MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO"

Transcript

1 MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO TECHNICKÁ SPRÁVA Stupeň: Profesia: Zodp. projektant: Vypracoval: Kontroloval: Realizačná dokumentácia Kamerový systém Marián Polakovič Dátum: 09/2013 Marián Polakovič Ing. Peter Janušica Ing. Ľuboš Nekoranec Ing. Andrej Nemoga

2 1 1.1 PREDMET DOKUMENTÁCIE Predmetom tejto dokumentácie je návrh mestského kamerového systému v časti Park Račianske mýto v Bratislave. V projekte sú navrhnuté tieto slaboprúdové systémy: priemyselná televízia PTV (CCTV) 1.2 PODKLADY situácia požiadavky investora 1.3 ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM A TECHNICKÝCH PREDPISOV Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle platných STN a ostatných súvisiacich noriem a predpisov: STN Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení STN Prostredia pre elektrické zariadenia. Určovanie vonkajších vplyvov STN Elektrické inštalácie budov. Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy STN Elektrické inštalácie budov. Časť 3: Stanovenie základných charakteristík STN Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kap.41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom STN Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrického zariadenia. Kap.51: Spoločné pravidlá STN Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrického zariadenia. Kap.52: Rozvody STN Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrického zariadenia. Kap.54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče STN Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti Kap.43: Ochrana proti nadprúdom STN Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti Kap.47: Použitie ochranných opatrení pre zaistenie bezpečnosti. STN EN ( ) Stupne ochrany krytom STN Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych podmienkach STN IEC 83 ( ) Kódovanie oznamovačov a ovládačov pomocou farieb a doplnkových prostriedkov STN EN A1 (357107) Rozvádzače nn. Časť 3: Osobitné požiadavky na rozvádzače nn inštalované na miestach laickej obsluhy pri ich používaní Vyhláška ÚBP SR 508/2009 Z.z. Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich odbornej spôsobilosti Vyhláška MV SR 94/2004, 225/2012 Z.z. Technické požiadavky na protipožiarnu bezp. pri výstavbe a pri užívaní stavieb Technické podmienky výrobcov Podklady pre projektovanie 1.4 ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA Riešené elektrické zariadenie je zaradené do skupiny B v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 508/2009 Z.z., príloha 1, III. časť. 1.5 KLASIFIKÁCIA PROSTREDIA Protokol o určení prostredia je súčasťou projektovej dokumentácie profesie SILNOPRÚD. Inštalácia zariadenia SLP musí byť v celom riešenom objekte realizované v požadovanom krytí a prevedení, a to podľa druhu prostredia a vonkajších vplyvov, ktoré budú na toto elektrické zariadenie pôsobiť. 1.6 ZDROJE ELEKTRICKÉHO PRÚDU Prúdová sústava: sieťová časť 1 NPE, 50 Hz, 230 V/TN S vyhodnocovacia časť 24 VAC Prevádzkové napätie: sieťová časť 230 V %, 50 Hz +/ 2 % vyhodnocovacia časť 24VAC +/ 10 % 1.7 RIEŠENIE OCHRÁN Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálne prevádzke: ochrana izolovaním živých častí ochrana zábranami alebo krytmi Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom pri poruche: ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN S Ochrana zariadenia pred účinkami atmosférickej elektriny podľa STN Ochrana proti nežiaducim účinkom statickej elektriny podľa STN , STN uzemnením. Ochrana zariadenia pred účinkami atmosférickej elektriny slaboprúdové káble pri nadzemných vedeniach musia byť čo najďalej od bleskozvodu STN križovanie slaboprúdového kábla v zemi s bleskozvodným zvodom kábel min 50 cm nad zvodom. 1.8 ZARIADENIA PTV Použité zariadenie PTV farebná otočná exteriérová kamera SONY SNC EP550/OUTDOOR + UNI WMB3 farebná statická exteriérová kamera SONY SNC DH260 digitálny sieťový videorekordér NVR PCVS BOX HP + sw real shot lite, 2x2TB záznam, HDD 250GB monitorovacie pracovisko príslušenstvo

3 1.9 TECHNICKÉ RIEŠENIE PTV Systém priemyselnej televízie bude slúžiť na monitorovanie vybraných vonkajších priestorov. Systém PTV je navrhnutý ako farebný kamerový systém na zariadeniach SONY. Digitálny záznamník NVR bude osadený v škole v 19``racku. Na strane operátora bude zriadené klientské PC s príslušným SW, HDD, UPS, LCD monitorom. Definitívne umiestnenie a nasmerovanie kamier a určenie objektívu bude realizované až pri kamerových skúškach. Preto je doporučené vývody pre kameru ponechať s 2 m káblovou rezervou pre možnosť posunutia kamery pri kamerových skúškach. Typy a rozmiestnenie kamier je zobrazené vo výkresovej časti PD. Vnútorné rozvody v škole budú uložené v žľabe s krytom. Pre prenos videosignálov z kamier do NVR záznamníka budú použité káble optické SM 4x 9/125 OS2 distribučný do exteriéru. Káble SM OS2 budú ukončené s SC konektormi v media konvertoroch prijímač vysielač. Vysielač na strane kamery. SM FO káble budú vedené cez cestu vzduchom po stožiaroch v=7m a ostatné kamery budú osadené na 5m stožiaroch. FO káble cez cestu budú urobené ako samonosné t.j v chráničke a na oceľovom pozinkovanom lanku zavesenom na oboch stranách na napinákoch. Na kamerových 5m stožiaroch bude rozvádzač PTV CCCTV s ochranou IP66 s výzbrojou: prevodník vysielač, istič 10A, zdroj 24V/AC, prepäť. Ochrany pre kamery a napájanie, zásuvka 230V pre adaptér prevodníka. Z prevodníka bude vedený do kamery kábel FTP + napájací kábel 2x1 zo zdroja /PTZ kamery/. Statická kamera bude napájané z MC cez PoE. Pri rozvádzači PTV bude rozvádzač silový zapojí EL, v ktorom bude poistka 10A s poistkovým spodkom. Skriňa EL musí byť podľa štandardu. Zo skrine EL bude vedený kábel CYKY J 3x2,5 do rozvádzača PTV. Zariadenia musia byť osadené a uzemnené podľa platných predpisov, noriem a príslušných vyhlášok. Prepäťové ochrany a zariadenia musia byť riadne uzemnené v zmysle predpisov a noriem. 2. VONKAJŠIE ROZVODY Vonkajší káblový rozvod bude urobený SM 4x 9/125 OS2 optickými káblami, uloženými vo výkope, uloženými v rúrkach HDPE DURA LINE 40/33 v pieskovom lôžku, zakrytým krycou doskou a výstražnou fóliou. Tri stĺpy pre kamery budú vybudované na novo pre systém PTV a to v=5m. Z objektu školy budú vedené tri optické káble priamo do rozvádzačov PTV príslušnej kamery K1 K3. K1,2 budú otočné a kamera K3 bude statická. Rozvádzače PTV CCTV budú napojené na sieť 230V z rozvádzača osadeného na stĺpe, zriadeného pre tento účel. Pred začatím výkopových prác je potrebné zrealizovať geodetické zameranie v riešenom priestore, vytýčenie existujúcich podzemných a nadzemných vedení a vytyčovacie práce ako aj odsúhlasenie u príslušných správcov sietí. V prípade súbehu a križovaní s inými inžinierskymi sieťami musí byť dodržaná norma STN o priestorovej úprave vedení technického vybavenia. SÚBEH A KRIŽOVANIE Pri montáži vedení treba dodržať bezpečné vzdialenosti /súbeh a križovanie/ medzi rozvodmi slaboprúdových vedení a vedeniami silnoprúdu v zmysle STN , čl. NA.12, NA.7 a STN , čl.51. Na kladenie telekomunikačných rozvodov platia aj požiadavky STN Pri nevyhnutnom súbehu silnoprúdových a telekomunikačných rozvodov musia byť obidva rozvody od seba vzdialené aspoň podľa tabuľky NA.7 a pri križovaní nesmú byť v blízkosti menšej ako 10 mm ak normy pre príslušné rozvody nestanovujú inak. telekomunikačných alebo rozhlasových a televíznych rozvodov súbeh silového izolovaného rozvodu od STN NA.7 Vzdialenosti pri súbehu vodičov signalizačných, riadiacich a iných rozvodov Hodnoty sú stanovené s ohľadom na rušivé vplyvy indukciou vzdialenosť rozvodov pri súbehu v dĺžke do 5 m nad 5 m 30 mm 100 mm ako pri silnoprúdových zariadeniach Súbeh vedení PTV s rozvodmi NN,VN musí byť urobené v zmysle príslušných noriem a predpisov. V maximálnej miere je potrebné využívať možnosť skrytej montáže. 2.1 POŽIADAVKY NA UŽÍVATEĽA Užívateľ musí dodržiavať režim stanovený v režimovej štúdii objektu. Užívateľ je zodpovedný za archiváciu záznamov na digitálnych médiách. Užívateľ zabezpečí u servisnej a kontrolnej organizácie periodickú profylaktiku zariadenia. 2.2 POŽIADAVKY NA MONTÁŽNU ORGANIZÁCIU Montáž zariadenia môže vykonať iba montážna organizácia oprávnená na túto činnosť. Pred uvedením zariadenia do prevádzky musí byť na zariadení vykonaná východzia odborná skúška podľa platných noriem a predpisov. Montážna organizácia je povinná odovzdať užívateľovi ako súčasť zariadenia príručku užívateľa, poučiť užívateľa o spôsobe obsluhy, bežnej údržbe a skúškach funkčnosti zariadenia. Pri montáži kamier do vonkajších priestorov je potrebné zabezpečiť dôkladné utesnenie vstupu káblov do krytu kamery, alebo ho zabezpečiť strieškou. Objektívy kamier budú definitívne určené pri kamerových skúškach. Pri komplexných skúškach je nutné preskúšať osvetlenie na jas, farbu a kontrast obrazu. Pri kamerových skúškach je doporučená prítomnosť zodpovedných pracovníkov za systém PTV (kompetentný zástupca investora, užívateľa, dodávateľa). strana 2 z 4

4 STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE Pri uskutočňovaní prác musia byť dodržané platné predpisy BOP. Pri práci na cestných komunikáciách sa musí dodržiavať bezpečnosť cestnej premávky v zmysle platnej vyhlášky o pravidlách cestnej premávky. Vyhl.MŽP SR č.453/2000zb.z. Montáž káblov bude urobená podľa platných smerníc o pokládke káblov platných v čase realizácie a musia byť dodržané príslušné predpisy a normy. 2.3 BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Pri montáži zariadenia SLP a príslušných vedení musia byť zohľadnené všetky platné TP a STN. Akékoľvek zmeny a doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené jej spracovateľom. 2.4 KOMPLEXNÉ SKÚŠKY Správna funkcia namontovaného slaboprúdového zariadenia bude overená komplexnou skúškou a to v rozsahu prevedených montáží a podľa druhu zariadenia. Pri komplexných skúškach bude preverená správnosť pripojenia všetkých káblov a správna funkcia jednotlivých zariadení, zvlášť ústrední slaboprúdových zariadení, slaboprúdových rozvádzačov, súvisiacich zariadení. Pri komplexných skúškach bude overená funkčnosť prepojenia jednotlivých slaboprúdových systémov, ale aj funkčnosť prepojenia s inými systémami (silnoprúd a pod.). 2.5 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI Pri montáži zariadení a rozvodov slaboprúdových systémov je nutné dodržiavať okrem všeobecných elektrotechnických predpisov STN aj všetky nariadenia, predpisy a normy STN týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je nutné pracovníkov upozorniť na možnosť indukcie napätia na kábloch z blízkych silnoprúdových zariadení. Dodávateľské organizácie sú povinné svojich pracovníkov zoznámiť s týmito predpismi v rozsahu ich činnosti. Uzemnenia zariadení musia vyhovovať požiadavkám výrobcov zariadení a platným STN. 2.6 PROTIPOŽIARNE OPATRENIA Aby sa zabránilo vzniku a šíreniu požiaru na slaboprúdovom zariadení a kábloch musia byť dodržané protipožiarne opatrenia a ďalej uvedené zásady: Aby sa zabránilo vzniku požiaru, musia sa dodržiavať platné predpisy o dimenzovaní a istení vodičov podľa STN a STN V technologických priestoroch, kde sa káble ukladajú mimo vlastné uzavreté káblové cesty, sa musia káblové trasy situovať do bezpečných vzdialeností od požiarne nebezpečných zariadení (teplovodné potrubie a pod.), prípadne je potrebné vykonať mechanickú a protipožiarnu ochranu káblov. Prierazy stien s prechodmi káblov musia byť prevedené tak, aby bola zachovaná požiarna odolnosť deliacich konštrukcií medzi požiarnymi úsekmi. Podľa konkrétneho prípadu budú použité adekvátne protipožiarne výplne. Je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v Riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracované špecialistom PO (napr. do CHÚC je povolená iba inštalácia technológií súvisiacich s prevádzkou CHÚC, bez požiarneho rizika a pod.). 2.7 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Nainštalované slaboprúdové systémy nesmú zhoršiť jestvujúce životné prostredie. Po ukončení prác na slaboprúdovom zariadení musia byť zo stavby odborne odstránené odpady a škodlivé látky. Po ukončení zemných trás musí byť terén upravený do pôvodného stavu. Odpady vzniknuté pri realizácii diela budú evidované a odborne zneškodnené. 3. SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY Vonkajšie kamery budú na zdroj el.energie napájané z existujúceho hlavného rozvádzača školy RH kde sa doplní pre uvedené napájanie nový istič 10A/1/char.B. V rámci objektu bude vedený nový káble CYKY J 3x2,5 v BH lište 20x20mm smerom k RACK u. Od RACK u bude kábel vedený vonkajškom. Vonkajší káblový rozvod bude realizovaný káblom typu CYKY J 3x2,5, uloženými vo výkope so zakrytým krycou doskou a výstražnou fóliou k jednotlivým stĺpom s osadenými kamerami K1, K2 a K3 Viď výkres BLOKOVÁ SCHÉMA NAPÁJANIA KAMIER. Pri súbehu kábla s inými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať nasledovné odstupové vzdialenosti : 5 cm NN kábel 20 cm VN kábel 22 a 35 kv 30 cm oznamovacie káble 40 cm vodovod. potrubia Križovanie a súbeh káblom NN rozvodov pre obytnú zónu s inými káblami a sieťami je nutné zrealizovať podľa požiadaviek STN Pri súbehu podzemných káblov NN rozvodov s inými káblami a sieťami je nutné dodržať tieto najmenšie dovolené vzdialenosti: Druh vedenia Vzdialenosť (m) Silové káble do 1 kv 0,05 Silové káble do 35 kv 0,20 Oznamovacie káble 0,30 (bez chráničky) Plynovod do 0,005 MPa 0,40 Plynovod do 0,3 MPa 0,60 Vodovodné potrubie 0,40 strana 3 z 4

5 Kanalizačné vedenie 0,50 Pri križovaní sa podzemných káblov NN rozvody s inými káblami a sieťami je nutné dodržať tieto najmenšie dovolené vzdialenosti: Druh vedenia Vzdialenosť (m) Silové káble do 1 kv 0,05 Silové káble do 35 kv 0,20 Oznamovacie káble 0,30 (bez chráničky) Plynovod do 0,005 MPa 0,10 (v chráničke) Plynovod do 0,3 MPa 0,10 (v chráničke) Vodovodné potrubie 0,40 Kanalizačné vedenie 0,30. Jednotlivé stožiare s osadenými kamerami vrátane RACK u je nutné pripojiť na uzemnenie. Uzemnenie navrhovaného objektu je tvorené novým dôtom FeZn 8mm uloženom v zemi v spoločnom výkope s káblami. Spojovacie miesta sa musia dať skontrolovať a musia byť chránené proti korózii. Protikorózna ochrana nesmie ovplyvňovať vodivosť. Zemný odpor nemá byť väčší ako 2. Uzemnenie je potrebné pri realizácií preveriť. Ak zemnič nespĺňa požadovanú hodnotu zemného odporu, je potrebné uskutočniť potrebné úpravy na dosiahnutie požadovaného stavu a to napr. doplňujúcimi zemniacimi tyčami. Výpočet uzemnenia uzemňovacej sústavy zhotovených uzemňovačov podľa STN tabuľka NB.1. vyšiel 1,4 Ω. Celkový zemný odpor novej uzemňovacej sústavy nemá byť väčší ako 2Ω. Vypracoval: Andrej Nemoga, Marián Polakovič, Ing. Ľuboš Nekoranec Bratislava 09/2013 strana 4 z 4

AKCIA: OBJEKT: PROFESIA: INVESTOR: Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B. Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A STUPEŇ:

AKCIA: OBJEKT: PROFESIA: INVESTOR: Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B. Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A STUPEŇ: A ) T E C H N I C K Á S P R Á V A AKCIA: BYTOVÝ DOM - HEAVEN OBJEKT: HLAVNÝ OBJEKT PROFESIA: ELEKTROINŠTALÁCIA MIESTO STAVBY: KAZANSKÁ UL., BRATISLAVA, P.Č. 5265/1, 5265/2, 5266/1, 5266/2 INVESTOR: HEAVEN

Διαβάστε περισσότερα

INVESTOR: Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, Rekonštrukcia trafostanice 216/ts/zilina_cestne.stavby. Elektro STUPEŇ: Realizačný projekt

INVESTOR: Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, Rekonštrukcia trafostanice 216/ts/zilina_cestne.stavby. Elektro STUPEŇ: Realizačný projekt P R O J E K T TECHNICKÉHO RIEŠENIA E L E K T R O Č A S Ť INVESTOR: Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56 AKCIA: ČASŤ: STUPEŇ: Rekonštrukcia trafostanice 216/ts/zilina_cestne.stavby Elektro Realizačný

Διαβάστε περισσότερα

VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické

VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V MUČÍNE Ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín

Διαβάστε περισσότερα

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Nové prístupy riešenia ochrany osôb a majetku Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Ing. Rudolf Huna, Ing. Jana Staroňová,

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Technické podmienky pre návrh, montáž a prevádzku aktívnych bleskozvodov

Technické podmienky pre návrh, montáž a prevádzku aktívnych bleskozvodov Technické podmienky pre návrh, montáž a prevádzku aktívnych bleskozvodov 1 Obsah Úvod... 3 1. Všeobecne... 4 2. Stručný podpis aktívneho bleskozvodu a jeho funkcie... 4 3. Návrh (projektovanie) ochranných

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty A/ SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1. Identifikačné údaje Názov stavby : Spišská Stará Ves - úprava NN siete a DP na ul. Štúrovej Miesto stavby (k.ú.) : Spišská Stará Ves Okres : Kežmarok Kraj : Prešovský Charakter

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Objekt: SO 01 Vtokový objekt SO 02 Rybovod SO 03 Strojovňa MVE SO 04 Prípojka VN PS 01 - Trafostanica MVE1. Technická správa

Objekt: SO 01 Vtokový objekt SO 02 Rybovod SO 03 Strojovňa MVE SO 04 Prípojka VN PS 01 - Trafostanica MVE1. Technická správa Stavba: Ružomberok - Černová - MVE Radičiná 1 MW Objekt: SO 01 Vtokový objekt SO 02 Rybovod SO 03 Strojovňa MVE SO 04 Prípojka VN PS 01 - Trafostanica MVE1 Technická správa Investor: Energia prírody s.r.o.,

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ NORMY Z OBLASTI NÍZKONAPÄŤOVÝCH ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ

NOVÉ NORMY Z OBLASTI NÍZKONAPÄŤOVÝCH ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov NOVÉ NORMY Z OBLASTI NÍZKONAPÄŤOVÝCH ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ...ochrana pred rušivým prepätím a elektromagnetickým rušením (STN 33 2000-4-444)...ochrana pred účinkami

Διαβάστε περισσότερα

4/5.2 Ochrany pred dotykom neživých častí pri poruche

4/5.2 Ochrany pred dotykom neživých častí pri poruche ČASŤ 4 DIEL 5 KAPITOLA 2 str. 1 4/5.2 Ochrany pred dotykom neživých častí pri poruche Ochrana samočinným odpojením napájania Samočinné odpojenie napájania sa požaduje vtedy, keď môže vzniknúť nebezpečenstvo

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje Cenník prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od 01. 01. 2014 Združené revízne prístroje: Revízne meracie prístroje prístroja MINI-SET revízny kufrík s MINI-01 (priech.odpor), MINI-02 (LOOP)

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Správne posudzovanie dimenzovania a istenia vodičov a káblov elektrických inštaláciách

Správne posudzovanie dimenzovania a istenia vodičov a káblov elektrických inštaláciách Správne posudzovanie dimenzovania a istenia vodičov a káblov elektrických inštaláciách doc. Ing. Miroslav KOPČA, PhD., STU FEI v Bratislave Ing. Michal Váry, PhD., STU FEI v Bratislave A OTÁCIA Príspevok

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

Počty osôb. Obrazová réžia maximálne - 10 osôb Zvuková réžia maximálne - 2 osoby Zvuková kabína maximálne - 2 osoby maximálne - 10 osôb.

Počty osôb. Obrazová réžia maximálne - 10 osôb Zvuková réžia maximálne - 2 osoby Zvuková kabína maximálne - 2 osoby maximálne - 10 osôb. 01. Obsah projektu Projekt pre realizáciu stavby profesie vzduchotechnika rieši vetranie a chladenie priestorov obrazovej réžie, zvukovej réžie, hlukovej kabíny a serverovní v areáli RTVS v Mlynskej doline,

Διαβάστε περισσότερα

Ci series custom installation speakers

Ci series custom installation speakers Ci series custom installation speakers Maloobchodný cenník KEF Ci Január 2013 Art Audio s.r.o. Krížna 20, 811 07 Bratislava tel: +421 905 304 744 tel: +421 917 176 815 obchod@artaudio.sk www.artaudio.sk

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.7 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY /// PRIPOJOVACIE ROZVODNICE PRIPOJOVACIE ROZVODNICE

ENERGY /// PRIPOJOVACIE ROZVODNICE PRIPOJOVACIE ROZVODNICE PRIPOJOVACIE ROZVODNICE Kapitola I Pripojovacie rozvodnice... 3 Kapitola II Ochrana LED svietidiel... 23 Kapitola I : Pripojovacie rozvodnice Kapitola I Pripojovacie rozvodnice Pripojovacie rozvodnice

Διαβάστε περισσότερα

Audit verejného osvetlenia obce Špačince

Audit verejného osvetlenia obce Špačince Audit verejného osvetlenia obce Špačince Dátum spracovania: Január 2015 Obsah: 1. Základné údaje o obci... - 3-2. Ciele a rozsah auditu... - 4-2.1. Popis súčasného stavu... - 4-2.2. Technická špecifikácia

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Používanie prúdových chráničov vo vonkajších priestoroch. STN Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Používanie prúdových chráničov vo vonkajších priestoroch. STN Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom Používanie prúdových chráničov vo vonkajších priestoroch ng. Juraj Kalina, Elektrotechnik špecialista email: JKalina@stonline.sk Úvod Prúdové chrániče - fenomén tejto doby. Aj tak by sa dalo nazvať to

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Bratislava I., Bratislava IV. Bratislavský. Primaciálne námestie 1, Bratislava. Trnavská cesta č.27, Bratislava 3

Bratislava I., Bratislava IV. Bratislavský. Primaciálne námestie 1, Bratislava. Trnavská cesta č.27, Bratislava 3 PS 109 Informačný systém MHD 1. Identifikačné údaje 1.1 Stavba Názov stavby: Okres: Kraj: Katastrálne územie: 1.2 Stavebník Názov stavebníka: Električková trať Dúbravsko Karloveská radiála Bratislava I.,

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 NÁVOD NA OBSLUHU 1. Bezpečnostné pokyny 1. Na vstup zariadenia neprivádzajte veličiny presahujúce maximálne prípustné hodnoty. 2. Ak sa chcete vyhnúť úrazom elektrickým prúdom,

Διαβάστε περισσότερα

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil:

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil: Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, 811 03, Bratislava mobil: 0905 505 243 NÁJOMNÉ BYTY OBCHODNÁ 52, parc. č. 8479, k.ú. BRATISLAVA STARÉ MESTO Investor MČ Staré

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

Pracovný zošit pre odborný výcvik. Elektrotechnika študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik oblasť silnoprúdová technika 4.

Pracovný zošit pre odborný výcvik. Elektrotechnika študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik oblasť silnoprúdová technika 4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Pracovný zošit pre odborný výcvik Elektrotechnika študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik oblasť silnoprúdová

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE MERAČE SPOTREBY ENERGIE MONITORY ENERGIE ANALYZÁTORY KVALITY ENERGIE PRÚDOVÉ TRANSFORMÁTORY BOČNÍKY ANALÓGOVÉ PANELOVÉ MERAČE DIGITÁLNE PANELOVÉ MERAČE MICRONIX spol. s r.o. -

Διαβάστε περισσότερα

Názov akreditovaného subjektu: EVPÚ, a.s., Multifunkčné laboratórium Trenčianska 19, Nová Dubnica

Názov akreditovaného subjektu: EVPÚ, a.s., Multifunkčné laboratórium Trenčianska 19, Nová Dubnica Strana 1 / 15 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: EVPÚ, a.s., Multifunkčné laboratórium Trenčianska 19, 018 51Nová Dubnica Rozsah akreditácie skúšobného laboratória: Laboratórium -Typ 2 (Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

Odrušenie motorových vozidiel. Rušenie a jeho príčiny

Odrušenie motorových vozidiel. Rušenie a jeho príčiny Odrušenie motorových vozidiel Každé elektrické zariadenie je prijímačom rušivých vplyvov a taktiež sa môže stať zdrojom rušenia. Stupne odrušenia: Základné odrušenie I. stupňa Základné odrušenie II. stupňa

Διαβάστε περισσότερα

Realizácia a kontrola. elektroinštalácie

Realizácia a kontrola. elektroinštalácie Realizácia a kontrola elektroinštalácie dreveného Realizácia a kontrola zrubu zrubu elektroinštalácie Vypracoval: Ing. Vladimír Balucha Tento edukačný materiál vznikol v rámci projektu Programu celoživotného

Διαβάστε περισσότερα

zvodiče prepätia OCHRANA PROTI PREPÄTIU VIAC INFORMÁCIÍ NOVINKA Typ 1 (B), 1+2 (B+C) Kombinovné zvodiče prepätia typu 1+2 (B+C)

zvodiče prepätia OCHRANA PROTI PREPÄTIU VIAC INFORMÁCIÍ NOVINKA Typ 1 (B), 1+2 (B+C) Kombinovné zvodiče prepätia typu 1+2 (B+C) vodiče prepätia na ochranu vašich spotrebičov vodiče prepätia chránia elektrické zariadenia pred vážnym poškodením účinkami prepätia atmosferického pôvodu zvodiče prepätia Typ (B), +2 (B+C) 0 030 23 0

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

ZVODIČE PREPÄTIA: nevyhnutné pre ochranu vašich spotrebičov

ZVODIČE PREPÄTIA: nevyhnutné pre ochranu vašich spotrebičov OCHRANA PROTI PREPÄTIU >>> zvodiãe prepätia Typ (B), +2 (B+C) ZVODIČE PREPÄTIA: nevyhnutné pre ochranu vašich spotrebičov > Úplná ochrana Zvodiče prepätia sú dôležitým doplnkom ochrany elektrickej inštalácie

Διαβάστε περισσότερα

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D Fearless 5000 D Fearless 2200 D Fearless 4000 D Fearless 1000 D FEARLESS SÉRIA D Vlastnosti: do 2 ohmov Class-D, vysoko výkonný digitálny kanálový subwoofer, 5 kanálový

Διαβάστε περισσότερα

16. Vyhotovenie elektrických inštalácií v objektoch budov

16. Vyhotovenie elektrických inštalácií v objektoch budov Vyhotovenie elektrických inštalácií v objektoch budov 1 16. Vyhotovenie elektrických inštalácií v objektoch budov Všeobecné požiadavky na vnútorné elektrické rozvody v objektoch bytovej, občianskej a poľnohospodárskej

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE SGB - SK, spol. s r.o. Karola Adlera 4, SK-841 02 Bratislava, Slovakia kancelária: Stará Vajnorská 4, SK-831 04 Bratislava Phone: +421 2 44632838 Fax: +421 2 33204572 Mobil: +421 905 411 973 E-mail: info@sgbsk.sk,

Διαβάστε περισσότερα

LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO

LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO do výbušného prostredia Bezpečné zariadenie pri práci s výbušnými plynmi a prachom R EX R EXH RZ EX R EX 1500, 2000, 3000, 4000 R EXH RZ EX Odsávacie ramená R EX, R EXH

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti

5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti ČASŤ 5 DIEL 2 KAPITOLA 3 str. 1 5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti principiálne vychádza z dovolenej prevádzkovej teploty jadier

Διαβάστε περισσότερα

PRS. PC súbor prostriedkov potrebný na prenos ele. alebo opt. signálu k príjmaciemu bloku

PRS. PC súbor prostriedkov potrebný na prenos ele. alebo opt. signálu k príjmaciemu bloku PRS VB- súbor zariadení, ktoré premenia správu zo zdroja informácií na vhodný tvar elektrického alebo optického signálu vysielaného do prenosovej cesty PC súbor prostriedkov potrebný na prenos ele. alebo

Διαβάστε περισσότερα

Calypso Pohon pre krídlové brány

Calypso Pohon pre krídlové brány Calypso Pohon pre krídlové brány Strana 1 z 7 CALYPSO DOLEŽITÉ UPOZORNENIA V2 ELETTRONICA si vyhradzuje právo upravovať produkt bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež spoločnosť odmieta zodpovednosť

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

STRUČNÝ NÁVOD. Frekvenčný menič VAU 7.5/3. Návod na obsluhu /12

STRUČNÝ NÁVOD. Frekvenčný menič VAU 7.5/3.  Návod na obsluhu /12 Návod na obsluhu STRUČNÝ NÁVOD Frekvenčný menič VAU 7.5/3 28100241401 11/12 1 Bezpečnostné pokyny Výstraha pred zásahom elektrickým prúdom! Nebezpečenstvo ohrozenia života! Zásah elektrickým prúdom môže

Διαβάστε περισσότερα

Systém rozvodu vzduchu

Systém rozvodu vzduchu Technické údaje Systém rozvodu vzduchu CWL-Excellent Wolf Slovenská republika s.r.o. Galvaniho 7 821 04 Bratislava tel. +421 4820 0802 fax +421 4820 0814 info@wolfsr.sk www.wolfsr.sk 3063644_201602 Zmeny

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

EM2-CM-Mat Elektrická vyhrievacia rohož určená na odstránenie snehu z nájazdu a ohrev trasy

EM2-CM-Mat Elektrická vyhrievacia rohož určená na odstránenie snehu z nájazdu a ohrev trasy EM2-CM-Mat Elektrická vyhrievacia rohož určená na odstránenie snehu z nájazdu a ohrev trasy EM2-CM-Mat Návod na inštaláciu Garáž 1 Vyhrievacia rohož na ohrev nájazdu 2 Studený prívod 3 Snímač teploty a

Διαβάστε περισσότερα

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košice, Komenského 44

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košice, Komenského 44 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košice, Komenského 44 Skúšobné otázky z vyhlášky č. 508/2009 Z.z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach 21 Elektrotechnik.

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH : 1) Technická správa. 2) Špecifikácia materiálu Rozpočet. 3) Výkresová dokumentácia

OBSAH : 1) Technická správa. 2) Špecifikácia materiálu Rozpočet. 3) Výkresová dokumentácia OBSAH : 1) Technická správa IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VŠEOBECNÉ ÚDAJE TEPELNÁ BILANCIA ENERGETICKÁ BILANCIA NÁVRH STROJNÉHO ZARIADENIA KOTOLNE PARAMETRE ZARIADENIA KOTOL POISTNÉ ZARIADENIE OBEHOVÉ ČERPADLÁ DOPLŇOVANIE

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Chí kvadrát test dobrej zhody Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Test dobrej zhody I. Chceme overiť, či naše dáta pochádzajú z konkrétneho pravdep.

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE,

TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE, TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE, ktoré určujú technické podmienky prístupu, Pripojenia do Prepravnej siete a prevádzkovania Prepravnej siete ktoré boli

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 9/2016. Inštalácia zvodičov do sietí nn. a+b= 1 m

Newsletter 9/2016. Inštalácia zvodičov do sietí nn. a+b= 1 m Newsletter 9/2016 Inštalácia zvodičov do sietí nn Ako už bolo niekoľkokrát zdôraznené, k realizácii systému ochrany pred účinkami blesku a ostatných druhov transientných prepätí sa používa spravidla viac

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Systém inteligentného domu

Systém inteligentného domu FIRN elektro s.r.o. Pavla Mudroňa 7 010 01 Žilina SLOVAKIA tel: +421 41 5166 109 fax: +421 41 5681 231 web: www.firn.sk email: firn@firn.sk Systém inteligentného domu Verzia dokumentácie 2.3 UPOZORNENIE!!!

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

ZNAČENIE VODIČOV A SVORIEK ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

ZNAČENIE VODIČOV A SVORIEK ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ ZAČEIE VODIČOV A SVORIEK ELEKTRICKÝCH ZARIADEÍ Vodiče a svorky elektrických zariadení sa označujú podľa tabuľky. Ak má elektrické zariadenie viac skupín rovnakých prvkov, tieto skupiny sa odlíšia číslom

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v oblasti PO

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v oblasti PO 8 Požiarna ochrana Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v oblasti PO Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná: zabezpečiť v objektoch

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBY A ROZVODU ELEKTRICKEJ ENERGIE

TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBY A ROZVODU ELEKTRICKEJ ENERGIE TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBY A ROZVODU ELEKTRICKEJ ENERGIE ŠTYRY ZÁKLADNÉ TEMATICKÉ OKRUHY: 1. Základné pojmy, definícia elektrizačnej sústavy, jej členenie, štruktúra, úrovne (výroba, prenos, distribúcia).

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS)

TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS) TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS) 1 OBSAH 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A ZÁKLADNÉ POJMY 2. TECHNICKÉ PODMIENKY PRÍSTUPU A PRIPOJENIA

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/7 Príloha k rozhodnutiu č. 22/2011/173/2 zo dňa a k osvedčeniu o akreditácii č. S-222. Rozsah akreditácie

Strana 1/7 Príloha k rozhodnutiu č. 22/2011/173/2 zo dňa a k osvedčeniu o akreditácii č. S-222. Rozsah akreditácie Strana 1/7 Príloha k rozhodnutiu č. 22/2011/173/2 zo dňa 2.2.2011a k osvedčeniu o akreditácii č. S222 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Prevodník teploty pre montáž do hlavice itemp HART TMT 182

Prevodník teploty pre montáž do hlavice itemp HART TMT 182 Technická informácia TI 078R/09/sk 510 02072 Prevodník teploty pre montáž do hlavice itemp HART Univerzálny hlavicový prevodník pre odporové teplomery, termočlánky, odporové a napät ové vysielače, nastavite

Διαβάστε περισσότερα

ZDROJ IMPULZOV ECOSTOP

ZDROJ IMPULZOV ECOSTOP ZDROJ IMPULZOV ECOSTOP OBSAH Návod na obsluhu 1. Úvod 2. Vyuţitie zdroja impulzov ECOSTOP 3. Podmienky pre bezpečnú prevádzku zdroja impulzov ECOSTOP 4. Podmienky pre bezpečnú prevádzku ovládania napätia

Διαβάστε περισσότερα

T2Blue. Jazyk Slovensky. Návod na montáž

T2Blue. Jazyk Slovensky. Návod na montáž T2Blue Jazyk Slovensky Návod na montáž 1 A T2Blue-10 T2Blue-20 B T2Blue-10 2 * podľa typu zakúpenej súpravy SLOVENSKY Všeobecné pokyny Prečítajte si pozorne celý návod na montáž. V prílohe nájdete protokol

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ VYKUROVACEJ FÓLIE HEAT DECOR POD PLÁVAJÚCU PODLAHU

NÁVOD NA MONTÁŽ VYKUROVACEJ FÓLIE HEAT DECOR POD PLÁVAJÚCU PODLAHU NÁVOD NA MONTÁŽ VYKUROVACEJ FÓLIE HEAT DECOR POD PLÁVAJÚCU PODLAHU Ďakujeme Vám za kúpu vykurovacej fólie HEAT DECOR. Veríme že tento montážny návod Vám pomôže s bezpečnou inštaláciou fólie HEAT DECOR

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU I. ÚVOD Toto zariadenie je stabilný a bezpečný prenosný multimeter s 3 ½ -miestnym displejom. Multimeter umožňuje merať jednosmerné (DC) a striedavé (AC) napätie,

Διαβάστε περισσότερα

Zmluva o dielo č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluva o dielo č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka Zmluva o dielo č. Z20524475_Z Uzatvorená v zmysle 56 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany. Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Obec Lúčnica nad Zitavou Lúčnica

Διαβάστε περισσότερα

Výška, šírka, hrúbka a pravouhlosť krídla skúška postupom podľa: EN 951: 1998 Dverové krídla. Metóda merania výšky, šírky, hrúbky a pravouhlosti

Výška, šírka, hrúbka a pravouhlosť krídla skúška postupom podľa: EN 951: 1998 Dverové krídla. Metóda merania výšky, šírky, hrúbky a pravouhlosti Protokol o skúškach č. 800/24/0145/06 Názov skúšok: Mechanicko - fyzikálne skúšky Odolnosť proti zvislému zaťaženiu krídla EN 947: 1998 Otváracie (otočné) alebo kývavé dvere. Určenie odolnosti proti zvislému

Διαβάστε περισσότερα

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena:

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena: Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena: Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 12 V DC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 24 V DC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 24 V AC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 110 V DC 15 Magnet

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

FREE: na stiahnutie: Rozdelenie elektrických zariadení podľa veľkosti napätia. Menovité napätie v sústave. Označenie napätia.

FREE: na stiahnutie: Rozdelenie elektrických zariadení podľa veľkosti napätia. Menovité napätie v sústave. Označenie napätia. FREE: na stiahnutie: Rozdelenie elektrických zariadení podľa veľkosti napätia Označenie napätia Názov zariadenia medzi vodičom a zemou Menovité napätie v sústave uzemnenej medzi vodičmi izolovanej medzi

Διαβάστε περισσότερα

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova, Vranov n/t Ústredné vykurovanie 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova, Vranov n/t Ústredné vykurovanie 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 2. ROČNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE... 3 3. ROČNÁ SPOTREBA PLYNU NA VYKUROVANIE... 3 4. ZATRIEDENIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ... 3 5. OPIS VYKUROVACIEHO SYSTÉMU... 4 6.

Διαβάστε περισσότερα