ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΥ) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ιούλιος

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Κ.Α.Υ.) Άρθρο 1 Δικαίωμα Συμμετοχής στη Διαδικασία Επιλογής 1. Στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για φοίτηση στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. δικαιούνται να συμμετέχουν πτυχιούχοι «Καθηγητικών» Σχολών, Παιδαγωγικών Τμημάτων ή Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή άλλων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας, που έχουν επιπρόσθετα παιδαγωγική κατάρτιση (Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας). 2. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν πτυχιούχοι που εντάσσονται στις κατωτέρω κατηγορίες. a. Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων της ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ ή των Τμημάτων Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών της ΑΣΠΑΙΤΕ b. Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας, εφόσον κατέχουν επιπλέον (1) πτυχίο ΠΑ.ΤΕ.Σ. της ΣΕΛΕΤΕ ή το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ ή (2) Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας της παρ.3 του άρθρ.2 του Ν.3848 (ΦΕΚ 71 Α / ) c. Πτυχιούχοι όλων των Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής (και προσχολικής), Τμημάτων Ψυχολογίας ή Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. d. Πτυχιούχοι Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ή ισοτίμων Σχολών του εξωτερικού, εφόσον η ειδικότητα του πτυχίου τους δίνει το δικαίωμα διδασκαλίας στην Εκπαίδευση. 3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή τους στο Π.Ε.ΣΥ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, θα πρέπει από μέχρι και να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών ταχυδρομείων (με την ένδειξη Επιλογή υποψηφίων ΠΕ.ΣΥ.Π.), αποκλειστικά στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην Αθήνα (Ν. Η- ράκλειο Αττικής, Σταθμός Η.Σ.Α.Π. «Ειρήνη», Τ.Κ 14121). Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής από τα ΕΛΤΑ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα ή συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 αρθρ. 11 του Κωδ. Διοικ. Διαδικ. κατά το οποίο: «Η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή δεν απαιτείται αν τα αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.". Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτηση του απορρίπτεται. 2

3 Κανένα δικαιολογητικό δεν γίνεται δεκτό μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 4. Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει στην αίτησή του με σειρά προτεραιότητας όσες πόλεις επιθυμεί (απ αυτές στις οποίες λειτουργεί το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό). Άρθρο 2 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στον παρόντα ΚΑΥ και στηρίζεται στα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο υποψήφιος. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής στο ΠΕ.ΣΥ.Π. υποβάλλονται τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά: 1. Αίτηση συμμετοχής, η οποία διατίθεται από την ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της ΑΣΠΑΙΤΕ στη διεύθυνση: 2. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία ο υποψήφιος Α) βεβαιώνει a. τη γνώση του περιεχομένου του Κανονισμού Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΚΑΥ) για εισαγωγή στο ΠΕ.ΣΥ.Π. όπως ισχύει για το ακαδ. έτος b. την ακρίβεια και γνησιότητα των υποβληθέντων στοιχείων /δικαιολογητικών του c. ότι τα ελληνόγλωσσα έγγραφα που κατατίθενται είναι γνήσια φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που έχει στην κατοχή του ο υποψήφιος και Β) δίνει το δικαίωμα στις υπηρεσίες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να επαληθεύσουν αρμοδίως την ακρίβεια και γνησιότητα των υποβαλλόμενων αυτών δικαιολογητικών. Αν ο υποψήφιος δεν υποβάλει την προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι στην Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του υποψήφιου από αρμόδια αρχή (π.χ. ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή κλπ) στην προβλεπόμενη σε αυτή θέση. 3. Απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης 50 ευρώ για τη διαδικασία επιλογής. 4. Βασικός τίτλος σπουδών, στον οποίο αναγράφεται ο ακριβής βαθμός του πτυχίου. 5. Πτυχίο ή Τίτλος που να τεκμηριώνει το δικαίωμα συμμετοχής του υποψηφίου, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό. 6. Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης, πέραν του βασικού, όπου αναγράφεται ο α- κριβής βαθμός του πτυχίου. 7. Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών (Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά Διπλώματα). 8. Πιστοποιητικά γνώσης Ξένων Γλωσσών. 9. Βεβαιώσεις πείρας στην εφαρμογή του θεσμού ΣΥ.Π. στην εκπαίδευση. 3

4 10. Βεβαιώσεις διδακτικής πείρας. Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, κανένα άλλο δεν λαμβάνεται υπόψη (όπως π.χ. βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων, βιογραφικά σημειώματα, συστατικές επιστολές, κλπ). Επισημαίνεται ότι: η Αίτηση, η Υπεύθυνη Δήλωση, η απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης ο βασικός τίτλος σπουδών και το πτυχίο ή ο τίτλος που να τεκμηριώνει το δικαίωμα συμμετοχής του υποψηφίου, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό. είναι υποχρεωτικά προκειμένου να εξεταστεί η υποψηφιότητα για εισαγωγή στο ΠΕΣΥΠ. Σε αντίθετη περίπτωση (μη υποβολής ενός ή όλων των παραπάνω), ο υποψήφιος ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ. Άρθρο 3 Ορθότητα και Πληρότητα των Δικαιολογητικών Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή (ελληνόγλωσσα), υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα, ή απλά αντίγραφα συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση, (παρ. 3 άρθρο 11 του Κώδ. Διοικ. Διαδικ. κατά το οποίο: «Η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή δεν απαιτείται αν τα αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.". ) Η Υπεύθυνη Δήλωση διατίθεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ. 1. Η Αίτηση Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής είναι έντυπη και διατίθεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ. Στην Αίτηση αναγράφονται: α) κατ αυστηρή σειρά προτεραιότητας επιλογής, οι πόλεις, όπου λειτουργεί το ΠΕ.ΣΥ.Π. και, στις οποίες ο αιτών επιθυμεί να φοιτήσει, β) η ακριβής ειδικότητα του υποψηφίου. Αν δεν αναγράφεται καμία πόλη, ο υποψήφιος ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης. 4

5 2. Υπεύθυνη Δηλώση Η Υπεύθυνη Δήλωση είναι έντυπη και διατίθεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ. Με αυτήν ο υποψήφιος βεβαιώνει τη γνώση του περιεχομένου του Κανονισμού Α- ξιολόγησης Υποψηφίων (ΚΑΥ) για εισαγωγή στο ΠΕΣΥΠ, την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων /δικαιολογητικών, ότι τα ελληνόγλωσσα έγγραφα που κατατίθενται είναι γνήσια φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που έχει στα χέρια του και δίνει το δικαίωμα στις υπηρεσίες της ΑΣΠΑΙΤΕ να επαληθεύσουν αρμοδίως την α- κρίβεια και γνησιότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Αν ο υποψήφιος δεν υποβάλει την προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση, Α- ΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι στην Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή (π.χ. ΚΕΠ, Αστυνομική Αρχή κλπ.). 3. Απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης Η Απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης για τη διαδικασία επιλογής επισυνάπτεται στην Αίτηση. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν Απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης του ποσού των 50 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα, στο Λογαριασμό της ΑΣΠΑΙΤΕ με αριθμό 154/ , με το όνομα του υποψηφίου και με την ένδειξη: «Διαδικασία επιλογής-πεσυπ». Το ποσό των 50 Ευρώ δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Αν ο υποψήφιος δεν υποβάλει την προαναφερόμενη Απόδειξη Τραπεζικής κατάθεσης ή την υποβάλει εκπρόθεσμα, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι εισαχθέντες πρέπει να καταβάλουν ανά ε- ξάμηνο φοίτησης, με την εγγραφή τους σε αυτό, το ποσό των 250 ευρώ, το οποίο δεν καταβάλλεται εκ νέου σε περίπτωση επανεγγραφής, και δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. 4.1 Βασικός Τίτλος Σπουδών - Βασικό Πτυχίο Ως «Βασικός Τίτλος Σπουδών» θεωρείται εκείνος που κατατίθεται ως τέτοιος από τον υποψήφιο. Επισημαίνεται η ανάγκη κατάθεσης ως βασικού τίτλου, του τίτλου που δίνει δικαίωμα συμμετοχής στον υποψήφιο στην διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό Αξιολόγησης. α. Τίτλοι / Πτυχία από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Στον τίτλο/πτυχίο ή σε αντίστοιχο Πιστοποιητικό πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται με σαφήνεια ο βαθμός επίδοσης. Αν στον τίτλο/πτυχίο δεν αναφέρεται ο βαθμός, τότε μαζί υποβάλλεται και βεβαίωση του Ιδρύματος που χορήγησε τον τίτλο, στην οποία να αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ως βαθμός πτυχίου το 5,0. Διευκρινίζεται ότι: Λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται κάθε τίτλος σπουδών (βασικός ή μεταπτυχιακός) και στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η ορκωμοσία του υποψηφίου, εφόσον σε σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Γραμματείας α- ναφέρεται ότι εκκρεμεί μόνον η ορκωμοσία αυτού. 5

6 Αν στα δικαιολογητικά του υποψηφίου περιλαμβάνονται βεβαιώσεις (πτυχίο, πιστοποιητικό, κλπ) όπου αναφέρονται διαφορετικοί βαθμοί του πτυχίου (πχ. 6,3 στο πτυχίο και 6,32 σε πιθανή αναλυτική βεβαίωση βαθμολογίας), τότε ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ το ακριβέστερο (δηλαδή το 6,32 λαμβάνεται ως βαθμός βασικού τίτλου). β. Τίτλοι/Πτυχία από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού Αν το βασικό πτυχίο είναι πτυχίο Σχολής του Εξωτερικού τότε υποχρεωτικά και σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται Βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, (ή από το αντίστοιχο όργανο αναγνώρισης ισοτιμιών), στην οποία πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά η ισοτιμία του τίτλου και η αντιστοιχία της ειδικότητας. Βεβαίωση, από το ΔΟΑΤΑΠ, αντιστοίχισης του βαθμού του πτυχίου με τους βαθμούς που ισχύουν στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοίχιση βαθμού, τότε θεωρείται ως βαθμός πτυχίου το 5, Τίτλος ή Πτυχίο Σπουδών στη Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική Συνοδευτικά προς τον βασικό τίτλο υποβάλλεται τίτλος ή βεβαίωση που πιστοποιεί την ύπαρξη των κατά περίπτωση απαιτούμενων ψυχοπαιδαγωγικών σπουδών, ό- πως προβλέπεται ανά κατηγορία υποψηφίων στο άρθρο 1, που νομιμοποιεί την κάθε υποψηφιότητα. Αναφορικά με τον τρόπο υποβολής, ισχύουν όσα αναφέρθηκαν για τον βασικό τίτλο σπουδών. 4.3 Άλλοι Τίτλοι Προπτυχιακών Σπουδών α) Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν και άλλους τίτλους προπτυχιακών σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά αξιολογείται μόνο ένα πτυχίο πέραν του βασικού. Στην αίτησή τους όμως πρέπει να δηλώνεται σαφώς ποιος τίτλος υποβάλλεται ως βασικός. Σχετικά με τον τρόπο υποβολής άλλων τίτλων προπτυχιακών σπουδών ισχύουν όσα αναφέρονται για τον βασικό τίτλο σπουδών. β) Δε γίνονται δεκτά και δεν βαθμολογούνται «Πιστοποιητικά και πτυχία εξειδίκευσης», τα οποία χορηγούνται από διάφορους φορείς. 5. Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών α) Ως «Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών» στον παρόντα Κανονισμό Αξιολόγησης Υποψηφίων αξιολογούνται: Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης Διδακτορικό Δίπλωμα. β) Για τον τρόπο υποβολής μεταπτυχιακών τίτλων εσωτερικού και εξωτερικού ισχύουν τα αναφερόμενα για το βασικό τίτλο ανωτέρω (άρθρο 3 παρ. 4.1) 6

7 6. Τίτλοι Γλωσσομάθειας Για την απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των σχετικών ξενόγλωσσων πιστοποιητικών. Για τις γλώσσες αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών και ισπανικών, δεν απαιτείται η προσκόμιση μετάφρασης των σχετικών πιστοποιητικών.. Η γνώση κάθε ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά ή πτυχία ιδρυμάτων της αλλοδαπής κλπ, ως εξής: Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/ /τ.Α ), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001.» (ΦΕΚ 115/ /τ.Α )», ως εξής: Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 ή Με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή Με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, α- παιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική. Βάσει των ανωτέρω γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βαθμολογία , του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5-PROFICIENT COMMUNICATION-του EDEXCEL. PEARSON TEST OF ENGLISH LEVEL 5-PROFICIENT COMMUNICATION-του EDEXCEL. 7

8 ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN IN- TERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN IN- TERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης). Αν υποβληθεί το ένα εκ των δύο δεν λαμβάνεται υπόψη. EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2). OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2). ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). Michigan State University Certificate of English Language Proficiency (MSU CELP) CEF C2. Test of Interactive English, C2 Level. (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAM- BRIDGE. BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7. Business English Certificate Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL. CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN IN- TERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTER- NATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERI- CAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 8

9 EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1). OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1). ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). Test of Interactive English, C1 + Level. Test of Interactive English, C1 Level. (γ) Καλή γνώση (Β2): FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5. Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNI- CATION- του EDEXCEL. CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LON- DON. CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIF- ICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIF- ICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2). OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2). ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). Michigan State University Certificate of English Language Competency (MSU CELC) : CEF B2. Test of Interactive English, B2 + Level. Test of Interactive English, B2 Level. 9

10 Β) ΓΑΛΛΙΚΑ Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. Πιστοποιητικό D.A.L.F. ΟPTION LETTRES ή DALF C2. DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II). DIPLOME SUPERIEUR D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DE- GRE). Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης Επίπεδο C2 Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστημίου Γενεύης. (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. DIPLOME D ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996). DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1. CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης Επίπεδο C1 Certificat V.B.L.T. Niveau opérationnel του Πανεπιστημίου Γενεύης. (γ) Καλή γνώση (Β2) : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2. CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996). CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης Επίπεδο B2 Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστημίου Γενεύης. 10

11 Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe. KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig- Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe. ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe. Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης. (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. GOETHE ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe. ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe. PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe. Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch. Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης. (γ) Καλή γνώση (Β2) : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. GOETHE ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe. ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe. Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch. Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης. Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/

12 DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια. Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης. (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας). DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (Ιταλικού Μορφωτικού Ινστ. Θεσσαλονίκης). CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια. Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστημίου Γενεύης. Πιστοποίηση PLIDA C2 ή PLIDA D (έως 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως 2003). (γ) Καλή γνώση (Β2) : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια. DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης). Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης. Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL. DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education). CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education). 12

13 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS). (γ) Καλή γνώση (Β2) : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO). DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education). ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ (Απαιτείται η υποβολή του τίτλου και επίσημη μετάφρασή του) Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003). СЕРТИФИКАТ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. СЕРТИФИКАТ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. PYCCKИЙ ЯЗЬІК ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). (γ) Καλή γνώση (Β2) : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. СЕРТИФИКАТ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. PYCCKИЙ ЯЗЬІК ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗ- ΝΩΝ). 13

14 Επισημαίνεται, αναφορικά με όλες τις ξένες γλώσσες, ότι: 1) Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών, τα οποία δεν αναγράφονται παραπάνω, απαιτείται βεβαίωση από το Ίδρυμα που εξέδωσε το πιστοποιητικό, για το επίπεδό του. 2) Άλλα πιστοποιητικά, για πιστοποίηση γνώσης οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας, πλην των παραπάνω αναφερόμενων, προκειμένου να αξιολογηθούν πρέπει να συνοδεύονται από: βεβαίωση του φορέα που τα εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της ξένης γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. Η Γνώση ξένης γλώσσας επίσης αποδεικνύεται : α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας: (i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, (ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής (Απαιτείται η υποβολή μόνο της αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ ή του αντίστοιχου οργάνου αναγνώρισης ισοτιμιών). Οι τίτλοι αυτοί τεκμηριώνουν την γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα σπουδών. (iii) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει ο υποψήφιος να αποδεικνύει την εξαετή φοίτηση. β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας : Με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τεκμηριωμένης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Τα απολυτήρια ή τα πτυχία σχολείων της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία α- νήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. / Ε.Ο.Π.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σημείωση: Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. Ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του υποψήφιου η τεκμηρίωση του επιπέδου γλωσσομάθειας, με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά του (πχ διάρκεια σπουδών στην αλλοδαπή, κλπ). 14

15 7. Βεβαιώσεις Πείρας: Διδακτικής & εφαρμογής του θεσμού ΣΥΠ Αξιολογούνται α) Βεβαιώσεις διδακτικής πείρας και β) βεβαιώσεις πείρας στην εφαρμογή του θεσμού ΣΥΠ στην εκπαίδευση. Λαμβάνονται υπόψη και βαθμολογούνται έως δύο (2) συνολικά έτη διδακτικής- πείρας και έως δύο (2) συνολικά έτη εφαρμογής του θεσμού στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής: α. Βεβαιώσεις Διδακτικής Πείρας (1) Η διδακτική πείρα λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται αν έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του πτυχίου, σε οποιοδήποτε από τα γνωστικά αντικείμενα που υ- ποβάλλονται συνολικά από τον υποψήφιο (του βασικού τίτλου ή των λοιπών). Η πείρα αυτή μπορεί να έχει αποκτηθεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, και σε οποιαδήποτε βαθμίδα της Εκπαίδευσης, ή σε ιδρύματα εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης ή διαρκούς εκπαίδευσης ενηλίκων όπως ΙΕΚ, Σχολές ΟΑΕΔ, ΝΕΛΕ, ΙΔΕΚΕ κτλ.. (2) Για την πιστοποίηση διδακτικής πείρας στον ιδιωτικό τομέα (αναγνωρισμένες ιδιωτικές σχολές, φροντιστήρια, ΙΕΚ κτλ) πρέπει να υποβάλλεται βεβαίωση του εκπαιδευτικού φορέα στον οποίο αποκτήθηκε η πείρα. Η βεβαίωση αυτή πρέπει απαραίτητα να είναι θεωρημένη για την αλήθεια του περιεχομένου από αρμόδια αρχή η οποία εποπτεύει τον εν λόγω φορέα (π.χ. ο ΟΕΕΚ / ΕΟΠΠ για τα ιδιωτικά ΙΕΚ, η αρμόδια υπηρεσία για τα φροντιστήρια κλπ). Αν η πείρα δεν βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. (3) Διδακτική Πείρα στο Εξωτερικό. Η διδακτική πείρα σε σχολεία, σε σχολές ή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού για να βαθμολογηθεί πρέπει να τεκμηριώνεται με βεβαίωση του σχολείου ή του ιδρύματος στο οποίο αποκτήθηκε. Η βεβαίωση αυτή πρέπει απαραίτητα να είναι θεωρημένη για την αλήθεια του περιεχομένου της από αρμόδια Ελληνική Εκπαιδευτική Αρχή ή, από αρμόδια Προξενική Αρχή της Ελλάδας ή της αντίστοιχης χώρας. Η βεβαίωση πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από μετάφρασή της. Για τη μετάφραση και την επικύρωση τυχόν φωτοαντιγράφων ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω. (4) Τι πρέπει να περιέχεται στις Βεβαιώσεις α) Σε κάθε βεβαίωση διδακτικής πείρας πρέπει να αναφέρονται: 1. Το χρονικό διάστημα (έναρξη-λήξη) που δίδαξε ο υποψήφιος. 2. Οι ώρες που δίδαξε συνολικά σε κάθε σχολείο ανά εβδομάδα ή εξάμηνο ή διδακτικό έτος ή να αναγράφεται «δίδαξε με πλήρες ωράριο». 3. Η ιδιότητα και η ειδικότητα με την οποία δίδαξε. Αν μια βεβαίωση δεν είναι σύμφωνη με τα παραπάνω, δε λαμβάνεται υ- πόψη και δεν βαθμολογείται. β) Στις βεβαιώσεις διδακτικής πείρας πρέπει να φαίνεται και να βεβαιώνεται με σαφήνεια ότι ο υποψήφιος ασκούσε καθαρά διδακτικό έργο. Με αυτή την έννοια, βεβαιώσεις που αναφέρουν «τη συνολική υπηρεσία στο δημόσιο» ή ότι «υπηρετεί στην εκπαίδευση επί 10 έτη» ή «είναι μόνιμος εκπαιδευτικός με συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και προϋπηρεσία» ή «ότι ανέλαβε 15

16 υπηρεσία στις» ή «στις 25/10/2001 του χορηγήθηκε το 3 ο μισθολογικό κλιμάκιο..» κτλ. δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν βαθμολογούνται. γ) Οι βεβαιώσεις για να βαθμολογηθούν πρέπει να θεμελιώνουν την πραγματοποίηση της διδασκαλίας (διδακτικής πείρας) και όχι να δηλώνουν απλώς την έναρξη ή τη λήξη απασχόλησης ή την ανάθεση μαθημάτων ή να αναφέρονται στη σύμβαση που έχει υπογραφεί κτλ. (π.χ. όχι «ανάληψη υπηρεσίας», «διακοπή σύμβασης», «ανάθεση διδασκαλίας» κτλ., χωρίς να προκύπτει από πουθενά ότι δίδαξε πραγματικά). β. Βεβαιώσεις Πείρας στην Εφαρμογή Λειτουργιών Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού στην εκπαίδευση Λαμβάνεται υπόψη, και βαθμολογείται πείρα στην εφαρμογή λειτουργιών Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού σε ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, δομές ΣΕΠ κλπ. εφόσον τεκμηριώνεται από ξεχωριστή προς τούτο βεβαίωση. Η πείρα στην εφαρμογή του ΣΕΠ στην σχολική τάξη, για να ληφθεί υπόψη και να βαθμολογηθεί, πρέπει να υποβάλλεται σε ξεχωριστή βεβαίωση από κάθε άλλη πείρα. Μ αυτή την έννοια, βεβαιώσεις του τύπου «ανέλαβε την εφαρμογή του ΣΕΠ στο σχολείο μας στο Α εξάμηνο..» χωρίς να αναφέρεται το σύνολο των ωρών δεν βαθμολογούνται ξεχωριστά ως πείρα συμβουλευτικής. Άρθρο 4 Επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων Δημόσια έγγραφα της ημεδαπής (ελληνόγλωσσα), [όπως τίτλοι σπουδών-άδειεςπιστοποιητικά-βεβαιώσεις κ.λπ.], υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου. Το «ακριβές φωτοαντίγραφο» γίνεται από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομική Αρχή κλπ.) ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.. Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων, συνοδευόμενα όμως από Υπεύθυνη Δήλωση, (παρ. 3 άρθρ. 11 του Κώδ. Διοικητικής Διαδικασίας), στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια του περιεχομένου των απλών φωτοαντιγράφων. Η Υπεύθυνη Δήλωση διατίθεται από τις υπηρεσίες της ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της ΑΣΠΑΙΤΕ στη διεύθυνση: ΠΡΟΣΟΧΗ: Ξενόγλωσσα έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου. Το «ακριβές αντίγραφο» για τα ξενόγλωσσα έγγραφα γίνεται μόνο από δικηγόρο ή από προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του τίτλου, ή από την αρχή που το εξέδωσε. Αντίγραφα των ξενόγλωσσων εγγράφων που έχουν ήδη επικυρωθεί ως ακριβή αντίγραφα από δικηγόρο ή από προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του τίτλου, μπορούν στη συνέχεια να επικυρωθούν από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομική Αρχή κλπ.) ή να υποβληθούν συνοδευόμενα από την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων τους. 16

17 Επισημαίνεται ότι η επικύρωση των αντιγράφων θα πρέπει να είναι εμφανής στο έγγραφο που κατατίθεται ή στην πίσω σελίδα του (και όχι σε λευκή επισυναπτόμενη σελίδα). Άρθρο 5 Αποκλεισμός από τη Διαδικασία Επιλογής Από όσα αναφέρθηκαν, προκύπτει ότι αποκλείεται της διαδικασίας επιλογής υποψήφιος, ο οποίος : 1. Δεν υποβάλλει πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ή ισότιμο) ως «βασικό τίτλο». Ειδικότερα, ο υποψήφιος αποκλείεται : α) Αν είναι πτυχιούχος της ημεδαπής και δεν υποβάλλει τον ίδιο τον τίτλο του βασικού πτυχίου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό (πρωτότυπο τίτλο ή αντίγραφό του ή νόμιμα επικυρωμένη φωτοτυπία του) ή υποβάλλει βασικό πτυχίο δυσανάγνωστο. β) Αν είναι πτυχιούχος της αλλοδαπής και δεν υποβάλλει την αναγνώριση του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή άλλο αρμόδιο όργανο ως ισότιμου (πρωτότυπο ή αντίγραφό του ή νόμιμα επικυρωμένη φωτοτυπία του). γ) Ανεξαρτήτως του αν είναι πτυχιούχος Σχολής του εξωτερικού ή του εσωτερικού, όταν το πτυχίο που υποβάλλει ως «βασικό» δεν εμπίπτει στις κατηγορίες πτυχίων που προβλέπει η προκήρυξη ή δεν υποβάλλει τίτλο που να αποδεικνύει την απαιτούμενη Ψυχοπαιδαγωγική Κατάρτιση, όπως ορίζεται στην κάθε περίπτωση των παραγράφου 2 και 5 του άρθρου Έχει υποβάλει αίτηση εκπρόθεσμα ή, δεν προκύπτει πέραν αμφιβολίας από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή από συνυποβαλλόμενη απόδειξη ότι υπεβλήθη ε- μπρόθεσμα. 3. Δεν έχει υποβάλει την τραπεζική απόδειξη κατάθεσης για την αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας. Επιπρόσθετα αποκλείεται της διαδικασίας επιλογής υποψήφιος, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει, υπογράψει και βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής στην προβλεπόμενη Υπεύθυνη Δήλωση. 17

18 Κεφάλαιο Δεύτερο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Άρθρο 6 Κριτήρια Επιλογής Οι υποψήφιοι αξιολογούνται, συγκρινόμενοι μεταξύ τους, με βάση τα εξής κριτήρια μοριοδότησης: 1. Το βαθμό βασικού πτυχίου. 2. Το βαθμό άλλου πτυχίου πέραν του βασικού. 3. Τους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών. 4. Τη γνώση ξένων γλωσσών. 5. Την πείρα στην εφαρμογή του θεσμού ΣΥΠ 6. Τη διδακτική πείρα. Άρθρο 7 Βαθμολογική Αξία Κριτηρίων Τρόπος βαθμολόγησης/μοριοδότησης των Υποβαλλομένων Στοιχείων Η μοριοδότηση για κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια προσδιορίζεται ως εξής: 1. Βαθμός Βασικού Πτυχίου Ο υποψήφιος μοριοδοτείται με βάση τις μονάδες που προκύπτουν από τον βαθμό που αναγράφεται στο πτυχίο του πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 2,0 (π.χ. βαθμός πτυχίου: 6,90, μονάδες: 6,90 x 2,0 = 13,80). 2. Άλλο Πτυχίο Πέραν του Βασικού Για πτυχίο ή τίτλο από ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης πέρα από το «βασικό» ο υποψήφιος μοριοδοτείται με τις μονάδες που προκύπτουν από τον βαθμό που αναγράφεται στο πτυχίο αυτό (π.χ. βαθμός πτυχίου: 6,90, μονάδες: 6,90). 3. Αναγνωρισμένοι Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών 1) Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, μόρια είκοσι (20). 2) Διδακτορικό δίπλωμα, μόρια σαράντα (40). Αξιολογείται / μοριοδοτείται μόνο ένας (1) Μεταπτυχιακός τίτλος. Το μέγιστο που μπορεί να λάβει ο υποψήφιος από το κριτήριο αυτό είναι 40 μονάδες. ΠΡΟΣΟΧΗ: 18

19 1. ΔΕΝ αξιολογούνται Πτυχία της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή Πιστοποιητικά Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του ΕΠΠΑΙΚ ή Πιστοποιητικά Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας της παρ.3 του άρθρ.2 του Ν.3848 (ΦΕΚ 71 Α / ). Είναι όμως απαραίτητο να κατατεθούν ως «τεκμήρια» της ψυχοπαιδαγωγικής κατάρτισης όπως στο άρθρο 1 ορίζεται. 2. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών στην Παιδαγωγική που κατατίθεται ως «τεκμήριο» της παιδαγωγικής κατάρτισης όπως στο άρθρο 1 ορίζεται, αξιολογείται ως «βασικός τίτλος» και ΔΕΝ αξιολογείται εκ νέου ως μεταπτυχιακός. 4. Ξένες Γλώσσες Αξιολογείται / μοριοδοτείται η γνώση μέχρι δύο (2) ξένων γλωσσών και ο υποψήφιος λαμβάνει έξι (6) μονάδες για την άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας. πέντε (5) μονάδες για την πολύ καλή γνώση κάθε ξένης γλώσσας τέσσερις (4) μονάδες για τη καλή γνώση κάθε ξένης γλώσσας. Το μέγιστο που μπορεί να λάβει ο υποψήφιος από το κριτήριο αυτό είναι 12 μόρια. 5. Διδακτική Πείρα Για κάθε ένα (1) έτος διδακτικής πείρας, και μέχρι δύο (2) έτη το πολύ, ο υποψήφιος βαθμολογείται με 5 μονάδες. Μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να προκύψει από τη διδακτική πείρα είναι 10 μονάδες. α) Η διδακτική πείρα βαθμολογείται αφού πρώτα γίνει αναγωγή της σε «πλήρη διδακτική πείρα». Ως πλήρης διδακτική πείρα νοείται εκείνη κατά την οποία ο υποψήφιος είχε ωράριο διδασκαλίας δεκαπέντε (15) ώρες την εβδομάδα. Εάν ο υποψήφιος είχε μερική διδακτική απασχόληση, αυτή ανάγεται σε εβδομάδες πλήρους διδακτικής απασχόλησης. Για να γίνει αυτή η αναγωγή, πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των εβδομάδων που δίδαξε ο υποψήφιος, επί το κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των ωρών που δίδαξε κάθε εβδομάδα και παρονομαστή το δεκαπέντε (15). Ως έτος πλήρους διδακτικής απασχόλησης νοείται το διάστημα των τριάντα δύο (32) εβδομάδων (8 μήνες x 4 εβδομάδες=32 εβδομάδες) πραγματικής πλήρους διδασκαλίας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος τη διδακτική πείρα την έχει αποκτήσει ως αναπληρωτής, από το χρόνο συνολικής πείρας δεν αφαιρείται ο χρόνος των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Εάν κατά την αναγωγή προκύψουν περισσότερες από 32 εβδομάδες πλήρους διδακτικής απασχόλησης σε ένα έτος, οι επιπλέον των 32 εβδομάδων δεν υπολογίζονται ούτε μεταφέρονται σε άλλο διδακτικό έτος. Εάν, αντίθετα, κατά την αναγωγή προκύψουν λιγότερες από 32 εβδομάδες στο έτος, τότε η πλήρης ετήσια διδακτική πείρα βρίσκεται από το κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των εβδομάδων που δίδαξε στο σχολικό έτος και παρονομαστή το 32. Εάν στη βεβαίωση δίδεται ο συνολικός αριθμός ωρών που δίδαξε ο υποψήφιος, τότε πλήρης ετήσια διδακτική απασχόληση θεωρείται εκείνη που αντιστοιχεί σε 480 ώρες (32x15=480), οπότε ο συνολικός αριθμός ωρών της βεβαίωσης διαιρείται δια του 480. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν υπολογίζονται οι ώρες άνω των 15 ωρών εβδομαδιαίως. 19

20 6. Πείρα στην Εφαρμογή Λειτουργιών Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού στην εκπαίδευση Κάθε ένα έτος τέτοιας πείρας, και μέχρι δύο (2) έτη κατά μέγιστο, βαθμολογείται με τέσσερες (4) μονάδες. Συνεπώς, ο μέγιστος βαθμός που μπορεί να προκύψει σε αυτό το κριτήριο είναι: 2x4=8 μονάδες. Η βαθμολόγηση της πείρας αυτής, καθώς και η αναγωγή της σε έτη, γίνεται με την ίδια διαδικασία που γίνεται στην περίπτωση της διδακτικής πείρας. Άρθρο 8 Κλίμακα Βαθμολόγησης / Μοριοδότησης Η αξιολόγηση των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΕΣΥΠ εκφράζεται σε κλίμακα βαθμολογίας των 100 μορίων, συνοπτικά ως εξής: Κριτήριο Κλίμακα Μοριοδότησης Μέγιστος Βαθμός 1. Βαθμός Βασικού Πτυχίου Βαθμ. Πτυχ. x 2, Βαθμός Δεύτερου Πτυχίου Βαθμ. Πτυχ Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών Μεταπτυχιακό: Γνώση Ξένων Γλωσσών (μέχρι 2): Καλή γνώση (Lower και αντίστοιχα) Πολύ καλή γνώση (Advance και αντίστοιχα) Άριστη γνώση (Proficiency και αντίστοιχα) Διδακτορικό: Μόρια 4 Μόρια 5 Μόρια 6 5. Διδακτική Πείρα Έτη x Πείρα στην εφαρμογή του θεσμού ΣΥΠ Έτη x 4 8 Μέγιστο Σύνολο Μορίων

21 Κεφάλαιο Τρίτο Όργανα και Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων Άρθρο 9 Όργανα /Διαδικασία Αξιολόγησης Με απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής, ορίζονται τα παρακάτω όργανα, που είναι αρμόδια για τη διενέργεια επιλογής των σπουδαστών για εισαγωγή στο ΠΕΣΥΠ: 1. Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών των Υποψηφίων (Ε.Π.Δ.) 2. Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ). 3. Σώμα Βαθμολογητών. 4. Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.) 1) Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών των Υποψηφίων Συγκροτείται Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών των Υποψηφίων (Ε.Π.Δ.) για εισαγωγή στο ΠΕΣΥΠ με έδρα την ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα. Με απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής ορίζονται ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Ε.Π.Δ. Έργο της Επιτροπής Παραλαβής Δικαιολογητικών των Υποψηφίων είναι: 1. Η παραλαβή και πρωτοκόλληση των αιτήσεων και δικαιολογητικών των υ- ποψηφίων. Κατά την παραλαβή οι σελίδες μονογράφονται και αριθμούνται. 2. Ο έλεγχος επαλήθευσης των αναφερόμενων, ως επισυναπτόμενων στην αίτηση των υποψηφίων, δικαιολογητικών. 3. Η καταχώριση των αιτήσεων των υποψηφίων στο μηχανογραφικό σύστημα. 4. Η ταξινόμηση των υποβληθεισών αιτήσεων/φακέλων κατ αλφαβητική κατάταξη των υποψηφίων και ακολούθως η παράδοσή τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων. 5. Η παραλαβή των ενστάσεων των υποψηφίων, και η παράδοση τους μαζί με τους φακέλους των ενισταμένων, στην Επιτροπή Ενστάσεων. 2) Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων- Έκδοση Αποτελεσμάτων Συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.) με έδρα την ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα. Η επιτροπή είναι πενταμελής και ο Πρόεδρος και τα Μέλη της ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται 3μελής Γραμματεία της Ε.Α.Υ. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων είναι: 21

22 Ο καταμερισμός των αιτήσεων/φακέλων υποψηφίων στους βαθμολογητές για την πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση. Η επίλυση κάθε θέματος που προκύπτει κατά τη διαδικασία μοριοδότησης και αφορά τα αξιολογούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής. Η εξέταση, από κοινού, με τους δύο (2) βαθμολογητές, των διαφορών, που ενδεχομένως εμφανίζονται στα Δελτία Αξιολόγησης, μεταξύ των βαθμολογητών για τον ίδιο υποψήφιο. Με βάση τη συγκεντρωθείσα βαθμολογία των υποψηφίων η Επιτροπή Αξιολόγησης τους κατατάσσει σε φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ώστε να προκύψει ο Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων ανά κατηγορία. Υποβάλλει στο Συμβούλιο της Σχολής Πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνονται: α) Πίνακας των Αποκλειομένων υποψηφίων (στον οποίο φαίνεται και ο λόγος αποκλεισμού κάθε υποψήφιου), και β) Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων (με κατάταξη κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά) Η έκδοση τελικού Πίνακα Αποκλειομένων και Τελικού Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων ανά κατηγορία, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, με βάση τον αριθμό εισακτέων ανά πόλη, προσδιορίζει ποιοι υποψήφιοι εισάγονται σε κάθε πόλη και συντάσσει Πίνακα Εισαγομένων ανά πόλη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες στη συγκεκριμένη πόλη. Τέλος η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων υποβάλλει στο Συμβούλιο της Σχολής προς έγκριση, Πρακτικό με συνημμένους τους εξής πίνακες υποψηφίων του ΠΕΣΥΠ ανά πόλη και κατηγορία: α) Πίνακα Εισαγομένων (στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά τα μόρια που συγκέντρωσε ο κάθε εισαγόμενος υποψήφιος). β) Πίνακα Μη Εισαγομένων (στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά τα μόρια που συγκέντρωσε ο κάθε μη εισαγόμενος υποψήφιος) και γ) Πίνακα Αποκλειομένων υποψηφίων (στον οποίο φαίνεται και ο λόγος αποκλεισμού κάθε υποψήφιου). Μετά την έγκρισή τους από το Συμβούλιο της Σχολής, τα τελικά αποτελέσματα, ανά πόλη και κατηγορία, αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Α- θήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Βόλο και Σάπες, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ στη διεύθυνση: 3) Βαθμολογητές, Βαθμολόγηση Δικαιολογητικών Ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται από δύο (2) βαθμολογητές, οι οποίοι λειτουργούν μεμονωμένα ο κάθε ένας. Οι βαθμολογητές μοριοδοτούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα ΚΑΥ. Η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους μορίων αξιολόγησης των δικαιολογητικών του και συνιστά το «Βαθμό Αξιολόγησης Υποψηφίου», ο οποίος και καθορίζει τη σειρά του στον σχετικό «Πίνακα Αξιολόγησης Υποψηφίων» που συντάσσεται στη συνέχεια. Ο τελικός βαθμός εκφράζεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Κάθε βαθμολογητής αξιολογεί ατομικά σε διαφορετικό «Φύλλο Αξιολόγησης» τα προσόντα 22

23 του υποψηφίου, με βάση τα νόμιμα υποβληθέντα δικαιολογητικά και σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία: 1. Με απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, κατανέμονται τα προς αξιολόγηση δικαιολογητικά των υποψηφίων στους πρώτους (Α ) βαθμολογητές, οι οποίοι υπογράφουν σχετικό «Πρωτόκολλο Παραλαβής», και κάνουν την πρώτη (Α ) αξιολόγηση. 2. Μετά την Α αξιολόγηση, οι βαθμολογητές παραδίδουν τα σχετικά φύλλα αξιολόγησης και τα δικαιολογητικά, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, υπογράφοντας σχετικό «Πρωτόκολλο Παράδοσης». 3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων ακολούθως, και μετά από κλήρωση, παραδίδει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σε δεύτερους βαθμολογητές, οι οποίοι τα αξιολογούν εκ νέου. Ως τελικός «Βαθμός Αξιολόγησης» του υποψηφίου λαμβάνεται ο βαθμός των δύο βαθμολογητών (Α και Β ), εφόσον οι βαθμοί αυτοί συμπίπτουν. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά στο βαθμό των βαθμολογητών, τα δικαιολογητικά αξιολογούνται εκ νέου από Επιτροπή Αναβαθμολόγησης, που αποτελείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων και τους ίδιους, για κάθε υποψήφιο, Α και Β βαθμολογητές. Η Επιτροπή Αναβαθμολόγησης, μετά από έλεγχο, συντάσσει τελικό «Φύλλο Αξιολόγησης», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμολογίες των Α και Β βαθμολογητών και ο τελικός βαθμός στον οποίο καταλήγει η Επιτροπή Αναβαθμολόγησης. Ο βαθμός αυτός αποτελεί και τον οριστικό «Βαθμό Αξιολόγησης» του υποψηφίου. 4) Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων Ενστάσεις- Εκδίκαση Ενστάσεων Με απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής, συγκροτείται, στην έδρα της Σχολής, στην Αθήνα Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων (ΕΠ.Ε.Ε) Η επιτροπή είναι τριμελής και ο Πρόεδρος και τα Μέλη της ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται 2μελής Γραμματεία της (ΕΠ.Ε.Ε). 1. Η ΕΠ.Ε.Ε εκδικάζει τις ενστάσεις για τους υποψήφιους του ΠΕΣΥΠ όλων των πόλεων. Για κάθε θέμα που αφορά την εκδίκαση των ενστάσεων και δεν προβλέπεται από τον παρόντα ΚΑΥ ή τις ισχύουσες περί ΑΣΠΑΙΤΕ διατάξεις, επιλαμβάνεται η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων, η οποία εισηγείται σχετικά στο Συμβούλιο της Σχολής, αρμόδιο για τις τελικές αποφάσεις. 2. Το έργο της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων ολοκληρώνεται με την έκδοση των αποτελεσμάτων της εκδίκασης των ενστάσεων και της έγκρισής τους από το Συμβούλιο της Σχολής. 3. Ένσταση ή αίτηση θεραπείας επί του αποτελέσματος της εκδικασθείσας, ως άνω, ενστάσεως δεν είναι επιτρεπτή. Υποβολή της Ένστασης: Μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης του Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων, και του Πίνακα των Αποκλειομένων, υποψήφιος που πήρε μέρος στην επιλογή για την εισαγωγή στο ΠΕ.ΣΥ.Π., και έχει αποκλεισθεί ή διαφωνεί με τη βαθμολογία (μόρια) που έχει λάβει, μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά των αποτελεσμάτων και μόνο σε σχέση με τη δική του αξιολόγηση. Η 23

24 υποβολή της ένστασης γίνεται με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στην Γραμματεία του Γενικού Τμήματος Παιδαγωγικών Μαθημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα (Ν.Ηράκλειο, Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη» Τ.Κ ) με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑ- ΣΗ-ΠΕΣΥΠ». Στην ένσταση πρέπει να επισυνάπτεται και απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης ποσού τριάντα (30) ευρώ στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό της Α- ΣΠΑΙΤΕ 154/ , με το όνομα του υποψηφίου και με την ένδειξη «ΕΝ- ΣΤΑΣΗ-ΠΕΣΥΠ», άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Για τον τρόπο υποβολής των ενστάσεων και τον έλεγχο του εμπροθέσμου της υποβολής τους, ισχύουν τα αναφερόμενα στο πρώτο Κεφάλαιο του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή, το ποσό των 30 ευρώ επιστρέφεται στον ενιστάμενο. β) Στο έντυπο της ένστασης, το οποίο διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη διεύθυνση: ο ενιστάμενος πρέπει να αναφέρει τα εξής στοιχεία: 1. Στοιχεία υποψηφίου: Ονοματεπώνυμο υποψηφίου. 2. Συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται, καθώς και συνοδευτικό πίνακα στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα επιμέρους μόρια ανά κριτήριο και το σύνολο των μορίων που κατά τη γνώμη του έπρεπε να είχε λάβει. 3. Δικαιολογητικά που δεν υποβλήθηκαν με την αρχική αίτηση δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εκδίκαση της ένστασης. Κατά την εκδίκαση των ενστάσεων των υποψηφίων ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: 1. Η Επιτροπή συντάσσει νέο Δελτίο Αξιολόγησης Υποψηφίου, για κάθε ενιστάμενο, ανεξάρτητα από αν δεν διαφοροποιείται ή όχι το αποτέλεσμα της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων. 2. Σε Πράξη της, η ΕΠ.Ε.Ε, καταχωρεί την απόφαση για κάθε ενιστάμενο ξεχωριστά. Στην απόφαση αυτή περιλαμβάνεται η τελική βαθμολογία του ενιστάμενου, ανά κριτήριο και συνολικά, καθώς και η συνοπτική απάντηση στις επιμέρους αιτιάσεις του. 3. Την Πράξη της αυτή η η ΕΠ.Ε.Ε, την υποβάλλει στο Συμβούλιο της Σχολής προς έγκριση. 4. Μετά την έγκρισή τους, τα αποτελέσματα εκδίκασης ενστάσεων των υποψηφίων αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ στη διεύθυνση: και παραδίδονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και σύνταξη των τελικών πινάκων. 24

ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΠ-ΛΦΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΠ-ΛΦΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 17/09/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ.πρωτ.: 5121.1/17/2012 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ/Π/ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΑΡΘΡΟ 1... 4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Π Ρ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ

Διαβάστε περισσότερα

Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω. ECPE- EXAMINATION FOR

Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω. ECPE- EXAMINATION FOR ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται ως εξής: α) με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2009 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 23450/08-07-2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2009 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 23450/08-07-2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2009 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 23450/08-07-2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ: Α. ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009)

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχόντων χωρών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχόντων χωρών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλει προσφορά όπου θα περιλαμβάνει:

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλει προσφορά όπου θα περιλαμβάνει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. : Τέρμα Ιοκάστης Διεύθυνση : Καβάλα Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η γνώση της αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Π2- ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Π2- ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Π2- ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του πδ 50/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. : Τέρμα Ιοκάστης Διεύθυνση : Καβάλα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1 και καλ Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 15-03-2018 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 271 5 Ιουνίου 2008 Προκήρυξη Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΒ46Ψ8ΧΙ-ΕΜΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΒ46Ψ8ΧΙ-ΕΜΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 Μαρούσι 4.10.2013 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/2854

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Διαδικασία Εισαγωγής για το Μ.Δ.Ε.

Άρθρο 4 Διαδικασία Εισαγωγής για το Μ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Άρθρο 1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤO ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤO ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤO ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΣΠΑ Ορισμός Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Μιχαηλίδου Ναταλία Τηλ: 2310 726668 Email: dekpam@otenet.gr depkaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια της Προσέγγισης LEADER (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια της Προσέγγισης LEADER (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το αεροσκάφος κάθετης απογείωσης

Το αεροσκάφος κάθετης απογείωσης Το αεροσκάφος κάθετης απογείωσης Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά (Γεωμετρία Βασικές γεωμετρικές έννοιες - Συμμετρία) - Τεχνολογία Τάξη: Α Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/2450 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα «Κερκυραϊκά» και η ναυμαχία της Κέρκυρας (427 π..χ.)

Τα «Κερκυραϊκά» και η ναυμαχία της Κέρκυρας (427 π..χ.) Δημήτρης Γ. Μαρκαντωνάτος Φιλόλογος (ΜΑ, University College, London) Τα «Κερκυραϊκά» και η ναυμαχία της Κέρκυρας (427 π..χ.) H «κλιμάκωση» του πελοποννησιακού πολέμου στο βόρειο Ιόνιο Σύγχρονοι ιστορικοί

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ Αριθμός Μελέτης: 84 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία )

Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία ) Προπτυχιακή Εργασία Αθανασοπούλου Ιωάννα Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ -------------------- Ιστορικά Η Γέννηση του εργατικού δικαίου Η εργασία ως

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ναύπλιο 7 4 2015 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέμα «Κατάργηση της Ηλεκτρονικής Καταγραφής και αλλαγή του ν. 4036/2012» Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3227244 Fax: 210 3224244 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 52 Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα Ημερομηνία :26/01/2011 Α.Π :38774 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων συλλογής ελαιοκάρπου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο... Η τροπολογία για την έκπτωση 2% στην εφάπαξ πληρωμή φόρου, τα ανείσπρακτα ενοίκια, τις επιδοτήσεις των αγροτών και τις λοιπές αλλαγές στον ΚΦΕ - Χρηστικός πίνακας με τις αλλαγές. [08.05.2015] ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης

Βασικά σημεία διάλεξης Διάλεξη 3 η Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Β Δρ. Δημήτρης Μπάλιος_ 2 _Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικά σημεία διάλεξης Σταθερό, μεταβλητό και μικτό κόστος. Άμεσο και έμμεσο κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2002 και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2002 και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ. - 117 - * Φ.Π.Α. * Νο. 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διεύθυνση: 14η ΦΠΑ - Τμήμα Α 2. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΟΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Ως πηγές του δικαίου εννοούνται οι ειδικότεροι τρόποι παραγωγής των κανόνων δικαίου. Διακρίνονται σε: Α) Πρωτογενείς ή άμεσες πηγές είναι αυτές που αποτελούν γενεσιουργούς

Διαβάστε περισσότερα

Β. 'Εκπτωση 50% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για βεβαιωμένες οφειλές χρονικής περιόδου

Β. 'Εκπτωση 50% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για βεβαιωμένες οφειλές χρονικής περιόδου -- 355 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/1/1999 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ: Ε33/3 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝ - ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Νέα Εφαρμογή Απογραφής Παροχή Κωδικού ΔΙΠΑΑΔ από την Εφαρμογή»

ΘΕΜΑ: «Νέα Εφαρμογή Απογραφής Παροχή Κωδικού ΔΙΠΑΑΔ από την Εφαρμογή» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 26/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ...3 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα τηλ.213

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 104/Β/23-01-2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 21.01.2004 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. οικ.: 110125 ΚΟΙΝOΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003 ΕφΑθ 5253/2003 Τράπεζες. Στεγαστικά δάνεια. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Καταχρηστικοί όροι. Έξοδα χρηματοδότησης. Προμήθεια φακέλου Παράνομες επιβαρύνσεις. Υπέρμετρες εγγυήσεις. Καταγγελία σύμβασης δανείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα: 21. 11. 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 25542/811 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ----------- ΑΔΑ: 7ΛΞ5ΩΚΓ-Θ96 Ναύπακτος 25/11/2015 Αριθμ.πρωτ: 33115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:1/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πετριάς, Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας, με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

Οι 99 θέσεις του Ποταμιού

Οι 99 θέσεις του Ποταμιού Οι 99 θέσεις του Ποταμιού 1. Πνεύμα αλλαγών Οι κοινωνίες μπορούν και πρέπει να εξελίσσουν τους θεσμούς τους. Μέσα από αυτή την αλλαγή αλλάζουν οι άνθρωποι, ο κόσμος και η εικόνα των ανθρώπων για τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. Ύπνος: Δεν βοηθάει να ξενυχτήσουμε διαβάζοντας το προηγούμενο βράδυ, προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε το σύνολο της ύλης στο μυαλό μας. Η κούραση, δε θα μας επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Εισαγωγή...6 ΜΕΡΟΣ Α ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 27/07/2015 Α.Π.: οικ. 1329 ΠΡΟΣ : (Ως Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιριστική Οικονομία

Συνεταιριστική Οικονομία Συνεταιριστική Οικονομία Ενότητα 10: Η Συνεταιριστική Ανάπτυξη Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 02/09/2015 Αρ. Πρωτ. 22970 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 294 Περίληψη Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται Να θυμόμαστε ότι ο νόμος Ν 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση υδάτων ψ ηφίστηκε από την Ελλάδα ώστε να εναρμονισθεί με την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Διαχείριση και

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρική Υπηρεσία Δνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Τομέας Ρυθμιστικού Πλαισίου και Ανταγωνισμού Σταδίου 60 101 88 Αθήνα Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1263

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

ΤΟ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20 /3 /2012 ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22 Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Σωτηρία Λούκα Τηλέφωνο : 210-2692880 81 Fax : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία :... ΑΙΤΗΣΗ Όνομα:. Επώνυμο:... Όνομα Πατέρα: Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Φεβρουάριο 2019 και περιλαμβάνει τρία (3) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΔΕ.

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Φεβρουάριο 2019 και περιλαμβάνει τρία (3) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΔΕ. ΕΘ Α Α Δ ΣΤ Α Α Ε ΣΤΗ ΑΘΗ Ω ΑΤ Η ΣΧ Η Γ Α Α ΕΤΑ ΤΥΧ Α Σ ΥΔΩ ΣΤO ΣΧΕΔ ΑΣ Α Δ ΗΣΗ Υ Η ΕΣ Ω ΥΓΕ ΑΣ Α Α Ο ΩΣΗ Η ατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος εταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόνιτσα 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2745 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόνιτσα 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2745 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόνιτσα 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2745 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κωδ. : 101 87 Τηλ.: 210 5230589 Δ/νση ηλεκτρ.ταχ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1096 21 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21219 Ετήσια Έκθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για το έτος 2009.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 189-14/2012

Διαβάστε περισσότερα