Τοξικοί παράγοντες σε τρόφιμα και σχετική νομοθεσία. Ν. Καλογερόπουλος Δρ Χημικός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοξικοί παράγοντες σε τρόφιμα και σχετική νομοθεσία. Ν. Καλογερόπουλος Δρ Χημικός"

Transcript

1 Τοξικοί παράγοντες σε τρόφιμα και σχετική νομοθεσία Ν. Καλογερόπουλος Δρ Χημικός 1

2 Τρόφιμα Τα πιο σύνθετα συστατικά του περιβάλλοντος - από χημική άποψη Περιέχουν σχεδόν όλες τις κατηγορίες ρύπων και μολυσματικών παραγόντων 2

3 Πηγές τοξικών συστατικών στα τρόφιμα Φυσικά συστατικά (φυτικά, ζωϊκά) Πρόσθετα Συστατικά παραγόμενα κατά την επεξεργασία τροφίμων Μετανάστευση από υλικά συσκευασίας Ρύπανση περιβάλλοντος Αγροχημικά Ατυχήματα, λανθασμένη επισήμανση 3

4 Πηγές Παραδείγματα Φυσικά συστατικά (φυτικά, ζωϊκά) Πρόσθετα Συστατικά παραγόμενα κατά την επεξεργασία τροφίμων Μετανάστευση από υλικά συσκευασίας Ρύπανση περιβάλλοντος Αγροχημικά Ατυχήματα, λανθασμένη σήμανση Μυκοτοξίνες, τοξίνες ψαριών Απαγορευμένες χρωστικές Ακρυλαμίδιο, PAHs, αρωματικές αμίνες Βαρέα μέταλλα, ισοπροπυλθειοξανθόνη (ITX) Διοξίνες, Hg (ψάρια) Υπολείμματα φυτοφαρμάκων Διοξίνες σε κοτόπουλα (Βέλγιο), Hg σε σπόρους σιταριού (Ιράκ) 4

5 Πώς φθάνουν τα τοξικά συστατικά στα τρόφιμα Αγρόκτημα/Αλιεία Μεταφορά/αποθήκευση Κατεργασία Συσκευασία/σήμανση Μεταφορά/αποθήκευση Λιανική πώληση / Χώροι εστίασης Καταναλωτής 5

6 Διακίνηση τοξικών συστατικών στο σώμα μας Κύρια σημεία εισόδου, μεταβολισμού, απόθεσης και απομάκρυνσης τοξικών συστατικών στο σώμα μας 6

7 Κάθε χρόνο μόνο στις Η.Π.Α ασθενούν από τρόφιμα άνθρωποι νοσηλεύονται τελικά πεθαίνουν 7

8 Ανεπιθύμητα συστατικά των τροφίμων Ανόργανες ή οργανικές ενώσεις - από πολύ απλά έως σύνθετα μεγαλομόρια Προκαλούν άμεσες ή χρόνιες βλάβες στην υγεία του ανθρώπου Δεν έχουν διατροφική αξία Η τοξικότητα έχει αποδειχθεί για πολλά συστατικά - όχι για όλα 8

9 Βλαβερές ουσίες από το περιβάλλον Βαρέα μέταλλα Κυρίως ελέγχονται Hg, Pb, Cd,, As, Sn, Cu Φυτοφάρμακα (παρασιτοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα): oργανοχλωριωμένα,, oργανοφωσφορικάo ργανοφωσφορικά, καρβαμιδικά Υπολείμματα αντιβιοτικών σε κτηνοτροφικά προϊόντα Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες Πρόσθετα πλαστικών συσκευασίας (Πολυβρωμιωμένοι διφαινυλαιθέρες) Πολυχλωριωμένα διφαινύλια, PCBs Διοξίνες 9

10 Οδοί μεταφοράς (pathways) ρύπων στον άνθρωπο Π Η Γ Η Ρ Υ Π Ο Υ ΑΕΡΑΣ ΝΕΡΟ ΕΔΑΦΟΣ ΦΙΛΤΡΑ ΣΚΟΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΕΡΙ-ΣΕ-ΣΤΟΜΑ οι διακεκομμένες γραμμές υποδηλώνουν μεταφορά μέσω ατμοσφαιρικών σωματιδίων 10

11 Καθορισμός επιτρεπτής ή ανεκτής πρόσληψης. Συντελεστές ασφαλείας

12 Καμπύλες δόσης-απόκρισης για καρκινογόνους και μη καρκινογόνους παράγοντες Καρκινογόνα: ακόμη και η μικρότερη δόση εγκυμονεί ένα σχετικό κίνδυνο. Προσπάθεια για ποσοτικοποίηση του κινδύνου που συνδέεται με δεδομένη δόση. Καταλήγει στην καθιέρωση ενός αποδεκτού επιπέδου έκθεσης Nonthreshold response Threshold response Για τα μη καρκινογόνα, είμαστε "ασφαλείς" εφ' όσον η δόση παραμένει χαμηλότερη από ένα κατώτατο όριο (threshold) 12

13 Καμπύλες δόσης απόκρισης για μη καρκινογόνους τοξικούς παράγοντες 13

14 Συντομογραφίες PTWI = προσωρινή ανεκτή εβδομαδιαία πρόσληψη (Provisional Tolerable Weekly Intake). PTDI = προσωρινή ανεκτή ημερήσια πρόσληψη (Provisional Tolerable Daily Intake). PMTDI = μέγιστη προσωρινή ανεκτή ημερήσια πρόσληψη (Provisional( Maximum Tolerable Daily Intake) ADI = επιτρεπόμενη ημερήσια πρόσληψη (Acceptable( Daily Intake). Η ADI αντιπροσωπεύει την ποσότητα ενός τοξικού παράγοντα που, σύμφωνα με τις διαθέσιμες γνώσεις γ μας, δεν αναμένεται να αποτελέσει αξιόλογο κίνδυνο για την υγεία ενός καταναλωτή αναλωτή που την λαμβάνει καθημερινά για όλη του τη ζωή. Εκφράζεται σε mg/kg βάρους σώματος ανά ημέρα (mg/kg( bwd) ADE= μέση ημερήσια έκθεση (Average( Daily Exposure) TLV= μέγιστες τιμές ανοχής (Threshold Limit Values). Αντιπροσωπεύουν τα επίπεδα έκθεσης που δεν αναμένεται να προκαλέσουν ασθένεια ή βλάβη σε ένα κανονικό άνθρωπο. Χρησιμοποιούνται σε οδηγίες της ΕΕ για πόσιμο νερό και τρόφιμα και κ εκφράζονται με μονάδες συγκεντρώσεως w/w ή w/v για τις διάφορες χημικές ουσίες RfD= = Δόση αναφοράς (Reference( Dose ) RfC= Συγκέντρωση αναφοράς (Reference Concentration) NOEL= = επίπεδα μη παρατηρήσιμων επιδράσεων (No( Observed Effect Levels) NOAEL = επίπεδα μη παρατηρήσιμων δυσμενών επιδράσεων (No( Observed Adverse Effect Levels) LOAEL= = κατώτατο όριο παρατηρήσιμων δυσμενών επιδράσεων (Lowest( Observed Αdverse Effect Level) MRL= ανώτατο όριο περιεκτικότητας καταλοίπων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα (Maximum( Residue Limits,, MRL) συνήθως σε mg/kg ή μg/kg kg.. Χρησιμοποιείται στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα υπολείμματα (κατάλοιπα) φυτοφαρμάκων στα α τρόφιμα 14

15 Συντελεστές ασφαλείας Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων χημικών ουσιών στην υγεία μας γίνονται τοξικολογικές μελέτες δόσης-απόκρισης σε πειραματόζωα Τα αποτελέσματα των μελετών στη συνέχεια προεκτείνονται (extrapolate) στον άνθρωπο - συνήθως με χρήση συντελεστών ασφαλείας (safety factors, SF) ). Συντελεστές ασφαλείας: αριθμοί που μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τους παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη για τον καθορισμό τους. Συνήθως ς κυμαίνονται από Η συνηθέστερη τιμή είναι το 100. Όσο πιο αξιόπιστα τα τοξικολογικά δεδομένα τόσο μικρότεροι οι SF. Η επίσημη χρήση των παραγόντων ασφάλειας άρχισε στα μέσα της δεκαετίας του '50 από την FDA (ΗΠΑ) για τα πρόσθετα των τροφίμων. Βασίστηκε στην υπόθεση ότι μπορούσε να υπολογισθεί ένα ασφαλές επίπεδο πρόσθετων ή μολυσματικών παραγόντων στα τρόφιμα αν η τιμή NOAEL (No Observed Adverse Effect Level, σε mg/kg τροφής) που είχε προκύψει από μελέτες σε πειραματόζωα διαιρεθεί με έναν παράγοντα ασφαλείας ίσο με

16 Επιτρεπόμενη ημερήσια δόση (Acceptable Daily Intake ADI) Επιτρεπόμενη Ημερήσια Δόση (ADI) = η ποσότητα ημερήσιας πρόσληψης μη καρκινογόνων ουσιών, που στη διάρκεια ολόκληρης ζωής δεν αναμένεται να προκαλέσει αξιόλογο κίνδυνο -βάσει των σημερινών γνώσεών μας. Παρεμφερής: η ανεκτή ημερήσια δόση (Tolerable Daily Intake,, TDI) Εκφράζεται σε mg/kg βάρους σώματος ανά ημέρα (mg/kg bwd) Ο καθορισμός της (Μικτές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων του FAO και του τ WHO για τα Πρόσθετα στα Τρόφιμα JECFA- και για τα Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων -JMEPR) περιλαμβάνει: (α) συλλογή και έλεγχο σχετικών βιβλιογραφικών στοιχείων (β) τοξικολογικές δοκιμές με πειραματόζωα για τον καθορισμό του NOEL (No( Observed Effect Level) ) βάσει του πιο ευαίσθητου οργανισμού και (γ) εφαρμογή κατάλληλων συντελεστών ασφαλείας ώστε να προκύψει η ADI για ανθρώπους 16

17 Εκτίμηση της ADI Στον υπολογισμό περιλαμβάνεται ένας συντελεστής ασφαλείας -συνήθως ίσος με 100- στη διαμόρφωση του οποίου λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράγοντες αβεβαιότητας: α διακύμανση ευαισθησίας μεταξύ ανθρώπων (intraspecies) διακύμανση ευαισθησίας από είδος σε είδος (interspecies( interspecies, πειραματόζωο-άνθρωπος) συντελεστής για ευαίσθητους ανθρώπινους πληθυσμούς λόγω προγενέστερης ή τρέχουσας ασθένειας έναντι των υγιών πειραματόζωων πιθανή συνεργιστική δράση με άλλα πρόσθετα ή τοξικά συστατικά των τροφίμων διαφορές στο μέγεθος σώματος των πειραματόζωων έναντι των ανθρώπων διαφορές στη διατροφή ανάλογα με την ηλικία, φύλο, επίπεδο δραστηριότητας, και περιβαλλοντικούς παράγοντες διαφορές πειραματοζώων-ανθρώπων ανθρώπων στο ισοζύγιο ύδατος μεταξύ σώματος και περιβάλλοντος διαφορές λόγω μικρού αριθμού πειραματοζώων έναντι του μεγάλου αριθμού ανθρώπων που μπορούν να εκτεθούν δυσκολία στην εκτίμηση της πρόσληψης από τον άνθρωπο μέσω της διατροφής και της μεταβλητότητάς της 17

18 Οι συντελεστές ασφαλείας δεν είναι πάντοτε ίσοι με 100 Ανεπαρκής βάση δεδομένων. Όταν δεν είναι διαθέσιμες μακροχρόνιες μελέτες, η ευαισθησία των δοκιμών μειώνεται και πρέπει να αυξηθεί ο παράγοντας ασφάλειας Τοξικοκινητικά και τοξικοδυναμικά δεδομένα. Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμα τέτοια στοιχεία και από αυτά προκύπτει ότι (α) η ευαισθησία των ανθρώπων διαφέρει από αυτή των πειραματόζωων και (β) ότι η διακύμανση στην ευαισθησία μεταξύ των ανθρώπων είναι μεγάλη, τότε μπορεί να αποφασισθεί η χρήση μεγαλύτερου είτε μικρότερου συντελεστή ασφαλείας Φύση της τοξικότητας. Σε περιπτώσεις που τα αποτελέσματα της τοξικής δράσης είναι μη αντιστρεπτά, πχ σκελετικές ανωμαλίες χρήση μεγαλύτερων συντελεστών Υψηλότερη ευαισθησία ορισμένων ομάδων του πληθυσμό, πχ νόμος του 1996 στις ΗΠΑ, επί πλέον συντελεστής ασφαλείας 10, όταν οι μελέτες αφορούν μικρά παιδιά Η Επιτρεπόμενη Ημερήσια Δόση (ADI) βασίζεται σε μελέτες που έγιναν σε ανθρώπους. Σε τέτοια περίπτωση χρησιμοποιείται συνήθως χαμηλότερος συντελεστής ασφάλειας αφού δεν απαιτείται χρήση του συντελεστή για διαφορές μεταξύ πειραματοζώων και ανθρώπου. Η ουσία υπάρχει ως ρύπος σε συνήθη τρόφιμα. Η χρήση συντελεστή ασφάλειας ίσου με 100 για ένα ρύπο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της διαθέσιμης ποσότητας τροφίμων για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, οι συνέπειες στην υγεία του οποίου μπορεί να είναι πολύ σοβαρότερες από τον πιθανό κίνδυνο λόγω της πρόσληψης μικρών ποσοτήτων του ρύπου.

19 Επίπεδα μη παρατηρούμενων επιδράσεων (no observed effect levels, NOEL) Τα NOELs προσδιορίζονται από μελέτες δόσης-απόκρισης που διεξάγονται για μια ουσία. Το τελικό NOEL που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της ADI (Επιτρεπόμενη Ημερήσια Δόση) είναι γενικά το NOEL που έδειξε τοξική επίδραση σε πειραματόζωα στη χαμηλότερη δόση. Συνήθως το είδος που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη θεωρείται ως το πιο ευαίσθητο είδος και το NOEL χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της ADI (για ανθρώπους). Προσοχή στην επιλογή χαμηλότερης-υψηλότερης δόσης Επιθυμητό: όχι μεγάλα διαστήματα ανάμεσα στις δόσεις -αν και κοστίζει 19

20 NOAEL, LOAEL Ο προσδιορισμός ενός NOAEL (το πειραματικό ισοδύναμο του κατώτατου ορίου για τα πειραματόζωα) είναι ένα κρίσιμο βήμα στην αξιολόγηση η μη καρκινικών αποτελεσμάτων. Είναι η υψηλότερη δόση που δεν προκαλεί μια παρατηρήσιμη δυσμενή συνέπεια σε μια μελέτη πολλαπλών δόσεων. Η χαμηλότερη δόση που προκαλεί μια σημαντικά αυξημένη δυσμενή συνέπεια είναι το επίπεδο LOAEL. Χρησιμοποιείται ως σημείο εκκίνησης για την αξιολόγηση του κινδύνου για μη καρκινικά αποτελέσματα, όταν ό δεν είναι διαθέσιμο ένα NOAEL. Η ακρίβεια των NOAEL/ LOAEL εξαρτάται από το σχεδιασμό της τοξικολογικής μελέτης. Όσο μικρότερα τα διαστήματα ανάμεσα στις δόσεις, τόσο πιθανότερο ότι το NOAEL αντικατοπτρίζει το πραγματικό επίπεδο της απουσίας επίδρασης.

21 EU: Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) Δίκτυο προειδοποίησης, σε λειτουργία από το 1988 Στηρίχθηκε στο Άρθρο 50 του Νόμου για τα Τρόφιμα (EC 178/2002) Εμπλεκόμενοι: Κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και η EFSA (European Food Safety Authority) Σκοπός: να αποτραπεί -ει δυνατόν- η κλιμάκωση ενός συμβάντος σε μείζονα κρίση

22 RASFF Το RASSF βασίζεται στην ιχνηλασιμότητα (traceability) και επιτρέπει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών όποτε εντοπισθεί κίνδυνος για την ασφάλεια τροφίμων Βάσει της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, «ιχνηλασιμότητα» σημαίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των τροφίμων, ζωοτροφών, ζώων ή ουσιών που προορίζονται για κατανάλωση, σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής

23 Ροή πληροφορίας στο RASFF EFSA: European Food Safety Authority EFTA: European Free Trade Association

24 Η ιχνηλασιμότητα στην πράξη Φθινόπωρο 2004: ανιχνεύθηκαν υψηλά επίπεδα διοξίνης σε γάλα από ολλανδικό αγρόκτημα Οι αρχές απέκλεισαν αμέσως το αγρόκτημα από το εμπόριο, και άρχισαν την αναζήτηση της αιτίας μέσω της τροφικής αλυσίδας. Βρέθηκε ότι πηγή της μόλυνσης ήταν η άργιλος που χρησιμοποιήθηκε για να διαχωριστούν πατάτες υψηλής ποιότητας από πατάτες χαμηλότερης ποιότητας. Η άργιλος είχε μολυνθεί με διοξίνη. Οι μολυσμένες φλούδες των πατατών χρησιμοποιήθηκαν ως τροφή αγελάδων Ενεργοποιήθηκε το RASFF Οι αρχές εντόπισαν και απέκλεισαν από την κατανάλωση πάνω από 200 φάρμες σε Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία και Γερμανία που είχαν χρησιμοποιήσει τη μολυσμένη ζωοτροφή Τα μολυσμένα προϊόντα δεν έφθασαν ποτέ στους καταναλωτές

25 Μέσα σήμανσης για ιχνηλασιμότητα Source: RASFF 2006 Report

26 Συναγερμοί (alerts)( του RASSF για το 2005 ανά κατηγορία τροφίμων Τρόφιμα Αριθμόςσυναγερμών Ξηροί καρποί σνακ (50% περιπτώσεων ήταν φιστίκια) 847 Ψάρια-οστρακοειδή - μαλάκια 559 Φρούτα- λαχανικά 332 Κρέατα πουλερικά 318 Βότανα μπαχαρικά 308 Διάφορα είδη 252 Υλικά που πρόκειται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα 186 Μέλι ζελέ γλυκά 114 Λίπη έλαια 65 Ζωοτροφές 64 Δημητριακά 40 Γάλα γαλακτοκομικά προϊόντα 38 Διαιτητικά τρόφιμα - συμπληρώματα διατροφής 38 Σύνολο

27 Συναγερμοί (alerts)( του RASSF για το 2005 ανά κατηγορία αιτίων ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Συναγερμοί στην ΕΕ, ανά κατηγορία προβλημάτων για το έτος 2005 Κατηγορία Ποσοστό (%) Μυκοτοξίνες 40 Χημικές επιμολύνσεις 14 Βαρέα μέταλλα (Cd, Pb) 7 Υπολείμματα κτηνιατρικών φαρμάκων (αντιβιοτικά) 6 Πρόσθετα τροφίμων (κυρίως χρωστικές) 4 Μικροβιολογικές επιμολύνσεις (κυρίως σαλμονέλες) 4 Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 3 27

28 Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για μυκοτοξίνες Κανονισμός (EC) No 1881/2006. Θέτει μέγιστα όρια για διάφορα τοξικά συστατικά, μεταξύ των οποίων για αφλατοξίνες, ωχρατοξίνη Α, πατουλίνη, τοξίνες φουσάριου σε τρόφιμα Κανονισμός (EC) No 401/2006 Καθορίζει τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μυκοτοξινών σε διάφορα τρόφιμα 28

29 Όρια πρόσληψης μυκοτοξινών Ωχρατοξίνη A: Η EFSA* καθόρισε ανεκτή ημερήσια πρόσληψη (tolerable daily intake, TDI) = 120 ng/kg bw (Απρίλιος 2006) Πατουλίνη: Προσωρινή μέγιστη ανεκτή ημερήσια πρόσληψη (Provisional Maximum Tolerable Daily Intake, PMTDI) = 0.4 μg/kg bw Τοξίνες φουσάριου: 1. Deoxynivalenol, ανεκτή ημερήσια πρόσληψη (TDI) = 1μg/kg bw, 2. Zearalenone, προσωρινή TDI = 0.2 μg/kg bw, 3. Fumonisins, TDI = 2 μg/kg bw, 4. Nivalenol, προσωρινή TDI = 0.7 μg/kg bw, 5. Τοξίνες T-2 και HT-2, προσωρινή TDI = 0.06 μg/kg bw *EFSA = European Food Safety Authority 29

30 Ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων (MRLs) σε τρόφιμα Ευρωπαϊκή Ένωση: καθορισμός των ανώτατων ορίων (Maximum( Residue Limits, MRLs) ) για τα υπολείμματα (κατάλοιπα) φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα Από το 1976 (οδηγία 76/895/EOK) μέχρι σήμερα έχουν τεθεί περισσότερα από κοινοτικά MRLs για 133 ενεργές ουσίες φυτοφαρμάκων σε διάφορα προϊόντα Σημαντικό να σημειωθεί ότι τα MRLs δεν είναι μέγιστα τοξικολογικά όρια Αντιπροσωπεύουν το μέγιστο ποσό καταλοίπων που αναμένεται να βρεθεί σε προϊόντα όταν ακολουθείται ορθή γεωργική πρακτική (GAP) κατά τη χρήση ενός φυτοφαρμάκου Τα MRLs αναθεωρούνται και, όταν απαιτηθεί, αντικαθίστανται 30

31 Διαδικασία καθορισμού των MRL (Α) Με εποπτευόμενες δοκιμές σε αγροκτήματα καθορίζονται τα επίπεδα των καταλοίπων ενός φυτοφαρμάκου που αναμένονται σε ένα γεωργικό προϊόν, όταν εφαρμοσθεί ορθή γεωργική πρακτική (GAP) (B) Χρησιμοποιώντας κατάλληλα μοντέλα κατανάλωσης, εκτιμάται η ημερήσια πρόσληψη υπολειμμάτων του φυτοφαρμάκου για τον πληθυσμό της Ευρώπης, ή ενός κράτους-μέλους, ή για τμήματα του πληθυσμού (πχ νήπια) (C) Από τοξικολογικές μελέτες που έχουν γίνει για το συγκεκριμένο ο φυτοφάρμακο καθορίζεται η αποδεκτή ημερήσια δόση (Acceptable( Daily Intake,, ADI) (D) Εάν η κατ' εκτίμηση ημερήσια πρόσληψη που υπολογίσθηκε για τα τ συγκεκριμένα προϊόντα στο στάδιο (B) είναι χαμηλότερη από την αποδεκτή ημερήσια δόση (ADI) που υπολογίσθηκε στο στάδιο (C), τότε τα επίπεδα των καταλοίπων του φυτοφαρμάκου που βρέθηκαν στο στάδιο (Α) τίθενται ως MRL, σε mg/kg προϊόντος 31

32 ιαδικασία καθορισμού ενός MRL Ορθή γεωργική πρακτική (GAP) Εποπτευόμενη εφαρμογή στο πεδίο Αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη (ΑDI) Προσωρινό MRL Αξιολόγηση κινδύνου από διατροφική πρόσληψη Τελικό MRL 32

33 Κατάλοιπα χλωριωμένων υδρογονανθράκων σε μητρικό γάλα Απαγόρευση χρήσης τους σε Ευρώπη Αμερική κατά την δεκαετία 70 Schade G and Heinzow B (1998). Organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in human milk of mothers living in northern Germany. The Science of the Total Environment, 215,

34 Παράδειγμα οδηγίας για MRLs φυτοχημικών 34

35 Παράδειγμα οδηγίας MRL (συνέχεια) 35

36 Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs) Η International Agency for Research on Cancer (IARC) θεωρεί ως καρκινογόνα τα βενζο(α)πυρένιο βενζο(α)ανθρακένιο και και ως πιθανά καρκινογόνα τα benzo(b)fluoranthene,benzo(j)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, και indeno(1,2,3-c,d)pyrene Η οδηγία EC 1881/2006 έθεσε όρια για το βενζο(α)πυρένιο από 1 μg/kg για παιδικές τροφές μέχρι 10 μg/kg για δίθυρα μαλάκια (μύδια, γυαλιστερές ) 36

37 Υλικά σε επαφή με τρόφιμα 37

38 Υλικά σε επαφή με τρόφιμα (ITX) RASFF Annual Report

39 Isopropylthioxanthone (ITX) To 2005, η ουσία ισοπροπυλθειοξανθόνη (ITX) ανιχνεύθηκε σε βρεφικά γάλατα, προϊοντα γάλακτος και χυμούς σε χάρτινες συσκευασίες Η ITX, είναι φωτοκαταλύτης για μελάνια εκτυπώσεων offset στο εξωτερικό των χάρτινων συσκευασιών, και μεταφερόταν στο εσωτερικό λόγω λανθασμένης διαδικασίας εκτύπωσης Δόθηκε εντολή στη βιομηχανίες να σταματήσουν τη χρήση της ΙΤΧ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου Στο πρώτο μισό του 2006 το RASFF συνέχισε να λαμβάνει ειδοποιήσεις για ITX 39

40 Πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες (PAA) Χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πλαστικών. Η ανιλίνη και τα παράγωγα της είναι ερεθιστικά, αλλεργιογόνα, μεταλλαξογόνα και καρκινογόνα Μετανάστευση PAA ανιχνεύθηκε σε πλαστικά σκεύη κουζίνας που εισάγονται από την Κίνα Οδηγία EC 72/2002, Παράρτημα V, καθορίζει ότι τα συνθετικά υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα δεν πρέπει να ελευθερώνουν ανιχνεύσιμες ποσότητες από τις ουσίες αυτές Ως όριο έχει τεθεί το 0.02 mg ολικών PAA εκφρασμένων ως ανιλίνη Ανιλίνη 4,4 -μεθυλενδιανιλίνη 40

41 Μετανάστευση βαρέων μετάλλων Cd Από υλικά συσκευασίας Pb Cr Ni Source: RASFF 2005 Report 41

42 Μετανάστευση βαρέων μετάλλων Η μετανάστευση βαρέων μετάλλων από υλικά σε επαφή με τρόφιμα διέπεται από τον Κανονισμό EC No 1935/2004 που ορίζει ότι τα υλικά που πρόκειται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να προκαλούν ανεπιθύμητες αλλαγές στα τρόφιμα Η προσωρινή ανεκτή εβδομαδιαία πρόσληψη (PTWI) για τον μόλυβδο είναι 25 μg/kg bw. Η προσωρινή ανεκτή εβδομαδιαία πρόσληψη (PTWI) για το κάδμιο είναι 0.7 μg/kg bw. 42

43 Μετανάστευση Pb και Cd από κεραμικά Οδηγία 84/500/EEC καθορίζει όρια μετανάστευσης για Pb και Cd σε κεραμικά με διάλυμα οξικού οξέος 3%. Κατηγορία 1 Αντικείμενα που δεν μπορούν να γεμισθούν ή είναι πολύ ρηχά Pb 0.8 mg/dm 2 Cd mg/dm 2 Κατηγορία 2 Όλα τα αντικείμενα που μπορούν να γεμισθούν Κατηορία 3 Σκεύη μαγειρικής ή αποθήκευσης με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 3 λίτρων 4.0 mg/l 1.5 mg/l 0.3mg/l 0.1mg/l 43

44 Folder MRLs etc EC 1881_2006 ANNEX several pollutants.pdf pdf NDFTA MRL Update - 18th December 2007.xls 44

Αναδυόμενοι χημικοί κίνδυνοι στα τρόφιμα

Αναδυόμενοι χημικοί κίνδυνοι στα τρόφιμα Outline Αναδυόμενοι χημικοί κίνδυνοι στα τρόφιμα Νίκος Θωμαΐδης Εργ. Αναλυτικής Χημείας, Τμ. Χημείας, ΕΚΠΑ Χημικοί κίνδυνοι στα τρόφιμα Αναδυόμενοι κίνδυνοι (Emerging Risks) Παραδείγματα αναδυόμενων κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης

Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης Α. Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Τι είναι υπόλειµµα; Είναι µία ή περισσότερες ουσίες, παρούσες είτε εντός

Διαβάστε περισσότερα

Χημικοί παράγοντες στα τρόφιμα

Χημικοί παράγοντες στα τρόφιμα Χημικοί παράγοντες στα τρόφιμα Νίκος Θωμαΐδης Εργ. Αναλυτικής Χημείας, Τμ. Χημείας, ΕΚΠΑ Περιεχόμενα Eισαγωγή Νομοθεσία Έλεγχος Χημικοί κίνδυνοι στα τρόφιμα Επιδράσεις στην υγεία ΔιατροφικήΈκθεση σε χημικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Εθνικά Προγράμματα Επισήμου Ελέγχου Ασφάλειας & Ποιότητας των Τροφίμων έτους 2012 Δειγματοληψία & Ανάλυση ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Εθνικά Προγράμματα Επισήμου Ελέγχου Ασφάλειας &

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω μικροοργανισμοί ενοχοποιούνται συχνότερα για τροφικές δηλητηριάσεις από μολυσμένα τρόφιμα: στο 2% των δημοσιευμένων περιστατικών.

Οι παρακάτω μικροοργανισμοί ενοχοποιούνται συχνότερα για τροφικές δηλητηριάσεις από μολυσμένα τρόφιμα: στο 2% των δημοσιευμένων περιστατικών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη δεκαετία του 1980 σε πολλές Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές χώρες, παρατηρήθηκε μια αύξηση των περιστατικών που οφείλονταν σε μολυσμένα τρόφιμα. Αυτή η αύξηση συσχετίστηκε αρχικά με την άγνοια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ HACCP-FSOs (Food Safety Objectives) - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (PRPs)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ HACCP-FSOs (Food Safety Objectives) - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (PRPs) ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ HACCP-FSOs (Food Safety Objectives) - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (PRPs) Κ. Τζιά, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ Εργ. Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων, Σχολή Χηµικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΟΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Επιβλέπων: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ~ 1 ~ ~ 2 ~ 5.1 Προβληµατική Στο κεφάλαιο αυτό θα µελετήσουµε την αλλοίωση των τροφίµων. Η αλλοίωση τροφίµων γίνεται µε βιολογικούς τρόπους, όπως οι µικροοργανισµοί, µε χηµικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ AZOXYSTROBIN ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Αξιολόγηση Επενδύσεων και Προγραμμάτων ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Κουντούρη Φοίβη ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η μόλυνση του Ασωπού. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Διδακτική Ενότητα 1: Ασφάλεια Τροφίμων FoodSafety Cheese Κατάρτιση στην ασφάλεια τροφίμων για μονάδες παραγωγής γάλακτος και τυροκομεία. Το FoodSafety Cheese

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ταχείας Μεθόδου Ανάλυσης Επικίνδυνων Μυκοτοξινών σε Ξηρούς Καρπούς» Αρ. Κουπονιού: 58404368 01 000041 ΓΕΩΝΑΤΣ Ε.Π.Ε.

«Ανάπτυξη Ταχείας Μεθόδου Ανάλυσης Επικίνδυνων Μυκοτοξινών σε Ξηρούς Καρπούς» Αρ. Κουπονιού: 58404368 01 000041 ΓΕΩΝΑΤΣ Ε.Π.Ε. «Ανάπτυξη Ταχείας Μεθόδου Ανάλυσης Επικίνδυνων Μυκοτοξινών σε Ξηρούς Καρπούς» Αρ. Κουπονιού: 58404368 01 000041 ΓΕΩΝΑΤΣ Ε.Π.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός Εργαστήριο Μηχανικής Μεταποίησης Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Στα τρόφιμα, πολύ συχνά καταλήγουν χημικές ενώσεις που ενώ δεν έχουν καμία θρεπτική αξία μπορεί να είναι επικίνδυνες

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Στα τρόφιμα, πολύ συχνά καταλήγουν χημικές ενώσεις που ενώ δεν έχουν καμία θρεπτική αξία μπορεί να είναι επικίνδυνες ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Στα τρόφιμα, πολύ συχνά καταλήγουν χημικές ενώσεις που ενώ δεν έχουν καμία θρεπτική αξία μπορεί να είναι επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου. Αυτές οι ενώσεις από χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Στα τρόφιμα, πολύ συχνά καταλήγουν χημικές ενώσεις που ενώ δεν έχουν καμία θρεπτική αξία μπορεί να είναι επικίνδυνες

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Στα τρόφιμα, πολύ συχνά καταλήγουν χημικές ενώσεις που ενώ δεν έχουν καμία θρεπτική αξία μπορεί να είναι επικίνδυνες ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Στα τρόφιμα, πολύ συχνά καταλήγουν χημικές ενώσεις που ενώ δεν έχουν καμία θρεπτική αξία μπορεί να είναι επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου. Αυτές οι ενώσεις από χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γνωµοδότηση 1 επί του υποβληθέντος ερωτήµατος 2 σχετικά µε «Αξιολόγηση της επικινδυνότητας παρουσίας ιόντων CN σε πικραµύγδαλα και πυρήνες βερίκοκου στην υγεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/11510/2013 (POOL/G4/2013/11510/11510-EN.doc) [ ](2013) XXX draft ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ σχετικά με τις μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HACCP Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Επιβλέπων Καθηγητής: Γκέκας Βασίλειος Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0010 EL 30.12.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILES Διδακτικό/Μαθησιακό υλικό ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

PROFILES Διδακτικό/Μαθησιακό υλικό ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ PROFILES Διδακτικό/Μαθησιακό υλικό ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Μια ενότητα για τη διδασκαλία της Χημείας για τους μαθητές της Β Λυκείου Ανάπτυξη ενότητας από την Ομάδα Χημείας Λυκείου PROFILES (2013): Ελένη Διερωνίτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η διατροφική κρίση Με την αποµάκρυνση από την παραδοσιακή γεωργία, η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίµων απόκτησαν µεγάλη σηµασία για τον σύγχρονο άνθρωπο Με την εντατικοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÕ ÁÑÉÓÔÉÅÓ ÐÑÏÓ ÔÏÕÓ ÊÑÉÔÅÓ (για το 2007)

ÅÕ ÁÑÉÓÔÉÅÓ ÐÑÏÓ ÔÏÕÓ ÊÑÉÔÅÓ (για το 2007) ÅÕ ÁÑÉÓÔÉÅÓ ÐÑÏÓ ÔÏÕÓ ÊÑÉÔÅÓ (για το 2007) Ïé äéåõèõíôýò óýíôáîçò êáé ôá ìýëç ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ôçò ÅëëçíéêÞò ÌéêñïâéïëïãéêÞò Åôáéñåßáò åõ áñéóôïýí èåñìü üëïõò ôïõò êñéôýò ôùí åñãáóéþí ðïõ õðïâëþèçêáí

Διαβάστε περισσότερα

Βιοδιαθεσιμότητα βαρέων μετάλλων σε εδάφη

Βιοδιαθεσιμότητα βαρέων μετάλλων σε εδάφη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βιοδιαθεσιμότητα βαρέων μετάλλων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

«Η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους»

«Η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους» Κελεμένης Νικόλαος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μιχάλης Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΛΕΟΤΣΙΝΙΔΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινικές-Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες»

Διαβάστε περισσότερα