ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΣΕΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ γ φάση) ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 2015 Γ ΦΑΗ : ΔΙΑΓΝΩΣIΚΑ ΣΕΣ 5000 ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ Ε ΜΑΘΗΣΕ ΛΤΚΕΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΣΕΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ γ φάση) ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 2015 Γ ΦΑΗ : ΔΙΑΓΝΩΣIΚΑ ΣΕΣ 5000 ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ Ε ΜΑΘΗΣΕ ΛΤΚΕΙΟΤ"

Transcript

1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 2015 Γ ΦΑΗ : ΔΙΑΓΝΩΣIΚΑ ΣΕΣ 5000 ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ Ε ΜΑΘΗΣΕ ΛΤΚΕΙΟΤ Αξιότιμοι Συνάδελφοι, Δίλαη δηαπηζησκέλε αλάγθε γηα ηηο θξνληηζηεξηαθέο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, ε χπαξμε ελφο εξγαιείνπ αξρηθήο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ πνπ εγγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά πξνθεηκέλνπ αθνχ δηαπηζησζεί ην επίπεδφ ηνπο λα πξνζαξκνζηεί ην πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηνλ καζεηή, λα εληαρζεί ζην θαηαιιειφηεξν ηκήκα θαη λα θαζνξηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. Έηζη ε Ο.Δ.Φ.Δ. έξρεηαη λα θαιχςεη απηφ ην θελφ θαη λα δψζεη ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο πνπ ζα εγγξαθνχλ έλα ηεζη γηα ηελ Α Λπθείνπ, θαη δχν γηα ηελ Β Λπθείνπ (έλα ζεηηθψλ θαη έλα αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ). Σν απνηέιεζκα ζα είλαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην Φξνληηζηήξην (κέζσ ηεο Οκνζπνλδίαο) θαη ε δηείζδπζε απηνχ ζην πην ελδηαθέξνλ ηκήκα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ (καζεηέο κε ζηφρνπο). Σαπηφρξνλα ε Ο.Δ.Φ.Δ. πξέπεη λα αλαδείμεη ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ησλ θξνληηζηψλ ζε κηα πεξίνδν δχζθνιε γηα ηε ρψξα. Ζ Οκνζπνλδία ζα δψζεη δηα κέζνπ ησλ θξνληηζηεξηαθψλ κνλάδσλ 5000 ππνηξνθίεο δσξεάλ παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ ζε καζεηέο Λπθείνπ. Έηζη θάζε κνλάδα κέινο ησλ ζπιιφγσλ ηεο, πνπ ζα κεηέρεη, ππνρξενχηαη λα παξέρεη 2 (δχν) ΓΩΡΔΑΝ εηήζηεο ππνηξνθίεο (κία (1) γηα ηελ Α Λπθείνπ θαη κία (1) γηα Β Λπθείνπ) ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ε παξέρνπζα ππνηξνθίεο θξνληηζηεξηαθή κνλάδα δχλαηαη λα ζπγθξνηήζεη ηκήκαηα αληηζηνίρσλ ηάμεσλ (Α ή Β Λπθείνπ) θαη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 ππνςήθηνη γηα θάζε ηάμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θξνληηζηεξηαθήο κνλάδαο, εθ ησλ νπνίσλ επηιέγεηαη γηα ππνηξνθία ν έλαο (1) εμ απηψλ. Δπηπξφζζεηα κε ηε ζχκπξαμε ηνπ ΚΑΪ θαη ηνπ ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ ΜΠΟΡΟΤΜΔ γίλεηαη δσξεάλ πξνβνιή ησλ θξνληηζηψλ κε παξάιιειε ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πξνθίι αιιά θαη ηνπ ιατθνχ ραξαθηήξα πνπ δηαρξνληθά έρεη ην Φξνληηζηήξην. Δπίζεο ε θίλεζε απηή απνηειεί αζπίδα θαη απάληεζε ζε φπνηα πξνζπάζεηα γίλεηαη ή πξφθεηηαη λα γίλεη θαηαζπθνθάληεζεο ηνπ θιάδνπ πνπ φινη δηαθνλνχκε. Δπηπιένλ ζα αλαδείμεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηα θξνληηζηήξηα πνπ ζέβνληαη ηε ζπιινγηθφηεηα κε εθείλα πνπ επηιέγνπλ ην δξφκν ηεο απνκφλσζεο θαη θπξίσο απφ ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο παξανηθνλνκίαο πνπ ιπκαίλεηαη ην ρψξν. ΑΡΧΕΙΟ: ΟΕ1 ΣΕΛΙΔΕΣ: ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 8

2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ Γηα φιε ηελ Διιάδα* Σεηάξηε 2 επηεκβξίνπ 2015 γηα ηελ Α Λπθείνπ Ώπα πποζέλεςζηρ π.μ. Πέκπηε 3 επηεκβξίνπ 2015 γηα ηελ Β Λπθείνπ *Δπαλαιεπηηθή ζεκαηνδνζία 9 & 10 επηεκβξίνπ αληίζηνηρα γηα ηελ Α θαη Β Λπθείνπ γηα φιεο ηηο θξνληηζηεξηαθέο κνλάδεο. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ Γεκηνπξγείηαη εηδηθή πιαηθφξκα δηαρείξηζεο απφ ηνλ Αλάδνρν (keystone) φπνπ ε θξνληηζηεξηαθή κνλάδα ζα αλεβάδεη ζηνλ θφκβν ηεο Οκνζπνλδίαο (www.oefe.gr) ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηα ζηνηρεία φζσλ ζπκκεηέρνπλ. Ζ δηφξζσζε ζα έρεη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (έσο άββαην 5 επηεκβξίνπ 2015 θαη ψξα γηα ηελ πξψηε θαη άββαην 12 επηεκβξίνπ 2015 θαη ψξα γηα ηε δεχηεξε ζεκαηνδφηεζε) θαη ηαπηφρξνλα ζα γίλεηαη ε αλάξηεζε ζηελ πιαηθφξκα παξάιιεια κε ηε κνξηνδφηεζε (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι). Σα θξνληηζηήξηα κπνξνχλ λα δηαθεκίδνπλ ηα Γηαγλσζηηθά Σεζη είηε κεκνλσκέλα είηε ζε νκάδεο αλά πεξηνρή ή πφιε. Ζ ΟΔΦΔ έρεη δεκηνπξγήζεη ινγφηππν θαη αθίζα ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ζθνπφ λα απνζηέιινληαη έγθαηξα ζε φζνπο ζέινπλ λα ηα ηππψζνπλ κε ηα δηθά ηνπο ζηνηρεία. Όζεο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ζέινπλ λα δηαθεκηζηνχλ (κε νπνηνδήπνηε ηξφπν) γηα ηα Γηαγλσζηηθά Σεζη πξέπεη θαηαξράο λα έρνπλ έιζεη ζε επαθή κε ηελ γξακκαηεία ηεο Ο.Δ.Φ.Δ. θαη ηνπο Σνπηθνχο πιιφγνπο. (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ). Όζοι δεν ηηπούν ηον κανονιζμό λειηοςπγίαρ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ) θα αποβάλλονηαι επ αόπιζηον από ηη διαδικαζία σωπίρ επιζηποθή ηος παπαβόλος ζςμμεηοσήρ ζηιρ θάζειρ ηων Ε.Θ. ηηρ Ο.Ε.Φ.Ε. Γηα ηελ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο παξαθαινχληαη φιεο νη θξνληηζηεξηαθέο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο λα ηεξήζνπλ θαηά γξάκκα ηηο νδεγίεο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ψζηε λα έξζεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Οπγανωηική Επιηποπή Διαγνωζηικών Σεζη Βαθεηαδάθεο Γηάλλεο Πξφεδξνο Ο.Δ.Φ.Δ. Σεκεθελίδεο Άξεο Γ.Γ. Ο.Δ.Φ.Δ. Νηθνιάνπ Μπάκπεο πληνληζηήο Κ.Δ.Δ. Δ.Θ. Ο.Δ.Φ.Δ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΑΡΧΕΙΟ: ΟΕ1 ΣΕΛΙΔΕΣ: ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 8

3 ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ Σν ηεζη ζα έρεη άξηζηα ην 100. Γηα θάζε κνλάδα ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 1 κφξην. Γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πάλσ απφ ηα 4 άηνκα ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 2 κφξηα γηα θάζε άηνκν επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αηφκσλ. Π.ρ. Παηέξαο, κεηέξα θαη 4 ηέθλα 12 κφξηα ελψ παηέξαο, κεηέξα θαη 2 ηέθλα 0 κφξηα. Μέιε κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 15 κφξηα (Αλχπαληξεο κεηέξεο, απψιεηα ελφο γνλέα. Γελ ινγίδνληαη νη νηθνγέλεηεο πνπ νη γνλείο είλαη δηαδεπγκέλνη). Οξθαλά θαη απφ ηνπο 2 γνλείο 25 κφξηα. πλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θνξνινγηθνχ έηνπο 2014: απφ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 18 κφξηα απφ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 17 κφξηα απφ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 16 κφξηα απφ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 15 κφξηα απφ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 14 κφξηα απφ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 13 κφξηα απφ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 12 κφξηα απφ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 11 κφξηα απφ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 10 κφξηα απφ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 9 κφξηα απφ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 8 κφξηα απφ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 7 κφξηα απφ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 6 κφξηα απφ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 5 κφξηα απφ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 4 κφξηα απφ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 3 κφξηα απφ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 2 κφξηα απφ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 1 κφξηα απφ θαη πάλσ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 0 κφξηα Γηα παηδηά κε άλεξγνπο γνλείο ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη κφξηα γηα θάζε εκέξα αλεξγίαο θαη γηα θάζε άλεξγν γνληφ 0, κφξηα κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. Ωο εκέξεο αλεξγίαο κεηξηνχληαη νη εκέξεο κε πξψηε ηελ εκέξα έθδνζεο ελεξγήο θάξηαο αλεξγίαο θαη ηειεπηαία ηελ 02/09/2015. Γελ απαηηείηαη θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηελ εγγξαθή ζηε δηαδηθαζία. Γηθαηνινγεηηθά είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη φπνηνο ππνςήθηνο επηιεγεί γηα ππνηξνθία. ΑΡΧΕΙΟ: ΟΕ1 ΣΕΛΙΔΕΣ: ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 8

4 ΑΡΧΕΙΟ: ΟΕ1 ΣΕΛΙΔΕΣ: ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 8 Κάζε ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ-ππνηξνθηψλ λα θαηαζέζεη ηα έγγξαθα πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ κνξηνδφηεζή ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε απνβάιιεηαη απφ ηε δηαδηθαζία. Όινη νη ππνςήθηνη κε κφλε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ, παξέρνπλ ηε ζπλαίλεζε θαη εμνπζηνδφηεζή ηνπο ζηελ Οκνζπνλδία Δθπαηδεπηηθψλ Φξνληηζηψλ (ΟΔΦΔ) θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηεο (π.ρ. αλάδνρν δηαρείξηζεο keystone) γηα ηε δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, ρσξίο θακία επηπιένλ ππνρξέσζή ηνπο (π.ρ. πξφηεξεο άιιεο ελεκέξσζεο θιπ.) Δπηπιένλ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ, απνηειεί απνδνρή ησλ παξφλησλ φξσλ θαη ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε παξνρή ζπγθαηάζεζεο εθ κέξνπο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, δεκνζίεπζε θιπ. ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ (π.ρ. νλφκαηνο θαη ηεο θσηνγξαθίαο ησλ ληθεηψλ ) ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ, κέζσ πξνβνιήο, δεκνζίεπζεο θαη αλαπαξαγσγήο ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΟΔΦΔ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο ην Facebook, Twitter, YouTube, θαζ φιε ηε δηάξθεηά ηνπ ή θαη κεηαγελέζηεξα. Ζ ΟΔΦΔ (Οκνζπνλδία Δθπαηδεπηηθψλ Φξνληηζηψλ Διιάδνο) είλαη ε κφλε πνπ δηθαηνχηαη λα δηαηεξεί αξρείν ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ θαη επηθπιάζζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη δεκνζηεχζεη νπνηνδήπνηε εηδεζενγξαθηθφ ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ππνηξνθηψλ ελψ δηαηεξεί ην δηθαίσκα δεκνζίεπζεο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ απφ ηελ απφδνζε ησλ επάζισλ. Δθφζνλ ν ζπκκεηέρσλ είλαη αλήιηθνο απαηηείηαη θαη ε παξνρή ζπλαίλεζεο ζπγθαηάζεζεο θαη ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ ηνπο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ηελ Γηνξγαλψηξηα (ΟΔΦΔ) γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο σο άλσ αλάξηεζεο απηψλ. Με ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ φινη νη ππνςήθηνη θαζψο θαη νη γνλείο ηνπο ή νη θεδεκφλεο ηνπο αλαγλσξίδνπλ, δειψλνπλ θαη απνδέρνληαη ξεηψο θαη αλεπηθχιαθηα φηη: (α) ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία είλαη αθξηβή θαη αιεζή, (β) ε πξνζσπηθφηεηά ηνπο δελ πξνζβάιιεηαη νχηε κεηψλεηαη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ΟΔΦΔ θαη ηεο αλαδφρνπ δηαρεηξίζηξηαο(keystone). (γ) δελ πξνζβάιινπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ή ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. (δ) δελ πξνζβάιινπλ δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. Καηά ηελ επηθνηλσλία ζα δεηνχληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο/ ληθεηέο ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο (Ολνκαηεπψλπκν, Γηεχζπλζε, ΑΣΓ, νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε θιπ.) κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη ηελ αδηάβιεηε θαη νξζή κνξηνδφηεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε. Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ππνηξνθηψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο Όξνπο, ζα θαηαζηξέθνληαη ηα ζρεηηθά αξρεία κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία, εθηφο εάλ άιισο επηηξέπεηαη ή επηβάιιεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία ή εθηφο εάλ ν

5 ζπκκεηέρσλ έρεη ξεηά απνδερζεί ζην κέιινλ λα ιακβάλεη ελεκεξσηηθά κελχκαηα (newsletters) απζηεξά θαη κφλν απφ ηελ δηνξγαλψηξηα ΟΔΦΔ. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε δηθαηνχηαη ε ΟΔΦΔ λα ρξεζηκνπνηεί ηα γηα ελεκεξσηηθνχοδηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο έσο φηνπ ελεκεξσζεί φηη ν ζπκκεηέρσλ δελ επηζπκεί πιένλ λα ιακβάλεη ηέηνηα κελχκαηα. Σα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα δε ζα δηαβηβαζζνχλ ζε ηξίηνπο, νχηε ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζε θαλέλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πέξαλ απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο ΟΔΦΔ πνπ εθηεινχλ ηελ επεμεξγαζία, θαη εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΟΔΦΔ (KEYSTONE θιπ) θαη κφλνλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ. ε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ν θάζε πκκεηέρσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θαη ελεκέξσζεο ή θαη αληίξξεζεο ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, επηθνηλσλψληαο κε γξαπηή αίηεζε πξνο ηελ ΟΔΦΔ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ δηεχζπλζε φισλνο 124 Αζήλα. ΑΡΧΕΙΟ: ΟΕ1 ΣΕΛΙΔΕΣ: ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 8

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Ζ θξνληηζηεξηαθή εθπαηδεπηηθή κνλάδα πνπ ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη ζηα δηαγλσζηηθά ηεζη θαη ζηηο ππνηξνθίεο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ ππέπει λα ζπκκεηέρεη θαη ζηηο Σξεηο Φάζεηο ησλ Δ.Θ. ηεο Ο.Δ.Φ.Δ. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 2015 ή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έηνπο (γ θάζε ησλ Δ.Θ θαη α - β θάζε ησλ Δ.Θ. 2016). Ζ θξνληηζηεξηαθή εθπαηδεπηηθή κνλάδα ζα κπνξεί λα δηαθεκίδεηαη αηνκηθά κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηε Γξακκαηεία ηεο Ο.Δ.Φ.Δ. ψζηε λα ηεο απνζηέιινληαη ην ινγφηππν θαη ε αθίζα ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθά. Ζ κνλάδα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ζηε δηαθεκηζηηθή ηεο εθζηξαηεία απηνχζηα ην ινγφηππν θαη ηελ αθίζα θαη ρσξίο θακία παξαιιαγή. Ζ θξνληηζηεξηαθή εθπαηδεπηηθή κνλάδα ζα κπνξεί λα δηαθεκίδεηαη νκαδηθά δειαδή κε ηα θξνληηζηήξηα ηεο πεξηνρήο κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ ηνπηθφ ζχιινγν θαη κε ηελ αληίζηνηρε ζπκκεηνρή ζην θφζηνο. Ζ θξνληηζηεξηαθή εθπαηδεπηηθή κνλάδα δελ έρεη θακία νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ζηε δηαθήκηζε πνπ ζα γίλεη ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ηειενπηηθά ζπνη ξαδηνθσληθά ζπνη αλαξηήζεηο ζην δηαδίθηπν). Ζ θξνληηζηεξηαθή εθπαηδεπηηθή κνλάδα δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αληαγσληζηηθή δξάζε σο πξνο ηα Γηαγλσζηηθά Σεζη θαη θαη επέθηαζε ζηα Δ.Θ. ηεο Ο.Δ.Φ.Δ. Απαγοπεύεηαι κάθε παπόμοια δπαζηηπιόηηηα μεηά ηην ανάπηηζη ηηρ παπούζαρ πποκήπςξηρ. Απαγοπεύεηαι ε πξνεηνηκαζία γηα ηα Γηαγλσζηηθά Σεζη απφ ηηο θξνληηζηεξηαθέο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο θαη ε δηαθήκηζή ηεο μεηά ηην ανάπηηζη ηηρ παπούζαρ πποκήπςξηρ. Οη Σνπηθνί χιινγνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνβάιινπλ κέινο ηνπο απφ ηε δηαδηθαζία ησλ Γηαγλσζηηθψλ Σεζη θαη θαη επέθηαζε απφ φιεο ηηο θάζεηο ησλ Δ.Θ. ηεο Ο.Δ.Φ.Δ. για ανηιζςλλογική ζςμπεπιθοπά ή μη ηήπηζη ηηρ διαδικαζίαρ. Ζ ζπκκεηνρή ζηα Γηαγλσζηηθά Σεζη απνηειεί ζαθή θαη εθ κέξνπο θάζε πκκεηέρνπζαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο δήισζε ζπλαίλεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 2472/1997 θαη ηνπ λ. 3471/2006 σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξεί γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαζψο θαη γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ ζρεηηθά κε ην Γηαγσληζκφ είηε κέζσ ηεο Γηνξγαλψηξηαο (Ο.Δ.Φ.Δ) είηε κέζσ ηεο αλαδφρνπ δηαρείξηζεο (Keystone), ζπλεξγαηψλ ηεο θιπ., πνπ ελεξγνχλ θαη εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Οκνζπνλδίαο. ΑΡΧΕΙΟ: ΟΕ1 ΣΕΛΙΔΕΣ: ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 8

7 Οη αλαιπηηθνί φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη θαηαηεζεηκέλνη ζηε ζπκβνιαηνγξάθν θ. Κπξηαθνχια Καλαθίδνπ-Κνςηδά, Γ επηεκβξίνπ 43Α, Αζήλα, ηει , ΑΡΧΕΙΟ: ΟΕ1 ΣΕΛΙΔΕΣ: ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 8

8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ Επικοινωνία με Ο.Ε.Φ.Ε.: Σειέθσλν Fax Γηεχζπλζε Web Γηεχζπλζε Ώξεο ιεηηνπξγίαο γξακκαηείαο Κςπιακοπούλος Ρενηίνη Μαπία Κοςνηούπη φισλνο 142, Αζήλα Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή: και άββαηο : Πξφεδξνο Ο.Δ.Φ.Δ. ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Ο.Δ.Φ.Δ. πληνληζηήο Κ.Δ.Δ. Δ.Θ. Ο.Δ.Φ.Δ. Επικοινωνία με KEYSTONE: ΒΑΦΔΗΑΓΑΚΖ ΓΗΑΝΝΖ T: ΣΔΜΔΚΔΝΗΓΖ ΑΡΖ T: ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΜΠΖ T: Σ: Σ: Σ: Σειέθσλα , Fax stone.gr Γηεχζπλζε Web Γηεχζπλζε Ώξεο ιεηηνπξγίαο Τπεχζπλνο Οξγάλσζεο Τπεχζπλε Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο Ταθίλζνπ 15, Αζήλα Επγάζιμερ 9 π.μ.- 5 μ.μ. Γξεγφξεο Κσλζηαληφπνπινο Νηπκέλνπ Κσλζηαληίλα ΑΡΧΕΙΟ: ΟΕ1 ΣΕΛΙΔΕΣ: ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ 8

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «Καηλνηνκίαο & Τερλνινγίαο» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο A.E. (εθεμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER Οη Εηαηξείεο ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ θαη Cytamobile-Vodafone (εθεμήο νη «Δηνξγαλσηέο») πξνθεξχζζνπλ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «i-bank Καηλνηνκία & Τερλνινγία» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Αζήλα, 2013 ΞΙΔΗΝΓΝΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΘΙΔΗΠΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖ 30 ΔΡΩΛ ΚΔ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ ΚΔΓΑΙΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 2 ΠΡΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΞΝ ΠΡΔΓΑΕΔΗ ΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ «ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 28.8.2013 Ώξα: 13:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,: Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( καηά ηον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

2010-06-17 ICS: 67.020 ΔΛΟΣ

2010-06-17 ICS: 67.020 ΔΛΟΣ 2010-06-17 ICS: 67.020 ΔΛΟΣ 1428 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Αγοπέρ βιοκαλλιεπγηηών - Απαιηήζειρ λειηοςπγίαρ Οrganic farmers markets - Οperation requirements Κιάζε ηηκνιφγεζεο: ΔΛΟΣ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Έθδνζε 1.4, Κέξθπξα 07/07/2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πξννίκην 1.1 Πεξί ηνπ θαλνληζκνχ 1.2 θνπφο 1.3 Γεκνζηφηεηα 2. Οξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011.

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Δίναι στο τέρι σοσ...πιο πολλά απ όσα νομίζεις» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα