ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οι κονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Δεύτερη τροποποίηση της υπ αριθμ. 3471/ΕΦΑ 787/ (ΦΕΚ Β 417/ ) κοινής υπουρ γικής απόφασης με θέμα [Σύναψη συμβάσεων μί σθωσης έργου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνη τικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων, Μέτρο 8.3.4, Δράση 8.3.4/1»]... 2 Έγκριση μισθώσεως δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας των παραχωρήσεων μεταλλείων με αριθμούς: 20, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 56, 57 και 62 Ν. Χαλκιδικής από την εκμισθώτρια «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΜΑ ΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» προς την αιτούσα μισθώτρια «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ... 3 Καθορισμός όρων επιλεξιμότητας για το 2008 για την ενίσχυση των σφάγιων ταύρων, που χορηγεί ται στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος... 4 Καθορισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση μελετών δασικών μεταφορικών εγκα ταστάσεων Έγκριση Κανονισμού Διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ντο κιμαντέρ Θεσσαλονίκης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /588/0016 (1) Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικο νομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 106 ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπρα ξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)». 3. Την υπ αριθμ /2870/0022/ απόφα ση του Υπουργού Οικονομικών η οποία κυρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α /1990). 4. Την υπ αριθμ /Υ252/ (ΦΕΚ 1948/ τ.β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εκχωρείται αρμοδιότητα στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. 5. Το έγγραφο της Γεν. Δνσης Δημ. Περιουσίας και Εθνικ. Κληρ/των του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, με υπ αριθμ /2797/Β0011/ Το έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ), με υπ αριθμ. 71/ Το έγγραφο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, με υπ αριθμ. 43/ΘΛ/νκ/ Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα πάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 1. Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες την είσπραξη των εσόδων υπέρ των: α) Κληροδοτήμα τος Μαρίας Μαλανδρινού, που υπάγεται στην Άμεση Διαχείρηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι κών, β) Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ), με έδρα το Κιλκίς και γ) Ένωσης Ελλή νων Χημικών, με έδρα την Αθήνα. 2. Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω παρακρατείται ποσοστό 10% ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης. Κατ εξαίρεση κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών από την εξόφληση μισθών και κάθε άλλης αποζημίωσης, όπως και αποδιδόμενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις για απόσβεση δανείων μισθωτών, δεν λαμβάνο νται υπόψη στο ποσοστό συμμετοχής. 3. Τα ποσά που παρακρατούνται κατατίθενται σε ειδι κό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με την ονομασία «Δικαιώματα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων υπέρ Τρίτων». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

2 3828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ ΕΦΑ 552 (2) Δεύτερη τροποποίηση της υπ αριθμ. 3471/ΕΦΑ 787/ (ΦΕΚ Β 417/ ) κοινής υπουργικής από φασης με θέμα [Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έρ γου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολο γίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος με τίτ λο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων, Μέτρο 8.3.4, Δράση 8.3.4/1»] ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις, α. Του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπα σχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών από το Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το ν. 1400/1983 β. Των άρθρων 16, 17 και 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως αντι καταστάθηκαν με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» γ. Του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/ ) «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως τροπο ποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα (ν. 1733/1987 «Περί μεταφοράς τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογι κή καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέρ γειας» και ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνο λογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/ ) δ. Του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/ ) «Σύσταση ανε ξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθ μιση θεμάτων διοίκησης» και της τροποποίησης αυτού (ν. 2527/1997) ε. Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημο σίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» στ. Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α/206) «Τρο ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις», Κεφάλαιο Α «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα» ζ. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ τοδιοίκηση» η. Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45/ ) «Κώδικας Διοι κητικής Διαδικασίας», αρ. 13 και 14, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 2880/2001, ν. 3230/2004, ν. 3242/2004 και ν. 3345/2005. θ. Του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α/ ) άρθρο 23, παρ. 3, όπως αντικαταστάθηκε από τον ν. 2843/2000 περί «Εκσυγχρονισμού και Χρηματιστηριακών συναλλα γών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στη ποντοπόρα ναυτιλία, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις», άρθρο 34. ι. Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/ ) όπως αυτός τροποποι ήθηκε και ισχύει. κ. Του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ) άρθρο 17, «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών και Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» λ. Του άρθρου 34 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ149/Α/ ) «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις» 2. α. Το π.δ. 248/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα τείας Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 116), όπως τρο ποποιήθηκε με τα π.δ. 179/1992 (ΦΕΚ Α 81), π.δ. 147/1994 (ΦΕΚ Α 99) και π.δ. 128/1997 (ΦΕΚ Α 115) β. Το π.δ. 327/1995 (ΦΕΚ 176/ ) «Όροι και δια δικασίες για την ανάθεση της εκτέλεσης και τη χρη ματοδότηση των έργων, μελετών και υπηρεσιών, που προβλέπονται σε προγράμματα του Υπουργείου Βιομη χανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας» γ. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 85/ ) δ. Το π.δ. 127/2006 (ΦΕΚ 139/ ) «Γενική Διεύθυν ση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» ε. Το π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 231/ ) στ. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ Α 232/ ) 3. Την κοινή απόφαση 5439/1985 «Σύσταση ειδικών λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, για την αξιοποίηση των κονδυλίων έρευνας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις κάτωθι κατά σειρά υπ αριθμ.: α) 5056/ , β) 7401/ , γ) 570/ και δ) 12739/ », καθώς επίσης και με τους νόμους α) 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α / ), άρθρο 31 β) 2628/1998 (ΦΕΚ 151 Α / ), άρθρο 12 γ) 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α / ), άρθρο 27) κοινές υπουργικές αποφάσεις. 4. Τις υπ αριθμό 2900/ και 6000/1986 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας «περί καθορισμού διαδικασίας μεταφοράς χρηματοδότησης δημοσίων επενδύσεων σε Ειδικούς Λογαριασμούς για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμ μάτων» 5. Την υπ αριθμ. 3092/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Γ 75) 6. Την υπ αριθμ. 3471/ΕΦΑ 787/ (ΦΕΚ Β 417/ ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης, με θέμα {Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος με τίτλο «Παρατηρη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3829 τήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων, Μέ τρο 8.3.4, Δράση 8.3.4/1»}, καθώς επίσης και την πρώτη τροποποίηση αυτής με αριθμό 6608/ΕΦΑ 1628/ (ΦΕΚ Β 1411/ ) 7. Την υπ αριθμ (ΔΚΗ/Α) 1464/ από φαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης της Γενικής Γραμ ματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» 8. Την υπ αριθμ. C (2001) 550/ με κωδικό 2000/ GR/16/1/ΡΟ/016 απόφαση της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Ε (2004) 5484/ όμοια, για την έγκριση του Επιχειρησια κού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) 9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 69/2001 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιανουαρίου 2001 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης της ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 10. Την με υπ αριθμ. 4063/Β3 576/ Πρόσκλη ση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για υποβολή πρότασης του τελικού δικαιούχου (ΓΓΕΤ) για ένταξη της πράξης με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων» (Μέτρο 8.3, Δράση 8.3.4) στο ΕΠΑΝ, καθώς επίσης και τη με υπ αριθμ /Β3 1445/ απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί ρισης για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής πρότασης 11. Την πρόταση που υποβλήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝ με υπ αριθμ. 5062/Β 3 780/ , με το συνημμένο Τεχνικό Δελτίο της πρά ξης/έργου, όπως συμπληρώθηκε με το Τεχνικό Δελτίο και τα συνημμένα έγγραφα που κατατέθηκαν με υπ αριθμ. 8568/Β / και υπ αριθμ. 9382/Β / Την με υπ αριθμ /Β31435/ απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ γράμματος Ανταγωνιστικότητας για ένταξη της πράξης «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδι κοτήτων» στο Μέτρο 8.3 «Ανθρώπινο Ερευνητικό και Τεχνολογικό Δυναμικό» με τελικό δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 13. Την αίτηση της 1ης τροποποίησης ενταγμένης πρά ξης στο ΕΠΑΝ με υπ αριθμ /ΕΦΑ 2996/ που υποβλήθηκε από τη ΓΓΕΤ 14. Την υπ αριθμ. 8623/Β3 850/ η Τροποποίη ση της απόφασης του Ειδικού Γραμματέα για την Αντα γωνιστικότητα σχετικά με την ένταξη στο Ε.Π. «Ανταγω νιστικότητα» της πράξης «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων» και το επισυναπτόμενο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου 15. Την ένταξη του έργου «Παρατηρητήριο Ερευνητι κών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων» στο ΠΔΕ της Γενι κής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Συλλογική απόφαση Έργων 013/3, κωδικός έργου 2006 ΣΕ Το από Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γε νικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης με θέμα την {Υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογι κών Ειδικοτήτων»} 17. Το από Σημείωμα του Κ. Βολτή, Προϊστά μενου του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργεί ου Ανάπτυξης, για τον Υπουργό επί του από Υπηρ. Σημειώματος Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας 18. Το από Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμή ματος Τεχνολογικής Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Πολιτισμού προς τον Υπουργό Ανάπτυξης με θέμα {«Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ει δικοτήτων, Μέτρο 8.3, δράση 8.3.4/1,} σχετ. «Σημείωμα Προϊστάμενου Γραφείου Νομικού Συμβούλου, Κ. Βολτή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης της » 19. Την υπ αριθμ. 1001/ΕΦΑ 210/ επιστολή του Νομικού Συμβούλου, καθώς επίσης και τη συνημμένη Γνωμοδότηση με αριθμό 17/2007 του Νομικού Συμβουλί ου του Κράτους (Τμήμα Α, Συνεδρίαση της ) 20. Την υπ αριθμ. 534/ επιστολή του Δ. Παπα γιάννη με εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία έγινε αποδεκτή η Γνωμοδότηση με αριθμ. 17/2007 από τον Υπουργό Ανάπτυξης 21. Τις ανάγκες της υπηρεσίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνο λογικών Ειδικοτήτων», Μέτρο 8.3 «Ανθρώπινο Ερευνητικό και Τεχνολογικό Δυναμικό». 22. Το γεγονός ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύ κλο συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία δεν απασχολεί διαθέσιμο προσωπικό με τα απαιτούμενα για την υλοποίηση του έργου προσόντα. 23. Την με υπ αριθμ. 2456/ΕΦΑ 545/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας για την εκτέλεση της πράξης «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων». 24. Την υπ αριθμ. 4663/ΕΦΑ 1078/ «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες», η οποία δημοσιεύθηκε σε εφημερίδες του ελληνικού τύπου 25. Την με υπ αριθμ. 4674/ΕΦΑ 1080/ απόφα ση σύστασης επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού με ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων», Μέτρο 8.3, Δράση 8.3.4/1., η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 454/ ) 26. Την με υπ αριθμ. 5019/ΕΦΑ 1171/ απόφαση συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού με ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων», Μέτρο 8.3, Δράση 8.3.4/1 27. Το υπ αριθμ. 6523/ΕΦΑ 1598/ πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων για πρόσληψη προ σωπικού με ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων, Μέτρο 8.3.4, Δράση 8.3.4/1» 28. Την υπ αριθμ. 6978/ΕΦΑ 1734/ απόφα ση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ι. Παπαθανασίου για την αποδοχή του υπ αριθμ. 6523/ΕΦΑ 1598/ Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού με ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και

4 3830 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τεχνολογικών Ειδικοτήτων, Μέτρο 8.3.4, Δράση 8.3.4/1» 29. Τις από συναφθείσες συμβάσεις της Γε νικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με τους εξωτερικούς συνεργάτες (ομάδα παρατηρητηρίου) 30. Το υπ αριθμ. ΕΦΑ 3780/ Υπηρεσιακό Σημεί ωμα με θέμα «Παραίτηση λόγω ανωτέρας βίας, από τα κα θήκοντα της τρέχουσας σύμβασης» του Φιλιππόπουλου 31. Την υπ αριθμ /ΕΦΑ 4020/ Αποδοχή του υπ αριθμ. ΕΦΑ 3780/ Υπηρεσιακού Σημει ώματος με θέμα «Παραίτηση λόγω ανωτέρας βίας, από τα καθήκοντα της τρέχουσας σύμβασης» του Φιλιππό πουλου, διαχειριστή έργου με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων, Μέτρο 8.3.4, Δράση 8.3.4/1» 32. Το από Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύ θυνσης Τεχνολογικής Ανάπτυξης προς το Γενικό Γραμ ματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, με το οποίο επισημαί νεται η ανάγκη για την πλήρωση της θέσης με ρόλο ηγεσία του σχεδιασμού μελετών και ερευνών (Project Manager) για την επιτυχή υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικο τήτων, Μέτρο 8.3.4, Δράση 8.3.4/1» 33. Το από Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύ θυνσης Τεχνολογικής Ανάπτυξης προς το Γενικό Γραμ ματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, με το οποίο εγκρίνεται η πρόταση της Διεύθυνσης Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την πλήρωση της θέσης με ρόλο ηγεσία του σχεδιασμού μελετών και ερευνών (Project Manager) για την υλοποίη ση του έργου με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων, Μέτρο 8.3.4, Δράση 8.3.4/1» 34. Την με υπ αριθμ /(ΔΚΗ/Α) 1326/ από φαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 2152/ ) με θέμα «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της Γενι κής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, του δικαιώματος να υπογρά φουν με εντολή Υπουργού», αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ. 3471/ΕΦΑ 787/ (ΦΕΚ Β 417/ ) κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής: 1. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 2 και 3 του διατα κτικού: 2. Η απασχόληση των πέντε συνεργατών για την εκτέ λεση του έργου ορίζεται εντός του χρονικού διαστήμα τος από ως Η συνολική αμοιβή του έμπειρου εξωτερικού συ νεργάτη ανέρχεται έως το ύψος των και του καθένα εκ των υπόλοιπων συνεργατών έως το ύψος των , συμπεριλαμβανομένης κάθε νόμιμης επι βάρυνσης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 2. Προστίθεται το σημείο 5 και 6 στο διατακτικό: 5. Σε περίπτωση παραίτησης του ενός εκ των πέντε εξωτερικών συνεργατών που έχουν αναλάβει την υλο ποίηση του έργου, εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέ ας Έρευνας και Τεχνολογίας να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την αντικατάσταση του. 6. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Διαχείρισης Κονδυλίων Έρευνας της Γενικής Γραμματείας Έυρευνας και Τεχνολογίας και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ της Γενικής Γραμ ματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Συλλογική απόφαση Εργων Έργων 013/3, έργο 2006 ΣΕ , με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικο τήτων», Μέτρο 8.3, Δράση /1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ).» Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 3471/ΕΦΑ 787/ (ΦΕΚ Β 417/ ) κοινή υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ F Αριθμ. Δ8/Δ/Φ.6.52/οικ. 2579/597 (3) Έγκριση μισθώσεως δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας των παραχωρήσεων μεταλλείων με αριθμούς: 20, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 56, 57 και 62 Ν. Χαλκιδικής από την εκ μισθώτρια «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» προς την αιτούσα μισθώτρια «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΑΣ ΧΡΥΣΟΥ». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 74, 75 και 76 του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ 277/Α ). β. Του άρθρου 1 του ν.δ. 180/1974 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων ανακυπτόντων κατά την εφαρμογήν του Με ταλλευτικού Κώδικος λόγω καταργήσεως των Περιφε ρειακών Διοικήσεων» (ΦΕΚ 347/Α ). γ. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», άρθρο 54 παρ. 4, (ΦΕΚ 98/Α ). δ. Το π.δ. 381/1989 «Περί οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε ρα. ε. π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α ), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α ). 2. Την με υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/19995/ απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανά πτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο» (ΦΕΚ 1982/Β ). 3. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/23224/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στον Προϊ στάμενο της Γενικής Δ/νσης Φυσικού Πλούτου, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων αυτής, καθώς και στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Ενέργειας και στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων των Δ/νσεων: α) Πετρελαϊκής Πολιτικής, β) Εποπτείας Δι αχείρισης Πετρελαιοειδών και γ) Εγκαταστάσεων Πε τρελαιοειδών του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού»» (ΦΕΚ 4780/Β ).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ. Α 1090/ αίτηση της «ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ» με την οποία υπέβαλε εις δι πλούν στην Υπηρεσία μας το υπ αριθμ / συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθήνας Ιωάννας Βασ. Γαβριέλη Αναγνωστολάκη και με την οποία ζητά την έγκριση μίσθωσης κατά 100% των παραχωρήσεων με ταλλείων με αριθμούς 20, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 56, 57 και 62 Ν. Χαλκιδικής από την εκμισθώτρια μεταλλειο κτήτρια «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» προς την ίδια ως μισθώτρια «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ». 5. Το υπ αριθμ. Φ.114.3/457/613523/Σ.3297/ έγγραφο του ΓΕΣ (2ο ΕΠ. ΓΡ./1Β), το οποίο δεν έχει αντίρρηση από πλευράς στρατιωτικής ασφάλειας για την μίσθωση των υπόψη δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας, υπό την προϋπόθεση, ότι κάθε νέα διάνοιξη διαπλά τυνση δρομολογίου ή επέκταση των καθοριζόμενων ορίων εκμεταλλεύσεως στην υπόψη περιοχή θα υπό κειται στην έγκριση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής (10η ΤΑΞΠΖ). 6. Το υπ αριθμ. 6700/4/732075/ έγγραφο της Δ/νσης Κρατικής Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από το οποίο δεν προέκυψαν επιβαρυντικά εν γένει στοιχεία. 7. Το υπ αριθμ. ΣΤ/ / Διπλότυπο Εί σπραξης 150,00 της ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ βάσει της παρ. 7 της υπ αριθμ. Δ7/Β/οικ /ΓΔΠ/4213/ κοινής υπουργικής απόφασης «Θεσμοθέτηση χρηματι κού αντισταθμίσματος (παραβόλου) για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από την Μεταλλευτική και Λατομική Νο μοθεσία» (ΦΕΚ 1228/Β ), αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τη μίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειο κτησίας κατά ποσοστό 100% στις παραχωρήσεις με ταλλείων με αριθμούς 20, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 56, 57 και 62 Ν. Χαλκιδικής από την μεταλλειοκτήτρια εκ μισθώτρια «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» προς την αιτούσα μισθώτρια «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ», όπως αυτή συνομολογήθηκε με το υπ αριθμ / συμβόλαιο της συμβ/φου Αθηνών Ιωάν νας Βασ. Γαβριέλη Αναγνωστολάκη. 2. Η διάρκεια της ανωτέρω μίσθωσης ορίσθηκε για είκοσι (20) χρόνια αρχομένη από την δημοσίευση της παρούσας εν περιλήψει στο ΦΕΚ. 3. Η έγκριση αυτή δεν καλύπτει νομικά ελαττώματα που μπορεί να υπάρχουν στην σύμβαση που εγκρίνεται, ούτε δημιουργεί, τροποποιεί ή καταργεί δικαιώματα που δεν προκύπτουν από την σύμβαση αυτή, ούτε υφιστάμε νες υποχρεώσεις μεταλλειοκτητών που προβλέπονται από τις σχετικές περί δραστηριότητας των μεταλλείων διατάξεις της μεταλλευτικής νομοθεσίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2008 Με εντολή Yπουργού Ο Γενικός Διευθυντής ΝΙΚ. ΧΕΛΜΗΣ Αριθμ (4) Καθορισμός όρων επιλεξιμότητας για το 2008 για την ενίσχυση των σφάγιων ταύρων, που χορηγείται στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου στον τομέα των ενι σχύσεων βοείου κρέατος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις 1.1 Του άρθρου 1, παράγραφοι 1,2,3 και 4 του ν. 1338/1983 (Α34) «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» όπως τροπο ποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α70) «Συμμε τοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α 101). 1.2 Του άρθρου 22, παράγραφος 3 του ν. 992/1979 (Α280) «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελ λάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συνα φών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων». 1.3 Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ αριθμ. 63/2005 π.δ. «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Α 98). 1.4 Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (Α200/1998), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγ χου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυ ήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α154/1999) και το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α223/2001) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1 8 του ν. 3147/2003 (Α135) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης επίλυσης ζητημάτων αποκατασθέντων και αποκαθι σταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». 1.5 Του ν. 2362/1995 (Α247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 1.6 Του π.δ. 402/1988 (A 187/1988), «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την υπ αριθμ. Υ1/2004 (ΥΒ 513) από φαση του Πρωθυπουργού για μετονομασία του Υπουρ γείου Γεωργίας σε Υπουργείο «Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 2. Τις υπουργικές αποφάσεις (κοινή υπουργική από φαση υπουργική απόφαση) 2.1 Την υπ αριθμ /2000 κοινή υπουργική απόφα ση (Β1324) των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Ν.Α. της χώρας» όπως ισχύει κάθε φορά. 2.2 Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (Β1104) των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί «έγκρισης κανονισμού οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΝΠΙΔ» όπως ισχύει κάθε φορά

6 3832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2.3 Την υπ αριθμ. 422/408583/6914/ κοινή υπουργική απόφαση (1523 Β) των Υπ. Εθνικής Οικονο μίας, Οικονομικών και Γεωργίας περί «Πρόωρης συ νταξιοδότησης αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1257/1999 του Συμβουλίου» όπως ισχύει κάθε φορά. 2.4 Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική από φαση περί συγκρότησης επιτροπής για την εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων των δευτεροβάθμιων ελέγχων που διενεργεί ο ΟΠΕ ΚΕΠΕ στα διάφορα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων όπως ισχύει κάθε φορά. 2.5 Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση περί «Εφαρμογής του καθεστώτος της πολλα πλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμ βουλίου» (Β 1921), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α 255) όπως ισχύει κάθε φορά. 2.6 Την υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική από φαση (Β 1122) περί «Συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων στους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυ σης σε εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και 795/2004 της Επιτροπής» και ιδίως το άρθρο 16 όπως ισχύει κάθε φορά. 2.7 Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (Β 1606) «Λεπτομέρειες εφαρμογής στον το μέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (Β 1660) με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ / υπ αριθμ. Λεπτομέρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου». 2.8 Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 197) «Λε πτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης Λεπτομέρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» 3. Τους κανονισμούς 3.1 (ΕΚ) 1782/2003 (κεφάλαιο 12 «Ενισχύσεις βοείου κρέ ατος») του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοι νής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 2019/1993, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1452/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1453/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1454/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1868/1994, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1251/1999, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1254/1999, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1673/2000, (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 2358/1971 και (ΕΚ) υπ αριθμ. 2529/2001» (L 270/1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον Καν. (ΕΚ) 118/2005 της Επιτροπής και γενικά όπως ισχύει κάθε φορά. 3.2 Υπ αριθμ. (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαί σια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς» (L 414/18) όπως ισχύει κάθε φορά. 3.3 Υπ αριθμ. (ΕΚ) 795/2004 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθε στώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον κα νονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης στους γεωργούς. 3.4 Υπ αριθμ. (ΕΚ) 1208/1981 του Συμβουλίου περί της θεσπίσεως κοινοτικής κλίμακος κατατάξεως σφαγίων των χονδρών βοοειδών. 3.5 Υπ αριθμ. (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου (L 204/2000) «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας καθώς και για την κατάργηση του καν. 820/1997 του Συμβουλίου» όπως ισχύει κάθε φορά (οι τροποποιητικοί 1082/2003 και 499/2004). 3.6 Υπ αριθμ. (ΕΚ) 911/2004 της Επιτροπής (L 163/2004) «για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ενώτια, τα διαβατήρια και τα μητρώα εκμε ταλλεύσεων» όπως ισχύει κάθε φορά. 3.7 Υπ αριθμ. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου (L 209/ 2005) «για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής», όπως ισχύει κάθε φορά. 4. Την εισήγηση των υπηρεσιών 5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με τη παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι επιλε ξιμότητας για την ενίσχυση των σφάγιων ταύρων για το 2008 σε εφαρμογή της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1660) με θέμα «Τροπο ποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης Λεπτομέρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» Άρθρο 2 Όροι επιλεξιμότητας για την ενίσχυση σφάγιων ταύ ρων για το Βάσει της υπ αριθμ / κοινής υπουρ γικής απόφασης (Β 1660) με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης Λεπτομέρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου», καθο ρίζουμε τους όρους επιλεξιμότητας για την ενίσχυση των σφάγιων ταύρων για το 2008, που χορηγείται στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 69 του Καν. 1782/2003, ως εξής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3833 Δικαιούχοι είναι γεωργοί που έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν συμμετοχή στο καθεστώς, κάτοχοι βοοτρο φικών εκμεταλλεύσεων που εδρεύουν σε ελληνικό έδα φος, στις οποίες έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2008 τουλάχιστον 15 μοσχάρια, με εξαίρεση τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους για τα οποία ισχύουν τουλάχιστον 10 γεννήσεις. Επιλέξιμα σφάγια ταύρων είναι τα σφάγια τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία διάπλασης R και πάνω και στην κατηγορία λίπους 3 και κάτω και με βάρος σφάγιου(σε σφάγιο αναφοράς) τουλάχιστον 250 κιλά, με εξαίρεση τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους για τα οποία επιλέξιμα σφάγια είναι τα σφάγια ταύρων τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία διάπλασης R και πάνω και στην κατηγορία λίπους 3 και κάτω και με βάρος σφάγιου (σε σφάγιο αναφοράς) τουλάχιστον 220 κιλά. 2.2 Η υπ αριθμ / κοινή υπουργική από φαση (Β 1606) «Λεπτομέρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» καθώς και η υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 197) «Λεπτομέ ρειες εφαρμογής της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης Λεπτομέρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» εφαρ μόζονται σύμφωνα με την παρούσα. Άρθρο 3 Ενίσχυση επιλέξιμων ζώων Το ύψος ενίσχυσης ανά επιλέξιμο σφάγιο ταύρου θα καθορισθεί μετά τον καθορισμό του συνολικού αριθ μού επιλέξιμων σφάγιων ταύρων του 2008, βάσει του συνολικού εγκεκριμένου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποσού. Άρθρο 4 Γενικά Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζε ται στις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται για το έτος Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ F Αριθμ /626 (5) Καθορισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκ πόνηση μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστά σεων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289 τ Α/ ). 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 437/1981 «Περί μελέτης και εκτελέσεως των δασο τεχνικών έργων» (ΦΕΚ 120 τα / ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 222 και 223 του ν.δ. 86/1969 «Περί δασικού κώδικος» (ΦΕΚ 7 τ Α / ). 4. Τις διατάξεις του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέ λεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 τα / ). 5. Την υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ (ΦΕΚ1162 τβ / ) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκρι ση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005», την υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/ (ΦΕΚ 58/Β/2006) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Έγκρισης της Α Βελτίωσης του Κανο νισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρε σιών» την υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/2229/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Έγκρισης της Β Βελτίω σης του Κανονισμού προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών» και όπως κάθε φορά ισχύουν. 6. Την υπ αριθμ /1730/ απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Έγκρισις Γενικής Συγγραφής υπο χρεώσεων εκπονήσεως μελετών Δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ /2281.εγκ 55/ και 92833/4679/ δια ταγές μας. 7. Την υπ αριθμ /4861/ απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Καθορισμός αμοιβών μελετητών εκπονήσεως μελετών δασικών μεταφορικών εγκατα στάσεων» (ΦΕΚ 23 τβ / ). 8. Τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γε ωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), που κατα χωρήθηκε στα πρακτικά της 12ης/ συνεδρίασής του και μας διαβιβάσθηκε με το υπ αριθμ. 3219/ έγγραφό του. 9. Την υπ αριθμ. 35/ γνωμοδότηση του Τε χνικού Συμβουλίου Δασών. 10. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ232/Α / ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» 11. Την υπ αριθμ. Υ265/ απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κων σταντίνο Κιλτίδη» (ΦΕΚ 2016/τΒ / ). 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Στις περιπτώσεις ανάθεσης από την Δασική Υπηρεσία ή από τις «Αναθέτουσες Αρχές» της παρ. 9 του άρ θρου 1 του ν. 3316/2005 μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων (Δασικοί δρόμοι Α, Β, Γ, κατηγορίας, καθώς και τρακτερόδρομοι), εφαρμόζονται ως προς την προεκτιμώμενη αμοιβή τους, τα παρακάτω: Άρθρο 10 Γενικά 1. Για την σύνταξη των μελετών Δασικών Μεταφο ρικών Εγκαταστάσεων εφαρμόζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν εκδοθεί με την υπ αριθμ.

8 3834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /1730/ απόφαση του Υπ. Γεωργίας «Περί εγκρίσεως Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων εκπονή σεως μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ /2281.εγκ 55/ και 92833/4679/ διαταγές μας. 2. Οι διατάξεις των άρθρων ΓΕΝ.1, ΓΕΝ.2, και ΓΕΝ.3, του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ εφαρμόζονται ως έχουν και όπως κάθε φορά ισχύουν. Όπου όμως γίνεται αναφορά σε προδιαγραφές νοούνται οι αντίστοιχες για τις με λέτες δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων. Άρθρο 2 Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης δασικών οδών. 1. Η αμοιβή Α για την εκπόνηση μελετών οδών δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων ορίζεται σε ευρώ ανά χι λιόμετρο ( /χλμ) μελέτης οδού, σύμφωνα με τον τύπο: Α= (8.800.π.ρ.σ). τκ Όπου: α) π: Συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία του Δασικού δρόμου όπως παρακάτω: αα) Για Δασικούς δρόμους Α κατηγορίας: π= 1,00 αβ) Για Δασικούς δρόμους Β κατηγορίας: π= 0,80 αγ) Για Δασικούς δρόμους Γ κατηγορίας: π= 0,30 αδ) Για Τρακτερόδρομους : π=0,10 β) ρ: Συντελεστής εξαρτώμενος από το μήκος του δρόμου και για όλες της κατηγορίες δασικών δρόμων συμπεριλαμ βανομένων και των Τρακτερόδρομων όπως παρακάτω: βα) Για μήκος Lαπό 0 έως 1 χλμ. σταθερό ρ=1,50 ββ) Για μήκος Lαπό 1 έως 2 χλμ. σταθερό ρ= 1,25 βγ) Για μήκος Lαπό 2 έως 3 χλμ. σταθερό ρ= 1,00 βδ) Για μήκος Lαπό 3 έως 4 χλμ. σταθερό ρ= 0,75 βε) Για μήκος L πάνω από 4 χλμ. σταθερό ρ= 0,50 Η συνολική αμοιβή του μελετητή θα προκύπτει από το άθροισμα των επί μέρους υπολογισμών κατά χιλιό μετρο δρόμου. γ) σ: Συντελεστής εξαρτώμενος από τη γεωμορφολο γία όπως παρακάτω: γα) Για έδαφος πεδινό (κλίσεις 0 10%) σ= 0,80 γβ) Για έδαφος λοφώδες (κλίσεις 10 40%) σ= 1,10 γγ) Για έδαφος ορεινό (κλίσεις > 40%) σ= 1,50 Ο συντελεστής σ θα είναι σταθερός και θα υπολο γίζεται από τη μέση τιμή των εγκάρσιων κλίσεων των κατά πλάτος τομών της μελέτης. δ) τκ : Συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης, όπως γενικότερα καθορίζεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του Κανονι σμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών και όπως κάθε φορά ισχύει. 2. Στην αμοιβή που προκύπτει σύμφωνα με τα παρα πάνω δεν περιλαμβάνονται έργα των οποίων ο υπολο γισμός της αμοιβής διέπεται από άλλες διατάξεις (π.χ. άρδευσης, φύτευσης, υδραυλικά κ.λπ.). Άρθρο 3 Κατανομή αμοιβής κατά στάδια. 1. Η συνολική αμοιβή μελέτης Δασικών δρόμων, που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 2 της παρούσας, κατανέμεται κατά στάδια ως ακολούθως: α) Για δρόμους Α και Β κατηγορίας: αα) Για τη μελέτη αναγνώρισης: Ποσοστό 10% αβ) Για την προμελέτη: Ποσοστό 30% αγ) Για την οριστική μελέτη Ποσοστό 60% β) Προκειμένου για δρόμους Γ κατηγορίας και Τρα κτερόδρομους η αμοιβή της μελέτης δεν κατανέμεται σε στάδια και έχει πλήρη εφαρμογή ο ανωτέρω τύπος. 2. Σε περίπτωση που ανατεθεί η εκπόνηση μόνο της με λέτης Αναγνώρισης η αμοιβή προσαυξάνεται κατά 30%. Άρθρο 4 Αμοιβή αναλόγως του χρόνου απασχόλησης. Ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο ΓΕΝ.4Β της Β Βελτίωσης του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. Άρθρο 5 Αμοιβή γενικού μελετητή. Για την αμοιβή γενικού μελετητή εφαρμόζονται ως έχουν, οι διατάξεις του άρθρου ΓΕΝ.5 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. Άρθρο 6 Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ ΦΑΥ. Για την αμοιβή εφαρμόζονται ως έχουν, οι διατάξεις του άρθρου ΓΕΝ.6Α του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. Άρθρο 7 Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης. Η αμοιβή των τευχών δημοπράτησης καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.7 του Κανονισμού Προεκτι μώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. Άρθρο 8 Περιλαμβανόμενες στην αμοιβή της μελέτης δαπάνες. 1. Στην αμοιβή της μελέτης, όπως ορίστηκε στα προ ηγούμενα άρθρα 2 και 3, περιλαμβάνεται πάσα δαπάνη του Μελετητή που απαιτείται για την εντός ή εκτός της έδρας αυτού εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις εγκύκλιες διαταγές. 2. Δεν περιλαμβάνονται στην κατά τα ανωτέρω αμοιβή της μελέτης, οι δαπάνες και η αμοιβή για τις παρακάτω εργασίες ή επί μέρους μελέτες.: α) Η εκτέλεση οιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών, (περιλαμβανομένων και των τοπογραφικών διαγραμμά των στις θέσεις των τεχνικών έργων), που αμείβονται ιδιαίτερα και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις αμοιβής, πλην των απαιτούμενων για τις μελέτες χάραξης δασι κών οδών που περιλαμβάνονται στις οικίες προδιαγρα φές της δασικής οδοποιίας. β) Οι μελέτες περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιο λόγησης. γ) Οι μελέτες Κτηματολογίου. δ) Οι μελέτες συστήματος μετατόπισης δασικών προ ϊόντων ή υλικών έργων. ε) Οι μελέτες Σήμανσης, Ασφάλισης δασικών οδών. στ) Οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις και η σύνταξη γεωλογικών εκθέσεων πάσης μορφής ή έκτασης καθώς και η εκτέλεση πάσης φύσεως ερευνητικών γεωλογικών εργασιών. * *

9 ΦΕΚ 319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3835 ζ) Οι γεωτεχνικές εκθέσεις καθώς και οι συναφείς ερευνητικές και εργαστηριακές εργασίες και η αξιολό γηση των συμπερασμάτων αυτών των εργασιών. η) Οι πάσης φύσεως εδαφολογικές εργασίες, έρευνες και μελέτες. θ) Οι έρευνες επί προτύπων. ι) Οι πάσης φύσεως δαπάνες και αμοιβές, οι απαιτού μενες για την έκδοση γνωμοδοτήσεων ειδικών συμβού λων, που καλούνται από τον Μελετητή κατόπιν εντολής του Εργοδότη. Άρθρο 9 Αμοιβή μελετών με ιδιαίτερη συμφωνία. Η αμοιβή για την εκτέλεση κατά το προηγούμενο άρ θρο εργασιών ή εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών, εφόσον δεν υφίσταται αντίστοιχη διάταξη αμοιβής, ορίζεται ιδιαίτερα, κατά περίπτωση, από τον εργοδό τη σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005. Άρθρο 10 Αμοιβή μελέτης ανατιθεμένης κατά στάδια. Σε περίπτωση που προηγούμενο στάδιο μελέτης υλο ποιήθηκε από άλλον Μελετητή ή παρέχονται από τον Εργοδότη στον Μελετητή πλήρη στοιχεία των προη γουμένων σταδίων, η συνολική αμοιβή του μελετώμενου σταδίου μελέτης αυξάνεται κατά δέκα τις εκατό (10%), εκτός αν άλλως ορίζεται στην οικεία προδιαγραφή ή στις οικείες διατάξεις αμοιβής. Άρθρο 11 Αμοιβή μελέτης προσθηκών, προσαυξήσεων και διαρρυθμίσεων. Σε περίπτωση σύνταξης μελέτης βελτίωσης/διαπλά τυνσης υπάρχοντος έργου (διαρρύθμισης, προσθήκης, προσαύξησης καθ οποιαδήποτε έννοια) η αμοιβή προ σαυξάνεται κατά 25% για το αντίστοιχο μήκος. Άρθρο 12 Εφαρμογές μελετών από Εργοδότη. Ο Εργοδότης, μετά την πληρωμή της αμοιβής μιας μελέτης, καθίσταται κύριος αυτής και μπορεί να την εφαρμόσει εξ ολοκλήρου ή κατά τμήματα οπουδήποτε, οποτεδήποτε και οσεσδήποτε φορές χωρίς καταβολή πρόσθετης αμοιβής στον Μελετητή με την προϋπόθεση ότι δεν θα ζητηθεί ουδεμία σχετική πρόσθετη εργασία από τον Μελετητή. Άρθρο 13 Προεκτειμώμενη αμοιβή σήμανσης και ασφάλισης δασικών οδικών έργων. Για τον προσδιορισμό της αμοιβής μελέτης σήμανσης και ασφάλισης δασικών οδικών έργων, εφαρμόζονται ως έχουν, οι διατάξεις του άρθρου ΟΔΟ.4 «Σήμανση, ασφά λιση οδικών έργων» του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. Άρθρο 14 Τεχνικά έργα δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων. Για τα τεχνικά έργα των δασικών μεταφορικών εγκα ταστάσεων, εφαρμόζονται ως έχουν οι διατάξεις των παρακάτω άρθρων του Κεφαλαίου Γ «Μελέτη Τεχνικών Έργων» του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Με λετών και Υπηρεσιών, ήτοι των άρθρων: α) Άρθρ. ΤΕΧ.2 «Μεθοδολογία υπολογισμού της προε κτιμώμενης αμοιβής μελετών τεχνικών έργων οδού», β) Άρθρ ΤΕΧ.3 «Κατηγορίες τεχνικών έργων οδού», γ) Άρθρ ΤΕΧ.4 «Ειδικές αρχές υπολογισμού προεκτι μώμενων αμοιβών», δ) Άρθρ ΤΕΧ.5Α «Φυσικές ποσότητες και τιμές μονάδας τεχνικών έργων οδού», ε) Άρθρ ΤΕΧ.6Α «Αυξομειώσεις της προεκτιμώμενης αμοιβής Ειδικές περιπτώσεις», και στ) Άρθρ ΤΕΧ.7 «Κατανομή προεκτιμώμενης αμοιβής κατά στάδια μελέτης τεχνικών έργων οδού», Άρθρο 15 Πληρωμή και ύψος αμοιβής. Για την πληρωμή της αμοιβής και το ύψος της, για τα έργα του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, ισχύουν όσα προ βλέπονται στο άρθρο 30 και στην παρ.10 του άρθρου 42 του ν. 3316/2005 αντίστοιχα. Άρθρο 16 Διατάξεις γενικής εφαρμογής. 1. Η αμοιβή κάθε εργασίας μελέτης δασικών μεταφο ρικών εγκαταστάσεων που δεν περιλαμβάνεται στις δι ατάξεις αυτής της απόφασης, εφόσον ζητηθεί από τον Εργοδότη συντάσσεται σύμφωνα με τις οικείες τεχνι κές προδιαγραφές και αμείβεται σύμφωνα με τις δια τάξεις της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ (ΦΕΚ1162 τβ / ) απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκρι ση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μλετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005» και όπως κάθε φορά ισχύουν. 2. Η υπ αριθμ /4861/ απόφασή μας και κάθε προηγούμενη σχετική με το θέμα καταργούνται. Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος. Η απόφαση αυτή θα εφαρμοστεί στις συμβάσεις, που θα συναφθούν μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως. Οι προγενέστερες συμβάσεις εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες γι αυτές διατάξεις μέχρι την πλήρη εκκαθάρισή τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ F Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/13973 (6) Έγκριση Κανονισμού Διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ντοκι μαντέρ Θεσσαλονίκης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του ν. 2557/1997 (άρθρο 4 παρ. 1 περίπτ. β ) «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α 271).

10 3836 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. του ν. 3057/2002 (άρθρο 80 παρ. 14 περίπτ. β και δ ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 239). γ. του π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Πολιτισμού» (Φ.Ε.Κ. Α 146). δ. του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ Α 98). 2. Το υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/1726/119549/1719/ έγγραφο της Δ/νσης Κινηματογράφου και Οπτικοακου στικών Μέσων του ΥΠΠΟ. 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνεται ο Κανονισμός Διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, έτους 2008, ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2008 Άρθρο 1 Για την προαγωγή του ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα και για τη διάδοση των ελληνικών ταινιών ντοκιμαντέρ, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, οργανώ νεται από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το Μάρτιο ή Απρίλιο κάθε χρόνου, στη Θεσσαλονίκη, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης Eικόνες του 21ου Aιώνα. Ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής του Φεστιβάλ ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, έπειτα από εισήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ειδικά για το έτος 2008, το 10ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης Εικόνες του 21ου αιώνα θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως και τις Άρθρο 2 Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονί κης Εικόνες του 21ου Αιώνα, οργανώνονται: Διεθνές Φεστιβάλ Nτοκιμαντέρ με ταινίες ντοκιμα ντέρ από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Aφιερώματα σε έλληνες και ξένους δημιουργούς, εθνικές κινηματογραφίες, κ.λπ. Παράλληλες εκδηλώσεις. Tο Tμήμα της Aγοράς (Doc Market). Το Pitching Forum σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ντοκιμαντέρ (EDN). Άρθρο 3 Οι ελληνικές ταινίες ντοκιμαντέρ για να συμμετάσχουν στο Επίσημο Πρόγραμμα του Φεστιβάλ, πρέπει να πλη ρούν τις εξής προϋποθέσεις: α) Να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες πριν από την έναρξη του Φεστιβάλ. β) Να έχουν χαρακτηριστεί ελληνικές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. γ) Να είναι σε φιλμ 35 xιλ., 16 χιλ., Super 16 χιλ., BETA SP ή BETA Digital. δ) Να μην έχουν πραγματοποιήσει προηγούμενη δη μόσια προβολή στην Ελλάδα και την Κύπρο και να μην έχουν διανεμηθεί σε βίντεο ή/και DVD. Οι ταινίες ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, διάρκειας άνω των 60 λεπτών που συμμετέχουν στο Επίσημο Πρόγραμμα, το Πανόραμα και το Ντοκιμαντέρ Ρεπορ τάζ του Φεστιβάλ, αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία απονομής Κρατικών Βραβείων της ίδιας χρονιάς. Άρθρο 4 α) Για τη συμμετοχή ταινίας στο Φεστιβάλ Ντοκιμα ντέρ Θεσσαλονίκης απαιτείται η υποβολή ειδικής αί τησης συμμετοχής που περιλαμβάνει έγγραφη δήλωση του παραγωγού και όμοια δήλωση του σκηνοθέτη. Στη δήλωση αυτή πρέπει να αναφέρονται: Ι) αναλυτική κατά σταση των συντελεστών της ταινίας, ΙΙ) όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία της ταινίας, ΙΙΙ) δήλωση σχετικά με το αν η ταινία πραγματοποιεί την πρώτη δημόσια προβολή της στην Eλλάδα ή την Kύπρο ή όχι. β) Η αίτηση συμμετοχής μαζί με την ταινία σε μορ φή VHS ή DVD κατατίθεται στα γραφεία του Φεστι βάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τις Οι ταινίες θα πρέπει να συνοδεύονται από το απαραίτητο διαφημιστικό και πληροφοριακό υλικό, καθώς και με τα κείμενα ή και τους διαλόγους στην ελληνική και αγγλική, αν υπάρ χουν. Η κόπια προβολής της ταινίας θα πρέπει να είναι υποτιτλισμένη στα αγγλικά και να έχει παραδοθεί στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, μέχρι τις Άρθρο 5 α) Οι ταινίες που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμ μα του Φεστιβάλ ελληνικές και ξένες, επιλέγονται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ο αριθμός των ελληνικών ταινιών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα του Φεστιβάλ δεν μπο ρεί να είναι μεγαλύτερος του 30% του συνόλου των προγραμμάτων αυτών. Στο έργο της επιλογής των ελληνικών ταινιών, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του υποβοηθείται από τετραμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή που αποτελείται από άτομα του επαγγελματικού αυ τού χώρου. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολογεί όλες οι ταινίες ντοκιμαντέρ που έχουν υποβάλει αίτηση για το επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, συμπεριλαμβα νομένων και αυτών που επιθυμούν να είναι υποψήφιες για τα Κρατικά Κινηματογραφικά Βραβεία Ποιότητας. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονί κης, μετά από πρόταση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. β) Στη Γνωμοδοτική Επιτροπή δεν επιτρέπεται να συμ μετέχει ως μέλος της οιοσδήποτε έχει σχέση με την παραγωγή των υποψηφίων ταινιών ή με συντελεστή της ταινίας. γ) Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Ντο κιμαντέρ Θεσσαλονίκης επιλέγει επίσης τις ελληνικές και ξένες ταινίες που θα συμμετέχουν στα υπόλοιπα τμήματα του Φεστιβάλ.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3837 δ) Ο χώρος και η σειρά προβολής όλων των ταινιών του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, σε οποιο δήποτε τμήμα, καθορίζονται από τον Καλλιτεχνικό Δι ευθυντή του. ε) Ο κάθε σκηνοθέτης μπορεί να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ με μία μόνο ταινία του, εκτός από εκείνους τους σκηνοθέτες στους οποίους το φεστιβάλ διοργα νώνει αφιέρωμα. Άρθρο 6 Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης Εικόνες του 21ου Αιώνα δεν είναι διαγωνιστικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ μετά από πρόταση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, δύνανται να απονέμονται οικονομικά ή τιμητικά βραβεία από χορηγούς (Βραβείο Κοινού), από Διεθνείς Οργανώσεις (FIPRESCI) ή άλλους φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Άρθρο 7 Αρμόδια για την επίλυση κάθε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του Κανονισμού και των κειμένων διατάξεων είναι η Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινημα τογράφου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 8 Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βαρύ νεται με τα έξοδα μεταφοράς και ασφαλίσεως των ταινιών, τόσο κατά την αποστολή, όσο και κατά την επιστροφή τους, καθώς και με τα έξοδα αποθηκεύσεως των ταινιών στην έδρα του. Το Φεστιβάλ Κινηματογρά φου Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη των ταινιών και του υπολοίπου κινηματογραφικού υλικού μέχρι της επιστροφής τους στο δικαιούχο παραγωγό. Άρθρο 9 1. Η συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλο νίκης προϋποθέτει αποδοχή του Κανονισμού αυτού. 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

12 3838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Γραφείο : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ Ταχ. Δ/νση : Mεσογείων 14-18 Αθήνα, 7-10-2010 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 14/12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 5647/139321 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΑΔΑ: Αθήνα, 11/ 06 / 2015 Αριθ. Πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΑΔΑ: Αθήνα, 11/ 06 / 2015 Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Αθήνα, 11/ 06 / 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3101 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 11-11-14 Α.Π :21758 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 11-11-14 Α.Π :21758 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56 Ταχ. Κωδ.: 14 41 Αθήνα Πληροφορίες: Δ.Ρακιτζή Αρ. Τηλεφώνου: 21 52

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-94Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑ: ΩΧ4Ν465ΦΘΗ-0ΛΡ Αθήνα, 06/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2436 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 Αριθμό Απόφασης: 722 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/8/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 16609 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015

Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015 Αθήνα, 28/09/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)- Τμήματα Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Πληροφορίες : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-Τ6Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-Τ6Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ" με κωδικό MIS 373685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ με κωδικό MIS 373685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 77ΞΙΛ-1ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 14:17:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακής Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ,στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της ΑΠΟΦΑΣΗ. αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως

Περιφερειακής Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ,στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της ΑΠΟΦΑΣΗ. αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6 τ. Β /8-1-2013 Α. Δ. Α.: ΒΕΦΝΗ-83Θ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6 τ. Β /8-1-2013 Α. Δ. Α.: ΒΕΦΝΗ-83Θ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας: Πληροφορίες: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα