάμεη θαη κε πνην ηξφπν. Η δεχηεξε κέζνδνο πινπνίεζεο αθνξά ζηελ κεηαηξνπή ησλ δηαθαλεηψλ ηνπ PowerPoint ζε άιιεο κνξθέο, φπσο νη εηθφλεο JPEG, νη ζειίδεο HTML, ην Flash ή θάπνηα απνθιεηζηηθή κνξθή, νη νπνίεο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζε πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ζην Web ή ζε παξφκνηεο εθαξκνγέο ζε δηάθνξεο πιαηθφξκεο. Σν Flash, είλαη ηδηαίηεξα ειπηδνθφξν, δηφηη είλαη έλα αλνηρηφ πξφηππν θαη είλαη ηθαλφ λα παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο δηαδξαζηηθφ πεξηερφκελν πνιπκέζσλ κε ζρεδηνθηλήζεηο. Έλα πξφβιεκα κε απηέο ηηο κεζφδνπο κεηαηξνπήο είλαη φηη απμάλεηαη ν ρξφλνο θφξησζεο θαηά ηελ εθθίλεζε θαη απνζαξξχλεηαη ε απηνζρέδηα αληαιιαγή ηδεψλ. Γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, κπνξεί λα δηεξεπλεζεί κηα πην έμππλε κεηαηξνπή. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο κπνξεί λα είλαη ζπλερνχο δηνρέηεπζεο, έηζη ψζηε ε παξνπζίαζε λα κπνξεί λα μεθηλήζεη γξήγνξα κε ηελ πξψηε δηαθάλεηα ή ηελ πξψηε ζρεδηνθίλεζε ελψ νη επφκελεο δηαθάλεηεο κεηαηξέπνληαη. Σν δεχηεξν πξφβιεκα είλαη φηη ε νη δηαθάλεηεο πνπ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε άιιε κνξθή δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ πξνεγκέλεο δπλαηφηεηεο ηνπ PowerPoint, φπσο ελζσκαησκέλα αληηθείκελα. Μηα πνιιά ππνζρφκελε θαηεχζπλζε γηα δηεξεχλεζε είλαη ε πηνζέηεζε ηεο ηδέαο ηνπ πνιπκνξθηζκνχ απφ ηνλ αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκφ, κε ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ίδηνπ πεξηερφκελνπ PowerPoint κε ην θαιχηεξν εξγαιείν παξνπζίαζεο πνπ είλαη δηαζέζηκν ζε θάζε απνκαθξπζκέλν ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλαλ ππνινγηζηή κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows θαη εγθαηεζηεκέλν ην Microsoft PowerPoint, ε παξνπζίαζε κπνξεί λα μεθηλήζεη σο έλα ζηνηρείν ειέγρνπ ActiveX ζηνλ Internet Explorer, ελψ ζε έλα κεράλεκα Linux φπνπ ην OpenOffice είλαη δηαζέζηκν, ε παξνπζίαζε κπνξεί λα έρεη ελζσκαησζεί ζηνλ Netscape σο έλα plug-in, ελψ ηέινο ζε έλαλ ππνινγηζηή πνπ δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλνίμεη κηα παξνπζίαζε ζε PowerPoint (ε νπνία είλαη κηα πνιχ ζπάληα πεξίπησζε), ε κεηαηξνπή ηεο παξνπζίαζεο ή ε δηακνίξαζε εθαξκνγψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα απηφλ ηνλ ππνινγηζηή κφλν Δπγαλεία Ένδειξηρ Παποςζίαρ Σα εξγαιεία έλδεημεο ηεο παξνπζίαο/θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε παξέρνπλ ζηνπο απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο πινχζηεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πξνζθέξνληαη εθ θχζεσο ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 17

18 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ ζηηο πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλαληήζεηο. Σα εξγαιεία απηά εκθαλίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζε εθαξκνγέο αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ, θαη ηψξα έρνπλ γίλεη έλα νπζηαζηηθφ θνκκάηη ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπζηεκάησλ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο. Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο έλα front-end απφ ηελ πιεπξά ηεο εθαξκνγήο πειάηε (ζηελ αξρηηεθηνληθή πειάηεο-εμππεξεηεηήο) ην νπνίν ζηέιλεη ελεκεξψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ ζε έλα θεληξηθφ εμππεξεηεηή θαη εκθαλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο άιισλ ρξεζηψλ πνπ έιαβε απφ ηνλ εμππεξεηεηή. Οη πιεξνθνξίεο παξνπζίαο εκθαλίδνληαη ζε κηα ιίζηα πνπ πεξηέρνληαη φινη νη ρξήζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλδηάζθεςε θαη πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο δηαζεζηκφηεηαο (π.ρ. «δηαζέζηκνο», «απαζρνιεκέλνο ζην ηειέθσλν», ή «κελ ελνριείηε»), ή πην ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. «κηιάσ» ή «ζεθψλσ ην ρέξη γηα εξψηεζε»). Οη πιεξνθνξίεο απηέο παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο κε ηελ ρξήζε εηθνληδίσλ φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 2. Τπάξρνπλ δχν πξνβιήκαηα ζηα εξγαιεία έλδεημεο ηεο παξνπζίαο ηνπ ρξήζηε. Σν πξψην είλαη ε «έιιεηςε πιεξνθνξίαο», πνπ ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα πάξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο άιισλ ρξεζηψλ ζην ίδην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο φπσο θαη ζηηο πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλαληήζεηο. Υξεηάδεηαη λα επηλνεζεί κηα πινπζηφηεξε θαη πην δηαηζζεηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ δχν ρξήζηεο δσγξαθίδνπλ ηαπηφρξνλα ζε έλαλ αζπξνπίλαθα, ηφηε έλαο ηξίηνο ρξήζηε δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη πνηνο ζρεδηάδεη ηη ζηελ νζφλε, κφλν απιά θνηηψληαο ζηε ιίζηα ρξεζηψλ. Χζηφζν, εάλ ηα εηθνλίδηα ησλ δχν ρξεζηψλ εκθαλίδνληαη δίπια ζε θάζε ελέξγεηα πνπ θάλνπλ ζηνλ αζπξνπίλαθα (π.ρ. γξακκέο, ζρέδηα θ.α.), ηφηε ζα είλαη πνιχ πην εχθνιν λα δηαθξηζεί πνηα είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ θαζελφο. Σν άιιν πξφβιεκα είλαη ην αληίζεην: «πιενλάδνπζα πιεξνθνξία». Πξψηνλ, νη άλζξσπνη δελ ζέινπλ λα απνθαιπθζνχλ πνιιέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο γηα ιφγνπο ηδησηηθφηεηαο. Γεχηεξνλ, ε πξνζνρή ησλ αλζξψπσλ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη κπνξεί λα επηθεληξσζεί κφλν ζε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο πξηλ απηέο ραζνχλ - νη άλζξσπνη δελ ζέινπλ λα απνζπψληαη απφ αλνχζηεο πιεξνθνξίεο. Απηφ ην πξφβιεκα είλαη γλσζηφ σο Dual Tradeoff [9] θαη απνηειεί ελεξγφ δήηεκα ζηελ θνηλφηεηα CSCW: ην αληάιιαγκα κεηαμχ ηεο ελεκεξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε έλαληη ηεο ηδησηηθφηεηαο (πφζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηνπο ρξήζηεο ζα εκθαλίδεηαη), θαζψο θαη ην αληάιιαγκα κεηαμχ ηεο ελεκεξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε έλαληη ηεο δηαηάξαμεο ηεο πξνζνρήο. Η βαζηθή πξφθιεζε έγθεηηαη ζην πψο ζα αλαπηπρζεί έλαο κεραληζκφο θηιηξαξίζκαηνο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζία/θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε (ηφζν ηηο εηζεξρφκελεο φζν θαη ηηο εμεξρφκελεο), έηζη ψζηε κφλνλ νη ελδηαθέξνπζεο ιεπηνκέξεηεο λα παξνπζηάδνληαη ζηνπο ρξήζηεο ελψ απηέο ρσξίο ελδηαθέξνλ λα απνθξχπηνληαη. Σν θίιηξν απηφ ζα κπνξνχζε λα πξνζαξκφδεηαη απηφκαηα αλάινγα κε ηηο καζεζηαθέο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. 18 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

19 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ Δηθόλα 2: Δηθνλίδηα δήισζεο θαηάζηαζεο ζην Windows Live Messenger Σςνεπγαηική Πεπιήγηζη ζηο Γιαδίκηςο Η ζπλεξγαηηθή πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εληζρχζνπλ ηηο ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο (π.ρ. δηθηπαθνί ηφπνη) θαη ηηο ππεξεζίεο (π.ρ. κεραλέο αλαδήηεζεο) ζην δηαδίθηπν κε ηε ζπλεξγαζία ηνπο. Αλ θαη θαίλεηαη εχθνιν λα ππνζηεξηρζεί ζχγρξνλε πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν ζε έλα ζχζηεκα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο, κπνξεί λα δηαπηζησζεί φηη απηφ είλαη κηα κεγάιε πξφθιεζε πνπ δελ έρεη δηαρεηξηζηεί θαιά απφ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα. Απηφ νθείιεηαη ηφζν ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνζειίδσλ ζήκεξα (π.ρ. δνκέο πιαηζίσλ, πξνγξάκκαηα θαη δηεξγαζίεο ζηελ πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή) φζν θαη ζηηο πεξίπινθεο ξπζκίζεηο ησλ πεξηεγεηψλ ηζηνζειίδσλ. Η ιχζε κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε έλαλ εηδηθά ζρεδηαζκέλν πεξηεγεηή ηζηνζειίδσλ πνπ αλαιχεη πιήξσο ην δεηνχκελν πεξηερφκελν ηζηνζειίδσλ έηζη ψζηε νη εμαηξέζεηο λα βξίζθνληαη ππφ έιεγρν Σςνομιλία με Ήσο ηα πξφζθαηα ζπζηήκαηα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ν ήρνο παξέρεηαη κέζα απφ ιχζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία ηνπ ηειεθψλνπ, νη νπνίεο είλαη αμηφπηζηεο θαη παξέρνπλ εμαηξεηηθή πνηφηεηα ήρνπ. Μηα πξφζθαηε ηάζε είλαη νη ηειεδηαζθέςεηο πνπ βαζίδνληαη ζην Voice-over-IP θαη νξηζκέλα λέα πξντφληα ζπζηεκάησλ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ππνζηεξίδνπλ VoIP, αθφκε θαη κε ζπλδέζεηο ηεο ηάμεο ησλ 14,4 kbps. Δπεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη εκπνξηθνί θσδηθνπνηεηέο ήρνπ, απηά ηα ζπζηήκαηα ππνζηεξίδνπλ ζπλήζσο ερεηηθή ζπλδηάζθεςε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ίδηνπ παξφρνπ VoIP, ελψ ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξφρσλ VoIP είλαη αθφκε έλα αλνηρηφ δήηεκα Σςνομιλία με Βίνηεο Μεηά απφ πνιιά ρξφληα έξεπλαο, πεηξακαηηζκψλ θαη ζπδεηήζεσλ πεξί βίληενδηάζθεςεο [1], [3] νη άλζξσπνη έρνπλ έξζεη ζε κηα θνηλή αληίιεςε γηα ην ξφιν ηνπ βίληεν ζηελ νκαδηθή εξγαζία - ηα ηειε-δεδνκέλα θαη ε ηειε-παξνπζία είλαη πνιχ ζεκαληηθά έθαζηα. Δλψ ηα ηειε-δεδνκέλα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα πινπνηεζεί κηα ζπλεξγαηηθή εξγαζία, ε ηειε-παξνπζία αληηζηαζκίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ εηθνληθψλ θαη πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλαληήζεσλ, κέζα απφ ηελ ππνζηήξημε κε-ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο (π.ρ. ην βιέκκα θαη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ), παξνπζίαζε πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ, θιπ. Παξά ηε ζεκαζία ηεο ηειε-παξνπζίαο, ε βίληεν-δηάζθεςε δελ είλαη αθφκα έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εληαηηθά ζηα ζπζηήκαηα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ζήκεξα. Έλαο ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 19

20 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ ζεκαληηθφο ιφγνο είλαη φηη ε ζεκεξηλή ηερλνινγία γηα βίληεν-δηάζθεςε δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο αλακελφκελεο εκπεηξίεο ζηνλ ρξήζηε Καηαγπαθή και Αναπαπαγωγή Σςνεδπίαρ Δπί ηνπ παξφληνο κφλν κεξηθά ζπζηήκαηα ππνζηεξίδνπλ εγγξαθή θαη αλαπαξαγσγή ζπλεδξηψλ, παξά ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ. Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα παξέρνπλ ζπλήζσο κηα επηινγή γηα λα "επηηξέςεη ηελ θαηαγξαθή" θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κηαο ζπλεδξίαο θαη ε ζπλάληεζε θαηαγξάθεηαη σο αθνινπζίεο εηθφλσλ απφ ηελ έμνδν νζφλεο θαη απνζεθεχνληαη ζην εμππεξεηεηή εγγξαθήο. Τπάξρνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε. Σν πξψην πξφβιεκα είλαη φηη ην βίληεν πνπ θαηαγξάθεηαη είλαη ζπλήζσο πςειήο αλάιπζεο θαη παίξλεη πνιχ ρξφλν γηα λα ην θαηεβάζνπλ ρξήζηεο νη νπνίνη δηαζέηνπλ αξγέο ζπλδέζεηο δηαδηθηχνπ. Δπηπιένλ, θαηά ηελ κεηαηξνπή κηα ζπλεδξίαο ζε κηα εγγξαθή βίληεν ράλνληαη πνιιέο ζεκαζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλαο ρξήζηεο πιεθηξνινγεί κηα θξάζε σο έλα ζρφιην πάλσ απφ έλα θνηλφ παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο, ην βίληεν πνπ θαηαγξάθεηαη δελ θξαηάεη ηνλ ρξφλν αλαθνξάο θαη ην θείκελν ηνπ ζρνιίνπ ηνπ ρξήζηε. Σξίηνλ, ην βίληεν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηαγξαθή κηαο ζπλεδξίαο είλαη δχζθνιν λα επεμεξγαζζεί. Γηα παξάδεηγκα, νη παξνπζηάζεηο γηα πσιήζεηο θαλνληθά πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη επαλεηιεκκέλα κε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο γηα λα επηηεπρζεί έλα ηδαληθφ απνηέιεζκα. Αλ ιίγα ιφγηα πξέπεη λα αιιαρηνχλ ζε έλα αξρείν ηνπ PowerPoint, ηφηε είλαη πηζαλφ ην ζχλνιν ηεο παξνπζίαζεο λα πξέπεη λα θαηαγξαθζεί εμαξρήο. 20 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

21 Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο 3 : Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η Π Λ ΑΣ Φ Ο Ρ Μ Χ Ν Γ Ι Α Γ Ι Κ Σ ΤΑ Κ Η Τ Ν Γ Ι Α Κ Δ Φ Η

22 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη πιαηθφξκεο δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο νη νπνίεο εμεηάζηεθαλ έηζη ψζηε λα πξνθχςεη απηή ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο. 3.1 DIMDIM Η εηαηξία Dimdim μεθίλεζε ην 1996 κε ζθνπφ λα πινπνηήζεη κηα εθαξκνγή δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ε νπνία ζα είλαη απιή θαη δσξεάλ ηαπηφρξνλα. Γεκηνχξγεζε έηζη ην DimDim πνπ μεθίλεζε σο ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα ην νπνίν κπνξνχζε λα πξνζαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε ρξήζηε. Η DimDim έπαςε λα ππνζηεξίδεη θαη λα αλαλεψλεη ηνλ θψδηθα ηεο αλνηρηήο έθδνζεο απφ ην 2008, επνκέλσο πιένλ έρεη ράζεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα Δςκολία Φπήζηρ Σν DimDim είλαη έλα απφ ηα πην εχθνια εξγαιεία δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ζηε ρξήζε. Γελ ρξεηάδεηαη θάπνην θαηέβαζκα ινγηζκηθνχ νχηε θάπνηα εγθαηάζηαζε θαζψο είλαη web-based εθαξκνγή κε απνηέιεζκα ν ρξήζηεο λα κελ ρξεηάδεηαη λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο πνπ πηζαλά ζα ηνπ δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα. Με ην DimDim είλαη πνιχ εχθνιν λα μεθηλήζεη θάπνηνο κία ζπλδηάζθεςε θαζψο κε έλα απιφ πάηεκα ζην πνληίθη κπνξεί λα γίλεη ε εηζαγσγή ησλ ρξεζηψλ, κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ νη ξφινη ησλ ρξεζηψλ θαη κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα ζπλδηάζθεςε Φαπακηηπιζηικά Σν DimDim πξνζθέξεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ κέζα απφ έλα απιφ θαη εχθνιν ζηελ ρξήζε interface. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ηα εμήο: Γηακνίξαζε αξρείσλ, εθαξκνγψλ, επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη αζπξνπίλαθα Δχθνιε αλάζεζε ξφισλ ζηνπο ρξήζηεο Γεκηνπξγία ζπλδηάζθεςεο κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ Γπλαηφηεηεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο Τπνζηήξημε κεγάινπ αξηζκνχ ρξεζηψλ χλδεζε κε άιιεο εθαξκνγέο Η έθδνζε Pro ηνπ DimDim ππνζηεξίδεη ηελ ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή κέρξη θαη 50 ρξεζηψλ ζε κηα ζπλδηάζθεςε, ελψ ε έθδνζε Enterprise επηηξέπεη κέρξη θαη 1000 ηαπηφρξνλνπο ρξήζηεο. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 22

23 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΤΝΓΙΆΚΔΦΗ Αζθάλεια και Aξιοπιζηία Σν DimDim πξνζηαηεχεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπλδηάζθεςεο απφ κε πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο. πγθεθξηκέλα νη εμππεξεηεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κηα ζπλδηάζθεςε δελ κνηξάδνληαη θαη ζε άιινπο ρξήζηεο πεξηνξίδνληαο έηζη πηζαλά πξνβιήκαηα αζθαιείαο. Σν DimDim παξέρεη εγθαηάζηαζε ησλ εμππεξεηεηψλ ηνπ ζην ζχζηεκα ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο ζπλδηάζθεςεο κε απνηέιεζκα ε αζθάιεηα λα πεξλά ζηνλ δηθφ ηνπ έιεγρν Υποζηήπιξη Η ηζηνζειίδα ηνπ DimDim έρεη έλαλ ηνκέα αθηεξσκέλν ζηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ. πγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ηζηoζειίδαο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ππνζηήξημε απφ εηδηθνχο κέζσ , Skype αθφκα θαη Twitter. Δπίζεο παξέρεηαη κηα βάζε γλψζεο ζηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε γηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζπρλά θαζψο θαη forum ζην νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο ελψ επίζεο κπνξνχλ λα παξέκβνπλ θαη νη εηδηθνί γηα δηεπθξηλήζεηο. 3.2 ILINC Δηθόλα 3: Σν ινγηζκηθό δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο DimDim Κάπνηα ινγηζκηθά δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιεια γηα παξνπζηάζεηο θαη επηδείμεηο ελψ θάπνηα άιια είλαη πην θαηάιιεια γηα ηελ ζπλεξγαζία. Σν ilinc εκπίπηεη ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία πξνζθέξνληαο πνιιά δηαδξαζηηθά εξγαιεία φπσο κεηξεηέο ζπκκεηνρήο, ςεθνθνξίεο θαη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ζπλνκηιίαο. Παξφια απηά ην ilinc παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζηελ παξάιιειε κεηάδνζε εηθφλαο θαη ήρνπ θαζψο δελ αθνινπζεί θάπνηα εληαία επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ αλάγθε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα θαηαθχγνπλ ζε άιιεο ιχζεηο. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 23

24 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Δςκολία Xπήζηρ Σν ilinc είλαη πινπνηεκέλν πάλσ ζε κηα αλνηρηή πιαηθφξκα ε νπνία επηηξέπεη ηελ εχθνιε ζχλδεζε κε άιιεο εθαξκνγέο. Δπίζεο παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο ππεξεζίεο εμνηθείσζεο κε ην ινγηζκηθφ έηζη ψζηε νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη Φαπακηηπιζηικά Σν ilinc πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηνλ δεκηνπξγφ ηεο ζπλδηάζθεςεο γηα λα δηαδξά κε ηνπο ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ άιιε κεξηά ηεο νζφλεο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ilinc είλαη ηα εμήο: Οη ρξήζηεο επηιέγνπλ ην βίληεν ηνπ ρξήζηε πνπ ζέινπλ λα δνπλ Γηακνίξαζε εθαξκνγψλ, επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη αζπξνπίλαθα πκβαηφηεηα κε Macintosh Δξγαιεία δηάδξαζεο φπσο: ςεθνθνξία, κεηξεηέο ζπκκεηνρήο, ζπλνκηιία θ.α Αζθάλεια και Aξιοπιζηία Σν ilinc ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλα πξσηφθνιια αζθαιείαο γηα ηελ δηαθχιαμε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνληαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπλδηάζθεςεο. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηείηαη SSL θαη AES θξππηνγξάθεζε έηζη ψζηε λα κελ κπνξνχλ κε πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο λα αλαθηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαθέξνληαη Υποζηήπιξη Σν ilinc πξνζθέξεη κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ππνζηήξημε ε νπνία δηαζθαιίδεη φηη ν ρξήζηεο έρεη ηελ θαηάιιειε βνήζεηα γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Οη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζε βάζεηο γλψζεο θαη ζε άξζξα ζηα νπνία κπνξνχλ λα βξνπλ ιχζεηο ζε ζπλήζε πξνβιήκαηα. Δπίζεο πξνζθέξεηαη πην πξνζσπηθή ππνζηήξημε γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ζηα νπνία δε κπνξνχλ λα βξνπλ νη ρξήζηεο απάληεζε, κέζσ απνζηνιήο αηηήζεσλ ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ιεπηνκεξήο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφβιεκα θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο λα ηνπ ην ιχζνπλ νη εηδηθνί. Σέινο, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή κε εηδηθνχο κέζσ ηειεθψλνπ. 24 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΤΝΓΙΆΚΔΦΗ Δηθόλα 4: Σν ινγηζκηθό δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ilinc 3.3 ELLUMINATE LIVE To Elluminate Live είλαη ε πιαηθφξκα γηα δηαδηθηπαθή ζπλδηάζθεςε ηεο εηαηξίαο Elluminate πνπ ζεσξείηε κηα απφ ηηο θνξπθαίεο ζηνλ ρψξν ηνπ e-learning. Σν Elluminate Live κπνξεί λα παξέρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ πνιιψλ ρξεζηψλ αθφκα θαη κε ηαρχηεηα ζχλδεζεο 28 kbps Δςκολία Xπήζηρ Σν Elluminate Live πινπνηεί κηα «Καλείο ρξήζηεο δε κέλεη πίζσ» θηινζνθία εμαζθαιίδνληαο φηη φινη νη εθπαηδεπφκελνη, αθφκα θαη εθείλνη κε εηδηθέο αλάγθεο, απνθηνχλ πινπζηφηεξε θαη δηαδξαζηηθή εκπεηξία. Δπίζεο παξέρεη επειημία ππνζηεξίδνληαο θάζε ηχπνπ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Φαπακηηπιζηικά Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Elluminate Live είλαη ηα εμήο: Δμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θσλεηηθή επηθνηλσλία πνιιψλ κεξψλ θαη δσληαλφ ακθίδξνκν βίληεν Υξήζε δηακνηξαδφκελνπ θαη δηαδξαζηηθνχ πίλαθα κε εξγαιεία ζρεδίαζεο Γηακνηξαζκφο εθαξκνγψλ Έιεγρνο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε δπλακηθά εξγαιεία Αληαιιαγή γξαπηψλ κελπκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν Γπλαηφηεηα επηκεξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δεπηεξεχνπζεο εηθνληθέο αίζνπζεο χληαμε απφ ηνπο ρξήζηεο θαη παξνπζίαζε ζπγρξνληζκέλσλ ζεκεηψζεσλ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 25

26 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Μαγλεηνζθφπεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξηψλ γηα δηαλνκή θαη κεηαγελέζηεξε αλαπαξαγσγή κε πιήξε θαηαγξαθή φισλ ησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ Αληαιιαγή αξρείσλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα θαη ζηε καγλεηνζθνπεκέλε ζπλεδξία Αλαπαξαγσγή πεξηερνκέλνπ πνιπκέζσλ Άκεζε δηελέξγεηα ςεθνθνξίαο Αζθάλεια και Aξιοπιζηία Κάζε ρξήζηεο ζην Elluminate Live κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ κε ηελ ρξήζε νλφκαηνο ρξήζηε θαη θσδηθνχ. Σα ζηνηρεία απηά πξνζηαηεχνληαη απφ θσδηθνπνίεζε HTTPS ησλ 128-bit. Η ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ εμππεξεηεηή θαη ηνπ ινγηζκηθνχ-πειάηε γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θσδηθνπνίεζεο SSL, επίζεο ζηα 128-bit Υποζηήπιξη Σν Elluminate Live παξέρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έλα portal ζην νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο έρνπλ πξνθχςεη αιιά θαη λα ζπκβνπιεχνληαη θαη ηνπο εηδηθνχο. ην portal απηφ ππάξρεη βάζε γλψζεο θαη FAQs γηα λα είλαη πην εχθνιε ε εχξεζε ιχζεο ζε θάπνην πξφβιεκα. Δπίζεο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζηείινπλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο αίηεκα βνήζεηαο πξνο ηνπο εηδηθνχο. Σέινο, ππνζηεξίδεηαη θαη online ζπλνκηιία κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη. Δηθόλα 5: Σν ινγηζκηθό δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο Elluminate Live 3.4 WEBEX Η WebEx ηδξχζεθε ην 1996 κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην δηαδίθηπν γηα ζπιινγηθή εξγαζία θαη γηα ηελ παξαγσγή δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ. Με 2,3 εθαηνκκχξηα 26 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

27 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΤΝΓΙΆΚΔΦΗ εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο, ε WebEx, ηκήκα ηεο Cisco, απνηειεί παγθφζκην πάξνρν εθαξκνγψλ γηα ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο ζην δηαδίθηπν. Οη παξαπάλσ εθαξκνγέο εζηηάδνπλ ζε πςεινχ επηπέδνπ επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο είλαη νη πσιήζεηο θαη ε εθπαίδεπζε, κε απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε Web-touch. Με ην WebEx νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη κε βίληεν θαη ήρν ηηο παξνπζηάζεηο, ηηο εθαξκνγέο, ηα έγγξαθα θαη ηνπο ππνινγηζηέο ηνπο, κέζα απφ έλα πινχζην θαη νινθιεξσκέλν πνιπκεζηθφ πεξηβάιινλ. Η WebEx πξνζθέξεη κία γθάκα εθαξκνγψλ κέζσ ηνπ WebEx MediaTone Network, έλα παγθφζκην δίθηπν εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηελ αζθαιή παξνρή εθαξκνγψλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ηειεδηάζθεςε θαη ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν εθαξκνγψλ Δςκολία Φπήζηρ Σα ηειεπηαία ρξφληα ε WebEx, εζηηάδνληαο ζε ζέκαηα επρξεζηίαο, δεκηνχξγεζε ην MeetMeNow. Σν MeetMeNow, επηρεηξψληαο λα έξζεη πην θνληά ζηνλ ρξήζηε, πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ηειεδηάζθεςεο απιά κε ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ κέζα απφ ηε ζνπίηα εθαξκνγψλ Microsoft Office. Η ππεξεζία MeetMeNow (http://meetmenow.webex.com) είλαη κία εχρξεζηε θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή ιχζε γηα ζπλδηαζθέςεηο ζην δηαδίθηπν. Δλζσκαηψλεη δεδνκέλα, θσλή θαη βίληεν, δίλνληαο ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζνπλ online ζπλδηαζθέςεηο απφ ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, ην Microsoft Outlook θαη ην Office, θαζψο θαη πνιιαπιέο ππεξεζίεο απνζηνιήο θαη ιήςεο κελπκάησλ. Καζψο πξνζθέξεηαη κέζα απφ ην WebEx MediaTone Network, έλα παγθφζκην δίθηπν εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα αζθαιή παξνρή εθαξκνγψλ on demand, ε ππεξεζία MeetMeNow πξνζθέξεη αδηάιεηπηε δηαλνκή video θαη desktop εθαξκνγψλ, ρσξίο πξνβιήκαηα ζπκθφξεζεο ηνπ δηθηχνπ ή αμηνπηζηίαο. Γεληθά, νη WebEx εθαξκνγέο είλαη εχθνιεο θαη γξήγνξεο ζηελ ρξήζε ηνπο. Γελ ρξεηάδεηαη θάπνην θαηέβαζκα ινγηζκηθνχ νχηε θάπνηα εγθαηάζηαζε, θαζψο είλαη κηα web-based εθαξκνγή πνπ κπνξεί λα ηξέμεη κέζα απφ έλα Web Browser Φαπακηηπιζηικά Σν WebEx παξέρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο, νη βαζηθφηεξεο ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: Γηακνίξαζε ηεο επηθάλεηα εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε πινχζηα εξγαιεία ζρνιηαζκνχ Έιεγρνο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε δπλακηθά εξγαιεία Υξήζε δηακνηξαδφκελνπ θαη δηαδξαζηηθνχ πίλαθα κε εξγαιεία ζρεδίαζεο Γπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ςεθνθνξίαο Αληαιιαγή γξαπηψλ κελπκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν Αληαιιαγή αξρείσλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ Γπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο ηνπ ειέγρνπ ησλ εγγξάθσλ θαη γεληθφηεξα ησλ εθαξκνγψλ ζε νπνηνλδήπνηε ζπκκεηέρνληα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 27

28 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Υξήζε ηερληθψλ κείσζεο ζνξχβνπ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ήρνπ πνπ κεηαδίδεηαη, κεηψλνπλ ηνλ ζνξχβνπ, ηελ ερψ θαη ειαρηζηνπνηνχλ ηελ ρξνληθή θαζπζηέξεζε ηεο κεηάδνζεο ησλ ερεηηθψλ πιεξνθνξηψλ Τπνζηήξημε ησλ πεξηζζφηεξσλ formats αξρείσλ ήρνπ θαη βίληεν, Flash animations θαη PowerPoint αξρείσλ Γπλαηφηεηα πξνβνιήο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε βίληεν πκβαηφηεηα κε θνξεηέο ζπζθεπέο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο απφ ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλφ ηνπο, θαζηζηψληαο εθηθηέο ηηο online ζπλεδξίεο αθφκε θαη γηα εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη καθξηά ηνπο ππνινγηζηέο ηνπο Η εθαξκνγή είλαη ζπκβαηή κε Windows, Mac, Linux θαη Solaris, θαζψο θαη φια δεκνθηιή πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ IE, Firefox, Chrome θαη Safari Αζθάλεια και Aξιοπιζηία Σν εξγαιείν WebEx πξνζθέξεη δηαζθάιηζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ζπλαληήζεσλ κε ηελ 128-bit SSL θξππηνγξάθεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο ηειεδηάζθεςεο, παξέρνληαο έλα αζθαιέο ρψξν απφ ηηο εμσηεξηθέο απεηιέο θαη ηε θζνξά ησλ δεδνκέλσλ. Αθφκε θαη γηα ηηο θαηαγεγξακκέλεο ζπδεηήζεηο (ζπλαληήζεηο) θαη ηα παξαπεκπφκελα ζηνηρεία ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην επίπεδν αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο. Δπίζεο ην WebEx, είλαη θηιηθφ κε ηα ηείρε πξνζηαζίαο, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο λα απελεξγνπνηήζνπλ ή λα ξπζκίζνπλ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο online ζπλεδξίεο ηνπο Υποζηήπιξη Η WebEx πξνζθέξεη κηα πνηθηιία ππεξεζηψλ βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο, παξάιιεια κε ηνπο δεθάδεο εθπαηδεπηηθνχο νδεγνχο ρξήζεο πνπ παξέρνληαη. Τπάξρνπλ ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο, ζηα νπνία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ. Δπηπιένλ, ε WebEx πεξηιακβάλεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο κηα εηο βάζνο αλάιπζε γηα έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αθφκα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο, λα επηθνηλσλήζνπλ άκεζα κε έλαλ αληηπξφζσπν κέζσ chat ψζηε λα ζέζνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα. Σέινο, ε WebEx παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ηειεθσληθή θαη ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πξνζθνξά πξφζζεηεο ηερληθήο βνήζεηαο. 28 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

29 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΤΝΓΙΆΚΔΦΗ 3.5 WIZIQ Δηθόλα 6: Σν ινγηζκηθό δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο WebEx To WiZiQ είλαη έλα εξγαιείν ηειεδηάζθεςεο πνπ γλσξίδεη κεγάιεο απνδνρήο απφ ηνλ θφζκν ηα ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο ιφγν ηνπ φηη πξνζθέξεηαη δσξεάλ. Σν WiZiQ είλαη κηα δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα πνπ απεπζχλεηαη ζε φινπο φζνπο ζέινπλ λα δηδάμνπλ ή λα δηδαρζνχλ έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν δσληαλά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Καζεγεηέο θαη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην WiZiQ γηα λα βξεζνχλ ζε κία εηθνληθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη θνπίδ αμηνιφγεζεο. Μάιηζηα πνιινί άλζξσπνη ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε άηνκα πνπ έρνπλ παξφκνηα ελδηαθέξνληα (ν θάζε θαζεγεηήο & καζεηήο έρεη ην δηθφ ηνπ καζεζηαθφ πξνθίι). Γηα παξάδεηγκα αλ θάπνηνλ ηνλ απαζρνιεί λα δηδαρζεί έλα αληηθείκελν, κπνξεί ακέζσο λα βξεη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ην γλσζηηθφ απηφ αληηθείκελν θαη καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ παξφκνηα καζήκαηα. Σν WiZiQ δειαδή ζπλδέεη ηα άηνκα απηά θαη ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ online κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ ηειεδηάζθεςεο πνπ πξνζθέξεη Δςκολία Φπήζηρ Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην WiZiQ κέζσ ελφο web-browser. Σν εξγαιείν παξέρεηαη δσξεάλ γηα φινπο θαη δελ απαηηείηαη θάπνηα επηπιένλ εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ. Η εμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ είλαη ηδηαίηεξα εχθνιε δηαδηθαζία θαζψο ην WiZiQ έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα απνηειέζεη έλα απιφ Web 2.0 εξγαιείν ηειεδηάζθεςεο πνπ ζπλδέεη ηνπο αλζξψπνπο έρνληαο σο θνηλφ άμνλα ην θίλεηξν γηα κάζεζε. Δίηε είλαη θάπνηνο δάζθαινο, είηε καζεηήο, ε εγγξαθή ζην WiZiQ.com είλαη δσξεάλ θαη δηαξθεί κεξηθά δεπηεξφιεπηα. Ακέζσο κεηά κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ειεχζεξα ζε ηειεδηαζθέςεηο θαη ζχγρξνλα ειεθηξνληθά καζήκαηα. Βέβαηα, εδψ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ππάξρνπλ νξηζκέλνη θαζεγεηέο πνπ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 29

30 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ παξαδίδνπλ καζήκαηα επί πιεξσκή, αιιά αθφκα θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζπλήζσο ην θφζηνο παξαθνινχζεζεο είλαη πνιχ κηθξφ, ηεο ηάμεο ηνπ 1$ Φαπακηηπιζηικά Μεξηθά πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε κε ην WiZiQ δσξεάλ: Γπλαηφηεηα άκεζεο πξφζθιεζεο καζεηψλ ζε κηα δσληαλή, ζχγρξνλε ζπλεδξία Κνηλή ρξήζε θαη δηακνίξαζε αξρείσλ - έγγξαθσλ, βίληεν, ήρνπ, αθφκε θαη ελζσκαησκέλσλ βίληεν ηνπ YouTube Τπεξεζία ζχγρξνλεο αληαιιαγήο κελπκάησλ text chat Τπνζηήξημε βίληεν γηα ηελ πξνβνιή ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ web-cam Υξήζε δηακνηξαδφκελνπ θαη δηαδξαζηηθνχ πίλαθα πνπ ελζσκαηψλεη κεγάιε πιεζψξα εξγαιείσλ ζρεδίαζεο Τπεξεζία voice chat γηα ζπλνκηιία κε θσλή κέζσ κηθξνθψλνπ Καηαγξαθή ηεο ζπλεδξίαο ψζηε λα γίλεη δηαζέζηκε θαη ζηνπο κε-ζπκκεηέρνληεο αξγφηεξα Γπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ηεο εηθνληθήο αίζνπζαο ηειεδηάζθεςεο ζε LMS πεξηβάιινληα φπσο ην Moodle κε ηελ ρξήζε ελφο εηδηθνχ plugin πνπ πξνζθέξεηαη δσξεάλ Γπλαηφηεηα ελζσκάησζεο θαη ζε ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην Facebook θαη ην LiveJournal Αζθάλεια και Aξιοπιζηία Σν WiZiQ βαζίδεηαη ζηα πξσηφθνιια θξππηνγξάθεζεο SSL θαη AES ζηα 128-bit πξνζθέξνληαο θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ κηα ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ησλ δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξνληαη κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπ εμππεξεηεηή Υποζηήπιξη Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ ζην WiZiQ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ελφηεηεο απφ tutorials γηα θάζε θαηεγνξίαο πξνβιήκαηνο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη ν ρξήζηεο (Account, Classes, Recordings, Embedded Classes, Permissions θηι). Δπίζεο ππάξρεη ην forum ππνζηήξημεο θαη ε ελφηεηα FAQ πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη έλα ρξήζηε πνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ην WiZiQ. Σέινο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ WiZiQ κέζσ ηεο θφξκαο επηθνηλσλίαο πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φκσο πσο αλ θαη ε νξγάλσζε ηνπ θέληξνπ ππνζηήξημεο θαίλεηαη αξθεηά θαιή σζηφζν έρνπλ γίλεη αξθεηά παξάπνλα απφ ρξήζηεο ζρεηηθά κε ηελ θαζπζηεξεκέλε απφθξηζε ηεο εηαηξίαο ζηα πξνβιήκαηα πνπ νη ρξήζηεο αλαθέξνπλ. 30 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

31 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΤΝΓΙΆΚΔΦΗ Δηθόλα 7: Σν ινγηζκηθό δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο WiziQ 3.6 ADOBE CONNECT PRO Σν Adobe Connect Pro είλαη κηα ζνπίηα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα νξγαλψζνπκε online ζπλαληήζεηο, εηθνληθέο ηάμεηο θαη νκαδηθέο ζπλεξγαζίεο. Έηζη επηηξέπεη ζε νξγαληζκνχο, πνπ πνηθίινπλ απφ εηαηξίεο κέρξη θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλεδξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ελεκέξσζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εμάζθεζε πξνζσπηθνχ θαη εθπαηδεπφκελσλ Δςκολία Φπήζηρ Η δηαζχλδεζε ρξήζηε πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Adobe Connect Pro είλαη αξθεηά απιή θαη εχρξεζηε ηφζν γηα ηνλ επηκνξθσηή πνπ ζα θάλεη παξνπζηάζεηο ζε απηφ αιιά φζν θαη γηα ηνλ απιφ ρξήζηε πνπ παξαθνινπζεί κηα παξνπζίαζε. Σν ινγηζκηθφ καο επηηξέπεη λα δηακνξθψζνπκε πνιχ εχθνια ηελ δηάηαμε θαη ην είδνο ησλ παξαζχξσλ πνπ ζα θαίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο παξνπζίαζεο επηιέγνληαο αλάκεζα ζε θάπνηα φπσο text chat, file share, poll θαη άιια. Δπίζεο ε δεκηνπξγία κηαο online ζπλάληεζεο είλαη πνιχ απιή δηαδηθαζία θαζψο απαηηεί κεξηθά κφλν βήκαηα ζηα νπνία παξακεηξνπνηνχκε ηα ζηνηρεία ηεο Φαπακηηπιζηικά Σν Adobe Connect Pro δηαζέηεη πιεζψξα ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία ην θάλνπλ λα δηαθξίλεηαη αλάκεζα ζηα ππφινηπα ινγηζκηθά δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ηα εμήο: Γηακνίξαζε αξρείσλ, εθαξκνγψλ, επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη αζπξνπίλαθα ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 31

32 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Γηαρσξηζκφο ρξεζηψλ ζε νκάδεο ζηηο νπνίεο αλαηίζεληαη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο. ε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νκάδεο απηέο κπνξεί λα είλαη ζπλεξγαζίαο Παξακεηξνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο βάζε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ δηαρεηξηζηή ή βάζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρξεζηψλ Οη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο ζην πεξηβάιινλ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο ζπλάληεζεο Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο ηειεδηάζθεςεο ζε βίληεν γηα κεηέπεηηα ρξήζε Γπλαηφηεηα αλάιεςεο ηνπ ειέγρνπ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή θαηά ηελ δηακνίξαζε ηεο νζφλεο ελφο ρξήζηε Δπηινγή ηεο πνηφηεηαο εκθάληζεο ησλ κέζσλ πνπ δηακνηξάδνληαη κε ζθνπφ ηελ ρακειφηεξε θαηαλάισζε δηαδηθηπαθψλ πφξσλ Καηαγξαθή ησλ ζπδεηήζεσλ ζην text chat θαη απνζηνιή ηνπο κε ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο online ζπλάληεζεο Αζθάλεια και Αξιοπιζηία Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλδηαζθέςεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην Adobe Connect Pro ρξεζηκνπνηείηαη 128-bit θξππηνγξάθεζε AES. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ζπλνκηιίεο θαη γεληθφηεξα φιεο νη αιιειεπηδξάζεηο δηαζθαιίδνληαη απφ ηελ παξέκβαζε θαθφβνπισλ ρξεζηψλ. Γηα ηελ θάζε ζπλδηάζθεςε, ην Adobe Connect Pro δεκηνπξγεί έλαλ μερσξηζηφ ζχλδεζκν έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη ζπγρχζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ιαλζαζκέλε επηινγή ζπλάληεζεο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθή θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ φηαλ ν έιεγρνο ηνπ ππνινγηζηή ελφο ρξήζηε πεξλάεη ζηνλ δηαρεηξηζηή, έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ πεξηπηψζεηο κε εμνπζηνδνηεκέλεο ρξήζεο Υποζηήπιξη Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Adobe Connect Pro ππάξρεη εηδηθφο ηνκέαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Adobe, φπνπ νη ρξήζηεο έρνπλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε πνιιά είδε παξνρήο βνήζεηαο. Γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ππνζηεξίδεηαη ε online ζπλνκηιία κέζσ chat κε εηδηθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν απαληά άκεζα ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζέηνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ην πξφβιεκα πνπ αθνξά ην Adobe Connect Pro ελψ επίζεο ππάξρεη θαη εηδηθή ζειίδα κε FAQ ζηελ νπνία απαληψληαη εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπρλά εκθαληδφκελα πξνβιήκαηα. Σέινο, πξνζθέξεηαη ζηνπο ρξήζηεο θαη ε δπλαηφηεηα ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 32 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

33 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΤΝΓΙΆΚΔΦΗ Δηθόλα 8: Σν ινγηζκηθό δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο Adobe Connect Pro 3.7 BIG BLUE BUTTON Σν Big Blue Button είλαη έλα έξγν αλνηρηνχ θψδηθα ην νπνίν είλαη ρηηζκέλν πάλσ ζε δεθαηέζζεξα άιια αλνηρηά ινγηζκηθά δεκηνπξγψληαο έηζη έλα ζχζηεκα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε ππνινγηζηή άζρεηα απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ δηαζέηεη. Σν Big Blue Button βξίζθεηαη ζε ζπλερή αλάπηπμε θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα ελεξγή θνηλφηεηα ρξεζηψλ Δςκολία Φπήζηρ Η ζρεδίαζε ηεο δηαζχλδεζεο ρξήζηε ηνπ Big Blue Button έρεη γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πηνζεηεί ραξαθηεξηζηηθά απφ γλψξηκα ινγηζκηθά θαη εξγαιεία πξνο ηνλ ρξήζηε. Ίζσο απνηειεί ην πην εχθνιν ζηε ρξήζε ινγηζκηθφ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο θαζψο δηαθξίλεηαη απφ κεγάιε απιφηεηα ηφζν ζε θνπκπηά φζν θαη ζε παξάζπξα. Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ Big Blue Button δηαξθεί πεξίπνπ δεθαπέληε ιεπηά θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά εγρεηξίδηα θαη βίληεν Φαπακηηπιζηικά Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Big Blue Button κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ηα βαζηθά απαηηνχκελα γηα κηα δηαδηθηπαθή ζπλδηάζθεςε θαη είλαη ηα παξαθάησ: Φσλεηηθή ζπλνκηιία θαη ζπλνκηιία κε ρξήζε βίληεν Δξγαιείν γξαπηήο ζπλνκηιίαο Γηακνίξαζε εθαξκνγψλ, επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη αζπξνπίλαθα Οη ρξήζηεο επηιέγνπλ ην βίληεν ηνπ ρξήζηε πνπ ζέινπλ λα δνπλ Τπνζηήξημε κεγάινπ αξηζκνχ ρξεζηψλ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 33

34 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Αζθάλεια και Aξιοπιζηία Σν Big Blue Button βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ηνπ Flash ηεο Adobe, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί θσδηθνπνίεζε 128-bit AES θαη δελ ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηψλ, φπσο πξνζσπηθά ή νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε απηνχο. Δπίζεο ην Flash πξνζθέξεη πξνζηαζία ελάληηα ζε θαθφβνπια ινγηζκηθά θάηη πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη ην ActiveX θαη ην Javascript Υποζηήπιξη Σν Big Blue Button ππνζηεξίδεηαη απφ κηα κεγάιε θαη ελεξγή θνηλφηεηα ρξεζηψλ κέζα απφ ιίζηεο , εγρεηξίδηα θαη βίληεν. Οη ιίζηεο δηαρσξίδνληαη ζε απηή πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Big Blue Button, ζε κία ζρεηηθή κε ηνπο ρξήζηεο θαη ζε κία πνπ ζρεηίδεηαη κε φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ. Δπίζεο παξέρεηαη ππνζηήξημε απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Big Blue Button, ε νπνία φκσο δελ είλαη δσξεάλ πάληα. Δηθόλα 9: Σν ινγηζκηθό δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο Big Blue Button 3.8 ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΧΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ζηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη θάζε πιαηθφξκα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο ε νπνία αμηνινγήζεθε ζηελ παξνχζα ελφηεηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ρσξηζκέλα ζε ελφηεηεο αλάινγα κε ην αληηθείκελν πνπ αθνξνχλ. Η επηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ βαζίζηεθε ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο πάλσ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ινγηζκηθψλ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο. 34 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

35 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΤΝΓΙΆΚΔΦΗ Πίλαθαο 1: ύγθξηζε ησλ ινγηζκηθώλ δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο Adobe Connect Pro WebEx DimD im Elluminate ilinc WiZiQ Big Blue Button Υαξαθηεξηζηηθά πλδηάζθεςεο Γηακνίξαζε Οζφλεο Καηαγξαθή Βίληεν Πξνεηνηκαζία Παξνπζίαζεο Γηακνηξαδφκελνο Αζπξνπίλαθαο Μέγηζηνο Αξηζκφο πκκεηερφλησλ (Βαζηθή Έθδνζε) Γεκφζην chat Πξνζσπηθφ chat Γηαρείξηζε chat Αλαθνξά Υσξεηηθφηεηαο πκβαηφηεηα Microsoft Office κε Τπνζηήξημε Πνιιαπιψλ Οζνλψλ Δξγαιεία δσγξαθηθήο/ζεκεηψ ζεσλ Γηακνίξαζε Δθαξκνγψλ Γηακνίξαζε Αξρείσλ πγρξνληζκφο Πεξηήγεζεο Αηνκηθή Οκηιία ηεο Οκαδηθή πλνκηιία 4 άηνκα ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 35

36 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Adobe Connect Pro WebEx DimD im Elluminate ilinc WiZiQ Big Blue Button Αλάδξαζε πκκεηερφλησλ ησλ Δξγαιεία Αλάδξαζεο ίγαζε Μηθξνθψλνπ Απνκαθξπζκέλνο Έιεγρνο Τπνζηήξημε Βίληεν Απηφκαηεο Δλεκεξψζεηο γηα ινπο ηνπο Υξήζηεο Λίζηα Αλακνλήο γηα ηνπ Υξήζηεο πνπ Θέινπλ Βνήζεηα Γεκηνπξγία Πξνθίι Υξήζηε Online Βάζε Γεδνκέλσλ Αξρείσλ Υαξαθηεξηζηηθά πλεδξίαο Tracker γηα ηελ Πξφνδν ηεο Παξνπζίαζεο Online Ηκεξνιφγην θαη Πξνγξακκαηηζκφο πλαληήζεσλ Δίζνδνο πλάληεζε Βξίζθεηαη Δμέιημε ζε πνπ ζε Φεθνθνξία Υξεζηψλ Δλζσκαησκέλε Γηακνίξαζε Οζφλεο κε Βίληεν 36 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

37 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΤΝΓΙΆΚΔΦΗ Adobe Connect Pro WebEx DimD im Elluminate ilinc WiZiQ Big Blue Button Υαξαθηεξηζηηθά Αζθαιείαο Κξππηνγξάθεζε Μνλαδηθφ URL 128-bit AES Κξππηνγξάθεζε Πηζηνπνίεζε Υξεζηψλ Βειηηζηνπνίεζε Κσδηθψλ Πξφζβαζεο Πξναηξεηηθφο Κσδηθφο Πξφζβαζεο Σειεδηάζθεςεο Αζθαιήο Έιεγρνο Πνληηθηνχ θαη Πιεθηξνιφγηνπ θαηά ηελ Γηακνίξαζε Παξακεηξνπνηήζηκν ο Υξφλνο Απξαμίαο Φηιηθφ ζε Σνίρνη Πξνζηαζίαο Υαξαθηεξηζηηθά Ήρνπ θαη Σειεδηάζθεςεο VoIP Κάιεζκα Απάληεζε θαη Οινθιήξσζε Ήρσλ Πνιιαπιψλ Πεγψλ Τπνζηήξημε Ακθίδξνκεο Δπηθνηλσλίαο ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 37

38 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Adobe Connect Pro WebEx DimD im Elluminate ilinc WiZiQ Big Blue Button Streaming Ήρνπ Υαξαθηεξηζηηθά Βίληεν πκβαηφηεηα Webcam κε Δκθάληζε Πνιιψλ Οζνλψλ Βίληεν 4 Δπηινγή Δκθάληζεο Βίληεν Παξακεηξνπνίεζε Αλάιπζεο Παξακεηξνπνίεζε θαξέ/δεπηεξφιεπην Αλαπαξαγσγή/Δγγξ αθή πκβαηή κε Windows Αλαπαξαγσγή/Δγγξ αθή πκβαηή κε Mac Αλαπαξαγσγή/Δγγξ αθή πκβαηή κε Linux Τπνζηεξηδόκελνη Web Browsers Internet Explorer Firefox Safari Σηκέο Υξήζεο Δηήζηα Γσξεάλ Μεληαία Γσξεάλ Αλά Λεπηφ Γσξεάλ 38 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

39 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΤΝΓΙΆΚΔΦΗ Adobe Connect Pro WebEx DimD im Elluminate ilinc WiZiQ Big Blue Button Αλά Υξήζηε Γσξεάλ Αλά Υξήζε Γσξεάλ Αγνξά Άδεηαο Πιήξεο Γσξεάλ Γσξεάλ Γνθηκή Γσξεάλ Σερληθή Τπνζηήξημε Δθκάζεζε Γεμηνηήησλ Tutorials Δγρεηξίδηα Βίληεν- Παξνπζηάζεηο FAQ Απνκαθξπζκέλε Τπνζηήξημε απφ Δηδηθνχο Σειεθσληθή Τπνζηήξημε Τπνζηήξημε κε Τπνζηήξημε κε Chat Forums Σεζη πκβαηφηεηαο Browser θαη Λεηηνπξγηθνχ πζηήκαηνο Τπνζηεξηδόκελεο Πιαηθόξκεο Windows Vista ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 39

40 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Adobe Connect Pro WebEx DimD im Elluminate ilinc WiZiQ Big Blue Button Windows XP Mac OS X Linux 40 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

41 Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο 4 : Δ Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Ο Τ B I G B L U E B U T T O N

42 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ BIG BLUE BUTTON ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ BIG BLUE BUTTON Η επηινγή ηνπ Big Blue Button πξνέθπςε απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί απφ απηή ηελ εξγαζία. θνπφο ήηαλ ε επηινγή κηαο πιαηθφξκαο ε νπνία ζα κπνξέζεη λα ππνζηεξίμεη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξηψλ ζπλεξγαηηθνχ ραξαθηήξα. Σν Big Blue Button, ζίγνπξα, δελ ήηαλ ε πιαηθφξκα κε ηα πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο, θάηη πνπ γίλεηαη εκθαλέο θαη απφ ηελ επηζθφπεζε πνπ έγηλε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη απφ ηνλ Πίλαθαο 1. Σν κεγαιχηεξν φκσο πιενλέθηεκά ηνπ, ην νπνίν ήηαλ θαη ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έπξεπε λα δηαζέηνπλ νη πιαηθφξκεο δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο, ήηαλ φηη απνηειεί ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη θαη ην πην ζεκαληηθφ γηα ηνλ ιφγν ηνπ φηη έλα ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ην παξακεηξνπνηήζνπκε φπσο εκείο ζέινπκε, λα ηνπ πξνζδψζνπκε αιιά θαη λα ηνπ αθαηξέζνπκε ιεηηνπξγίεο θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ρσξίο λα ην αγνξάζνπκε αιιά νχηε θαη λα πιεξψζνπκε θάπνηα κεληαία ζπλδξνκή γηα λα έρνπκε πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, θάηη πνπ ηζρχεη ζε φιεο ηηο εκπνξηθέο πιαηθφξκεο δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα αθφκα ζηνηρεία ηνπ Big Blue Button ηα νπνία ζπλεηέιεζαλ θαη απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο ψζηε λα επηιερζεί σο ε πιαηθφξκα ζηελ νπνία ζα πινπνηεζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο. 4.1 ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ Γηα ηελ δηεμαγσγή κηαο απξνβιεκάηηζηεο ζπλδηάζθεςεο είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ην θαηάιιειν πιηθφ θαη ινγηζκηθφ. Η θνηλφηεηα ηνπ Big Blue Button πξαγκαηνπνίεζε κηα δνθηκή γηα λα αμηνινγήζεη ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ Big Blue Button ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ρξήζηεο απφ φιν ηνλ θφζκν. ηε ζπγθεθξηκέλε δνθηκή, ε νπνία θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 10,επηηεχρζεθε ε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή 193 ρξεζηψλ γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά σο κηα ηδηαίηεξα ζηαζεξή πιαηθφξκα γηα ηελ πινπνίεζε ζπλδηαζθέςεσλ. Δηθόλα 10: Γνθηκαζηηθή ζπλεδξία ζην Big Blue Button ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 42

43 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ BIG BLUE BUTTON 4.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Σν Big Blue Button βαζίδεηαη ζε αξρηηεθηνληθή ηχπνπ εμππεξεηεηή/πειάηε θαη φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, απνηειεί ηελ ελνπνίεζε δεθαηεζζάξσλ ινγηζκηθψλ αλνηρηνχ θψδηθα. Σν γεγνλφο απηφ ην θαζηζηά απφιπηα επέιηθην φζνλ αθνξά ηελ αιιαγή ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ κε άιια πνπ ίζσο απνδίδνπλ θαιχηεξα ή είλαη θαηαιιειφηεξα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα, έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε αλ ην ινγηζκηθφ πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ηελ θσλεηηθή ζπλνκηιία ζα είλαη ην Asterisk, ην Freeswitch ή φπνην άιιν πηζηεχνπκε πσο ζα καο εμππεξεηήζεη θαιχηεξα. Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο εκείο είκαζηε απηνί πνπ επηιέγνπλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ Big Blue Button. Βέβαηα, απηφ πξνυπνζέηεη φηη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ Big Blue Button ζα έρεη γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. 4.3 ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ Δηθόλα 11: Η αξρηηεθηνληθή ηνπ Big Blue Button Ο εμππεξεηεηήο ηνπ Big Blue Button κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε θάζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα κε ηελ ρξήζε virtual machine ελψ ε δηεπαθή ρξήζηε ηνπ είλαη ζπκβαηή θαη ιεηηνπξγεί κέζα απφ φινπο ηνπο πεξηεγεηέο ηζηνζειίδσλ. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε δηεπαθή ρξήζηε βαζίδεηαη ζε ηερλνινγία Flash θαη ζχκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο ην πνζνζηφ ησλ ππνινγηζηψλ, κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, πνπ έρνπλ εγθαηεζηεκέλν ην Flash θηάλεη ην 99% [1]. Δπηπιένλ ην Big Blue Button είλαη ζπκβαηφ κε θάζε format πιεξνθνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηηο παξνπζηάζεηο. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 43

44 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ 4.4 ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Με ην Big Blue Button δελ είλαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηήζνπκε εμππεξεηεηέο πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηνλ εμσηεξηθφ νξγαληζκφ (εηαηξία θαηαζθεπήο, εηαηξία θηινμελίαο ηζηνζειίδσλ θ.α.) θαζψο κπνξνχκε λα εγθαηαζηήζνπκε ην ινγηζκηθφ ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ Big Blue Button ζε δηθφ καο ππνινγηζηή. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαη έρνπκε ηνλ απφιπην έιεγρν ζηα ρέξηα καο αιιά επίζεο επσθεινχκαζηε θαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ απαηηείηαη λα πιεξψζνπκε γηα ηελ θηινμελία ηνπ εμππεξεηεηή. Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ρξήζε ηνπ Big Blue Button κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζην [2]. 44 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

45 Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο 5 : Δ Ν Α Ρ Ι Ο Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η

46 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Σν ζελάξην αμηνιφγεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Δηδηθά Θέκαηα πλεξγαηηθψλ πζηεκάησλ Μάζεζεο» ην νπνίν δηδάζθεηαη ζην πξψην εμάκελν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ ηεο θαηεχζπλζεο ΣΠΔ ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Π.Θ. Με ην ζελάξην απηφ έγηλε κηα πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ζα έρεη ε πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξηψλ ζπλεξγαηηθνχ ραξαθηήξα ζε κία πιαηθφξκα δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο. ηελ ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πινπνηήζεθε ζπκκεηείραλ 13 κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο (10 θνηηήηξηεο, 3 θνηηεηέο) θαη δχν άηνκα γηα ππνζηήξημε απφ ηα νπνία ην έλα ήηαλ ν θαζεγεηήο ηνπ πξναλαθεξζέληνο καζήκαηνο. Η πξφζβαζε φισλ ησλ ρξεζηψλ ζην Big Blue Button έγηλε απφ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ππνινγηζηέο απνκαθξπζκέλα. Ο εμππεξεηεηήο ηνπ Big Blue Button είρε εγθαηαζηαζεί ζε ππνινγηζηή ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πνιπκέζσλ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνινγηζηή απηνχ θαζψο θαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελφο ζπζηήκαηνο γηα λα εγθαηαζηαζεί ζε απηφ ην Big Blue Button αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V:. 5.1 ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΜΑΘΗΗ ην ζελάξην αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν ζπλεξγαηηθέο ηερληθέο κάζεζεο κε ζθνπφ λα πξνζδψζνπλ ηνλ ζπλεξγαηηθφ ραξαθηήξα ζηηο εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη Jigsaw θαη Fishbowl Σςνεπγαηική Τεσνική Jigsaw ηελ ζπλεξγαηηθή ηερληθή Jigsaw νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθά είδε νκάδσλ, ε πξψηε είλαη ε νκάδα Jigsaw θαη ε δεχηεξε είλαη ε νκάδα Δηδηθψλ. θνπφο ηεο ηερληθήο είλαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο γλψζε πάλσ ζε έλα αληηθείκελν αιιά παξάιιεια λα είλαη θαη ηθαλνί λα κεηαθέξνπλ απηή ηελ γλψζε ζε άιια άηνκα. Ο θάζε καζεηήο ζπκκεηέρεη ηαπηφρξνλα ζε κία νκάδα Jigsaw θαη ζε κία νκάδα Δηδηθψλ. Οη νκάδεο Jigsaw αλαιακβάλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ην νπνίν απνηειείηαη απφ ππνελφηεηεο. Οη ππνελφηεηεο απηέο απνηεινχλ ην ζέκα ησλ νκάδσλ Δηδηθψλ ζε θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο ζπγθεληξψλνληαη ηα κέιε ησλ νκάδσλ Jigsaw, πνπ αλήθνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα Δηδηθψλ, κε ζθνπφ λα αλαπηχμνπλ εμεηδηθεπκέλε γλψζε πάλσ ζην ζέκα απηφ. ην ηέινο ηεο ζπλεξγαηηθήο ηερληθήο ηα κέιε ησλ νκάδσλ Δηδηθψλ επηζηξέθνπλ ζηηο αξρηθέο νκάδεο Jigsaw πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θνηλφ παξαδνηέν πξνζθνκίδνληαο ην θάζε κέινο ηελ γλψζε πνπ απέθηεζε. ηελ Δηθφλα 12 θαίλεηαη δηαγξακκαηηθά ε ιεηηνπξγία ηεο ζπλεξγαηηθήο απηήο ηερληθήο. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 46

47 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δηθόλα 12: Η ζπλεξγαηηθή ηερληθή Jigsaw Σςνεπγαηική Τεσνική Fishbowl ηελ ηερληθή Fishbowl, έλαο εμσηεξηθφο θχθινο καζεηψλ (νκάδα Παξαηεξεηψλ) θάζεηαη γχξσ απφ έλαλ κηθξφηεξν, εζσηεξηθφ θχθιν καζεηψλ (νκάδα Fishbowl). Οη καζεηέο ηνπ εζσηεξηθνχ θχθινπ εκπιέθνληαη ζε κία ζε βάζνο ζπδήηεζε, ελψ απηνί ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπλ ηη ιέγεηαη θαη πψο ιέγεηαη. Απηή ε ζπλεξγαηηθή ηερληθή νλνκάδεηαη επίζεο Inside Outside Circles. Οη καζεηέο ηνπ εζσηεξηθνχ θχθινπ πξνθαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε κία πςεινχ επηπέδνπ ζπδήηεζε ηελ ψξα πνπ ν εμσηεξηθφο θχθινο κπνξεί λα αθνχεη ηε ζπδήηεζε θαη λα θξηηηθάξεη ην πεξηερφκελν, ηε ινγηθή θαη ηε δηάδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Απηή ε ηερληθή ζπλεπψο εμππεξεηεί δχν ζηφρνπο: λα δψζεη ηε δνκή γηα κηα κία ζε βάζνο ζπδήηεζε θαη λα παξάζρεη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα δηακνξθψζνπλ ή λα παξαηεξήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ γίλνληαη ζε κία νκάδα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπδήηεζεο [4]. ηελ Δηθφλα 13 απνηππψλεηαη ε κνξθή πνπ έρεη ε ζπλεξγαηηθή απηή ηερληθή. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 47

48 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Δηθόλα 13: Η ζπλεξγαηηθή ηερληθή Fishbowl 5.2 ΦΑΔΙ ΔΝΑΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Σν ζελάξην αμηνιφγεζεο ηεο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξηψλ ζπλεξγαηηθνχ ραξαθηήξα ζην Big Blue Button απνηεινχληαλ απφ ηξείο θάζεηο. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ησλ ηξηψλ θάζεσλ ήηαλ πεξίπνπ έλαο κήλαο. Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ αμηνιφγεζεο, έγηλε παξνπζίαζε ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηηο ζπλεξγαηηθέο ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ έηζη ψζηε λα είλαη ελεκεξσκέλνη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζελαξίνπ. Δπίζεο, ζηηο ζπλεδξίεο πνπ έιαβαλ ρψξα ζην Big Blue Button ήηαλ παξφληεο ν θαζεγεηήο ηνπ καζήκαηνο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη έλαο αθφκα βνεζφο ν νπνίνο είρε αλαιάβεη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. 48 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

49 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Φάςη Εξοικείωςησ Φάςη Εξειδίκευςησ Φάςη Παρουςίαςησ Εργαςίασ Δηθόλα 14: Οη θάζεηο ηνπ ζελαξίνπ αμηνιόγεζεο Φάζη 1 η Δξοικείωζη ε απηή ηε θάζε νη θνηηεηέο ζπκκεηείραλ ζε κία ζπλεδξία ζην Big Blue Button ε νπνία είρε ζθνπφ λα ηνπο βνεζήζεη λα εμνηθεησζνχλ κε ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εξγαιείνπ. Οη θνηηεηέο ρσξίζηεθαλ επίζεο ζε νκάδεο Jigsaw θαη θάζε νκάδα αλέιαβε έλα ζέκα ην νπνίν έπξεπε λα παξαδψζεη σο εξγαζία γηα ηελ επηηπρή ζπκκεηνρή ζην κάζεκα. Σα ζέκαηα αθνξνχζαλ ηελ πινπνίεζε/αμηνιφγεζε εξγαιείσλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Δπηπιένλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλεδξίαο ζην Big Blue Button, ηα κέιε θάζε νκάδαο Jigsaw ρσξίζηεθαλ θαη ζε νκάδεο Δηδηθψλ. Σα ζέκαηα ησλ νκάδσλ Δηδηθψλ θαζνξίζηεθαλ απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ καζήκαηνο θαη ήηαλ ηέηνηα ψζηε λα κπνξνχλ λα ζρεηίδνληαη κε θάζε ζέκα πνπ επηιέρζεθε απφ ηηο νκάδεο Jigsaw. ηελ Δηθφλα 15 θαίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ζε 4 νκάδεο Jigsaw θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο έρεη αλαιάβεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο εθφζνλ νη θνηηεηέο ήηαλ 12 θάζε νκάδα δελ απνηεινχληαλ απφ 4 θνηηεηέο αιιά ππήξραλ ζπγθεθξηκέλα 2 νκάδεο ησλ 4 αηφκσλ, 1 νκάδα ησλ 3 αηφκσλ θαη 1 νκάδα ησλ 2 αηφκσλ. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 49

50 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Δηθόλα 15: Οκάδεο Jigsaw Οη νκάδεο Δηδηθψλ ήηαλ δχν θαη ζηελ Δηθφλα 16 θαίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο αλάινγα κε ην επηκέξνπο ζέκα κε ην νπνίν αζρνιείηαη ε θαζεκία. ηηο νκάδεο Δηδηθψλ δελ ζπκκεηέρνπλ 4 άηνκα ζε θαζεκία αιιά 6 ζηελ πξψηε θαη 7 ζηελ δεχηεξε, νη εηθφλεο δεκηνπξγήζεθαλ έηζη γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο. Δηθόλα 16: Οκάδεο Δηδηθώλ 50 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

51 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Φάζη 2 η Δξειδίκεςζη ηε θάζε ηεο εμεηδίθεπζεο ε θάζε νκάδα Δηδηθψλ πξέπεη λα εκβαζχλεη πάλσ ζην ζέκα πνπ κειεηά κέζα απφ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. Γηα ηελ θάζε ηεο εμεηδίθεπζεο δεκηνπξγήζεθαλ ζην Big Blue Button εηδηθά δσκάηηα ζηα νπνία ε θάζε νκάδα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπλδηαζθέςεηο νπνηαδήπνηε ζηηγκή επηζπκνχζε. Κάζε νκάδα είρε θαη ην δηθφ ηεο δσκάηην φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 17. Οη ζπλδηαζθέςεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηηο νκάδεο Δηδηθψλ δελ ήηαλ θαζνξηζκέλεο αιιά είρε ηεζεί κηα εκεξνκελία ζηελ νπνία ζα γηλφηαλ κηα ζπλάληεζε φισλ ησλ κειψλ φπνπ ε θάζε νκάδα ζα παξνπζίαδε ην παξαδνηέν ηεο θάζεο. Χο παξαδνηέν γηα ηελ θάζε ηεο εμεηδίθεπζεο είρε νξηζζεί ε δεκηνπξγία κηαο παξνπζίαζεο πνπ ζα αθνξνχζε ην ζέκα πνπ είρε αλαιάβεη ε θάζε νκάδα. Δπίζεο, ζε απηή ηε θάζε έρνπκε ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο Fishbowl θαζψο θάζε νκάδα πξέπεη λα θάλεη κία ηνπνζέηεζε ζρεηηθά κε θάπνην εξψηεκα πνπ ζα ηεο ηεζεί. ε θάζε νκάδα νξίδεηαη έλαο ζπληνληζηήο κε ζθνπφ λα μεθηλήζεη απηφο ηε ζπδήηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή φια ηα κέιε ηεο νκάδαο. ζα ιέγνληαη ζηηο ζπδεηήζεηο ησλ νκάδσλ κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα ζρνιηαζζνχλ απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ ηνλ εμσηεξηθφ θχθιν ζηελ ηερληθή Fishbowl. Δηθόλα 17: Δπηινγή νκάδαο ζην Big Blue Button Φάζη 3 η Παποςζίαζη Δπγαζίαρ ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία θάζε γίλεηαη επαλαζχζηαζε ησλ αξρηθψλ νκάδσλ Jigsaw θαη νη θνηηεηέο ζπλεξγάδνληαη κέζα ζε απηέο. Σα κέιε θάζε νκάδαο Jigsaw πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ απφ θνηλνχ κία παξνπζίαζε ζρεηηθή κε ηελ εξγαζία πνπ έρνπλ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 51

52 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ αλαιάβεη. Η θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηελ εξγαζία ηεο ζηηο ππφινηπεο εθαξκφδνληαο πάιη ηελ ηερληθή Fishbowl. Δπίζεο, φινη νη θνηηεηέο θιίλνληαη λα αμηνινγήζνπλ ηε ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπκπιεξψλνληαο θαηάιιειν εξσηεκαηνιφγην ζε online πεξηβάιινλ, ζην νπνίν νδεγνχληαη κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ Big Blue Button. Σν εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν απάληεζαλ ηα κέιε ησλ νκάδσλ είλαη δηαζέζηκν ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV:. 5.3 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Γηα λα πξνζδνζεί ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πήξαλ κέξνο νη θνηηεηέο, πέξα απφ ηελ ρξήζε ζπλεξγαηηθψλ ηερληθψλ, πινπνηήζεθαλ θαη θάπνηεο δπλαηφηεηεο ζην Big Blue Button. Κάηη ηέηνην ήηαλ εθηθηφ θαζψο, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ην Big Blue Button είλαη ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα ην νπνίν κπνξνχκε λα ην ηξνπνπνηήζνπκε φπσο εκείο ζέινπκε Γημιοςπγία Ομάδων Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα δηαρσξίζεη ηνπο ρξήζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπλεδξία ζε νκάδεο, πινπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλφηεηα ηνπ Big Blue Button έλα πξφζζεην module δεκηνπξγίαο νκάδσλ. Σν module απηφ βξίζθεηαη ζηελ δηεπαθή ρξήζε ηνπ Big Blue Button θαη πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ζην δηαρεηξηζηή ηεο ζπλδηάζθεςεο λα δεκηνπξγήζεη νκάδεο απφ ρξήζηεο κεηαθέξνληάο ηνπο ζε έλα λέν πεξηβάιινλ ηνπ Big Blue Button. ηελ Δηθφλα 18 θαίλεηαη πσο γίλεηαη ε ρξήζε ηνπ module απηνχ. Δηθόλα 18: Module δεκηνπξγίαο νκάδσλ Σν module απηφ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν φηαλ θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα ζπλεξγαηηθφ ζελάξην θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαο φπνπ ν 52 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

53 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ δηαρσξηζκφο θαη ε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ πξέπεη λα γίλεη εθείλε ηελ ζηηγκή Γημιοςπγία Γωμαηίων Σςνεπγαζίαρ ηαλ ζέινπκε ηα κέιε κηαο νκάδαο λα ζπλεξγαζηνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην απνθαζίζνπλ απηά, ηφηε απαηηείηαη ε δεκηνπξγία δσκαηίσλ ζπλεξγαζίαο ζην Big Blue Button. Σα δσκάηηα απηά δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά αληίηππα ηνπ Big Blue Button ζηα νπνία έρνπλ πξφζβαζε ζπγθεθξηκέλνη κφλν ρξήζηεο θαη ηα νπνία βξίζθνληαη ζπλερψο ζε ιεηηνπξγία ψζηε λα κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή κηα ζπλδηάζθεςε. Γηα λα δεκηνπξγεζνχλ απηά ηα δσκάηηα πινπνηήζεθε κηα θφξκα, πνπ βαζίδεηαη ζην API ηνπ Big Blue Button, κέζσ ηεο νπνίαο ν θάζε θνηηεηήο κπνξνχζε λα εηζέιζεη ζην δσκάηην ζπλεξγαζίαο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία ζπκκεηείρε. ηελ Δηθφλα 17 θαίλεηαη πσο αθξηβψο είλαη ε θφξκα απηή. Έηζη νη νκάδεο ησλ θνηηεηψλ κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζε αζχγρξνλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, πέξα απφ ηελ ζχγρξνλε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην πξνεγνχκελν module. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 53

54 Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο 6 : Α Π Ο Σ Δ Λ Δ Μ Α Σ Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η

55 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Μεηά ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, νη εθπαηδεπφκελνη απάληεζαλ ζε δχν εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο. Σν πξψην εξσηεκαηνιφγην αθνξνχζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνινγηζηή ηνπο θαη ζηελ ζχλδεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν. Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ ε ζπζρέηηζε πξνβιεκάησλ φπσο ε πνηφηεηα ηνπ ήρνπ, ην αξγφ αλέβαζκα παξνπζηάζεσλ θ.α. κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ ησλ ρξεζηψλ. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ εμήρζεζαλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζπλδένπλ ηηο αξγέο ηαρχηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαζψο θαη παιηέο εθδφζεηο ηνπ Flash κε πξνβιήκαηα θαηά ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαο. Δπίζεο, πξνβιήκαηα κε ερψ πνπ είραλ παξνπζηαζηεί νθείινληαλ ζην φηη δχν ρξήζηεο είραλ παξαιείςεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ headset θαη ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεδξίεο κε ερεία θαη κηθξφθσλν. Σν δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν απάληεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο αθνξνχζε ζηελ ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Big Blue Button. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ ρσξηδφηαλ ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο, ε πξψηε ελφηεηα ζρεηίδνληαλ κε ηελ εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ ζηελ ρξήζε ηειεδηάζθεςεο, ε δεχηεξε ελφηεηα αθνξνχζε ζηελ ρξήζε ηνπ Big Blue Button ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο, ε ηξίηε ελφηεηα αλαθεξφηαλ ζηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα ινγηζκηθά ηειεδηάζθεςεο θαη ε ηέηαξηε ελφηεηα ζηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην Big Blue Button. Σα απνηειέζκαηα απφ απηφ ην εξσηεκαηνιφγην ζρνιηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα κε ρξήζε δηαγξακκάησλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ζηα δηαγξάκκαηα δελ παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο πνπ πήξαλ πνζνζηφ ίζν κε 0%. 6.1 ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπφκελνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεδξίεο είραλ εκπεηξία ζε ηειεδηαζθέςεηο θαη ην γεγνλφο απηφ ηνπο έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ην Big Blue Button θαη βάζεη ζπγθξίζεσλ πνπ έθαλαλ. ηελ Δηθφλα 19 παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζηελ εξψηεζε: «ε πφζεο ζπλεδξίεο ηειεδηάζθεςεο είραηε ζπκκεηάζρεη πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο;». ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 55

56 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ 40,00% 38,50% 35,00% 30,80% 30,00% 25,00% 23,10% 20,00% 15,00% 10,00% 7,70% 5,00% 0,00% Καμία Λιγότερεσ από 5 ςυνεδρίεσ 5-10 ςυνεδρίεσ Πάνω από 20 ςυνεδρίεσ Δηθόλα 19: πκκεηνρή ζε ηειεδηαζθέςεηο Αθφκα έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηηο απαληήζεηο είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο είραλ ζπκκεηάζρεη ζε ηειεδηαζθέςεηο κε ζθνπφ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ εθπφλεζε θάπνηνπ έξγνπ θάηη πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 20. Σν ζηνηρείν απηφ ηνπο έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ηελ ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο. 70,00% 61,50% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 15,40% 15,40% 10,00% 0,00% Επικοινωνία Εκπαιδευτικό ςκοπό Συνεργαςία για την εκπόνηςη ζργου Δηθόλα 20: θνπόο ηειεδηαζθέςεσλ Πεξίπνπ νη κηζνί ρξήζηεο αλ θαη είραλ ζπκκεηάζρεη ζε ζπλεδξίεο ηειεδηάζθεςεο, δελ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ζε απηέο θάπνην ινγηζκηθφ ζαλ ην Big Blue Button θάηη πνπ 56 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

57 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ γίλεηαη εκθαλέο απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ εξψηεζε: «Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη αληίζηνηρν ινγηζκηθφ ηειεδηάζθεςεο κε ην Big Blue Button;» νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα ,00% 53,80% 52,00% 50,00% 48,00% 46,20% 46,00% 44,00% 42,00% Ναι Όχι Δηθόλα 21: Υξήζε αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνύ 6.2 ΥΡΗΗ ΣΟΤ BIG BLUE BUTTON ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε απηή ηελ ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε εκθαλέο πσο ζρεδφλ φιεο νη νκάδεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα δσκάηηα ζπλεξγαζίαο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί γηα απηέο ζην Big Blue Button. ηελ Δηθφλα 22 παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε: «Πφζεο ζπλεδξίεο ηειεδηάζθεςεο (εθηφο απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο) θάλαηε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ καζήκαηνο;». ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 57

58 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ 50,00% 46,20% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 15,40% 15,40% 15,40% 7,70% Καμία 1-3 ςυνεδρίεσ 3-5 ςυνεδρίεσ 6-8 ςυνεδρίεσ Πάνω από 8 ςυνεδρίεσ Δηθόλα 22: Υξήζε δσκαηίσλ ζπλεξγαζίαο Μηα νκάδα θνηηεηψλ επέιεμε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Skype γηα ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο γηαηί φπσο δήισζε αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα κε ηνλ ήρν. 60,00% 53,80% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 15,40% 15,40% 10,00% 7,70% 7,70% 0,00% Μάλλον πολφ Ουδζτεροσ Μάλλον λίγο Λίγο Καθόλου Δηθόλα 23: «Η πινπνίεζε ηνπ ζπλεξγαηηθνύ ζελαξίνπ ζην ΒΒΒ κε βνήζεζε λα ζπλεξγαζηώ κε ηελ νκάδα κνπ κε κεγαιύηεξε επθνιία ζε ζρέζε κε ηελ ζπκβαηηθή κέζνδν» Παξά ηελ ζεηηθή αληηκεηψπηζε πνπ είραλ νη ρξήζηεο απέλαληη ζην Big Blue Button, νη απαληήζεηο ηνπο έδεημαλ πσο ε ζπκβαηηθή κέζνδνο ζπλεξγαζίαο (ζπλαληήζεηο 58 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

59 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ πξφζσπν κε πξφζσπν) είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 23. Παξφιαπηα ην γεγνλφο απηφ δελ είλαη απνζαξξπληηθφ θαζψο ζθνπφο ήηαλ λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πιαηθνξκψλ ηειεδηάζθεςεο ζηελ εμ απνζηάζεσο ζπλεξγαζία θαη φρη λα βξεζεί κηα πιαηθφξκα πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηηο πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλαληήζεηο. 6.3 ΣΑΗ ΑΠΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζρεηηθά κε ηα ινγηζκηθά ηειεδηάζθεςεο ήηαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθέο. Οη πεξηζζφηεξνη δήισζαλ πσο ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηέηνηα ινγηζκηθά ηφζν γηα λα παξαθνινπζήζνπλ δηαιέμεηο φζν θαη γηα λα ζπλεξγαζηνχλ κε ζπκθνηηεηέο ηνπο. Δπίζεο, ζηελ ππνζεηηθή εξψηεζε «Αλ ήζαζηαλ εθπαηδεπηηθνί, ζα ήζαζηαλ πξφζπκνη λα ρξεζηκνπνηήζεηε θάπνην ινγηζκηθφ ηειεδηάζθεςεο γηα ηελ δηεμαγσγή online δηαιέμεσλ ζηνπο καζεηέο ζαο;» ην 77% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε ζεηηθά, ελψ ζηελ εξψηεζε «Αλ ήζαζηαλ εθπαηδεπηηθνί, ζα ήζαζηαλ πξφζπκνη λα ρξεζηκνπνηήζεηε θάπνην ινγηζκηθφ ηειεδηάζθεςεο γηα ηελ δηεμαγσγή online ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο ζαο;» ην 92.4% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ζεηηθφ. 6.4 ΣΑΗ ΑΠΔΝΑΝΣΙ ΣΟ BIG BLUE BUTTON πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, νη ρξήζηεο θξάηεζαλ ηδηαίηεξα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην Big Blue Button θαη ην ζεψξεζαλ ηθαλφ λα ππνζηεξίμεη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θάηη πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ εξψηεζε: «Καηά ηελ γλψκε ζαο, ην Big Blue Button είλαη ηθαλφ λα ππνζηεξίμεη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο;», ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 92,30% Ναι Όχι 7,70% Δηθόλα 24: Big Blue Button θαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 59

60 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ Με ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ Big Blue Button, ηέζεθε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ην εξψηεκα: «Απφ ηα ππάξρνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Big Blue Button πνην ζεσξείηε σο ην πην ζεκαληηθφ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ;» έηζη ψζηε λα δνζεί κεγαιχηεξε βάζε ζηε ιεηηνπξγία πνπ ζεσξείηε ζεκαληηθφηεξε. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 25 θαη πξνθχπηεη φηη ε ζπλνκηιία κε ήρν θαη ε δηακνίξαζε εθαξκνγψλ είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ζε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ Δηθφλα 25 δελ παξνπζηάδνληαη πνζνζηά αιιά ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο επηινγέο ησλ ρξεζηψλ θαζψο ζε απηή ηελ εξψηεζε δελ επέιεγαλ κηα απάληεζε αιιά έβαδαλ ηηο απαληήζεηο ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο Συνομιλία με ήχο Διαμοίραςη εφαρμογών Text chat Συνομιλία με βίντεο Δηθόλα 25: Σν ζεκαληηθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Big Blue Button γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο Η επφκελε εξψηεζε ζε απηή ηελ ελφηεηα αθνξνχζε ηελ θφξκα πνπ πινπνηήζεθε γηα ηελ είζνδν ζε ζπγθεθξηκέλα δσκάηηα ζην Big Blue Button, ηα νπνία είραλ δεκηνπξγεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Η εξψηεζε ήηαλ ε παξαθάησ: «Η ηζηνζειίδα επηινγήο ζπλεδξίαο ζην Big Blue Button πηζηεχεηε πσο είλαη ρξήζηκε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζπλεδξηψλ;». ινη νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ θαηαθαηηθά ζεσξψληαο ρξήζηκε απηή ηελ δπλαηφηεηα ζηελ πξνζπάζεηα λα πξνγξακκαηηζηνχλ ζπλεδξίεο. Η πνηφηεηα ηνπ ήρνπ ήηαλ έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηνπο ρξήζηεο θαζψο αξθεηνί απφ απηνχο είραλ πξνβιήκαηα. ηελ Δηθφλα 26 παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ηνπο ζηελ εξψηεζε: «Η πνηφηεηα ηνπ ήρνπ ζηελ ζπλεδξία ηειεδηάζθεςεο πφζν ηθαλνπνηεηηθή ήηαλ;» θαη γίλεηαη εκθαλέο πσο ην Big Blue Button ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ βειηίσζε φζνλ αθνξά ζηελ ζπλνκηιία κε ήρν. 60 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

61 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 35,00% 30,00% 30,80% 30,80% 25,00% 20,00% 15,00% 15,40% 15,40% 10,00% 7,70% 5,00% 0,00% Μάλλον πολφ Μζτρια Μάλλον λίγο Λίγο Καθόλου Δηθόλα 26: «Πόζν ηθαλνπνηεηηθή ήηαλ ε πνηόηεηα ηνπ ήρνπ;» Αληίζηνηρε εξψηεζε γηα ηνλ ήρν έγηλε θαη γηα ην βίληεν φπνπ εθεί νη απαληήζεηο έδεημαλ κηα ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ βίληεν. ηελ Δηθφλα 27 θαίλνληαη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ. 35,00% 30,00% 30,80% 30,80% 25,00% 23,10% 20,00% 15,00% 10,00% 7,70% 7,70% 5,00% 0,00% Πολφ Μάλλον πολφ Μζτρια Μάλλον λίγο Λίγο Δηθόλα 27: «Πόζν ηθαλνπνηεηηθή ήηαλ ε πνηόηεηα ηνπ βίληεν;» Δπεηδή ην βίληεν εκθαληδφηαλ ζε μερσξηζηφ παξάζπξν, έγηλαλ δχν εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο θαη ηελ χπαξμε θάπνησλ παξαζχξσλ. Η πξψηε εξψηεζε ήηαλ ε: «Θα ζέιαηε ηα παξάζπξα ηνπ βίληεν ησλ άιισλ ρξεζηψλ λα εκθαλίδνληαη ζε κηθξφηεξν κέγεζνο γηα ιφγνπο δηάηαμεο;» θαη ε δεχηεξε ήηαλ ε: «Θα πξνηηκνχζαηε λα ΜΗΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ 61

62 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΤΡΙΓΗ είλαη εκθαλέο ζε εζάο ην δηθφ ζαο παξάζπξν γηα βίληεν;». Οη απαληήζεηο θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 28 θαη Δηθφλα 29 αληίζηνηρα. 80,00% 76,90% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 23,10% 20,00% 10,00% 0,00% Ναι Όχι Δηθόλα 28: Παξάζπξα βίληεν ησλ άιισλ ρξεζηώλ ζε κηθξόηεξν κέγεζνο 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Ναι 7,70% 92,30% Όχι Δηθόλα 29: Απόθξπςε παξαζύξνπ βίληεν ην πεξηβάιινλ ηνπ Big Blue Button ππάξρνπλ αξθεηά εηθνλίδηα ηα νπνία ηαπηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Γηα παξάδεηγκα ππάξρεη θνπκπί headset ην νπνίν ελεξγνπνηεί ηελ ζπλνκηιία κε ήρν θαζψο θαη άιια παξφκνηα θνπκπηά. Οη ρξήζηεο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε: «Η ρξήζε ησλ εηθνληδίσλ, ησλ θνπκπηψλ θαη ησλ 62 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΔΝΑΡΙΧΝ ΜΑΘΗΗ

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή

Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή Ηιεθηξνληθόο θηλεηόο βνεζόο θνηηεηή Η Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάζηεθε ελψπηνλ ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε Μεξηθή Δθπιήξσζε ησλ Απαηηήζεσλ γηα ην Γίπισκα ηνπ Μεραληθνχ Πιεξνθνξηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning)

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γνχλα Διέλε ΑΜ:1505 Λχθα Εσή ΑΜ:1522 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μπαινπθηζήο Αλαζηάζηνο έξξαη, 2015 Υπεύθυνη Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σκήκα Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Δι Υφκζη Διέλε(ΜΔ0670) ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Ρεηάιεο πκεψλ Σξηκειήο Δπηηξνπή Ρεηάιεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε Πξνεγκέλα πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ πλεξγαηηθά πζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ONLINE ΚΟΜΙΚ

ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ONLINE ΚΟΜΙΚ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ONLINE ΚΟΜΙΚ Μηράιεο Μπνινπδάθεο Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οθηψβξηνο 2010 Πεξίιεςε Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα θηλεηνύ ππνινγηζκνύ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα θηλεηνύ ππνινγηζκνύ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ &

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ & ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ & ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Μεζνδνινγίεο θαη Δξγαιεία Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζην Web

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» (Technologies and Methods for Developing e-courses)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΛΔΓΥΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΥΔΓΙΑΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΜΔ ΠΡΟΣΤΠΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ»

ΣΙΣΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΛΔΓΥΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΥΔΓΙΑΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΜΔ ΠΡΟΣΤΠΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΣΙΣΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΛΔΓΥΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΥΔΓΙΑΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΜΔ ΠΡΟΣΤΠΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ» Ισάλλεο Κνπξνχζεο Η εξγαζία ππνβάιιεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Μελέτη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Θεζζαινλίθε Γεθέκβξηνο 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Αζθαιήο δηακνηξαζκόο πόξσλ κε εμαζθάιηζε αλσλπκίαο πξόζβαζεο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηθά IPTV ζπκβαηά κε ην IMS.

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηθά IPTV ζπκβαηά κε ην IMS. ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Η Α Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Π Σ Τ Υ Η Α Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Π Σ Τ Υ Η Α Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΧΝ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΤΜΔΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα