Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ψηφιακή Σύγκλιση. Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς υπηρεσίες συντήρησης) ,00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ψηφιακή Σύγκλιση. Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς υπηρεσίες συντήρησης) 215.250,00"

Transcript

1 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση σχέσεων και την αποτελεσματικότερη προώθηση επενδυτικών ευκαιριών στην Επενδυτική Κοινότητα» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς υπηρεσίες συντήρησης) Προϋπολογισμός Υπηρεσιών Συντήρησης CPV: Κριτήριο Ανάθεσης: Ψηφιακή Σύγκλιση ,00 Ο ετήσιος προϋπολογισμός των υπηρεσιών συντήρησης ανέρχεται στις δέκα χιλιάδες ΕΥΡΩ, ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ΕΥΡΩ, ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, για τρία (3) χρόνια συντήρησης Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και Πακέτα Λογισμικού και Συστήματα Πληροφορικής «Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

2 Ημερομηνία Διενέργειας: Ημερομηνία Αποστολής Διακήρυξης σε Ε.Ε. (Υπ. Επίσημων Εκδόσεων) Ημερομηνία Δημοσίευσης σε ελληνικό τύπο Ημερομηνία Αποστολής στην ΕτΚ - ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 8 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 8 Συντομογραφίες - γενικά 9 Συντομογραφίες Έργου 9 Ορισμοί διακηρύξεων 10 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 12 A.1 Περιβάλλον Έργου 12 A.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου 12 A A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 13 A Θεματικές Ομάδες Εργασίας 13 A Επιθεωρητές (auditors) Έργου 13 A.1.2 Υφιστάμενη κατάσταση 14 A Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα 14 A Οργανωτική δομή & στελέχωση του Φορέα 14 A Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών 15 A Υποδομή ΤΠΕ του Φορέα 19 A.2 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 20 A.2.1 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου 20 A.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 21 A.3 Αντικείμενο Έργου 22 A.3.1 Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου 23 A.3.2 Αρχιτεκτονική 23 A Γενικές Αρχές Σχεδιασμού Συστήματος 23 A Λογική Αρχιτεκτονική 25 A Φυσική Αρχιτεκτονική 26 A.3.3 Λειτουργικές Απαιτήσεις Υποσυστημάτων - Εφαρμογών 27 A Υποσύστημα Διαχείρισης Πελατών 28 A Υποσύστημα Front-Office 38 A Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης E-Library 41 A Υποσύστημα εξοικείωσης χρηστών με την έννοια του επιχειρείν 44 A Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών 45 A.3.4 Υπηρεσίες 46 A Ανάλυση Απαιτήσεων 46 A Υπηρεσίες Μετάπτωσης 46 A Υπηρεσίες Παραγωγής Ψηφιακού Περιεχομένου 47 A Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 47 A Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Λειτουργίας 48 A Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης 48 A Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης 48 A.3.5 Συμβατότητα και Ομαλή Ολοκλήρωση 49 A.3.6 Χρηστικότητα - Προσβασιμότητα 49 A.3.7 Απόδοση Συστήματος 51 A.3.8 Διαλειτουργικότητα 51 A.3.9 Ασφάλεια 52 A.3.10 Χρονοδιάγραμμα του Έργου 53 A.3.11 Φάσεις Υλοποίησης Έργου 54 A ΦΑΣΗ 1: Ανάλυση Απαιτήσεων 54 A ΦΑΣΗ 2: Προμήθεια και Εγκατάσταση Κεντρικού Εξοπλισμού, Λογισμικού Υποδομής & Εφαρμογών 54 A ΦΑΣΗ 3: Εκπαίδευση 56 A ΦΑΣΗ 4: Πιλοτική Λειτουργία 57 A ΦΑΣΗ 5 : Δοκιμαστική Λειτουργία 58 A.3.12 Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) 58 A Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης 59 A Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης 59 A Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Ρήτρες 61 A Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας 63 A.4 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 65 A.4.1 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου 65 A Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής 65 A Μέλη Ομάδας Έργου 65 A.4.2 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 65 A.4.3 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 66 A.4.4 Διαδικασία παραλαβής Έργου 66 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 68 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 68 B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 68 B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 68 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 68 B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 68 B.1.5 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 69 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 69 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 70 B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 71 B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής 71 B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 72 B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 76 B Οι Έλληνες Πολίτες 76 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 79 B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 82 B Οι συνεταιρισμοί 84 B Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 87 B.2.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 91 B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 91 B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 93 B.2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 96 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 97 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 97 B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 98 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 100 B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 100 B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 102 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 102 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 103 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 103 B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 103 B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 104 B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 104 B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών 104 B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 106 B Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 107 B Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 107 B Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 112 B Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 112 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 113 B.4.3 Προσφυγές 114 B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 114 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 116 B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις 116 B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 117 B.5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 118 B.5.5 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 118 B.5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 119 B.5.7 Υπεργολαβίες 122 B.5.8 Εμπιστευτικότητα 123 B.5.9 Πνευματικά δικαιώματα 124 B.5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 124 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 126 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 126 C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 126 C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 127 C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 128 C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 129 C.1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 130 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 131 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 133 C.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 133 C.3.2 Εξοπλισμός Κεντρικής Υποδομής 134 C Εξυπηρετητές (servers) 134 C Εξωτερικό σύστημα Αποθήκευσης 137 C Κεντρικό switch 138 C Firewall 139 C.3.3 Συστημικό Λογισμικό Κεντρικής Υποδομής 141 C Λειτουργικά Συστήματα Εξυπηρετητών 141 C Virtualization Software 142 C Λογισμικό Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) 143 C Λογισμικό Web-Application Server 146 C Λογισμικό CRM (Customer relationship management) 148 C Λογισμικό Διαχείρισης Χρηστών 151 C.3.4 Εφαρμογές Υποσυστήματα 152 C Υποσυστήματα 152 C.3.5 Υπηρεσίες 152 C Ανάλυση απαιτήσεων Έργου 152 C Υπηρεσίες Μετάπτωσης 153 C Υπηρεσίες Παραγωγής Ψηφιακού Περιεχομένου 153 C Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 153 C Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 154 C Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Λειτουργίας 154 C Υπηρεσίες Εγγύησης - Συντήρησης

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης 155 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 157 C.4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 157 C Εξοπλισμός (βλ. C.3.2) 157 C Έτοιμο Λογισμικό (βλ. C.3.3) 157 C Εφαρμογή/ές (βλ. C.3.4) 158 C Υπηρεσίες (βλ. A.3.4, C.3.5) 158 C Άλλες δαπάνες 158 C.4.2 Εκπαίδευση χρηστών 159 C.4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 159 C Πίνακας Κατανομής Οικονομικού Αντικειμένου Έργου ανά φορέα συμμετοχής στο υποψήφιο σχήμα 159 C.4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση σχέσεων και την αποτελεσματικότερη προώθηση επενδυτικών ευκαιριών στην Επενδυτική Κοινότητα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών Ταξινόμηση κατά CPV: Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και Πακέτα Λογισμικού και Συστήματα Πληροφορικής Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα Ευρώ ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% χωρίς τον προϋπολογισμό συντήρησης και ,00 με τριετές συμβόλαιο συντήρησης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00 - ΦΠΑ : ,00) Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Κωδικός Πράξης MIS (Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση ένταξης) Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τον κωδικό Έργου: - ΣΑΕ Ο19 Δώδεκα (12) μήνες Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο B.4.4 Διαδικασία παραλαβής Έργου, από την υπογραφή της σύμβασης. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ A /09 /

9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ A /09 /2011 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ A /11 /2011 και ώρα 17:00 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η έδρα της ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ A /11 /2011 και ώρα 09:00 Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΨΣ IiG ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Invest In Greece Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Συντομογραφίες Έργου ΠΕΣ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου (βλ.b.3.12) 9-161

10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ορισμοί διακηρύξεων Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αριθμός Διακήρυξης Αρμόδια Επιτροπή Διακήρυξη Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης ΕΠΠΕ Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Διοικητικού Συμβουλίου) της "Επενδύστε στην Ελλάδα A.E." (Invest in Greece) Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Διοικητικού Συμβουλίου) της "Επενδύστε στην Ελλάδα A.E." (Invest in Greece) Έργο Κανονισμός Προμηθειών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Προϋπολογισμός Έργου Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. ΠΔ 60/2007, ΠΔ 118/2007, αναλογικά εφαρμοζόμενο Ένα πλήρες και ενοποιημένο Σύστημα παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της "Επενδύστε στην Ελλάδα A.E." (Invest in Greece) ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. την Προσφορά του Αναδόχου,

11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ορισμοί διακηρύξεων Συμβατικό Τίμημα γ. τη Διακήρυξη. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

12 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ B ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ B.1 Περιβάλλον Έργου B.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Επενδύστε στην Ελλάδα A.E." (Invest in Greece) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ "Επενδύστε στην Ελλάδα A.E." (Invest in Greece) "Επενδύστε στην Ελλάδα A.E." (Invest in Greece) Βλ. παρ. B Βλ. παρ. B Βλ. παρ. B ΕΠΠΕ - Βλ. παρ. B Θεματικές Ομάδες εργασίας - Βλ. παρ. B Επιθεωρητές Έργου - Βλ. παρ. B B Η Invest in Greece είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τον Υπουργό Επικρατείας. Σκοπός της Invest in Greece είναι η απρόσκοπτη ανάπτυξη της επενδυτικής κι επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα. Με την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, η εταιρεία αποβλέπει στην άμεση υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και παράλληλα στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της Ελλάδος, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού. Ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία αποκτά η προσέλκυση ξένων επενδυτών στην παρούσα φάση της δημοσιονομικής προσαρμογής, δεδομένου ότι με τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών και την περιστολή της ιδιωτικής επενδυτικής πρωτοβουλίας η ξένη επενδυτική δραστηριότητα μπορεί να τονώσει την αναπτυξιακή διάσταση της χώρας. Ο κεντρικός αυτός σκοπός βασίζεται σε τρεις άξονες, που στην ουσία αποτελούν επιμέρους σκοπούς για την εξειδίκευση και υλοποίηση του έργου της εταιρείας : Στην προσέλκυση επενδύσεων με την ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών και την προβολή της χώρας ως τόπου φιλικού για επενδύσεις. Στην υποστήριξη επενδυτών καθ όλη τη διάρκεια της επενδυτικής διαδικασίας, και Στη διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την επενδυτική δραστηριότητα

13 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει την προβολή της χώρας στο εξωτερικό, ως ελκυστικού τόπου εγκατάστασης, τόσο σε γενικό πλαίσιο, όσο και εστιασμένα, με την ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους κλάδους και χώρες. Βασική επιδίωξη είναι να συμπεριλάβουν οι δυνητικοί επενδυτές και την Ελλάδα στην επενδυτική τους ατζέντα. Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει την υποδοχή και τεκμηριωμένη ενημέρωση των επενδυτών που έχουν επιλέξει να εγκατασταθούν στην Ελλάδα για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, καθώς επίσης και την διευκόλυνσή τους σε όλα τα στάδια του επενδυτικού τους εγχειρήματος. Σε αυτό περιλαμβάνεται και η προώθηση των επενδυτικών τους σχεδίων στην περίπτωση που υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής στη διαδικασία επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων (Fast Track). Ο τρίτος άξονας, τέλος, περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις θεσμικής φύσεως προς τους αρμόδιους φορείς λήψεως αποφάσεων, για την βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και την απαλοιφή σχετικών εμποδίων, ώστε να καταστεί η χώρα ελκυστικότερη προς τους ξένους επενδυτές. B Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης έχει οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ.«διαδικασία Παραλαβής Έργου»). B Θεματικές Ομάδες Εργασίας Η προετοιμασία και υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου υποβοηθείται με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από τον Κύριο του Έργου. Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από την «Invest in Greece». B Επιθεωρητές (auditors) Έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, η «Invest in Greece» δύναται να αναθέσει σε στελέχη της ή τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου από την «Invest in Greece». Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις κατόπιν σχετικής έγκρισης που θα επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο της «Invest in Greece». Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους οριζόμενους από την «Invest in Greece». επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν τους ελέγχους

14 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ B.1.2 Υφιστάμενη κατάσταση B Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Οι προτεραιότητες της ανάπτυξης δραστηριοτήτων του Φορέα απορρέουν από τον απώτερο σκοπό που διέπει τις λειτουργίες του, την απρόσκοπτη δηλαδή ανάπτυξη της επενδυτικής κι επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα, η οποία υλοποιείται μέσα από τρεις βασικούς πυλώνες: την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την ολοκληρωμένη υποστήριξη δυνητικών επενδυτών, καθώς επίσης τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος. Σε συνοπτική μορφή, οι υπηρεσίες του Φορέα περιλαμβάνουν τις εξής κύριες δράσεις: Τη συστηματική προβολή της Ελλάδας σε δυνητικούς επενδυτές του εξωτερικού ως ελκυστικού τόπου για την υλοποίηση επενδύσεων με ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα σε τομείς και κλάδους, στους οποίους η ελληνική οικονομία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Τη διαρκή ανάπτυξη χαρτοφυλακίου με συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες και τη συστηματική προβολή του σε δυνητικούς επενδυτές μέσω δικτύου επαφών, όπου η παρουσίασή τους γίνεται πλέον με ολοκληρωμένο και καινοτομικό τρόπο (e-book). Τον εμπλουτισμό και περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου με συγκεκριμένα αιτήματα επενδυτών για το συνδυασμό προσφοράς-ζήτησης ( matchmaking ) επενδυτικών ευκαιριών. Την ενίσχυση του ρόλου της Invest in Greece ως ουσιαστικού συνεργάτη δημοσίων φορέων και οργανισμών στην προβολή σημαντικών δημόσιων επενδύσεων. Τη συνεχή βελτίωση της υποδοχής και υποστήριξης των επενδυτών. Το τμήμα αυτό θα ενισχυθεί σημαντικά από την δράση «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (Fast Track). Την προβολή συγκεκριμένων επενδυτικών δυνατοτήτων σε ξένους με την οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας με τους φορείς σε τοπικό επίπεδο. Την ανάπτυξη και επικαιροποίηση του μελετητικού έργου του Φορέα, καθώς και τη σύνθεση και υποβολή προτάσεων προς βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις επενδύσεις. Καταλυτικό σημείο για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Φορέα αποτελεί το συγκεκριμένο πλαίσιο υποστήριξης στρατηγικών επενδύσεων που θα προσφέρει ο Νόμος «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων». Η ενεργοποίησή του αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το έργο της Invest in Greece, τόσο λόγω της ένταξης μεγάλων επενδυτικών σχεδίων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όσο και λόγω των στενών χρονοδιαγραμμάτων και της πολυπλοκότητας που τα χαρακτηρίζουν. B Οργανωτική δομή & στελέχωση του Φορέα Η Εταιρία διοικείται, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 11 μέλη κατ ανώτατο όριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική της Εταιρίας και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το ν.3429/2005, την κείμενη νομοθεσία και το Καταστατικό της και αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Ο Πρόεδρος, κατά παρέκκλιση της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι εκτελεστικά μέλη με αρμοδιότητες ο μεν πρώτος, το Στρατηγικό Σχεδιασμό των επενδύσεων, τις διεθνείς σχέσεις με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και τις Στρατηγικές

15 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Επενδύσεις, ο δε δεύτερος τις λοιπές Ιδιωτικές Επενδύσεις και τη Διοικητική Υποστήριξη της Εταιρίας. Το οργανόγραμμα της Εταιρείας παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί. Σχήμα 1 : Οργανόγραμμα της Invest in Greece B Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α. Μονάδα Προσέλκυσης Λοιπών Ιδιωτικών Επενδύσεων Έργο της Μονάδας είναι: α) η συλλογή και προβολή του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της χώρας καθώς και η αναζήτηση και η ανάδειξη νέων επενδυτικών διεθνών αγορών, β) η υποδοχή και ενεργή κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων επενδυτών και η πληροφόρησή τους για το γενικό θεσμικό, νομοθετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην Ελλάδα, γ) η διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και η υποστήριξη του δικτύου επενδυτικής προβολής της χώρας και η τροφοδότηση αυτού με υλικό που θα της παρέχει η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού,

16 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ δ) η υποδοχή των επενδυτικών προτάσεων, που δεν διεκδικούν την υπαγωγή στον ν. 3894/2010, ε) η ανάδειξη και προβολή με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων στις αλλοδαπές χρηματοοικονομικές αγορές των συνθηκών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα κατά τομέα, κλάδο και περιοχή, στ) η εφαρμογή των κατευθύνσεων της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και η πρόταση βελτιώσεων επ αυτών, ζ) η συνεργασία κατά προτεραιότητα και η παροχή κάθε συνδρομής στις δραστηριότητες της Μονάδα Προβολής και Προώθησης, ιδίως δε για την ανάδειξη Στρατηγικών Επενδύσεων εντός του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της χώρας, η) η συμμετοχή σε διεθνή fora, εκθέσεις και λοιπές προωθητικές εκδηλώσεις και η συνεργασία με την Μονάδα Προβολής και Προώθησης, αλλά και την Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού για την άντληση του αναγκαίου υλικού και την παροχή της αναγκαίας συνδρομής στο έργο της. Β. Μονάδα Υποστήριξης Λοιπών Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΜΥΕ): Έργο της Μονάδας είναι: α) η παροχή συνδρομής στη Μονάδα προσέλκυσης επενδύσεων κατά το στάδιο της υποδοχής των επενδυτικών προτάσεων, που δεν διεκδικούν την υπαγωγή στον ν. 3894/2010, σχετικά με τις αδειοδοτικές διαδικασίες β) η μέριμνα για την έναρξη ή την προώθηση των διαδικασιών έκδοσης αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων, που είναι αναγκαίες, για την έναρξη πραγματοποίησης των επενδύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, η παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών και η διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών για την επιτάχυνση τους. γ) Η επιτάχυνση της υλοποίησης ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, η απεμπλοκή επενδύσεων στις οποίες έχει προκύψει πρόβλημα θεσμικής φύσεως, αλλά και η δραστηριοποίηση στην ελληνική περιφέρεια, ώστε να αναδειχθούν οι επενδυτικές ευκαιρίες και να αχθούν προς υλοποίηση. Γ. Μονάδα Στρατηγικών Επενδύσεων (ΜΣΕ) Έργο της Μονάδας είναι: α) η υποδοχή αιτήσεων για την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, β) ο έλεγχος του επιχειρησιακού σχεδίου, των συνεπειών του στην ελληνική οικονομία και η αξιολόγησή του ως προς την πλήρωση των κριτηρίων για το χαρακτηρισμό της επένδυσης ως Στρατηγικής, γ) η αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων από τους επενδυτές στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών κατά τα ανωτέρω, δ) η προετοιμασία της εισήγησης στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) δια του αρμοδίου Υπουργού σχετικά με την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων ή τη διακοπή της διαδικασίας ένταξης μιας επένδυσης στην κατηγορία των Στρατηγικών Επενδύσεων, ε) η λειτουργία ως υπηρεσία μίας στάσης (one-stop shop) λαμβάνοντας την ανέκκλητη εντολή από τους επενδυτές προκειμένου να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την εμπρόθεσμη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των απαραίτητων αδειών ώστε να υλοποιηθούν οι επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3894/2010,

17 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ στ) ο έλεγχος της είσπραξης από το αρμόδιο γραφείο της Εταιρίας της Διαχειριστικής Αμοιβής Αξιολόγησης και της Διαχειριστικής Αμοιβής Προώθησης, καθώς και η τήρηση όλων των «ειδικών βιβλίων» και «ειδικών πρωτοκόλλων», απαραίτητων για τις διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, ζ) η ενημέρωση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων για συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσχερειών, για τους λόγους στους οποίους αυτές οφείλονται, καθώς και η εισήγηση στο Διοικητικό συμβούλιο πρότασης λύσεων για την αντιμετώπισή τους, η) η παρακολούθηση, αξιολόγηση και ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων μετά το στάδιο υπαγωγής, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής, θ) η μέριμνα για την προετοιμασία της προκήρυξης των δημοσίων διαγωνισμών κατ άρθρο 19 του ν. 3689/2010, η στελέχωση των ομάδων εργασίας του ιδίου άρθρου, η επίβλεψη της διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών που ορίζει ο νόμος και η προετοιμασία του φακέλου δημοπράτησης της επένδυσης, ι) η μέριμνα για την προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης προόδου στη Βουλή των Ελλήνων από το Διοικητικό Συμβούλιο των υπαχθεισών στρατηγικών επενδύσεων στη διαδικασία του ν.3894/2010, ια) η υποστήριξη της λειτουργίας της ΔΕΣΕ καθ υπόδειξη του Προέδρου της Εταιρίας και η μέριμνα για την εφαρμογή όλων αποφάσεων αυτής σχετικά με τη λειτουργία του ν.3894/2010, ιβ) η υποστήριξη, διευκόλυνση και επιτάχυνση της προόδου των αμιγώς ιδιωτικών στρατηγικών επενδύσεων και των επενδύσεων σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η Μονάδα Στρατηγικών Επενδύσεων, δύναται να αποτελείται από τις εξής οργανικές υποενότητες: α) Τμήμα Υποδοχής και Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων β) Τμήμα Ιδιωτικών Στρατηγικών Επενδύσεων γ) Τμήμα Στρατηγικών Επενδύσεων Δημοσίου Τομέα. Δ. Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΜΣΣ) Έργο της Μονάδας είναι: α) ο σχεδιασμός της επενδυτικής στρατηγικής, β) η διαμόρφωση, διαρκής επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός του εθνικού πλαισίου επενδύσεων, με γνώμονα τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού περιβάλλοντος και πραγματικών συνθηκών προκειμένου να ενθαρρυνθούν συνολικά επενδυτικές πρωτοβουλίες με σκοπό την ανάπτυξη της χώρας, γ) η δημιουργία και παραγωγή των επιχειρημάτων, των στοιχείων, των υλικών, των εκδόσεων, των μελετών, των προτάσεων και γενικά των μέσων που χρειάζονται στην Εταιρία για να επιτελέσει την εξωστρεφή αποστολή της, δ) η μελέτη των θεσμικών κανόνων και των λειτουργικών διαδικασιών που ακολουθούνται από τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες, με στόχο τη διατύπωση και προώθηση προτάσεων περί αναγκαίων νομοτεχνικών και διαδικαστικών αλλαγών ή βελτιώσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο στον οικείο εποπτεύοντα Υπουργό, ε) η συλλογή και κατάταξη στατιστικών και άλλων στοιχείων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και με το ρυθμιστικό τους πλαίσιο, καθώς και συγκριτικών στοιχείων από ανταγωνιστικές χώρες, είτε μετά από συγκεκριμένα αιτήματα, είτε κατόπιν οίκοθεν έρευνας και μελέτης

18 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ε. Μονάδας Προβολής και Προώθησης (ΜΠΠ) Έργο της Μονάδας είναι: α) η διαμόρφωση και προβολή των στρατηγικών δυνατοτήτων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της χώρας, β) η καταγραφή και ανάλυση του διεθνούς επενδυτικού περιβάλλοντος, γ) η προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών και εταίρων, η διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και η διευκόλυνση των δραστηριοτήτων στρατηγικών εταίρων εντός της Ελλάδος, δ) η προβολή και επικοινωνία της συνολικής επενδυτικής στρατηγικής της χώρας διεθνώς και σε ειδικά επιλεγείσες κατά περίπτωση αγορές, η προετοιμασία και οργάνωση της διεθνούς παρουσίας της χώρας σε διεθνή fora, η υποστήριξη των διεθνών αποστολών της Εταιρίας, και η συνεργασία με το διεθνές δίκτυο επενδυτικής προβολής της χώρας, ε) η συνδρομή και υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στην άσκηση επικοινωνιακής πολιτικής. Ειδικότερα, η Μονάδα Προβολής και Προώθησης είναι αρμόδια για τις σχέσεις και την επικοινωνία της Εταιρίας με τον Τύπο, ημεδαπό και διεθνή καθώς και τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και το Δίκτυο της Εταιρίας στο εξωτερικό. στ) η μέριμνα για τη σύνταξη και αποστολή των Δελτίων Τύπου της Εταιρίας, κατ εντολή του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρίας, στα πλαίσια των εκ του νόμου, του καταστατικού ή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αρμοδιοτήτων τους, ζ) η διοχέτευση προς τη Διοίκηση αιτημάτων των μέσων ενημέρωσης για συνεντεύξεις ή απαντήσεις σε ερωτήματα, μαζί με τις αντίστοιχες εισηγήσεις ως προς την ανταπόκριση που εκτιμά ότι απαιτείται, η) η μέριμνα για την καθημερινή ανασκόπηση του εγχώριου και διεθνούς Τύπου ως προς άρθρα ή εκπομπές που αφορούν στην Εταιρία, στην επενδυτική και οικονομική πολιτική της χώρας και η σχετική ενημέρωση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, θ) η μέριμνα για την προβολή και προώθηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της χώρας για τις στρατηγικές επενδύσεις αλλά και των επενδυτικών συνθηκών και ευκαιριών της, καθώς και κάθε νέας νομοθεσίας που κατατείνει στη διευκόλυνση και επιτάχυνση των επενδύσεων, ή των αδειοδοτικών διαδικασιών, ή σε τυχόν φορολογικά κίνητρα και ελαφρύνσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό, μέσω των Μ.Μ.Ε. ή με κάθε άλλη πρόσφορη διαφημιστική προωθητική ενέργεια ή μέσο, με σκοπό τη διαμόρφωση ενιαίας και προσφιλούς επενδυτικής ταυτότητας για τη χώρα. Η Μονάδα Προβολής και Προώθησης, δύναται να αποτελείται από τις εξής οργανικές υποενότητες: α) Τμήμα Επενδυτικού Περιβάλλοντος και Προώθησης Στρατηγικών Επενδύσεων β) Τμήμα Προβολής και Επικοινωνίας γ) Τμήμα Διεθνούς Παρουσίας ΣΤ. Μονάδα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΔΥ) Έργο της Μονάδας είναι η εξασφάλιση της πλήρωσης του συνόλου των διοικητικών και οικονομικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εσωτερική λειτουργία της Εταιρίας. Για την επίτευξη του έργου της, η Μονάδα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης είναι διαρθρωμένη σε τέσσερα τμήματα ως εξής: α) Τμήμα Διοικητικού, β) Τμήμα Οικονομικού, γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και δ) Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων

19 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ α) Το Τμήμα Διοικητικού είναι αρμόδιο για την παραλαβή και πρωτοκόλληση επιστολών, φακέλων και γενικά κάθε εισερχομένου εγγράφου στην Εταιρία, την καταχώρηση στο γενικό πρωτόκολλο και την αμελλητί προώθησή του στις αρμόδιες μονάδες. Περαιτέρω, μεριμνά για την αποστολή εξερχόμενων εγγράφων και για το σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας της Εταιρίας. β) Το Τμήμα Οικονομικού είναι αρμόδιο για όλες τις οικονομικές πράξεις, τις προμήθειες, τις πληρωμές και την τήρηση των λογιστικών στοιχείων της Εταιρίας, αλλά και της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. γ) Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης και της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισής του. Τηρεί φακέλους με τα στοιχεία, την πρόσληψη, την τοποθέτηση, την απόδοση και την εξέλιξη κάθε μέλους του προσωπικού. Τηρεί στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του μισθολογικού συστήματος. δ) Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων είναι αρμόδιο για την κατάρτιση, υποστήριξη και εφαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων της Εταιρίας, τη διαδικτυακή της παρουσία και την ενημέρωση της ιστοσελίδας της Εταιρίας Γραφείο Θεσμικών Εταίρων Το Γραφείο Θεσμικών Εταίρων έχει ως έργο την επικοινωνία με τους θεσμικούς εταίρους που σχετίζονται με την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει την επικοινωνία με τους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τους θεσμικούς φορείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ελλάδας και του εξωτερικού, τους οργανισμούς που αξιολογούν την πιστοληπτική φερεγγυότητα, τους συνδέσμους εργοδοτών, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις επαγγελματικές οργανώσεις και γενικά τους μη-κυβερνητικούς κοινωνικούς εταίρους, τη δικαιοσύνη, τα πολιτικά κόμματα και τη Βουλή. Επίσης περιλαμβάνει αντίστοιχα όργανα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζουν την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα. Το Γραφείο Θεσμικών Εταίρων αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του οποίου καθορίζονται οι σχέσεις αυτού με τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. B Υποδομή ΤΠΕ του Φορέα Ο φορέας (Invest In Greece) διαθέτει κεντρική πληροφοριακή υποδομή σε computer room στην έδρα του, ο οποίος περιλαμβάνει Α) Εξοπλισμός Κεντρικής Υποδομής Servers 2 : HP proliant ML350 G5, HP Proliant ML350 G4p Κεντρικό Switch Linksys SRW248G4 485 (με 48 θύρες 10/100 Mbps και 4 1Gbps) Router, Vigor 2600 και Vigor 2700e Firewall Fortigate 100A UPS APC RS1500 (2 τεμάχια) Οροφικά switches HP 24ports (2 τεμάχια) Τηλεφωνικο Κέντρο Erickson Β) Λογισμικό Εφαρμογών KEFALAIO, για την οικονομική διαχείριση

20 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ PAYROLL ATLANTIS για τη μισθοδοσία SQL Server 2000 για την υποστήριξη των ανωτέρω Microsoft Exchange 2003 ως σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου Atcom Web-CMS για τη διαχείριση του portal Λειτουργικά συστήματα εξυπηρετητών Windows Server 2003 (R2 standard edition 32bit) 2 licences πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο (αποκλειστικά για τους εσωτερικούς χρήστες) βασιζόμενο στην τεχνολογία Active Directory Γ) Λοιπές Υποδομές ΤΠΕ Στην παρούσα κατάσταση ο φορέας διαθέτει, ως κεντρική τηλεπικοινωνιακή υποδομή, 2 ADSL συνδέσεις στα 24Mbps. Ο υφιστάμενος διαδυκτιακός τόπος του φορέα βρίσκεται στη διεύθυνση Η ιστοσελίδα αυτή φιλοξενείται σε χώρο τρίτων σε υποδομές του παρόχου-φιλοξενητή. B.2 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου B.2.1 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου Σκοπός της Invest in Greece είναι η απρόσκοπτη ανάπτυξη της επενδυτικής κι επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα. Με την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, η εταιρεία αποβλέπει στην άμεση υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και παράλληλα στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της Ελλάδος, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού. Ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία αποκτά η προσέλκυση ξένων επενδυτών στην παρούσα φάση της δημοσιονομικής προσαρμογής, δεδομένου ότι με τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών και την περιστολή της ιδιωτικής επενδυτικής πρωτοβουλίας η ξένη επενδυτική δραστηριότητα μπορεί να τονώσει την αναπτυξιακή διάσταση της χώρας. Ο κεντρικός αυτός σκοπός βασίζεται σε τρεις άξονες, που στην ουσία αποτελούν επιμέρους σκοπούς για την εξειδίκευση και υλοποίηση του έργου της εταιρείας : Στην προσέλκυση επενδύσεων με την ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών και την προβολή της χώρας ως τόπου φιλικού για επενδύσεις. Στην υποστήριξη επενδυτών καθ όλη τη διάρκεια της επενδυτικής διαδικασίας, και Στη διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την επενδυτική δραστηριότητα. Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει την προβολή της χώρας στο εξωτερικό, ως ελκυστικού τόπου εγκατάστασης, τόσο σε γενικό πλαίσιο, όσο και εστιασμένα, με την ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους κλάδους και χώρες. Βασική επιδίωξη είναι να συμπεριλάβουν οι δυνητικοί επενδυτές και την Ελλάδα στην επενδυτική τους ατζέντα. Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει την υποδοχή και τεκμηριωμένη ενημέρωση των επενδυτών που έχουν επιλέξει να εγκατασταθούν στην Ελλάδα για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, καθώς

21 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ επίσης και την διευκόλυνσή τους σε όλα τα στάδια του επενδυτικού τους εγχειρήματος. Σε αυτό περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση των επενδυτικών τους σχεδίων στην περίπτωση που υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής τους στο πλέγμα κινήτρων που προσφέρει η χώρα. Ο τρίτος άξονας, τέλος, περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις θεσμικής φύσεως προς τους αρμόδιους φορείς λήψεως αποφάσεων, για την βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και την απαλοιφή σχετικών εμποδίων, ώστε να καταστεί η χώρα ελκυστικότερη προς τους ξένους επενδυτές. Το παρόν έργο αφορά στην ανάπτυξη των κατάλληλων εφαρμογών για τη διαχείριση των σχέσεων της Invest in Greece με τους υποψήφιους επενδυτές. την άμεση ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με επενδυτικά projects που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη χώρα (μέσω υλοποίησης και διάθεσης Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης e- Library). την εξοικείωση των πολιτών ως προς τις επενδυτικές ευκαιρίες και διαδικασίες τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων και υποστηρικτικού υλικού από υποψήφιους επενδυτές. και την προμήθεια των απαιτούμενων υποδομών (εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού). Με την υλοποίηση του έργου θα διατεθούν στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο ένα σύνολο από ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Το αντικείμενο του έργου εξειδικεύεται και αναλύεται στις ενότητες που ακολουθούν. B.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Στην παρούσα οικονομική συγκυρία η ανάγκη για ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι ιδιαίτερα έντονη, γεγονός που συνεπάγεται συνένωση δυνάμεων όλων των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να αξιοποιούνται αποδοτικά συνέργιες και να μεγιστοποιούνται τα αποτελέσματα των επιμέρους δράσεων. Για το σκοπό αυτό, η Invest in Greece, ενεργοποίησε το 2010 το Γραφείο Θεσμικών Εταίρων, ώστε να αναπτυχθεί η θεσμική δικτύωση του Φορέα. Οι δραστηριότητές του εστιάζονται στη δημιουργία δικτύων συνεργαζομένων φορέων (ελληνικών και διεθνών) που προωθούν συνεργασίες, διαχέουν πληροφορίες και ανταλλάσσουν τεχνογνωσία, βέλτιστες πρακτικές και απόψεις χωρίς αξιόλογο για τον Φορέα κόστος. Με βάση τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η έλλειψη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των σχέσεων της Invest in Greece με τους υποψήφιους επενδυτές και ενημέρωσης των υποψήφιων επενδυτών για τις επενδυτικές προτάσεις και ευκαιρίες καθιστά αναποτελεσματική τη λειτουργία του Φορέα, με άμεσες συνέπειες: Προβλήματα στην επικοινωνία με τους επενδυτές. Καθυστέρηση στην υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών. Αδυναμία επιτελικής πληροφόρησης για τις διαχειρίσιμες σχετικές διαδικασίες και πληροφορίες. Πιθανή απώλεια επενδυτικών ευκαιριών λόγω των ανωτέρω αδυναμιών

22 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου αναμένεται να επηρεάσουν το σύνολο των υποψήφιων επενδυτών και κατ επέκταση το σύνολο του πληθυσμού της χώρας, μέσω της δημιουργίας νέων επενδύσεων. Η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των υποψήφιων επενδυτών σε επενδυτικές προτάσεις και ευκαιρίες και η απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίηση μιας επένδυσης, θα οδηγήσει στην αύξηση των επενδύσεων, με άμεσο και προφανές αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η δυνατότητα άμεσης και πολυκαναλικής ενημέρωσης για επενδυτικές προτάσεις θα παράσχει επενδυτικές ευκαιρίες σε μεγαλύτερα ποσοστά του πληθυσμού. Το Πληροφοριακό Σύστημα που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια της παρούσης πράξης, καθώς και οι ψηφιακές υπηρεσίες από θα προσφέρονται μέσω αυτού, θα σχεδιαστούν ώστε να συμμορφώνονται με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) στο επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑ. B.3 Αντικείμενο Έργου Το παρόν έργο αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών και υποσυστημάτων για τη διάθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί : Α/Α Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείριση σχέσεων με υποψήφιους επενδυτές Υπηρεσία αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων (alarms) μέσω ή/και SMS για εκκρεμείς διαδικασίες, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, προθεσμιών ολοκλήρωσης ενεργειών κλπ. Υποβολή εγγράφων και υποστηρικτικού υλικού από υποψήφιους επενδυτές. Ενημέρωση πολιτών/επιχειρήσεων για επενδυτικές προτάσεις και ευκαιρίες Εξατομικευμένη πολυκαναλική ενημέρωση υποψήφιων επενδυτών για επενδυτικές ευκαιρίες στις περιοχές ενδιαφεροντός τους Επίπεδο 1 Ηλεκτρονικοποίησης Ωφελούμενος 2 Τρόποι Αλληλεπίδρασης με το χρήστη Τερματικό Πρόσβασης 4 1, 2, 3 Web Brower PC / Laptop 5 2, 3 Web Brower, Μήνυμα SMS PC / Laptop Κινητό τηλέφωνο 3 2, 3 Web Brower PC / Laptop 2 2, 3 Web Brower PC / Laptop 5 2, 3 Web Brower, Μήνυμα SMS PC / Laptop Κινητό τηλέφωνο 6 Ενημέρωση πολιτών ως προς την 3 2 Web Brower PC / Laptop 1 Στάδιο 1 - Πληροφόρηση: Ηλεκτρονική πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στάδιο 2 - Αλληλεπίδραση: Λήψη (μεταφόρτωση downloading) εντύπων Στάδιο 3 - Αμφίδρομη αλληλεπίδραση: Επεξεργασία εντύπων, συμπεριλαμβανομένης και της ταυτοποίησης Στάδιο 4 - Συναλλαγή: Διεκπεραίωση αιτημάτων, ολοκλήρωση συναλλαγών και πληρωμή Στάδιο 5 - Προσωποποίηση: Προληπτική, στοχευμένη παροχή υπηρεσιών Κράτος, 2 - Πολίτης, 3 - Επιχείρηση

23 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Α/Α Ψηφιακή Υπηρεσία έννοια των επενδύσεων και του επιχειρείν Επίπεδο 1 Ηλεκτρονικοποίησης Ωφελούμενος 2 Τρόποι Αλληλεπίδρασης με το χρήστη Τερματικό Πρόσβασης Πίνακας 1: Ψηφιακές Υπηρεσίες του έργου B.3.1 Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου Πιο αναλυτικά, το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: Την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης απαιτήσεων έργου, Την υλοποίηση υποσυστήματος Διαχείρισης Πελατών το οποίο θα διαχειρίζεται το σύνολο των «πελατών» του Φορέα ( πολίτες και επιχειρήσεις) Την υλοποίηση υποσυστήματος front office το οποίο θα αποτελεί τη διεπαφή των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις με τα Back Office συστήματα Την υλοποίηση υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης το οποίο θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για επενδυτικές ευκαιρίες Την υλοποίηση υποσυστήματος εξοικείωσης χρηστών με την έννοια του επιχειρείν Την υλοποίηση υποσυστήματος διαχείρισης χρηστών για την πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου Την ενσωμάτωση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών στην διαδικτυακή πύλη του Φορέα. Την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού κεντρικής υποδομής σε χώρο που θα του υποδειχτεί από το Φορέα. Ποσότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά παρατίθενται στο Παράρτημα D.3.2. Την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου συστημικού λογισμικού κεντρικής υποδομής. Ποσότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά παρατίθενται στο Παράρτημα D.3.3. Την παροχή υπηρεσιών Μετάπτωσης καθώς και την παραγωγή του εκπαιδευτικού/ενημερωτικού υλικού Την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας καθώς και υπηρεσιών εκπαίδευσης Τα ανωτέρω εξειδικεύονται και αναλύονται στις ενότητες που ακολουθούν, καθώς και στους Πίνακες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος D.3 B.3.2 Αρχιτεκτονική B Γενικές Αρχές Σχεδιασμού Συστήματος Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το σύνολο των εφαρμογών υποσυστημάτων που θα αναπτυχθούν ή αναβαθμισθούν σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι: 1. Συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή είναι υποχρεωτική η χρήση ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και:

24 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους εφαρμογών και υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος, δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, επεκτασιμότητα των συστημάτων και εφαρμογών, εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών (συντηρισιμότητα maintainability). 2. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. 3. Αρχιτεκτονική N-tier, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα. 4. Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων και λύσεων που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα της λύσης που θα προσφερθεί σε web-based περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των εφαρμογών με στόχο την: επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας τους, επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά στις διεπαφές των χρηστών με τις εφαρμογές. 5. Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του εσωτερικού δικτύου (intranet) και του Διαδικτύου (Internet) όπου αυτό απαιτείται. 6. Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης των δεδομένων, τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος και τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα με χρήση υπηρεσιών καταλόγου συμβατών με το πρωτόκολλο LDAP V3. Θα πρέπει να διασφαλίζονται: ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών, ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων, ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας, ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα. 7. Τα εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει είναι συμβατά με το σύνολο του λογισμικού υποδομής που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο (Web, application και database servers). 8. Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους. 9. Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη

25 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 10. Μηνύματα λαθών (error messages) στην ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς. 11. Διασφάλιση της πληρότητας, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων των εφαρμογών. 12. Τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης δεδομένων και των εφαρμογών. Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals), καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (operation manuals) και υποστήριξης των χρηστών (user manuals). 13. Αξιοποίηση της τεχνολογίας server consolidation και virtualization και πιο συγκεκριμένα λειτουργία των συστημάτων που θα αναπτυχθούν σε περιβάλλον εικονικών μηχανών (virtual machines B Λογική Αρχιτεκτονική Το μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας που θα εφαρμοστεί θα είναι πλατφόρμα Web n-tier. Θα πρέπει να στηρίζεται σε αρχιτεκτονική κατ ελάχιστον 3 επιπέδων (3-tier architecture), η οποία περιλαμβάνει: - Το επίπεδο χρηστών (client tier / presentation tier / User Interaction), που είναι υπεύθυνο για τη διεπαφή με τον τελικό χρήστη και την παρουσίαση των δεδομένων. Η πρόσβαση των χρηστών στις διαθέσιμες υπηρεσίες θα είναι μέσω μιας ενιαίας τεχνολογικά πλατφόρμας, όπου θα παρέχονται στο χρήστη δυνατότητες ταυτοποίησης - προσωποποίησης και εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Το συγκριμένο επίπεδο θα πρέπει να υλοποιηθεί με ενιαία ώριμη τεχνολογικά πλατφόρμα ώστε να είναι εύκολη η επέκτασή της με νέα λειτουργικότητα. - Το επίπεδο εφαρμογών (application tier) - επιχειρησιακής λογικής (application / business logic tier), που ενσωματώνει τη λογική των εφαρμογών (business logic), δηλαδή όλους τους επιχειρησιακούς κανόνες (business rules) που διέπουν τη λειτουργία της κάθε εφαρμογής. Αφορά τα υποσυστήματα που καλύπτουν τη ζητούμενη λειτουργικότητα (διαδικασίες και υπηρεσίες) και τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν σε ομοιόμορφες κατά το δυνατόν τεχνολογικά πλατφόρμες - Το επίπεδο δεδομένων (data tier), που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση δεδομένων. Αφορά τα συστήματα αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφορίας είτε αυτή αφορά transactional data (συναλλαγές), master data (πελάτης), ή δεδομένα ανάλυσης (aggregate data). Θα πρέπει τα υποσυστήματα του επίπεδου εφαρμογών να μπορούν να διαμοιράζονται τα κοινά μοντέλα δεδομένων και την κοινή υποδομή δεδομένων. Όλα τα ανωτέρω επίπεδα χτίζονται πάνω στο Επίπεδο υποδομών (Shared Infrastructure) το οποίο αφορά τη φυσική υποδομή του συστήματος, δηλαδή τα συστήματα υλικού και την αντίστοιχη φυσική αρχιτεκτονική αυτών όπως αυτή περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο της παρούσας. Την πλατφόρμα της λογικής αρχιτεκτονικής ολοκληρώνουν τα κατακόρυφα επίπεδα : Επίπεδο ασφαλείας (Enterprise Security): Αφορά την υποδομή ασφαλείας που θωρακίζει το σύστημα η οποία πρέπει να είναι ενιαία για όλη την αρχιτεκτονική και να αντιμετωπίζει με συνολικό τρόπο τα θέματα ασφαλούς πρόσβασης χρηστών, αυτοματοποιημένης απόδοσης/αναίρεσης δικαιωμάτων σε χρήστες, προστασίας δεδομένων από διαρροές και

26 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ εκτενούς λειτουργικότητας αναφορών για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του συστήματος. Επίπεδο διαχείρισης (Enterprise Management): Αφορά την παρεχόμενη λειτουργικότητα διαχείρισης η οποία θα επιτρέπει στο διαχειριστή να επιβλέπει την λειτουργία όλων των επιπέδων της αρχιτεκτονικής από το δυνατόν πιο ενιαίο web-based περιβάλλον και θα μπορεί να προβαίνει σε διαχειριστικές ενέργειες αλλά και εργασίες ανίχνευσης προβλημάτων μέσα από το περιβάλλον αυτό. Επίπεδο ανάπτυξης (Enterprise Development): Αφορά τα εργαλεία αλλά και πλαίσια ανάπτυξης με τα οποία θα αναπτυχθούν τα παρεχόμενα υποσυστήματα αλλά και μέσω των οποίων η λειτουργικότητα των συστημάτων θα επεκτείνεται επαναχρησιμοποιώντας την παρεχόμενη υποδομή στα πλαίσια της SOA αρχιτεκτονικής. Ειδικότερα, έμφαση θα δοθεί στην συμβατότητα των παρεχομένων εργαλείων με τις ώριμες, ανοικτές και ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίες Web Services, XML, OASIS SCA, BPEL/BPMN κ.ά. Το ακόλουθο σχήμα αποτυπώνει τη λογική αρχιτεκτονική των συστημάτων : Επίπεδο Διαχείρισης Επίπεδο Χρηστών Επίπεδο Εφαρμογών Επίπεδο Δεδομένων Επίπεδο Ανάπτυξης Επίπεδο Ασφάλειας Επίπεδο Υποδομών Σχήμα 2 : Λογική Αρχιτεκτονική B Φυσική Αρχιτεκτονική Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και τυποποιημένου λογισμικού Κεντρικής Υποδομής σε χώρο που θα του υποδειχθεί, σύμφωνα με τις ανάγκες που περιγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη και όπως αυτές θα οριστικοποιηθούν στην πρώτη Φάση υλοποίησης του Έργου. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει: 1. Εξυπηρετητές (RDBMS, Application, Web, Ldap, BackUp) (Ο διαμοιρασμός υπολογιστικών πόρων ανά επίπεδο και χρήση δεν είναι απαραίτητο να είναι σε επίπεδο εξυπηρετητή, αλλά μπορεί να είναι σε επίπεδο επεξεργαστή ή/και πυρήνα ή/και λογικού διαμοιρασμού.) 2. Άδειες λογισμικού Λειτουργικών Συστημάτων (Server Operating Systems)

Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για την λειτουργία του στις Περιφέρειες & στους Δήμους Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» του Υποέργου 1 της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. ΟΠΣ: 300244. Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 2.744.825,00. Ημερομηνία Διενέργειας: ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:

Κωδ. ΟΠΣ: 300244. Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 2.744.825,00. Ημερομηνία Διενέργειας: ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας» Κωδ. ΟΠΣ: 300244 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ)

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας» και Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

10/2014 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο

10/2014 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Το Ψηφιακό Θεμέλιο του Παντείου Πανεπιστήμιου Ηλεκτρονική διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης προς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

29-7-2014 1-8-2014 1-8-2014 29-7-2014

29-7-2014 1-8-2014 1-8-2014 29-7-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΡΓΟ7ΛΛ-ΟΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη,29-7-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:285504 (8956) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 - «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 - «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ» Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υμηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 - «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού. για το Έργο. «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού. για το Έργο. «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Κριτήριο ανάθεσης: Διάρκεια: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Κωδ. ΟΠΣ: 374616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο «Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)» Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Οικονομικών Προϋπολογισμός: 1.752.142,28 (χωρίς Φ.Π.Α.) Διάρκεια: 19 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΜΑ: Διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001828498 2014-01-15

14PROC001828498 2014-01-15 14PROC001828498 2014-01-15 ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΜΕΡΟΣ Α Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα