Προτεινόμενο τελικό μέρισμα 0,08 κατά μετοχή ( 0,16 συνολικό μέρισμα για το έτος) Εκτίμηση κερδών μετά τη φορολογία για το 2010 μεταξύ εκατ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτεινόμενο τελικό μέρισμα 0,08 κατά μετοχή ( 0,16 συνολικό μέρισμα για το έτος) Εκτίμηση κερδών μετά τη φορολογία για το 2010 μεταξύ εκατ."

Transcript

1 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και Εκτίμηση κερδών για το 2010 Επίτευξη στόχων για το 2009 Κέρδη μετά τη φορολογία 313 εκατ. Διατήρηση ισχυρής ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Ενίσχυση κεφαλαιακής επάρκειας με συνολικό δείκτη 11,7% Προτεινόμενο τελικό μέρισμα 0,08 κατά μετοχή ( 0,16 συνολικό μέρισμα για το έτος) Εκτίμηση κερδών μετά τη φορολογία για το 2010 μεταξύ εκατ. Λευκωσία, 24 Φεβρουαρίου 2010 Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί μέσω 569 καταστημάτων, από τα οποία 216 λειτουργούν στη Ρωσία, 166 στην Ελλάδα, 143 στην Κύπρο, 18 στην Ουκρανία, 10 στην Αυστραλία, 11 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 8 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τον Καναδά και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί άτομα διεθνώς. Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε 39,41 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαια του σε 2,42 δισ. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος

2 A. Σύνοψη Αποτελεσμάτων Το Συγκρότημα πέτυχε τον στόχο κερδοφορίας που είχε θέσει στις αρχές του 2009 διατηρώντας υψηλά επίπεδα κερδοφορίας, με αυξημένα επαναλαμβανόμενα έσοδα και θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται. Σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά και για τις αγορές στις οποίες λειτουργεί, το Συγκρότημα με προσήλωση στους στόχους του, ενίσχυσε περαιτέρω την ευρωστία του, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή ρευστότητα και υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια. Οι επιδόσεις αυτές επιτρέπουν στο Συγκρότημα να συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις προκλήσεις ενός δύσκολου λειτουργικού περιβάλλοντος και του επερχόμενου αυστηρότερου εποπτικού περιβάλλοντος. Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2009 ανήλθαν σε 313 εκατ., ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων διατηρήθηκε σε 14,0%, μια ιδιαιτέρα ικανοποιητική απόδοση λαμβάνοντας υπόψη την ένταση της οικονομικής κρίσης. Τα καθαρά έσοδα από τόκους και τα έσοδα από προμήθειες σημείωσαν ετήσια αύξηση 8% και ανήλθαν σε εκατ. το 2009, αποδεικνύοντας την ικανότητα του Συγκροτήματος να πετυχαίνει αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Παράλληλα, το Συγκρότημα πέτυχε σημαντική βελτίωση στην κεφαλαιακή του θέση (ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 σε 10,6% 1 ), διατηρεί ισχυρή ρευστότητα (δείκτης δανείων προς καταθέσεις 90%) και ικανοποιητική ποιότητα χαρτοφυλακίου (ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων 5,6%). Οι επιδόσεις αυτές καθώς και τα ισχυρά μεγέθη ισολογισμού επιβεβαιώνουν ότι το Συγκρότημα βρίσκεται σε ισχυρή θέση, έτοιμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 2010 αλλά και να επωφεληθεί από ευκαιρίες που πιθανό να παρουσιαστούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος, αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων τελικό μέρισμα 0,08 κατά μετοχή. Το σύνολο του προτεινόμενου τελικού μερίσματος μαζί με το προμέρισμα 0,08 κατά μετοχή που πληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2009 ανέρχεται σε 0,16 κατά μετοχή. Οι κύριες οικονομικές επιδόσεις και τα βασικά μεγέθη του Συγκροτήματος για το έτος 2009 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: Πίνακας 1 σε εκατ Μεταβολή Κέρδη πριν τις προβλέψεις % Κέρδη πριν τη φορολογία % Κέρδη μετά τη φορολογία % Κέρδη κατά μετοχή 52,9 σεντ 87,3 σεντ -34,4 σεντ Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) 14,0% 25,1% -11,1 ε.μ.* Συντελεστής αποτελεσματικότητας (C/I) 52,4% 45,8% +6,6 ε.μ.* Ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs ratio) 5,6% 3,8% +1,8 ε.μ.* Σύνολο δανείων ( δισ.) 26,5 25,1 +6% Σύνολο καταθέσεων ( δισ.) 28,6 27,9 +2% Δείκτης δανείων προς καταθέσεις 2 89,7% 87,5% +2,2 ε.μ.* * ε.μ. = εκατοστιαίες μονάδες, 1 εκατοστιαία μονάδα = 1% 1 Ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων υπολογίζεται βάσει του μέγιστου ποσοστού 35% του συνολικού πρωτοβάθμιου κεφαλαίου που μπορεί να προέρχεται από υβριδικό κεφάλαιο. 2 Δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις 1

3 Το Συγκρότημα πέτυχε τον στόχο του για το έτος 2009 με τα κέρδη μετά τη φορολογία να ανέρχονται σε 313 εκατ. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2009 ανήλθαν σε 612 εκατ. σημειώνοντας μείωση μόλις 6% σε σύγκριση με το 2008 παρά τις δυσμενείς συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον και τον έντονο ανταγωνισμό. Τα καθαρά έσοδα από τόκους και τα έσοδα από προμήθειες για το 2009 ανήλθαν σε εκατ. σε σύγκριση με εκατ. το 2008 σημειώνοντας ετήσια αύξηση 8%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του Συγκροτήματος να πετυχαίνει υψηλά επαναλαμβανόμενα έσοδα ακόμα και σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους που ανήλθαν σε 848 εκατ. το 2009, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7%. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος για το 2009 ανήλθε σε 2,39% σε σχέση με 2,52% για το Τονίζεται ότι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο βελτιώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του 2009, φθάνοντας σε 2,51% για το δ τρίμηνο, έναντι του χαμηλού 2,13% για το α τρίμηνο Το Συγκρότημα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να ανέρχεται σε 11,7% στις 31 Δεκεμβρίου Ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων και ο δείκτης βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων βελτιώθηκαν σημαντικά και ανήλθαν στις 31 Δεκεμβρίου 2009 σε 10,6% 3 και 7,4% από 7,2% και 6,5% αντίστοιχα, ένα χρόνο προηγουμένως. Διατηρήθηκε η ισχυρή ρευστότητα του Συγκροτήματος με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90%. Το Συγκρότημα διαθέτει ισχυρή ρευστότητα στις δυο κύριες αγορές που λειτουργεί με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε Κύπρο και Ελλάδα να ανέρχεται στις 31 Δεκεμβρίου 2009 σε 83% και 87% αντίστοιχα. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα (14,0%) σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και αρνητικό περιβάλλον. Το Συγκρότημα διατήρησε την αποτελεσματικότητά του με τον δείκτη κόστος προς έσοδα για το 2009 να συγκρατείται στο 52,4% παρά τις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον και την πρόσφατη επέκταση του δικτύου στη Ρωσία, Ρουμανία, Ουκρανία και Ελλάδα. Θετική συνεισφορά στα κέρδη είχαν οι εργασίες όλων των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα. Στις δυο κύριες αγορές που λειτουργεί το Συγκρότημα, της Κύπρου και της Ελλάδας, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2009 ανήλθαν σε 377 εκατ. και 145 εκατ. αντίστοιχα. Τα κέρδη μετά τη φορολογία στην Κύπρο και στην Ελλάδα για το 2009 ανήλθαν σε 282 εκατ. και 3 εκατ. αντίστοιχα. Θετική συνεισφορά στα κέρδη είχαν και οι εργασίες του Συγκροτήματος σε Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία όπου τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2009 ανήλθαν σε 9 εκατ. και 2 εκατ. αντίστοιχα. Στη Ρουμανία και την Ουκρανία τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2009 ανήλθαν σε 9 εκατ. και 0,4 εκατ. αντίστοιχα. Στη Ρωσία τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2009 ανήλθαν σε 7 εκατ. Η ανάκαμψη στην κερδοφορία που άρχισε από το γ τρίμηνο του 2009 οδήγησε σε κέρδη ύψους 20 εκατ. για το β εξάμηνο 2009, έναντι ζημιών 13 εκατ. το α εξάμηνο Το Συγκρότημα, αναγνωρίζοντας ευκαιρίες για ανάπτυξη στη Ρωσική αγορά, σημείωσε αύξηση δανείων 17% το δ τρίμηνο 2009 σε σχέση με το γ τρίμηνο Η συνολική αύξηση δανείων για το έτος ανήλθε σε 20%. Η συνετή πιστοδοτική πολιτική του Συγκροτήματος καθώς και η μειωμένη ζήτηση για δανεισμό, οδήγησαν σε περιορισμένη αύξηση στα δάνεια (6%) και στις καταθέσεις (2%) του Συγκροτήματος για το Ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων υπολογίζεται βάσει του μέγιστου ποσοστού 35% του συνολικού πρωτοβάθμιου κεφαλαίου που μπορεί να προέρχεται από υβριδικό κεφάλαιο. 2

4 Το Συγκρότημα δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση πιστωτικού κινδύνου διατήρησε την ποιότητα χαρτοφυλακίου σε υγιή επίπεδα. Το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε μέσα στα αναμενόμενα πλαίσια το δ τρίμηνο 2009 λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Κύπρο και την Ελλάδα και ανήλθε σε 5,6% στις 31 Δεκεμβρίου 2009 από 5,2% στις 30 Σεπτεμβρίου Η επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος οδήγησε στην αύξηση της χρέωσης για προβλέψεις για απομείωση δανείων για το 2009 σε 0,96% των συνολικών δανείων, για την περαιτέρω θωράκιση του Συγκροτήματος. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις διατηρήθηκε στο ικανοποιητικό επίπεδο 59% στις 31 Δεκεμβρίου Το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι πλήρως καλυμμένο με εμπράγματες εξασφαλίσεις με το ποσοστό της κάλυψης περιλαμβανομένων των εμπράγματων εξασφαλίσεων να ανέρχεται σε 127% (113% λαμβάνοντας υπόψη την αξία καταναγκαστικής πώλησης). Γράφημα 1 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες Ετήσια Αύξηση Αύξηση ανά τρίμηνο +6% y/y +8% y/y +9% y/y +5% q/q Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 Καθαρά έσοδα από τόκους ( εκατ.) Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ( εκατ.) B. Εκτίμηση κερδών 2010 Το Συγκρότημα συνεχίζει την πορεία του, ισχυρό παρά την πρωτοφανή κρίση που έπληξε τον διεθνή τραπεζικό τομέα και που εξακολουθεί να επηρεάζει το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Η συνέπεια, η ευελιξία, η συνετή πολιτική διαχείρισης κινδύνων, η ισχυρή ρευστότητα και κεφαλαιακή θέση, αποτελούν τα εχέγγυα για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων του Συγκροτήματος και την αντιμετώπιση των προκλήσεων ως ευκαιριών. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου θέτει τις στρατηγικές του προτεραιότητες για το έτος 2010 με στόχο τη συνεχή δημιουργία αξίας στους μετόχους. Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Συγκροτήματος για το έτος 2010 επικεντρώνονται στη διατήρηση της ισχυρής ρευστότητας και υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και περιορισμό των εξόδων με ικανοποιητική κερδοφορία και την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. Παράλληλα το Συγκρότημα στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στις νέες αγορές όπου δραστηριοποιείται, οι οποίες έχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, προσδίδοντας μακροπρόθεσμη διασπορά των εσόδων, της κερδοφορίας, αλλά και των κινδύνων. 3

5 Δεδομένης της αβεβαιότητας που επηρεάζει τις οικονομίες στις πλείστες αγορές όπου δραστηριοποιείται το Συγκρότημα, ο ακριβής καθορισμός στόχου κερδοφορίας καθίσταται δύσκολος. Παρόλα αυτά, το Συγκρότημα παραμένει πιστό στην πολιτική του να ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα και να δίνει στόχο κερδοφορίας ακόμα και σε περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας. Αναφορικά με τον στόχο κερδών για το 2010, το Συγκρότημα εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη μετά τη φορολογία αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 300 εκατ. και 400 εκατ., με θετική συνεισφορά από όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Ειδικότερα για την κερδοφορία του Συγκροτήματος στις νέες αγορές, η συμβολή της Ρωσίας θα είναι πολύ σημαντική, με τα αναμενόμενα κέρδη μετά τη φορολογία για το έτος 2010 να ανέρχονται σε 30 εκατ. περίπου. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται κυρίως στην αναμενόμενη συνέχιση της επέκτασης των μεγεθών του Συγκροτήματος στη Ρωσία, η οικονομία της οποίας παρουσιάζει ήδη σημεία ανάκαμψης. Γράφημα 2 Στόχοι 2010 Στρατηγικές προτεραιότητες Κέρδη Συγκροτήματος μετά τη φορολογία μεταξύ εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία ( εκατ.) Διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας Διατήρηση ισχυρής ρευστότητας Ικανοποιητική κερδοφορία Διαχείριση κινδύνων Κέρδη μετά τη φορολογία από τη Ρωσία 30 εκατ. περίπου Κέρδη μετά τη φορολογία ( εκατ.) 7 περίπου Γ. Οικονομικά Μεγέθη Πίνακας 2 Ανάλυση Οικονομικών Μεγεθών κατά Γεωγραφικό Τομέα σε εκατ. Συγκρότημα Κύπρος Ελλάδα Ρωσία Άλλες χώρες Δάνεια Συνεισφορά στο σύνολο 48% 37% 5% 10% Καταθέσεις Συνεισφορά στο σύνολο 52% 38% 4% 6% 4

6 Γ.1 Δάνεια Συγκροτήματος Τα δάνεια του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ανήλθαν σε 26,51 δισ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 6% κυρίως λόγω της περιορισμένης ζήτησης για δανεισμό στις δυο κύριες αγορές του Συγκροτήματος Κύπρο και Ελλάδα, αλλά και της συνετής πιστοδοτικής πολιτικής που ακολουθήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του έτους στις αγορές που δραστηριοποιείται το Συγκρότημα. Γ.1.1 Δάνεια στην Κύπρο Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, το σύνολο των δανείων του Συγκροτήματος στην Κύπρο ανήλθε σε 12,75 δισ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7%. Τα δάνεια στην Κύπρο αντιπροσωπεύουν το 48% του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς (27,5% τον Δεκέμβριο 2009) επί των συνολικών δανείων των εμπορικών τραπεζών και των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο. Η διατήρηση του ηγετικού μεριδίου αγοράς είναι αποτέλεσμα της αναγνωρισιμότητας της Τράπεζας Κύπρου, του εκτεταμένου δικτύου, καθώς και των αποτελεσματικών προωθητικών ενεργειών. Γ.1.2 Δάνεια στην Ελλάδα Στην Ελλάδα το σύνολο των δανείων ανήλθε σε 9,78 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και αντιπροσωπεύει το 37% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος. Το σύνολο των δανείων σημείωσε μικρή αύξηση 1% για το έτος Τον Νοέμβριο 2009 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), το μερίδιο αγοράς δανείων του Συγκροτήματος στην Ελλάδα ανήλθε σε 3,8%. Γ.1.3 Δάνεια στη Ρωσία Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, το σύνολο των δανείων του Συγκροτήματος στη Ρωσία ανήλθε σε 1,41 δισ., σημειώνοντας σημαντική ετήσια αύξηση 20% και αποτελεί το 5% του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος. Το πρώτο εξάμηνο 2009 το Συγκρότημα επικεντρώθηκε στην ενδυνάμωση της υποδομής της θυγατρικής Uniastrum Bank. Έκτοτε το Συγκρότημα ακολουθώντας επιλεκτική ανάπτυξη πέτυχε αύξηση δανείων 5% και 17% κατά το γ και δ τρίμηνο 2009 αντίστοιχα, αναδεικνύοντας την προοπτική ανάπτυξής του στη χώρα με την ανάκαμψη του οικονομικού περιβάλλοντος. Γ.1.4 Δάνεια στις Άλλες Χώρες Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, το σύνολο των δανείων του Συγκροτήματος στις άλλες χώρες ανήλθε σε 2,57 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 10% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος. Συγκεκριμένα, τα δάνεια του Συγκροτήματος: στη Ρουμανία και την Ουκρανία ανήλθαν σε 678 εκατ. και 206 εκατ. αντίστοιχα και αντιπροσωπεύουν το 3% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία ανήλθαν σε 1,06 δισ. και 618 εκατ. αντίστοιχα και αντιπροσωπεύουν το 6% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου. 5

7 Γ.1.5 Δάνεια κατά Πελατειακό Τομέα Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των δανείων κατά πελατειακό τομέα για το Συγκρότημα και για τις δυο κύριες αγορές της Κύπρου και Ελλάδας. Πίνακας 3 Ανάλυση Δανείων κατά Πελατειακό Τομέα Συγκρότημα Κύπρος Ελλάδα εκατ. % χαρτοφυλ. εκατ. % χαρτοφυλ. εκατ. % χαρτοφυλ. Μεγάλες επιχειρήσεις % % % Μικρομεσαίες επιχειρήσεις % % % Ιδιώτες - στεγαστικά - άλλα % 13% % 13% Σύνολο % % % 18% 16% Γ.1.6 Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια Πάρα την ένταση της οικονομικής κρίσης, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος διατηρείται σε υγιή επίπεδα αποδεικνύοντας έμπρακτα τη συνετή πιστοδοτική πολιτική που διαχρονικά ακολουθεί το Συγκρότημα και την ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου. Το ποσοστό των δανείων πελατών με καθυστερήσεις πέραν των τριών μηνών τα οποία δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένα («μη εξυπηρετούμενα δάνεια») επί του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος ανήλθε στο 5,6% στις 31 Δεκεμβρίου 2009 έναντι 5,2% στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 σημειώνοντας αύξηση 40 μονάδων βάσης. Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ο σχετικός δείκτης ανερχόταν σε 3,8%. Η αύξηση του σχετικού δείκτη, η οποία βρίσκεται εντός των αρχικών εκτιμήσεων του Συγκροτήματος για το έτος, κρίνεται ικανοποιητική λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές όπου δραστηριοποιείται το Συγκρότημα και καταδεικνύει την ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου του. Στην Κύπρο ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 σε 5,4% (30 Σεπτεμβρίου 2009: 5,1% και 31 Δεκεμβρίου 2008: 4,2%) και για το χαρτοφυλάκιο δανείων στην Ελλάδα σε 5,8% (30 Σεπτεμβρίου 2009: 5,4% και 31 Δεκεμβρίου 2008: 3,4%). Γ.2 Καταθέσεις Συγκροτήματος Το σύνολο των καταθέσεων του Συγκροτήματος ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 σε 28,58 δισ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 2%. Η ισχυρή ρευστότητα του Συγκροτήματος με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% καθώς και η περιορισμένη εξάρτηση του Συγκροτήματος στη χρηματοδότηση μέσω της διατραπεζικής αγοράς και έκδοσης πιστωτικών τίτλων (περίπου 18% στις 31 Δεκεμβρίου 2009), αποτελούν στρατηγικό 4 Μεγάλες επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις που για την Κύπρο έχουν σύνολο χορηγήσεων άνω των 1,3 εκατ. και για την Ελλάδα κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30 εκατ. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις που για την Κύπρο έχουν σύνολο χορηγήσεων μεταξύ 0,1-1,3 εκατ. και για την Ελλάδα κύκλο εργασιών μικρότερο των 30 εκατ. ή σύνολο χορηγήσεων μικρότερο των 10 εκατ. 6

8 πλεονέκτημα στις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες ρευστότητας στις αγορές χρήματος καθώς και στον έντονο ανταγωνισμό σε καταθέσεις που παρατηρείται στις κυρίες αγορές δραστηριοποίησης. Παράλληλα το Συγκρότημα ολοκλήρωσε τιτλοποιήσεις δανείων στην Ελλάδα ύψους 1,6 δισ. κατά τη διάρκεια του 2009, οι οποίες ενισχύουν περαιτέρω τους δείκτες ρευστότητάς του και θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη ανάπτυξη των εργασιών του. Γ.2.1 Καταθέσεις στην Κύπρο Στην Κύπρο, το σύνολο των καταθέσεων του Συγκροτήματος ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 σε 14,73 δισ., σημειώνοντας μείωση 2% από το τέλος του Το Συγκρότημα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις συνολικές καταθέσεις των εμπορικών τραπεζών και συνεργατικών ιδρυμάτων (28,1%). Το μερίδιο αγοράς του Συγκροτήματος στις καταθέσεις σε ξένο νόμισμα μεταξύ των κυπριακών εμπορικών τραπεζών ανήλθε σε 39,4% τον Δεκέμβριο Γ.2.2 Καταθέσεις στην Ελλάδα Στην Ελλάδα, το σύνολο των καταθέσεων του Συγκροτήματος ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 σε 10,91 δισ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 4%, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε σε 4,1% με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Νοέμβριος 2009). Γ.2.3 Καταθέσεις στη Ρωσία Ιδιαίτερα θετικά εξελίσσονται οι καταθέσεις στη Ρωσία που ανήλθαν σε 1,02 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2009 σημειώνοντας ετήσια αύξηση 13%. Γ.2.4 Καταθέσεις στις Άλλες Χώρες Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, το σύνολο των καταθέσεων του Συγκροτήματος στις άλλες χώρες ανήλθε σε 1,92 δισ. Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις του Συγκροτήματος: στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία ανήλθαν σε 1,21 δισ. και 511 εκατ. αντίστοιχα στη Ρουμανία και την Ουκρανία ανήλθαν σε 167 εκατ. και 36 εκατ. αντίστοιχα. Γ.3 Ίδια Κεφάλαια Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος ανέρχονταν σε 2,42 δισ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος με βάση τις αρχές τις Βασιλείας ΙΙ ανήλθε σε 11,7% ενώ οι δείκτες βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων και πρωτοβάθμιων κεφαλαίων ανήλθαν σε 7,4% και 10,6% 5 αντίστοιχα. Δ. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 2009 Δ.1 Καθαρά Έσοδα από Τόκους και Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το έτος 2009 ανήλθαν σε 848 εκατ., σημειώνοντας σημαντική ετήσια αύξηση 7% παρά τον έντονο ανταγωνισμό που σημειώθηκε στην αρχή του έτους ιδιαίτερα στις καταθέσεις και την περιορισμένη αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Tο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος για το 2009 διαμορφώθηκε σε 2,39% σε σχέση με 2,52% για το Το Συγκρότημα καθόλη τη διάρκεια του έτους προέβηκε σε ενέργειες αντιστάθμισης των αρνητικών επιπτώσεων από το οικονομικό περιβάλλον και από την πίεση των περιθωρίων κέρδους. Ως 5 Ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων υπολογίζεται βάσει του μέγιστου ποσοστού 35% του συνολικού πρωτοβάθμιου κεφαλαίου που μπορεί να προέρχεται από υβριδικό κεφάλαιο. 7

9 αποτέλεσμα, τα καθαρά έσοδα από τόκους σημείωσαν σημαντική αύξηση 14% και 11% το β και γ τρίμηνο αντίστοιχα και μικρή αύξηση 1% το δ τρίμηνο Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σημείωσε σημαντική βελτίωση και ανήλθε σε 2,51% το δ τρίμηνο 2009, έναντι του χαμηλού 2,13% το α τρίμηνο Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Κύπρο ανήλθαν σε 428 εκατ. το 2009 σε σχέση με 425 εκατ. το Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το έτος ανήλθε σε 1,98%. Αξιοσημείωτη είναι η συνεχιζόμενη αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους στην Ελλάδα τα οποία ανήλθαν σε 84 εκατ. το δ τρίμηνο 2009 σημειώνοντας αύξηση 22% σε σχέση με το γ τρίμηνο 2009 και 74% σε σχέση με το α τρίμηνο Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2009 ανήλθαν σε 263 εκατ. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος στην Ελλάδα σημείωσε περαιτέρω βελτίωση και διαμορφώθηκε σε 2,26% το δ τρίμηνο 2009 σε σχέση με 2,01% το γ τρίμηνο 2009, 1,93% το β τρίμηνο 2009 και 1,54% το α τρίμηνο 2009 (1,94% για το έτος 2009). Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος στη Ρωσία διαμορφώθηκε σε 4,31% και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος στις άλλες χώρες (εκτός Κύπρου, Ελλάδας και Ρωσίας) ανήλθε σε 2,80% για το Το Συγκρότημα στοχεύει στην αύξηση του χαρτοφυλακίου δανείων με την ομαλοποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος στις νέες αγορές με σημαντικά υψηλότερα επιτοκιακά περιθώρια, τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του συνολικού καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου του Συγκροτήματος. Γράφημα 3 Υψηλό ποσοστό ρευστών και υψηλή ποιότητα περιουσιακών στοιχείων Υψηλό ποσοστό ρευστών στοιχείων Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου ομολόγων 9,8 δισ 4,2 11,9 δισ 4,9 Baa1- Baa3; 4% A1-A3; 30% <Baa3; 1% Aaa; 12% 4,6 6,0 Aa-Aa3; 53% 1,0 1, Ομόλογα, κρατικά αξιόγραφα Τοποθετήσεις σε τράπεζες Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες Ομολογιακό χαρτοφυλάκιο 4,7 δις Μέση διαβάθμιση χαρτοφυλακίου Aa3 Μέση διάρκεια 3,7 χρόνια Δείκτης ρευστών στοιχείων προς ενεργητικό 30% Δ.2 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες, από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και από διάθεση και μεταβολή στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες σημείωσαν ικανοποιητική ετήσια αύξηση (12%) και ανήλθαν σε 243 εκατ. για το 2009 σε σχέση με 218 εκατ. για το

10 Τα έσοδα από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και τα καθαρά κέρδη από διάθεση και μεταβολή στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων για το 2009 ανήλθαν σε 116 εκατ. και συμπεριλαμβάνουν σημαντικά κέρδη από διάθεση ομολόγων. Το 2008 τα κέρδη ανήλθαν σε 100 εκατ. και συμπεριλαμβάνουν σημαντικά κέρδη από συναλλαγές κάλυψης συναλλαγματικού κινδύνου. Δ.3 Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Εργασιών Συγκροτήματος Τα συνολικά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες για το 2009 ανήλθαν σε 63 εκατ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 3%. Τα κέρδη πριν τη φορολογία των ασφαλιστικών εργασιών ανήλθαν σε 43 εκατ. συνεισφέροντας 12% στα κέρδη του Συγκροτήματος. Δ.4 Έξοδα Τα συνολικά έξοδα για το 2009 ανήλθαν σε 674 εκατ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 22%. Σημειώνεται ότι τα έξοδα για το 2009 συμπεριλαμβάνουν και τα έξοδα της Uniastrum Bank και της Τράπεζας Κύπρου Ουκρανίας για ολόκληρο το έτος σε αντίθεση με το 2008 που περιλαμβάνει τα έξοδα των δυο εταιριών για δυο και επτά μήνες αντίστοιχα. Εξαιρουμένης της Uniastrum Bank, τα συνολικά έξοδα για το έτος αυξήθηκαν κατά 11%. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το 2009 συγκρατήθηκε στο 52,4% σε σύγκριση με 45,8% το 2008 παρά το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον και την επέκταση του δικτύου στη Ρωσία, Ρουμανία, Ουκρανία και Ελλάδα που έγινε κατά το Το εκτεταμένο και νεαρό δίκτυο καταστημάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρωσία αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη στα επόμενα έτη, τόσο από πλευράς ανάπτυξης του όγκου εργασιών όσο και κερδοφορίας. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση του δικτύου καταστημάτων και του προσωπικού του Συγκροτήματος. Πίνακας 4 Ανάλυση Καταστημάτων και Ανθρωπίνου Δυναμικού Μεταβολή Καταστήματα Κύπρος Ελλάδα Ρωσία Άλλες χώρες Ανθρώπινο Δυναμικό Κύπρος Ελλάδα Ρωσία Άλλες χώρες Το Συγκρότημα στοχεύοντας σε περιορισμό των εξόδων, διατήρησε σταθερό τον αριθμό του ανθρωπίνου δυναμικού για το έτος Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε 414 εκατ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 25%. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται (α) στην συμπερίληψη της Uniastrum Bank 9

11 ως θυγατρικής τράπεζας στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, (β) της αυξημένης επιβάρυνσης για συνεισφορά προς το ταμείο προνοίας των υπαλλήλων του Συγκροτήματος στην Κύπρο και (γ) στην στελέχωση των 7 καινούργιων καταστημάτων στην Ελλάδα που άρχισαν τη λειτουργία τους μετά το Τα άλλα λειτουργικά έξοδα (εκτός κόστους προσωπικού) του Συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων και των λειτουργικών του εξόδων για την επέκταση των δραστηριοτήτων του, αυξήθηκαν κατά 18% ετησίως σε 260 εκατ. Εξαιρουμένης της Uniastrum Bank, τα άλλα λειτουργικά έξοδα για το έτος αυξήθηκαν κατά 4%. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα των εργασιών του Συγκροτήματος στην Κύπρο διαμορφώθηκε σε 46,0% για το Στην Ελλάδα, ο σχετικός δείκτης βρίσκεται στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 57,4%, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικά χαμηλό επίπεδο ωρίμανσης του δικτύου καταστημάτων, το κόστος πρώτης λειτουργίας νέων καταστημάτων και τον έντονο ανταγωνισμό. Δ.5 Χρέωση για Προβλέψεις για Απομείωση Δανείων Το Συγκρότημα αύξησε σημαντικά τη χρέωση για προβλέψεις για το 2009 η οποία ανήλθε σε 0,96% (2008: 0,41%) των συνολικών δανείων, λαμβάνοντας υπόψη τη χειροτέρευση του οικονομικού περιβάλλοντος και τη μερική επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Μέσω των αυξημένων προβλέψεων και του πολύ ικανοποιητικού επιπέδου των σωρευμένων προβλέψεων, το οποίο περιλαμβάνει σωρευμένη πρόβλεψη για απομείωση σε συλλογική βάση της τάξης του 1% των συνολικών δανείων, το Συγκρότημα διατηρεί το ικανοποιητικό ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις 59% στις 31 Δεκεμβρίου Το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι πλήρως καλυμμένο με εμπράγματες εξασφαλίσεις με το ποσοστό της κάλυψης περιλαμβανομένων των εμπράγματων εξασφαλίσεων να ανέρχεται σε 127% (113% λαμβάνοντας υπόψη την αξία καταναγκαστικής πώλησης). 10

12 Πίνακας 5 Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος και Άλλες Οικονομικές Πληροφορίες σε εκατ. +% % Δ Τρίμηνο 2009 Γ Τρίμηνο 2009 Α Εξάμηνο 2009 Καθαρά έσοδα από τόκους +7% % Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες +12% % Έσοδα από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από διάθεση και μεταβολή στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων +17% % Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες +3% % Λοιπά έσοδα -52% % Σύνολο εσόδων +7% % Κόστος προσωπικού +25% (414) (331) +1% (107) (106) (201) Άλλα λειτουργικά έξοδα +18% (260) (221) +10% (72) (65) (123) Σύνολο εξόδων +22% (674) (552) +4% (179) (171) (324) Κέρδη πριν τις προβλέψεις -6% % Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων Κέρδη/(ζημιές) από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρίες +171% (248) (92) +52% (92) (60) (96) +109% 1 (10) -187% (1) 1 1 Κέρδη πριν τη φορολογία -34% % Φορολογία -41% (43) (74) +24% (16) (14) (13) Κέρδη/(ζημιές) που αναλογούν σε μετόχους της μειοψηφίας - (9) 24 - (1) (5) (3) Κέρδη μετά τη φορολογία -38% % Αριθμός προσωπικού Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο -13 μ.β.* 2,39% 2,52% -4 μ.β.* 2,51% 2,55% 2,24% Κόστος/Έσοδα +6,6 ε.μ.* 52,4% 45,8% +6,2 ε.μ.* 53,0% 46,8% 55,6% Απόδοση ιδίων κεφαλαίων -11,1 ε.μ.* 14,0% 25,1% -12,4 ε.μ.* 8,1% 20,5% 13,9% * μ.β. = μονάδες βάσης, 100 μ.β. = 1 εκατοστιαία μονάδα (1%) 11

13 Πίνακας 6 Ανάλυση Αποτελεσμάτων και Άλλων Μεγεθών κατά Γεωγραφικό Τομέα σε εκατ. Κύπρος Ελλάδα Ρωσία* Άλλες χώρες +% % % % Καθαρά έσοδα από τόκους +1% % % % Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες -7% % % % Έσοδα από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από διάθεση και μεταβολή στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων -17% % 10 (14) +223% % 1 3 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες +2% % Λοιπά έσοδα -75% % % % 1 1 Σύνολο εσόδων -6% % % % Κόστος προσωπικού +21% (224) (185) +4% (110) (105) +183% (55) (20) +17% (25) (21) Άλλα λειτουργικά έξοδα 0% (97) (97) +8% (85) (79) +128% (55) (24) +13% (23) (21) Σύνολο εξόδων +14% (321) (282) +6% (195) (184) +153% (110) (44) +15% (48) (42) Κέρδη πριν τις προβλέψεις -19% % % % Συνεισφορά στο σύνολο 62% 71% 24% 22% 7% 2% 7% 5% Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων Κέρδη/(ζημιές) από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρίες +534% (78) (13) +84% (120) (65) - (28) (2) +78% (22) (12) +109% 1 (10) Κέρδη πριν τη φορολογία -32% % % % Συνεισφορά στο σύνολο 82% 80% 7% 14% 4% 2% 7% 4% Φορολογία -79% (13) (64) +443% (22) (4) -54% (2) (3) +304% (6) (2) Κέρδη/(ζημιές) που αναλογούν σε μετόχους της μειοψηφίας - (5) 24 - (0) (0) - (4) (0) - (0) (0) Κέρδη μετά τη φορολογία -30% % % % Συνεισφορά στο σύνολο 90% 80% 1% 15% 2% 2% 7% 3% * Περιλαμβάνει αποτελέσματα της Uniastrum Bank για το 2008 για δυο μήνες, αφού η εξαγορά έγινε στις 31 Οκτωβρίου

14 Πίνακας 7 Σύνοψη Ισολογισμού σε εκατ. +% Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες +3% Τοποθετήσεις σε τράπεζες και συμφωνίες επαναπώλησης +29% Ομόλογα, κρατικά αξιόγραφα και μετοχές +16% Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες +5% Λοιπά περιουσιακά στοιχεία -1% Σύνολο περιουσιακών στοιχείων +9% Καταθέσεις από τράπεζες και συμφωνίες επαναγοράς +84% Καταθέσεις πελατών +2% Ομολογιακά δάνεια -46% Άλλες υποχρεώσεις -2% Δανειακό κεφάλαιο +1% Δικαιώματα μειοψηφίας +308% Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών της Εταιρίας +19% Σημειώσεις: 1. Όλες οι αναλύσεις κατά γεωγραφικό τομέα έχουν γίνει αφού το κεφάλαιο του κάθε τομέα αναπροσαρμόστηκε για να βρίσκεται στην ίδια βάση ως ποσοστό των σταθμισμένων περιουσιακών του στοιχείων. 2. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 είναι διαθέσιμες στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος, ως ακολούθως: Εγγεγραμμένο Γραφείο Οδός Στασίνου 51, Αγ. Παρασκευή, Στρόβολος Τ.Θ , 1398 Λευκωσία, Κύπρος Τηλέφωνο: , Τέλεφαξ: Ιστοσελίδα (Σχ. Επενδυτών / Οικονομικά Στοιχεία) 3. Η εκτενής παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος 2009 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος (Σχ. Επενδυτών / Παρουσιάσεις). 13

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη κερδοφορίας στο γ τρίμηνο Έσοδα από τόκους και προμήθειες 289 εκατ. (αύξηση 10% σε

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Παρουσίαση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α Εξάμηνο 2010.

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Παρουσίαση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α Εξάμηνο 2010. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου Παρουσίαση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α Εξάμηνο 2010 Σελίδα 1 Το επιχειρηματικό μας μοντέλο μας βοηθάει να αντεπεξέλθουμε την κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31%

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Ανακοίνωση Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία 2007-2009 Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Στόχοι µέχρι το 2009: Ετήσιος ρυθµός αύξησης κερδών µετά τη φορολογία πέραν του

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

0001/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY

0001/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY 0001/00000610/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Eννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα ακόλουθα αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2011

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2011 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 2011 Περιεχόμενα Σελ. Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για τη Σύνταξη των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Ανακοίνωση Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Κύρια στοιχεία λογαριασμού αποτελεσμάτων o Ζημιές μετά τη φορολογία 2.214 εκατ. (έναντι 1.359 εκατ. το 2011) o Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ 9μηνο 2009 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2009 στα 1 010 εκατ. ( 17%) Αύξηση των προ προβλέψεων κερδών 9μήνου σε 2 129 εκατ. (+15%) Καθαρά κέρδη 3 ου τριμήνου 301 εκατ. 5 δισ. καθαρή αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Λευκωσία, 26 Νοεμβρίου 2013 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «Ο δείκτης κύριων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της ASPIS BANK και των θυγατρικών της

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελ. Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2015

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2015 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2015 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 Περιεχόμενα ήλωση των Μελών του ιοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Τα προγράμματα κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Λευκωσία, 18 Δεκεμβρίου 2013 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «Τα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009 Καθαρά κέρδη 2009 στα 971 εκατ.( 37%) Οργανικά κέρδη 2009 2.6 δισ. (+2%) Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009 Επίτευξη στόχου πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα +10%. Καθαρή αύξηση χορηγήσεων στην Ελλάδα + 4.5

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Έκθεση και Επεξηγηματική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου 2015 Δήλωση Διευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 564,37 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,67 εκατ. εκ των οποίων 0,93 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2015 Κύρια Σημεία Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

0001/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Παρουσίαση (Αγγλικό Αρχείο)

0001/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Παρουσίαση (Αγγλικό Αρχείο) 0001/00011057/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα