ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2013-14"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ Σπάξηε, ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Τν Τκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ πξνθεξχζζεη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο δηαγσληζκφ εηζαγσγήο θαη θνίηεζεο ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (Π.Μ.Σ.) «Γηνίθεζε Υπεξεζηψλ Υγείαο θαη Γηαρείξηζε θξίζεσλ». Τν Πξφγξακκα ρνξεγεί Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζηε «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» ζηηο παξαθάησ δχν θαηεπζχλζεηο: Ι. «Δπείγνπζα Φξνληίδα Υγείαο» θαη ΙΙ. «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Υπεξεζηψλ Υγείαο». Οη ιεπηνκέξεηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αλσηέξσ Π.Μ.Σ. θαζνξίδνληαη ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε 49231/Β7/ (ΦΔΚ 1479/η. Β / ). Τν ζρεηηθφ Φ.Δ.Κ. έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (www.uop.gr & Αριθμός ειζακηέφν Ο αξηζκφο εηζαθηέσλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο νξίδεηαη ζηνπο δέθα (10). Διάρκεια Προγράμμαηος Τν δηδαθηηθφ ζθέινο ηνπ Μ.Γ.Δ. δηαξθεί ηέζζεξα (4) δηδαθηηθά εμάκελα θαη αθνινπζείηαη απφ ηελ εθπφλεζε Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Η παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηνπ Π.Μ.Σ. είλαη ππνρξεσηηθή. 1

2 Δεκηοί σπουήθιοι Σην Π.Μ.Σ. γίλνληαη δεθηνί, κεηά απφ ζπλέληεπμε θαη ζπλεθηίκεζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ, πηπρηνχρνη ηκεκάησλ Δπηζηεκψλ Υγείαο, Αλζξσπηζηηθψλ, Πνιηηηζηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Σπνπδψλ ησλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο θαη Τκεκάησλ αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, θαζψο, θαη πηπρηνχρνη ΤΔΙ Δπηζηεκψλ Υγείαο, Αλζξσπηζηηθψλ, Πνιηηηζηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Σπνπδψλ. Σην Π.Μ.Σ. γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο θαη ππνςεθίσλ πνπ θαζίζηαληαη πηπρηνχρνη κέρξη θαη ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν Φεβξνπαξίνπ Γηα ηνπο ππνςεθίνπο απηνχο ζα ζπλεθηηκεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ε αλαιπηηθή βαζκνινγία ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ ηνπ Οδεγνχ Σπνπδψλ ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο, γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε φκσο ηεο εγγξαθήο ηνπο, ζε πεξίπησζε επηηπρίαο, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηίηινπ. Δίδακηρα Οη θνηηεηέο πνπ ζα εηζαρζνχλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή δηδάθηξσλ χςνπο 4000 επξψ, πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζε δχν ηζφπνζεο δφζεηο γηα φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, εθφζνλ ε κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή νινθιεξσζεί κέζα ζην πξνβιεπφκελν κέγηζην δηάζηεκα. Σην Πξφγξακκα γίλνληαη δεθηνί θαη ππφηξνθνη ηνπ Ι.Κ.Υ. ή άιισλ Ιδξπκάησλ. Με απφθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Π.Μ.Σ. είλαη δπλαηφ λα απαιιάζζνληαη κεξηθψο ηεο θαηαβνιήο δηδάθηξσλ κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, κε βάζε ην αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα, θαζψο θαη ηε ζεηξά θαηάηαμήο ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο. Υποβολή αιηήζεφν και απαραίηηηα δικαιολογηηικά Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζρεηηθή αίηεζε ππνςεθηφηεηαο απφ 04 Φεβποςαπίος έυρ 21 Φεβποςαπίος 2014 είηε απηνπξνζψπσο, είηε ηαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ εμήο δηεχζπλζε: Τμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηημίοσ Πελοποννήζοσ Ορθίας Αρηέμιδος και Πλαηαιών, Σπάρηη Γραμμαηεία Προγράμμαηος Μεηαπηστιακών Σποσδών (Υπόυη κ. Κολοβού) 2

3 Γηα λα γίλεη δεθηή κία αίηεζε, ζα πξέπεη λα έρεη παξαιεθζεί απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο ην αξγφηεξν κέρξη ηηο ην κεζεκέξη ηεο 21εο Φεβξνπαξίνπ Τν εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ην έληππν ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή λα ην εθηππψλνπλ απ επζείαο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (www.uop.gr & Οι αιηήζειρ ηυν ενδιαθεπομένυν ππέπει να ζςνοδεύονηαι από ζσεηικό θάκελο ςποτηθιόηηηαρ, ο οποίορ θα πεπιέσει ςποσπευηικά ηα εξήρ: 1. Σπκπιεξσκέλν ην έληππν ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο. 2.Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ αλψηαηεο ζρνιήο (ΑΔΙ ΤΔΙ) ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ ηζνηηκίαο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, γηα φζνπο πξνέξρνληαη απφ ζρνιέο εμσηεξηθνχ. 3. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 4. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηελ εθπαηδεπηηθή, επαγγεικαηηθή, εξεπλεηηθή θαη ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ-ηαο. Δθφζνλ ππάξρεη, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηίηινπ Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ ηζνηηκίαο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, γηα φζνπο πξνέξρνληαη απφ ζρνιέο εμσηεξηθνχ. 5. Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Νφκνπ 1599/86 φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα είλαη αιεζή. 6. Απνδεηθηηθφ θαιήο γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ΑΣΔΠ (βι. ζρεηηθφ παξάξηεκα ζην ηέινο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο). Η θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ζπκκεηάζρεη έλαο ππνςήθηνο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Η πξνυπφζεζε απηή ηζρχεη ζην εμήο ηφζν γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο φζν θαη γηα ηνπο κειινληηθνχο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο. 7. Πηζηνπνηεηηθφ απφθηεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο ή αληίζηνηρε βεβαίσζε ηεο γξακκαηείαο ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν έρνπλ θάλεη νη ππνςήθηνη ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπο, πνπ λα επηβεβαηψλεη ηελ επηηπρή 3

4 παξαθνινχζεζε καζεκάησλ πιεξνθνξηθήο, θαη πνπ ζα ζπλεθηηκεζεί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά. 8. Δπηθπξσκέλε Φσηνηππία δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 9. Βεβαίσζε ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο (γηα φζνπο ππνςήθηνπο εξγάδνληαη). Διαδικαζία επιλογής Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο: 1ο ηάδιο. Αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ ησλ ππνςεθίσλ, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 60% ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία. (Σπλεθηίκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εξεπλεηηθήο-ζπγγξαθηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ππνςήθηνπ-ηαο). Οη ππνςήθηνη ζα αμηνινγεζνχλ ζε θιίκαθα βαζκνινγίαο απφ 1-10 αλάινγα κε ηε ζπλάθεηα ησλ αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ην Π.Μ.Σ. «Γηνίθεζε Υπεξεζηψλ Υγείαο θαη Γηαρείξηζε Κξίζεσλ». Γηα ηελ επηινγή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε κεηαμχ άιισλ, ν βαζκφο πηπρίνπ (φπσο πηζηνπνηείηαη απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία), ε απφδνζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηα καζήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ Σπνπδψλ ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο, φπσο πηζηνπνηείηαη απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία, ε επαξθήο γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (φπσο πηζηνπνηείηαη απφ ηα αλσηέξσ αλαθεξζέληα δηθαηνινγεηηθά), ε γλψζε θαη άιιεο μέλεο γιψζζαο, ε χπαξμε επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ή αιινχ επηζηεκνληθνχ έξγνπ, νη ηπρφλ ππνηξνθίεο ή άιιεο δηαθξίζεηο θαη ε ελδερνκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Θα ζπλεθηηκεζεί ε απφθηεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο. 2ο ηάδιο. Τν 2ν Σηάδην πεξηιακβάλεη Σπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 40%. Η ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα 24 Φεβξνπαξίνπ Θα αθνινπζήζεη ε δηαδηθαζία ηειηθήο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα γίλνπλ δεθηνί ζην Πξφγξακκα. H δηαδηθαζία επηινγήο νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθνίλσζε ησλ νλνκάησλ ησλ επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ. Θα αθνινπζήζεη 4

5 πεξίνδνο ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαηά ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο απφ 25 Φεβξνπαξίνπ έσο 28 Φεβξνπαξίνπ 2014 απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ. Οη εκεξνκελίεο εγγξαθήο ησλ επηηπρφλησλ ζα αλαθνηλσζνχλ κε ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε έλαξμε ησλ καζεκάησλ ζα γίλεη ην κήλα Μάξηην Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ θ. Πέηξν Κνινβφ, Υπεχζπλν Γξακκαηείαο Π.Μ.Σ. «Γηνίθεζε Υπεξεζηψλ Υγείαο θαη Γηαρείξηζε Κξίζεσλ» ηνπ Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, Οξζίαο Αξηέκηδνο θαη Πιαηαηψλ, Σπάξηε, Τηλέφωνο: Fax: & Η Διεςθύνηπια ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών Αναπληπώηπια Καθηγήηπια Μαπία Σζιπώνη 5

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ (με βάζη ηιρ οδηγίερ ηος ΑΕΠ) Γηα ηελ Αγγιηθή γιψζζα ε θαιή γλψζε Αγγιηθψλ απνδεηθλχεηαη κε ηα αθφινπζα πηπρία: 1. FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE. 2. BULATS English Language Test, βαζκνινγία 60-74, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE. 3. International English Language Testing System (IELTS) απφ ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 4,5 έσο 5,5. 4. Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) απφ ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 5. (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN. 6. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL. 7. CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON. 8. CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- θαη CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Σπλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Σπλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο). 9. TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαζκνινγία απφ 505 έσο 780 ηνπ EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 10. EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2). 11. OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2). 12. ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 6

7 13. Michigan State University Certificate of English Language Competency (MSU CELC): CEF B Test of Interactive English, B2 + Level. 15. Test of Interactive English, B2 Level. Κξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ Ν. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3149/2003. Πηζηνπνηεηηθφ TOEFL κε βαζκνινγία ειάρηζην 75 κε κίληκνπκ γηα Reading ην 21. Με νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ινηπνχο ηξφπνπο πνπ ζπκπιεξσκαηηθά νξίδνληαη ζηηο πξνθεξχμεηο ηνπ ΑΣΔΠ απφ 1/1/2010 γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δηνξηζκψλ ζην δεκφζην ηνκέα γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Όλοι οι ηίηλοι ζποςδών ξένηρ γλώζζαρ ππέπει να ζςνοδεύονηαι από επίζημη μεηάθπαζή ηοςρ ζηην Ελληνική γλώζζα ημείυζη: (η) Η θαιή γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε απνιπηήξην ή πηπρίν ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο. (ηη) Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε ηεο γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο εάλ νη επηθαινχκελνη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ, φπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα γιψζζα. 7

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Κνκνηελή, 23.04.2014 Αξηζκ. Πξση. 371 ΔΤΟΣ ΙΓΡΥΣΔΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ Ευρωπαϊκή Ένωση Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιφεπειακήρ Ανάπτςξηρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Μαξαζώλαο, 24/01/2013 Α.Π: ΔΞ/ΜΑΡ/237 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Aξηζκ.: 223.10-4 /5942/2014. «Καηάηαμε Αμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο-διιεληθήο Αθηνθπιαθήο Δηδηθόηεηαο Σερληθνύ» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

Aξηζκ.: 223.10-4 /5942/2014. «Καηάηαμε Αμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο-διιεληθήο Αθηνθπιαθήο Δηδηθόηεηαο Σερληθνύ» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ -ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ- Aξηζκ.: 223.10-4 /5942/2014 «Καηάηαμε Αμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο-διιεληθήο Αθηνθπιαθήο Δηδηθόηεηαο Σερληθνύ» Έρνληαο ππόςε: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΡΥΖΓΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΡΥΖΓΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ- ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΖ ΚΛΑΓΟ ΓΗΟΗΚΖΖ, ΟΡΓΑΝΧΖ &ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Σαρ. Γηεύζπλζε : Αθηή Βαζηιεηάδε,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν:

Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν: Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν: «πλ-δξγαζία: πιινγηθή Γξάζε γηα ηε ηνρεπκέλε ηήξημε ηεο Απαζρόιεζεο ζην Ννκό Γξάκαο» Α. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ. 1. κοπόρ χκθσλα κε ηνλ λ. 4009/2011 ηα ζέκαηα δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πνπ νδεγνχλ ζε πηπρίν) Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1100 ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ:

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ: Καλνληζκφο γηα ηελ Οξγάλσζε - Πξνθήξπμε θαη Παξνρή ππνηξνθηψλ ζε δηαθξηλφκελνπο Δπξπηάλεο θνηηεηέο ή κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ 21.09.2014 απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Α.Ε. Αντ. Μαρτινέγκοσ 7, 29100 Ζάκσνθος Σηλ.: 2695 0 43931, Fax: 2695 0 43932 e-mail: sazae@otenet.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Σ.Κ 117 42 Αζήλα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γξαθείν Πξνέδξνπ ΣΗΛ. 210 9000900 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ : 02.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη Υαιάζηξα 30/2/200 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αξηζ. Πξση.: 844 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300 ΣΖΛ. 2307948-ΦΑΞ. 230794368 e- mail:info@axiosdelta.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ / 200 γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ ΙΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ ΙΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ ΙΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αζήλα, 20-10-2015 Αξ. Πξση: 3557/159/20-10-2015 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ)

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ) ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο 2-04-203 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. : Υ2/942 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΓ ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα