ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13289 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ /556 Καθορισμός του ειδικού εντύπου της αίτησης υπεύ θυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που κατα θέτουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (Α 220) στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εφό σον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέ σεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α και β βαθμού». Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 2. Τις διατάξεις του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις (Α 220) όπως ισχύει σήμερα. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2956/2001 «Ανα διάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ και άλλες διατάξεις» (Α 258). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις» (Α 31). 5. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (Α 75) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ίδιου νόμου. 6. Την υπ αριθμ / ΦΕΚ 1/τ.Β / κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας». 7. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 8. Το υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.8/13/οικ / έγ γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε: I. Καθορίζουμε τον τύπο του ειδικού εντύπου της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης που συμπληρώνουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 και υποβάλλουν στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, προκειμένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α και β βαθμού, οι οποίες έχουν προκηρυχθεί από την οικεία υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. Την αίτηση υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνουν και υποβάλλουν όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα που απαι τούνται, για τις θέσεις της προτίμησής τους, από την αντίστοιχη προς κάθε θέση προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. ή του δημόσιου φορέα. Το Φ.Ε.Κ. της αντίστοιχης προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. ή του δημόσιου φορέα αναγράφεται παραπλεύρως της θέσης. Ο τύπος της έντυπης αυτής αίτησης υπεύθυνης δή λωσης περιέχεται στο προσαρτώμενο στην παρούσα απόφαση παράρτημα, της οποίας αποτελεί αναπόσπα στο μέρος. Η αίτηση υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων προ σκομίζεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με απόδειξη στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τρι άντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο. Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή της αίτησης αποδεδειγμένα εντός της οριζόμενης αποκλει στικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, καθιστά απαράδεκτη την αίτηση. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής από τους προστατευόμενους της αίτησης, αυτή θεωρείται ότι κατατέθηκε στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, εφόσον η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι εντός της προθεσμίας αυτής. Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αί τησης σε μία (1) Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998. Η υποβολή περισσοτέρων της μίας (1) αιτήσεων επι φέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που έχει υποβάλει ο προστατευόμενος. Η σώρευση στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Τούτο σημαίνει ότι, ο υποψήφιος δεν επιτρέπεται στην αίτησή του να δηλώσει, για παράδειγμα, τόσο θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), όσο και θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Μπορεί αυτός να δηλώσει μόνο θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή μόνο θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ομοίως,

2 13290 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο υποψήφιος δεν επιτρέπεται να δηλώσει στην αίτη σή του, για παράδειγμα, τόσο θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), όσο και θέσεις Υποχρεωτικής Εκ παίδευσης (ΥΕ). Μπορεί αυτός να δηλώσει μόνο θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή μόνο θέσεις Υποχρε ωτικής Εκπαίδευσης. Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του ν. 2643/1998. Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται. ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών του άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα,για τους οποίους, με βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθμολό γησης, κρίνεται ότι μπορούν να καταλάβουν θέση εργα σίας, καλούνται με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη τα κατωτέρω αναγραφόμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων. Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τη λήξη της αποκλειστικής προθεσμίας των τρι άντα (30) ημερών, η οποία ισχύει για την υποβολή της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν της προθε σμίας αυτής. Τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν, όπως προα ναφέρθηκε, οι προστατευόμενοι στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, πρωτότυπα ή νόμιμα επικυ ρωμένα, είναι τα εξής: 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυ τότητας του προστατευομένου (αιτούντος). 2. Τίτλο ή τίτλους σπουδών και λοιπά τυπικά προ σόντα (πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά), που απαιτούνται από την αντίστοιχη προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. ή του Δημόσιου φορέα, από τα οποία να προκύπτει η τυχόν ειδικότητα και προϋπηρεσία του υποψηφίου (αι τούντος) (τυχόν τίτλοι κατάρτισης, εξειδίκευσης, άδεια εργασίας κ.λ.π.). Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συ νοδεύονται από πράξη αναγνώρισης από τον κατά πε ρίπτωση αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, κ.λ.π.) άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη. Όσοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, προσκομίζουν υποχρεω τικά και την επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών, Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η μετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση ισοτιμίας με τίτλο Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, που εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γρα φεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η μετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση ισοτιμίας με τίτλο Δευτεροβάθμιας Τεχνι κής Εκπαίδευσης της ημεδαπής που εκδίδεται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρ τισης (Ο. Ε. Ε. Κ.). Το απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου αποτελεί τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον αποκτήθηκε μέχρι και το έτος Από το έτος 1981 και εντεύθεν, τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτελεί το απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου. 3. Αναγνωρισμένο πτυχίο ξένης γλώσσας (για όσους προστατευόμενους είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυ χίου ξένης γλώσσας). Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται ως ακολούθως: Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/ /τ.Α ), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τρο ποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001.» (ΦΕΚ 115/ /τ.Α», ως εξής: α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντί στοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστά θηκε με την παρ. 19 ή β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανε πιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φο ρέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρι σμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παρα πάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρι κή γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική. Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φο ρείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πα νεπιστημίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL. CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) MASTERY και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) MASTERY (Συνυποβάλλο νται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώ σης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL MASTERY και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL MASTERY (Συνυπο βάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πα νεπιστημίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) EXPERT και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) EXPERT (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL EXPERT και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL EXPERT (Συνυπο βάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. (γ) Καλή γνώση (Β2): FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπι στημίου CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) COMMUNICATOR και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) COMMUNICATOR (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL COMMUNICATOR και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL COMMUNICATOR (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. (δ) Μέτρια γνώση (Β1): PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστη μίου CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) Βαθμολογία από 3 έως 4. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES). LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) ACHIEVER και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) ACHIEVER (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL ACHIEVER και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL ACHIEVER (Συνυποβάλλονται αθροι στικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης). BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENG LISH. TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMU NICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, γίνονται επί σης δεκτά, εφόσον ο υποψήφιος συνυποβάλει μαζί με το πιστοποιητικό: (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσ σομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβεί ας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζό μενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρε σίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. Επισημαίνεται ότι χωρίς τις ανωτέρω, κατά περίπτωση (i) ή (ii), βεβαιώσεις τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτά. Β) ΓΑΛΛΙΚΑ Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής: (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. Πιστοποιητικό D.A.L.F. ΟPTION LETTRES ή DALF C2. DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II). DIPLOME SUPERIEUR D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης. (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1

4 13292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) DIPLOME D ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996). DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1. CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPΙRATIONELL του Πα νεπιστημίου Γενεύης. (γ) Καλή γνώση (Β2): Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2. CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χο ρηγείτο μέχρι το 1996). CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE B2. CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπι στημίου Γενεύης. (δ) Μέτρια γνώση (Β1): Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 DELF B1. CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιστη μίου της Γενεύης. Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πι στοποιητικού. Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής: (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS). KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig Maximilian του Μονάχου. ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP). ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP). PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD) του Ινστι τούτου Goethe. ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTΔNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. (γ) Καλή γνώση (Β2): Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe. ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπι στημίου Γενεύης. (δ) Μέτρια γνώση (Β1): Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) (Αρμόδιοι για το ΖD εί ναι από κοινού το Ινστιτούτο Goethe (GI), το Ελβετικό Νομαρχιακό Συμβούλιο (EDK), το Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας (OSD) και τα Συστήματα Τεστ για την μετεκπαίδευση ΕΠΕ (WBT). ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) [(Αντικαταστάθηκε από την (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD). ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN του Πα νεπιστημίου της Γενεύης. Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής: (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια. CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης. (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορ φωτικού Ινστιτούτου Αθήνας). DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιτα λικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης). CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια. CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πα νεπιστημίου Γενεύης. Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003). (γ) Καλή γνώση (Β2): Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια. DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορ φωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης). CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανε πιστημίου Γενεύης. Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). (δ) Μέτρια γνώση (Β1): Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του Πανεπιστημίου της Περούντζια. CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA του Πανεπιστημίου της Γενεύης. Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1. Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής: (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL. DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education). CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education). (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS). (γ) Καλή γνώση (Β2): Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO). DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education). (δ) Μέτρια γνώση (Β1): Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL). CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (Ministry of Education). ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής: (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003). PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003). PYCCKИЙ ЯЗЬІК ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). (γ) Καλή γνώση (Β2): (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003). PYCCKИЙ ЯЗЬІК ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙ ΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). (δ) Μέτρια γνώση (Β1): (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003). PYCCKИЙ ЯЗЬІК ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝ ΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελ ληνική γλώσσα. Επίσης: α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: (i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυ χίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, (ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, (iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επι πέδου Γ2, (iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχο λείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει απο κτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλο δαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαί ωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδό θηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. Όλα τα ανωτέρω που αφορούν την απόδειξη της γνώ σης ξένης γλώσσας προσκομίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωμένο από αρμόδιο όργανο (η επι κύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέ ντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο), εφόσον δε έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται απαραιτήτως και από επίσημη μετάφρασή τους. Η επίσημη μετάφραση όλων των πιστοποιητικών τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας γίνεται από αρμό δια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από πτυχιούχους μεταφραστές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πα νεπιστημίου ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/ / Σημείωση: α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκο νται στην ίδια γλώσσα.

6 13294 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα σης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των μελών της οικογένειας του προστατευομένου (αιτούντος). Στις περιπτώσεις που ο προστατευόμενος (αιτών) εί ναι έγγαμος, πέραν του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης της δικής του οικογένειας, προσκομίζει επιπλέον και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα σης της πατρικής του οικογένειας. Εάν ο προστατευόμενος (αιτών) είναι διαζευγμένος προσκομίζει και το διαζευκτήριο. Εφόσον ο προστατευόμενος (αιτών) είναι διαζευγμέ νος ή σε διάσταση και δηλώνει επιμέλεια ενός ή περισ σοτέρων τέκνων, προσκομίζει οπωσδήποτε δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται η ανάθεση επιμέλειας των τέκνων. 5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα ή των γονέων του προστατευόμενου (αιτούντος), εφόσον ο προστα τευόμενος (αιτών) είναι ορφανός, έχει ηλικία μέχρι 25 ετών και είναι άγαμος, ή ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εφόσον ο προστατευόμενος (αιτών) βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας. 6. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού ση μειώματος της οικείας Δ.Ο.Υ., που αφορά τον προστα τευόμενο (αιτούντα), από το οποίο προκύπτει το φο ρολογητέο εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος Δηλαδή υποβάλλεται εκκαθαριστικό σημείωμα οικονο μικού έτους Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ως οικογενειακό εισόδημα του προστατευομένου προσώπου (αιτούντος) νοείται αυτό που περιλαμβάνει το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και των δύο συζύ γων, καθώς και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα των ανηλίκων τέκνων τους. Σε περίπτωση που ο προστατευόμενος (αιτών) απαλ λάσσεται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορο λογίας εισοδήματος, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία βεβαιώνει: ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή ατομικής φορολογικής δήλωσης και ότι δεν εμφανίζε ται ως προστατευόμενο μέλος σε φορολογική δήλωση της πατρικής του οικογένειας. Στην υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι παρελήφθη όμοια. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση της πατρικής του οικογένειας ως προστατευόμενο μέλος, προσκομίζει εκκαθαριστικό σημείωμα της πατρικής του οικογένειας. Δικαιολογητικό άλλου οικονομικού έτους δεν γίνεται δεκτό. Το κριτήριο της οικονομικής κατάστασης του προστα τευομένου μοριοδοτείται από 0 έως 100 μόρια. 7. Ισχύουσα, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, κάρτα ανεργίας του προστατευομένου (αιτούντος). Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι προσκομίσουν κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Ο.Α.Ε.Δ. παρελθόντων ετών, τα δικαιολογητικά αυτά γίνονται δεκτά εφόσον δεν προκύπτει εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες στο εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο προσκομίζουν, για το φορολογητέο εισόδημα, ή εφόσον οι αιτούντες δεν έχουν ενταχθεί σε προγγράμματα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. Εάν ο προστατευόμενος (αιτών), κατά το χρόνο υπο βολής της αίτησης παρακολουθεί πρόγραμμα επαγ γελματικής κατάρτισης ή πρόγραμμα απόκτησης ερ γασιακής εμπειρίας, προσκομίζει βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στην οποία αναφέρεται ότι ο προστατευόμενος (αιτών) έχει καταθέσει την κάρ τα ανεργίας του στο φορέα αυτό. 8. Ισχύουσα κάρτα ανεργίας συζύγου (εφόσον ο/η σύ ζυγος είναι άνεργος/η). 9. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για τους άρρενες) ή απολυτήριο στρατού (φύλλο πορείας), από το οποίο να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος (αιτών) έχει εκ πληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 10. Βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που τυχόν λαμβάνει ο προστατευόμενος (αιτών) από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά περίπτωση. Όλοι οι λοιποί προστατευόμενοι (αιτούντες) που δεν λαμβάνουν σύνταξη, υποβάλλουν, υποχρεωτικά, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) στην οποία δηλώνουν ότι δεν λαμβάνουν σύνταξη. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής. (ΕΚΑΣ και προνοιακά επιδόματα δεν θεωρούνται σύ νταξη). Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά αφορούν τους υποψηφίους όλων των προστατευόμενων κατηγοριών του ν. 2643/ Επιπλέον των προαναφερομένων δικαιολογητικών, κάθε υποψήφιος θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει και τα ειδικότερα δικαιολογητικά που αναφέρονται κα τωτέρω στην κατηγορία προστασίας στην οποία ανήκει και στην οποία θα πρέπει να ανατρέξει. Εάν ο υποψήφιος ανήκει σε δύο (2) κατηγορίες προ στασίας, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει τα ει δικότερα δικαιολογητικά και των δύο κατηγοριών του. Κατωτέρω αναφέρονται οι κατηγορίες προστατευο μένων από το ν. 2643/1998 προσώπων και τα ειδικότερα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψή φιοι ανά κατηγορία: Κατηγορία ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ) ή Ατό μων με ειδικές Ανάγκες (σύμφωνα με την παλαιότερη ονομασία). Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά: Απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του, το οποίο θα πρέπει να είναι 50% τουλάχιστον. Ευνόητο είναι ότι γίνεται δεκτή και απόφαση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στις περιπτώσεις που αυτή προσκομίζεται και βεβαιώνει χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος και ποσοστό αναπηρίας του 50% τουλάχιστον. Υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών μελών τόσο της πατρικής οικογένειας του Ατόμου με Αναπηρία όσο και της δικής του οικογένειας, τα οποία αντλούν προστασία

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) από την αναπηρία του (γονείς, αδέλφια, σύζυγος), με τις οποίες τα μέλη αυτά δηλώνουν: αφενός μεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεω τικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998 για το παρόν υπέρ του αιτούντος. Αν στα μέλη των παραπάνω οικογενειών συμπεριλαμ βάνεται ΑΜΕΑ, το οποίο προτίθεται να ασκήσει το προ σωποπαγές δικαίωμα προστασίας του κατά το παρόν ή στο μέλλον και δεν παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998 υπέρ του αιτούντος, θα πρέπει να υπο βάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι θα ασκήσει το δικαίωμά του αυτό και να επισυνάπτει στην υπεύθυνη δήλωση την απόφαση της Πρωτοβάθ μιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ περί της δικής του αναπηρίας. Εάν στην πατρική οικογένεια του αιτούντος όσο και στη δική του οικογένεια υπάρχουν περισσότεροι του ενός προστατευόμενοι από το ν. 2648/1998 της κατηγο ρίας Άτομα με Αναπηρίες και το δικαίωμα προστασίας του νόμου αυτού επιθυμεί να ασκήσει μόνο ο αιτών, ο προστατευόμενος αυτός (ο αιτών) προσκομίζει υπεύθυ νες δηλώσεις των λοιπών ΑΜΕΑ, με τις οποίες δηλώνε ται: αφενός μεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασί ας, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998 για το παρόν, υπέρ του αιτούντος. Στην περίπτωση κατά την οποία για κάποιο από τα μέλη των παραπάνω οικογενειών υφίσταται αντικειμε νική αδυναμία συμπλήρωσης και υπογραφής της προ αναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης, ιδίως λόγω αγνώ στου διαμονής, αδυναμία λόγω νοητικής υστέρησης, υπέρβαση του ορίου ηλικίας των εβδομήντα ετών, ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύ ματος υποβολής της, αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του κωλυομένου να υπογράψει. Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής Κατηγορία ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά: Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Στην περίπτωση που ο προστατευόμενος (αιτών) εί ναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και έγγαμος προσκο μίζει δύο (2) πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, δηλαδή ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής του οικογένειας και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της δικής του οικογένειας. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 362/2007 ομόφωνη γνωμο δότηση του Δ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998, ως τέκνα πολύτεκνης οικογένειας θεωρού νται και τα τέκνα του πολύτεκνου γονέα που μεταξύ τους είναι ετεροθαλή αδέλφια. Στην περίπτωση που ο προστατευόμενος (αιτών) εί ναι τέκνο πολύτεκνου γονέα προσκομίζει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πολύτεκνου γονέα από τον οποίο προέρχεται, προκειμένου να αποδειχτεί η πολυτεκνική ιδιότητα του γονέα. Εάν ο προστατευό μενος είναι και έγγαμος, προσκομίζει επιπλέον και πι στοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της δικής του οικογένειας. Πολύτεκνος γονέας για την εφαρμογή του ν. 2643/1998 είναι ο γονέας που έχει τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και άνω είτε τα απέκτησε από ένα γάμο είτε από διαφορε τικούς γάμους είτε τα απέκτησε εκτός γάμου. Στην περίπτωση που ο προστατευόμενος (αιτών) είναι πολύτεκνος γονέας, προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 απ όλα τα υπόλοιπα υπαγόμενα στην προστασία του ν. 2643/1998 μέλη της οικογένειας. Δη λαδή προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 μόνο από την/τον σύζυγο μετά της οποίας/οποίου απέ κτησε τέσσερα (4) και άνω τέκνα, τα οποία είναι ζώντα, αλλά και υπεύθυνες δηλώσεις από τα ενήλικα τέκνα του, με τις οποίες τα ανωτέρω μέλη δηλώνουν ότι: αφ ενός μεν δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης, αφετέρου δε ότι παραιτού νται της προστασίας του ν. 2643/1998 για το παρόν υπέρ του αιτούντος. Στην περίπτωση που ο προστατευόμενος (αιτών) είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο πολύτεκνου γο νέα, προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 απ όλα τα υπόλοιπα (υπαγόμενα στην προστασία του ν. 2643/1998) μέλη της οικογένειας (πολύτεκνους γονείς του ή πολύτεκνο γονέα του και ενήλικα αδέλφια του, αμφιθαλή και ετεροθαλή), με τις οποίες τα μέλη αυτά δηλώνουν ότι: αφ ενός μεν δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης, αφετέ ρου δε παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998 για το παρόν υπέρ του αιτούντος. Στην περίπτωση κατά την οποία για κάποιο από τα μέλη της παραπάνω οικογένειας ή των παραπάνω οικο γενειών υφίσταται αντικειμενική αδυναμία συμπλήρω σης και υπογραφής της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης, ιδίως λόγω αγνώστου διαμονής, αδυναμίας λόγω νοητικής υστέρησης, υπέρβασης του ορίου ηλι κίας των εβδομήντα (70) ετών, ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος υποβολής της, αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αι τούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του προ σώπου που κωλύεται να υπογράψει. Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. Κατηγορία ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά: Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνι κής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ), ή των Επιτροπών που προβλέπονται από το π.δ. 379/1983 (ΦΕΚ 136/Α ), από την οποία να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος (αιτών) ανήκει στην κατηγορία γ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998. Οι υποψήφιοι της ανωτέρω κατηγορίας μπορούν να προσκομίζουν αντί της βεβαίωσης επικυ ρωμένο φωτοαντίγραφο της και αν επιλεγούν προς τοποθέτηση προσκομίζουν υποχρεωτικά το πρωτότυπο του δικαιολογητικού αυτού. Εφόσον το δικαιολογητικό αυτό έχει εκδοθεί υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος ν. 1648/1986, ο προστα τευόμενος εφόσον επιλεγεί προς τοποθέτηση σε θέση

8 13296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εργασίας θα πρέπει να μεταβεί στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να τεθεί στο δικαιολογητικό από την Υπηρεσία αυτή ειδική σφραγίδα, ότι τούτο ισχύει και για την υπαγωγή του προστατευομένου στο ν. 2643/1998. Στην περίπτωση που ο προστατευόμενος προσκομίζει μόνο Βεβαίωση της Επιτροπής του π.δ/τος 379/1983 (ΦΕΚ 136/Α ), υποβάλλει υπεύθυνες δηλώσεις των λοι πών προστατευομένων από το ν. 2643/1998 μελών της οικογένειας του, με τις οποίες δηλώνεται ότι: αφενός μεν δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υπο χρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998 για το παρόν υπέρ του αιτούντος. Στην περίπτωση κατά την οποία για κάποιο από τα μέλη της παραπάνω οικογένειας ή των παραπάνω οικο γενειών υφίσταται αντικειμενική αδυναμία συμπλήρω σης και υπογραφής της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης, ιδίως λόγω αγνώστου διαμονής, αδυναμίας λόγω νοητικής υστέρησης, υπέρβασης του ορίου ηλικίας των εβδομήντα ετών, ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλ λει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος υποβολής της, αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του κωλυομένου να υπογράψει. Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. Κατηγορία ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ (γονέας, σύζυγος, αδελ φός Ατόμου με Αναπηρία) Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά: Απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία προσ διορίζονται τα βαριά σωματικά ή ψυχικά προβλήματα του συγγενούς (αδελφού ής, συζύγου, τέκνου) του αι τούντος και το ποσοστό αναπηρίας του συγγενούς, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι 67% και άνω. Στην περίπτωση που το ανάπηρο άτομο από το οποίο αντλείται η προστασία (συγγενής του αιτούντος) πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, ο αιτών προ σκομίζει απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγει ονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. που αφορά τον συγγενή, με την οποία προσδιορίζεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο στην περίπτωση αυτή αρκεί να είναι τουλάχιστον 50%. Σε περίπτωση που στην οικογένεια του προστα τευομένου, επιπλέον του ατόμου με αναπηρία από το οποίο ο προστατευόμενος θεμελιώνει την υπαγωγή του στην κατηγορία Έμμεση ΑΜΕΑ του ν. 2643/1998, υπάρχει σύζυγος ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, εάν πρόκειται για σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, ο αιτών (προστατευόμενος) προσκομίζει από φαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρί ας του Ι.Κ.Α. με την οποία προσδιορίζεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας του προσώπου αυτού. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 από τα υπό λοιπα προστατευόμενα από το ν. 2643/1998 μέλη της οικογένειας ή των οικογενειών του Ατόμου με Αναπη ρία από τα οποία ο αιτών αντλεί προστασία (γονείς, αδέλφια, σύζυγο), με τις οποίες δηλώνεται: αφενός μεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υπο χρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998 για το παρόν υπέρ του αιτούντος. Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου του ατόμου με Αναπηρία, από το οποίο αντλείται η προστασία, εφόσον αντικει μενικά το άτομο αυτό δύναται να συμπληρώσει και να υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει ότι: αφενός μεν ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασί ας, αφετέρου δε ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998 για το παρόν υπέρ του αιτούντος. Στην περίπτωση κατά την οποία για κάποιο από τα παραπάνω άτομα υφίσταται αντικειμενική αδυναμία συμπλήρωσης και υπογραφής της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης, ιδίως λόγω αγνώστου διαμονής, αδυναμίας λόγω νοητικής υστέρησης, υπέρβασης του ορίου ηλικίας των εβδομήντα (70) ετών, ο αιτών συ μπληρώνει και υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος υποβο λής της, αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του προσώπου που κω λύεται να υπογράψει. Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. Κατηγορία ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΤΕ ΚΝΩΝ ΤΟΥΣ και λοιπών προστατευομένων της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά: Βεβαίωση της Επιτροπής του Γενικού Επιτελεί ου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ), από την οποία να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος αιτών ανή κει στην κατηγορία δ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998. Οι προστατευόμενοι της ανωτέρω κατηγορίας μπο ρούν να προσκομίζουν αντί της βεβαίωσης επικυρωμένο φωτοαντίγραφό της και αν επιλεγούν προς τοποθέτηση προσκομίζουν υποχρεωτικά το πρωτότυπο του δικαιο λογητικού αυτού. Εφόσον το δικαιολογητικό αυτό έχει εκδοθεί υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος ν. 1648/1986, ο προστα τευόμενος εφόσον επιλεγεί προς τοποθέτηση σε θέση εργασίας θα πρέπει να μεταβεί στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να τεθεί στο δικαιολογητικό από την Υπηρεσία αυτή ειδική σφραγίδα, ότι τούτο ισχύει και για την υπαγωγή του προστατευομένου στο ν. 2643/1998. Βεβαίωση της αρμοδίας υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, σύμφωνα με το ν. 1487/1950, (χορή γηση άδειας λειτουργίας περιπτέρου, κυλικείου κ.λ.π.) από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο αναπήρου ή θύματος πολέμου δεν έχει το ίδιο αποκατασταθεί με τις διατάξεις του ν. 1487/1950. Κατηγορία ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά: Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εάν τα τέκνα του τρίτεκνου γονέα προέρχονται από περισσότερους του ενός γάμους του γονέα τους, εφό σον ο δεύτερος ή επόμενος γάμος του γονέα συνήφθη σαν μετά από προηγούμενο διαζύγιο, προσκομίζεται και δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται η ανάθεση στον αιτούντα της επιμέλειας κάποιου ή κάποιων εκ των τέκνων. Εάν τα τέκνα είναι εκτός γάμου γεννηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα, προσκομίζεται από τον αιτούντα και η σχετική με την αναγνώριση ή την υιοθε σία δικαστική απόφαση. Για να προστατεύεται ο τρίτεκνος γονέας από το ν. 2643/1998 τα τρία τέκνα θα πρέπει να είναι άγαμα και να μην έχουν συμπληρώσει το 23 ο έτος της ηλικίας τους ή εάν φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχο λές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εάν εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις να μην έχουν συμπληρώσει το εικο στό πέμπτο (25 ο ) έτος της ηλικίας τους. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και εκείνα που έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Στις περιπτώσεις που κάποιο ή κάποια από τα τέκνα του τρίτεκνου γονέα φοιτά ή φοιτούν σε κάποια από τις προαναφερόμενες σχολές ή τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και δεν έχει ή δεν έχουν συμπληρώσει το 25 ο έτος της ηλικίας τους, ο αιτών προσκομίζει βεβαίωση φοίτησης του τέκνου ή των τέκνων προερχομένη από την οικεία σχολή. Στις περιπτώσεις που κάποιο ή κάποια από τα άρρενα τέκνα του τρίτεκνου γονέα εκπληρώνει ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχει ή δεν έχουν συμπληρώσει το 25 ο έτος της ηλικίας τους, ο αι τών προσκομίζει βεβαίωση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου που να βεβαιώνει το γεγονός αυτό. Εάν κάποιο ή κάποια από τα τέκνα του τρίτεκνου γονέα έχει ή έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, προσκο μίζεται απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτρο πής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία προσδιορίζεται η ισόβια αναπηρία καθώς και το ποσοστό αυτής. Το δικαιολογητικό αυτό προσκομίζεται από τον αιτού ντα ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης του αναπήρου τέκνου. Ο αιτών τρίτεκνος γονέας προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 από τα υπόλοιπα άτομα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 (δηλαδή από τον άλλο τρίτεκνο γονέα και από τα ενήλικα τέκνα,) με τις οποίες τα άτομα αυτά δηλώνουν: αφενός μεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεω τικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998 για το παρόν υπέρ του αιτούντος. Στην περίπτωση κατά την οποία για κάποιο από τα παραπάνω άτομα υφίσταται αντικειμενική αδυναμία συμπλήρωσης και υπογραφής της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης, ιδίως λόγω αγνώστου διαμονής, αδυναμίας λόγω νοητικής υστέρησης, υπέρβασης του ορίου ηλικίας των εβδομήντα (70) ετών, ο αιτών συ μπληρώνει και υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος υποβο λής της, αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του προσώπου που κω λύεται να υπογράψει. Κατηγορία ΤΕΚΝΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑ ή ΤΡΙΤΕ ΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά: Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τρίτεκνου γονέα ή των τρίτεκνων γονέων από τον οποίο ή από τους οποίους προέρχονται τα τέκνα. Εάν τα τέκνα του τρίτεκνου γονέα προέρχονται από περισσότερους του ενός γάμους του γονέα τους, εφόσον, ο δεύτερος ή επόμενος γάμος του γονέα συ νήφθησαν μετά από προηγούμενο διαζύγιο, ο αιτών προσκομίζει και δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται η ανάθεση επιμέλειας στο γονέα κάποιου ή κάποιων εκ των τέκνων. Εάν τα τέκνα είναι εκτός γάμου γεννηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα, προσκομίζεται από τον αιτούντα η σχετική με την αναγνώριση ή την υιοθεσία δικαστική απόφαση. Για να προστατεύεται το τέκνο τρίτεκνου γονέα ή τρίτεκνων γονέων από το ν. 2643/1998 τα τρία τέκνα θα πρέπει να είναι άγαμα και να μην έχουν συμπλη ρώσει το 23 ο έτος της ηλικίας τους ή εάν φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκ παιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εάν εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25 ο ) έτος της ηλικίας τους. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και εκείνα που έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Στις περιπτώσεις που κάποιο ή κάποια από τα αδέλ φια του αιτούντος (τέκνου τρίτεκνου γονέα), φοιτά ή φοιτούν σε κάποια από τις προαναφερόμενες σχολές ή τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και δεν έχει ή δεν έχουν συμπληρώσει το 25 ο έτος της ηλικίας τους, ο αιτών προσκομίζει βεβαίωση φοίτησης του αδελφού ή των αδελφών προερχόμενη από την οικεία σχολή. Στις περιπτώσεις που κάποιο ή κάποια από τα άρρε να αδέλφια του αιτούντος εκπληρώνει ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχει ή δεν έχουν συμπληρώσει το 25 ο έτος της ηλικίας τους, ο αι τών προσκομίζει βεβαίωση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου που να βεβαιώνει το γεγονός αυτό. Εάν κάποιο ή κάποια από τα αδέλφια του αιτούντος έχει ή έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, προσκομίζεται απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ανα πηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία προσδιορίζεται η ισόβια αναπηρία καθώς και το ποσοστό αυτής. Το δικαιολογητικό αυτό προσκομίζεται από τον αιτού ντα ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης του αναπήρου αδελφού. Ο αιτών τέκνο τρίτεκνου γονέα προσκομίζει υπεύθυ νες δηλώσεις του ν. 1599/1986 από τα υπόλοιπα άτομα

10 13298 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 (δηλαδή από τον τρίτεκνο γονέα ή τους τρίτεκνους γονείς του και από τα ενήλικα αδέλφια του), με τις οποίες τα άτομα αυτά δηλώνουν: αφενός μεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασί ας του ν. 2643/1998 για το παρόν υπέρ του αιτούντος. Στην περίπτωση κατά την οποία για κάποιο από τα παραπάνω άτομα υφίσταται αντικειμενική αδυναμία συμπλήρωσης και υπογραφής της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης, ιδίως λόγω αγνώστου διαμονής, αδυναμίας λόγω νοητικής υστέρησης, υπέρβασης του ορίου ηλικίας των εβδομήντα (70) ετών, ο αιτών συ μπληρώνει και υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος υποβο λής της, αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του προσώπου που κω λύεται να υπογράψει. Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. ΙΙΙ. Οι προστατευόμενοι πριν το διορισμό τους από την Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 σε θέση εργασίας, προσκομίζουν στην Επιτροπή αυτή απόσπα σμα ποινικού μητρώου. IV. Η προσκόμιση ή η ταχυδρομική αποστολή με από δειξη των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην πα ρούσα απόφαση γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ανάρ τησης της πρόσκλησης, στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ., που αφορά την προσκόμιση ή ταχυδρομική αποστολή τους. Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών καθιστά απαράδεκτη την αίτηση. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής από τους προστατευόμενους των δικαιολογητικών, αυτά θεω ρούνται ότι κατατέθηκαν στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, εφόσον η ημε ρομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι εντός της προθεσμίας αυτής. V. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1857 Β / ) προηγούμενη απόφασή μας.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13299

12 13300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13301

14 13302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) VI. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Aθήνα, 22 Μαΐου 2008 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

16 13304 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009)

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010)

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) Σελίδα 1 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) ΑΓΓΛΙΚΑ... 2 ΓΑΛΛΙΚΑ... 5 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ... 6 ΙΤΑΛΙΚΑ... 7 ΙΣΠΑΝΙΚΑ... 8 Σελίδα 2 ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» «Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης» Ταχ. Δ/νση: Βλαστών & 1770 11Β Τ.Κ.: 71202 Ηράκλειο Τηλ.: 2810.344070 Fax : 2810.344055

Διαβάστε περισσότερα

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407 8. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (Διευκρινίσεις σχετικά με την επικύρωση βλέπε παρ. 14) Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Περί 2643/1998 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Περί 2643/1998 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Περί 2643/1998 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005 «Για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά

Διαβάστε περισσότερα

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Θεσσαλονίκη, 01/09/ 2009 Aρ. Πρωτ.3354 Προς α)ακαδημαϊκούς Υπευθύνους ERASMUS β)διοικητικούς Υπευθύνους ERASMUS Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1 αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθεια αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπω ή β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 11-03-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ)

ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ) ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ) Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 13-11-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

"Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών"

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών" Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY-

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.

ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΜΕΡΟΣ A ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΓΑΛΛΙΚΑ Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη T2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής: Αοιστη ννώσπ tr2/c2): Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 13-11-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση τη αγγλική γλώσσα (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2371 21 Νοεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 78833/1235 Καθορίζεται το ειδικό έντυπο της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης και τα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2/C2) Πλήρης Τίτλος Πτυχίου

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2/C2) Πλήρης Τίτλος Πτυχίου ENG_C2_1 ENG_C2_2 ENG_C2_3 ENG_C2_4 ENG_C2_5 ENG_C2_6 ENG_C2_7 ENG_C2_8 ENG_C2_9 ENG_C2_10 ENG_C2_11 ENG_C2_12 ENG_C2_13 ENG_KRAT_C1 ENG_C1_1 ENG_C1_2 ENG_C1_3 ΑΓΓΛΙΚΑ Πλήρης Τίτλος CERTIFICATE OF PROFICIENCY

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμ. Φακέλου : 5/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απαντήσεις στα συχνότερα υποβαλλόμενα ερωτήματα σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στο Δημόσιο.

Θέμα: Απαντήσεις στα συχνότερα υποβαλλόμενα ερωτήματα σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στο Δημόσιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 458 30 Δεκεμβρίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 6K/2009) Πλήρωσης δέκα εννέα (19) θέσεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΜΕΡΟΣ A ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο T2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής: Άριστη γνώση (r2/c2): Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. ΓΠ-841 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2424/ 19-09-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2424/ 19-09-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σχέδιο κοινών δράσεων εθνικών κοινωνικών εταίρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ενδυνάμωσης της αποτελεσματικής συμμετοχής τους στον κοινωνικό διάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 920 16 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 11358/392 Καθορισμός του ειδικού εντύπου της αίτησης υπεύθυ νης δήλωσης και των δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ 1 1. Εισαγωγή Η προσπέλαση του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 926 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου... Ημερομηνία.../ /.../2015 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Διευθυντής: Π. Ντακούλας, Καθηγητής Γραμματεία / πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΔΡΑ (ΔΗΜΟΣ) ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΔΗΜΟΥ) 4501 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4502 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4503 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4504 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4505 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απαντήσεις στα συχνότερα υποβαλλόμενα ερωτήματα σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στο Δημόσιο.

Θέμα: Απαντήσεις στα συχνότερα υποβαλλόμενα ερωτήματα σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στο Δημόσιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου :2/2014. Αθήνα, 21/05/2014

Αριθμ. Φακέλου :2/2014. Αθήνα, 21/05/2014 Αριθμ. Φακέλου :2/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: contact@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου : 4/2014. Αθήνα, 15/10/2014

Αριθμ. Φακέλου : 4/2014. Αθήνα, 15/10/2014 Αριθμ. Φακέλου : 4/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 10435, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: contact@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 /09/2015 Αρ.Πρωτ.660/1/45007

Αθήνα, 29 /09/2015 Αρ.Πρωτ.660/1/45007 Αθήνα, 29 /09/2015 Αρ.Πρωτ.660/1/45007 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-872 / 19-07-2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-872 / 19-07-2011 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΓΟ «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 296254/02

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 296254/02 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 3072015 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 4664 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 23188 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ» ( SCHOOL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ρόδος, 29/04/2010 A.Π. 614 Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΑΡΙΘ 1ΣΑ/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΑΡΙΘ 1ΣΑ/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΑΡΙΘ 1ΣΑ/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 25.2.2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική διάρκεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική διάρκεια Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: 28210-37040-1, 37033 Φαξ: 2821 0 37081-2 Χανιά, 18-01-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ- ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ- ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Μελέτης της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικά Τυπικά προσόντα προσώπων 1 Κλάδος ΠΕ. και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Οικονομικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικά Τυπικά προσόντα προσώπων 1 Κλάδος ΠΕ. και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Οικονομικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 1909/Μ/09 Μυτιλήνη, 09/10/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΟ-ΦΒΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 6209 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 7 εκεµβρίου 2004 Aριθ. Πρωτ.: 201164

Aθήνα, 7 εκεµβρίου 2004 Aριθ. Πρωτ.: 201164 EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Tαχ. /νση : Πειραιώς 40 Tαχ. Kώδικας : 101 82 AΘHNA Fax : 2105295156

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και για την κάλυψη αναγκών στο νέο Κατάστηµά της στην Λάρισα, προτίθεται να προσλάβει υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-789 / 06-07-2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-789 / 06-07-2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗ- ΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου : 3/2014. Αθήνα, 21/08/2014

Αριθμ. Φακέλου : 3/2014. Αθήνα, 21/08/2014 Αριθμ. Φακέλου : 3/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: contact@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα