OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva"

Transcript

1

2 OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie... 2 Objektová skladba... 2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA... 3 VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE... 3 Odpadové hospodárstvo... 3 PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY... 5 Doprava a dopravné zariadenia Zásobovanie vodou Odkanalizovanie Zásobovanie plynom... 5 Elektrická energia Iné KRÍZOVÉ RIADENIE... 6 ZDRAVOTECHNIKA... 7 SO 01 PREDĹŽENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE... 7 SO 02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA... 8 SO 03 PREDĹŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU... 9 PLYNOFIKÁCIA SO 04 PREDĹŽENIE VEREJNÉHO PLYNOVODU ELEKTROINŠTALÁCIA SO 05 DISTRIBUČNÝ ROZVOD NN DOPRAVNÉ RIEŠENIE SO 06 KOMUNIKÁCIA A SPEVNENÉ PLOCHY PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva Výkresová časť: 1. SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV 2. KOORDINAČNÁ SITUÁCIA 3. SITUÁCIA ROZVODOV NN A VONKAJŠIEHO OSVETLENIA 4. SITUÁCIA DOPRAVNÉHO RIEŠENIA 5. SITUÁCIA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

3 SPRIEVODNÁ SPRÁVA IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA Údaje o stavbe: Názov stavby: Lipová alej Investor: Pavol Cyprich a Viola Cyprichová, Alžbetin Dvor 65, Miloslavov Miesto stavby: Miloslavov, parc. č. 110/56-110/69, 110/37, k.ú. Miloslavov, okres Senec Charakter stavby: Novostavba Katastrálne územie: katastrálne územie Miloslavov Spracovatelia projektovej dokumentácie: Autor návrhu / spracovateľ: JFcon, s.r.o. Zodpovedný projektant: Ing. Martin Jamnický, PhD. Zdravotechnika: Ing. Miroslava Vaňurová Plynofikácia: Ing. Zuzana Nottná Elektroinštalácia: Ing. Marián Abrahám Dopravné riešenie: Ing. Viktor Neumann Požiarna ochrana: Ing. Jana Koropecká ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie Urbanistická koncepcia je ovplyvnená tvarom pozemku, morfológiou terénu, výškou a podlažnosťou okolitej zástavby, svetlotechnickými a akustickými podmienkami v lokalite. Stavba Lipová alej bude umiestnená tak, ako je zakreslená v situácii. V lokalite sa predpokladá s výstavbou jednopodlažných rodinných domov stredného štandardu pre 4-člennú rodinu so šikmými strechami. Zastavaná plocha jedného domu sa predpokladá cca 150 m 2. Cieľom výstavby je začlenenie sa do existujúcej štruktúry a vytvorenie novej kvality prostredia. Rodinné domy budú prístupné z novovybudovanej komunikácie. Každý dom má mať parkovacie státia pre 2 automobily. Prehľad kapacít: Plocha riešeného územia: 12173,0 m 2 Plocha komunikácie: 1957,00 m 2 Priemerná plocha 1 pozemku: 730,0 m 2 Počet parciel určených pre výstavbu RD: 14 ks Objektová skladba SO 01 PREDĹŽENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE SO 02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SO 03 PREDĹŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU SO 04 PREDĹŽENIE VEREJNÉHO PLYNOVODU SO 05 DISTRIBUČNÝ ROZVOD NN SO 06 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY 2

4 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA Navrhovaná lokalita bude realizovaná a situovaná v intraviláne obce Miloslavov, okres Senec na parcelách číslo 110/56 až 110/69 a 110/37. V zmysle Územného plánu obce Miloslavov, je riešené územie zaradené pre funkčné využitie obytné budovy. Navrhovaná výstavba predpokladá vytvorenie objektov s príslušnou technickou infraštruktúrou. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Realizovaná stavba nebude zaťažovať okolie žiadnymi exhalátmi. Stavba plne vyhovuje Vyhláške MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby, užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavba bude svojou prevádzkou produkovať bežný komunálny odpad. Odpadové hospodárstvo Vplyv stavby na životné prostredie a nakladanie s odpadmi treba v zásade posudzovať v dvoch časových horizontoch. Prvý počas výstavby a druhý počas prevádzky. Problematika odpadov je riešená v súlade s platnou legislatívou a so stratégiou riadenia odpadového hospodárstva SR, ktorých princípom je : prevencia vzniku odpadov; zhodnocovanie odpadov ( materiálové a energetické ); správne zneškodňovanie odpadov; a) Ochrana životného prostredia. Predmetná stavba resp. práce súvisiace s prestavbou, nebudú mať negatívny dopad na životné prostredie. Počas stavebnej činnosti bude vybraný dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté : - vo Vyhláške MŽP SR č.283/2001 Z.z. a Vyhlášky č.284/2001 Z.z. - v Zákone č.238/91 Zb. O odpadoch - v Zákone č. 14/1977 Zb. O ochrane zdravia pred nebezpečnými účinkami hluku a vibrácií - v Zákone č. 138/1973 Zb. O vodách, ustanovenia Vyhlášky č. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd a ustanovenia Vyhlášky č. 154/1978 Zb. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. b) Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiaducich vplyvov na navrhovanom stavenisku. Z hľadiska ochrany ovzdušia : - pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (napr. zemné práce a odvoz sutí), v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, vykladajú, nakladajú alebo skladujú prasné látky je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií. - prašné materiály skladovať, na stavenisku, v uzatvárateľných skladoch a silách Z hľadiska ochrany pred hlukom : - na stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti / technologickému postupu prác / a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu Z hľadiska ochrany vôd : 3

5 -dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z o vodách a o zmene zákona č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhlášky, spolu súvisiace právne predpisy a príslušné technické normy. SPÔSOB ZNEŠKODNENIA, ZUŽITKOVANIA, RESP. ODSTRÁNENIA ODPADOVÝCH LÁTOK a) Jednorazové odpady, ktoré vzniknú počas výstavby Budú odvezené na regulovanú skládku. Realizátor stavby je povinný predložiť najneskôr k termínu kolaudácie doklad o ich likvidácii oprávnenou organizáciou v zmysle zák. č. 327/1996 Zb.z. Označenie názov druhu odpadu kategória množstvo Zmiešané odpady obaly z papiera a lepenky, z plastov, z dreva, z kovov, zmiešané obaly (z dodávaného tovaru) O 0,4t Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika betón O 0,01t tehly O 0,01t obkladačky a dlaždice O 0,0t Drevo, sklo a plasty drevo O 0,01t sklo O 0,0t plasty O 0,1t Bitúmenové zmesi bitúmenové zmesi neobsahujúce nebezpečné látky O 0,1t Kovy (vtátane ich zliatin) železo a oceľ O 0,2t pozinkovaný plechy O 0,1t Izolačné materiály izolačné materiály neobsahujúce azbest a nebezpečné látky O 0,0t výkopová zemina O 1,0t Iné odpady zo stavieb a demolácií zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako , , O 0,3t hmotnosti odpadov sú len predpokladané b) Odpady, ktoré budú vznikať počas prevádzky objektu Prevádzka rodinných domov je svojím charakterom štandardnou ubytovacou prevádzkou, vybavená štandardnými technickými zariadeniami pre jej bezproblémový chod. Tuhý komunálny odpad z ubytovacieho zariadenia: Odpad sa bude odkladať na miesto na to určené podľa projektu zariadenia staveniska, a to pri plánovaných budovách odkiaľ sa bude odvážať a zneškodňovať podľa pravidiel obvyklých v obci. Nakladanie s odpadmi musí byť v súlade so zák. č. 223/2001 Zb. o odpadoch ako aj s platnými doplnkami a zmenami. Kategorizácia odpadov podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z. p.č. katalóg.č. názov druhu odpadu kateg zmesový komunálny odpad O 4

6 PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY Doprava a dopravné zariadenia. Dopravná obsluha IBV je v návrhu prostredníctvom nemotoristickej komunikácie funkčnej triedy D1. Návrh pozostáva z 2 vetiev, pričom sa dajú rozdeliť na dve časti podľa šírkového usporiadania ako aj podľa organizácie dopravy. Navrhovaná komunikácia na vetve A sa napája na existujúcu miestnu komunikáciu na Šípkovej ulici. Oblúky na napojení majú polomery 7,00 m. Nasleduje priamy úsek so šírkou komunikácie 4,00 m. Po ľavej strane v smere staničenia je navrhnutý chodník so šírkou 2,00 m, ktorý bude od komunikácie oddelený pomocou cestného obrubníka so skosením osadeného naležato, na protiľahlej strane komunikácie je navrhnutý pás zelene so šírkou 2,00 m. Dĺžka úseku so šírkou komunikácie 4,00 m je 112,18 m. Za daným úsekom vetvy A je navrhnutý zárodok vetvy C po pravej strane, pokračujúcej do výhľadovej lokality západne od nami riešenej lokality. Za výhľadovou vetvou C pokračuje vetva B po Cintorínsku ulicu so šírkou komunikácie 6,00m. Organizácia dopravy v danom úseku je dvojpruhová obojsmerná. Polomery oblúkov na napojení na Cintorínsku ulicu sú 7,00m resp. 6,00m. Celková dĺžka navrhovanej komunikácie je 154,43 m. Zásobovanie vodou. Budúce objekty súboru budú napojené novými vodovodnými prípojkami, vodomerná šachta s vodomernou zostavou sa osadí na hranici pozemku s verejným priestranstvom. Potreba pitnej vody sa stanový na základe predpokladaného počtu obyvateľov rodinných domov. Potreba požiarnej vody bude zabezpečená z vonkajšieho požiarneho hydrantu na verejnom vodovode. Odkanalizovanie. Odvedenie splaškových a dažďových odpadových vôd bude kanalizačným potrubím do verejnej kanalizácie. Na trase kanalizácie sa vybuduje revízna šachta na hranici pozemku každého zo súboru domov. Zásobovanie plynom Záujmové územie bude zásobované plynom novým plynovodom D63, ktorý bude prepájať stl. plynovody D90 na Šípkovej a Cintorínskej ulici. Z nového plynovodu D63, bude vysadených 14 plynových prípojok D32 na jednotlivé parcely v záujmovom území. Elektrická energia. Prípojková skriňa bude umiestnená na hranici pozemku každého domu zo súboru s verejným priestranstvom. Vedľa nej, na verejne prístupnom mieste bude umiestnený elektromerový rozvádzač. Každý objekt súboru bude chránený mrežovou zbernou sústavou bleskozvodu. Iné. Projekt stavby pre stavebné povolenie bude spracovaný v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z. 5

7 KRÍZOVÉ RIADENIE Budúca budova musí byť pripravená splniť požiadavky na krízový manažment. V prípade vzniku výnimočného stavu alebo iného krízového stavu bude vyhradená miestnosť, ktorá bude slúžiť pre krízové riadenie a ochranu civilného obyvateľstva. V Bratislave 02/2014 Vypracoval : Ing. Dušan Selecký 6

8 ZDRAVOTECHNIKA SO 01 PREDĹŽENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE Územie výstavby: V obci Miloslavov-lokalita RZ-1_I je vybudovaná verejná kanalizácia. V Cintorínskej ulici je uložený verejný zberač splaškovej kanalizácie PVC DN 300. Návrh technického riešenia: V navrhnutých komunikáciách sú navrhnuté verejné kanalizačné zberače PVC DN 300- STOKA A a STOKA B. STOKA B je dočasne ukončená v zeleni za napojením výhľadovej komunikácie. Splaškové odpadové vody z rodinných domov sa budú odvádzať kanalizačnými prípojkami DN150 do splaškového zberača DN300. Pre napojenie kanalizačných prípojok z rodinných domov sa na potrubí vysadia odbočky DN300/150. Odbočky budú ukončené na jednotlivých pozemkoch revíznymi šachtami. Trasa zberača vedie v navrhnutej komunikácii v súbehu s vodovodom. Hydrotechnický výpočet splaškovej kanalizácie: Denný odtok: Qd = 7350 l/d = 0,085 l/s Maximálny hodinový odtok: Qmaxh = 0,28 l/s Na trase sa osadia na kanalizácii prefabrikované revízne šachty. Prefabrikované šachty sú navrhnuté z prefabrikovaného dna d 1000, na ktoré sa uloží vstupný komín vytvorený zo šachtových skruží, ukončený vstupnou prechodovou skružou a kanalizačným poklopom DN 600. Vstup do šachty bude po oceľových stúpačkách Ø 22 s polyetylénovým nástrekom. Medzi spojmi šachtových skruží bude integrované tesnenie. Vonkajšie steny sa natrú izolačným náterom. Poklop šachty bude v úrovni cesty. Materiál: STOKA A: PVC hladké hrdlové DN 300 SN 8 dl. 147,70 m STOKA B: PVC hladké hrdlové DN 300 SN 8 dl. 12,50 m prípojky: PVC hladké hrdlové DN 150 SN 8 14 ks Potrubie z PVC sa ukladá na lôžko z piesku hr.150 mm. Obsype sa do výšky 30 cm nad potrubím hutneným pieskom. Nad potrubím sa obsyp nehutní. Zásyp potrubia sa uskutoční prehodeným materiálom. V prípade, že by výkopovú zeminu nebolo možné zhutniť na požadovanú mieru zhutnenia, je nutné zásyp ryhy robiť štrkopieskom. 7

9 SO 02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA Územie výstavby: V záujmovom území nie je možnosť odviesť zrážkové vody do verejného zberača kanalizácie. Návrh technického riešenia: Dažďové vody zo striech budú vsakované na jednotlivých pozemkoch. Zrážkové vody z povrchu navrhnutej komunikácie budú odvádzané do zelenej priekopy pozdĺž tejto komunikácie. Zrážkové vody z povrchu upravenej časti Šípkovej ulice sa odvedú do 2 chodníkových vpustov s bočným prítokom. Nakoľko v predmetnej lokalite nie je vybudovaná stoková sieť dažďovej kanalizácie, zrážkové vody z komunikácie budú odvádzané krátkymi prípojkami do vsakovacích šácht, ktoré sú umiestnené pod navrhnutým chodníkom. Ak kapacitne vsakovacia šachta nestačí, doplní sa o vsakovacie boxy prepojené so šachtou potrubím. Potrubný rozvod kanalizačných prípojok od uličných vpustov je navrhnutý v celej dĺžke z hrdlových PVC rúr hladkých s kruhovou tuhosťou SN8, v dimenziách DN200 mm Vsakovací systém je navrhnutý ako kombinácia vsakovacích šachiet a vsakovacích plastových boxov. Cestné vpusty budú vybavené sedimentačným priestorom a záchytným košom na hrubé nečistoty. Z vpustu pokračuje prípojka PVC DN 200 SN 8 do vsakovacej šachty. Za vsakovacími šachtami sú navrhnuté vsakovacie boxy prepojené so šachtou potrubím PVC DN 200 SN 8. Počet boxov závisí od odvodňovanej plochy. Vsakovacie šachty sú navrhnuté DN 1000 mm sú z betónových prefabrikovaných dielcov, uložené na podkladnom betóne. Na šachtách budú liatinové poklopy DN 600 mm s únosnosťou na zaťaženie tr. D 400 kn. Poklopy budú vyvedené do úrovne navrhovanej komunikácie. Vstup do šachty je umožnený kapsovými a vidlicovými poplastovanými stúpačkami. Šachty sú opatrené na vtokovej resp. odtokovej časti šachtovými prechodkami. Vsakovanie prebieha cez filtračnú a vsakovaciu vrstvu jemného piesku a štrku s koeficientom vsakovania max. kf = 0,001 m/s. Na ďalšie vsakovanie budú použité veľkokapacitné plastové akumulačné bloky uložené v jednej vrstve na priepustnom štrkovom podloží a obalené geotextíliou. Neoddeliteľnou súčasťou systému je odvetranie vyvedené do vsakovacej šachty. Hydrotechnický výpočet : Pri výpočte množstva zrážkových vôd pre dimenzovanie kanalizácie je uvažované s návrhovým dažďom s periodicitou p=0,5, s výdatnosťou smerodajného dažďa i = 142 l/sha pre čas T=15 min -ombrografická stanica Bratislava -Ivánka. Odpadové vody dažďové z časti cesty-šípková ulica: Qd1 = S x q x ϕ S = 550 m2 q = 142 l/s.ha ϕ = 0,9 Qd = 0,055 x 142 x 0,9 = 7,03 l/s 8

10 SO 03 PREDĹŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU Územie výstavby: V obci Miloslavov- lokalita RZ-1_I je v uliciach Šípková a Cintorínska uložený obecný verejný vodovod DN 100. Ulice budú prepojené navrhnutou komunikáciou. Návrh technického riešenia: Pre napojenie rozvojovej obytnej zóny na pitnú vodu je navrhnutý verejný vodovod HDPE dn 110x6,6 PN10. Navrhnutý vodovod RAD 1 sa zokruhuje napojením na obecný vodovod v uliciach Šípková a Cintorínska. Trasa vodovodu vedie v novej príjazdovej komunikácii obytnej zóny v súbehu s kanalizáciou. Odbočenie z tohoto vodovodu- RAD 2 bude ukončené dočasne hydrantom a záslepkou. Po dobudovaní výhľadovej komunikácie sa RAD 2 tiež zokruhuje. Navrhovaný vodovod sa napojí na existujúci pomocou tlakových tvaroviek. Hneď za napojením sa osadia uzávery so zemnou súpravou a poklopom. Na trase sú navrhnuté podzemné požiarne hydranty DN 80, ktoré slúžia na odvzdušnenie a odkalenie potrubia a na požiarnu potrebu. V území sú navrhnuté prípojky pre rodinné domy v počte 14. Na navrhovanom vodovode sa pre každý rodinný dom vysadí odbočka d 32x2,9/DN25 pomocou navrtávacieho pásu s uzáverom a ukončená bude vodomernou šachtou. Vodomerné šachty sa osadia min.1,0m za hranicu pozemku. Vodomerná šachta je navrhnutá prefabrikovaná z vodostavebného železobetónu svetlých rozmerov 1200x900x1800 s oceľovým poklopom a poplastovanými stúpadlami. V šachtách budú osadené vodomerné zostavy DN 20. Materiál: RAD 1 HDPE dn 110x6,6 PN 10 dl. 158,50 m Rad 2 HDPE dn 110x6,6 PN 10 dl. 13,00 m Prípojky: HDPE dn 40x3,7 PN ks Potrubie vodovodných radov dn110 bude uložené v min. spáde 0,3%, krytie potrubia bude min. 1,50m. Prípojky budú vyspádované smerom k verejnému vodovodu. Potrubie z PE sa ukladá na lôžko z piesku hr.150 mm. Obsype sa do výšky 30 cm nad potrubím hutneným pieskom. Nad potrubím sa obsyp nehutní. Na vodovodné potrubie sa uloží vodič CE 4 mm2, aby bolo možné v budúcnosti zistiť polohu vodovodného potrubia. Zásyp potrubia sa uskutoční prehodeným materiálom. V prípade, že by výkopovú zeminu nebolo možné zhutniť na požadovanú mieru zhutnenia, je nutné zásyp ryhy robiť štrkopieskom. Zásyp potrubia sa vykoná až po vykonaní tlakovej skúšky. Výpočet potreby vody podľa ZZ MŽPSR č.684/2006 z Počet obyvateľov: 49 à 150 l/d Maximálna hodinová potreba: Denná potreba: Qmaxh = Qmaxd x 2,1 = 0,28 l/s 49 x 150 l/d = 7350 l/d = 0,085 l/s Ročná potreba vody: Maximálna denná potreba: Qr = Qd x 365 = 2682,75 m3/rok Qmaxd = Qd x 1,6 = 0,13 l/s Potreba požiarnej vody: Qpož = 7,5 l/s V Bratislave 02/2014 Vypracoval: Ing. Miroslava Vaňurová 9

11 PLYNOFIKÁCIA SO 04 PREDĹŽENIE VEREJNÉHO PLYNOVODU Všeobecne : Územie, v ktorom je plánovaná individuálna bytová výstavba, sa nachádza v obci Miloslavov - lokalita RZ_1_I. Záujmové územie sa nachádza medzi ulicami Šípková a Cintorínka. Obe ulice sú zásobované plynom stl. plynovodmi D kpa. Záujmové územie bude zásobované plynom novým plynovodom D63, ktorý bude prepájať stl. plynovody D90 na Šípkovej a Cintorínskej ulici. Z nového plynovodu D63, bude vysadených 14 plynových prípojok D32 na jednotlivé parcely v záujmovom území. V zmysle vyhlášky MPSVR SR 398/2013 Z.z. bude projektované technické zariadenie zaradené podľa prílohy č.1, ako plynové zariadenie skupiny B, písmeno g. Stl plynovod D63 a plynové prípojky D32 PN 300 kpa : Plynovod D63 o dĺžke 164,0m, pre novú ulicu, bude napojený na Šípkovej ulici na plynovod D90 a na Cintorínskej ulici na plynovod D kpa. Nový plynovod povedie v chodníku, iba pred napojením na Cintorínskej ulici, bude križovať komunikáciu. Pri prechode pod komunikáciu bude plynovod opatrený chráničkou, ktorá bude vybudovaná metódou PLITEC. Plynovod bude v chráničke vystredený a na potrubí budú osadené vystreďovacie objímky. Oba konce chráničky budú na oboch koncoch utesnené tesniacimi manžetami. Na vyššie položenom konci chráničky bude osadená čuchačka, vyvedená do poklopu. Z plynovodu D63, bude vysadených 14 plynových prípojok D32. Všetky plynové prípojky budú ukončené na hraničnej čiare každého pozemku guľovým uzáverom DN25, pred ktorým bude osadená prechodka PE/Oceľ D32/DN25. Na hraničnej čiare každého pozemku bude osadená skrinka, v ktorej bude regulácia tlaku plynu z stl. na ntl. a meranie spotreby plynu. Zo skrinky povedie plynový rozvod do dvora a odtiaľ do domu, kde bude v každom dome na plynový rozvod napojený plynový kotol a sporák. Plynovod D63, bude svojim spádom rešpektovať sklom terénu a plynové prípojky D32, budú spádované do nového uličného plynovodu D63. Zemné práce : Pre zemné práce pri výstavbe stl. plynovodu a plynových prípojok, t.j. pre prípravu pracovného pruhu, výkopy a zásypy rýh a úpravy povrchu platí STN EN , STN EN a STN Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie jestvujúcich.inž. sietí. Hĺbka uloženia stl. plynového rozvodu bude 0,8-1,3m, šírka ryhy bude 0,8m. Veľkosť montážnej jamy bude 2,0 x 2,0 x 2,0 m. Plynovod bude uložený do 0,15 m pieskového lôžka. Plynovod bude po celej trase opatrený signalizačným vodičom CE prierezu 4mm2 s izoláciou do zeme z HMPE, ktorý bude upevnený na plynovodné potrubie páskou z PVC. Min. vo vzdialenosti 300 m od seba, budú osadené autozásuvky. Potom sa plynovod obsype do výšky 0,2 m nad horný okraj potrubia pieskom a ďalší zásyp sa vykoná vyťaženou zeminou, po vrstvách zhutnenou. 0,4 m nad potrubím, bude uložená žltá výstražná fólia s priebežným nápisom POZOR PLYN. Montážne práce : Na stavbu stl. plynovodu D63 a plynových prípojok D kpa budú použité rúry HD-PE 100 SDR 11 D63x5,8 a D32x2,9. Všetok materiál z PE musí byť schválený certifikátom štátnej skúšobne. 10

12 Montážne práce môže vykonať organizácia, ktoré má na túto činnosť oprávnenie. Montážnymi prácami na plynovode sú práce počínajúce dopravou rúrového materiálu na stavbu, rozvoz pozdĺž trasy, zváranie potrubia, kontrola zvarov, tlaková skúška. Kontrola tesnosti zvarov sa skúša na zvarených sekciách nad výkopom, alebo tesne vedľa výkopu. Konce potrubia musia byť spoľahlivo uzavreté a sekcia sa naplní vzduchom o pretlaku 0,13 MPa. Zvary sa namydlia penivým roztokom. Netesný zvar sa nesmie opraviť, ale musí sa vyrezať. Spojenie potrubia sa vykoná novým zvarom. Skúška tesnosti sa musí opakovať. Tlaková skúška: Tlaková skúška sa vykoná na kompletne zmontovanom plynovode a plynových prípojkách vzduchom. Skúšobný pretlak bude 600 kpa. Pred tlakovou skúškou je potrebné 24-hodinové ustálenie pretlaku v plynovode. Tlakovú skúšku možno začať až po ustálení pretlaku v plynovode. Čas trvania skúšky bude : - najmenej 4 hod pre použití deformačného tlakomeru - alebo najmenej 1 hod pri použití diferenčného tlakomeru alebo inej schválenej meracej techniky Tlaková skúška U tlakomerom sa vykoná za účasti prevádzkovateľa. Tesnosť armatúr sa overuje penotvorným roztokom, alebo detektorom. Tesnosť plynovodu je vyhovujúca, ak v priebehu tlakovej skúšky nenastane zmena pretlaku vplyvom úniku skúšobného média, alebo nebudú zistené netesnosti na rozoberateľných spojoch. Platnosť tlakovej skúšky je 6 mesiacov. Ak sa plynovod dovtedy neuvedie do prevádzky, skúška sa musí opakovať. Spotreba plynu 14 rodinných domov : maximálny hodinový odber zemného plynu : 3,3 x 14 = 46,2 m 3 /h predpokladaná ročná spotreba zemného plynu objektov : 4600 x 14 = m 3 /rok Platné normy a predpisy : Plynovody a odberné plynové zariadenia budú vyprojektované a vybudované v súlade s nižšie uvedenými normami, a vyhláškami : - STN EN Plynovody a prípojky s ocele - STN EN Plynovod y a prípojky z PE - STN Priestorová úprava vedení technického vybavenia - TPP Plynovody a prípojky z polyetylénu - STN EN 1775 Plynovody na zásobovanie budov, max. prevádzkový pretlak 5 bar - TPP Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách - Vyhláška MPSVR SR č.398/2013 Z.z V Bratislave 02/2014 Vypracoval : Ing. Zuzana Nottná 11

13 ELEKTROINŠTALÁCIA SO 05 DISTRIBUČNÝ ROZVOD NN PRE OBYTNÚ ZÓNU ALZBETIN DVOR A PRÍPRAVA PRE MERANIA SPOTREBY ELEKTR. ENERGIE PRE VÝSTAVBU ROD. DOMOV Projektová dokumentácia rieši návrh na zapojenie prípojok NN s meraním spotreby pre stavbu rodinných domov SO 01 lok.lipová alej v obci Miloslavovo- do jestv. distrib. rozvodu NN. Vonkajšia prípojka NN bude novým podz. káblovým vedením NAYY-J 4Bx240 z jestvujúcich distribučných rozvodov NN prerušením kábla NN typ NAYY-J 4x240 a postavením novej skrine PSR3 prerušením kábla do jestvuj. skrine SR č.4.1 na novej ul. Šípková. Z novej skrine SR umiestn. na parc.č.148/65/105 pri parc.č.148/46 bude novým distrib. rozvodom NN káblom NAYY-J 4x240 napojený distribučný rozvod NN pre lok. 14 RD - Lipová alej s novými skriňami PSR4 v počte 3 ks z ktorých budú samostatnými vývodmi napojené elektromerová skrine pre jednotlivé RD. Ukončenie nového kábla pre distrib. rozvod NN bude v jestvujúcej skrini PRIS ozn. č.3 na novej ulici Cintorínska po doplnená 400A poistkového vývodu a dvoch 160A poistkových vývodov, skriňa je na parc.č.426/91 pri parc.č.426/29 a 426/30. Nové káble budú ukončené v nových skriniach PRIS / umiestnených v zelenom páse/ z ktorých budú vývody do nových skríň RE/ bude pre merania spotreby jednotlivých RD/, z vonkajšieho distrib. rozvodu NN. Vedenie NN bude riešené ako slučka. Napojenie nových rozvádzačov RS v RD bude z podzemného vedenia NN zo skrine RE / bude umiestnené meranie spotreby/ káblom CYKY 5Cx6. Predpoklad pre napájanie 4-6 RD z jednej novej skrine, spolu tri doplnené skrine PRIS. Súčasťou projektu je: situačná schéma časti vonkajších rozvodov NN a umiestnenia skríň PRIS ochrana živých a neživých častí elektrických zariadení pred nebezpečným dotykom Projekt nerieši: - predpisy pre komplexné skúšky a revíziu el. zariadení - prevádzkové predpisy, dielenské a montážne výkresy konštrukcií Projektové podklady Pre vyprac. projektu boli použité tieto podklady: - časť sit. obce Miloslavov Lip. alej - špecifikácia zariadení s požiadavkami na napojenie, projekt vonkajších napájacích rozvodov NN Predpisy Projekt je spracovaný v súlade s platnými technickými predpismi a normami STN, ktoré s riešenými rozvodmi súvisia, sú to najmä : STN Výber a stavba el. zariadení - druhy prostredia pre el. zariadenia STN elektrické prípojky STN elektrické zariadenia -dovolené prúdy a iné súvisiace predpisy a normy STN. STN Ochrana pred úrazom el. prúdom STN Ochrana proti nadprúdom STN EN a Ochrana pred neb. účinkami atm. energie a súvisiace platné normy 12

14 Prúdové a napäťové sústavy Prívodný kábel : 3 PEN ~ 50 Hz, 400 V (TN-C) Rozvody NN v RD : 3 N+PE ~ 50 Hz, 400 V (TN-S), resp. 1 N+PE ~ 50 Hz, 230 V (TN-S) Klasifikácia prostredí Prostredia v ktorých sú uložené zariadenia a rozvody sú špecifikované v protokole určení prostredí. Prostredie určili spracovatelia projektu nasledovne: Podľa STN Druhy prostredia pre elektrické zariadenia, je prípojky NN a umiestnenie RE - prostredie /čl vonkajšie/ vonkajšie AA3,AA4,AB8,AC1,AD4,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AN2,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1 Pri realizácii musia byť dodržané požiadavky prísl. predpisov a noriem STN. Ochrana pred nebezpečným dotykom Ochrana pred dotykom neživých častí - je navrhnutá podľa STN takto: v sústave 3 N+PE str. 50Hz 400V je samočinným odpojením + doplnková prúdovým chráničom a pospojovaním kuchyňa, kúpeľne a vonku. Ochrana pred nebezp. dotykom živých častí- je riešená podľa STN krytím a izoláciou. Neživé časti rozvodov sú spojené s uzemňovacou sieťou pomocou ochranného vodiča, ktorý je v spoločnom obložení s krajnými vodičmi a pracovným. Ochrana pred účinkami statickej elektriny Všetky vodivé časti zariadení, ktoré sa môžu akýmkoľvek spôsobom elektricky nabiť, je nutné uzemniť. Všetky rozoberateľné spoje potrubí spojovať minimálne dvomi skrutkami s vejárovými podložkami pod hlavou skrutky aj pod maticou. Pre ochranu pred nebezp. účinkami prepätí doporuč. použiť v napájaných budúcich rozvádzačoch RE pre jednotlivé RD prepäťové chrániče triedy B a C Stupeň dodávky el. energie Navrhované distrib. rozvody NN pre budúce RD sú zaradené do 3.stupňa dodávky elektrickej energie v zmysle STN. Navrhované el zariadenie je podľa vyhlášky 508/2009 MPSVaR SR, prílohy č.1-tabuľky III. zaradené do skupiny B, rozvod SKT a telefón do skupiny C. Krytie, prevedenie elektr. zariadení zodpovedá charakteru prostredia v prevádzkach, kde sú rozvodné zariadenia umiestnené a druhu a kvalifikácií obsluhy. Ochrana vodičov proti preťaženiu a skratu je poistkami. Predpokladaná bilancia elektrickej energie pre zariadenia jedného RD: Inštalovaný výkon celkom RS : P i = 14,5 kw Výpočtové zaťaž. celkom RS 1/1: P p = 8,5 kw Meranie bude umiestnené pred oplotením na parc. prístupné pracovníkom rozv. závodov. 13

15 Spolu predpoklad 14 RD, t.j. 14 nových odberných miest - predpoklad Inštalovaný výkon celkom RS : P i = 14x 14,5 kw = 193,0 kw Výpočtové zaťaž. celkom RS : P p = 14x 8,5 kw = 119,05 kw Medzi rozvádzačová súčastnosť : 0,44 t.j. Pp = 57,0 kw Nová energetická požiadavka pre napojenie lokality Lipová alej s SO RD Inštalovaný výkon celkom Rcelk : P i = 193,0 kw/ Výpočtové zaťaž. celkom Rcelk : P p = 57,0 kw Popis riešenia rozvodov Rozvod el. energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, a prevádz. spoľahlivosť. Dimenzovanie vodičov je prevedené tak, aby nebola prekročená ich dovolená prevádzková teplota. Prívodný kábel je dimenzovaný na úbytok napätia tak, aby pokles napätia na svorkách motorického spotrebiča neklesol pod 95%, svetelného pod 97% menovitého napätia. Napájací bod bude podľa konzultácie na ZSE-Distrib. v skrini SR 4.1.1/pri skrini SR 4.1/ a skrini jestvuj. ozn. R3 po jej doplnení vývodmi. Nový distribučný napájací rozvod NN káblovou prípojkou do troch nových skríň typu PRIS s KD, káblovou slučkou a z nich budú samostatné vývody do budúcich nových skríň RE pre jednotlivé odberné miesta pre jednotlivé budúce RD. Z budúcich skríň RE budú novými podzemnými káblami CYKY 5Cx6 a príp.cyky 3Cx2,5 napojené rozvodné skrine RS v jednotlivých RD. Káble zo skríň RE budú vo výkope do skrine RS, popod vjazdy do objektov RD a križovanie so sieťami v chráničke, trasa v chodníku cca 0,5m od okraja parciel pre plánované RD. Káble NN do skríň RS po vonku budú chránené pozdĺžne uloženou tehlou a výstražnou fóliou. Uzemnenie ochrannej zbernice v rozvádzačoch RE a RS bude drôtom FeZn 10mm resp. medeným drôtom o min. dimenzii 10mm2 po hlavnú uzemňovaciu svorku. Krytie, prevedenie elektrických zariadení zodpovedá prostrediu v prevádzkách, kde sú rozvodné zariadenia umiestnené, druhu a kvalifikácií obsluhy. Ochrana vodičov proti preťaženiu a skratu je ističmi a poistkami. Výstražné tabuľky povinné na PRIS, SPO/k, RE, rozvádzačoch : Č. tabuľky Nápis Umiestnenie 0101 Pozor! Elektrické zariadenie PRIS, RE 4301 Nehas vodou ani penovými prístrojmi! PRIS, RE 6121 Hlavný vypínač! Spínač QM 2101 V nebezpečenstve vypni! spínač QM a HT 14

16 Bezpečnostné pokyny Návrh technického riešenia je vypracovaný v súlade s platnými technickými normami. Manipuláciu s rozvádzačmi a el. zariadením môže prevádzať iba osoba s kvalifikáciou preskúšaná z elektrotechnických a bezpečnostných predpisov podľa vyhl. 508/2009 Z. z. Na zariadení musí byť robená pravidelná údržba a prehliadky podľa platných predpisov a noriem. Revízie je nutné robiť v intervaloch dvoch rokov. Osoby určené k obsluhe el. zariadenia musia byť náležite a preukázateľne preškolené a oboznámené s prevádzkovaným zariadením a nebezpečenstvom, ktoré môže vzniknúť pri práci - STN Musia byť poučené aj o prvej pomoci pri úrazoch el. prúdom, povinných opatreniach pri požiari a pod. Projektované el. zariadenie sú nízkeho napätia. Jednotlivé el. zariadenia NN môžu samostatne obsluhovať ako aj pracovať na častiach el. zariadení NN bez napätia osoby oboznámené. Samost. obsluhovať ako aj pracovať na ostatn. zariaden. NN pod napätím môžu osoby znalé. El. zariadenia, resp. el. predmety musia byť pred uvedením do prevádzky vybavené všetkými bezpečnostnými tabuľkami, predpísanými pre tieto zariadenia. VONKAJŠIE OSVETLENIE A ROZVOD NN PRE VO - OBYTNÁ ZÓNA ALZBETIN DVOR Projektová dokumentácia rieši návrh na zapojenie osvetľovacích stožiarov novej komunikácie pre výstavbu rodin. domov SO 01 lok.lipová alej v obci Miloslavovo- do jestv. rozvodu NN pre VO. Vonkajšia prípojka NN pre VO bude novým podz. káblovým vedením NAYY-J 4Bx10 napojenej z jestvuj. skrine RVO umiestnenej na novej ul. Cintorínska. Po doplnení vývodu bude podz. kábl. vedením v súbehu s distrib. rozvodom NN smerom ku Šípkovej ul. napojené jednotl. osvetľov. body. Svetelné zdroje podľa požiadavky obce s LED diódami. Nový kábel bude ukončený v nových osvetľovacích bodoch na ulici umiestn. v zelenom páse. Súčasťou projektu je: situačná schéma časti vonkajších rozvodov NN pre VO a umiestnenia stožiarov VO ochrana živých a neživých častí elektrických zariadení pred nebezpečným dotykom Projekt nerieši: - predpisy pre komplexné skúšky a revíziu el. zariadení - prevádzkové predpisy, dielenské a montážne výkresy konštrukcií Projektové podklady Pre vyprac. projektu boli použité tieto podklady: - časť sit. obce Miloslavov Lip. alej - špecifikácia zariadení s požiad. na napojenie, projekt vonkajších nap. rozvodov NN pre VO Predpisy Projekt je spracovaný v súlade s platnými technickými predpismi a normami STN, ktoré s riešenými rozvodmi súvisia, sú to najmä : STN Výber a stavba el. zariadení - druhy prostredia pre el. zariadenia STN elektrické zariadenia -dovolené prúdy a iné súvisiace predpisy a normy STN. 15

17 STN Ochrana pred úrazom el. prúdom STN EN a Ochrana pred neb. účinkami atm. energie a súvisiace platné normy Prúdové a napäťové sústavy Rozvody NN pre VO : 3 N+PE ~ 50 Hz, 400 V (TN-C-S), resp. 1 N+PE ~ 50 Hz, 230 V (TN-C-S) Klasifikácia prostredí Prostredia v ktorých sú uložené zariadenia a rozvody sú špecifikované v protokole určení prostredí. Prostredie určili spracovatelia projektu nasledovne: Podľa STN Druhy prostredia pre elektrické zariadenia, je prípojka a umiestnenie osvetl. bodov pre VO - prostredie vonkajšie AA3,AA4,8, AC1,AD4, AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN2,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1 Pri realizácii musia byť dodržané požiadavky prísl. predpisov a noriem STN. Ochrana pred nebezpečným dotykom Ochrana pred dotykom neživých častí - je navrhnutá podľa STN takto: v sústave 3 N+PE str. 50Hz 400V je samočinným odpojením + doplnková prúdovým chráničom a pospojovaním Ochrana pred nebezp. dotykom živých častí- je riešená podľa STN krytím a izoláciou. Neživé časti rozvodov sú spojené s uzemňovacou sieťou pomocou ochranného vodiča Ochrana pred účinkami statickej elektriny Všetky vodivé časti zariadení, ktoré sa môžu akýmkoľvek spôsobom elektricky nabiť, je nutné uzemniť. Všetky rozoberateľné spoje konštrukcií spojovať minimálne dvomi skrutkami. Pre ochranu pred nebezp. účinkami prepätí doporuč. použiť prepäťové chrániče triedy B Stupeň dodávky el. energie Navrhované distrib. rozvody NN pre budúce VO je zaradené do 3.stupňa dodávky el. energie. Navrhované el zariadenie je podľa vyhlášky 508/2009 MPSVaR SR, prílohy č.1-tabuľky III. zaradené do skupiny B, Krytie, prevedenie elektr. zariadení zodpovedá prostrediu, kde sú rozvodné zariadenia umiestnené, druhu a kvalifikácií obsluhy. Ochrana vodičov proti preťaženiu a skratu je poistkami. Predpokladaná bilancia elektrickej energie pre VO skupiny RD Lipová alej: Inštalovaný výkon nárast v RVO celkom : P i = 0,20 kw Výpočtové zaťaž. nárast v RVO celkom : P p = 0,20 kw Meranie je umiestnené v RVO jestvuj. prístupné pracovníkom rozv. závodov. Popis riešenia rozvodov Rozvod el. energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, a prevádz. spoľahlivosť. Dimenzovanie vodičov je prevedené tak, aby nebola prekročená ich dovolená prevádzková teplota. Prívodný kábel je dimenzovaný na úbytok napätia tak, aby pokles napätia na svorkách motorického spotrebiča neklesol pod 95%, svetelného pod 97% menovitého napätia. 16

18 Napájací bod bude podľa konzultácie na ZSE-Distrib. v skrini RVO Nový napájací rozvod NN pre VO kábl. prípojkou do štyroch nových osvetl.stožiarov typu St 140/60 s LED svietidlami s príkonom cca do 50W. Z budúcich osvetlov. miest budú novými nadzemnými káblami CYKY 3Cx2,5 napojené jednotlivé svietidlá. Káble budú vo výkope do osvetlov. miest, popod vjazdy do objektov RD a križovanie so sieťami v chráničke, trasa v chodníku cca 0,5m od okraja parciel pre plánované RD. Káble NN po vonku budú chránené pozdĺžne uloženou tehlou a výstražnou fóliou. Uzemnenie ochrannej zbernice v rozvádzača RVO je jestvujúce drôtom FeZn 10mm resp. medeným drôtom o min. dimenzii 10mm2 po hlavnú uzemňovaciu svorku. Krytie, prevedenie elektrických zariadení zodpovedá charakteru prostredia v prevádzkách, kde sú rozvodné zariadenia umiestnené a druhu a kvalifikácií obsluhy. Ochrana vodičov proti preťaženiu a skratu je ističmi a poistkami. Výstražné tabuľky povinné na RVO, osvetlov. bodoch/ stĺpy/ : Č. tabuľky Nápis Umiestnenie 0101 Pozor! Elektrické zariadenie RVO, stĺpy 4301 Nehas vodou ani penovými prístrojmi! RVO, stĺpy 6121 Hlavný vypínač! Spínač QM 2101 V nebezpečenstve vypni! spínač QM a HT Bezpečnostné pokyny Návrh technického riešenia je vypracovaný v súlade s platnými technickými normami. Manipuláciu s rozvádzačmi a el. zariadením môže prevádzať iba osoba s kvalifikáciou preskúšaná z elektrotechnických a bezpečnostných predpisov podľa vyhl. 508/2009 Z. z. Na zariadení musí byť robená pravidelná údržba a prehliadky podľa platných predpisov a noriem. Revízie je nutné robiť v intervaloch dvoch rokov. Osoby určené k obsluhe el. zariadenia musia byť náležite a preukázateľne preškolené a oboznámené s prevádzkovaným zariadením a nebezpečenstvom, ktoré môže vzniknúť pri práci - STN Musia byť poučené aj o prvej pomoci pri úrazoch el. prúdom, povinných opatreniach pri požiari a pod. Projektované el. zariadenie sú nízkeho napätia. Jednotlivé el. zariadenia NN môžu samostatne obsluhovať ako aj pracovať na častiach el. zariadení NN bez napätia osoby oboznámené. Samost. obsluhovať ako aj pracovať na ostatn. zariaden. NN pod napätím môžu osoby znalé. El. zariadenia, resp. el. predmety musia byť pred uvedením do prevádzky vybavené všetkými bezpečnostnými tabuľkami, predpísanými pre tieto zariadenia. V Bratislave 02/2014 Vypracoval : Ing. Marián Abrahám 17

19 18

20 DOPRAVNÉ RIEŠENIE SO 06 KOMUNIKÁCIA A SPEVNENÉ PLOCHY Individuálna bytová výstavba (IBV) je situovaná v intraviláne obce Miloslavov časť Miloslava. Lokalita sa nachádza v centrálnej časti obce pričom je ohraničená zo západnej strany existujúcou zástavbou na Lipovom námestí, zo severnej strany Šípkovou ulicou a z južnej strany Cintorínskou ulicou. Z východnej strany sa nachádza nezastavané územie. V súčasnosti sa nachádza komunikácia na Cintorínskej ulici vo výstavbe. Existujúca miestna komunikácia na Šípkovej ulici je funkčnej triedy C3 a jej existujúca šírka je cca 4,80m. Po oboch stranách komunikácie sa nachádza zeleň. Existujúci chodník je ukončený na križovatke Slnečnej ulici so Šípkovou. Navrhovaná individuálna výstavba bude dopravne obsluhovaná pomocou navrhovaných nemotoristických komunikácii funkčnej triedy D1 s jednosmernou organizáciou dopravy. POPIS OBJEKTU KOMUNIKÁCIE Popis existujúceho stavu V súčasnosti sa na riešenom území nachádza zatrávnená plocha bez využitia. Šírka existujúcej komunikácie na Šípkovej ulici je 4,80m a po oboch stranách sa nachádza zelený pás. Komunikácia na Cintorínskej ulici je v súčasnosti vo výstavbe a nebolo možné určiť jej šírkové usporiadanie. Odvádzanie povrchových vôd z existujúcich komunikácii je do okolitého terénu. Popis navrhovaného stavu Dopravná obsluha IBV je v návrhu prostredníctvom nemotoristickej komunikácie funkčnej triedy D1. Návrh pozostáva z 2 vetiev, pričom sa dajú rozdeliť na dve časti podľa šírkového usporiadania ako aj podľa organizácie dopravy. Navrhovaná komunikácia na vetve A sa napája na existujúcu miestnu komunikáciu na Šípkovej ulici. Oblúky na napojení majú polomery 7,00m. Nasleduje priamy úsek so šírkou komunikácie 4,00m. Po ľavej strane v smere staničenia je navrhnutý chodník so šírkou 2,00m, ktorý bude od komunikácie oddelený pomocou cestného obrubníka so skosením osadeného naležato, na protiľahlej strane komunikácie je navrhnutý pás zelene so šírkou 2,00m. Dĺžka úseku so šírkou komunikácie 4,00m je 112,18m. Za daným úsekom vetvy A je navrhnutý zárodok vetvy C po pravej strane, pokračujúcej do výhľadovej lokality západne od nami riešenej lokality. Za výhľadovou vetvou C pokračuje vetva B po Cintorínsku ulicu so šírkou komunikácie 6,00m. Organizácia dopravy v danom úseku je dvojpruhová obojsmerná. Polomery oblúkov na napojení na Cintorínsku ulicu sú 7,00m resp. 6,00m. Celková dĺžka navrhovanej komunikácie je 154,43m. Organizácia dopravy je navrhovaná na vetve A ako jednosmerná smerom od Cintorínskej ulice. Na vetve B je dvojpruhová obojsmerná doprava. Organizácia dopravy bude vyznačená dopravným značením pričom smer jednosmernej dopravy bude od Cintorínskej ulice smerom na Šípkovú ulicu. Výhľadovo je uvažované s výstavbou IBV západnej od nami riešeného územia pričom daná výhľadová lokalita bude obsluhovaná nemotoristickou komunikáciu šírky 4,00, ktorá sa bude napájať na výhľadovú vetvu C ústiacu 19

21 do nami navrhovanej vetvy C. Organizácia dopravy vo výhľadovej lokalite bude jednosmerná od Šípkovej ulice. Prepojením vetvy C na vetvu B v riešenej lokalite sa dosiahne zokruhovanie dopravy. Na prepojenie peších ťahov je navrhnutý na Šípkovej ulici na strane riešenej lokality chodník so šírkou 2,00m. Chodník bude od komunikácie vyvýšený pomocou cestného obrubníka, čím sa vytvorí zábrana voči odvádzaniu povrchovej vody. Na jej odvádzanie sú navrhnuté uličné vpusty zaústené do vsakovacieho systému. Šírkové usporiadanie obojsmernej komunikácie f.t. D1 (vetva B): šírka miestnej obslužnej komunikácie 6,00 m šírka chodníka resp. zelene 2,50 m Šírkové usporiadanie jednosmernej komunikácie f.t. D1 (vetva A): šírka miestnej obslužnej komunikácie 4,00 m šírka chodníka resp. zelene 2,00 m Výškové riešenie Výškové riešenie navrhovaných komunikácií bude rešpektovať existujúce výškové pomery miestnych komunikácii na okolitých uliciach, na ktoré sú nadviazané. Základný priečny sklon komunikácií bude 2%, jednostranný. Konštrukcie spevnených plôch Vozovka komunikácií a chodníkov bude s krytom z asfaltobetónu Odvodnenie Odvedenie dažďových vôd z komunikácií a chodníkov bude pomocou priečneho a pozdĺžneho sklonu do pásu zelene. Povrchová voda no Šípkovej ulici bude zachytávaná navrhovanými uličnými vpustami, ktoré budú zaústené do vsakovacích šachiet. V Bratislave 02/2014 Vypracoval: Ing. Viktor Neumann 20

22 PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ Predmetom projektu je riešenie širších vzťahov územia v Miloslavove, ktoré zahŕňa príjazdovú komunikáciu medzi Cintorínskou a Šípkovou ulicou. Riešené územie sa nachádza v lokalite kat. územia Miloslavov. Na riešenom území sa v návrhu rieši rozparcelovanie územia na pozemky určené na výstavbu rodinných domov. Jedná sa o vytvorenie 14 parciel, na každej sa uvažuje v návrhu s jedným rodinným domom. V rámci projektu sa rieši aj rozšírenie verejného vodovodu a návrh kanalizácie pre predpokladané rodinné domy zástavby. Nasledovné riešenie je vypracované v rozsahu projektu stavby prikladaného k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti je vykonané v zmysle Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. s novelami č.307/2007 Z.z. a č.225/2012 Z.z,ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, Vyhl. MV SR č.699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, STN , STN , STN , STN , STN a ďalších nadväzných STN z oboru ochrany pred požiarmi. Stavba musí byť z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti navrhnutá tak, aby v prípade vzniku požiaru : a) zostala na čas určený technickými špecifikáciami zachovaná jej nosnosť a stabilita, b) bola umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru, c) sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo na inú stavbu, d) bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby, e) bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác. Riešenie požiarnej bezpečnosti obsahuje : a) členenie stavby na požiarne úseky b) určenie požiarneho rizika c) určenie požiadaviek na konštrukcie stavby d) zabezpečenie evakuácie osôb e) určenie požiadaviek na únikové cesty f) určenie odstupových vzdialeností g) určenie požiarnobezpečnostných opatrení h) určenie zariadení na zásah Opis riešenia- vzorového rodinného domu v zástavbe V danej lokalite je predpokladaná zástavba rodinných domov s jedným nadzemným podlažím. Bude sa jednať o murované stavby zastrešené šikmou strechou. Súčasťou rodinného domu bude aj jednotlivá garáž 21

23 pre max. 2 státia. Výška a pôdorysné rozmery budú upresnené individuálne pre každý rodinný dom (v rámci ďalšieho stupňa projektu). Predpokladaná podlažná plocha je cca. 160m2. Výška každého rodinného domu bude stanovená individuálne. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti Riešenie protipožiarnej bezpečnosti je vykonané podľa Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. v nadväznosti na Vyhl. MV SR č.307/2007 Z.z. a na na Vyhl. MV SR č.225/2012 Z.z. a STN až 4. Stavebný objekt má podľa 5 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. jedno nadzemné požiarne podlažie. Prvé nadzemné požiarne podlažie riešeného objektu sa nachádza na výškovej úrovni ±0,000 m. Predpokladaná požiarna výška objektu je cca.0m. Rozdelenie stavby na požiarne úseky Stavba rodinného domu spĺňa požiadavky pre stavbu na bývanie skupiny A v zmysle 94 ods.3 Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z a v prípade umiestnenia jednej obytnej bunky max dvoch obytných buniek bude rodinný dom bude tvoriť jeden požiarny úsek, súčasťou ktorého bude aj jednotlivá garáž max. pre dve státia v zmysle prílohy č. 1 Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z a 94 ods. 4 Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.. Súčasťou obytnej bunky môžu byť miestnosti nesúvisiace s prevádzkou bytu, napríklad kancelária, ordinácia, obchod s plochou najviac 40 m2 v zmysle prílohy č. 1 Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. Umiestnenie priestorov, ktoré nebudú slúžiť na bývanie sa nepredpokladá. Predpokladaná plocha požiarneho úseku je do 200m2 a počet požiarnych podlaží np=1 pre horľavý konštrukčný celok vyhovuje v zmysle 6 ods. 2 vyhlášky MV 94/2004 Z.z a v podľa STN Presnejšie posúdenie dovolenej plochy a dovoleného počtu podlaží v požiarnom úseku rodinného v zmysle 6 ods. 2 vyhlášky MV 94/2004 Z.z a v podľa STN bude súčasťou ďalšieho stupňa PD, po upresnení návrhu rodinného domu.. Požiarne riziko Pre požiarny úsek - rodinný dom+ jednotlivá garáž boli stanovené hodnoty pv= 50 kg/m², a= 1,0 podľa STN , príloha K, tab. K.1. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií Stavebný objekt (rodinný dom) bude tvoriť horľavý konštrukčný celok ( 13, ods. 4 Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.), nakoľko sa predpokladá sa zastrešenie šikmou strechou s nosnými drevenými prvkami a zateplenie obvodovej steny fasádnym eps. Požiarny úsek je zaradený do I. stupňa protipožiarnej bezpečnosti. Stanovenie požiadaviek na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií v zmysle STN a ich posúdenie bude predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. Nakoľko sa jedná ale o murovanú stavbu, je predpoklad, že zvislé nosné konštrukcie budú vyhovovať požiadavkám na požiarnu odolnosť. 22

24 Skutočné požiarnotechnické charakteristiky stavebných výrobkov a konštrukcií v posudzovanej stavbe ( t.z. murovaných ako aj ostatných stavebných konštrukcií, výrobkov a materiálov), musia byť pri kolaudácii doložené certifikátmi preukázania zhody doplneným ďaľšími dokladmi v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov. Požiarne pásy nie sú navrhnuté nakoľko celá budova (rodinný dom) tvorí jeden požiarny úsek. Zabezpečenie evakuácie osôb a určenie požiadaviek na únikové cesty Z každého požiarneho úseku je predpokladaná jedna nechránená úniková cesta na voľné priestranstvo. Úniková cesta v stavbe na bývanie skupiny A musí byť široká najmenej 0,9m a šírka dverí na tejto únikovej ceste nesmie byť menšia ako 0,8m v zmysle 94 ods.7 Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. Osvetlenie únikových ciest je navrhované ako prirodzené a umelé. Nechránené únikové cesty slúžia na únik menej ako 50 osôb nemusia byť vybavené núdzovým osvetlením v zmysle 73 ods.2 Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. V posudzovanej stavbe je uvažovaná súčasná evakuácia. Konečné posúdenie dĺžky a šírky únikovej cesty v zmysle vyhlášky Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. a STN bude predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. Odstupové vzdialenosti Predpokladané odstupové vzdialenosti sú pre každú obvodovú stenu požiarneho úseku stanovené samostatne. Požiarne nebezpečný priestor je okolo stavby vymedzený odstupovou vzdialenosťou v súlade s STN Prehľad predpokládaných odstupových vzdáleností- pre vzorový rodinný dom Ozn. fasády d(m) A 4,2m (dl. obvod. Steny do 15m, 40% POP) B 1,8m (dl. obvod. Steny do 15m, 20% POP) C 6,4m (dl. obvod. Steny do 9m, 80% POP) Je nutné aby všetky rodinné domy zástavby svojim umiestnením vyhovovali v plnom rozsahu ustanoveniam STN Predpokladaná odstupová vzdialenosť od odpadávania horľavých materiálov pre rodinný dom- je maximálne 6,0 x 0,36= 2,16m. Na zamedzenie prenosu požiaru z horiacej stavby na inú stavbu musia byť stavby od seba vzdialené najmenej o odstupovú vzdialenosť v zmysle ods. 3) 79 Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. Najbližšie rodinné domy v zástavbe budú od seba vzdialené min. 7m ( podľa umiestnenia v štúdii). Pre predbežne stanovené hodnoty (vyššie uvedené v tabuľke) sa v požiarne nebezpečnom priestore rodinných domov nenachádzajú žiadne iné rodinné domy ani iné stavby a tak svojim umiestnením vyhovujú STN Ostatné okolité susedné pozemky sú nezastavané. Odstupové vzdialenosti bude nutné presnejšie stanoviť až po upresnení návrhu rodinných domov v rámci ďalšieho stupňa projektu. 23

25 Zariadenia na zásah Ku každej stavbe rodinného domu, ktorá bude umiestnená v posudzovanej lokalite, musí byť vybudovaná prístupová komunikácia v zmysle 82 Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.. Za prístupovú komunikáciu možno považovať komunikáciu k stavbe (rodinný dom), ktorá v plnej miere spĺňa požiadavky 82 Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. t.z. musí mať voľnú šírku 3,0 m (do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh), a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kn a zároveň prístupová komunikácia musí viesť aspoň do vzdialenosti 50m od navrhovanej stavby a od vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah. Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5m a výšku najmenej 4,5m v zmysle čl.4 82 Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50m musí mať na konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla v zmysle čl.5 82 Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. Navrhovaná komunikácia v posudzovanej lokalite je široká 4m a je prejazdná (spája Šípkovú ulicu a Cintorínsku ulicu. Nástupná plocha nemusí byť pre rodinný dom zriadená v nadväznosti na ods. 1a) 83 Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., nakoľko požiarna výška stavby je menej ako 9,0 m. Vnútorná zásahová cesta nemusí byť v stavbe vybudovaná v súlade s ods. 1) 84 Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.. V zmysle ods.3 86 Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. nemusí byť stavba vybavená požiarnym rebríkom a požiarnym schodiskom, nakoľko pôdorysná plocha je menšia ako 200m². Požiarnotechnické zariadenia Rodinné domy v posudzovanej lokalite nemusí byť vybavený stabilným hasiacim zariadením, elektrickou požiarnou signalizáciou a zariadením na odvod tepla a splodín horenia domácim rozhlasom ( podľa 88, 87, 90 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z ). Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov V zmysle 3 vyhl. MV 699/2004 Z.z musí byť stavba (rodinný dom) pre prípad vzniku požiaru zabezpečená vodou na hasenie požiarov. Zdroj vody na hasenie požiarov musí spĺňať nasledovné požiadavky ( v zmysle 4 ods.1, ods. 3 vyhl. MV 699/2004 Z.z. a STN , STN ) : 1. zdroj vody musí byť schopný trvalo zabezpečovať potrebu vody na hasenie požiarov najmenej po dobu 30 minút 2. musí mať vyhovujúce podmienky na čerpanie vody t. z.: - je k nemu vybudovaná prístupová komunikácia (v zmysle 82 ods. 3 Vyhl. MV 94/2004 Z.z- viď. časť správy zariadenia na zásah), -je vytvorené čerpacie miesto vhodné pre používanú hasičskú techniku, ktoré je označené dopravnou značkou ZÁKAZ STÁTIA - podmienky zdroja vody musia zodpovedať technickým možnostiam používanej hasičskej techniky - vzdialenosť od stavby je najviac 200 m a najmenej 5m a však mimo požiarne nebezpečného priestoru 24

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti Spoločnosť Goodman patrí medzi popredných poskytovateľov skladových priestorov pre sektor elektronického obchodu. Vybudovala viac priestorov tohto druhu ako akýkoľvek iný developer v oblasti priemyselných

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

AKCIA: OBJEKT: PROFESIA: INVESTOR: Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B. Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A STUPEŇ:

AKCIA: OBJEKT: PROFESIA: INVESTOR: Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B. Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A STUPEŇ: A ) T E C H N I C K Á S P R Á V A AKCIA: BYTOVÝ DOM - HEAVEN OBJEKT: HLAVNÝ OBJEKT PROFESIA: ELEKTROINŠTALÁCIA MIESTO STAVBY: KAZANSKÁ UL., BRATISLAVA, P.Č. 5265/1, 5265/2, 5266/1, 5266/2 INVESTOR: HEAVEN

Διαβάστε περισσότερα

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty A/ SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1. Identifikačné údaje Názov stavby : Spišská Stará Ves - úprava NN siete a DP na ul. Štúrovej Miesto stavby (k.ú.) : Spišská Stará Ves Okres : Kežmarok Kraj : Prešovský Charakter

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ SPRÁVA RODINNÝ DOM. Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec. Zdravotechnika

TECHNICKÁ SPRÁVA RODINNÝ DOM. Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec. Zdravotechnika Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec RODINNÝ DOM TECHNICKÁ SPRÁVA Zdravotechnika INVESTOR: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: AUTOR PROJEKTU RD: STUPEŇ: Lucia Madarásová, Markova

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Nové prístupy riešenia ochrany osôb a majetku Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Ing. Rudolf Huna, Ing. Jana Staroňová,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

Časť 4 Osobitné požiadavky

Časť 4 Osobitné požiadavky Časť 4 Zväzok 3, Časť 4 1 OBSAH 1. OSOBITNÉ POŽIADAVKY... 4 1.1 Kanalizačné potrubia... 4 1.2 Kanalizačné odbočky... 4 Nové kanalizačné odbočky... 4 Prepojenie existujúcich kanalizačných odbočiek... 5

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil:

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil: Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, 811 03, Bratislava mobil: 0905 505 243 NÁJOMNÉ BYTY OBCHODNÁ 52, parc. č. 8479, k.ú. BRATISLAVA STARÉ MESTO Investor MČ Staré

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

INVESTOR: Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, Rekonštrukcia trafostanice 216/ts/zilina_cestne.stavby. Elektro STUPEŇ: Realizačný projekt

INVESTOR: Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, Rekonštrukcia trafostanice 216/ts/zilina_cestne.stavby. Elektro STUPEŇ: Realizačný projekt P R O J E K T TECHNICKÉHO RIEŠENIA E L E K T R O Č A S Ť INVESTOR: Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56 AKCIA: ČASŤ: STUPEŇ: Rekonštrukcia trafostanice 216/ts/zilina_cestne.stavby Elektro Realizačný

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži a údržbe vsakovacieho bloku Graf Rain Bloc

Návod k montáži a údržbe vsakovacieho bloku Graf Rain Bloc Návod k montáži a údržbe vsakovacieho bloku Graf Rain Bloc Vsakovací Graf Rain Bloc 300 l čierny, pojazdný nákl. autom Objednávkové číslo: 360014 Graf Rain Bloc inspekční 300 l, pojazdný nákl. autom Objednávkové

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLI N Á V R H (určené na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ 040 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan

Διαβάστε περισσότερα

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova, Vranov n/t Ústredné vykurovanie 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova, Vranov n/t Ústredné vykurovanie 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 2. ROČNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE... 3 3. ROČNÁ SPOTREBA PLYNU NA VYKUROVANIE... 3 4. ZATRIEDENIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ... 3 5. OPIS VYKUROVACIEHO SYSTÉMU... 4 6.

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9 Na Slovensku pracujúca spoločnosť skupiny Goodman, vlastní, rozvíja a spravuje logistické objekty, ako sklady a distribučné centrá, s vysokou úrovňou kvality. Slovenská zloţka spoločnosti Goodman vlastní

Διαβάστε περισσότερα

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu 22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu Ako zabrániť náhlemu spadnutiu nahromadeného snehu zo strešnej plochy? Jednoduché a účinné riešenie bez veľkých finančných investícií je použitie zachytávačov

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH : 1) Technická správa. 2) Špecifikácia materiálu Rozpočet. 3) Výkresová dokumentácia

OBSAH : 1) Technická správa. 2) Špecifikácia materiálu Rozpočet. 3) Výkresová dokumentácia OBSAH : 1) Technická správa IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VŠEOBECNÉ ÚDAJE TEPELNÁ BILANCIA ENERGETICKÁ BILANCIA NÁVRH STROJNÉHO ZARIADENIA KOTOLNE PARAMETRE ZARIADENIA KOTOL POISTNÉ ZARIADENIE OBEHOVÉ ČERPADLÁ DOPLŇOVANIE

Διαβάστε περισσότερα

Audit verejného osvetlenia obce Špačince

Audit verejného osvetlenia obce Špačince Audit verejného osvetlenia obce Špačince Dátum spracovania: Január 2015 Obsah: 1. Základné údaje o obci... - 3-2. Ciele a rozsah auditu... - 4-2.1. Popis súčasného stavu... - 4-2.2. Technická špecifikácia

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie do prevádzkových priestorov ydrocentra Gabčíkovo Gabčíkovo, 24.8.2011 Vypracoval : Ing. Alfréd Ilka BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie C Gabčíkovo Date Title of presentation

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno 1 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ Tondach Slovensko, s.r.o., Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

Zmluva o dielo č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluva o dielo č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka Zmluva o dielo č. Z20524475_Z Uzatvorená v zmysle 56 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany. Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Obec Lúčnica nad Zitavou Lúčnica

Διαβάστε περισσότερα

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v oblasti PO

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v oblasti PO 8 Požiarna ochrana Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v oblasti PO Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná: zabezpečiť v objektoch

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC STAVEBNÁ FYZIKA TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK STAVEBNÍK: MIESTO STAVBY: INVESTOR: STUPEŇ: VYPRACOVAL: Jozef Kandra, Chmeľovec Chmeľovec, okr. Prešov Jozef Kandra, Chmeľovec PROJEKT STAVBY

Διαβάστε περισσότερα

5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti

5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti ČASŤ 5 DIEL 2 KAPITOLA 3 str. 1 5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti principiálne vychádza z dovolenej prevádzkovej teploty jadier

Διαβάστε περισσότερα

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a Obsah LED širokožiariace PLAZA FlatLED FLOOD 24W PLAZA FlatLED FLOOD 48W PLAZA FlatLED FLOOD 72W PLAZA FlatLED FLOOD 150W Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN 73 0540 (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie Výpočet tepelného odporu

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO

LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO do výbušného prostredia Bezpečné zariadenie pri práci s výbušnými plynmi a prachom R EX R EXH RZ EX R EX 1500, 2000, 3000, 4000 R EXH RZ EX Odsávacie ramená R EX, R EXH

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky Číslo zákazky: Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky Oddiel I - Základné údaje (vypĺňa vlastník nehnuteľnosti - žiadateľ) Žiadateľ (meno, priezvisko/obchodné meno, zastúpený) :...... Adresa :... Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE SGB - SK, spol. s r.o. Karola Adlera 4, SK-841 02 Bratislava, Slovakia kancelária: Stará Vajnorská 4, SK-831 04 Bratislava Phone: +421 2 44632838 Fax: +421 2 33204572 Mobil: +421 905 411 973 E-mail: info@sgbsk.sk,

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas... Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012 Energetická certifikácia budov Konzultačná a projekčná činnosť v oblasti stavebnej fyziky PROJEKTOVÉ HODNOTENIE podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015,

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015, Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 371/2015 Strana 3789 371 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Διαβάστε περισσότερα

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov:

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov: Poznámky Všeobecne Vykurovacie kotly Junkers sú odskúšané a schválené v súlade so smernicami o plynových zariadeniach ES (90/396/EHS, 92/42/EHS, 72/23/EHS, 89/336/EHS) a EN677. Príslušenstvo na spaliny

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje Cenník prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od 01. 01. 2014 Združené revízne prístroje: Revízne meracie prístroje prístroja MINI-SET revízny kufrík s MINI-01 (priech.odpor), MINI-02 (LOOP)

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE

CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie Platnosť cenníka od 1. 6. 2007 Cenník stavebných izolácií nájdete v samostatnom katalógu Technické izolácie - dosky Sk / m NÁZOV hr.

Διαβάστε περισσότερα

Systém rozvodu vzduchu

Systém rozvodu vzduchu Technické údaje Systém rozvodu vzduchu CWL-Excellent Wolf Slovenská republika s.r.o. Galvaniho 7 821 04 Bratislava tel. +421 4820 0802 fax +421 4820 0814 info@wolfsr.sk www.wolfsr.sk 3063644_201602 Zmeny

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU. PREFA STAV s.r.o. Topoľčany.

SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU. PREFA STAV s.r.o. Topoľčany. SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU www.prefastav.sk Obsah O FIRME... 3 PREFA PODLUŽANY... 4 VODOTESNÁ UZAVRETÁ ŽUMPA 7 m 3... 5 VODOTESNÁ UZAVRETÁ ŽUMPA 10 m 3... 6 VODOTESNÁ KRABICOVÁ ŽUMPA 20m 3,

Διαβάστε περισσότερα

POUŽITIE VIACVRSTVOVÝCH RÚROK ALPEX-GAS PRE ROZVOD PLYNU V BUDOVÁCH S PRACOVNÝM PRETLAKOM DO 5,0 BAR

POUŽITIE VIACVRSTVOVÝCH RÚROK ALPEX-GAS PRE ROZVOD PLYNU V BUDOVÁCH S PRACOVNÝM PRETLAKOM DO 5,0 BAR PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA Technická norma podľa STN EN 45 020 čl. 3.2.2 PTN 704 05 POUŽITIE VIACVRSTVOVÝCH RÚROK ALPEX-GAS PRE ROZVOD PLYNU V BUDOVÁCH S PRACOVNÝM PRETLAKOM DO 5,0 BAR Schválené dňa: 11.12.2009

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby Objednávateľ: Vypracoval: Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované

Διαβάστε περισσότερα

Nitra, júl Montážny predpis pre PVC U tlakový potrubný systém.

Nitra, júl Montážny predpis pre PVC U tlakový potrubný systém. Nitra, júl 2004 Montážny predpis pre PVC U tlakový potrubný systém. OBSAH : 1 Úvod... 3 1.1 Citované a súvisiace normy... 3 2 Materiál... 4 2.1 Fyzikálno-mechanické vlastnosti materiálu na výrobu rúr a

Διαβάστε περισσότερα

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova avrh a posudenie mosta: -00 D1 Hubova-Ivachnova 1. Materiálové charakteristiky: BETO: C 30/37 B35 B 400 - objemova tiaz zelezobetonu ρ b := 5 k m - dovolene namahanie betonu v σ bc := 8. MPa HLAVE ZATAZEIE

Διαβάστε περισσότερα

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa)

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA NÁBREŽIE MLÁDEŽE 1, NITRA PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) Vypracovala: Ing. Ľ. Halamová upravené 1 1. ÚVOD DO PREDMETU (2) 1. Význam a úloha stavebníctva

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS)

TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS) TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS) 1 OBSAH 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A ZÁKLADNÉ POJMY 2. TECHNICKÉ PODMIENKY PRÍSTUPU A PRIPOJENIA

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

NEMAK Slovakia, s.r.o.

NEMAK Slovakia, s.r.o. Výroba hliníkových odliatkov Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky na výrobu hliníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania Podľa 6 zákona č.

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

Počty osôb. Obrazová réžia maximálne - 10 osôb Zvuková réžia maximálne - 2 osoby Zvuková kabína maximálne - 2 osoby maximálne - 10 osôb.

Počty osôb. Obrazová réžia maximálne - 10 osôb Zvuková réžia maximálne - 2 osoby Zvuková kabína maximálne - 2 osoby maximálne - 10 osôb. 01. Obsah projektu Projekt pre realizáciu stavby profesie vzduchotechnika rieši vetranie a chladenie priestorov obrazovej réžie, zvukovej réžie, hlukovej kabíny a serverovní v areáli RTVS v Mlynskej doline,

Διαβάστε περισσότερα

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PIVNICA RADOŠINA vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Realizácia a kontrola. elektroinštalácie

Realizácia a kontrola. elektroinštalácie Realizácia a kontrola elektroinštalácie dreveného Realizácia a kontrola zrubu zrubu elektroinštalácie Vypracoval: Ing. Vladimír Balucha Tento edukačný materiál vznikol v rámci projektu Programu celoživotného

Διαβάστε περισσότερα

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Energetická štúdia Miesto: Názov: Spracovateľ štúdie: Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Ing. Andrej Fáber, faberand@gmail.com Bratislava, máj 2013 OBSAH 1 PREDMETA A CIEĽ

Διαβάστε περισσότερα

PRVKY INŽINIERSKYCH SIETÍ. Montážny návod. n a d š e n i e a k o m p e t e n c i a.

PRVKY INŽINIERSKYCH SIETÍ. Montážny návod. n a d š e n i e a k o m p e t e n c i a. n a d š e n i e a k o m p e t e n c i a PRVKY INŽINIERSKYCH SIETÍ Montážny návod LEIER montazny navod inzinierske siete.indd 1 15.10.2012 10:57:30 LEIER montazny navod inzinierske siete.indd 2 15.10.2012

Διαβάστε περισσότερα

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky Číslo zákazky: Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky Oddiel I - Základné údaje (vypĺňa vlastník nehnuteľnosti - žiadateľ) Žiadateľ(meno, priezvisko/obchodné meno, zastúpený) :...... Adresa :... Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

Snímače teploty v puzdrách

Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

SVETELNOTECHNICKÝ POSUDOK

SVETELNOTECHNICKÝ POSUDOK SVETELNOTECHNICKÝ POSUDOK č. 1564 Za účelom posúdenia plánovanej stavby "bytový dom "Starý háj" na denné osvetlenie a preslnenie okolitej zástavby. NÁZOV STAVBY: bytový dom "Starý háj MIESTO STAVBY: Černyševského

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα