H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους."

Transcript

1 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Εισαγωγή: η παρουσίαση του θέµατος Η κοινωνική προέλευση των φοιτητών απορρέει από τα κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά των γονέων τους, όπως είναι το εισόδηµα, η επαγγελµατική τους κατάσταση, ή το επίπεδο εκπαίδευσής τους. Στην πορεία του χρόνου, η βαρύτητα των παραγόντων αυτών δεν παραµένει σταθερή, αφού αυτοί µεταβάλλονται στο εσωτερικό του πληθυσµού της χώρας και αντανακλώνται στο εσωτερικό του φοιτητικού πληθυσµού. Ένα ζήτηµα που µπορεί να τεθεί είναι αν το εκπαιδευτικό σύστηµα και το σύστηµα εισαγωγικών εξετάσεων στα ελληνικά πανεπιστήµια µπορούν να αλλάξουν τις τάσεις υπερ-εκπροσώπησης ή υπο-εκπροσώπησης ορισµένων κοινωνικών κατηγοριών στην Ανωτάτη Εκπαίδευση. Το θέµα της σχέσης του πατρικού επαγγέλµατος των φοιτητών µε το νοµό γέννησής τους έχει ήδη εξεταστεί σε µία συγκριτική µελέτη για τα έτη 1983, 1990 και Αναφερόταν τότε ότι η επιλογή των στοιχείων του 1983, ως αρχής σύγκρισης, οφειλόταν στο ότι κατά το έτος αυτό άρχισε η καταχώριση των στοιχείων των για πρώτη φορά εγγραφοµένων φοιτητών. Στην παρούσα µελέτη εξετάζουµε το θέµα αυτό µε βάση τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία του 2001 και τη νέα ονοµατολογία των επαγγελµάτων. Η κλασική, για πολλά χρόνια, κατάταξη των πατρικών επαγγελµάτων στις εκπαιδευτικές στατιστικές είχε ως εξής: α) ελευθέρια και τεχνικά επαγγέλµατα, β) επαγγέλµατα διεύθυνσης-διοίκησης, γ) επαγγέλµατα απασχόλησης σε γραφεία, δ) έµποροι, πωλητές κ.α., ε) γεωργικά, αλιευτικά και δασικά επαγγέλµατα, στ) τεχνίτες, εργάτες και χειριστές µεταφορικών µέσων, ζ) προσωπικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ψυχαγωγίας, η) άνεργοι, θ) ένοπλες δυνάµεις και ι) συνταξιούχοι, εισοδηµατίες, ανάπηροι. Η ισχύουσα ονοµατολογία επαγγελµάτων περιλαµβάνει τα ακόλουθα: α) µέλη των βουλευοµένων σωµάτων, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, β) επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλµατα, γ) τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί, δ) υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα, ε) απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές, στ) γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς, ζ) τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα, η) χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων, θ) ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες, ι) ένοπλες δυνάµεις, ια) µη µισθωτοί που δεν αναζητούν εργασία και ιβ) άνεργοι που αναζητούν εργασία. Ο Η. Αθανασιάδης είναι Επικ. Καθηγητής στο ΠΤ Ε του Παν. Αιγαίου και διδάσκει Μεθόδους και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας.

2 παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 45 Συγκρίσεις µε πληθυσµιακά στοιχεία Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση των στοιχείων για το 2001, θα παρουσιάσουµε τη σύγκριση της εκπροσώπησης α) των ασκούντων επιστηµονικά και τεχνικά επαγγέλµατα, β) των υπαλλήλων γραφείου και γ)των γεωργών, κτηνοτρόφων, αλιέων και δασοκόµων στον άρρενα πληθυσµό της Ελλάδας και στους πατέρες των φοιτητών, κατά τα έτη διεξαγωγής των πέντε τελευταίων απογραφών: 1961, 1971, 1981, 1991 και Η επιλογή των ετών και των κατηγοριών αυτών οφείλεται στη µεγαλύτερη δυνατή συγκρισιµότητα των διαθέσιµων στοιχείων. Οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι η σύγκριση δεν είναι πλήρης, εφόσον κατά πρώτον δεν διαθέτουµε στοιχεία που θα αντιστοιχούσαν τους πατέρες των φοιτητών σε ένα συγκεκριµένο τµήµα του άρρενος ενεργού πληθυσµού και κατά δεύτερον τα στοιχεία για τους πατέρες των φοιτητών για το 1961, 1971 και 1981 αφορούν στο σύνολο των εγγεγραµµένων φοιτητών, ενώ τα στοιχεία για το 1991 και το 2001 αφορούν στους για πρώτη φορά εγγραφοµένους φοιτητές. Στην περίπτωση των επιστηµονικών επαγγελµάτων (Σχήµα1), υπάρχει σταθερή υπεροχή του ποσοστού της κατηγορίας αυτής µεταξύ των πατέρων των φοιτητών έναντι των απογραφέντων απασχολουµένων αρρένων η οποία επιτείνεται µετά το 1991, ενώ αντίθετα δέκα χρόνια αργότερα το ποσοστό των ασκούντων επιστηµονικά επαγγέλµατα παρουσιάζει κάµψη , , ,06 11,1 5,14 15,64 7,89 10,07 9, Ποσοστό φοιτητών µε πατέρα που ασκεί επιστηµονικό, καλλιτεχνικό ή ελευθέριο επάγγελµα επί του συνόλου των φοιτητών (για το 1961, 1971 και 1981) ή του συνόλου των πρωτοεγγραφέντων φοιτητών (για το 1991 και 2001) Ποσοστό απογραφέντων αρρένων που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά ή ελευθέρια επαγγέλµατα επί του συνόλου των απογραφέντων απασχολουµένων αρρένων Σχήµα 1 Οι φοιτητές µε πατέρα υπάλληλο γραφείου είναι επίσης συγκριτικά περισσότεροι των απασχολουµένων σε γραφεία αρρένων και µετά το 1991 παρατηρείται κάµψη και στα δύο από κοινού εξεταζόµενα στρώµατα (Σχήµα 2).

3 46 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο ,78 16,34 21,04 18, ,85 6,97 7,25 8,08 5, Ποσοστό φοιτητών µε πατέρα υπάλληλο γραφείου επί του συνόλου των φοιτητών (για το 1961, 1971 και 1981) ή του συνόλου των πρωτοεγγραφέντων φοιτητών (για το 1991 και 2001) Ποσοστό απογραφέντων αρρένων υπαλλήλων γραφείου επί του συνόλου των απογραφέντων απασχολουµένων αρρένων Σχήµα 2 H εικόνα στην περίπτωση των αγροτικών επαγγελµάτων είναι αντεστραµµένη (Σχήµα 3). Το ποσοστό των φοιτητών µε πατέρα αγρότη είναι σταθερά µικρότερο (και ορισµένες φορές µικρότερο από το µισό) του ποσοστού των αγροτών στο σύνολο του ενεργού άρρενος πληθυσµού. Το 2001 το ποσοστό των αρρένων αγροτών δεν υπερέβαινε το 12% του ενεργού άρρενος πληθυσµού και το ποσοστό των φοιτητών µε πατέρα αγρότη ανερχόταν στο 5,03 % ,02 25,83 35,86 24,8 26,39 18,82 16,45 11,99 8,98 5, Ποσοστό φοιτητών µε πατέρα γεωργό, κτηνοτρόφο, δασοκόµο και αλιέα επί του συνόλου των φοιτητών (για το 1961, 1971 και 1981) ή του συνόλου των πρωτοεγγραφέντων φοιτητών (για το 1991 και 2001) Ποσοστό απογραφέντων αρρένων γεωργών, κτηνοτρόφων, δασοκόµων και αλιέων επί του συνόλου των απογραφέντων απασχολουµένων αρρένων Σχήµα 3 Τελευταία παρατήρηση σε όσα προηγήθηκαν: το 1981 οι φοιτητές µε πατέρα που ανήκει σε καθεµιά από τις τρεις επαγγελµατικές κατηγορίες είναι περίπου ισοδύναµοι σε αριθµό.

4 παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 47 Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για το 2001 Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία παρουσιάζει, στον Πίνακα 11 που βασίζεται στα απογραφικά δελτία των για πρώτη φορά εγγραφοµένων φοιτητών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2001/2002, τον αριθµό των φοιτητών κατά επάγγελµα του πατέρα τους και κατά νοµό γέννησής τους. Παραλείποντας την τελευταία στήλη που αναφέρεται στη µη σαφώς ορισµένη επαγγελµατική κατάσταση (η οποία µόλις ξεπερνά το 1% των περιπτώσεων) διαµορφώνεται ένας πίνακας µε 54 γραµµές (όσες και οι νοµοί της Ελλάδας) και 12 στήλες (αντίστοιχες µε τις επαγγελµατικές κατηγορίες των πατέρων των φοιτητών). Τον πίνακα αυτόν αναλύουµε µε δύο µεθόδους της Ανάλυσης εδοµένων: την Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών, προκειµένου να εξαχθούν τα κριτήρια διαφοροποίησης των νοµών γέννησης των φοιτητών και την Ιεραρχική Ταξινόµηση, προκειµένου να προκύψει µια οµαδοποίηση των 54 νοµών µε βάση τα πατρικά επαγγέλµατα των φοιτητών που απαντώνται περισσότερο. α) Τα κριτήρια διαφοροποίησης των νοµών Η πρώτη και κύρια διαφοροποίηση των νοµών γέννησης των φοιτητών έγκειται στην αντίθεση µεταξύ των πατέρων που αφενός είναι στελέχη διοίκησης και διεύθυνσης και αφετέρου τεχνολόγοι και εκείνων που είναι αγρότες ή άνεργοι. Στην πρώτη περίπτωση, ανήκουν οι νοµοί Πειραιώς, υτικής Αττικής, Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Κέρκυρας, ωδεκανήσου, Θεσσαλονίκης, Χίου και Ιωαννίνων, ενώ στη δεύτερη οι νοµοί Λακωνίας, Ζακύνθου, Ευρυτανίας, Θεσπρωτίας, Κιλκίς, Γρεβενών, Πέλλας, Κορινθίας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Αργολίδας, Ηµαθίας και Λευκάδας. Σε δεύτερο επίπεδο, οι επαγγελµατικές κατηγορίες των πατέρων των φοιτητών που διαφοροποιούν τους νοµούς απ όπου οι τελευταίοι προέρχονται είναι οι ένοπλες δυνάµεις και οι αγρότες αφενός και οι ανειδίκευτοι εργάτες και οι άνεργοι αφετέρου. Αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις της πρώτης κατηγορίας είναι οι νοµοί Λακωνίας, Χανίων, Έβρου, Λάρισας, Σάµου, Σερρών, Ροδόπης, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Χαλκιδικής, Πειραιώς, Ηρακλείου και Αρκαδίας, ενώ της δεύτερης, οι νοµοί Ευβοίας, Βοιωτίας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κοζάνης, Κορινθίας, Φωκίδος, Κυκλάδων, Λευκάδας, Πιερίας, Λασιθίου και Ευρυτανίας. Στη δεύτερη αυτή κατηγορία εντάσσονται και φοιτητές που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό. β) Οι συσχετίσεις των νοµών γέννησης µε τα πατρικά επαγγέλµατα των φοιτητών Από τη διασταύρωση των δύο πρώτων κριτηρίων διαφοροποίησης προκύπτει µεγαλύτερη συσχέτιση των αγροτικών επαγγελµάτων µε τους νοµούς Λακωνίας, Ζακύνθου, Ευρυτανίας, Θεσπρωτίας και Γρεβενών, των ανέργων µε το νοµό Βοιωτίας, των ανειδίκευτων εργατών µε το νοµό Ευβοίας, των χειριστών µηχανηµάτων µε το νοµό Κοζάνης, των υπηρεσιών µε τους νοµούς Χίου, ωδεκανήσου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Λέσβου, των στρατιωτικών µε τους νοµούς Χανίων και Έβρου και τέλος των υπαλλήλων γραφείου, των επιστηµόνων-καλλιτεχνών, των τεχνολόγων και των διευθυντικών στελεχών µε τους νοµούς της Περιφέρειας Αττικής και τους νοµούς Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, ωδεκανήσου και Χίου. Η συγκρότηση οµάδων νοµών Με βάση το επάγγελµα που ασκούν οι πατέρες των φοιτητών που ενεγράφησαν για πρώτη φορά στο Πανεπιστήµιο το 2001, η Ιεραρχική Ταξινόµηση υποδεικνύει τη δηµιουργία τεσσάρων οµάδων νοµών απ όπου κατάγονται οι φοιτητές οι οποίες διατάσσονται µε τον τρόπο που φαίνεται στο παρακάτω σχήµα:

5 48 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Σχήµα 4. ιάγραµµα Ιεραρχικής Ταξινόµησης των νοµών Η Οµάδα 1 χαρακτηρίζεται κυρίως από το αγροτικό και το στρατιωτικό επάγγελµα των πατέρων των φοιτητών και αποτελείται από τους νοµούς: ράµας, Καβάλας, Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, Πιερίας, Χαλκιδικής, Φλώρινας, Καρδίτσας, Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων, Άρτας, Πρέβεζας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας, Φθιώτιδος, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Σάµου, Ηρακλείου, Ρεθύµνου και Χανίων. Στην Οµάδα 2 περιλαµβάνονται οι νοµοί στους οποίους οι γονείς των φοιτητών είναι συγκριτικά περισσότερο γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς: Ηµαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Σερρών, Γρεβενών, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Κυκλάδων και Λασιθίου. Την Οµάδα 3 αποτελούν οι νοµοί γέννησης των φοιτητών: Καστοριάς, Κοζάνης, Κέρκυρας και Εύβοιας. Στην ίδια οµάδα περιλαµβάνονται οι φοιτητές που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό. Οι πατέρες των φοιτητών στην οµάδα αυτή εργάζονται κυρίως ως ανειδίκευτοι εργάτες, τεχνίτες, βιοµηχανικοί εργάτες, προσωπικό παροχής υπηρεσιών και πωλητές. Τέλος, στην Οµάδα 4 οι πατέρες είναι κυρίως επιστήµονες, καλλιτέχνες, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, τεχνολόγοι και υπάλληλοι γραφείου. Νοµοί γέννησης των φοιτητών είναι οι ακόλουθοι: Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, υτικής Αττικής, Πειραιώς, Χίου και ωδεκανήσου. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1, η διαφοροποίηση των δύο πρώτων οµάδων νοµών από τις επόµενες συµβαδίζει µε το πρώτο κριτήριο διαφοροποίησης του συνόλου των νοµών για το οποίο µιλήσαµε παραπάνω. Συµπεράσµατα Στη µελέτη που αναφέραµε και η οποία αφορούσε στην ανάλυση στοιχείων για τα έτη 1983, 1990 και 1997 προείχε η διαφοροποίηση του αγροτικού πατρικού επαγγέλµατος από τα υπόλοιπα. Η

6 παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 49 διχοτοµία αυτή, µερικά χρόνια αργότερα, παίρνει µια άλλη µορφή. Τα στοιχεία του 2001, µε τη νέα ονοµατολογία επαγγελµάτων φέρνουν κοντά στα αγροτικά επαγγέλµατα αφενός τους ανέργους, αφετέρου, σε πολύ µικρότερο βαθµό, τους υπηρετούντες στις Ένοπλες υνάµεις. Αποµένει να εξεταστεί, υπό το φως νεότερων στοιχείων, πώς διαµορφώνονται οι σχέσεις που µελετήσαµε µετά το Βιβλιογραφία Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Αποτελέσµατα Απογραφής Πληθυσµού1961,1971,1981,1991,2001. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική της Εκπαιδεύσεως 2001(υπό ηλεκτρονική µορφή). Αθανασιάδης, Η. (1995), Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και Ιεραρχική Ταξινόµηση. Αθήνα, Νέες Τεχνολογίες. Αθανασιάδης, Η. (2001), «Η κοινωνική προέλευση των δασκάλων». 14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Σκιάθος, Ε.Σ.Ι. Αθανασιάδης, Η. (2002), «Η γεωγραφική κατανοµή της κοινωνικής προέλευσης των φοιτητών». Τετράδια Ανάλυσης εδοµένων, 2, Αθανασιάδης, Η. (2002), «Η γεωγραφική κατανοµή της κοινωνικής προέλευσης των φοιτητών». Τετράδια Ανάλυσης εδοµένων, 2,

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Θέμα εργασίας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, τα κράτη, για να καθορίσουν την πολιτική τους, να προβούν στην θέσπιση θεσµών, να σχεδιάσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. Οκτώβριος 2010 Αρχική έκδοση

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. Οκτώβριος 2010 Αρχική έκδοση ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) Μελέτη διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ και (β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H διερεύνηση της Τοπικότητας στο πλαίσιο της Οικονομικής Βάσης: Η περίπτωση των Ελληνικών Νομών

H διερεύνηση της Τοπικότητας στο πλαίσιο της Οικονομικής Βάσης: Η περίπτωση των Ελληνικών Νομών H διερεύνηση της Τοπικότητας στο πλαίσιο της Οικονομικής Βάσης: Η περίπτωση των Ελληνικών Νομών ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (23ΣΕ45372) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αποχή στις Βουλευτικές Εκλογές και στις Ευρωεκλογές 2004. Ιωάννης Ανδρεάδης john@polsci.auth.gr Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αποχή στις Βουλευτικές Εκλογές και στις Ευρωεκλογές 2004. Ιωάννης Ανδρεάδης john@polsci.auth.gr Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αποχή στις Βουλευτικές Εκλογές και στις Ευρωεκλογές 2004 Ιωάννης Ανδρεάδης john@polsci.auth.gr Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Η εργασία αυτή αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Πρόγραμμα «Χαρτογράφηση Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής» Πράξη 1.1.4.α Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.4 Υπεύθυνη Δράσης: Σουζάνα Παντελιάδου Βόλος, 30/3/2004

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΚΟΝΑ. Ανάγκη Αλλαγής της Πολιτικής των Επενδυτικών Κινήτρων ΤΟΥ Ξ ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΛΛΑΔΑΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ. Ανάγκη Αλλαγής της Πολιτικής των Επενδυτικών Κινήτρων ΤΟΥ Ξ ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ Ξ ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΛΛΑΔΑΣ Ανάγκη Αλλαγής της Πολιτικής των Επενδυτικών Κινήτρων Αθήνα Οκτώβριος 2008

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι νέες θεωρητικές απόψεις που επηρεάζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, αναφέρονται στον κυρίαρχο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην αναπτυξιακή διαδικασία, στην

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική αναπροσαρμογή του περιφερειακού αυτοδιοικητικού συστήματος της χώρας κατά τον τελευταίο Καποδίστρια

Γεωγραφική αναπροσαρμογή του περιφερειακού αυτοδιοικητικού συστήματος της χώρας κατά τον τελευταίο Καποδίστρια Γεωγραφική αναπροσαρμογή του περιφερειακού αυτοδιοικητικού συστήματος της χώρας κατά τον τελευταίο Καποδίστρια Η θέση της Πρωτοβουλίας Άμεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας Ελλάδας (Π.Α.Δ.Δ.Ε.) για την περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι -Απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η απορρόφηση τους από την αγορά εργασίας

Νέοι -Απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η απορρόφηση τους από την αγορά εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Νέοι -Απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η απορρόφηση τους από την αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές)

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές) 1.2 Οικονοµική φυσιογνωµία 1.2.1.α Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1.2.1.α.1 Συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία για την εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην υτική Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι.Χ., ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι.Χ., ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

οι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

οι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 6 (2004), 65-88 Αθανάοιοc; Παmιδοαιιαλόnουλοι; Καβηyητής Περιφερειακής Ανάλυσης και Πολιπκής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ποντείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα