ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 138 Οργάνωση υπηρεσιών Ελληνικής Αγροφυλακής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 5 παρ. 4 και 33 παρ. 3 του ν.3585/2007 «Προ στασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α 148). 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνη ση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α 98). 3. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι κών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονο μίας και Οικονομικών» (Β 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ όμοια (Β 204). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια τάγματος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού: α) Δαπάνη ύψους ,00 Ευρώ, περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος, και ,00 Ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόμενα έτη. β) Ενδεχόμενη δαπάνη από την άσκηση των επιμέρους αρμοδιοτήτων του τμήματος Δι εθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναφέρονται στη διεθνή συνεργασία της Ελληνικής Αγροφυλακής, τη διοργάνωση σεμιναρίων κ.λ.π. δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς διότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται κατά το τρέχον οικονομικό έτος από τις σχετικές πιστώσεις του εκτελού μενου Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ «ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ» και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ίδιο ως άνω Π/Υ εξόδων του αντίστοιχου έ 5. Την υπ αριθμ. 175/2007 Γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δη μόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών, αποφασίζουμε: ΤΜΗΜΑ Α Άρθρο 1 Συγκρότηση Ελληνικής Αγροφυλακής 1. Η Ελληνική Αγροφυλακή συγκροτείται από κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες. 2. Οι κεντρικές υπηρεσίες εδρεύουν στην πρωτεύουσα του Κράτους, ασκούν αρμοδιότητες σε όλη την επικράτεια και είναι το Αρχηγείο της Ελληνικής Αγροφυλακής και η Αγρονομική Ακαδημία. ΤΜΗΜΑ Β ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενική Διάρθρωση Άρθρο 2 Αποστολή 1. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αγροφυλακής είναι η ανώτα τη επιτελική υπηρεσία με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση όλων των υπηρεσιών. Επίσης, το Αρχηγείο επι κουρεί τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 2. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αγροφυλακής αποτελεί την προϊσταμένη αρχή των κεντρικών και περιφερειακών υπη ρεσιών που συγκροτούν την Ελληνική Αγροφυλακή. Το έργο του συνίσταται στην μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής της υπηρεσίας στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και προς το σκοπό αυτό προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει την δράση των υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (άρθρο 6 ν. 3585/2007). Άρθρο 3 Διάρθρωση υπηρεσιών Αρχηγείου (άρθρο 7 ν. 3585/2007) 1. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αγροφυλακής αποτελεί ενιαία αυτοτελή υπηρεσία και διαρθρώνεται στις εξής Διευθύν σεις: α) Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος, Αγροτικών Φυσικών Πόρων και Αγροτικής Ασφάλειας. β) Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων. 2. Η Διεύθυνση Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος Αγροτικών Φυσικών Πόρων και Αγροτικής Ασφάλειας χειρί ζεται τα θέματα προστασίας του αγροτικού περιβάλλοντος, διατήρησης των φυσικών πόρων, εξασφάλισης οικολογικής ισορροπίας και γενικής αστυνόμευσης και ασφάλειας των αγροτικών εκτάσεων της χώρας και προγραμματίζει, κα τευθύνει και ελέγχει το έργο των υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα εξής τμήματα: α) Τμήμα Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος, Βιώσι μης Ανάπτυξης και Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων. β) Τμήμα Ασφάλειας Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Εκ μετάλλευσης, γ) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Η Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέ σων χειρίζεται τα θέματα πρόσληψης, εκπαίδευσης, πειθαρ χίας και γενικά υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού,

2 3798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) οργάνωσης, λειτουργίας και στέγασης των υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής, κατάρτισης, ερμηνείας και πα ρακολούθησης της νομοθεσίας, άσκησης των δημοσίων σχέσεων, προϋπολογισμού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, τα οικονομικά και ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Η Διεύθυνση αυτή διαρθρώ νεται στα εξής τμήματα: α) Τμήμα Διοικητικού. β) Τμήμα Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Μέσων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Διεύθυνση Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος, Αγροτικών Φυσικών Πόρων και Αγροτικής Ασφάλειας Άρθρο 4 Τμήμα Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος, Βιώσι μης Ανάπτυξης και Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων Οι αρμοδιότητες του τμήματος Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ποιότητας Αγρο τικών Προϊόντων είναι οι ακόλουθες: α) Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων αστυνόμευσης σχετικών με την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωσή του, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που εγγυάται την ορθολογική βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, καθώς και τη χρη σιμοποίηση στην αγροτική παραγωγή μεθόδων και υλικών και γενικά κανόνων παραγωγής αγροτικών προϊόντων που να εξασφαλίζουν την ποιότητα αυτών. β) Η συνεργασία με τους καθ ύλην αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση θεμάτων της προηγουμένης περίπτωσης. γ) Η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων αστυνόμευσης επί θεμάτων της περίπτωσης Α και η μέ ριμνα για την αξιοποίησή δ) Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα θέματα της περίπτωσης Α. ε) Η προετοιμασία έκδοσης αγρονομικών διατάξεων, επί θεμάτων αρμοδιότητάς του. στ) Η μελέτη και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα θέματα αρμοδιότητάς του, η συναγωγή συμπερασμάτων και η μέριμνα για την αξιοποίησή ζ) Η μελέτη μεθόδων αγρονομικής τακτικής και πρακτι κής. Άρθρο 5 Τμήμα Ασφάλειας Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης Οι αρμοδιότητες του τμήματος Ασφάλειας Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης είναι οι ακόλουθες: α) Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων αστυνόμευσης σχετικών με την ασφάλεια της γεωργικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. β) Η συνεργασία με τους καθύλην αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση θεμάτων της προηγουμένης περίπτωσης. γ) Η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων αστυνόμευσης επί θεμάτων της περίπτωσης Α και η μέ ριμνα για την αξιοποίησή δ) Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα θέματα της περίπτωσης Α. ε) Η προετοιμασία έκδοσης αγρονομικών διατάξεων επί θεμάτων αρμοδιότητάς του. στ) Η μελέτη και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα θέματα αρμοδιότητάς του, η συναγωγή συμπερασμάτων και η μέριμνα για την αξιοποίησή Άρθρο 6 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι αρμοδιότητες του τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι ακόλουθες: α) Η παρακολούθηση της νομοθεσίας, των κανονισμών, οδηγιών και λοιπών πράξεων που εκδίδουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αξιοποίηση των διαλαμβανομέ νων σ αυτά θεμάτων αρμοδιότητας της Ελληνικής Αγρο φυλακής, καθώς και η παρακολούθηση των μεταβολών της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αγρονο μικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. β) Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου, για τη συμμετοχή και εκπροσώ πηση της Ελληνικής Αγροφυλακής σε συνόδους οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη μελέτη των σχετικών πορι σμάτων και την εισήγηση για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αγροφυλακής. γ) Η μέριμνα για τη διοργάνωση σεμιναρίων, συγχρηματο δοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των κοινών δράσεων αρμοδιότητος της Ελληνικής Αγροφυλα κής, καθώς και για τη διοργάνωση διεθνών συναντήσεων. δ) Η ανάπτυξη και διατήρηση της συνεργασίας της Ελ ληνικής Αγροφυλακής με τις αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών. ε) Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων μεταξύ της Ελληνικής Αγροφυλακής και ξένων αντίστοιχων υπηρεσιών. στ) Η παρακολούθηση και μελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας ξένων αντίστοιχων υπηρεσιών και η αξιοποίηση των θετικών στοιχείων ζ) Η μέριμνα για τη συμμετοχή σε διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια με περιεχόμενο αγρονομικού και περιβαλλο ντικού ενδιαφέροντος, καθώς και η παρακολούθηση των αποφάσεων και πορισμάτων αυτών. η) Η μέριμνα για την πραγματοποίηση αποστολών των υπηρεσιακών παραγόντων στο εξωτερικό στο πλαίσιο συμ μετοχής οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διασκέψεων και διμερών πολυμερών συμφωνιών επί θεμάτων αγρο νομικού ενδιαφέροντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων Άρθρο 7 Τμήμα Διοικητικού 1. Οι αρμοδιότητες του τμήματος Διοικητικού είναι οι ακόλουθες: α) Ο χειρισμός θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, με τακινήσεων και αποσπάσεων του προσωπικού. β) Ο χειρισμός των θεμάτων κρίσεων και επανακρίσεων του προσωπικού για τη βαθμολογική προαγωγή ή μισθο λογική εξέλιξη ή για άλλη υπηρεσιακή μεταβολή του. γ) Η μέριμνα για την έκδοση διοικητικών πράξεων, που αφορούν προαγωγές, αποστρατείες, παραιτήσεις, αποκα ταστάσεις και μετατάξεις του προσωπικού. δ) Η γραμματειακή υποστήριξη των συμβουλίων κρίσεων του προσωπικού, καθώς και του συμβουλίου Διαχείρισης Κρίσεων και Επιτελικού Σχεδιασμού που προβλέπεται στο άρθρο 8 του ν.3585/2007. ε) Η κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση των υπηρεσιακών φακέλων του προσωπικού, η συγκέντρωση των εκθέσεων

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3799 αξιολόγησης του προσωπικού και ο έλεγχος της πληρό τητάς στ) Η κατάρτιση της επετηρίδας του προσωπικού και η συνεχής ενημέρωσή της. ζ) Ο χειρισμός θεμάτων απονομής ηθικών και υλικών αμοιβών του προσωπικού. η) Ο χειρισμός θεμάτων αδειών απουσίας του προσω πικού. θ) Ο χειρισμός των πειθαρχικών υποθέσεων του προ σωπικού. ι) Η παρακολούθηση ποινικών και αστικών δικών κατά προσωπικού για αδικήματα που αυτό διέπραξε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και η φροντίδα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων. ια) Η μελέτη των προαναφερομένων θεμάτων αρμοδιό τητάς του και η προετοιμασία των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων και νομοθετικών πράξεων. 2. Το τμήμα αυτό επίσης είναι αρμόδιο για: α) Τη διακίνηση της αλληλογραφίας. β) Την παρακολούθηση των θεμάτων του προσωπικού που υπηρετεί στο Αρχηγείο Ελληνικής Αγροφυλακής, κα θώς και του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής που είναι αποσπασμένο σε υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσι ας Τάξης ή άλλους φορείς. γ) Την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας του οικήματος του Αρχηγείου και των λοιπών σχεδίων πολιτι κής κινητοποίησης, καθώς και τη φρούρηση και ασφάλεια του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του Αρχηγείου. δ) Τη μέριμνα για την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήματος του Αρχηγείου. ε) Τη μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών μέσων του Αρχηγείου. στ) Την οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των οχη μάτων. ζ) Το χειρισμό των θεμάτων των δημοσίων σχέσεων της Ελληνικής Αγροφυλακής με άλλες υπηρεσίες και φορείς. Άρθρο 8 Τμήμα Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Μέσων Οι αρμοδιότητες του τμήματος Οικονομικών και Υλικο τεχνικών Μέσων είναι οι ακόλουθες: α) Η κατάρτιση του σχεδίου του τακτικού προϋπολογι σμού εξόδων του ειδικού φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ», η παρακολούθηση των επιμέρους πιστώσεων του εγκριθέ ντος ιδίου προϋπολογισμού και η εκτέλεσή του. β) Η μέριμνα για την έκδοση των εντολών κύριου δια τάκτη και η μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες. γ) Η μέριμνα για τον ορισμό των δημοσίων υπολόγων αρμοδιότητάς του. δ) Η κατανομή, ανακατανομή και ο έλεγχος κίνησης της πάγιας προκαταβολής. ε) Η έγκριση πραγματοποίησης δαπανών των υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής και η διενέργεια διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, αναφορικά με όσες δαπάνες καθορίζεται να πληρώνονται χωρίς τη χρήση της πάγιας προκαταβολής. στ) Η μέριμνα για τη σύνταξη των εκθέσεων κάλυψης δαπανών που προκαλούνται από την έκδοση νόμων και κανονιστικών πράξεων. ζ) Η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητι κών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητάς του. η) Η φροντίδα για την προστασία των έννομων συμφερό ντων του ελληνικού δημοσίου, λόγω ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται οχήματα της Ελληνικής Αγροφυλακής. θ) Η μέριμνα για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών συμβιβασμού και την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για οφειλές. ι) Η μέριμνα για την κατάρτιση και την έγκριση του προ γράμματος προμηθειών της Ελληνικής Αγροφυλακής και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του. ια) Η μέριμνα για την εκτέλεση του προγράμματος προ μηθειών που ανατίθεται στην Ελληνική Αγροφυλακή. ιβ) Η μέριμνα για την εκπροσώπηση της Ελληνικής Αγρο φυλακής στις επιτροπές προμηθειών και παραλαβής υλι κών. ιγ) Η συγκέντρωση πληροφοριών για τη φερεγγυότητα των προμηθευτών και την ποιότητα και τις τιμές των ει δών. ιδ) Η μέριμνα για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπη ρεσιών για τις οποίες απαιτείται η διενέργεια τακτικού διαγωνισμού ή η διαδικασία διαπραγμάτευσης. ιε) Η μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών της Ελλη νικής Αγροφυλακής και ο χειρισμός των δαπανών του τα κτικού προϋπολογισμού για την αγορά, μίσθωση, επισκευή και συντήρηση κτιρίων. ιστ) Η μέριμνα για την επισκευή, συντήρηση και κίνηση των οχημάτων της Ελληνικής Αγροφυλακής και η έγκριση των σχετικών πιστώσεων για το σκοπό αυτό. ιζ) Ο προσδιορισμός των αναγκών του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής σε ατομικά εφόδια και είδη εξάρ τυσης και η κατανομή αυτών. ιη) Η λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως υλι κών και μέσων. ιθ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τις αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του προσωπικού. κ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν συνταξιοδο τικές υποθέσεις του προσωπικού. κα) Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και της λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων του ανωτέρω προσωπικού. κβ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τις απο ζημιώσεις του διδακτικού προσωπικού των Σχολών της Αγρονομικής Ακαδημίας. κγ) Η μέριμνα για την αναζήτηση πιστώσεων διαμέσου προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς χρηματοδό τηση έργων προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και μελετών της Ελληνικής Αγροφυλακής, εκπαίδευσης και επιμόρφω σης του προσωπικού της και συναφών προς την αποστολή της δράσεων. κδ) Ο προσδιορισμός των αναγκών της Ελληνικής Αγρο φυλακής σε ασύρματο και ενσύρματο τηλεπικοινωνιακό υλικό και μέσα, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία του δικτύου αυτού. κε) Η κατανομή και ανακατανομή των μέσων ασύρματης και ενσύρματης επικοινωνίας και των λοιπών τεχνικών μέ σων και η παρακολούθηση των μεταβολών των τηλεφω νικών και τηλετυπικών συνδέσεων και του λογαριασμού κστ) Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία συ νεργείων τηλεπικοινωνιών και τη σύνταξη του κανονισμού εργασίας κζ) Η μέριμνα για την έγκριση της κυκλοφορίας των με ταφορικών μέσων, την ασφάλισή τους και τον καθορισμό μέτρων ασφάλειας και χώρων στάθμευσης και φύλαξής κη) Η μέριμνα για το χαρακτηρισμό των μεταφορικών μέσων ως ακαταλλήλων και την παράδοσή τους στους αρμόδιους κρατικούς φορείς. κθ) Η σύνταξη προδιαγραφών και η αξιολόγηση προσφο ρών για την προμήθεια των τηλεπικοινωνιακών και τεχνικών μέσων και των γενικών εφοδίων των υπηρεσιών. λ) Η κατανομή των μεταφορικών μέσων και του εξοπλι σμού τους στις υπηρεσίες.

4 3800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) λα) Ο καθορισμός κλίμακας κατανάλωσης καυσίμων, λι παντικών και ανταλλακτικών. λβ) Η μέριμνα για τον εφοδιασμό του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής με υπηρεσιακές άδειες οδηγού και άδειες εκγυμναστή οδηγών. λγ) Η μέριμνα για την προμήθεια και διάθεση συμβατικών πινακίδων των οχημάτων και ο καθορισμός των οργάνων και υπηρεσιών που δικαιούνται χρήσεως αυτών. λδ) Ο καθορισμός του χρωματισμού και των ενδείξεων που φέρουν τα υπηρεσιακά μεταφορικά μέσα και ή μέριμνα για το χρωματισμό και αναχρωματισμό αυτών. λε) Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία συνερ γείων μεταφορικών μέσων και η σύνταξη του κανονισμού εργασίας λστ) Ο προσδιορισμός των αναγκών της Ελληνικής Αγρο φυλακής σε οπλισμό, η σύνταξη προδιαγραφών και η αξι ολόγηση προσφορών για την προμήθειά λζ) Η εκπόνηση οδηγιών για τη χρήση και συντήρηση των ειδών οπλισμού. λη) Ο προσδιορισμός των στεγαστικών αναγκών και η μέριμνα για την κατασκευή και συντήρηση των κτιρίων της Ελληνικής Αγροφυλακής. λθ) Η μελέτη και επίβλεψη των κτιριολογικών προγραμ μάτων της Ελληνικής Αγροφυλακής. μ) Η φροντίδα για την αγορά οικοπέδων και κτιρίων, για την έκδοση οικοδομικών αδειών, για την ένταξη των κτιριακών έργων στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το διορισμό υπολόγων διαχειριστών. μα) Η μέριμνα για την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών και κρατικών παραχωρήσεων ακινήτων. μβ) Η τεχνική υποστήριξη και η παρακολούθηση της απόδοσης των υπολογιστικών συστημάτων και του δικτυ ακού εξοπλισμού, καθώς επίσης η μέριμνα για τη βελτίωσή μγ) Η διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών τηλεπληρο φορικής, η συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου της Ελλη νικής Αγροφυλακής. μδ) Η μέριμνα για τον προσδιορισμό των αναγκών της Ελληνικής Αγροφυλακής σε εξοπλισμό πληροφορικής. Άρθρο 9 Αγρονομική Ακαδημία Η Αγρονομική Ακαδημία έχει ως αποστολή την εκπαί δευση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του αγρονομικού προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής. 1. Η Αγρονομική Ακαδημία διαρθρώνεται στις ακόλουθες Σχολές: α) Σχολή Αγροφυλάκων. β) Σχολή Μετεκπαίδευσης Επιμόρφωσης. 2. Επίσης, η Αγρονομική Ακαδημία διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Διοικητικού. β) Τμήμα Εκπαιδευτικών Μελετών. 3. Οι αρμοδιότητες του τμήματος Διοικητικού είναι οι ακόλουθες: α) Η μέριμνα για την εκπαίδευση των δοκίμων Αγροφυ λάκων και Αγρονόμων και η εκπόνηση διαταγών για την εύρυθμη λειτουργία και το συντονισμό των δραστηριοτή των των σχολών. β) Ο χειρισμός των θεμάτων αλληλογραφίας του επιτε λείου της Αγρονομικής Ακαδημίας. γ) Ο εφοδιασμός με όλα τα απαραίτητα εκπαιδευτικά μέσα, μηχανήματα και υλικά και η μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή 4. Οι αρμοδιότητες του τμήματος Εκπαιδευτικών Μελετών είναι οι ακόλουθες: α) Η εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαί δευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού. β) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των προγράμματος εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επι μόρφωσης από τις Σχολές. γ) Η γνωμάτευση επί προτάσεων των σχολών που αφο ρούν το διορισμό διδακτικού προσωπικού και την επιλογή συγγραμμάτων και εκπαιδευτικών βοηθημάτων. δ) Η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με αντίστοιχες ακαδημίες και σχολές ξένων κρατών και η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς εκπαίδευσης της χώρας μας σε θέματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων. ε) Η παρακολούθηση των αναγκών των σχολών σε μέσα, αίθουσες και λοιπούς χώρους εκπαίδευσης και η αποστολή σχετικών προτάσεων στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αγρο φυλακής. στ) Η μελέτη βελτίωσης των προγραμμάτων. ΤΜΗΜΑ Γ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 10 Διάρθρωση έδρα τοπική αρμοδιότητα 1. Περιφερειακές υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο Αγροφυλακής είναι: α) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή. β) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. γ) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Δυτικής Μα κεδονίας, με έδρα την Κοζάνη. δ) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα. ε) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα. στ) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Ιονίων Νή σων, με έδρα την Κέρκυρα. ζ) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Δυτικής Ελ λάδος, με έδρα την Πάτρα. η) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Στερεάς Ελ λάδος, με έδρα τη Λαμία. θ) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Πελοποννή σου, με έδρα την Τρίπολη. ι) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Βορείου Αι γαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη. ια) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Νοτίου Αι γαίου, με έδρα την Ερμούπολη. ιβ) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο. ιγ. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Αττικής, με έδρα την Αθήνα. 3. Οι Διευθύνσεις Αγροφυλακής Περιφέρειας έχουν ως αποστολή, μέσα στα όρια της τοπικής τους δικαιοδοσίας, την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 3585/ Η τοπική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφέρειας καθορίζεται ως εξής: α) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δρά μας. β) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Ημαθίας, Πέλλης και Πιερίας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3801 γ) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Δυτικής Μακε δονίας έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Κοζάνης, Καστοριάς, Φλωρίνης και Γρεβενών. δ) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Ηπείρου έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Ιωαννίνων, Θεσπρω τίας, Πρεβέζης και Άρτης. ε) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Λαρίσης, Καρ δίτσης, Τρικάλων και Μαγνησίας. στ) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Ιονίων Νή σων έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Κερκύρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. ζ) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Δυτικής Ελ λάδος έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. η) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Στερεάς Ελλά δος έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Φθιώτιδος, Ευρυτανίας, Φωκίδος, Βοιωτίας και Ευβοίας. θ) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Πελοποννή σου έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Αρκαδίας, Κορινθίας, Αργολίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας. ι) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Βορείου Αι γαίου έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Λέσβου, Χίου και Σάμου. ια) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί ου έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. ιβ) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Κρήτης έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων. ιγ) Η Διεύθυνση Αγροφυλακής περιφέρειας Αττικής έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη του νομού Αττικής. 4. Οι Διευθύνσεις Αγροφυλακής Περιφέρειας είναι μεταξύ τους ισότιμες. Ισότιμες είναι μεταξύ τους και οι υφιστάμε νες αυτών υπηρεσίες του ιδίου διοικητικού επιπέδου. Άρθρο 11 Συγκρότηση και αρμοδιότητες Διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφέρειας 1. Κάθε Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας συγκρο τείται από το Επιτελείο και τα αγρονομικά τμήματα των νομών της περιφερείας της. 2. Το επιτελείο της Διεύθυνσης Αγροφυλακής Περιφέ ρειας διαρθρώνεται στα εξής Γραφεία: α) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης. β) Γραφείο Αγρονομικής Αστυνόμευσης. 3. Το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης έχει τις ακόλου θες αρμοδιότητες: α) Τον χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού της Δι εύθυνσης και των υφισταμένων της υπηρεσιών. β) Τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων. γ) Τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Επιτελείου. δ) Την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας του οικήματος της Διεύθυνσης και των σχεδίων Πολιτικής Κινητοποίησης. ε) Τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοι πών τηλεπικοινωνιακών μέσων, καθώς και την εποπτεία της κίνησης των οχημάτων. στ) Τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχα νήματα και υλικά και τη μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή ζ) Την προμήθεια και διανομή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό της Διεύθυνσης. 4. Το Γραφείο Αγρονομικής Αστυνόμευσης έχει τις ακό λουθες αρμοδιότητες: α) Την παροχή οδηγιών στις υφιστάμενες υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αναφέρεται στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς β) Η καθοδήγηση των υφισταμένων υπηρεσιών τους προς τη δίωξη των αγροτικών αδικημάτων και η ανάθεση άσκη σης καθηκόντων Δημοσίου Κατηγόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.3585/2007. γ) Την εκπόνηση σχεδίων επιχειρήσεων των δυνάμεων της Διεύθυνσης, καθώς και το συντονισμό και την καθο δήγηση των επιχειρήσεων αυτών. Άρθρο 12 Σύσταση Διάρθρωση Αρμοδιότητες αγρονομικών τμημάτων 1. Στην έδρα κάθε νομού συνιστάται αγρονομικό τμήμα, με εξαίρεση τους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐ ας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λαρίσης, Αιτωλοακαρνανίας και Έβρου στους οποίους συνιστώνται αγρονομικά τμήματα ως ακολούθως: α) Νομός Αττικής: (1) Αγρονομικό τμήμα Δυτικής Αττικής, με έδρα το δήμο Ελευσίνας. (2) Αγρονομικό τμήμα Νοτιοανατολικής Αττικής, με έδρα το δήμο Κορωπίου. (3) Αγρονομικό τμήμα Βορειοανατολικής Αττικής, με έδρα το δήμο Μαραθώνα. (4) Αγρονομικό τμήμα Αργοσαρωνικού, με έδρα το δήμο Αίγινας. β) Νομός Θεσσαλονίκης: (1) Αγρονομικό τμήμα Δυτικής Θεσσαλονίκης, με έδρα το δήμο Πολίχνης. (2) Αγρονομικό τμήμα Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με έδρα το δήμο Απολλωνίας. γ) Νομός Αχαΐας: (1) Αγρονομικό τμήμα Δύμης, με έδρα τον ομώνυμο (2) Αγρονομικό τμήμα Αιγίου, με έδρα τον ομώνυμο δ) Νομός Ηρακλείου: (1) Αγρονομικό τμήμα Ηρακλείου, με έδρα τον ομώνυμο (2) Αγρονομικό τμήμα Μεσσαράς, με έδρα το δήμο Μοι ρών. ε) Νομός Ιωαννίνων: (1) Αγρονομικό τμήμα Ιωαννίνων, με έδρα τον ομώνυμο (2) Αγρονομικό τμήμα Κόνιτσας, με έδρα τον ομώνυμο στ) Νομός Λαρίσης: (1) Αγρονομικό τμήμα Λάρισας, με έδρα τον ομώνυμο (2) Αγρονομικό τμήμα Ελασσόνας, με έδρα τον ομώνυμο ζ) Νομός Αιτωλοακαρνανίας: (1) Αγρονομικό τμήμα Μεσολογγίου, με έδρα το δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου. (2) Αγρονομικό τμήμα Αγρινίου, με έδρα τον ομώνυμο η) Νομός Έβρου: (1) Αγρονομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης, με έδρα τον ομώνυμο (2) Αγρονομικό τμήμα Διδυμοτείχου, με έδρα τον ομώ νυμο 2. Τα αγρονομικά τμήματα των προηγουμένων παραγρά φων διαρθρώνονται ως εξής: α) Στο Γραφείο Αγρονομικής Αστυνόμευσης, το οποίο ασκεί το σύνολο των αγρονομικών αρμοδιοτήτων του άρ θρου 3 παρ. 1 περιπτ. Α και Β, 2, 3 και 4 του ν. 3585/2007, στην περιοχή δικαιοδοσίας του τμήματος.

6 3802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β) Στο Γραφείο Γραμματείας το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρη ματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυ πηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως. ΤΜΗΜΑ Δ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Όργανα Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής Άρθρο 13 Αρχηγός Ελληνικής Αγροφυλακής Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αγροφυλακής ασκεί τη διοί κηση της υπηρεσίας και ιδίως: α) Προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής για την εκπλήρωση της αποστολής β) Αποφασίζει για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη στε λέχωση και τον εξοπλισμό των υπηρεσιών και καθορίζει μεθόδους και διαδικασίες δράσης γ) Ελέγχει το προσωπικό και ασκεί την πειθαρχική εξου σία. δ) Κατανέμει με απόφασή του τις οργανικές θέσεις όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων του προσωπικού της Ελ ληνικής Αγροφυλακής στις υπηρεσίες. ε) Τοποθετεί τους Αγρονομικούς Διευθυντές, Αγρονομι κούς Υποδιευθυντές, Αγρονόμους, Αρχιφύλακες και Αγρο φύλακες στις Διευθύνσεις Αγροφυλακής Περιφέρειας. στ) Εκδίδει αγρονομικές διατάξεις, σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του ν.3585/2007. ζ) Εκδίδει κανονιστικές διαταγές με τις οποίες παρέ χονται πάγιες οδηγίες ή καθορίζονται διαδικασίες για το χειρισμό των υπηρεσιακών θεμάτων, με βάση τις υφιστά μενες διατάξεις. η) Συγκαλεί το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων και Επι τελικού Σχεδιασμού για τα θέματα που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3585/2007. θ) Γνωμοδοτεί επί των εκθέσεων αξιολόγησης που συ ντάσσει ο βοηθός αρχηγού Ελληνικής Αγροφυλακής. ι) Αλληλογραφεί απευθείας με όλες τις Αρχές του Κρά Αρθρο 14 Βοηθός Αρχηγού Ελληνικής Αγροφυλακής 1. Ο βοηθός αρχηγού Ελληνικής Αγροφυλακής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Αναπληρώνει τον Αρχηγό σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. β) Γνωματεύει επί των εισηγήσεων και προτάσεων που υποβάλλονται στον Αρχηγό. γ) Συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμέ νων των διευθύνσεων του Αρχηγείου και τις Αγρονομικής Ακαδημίας. 2. Επιπλέον, εκτελεί και κάθε άλλο καθήκον που ανα τίθεται σ αυτόν με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής. Άρθρο 15 Προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής 1. Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αγροφυλακής φέρουν το βαθμό του Αγρονομι κού Διευθυντή και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν τη δράση των τμημάτων της Διεύθυνσής τους για την εκπλήρωση της αποστολής της. β) Σχεδιάζουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Διεύ θυνσης και της στρατηγικής της υπηρεσίας, την τακτική της δράσης των τμημάτων της Διεύθυνσής τους και πα ρακολουθούν την εφαρμογή της. γ) Προβλέπουν ή διαπιστώνουν τις ανάγκες και τα προ βλήματα που αφορούν την ειδικότερη αποστολή των τμη μάτων της Διεύθυνσής τους και μεριμνούν για την αντι μετώπισή δ) Μεριμνούν για την εξασφάλιση και κατάλληλη διάταξη όλων των μέσων που απαιτούνται για την επίτευξη της αποστολής της Διεύθυνσής ε) Εισηγούνται τα σχέδια και προγράμματα δραστηριο τήτων των τμημάτων της Διεύθυνσής στ) Αξιολογούν τα αποτελέσματα της δράσης των τμη μάτων της Διεύθυνσής τους ως προς τη λειτουργία των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων και εισηγού νται τις απαραίτητες διορθώσεις και προσαρμογές. ζ) Διατάσσουν την ενέργεια ερευνών, μελετών και λοιπών εργασιών για θέματα μείζονος σπουδαιότητας, ορίζοντες και τις αντίστοιχες επιτροπές διεξαγωγής αυτών, όπου κατά την κρίση τους απαιτείται. η) Κατανέμουν το προσωπικό της Διεύθυνσής τους στα επιμέρους τμήματα. θ) Συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των Τμηματαρ χών των Διευθύνσεων. 2. Επιπλέον, εκτελούν και κάθε άλλο καθήκον που τους ανατίθεται με διαταγή των προϊσταμένων Άρθρο 16 Τμηματάρχες τμημάτων Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής 1. Οι τμηματάρχες των τμημάτων Διευθύνσεων του Αρ χηγείου της Ελληνικής Αγροφυλακής φέρουν το βαθμό του Αγρονομικού Υποδιευθυντή ή Αγρονόμου και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Διευθύνουν την εκτέλεση των εργασιών του τμήματός τους και προγραμματίζουν, οργανώνουν και ελέγχουν τις εργασίες του προσωπικού β) Εισηγούνται και προκαλούν τις αποφάσεις των προϊ σταμένων τους σε θέματα της αρμοδιότητάς γ) Μεριμνούν για την αρτιότερη κατάρτιση και καλύτερη απόδοση του προσωπικού του τμήματός δ) Διατάσσουν και συντονίζουν υπηρεσιακές συνεργασίες, καθώς και την ενέργεια ερευνών, μελετών και εργασιών ορίζοντες επιτροπές διεξαγωγής αυτών, όπου κατά την κρίση τους απαιτείται. ε) Κατανέμουν τις εργασίες του τμήματος στο προσω πικό, εποπτεύουν, ελέγχουν και αξιολογούν αυτό και κατα λογίζουν ευθύνες για εσφαλμένες ενέργειες, παραλείψεις και παραπτώματα. στ) Συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας του προσωπικού του τμήματός 2. Επιπλέον, εκτελούν και κάθε άλλο καθήκον που τους ανατίθεται με διαταγή των προϊσταμένων Άρθρο 17 Υπασπιστής Αρχηγού και Βοηθού Αρχηγού 1. Στον αρχηγό της Ελληνικής Αγροφυλακής και στο βοηθό του τοποθετείται αγρονομικό προσωπικό, ως υπα σπιστές. 2. Ως υπασπιστής του αρχηγού τοποθετείται αγρονομι κό προσωπικό με βαθμό μέχρι και Αγρονόμου και έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α) Παραλαμβάνει την προοριζόμενη για τον αρχηγό υπη ρεσιακή και προσωπική αλληλογραφία.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3803 β) Κανονίζει τις ενώπιον του αρχηγού παρουσιάσεις και επισκέψεις. γ) Τηρεί ενήμερο τον αρχηγό για τις γενόμενες προ σκλήσεις, για τις οφειλόμενες επισκέψεις, παρουσιάσεις και παραστάσεις αυτού. δ) Εξασφαλίζει την τηλεφωνική επικοινωνία του αρχηγού με τις διάφορες αρχές, υπηρεσίες και ιδιώτες. ε) Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται από τον αρχηγό. 3. Ως υπασπιστής του βοηθού του αρχηγού της Ελληνι κής Αγροφυλακής τοποθετείται αγρονομικό προσωπικό με βαθμό μέχρι και Αρχιφύλακα και έχει καθήκοντα αντίστοιχα με εκείνα του υπασπιστή του αρχηγού. 4. Οι υπασπιστές του αρχηγού και του βοηθού του αρ χηγού υπάγονται διοικητικά στο τμήμα Διοικητικού της Διεύθυνσης Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Όργανα περιφερειακών υπηρεσιών Άρθρο 18 Διευθυντές Διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφερειών Οι διευθυντές των Διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφε ρειών φέρουν το βαθμό του Αγρονομικού Διευθυντή ή Αγρονομικού Υποδιευθυντή και έχουν τις ακόλουθες αρ μοδιότητες: α) Διευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο των υπηρεσιών δικαιοδοσίας β) Παρέχουν κατευθύνσεις στις υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους για την εφαρμογή των προγραμμάτων δράσης και θέτουν επιμέρους στόχους για την υλοποίησή γ) Παρακολουθούν την εφαρμογή από τις ως άνω υπη ρεσίες των μέτρων, μεθόδων και διαδικασιών που προβλέ πονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές της υπηρεσίας, για την εκπλήρωση της αποστολής δ) Αξιολογούν τα αποτελέσματα της δράσης των ως άνω υπηρεσιών, ως προς τη λειτουργία των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων και εισηγούνται τις απαραίτητες διορθώσεις και προσαρμογές. ε) Τοποθετούν το προσωπικό της Διεύθυνσής τους στις επιμέρους υπηρεσίες αυτής. στ) Παρακολουθούν τη πορεία της παραβατικότητας στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους και τη γενικότερη κα τάσταση από πλευράς αστυνομίας αγροτικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος και λαμβάνουν ή προ τείνουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή ζ) Αναλαμβάνουν προσωπικά, τη διεύθυνση επιχειρήσεων όταν διαταχθούν σχετικά ή όταν παρίσταται ανάγκη να συντονισθούν οι ενέργειες των υπηρεσιών δικαιοδοσίας η) Ενεργούν προσωπικά ή δια των υποδιευθυντών τακτι κή και έκτακτη επιθεώρηση των αγρονομικών τμημάτων δικαιοδοσίας τους, κάθε τρίμηνο. θ) Μεριμνούν να μορφώνουν ασφαλή γνώμη για την επαγ γελματική επάρκεια, τα προσόντα ή τις αδυναμίες, την ικα νότητα ως προς την άσκηση της διοίκησης, την ενημέρωση στα υπηρεσιακά θέματα και τη γενικότερη συμπεριφορά όλου του προσωπικού υπηρεσιών της δικαιοδοσίας τους και ιδιαίτερα των διοικούντων, ώστε να είναι σε θέση, σε κάθε περίπτωση να αποφαίνονται για την επάρκεια και καταλληλότητά τους για διάφορες υπηρεσίες, εργασίες και αποστολές. ι) Συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των υποδιευθυ ντών της υπηρεσίας τους και γνωματεύουν σ εκείνες που συντάσσουν οι τελευταίοι. ια) Συνεργάζονται μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, με τις δικαστικές, αστυνομικές, δημόσιες και δημο τικές αρχές. ιβ) Εκτελούν κάθε άλλο καθήκον που ανατίθεται σ αυτούς με διαταγή των προϊσταμένων Άρθρο 19 Υποδιευθυντές Διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφερειών Οι υποδιευθυντές Διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφερει ών φέρουν το βαθμό του Αγρονομικού Διευθυντή ή Αγρονο μικού Υποδιευθυντή ή Αγρονόμου και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Είναι άμεσοι βοηθοί του διευθυντή και εκτελούν τα κα θήκοντά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κα νονισμούς και ανάλογα με τις διαταγές και οδηγίες του. β) Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και ανάλογα με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, διατυπώνουν τη γνώμη τους στις εισηγή σεις των αρμοδίων Γραφείων. γ) Ενεργούν τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις στα αγρο νομικά τμήματα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις διαταγές του διευθυντή. δ) Συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας των διοικητών των αγρονομικών τμημάτων και γνωματεύουν σ εκείνες που συντάσσουν οι τελευταίοι. ε) Εκτελούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ αυτούς από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές των προϊσταμένων Άρθρο 20 Διοικητές αγρονομικών τμημάτων Οι διοικητές των αγρονομικών τμημάτων φέρουν το βαθ μό του Αγρονομικού Υποδιευθυντή ή Αγρονόμου και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Διευθύνουν και ελέγχουν άμεσα την υπηρεσία του τμήματος, ευθυνόμενοι προσωπικά για την κανονική και αποτελεσματική διεξαγωγή της. β) Χρησιμοποιούν το προσωπικό ανάλογα με τις ιδιαί τερες ικανότητες και γνώσεις του και το καθοδηγούν για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του. γ) Φροντίζουν για την ορθολογική, δίκαιη και αντικειμενι κή κατανομή της υπηρεσίας μεταξύ του προσωπικού. δ) Μεριμνούν για την κανονική εμφάνιση και παράσταση των υφισταμένων ε) Αξιολογούν το προσωπικό και ασκούν την πειθαρχική δικαιοδοσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. στ) Συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των υποδι οικητών του τμήματος και γνωματεύουν σ εκείνες που συντάσσουν οι τελευταίοι. ζ) Ελέγχουν ώστε να εφαρμόζεται με ακρίβεια οι διατά ξεις που αφορούν τον οπλισμό του προσωπικού. η) Επιμελούνται για την καθαριότητα και την καλή εμφά νιση του οικήματος της υπηρεσίας τους και προκαλούν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων συντήρησής θ) Προκαλούν τις ενέργειες των προϊσταμένων τους για τον εφοδιασμό της υπηρεσίας τους με τον αναγκαίο υλι κοτεχνικό εξοπλισμό. ι) Αναφέρουν καθημερινά στον άμεσο προϊστάμενό τους για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή ια) Συνεργάζονται αρμονικά με τις αρμόδιες κατά πε ρίπτωση διοικητικές, δικαστικές και αστυνομικές αρχές για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής ιβ) Χρησιμοποιούν ορθολογικά το προσωπικό και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή ιγ) Αναλαμβάνουν προσωπικά το χειρισμό σοβαρών υπο θέσεων αρμοδιότητας της υπηρεσίας τους, εφόσον κρίνουν τούτο σκόπιμο ή διαταχθούν σχετικά.

8 3804 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ιδ) Επιπλέον, ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές των προϊσταμένων Άρθρο 21 Υποδιοικητές αγρονομικών τμημάτων Οι υποδιοικητές των Αγρονομικών τμημάτων φέρουν το βαθμό του Αγρονόμου και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιό τητες: α) Είναι άμεσοι βοηθοί των διοικητών και αναπληρώνουν αυτούς σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. β) Επιβλέπουν τη διεξαγωγή των εργασιών και συντο νίζουν τη δράση στους τομείς ευθύνης που τους ανατί θενται. γ) Ενημερώνονται για τα προβλήματα των τομέων ευθύ νης τους, αξιολογούν αυτά και συμμετέχουν στο σχεδιασμό διάταξης της υπηρεσίας, για την αντιμετώπισή δ) Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και προσυπογράφουν όλα τα έγγραφα τα οποία υπογράφει ο διοικητής, ανάλογα με τους τομείς ευθύνης ε) Συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού του τμήματος. στ) Εκτελούν κάθε άλλο καθήκον που ανατίθεται σ αυ τούς με διαταγή των προϊσταμένων Άρθρο 22 Αναπλήρωση Διοικούντων Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας οι διοικούντες τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αγροφυλακής αναπληρώνονται ως εξής: α) Τον Αρχηγό αναπληρώνει ο βοηθός Αρχηγού (άρθρο 14 παρ. 1α του παρόντος). β) Το βοηθό Αρχηγού, ο αρχαιότερος μετά από αυτόν Αγρονομικός Διευθυντής του Αρχηγείου Ελληνικής Αγρο φυλακής. γ) Τους Διευθυντές των Διευθύνσεων του Αρχηγείου, ο ανώτερος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο αρχαιότερος Τμηματάρχης των τμημάτων της Διεύθυνσής δ) Τους Τμηματάρχες των τμημάτων των Διευθύνσεων του Αρχηγείου, ο ανώτερος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο αρχαιότερος υφιστάμενός ε) Το Διευθυντή της Αγρονομικής Ακαδημίας, ο ανώτερος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο αρχαιότερος Προϊστάμενος Σχολής. στ) Τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφέρειας οι Υποδιευθυντές αυτών. ζ) Τους Υποδιευθυντές των Διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφέρειας, ο ανώτερος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο αρχαιότερος διοικητής Αγρονομικού τμήμα τος δικαιοδοσίας Αρθρο 23 Αρμοδιότητες Αρχιφυλάκων Οι Αρχιφύλακες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Κατευθύνουν, συντονίζουν και εποπτεύουν το έργο των Αγροφυλάκων του τομέα ευθύνης β) Ελέγχουν τους Αγροφύλακες ως προς την ακριβή άσκηση των καθηκόντων τους και επιλαμβάνονται σε πε ριπτώσεις που είναι αναγκαία η παρέμβασή τους ή όταν διαταχθούν σχετικά. γ) Δέχονται καταγγελίες και παράπονα πολιτών και μερι μνούν για την επίλυση ή την περαιτέρω προώθησή δ) Ενημερώνουν άμεσα τους προϊσταμένους τους, σε περιπτώσεις διάπραξης σοβαρών αδικημάτων ή συμβάντων αρμοδιότητας Ελληνικής Αγροφυλακής και υποβάλλουν σχετική αναφορά μετά το πέρας της υπηρεσίας ε) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς, από τους οργανικούς νόμους και κανονισμούς της Ελληνικής Αγροφυλακής. Αρθρο 24 Αρμοδιότητες Αγροφυλάκων 1. Οι Αγροφύλακες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αγρυπνούν για την πρόληψη και καταστολή, κάθε αγροτικού αδικήματος ή άλλων αξιοποίνων πράξεων αρ μοδιότητας Ελληνικής Αγροφυλακής, που λαμβάνουν χώρα στον τομέα ευθύνης τους, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την διασφάλιση τυχόν ιχνών και πειστηρίων, τη σύλληψη και προσαγωγή των δραστών στο αγρονομικό κατάστημα ή το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον αυτό είναι δυνατόν και επιτρέπεται από το νόμο. 2. Επίσης, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους: α) Περιπολούν συνεχώς στην περιοχή αρμοδιότητάς τους και διέρχονται τακτικά από αγροτικές εγκαταστάσεις ή καλλιέργειες ή άλλα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης επι τήρησης, όπως μονές, απομακρυσμένες κατοικίες, κτηνο τροφικές εγκαταστάσεις, πηγές, υδροβιότοπους, αρχαιο λογικούς χώρους κ.λ.π. β) Προβαίνουν σε εκτιμήσεις αγροζημιών και συνιστούν σε αντιδικούντες συμβιβαστική επίλυση των αστικών τους διαφορών που αφορούν τα αγροτικά κτήματα. γ) Εκτελούν υπηρεσία σκοπών αγρονομικών καταστη μάτων και κρατητηρίων, καθώς και συνοδείες μεταγωγών κρατουμένων. δ) Ενημερώνουν άμεσα τους προϊσταμένους τους για κάθε συμβάν που, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, λαμβάνει χώρα ή υποπίπτει στην αντίληψή τους και ανήκει στην αρμοδιότητά Σε συμβάντα που η αντιμετώ πισή τους ανάγεται στην αρμοδιότητα άλλων φορέων ή υπηρεσιών, ενημερώνουν άμεσα και τις υπηρεσίες αυτές. Σε κάθε περίπτωση, μετά το πέρας της υπηρεσίας τους, συντάσσουν και υποβάλλουν σχετική έγγραφη αναφορά προς την υπηρεσία 3. Επιπλέον, ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές των προϊσταμένων Άρθρο 25 Έναρξη ισχύος 1. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημο σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737 1. 3468/2006 Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): 1. 1.1. 1.2. : : : :..: : :..: : : :. : : :. : 17738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1833 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12).

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12). ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ημ.Υπογραφής: 12.04.1991 Τίτλος: Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ E.K.A.B. Το Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) συστάθηκε ως ΝΠ το 1985 (Ν.1579/85) και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21.07.2008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡ. Πρωτ 34157 Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 7 Τ. Θ. 14305 Ταχ. Κώδικας : 115 23 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6496000

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 20 Μαΐου 2013 1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οδηγός εφαρμογής περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων

ΘΕΜΑ : Οδηγός εφαρμογής περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1α Πληροφορίες : Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. Αρμόδια Διεύθυνση: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Αριθμ. Πρωτ.: 155609 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Άρθρο 1 Θεσπίζεται Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο Νομικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data)

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data) Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ Χρήστης Υλικό (Hardware) εδοµένα (data) Λογισµικό (Software) ιαδικασίες ιαχείρισης (Management Procedures) Υπολογιστικό σύστηµα 1 Ελλείψεις εδοµένων Εξειδικευµένου προσωπικού Ψηφιοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Λ. Λαμπριανίδου 40, 661 00 Δράμα Τ. 2521022750, 2521024995, 2521027520 F. 2521025835 E. ccidrama@dramanet.gr www.dramanet.gr ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα