Οη ελέξγεηεο ζε εζληθό θαη επξσπατθό επίπεδν κεηά ην αηύρεκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οη ελέξγεηεο ζε εζληθό θαη επξσπατθό επίπεδν κεηά ην αηύρεκα"

Transcript

1 Οι πρώτοι μήνες τοσ πσρηνικού ατστήματος στην Ιαπωνία: ενέργειες και μετρήσεις στη τώρα μας Οη ελέξγεηεο ζε εζληθό θαη επξσπατθό επίπεδν κεηά ην αηύρεκα Β. Καμενοπούλοσ ΕΕΑΕ

2 Σν ηζηνξηθό ηνπ αηπρήκαηνο Μεηά ην ζεηζκό: Οη 3 από ηηο 6 κνλάδεο έθιεηζαλ απηόκαηα. Οη ππόινηπεο 3 ήηαλ εθηόο ιεηηνπξγίαο ηελ εκέξα ηνπ ζεηζκνύ Πηώζε ηεο παξνρήο ξεύκαηνο επεξέαζε ηα ζπζηήκαηα ςύμεο ησλ κνλάδσλ 1,2 θαη 3 Γελλήηξηεο ληήδει ιεηηνύξγεζαλ κέρξη πνπ ζπλέβε ην ηζνπλάκη Μεηά ην ηζνπλάκη: Οη κνλάδεο 1, 2 θαη 3 έκεηλαλ ρσξίο ςύμε Δθξήμεηο πδξνγόλνπ ζεκεηώζεθαλ ζηηο κνλάδεο 1, 2, 3 Διεγρόκελεο εθιύζεηο ξαδηελέξγεηαο έγηλαλ κε ζηόρν λα κεησζεί ε πίεζε ζην εζσηεξηθό ησλ κνλάδσλ 1, 2 θαη 3 Απεπζείαο έθιπζε ξαδηελέξγεηαο ζην πεξηβάιινλ πξνθάιεζε ε θσηηά ζην ρώξν απνζήθεπζεο αλαισζέληνο θαπζίκνπ 2

3 Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο ε αξκόδηα αξρή γηα ζέκαηα ππξεληθήο ελέξγεηαο, ππξεληθήο ηερλνινγίαο, ππξεληθήο αζθάιεηαο, αθηηλνπξνζηαζίαο πιεζπζκνύ, εξγαδνκέλσλ θαη πεξηβάιινληνο από ηηο ηνληίδνπζεο θαη ηερλεηά παξαγόκελεο κε ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, θαζώο θαη γηα ζέκαηα αληηκεηώπηζεο ππξεληθώλ / ξαδηνινγηθώλ αηπρεκάησλ Γηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο (πξόιεςε, αλίρλεπζε, αληηκεηώπηζε) Κόζζνβν, Οιπκπηαθνί Αγώλεο, Πνιώλην, Αεξνπνξηθά αηπρήκαηα (Helios, Apache) Έιεγρνο ξαδηελέξγεηαο πεξηβάιινληνο Αθηηλνπξνζηαζία πιεζπζκνύ 3

4 Δλέξγεηεο ΔΔΑΔ Δλεξγνπνίεζε εζσηεξηθνύ ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο 12/03/2011 Λεηηνπξγία ζε 24σξε βάζε Δλεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο (ζπλεξγαδόκελα εξγαζηήξηα, αεξνδξόκηα, Τπ.Δμ., ΤΜΔ, Τπ. Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ θαη Ναπηηιίαο, ΔΜΤ, ΤΠΑ, ΔΦΔΣ) πλεξγαζία ζε επίπεδν ελεκέξσζεο κε: ΓΟΑΔ, ΔΔ, Οκόινγεο Αξρέο πλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Πξεζβεία ζην Σόθπν 4

5 Έθδνζε νδεγηώλ (έιιελεο πνιίηεο ζηελ Ιαπσλία, ειιεληθά πινία) ύζηαζε γηα απνθπγή ηαμηδηώλ πξνο ηελ Ιαπσλία Απνκάθξπλζε πνιηηώλ ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 80 ρικ. Απνκάθξπλζε πινίσλ ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 80 ρικ. ύζηαζε γηα κεηαθίλεζε ζε λνηηόηεξεο πεξηνρέο 5

6 Γηελέξγεηα ειέγρσλ ζηα αεξνδξόκηα ύζθεςε ζηνλ ΓΑΑ «Δι. Βεληδέινο» Οκάδεο επηζηεκόλσλ ζε 24σξε βάζε ζηνλ ΓΑΑ «Δι. Βεληδέινο» θαη ΓΑΘ «Μαθεδνλία» Έιεγρνη ζηα άηνκα θαη απνζθεπέο από Ιαπσλία 6

7 Έιεγρνη ζε άηνκα από Ιαπσλία 58 άηνκα ππνβιήζεθαλ ζε έιεγρν ζηα αεξνδξόκηα 22 άηνκα ππνβιήζεθαλ ζε έιεγρν ζηελ ΔΔΑΔ ε 5 άηνκα δηελεξγήζεθε δεπηεξνγελήο έιεγρνο κεηά ηελ αλίρλεπζε ξαδηντζνηόπσλ, πνιύ κηθξήο πνζόηεηαο, ζε πξνζσπηθά αληηθείκελα, ρσξίο ηειηθά λα εληνπηζηεί ξαδηνξξύπαλζε, ε νπνία λα ρξήδεη πεξαηηέξσ ελεξγεηώλ Μεηξήζεηο εηζαγνκέλσλ πξντόλησλ θαηόπηλ κεκνλσκέλσλ αηηεκάησλ 7

8 Δλεκέξσζε πλεξγαζία κε: ΓΟΑΔ (ENAC 1392 κελύκαηα) ΔΔ (ECURIE) ΝΔΑ ΟΟΑ Οκόινγεο Αξρέο (πρ ASN, NRC, SSN) Διιεληθό Κνηλνβνύιην Τπνπξγεία Δπεξσηήζεηο Βνπιεπηώλ Δπηζηεκνληθέο Δηαηξείεο 8

9 Δλεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο Παξνπζηάζεηο ζηα ΜΜΔ (~20 ηειενπηηθέο εκθαλίζεηο θαη ~10 ξαδηνθσληθέο ζπλεληεύμεηο) Γειηία ηύπνπ (16) Αλαθνηλώζεηο ζην δηαδηθηπαθό ηόπν (8) Πξνθνξηθή ελεκέξσζε (>1000 ηειεθσλήκαηα) Απαληήζεηο ζε ειεθηξνληθά κελύκαηα (>200) Αύμεζε επηζθεςηκόηεηαο δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ Δπίπεδα ξαδηελέξγεηαο ζηε ρώξα θαη ηελ Δπξώπε κέζσ ησλ ηειεκεηξηθώλ δηθηύσλ (εζληθό θαη EURDEP) 9

10 πληνληζκόο θαη δηελέξγεηα ειέγρσλ ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα ΔΔΑΔ θαη ζπλεξγαδόκελα εξγαζηήξηα Αθνινπζνύλ αλαιπηηθέο παξνπζηάζεηο 10

11 πκκεηνρή ζε Δπξσπατθέο Γηεζλείο δηαδηθαζίεο Έθηαθηε ζπλάληεζε 15/3, Βξπμέιιεο: Δπηθεθαιήο Ρπζκηζηηθώλ Αξρώλ Ππξεληθήο Αζθάιεηαο, βηνκεραλία, πνιηηηθέο εγεζίεο θξαηώλ-κειώλ πλάληεζε Τπνπξγώλ Δλέξγεηαο, 21/3, Βξπμέιιεο ύκβαζε γηα ηελ Ππξεληθή Αζθάιεηα (ΓΟΑΔ, Απξίιηνο 2011) θαη Γηππνπξγηθή δηάζθεςε (ΓΟΑΔ, Ινύληνο 2011) ENSREG (13-15 Μαΐνπ 2011) ΟΟΑ (Παξίζη, Ινύληνο 2011) o o o πκθσλία γηα δηεμαγσγή αλαιύζεσλ αζθαιείαο θαη επηθηλδπλόηεηαο (δνθηκαζίεο αληνρήο «stress tests» ζηνπο αληηδξαζηήξεο- πεξηιακβάλνληαη γεηηνληθέο ρώξεο) Πξνζεθηηθή ελαξκόληζε θαη πινπνίεζε ηεο πξόζθαηεο Οδεγίαο γηα ηελ ππξεληθή αζθάιεηα Νέα Οδεγία Δ.Δ. γηα ξαδηελεξγά θαηάινηπα θαη αλαισζέλ ππξεληθό θαύζηκν: ππό επεμεξγαζία 11

12 ύλνςε ελεξγεηώλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ ύζηαζε γηα απνθπγή ηαμηδηώλ πξνο ηελ Ιαπσλία Απνκάθξπλζε πνιηηώλ ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 80 ρικ. Απνκάθξπλζε πινίσλ ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 80 ρικ. Απνκάθξπλζε δηπισκαηηθώλ απνζηνιώλ από ην Σόθπν ύζηαζε γηα κεηαθίλεζε ζε λνηηόηεξεο πεξηνρέο Πξνκήζεηα ζθεπαζκάησλ ησδίνπ ζηνπο πνιίηεο ηνπο ζηελ Ιαπσλία Έιεγρνο αεξνζθαθώλ πνπ εθηεινύλ απεπζείαο πηήζεηο από Ιαπσλία Πξναηξεηηθόο έιεγρνο επηβαηώλ Μεηξήζεηο (ηειεκεηξηθό δίθηπν θαη ζε δείγκαηα). ηελ Δπξώπε ηα απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ζπγθιίλνπλ. Δπηζηξνθή δηπισκαηηθώλ απνζηνιώλ ζην Σόθπν 12

13 ύλνςε ελεξγεηώλ άιισλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ Έιεγρνο εηζαγνκέλσλ ηξνθίκσλ Οδεγία ΔΔ γηα ειέγρνπο ζηελ Δπξώπε Μεηξήζεηο πινίσλ ζηα Δπξσπατθά ιηκάληα ύζηαζε ΔΔ γηα ειέγρνπο θαηά ηνλ 1 ν ειιηκεληζκό ζηελ Δπξώπε Σερληθέο νδεγίεο γηα θνηλή κεζνδνινγία Αλαθνίλσζε επξεκάησλ κέζσ Ecurie NRG: 38 ζπλαγεξκνί 18 containers κε εμσηεξηθή ξύπαλζε (>4Bq/cm 2 ) Σεξγέζηε: 1 πεξηζηαηηθό (1 Bq/cm 2 ) Βέιγην: ίρλε ξύπαλζεο ζε container Διιάδα:.. Ιαπσλία: έιεγρνη, απνξξύπαλζε θαη ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ ζηα 3 κεγάια ιηκάληα 13

14 ζπκπεξαζκαηηθά... ηελ Διιάδα αληρλεύζεθαλ αλακελόκελεο θαη απνιύησο αβιαβείο ζπγθεληξώζεηο, νη νπνίεο δελ ελέρνπλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ή ην πεξηβάιινλ. Η ΔΔΑΔ δελ ζπλέζηεζε νηνδήπνηε κέηξν πξνζηαζίαο ή αιιαγή ζηηο δηαηξνθηθέο ή άιιεο ζπλήζεηεο ηνπ πιεζπζκνύ. 14

15 ζεηζκόο θαη ηζνπλάκη λεθξνί θαη «αγλννύκελνη» ύλνιν

16 16

17 ζαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο Thank you! Ελληνική Επιηροπή Αηομικής Ενέργειας Τ.Θ Αγία Παραζκεσή, T: F: E: (ειδική ζελίδα για ηο αηύτημα ζηη Fukushima) 17

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Γιασείπιζη κπίζευν ζηον ηοςπιζμό: η πεπίπηυζη ηυν ηαξιδιυηικών οδηγιών Δπιβλέποςζα: Γπ. Πολςξένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ

ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΧΝ 2013 Πεπιγπαθή Γπαθείος Σν Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθώλ Παξεκβάζεσλ ππάγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάξηηνο 2012

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάξηηνο 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 0 - Μάξηηνο 0 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Σεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος Α. Τ. Ε. Ι. Π ε ι ρ α ι ά Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ώ ν Μ η χ α ν

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 o Πεξηερόκελα 1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ... 1 1.1.1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ... 2 1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ... 5 1.1.3 ΔΠIΠΔΓΑ EΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΞΖΓΔΠ ΡΔΣΛΖΡΖΠ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ ΟΑΓΗΝΛΝΘΙΗΓΗΥΛ ΠΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ

ΞΖΓΔΠ ΡΔΣΛΖΡΖΠ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ ΟΑΓΗΝΛΝΘΙΗΓΗΥΛ ΠΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ ΟΑΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΙΗΘΥΛ θ.α. ΓΔΗΓΚΑΡΥΛ Γξ Διέλε Φιώξνπ Γηεπζύληξηα Δξεπλώλ www.ipta.demokritos.gr/hflorou & Γξ Ξαλαγηώηεο Θξεηίδεο Γηεπζπληήο Δξεπλώλ & Γξ Ληθόιανο Δπαγγειίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Μονάδων Αποηέθρωζης & σναποηέθρωζης άρθρο 25 και 29 ηοσ Κανονιζμού (ΕΚ) 1069-2009 Παρ. ΙΙΙ και Παρ. XVI Καν (ΕΕ)142/2011

Έλεγτος Μονάδων Αποηέθρωζης & σναποηέθρωζης άρθρο 25 και 29 ηοσ Κανονιζμού (ΕΚ) 1069-2009 Παρ. ΙΙΙ και Παρ. XVI Καν (ΕΕ)142/2011 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΦΟΥ ΔΚΔΥ-Γ ΖΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Γενική Διεύθσνζη Περιθερειακής Αγροηικής Οικονομίας & Κηηνιαηρικής Περιθερειακή Ενόηηηα. Σμήμα Κηηνιαηρικής Ημερομηνία ελέγτοσ: Επιθεωρηηής (ές)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima

Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima Μ.Ι.Σάββα, Κ.Λ.Καρθόποσλος, Γ.Ι.Καράγγελος, Μ.Ι.Αναγνφζηάκης, Σ.Δ.Σιμόποσλος Εθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο Τομέας Πσρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ώ.Σ.Β.Ε. ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΥΟΛΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΣΜΔΜΏ ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ ΤΠΟΑΟΜΔ ΠΣΤΥΕΏΚΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΛΗΓΝΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΑΏΛΛΏ ΦΏΝΔ

Ώ.Σ.Β.Ε. ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΥΟΛΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΣΜΔΜΏ ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ ΤΠΟΑΟΜΔ ΠΣΤΥΕΏΚΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΛΗΓΝΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΑΏΛΛΏ ΦΏΝΔ Ώ.Σ.Β.Ε. ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΥΟΛΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΣΜΔΜΏ ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ ΤΠΟΑΟΜΔ ΠΣΤΥΕΏΚΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΛΗΓΝΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΏΘΔΓΔΣΡΕΏ: ΑΏΛΛΏ ΦΏΝΔ ΠΟΤΑΏΣΡΕΏ: ΚΧΣΏΓΟΤ ΐΏΕΛΕΚΔ ΘΕ/ΝΙΚΗ 2007-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε

Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε Υ. Μπνύξαο Καζεγεηήο, Σκήκα Μερ. Η./Τ & Πιεξνθνξηθήο, Παλ. Παηξώλ, θαη Εξεπλεηηθό Αθαδεκατθό Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ http://ru6.cti.gr/bouras/ ΔΝΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011.

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011. ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011. πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Χξηζηίλα Αλδξόληθνπ Μαξηέηηα Αλησλίνπ Χαξάιακπνο Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Κσλζηαληίλα Κόθαιε Χξηζηίλα πληνληζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ

ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ Θέμα: Προηάζεις ηης Δ.Π.Ο. για μια ζύγτρονη ανηιμεηώπιζη ηης βίας ζηα ποδοζθαιρικά γήπεδα Η Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία θσδηθνπνηώληαο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

«Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη»

«Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη» ECOCITY Διεθνέρ Πανεπιζηήμιο Ελλάδορ Θεζζαλονίκη - Οικολογική Μεηακίνηζη «Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη» Επιστημονική Επιτροπή ECOCITY Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα