Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ"

Transcript

1 Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1 Παξνπζίαζε ζέκαηνο 2.2 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 2.3 Σθνπόο ηεο έξεπλαο 3. Θεσξεηηθό κέξνο 3.1 Οξηζκόο Παηρληδηνύ Σπκβνιή ηνπ παηρληδηνύ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ Κξηηήξηα επηινγήο παηρληδηώλ «Σθιάβνη» ησλ παηρληδηώλ 3.2 Τν παηρλίδη ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ Αξραηόηεηα Βπδάληην Τνπξθνθξαηία Νεόηεξα ρξόληα Σύγρξνλα επηηξαπέδηα παηρλίδηα Αθεγεκαηηθά παηρλίδηα 3.3 Ηιεθηξνληθό θαη δηαδηθηπαθό παηρλίδη Τα πην δεκνθηιή δηαδηθηπαθά παηρλίδηα Χαξαθηεξηζηηθά ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο 4. Δξεπλεηηθό Μέξνο 4.1 Σπκπεξάζκαηα ζπλεληεύμεσλ Σρόιηα γηα ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ παιηώλ παηρληδηώλ 4.2 Σπκπεξάζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ 5. Γεκηνπξγηθό Μέξνο 6. Βηβιηνγξαθία 1

3 1.ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ησλ δηεξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ηεο Α Λπθείνπ. Σηε παξαθάησ εξγαζία, ε νκάδα καο ζα ζαο παξνπζηάζεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην παηρλίδη. Σπγθεθξηκέλα, ζα γίλεη πην ζαθήο ν νξηζκόο ηνπ παηρληδηνύ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Σηελ ζπλέρεηα ζα έρεηε ηελ δπλαηόηεηα λα δήζεηε καδί καο ηελ ηζηνξία ηνπ παηρληδηνύ. Τν όκνξθν απηό ηαμίδη αξρίδεη κε κηα κηθξή αλαθνξά ζηελ αξραηόηεηα, κεηαβαίλεη ζην Βπδάληην θαη θαηαιήγεη ζηα λεόηεξα ρξόληα. Με ηελ βνήζεηα ζπλεληεύμεσλ από αλζξώπνπο κέζεο ειηθίαο δηαπηζηώλνπκε δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηα παηρλίδηα ζην πέξαζκα ησλ γελεώλ. Η εξγαζία καο νινθιεξώλεηαη κε ηε πεξηήγεζή ζαο ζηα ζύγρξνλα παηρλίδηα,δειαδή ηα ειεθηξνληθά θαη ηα δηαδηθηπαθά ηα νπνία θπξηαξρνύλ ζηηο δσέο ησλ παηδηώλ θαζώο ειθύνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπο ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο. 2

4 2.ΔΙΑΓΩΓΗ 2.1. Η Σεκαζία θαη ν ξόινο ηνπ παηρληδηνύ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ θαζηζηνύλ ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο πνιύ ελδηαθέξνπζα. Η εμέιημε θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ζρεηίδεηαη κε πνιιαπινύο παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ θαη επηθξαηνύλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. 2.2 Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε βαζίζηεθε ζηε κειέηε θαη επεμεξγαζία θείκελσλ από βηβιία ε ην δηαδίθηπν θαη ζε ζπλεληεύμεηο (αηόκσλ κεγαιπηέξσλ) θαη ζε έλα εξσηεκαηνιόγην. 2.3 Σθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη λα θάλνπκε αηζζεηή ηελ παξνπζία ησλ παηρληδηώλ ζηε δσή καο. Δπίζεο,λα θαηαλνήζνπκε ηε ζεκαζία θαη ηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνύ θαη ην ελδερόκελν πσο κπνξεί λα θξύβεη θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. 3

5 3.1Οξηζκόο Παηρληδηνύ 3. ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ Παηρλίδη ή παίγλην είλαη κηα δνκεκέλε δξαζηεξηόηεηα, πνπ ζπλήζσο έρεη ζθνπό ηελ ςπραγσγία ή αζθείηαη ζαλ εθπαηδεπηηθό εξγαιείν. Τν παηρλίδη είλαη κηα μερσξηζηή αζρνιία από ηελ εξγαζία, ε νπνία έρεη ζαλ θύξην ζηόρν ηελ αληακνηβή, θαη από ηελ ηέρλε, κέζσ ηεο νπνίαο εθθξάδνληαη ζηνηρεία αηζζεηηθήο θαη ηδενινγίαο. Ωζηόζν, ν δηαρσξηζκόο δελ είλαη απόιπηα θαζαξόο, αθνύ πνιιά παηρλίδηα εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ηέρλεο πκβνιή ηνπ παηρληδηνύ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ Τν παηρλίδη είλαη ε παγθόζκηα γιώζζα ησλ παηδηώλ. Φάξε ζ απηό, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εθθξάδνληαη πην άλεηα θαη λα εμεγνύλ θαιύηεξα νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνθνξηθό ιόγν. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ, πσο κέζα από ην παηρλίδη, ην παηδί επηηπγράλεη ηε ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπ εμέιημε θαη αλαπηύζζεη ηνλ ηξόπν, κε ηνλ νπνίν ρεηξίδεηαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Έρεη ηνληζηεί αθόκε, όηη κέζα από απηό ην παηδί κπνξεί λα απειεπζεξσζεί θαη λα εθηνλώζεη ηελ έληαζή ηνπ. Η πνιππιεπξόηεηα ηνπ παηρληδηνύ θαη ε βίσζε θαηαζηάζεσλ εηθνληθά θαη όρη πξαγκαηηθά, ζπκβάιιεη ώζηε ην παηδί λα κπνξεί λ αιιάμεη ξόινπο θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη σο κέζν γηα λα πξνζδηνξίζεη ην άγλσζην θαη ην ηξνκαρηηθό. Πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξνζηαηεπηηθό πιαίζην, έηζη ώζηε ην παηδί κε γλώκνλα ηε θαληαζία ηνπ, λα ζπκκεηέρεη ζε βηαηόηεηεο θαη λα πξνβαίλεη ζε απαγνξεπκέλεο πξάμεηο, ρσξίο όκσο λα παίξλεη κέξνο, θαζώο όια απηά κνηάδνπλ κε ζελάξηα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. Αθόκε, ηνπ πξνζθέξεηαη ε δπλαηόηεηα λα απνρσξήζεη από ην ρώξν ηνπ παηρληδηνύ όπνηε θαη όπσο απηό επηζπκεί. Καηνξζώλεη ινηπόλ, λα κεηώλεη ηελ έληαζε, ε νπνία όηαλ είλαη αξθεηή, κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ 4

6 θαηαλαγθαζκό επαλάιεςεο, όπνπ ζηακαηά λα ππάξρεη ην νπζηαζηηθό παηρλίδη. Με ην παηρλίδη ην νπνίν απαηηεί ζπκκεηνρή, δξάζε θαη ζθέςε ην παηδί εθθξάδεη επίζεο ηελ πεξηέξγεηά ηνπ, ε νπνία είλαη κία δύλακε πνιύ ζεκαληηθή θαη ε ηθαλνπνίεζή ηεο θαζίζηαηαη αλαγθαία. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί όκσο απηό, πξέπεη λα κπεη ζε ελέξγεηα ε επηλνεηηθόηεηα θαη ε θαληαζία. Έηζη, βιέπνπκε όηη ηα πεξηζζόηεξα παηδηά αγαπνύλ ην παηρλίδη, ελώ όζν πην πνιιά παηρλίδηα παίδεη έλα παηδί, ηόζν πην κεγάιε θαληαζία έρεη. Κάηη ζεκαληηθό γηα ηελ αμία ηνπ παηρληδηνύ, είλαη όηη απνηειεί εζεινληηθή θαη απνξξνθεηηθή δξαζηεξηόηεηα. Αθόκα, ραξαθηεξίδεηαη θαη από ειεπζεξία. Όια απηά ην κεηαηξέπνπλ ζε ελδηαθέξνπζα αζρνιία πνπ απνηειεί ηαπηόρξνλα αληαλάθιαζε ηεο ίδηαο ηεο δσήο κε όια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα εληαρζεί ην άηνκν ζηελ θνηλσλία. Τν παηρλίδη είλαη κέζν πνπ ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Αξρηθά, ελδπλακώλεηαη ε ζσκαηηθή θαηάζηαζε, ε νπνία απαηηείηαη γηα ην παηρλίδη, αιιά θαη ην λεπξηθό ζύζηεκα. Σπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο, δηόηη ρξεηάδεηαη ν ζπιινγηζκόο θαη ε κλήκε. Παξάιιεια, ζπληειεί θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε, 5

7 πξνθαιώληαο έηζη επράξηζηεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Τν παηρλίδη ρξεζηκεύεη ζην παηδί γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο νξγήο θαη ησλ άιισλ βίαησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Δίλαη αξθεηά ζεκαληηθό ζηε δσή ηνπ παηδηνύ, γηαηί αλαπηύζζεηαη ν αιιεινζεβαζκόο, ε ζπλεξγαζία, ν αιηξνπηζκόο, ε δηθαηνζύλε, ε ακνηβαία εθηίκεζε θαη ην θνηλσληθό ηνπ ζπλαίζζεκα, ην νπνίν επηβάιιεηαη γηα ηελ αξκνληθή ηνπ ζπκβίσζε. Αλαπηύζζνληαη νη αξεηέο ηεο γελλαηόηεηαο, ηεο εηιηθξίλεηαο, ηεο ηηκήο θαη ηεο απηνζπζίαο, ζεκειηώλνληαο κηα εζηθή πξνζσπηθόηεηα. Αληίζεηα, θαηαζηέιινληαη ηα εγσηζηηθά ηνπ έλζηηθηα. Σπκπεξαζκαηηθά, ην παηρλίδη απνηειεί έλα κέζν απηόέθθξαζεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ. Τν παηρλίδη ελώλεη ηνπο αλζξώπνπο, δελ επηηξέπεη παξαβηάζεηο, επαλαζηάζεηο θαη αλαξρίεο. Δπηηξέπεη αληηζέησο πνιύ ιηγόηεξα. Σπλδέεηαη απόιπηα κε όιεο ηηο αλζξώπηλεο αλάγθεο, όπσο ε αλάγθε γηα ηξνθή, γηα θίλεζε, πξνζηαζία, ζπληξνθηά, κίκεζε, ην έλζηηθην ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ην ζεμνπαιηθό. Πξόθεηηαη γηα έλαλ ηξόπν εθπαίδεπζεο, όπνπ ην παηδί καζαίλεη κόλν ηνπ. Με 6

8 βνήζεκα ην παηρλίδη, απνθηά εκπεηξίεο, εκπινπηίδεη θαη δηεγείξεη ηε θαληαζία ηνπ, θαζώο καζαίλεη λα δεκηνπξγεί. Τν είλαη ην θπξηόηεξν κέζν, ην νπνίν βνεζάεη ζηε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο επραξίζηεζεο. Τν παηδί θαηά ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία, επηιέγεη λα παίδεη αηνκηθά παηρλίδηα. Κπξίσο, παίδεη κε άςπρα, όπνπ θπξηαξρεί πάλσ ηνπο θαη μεζπκαίλεη ε επηζεηηθόηεηα ηνπ. Σηελ ειηθία ησλ 9-14 ρξόλσλ, επηθξαηεί πάιη ην εγώ θαη ε επηζπκία λα ρσξίζεη από ηνπο άιινπο. Όκσο ηα νκαδηθά παηρλίδηα βνεζνύλ ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο λα μεπεξάζνπλ απηή ηελ ςπρνινγηθή θξίζε θαη λα εληαρζνύλ ζηελ θνηλσλία. Όζν ην παηδί κεγαιώλεη ςπρνπλεπκαηηθά θαη ζσκαηηθά, δξα κέζα ζην νκαδηθό παηρλίδη πην ζπλεηδεηά θαη αξρίδεη λα ηαπηίδεηαη ην ζπκθέξνλ ηνπ κε ηεο νκάδαο. 7

9 3.1.2Κξηηήξηα επηινγήο παηρληδηώλ Τν παηδί κπνξεί λα κεηαηξέςεη ζε παηρλίδη θάζε αληηθείκελν πνπ ππάξρεη γύξσ ηνπ. Δίλαη έλαο ηξόπνο γηα λα γλσξίζεη ηνλ θόζκν. Όκσο όια ηα πξάγκαηα δελ είλαη θηηαγκέλα γηα λα γίλνπλ παηρλίδηα. Έλα καραίξη γηα παξάδεηγκα, ε έλα αηρκεξό αληηθείκελν δελ είλαη αζθαιέο γηα ην παηδί αιιά επηθίλδπλν. Άξα ινηπόλ γηα λα είλαη έλα αληηθείκελν παηρλίδη ζα πξέπεη λα είλαη πξώηα αζθαιέο. Τα αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα γίλνπλ παηρλίδηα δελ κπνξεί λα είλαη επαίζζεηα θαη εύζξαπζηα. Γελ ππάξρεη κεγαιύηεξε απνγνήηεπζε γηα έλα παηδί, από ην λα βιέπεη ην «παηρλίδη» πνπ κε ηόζε ιαρηάξα πεξίκελε, λα ραιάεη κεηά από ιίγν. Έλα ηέηνην αληηθείκελν δελ κπνξεί λα είλαη παηρλίδη «Τα παηρλίδηα πξέπεη λα αληέρνπλ». Τν παηρλίδη πνπ ζα πξννξίδεηαη γηα έλα παηδί ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ηνπ. Γηα παξάδεηγκα νη γνλείο,θπξίσο νη κπακπάδεο,δελ κπνξνύλ λα αγνξάζνπλ έλα ηειεθαηεπζπλόκελν απηνθίλεην ζην λενγέλλεην γην ηνπο. Αιιά όκσο αο κελ ην πεξηνξίδνπλ θαη ζε ειηθηαθέο νκάδεο πνπ έρεη ζαθώο μεπεξάζεη, γηαηί ζα βαξεζεί. Έλα παηρλίδη ζα πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηηο ηθαλόηεηεο, ζηηο δεμηόηεηεο θαη ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνύ, λα ηνπ αξέζεη. Γηα παξάδεηγκα αλ αθήζνπκε έλα παηδί κόλν ηνπ ζε έλα ρώξν κε παηρλίδηα απηό αλεπεξέαζην από ηνλ θόζκν γύξσ ηνπ θαηά καγείαο θάηη κέζα ηνπ ζα ην ζπξώμεη θαηεπζείαλ ζην αγαπεκέλν ηνπ παηρλίδη. Τν θάζε παηδί έρεη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ ηελ νπνία εθδειώλεη αιιά θαη αλαπηύζζεη κέζα από ην παηρλίδη. Τν παηρλίδη πξέπεη λα εθπιεξώλεη ηηο πξνζδνθίεο πνπ ηνπ δεκηνύξγεζε. Μεγαιύηεξε απνγνήηεπζε γηα έλα παηδί κεηά από 8

10 έλα ραιαζκέλν παηρλίδη, είλαη έλα παηρλίδη πνπ δηαθέξεη από απηό πνπ πεξίκελε. Θπκεζείηε πσο ληώζαηε όηαλ πήξαηε ζηα ρεξηά ζαο ην παηρλίδη, πνπ ζηελ ηειεόξαζε θαηλόηαλ λα πεξπαηάεη ε λα πεηάεη, θαη όηαλ έθηαζε ζην δσκάηην ζαο δελ έθαλε ηίπνηα από απηά. Γηα λα απνθύγνπκε όια απηά ζα πξέπεη λα εμεγήζνπκε ζην παηδί ηη αθξηβώο θάλεη ην παηρλίδη πνπ ζέιεη λα ηνπ αγνξάζνπκε θαη εθόζνλ απηό θαηαιάβεη ηόηε κπνξνύκε λα ην αγνξάζνπκε. Υπάξρνπλ παηρλίδηα όπσο ηα επηηξαπέδηα, πνπ πξνσζνύλ ηε κάζεζε θαη ιέγνληαη εθπαηδεπηηθά. Αιιά, όπσο ηα θνπθιόζπηηα θαη ηα θάζηξα, πνπ θεληξίδνπλ ηε θαληαζία ηνπ παηδηνύ θαη ιέγνληαη δεκηνπξγηθά θαη ηέινο ππάξρνπλ παηρλίδηα,όπσο ηα ζπξόκελα πνπ πξνσζνύλ ηε ζσκαηηθή άζθεζε θαη ιέγνληαη δξάζεο. Κάζε θνξά π[νπ νη γνλείο πξόθεηηαη λα αγνξάζνπλ έλα παηρλίδη, ζα επηιέμνπλ ην έλα είδνο ε ην άιιν Απηνί γλσξίδνπλ θαιύηεξα από όινπο ηη ρξεηάδεηαη θάζε θνξά ην παηδί ηνπο. Ο ραξαθηεξηζκόο θαιό παηρλίδη εμαξηάηαη επίζεο θαη από ηηο απόςεηο, ηηο αμίεο αιιά θαη ηνλ ηξόπν δσήο ηηο θάζε νηθνγέλεηαο. Κιείλνληαο ζα ζέιακε λα ζπκίζνπκε θάηη πνπ όινη καο πνιιέο θνξέο μερλάκε : «Τν θαιύηεξν παηρλίδη ησλ παηδηώλ είκαζηε εκείο νη γνλείο ηνπο». Από εκάο καζαίλνπλ ηα παηρλίδηα, κε εκάο ζέινπλ λα παίδνπλ,ηε δηθή καο πξνζνρή θαη ηνπο δηθνύο καο επαίλνπο, ζέινπλ λα θεξδίδνπλ. Γη απηό θαη ηα αγαπεκέλα ηνπο παηρλίδηα είλαη απηά πνπ αγαπάκε εκείο θαη κε ηα νπνία γηλόκαζηε θαη εκείο, έζησ θαη ιίγν, παηδηά. 9

11 3.1.3 Γνλείο θαη δώξα Αξρηθά, ηα δώξα ησλ γνλέσλ απνηεινύζαλ κηα ηξπθεξή ρεηξνλνκία κέζα από ηελ νπνία ν γνλέαο έδεηρλε ηελ αγάπε ηνπ πξνο ην παηδί. Ωζηόζν, ζήκεξα ε έλλνηα ηνπ δώξνπ είλαη εληειώο δηαθνξεηηθή αθνύ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ γνλέα. Οη γνλείο κε γλσξίδνληαο άιιν ηξόπν γηα λα εθθξάζνπλ ηελ αγάπε ηνπο πξνο ην παηδί νδεγνύληαη ζηελ αγνξά πνιιώλ παηρληδηώλ ζπλήζσο αληηθεηκέλσλ ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, αθόκα θαη όηαλ ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε δελ ηνπο ην επηηξέπεη. Έηζη, ην παηδί θαηαιήγεη λα ζεσξεί ηελ πξνζθνξά δεδνκέλε θαη γίλεηαη εγσθεληξηθό. Τα θίλεηξα πνπ νδεγνύλ ηνπο γνλείο ζηελ αγνξά δώξσλ πνηθίινπλ. Πξώησλ, νη γνλείο δπζθνιεύνληαη λα εθθξάζνπλ ηελ αγάπε ηνπο. δεύηεξνλ, αλαπηύζζνπλ ζπλαηζζήκαηα ελνρήο απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο (είηε γηαηί δελ αθηεξώλνπλ αξθεηό ρξόλν ζηα παηδηά ηνπο είηε γηαηί είλαη ρσξηζκέλνη) θαη πξνζπαζνύλ κε απηό ηνλ ηξόπν λα εμαγνξάζνπλ ηελ αγάπε ηνπο. Δπίζεο, νη ίδηνη ζηεξεκέλνη από ηα παηδηθά ηνπο ρξόληα θαη κε ζέινληαο ηα παηδηά ηνπο λα ληώζνπλ ζαλ εθείλνπο νδεγνύληαη ζηελ αιόγηζηε παξνρή πιηθώλ αγαζώλ. Τέινο, ππάξρνπλ θαη νη γνλείο νη νπνίνη βαξηνύληαη ηελ γθξίληα ηνλ παηδηώλ ηνπο θαη ηνπο αγνξάδνπλ δώξα γηα λα εξεκνύλ. Γη απηνύο ηνπο ιόγνπο ηα παηδηά δελ γελληνύληαη άπιεζηα αιιά γίλνληαη. Η αιόγηζηε πξνζθνξά δώξσλ επεξεάδεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηελ παηδηώλ ηόζν κε ηνπο γνλείο όζν θαη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Οη γνλείο ελδίδνπλ ζηηο πηέζεηο ησλ παηδηώλ ηνπο γηα ηελ αγνξά λέσλ παηρληδηώλ. Σηηο κέξεο καο ζπρλά παξαηεξνύκε παηδηά λα ζπγθξίλνπλ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο κε θξηηήξην ηελ πνζόηεηα παηρληδηώλ πνπ δηαζέηνπλε κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη ππεξνπηηθά. Σπλνςίδνληαο, ην παηδί ζα θαηαιήμεη λα δίλεη ζεκαζία ζηελ πνζόηεηα θαη όρη ζηελ πνηόηεηα. Έηζη, ζα γίλεη έλαο δπζηπρηζκέλνο ελήιηθαο πνπ ζα λνηάδεηαη κόλν γηα ηνλ εαπηό ηνπ. Ο ίδηνο δελ ζα κπνξεί λα ληώζεη ηελ επηπρία κέζα από απιά πξάγκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο 10

12 3.1.4 Οη ζθιάβνη ηωλ παηρληδηώλ Μείδσλ ζέκα ζηελ ππόζεζε παξαγσγήο παηρληδηώλ δελ είλαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο αιιά ε απαζρόιεζε αλειίθσλ. Υπό ηελ πίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο, δηεζλώλ νξγαληζκώλ πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ αιιά θαη κε θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ, νη κεγάιεο εηαηξίεο έζπεπζαλ λα ζπζηήζνπλ αλεμάξηεηεο επηηξνπέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ζηα θηλέδηθα εξγνζηάζηα, ελώ πξνζπάζεηα γίλεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παγθόζκηνπ θώδηθα, πνπ πξνβιέπεη απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο. Σε έξεπλα πνπ έγηλε από ηελ ρξηζηηαληθή επηηξνπή βηνκεραλίαο ηνπ Hong Kong δηαπηζηώζεθε όηη ζηα 4 από ηα 20 εξγνζηάζηα νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εξγαηώλ είλαη δύζθνιεο γηαηί : α) Οη εξγάηεο ππεξβαίλνπλ ηηο 18 ώξεο εκεξεζίσο ζηε δνπιεηά. β) Δληνπίδνληαη αλήιηθα έσο θαη 13 ρξνλώλ πνπ δνπιεύνπλ ζθιεξά θαη δνπιεύνπλ 7 κέξεο ηελ εβδνκάδα. γ) Κάλνπλ ππεξσξίεο πνπ δελ πιεξώλνληαη. δ) Οη ζεξκνθξαζίεο ζην λ ρώξν εξγαζίαο θηάλνπλ κέρξη θαη ηνπο 40 βαζκνύο θειζίνπ. ε) Γίλεηαη ρξήζε ηνμηθώλ ρξσκάησλ πνπ πξνθαινύλ δειεηεξηάζεηο. ζη) Σπαλίσο ππάξρνπλ κειέηεο εγθαηάζηαζεο ππξνζβεζηήξσλ θαη γίλνληαη απνιύζεηο ιόγσ αζζέλεηαο. Τν 90% ησλ εξγαηώλ πνπ ξσηήζεθαλ είπαλ πσο δελ γλσξίδνπλ ηίπνηα γηα ηνλ θώδηθα, δειαδή ηηο ζηνηρεηώδεηο ππνρξεώζεηο ηνπ εξγνδόηε απέλαληη ηνπο. 11

13 3.2 Σν παηρλίδη ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ Αξραία Διιάδα Οη αξραίνη έιιελεο έδηλαλ κεγάιε ζεκαζία ζην ξόιν ηνπ παηρληδηνύ. Τν ρξεζηκνπνηνύζαλ ζαλ έλα κέζν απηναγσγήο ηνπ αηόκνπ. Ήηαλ νη πξώηνη πνπ θαηάιαβαλ ηελ αμία ησλ νκαδηθώλ παηρληδηώλ θαη είραλ ηελ αληίιεςε όηη κε απηά πξαγκαηνπνηείηαη ε ηειεηνπνίεζε ηνπ αλζξώπνπ. Γη απηό ηα έβαιαλ ζην πξόγξακκα αγσγήο ησλ παηδηώλ. Τα παηρλίδηα είραλ πάληα θαλόλεο, πνπ όινη έπξεπε λα ηεξνύλ πηζηά. Γη απηό πίζηεπαλ πσο ην παηρλίδη είλαη έλα κεγάιν αγαζό πνπ αλαπηύζζεη ηελ ζπληξνθηθόηεηα, αζθεί ην ζώκα, θαιιηεξγεί ην πλεύκα, καζαίλεη ηα παηδηά λα ζέβνληαη ηνπο θαλόλεο-λόκνπο ηνπ παηρληδηνύ θαη έηζη, όηαλ κεγαιώζνπλ, λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνύλ ηνπο λόκνπο ηεο θνηλσλίαο ηνπο. Σηελ αξραία Διιάδα ππήξραλ πνιιά παηρλίδηα πνπ ρσξίδνληαλ ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ζηα νκαδηθά παηρλίδηα θαη ζηα αηνκηθά. Τα αηνκηθά παηρλίδηα ήηαλ κηα θαηεγνξία πνπ δελ ηελ πξνηηκνύζαλ θαη πνιύ ηα παηδηά ζηελ αξραία Διιάδα. Ωζηόζν ππήξραλ αηνκηθά παηρλίδηα πνπ ρσξίδνληαλ ζε δπν θαηεγνξίεο ζηα αγνξίζηηθα θαη ζηα θνξηηζίζηηθα. Αξρηθά ηα αγόξηα έπαηδαλ κε νκνηώκαηα ακαμώλ κε παξόκνην ηξόπν όπσο ηα ζεκεξηλά παηδία πνπ έρνπλ ηα απηνθηλεηάθηα. Δπίζεο έπαηδαλ κε πήιηλα παηρλίδηα ζε κνξθή δσώλ, ζπλήζσο αιόγσλ, ζπκπιεξώλνληαλ κε ρσξηζηνύο ηξνρνύο, νη όπνηνη πξνζαξκόδνληαλ ζε δπν μύιηλνπο άμνλεο θαη ηξαβηόληνπζαλ κε ζρνηλάθη, ζαλ έλα είδνο δσόκνξθσλ ακαμηώλ. Από ηελ άιιε ηα θνξίηζηα έπαηδαλ κε θνύθιεο όπσο θαη ζήκεξα. Έρνπλ ζσζεί πήιηλεο, νζηέηλεο ή αθόκα θαη καξκάξηλεο θνύθιεο, ελώ έρνπλ βξεζεί θαη άιιεο από πην θζαξηά πιηθά όπσο μύιν, θεξί, γύςν ή ύθαζκα. Μεξηθέο από απηέο ζηαηηθέο θαη άιιεο κε θηλεηά κειή [ηα ιεγόκελα λεπξόζπαζηα]. Οη δπν απηέο θαηεγνξίεο θνύθισλ κπνξεί είηε λα είλαη γπκλέο ώζηε ηα θνξίηζηα λα ηηο ληύλνπλ είηε ην αληίζεην. Όπσο όια ηα πήιηλα εηδώιηα έηζη θαη νη θνύθιεο έθεξαλ ρξώκαηα. Δπίζεο έπαηδαλ κε δηάθνξα νκνηώκαηα δσώλ, όπσο ζθπιηά, άινγα, βόδηα, γνπξνύληα θαη ρειώλεο, όπσο αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα. Τέινο έπαηδαλ κε ηόπηα, ζηεθάληα θαη κηθξνζθνπηθά εηδή λνηθνθπξηνύ. Η δεύηεξε θαηεγνξία παηρληδηνύ είλαη ηα νκαδηθά παηρλίδηα πνπ ηα παηδηά ηα πξνηηκνύζαλ πεξηζζόηεξν 12

14 από ηα αηνκηθά. Κάπνηα από ηα παηρλίδηα απηά είλαη ηα εμήο: -Η Αηώξα (ε γλωζηή θνύληα ή θξεκάζηξα). -Αθηλεηώληαο ( Παξαιιαγή ηνπ ζεκεξηλνύ παηρληδηνύ ζηξαηηωηάθηα αθνύλεηα, ακίιεηα, αγέιαζηα θαη ηα αγαικαηάθηα). -Η Ακπάξηδα (θπλεγεηό, ζήκεξα ην ζπλαληάκε κε ην ίδην όλνκα θαη ζαλ ζθιαβάθηα). -Η Βαζηιίλδα (όκνην κε ην θιεθηέο θαη αζηπλόκνη). -Η Γηειθπζηίλδα (ην ζεκεξηλό ηξάβεγκα ηνπ ζρνηληνύ, ην ηξαβερηό). -Η Κξηθειαζία (παηρλίδη κε θξίθν-ηξνρό, ην ζεκεξηλό ζηεθάλη, ην ηζέξθη. 13

15 -Η Κξππηίλδα (ην γλωζηό θξπθηό). -Κώλνο ή ηξόκβνο (ε γλωζηή ζβνύξα). -Η θαίξα (ε κπάια,ην ηόπη. Όπωο θαη ζήκεξα παίδνληαλ πνιιά παηρλίδηα κε ηελ κπάια). 14

16 3.2.2 Βπδάληην Σηα ρξόληα ηνπ βπδαληίνπ θαη κέρξη ηνλ 9ν αηώλα δελ ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζέζε ηνπ παηρληδηνύ θαη ηεο άζθεζεο κέζα ζηελ ηόηε θνηλσλία. Αλ θαη βέβαηα από ηηο ιίγεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε δείρλνπλ όηη γηλόηαλ γηα ιόγνπο ςπραγσγίαο θαη άζθεζεο ηνπ πλεύκαηνο θαη ηνπ ζώκαηνο. Σηε βπδαληηλή εθπαίδεπζε δελ ππήξρε ε γπκλαζηηθή, γηαηί ε εθπαίδεπζε ήηαλ εθθιεζηαζηηθή θαη έηζη νη πεξηζζόηεξνη λένη πήγαηλαλ ζηα κνλαζηήξηα. Τν παηρλίδη όκσο από ηα άιια παηδηά δελ έιεηπε (παηδηά πνπ δελ πήγαηλαλ λα κνξθσζνύλ). Τα αγόξηα ζπλήζσο έπαηδαλ ζηηο αιάλεο θαη ζηηο απιέο ηεο γεηηνληάο παηρλίδηα όπσο 16αξα, θξπθηό, θπλεγεηό, ηζίιηθη, γνπξνύλα, ηπθιόκπγα, αιώλη, κήιν θαη αιιά. Αληίζεηα ηα θνξίηζηα έπαηδαλ κέζα ζην ζπίηη κε ηηο θνύθιεο Σνπξθνθξαηία Σηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ηα παηρλίδηα είλαη όηη θάπνηα είραλ αξραηνινγηθέο ξίδεο, άιια βπδαληηλέο θαη άιια από άιιεο εζλόηεηεο. Οη ρώξνη πνπ έπαηδαλ ηα παηρλίδηα ήηαλ ζηηο αιάλεο θαη ζηα ζνθάθηα ζηηο γεηηνληέο. Μεξηθά από ηα παηρλίδηα πνπ έπαηδαλ ηα αγόξηα ήηαλ ην θιέθηηθν (ην θξπθηό), ν πεηξνπόιεκνο, ε μηθνκαρία, ην θπλεγεηό. Γεληθά πξνηηκνύζαλ λα παίδνπλ νκαδηθά παηρλίδηα θαη όρη αηνκηθά. Σε απηή ηελ επνρή ηα θνξίηζηα θαίλεηαη λα είλαη πην ειεπζέξα από ό,ηη παιηόηεξα πνπ ήηαλ θιεηζκέλα κέζα ζην ζπίηη. Απηό θαίλεηαη από ηα παηρλίδηα πνπ έπαηδαλ, γηαηί όια ήηαλ νκαδηθά θαη όρη αηνκηθά, όπσο ε κέιηζζα, ην θνπηζό, ην κήιν, ε πηλαθσηή, ε ηπθιόκπγα, ην ηζίιηθη. 15

17 3.2.4 Νεόηεξα ρξόληα α.σν Μπηδδδ Μαδεύνληαη ηα παηδηά θαη απνθαζίδνπλ πνηνο ζα ηα θπιάεη. Απηόο θάζεηαη ζ έλα ζθακλί ή ζηέθεη ζθπθηόο θαη βάδεη ην δεμί ηνπ ρέξη θάησ από ηελ αξηζηεξή ηνπ καζράιε, θξαηώληαο ηελ παιάκε αλνηρηή πξνο ηα επάλσ, ελώ κε ην αξηζηεξό ηνπ ρέξη θξαηάεη θιεηζηά ηα κάηηα ηνπ. Οη άιινη παίθηεο ζηέθνληαη πξνο η αξηζηεξά ηνπ θαη έλαο απ απηνύο ηνλ πιεζηάδεη, ηνπ ρηππάεη ηελ αλνηρηή παιάκε θαη ύζηεξα απνκαθξύλεηαη καδί κε ηνπο άιινπο. Όινη ρνξνπεδνύλ γύξσ ηνπ θαη ζηξηθνγπξίδνπλ ην δάρηπιν ηνπο θσλάδνληαο Μπηδδ! όπσο θάλεη ε κέιηζζα. Απηόο πνπ ηα θπιάεη πξέπεη λα καληέςεη πνηνο ηνλ ρηύπεζε. Αλ ηνλ αλαθαιύςεη, ηόηε απηόο παίξλεη ηε ζέζε ηνπ αιιηώο ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν. 16

18 β. Ο καέζηξνο Έλα παηδί θξύβεηαη όζν ηα ππόινηπα παηδηά νξίδνπλ πνηνο από ηελ νκάδα ζα είλαη ν καέζηξνο θαη πνην όξγαλν ζα παίδνπλ. Αθνύ ζρεκαηίζνπλ έλα θύθιν, έξρεηαη ην παηδί πνπ είρε θξπθηεί θαη ηνπο παξαηεξεί γηα λα βξεη ην καέζηξν. Όια ηα παηδηά παίδνπλ ην ίδην όξγαλν κε ηνλ καέζηξν θαη ηξαγνπδνύλ: Πνηόο είλαη ν καέζηξνο λα ην κάζεηο δελ κπνξείο. - Πνηνο είλαη ν καέζηξνο δελ κπνξείο λα βξεηο! - Τη θνπηόο πνπ είζαη, ηη θνπηόο πνπ είζαη. - Νάηνο ν καέζηξνο, λάηνο ν καέζηξνο! γ. Λνπθνύη Θέκα: Σηόρεπζε Υιηθά Μέζα : 1. Τξύπα ζην ρώκα δίπια από ηνίρν ακύγδαια ην θάζε παηδί 3. Σεκάδη ζην ρώκα Υπήξρε έλα παηρλίδη πνπ έπαηδαλ ηα παιηά ρξόληα όηαλ ηα παηδηά δελ είραλ ηα ζεκεξηλά παηρλίδηα. Τν παηρλίδη παίδεηαη σο εμήο: Τα παηδηά έζθαβαλ κηα κηθξή ιαθθνύβα ζπλήζσο δίπια ζε έλαλ ηνίρν. Έλα παηδί παίδεη ην ξόιν ηνπ ηακία. Απηό αλαιακβάλεη λα δίλεη ηα θεξδηζκέλα ακύγδαια ή λα παίξλεη ηα ρακέλα. Τα ππόινηπα παηδηά αθνύ απνθαζίζνπλ πόζα ακύγδαια ζα ξίρλνπλ θάζε θνξά μεθηλνύλ ην παηρλίδη. Από κηα ζπγθεθξηκέλε απόζηαζε ξίρλνπλ ηα ακύγδαια πξνο ηε ιαθθνύβα. Όπνηνο ξίμεη ηα πεξηζζόηεξα ακύγδαια ζηε ιαθθνύβα παίξλεη όια ηα ακύγδαια πνπ έβαιαλ νη άιινη παίρηεο ζηε ιαθθνύβα. Ο ηακίαο αλαιακβάλεη λα πάξεη ηα ρακέλα θαη λα δώζεη ηα θεξδηζκέλα ακύγδαια. Όπνηνο καδέςεη ηα πεξηζζόηεξα ακύγδαια είλαη ν ληθεηήο. 17

19 δ. Σν ιηγθξίλ Θέκα: Αληαλαθιαζηηθά Υιηθά Μέζα : 1. Ξπιαξάθη κήθνπο 20 εθαηνζηώλ 2. 2 πέηξεο 3. Σηελή ζαλίδα Τν ιηγθξί ήηαλ έλα μπιαξάθη πνπ είρε κήθνο πεξίπνπ 20 εθαηνζηά θαη πάρνο ζαλ δάθηπιν αλζξώπνπ. Τν έβαδαλ λα αθνπκπά πάλσ ζε δύν πέηξεο πνπ απείραλ ιίγν ε κηα από ηελ άιιε. Έλα παηδί θξαηώληαο κηα ζηελή ζαλίδα πξνζπαζνύζε λα πεηάμεη καθξηά ην ιηγθξί. Τα άιια παηδηά πξνζπαζνύζαλ λα ην πηάζνπλ. Αλ ην έπηαλαλ κε ηα δύν ρέξηα θέξδηδαλ 10 βαζκνύο. Με ην δεμί ρέξη θέξδηδαλ 20 βαζκνύο, κε ην αξηζηεξό 40 θαη αλ θαλέλαο ην έπηαλε αλάκεζα ζηα δπν δάθηπια θέξδηδε 80 βαζκνύο. ε. Απθά ηνπ Κνιόθα Θέκα: Γξνκηθό ςπραγσγηθό Υιηθά Μέζα : 1. Μαληειάθη Σ απηό ην παηρλίδη ηα παηδηά θάζνληαλ ζε έλα κεγάιν θύθιν. Έλα παηδί θξαηνύζε έλα καληηιάθη θιεηζκέλν ζηα ρέξηα ηνπ θαη γύξηδε γύξσ από ηα παηδηά ηξαγνπδώληαο: «Απθά απθά πνπιώ ηα, ηνπ ζθεηνύ κνπ ηνπ Κνιόθα πνπ θάκλεη θνινθνύζθηα λα ηξσλ ηα θνππειινύζθηα». Καζώο γύξηδε, πξνζπαζνύζε λα ξίμεη ην καληίιη πίζσ από θάπνην παηδί, ρσξίο λα ην πάξεη ρακπάξη. Τα παηδηά είραλ δηθαίσκα λα ςάρλνπλ πίζσ ηνπο κε ηα ρέξηα αιιά δελ κπνξνύζαλ λα γπξίζνπλ ην θεθάιη πίζσ ηνπο. Τν παηδί πνπ ην έβξηζθε πίζσ ηνπ ην έπαηξλε θαη έηξερε. Τν παηδί πνπ ηνπ ην έξημε 18

20 θαη ην θηππνύζε κε ην καληίιη κέρξη λα θάηζεη ζηε ζέζε εθείλνπ πνπ πήξε ην καληίιη. Τν παηρλίδη ζπλέρηδε κε ην λέν παηδί πνπ θξαηνύζε ην καληίιη. Αλ έλα παηδί δελ ην έβξηζθε πίζσ ηνπ, εθείλνο πνπ ηνπ ην έξημε, αθνύ έθαλε ην γύξν ησλ παηδηώλ ην μαλάπηαλε θαη θηππνύζε ην παηδί πνπ δελ ην βξήθε κέρξη λα θάλεη έλα γύξν θαη λα μαλαθάηζεη ζηε ζέζε ηνπ. Καη ζπλέρηδε πάιη εθείλνο πνπ θξαηνύζε ην καληίιη. ζη. Βαξειάθηα Τν παηρλίδη είλαη απιό. Φξεηάδεηαη όκσο ην πνιύ 5 παίρηεο. Οη 4 παίρηεο ζθύβνπλ ζηε ζεηξά αιιά ν έλαο αξαηά από ηνλ άιινλ. Ο 5νο πεδάεη από πάλσ ηνπο βάδνληαο ηα ρέξηα ηνπ ζηελ πιάηε ηνπ κπξνζηηλνύ ηνπ, κεηά αλνίγεη ηα πόδηα ηνπ θαη πεξλάεη από πάλσ. Όηαλ πεδήμεη πάλσ από όινπο ηνλ έλαλ κεηά ηνλ άιινλ, ν ηειεπηαίνο πεδάεη πάλσ απ ηνπο άιινπο. Φάλεη απηόο πνπ ζα ράζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ. 19

21 δ. Καξύδηα Τα θαξύδηα είλαη έλα παξαδνζηαθό νκαδηθό παηγλίδη πνπ παίδνπλ ηα παηδηά ζηελ Ήπεηξν. Οη θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ έρνπλ σο εμήο: Κάπνην παηδί ραξάδεη ζην ρώκα κηα επζεία γξακκή. Πάλσ ζ απηή, θάζε παίθηεο βάδεη θη από έλα θαξύδη ζηε ζεηξά. Μεηά, ν θάζε παίθηεο κε ηε ζεηξά ηνπ θαη από θάζεηε απόζηαζε ελόο κε δύν κέηξα από ηε γξακκή ησλ θαξπδηώλ, ζεκαδεύεη ζθπθηόο, θαη κε ην κεγαιύηεξν θαη ην πην ζηξνγγπιό θαξύδη ηνπ, θάπνην άιιν θαξύδη. Όπνην θαξύδη πεηύρεη θαη ην βγάιεη έμσ από ηε γξακκή ην θεξδίδεη θαη δνθηκάδεη μαλά ζεκαδεύνληαο θάπνην άιιν θαξύδη. Αλ αζηνρήζεη, ζπλερίδεη ν επόκελνο παίθηεο. Τν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κέρξη λα βγνπλ από ηε γξακκή όια ηα θαξύδηα 20

22 3.2.5 ύγρξνλα επηηξαπέδηα παηρλίδηα Τα επηηξαπέδηα παηρλίδηα είλαη έλα είδνο παηρληδηνύ πνπ πάληνηε είρε μερσξηζηή ζέζε ζηελ θνηλσλία. Αξρηθά, επηηξαπέδην νλνκάδεηαη νπνηνδήπνηε νκαδηθό παηρλίδη πνπ παίδεηαη πάλσ ζε έλα ηακπιό, ζην νπνίν κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ δύν ή πεξηζζόηεξνη παίθηεο. Βαζηθόο ζηόρνο είλαη ε δηαζθέδαζε, ε λνεηηθή άζθεζε θαη πνιιέο θνξέο ε απόθηεζε γλώζεσλ ησλ παηθηώλ, ζπλδπάδνληαο πάληα ηνλ ζπλαγσληζκό θαη ηνλ αληαγσληζκό. Τα επηηξαπέδηα παηρλίδηα ρσξίδνληαη ζε θιαζηθά, όπσο ην ζθάθη, ην ηάβιη θαη ε ληάκα, θαη ζε ζύγρξνλα, όπσο Monopoly, Scrabble, Taboo kai Trivial Pursuit. Άιιε κηα θαηεγνξία ησλ επηηξαπέδησλ είλαη θαη ηα παηρλίδηα εξσηήζεσλ. Σηε δηάξθεηα ησλ αηώλσλ, ην επηηξαπέδην παηρλίδη εμειίρζεθε θαηά κεγάιν βαζκό. Δλώ πξηλ ηνλ 18ν αηώλα απνηεινύζε κόλν πξνλόκην ησλ ελήιηθσλ αλώηεξσλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ, έπεηηα γλώξηζε κεγάιε άλζεζε θαη όινη κπνξνύζαλ λα ην ρξεζηκνπνηνύλ. Σηηο κέξεο καο, παξαηεξείηαη όηη, ελώ ε θνηλσλία καο έρεη ζηξαθεί ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζε ό,ηη αθνξά ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα, ζεκεηώλνπλ αλνδηθή πνξεία. Αηηία κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ςπρηθή αλάγθε ηνπ αλζξώπνπ γηα ηελ ππελζύκηζε ηεο απιήο θαη ζίγνπξεο δσήο ηνπ παξειζόληνο, αθνύ ζήκεξα ηα πεξηζζόηεξα επηηξαπέδηα παηρλίδηα παξνπζηάδνπλ πξνγελέζηεξεο κνξθέο δσήο θαη ζθέςεο θαη γεληθά κηα παξαδνζηαθή εηθόλα. 21

23 3.2.6 Αθεγεκαηηθά παηρλίδηα Τα αθεγεκαηηθά παηρλίδηα έρνπλ παίμεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ησλ επηηξαπέδησλ θαζώο θαη ησλ δηαδηθηπαθώλ παηρληδηώλ. Τα παιαηνηέξα παηρλίδηα δελ είραλ θαλέλα αθεγεκαηηθό ζηνηρείν, ρξεηαδόηαλ κόλν λα ληθήζεηο ηνλ αληίπαιό ζνπ (παηρλίδηα ζαλ απηά είλαη ηα: ληάκα,ζθάθη,ηάβιη, θ.α.).τα ηειεπηαία ρξόληα αλαπηύρζεθαλ ηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο θαη πνιέκνπ. Πίζσ από απηά ηα παηρλίδηα θξύβεηαη κηα ζηξαηεγηθή πνπ ν παίθηεο δεκηνπξγεί κε ζηόρν ηελ λίθε. Η αλάπηπμε ησλ παηρληδηώλ δελ ζηακάηεζε. Καηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ άξρηζαλ λα αλαπηύζζνληαη ηα παηρλίδηα ξόισλ όπνπ ζηόρνο ησλ παηθηώλ είλαη λα ππνδπζνύλ έλαλ ξόιν π. ρ. παληνκίκα. Δπίζεο εκθαλίζηεθαλ ηα ειεθηξνληθά θαη ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, όπνπ ε αθήγεζε ήηαλ θαλεξή από ηελ αξρή. Οπζηαζηηθά αθεγεκαηηθά παηρλίδηα νλνκάδνπκε απηά πνπ πίζσ ηνπο θξύβνπλ κηα ηζηνξία κηα αθήγεζε, θάηη πνπ απνπζίαδε από ηα παιαηνηέξα παηρλίδηα. 22

24 3.3 Ηιεθηξνληθό θαη δηαδηθηπαθό παηρλίδη Τα πξώηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ηα έπαημαλ θνηηεηέο θαη κέιε επηζηεκνληθώλ θνηλνηήησλ ζε εξεπλεηηθά ηδξύκαηα ζηε δεθαεηία ηνπ 60, ζε «ρξνλνκηζζσκέλνπο ππνινγηζηέο». Αξγόηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ 70 έθαλαλ ηε εκθάληζε ηνπο ηα πξώηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζηελ αγνξά ζε ζθαηξηζηήξηα, κπηιηαξδάδηθα, ζηαζκνύο ιεσθνξείσλ θαη εηδηθέο αίζνπζεο ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ (ηα ιεγόκελα νπθάδηθα ). Τν 1980 θαηαθζάλεη ν ζξπιηθόο πηα Pack Man, θαη ζηε ζπλέρεηα ην 1983 παξνπζηάζηεθαλ νη πξώηεο παηρληδνκεραλέο (Atari). Τα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο : 1. Πεξηπέηεηεο 2. Σηξαηεγηθήο 3. Αζηπλνκηθά 4. Γηαζηεκηθά 5. Θξίιεξ 6. Δμνκνησηέο 23

25 3.3.1 Σα πην δεκνθηιή δηαδηθηπαθά παηρλίδηα Πεξηπέηεηαο 1)Roads of Rome (θηηάμε ηνπο πεξίθεκνπο ξσκατθνύο δξόκνπο) 2)Epic Battle Fantasy (πνιέκεζε κε πάλσ από 70 ερζξηθά είδε, κε πεξηζζόηεξα από 80 είδε όπισλ θαη πνιιά καγηθά) ηξαηεγηθήο 1)frontline defence (ηνπνζέηεζε ηνπο πύξγνπο ζνπ θαη κελ αθήζεηο ερζξό λα πεξάζεη) 2)miragine war (δηάιεμε πξνζεθηηθά ηηο δπλάκεηο πνπ ζα ζηείιεηο ζηνλ ερζξό ) Γηαζηεκηθά 1)Into space (πξνζπάζεζε λα ζηείιεηο ηνλ πύξαπιν όζν πην ςειά κπνξείο) 2)Star fire (Δίζαη πηιόηνο ελόο ππεξζύγρξνλνπ δηαζηεκηθνύ καρεηηθνύ δηαζηεκόπινηνπ) Δμνκνηωηέο 1)Kombat fighters (Γηάιεμε ηνλ δηθό ζνπ ήξσα θαη αληηκεηώπηζε ηνλ ερζξό ζνπ ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξεο επηζέζεηο) 2)sindicate (ζθνπόο ζνπ είλαη λα δηεπζύλεηο κηα θεξδνθόξα επηρείξεζε εγθιήκαηνο) Πνιεκηθά 1)Alexander dawn of an empire (ζηείιε ηνλ ζηξαηό ζνπ ζηνλ ερζξό θαη κελ ηνλ αθήζεηο λα κπεη ζηελ πεξηνρή ζνπ) 2)Heroes battle 3 (ρηιηάδεο πνιεκηζηέο ζηνλ αγώλα γηα ηελ παγθόζκηα θπξηαξρία) 24

26 3.3.2 Σα ραξαθηεξηζηηθά Τα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ηόζν ειθπζηηθά είλαη : 1. Ο ξεαιηζκόο θαη ηα εμειηγκέλα γξαθηθά 2. Οη θιηκαθνύκελεο βαζκίδεο δπζθνιίαο. Π.ρ. ν παίθηεο μεθηλά από έλα βαζηθό επίπεδν θαη ζηαδηαθά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζύλζεηεο ζηξαηεγηθέο, λα πάξεη πην δύζθνιεο απνθάζεηο, θ.α. Απηό απνηειεί κηα απμαλόκελε πξόθιεζε, πνπ παξάγεη θιηκαθνύκελε δηέγεξζε. 25

27 3.3.3 Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηωλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ Τα ειεθηξνληθά παηρλίδηα έρνπλ εηζρσξήζεη γηα ηα θαιά ζηηο δσέο καο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα παηδηά.τέηνηνπ είδνπο παηρλίδηα σθεινύλ ηα παηδηά αιιά ζπγρξόλσο κπνξεί λα γίλνπλ επηδήκηα γηα απηά. Τα ζεηηθά ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ είλαη αξθεηά : Αξρηθά ην παηδί κπνξεί λα ζπλδπάζεη ηε δηαζθέδαζε κε ηελ αλάπηπμε γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ. Ταπηόρξνλα, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εμνηθεησζεί κε ηε ηερλνινγία. Οη ζεηηθέο απηέο επηδξάζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε παξαηεξεηηθόηεηαο θαη ηθαλόηεηαο λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα. Δπίζεο, ην παηδί κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη ηε θαληαζία ηνπ. Απηό ζπκβαίλεη θαζώο ην εμεξεπλεηηθό παηρλίδη δελ ππάξρεη ζε αλνηρηνύο ρώξνπο. Τα αξλεηηθά ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ είλαη ηα εμήο: Τν παηδί δελ μερσξίδεη ην πξαγκαηηθό από ην ςεύηηθν. Αθόκε έλα αξλεηηθό ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ είλαη ε επηξξνή ηνπο. Απηά ηα παηρλίδηα ζπλήζσο έρνπλ βίαην πεξηερόκελν, έηζη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο γίλεηαη επηζεηηθή. Δπίζεο ηα παηδηά κέζσ ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ δελ είλαη ηθαλά λα απνθηήζνπλ πξαθηηθέο γλώζεηο. Γηα παξάδεηγκα δελ μέξνπλ λα πξνζηαηεύνληαη, λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ αιεζηλό θίλδπλν, λα απνθηνύλ εκπεηξίεο θαη λα ζέβνληαη ηνπο άιινπο. Τέινο, ην πην ζεκαληηθό είλαη πσο ηα παηδηά εζίδνληαη θαη εμαξηώληαη από απηά. 26

28 4. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 4.1 πκπεξάζκαηα πλεληεύμεωλ Από ηηο 11 ζπλεληεύμεηο ( 6 γπλαηθώλ θαη 5 αλδξώλ) πνπ ζπγθεληξώζεθαλ από κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ησλ παηδηώλ ηεο νκάδαο (γνλείο θαη παππνύδεο) παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ παηδηθή ειηθία ζε ζπλάξηεζε κε ηα παηρλίδηα. Έηζη ζπκπεξαίλνπκε όηη εκθαλίδνληαη αξθεηέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ειηθίεο ησλ θαη Αξρηθά ηα παηδηά ρξεηάδνληαη ειεύζεξν ρξόλν γηα λα αθηεξώζνπλ ζηα παηρλίδηα, ν νπνίνο ήηαλ ιηγνζηόο ζην παξειζόλ. Αλαιπηηθόηεξα, νη γνλείο κεηά ην ηέινο ηνπ πξσηλνύ ζρνιείνπ, βνεζνύζαλ ηνπο γνλείο ηνπο ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ. Έπεηηα είραλ ηε δπλαηόηεηα λα παίμνπλ σο ηε δύζε ηνπ ειίνπ. Αληηζέησο, νη παππνύδεο ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, θαη εηδηθά ζηα νξεηλά ρσξηά, έθαλαλ καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο ηηο γεσξγηθέο θαη ηηο θηελνηξνθηθέο εξγαζίεο θαζώο θαη ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ. Σηα πεδηλά ρσξηά βνεζνύζαλ ηνπο γνλείο ηνπο θη έπεηηα λα αθηεξώζνπλ ηελ ππόινηπε εκέξα ζην παηρλίδη. Παξάιιεια ηα παηρλίδηα παίδνληαλ ζε πνηθίια κέξε. Δηδηθόηεξα, νη γνλείο έπαηδαλ ζε αιάλεο, δξόκνπο αιιά πεξηζζόηεξν ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ θαη ζην ζρνιείν. Απελαληίαο, νη ειηθησκέλνη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο έπαηδαλ επίζεο ζε αιάλεο, πιαηείεο θαη γεηηνληέο θαζώο θαη ζε ζηάβινπο, ρσξάθηα θαη βνζθνηόπηα. Τα παηδηά ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο εκθαλίδνπλ νκνηόηεηεο κε ηνπο γνλείο. Δπηπιένλ, όινη μέξνπκε όηη ηα παηρλίδηα ρσξίδνληαη ζε νκαδηθά θαη αηνκηθά. Από ηε κία πιεπξά, ηελ επνρή ησλ γνλέσλ ππήξραλ νκαδηθά θαη αηνκηθά παηρλίδηα όπσο θαη ηελ επνρή ησλ παππνύδσλ, κόλν όκσο ζηα πεδηλά ρσξηά. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη παππνύδεο, νη νπνίνη δνύζαλ ζηα νξεηλά ρσξηά, έπαηδαλ κόλν νκαδηθά παηρλίδηα γηαηί δελ άθελαλ θαλέλα παηδί λα παίδεη κόλν ηνπ. Ωζηόζν θαη ηα αηνκηθά παηρλίδηα εκθαλίδνληαλ, αλ θαη ζπάληα, θαη εηδηθόηεξα ζηα θνξίηζηα πνπ έβγαηλαλ γηα ιηγνζηέο ώξεο από ην 27

29 ζπίηη. Σπγρξόλσο, ε πιεηνλόηεηα ησλ παηρληδηώλ απαηηνύζαλ αηνκηθή άζθεζε θαη ζηηο δύν γεληέο, αλεμαξηήησο ηόπνπ. Αμηνζεκείσηε είλαη αθόκε ε δηαθνξά ησλ ειηθηαθώλ θξηηεξίσλ. Όζν ζηνπο γνλείο δελ ππήξραλ ειηθηαθά θξηηήξηα, ηόζν δηαθνξεηηθέο ήηαλ νη ζπλζήθεο, ζε ό,ηη αθνξνύζε ην παηρλίδη ζηελ επνρή ησλ ειηθησκέλσλ. Με άιια ιόγηα, ηα παηδηά πξνηηκνύζαλ λα παίδνπλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ιόγσ ηεο αιιαγήο ησλ ελδηαθεξόλησλ. Οξηζκέλεο θνξέο έπαηδαλ καδί παηδηά ειηθίαο έσο δεθαπέληε εηώλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί ε δηάθξηζε ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ ζηα παηρλίδηα. Αλ θαη ζηνπο γνλείο δελ ππήξρε δηαρσξηζκόο αλάκεζα ζηα θύια, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηνπο παππνύδεο. Δλώ ζηα πεδηλά ρσξηά ππήξραλ πεξηπηώζεηο πνπ ηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα έπαηδαλ καδί, ζηα νξεηλά δελ είραλ θακία θνηλσληθή επαθή. Σπγθξίλνληαο ηηο επνρέο, ζπκπεξαίλνπκε όηη εκθαλίδνληαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δύν πξναλαθεξόκελεο γεληέο, ζε ζύγθξηζε κε ην ζήκεξα. Τα ηδεώδε θαη ηα ηδαληθά ησλ ζεκεξηλώλ αλζξώπσλ έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά, έηζη θαη ηα παηρλίδηα έρνπλ ππνζηεί αξθεηέο αιιαγέο, εηδηθά κε ηελ εηζρώξεζε ησλ ειεθηξνληθώλ θαη ησλ δηαδηθηπαθώλ παηρληδηώλ. Πιένλ ν ειεύζεξνο ρξόλνο ησλ παηδηώλ έρεη πεξηνξηζηεί ιόγσ ηεο πνιπάζρνιεο θαζεκεξηλόηεηαο κε απνηέιεζκα λα αμηνπνηνύλ ην ρξόλν ηνπο παίδνληαο κόλα ηνπο θαη βγαίλνληαο ιηγόηεξν έμσ. Σπλνςίδνληαο παξαηεξνύκε όηη ην παηρλίδη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έρνπλ αιιάμεη θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο αιινησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ. Δθηόο από απηό παξνπζηάδνληαη γεληθά νκνηόηεηεο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν παίδνληαλ ηα παηρλίδηα ηελ επνρή ησλ γνλέσλ θαη ησλ παππνύδσλ ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο. Τέινο, ζπκπεξαίλνπκε όηη, θάησ από νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, ην παηρλίδη ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη. 28

30 4.1.1 ρόιηα γηα ηελ πεξηζωξηνπνίεζε ηωλ παιηώλ παηρληδηώλ Τα παηρλίδηα έρνπλ αιιάμεη αξθεηά ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ. Οξηζκέλα έρνπλ ζηακαηήζεη λα παίδνληαη ελώ άιια ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ κε αιιαγέο ζηνπο θαλόλεο. Πιήζνο αηηηώλ νδεγεί ζηελ εμαθάληζε ή ζηελ αιινίσζε ηνπο. Αξρηθά ε πην βαζηθή αηηία είλαη ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Τα παηδηά ζην παξειζόλ θαηαζθεύαδαλ κόλα ηνπο ηα παηρλίδηα ηνπο από απιά πιηθά, όπσο γηα παξάδεηγκα μύια θαη πέηξεο, ελώ ηώξα ζρεδόλ όια θαηαζθεπάδνληαη ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο. Έηζη ζήκεξα πξνηηκνύλ λα αγνξάδνπλ ηα έηνηκα παηρλίδηα από ην λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε θαληαζία ηνπο. Δπηπιένλ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αλζξώπσλ εθείλε ηελ επνρή δελ ηνπο επέηξεπε λα αγνξάδνπλ παηρλίδηα εξγνζηαζηαθά θαη γη απηό επέιεγαλ ηα νκαδηθά. Αληίζεηα ηα παηδηά ζήκεξα δελ εκθαλίδνπλ θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ηα παηρλίδηα ηνπ παξειζόληνο θαη αγνξάδνπλ απηά ησλ εξγνζηαζίσλ κε ηηο άπεηξεο ιεηηνπξγίεο. Δπίζεο ε αιιαγή ηεο λννηξνπίαο θαη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο έρεη νδεγήζεη ηα παηδηά ζηα έηνηκα παηρλίδηα θαηαθέξλνληαο λα ηα απνκαθξύλεη από ηα απιά. Τα παηδηά έρνπλ άιιεο ππνρξεώζεηο ζήκεξα πνπ δελ είραλ ζην παξειζόλ. Αζρνινύληαη πεξηζζόηεξν κε ηα καζήκαηα θαη ηηο εμσζρνιηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηνπο 29

31 κέλεη ιηγνζηόο ρξόλνο γηα λα αθηεξώζνπλ ζηα παηρλίδηα. Έηζη πξνηηκνύλ λα παίδνπλ κόλα ηνπο θπξίσο παηρλίδηα πνπ δε ρξεηάδνληαη ζσκαηηθή άζθεζε. Σπλνςίδνληαο, παξαηεξνύκε όηη ππάξρνπλ αιιαγέο ζηα παηρλίδηα πνπ παίδαλε ηα παηδηά ζην παξειζόλ ζε ζύγθξηζε κε απηά πνπ παίδνπλ ηώξα. Δίλαη ινγηθό λα ζπκβαίλεη κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ, θαζώο ε θαζεκεξηλόηεηα, ε λννηξνπία θαη νη ζπλζήθεο δσήο έρνπλ αιιάμεη. 30

32 4.2 πκπεξάζκαηα Δξωηεκαηνινγίνπ Γηα ην εξσηεκαηνιόγην πνπ αθνινπζεί ξσηήζεθαλ ζπλνιηθά 54 άηνκα (33 θνξίηζηα θαη 21 αγόξηα). Οη εξσηήζεηο κε ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα: 1)Ζχετε ςπίτι ςασ PC ι VIDEO GAMES(Κονςόλεσ π.χ. playstation, Xbox)? ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΑΙ ΠΧΙ Τόζν ηα αγόξηα όζν θαη ηα θνξίηζηα ζε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δηαζέηνπλ ππνινγηζηή ή παηρλίδηα ειεθηξνληθά 2)Πόςεσ ώρεσ παίηετε θλεκτρονικά παιχνίδια? ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ <1 1 ΜΕ 3 3> ΚΑΘΟΛΟΥ <1 1 ΜΕ 3 3> Βιέπνπκε πσο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ παίδνπλ ιηγόηεξν από κία ώξα. 31

33 3)Πόςεσ ώρεσ παίηετε διαδικτυακά παιχνίδια? ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ <1 1 ΜΕ 3 3> ΚΑΘΟΛΟΥ <1 1 ΜΕ 3 3> Σηα αγόξηα έλα 34% ηζρπξίδεηαη όηη δελ παίδεη δηαδηθηπαθά παηρλίδηα ελώ ην 29% παίδεη πεξηζζόηεξεο από 3 ώξεο. Σηα θνξίηζηα πάιη έλα 48% απαληά όηη δελ παίδεη ηέηνηα παηρλίδηα 4)Από ποια θλικία ξεκινάτε να παίηετε θλεκτρονικά ι διαδικτυακά παιχνίδια? ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ 6 ΜΕ 8 8 ΜΕ ΜΕ ΜΕ 15 15> 6 ΜΕ 8 8 ΜΕ ΜΕ ΜΕ 15 15> Τα αγόξηα ζε πνζνζηό 33% μεθηλνύλ ζηελ ειηθία ησλ 10 κε 12, ελώ ηα θνξίηζηα ζε πνζνζηό 36% κεηά ηα

34 5)Σι παιχνίδια προτιμάτε: θλεκτρονικά ι διαδικτυακά παιχνίδια? ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΆ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΆ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Πεξηζζόηεξν από ην 50% ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ πξνηηκνύλ ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. 6)Ζχετε internet? ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΑΙ ΠΧΙ Αλακθηζβήηεηα ε πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ έρεη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν ζην ζπίηη ηνπ. 33

35 7)Ποφ παίηετε περιςςότερο? ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ Internet café ΣΡΙΤΙ Internet café ΣΡΙΤΙ Λνγηθά ινηπόλ πξνηηκνύλ λα παίδνπλ δηαδηθηπαθά παηρλίδηα ζην ζπίηη ηνπο 8)Σι είδουσ παιχνίδια προτιμάτε? ΑΓΟΡΙΑ ΡΕΙΡΕΤΕΙΑΣ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΘΙΛΕ ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΡΟΛΕΜΙΚΑ ΚΟΡΙΣΙΑ ΡΕΙΡΕΤΕΙΑΣ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΘΙΛΕ ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΡΟΛΕΜΙΚΑ Τν 24% ησλ αγνξηώλ πξνηηκνύλ ηα πνιεκηθά θαη αθνινπζεί ην 20% κε ηα παηρλίδηα πεξηπέηεηαο. Σηα θνξίηζηα ην 43% επηιέγεη παηρλίδηα πεξηπέηεηαο. 34

36 9)Προτιμάτε να αςχολθκείτε με παιχνίδια ςτο διαδίκτυο ι να πάτε ζξω να παίξετε? ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩ Δπηπρώο ζπληξηπηηθό πνζνζηό ησλ παηδηώλ επηιέγνπλ λα παίδνπλ κε ηνπο θίινπο ηνπο παξά λα απνκνλώλνληαη κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή. 35

37 5.Γεκηνπξγηθό Μέξνο 36

38 37

39 38

40 6.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1)http://4gym-kozan.koz.sch.gr/sab4agogi-paixnidi.htm 2)http://www.e-toyshop.gr/category 3)http://www.paidorawa.com/δξαζηεξηόηεηεο/παηρλίδη/επηιέγνληαοπαηρλίδη/θξηηήξηα-επηινγήο-παηρληδηώλ.htm 4)http://www.akappatoy.gr 5)http://www.google.gr - ειεθηξνληθό παηρλίδη: ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο-λέν - 4 ν γπκλάζην Κνδάλεο-αγσγή πγείαο-παηδί θαη παηρλίδη - εζηζκόο ζην δηαδίθηπν - εζηζκόο ζην δηαδηθηπαθά παηρλίδηα-webvistas 6)http://ellinwnparados.blogspot.com/2010/10/blog-post_13.htm 7)http://www.topaliatsidiko.gr 8)http://www.paidika.gr 9)http://www.sypa.gr/forums/713u/ta-xexasmenu pulia paixnidia.htm 10)αξζξνειεπζεξνηππηα-23/12/2003/Γεκήηξεο Τδάληδεο 11)3/yk-polichn.thess.sch.gr/ /paixnidia/paixnidia 12)http://www.paidorama.com 13)http://babytips.gr/ 14)http://fantastikosorizontas.gr 15)http://3lykpolichn.thess.sch.gr/Olympiaki_paideia/paixnidia/paixnidia.htm 16)http://el.wikipedia.org 17)Φώθε Πνιπκελάθνπ Παπαθπξηάθνπ, Τν παηρλίδη ζηελ άζθεζε θαη ζηε κάζεζε, Μέξνο Α θαη Β, Θεζζαινλίθε, ) Τν παηρλίδη καο από ρζεο σο αύξην, 26 ν Γεκνηηθό Σρνιείν, Τξίθαια,

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο Ζ Περίοδος

Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο Ζ Περίοδος Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο Ζ Περίοδος Θεζζαινλίθε, 23/02/2012 Αγαπεηνί γνλείο, Τα Πξόηππα Εθπαηδεπηήξηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν ζηα

Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν ζηα Περιοδικό : Παιδί, Υγεία και Διατροφή Αθηνά Παπαδοπούλοσ, Παιδίατρος Internet : Παράθυρο στην γνώση ή στην πλάνη; Καη ηα δύν!! Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

-1- 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία.

-1- 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία. -1- ΜΙΚΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθανασίου Ανδρέας 2010-2011 Δομή εργαςίασ: Α. Εξώφυλλο 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία..........

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα