Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ"

Transcript

1 Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1 Παξνπζίαζε ζέκαηνο 2.2 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 2.3 Σθνπόο ηεο έξεπλαο 3. Θεσξεηηθό κέξνο 3.1 Οξηζκόο Παηρληδηνύ Σπκβνιή ηνπ παηρληδηνύ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ Κξηηήξηα επηινγήο παηρληδηώλ «Σθιάβνη» ησλ παηρληδηώλ 3.2 Τν παηρλίδη ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ Αξραηόηεηα Βπδάληην Τνπξθνθξαηία Νεόηεξα ρξόληα Σύγρξνλα επηηξαπέδηα παηρλίδηα Αθεγεκαηηθά παηρλίδηα 3.3 Ηιεθηξνληθό θαη δηαδηθηπαθό παηρλίδη Τα πην δεκνθηιή δηαδηθηπαθά παηρλίδηα Χαξαθηεξηζηηθά ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο 4. Δξεπλεηηθό Μέξνο 4.1 Σπκπεξάζκαηα ζπλεληεύμεσλ Σρόιηα γηα ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ παιηώλ παηρληδηώλ 4.2 Σπκπεξάζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ 5. Γεκηνπξγηθό Μέξνο 6. Βηβιηνγξαθία 1

3 1.ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ησλ δηεξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ηεο Α Λπθείνπ. Σηε παξαθάησ εξγαζία, ε νκάδα καο ζα ζαο παξνπζηάζεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην παηρλίδη. Σπγθεθξηκέλα, ζα γίλεη πην ζαθήο ν νξηζκόο ηνπ παηρληδηνύ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Σηελ ζπλέρεηα ζα έρεηε ηελ δπλαηόηεηα λα δήζεηε καδί καο ηελ ηζηνξία ηνπ παηρληδηνύ. Τν όκνξθν απηό ηαμίδη αξρίδεη κε κηα κηθξή αλαθνξά ζηελ αξραηόηεηα, κεηαβαίλεη ζην Βπδάληην θαη θαηαιήγεη ζηα λεόηεξα ρξόληα. Με ηελ βνήζεηα ζπλεληεύμεσλ από αλζξώπνπο κέζεο ειηθίαο δηαπηζηώλνπκε δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηα παηρλίδηα ζην πέξαζκα ησλ γελεώλ. Η εξγαζία καο νινθιεξώλεηαη κε ηε πεξηήγεζή ζαο ζηα ζύγρξνλα παηρλίδηα,δειαδή ηα ειεθηξνληθά θαη ηα δηαδηθηπαθά ηα νπνία θπξηαξρνύλ ζηηο δσέο ησλ παηδηώλ θαζώο ειθύνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπο ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο. 2

4 2.ΔΙΑΓΩΓΗ 2.1. Η Σεκαζία θαη ν ξόινο ηνπ παηρληδηνύ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ θαζηζηνύλ ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο πνιύ ελδηαθέξνπζα. Η εμέιημε θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ζρεηίδεηαη κε πνιιαπινύο παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ θαη επηθξαηνύλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. 2.2 Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε βαζίζηεθε ζηε κειέηε θαη επεμεξγαζία θείκελσλ από βηβιία ε ην δηαδίθηπν θαη ζε ζπλεληεύμεηο (αηόκσλ κεγαιπηέξσλ) θαη ζε έλα εξσηεκαηνιόγην. 2.3 Σθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη λα θάλνπκε αηζζεηή ηελ παξνπζία ησλ παηρληδηώλ ζηε δσή καο. Δπίζεο,λα θαηαλνήζνπκε ηε ζεκαζία θαη ηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνύ θαη ην ελδερόκελν πσο κπνξεί λα θξύβεη θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. 3

5 3.1Οξηζκόο Παηρληδηνύ 3. ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ Παηρλίδη ή παίγλην είλαη κηα δνκεκέλε δξαζηεξηόηεηα, πνπ ζπλήζσο έρεη ζθνπό ηελ ςπραγσγία ή αζθείηαη ζαλ εθπαηδεπηηθό εξγαιείν. Τν παηρλίδη είλαη κηα μερσξηζηή αζρνιία από ηελ εξγαζία, ε νπνία έρεη ζαλ θύξην ζηόρν ηελ αληακνηβή, θαη από ηελ ηέρλε, κέζσ ηεο νπνίαο εθθξάδνληαη ζηνηρεία αηζζεηηθήο θαη ηδενινγίαο. Ωζηόζν, ν δηαρσξηζκόο δελ είλαη απόιπηα θαζαξόο, αθνύ πνιιά παηρλίδηα εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ηέρλεο πκβνιή ηνπ παηρληδηνύ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ Τν παηρλίδη είλαη ε παγθόζκηα γιώζζα ησλ παηδηώλ. Φάξε ζ απηό, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εθθξάδνληαη πην άλεηα θαη λα εμεγνύλ θαιύηεξα νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνθνξηθό ιόγν. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ, πσο κέζα από ην παηρλίδη, ην παηδί επηηπγράλεη ηε ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπ εμέιημε θαη αλαπηύζζεη ηνλ ηξόπν, κε ηνλ νπνίν ρεηξίδεηαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Έρεη ηνληζηεί αθόκε, όηη κέζα από απηό ην παηδί κπνξεί λα απειεπζεξσζεί θαη λα εθηνλώζεη ηελ έληαζή ηνπ. Η πνιππιεπξόηεηα ηνπ παηρληδηνύ θαη ε βίσζε θαηαζηάζεσλ εηθνληθά θαη όρη πξαγκαηηθά, ζπκβάιιεη ώζηε ην παηδί λα κπνξεί λ αιιάμεη ξόινπο θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη σο κέζν γηα λα πξνζδηνξίζεη ην άγλσζην θαη ην ηξνκαρηηθό. Πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξνζηαηεπηηθό πιαίζην, έηζη ώζηε ην παηδί κε γλώκνλα ηε θαληαζία ηνπ, λα ζπκκεηέρεη ζε βηαηόηεηεο θαη λα πξνβαίλεη ζε απαγνξεπκέλεο πξάμεηο, ρσξίο όκσο λα παίξλεη κέξνο, θαζώο όια απηά κνηάδνπλ κε ζελάξηα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. Αθόκε, ηνπ πξνζθέξεηαη ε δπλαηόηεηα λα απνρσξήζεη από ην ρώξν ηνπ παηρληδηνύ όπνηε θαη όπσο απηό επηζπκεί. Καηνξζώλεη ινηπόλ, λα κεηώλεη ηελ έληαζε, ε νπνία όηαλ είλαη αξθεηή, κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ 4

6 θαηαλαγθαζκό επαλάιεςεο, όπνπ ζηακαηά λα ππάξρεη ην νπζηαζηηθό παηρλίδη. Με ην παηρλίδη ην νπνίν απαηηεί ζπκκεηνρή, δξάζε θαη ζθέςε ην παηδί εθθξάδεη επίζεο ηελ πεξηέξγεηά ηνπ, ε νπνία είλαη κία δύλακε πνιύ ζεκαληηθή θαη ε ηθαλνπνίεζή ηεο θαζίζηαηαη αλαγθαία. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί όκσο απηό, πξέπεη λα κπεη ζε ελέξγεηα ε επηλνεηηθόηεηα θαη ε θαληαζία. Έηζη, βιέπνπκε όηη ηα πεξηζζόηεξα παηδηά αγαπνύλ ην παηρλίδη, ελώ όζν πην πνιιά παηρλίδηα παίδεη έλα παηδί, ηόζν πην κεγάιε θαληαζία έρεη. Κάηη ζεκαληηθό γηα ηελ αμία ηνπ παηρληδηνύ, είλαη όηη απνηειεί εζεινληηθή θαη απνξξνθεηηθή δξαζηεξηόηεηα. Αθόκα, ραξαθηεξίδεηαη θαη από ειεπζεξία. Όια απηά ην κεηαηξέπνπλ ζε ελδηαθέξνπζα αζρνιία πνπ απνηειεί ηαπηόρξνλα αληαλάθιαζε ηεο ίδηαο ηεο δσήο κε όια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα εληαρζεί ην άηνκν ζηελ θνηλσλία. Τν παηρλίδη είλαη κέζν πνπ ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Αξρηθά, ελδπλακώλεηαη ε ζσκαηηθή θαηάζηαζε, ε νπνία απαηηείηαη γηα ην παηρλίδη, αιιά θαη ην λεπξηθό ζύζηεκα. Σπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο, δηόηη ρξεηάδεηαη ν ζπιινγηζκόο θαη ε κλήκε. Παξάιιεια, ζπληειεί θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε, 5

7 πξνθαιώληαο έηζη επράξηζηεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Τν παηρλίδη ρξεζηκεύεη ζην παηδί γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο νξγήο θαη ησλ άιισλ βίαησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Δίλαη αξθεηά ζεκαληηθό ζηε δσή ηνπ παηδηνύ, γηαηί αλαπηύζζεηαη ν αιιεινζεβαζκόο, ε ζπλεξγαζία, ν αιηξνπηζκόο, ε δηθαηνζύλε, ε ακνηβαία εθηίκεζε θαη ην θνηλσληθό ηνπ ζπλαίζζεκα, ην νπνίν επηβάιιεηαη γηα ηελ αξκνληθή ηνπ ζπκβίσζε. Αλαπηύζζνληαη νη αξεηέο ηεο γελλαηόηεηαο, ηεο εηιηθξίλεηαο, ηεο ηηκήο θαη ηεο απηνζπζίαο, ζεκειηώλνληαο κηα εζηθή πξνζσπηθόηεηα. Αληίζεηα, θαηαζηέιινληαη ηα εγσηζηηθά ηνπ έλζηηθηα. Σπκπεξαζκαηηθά, ην παηρλίδη απνηειεί έλα κέζν απηόέθθξαζεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ. Τν παηρλίδη ελώλεη ηνπο αλζξώπνπο, δελ επηηξέπεη παξαβηάζεηο, επαλαζηάζεηο θαη αλαξρίεο. Δπηηξέπεη αληηζέησο πνιύ ιηγόηεξα. Σπλδέεηαη απόιπηα κε όιεο ηηο αλζξώπηλεο αλάγθεο, όπσο ε αλάγθε γηα ηξνθή, γηα θίλεζε, πξνζηαζία, ζπληξνθηά, κίκεζε, ην έλζηηθην ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ην ζεμνπαιηθό. Πξόθεηηαη γηα έλαλ ηξόπν εθπαίδεπζεο, όπνπ ην παηδί καζαίλεη κόλν ηνπ. Με 6

8 βνήζεκα ην παηρλίδη, απνθηά εκπεηξίεο, εκπινπηίδεη θαη δηεγείξεη ηε θαληαζία ηνπ, θαζώο καζαίλεη λα δεκηνπξγεί. Τν είλαη ην θπξηόηεξν κέζν, ην νπνίν βνεζάεη ζηε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο επραξίζηεζεο. Τν παηδί θαηά ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία, επηιέγεη λα παίδεη αηνκηθά παηρλίδηα. Κπξίσο, παίδεη κε άςπρα, όπνπ θπξηαξρεί πάλσ ηνπο θαη μεζπκαίλεη ε επηζεηηθόηεηα ηνπ. Σηελ ειηθία ησλ 9-14 ρξόλσλ, επηθξαηεί πάιη ην εγώ θαη ε επηζπκία λα ρσξίζεη από ηνπο άιινπο. Όκσο ηα νκαδηθά παηρλίδηα βνεζνύλ ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο λα μεπεξάζνπλ απηή ηελ ςπρνινγηθή θξίζε θαη λα εληαρζνύλ ζηελ θνηλσλία. Όζν ην παηδί κεγαιώλεη ςπρνπλεπκαηηθά θαη ζσκαηηθά, δξα κέζα ζην νκαδηθό παηρλίδη πην ζπλεηδεηά θαη αξρίδεη λα ηαπηίδεηαη ην ζπκθέξνλ ηνπ κε ηεο νκάδαο. 7

9 3.1.2Κξηηήξηα επηινγήο παηρληδηώλ Τν παηδί κπνξεί λα κεηαηξέςεη ζε παηρλίδη θάζε αληηθείκελν πνπ ππάξρεη γύξσ ηνπ. Δίλαη έλαο ηξόπνο γηα λα γλσξίζεη ηνλ θόζκν. Όκσο όια ηα πξάγκαηα δελ είλαη θηηαγκέλα γηα λα γίλνπλ παηρλίδηα. Έλα καραίξη γηα παξάδεηγκα, ε έλα αηρκεξό αληηθείκελν δελ είλαη αζθαιέο γηα ην παηδί αιιά επηθίλδπλν. Άξα ινηπόλ γηα λα είλαη έλα αληηθείκελν παηρλίδη ζα πξέπεη λα είλαη πξώηα αζθαιέο. Τα αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα γίλνπλ παηρλίδηα δελ κπνξεί λα είλαη επαίζζεηα θαη εύζξαπζηα. Γελ ππάξρεη κεγαιύηεξε απνγνήηεπζε γηα έλα παηδί, από ην λα βιέπεη ην «παηρλίδη» πνπ κε ηόζε ιαρηάξα πεξίκελε, λα ραιάεη κεηά από ιίγν. Έλα ηέηνην αληηθείκελν δελ κπνξεί λα είλαη παηρλίδη «Τα παηρλίδηα πξέπεη λα αληέρνπλ». Τν παηρλίδη πνπ ζα πξννξίδεηαη γηα έλα παηδί ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ηνπ. Γηα παξάδεηγκα νη γνλείο,θπξίσο νη κπακπάδεο,δελ κπνξνύλ λα αγνξάζνπλ έλα ηειεθαηεπζπλόκελν απηνθίλεην ζην λενγέλλεην γην ηνπο. Αιιά όκσο αο κελ ην πεξηνξίδνπλ θαη ζε ειηθηαθέο νκάδεο πνπ έρεη ζαθώο μεπεξάζεη, γηαηί ζα βαξεζεί. Έλα παηρλίδη ζα πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηηο ηθαλόηεηεο, ζηηο δεμηόηεηεο θαη ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνύ, λα ηνπ αξέζεη. Γηα παξάδεηγκα αλ αθήζνπκε έλα παηδί κόλν ηνπ ζε έλα ρώξν κε παηρλίδηα απηό αλεπεξέαζην από ηνλ θόζκν γύξσ ηνπ θαηά καγείαο θάηη κέζα ηνπ ζα ην ζπξώμεη θαηεπζείαλ ζην αγαπεκέλν ηνπ παηρλίδη. Τν θάζε παηδί έρεη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ ηελ νπνία εθδειώλεη αιιά θαη αλαπηύζζεη κέζα από ην παηρλίδη. Τν παηρλίδη πξέπεη λα εθπιεξώλεη ηηο πξνζδνθίεο πνπ ηνπ δεκηνύξγεζε. Μεγαιύηεξε απνγνήηεπζε γηα έλα παηδί κεηά από 8

10 έλα ραιαζκέλν παηρλίδη, είλαη έλα παηρλίδη πνπ δηαθέξεη από απηό πνπ πεξίκελε. Θπκεζείηε πσο ληώζαηε όηαλ πήξαηε ζηα ρεξηά ζαο ην παηρλίδη, πνπ ζηελ ηειεόξαζε θαηλόηαλ λα πεξπαηάεη ε λα πεηάεη, θαη όηαλ έθηαζε ζην δσκάηην ζαο δελ έθαλε ηίπνηα από απηά. Γηα λα απνθύγνπκε όια απηά ζα πξέπεη λα εμεγήζνπκε ζην παηδί ηη αθξηβώο θάλεη ην παηρλίδη πνπ ζέιεη λα ηνπ αγνξάζνπκε θαη εθόζνλ απηό θαηαιάβεη ηόηε κπνξνύκε λα ην αγνξάζνπκε. Υπάξρνπλ παηρλίδηα όπσο ηα επηηξαπέδηα, πνπ πξνσζνύλ ηε κάζεζε θαη ιέγνληαη εθπαηδεπηηθά. Αιιά, όπσο ηα θνπθιόζπηηα θαη ηα θάζηξα, πνπ θεληξίδνπλ ηε θαληαζία ηνπ παηδηνύ θαη ιέγνληαη δεκηνπξγηθά θαη ηέινο ππάξρνπλ παηρλίδηα,όπσο ηα ζπξόκελα πνπ πξνσζνύλ ηε ζσκαηηθή άζθεζε θαη ιέγνληαη δξάζεο. Κάζε θνξά π[νπ νη γνλείο πξόθεηηαη λα αγνξάζνπλ έλα παηρλίδη, ζα επηιέμνπλ ην έλα είδνο ε ην άιιν Απηνί γλσξίδνπλ θαιύηεξα από όινπο ηη ρξεηάδεηαη θάζε θνξά ην παηδί ηνπο. Ο ραξαθηεξηζκόο θαιό παηρλίδη εμαξηάηαη επίζεο θαη από ηηο απόςεηο, ηηο αμίεο αιιά θαη ηνλ ηξόπν δσήο ηηο θάζε νηθνγέλεηαο. Κιείλνληαο ζα ζέιακε λα ζπκίζνπκε θάηη πνπ όινη καο πνιιέο θνξέο μερλάκε : «Τν θαιύηεξν παηρλίδη ησλ παηδηώλ είκαζηε εκείο νη γνλείο ηνπο». Από εκάο καζαίλνπλ ηα παηρλίδηα, κε εκάο ζέινπλ λα παίδνπλ,ηε δηθή καο πξνζνρή θαη ηνπο δηθνύο καο επαίλνπο, ζέινπλ λα θεξδίδνπλ. Γη απηό θαη ηα αγαπεκέλα ηνπο παηρλίδηα είλαη απηά πνπ αγαπάκε εκείο θαη κε ηα νπνία γηλόκαζηε θαη εκείο, έζησ θαη ιίγν, παηδηά. 9

11 3.1.3 Γνλείο θαη δώξα Αξρηθά, ηα δώξα ησλ γνλέσλ απνηεινύζαλ κηα ηξπθεξή ρεηξνλνκία κέζα από ηελ νπνία ν γνλέαο έδεηρλε ηελ αγάπε ηνπ πξνο ην παηδί. Ωζηόζν, ζήκεξα ε έλλνηα ηνπ δώξνπ είλαη εληειώο δηαθνξεηηθή αθνύ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ γνλέα. Οη γνλείο κε γλσξίδνληαο άιιν ηξόπν γηα λα εθθξάζνπλ ηελ αγάπε ηνπο πξνο ην παηδί νδεγνύληαη ζηελ αγνξά πνιιώλ παηρληδηώλ ζπλήζσο αληηθεηκέλσλ ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, αθόκα θαη όηαλ ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε δελ ηνπο ην επηηξέπεη. Έηζη, ην παηδί θαηαιήγεη λα ζεσξεί ηελ πξνζθνξά δεδνκέλε θαη γίλεηαη εγσθεληξηθό. Τα θίλεηξα πνπ νδεγνύλ ηνπο γνλείο ζηελ αγνξά δώξσλ πνηθίινπλ. Πξώησλ, νη γνλείο δπζθνιεύνληαη λα εθθξάζνπλ ηελ αγάπε ηνπο. δεύηεξνλ, αλαπηύζζνπλ ζπλαηζζήκαηα ελνρήο απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο (είηε γηαηί δελ αθηεξώλνπλ αξθεηό ρξόλν ζηα παηδηά ηνπο είηε γηαηί είλαη ρσξηζκέλνη) θαη πξνζπαζνύλ κε απηό ηνλ ηξόπν λα εμαγνξάζνπλ ηελ αγάπε ηνπο. Δπίζεο, νη ίδηνη ζηεξεκέλνη από ηα παηδηθά ηνπο ρξόληα θαη κε ζέινληαο ηα παηδηά ηνπο λα ληώζνπλ ζαλ εθείλνπο νδεγνύληαη ζηελ αιόγηζηε παξνρή πιηθώλ αγαζώλ. Τέινο, ππάξρνπλ θαη νη γνλείο νη νπνίνη βαξηνύληαη ηελ γθξίληα ηνλ παηδηώλ ηνπο θαη ηνπο αγνξάδνπλ δώξα γηα λα εξεκνύλ. Γη απηνύο ηνπο ιόγνπο ηα παηδηά δελ γελληνύληαη άπιεζηα αιιά γίλνληαη. Η αιόγηζηε πξνζθνξά δώξσλ επεξεάδεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηελ παηδηώλ ηόζν κε ηνπο γνλείο όζν θαη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Οη γνλείο ελδίδνπλ ζηηο πηέζεηο ησλ παηδηώλ ηνπο γηα ηελ αγνξά λέσλ παηρληδηώλ. Σηηο κέξεο καο ζπρλά παξαηεξνύκε παηδηά λα ζπγθξίλνπλ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο κε θξηηήξην ηελ πνζόηεηα παηρληδηώλ πνπ δηαζέηνπλε κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη ππεξνπηηθά. Σπλνςίδνληαο, ην παηδί ζα θαηαιήμεη λα δίλεη ζεκαζία ζηελ πνζόηεηα θαη όρη ζηελ πνηόηεηα. Έηζη, ζα γίλεη έλαο δπζηπρηζκέλνο ελήιηθαο πνπ ζα λνηάδεηαη κόλν γηα ηνλ εαπηό ηνπ. Ο ίδηνο δελ ζα κπνξεί λα ληώζεη ηελ επηπρία κέζα από απιά πξάγκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο 10

12 3.1.4 Οη ζθιάβνη ηωλ παηρληδηώλ Μείδσλ ζέκα ζηελ ππόζεζε παξαγσγήο παηρληδηώλ δελ είλαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο αιιά ε απαζρόιεζε αλειίθσλ. Υπό ηελ πίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο, δηεζλώλ νξγαληζκώλ πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ αιιά θαη κε θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ, νη κεγάιεο εηαηξίεο έζπεπζαλ λα ζπζηήζνπλ αλεμάξηεηεο επηηξνπέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ζηα θηλέδηθα εξγνζηάζηα, ελώ πξνζπάζεηα γίλεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παγθόζκηνπ θώδηθα, πνπ πξνβιέπεη απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο. Σε έξεπλα πνπ έγηλε από ηελ ρξηζηηαληθή επηηξνπή βηνκεραλίαο ηνπ Hong Kong δηαπηζηώζεθε όηη ζηα 4 από ηα 20 εξγνζηάζηα νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εξγαηώλ είλαη δύζθνιεο γηαηί : α) Οη εξγάηεο ππεξβαίλνπλ ηηο 18 ώξεο εκεξεζίσο ζηε δνπιεηά. β) Δληνπίδνληαη αλήιηθα έσο θαη 13 ρξνλώλ πνπ δνπιεύνπλ ζθιεξά θαη δνπιεύνπλ 7 κέξεο ηελ εβδνκάδα. γ) Κάλνπλ ππεξσξίεο πνπ δελ πιεξώλνληαη. δ) Οη ζεξκνθξαζίεο ζην λ ρώξν εξγαζίαο θηάλνπλ κέρξη θαη ηνπο 40 βαζκνύο θειζίνπ. ε) Γίλεηαη ρξήζε ηνμηθώλ ρξσκάησλ πνπ πξνθαινύλ δειεηεξηάζεηο. ζη) Σπαλίσο ππάξρνπλ κειέηεο εγθαηάζηαζεο ππξνζβεζηήξσλ θαη γίλνληαη απνιύζεηο ιόγσ αζζέλεηαο. Τν 90% ησλ εξγαηώλ πνπ ξσηήζεθαλ είπαλ πσο δελ γλσξίδνπλ ηίπνηα γηα ηνλ θώδηθα, δειαδή ηηο ζηνηρεηώδεηο ππνρξεώζεηο ηνπ εξγνδόηε απέλαληη ηνπο. 11

13 3.2 Σν παηρλίδη ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ Αξραία Διιάδα Οη αξραίνη έιιελεο έδηλαλ κεγάιε ζεκαζία ζην ξόιν ηνπ παηρληδηνύ. Τν ρξεζηκνπνηνύζαλ ζαλ έλα κέζν απηναγσγήο ηνπ αηόκνπ. Ήηαλ νη πξώηνη πνπ θαηάιαβαλ ηελ αμία ησλ νκαδηθώλ παηρληδηώλ θαη είραλ ηελ αληίιεςε όηη κε απηά πξαγκαηνπνηείηαη ε ηειεηνπνίεζε ηνπ αλζξώπνπ. Γη απηό ηα έβαιαλ ζην πξόγξακκα αγσγήο ησλ παηδηώλ. Τα παηρλίδηα είραλ πάληα θαλόλεο, πνπ όινη έπξεπε λα ηεξνύλ πηζηά. Γη απηό πίζηεπαλ πσο ην παηρλίδη είλαη έλα κεγάιν αγαζό πνπ αλαπηύζζεη ηελ ζπληξνθηθόηεηα, αζθεί ην ζώκα, θαιιηεξγεί ην πλεύκα, καζαίλεη ηα παηδηά λα ζέβνληαη ηνπο θαλόλεο-λόκνπο ηνπ παηρληδηνύ θαη έηζη, όηαλ κεγαιώζνπλ, λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνύλ ηνπο λόκνπο ηεο θνηλσλίαο ηνπο. Σηελ αξραία Διιάδα ππήξραλ πνιιά παηρλίδηα πνπ ρσξίδνληαλ ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ζηα νκαδηθά παηρλίδηα θαη ζηα αηνκηθά. Τα αηνκηθά παηρλίδηα ήηαλ κηα θαηεγνξία πνπ δελ ηελ πξνηηκνύζαλ θαη πνιύ ηα παηδηά ζηελ αξραία Διιάδα. Ωζηόζν ππήξραλ αηνκηθά παηρλίδηα πνπ ρσξίδνληαλ ζε δπν θαηεγνξίεο ζηα αγνξίζηηθα θαη ζηα θνξηηζίζηηθα. Αξρηθά ηα αγόξηα έπαηδαλ κε νκνηώκαηα ακαμώλ κε παξόκνην ηξόπν όπσο ηα ζεκεξηλά παηδία πνπ έρνπλ ηα απηνθηλεηάθηα. Δπίζεο έπαηδαλ κε πήιηλα παηρλίδηα ζε κνξθή δσώλ, ζπλήζσο αιόγσλ, ζπκπιεξώλνληαλ κε ρσξηζηνύο ηξνρνύο, νη όπνηνη πξνζαξκόδνληαλ ζε δπν μύιηλνπο άμνλεο θαη ηξαβηόληνπζαλ κε ζρνηλάθη, ζαλ έλα είδνο δσόκνξθσλ ακαμηώλ. Από ηελ άιιε ηα θνξίηζηα έπαηδαλ κε θνύθιεο όπσο θαη ζήκεξα. Έρνπλ ζσζεί πήιηλεο, νζηέηλεο ή αθόκα θαη καξκάξηλεο θνύθιεο, ελώ έρνπλ βξεζεί θαη άιιεο από πην θζαξηά πιηθά όπσο μύιν, θεξί, γύςν ή ύθαζκα. Μεξηθέο από απηέο ζηαηηθέο θαη άιιεο κε θηλεηά κειή [ηα ιεγόκελα λεπξόζπαζηα]. Οη δπν απηέο θαηεγνξίεο θνύθισλ κπνξεί είηε λα είλαη γπκλέο ώζηε ηα θνξίηζηα λα ηηο ληύλνπλ είηε ην αληίζεην. Όπσο όια ηα πήιηλα εηδώιηα έηζη θαη νη θνύθιεο έθεξαλ ρξώκαηα. Δπίζεο έπαηδαλ κε δηάθνξα νκνηώκαηα δσώλ, όπσο ζθπιηά, άινγα, βόδηα, γνπξνύληα θαη ρειώλεο, όπσο αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα. Τέινο έπαηδαλ κε ηόπηα, ζηεθάληα θαη κηθξνζθνπηθά εηδή λνηθνθπξηνύ. Η δεύηεξε θαηεγνξία παηρληδηνύ είλαη ηα νκαδηθά παηρλίδηα πνπ ηα παηδηά ηα πξνηηκνύζαλ πεξηζζόηεξν 12

14 από ηα αηνκηθά. Κάπνηα από ηα παηρλίδηα απηά είλαη ηα εμήο: -Η Αηώξα (ε γλωζηή θνύληα ή θξεκάζηξα). -Αθηλεηώληαο ( Παξαιιαγή ηνπ ζεκεξηλνύ παηρληδηνύ ζηξαηηωηάθηα αθνύλεηα, ακίιεηα, αγέιαζηα θαη ηα αγαικαηάθηα). -Η Ακπάξηδα (θπλεγεηό, ζήκεξα ην ζπλαληάκε κε ην ίδην όλνκα θαη ζαλ ζθιαβάθηα). -Η Βαζηιίλδα (όκνην κε ην θιεθηέο θαη αζηπλόκνη). -Η Γηειθπζηίλδα (ην ζεκεξηλό ηξάβεγκα ηνπ ζρνηληνύ, ην ηξαβερηό). -Η Κξηθειαζία (παηρλίδη κε θξίθν-ηξνρό, ην ζεκεξηλό ζηεθάλη, ην ηζέξθη. 13

15 -Η Κξππηίλδα (ην γλωζηό θξπθηό). -Κώλνο ή ηξόκβνο (ε γλωζηή ζβνύξα). -Η θαίξα (ε κπάια,ην ηόπη. Όπωο θαη ζήκεξα παίδνληαλ πνιιά παηρλίδηα κε ηελ κπάια). 14

16 3.2.2 Βπδάληην Σηα ρξόληα ηνπ βπδαληίνπ θαη κέρξη ηνλ 9ν αηώλα δελ ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζέζε ηνπ παηρληδηνύ θαη ηεο άζθεζεο κέζα ζηελ ηόηε θνηλσλία. Αλ θαη βέβαηα από ηηο ιίγεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε δείρλνπλ όηη γηλόηαλ γηα ιόγνπο ςπραγσγίαο θαη άζθεζεο ηνπ πλεύκαηνο θαη ηνπ ζώκαηνο. Σηε βπδαληηλή εθπαίδεπζε δελ ππήξρε ε γπκλαζηηθή, γηαηί ε εθπαίδεπζε ήηαλ εθθιεζηαζηηθή θαη έηζη νη πεξηζζόηεξνη λένη πήγαηλαλ ζηα κνλαζηήξηα. Τν παηρλίδη όκσο από ηα άιια παηδηά δελ έιεηπε (παηδηά πνπ δελ πήγαηλαλ λα κνξθσζνύλ). Τα αγόξηα ζπλήζσο έπαηδαλ ζηηο αιάλεο θαη ζηηο απιέο ηεο γεηηνληάο παηρλίδηα όπσο 16αξα, θξπθηό, θπλεγεηό, ηζίιηθη, γνπξνύλα, ηπθιόκπγα, αιώλη, κήιν θαη αιιά. Αληίζεηα ηα θνξίηζηα έπαηδαλ κέζα ζην ζπίηη κε ηηο θνύθιεο Σνπξθνθξαηία Σηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ηα παηρλίδηα είλαη όηη θάπνηα είραλ αξραηνινγηθέο ξίδεο, άιια βπδαληηλέο θαη άιια από άιιεο εζλόηεηεο. Οη ρώξνη πνπ έπαηδαλ ηα παηρλίδηα ήηαλ ζηηο αιάλεο θαη ζηα ζνθάθηα ζηηο γεηηνληέο. Μεξηθά από ηα παηρλίδηα πνπ έπαηδαλ ηα αγόξηα ήηαλ ην θιέθηηθν (ην θξπθηό), ν πεηξνπόιεκνο, ε μηθνκαρία, ην θπλεγεηό. Γεληθά πξνηηκνύζαλ λα παίδνπλ νκαδηθά παηρλίδηα θαη όρη αηνκηθά. Σε απηή ηελ επνρή ηα θνξίηζηα θαίλεηαη λα είλαη πην ειεπζέξα από ό,ηη παιηόηεξα πνπ ήηαλ θιεηζκέλα κέζα ζην ζπίηη. Απηό θαίλεηαη από ηα παηρλίδηα πνπ έπαηδαλ, γηαηί όια ήηαλ νκαδηθά θαη όρη αηνκηθά, όπσο ε κέιηζζα, ην θνπηζό, ην κήιν, ε πηλαθσηή, ε ηπθιόκπγα, ην ηζίιηθη. 15

17 3.2.4 Νεόηεξα ρξόληα α.σν Μπηδδδ Μαδεύνληαη ηα παηδηά θαη απνθαζίδνπλ πνηνο ζα ηα θπιάεη. Απηόο θάζεηαη ζ έλα ζθακλί ή ζηέθεη ζθπθηόο θαη βάδεη ην δεμί ηνπ ρέξη θάησ από ηελ αξηζηεξή ηνπ καζράιε, θξαηώληαο ηελ παιάκε αλνηρηή πξνο ηα επάλσ, ελώ κε ην αξηζηεξό ηνπ ρέξη θξαηάεη θιεηζηά ηα κάηηα ηνπ. Οη άιινη παίθηεο ζηέθνληαη πξνο η αξηζηεξά ηνπ θαη έλαο απ απηνύο ηνλ πιεζηάδεη, ηνπ ρηππάεη ηελ αλνηρηή παιάκε θαη ύζηεξα απνκαθξύλεηαη καδί κε ηνπο άιινπο. Όινη ρνξνπεδνύλ γύξσ ηνπ θαη ζηξηθνγπξίδνπλ ην δάρηπιν ηνπο θσλάδνληαο Μπηδδ! όπσο θάλεη ε κέιηζζα. Απηόο πνπ ηα θπιάεη πξέπεη λα καληέςεη πνηνο ηνλ ρηύπεζε. Αλ ηνλ αλαθαιύςεη, ηόηε απηόο παίξλεη ηε ζέζε ηνπ αιιηώο ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν. 16

18 β. Ο καέζηξνο Έλα παηδί θξύβεηαη όζν ηα ππόινηπα παηδηά νξίδνπλ πνηνο από ηελ νκάδα ζα είλαη ν καέζηξνο θαη πνην όξγαλν ζα παίδνπλ. Αθνύ ζρεκαηίζνπλ έλα θύθιν, έξρεηαη ην παηδί πνπ είρε θξπθηεί θαη ηνπο παξαηεξεί γηα λα βξεη ην καέζηξν. Όια ηα παηδηά παίδνπλ ην ίδην όξγαλν κε ηνλ καέζηξν θαη ηξαγνπδνύλ: Πνηόο είλαη ν καέζηξνο λα ην κάζεηο δελ κπνξείο. - Πνηνο είλαη ν καέζηξνο δελ κπνξείο λα βξεηο! - Τη θνπηόο πνπ είζαη, ηη θνπηόο πνπ είζαη. - Νάηνο ν καέζηξνο, λάηνο ν καέζηξνο! γ. Λνπθνύη Θέκα: Σηόρεπζε Υιηθά Μέζα : 1. Τξύπα ζην ρώκα δίπια από ηνίρν ακύγδαια ην θάζε παηδί 3. Σεκάδη ζην ρώκα Υπήξρε έλα παηρλίδη πνπ έπαηδαλ ηα παιηά ρξόληα όηαλ ηα παηδηά δελ είραλ ηα ζεκεξηλά παηρλίδηα. Τν παηρλίδη παίδεηαη σο εμήο: Τα παηδηά έζθαβαλ κηα κηθξή ιαθθνύβα ζπλήζσο δίπια ζε έλαλ ηνίρν. Έλα παηδί παίδεη ην ξόιν ηνπ ηακία. Απηό αλαιακβάλεη λα δίλεη ηα θεξδηζκέλα ακύγδαια ή λα παίξλεη ηα ρακέλα. Τα ππόινηπα παηδηά αθνύ απνθαζίζνπλ πόζα ακύγδαια ζα ξίρλνπλ θάζε θνξά μεθηλνύλ ην παηρλίδη. Από κηα ζπγθεθξηκέλε απόζηαζε ξίρλνπλ ηα ακύγδαια πξνο ηε ιαθθνύβα. Όπνηνο ξίμεη ηα πεξηζζόηεξα ακύγδαια ζηε ιαθθνύβα παίξλεη όια ηα ακύγδαια πνπ έβαιαλ νη άιινη παίρηεο ζηε ιαθθνύβα. Ο ηακίαο αλαιακβάλεη λα πάξεη ηα ρακέλα θαη λα δώζεη ηα θεξδηζκέλα ακύγδαια. Όπνηνο καδέςεη ηα πεξηζζόηεξα ακύγδαια είλαη ν ληθεηήο. 17

19 δ. Σν ιηγθξίλ Θέκα: Αληαλαθιαζηηθά Υιηθά Μέζα : 1. Ξπιαξάθη κήθνπο 20 εθαηνζηώλ 2. 2 πέηξεο 3. Σηελή ζαλίδα Τν ιηγθξί ήηαλ έλα μπιαξάθη πνπ είρε κήθνο πεξίπνπ 20 εθαηνζηά θαη πάρνο ζαλ δάθηπιν αλζξώπνπ. Τν έβαδαλ λα αθνπκπά πάλσ ζε δύν πέηξεο πνπ απείραλ ιίγν ε κηα από ηελ άιιε. Έλα παηδί θξαηώληαο κηα ζηελή ζαλίδα πξνζπαζνύζε λα πεηάμεη καθξηά ην ιηγθξί. Τα άιια παηδηά πξνζπαζνύζαλ λα ην πηάζνπλ. Αλ ην έπηαλαλ κε ηα δύν ρέξηα θέξδηδαλ 10 βαζκνύο. Με ην δεμί ρέξη θέξδηδαλ 20 βαζκνύο, κε ην αξηζηεξό 40 θαη αλ θαλέλαο ην έπηαλε αλάκεζα ζηα δπν δάθηπια θέξδηδε 80 βαζκνύο. ε. Απθά ηνπ Κνιόθα Θέκα: Γξνκηθό ςπραγσγηθό Υιηθά Μέζα : 1. Μαληειάθη Σ απηό ην παηρλίδη ηα παηδηά θάζνληαλ ζε έλα κεγάιν θύθιν. Έλα παηδί θξαηνύζε έλα καληηιάθη θιεηζκέλν ζηα ρέξηα ηνπ θαη γύξηδε γύξσ από ηα παηδηά ηξαγνπδώληαο: «Απθά απθά πνπιώ ηα, ηνπ ζθεηνύ κνπ ηνπ Κνιόθα πνπ θάκλεη θνινθνύζθηα λα ηξσλ ηα θνππειινύζθηα». Καζώο γύξηδε, πξνζπαζνύζε λα ξίμεη ην καληίιη πίζσ από θάπνην παηδί, ρσξίο λα ην πάξεη ρακπάξη. Τα παηδηά είραλ δηθαίσκα λα ςάρλνπλ πίζσ ηνπο κε ηα ρέξηα αιιά δελ κπνξνύζαλ λα γπξίζνπλ ην θεθάιη πίζσ ηνπο. Τν παηδί πνπ ην έβξηζθε πίζσ ηνπ ην έπαηξλε θαη έηξερε. Τν παηδί πνπ ηνπ ην έξημε 18

20 θαη ην θηππνύζε κε ην καληίιη κέρξη λα θάηζεη ζηε ζέζε εθείλνπ πνπ πήξε ην καληίιη. Τν παηρλίδη ζπλέρηδε κε ην λέν παηδί πνπ θξαηνύζε ην καληίιη. Αλ έλα παηδί δελ ην έβξηζθε πίζσ ηνπ, εθείλνο πνπ ηνπ ην έξημε, αθνύ έθαλε ην γύξν ησλ παηδηώλ ην μαλάπηαλε θαη θηππνύζε ην παηδί πνπ δελ ην βξήθε κέρξη λα θάλεη έλα γύξν θαη λα μαλαθάηζεη ζηε ζέζε ηνπ. Καη ζπλέρηδε πάιη εθείλνο πνπ θξαηνύζε ην καληίιη. ζη. Βαξειάθηα Τν παηρλίδη είλαη απιό. Φξεηάδεηαη όκσο ην πνιύ 5 παίρηεο. Οη 4 παίρηεο ζθύβνπλ ζηε ζεηξά αιιά ν έλαο αξαηά από ηνλ άιινλ. Ο 5νο πεδάεη από πάλσ ηνπο βάδνληαο ηα ρέξηα ηνπ ζηελ πιάηε ηνπ κπξνζηηλνύ ηνπ, κεηά αλνίγεη ηα πόδηα ηνπ θαη πεξλάεη από πάλσ. Όηαλ πεδήμεη πάλσ από όινπο ηνλ έλαλ κεηά ηνλ άιινλ, ν ηειεπηαίνο πεδάεη πάλσ απ ηνπο άιινπο. Φάλεη απηόο πνπ ζα ράζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ. 19

21 δ. Καξύδηα Τα θαξύδηα είλαη έλα παξαδνζηαθό νκαδηθό παηγλίδη πνπ παίδνπλ ηα παηδηά ζηελ Ήπεηξν. Οη θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ έρνπλ σο εμήο: Κάπνην παηδί ραξάδεη ζην ρώκα κηα επζεία γξακκή. Πάλσ ζ απηή, θάζε παίθηεο βάδεη θη από έλα θαξύδη ζηε ζεηξά. Μεηά, ν θάζε παίθηεο κε ηε ζεηξά ηνπ θαη από θάζεηε απόζηαζε ελόο κε δύν κέηξα από ηε γξακκή ησλ θαξπδηώλ, ζεκαδεύεη ζθπθηόο, θαη κε ην κεγαιύηεξν θαη ην πην ζηξνγγπιό θαξύδη ηνπ, θάπνην άιιν θαξύδη. Όπνην θαξύδη πεηύρεη θαη ην βγάιεη έμσ από ηε γξακκή ην θεξδίδεη θαη δνθηκάδεη μαλά ζεκαδεύνληαο θάπνην άιιν θαξύδη. Αλ αζηνρήζεη, ζπλερίδεη ν επόκελνο παίθηεο. Τν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κέρξη λα βγνπλ από ηε γξακκή όια ηα θαξύδηα 20

22 3.2.5 ύγρξνλα επηηξαπέδηα παηρλίδηα Τα επηηξαπέδηα παηρλίδηα είλαη έλα είδνο παηρληδηνύ πνπ πάληνηε είρε μερσξηζηή ζέζε ζηελ θνηλσλία. Αξρηθά, επηηξαπέδην νλνκάδεηαη νπνηνδήπνηε νκαδηθό παηρλίδη πνπ παίδεηαη πάλσ ζε έλα ηακπιό, ζην νπνίν κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ δύν ή πεξηζζόηεξνη παίθηεο. Βαζηθόο ζηόρνο είλαη ε δηαζθέδαζε, ε λνεηηθή άζθεζε θαη πνιιέο θνξέο ε απόθηεζε γλώζεσλ ησλ παηθηώλ, ζπλδπάδνληαο πάληα ηνλ ζπλαγσληζκό θαη ηνλ αληαγσληζκό. Τα επηηξαπέδηα παηρλίδηα ρσξίδνληαη ζε θιαζηθά, όπσο ην ζθάθη, ην ηάβιη θαη ε ληάκα, θαη ζε ζύγρξνλα, όπσο Monopoly, Scrabble, Taboo kai Trivial Pursuit. Άιιε κηα θαηεγνξία ησλ επηηξαπέδησλ είλαη θαη ηα παηρλίδηα εξσηήζεσλ. Σηε δηάξθεηα ησλ αηώλσλ, ην επηηξαπέδην παηρλίδη εμειίρζεθε θαηά κεγάιν βαζκό. Δλώ πξηλ ηνλ 18ν αηώλα απνηεινύζε κόλν πξνλόκην ησλ ελήιηθσλ αλώηεξσλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ, έπεηηα γλώξηζε κεγάιε άλζεζε θαη όινη κπνξνύζαλ λα ην ρξεζηκνπνηνύλ. Σηηο κέξεο καο, παξαηεξείηαη όηη, ελώ ε θνηλσλία καο έρεη ζηξαθεί ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζε ό,ηη αθνξά ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα, ζεκεηώλνπλ αλνδηθή πνξεία. Αηηία κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ςπρηθή αλάγθε ηνπ αλζξώπνπ γηα ηελ ππελζύκηζε ηεο απιήο θαη ζίγνπξεο δσήο ηνπ παξειζόληνο, αθνύ ζήκεξα ηα πεξηζζόηεξα επηηξαπέδηα παηρλίδηα παξνπζηάδνπλ πξνγελέζηεξεο κνξθέο δσήο θαη ζθέςεο θαη γεληθά κηα παξαδνζηαθή εηθόλα. 21

23 3.2.6 Αθεγεκαηηθά παηρλίδηα Τα αθεγεκαηηθά παηρλίδηα έρνπλ παίμεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ησλ επηηξαπέδησλ θαζώο θαη ησλ δηαδηθηπαθώλ παηρληδηώλ. Τα παιαηνηέξα παηρλίδηα δελ είραλ θαλέλα αθεγεκαηηθό ζηνηρείν, ρξεηαδόηαλ κόλν λα ληθήζεηο ηνλ αληίπαιό ζνπ (παηρλίδηα ζαλ απηά είλαη ηα: ληάκα,ζθάθη,ηάβιη, θ.α.).τα ηειεπηαία ρξόληα αλαπηύρζεθαλ ηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο θαη πνιέκνπ. Πίζσ από απηά ηα παηρλίδηα θξύβεηαη κηα ζηξαηεγηθή πνπ ν παίθηεο δεκηνπξγεί κε ζηόρν ηελ λίθε. Η αλάπηπμε ησλ παηρληδηώλ δελ ζηακάηεζε. Καηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ άξρηζαλ λα αλαπηύζζνληαη ηα παηρλίδηα ξόισλ όπνπ ζηόρνο ησλ παηθηώλ είλαη λα ππνδπζνύλ έλαλ ξόιν π. ρ. παληνκίκα. Δπίζεο εκθαλίζηεθαλ ηα ειεθηξνληθά θαη ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, όπνπ ε αθήγεζε ήηαλ θαλεξή από ηελ αξρή. Οπζηαζηηθά αθεγεκαηηθά παηρλίδηα νλνκάδνπκε απηά πνπ πίζσ ηνπο θξύβνπλ κηα ηζηνξία κηα αθήγεζε, θάηη πνπ απνπζίαδε από ηα παιαηνηέξα παηρλίδηα. 22

24 3.3 Ηιεθηξνληθό θαη δηαδηθηπαθό παηρλίδη Τα πξώηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ηα έπαημαλ θνηηεηέο θαη κέιε επηζηεκνληθώλ θνηλνηήησλ ζε εξεπλεηηθά ηδξύκαηα ζηε δεθαεηία ηνπ 60, ζε «ρξνλνκηζζσκέλνπο ππνινγηζηέο». Αξγόηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ 70 έθαλαλ ηε εκθάληζε ηνπο ηα πξώηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζηελ αγνξά ζε ζθαηξηζηήξηα, κπηιηαξδάδηθα, ζηαζκνύο ιεσθνξείσλ θαη εηδηθέο αίζνπζεο ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ (ηα ιεγόκελα νπθάδηθα ). Τν 1980 θαηαθζάλεη ν ζξπιηθόο πηα Pack Man, θαη ζηε ζπλέρεηα ην 1983 παξνπζηάζηεθαλ νη πξώηεο παηρληδνκεραλέο (Atari). Τα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο : 1. Πεξηπέηεηεο 2. Σηξαηεγηθήο 3. Αζηπλνκηθά 4. Γηαζηεκηθά 5. Θξίιεξ 6. Δμνκνησηέο 23

25 3.3.1 Σα πην δεκνθηιή δηαδηθηπαθά παηρλίδηα Πεξηπέηεηαο 1)Roads of Rome (θηηάμε ηνπο πεξίθεκνπο ξσκατθνύο δξόκνπο) 2)Epic Battle Fantasy (πνιέκεζε κε πάλσ από 70 ερζξηθά είδε, κε πεξηζζόηεξα από 80 είδε όπισλ θαη πνιιά καγηθά) ηξαηεγηθήο 1)frontline defence (ηνπνζέηεζε ηνπο πύξγνπο ζνπ θαη κελ αθήζεηο ερζξό λα πεξάζεη) 2)miragine war (δηάιεμε πξνζεθηηθά ηηο δπλάκεηο πνπ ζα ζηείιεηο ζηνλ ερζξό ) Γηαζηεκηθά 1)Into space (πξνζπάζεζε λα ζηείιεηο ηνλ πύξαπιν όζν πην ςειά κπνξείο) 2)Star fire (Δίζαη πηιόηνο ελόο ππεξζύγρξνλνπ δηαζηεκηθνύ καρεηηθνύ δηαζηεκόπινηνπ) Δμνκνηωηέο 1)Kombat fighters (Γηάιεμε ηνλ δηθό ζνπ ήξσα θαη αληηκεηώπηζε ηνλ ερζξό ζνπ ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξεο επηζέζεηο) 2)sindicate (ζθνπόο ζνπ είλαη λα δηεπζύλεηο κηα θεξδνθόξα επηρείξεζε εγθιήκαηνο) Πνιεκηθά 1)Alexander dawn of an empire (ζηείιε ηνλ ζηξαηό ζνπ ζηνλ ερζξό θαη κελ ηνλ αθήζεηο λα κπεη ζηελ πεξηνρή ζνπ) 2)Heroes battle 3 (ρηιηάδεο πνιεκηζηέο ζηνλ αγώλα γηα ηελ παγθόζκηα θπξηαξρία) 24

26 3.3.2 Σα ραξαθηεξηζηηθά Τα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ηόζν ειθπζηηθά είλαη : 1. Ο ξεαιηζκόο θαη ηα εμειηγκέλα γξαθηθά 2. Οη θιηκαθνύκελεο βαζκίδεο δπζθνιίαο. Π.ρ. ν παίθηεο μεθηλά από έλα βαζηθό επίπεδν θαη ζηαδηαθά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζύλζεηεο ζηξαηεγηθέο, λα πάξεη πην δύζθνιεο απνθάζεηο, θ.α. Απηό απνηειεί κηα απμαλόκελε πξόθιεζε, πνπ παξάγεη θιηκαθνύκελε δηέγεξζε. 25

27 3.3.3 Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηωλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ Τα ειεθηξνληθά παηρλίδηα έρνπλ εηζρσξήζεη γηα ηα θαιά ζηηο δσέο καο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα παηδηά.τέηνηνπ είδνπο παηρλίδηα σθεινύλ ηα παηδηά αιιά ζπγρξόλσο κπνξεί λα γίλνπλ επηδήκηα γηα απηά. Τα ζεηηθά ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ είλαη αξθεηά : Αξρηθά ην παηδί κπνξεί λα ζπλδπάζεη ηε δηαζθέδαζε κε ηελ αλάπηπμε γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ. Ταπηόρξνλα, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εμνηθεησζεί κε ηε ηερλνινγία. Οη ζεηηθέο απηέο επηδξάζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε παξαηεξεηηθόηεηαο θαη ηθαλόηεηαο λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα. Δπίζεο, ην παηδί κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη ηε θαληαζία ηνπ. Απηό ζπκβαίλεη θαζώο ην εμεξεπλεηηθό παηρλίδη δελ ππάξρεη ζε αλνηρηνύο ρώξνπο. Τα αξλεηηθά ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ είλαη ηα εμήο: Τν παηδί δελ μερσξίδεη ην πξαγκαηηθό από ην ςεύηηθν. Αθόκε έλα αξλεηηθό ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ είλαη ε επηξξνή ηνπο. Απηά ηα παηρλίδηα ζπλήζσο έρνπλ βίαην πεξηερόκελν, έηζη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο γίλεηαη επηζεηηθή. Δπίζεο ηα παηδηά κέζσ ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ δελ είλαη ηθαλά λα απνθηήζνπλ πξαθηηθέο γλώζεηο. Γηα παξάδεηγκα δελ μέξνπλ λα πξνζηαηεύνληαη, λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ αιεζηλό θίλδπλν, λα απνθηνύλ εκπεηξίεο θαη λα ζέβνληαη ηνπο άιινπο. Τέινο, ην πην ζεκαληηθό είλαη πσο ηα παηδηά εζίδνληαη θαη εμαξηώληαη από απηά. 26

28 4. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 4.1 πκπεξάζκαηα πλεληεύμεωλ Από ηηο 11 ζπλεληεύμεηο ( 6 γπλαηθώλ θαη 5 αλδξώλ) πνπ ζπγθεληξώζεθαλ από κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ησλ παηδηώλ ηεο νκάδαο (γνλείο θαη παππνύδεο) παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ παηδηθή ειηθία ζε ζπλάξηεζε κε ηα παηρλίδηα. Έηζη ζπκπεξαίλνπκε όηη εκθαλίδνληαη αξθεηέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ειηθίεο ησλ θαη Αξρηθά ηα παηδηά ρξεηάδνληαη ειεύζεξν ρξόλν γηα λα αθηεξώζνπλ ζηα παηρλίδηα, ν νπνίνο ήηαλ ιηγνζηόο ζην παξειζόλ. Αλαιπηηθόηεξα, νη γνλείο κεηά ην ηέινο ηνπ πξσηλνύ ζρνιείνπ, βνεζνύζαλ ηνπο γνλείο ηνπο ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ. Έπεηηα είραλ ηε δπλαηόηεηα λα παίμνπλ σο ηε δύζε ηνπ ειίνπ. Αληηζέησο, νη παππνύδεο ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, θαη εηδηθά ζηα νξεηλά ρσξηά, έθαλαλ καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο ηηο γεσξγηθέο θαη ηηο θηελνηξνθηθέο εξγαζίεο θαζώο θαη ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ. Σηα πεδηλά ρσξηά βνεζνύζαλ ηνπο γνλείο ηνπο θη έπεηηα λα αθηεξώζνπλ ηελ ππόινηπε εκέξα ζην παηρλίδη. Παξάιιεια ηα παηρλίδηα παίδνληαλ ζε πνηθίια κέξε. Δηδηθόηεξα, νη γνλείο έπαηδαλ ζε αιάλεο, δξόκνπο αιιά πεξηζζόηεξν ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ θαη ζην ζρνιείν. Απελαληίαο, νη ειηθησκέλνη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο έπαηδαλ επίζεο ζε αιάλεο, πιαηείεο θαη γεηηνληέο θαζώο θαη ζε ζηάβινπο, ρσξάθηα θαη βνζθνηόπηα. Τα παηδηά ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο εκθαλίδνπλ νκνηόηεηεο κε ηνπο γνλείο. Δπηπιένλ, όινη μέξνπκε όηη ηα παηρλίδηα ρσξίδνληαη ζε νκαδηθά θαη αηνκηθά. Από ηε κία πιεπξά, ηελ επνρή ησλ γνλέσλ ππήξραλ νκαδηθά θαη αηνκηθά παηρλίδηα όπσο θαη ηελ επνρή ησλ παππνύδσλ, κόλν όκσο ζηα πεδηλά ρσξηά. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη παππνύδεο, νη νπνίνη δνύζαλ ζηα νξεηλά ρσξηά, έπαηδαλ κόλν νκαδηθά παηρλίδηα γηαηί δελ άθελαλ θαλέλα παηδί λα παίδεη κόλν ηνπ. Ωζηόζν θαη ηα αηνκηθά παηρλίδηα εκθαλίδνληαλ, αλ θαη ζπάληα, θαη εηδηθόηεξα ζηα θνξίηζηα πνπ έβγαηλαλ γηα ιηγνζηέο ώξεο από ην 27

29 ζπίηη. Σπγρξόλσο, ε πιεηνλόηεηα ησλ παηρληδηώλ απαηηνύζαλ αηνκηθή άζθεζε θαη ζηηο δύν γεληέο, αλεμαξηήησο ηόπνπ. Αμηνζεκείσηε είλαη αθόκε ε δηαθνξά ησλ ειηθηαθώλ θξηηεξίσλ. Όζν ζηνπο γνλείο δελ ππήξραλ ειηθηαθά θξηηήξηα, ηόζν δηαθνξεηηθέο ήηαλ νη ζπλζήθεο, ζε ό,ηη αθνξνύζε ην παηρλίδη ζηελ επνρή ησλ ειηθησκέλσλ. Με άιια ιόγηα, ηα παηδηά πξνηηκνύζαλ λα παίδνπλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ιόγσ ηεο αιιαγήο ησλ ελδηαθεξόλησλ. Οξηζκέλεο θνξέο έπαηδαλ καδί παηδηά ειηθίαο έσο δεθαπέληε εηώλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί ε δηάθξηζε ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ ζηα παηρλίδηα. Αλ θαη ζηνπο γνλείο δελ ππήξρε δηαρσξηζκόο αλάκεζα ζηα θύια, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηνπο παππνύδεο. Δλώ ζηα πεδηλά ρσξηά ππήξραλ πεξηπηώζεηο πνπ ηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα έπαηδαλ καδί, ζηα νξεηλά δελ είραλ θακία θνηλσληθή επαθή. Σπγθξίλνληαο ηηο επνρέο, ζπκπεξαίλνπκε όηη εκθαλίδνληαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δύν πξναλαθεξόκελεο γεληέο, ζε ζύγθξηζε κε ην ζήκεξα. Τα ηδεώδε θαη ηα ηδαληθά ησλ ζεκεξηλώλ αλζξώπσλ έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά, έηζη θαη ηα παηρλίδηα έρνπλ ππνζηεί αξθεηέο αιιαγέο, εηδηθά κε ηελ εηζρώξεζε ησλ ειεθηξνληθώλ θαη ησλ δηαδηθηπαθώλ παηρληδηώλ. Πιένλ ν ειεύζεξνο ρξόλνο ησλ παηδηώλ έρεη πεξηνξηζηεί ιόγσ ηεο πνιπάζρνιεο θαζεκεξηλόηεηαο κε απνηέιεζκα λα αμηνπνηνύλ ην ρξόλν ηνπο παίδνληαο κόλα ηνπο θαη βγαίλνληαο ιηγόηεξν έμσ. Σπλνςίδνληαο παξαηεξνύκε όηη ην παηρλίδη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έρνπλ αιιάμεη θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο αιινησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ. Δθηόο από απηό παξνπζηάδνληαη γεληθά νκνηόηεηεο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν παίδνληαλ ηα παηρλίδηα ηελ επνρή ησλ γνλέσλ θαη ησλ παππνύδσλ ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο. Τέινο, ζπκπεξαίλνπκε όηη, θάησ από νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, ην παηρλίδη ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη. 28

30 4.1.1 ρόιηα γηα ηελ πεξηζωξηνπνίεζε ηωλ παιηώλ παηρληδηώλ Τα παηρλίδηα έρνπλ αιιάμεη αξθεηά ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ. Οξηζκέλα έρνπλ ζηακαηήζεη λα παίδνληαη ελώ άιια ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ κε αιιαγέο ζηνπο θαλόλεο. Πιήζνο αηηηώλ νδεγεί ζηελ εμαθάληζε ή ζηελ αιινίσζε ηνπο. Αξρηθά ε πην βαζηθή αηηία είλαη ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Τα παηδηά ζην παξειζόλ θαηαζθεύαδαλ κόλα ηνπο ηα παηρλίδηα ηνπο από απιά πιηθά, όπσο γηα παξάδεηγκα μύια θαη πέηξεο, ελώ ηώξα ζρεδόλ όια θαηαζθεπάδνληαη ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο. Έηζη ζήκεξα πξνηηκνύλ λα αγνξάδνπλ ηα έηνηκα παηρλίδηα από ην λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε θαληαζία ηνπο. Δπηπιένλ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αλζξώπσλ εθείλε ηελ επνρή δελ ηνπο επέηξεπε λα αγνξάδνπλ παηρλίδηα εξγνζηαζηαθά θαη γη απηό επέιεγαλ ηα νκαδηθά. Αληίζεηα ηα παηδηά ζήκεξα δελ εκθαλίδνπλ θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ηα παηρλίδηα ηνπ παξειζόληνο θαη αγνξάδνπλ απηά ησλ εξγνζηαζίσλ κε ηηο άπεηξεο ιεηηνπξγίεο. Δπίζεο ε αιιαγή ηεο λννηξνπίαο θαη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο έρεη νδεγήζεη ηα παηδηά ζηα έηνηκα παηρλίδηα θαηαθέξλνληαο λα ηα απνκαθξύλεη από ηα απιά. Τα παηδηά έρνπλ άιιεο ππνρξεώζεηο ζήκεξα πνπ δελ είραλ ζην παξειζόλ. Αζρνινύληαη πεξηζζόηεξν κε ηα καζήκαηα θαη ηηο εμσζρνιηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηνπο 29

31 κέλεη ιηγνζηόο ρξόλνο γηα λα αθηεξώζνπλ ζηα παηρλίδηα. Έηζη πξνηηκνύλ λα παίδνπλ κόλα ηνπο θπξίσο παηρλίδηα πνπ δε ρξεηάδνληαη ζσκαηηθή άζθεζε. Σπλνςίδνληαο, παξαηεξνύκε όηη ππάξρνπλ αιιαγέο ζηα παηρλίδηα πνπ παίδαλε ηα παηδηά ζην παξειζόλ ζε ζύγθξηζε κε απηά πνπ παίδνπλ ηώξα. Δίλαη ινγηθό λα ζπκβαίλεη κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ, θαζώο ε θαζεκεξηλόηεηα, ε λννηξνπία θαη νη ζπλζήθεο δσήο έρνπλ αιιάμεη. 30

32 4.2 πκπεξάζκαηα Δξωηεκαηνινγίνπ Γηα ην εξσηεκαηνιόγην πνπ αθνινπζεί ξσηήζεθαλ ζπλνιηθά 54 άηνκα (33 θνξίηζηα θαη 21 αγόξηα). Οη εξσηήζεηο κε ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα: 1)Ζχετε ςπίτι ςασ PC ι VIDEO GAMES(Κονςόλεσ π.χ. playstation, Xbox)? ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΑΙ ΠΧΙ Τόζν ηα αγόξηα όζν θαη ηα θνξίηζηα ζε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δηαζέηνπλ ππνινγηζηή ή παηρλίδηα ειεθηξνληθά 2)Πόςεσ ώρεσ παίηετε θλεκτρονικά παιχνίδια? ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ <1 1 ΜΕ 3 3> ΚΑΘΟΛΟΥ <1 1 ΜΕ 3 3> Βιέπνπκε πσο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ παίδνπλ ιηγόηεξν από κία ώξα. 31

33 3)Πόςεσ ώρεσ παίηετε διαδικτυακά παιχνίδια? ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ <1 1 ΜΕ 3 3> ΚΑΘΟΛΟΥ <1 1 ΜΕ 3 3> Σηα αγόξηα έλα 34% ηζρπξίδεηαη όηη δελ παίδεη δηαδηθηπαθά παηρλίδηα ελώ ην 29% παίδεη πεξηζζόηεξεο από 3 ώξεο. Σηα θνξίηζηα πάιη έλα 48% απαληά όηη δελ παίδεη ηέηνηα παηρλίδηα 4)Από ποια θλικία ξεκινάτε να παίηετε θλεκτρονικά ι διαδικτυακά παιχνίδια? ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ 6 ΜΕ 8 8 ΜΕ ΜΕ ΜΕ 15 15> 6 ΜΕ 8 8 ΜΕ ΜΕ ΜΕ 15 15> Τα αγόξηα ζε πνζνζηό 33% μεθηλνύλ ζηελ ειηθία ησλ 10 κε 12, ελώ ηα θνξίηζηα ζε πνζνζηό 36% κεηά ηα

34 5)Σι παιχνίδια προτιμάτε: θλεκτρονικά ι διαδικτυακά παιχνίδια? ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΆ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΆ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Πεξηζζόηεξν από ην 50% ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ πξνηηκνύλ ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. 6)Ζχετε internet? ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΑΙ ΠΧΙ Αλακθηζβήηεηα ε πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ έρεη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν ζην ζπίηη ηνπ. 33

35 7)Ποφ παίηετε περιςςότερο? ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ Internet café ΣΡΙΤΙ Internet café ΣΡΙΤΙ Λνγηθά ινηπόλ πξνηηκνύλ λα παίδνπλ δηαδηθηπαθά παηρλίδηα ζην ζπίηη ηνπο 8)Σι είδουσ παιχνίδια προτιμάτε? ΑΓΟΡΙΑ ΡΕΙΡΕΤΕΙΑΣ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΘΙΛΕ ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΡΟΛΕΜΙΚΑ ΚΟΡΙΣΙΑ ΡΕΙΡΕΤΕΙΑΣ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΘΙΛΕ ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΡΟΛΕΜΙΚΑ Τν 24% ησλ αγνξηώλ πξνηηκνύλ ηα πνιεκηθά θαη αθνινπζεί ην 20% κε ηα παηρλίδηα πεξηπέηεηαο. Σηα θνξίηζηα ην 43% επηιέγεη παηρλίδηα πεξηπέηεηαο. 34

36 9)Προτιμάτε να αςχολθκείτε με παιχνίδια ςτο διαδίκτυο ι να πάτε ζξω να παίξετε? ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩ Δπηπρώο ζπληξηπηηθό πνζνζηό ησλ παηδηώλ επηιέγνπλ λα παίδνπλ κε ηνπο θίινπο ηνπο παξά λα απνκνλώλνληαη κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή. 35

37 5.Γεκηνπξγηθό Μέξνο 36

38 37

39 38

40 6.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1)http://4gym-kozan.koz.sch.gr/sab4agogi-paixnidi.htm 2)http://www.e-toyshop.gr/category 3)http://www.paidorawa.com/δξαζηεξηόηεηεο/παηρλίδη/επηιέγνληαοπαηρλίδη/θξηηήξηα-επηινγήο-παηρληδηώλ.htm 4)http://www.akappatoy.gr 5)http://www.google.gr - ειεθηξνληθό παηρλίδη: ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο-λέν - 4 ν γπκλάζην Κνδάλεο-αγσγή πγείαο-παηδί θαη παηρλίδη - εζηζκόο ζην δηαδίθηπν - εζηζκόο ζην δηαδηθηπαθά παηρλίδηα-webvistas 6)http://ellinwnparados.blogspot.com/2010/10/blog-post_13.htm 7)http://www.topaliatsidiko.gr 8)http://www.paidika.gr 9)http://www.sypa.gr/forums/713u/ta-xexasmenu pulia paixnidia.htm 10)αξζξνειεπζεξνηππηα-23/12/2003/Γεκήηξεο Τδάληδεο 11)3/yk-polichn.thess.sch.gr/ /paixnidia/paixnidia 12)http://www.paidorama.com 13)http://babytips.gr/ 14)http://fantastikosorizontas.gr 15)http://3lykpolichn.thess.sch.gr/Olympiaki_paideia/paixnidia/paixnidia.htm 16)http://el.wikipedia.org 17)Φώθε Πνιπκελάθνπ Παπαθπξηάθνπ, Τν παηρλίδη ζηελ άζθεζε θαη ζηε κάζεζε, Μέξνο Α θαη Β, Θεζζαινλίθε, ) Τν παηρλίδη καο από ρζεο σο αύξην, 26 ν Γεκνηηθό Σρνιείν, Τξίθαια,

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2011-2012 ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Α ΟΜΑΔΑ Σρύμασ Χρόςτοσ,Αλϋξανδροσ Σςιρόνησ,Σςιγαρύδασ ωτόρησ,άλκησ Χρυςταντώνησ

Το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Α ΟΜΑΔΑ Σρύμασ Χρόςτοσ,Αλϋξανδροσ Σςιρόνησ,Σςιγαρύδασ ωτόρησ,άλκησ Χρυςταντώνησ Το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι Α ΟΜΑΔΑ Σρύμασ Χρόςτοσ,Αλϋξανδροσ Σςιρόνησ,Σςιγαρύδασ ωτόρησ,άλκησ Χρυςταντώνησ Η πρώτη ψηφιακό παιχνιδομηχανό 1951. Σο 1952 ο καθηγητόσ Πληροφορικόσ του πανεπιςτημύου του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα