ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οι κονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Δεύτερη τροποποίηση της υπ αριθμ. 3471/ΕΦΑ 787/ (ΦΕΚ Β 417/ ) κοινής υπουρ γικής απόφασης με θέμα [Σύναψη συμβάσεων μί σθωσης έργου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνη τικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων, Μέτρο 8.3.4, Δράση 8.3.4/1»]... 2 Έγκριση μισθώσεως δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας των παραχωρήσεων μεταλλείων με αριθμούς: 20, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 56, 57 και 62 Ν. Χαλκιδικής από την εκμισθώτρια «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΜΑ ΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» προς την αιτούσα μισθώτρια «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ... 3 Καθορισμός όρων επιλεξιμότητας για το 2008 για την ενίσχυση των σφάγιων ταύρων, που χορηγεί ται στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος... 4 Καθορισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση μελετών δασικών μεταφορικών εγκα ταστάσεων Έγκριση Κανονισμού Διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ντο κιμαντέρ Θεσσαλονίκης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /588/0016 (1) Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικο νομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 106 ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπρα ξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)». 3. Την υπ αριθμ /2870/0022/ απόφα ση του Υπουργού Οικονομικών η οποία κυρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α /1990). 4. Την υπ αριθμ /Υ252/ (ΦΕΚ 1948/ τ.β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εκχωρείται αρμοδιότητα στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. 5. Το έγγραφο της Γεν. Δνσης Δημ. Περιουσίας και Εθνικ. Κληρ/των του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, με υπ αριθμ /2797/Β0011/ Το έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ), με υπ αριθμ. 71/ Το έγγραφο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, με υπ αριθμ. 43/ΘΛ/νκ/ Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα πάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 1. Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες την είσπραξη των εσόδων υπέρ των: α) Κληροδοτήμα τος Μαρίας Μαλανδρινού, που υπάγεται στην Άμεση Διαχείρηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι κών, β) Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ), με έδρα το Κιλκίς και γ) Ένωσης Ελλή νων Χημικών, με έδρα την Αθήνα. 2. Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω παρακρατείται ποσοστό 10% ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης. Κατ εξαίρεση κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών από την εξόφληση μισθών και κάθε άλλης αποζημίωσης, όπως και αποδιδόμενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις για απόσβεση δανείων μισθωτών, δεν λαμβάνο νται υπόψη στο ποσοστό συμμετοχής. 3. Τα ποσά που παρακρατούνται κατατίθενται σε ειδι κό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με την ονομασία «Δικαιώματα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων υπέρ Τρίτων». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

2 3828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ ΕΦΑ 552 (2) Δεύτερη τροποποίηση της υπ αριθμ. 3471/ΕΦΑ 787/ (ΦΕΚ Β 417/ ) κοινής υπουργικής από φασης με θέμα [Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έρ γου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολο γίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος με τίτ λο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων, Μέτρο 8.3.4, Δράση 8.3.4/1»] ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις, α. Του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπα σχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών από το Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το ν. 1400/1983 β. Των άρθρων 16, 17 και 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως αντι καταστάθηκαν με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» γ. Του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/ ) «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως τροπο ποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα (ν. 1733/1987 «Περί μεταφοράς τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογι κή καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέρ γειας» και ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνο λογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/ ) δ. Του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/ ) «Σύσταση ανε ξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθ μιση θεμάτων διοίκησης» και της τροποποίησης αυτού (ν. 2527/1997) ε. Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημο σίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» στ. Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α/206) «Τρο ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις», Κεφάλαιο Α «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα» ζ. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ τοδιοίκηση» η. Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45/ ) «Κώδικας Διοι κητικής Διαδικασίας», αρ. 13 και 14, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 2880/2001, ν. 3230/2004, ν. 3242/2004 και ν. 3345/2005. θ. Του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α/ ) άρθρο 23, παρ. 3, όπως αντικαταστάθηκε από τον ν. 2843/2000 περί «Εκσυγχρονισμού και Χρηματιστηριακών συναλλα γών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στη ποντοπόρα ναυτιλία, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις», άρθρο 34. ι. Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/ ) όπως αυτός τροποποι ήθηκε και ισχύει. κ. Του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ) άρθρο 17, «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών και Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» λ. Του άρθρου 34 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ149/Α/ ) «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις» 2. α. Το π.δ. 248/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα τείας Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 116), όπως τρο ποποιήθηκε με τα π.δ. 179/1992 (ΦΕΚ Α 81), π.δ. 147/1994 (ΦΕΚ Α 99) και π.δ. 128/1997 (ΦΕΚ Α 115) β. Το π.δ. 327/1995 (ΦΕΚ 176/ ) «Όροι και δια δικασίες για την ανάθεση της εκτέλεσης και τη χρη ματοδότηση των έργων, μελετών και υπηρεσιών, που προβλέπονται σε προγράμματα του Υπουργείου Βιομη χανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας» γ. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 85/ ) δ. Το π.δ. 127/2006 (ΦΕΚ 139/ ) «Γενική Διεύθυν ση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» ε. Το π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 231/ ) στ. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ Α 232/ ) 3. Την κοινή απόφαση 5439/1985 «Σύσταση ειδικών λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, για την αξιοποίηση των κονδυλίων έρευνας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις κάτωθι κατά σειρά υπ αριθμ.: α) 5056/ , β) 7401/ , γ) 570/ και δ) 12739/ », καθώς επίσης και με τους νόμους α) 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α / ), άρθρο 31 β) 2628/1998 (ΦΕΚ 151 Α / ), άρθρο 12 γ) 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α / ), άρθρο 27) κοινές υπουργικές αποφάσεις. 4. Τις υπ αριθμό 2900/ και 6000/1986 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας «περί καθορισμού διαδικασίας μεταφοράς χρηματοδότησης δημοσίων επενδύσεων σε Ειδικούς Λογαριασμούς για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμ μάτων» 5. Την υπ αριθμ. 3092/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Γ 75) 6. Την υπ αριθμ. 3471/ΕΦΑ 787/ (ΦΕΚ Β 417/ ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης, με θέμα {Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος με τίτλο «Παρατηρη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3829 τήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων, Μέ τρο 8.3.4, Δράση 8.3.4/1»}, καθώς επίσης και την πρώτη τροποποίηση αυτής με αριθμό 6608/ΕΦΑ 1628/ (ΦΕΚ Β 1411/ ) 7. Την υπ αριθμ (ΔΚΗ/Α) 1464/ από φαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης της Γενικής Γραμ ματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» 8. Την υπ αριθμ. C (2001) 550/ με κωδικό 2000/ GR/16/1/ΡΟ/016 απόφαση της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Ε (2004) 5484/ όμοια, για την έγκριση του Επιχειρησια κού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) 9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 69/2001 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιανουαρίου 2001 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης της ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 10. Την με υπ αριθμ. 4063/Β3 576/ Πρόσκλη ση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για υποβολή πρότασης του τελικού δικαιούχου (ΓΓΕΤ) για ένταξη της πράξης με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων» (Μέτρο 8.3, Δράση 8.3.4) στο ΕΠΑΝ, καθώς επίσης και τη με υπ αριθμ /Β3 1445/ απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί ρισης για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής πρότασης 11. Την πρόταση που υποβλήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝ με υπ αριθμ. 5062/Β 3 780/ , με το συνημμένο Τεχνικό Δελτίο της πρά ξης/έργου, όπως συμπληρώθηκε με το Τεχνικό Δελτίο και τα συνημμένα έγγραφα που κατατέθηκαν με υπ αριθμ. 8568/Β / και υπ αριθμ. 9382/Β / Την με υπ αριθμ /Β31435/ απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ γράμματος Ανταγωνιστικότητας για ένταξη της πράξης «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδι κοτήτων» στο Μέτρο 8.3 «Ανθρώπινο Ερευνητικό και Τεχνολογικό Δυναμικό» με τελικό δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 13. Την αίτηση της 1ης τροποποίησης ενταγμένης πρά ξης στο ΕΠΑΝ με υπ αριθμ /ΕΦΑ 2996/ που υποβλήθηκε από τη ΓΓΕΤ 14. Την υπ αριθμ. 8623/Β3 850/ η Τροποποίη ση της απόφασης του Ειδικού Γραμματέα για την Αντα γωνιστικότητα σχετικά με την ένταξη στο Ε.Π. «Ανταγω νιστικότητα» της πράξης «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων» και το επισυναπτόμενο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου 15. Την ένταξη του έργου «Παρατηρητήριο Ερευνητι κών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων» στο ΠΔΕ της Γενι κής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Συλλογική απόφαση Έργων 013/3, κωδικός έργου 2006 ΣΕ Το από Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γε νικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης με θέμα την {Υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογι κών Ειδικοτήτων»} 17. Το από Σημείωμα του Κ. Βολτή, Προϊστά μενου του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργεί ου Ανάπτυξης, για τον Υπουργό επί του από Υπηρ. Σημειώματος Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας 18. Το από Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμή ματος Τεχνολογικής Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Πολιτισμού προς τον Υπουργό Ανάπτυξης με θέμα {«Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ει δικοτήτων, Μέτρο 8.3, δράση 8.3.4/1,} σχετ. «Σημείωμα Προϊστάμενου Γραφείου Νομικού Συμβούλου, Κ. Βολτή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης της » 19. Την υπ αριθμ. 1001/ΕΦΑ 210/ επιστολή του Νομικού Συμβούλου, καθώς επίσης και τη συνημμένη Γνωμοδότηση με αριθμό 17/2007 του Νομικού Συμβουλί ου του Κράτους (Τμήμα Α, Συνεδρίαση της ) 20. Την υπ αριθμ. 534/ επιστολή του Δ. Παπα γιάννη με εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία έγινε αποδεκτή η Γνωμοδότηση με αριθμ. 17/2007 από τον Υπουργό Ανάπτυξης 21. Τις ανάγκες της υπηρεσίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνο λογικών Ειδικοτήτων», Μέτρο 8.3 «Ανθρώπινο Ερευνητικό και Τεχνολογικό Δυναμικό». 22. Το γεγονός ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύ κλο συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία δεν απασχολεί διαθέσιμο προσωπικό με τα απαιτούμενα για την υλοποίηση του έργου προσόντα. 23. Την με υπ αριθμ. 2456/ΕΦΑ 545/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας για την εκτέλεση της πράξης «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων». 24. Την υπ αριθμ. 4663/ΕΦΑ 1078/ «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες», η οποία δημοσιεύθηκε σε εφημερίδες του ελληνικού τύπου 25. Την με υπ αριθμ. 4674/ΕΦΑ 1080/ απόφα ση σύστασης επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού με ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων», Μέτρο 8.3, Δράση 8.3.4/1., η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 454/ ) 26. Την με υπ αριθμ. 5019/ΕΦΑ 1171/ απόφαση συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού με ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων», Μέτρο 8.3, Δράση 8.3.4/1 27. Το υπ αριθμ. 6523/ΕΦΑ 1598/ πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων για πρόσληψη προ σωπικού με ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων, Μέτρο 8.3.4, Δράση 8.3.4/1» 28. Την υπ αριθμ. 6978/ΕΦΑ 1734/ απόφα ση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ι. Παπαθανασίου για την αποδοχή του υπ αριθμ. 6523/ΕΦΑ 1598/ Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού με ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και

4 3830 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τεχνολογικών Ειδικοτήτων, Μέτρο 8.3.4, Δράση 8.3.4/1» 29. Τις από συναφθείσες συμβάσεις της Γε νικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με τους εξωτερικούς συνεργάτες (ομάδα παρατηρητηρίου) 30. Το υπ αριθμ. ΕΦΑ 3780/ Υπηρεσιακό Σημεί ωμα με θέμα «Παραίτηση λόγω ανωτέρας βίας, από τα κα θήκοντα της τρέχουσας σύμβασης» του Φιλιππόπουλου 31. Την υπ αριθμ /ΕΦΑ 4020/ Αποδοχή του υπ αριθμ. ΕΦΑ 3780/ Υπηρεσιακού Σημει ώματος με θέμα «Παραίτηση λόγω ανωτέρας βίας, από τα καθήκοντα της τρέχουσας σύμβασης» του Φιλιππό πουλου, διαχειριστή έργου με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων, Μέτρο 8.3.4, Δράση 8.3.4/1» 32. Το από Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύ θυνσης Τεχνολογικής Ανάπτυξης προς το Γενικό Γραμ ματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, με το οποίο επισημαί νεται η ανάγκη για την πλήρωση της θέσης με ρόλο ηγεσία του σχεδιασμού μελετών και ερευνών (Project Manager) για την επιτυχή υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικο τήτων, Μέτρο 8.3.4, Δράση 8.3.4/1» 33. Το από Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύ θυνσης Τεχνολογικής Ανάπτυξης προς το Γενικό Γραμ ματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, με το οποίο εγκρίνεται η πρόταση της Διεύθυνσης Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την πλήρωση της θέσης με ρόλο ηγεσία του σχεδιασμού μελετών και ερευνών (Project Manager) για την υλοποίη ση του έργου με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων, Μέτρο 8.3.4, Δράση 8.3.4/1» 34. Την με υπ αριθμ /(ΔΚΗ/Α) 1326/ από φαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 2152/ ) με θέμα «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της Γενι κής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, του δικαιώματος να υπογρά φουν με εντολή Υπουργού», αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ. 3471/ΕΦΑ 787/ (ΦΕΚ Β 417/ ) κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής: 1. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 2 και 3 του διατα κτικού: 2. Η απασχόληση των πέντε συνεργατών για την εκτέ λεση του έργου ορίζεται εντός του χρονικού διαστήμα τος από ως Η συνολική αμοιβή του έμπειρου εξωτερικού συ νεργάτη ανέρχεται έως το ύψος των και του καθένα εκ των υπόλοιπων συνεργατών έως το ύψος των , συμπεριλαμβανομένης κάθε νόμιμης επι βάρυνσης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 2. Προστίθεται το σημείο 5 και 6 στο διατακτικό: 5. Σε περίπτωση παραίτησης του ενός εκ των πέντε εξωτερικών συνεργατών που έχουν αναλάβει την υλο ποίηση του έργου, εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέ ας Έρευνας και Τεχνολογίας να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την αντικατάσταση του. 6. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Διαχείρισης Κονδυλίων Έρευνας της Γενικής Γραμματείας Έυρευνας και Τεχνολογίας και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ της Γενικής Γραμ ματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Συλλογική απόφαση Εργων Έργων 013/3, έργο 2006 ΣΕ , με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικο τήτων», Μέτρο 8.3, Δράση /1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ).» Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 3471/ΕΦΑ 787/ (ΦΕΚ Β 417/ ) κοινή υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ F Αριθμ. Δ8/Δ/Φ.6.52/οικ. 2579/597 (3) Έγκριση μισθώσεως δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας των παραχωρήσεων μεταλλείων με αριθμούς: 20, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 56, 57 και 62 Ν. Χαλκιδικής από την εκ μισθώτρια «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» προς την αιτούσα μισθώτρια «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΑΣ ΧΡΥΣΟΥ». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 74, 75 και 76 του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ 277/Α ). β. Του άρθρου 1 του ν.δ. 180/1974 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων ανακυπτόντων κατά την εφαρμογήν του Με ταλλευτικού Κώδικος λόγω καταργήσεως των Περιφε ρειακών Διοικήσεων» (ΦΕΚ 347/Α ). γ. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», άρθρο 54 παρ. 4, (ΦΕΚ 98/Α ). δ. Το π.δ. 381/1989 «Περί οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε ρα. ε. π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α ), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α ). 2. Την με υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/19995/ απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανά πτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο» (ΦΕΚ 1982/Β ). 3. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/23224/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στον Προϊ στάμενο της Γενικής Δ/νσης Φυσικού Πλούτου, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων αυτής, καθώς και στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Ενέργειας και στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων των Δ/νσεων: α) Πετρελαϊκής Πολιτικής, β) Εποπτείας Δι αχείρισης Πετρελαιοειδών και γ) Εγκαταστάσεων Πε τρελαιοειδών του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού»» (ΦΕΚ 4780/Β ).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ. Α 1090/ αίτηση της «ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ» με την οποία υπέβαλε εις δι πλούν στην Υπηρεσία μας το υπ αριθμ / συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθήνας Ιωάννας Βασ. Γαβριέλη Αναγνωστολάκη και με την οποία ζητά την έγκριση μίσθωσης κατά 100% των παραχωρήσεων με ταλλείων με αριθμούς 20, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 56, 57 και 62 Ν. Χαλκιδικής από την εκμισθώτρια μεταλλειο κτήτρια «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» προς την ίδια ως μισθώτρια «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ». 5. Το υπ αριθμ. Φ.114.3/457/613523/Σ.3297/ έγγραφο του ΓΕΣ (2ο ΕΠ. ΓΡ./1Β), το οποίο δεν έχει αντίρρηση από πλευράς στρατιωτικής ασφάλειας για την μίσθωση των υπόψη δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας, υπό την προϋπόθεση, ότι κάθε νέα διάνοιξη διαπλά τυνση δρομολογίου ή επέκταση των καθοριζόμενων ορίων εκμεταλλεύσεως στην υπόψη περιοχή θα υπό κειται στην έγκριση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής (10η ΤΑΞΠΖ). 6. Το υπ αριθμ. 6700/4/732075/ έγγραφο της Δ/νσης Κρατικής Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από το οποίο δεν προέκυψαν επιβαρυντικά εν γένει στοιχεία. 7. Το υπ αριθμ. ΣΤ/ / Διπλότυπο Εί σπραξης 150,00 της ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ βάσει της παρ. 7 της υπ αριθμ. Δ7/Β/οικ /ΓΔΠ/4213/ κοινής υπουργικής απόφασης «Θεσμοθέτηση χρηματι κού αντισταθμίσματος (παραβόλου) για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από την Μεταλλευτική και Λατομική Νο μοθεσία» (ΦΕΚ 1228/Β ), αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τη μίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειο κτησίας κατά ποσοστό 100% στις παραχωρήσεις με ταλλείων με αριθμούς 20, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 56, 57 και 62 Ν. Χαλκιδικής από την μεταλλειοκτήτρια εκ μισθώτρια «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» προς την αιτούσα μισθώτρια «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ», όπως αυτή συνομολογήθηκε με το υπ αριθμ / συμβόλαιο της συμβ/φου Αθηνών Ιωάν νας Βασ. Γαβριέλη Αναγνωστολάκη. 2. Η διάρκεια της ανωτέρω μίσθωσης ορίσθηκε για είκοσι (20) χρόνια αρχομένη από την δημοσίευση της παρούσας εν περιλήψει στο ΦΕΚ. 3. Η έγκριση αυτή δεν καλύπτει νομικά ελαττώματα που μπορεί να υπάρχουν στην σύμβαση που εγκρίνεται, ούτε δημιουργεί, τροποποιεί ή καταργεί δικαιώματα που δεν προκύπτουν από την σύμβαση αυτή, ούτε υφιστάμε νες υποχρεώσεις μεταλλειοκτητών που προβλέπονται από τις σχετικές περί δραστηριότητας των μεταλλείων διατάξεις της μεταλλευτικής νομοθεσίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2008 Με εντολή Yπουργού Ο Γενικός Διευθυντής ΝΙΚ. ΧΕΛΜΗΣ Αριθμ (4) Καθορισμός όρων επιλεξιμότητας για το 2008 για την ενίσχυση των σφάγιων ταύρων, που χορηγείται στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου στον τομέα των ενι σχύσεων βοείου κρέατος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις 1.1 Του άρθρου 1, παράγραφοι 1,2,3 και 4 του ν. 1338/1983 (Α34) «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» όπως τροπο ποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α70) «Συμμε τοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α 101). 1.2 Του άρθρου 22, παράγραφος 3 του ν. 992/1979 (Α280) «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελ λάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συνα φών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων». 1.3 Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ αριθμ. 63/2005 π.δ. «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Α 98). 1.4 Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (Α200/1998), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγ χου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυ ήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α154/1999) και το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α223/2001) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1 8 του ν. 3147/2003 (Α135) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης επίλυσης ζητημάτων αποκατασθέντων και αποκαθι σταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». 1.5 Του ν. 2362/1995 (Α247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 1.6 Του π.δ. 402/1988 (A 187/1988), «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την υπ αριθμ. Υ1/2004 (ΥΒ 513) από φαση του Πρωθυπουργού για μετονομασία του Υπουρ γείου Γεωργίας σε Υπουργείο «Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 2. Τις υπουργικές αποφάσεις (κοινή υπουργική από φαση υπουργική απόφαση) 2.1 Την υπ αριθμ /2000 κοινή υπουργική απόφα ση (Β1324) των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Ν.Α. της χώρας» όπως ισχύει κάθε φορά. 2.2 Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (Β1104) των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί «έγκρισης κανονισμού οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΝΠΙΔ» όπως ισχύει κάθε φορά

6 3832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2.3 Την υπ αριθμ. 422/408583/6914/ κοινή υπουργική απόφαση (1523 Β) των Υπ. Εθνικής Οικονο μίας, Οικονομικών και Γεωργίας περί «Πρόωρης συ νταξιοδότησης αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1257/1999 του Συμβουλίου» όπως ισχύει κάθε φορά. 2.4 Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική από φαση περί συγκρότησης επιτροπής για την εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων των δευτεροβάθμιων ελέγχων που διενεργεί ο ΟΠΕ ΚΕΠΕ στα διάφορα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων όπως ισχύει κάθε φορά. 2.5 Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση περί «Εφαρμογής του καθεστώτος της πολλα πλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμ βουλίου» (Β 1921), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α 255) όπως ισχύει κάθε φορά. 2.6 Την υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική από φαση (Β 1122) περί «Συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων στους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυ σης σε εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και 795/2004 της Επιτροπής» και ιδίως το άρθρο 16 όπως ισχύει κάθε φορά. 2.7 Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (Β 1606) «Λεπτομέρειες εφαρμογής στον το μέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (Β 1660) με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ / υπ αριθμ. Λεπτομέρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου». 2.8 Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 197) «Λε πτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης Λεπτομέρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» 3. Τους κανονισμούς 3.1 (ΕΚ) 1782/2003 (κεφάλαιο 12 «Ενισχύσεις βοείου κρέ ατος») του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοι νής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 2019/1993, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1452/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1453/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1454/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1868/1994, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1251/1999, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1254/1999, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1673/2000, (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 2358/1971 και (ΕΚ) υπ αριθμ. 2529/2001» (L 270/1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον Καν. (ΕΚ) 118/2005 της Επιτροπής και γενικά όπως ισχύει κάθε φορά. 3.2 Υπ αριθμ. (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαί σια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς» (L 414/18) όπως ισχύει κάθε φορά. 3.3 Υπ αριθμ. (ΕΚ) 795/2004 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθε στώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον κα νονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης στους γεωργούς. 3.4 Υπ αριθμ. (ΕΚ) 1208/1981 του Συμβουλίου περί της θεσπίσεως κοινοτικής κλίμακος κατατάξεως σφαγίων των χονδρών βοοειδών. 3.5 Υπ αριθμ. (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου (L 204/2000) «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας καθώς και για την κατάργηση του καν. 820/1997 του Συμβουλίου» όπως ισχύει κάθε φορά (οι τροποποιητικοί 1082/2003 και 499/2004). 3.6 Υπ αριθμ. (ΕΚ) 911/2004 της Επιτροπής (L 163/2004) «για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ενώτια, τα διαβατήρια και τα μητρώα εκμε ταλλεύσεων» όπως ισχύει κάθε φορά. 3.7 Υπ αριθμ. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου (L 209/ 2005) «για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής», όπως ισχύει κάθε φορά. 4. Την εισήγηση των υπηρεσιών 5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με τη παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι επιλε ξιμότητας για την ενίσχυση των σφάγιων ταύρων για το 2008 σε εφαρμογή της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1660) με θέμα «Τροπο ποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης Λεπτομέρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» Άρθρο 2 Όροι επιλεξιμότητας για την ενίσχυση σφάγιων ταύ ρων για το Βάσει της υπ αριθμ / κοινής υπουρ γικής απόφασης (Β 1660) με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης Λεπτομέρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου», καθο ρίζουμε τους όρους επιλεξιμότητας για την ενίσχυση των σφάγιων ταύρων για το 2008, που χορηγείται στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 69 του Καν. 1782/2003, ως εξής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3833 Δικαιούχοι είναι γεωργοί που έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν συμμετοχή στο καθεστώς, κάτοχοι βοοτρο φικών εκμεταλλεύσεων που εδρεύουν σε ελληνικό έδα φος, στις οποίες έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2008 τουλάχιστον 15 μοσχάρια, με εξαίρεση τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους για τα οποία ισχύουν τουλάχιστον 10 γεννήσεις. Επιλέξιμα σφάγια ταύρων είναι τα σφάγια τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία διάπλασης R και πάνω και στην κατηγορία λίπους 3 και κάτω και με βάρος σφάγιου(σε σφάγιο αναφοράς) τουλάχιστον 250 κιλά, με εξαίρεση τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους για τα οποία επιλέξιμα σφάγια είναι τα σφάγια ταύρων τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία διάπλασης R και πάνω και στην κατηγορία λίπους 3 και κάτω και με βάρος σφάγιου (σε σφάγιο αναφοράς) τουλάχιστον 220 κιλά. 2.2 Η υπ αριθμ / κοινή υπουργική από φαση (Β 1606) «Λεπτομέρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» καθώς και η υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 197) «Λεπτομέ ρειες εφαρμογής της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης Λεπτομέρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» εφαρ μόζονται σύμφωνα με την παρούσα. Άρθρο 3 Ενίσχυση επιλέξιμων ζώων Το ύψος ενίσχυσης ανά επιλέξιμο σφάγιο ταύρου θα καθορισθεί μετά τον καθορισμό του συνολικού αριθ μού επιλέξιμων σφάγιων ταύρων του 2008, βάσει του συνολικού εγκεκριμένου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποσού. Άρθρο 4 Γενικά Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζε ται στις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται για το έτος Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ F Αριθμ /626 (5) Καθορισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκ πόνηση μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστά σεων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289 τ Α/ ). 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 437/1981 «Περί μελέτης και εκτελέσεως των δασο τεχνικών έργων» (ΦΕΚ 120 τα / ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 222 και 223 του ν.δ. 86/1969 «Περί δασικού κώδικος» (ΦΕΚ 7 τ Α / ). 4. Τις διατάξεις του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέ λεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 τα / ). 5. Την υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ (ΦΕΚ1162 τβ / ) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκρι ση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005», την υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/ (ΦΕΚ 58/Β/2006) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Έγκρισης της Α Βελτίωσης του Κανο νισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρε σιών» την υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/2229/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Έγκρισης της Β Βελτίω σης του Κανονισμού προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών» και όπως κάθε φορά ισχύουν. 6. Την υπ αριθμ /1730/ απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Έγκρισις Γενικής Συγγραφής υπο χρεώσεων εκπονήσεως μελετών Δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ /2281.εγκ 55/ και 92833/4679/ δια ταγές μας. 7. Την υπ αριθμ /4861/ απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Καθορισμός αμοιβών μελετητών εκπονήσεως μελετών δασικών μεταφορικών εγκατα στάσεων» (ΦΕΚ 23 τβ / ). 8. Τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γε ωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), που κατα χωρήθηκε στα πρακτικά της 12ης/ συνεδρίασής του και μας διαβιβάσθηκε με το υπ αριθμ. 3219/ έγγραφό του. 9. Την υπ αριθμ. 35/ γνωμοδότηση του Τε χνικού Συμβουλίου Δασών. 10. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ232/Α / ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» 11. Την υπ αριθμ. Υ265/ απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κων σταντίνο Κιλτίδη» (ΦΕΚ 2016/τΒ / ). 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Στις περιπτώσεις ανάθεσης από την Δασική Υπηρεσία ή από τις «Αναθέτουσες Αρχές» της παρ. 9 του άρ θρου 1 του ν. 3316/2005 μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων (Δασικοί δρόμοι Α, Β, Γ, κατηγορίας, καθώς και τρακτερόδρομοι), εφαρμόζονται ως προς την προεκτιμώμενη αμοιβή τους, τα παρακάτω: Άρθρο 10 Γενικά 1. Για την σύνταξη των μελετών Δασικών Μεταφο ρικών Εγκαταστάσεων εφαρμόζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν εκδοθεί με την υπ αριθμ.

8 3834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /1730/ απόφαση του Υπ. Γεωργίας «Περί εγκρίσεως Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων εκπονή σεως μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ /2281.εγκ 55/ και 92833/4679/ διαταγές μας. 2. Οι διατάξεις των άρθρων ΓΕΝ.1, ΓΕΝ.2, και ΓΕΝ.3, του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ εφαρμόζονται ως έχουν και όπως κάθε φορά ισχύουν. Όπου όμως γίνεται αναφορά σε προδιαγραφές νοούνται οι αντίστοιχες για τις με λέτες δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων. Άρθρο 2 Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης δασικών οδών. 1. Η αμοιβή Α για την εκπόνηση μελετών οδών δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων ορίζεται σε ευρώ ανά χι λιόμετρο ( /χλμ) μελέτης οδού, σύμφωνα με τον τύπο: Α= (8.800.π.ρ.σ). τκ Όπου: α) π: Συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία του Δασικού δρόμου όπως παρακάτω: αα) Για Δασικούς δρόμους Α κατηγορίας: π= 1,00 αβ) Για Δασικούς δρόμους Β κατηγορίας: π= 0,80 αγ) Για Δασικούς δρόμους Γ κατηγορίας: π= 0,30 αδ) Για Τρακτερόδρομους : π=0,10 β) ρ: Συντελεστής εξαρτώμενος από το μήκος του δρόμου και για όλες της κατηγορίες δασικών δρόμων συμπεριλαμ βανομένων και των Τρακτερόδρομων όπως παρακάτω: βα) Για μήκος Lαπό 0 έως 1 χλμ. σταθερό ρ=1,50 ββ) Για μήκος Lαπό 1 έως 2 χλμ. σταθερό ρ= 1,25 βγ) Για μήκος Lαπό 2 έως 3 χλμ. σταθερό ρ= 1,00 βδ) Για μήκος Lαπό 3 έως 4 χλμ. σταθερό ρ= 0,75 βε) Για μήκος L πάνω από 4 χλμ. σταθερό ρ= 0,50 Η συνολική αμοιβή του μελετητή θα προκύπτει από το άθροισμα των επί μέρους υπολογισμών κατά χιλιό μετρο δρόμου. γ) σ: Συντελεστής εξαρτώμενος από τη γεωμορφολο γία όπως παρακάτω: γα) Για έδαφος πεδινό (κλίσεις 0 10%) σ= 0,80 γβ) Για έδαφος λοφώδες (κλίσεις 10 40%) σ= 1,10 γγ) Για έδαφος ορεινό (κλίσεις > 40%) σ= 1,50 Ο συντελεστής σ θα είναι σταθερός και θα υπολο γίζεται από τη μέση τιμή των εγκάρσιων κλίσεων των κατά πλάτος τομών της μελέτης. δ) τκ : Συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης, όπως γενικότερα καθορίζεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του Κανονι σμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών και όπως κάθε φορά ισχύει. 2. Στην αμοιβή που προκύπτει σύμφωνα με τα παρα πάνω δεν περιλαμβάνονται έργα των οποίων ο υπολο γισμός της αμοιβής διέπεται από άλλες διατάξεις (π.χ. άρδευσης, φύτευσης, υδραυλικά κ.λπ.). Άρθρο 3 Κατανομή αμοιβής κατά στάδια. 1. Η συνολική αμοιβή μελέτης Δασικών δρόμων, που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 2 της παρούσας, κατανέμεται κατά στάδια ως ακολούθως: α) Για δρόμους Α και Β κατηγορίας: αα) Για τη μελέτη αναγνώρισης: Ποσοστό 10% αβ) Για την προμελέτη: Ποσοστό 30% αγ) Για την οριστική μελέτη Ποσοστό 60% β) Προκειμένου για δρόμους Γ κατηγορίας και Τρα κτερόδρομους η αμοιβή της μελέτης δεν κατανέμεται σε στάδια και έχει πλήρη εφαρμογή ο ανωτέρω τύπος. 2. Σε περίπτωση που ανατεθεί η εκπόνηση μόνο της με λέτης Αναγνώρισης η αμοιβή προσαυξάνεται κατά 30%. Άρθρο 4 Αμοιβή αναλόγως του χρόνου απασχόλησης. Ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο ΓΕΝ.4Β της Β Βελτίωσης του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. Άρθρο 5 Αμοιβή γενικού μελετητή. Για την αμοιβή γενικού μελετητή εφαρμόζονται ως έχουν, οι διατάξεις του άρθρου ΓΕΝ.5 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. Άρθρο 6 Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ ΦΑΥ. Για την αμοιβή εφαρμόζονται ως έχουν, οι διατάξεις του άρθρου ΓΕΝ.6Α του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. Άρθρο 7 Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης. Η αμοιβή των τευχών δημοπράτησης καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.7 του Κανονισμού Προεκτι μώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. Άρθρο 8 Περιλαμβανόμενες στην αμοιβή της μελέτης δαπάνες. 1. Στην αμοιβή της μελέτης, όπως ορίστηκε στα προ ηγούμενα άρθρα 2 και 3, περιλαμβάνεται πάσα δαπάνη του Μελετητή που απαιτείται για την εντός ή εκτός της έδρας αυτού εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις εγκύκλιες διαταγές. 2. Δεν περιλαμβάνονται στην κατά τα ανωτέρω αμοιβή της μελέτης, οι δαπάνες και η αμοιβή για τις παρακάτω εργασίες ή επί μέρους μελέτες.: α) Η εκτέλεση οιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών, (περιλαμβανομένων και των τοπογραφικών διαγραμμά των στις θέσεις των τεχνικών έργων), που αμείβονται ιδιαίτερα και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις αμοιβής, πλην των απαιτούμενων για τις μελέτες χάραξης δασι κών οδών που περιλαμβάνονται στις οικίες προδιαγρα φές της δασικής οδοποιίας. β) Οι μελέτες περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιο λόγησης. γ) Οι μελέτες Κτηματολογίου. δ) Οι μελέτες συστήματος μετατόπισης δασικών προ ϊόντων ή υλικών έργων. ε) Οι μελέτες Σήμανσης, Ασφάλισης δασικών οδών. στ) Οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις και η σύνταξη γεωλογικών εκθέσεων πάσης μορφής ή έκτασης καθώς και η εκτέλεση πάσης φύσεως ερευνητικών γεωλογικών εργασιών. * *

9 ΦΕΚ 319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3835 ζ) Οι γεωτεχνικές εκθέσεις καθώς και οι συναφείς ερευνητικές και εργαστηριακές εργασίες και η αξιολό γηση των συμπερασμάτων αυτών των εργασιών. η) Οι πάσης φύσεως εδαφολογικές εργασίες, έρευνες και μελέτες. θ) Οι έρευνες επί προτύπων. ι) Οι πάσης φύσεως δαπάνες και αμοιβές, οι απαιτού μενες για την έκδοση γνωμοδοτήσεων ειδικών συμβού λων, που καλούνται από τον Μελετητή κατόπιν εντολής του Εργοδότη. Άρθρο 9 Αμοιβή μελετών με ιδιαίτερη συμφωνία. Η αμοιβή για την εκτέλεση κατά το προηγούμενο άρ θρο εργασιών ή εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών, εφόσον δεν υφίσταται αντίστοιχη διάταξη αμοιβής, ορίζεται ιδιαίτερα, κατά περίπτωση, από τον εργοδό τη σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005. Άρθρο 10 Αμοιβή μελέτης ανατιθεμένης κατά στάδια. Σε περίπτωση που προηγούμενο στάδιο μελέτης υλο ποιήθηκε από άλλον Μελετητή ή παρέχονται από τον Εργοδότη στον Μελετητή πλήρη στοιχεία των προη γουμένων σταδίων, η συνολική αμοιβή του μελετώμενου σταδίου μελέτης αυξάνεται κατά δέκα τις εκατό (10%), εκτός αν άλλως ορίζεται στην οικεία προδιαγραφή ή στις οικείες διατάξεις αμοιβής. Άρθρο 11 Αμοιβή μελέτης προσθηκών, προσαυξήσεων και διαρρυθμίσεων. Σε περίπτωση σύνταξης μελέτης βελτίωσης/διαπλά τυνσης υπάρχοντος έργου (διαρρύθμισης, προσθήκης, προσαύξησης καθ οποιαδήποτε έννοια) η αμοιβή προ σαυξάνεται κατά 25% για το αντίστοιχο μήκος. Άρθρο 12 Εφαρμογές μελετών από Εργοδότη. Ο Εργοδότης, μετά την πληρωμή της αμοιβής μιας μελέτης, καθίσταται κύριος αυτής και μπορεί να την εφαρμόσει εξ ολοκλήρου ή κατά τμήματα οπουδήποτε, οποτεδήποτε και οσεσδήποτε φορές χωρίς καταβολή πρόσθετης αμοιβής στον Μελετητή με την προϋπόθεση ότι δεν θα ζητηθεί ουδεμία σχετική πρόσθετη εργασία από τον Μελετητή. Άρθρο 13 Προεκτειμώμενη αμοιβή σήμανσης και ασφάλισης δασικών οδικών έργων. Για τον προσδιορισμό της αμοιβής μελέτης σήμανσης και ασφάλισης δασικών οδικών έργων, εφαρμόζονται ως έχουν, οι διατάξεις του άρθρου ΟΔΟ.4 «Σήμανση, ασφά λιση οδικών έργων» του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. Άρθρο 14 Τεχνικά έργα δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων. Για τα τεχνικά έργα των δασικών μεταφορικών εγκα ταστάσεων, εφαρμόζονται ως έχουν οι διατάξεις των παρακάτω άρθρων του Κεφαλαίου Γ «Μελέτη Τεχνικών Έργων» του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Με λετών και Υπηρεσιών, ήτοι των άρθρων: α) Άρθρ. ΤΕΧ.2 «Μεθοδολογία υπολογισμού της προε κτιμώμενης αμοιβής μελετών τεχνικών έργων οδού», β) Άρθρ ΤΕΧ.3 «Κατηγορίες τεχνικών έργων οδού», γ) Άρθρ ΤΕΧ.4 «Ειδικές αρχές υπολογισμού προεκτι μώμενων αμοιβών», δ) Άρθρ ΤΕΧ.5Α «Φυσικές ποσότητες και τιμές μονάδας τεχνικών έργων οδού», ε) Άρθρ ΤΕΧ.6Α «Αυξομειώσεις της προεκτιμώμενης αμοιβής Ειδικές περιπτώσεις», και στ) Άρθρ ΤΕΧ.7 «Κατανομή προεκτιμώμενης αμοιβής κατά στάδια μελέτης τεχνικών έργων οδού», Άρθρο 15 Πληρωμή και ύψος αμοιβής. Για την πληρωμή της αμοιβής και το ύψος της, για τα έργα του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, ισχύουν όσα προ βλέπονται στο άρθρο 30 και στην παρ.10 του άρθρου 42 του ν. 3316/2005 αντίστοιχα. Άρθρο 16 Διατάξεις γενικής εφαρμογής. 1. Η αμοιβή κάθε εργασίας μελέτης δασικών μεταφο ρικών εγκαταστάσεων που δεν περιλαμβάνεται στις δι ατάξεις αυτής της απόφασης, εφόσον ζητηθεί από τον Εργοδότη συντάσσεται σύμφωνα με τις οικείες τεχνι κές προδιαγραφές και αμείβεται σύμφωνα με τις δια τάξεις της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ (ΦΕΚ1162 τβ / ) απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκρι ση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μλετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005» και όπως κάθε φορά ισχύουν. 2. Η υπ αριθμ /4861/ απόφασή μας και κάθε προηγούμενη σχετική με το θέμα καταργούνται. Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος. Η απόφαση αυτή θα εφαρμοστεί στις συμβάσεις, που θα συναφθούν μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως. Οι προγενέστερες συμβάσεις εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες γι αυτές διατάξεις μέχρι την πλήρη εκκαθάρισή τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ F Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/13973 (6) Έγκριση Κανονισμού Διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ντοκι μαντέρ Θεσσαλονίκης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του ν. 2557/1997 (άρθρο 4 παρ. 1 περίπτ. β ) «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α 271).

10 3836 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. του ν. 3057/2002 (άρθρο 80 παρ. 14 περίπτ. β και δ ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 239). γ. του π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Πολιτισμού» (Φ.Ε.Κ. Α 146). δ. του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ Α 98). 2. Το υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/1726/119549/1719/ έγγραφο της Δ/νσης Κινηματογράφου και Οπτικοακου στικών Μέσων του ΥΠΠΟ. 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνεται ο Κανονισμός Διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, έτους 2008, ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2008 Άρθρο 1 Για την προαγωγή του ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα και για τη διάδοση των ελληνικών ταινιών ντοκιμαντέρ, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, οργανώ νεται από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το Μάρτιο ή Απρίλιο κάθε χρόνου, στη Θεσσαλονίκη, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης Eικόνες του 21ου Aιώνα. Ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής του Φεστιβάλ ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, έπειτα από εισήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ειδικά για το έτος 2008, το 10ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης Εικόνες του 21ου αιώνα θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως και τις Άρθρο 2 Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονί κης Εικόνες του 21ου Αιώνα, οργανώνονται: Διεθνές Φεστιβάλ Nτοκιμαντέρ με ταινίες ντοκιμα ντέρ από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Aφιερώματα σε έλληνες και ξένους δημιουργούς, εθνικές κινηματογραφίες, κ.λπ. Παράλληλες εκδηλώσεις. Tο Tμήμα της Aγοράς (Doc Market). Το Pitching Forum σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ντοκιμαντέρ (EDN). Άρθρο 3 Οι ελληνικές ταινίες ντοκιμαντέρ για να συμμετάσχουν στο Επίσημο Πρόγραμμα του Φεστιβάλ, πρέπει να πλη ρούν τις εξής προϋποθέσεις: α) Να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες πριν από την έναρξη του Φεστιβάλ. β) Να έχουν χαρακτηριστεί ελληνικές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. γ) Να είναι σε φιλμ 35 xιλ., 16 χιλ., Super 16 χιλ., BETA SP ή BETA Digital. δ) Να μην έχουν πραγματοποιήσει προηγούμενη δη μόσια προβολή στην Ελλάδα και την Κύπρο και να μην έχουν διανεμηθεί σε βίντεο ή/και DVD. Οι ταινίες ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, διάρκειας άνω των 60 λεπτών που συμμετέχουν στο Επίσημο Πρόγραμμα, το Πανόραμα και το Ντοκιμαντέρ Ρεπορ τάζ του Φεστιβάλ, αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία απονομής Κρατικών Βραβείων της ίδιας χρονιάς. Άρθρο 4 α) Για τη συμμετοχή ταινίας στο Φεστιβάλ Ντοκιμα ντέρ Θεσσαλονίκης απαιτείται η υποβολή ειδικής αί τησης συμμετοχής που περιλαμβάνει έγγραφη δήλωση του παραγωγού και όμοια δήλωση του σκηνοθέτη. Στη δήλωση αυτή πρέπει να αναφέρονται: Ι) αναλυτική κατά σταση των συντελεστών της ταινίας, ΙΙ) όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία της ταινίας, ΙΙΙ) δήλωση σχετικά με το αν η ταινία πραγματοποιεί την πρώτη δημόσια προβολή της στην Eλλάδα ή την Kύπρο ή όχι. β) Η αίτηση συμμετοχής μαζί με την ταινία σε μορ φή VHS ή DVD κατατίθεται στα γραφεία του Φεστι βάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τις Οι ταινίες θα πρέπει να συνοδεύονται από το απαραίτητο διαφημιστικό και πληροφοριακό υλικό, καθώς και με τα κείμενα ή και τους διαλόγους στην ελληνική και αγγλική, αν υπάρ χουν. Η κόπια προβολής της ταινίας θα πρέπει να είναι υποτιτλισμένη στα αγγλικά και να έχει παραδοθεί στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, μέχρι τις Άρθρο 5 α) Οι ταινίες που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμ μα του Φεστιβάλ ελληνικές και ξένες, επιλέγονται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ο αριθμός των ελληνικών ταινιών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα του Φεστιβάλ δεν μπο ρεί να είναι μεγαλύτερος του 30% του συνόλου των προγραμμάτων αυτών. Στο έργο της επιλογής των ελληνικών ταινιών, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του υποβοηθείται από τετραμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή που αποτελείται από άτομα του επαγγελματικού αυ τού χώρου. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολογεί όλες οι ταινίες ντοκιμαντέρ που έχουν υποβάλει αίτηση για το επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, συμπεριλαμβα νομένων και αυτών που επιθυμούν να είναι υποψήφιες για τα Κρατικά Κινηματογραφικά Βραβεία Ποιότητας. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονί κης, μετά από πρόταση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. β) Στη Γνωμοδοτική Επιτροπή δεν επιτρέπεται να συμ μετέχει ως μέλος της οιοσδήποτε έχει σχέση με την παραγωγή των υποψηφίων ταινιών ή με συντελεστή της ταινίας. γ) Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Ντο κιμαντέρ Θεσσαλονίκης επιλέγει επίσης τις ελληνικές και ξένες ταινίες που θα συμμετέχουν στα υπόλοιπα τμήματα του Φεστιβάλ.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3837 δ) Ο χώρος και η σειρά προβολής όλων των ταινιών του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, σε οποιο δήποτε τμήμα, καθορίζονται από τον Καλλιτεχνικό Δι ευθυντή του. ε) Ο κάθε σκηνοθέτης μπορεί να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ με μία μόνο ταινία του, εκτός από εκείνους τους σκηνοθέτες στους οποίους το φεστιβάλ διοργα νώνει αφιέρωμα. Άρθρο 6 Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης Εικόνες του 21ου Αιώνα δεν είναι διαγωνιστικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ μετά από πρόταση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, δύνανται να απονέμονται οικονομικά ή τιμητικά βραβεία από χορηγούς (Βραβείο Κοινού), από Διεθνείς Οργανώσεις (FIPRESCI) ή άλλους φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Άρθρο 7 Αρμόδια για την επίλυση κάθε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του Κανονισμού και των κειμένων διατάξεων είναι η Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινημα τογράφου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 8 Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βαρύ νεται με τα έξοδα μεταφοράς και ασφαλίσεως των ταινιών, τόσο κατά την αποστολή, όσο και κατά την επιστροφή τους, καθώς και με τα έξοδα αποθηκεύσεως των ταινιών στην έδρα του. Το Φεστιβάλ Κινηματογρά φου Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη των ταινιών και του υπολοίπου κινηματογραφικού υλικού μέχρι της επιστροφής τους στο δικαιούχο παραγωγό. Άρθρο 9 1. Η συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλο νίκης προϋποθέτει αποδοχή του Κανονισμού αυτού. 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1751 1 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού ατόμων στα οποία θα ανατεθεί η εκτέλεση έργου της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 83 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 11 7 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμή θεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32349 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2267 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους. 5 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1391 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 292313/2622 Καθορισμός Διαδικασίας Υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυ σης Μεταποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1793 28 Αυγούστου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102952/1985 Καθορισμός διαδικασίας ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 123 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1363 26 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 26 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4147 Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιε χομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3141 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4627/152254 Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 165386/1386/ 28.07.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 323 1 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση στην Προϊσταμένη του Γραφείου Διοικητι κής και Οικονομικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του ν. 3316/2005 στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβά σεων της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 384 19 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 396/06.03.2015 3η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επεν δυτικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 439 24 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5024/120 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό σληψη 10.000 ωφελούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 99 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 2 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4038 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 323 24 Μαρτίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 262345 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδι κής στήριξης σε εκτέλεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1411 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15 4 2009 (ΦΕΚ 792/29 4 2009 τ.β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων για το έτος 2007.... 1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2153 16 Οκτωβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8932 Απόφαση θέσπισης συστήματος διαχείρισης και ελέγ χου του προγράμματος Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ ΑΕ) και της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 113 18 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3965 Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακατα θηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1874 30 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1850 29 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέ ντων ποσών από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2117 30 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατά ξεων του Κανονισμού του Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2065 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση των υπ αριθμ. 13083/4.5.2007 (ΦΕΚ 1143Β ), 33766/14.6.2007(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2037 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3489 Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 987 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα