ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 12997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Δευτεροβάθ μιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Τροποποίηση και συμπλήρωση απόφασης σύστασης και συγκρότησης Πρωτοβάθμιου κοινού Πειθαρχι κού Συμβουλίου του πρώην Υπουργείου Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης και των φορέων του Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέρ γα του Ε.Π. ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ / ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα Κύπρος Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξη του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ / ΕΚΤ, του ΕΣΠΑ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 615/ απόφασης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υπο έργα του Ε.Π.ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ/ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυ κτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεω τικής εβδο είτε καθ υπέρβα ση αυτής, των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ (1) Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 146Α του Ν. 3528/2007 (Α 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλή λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 και 33 του Ν. 4304/2014 (Α 234), και του άρθρου 5 του Ν. 4325/2015 (Α 47), β) του άρθρου πέμπτου του Ν. 4057/2012 (Α 54) «Πει θαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει, γ) του Π.δ. 99/2014 (Α 166, ΑΔΑ: Ω8ΗΣΧ Β0Η) «Ορ γανισμός Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει, δ) του Π.δ. 24/2015 (Α 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοι νωνικών Ασφαλίσεων», ε) του Π.δ. 25/2015 (Α 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.8/651/ (Β 71) απόφαση «Λειτουργία του Δευτεροβάθμιου Πει θαρχικού Συμβουλίου». 3. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.613/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 19, ΑΔΑ: 78ΣΩΧ 44Τ) «Συ γκρότηση Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου». 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.613/ (ΦΕΚ Β 19 και ΑΔΑ: 78ΣΩΧ 44Τ) απόφαση «Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ως εξής: Α. Στην παράγραφο Α προστίθενται περ. 7 και 8, ως εξής: «7. Δύο (2) εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τους ανα πληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι δημο σίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή Περιφερειών και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 8. Δύο (2) εκπροσώπους της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι Δήμων και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. Β. Η παράγραφος Β αντικαθίσταται ως εξής: «Β. Γραμματέας των τριών τμημάτων είναι υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ, του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικη τικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), που ορίζεται με τρεις (3) αναπληρωτές υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ, του ιδίου Τμήματος, με την απόφαση ορισμού μελών.»

2 12998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.διδκ/φ.37/οικ.613/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 19, ΑΔΑ: 78ΣΩΧ 44Τ) «Συ γκρότηση Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου». Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ F Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ (2) Τροποποίηση και συμπλήρωση απόφασης σύστασης και συγκρότησης Πρωτοβάθμιου κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Με ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των φορέων του. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 146Β του N. 3528/2007 (Α 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα σης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ο N. 3528/2007 τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρο δεύτερου και της παρ. 3 του άρ θρου εβδόμου του Ν. 4057/2012 (Α 54) «Πειθαρχικό Δί καιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», β) του άρθρου 8 του N.4320/2015 (Α 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», γ) του άρθρου 5 του N. 4325/2015 (Α 47) «Εκδημοκρα τισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (Α 98), ε) του Π.δ. 99/2014 (Α 166) «Οργανισμός του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει. στ) του Π.δ. 24/2015 (Α 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοι νωνικών Ασφαλίσεων», ζ) του Π.δ. 25/2015 (Α 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Την υπ. αριθ.διδκ/φ.37/οικ.20487/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2444/Β/ , ΑΔΑ: Β4ΘΕΧ Ν9Β) «Σύ σταση Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» 3. Την υπ.αριθ.διδκ/φ.37/22892/ υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΒΕΥΣΧ 9ΜΠ) «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Πρωτοβάθμιου κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης και των φορέων του». 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις παραγράφους Α, Β και Γ της αριθ.διδκ/φ.37/οικ.20487/ υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 2444/Β/ , ΑΔΑ: Β40ΕΧ Ν9Β) «Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοι κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη σης» ως εξής: «Α. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοι κητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) Πειθαρχικό Συμβούλιο για το Υπουρ γείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) και τους φορείς του: α) Εθνικό Τυπογραφείο β) Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με έδρα το κατάστημα στέγασης της κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.)». Β. Το κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο της παρ. Α. είναι πενταμελές, συνεδριάζει δημόσια και συγκροτείται σύμ φωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2, 3, 6, 7, 8 του άρθρου 146Β του Ν.3528/2007 (Α 26) «Κύρωση του Κώδικα Κα τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλ λήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ο Ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012 (Α 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», καθώς και την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.4325/2015 (Α 47), και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Έβδομο του Ν.4057/2012. Γ. Συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοι κητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) πεντα μελές κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο για το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) και τους φορείς του, ήτοι α) το Εθνικό Τυ πογραφείο και β) το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρε δρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πο λιτικών δικαστηρίων ή αντιεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, β) Ένα (1) Μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός αντιπρόσωπος του Νομικού Συμ βουλίου του Κράτους, με τον αναπληρωτή του, γ) Ένα (1) Μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, προϊ στάμενος Διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή Ν.Π.Δ.Δ., με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.ΗΑ). δ) Δύο (2) Αιρετούς Εκπροσώπους των υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι είναι Μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος, δηλαδή: 1) Δύο αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι Μέλη του Πενταμελούς Υπηρε σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.). 2) Δύο αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι Μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσια κού Συμβουλίου του Εθνικού Τυπογραφείου. 3) Δύο αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι Μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσια κού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Όταν το Πρωτοβάθμιο κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου, στο Συμβούλιο μετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γραμματέας, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται, στο κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο με την απόφαση ορισμού των μελών αυτού, μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), με βαθμό τουλάχιστον Δ, κατηγορίας ΠΕ.». Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.20487/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2444/Β / , ΑΔΑ: Β4ΘΕΧ Ν9Β) «Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης». Η παπόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ F Αριθμ. 708 (3) *Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π. ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ / ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα Κύπρος. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4314/2014 ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 265) και ιδιαίτερα την παρ. 12 του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 46 του Προεδρι κού διατάγματος 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 178). 4. Την υπ αριθμ. 2/98271/0004/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πο λιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 835). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4151/2013 «Ρυθ μίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συντα ξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομιών» (ΦΕΚ Α 103). 6. Την υπ αριθμ. 2/95230/0004/ υπουργική απόφαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονο μικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013), Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (Ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελε γκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013)» (ΦΕΚ Β 2730). 7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του Ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 265). 8. Την υπ αριθμ. 2/78378/0022/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/ ). 9. Την υπ αριθμ. 2/39054/0022/08/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β 1850/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2/33481/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β /1069/ ). 10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται, δαπάνη για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ Υποπρόγραμμα Β, με ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2011ΣΕ της ΣΑΕ 051/2 του ΠΔΕ2015). 12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 635/ συνεδρί αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι μένο στην αρ. 635/ συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2014 έως 30/06/ Την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Τέταρτη χρηματοδότηση ΠΔΕ μηνός Φε βρουαρίου», αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου: στο υποέργο «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» (κωδ. 2) της πράξης «Πρόληψη και περιστολή θαλάσσιας ρύπανσης σε εμπο ρικούς και τουριστικούς λιμένες» (κωδ ) (Εταίρος: «Δήμος Ρόδου») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ / ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα Κύπρος. 2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι: MAPINΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΒΑΪΟΥ, με Α.Δ.Τ. Ν , υπάλληλος της «Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγ χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως συντονιστής. ΦΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. AB , υπάλληλος της «Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγ χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος. ΝΕΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Προϊσταμένη της ΥΔΕ στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη σκευμάτων, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 01/07/2015 έως 03/07/2015 στην έδρα του Εταίρου «Δήμος Ρόδου» καθώς και στον τόπο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στη Ρόδο. Η ομάδα ελέγχου θα μεταβεί στη Ρόδο στις 30/06/2015 ενώ μετά το πέρας του ελέγχου θα επιστρέψει στην Αθήνα. 4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 7,8 του προοιμίου. 5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακί νησης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με το στοιχείο 9 του προοιμίου. 6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό

4 13000 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθω μένου Ι.Χ.). Κυβερνήσεως.. * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 397/ΥΟΔΔ/ Αθήνα, 20 Mαΐου 2015 Ο Πρόεδρος ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ F Αριθμ. 684 (4) * Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξη του Ε.Π. ΑΝΑ ΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ / ΕΚΤ, του ΕΣΠΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4314/2014 ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 265) και ιδιαίτερα την παρ. 12 του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 46 του Προεδρι κού διατάγματος 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 178). 4. Την υπ αριθμ. 2/98271/0004/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότη ση και ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιο νομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 835). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4151/2013 «Ρυθ μίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συντα ξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 103). 6. Την υπ αριθμ. 2/95230/0004/ υπουργική απόφαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονο μικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013), Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (Ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελε γκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013).» (ΦΕΚ Β 2730). 7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του Ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 265). 8. Την υπ αριθμ. 2/78378/0022/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/ ). 9. Την υπ αριθμ. 2/39054/0022/08/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β 1850/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2/33481/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β /1069/ ). 10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται, δαπάνη για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ Υποπρόγραμμα Β, με ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2011ΣΕ της ΣΑΕ 051/2 του ΠΔΕ2015). 12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 635/ συνεδρί αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι μένο στην αρ. 635/ συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2014 έως 30/06/ Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Τέταρτη χρηματοδότηση ΠΔΕ μηνός Φεβρουαρίου», αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου: στο υποέργο «1ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΒΟΙΩΝ» (κωδ. 166) της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟ ΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ( )» (Κωδ ) (Δικαι ούχος: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ / ΕΚΤ, του ΕΣΠΑ. 2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι: ΚΟΥΝΑΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΖ125172, υπάλληλος της 1ης Δ/νσης «Διεύθυνση Ελέγ χου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμά των» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντο νίστρια. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Φ355006, υπάλληλος της 1ης Δ/νσης «Διεύ θυνση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 21/05/2015 έως 22/05/2015 στον 1ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δ. Βοιών στη Νεάπολη Βοιών Λακωνίας. Διευκρινίζεται ότι η είναι ημερομηνία μετά βασης από Αθήνα στη Νεάπολη και η ημερο μηνία ελέγχου και επιστροφής από Νεάπολη σε Αθήνα. 4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 7,8 του προοιμίου. 5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακί νησης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με το στοιχείο 9 του προοιμίου. 6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.). Κυβερνήσεως. * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 391/ΥΟΔΔ/ Αθήνα, 15 Μαΐου 2015 Ο Πρόεδρος ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. 686 (5) * Τροποποίηση της υπ αριθμ. 615/ απόφασης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π.ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ/ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4314/2014 ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 265) και ιδιαίτερα την παρ. 12 του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 46 του Προεδρι κού διατάγματος 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 178). 4. Την υπ αριθμ. 2/98271/0004/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πο λιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 835). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4151/2013 «Ρυθ μίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συντα ξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομιών» (ΦΕΚ Α 103). 6. Την υπ αριθμ. 2/95230/0004/ υπουργική απόφαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονο μικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013), Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (Ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελε γκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013).» (ΦΕΚ Β 2730). 7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του Ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ γραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 265). 8. Την υπ αριθμ. 2/78378/0022/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/ ). 9. Την υπ αριθμ. 2/39054/0022/08/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β 1850/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2/33481/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β /1069/ ). 10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Τέταρτη χρηματοδότηση ΠΔΕ μηνός Φεβρουαρίου». 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται, δαπάνη 485,8 για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ Υποπρόγραμμα Β, με ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2011ΣΕ της ΣΑΕ 051/2 του ΠΔΕ 2015). 13. Την εγκεκριμένη στην αρ. 635/ συνεδρί αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι μένο στην αρ. 635/ συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2014 έως 30/06/2015, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 615/ απόφαση (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 379) «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πρά ξεις/υποέργα του Ε.Π.ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ/ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ και συγκεκριμένα: 1) Στο σημείο 12 των «Έχοντας υπόψη», το ποσό της δαπάνης των 728,70 αντικαθίσταται με το ποσό δα πάνης 485,8 2) Στο σημείο 2 του «Αποφασίζουμε» απαλείφεται το «ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου, με ΑΔΤ ΑΗ , ως εμπειρογνώμονας» Μετά τα ανωτέρω το τμήμα της απόφασης «Απο φασίζουμε» (σημεία 1 6) διαμορφώνεται ως κατωτέρω: 1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου: στο υποέργο «ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ» (κωδ. 2) της Πρά ξης «Δράσεις προσαρμογής της παραδοσιακής αγγειο πλαστικής κεραμικής στο σύγχρονο επιχειρείν» (κωδ ) (Δικαιούχος: «ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ / ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα Κύπρος. στο υποέργο «ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» (κωδ. 1) της Πράξης «Δράσεις προσαρμογής της παραδοσιακής αγγειοπλαστικής κεραμικής στο σύγχρονο επιχειρείν» (κωδ ) (Δικαιούχος: «ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ») στο πλαί σιο του Ε.Π. ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ / ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα Κύπρος. 2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι: ΣΙΦΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , υπάλληλος της 1ης Δ/νσης «Διεύθυνση Ελέγχου Δια χείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ως συντονιστής. ΔΑΒΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Κ , υπάλληλος της ΥΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 19/05/2015 έως 26/05/2015 ως εξής: α) από 20 έως 22/05/2015 στον Δήμο Λέσβου (Lead partner) για το οικονομικό αντικείμενο της πράξης και στον Δήμο Μανταμάδου για το φυσικό αντικείμενο, β) από 25 έως 26/05/2015 στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος (Project Partner), συγκεκριμμένα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αρκαλοχωρίου για το οικονομικό αντικείμενο και στο Δη μοτικό Διαμέρισμα Θραψανό για το φυσικό αντικείμενο. Σημειώνεται ότι α) για τον έλεγχο στον Δήμο Λέσβου η Χρ. Σίφωνα θα μεταβεί στην Λέσβο από την Αθήνα στις 19/05/2015 ενώ η 22/05/2015 αποτελεί ημερομηνία ελέγχου και επιστροφής στην Αθήνα. Για τον έλεγχο στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος, η ανω τέρω θα μεταβεί από την Αθήνα στο Ηράκλειο Κρήτης στις 24/05/2015 και η 26/05/2015 αποτελεί ταυτόχρονα ημέρα ελέγχου και επιστροφής στην Αθήνα

6 13002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Για τον υπάλληλο Χρ. Δαβή η μετακίνηση προς τη Λέσβο θα γίνει στις 19/05/2015 από την έδρα της υπη ρεσίας του (Θεσσαλονίκη) και η 22/05/2105 είναι ημέρα ελέγχου και επιστροφής στην Θεσσαλονίκη. Για τον έλεγχο στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος, ο ανωτέρω θα μεταβεί από την Θεσσαλονίκη στο Ηράκλειο Κρήτης στις 24/05/2015 και η 26/05/2015 αποτελεί ταυτόχρονα ημέρα ελέγχου και επιστροφής στην Θεσσαλονίκη. 4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 7,8 του προοιμίου. 5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακί νησης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με το στοιχείο 9 του προοιμίου. 6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.). Κυβερνήσεως. * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 391/ΥΟΔΔ/ Αθήνα, 15 Μαΐου 2015 Ο Πρόεδρος ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ F Αριθμ. 496 (6) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυ ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτε ρινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο είτε καθ υπέρβαση αυτής, των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμ βώτιδας. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συντα ξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο Βαθμολόγιο εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη γικής » με τις τροποποιήσεις αυτού (Α 226) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του Ν. 4071/ 2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α 85). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4109/2013 «Κατάρ γηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα «Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α 16). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999 «Χω ροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 207), όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντε λεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδι ότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α 197). 5. Την υπ αριθμ /2004 (ΦΕΚ 504/Β / ) απόφαση της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού» του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας». 6. Το με αρ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Νομοθετικού Έργου του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 7. Την υπ αριθμ. 4η απόφαση της 113ης/ Συνεδρία σης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας για την καθιέρωση όλες τις ημέρες του μήνα, εικοσιτετράωρης λειτουργίας των υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης. 8. Την απόφαση της 119ης/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας για την έγκρι ση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών για το Β Εξάμηνο του Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας που θα προκύψει από την απόφαση αυτή για το χρονικό διάστημα του Β εξαμήνου του 2015, μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές, υπολογίζεται σε περίπου 5.250,00, για το οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση δαπάνης μισθοδοσίας, έτους 2015, που είναι σε βάρος χου έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμ ματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» χου ΕΣΠΑ, αποφασίζει: Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις απογευ ματινές και νυχτερινές ώρες, είχε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο, είχε καθ υπέρ βαση αυτής, των υπαλλήλων χου Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, για το 2ο εξάμηνο του έτους 2015, για κάλυψη εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρε σιακών αναγκών. Αναλυτικά οι ώρες ανά τομέα απασχόλησης, χου Φο ρέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας για το 2ο εξάμηνο του έτους 2015, είναι: Α. Για Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες Α/ Α ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΟΣ Αριθμός Υπαλ λήλων Προς συμπλήρωση της υπο χρεωτικής εβδομαδιαί ας 1 48 ανθρω 2 96 ανθρω ανθρω ΣΥΝΟΛΟ 364 ανθρω Β. Απογευματινή εργασία Α/ Α ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ Αριθμός Υπαλλή λων Προς συμπλήρωση της υποχρε ωτικής εβδο Καθ υπέρ βαση της υποχρεωτι κής εβδο 48 ανθρωπο ώρες 180 ανθρω 276 ανθρω Καθ υπέρ βαση της υποχρεωτι κής εβδο 1 96 ανθρω

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΟΣ Α/ Α ΣΥΝΟΛΟ Γ. Νυκτερινή εργασία ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑΣΙΑΣ ΦΥ ΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ανθρω ανθρω Αριθμός Υπαλλή λων Προς συμπλήρωση της υποχρε ωτικής εβδο 606 ανθρω Καθ υπέρ βαση της υποχρεωτι κής εβδο ανθρω ΣΥΝΟΛΟ 160 ανθρω Η ως άνω υπερωριακή απασχόληση προκύπτει ως αναγκαιότητα για την ομαλή και αποτελεσματική λει τουργία του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, για τους παρακάτω λόγους: 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Οι αυξημένες υποχρεώσεις του Φορέα Διαχείρισης, ιδιαίτερα μετά την ένταξη του στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και λόγω ολοκλήρωσης του Προγράμματος ΕΣΠΑ στο τέλος του 2015, συνεπάγονται και αυξημένη απασχόληση του Συντονιστή Έργου του Φ.Δ., καθώς έχει την ευθύνη για τον συντονισμό όλων των Τμημάτων του Φ.Δ. καθώς και την τελική ευθύνη για την σύνταξη εισηγήσεων και την ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. και την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων της διοίκησης. Οι αυξημένες υποχρεώσεις του Φ.Δ. καθιστούν αναγκαία την υπερωριακή απογευματινή εργασία καθ υπέρβα ση ωραρίου του Συντονιστή Έργου του Φ.Δ. Επιπλέον, λόγω της ενεργής συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης σε πλήθος εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή και η ανάγκη εκπροσώπησης του Φορέα σε αυτές από τον Συντονιστή, καθώς και το γεγονός ότι οι εκδηλώσεις στις οποίες είτε συμμετέχει ενεργά ο Φ.Δ. είτε διοργανώνει ο ίδιος, πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο Σαββατοκύριακα και αργίες, δικαιολογούν την ανάγκη για την πρόβλεψη υπερωριακής τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το Συντονι στή του Φορέα, είτε καθ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδο, είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο. Επίσης, λόγω της λειτουργίας του Κέντρου Ενημέρωσης του Φ.Δ. στο νησάκι Ιωαννίνων τα Σαββατοκύριακα και αργίες, με την κυκλική συμμετοχή όλου του προσωπικού του φορέα, καθώς και η ενεργή συμμετοχή/ συντονισμό του Συ ντονιστή του Φορέα στο πρόγραμμα παρακολούθησης (monitoring) της χλωρίδας και της πανίδας, δικαιολογούν την ανάγκη για την πρόβλεψη υπερωριακής τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το Συντονι στή του Φορέα, είτε καθ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδο, είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο. 2. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το Τμήμα Διοίκησης έχει μεταξύ άλλων και τις αρ μοδιότητες της οικονομικής διαχείρισης, της τήρησης του λογιστικού σχεδίου, της διαχείρισης εγγράφων, αρ χείων και της αλληλογραφίας του Φορέα Διαχείρισης, στο πλαίσιο της πράξης «Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας και του Φορέα Διαχείρισης της» του ΕΠΠΕΡΑΑ. Λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών για την υλοποί ηση του προγράμματος και την ολοκλήρωση μέχρι τις 31/12/2015 παράλληλα με την υποχρέωση τήρησης όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη του Φ.Δ. στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, απαιτείται υπερωριακή απογευματινή εργασία καθ υπέρβαση ωρα ρίου, για δύο άτομα. 3. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Διαχείρισης και Προστασίας Φυσικού Πε ριβάλλοντος εκπονεί μέσω διαγωνισμού πρόγραμμα παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανί δας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και των ειδών της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ. Η αποτελεσματική υλοποίηση της παρακολούθησης των εργασιών του αναδόχου, απαιτεί συνεχόμενες ημέρες παρουσίας στο πεδίο με απασχό ληση εκτός ωραρίου και Κυριακές και πιθα νώς να περιλαμβάνει και διανυκτερεύσεις στο πεδίο. Στο Τμήμα εντάσσονται και τα στελέχη του Φ.Δ. που εκπονούν ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάδειξης της προστα τευόμενης περιοχής με την υλοποίηση πλήθους δράσε ων όπως η ενεργή συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε πλήθος εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή ενώ παράλληλα στο Τμήμα εντάσσεται και η λειτουργία του Κέντρου Ενημέρωσης του Φ.Δ. που λειτουργεί στο νησάκι Ιωαννίνων. Οι εκδηλώσει στις οποίες είτε συμμετέχει ενεργά ο Φ.Δ. είτε διοργανώνει ο ίδιος, πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο εκτός του κανονικού ωραρίου απασχόλησης και συνήθως Σαβ βατοκύριακα και αργίες με σκοπό την μεγιστοποίηση της συμμετοχής του κοινού. Επιπλέον, μεγάλος όγκος επισκεπτών που επιθυμούν να ενημερωθούν για την προστατευόμενη περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας, επι σκέπτεται το Κέντρου Ενημέρωσης τις Κυριακές και τις αργίες. Απαιτείται λοιπόν η απασχόληση μέρους του προσωπικού του Τμήματος τις Κυριακές και εξαιρέσι μες ημέρες είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο, είτε καθ υπέρβαση αυτής. Για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων αυτών απαιτείται η υπερωριακή απασχόληση τεσσάρων (4) ατόμων του προσωπικού τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο, είτε καθ υπέρβαση αυτής. Στο Τμήμα εντάσσονται και οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η φύλαξη να διενεργείται και κάποιες Κυριακές τον μήνα καθώς και στις αργίες, διότι κατά κανόνα αυτές είναι οι ημέρες με την μεγαλύτερη επικινδυνότητα τόσο για παράνο μες ενέργειες (λαθροθηρία, λαθραλιεία, λαθροϋλοτομία, ρίψη μπαζών, κ.ά.). Επιπλέον, έκτακτα περιστατικά που

8 13004 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ενδεχομένως θα συμβούν εκτός ωραρίου απασχόλη σης, απαιτούν την άμεση αντιμετώπιση τους από τους φύλακες του Φ.Δ. Για τους ανωτέρω λόγους απαιτείται η απασχόληση των τριών (3) φυλάκων και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο. Οι καθ υπέρβαση ώρες απογευματινής απασχόλησης δεν υπερβαίνουν τις 120 ανά υπάλληλο για το εξάμηνο. Οι καθ υπέρβαση ώρες απασχόλησης κατά τις Κυριακές και κατά τις νυκτερινές ώρες δεν υπερβαίνουν τις 96 ανά υπάλληλο για το εξάμηνο (Ν. 4261/2014 άρθρο 176). Το σύνολο της πάσης φύσεως υπερωριακής απασχό λησης του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας ανέρχεται σε ανθρω και η συνολική δαπάνη που θα προκύψει με τις εργοδοτικές εισφορές υπολογίζεται σε 5.250,00 περίπου και ενδέ χεται κατά τη διάρκεια του έτους να αυξηθεί ελάχιστα από τυχόν μεταβολές στα μισθολογικά κλιμάκια του προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική δαπάνη κα λύπτεται από το προϋπολογισμένο κόστος μισθοδοσίας και είναι εξασφαλισμένη από τις πιστώσεις του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότη τας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » ( ΣΑΕ 2011ΣΕ ). Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημέρα αποστολής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κυβερνήσεως. Ιωάννινα, 2 Ιουνίου 2015 Ο Πρόεδρος ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 613 15 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/ 27 05 09 (ΦΕΚ Β /1146/12 6 2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 869 19 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1954 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2203 6 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και Διατήρηση Κενών Οργανικών Θέ σεων Πολιτικού Προσωπικού με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3578 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπη ρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1036 3 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 21 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών υπο ψηφίων οδηγών, των βοηθών εξεταστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1157 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε πράξεις/υποέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1179 19 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 984 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 412/08 04 2015 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 286/24 Απριλίου 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 196 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός προσόντος διορισμού εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία μαθημάτων στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1462 14 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση απασχόλησης υπαλλήλων ειδικότητας Φυ λάκων Νυχτοφυλάκων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 22 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2026 20 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος των ΝΠΔΔ Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1218 20 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 356 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή.... 1 Κατάργηση Υπηρεσιών Φύλαξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1021 3 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3522 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 443 20 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2231 1 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγ χου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 515 Το παρόν ΦΕΚ επανακυκλοφορεί λόγω λάθους 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. EAΠ2002440ΕΞ2012/ 24.12.2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα